LOKALPLAN L02 Erhvervsområde med enkeltstående butik, Vestre Landevej 78 og 80 i Varde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN L02 Erhvervsområde med enkeltstående butik, Vestre Landevej 78 og 80 i Varde"

Transkript

1

2 Varde Kommune LOKALPLAN L02 Erhvervsområde med enkeltstående butik, Vestre Landevej 78 og 80 i Varde

3 VEJLEDNING LOKALPLAN L02 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 17. februar 2010 til 14. april Varde Kommune har i denne forbindelse modtaget 3 indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget. Indsigelserne omhandlede Vejadgang, parkering, trafiksikkerhed, arkitektur og beplantning. De indkomne bidrag har medført følgende ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag: Vejretten til matrikel 35p, Varde Markjorde bliver aflyst. En ekstra overkørsel fra Håndværkervej kan etableres, således den ene af overkørslerne fra Håndværkervej er indkørsel og den anden er udkørsel. Bestemmelserne for lokalplanområdet vil blive rettet til, så tilbygningen også må være med fladt tag. LOKALPLANENS OPBYGNING Lokalplanen består af en redegørelse og juridisk bindende bestemmelser suppleret med et eller flere kortbilag. I redegørelsen beskrives lokalplanens formål og hovedindhold. Herudover redegøres der bl.a. for de miljømæssige forhold, hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne indeholder de detaljerede retningslinjer for områdets fremtidige anvendelse. Afsnittet er opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser står i højre spalte, og eventuelle uddybende bemærkninger står i venstre spalte. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold. Eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil - også ved ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Med andre ord gælder bestemmelserne kun i de tilfælde, hvor en ejer selv vælger at ændre forholdene i området. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.

4 LOKALPLAN L02 INDHOLDSFORTEGNELSE I REDEGØRELSE BAGGRUND OG FORMÅL...3 OMRÅDETS BELIGGENHED...3 EKSISTERENDE FORHOLD...3 LOKALPLANENS INDHOLD...3 FORHOLD TIL ANDRE PLANER...4 FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING...4 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE...6 SERVITUTTER...6 II BESTEMMELSER 1. LOKALPLANENS FORMÅL OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS OMRÅDETS ANVENDELSE UDSTYKNING VEJE, STIER OG PARKERING BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER TEKNISKE ANLÆG FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE OPHÆVELSE AF LOKALPLAN RETSVIRKNINGER...16 VEDTAGELSESPÅTEGNING...17 III KORTBILAG KORTBILAG 1: MATRIKELKORT KORTBILAG 2: EKSISTERENDE FORHOLD KORTBILAG 3: FREMTIDIGE FORHOLD KORTBILAG 4: ILLUSTRATIONSPLAN Det anvendte kortmateriale er udarbejdet af Årstiderne Arkitekter og Varde Kommune. Grundmateriale: Blandt andet KMS copyright. 1

5 REDEGØRELSE LOKALPLAN L02 Oversigtkort 1:

6 LOKALPLAN L02 REDEGØRELSE BAGGRUND OG FORMÅL Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at udvide den eksisterende dagligvarebutik, samt at udvide parkeringsarealet Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for at udvide den eksisterende dagligvarebutik. Samtidig med at områdets anvendelse til erhvervsformål i form af lettere industri-, lager-, værksteds-, service-, restaurations- og forretningsvirksomhed. Endvidere er formålet med lokalplanen at forskønne områdets udseende, især ud mod Nordre Boulevard samt Vestre Landevej, da området har en vigtig placering ved den vestlige indgang til Varde by. OMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdet omfatter ejendommen Vestre Landevej 78, matr. nr. 35q, Varde Markjorder samt Vestre Landevej 80, matr. nr. 35p, som er beliggende mellem Håndværkervej, Nordre Boulevard og Vestre Landevej. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i byzone og er ca m² stort. Lokalplanområdet rummer lav bebyggelse, der anvendes til dagligvarebutik, en tidligere autoforhandler inkl. autoværksted, tankanlæg samt en enkelt bolig. Bebyggelsen omfatter i alt ca m² bruttoetageareal, hvoraf parcelhuset, der er placeret på matr. nr. 35p, Varde Markjorder udgør ca. 124 m². En stor del af de ubebyggede arealer er forsynet med fast belægning, men vejadgangen nordvest for bygningerne er dog i grus. Der er overkørsel til lokalplanområdet fra hver af de tilstødende veje; Vestre Landevej, Nordre Boulevard og Håndværkervej. Omkringliggende områder Områderne nord og vest for lokalplanområdet er præget af erhvervsbebyggelse med enkelte boliger. På østsiden af Nordre Boulevard ligger Varde Rådhus omgivet af store åbne grønne arealer. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen åbner mulighed for at udvide den eksisterende dagligvarebutik. Samtidig anvendes området til erhvervsformål i form af lettere industri-, lager-, værksteds-, service-, restaurations- og forretningsvirksomhed. Derudover indgår de eksisterende lovligt etablerede butikker (ved tankstationen samt autoforhandleren) i en ny planlægning, (se nedenfor under detailhandel). Den eksisterende bolig på matr. 35p Varde Markjorder forudsættes nedrevet for at give plads til en udvidelse af parkeringsarealet. Der kan ikke etableres nye boliger i området. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige maks. 45 % og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m over eksisterende terræn. Ny erhvervsbebyggelse skal desuden opføres indenfor det afgrænsede byggefelt, dvs. i tilknytning til de eksisterende bygninger, jf. kortbilag 3. Lokalplanområdet set fra Vestre Landevej. Eksisterende tankstation på hjørnet af Vestre Landevej og Nordre Boulevard. 3

7 REDEGØRELSE LOKALPLAN L02 I lokalplanen fastlægges bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden, samt skiltning, indretning og udformning af ubebyggede arealer, så området fremstår harmonisk og ordentligt set fra de overordnede veje. Vejadgangen til området fastholdes med én overkørsel fra hver af de tilstødende veje; Vestre Landevej, Nordre Boulevard og Håndværkervej. Dog vil det være muligt at etablere en yderligere overkørsel til Håndværkervej. I lokalplanen udlægges vejareal til vejadgang og parkering samt opholdsareal i form af grønne arealer og et afskærmende plantebælte ind mod naboejendommene mod vest. Der stilles i lokalplanen krav om begrønning af opholdsarealerne, herunder opstammet allé beplantning mod Vestre Landevej samt umiddelbart nord for det vestlige parkeringsareal. For at sikre en smidig trafikafvikling og en optimal udnyttelse af vejarealerne, hindrer lokalplanens bestemmelser, at der opsættes hegn eller anden hindring for den kørende trafik indenfor lokalplanens arealudlæg til vejadgang og parkering. Endelig sikres det i lokalplanen, gennem fastlæggelse af bestemmelser for varetilkørsel og affaldshåndtering, at anvendelsen ikke er til gene for naboerne. FORHOLD TIL ANDRE PLANER Lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 07.E3.01 for et område til blandet erhverv ved Nordre Boulevard og Vestre Landevej i Varde samt Lokalplan 07.E3.02 for et område til blandet bolig og erhverv ved Håndværkervej i Varde. Lokalplan 07.E3.01 for et område til blandet erhverv ved Nordre Boulevard og Vestre Landevej i Varde, aflyses i sin helhed med vedtagelsen af nærværende lokalplan. Lokalplan 07.E3.02 for et område til blandet bolig og erhverv ved Håndværkervej i Varde, aflyses for så vidt det område, der er omfattet af nærværende lokalplan. Kommuneplan Lokalplanområdet omfattet af bestemmelserne for enkeltområde E05 i forslag til Kommuneplan , Varde Kommune. Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsområde med lettere industri og med mulighed for etablering af én enkeltstående dagligvarebutik med et samlet bruttoetageareal på maksimum m 2. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne i enkeltområde E05. Detailhandelsplanlægning Inden for lokalplanområdet må der etableres én enkeltstående dagligvarebutik med et samlet bruttoetageareal på m 2. Derudover gøres i lokalplanen brug af planlovens detailhandelsbestemmelser om, at eksisterende lovligt etablerede butikker kan indgå i en ny planlægning. I lokalplanen gives derfor også mulighed for én tankstation med tilhørende mindre butik på max 200 m 2, samt én butik på max 650 m 2 til salg af enten egne produkter fra en erhvervsproduktion eller særlig pladskrævende varer som biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus-, sten- og betonvarer. Der kan ikke sælges møbler med mindre der er tale om en møbelproduktionsvirksomhed, der sælger egne varer. Der må derfor samlet etableres butiksareal på 1850 m 2 indenfor lokalplanområdet. Den mindre udvidelse af dagligvarebutikken vurderes ikke at påvirke bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold, væsentligt (se nærmere i afsnittet med miljøvurdering nedenfor). Vandforsyningsplan Lokalplanområdet ligger i vandforsyningsområdet for Varde Vandforsyning A/S. Varmeforsyningsplan Lokalplanområdet skal ifølge Varde Kommunes varmeplanlægning fjernvarmeforsynes fra Varde Varme A/S. Spildevandsplan Området er omfattet af Varde Kommunes spildevandsplan. Området skal separatkloakeres, og spildevand skal ledes til Varde Renseanlæg. FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING Miljøvurdering Der er foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer for at se om der er behov for at foretage en miljøvurdering. 4

8 LOKALPLAN L02 REDEGØRELSE Konklusionen af screeningen er, at lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der ikke er behov for en nærmere undersøgelse af miljøforholdene. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen blev der fokuseret særlig på de trafikale forhold, herunder oversigtsarealer, indog udkørsler og placering af varegård, og på miljøforholdene i forhold til opbevaring af affald og forurenet overfladevand, samt på den æstetiske oplevelse af området. Screeningen påviste, at der i lokalplanen er taget højde for at begrænse problemer med oversigt ved ind- og udkørsel til lokalplanområdet ved at fastsætte krav om skiltning og opstammede træer, samt i forhold til trafikfarlige situationer ved at stille krav om, at vareindlevering skal foregå på bygningernes bagside og at cykelparkering skal placeres max. 10 m fra bygningernes primære indgang. Derudover påviste screeningen, at der i lokalplanen er taget højde for at mindske lugtgener fra affald ved at stille krav om at dette placeres på bygningernes bagside og i tilknytning til eksisterende bygninger. For at mindske risikoen for forurening af overfladevand stilles krav om benzin- og olieudskiller. Endvidere påviste screeningen, at der i lokalplanen er taget højde for at forbedre det æstetiske udtryk af området gennem bestemmelser om bebyggelsens arkitektur, herunder valg af farver og materialer samt om beplantning af ubebyggede arealer. Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres ved Team Plan, Varde Kommune, samt ses på Varde Kommunes hjemmeside: Jordforureningsloven Området er områdeklassificeret efter Jordforureningsloven. Syddanmark er vidende om, at der i området har foregået eller foregår aktiviteter, som evt. kan give anledning til jordforurening. Registreringen har baggrund i, at arealet tidligere været anvendt til autoværksted og handel med biler og rummer også en fungerende tankstation. Skulle områdets anvendelse i fremtiden ændres til boliger, institutioner, offentlig legeplads, rekreativt eller alment tilgængeligt område, kolonihaver, sommerhus eller anden følsom anvendelse, kan Varde Kommune kræve, at grundejeren for egen regning udfører de nødvendige forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumenterer, at det ansøgte er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Lokalplanen giver ikke mulighed for miljøfølsom anvendelse, men dog stadig adgang for offentligheden til området. Der dog ikke tale om et alment tilgængeligt område eller et rekreativt område som offentlig legeplads. En anvendelse af området til erhvervsområde med en enkeltstående dagligvarebutik samt i øvrigt forsættelse af eksisterende anvendelse vurderes derfor ikke at medføre krav om ovenstående dokumentation for miljø- og sundhedstilstanden. Den 17. juni 1995 er der af Rådgivende Ingeniører Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S foretaget en orienterende forureningsundersøgelse. Der blev primært udført prøveboringer på den del af grundarealet, hvor der nu er etableret en dagligvarebutik. Der blev på daværende tidspunkt ikke fundet tegn på jordforurening i et omfang, som skønnedes at kunne indebære risiko ved nogen fremtidig anvendelse af grunden, vejarealet eller for omgivelserne i øvrigt. Det skal dog understreges, at såfremt der i forbindelse med anlægsarbejder opstår mistanke om jordforurening, skal arbejdet standses, og anmeldelse indgives til Varde Kommune. Ifølge jordforureningsloven er alle områdeklassificerede arealer som udgangspunkt defineret som lettere forurenet. Det betyder at der er anmeldepligt til Varde Kommune i forbindelse med jordflytning bort fra lokalplanområdet. Matrikel nr. 35q Varde Markjorder er af Region Syddanmark registreret på vidensniveau 1 (V1) i henhold til Lov om Jordforurening (Lokalitetsnummer ). Registreringen på V1 betyder ikke, at der konkret er målt en jordforurening, men at Region Eksisterende parcelhus, der planlægges nedrevet. 5

9 REDEGØRELSE LOKALPLAN L02 Støjforhold Virksomheder i lokalplanområdet må ikke påføre omkringliggende boliger mere støj end tilladt i Miljøstyrelsens vejledninger omkring trafik- og virksomhedsstøj i boligområder. Vejloven Der skal i forbindelse med byggeansøgning fremsendes et vejprojekt med en plan for vejprojektet og parkeringsarealer, belægning, befæstelse, afvanding mv. Museumsloven I forbindelse med jordarbejder, f.eks. ved byggeog anlægsarbejder, kan der dukke spor af fortidsminder op, hvorved anlægsarbejdet ifølge museumsloven skal stoppes og fundet anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, der derefter træffer beslutning om det videre forløb, jf. 27, stk. 2 og 3 i museumsloven. Fundene kan ifølge Museumsloven forlanges undersøgt for bygherrens regning. Med henblik på at undgå forsinkelse af anlægsarbejdet og uforudsete udgifter, er der mulighed for at få foretaget en forundersøgelse, inden anlægsarbejdet i gangsættes. I henhold til museumsloven skal Varde Museum foretage en omkostningsfri arkivalsk kontrol i forbindelse med lokalplanforslag, og såfremt de bliver anmodet herom forud for større bygge- og anlægsarbejder. Varde Museum fremkommer efter den arkivalske kontrol og evt. en mindre forundersøgelse med en udtalelse om, hvorvidt eventuelle anlægs- og byggearbejder indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, og om det vil være nødvendigt at gennemføre arkæologisk undersøgelser, inden anlægs- eller byggearbejdet gennemføres. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter ikke tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Varde Kommune. SERVITUTTER For lokalplanområdet gælder flere deklarationer. Heraf er der fire deklarationer, der har relevans for lokalplanens indhold. Det drejer sig om følgende dokumenter: Dok. om byggelinier med videre af (omhandler byggelinie langs Vestre Landevej) Dok. om byggelinier med og oversigt med vider. af (omhandler byggelinie langs Nordre Boulevard, samt oversigtsareal langs Vestre Landevej) Dok. om bebyggelse, benyttelse mv. Indeholder bestemmelser om salg af (omhandler ubebyggede arealer og levende hegn) Dok. om oversigt med videre af Det er uvist om denne deklaration er relevant, da der ikke forefindes det rids, der i servitutteksten henvises til. Ovenstående servitutter er alle offentligretslige servitutter og kan derfor ikke bortfalde efter planlovens 18 eller aflyses efter planlovens 15, stk. 2, pkt. 16. Tiloversblevne servitutter/deklarationer bortfalder dog automatisk efter tinglysningslovens 20. Den første servitut respekteres helt i lokalplanen, da byggelinie medtages uforandret på kortbilag 3. Den anden servitut respekteres delvist i lokalplanen, da byggelinien mod Vestre Landevej medtages uforandret på kortbilag 3. Oversigtsarealet mod Vestre Landevej medtages dog ikke i lokalplanen og der tillades opstammede træer indenfor oversigtsarealet samt mellem byggelinien og vejskel. Varde Kommune vil derfor aflyse Dok. om byggelinier mv., oversigt mv. af i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse og derefter lade tinglyse en ny deklaration indeholdende lokalplanens bestemmelser fra pkt Den tredje servitut respekteres og præciseres yderligere i lokalplanen, da der fastsættes bestemmelser om udseende af ubebyggede arealer, herunder beplantning. Da arealet derudover er bebygget vurderes servituttens at blive overflødiggjort ved lokalplanens endelige vedtagelse. Servitutten vurderes derfor at bortfalde automatisk, jf. tinglysningslovens 20, pga. overflødiggjort indhold eller eksistere samtidig med lokalplanen, da både servitutten og lokalplanen kan respekteres samtidig. Arealet, som den fjerde servitut regulerer, er ukendt, da det rids, der henvises til i teksten, ikke forefinder. Servitutten aflyses derfor, da det i praksis er umuligt at administrere efter den. 6

10 LOKALPLAN L02 REDEGØRELSE Der eksisterer en vejret fra matrikel nr. 35a til matrikel nr. 35p. Matrikel nr. 35p, går fra at indeholde boligbebyggelse til at fungere som parkering for Rema Den gældende deklaration (tinglyst den 29. december 1965, Filnavn: 50_O_607) aflyses. Ejendommen matrikel nr. 35p har fremover vejret fra matrikel 35q, denne ændring bliver foretaget da matrikel 35p, fremover skal fungere som parkeringsareal for forretningerne på matrikel nr. 35q. 7

11 BESTEMMELSER LOKALPLAN L02 LOKALPLAN L02 ERHVERVSOMRÅDE MED ENKELTSTÅENDE BUTIK I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL *Listen af særlig pladskrævende varer er udtømmende, dvs. der må ikke sælges møbler med mindre det er en møbelproduktionsvirksomhed, der sælger egne produkter Lokalplanen har til formål: at fastlægge områdets anvendelse til blandede erhvervsformål i form af lettere industri-, lager-, værksteds-, service-, restaurations- og forretningsvirksomhed, herunder én enkeltstående dagligvarebutik med et bruttoetageareal til butiksformål på max m², at sikre, at erhvervsudøvelse i området sker under hensyn til omkringliggende beboelse, og at fastlægge principper for områdets disponering, bebyggelse, skiltning og parkering, så det sikres, at området fremtræder ordentligt og som en helhed specielt set fra de overordnede veje Nordre Boulevard samt Vestre Landevej. at fastlægge bestemmelser der sikrer, at områdets fælles opholdsarealer, oversigtsarealer samt arealer mellem byggelinier og vejskel beplantes efter en samlet plan, så området fremstår attraktivt ud mod omgivelserne og i forhold til ophold. 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.01 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikel nr. 35p og 35q Varde Markjorder Lokalplanområdet ligger i byzone og fastholdes i byzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.01 Generelt Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål i form af lettere industri-, lager-, værksteds-, service-, restaurationsog forretningsvirksomhed med tilhørende manøvre- og parkeringsarealer, herunder én enkeltstående dagligvarebutik, én tankstation samt én anden butik til salg af enten egne produkter fra en erhvervsproduktion eller særlig pladskrævende varer som biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus-, sten- og betonvarer*. Der må ikke etableres boliger inden for lokalplanområdet. * Planlovens 5 t - Stk. 2. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m². **Listen af særlig pladskrævende 3.02 Dagligvarebutik I lokalplanens område kan der etableres maks. 1 dagligvarebutik med et bruttoetageareal på maks m² * Andre butikker I lokalplanens område kan der udover dagligvarebutikken etableres én tankstation med et bruttoetageareal til butiksformål på max 200 m 2, én restaurationsvirksomhed, samt én butik med et brutto- 8

12 LOKALPLAN L02 BESTEMMELSER varer er udtømmende, dvs. der må ikke sælges møbler med mindre det er en møbelproduktionsvirksomhed, der sælger egne produkter. etageareal på max 650 m 2 til salg af enten egne produkter fra en erhvervsproduktion eller særlig pladskrævende varer som biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus-, sten- og betonvarer**. 4. UDSTYKNING 4.01 Der må ikke udstykkes grunde med en størrelse mindre end m² Der må ikke ske udstykning, hvorved der fremkommer bebyggede grunde, hvor bebyggelsesprocenten overstiger 45 % jf. pkt Ved udstykning skal det tinglyses på de enkelte ejendomme, at der ikke må opstilles hegn o. lign., som hindrer fri færdsel mellem de enkelte virksomheders eller ejendommes adgangs- og parkeringsarealer Der kan ske sammenmatrikulering inden for lokalplanområdet. 5. VEJE, STIER OG PARKERING 5.01 Vejadgang Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Vestre Landevej og Nordre Boulevard, med maksimum en overkørsel og fra Håndværkervej med maksimum to overkørsler, se kortbilag 3. Den fremtidige adgang for matrikel nr. 35p skal ske langs det sydlige skel af matrikel nr. 35q, til dennes overkørsel til Vestre Landevej Vejbyggelinjer og oversigtsarealer Der fastlægges følgende vejbyggelinjer og oversigtsarealer i forhold til de omgivende veje, se kortbilag 3: Byggelinje 17,5 m fra Vestre Landevejs vejmidte. Byggelinje 15,0 m fra Nordre Boulevards vejmidte. Byggelinje 10,0 m fra Håndværkervejs vejmidte. 25 x 85 m fri oversigt ved Håndværkervejs udmunding i Nordre Boulevard. ***Opsætning af pyloner skal godkendes af vejbestyrelsen, jf. lov om offentlige veje (Lovbekendtgørelse nr. 893 af d. 9. september 2009). Bortset fra opstammede træer samt én pylon mod hhv. Nordre Boulevard og Vestre Landevej*** må der på oversigtsarealer samt arealer mellem vejbyggelinie og vejskel hverken varigt eller midlertidigt forefindes noget af større højde end 1 m over en flade gennem de tilstødende vejes midterlinier. Undtagen fra dette er parkering indenfor de på kortbilag 3 viste parkeringsarealer. Arealet mellem byggelinje og vejskel for Vestre Landevej skal udlægges som græsareal med enkeltstående opstammede træer placeret på en lige linje ca. 2 m. fra vejskel som vist på kortbilag 3. Træerne skal være af arten Spidsløn (Acer platanoides Emerald Queen ). Der skal minimum plantes 8 træer med en fordeling på 4 træer på hver side af indkørslen fra Vestre Landevej. Træerne skal 9

13 BESTEMMELSER LOKALPLAN L02 *H mtk betyder, højstammet, cm stamomfang i 1 m højde, med trådklump. **H betyder, højstammet, cm stamomfang i 1 m højde. placeres min. 7 m fra indkørslen fra Vestre Landevej. Træstørrelsen ved plantning skal være H mtk* og planteafstanden ca. 8 m. Arealet mellem byggelinje og vejskel ud mod Håndværkervej skal udlægges som græsareal med opstammede træer placeret i grupper som vist på kortbilag 4. Træerne skal være af art/sort Lind (Tilia cordata Rancho ), Spidsløn (Acer platanoides Emerald Queen ) og Tyrkisk hassel (Corylus colurna) og af en størrelse af H 10-12**. Træerne plantes i grupper af 3 stk. af den samme art jf. kortbilag 3. Oversigtsarealer udlægges som græsareal med opstammede træer. Træerne skal være af art/sort Lind (Tilia cordata Rancho ), Spidsløn (Acer platanoides Emerald Queen ) og Tyrkisk hassel (Corylus colurna) og af en størrelse af H Træerne plantes i grupper af 3 stk. af den samme art jf. kortbilag Vejbredder og vejareal Der udlægges et vejareal som vist på kortbilag 3. Nyanlæg af manøvrearealer og parkeringspladser skal ske efter følgende retningslinjer: Køreveje udlægges og anlægges i en minimumsbredde på henholdsvis 6,0 m og 5,0 m bredde. Manøvreareal foran parkeringspladser udlægges og anlægges i en minimumsbredde på 7,0 m. Parkeringspladser udlægges og anlægges i mindst 2,5 m bredde og i mindst 5,0 m længde. Der må ikke inden for vejarealet opstilles hegn o.l., som kan hindre fri færdsel mellem de enkelte virksomheders eller ejendommes adgangsveje og parkeringsarealer (rundt om byggefeltet, jf. kortbilag 3) Belægning af vejareal Vejareal og parkeringspladser udføres i grå SF-sten eller lignende Belysningsarmatur Belysningsarmaturer på parkeringsarealer skal være parkarmatur i et ensartet arkitektonisk udtryk Parkering Ved nybyggeri og ændret anvendelse skal der anlægges mindst 1 parkeringsplads pr.: 30 m 2 butiksetageareal til dagligvarehandel 60 m 2 erhvervsetageareal i øvrigt. Parkering skal foregå som parkering på terræn, som vist i princippet på kortbilag 3. For hver påbegyndt 25 parkeringspladser skal der etableres 1 handicap-parkeringsplads. Der må ikke etableres bebyggelse, som udløser et parkeringskrav, som ikke kan imødekommes inden for lokalplanens område. Ved nybyggeri og ændret anvendelse skal der etableres cykelpar- 10

14 LOKALPLAN L02 BESTEMMELSER kering inden for en radius af max. 10 m fra bygningers primære indgang. 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.01 Ny bebyggelse skal placeres inden for det på kortbilag 3 viste byggefelt. Uden for byggefeltet kan dog opføres mindre bebyggelser til garager, skure o. lign. sekundære funktioner i henhold til byggelovgivningens almindelige bestemmelser, under forudsætning af, at bygningshøjden ikke overstiger 2,5 m. Dette gælder dog ikke overdækning af tankanlæg Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 45 % for den enkelte ejendom Ny bebyggelse inden for byggefeltet må maks. opføres i 2 etager og i maks. 8,5 m højde målt fra eksisterende terræn. Enkelte bygningselementer kan dog gives en større højde, når det er nødvendigt for virksomhedens drift. 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.01 Generelt Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse, så områdets bebyggelse samt de enkelte bygninger fremtræder som en samlet arkitektonisk helhed med overensstemmelse i formsprog, materiale- og farvevalg. *NCS står for Natural Color System. De to første cifre i NCSkoden angiver procentdelen af sort, mens de næste to cifre angiver procentdelen af kuløren. Kuløren angives som de fire grundfarver Y (gul), R (rød), B (blå) og G (grøn). De to cifre mellem bogstaverne angiver procentdelen af den sidstnævnte grundfarve (det sidste bogstav). **Tolerance +/- 10% beregnes som: +/- 10% afvigelse på mængden af henholdsvis sort og kulør, samt +/- 10% afvigelse på mængden af den mindste kulør. ***Varde Kommune kan være behjælpelig med eksempler på de nævnte farvekoder Facadematerialer og -farver Ny bebyggelse skal opføres med facader i stål, fibercement (eternit) eller i tegl, der fremstår som blank mur, vandskuret eller pudset facade. Facader skal fremstå i en af nedenstående grå jordfarver, defineret som NCS-koder* med +/- 10% tolerance**. Grå: 5005-R80B, 4005-G90Y, 7005-G90Y, 4010-B, 6010-B, 7010-B*** eller Samme grå farve som allerede anvendt Facader på skure, udhuse o.l. skal udføres i samme materialer og farver som erhvervsbygningerne eller som en let konstruktion beklædt med grå eller koksgrå malede brædder som klinkbygget eller udført som 1 på Tagform Tage skal udføres som symmetrisk saddeltage med en hældning på mellem grader, som ens ensidig taghældning med en hældning på mellem grader. 11

15 BESTEMMELSER LOKALPLAN L02 Der er muligt at opfører bebyggelse med fladt tag, i en brede af 21 meter i den østlige ende af byggefeltet, mod Ndr. Boulevard, se kortbilag 3. Garager, carporte, udhuse og lignende skal have samme taghældning som det eksisterende byggeri. Dog kan tage på udhuse evt. tillades udført som flade tag, hvis dette harmonerer arkitektonisk med den omkringliggende bebyggelse. Overdækning over tankanlæg samt taget på vaskehal må udføres som fladt tag. *NCS står for Natural Color System. De to første cifre i NCSkoden angiver procentdelen af sort, mens de næste to cifre angiver procentdelen af kuløren. Kuløren angives som de fire grundfarver Y (gul), R (rød), B (blå) og G (grøn). De to cifre mellem bogstaverne angiver procentdelen af den sidstnævnte grundfarve (det sidste bogstav). **Tolerance +/- 10% beregnes som: +/- 10% afvigelse på mængden af henholdsvis sort og kulør, samt +/- 10% afvigelse på mængden af den mindste kulør. ***Glansen skal være testet efter ISO 2813 metoden fra Tagmaterialer Tage skal beklædes med: Sort tagpap med lister, eller Sorte eller grå tegl-/betontagsten eller fibercement- /eternittagplader der opfylder følgende: NCS-farvekode* med +/- 10% tolerance**. Sort Grå: 5005-R80B, 4005-G90Y, 7005-G90Y, 4010-B, 6010-B eller 7010-B Samme grå farve som allerede anvendt Glans Tage med hældning på mellem grader må være halvblanke, glans < 35*** Tage med hældning på mellem grader må skal være hel eller halvmatte, glans < 25 Blanke og reflekterede tagmaterialer må ikke anvendes. Tage på skure, udhuse og kviste skal beklædes med: Samme tagmateriale som hovedbygningen eller Sort tagpap eventuelt med lister. Tage på overdækning over tankanlæg samt vaskehal skal udføres i trapezplader, stålprofiler, tagpap eller lignende materialer, der harmonerer med den øvrige bebyggelse på ejendommen i farve, form og glans Placering af døre, vinduer, porte, altaner, kviste mm. Vinduer, døre, porte og kviste skal placeres hensynsmæssigt i forhold til bygningens arkitektur og funktion samt indretning. Kvistvinduer skal være mindre end langsidens vinduer, og kvistflunkerne (siderne) skal beklædes med zink eller pladebeklædning. Ovenlysvinduer og kviste mod offentlig vej må maks. udgøre 1/3 af tagfladens længde og skal placeres symmetrisk i tagfladen. 12

16 LOKALPLAN L02 BESTEMMELSER 7.06 Materialer for døre, vinduer, porte, tagrender mv. Vinduer, døre og garageporte skal udføres i træ eller træ/alu og være matsorte, blank sorte eller grå. Der må ikke isættes tonede eller buede ruder, og vinduer må ikke tilklæbes eller blændes Skiltning Almindelige husnummerskilte må uden videre opsættes på den enkelte ejendom. Skiltning og reklamering herudover må kun finde sted på baggrund af følgende retningslinjer: *Opsætning af skilte skal godkendes af vejbestyrelsen, jf. lov om offentlige veje (Lovbekendtgørelse nr. 893 af d. 9. september 2009). ** Hvis bygningen er mere end 25 m lang, kan der i særlige situationer meddeles dispensation til opsætning af mere end ét skilt på den pågældende facade. *** Andre skiltetyper, f.eks. pladeskilte, lysarmaturkasser m.v., må kun anvendes med dispensation fra Byrådet i hvert enkelt tilfælde. Godkendelse af pladeskilte, lysarmaturkasser m.v. forudsætter bl.a., at den øvrige skiltning på og ved ejendommen bliver begrænset. ****Opsætning af skilte og pyloner skal godkendes af vejbestyrelsen, jf. lov om offentlige veje (Lovbekendtgørelse nr. 893 af d. 9. september 2009). Skiltning skal ved farve og udformning harmonere med bebyggelsen i lokalplanområdet samt med naboområderne (specielt langs Vestre Landevej). Ved ejendommens hovedindkørsler Ved hovedindkørslerne til lokalplanområdet skal skiltning holdes minimum 2 m fra vejskel*. Skiltningen må ikke være til gene for den frie vejoversigt og må ikke overstige 1 m over terræn, jf. pkt Skiltefladen må max. være 2 m². På bygningsfacaderne Der må kun opsættes ét skilt på bygningens hovedfacade. Hvis virksomheden ligger på et hjørne eller med en facade ud mod flere veje, må der opsættes ét skilt** på facaden ud mod hver vej. Facadeskilte skal udføres med enkeltbogstaver, der opsættes direkte på facaden***. Skiltningen skal indgå som en del af facaden, idet husets arkitektur skal respekteres. Skilte må ikke fuldt tildække vinduer, døre, bygningsdetaljer og lignende. Der må ikke skiltes på bygningers tage. Pyloner På ejendomme med skel ud mod hhv. Vestre Landevej og Nordre Boulevard, må der ud mod hver af vejene opstilles ét større fritstående skilt.**** På øvrige ejendomme i området må facadeskiltet suppleres med ét større fritstående skilt, hvis dette placeres bag byggelinjen mod vej. De større fritstående skilte må ikke være højere end bebyggelsen på ejendommen og max. 6 m. Skiltefladen må max. være 7 m². Skiltet må ikke placeres nærmere naboskel end 10 m. Flag I området må der ikke opstilles flagstænger. Belysning af skilte Skilte må kun belyses med spots, med bagudrettet lys (koronabelysning) og med svagt fremadrettet lys fra bogstaverne. Herudover må der ikke forekomme gennemlyste flader Parabolantenner Parabolantenner og andre antenner må ikke kunne ses fra offentlig veje eller fællesarealer, herunder vejareal og opholdarealer. Der skal ved placeringen, størrelse og farvevalg tages hensyn til omgivelserne, således at parabolantennerne skæmmer mindst 13

17 BESTEMMELSER LOKALPLAN L02 muligt. Parabolantenner må max. have en diameter på 1 m. Parabolantenner må ikke opsættes nærmere skel end 2,5 m og må kun placeres med underkanten højst 1 m over terræn Solfanger og solceller Solfangere og solceller skal nedfældes i tagflade, og må maksimalt udgøre 25 % af tagfladen. Solfangere må ikke medføre blændingsgener for forbipasserende eller naboejendomme. 8. UBEBYGGEDE AREALER *Altaner og tagterrasser med gode opholdskvaliteter medregnes til de i pkt nævnte opholdsarealer. Udlæg af opholdsarealer ved erhvervsbebyggelser skal være anvendelige for virksomhedens ansatte. **Med vedligeholdes menes, at hvis et træ går ud, skal der plantes et nyt. ***H betyder, højstammet, cm stamomfang i 1 m højde. ****H mtk betyder, højstammet, cm stamomfang i 1 m højde, med trådklump Opholdsareal Ved nybyggeri skal der etableres og indrettes et opholdsareal på mindst 10 % af erhvervsetagearealet.* Der skal etableres opholdsarealer, som vist i princippet på kortbilag 3. På opholdsarealet skal der plantes og vedligeholdes** træer i grupper af 2-3 stk., jf. kortbilag 4. Træerne skal være af art/sort Lind (Tilia cordata Rancho ), Spidsløn (Acer platanoides Emerald Queen ) og Tyrkisk hassel (Corylus colurna) og af en størrelse af H 10-12****. Træerne plantes i grupper af den samme art. Opholdsarealet afgrænses mod syd med en række træer af art/ sort Spidsløn (Acer platanoides Emerald Queen ) placeret på en lige linie. Træerne skal have en størrelse af H mtk*** ved plantning og der plantes 4 stk. if. Kortbilag Beplantningsbælte Der udlægges areal til et afskærmende beplantningsbælte langs skel mod lokalplanområdets vestlige grænse i en bredde på min. 3 m, jf. kortbilag 3. Beplantningsbæltet skal tilplantes med robuste arter af småtræer og buske, som vil kunne danne en tæt beplantning i 4-7 m højde. Der plantes 2 rækker buske af art/ sort Bærmispel (Amelanchier spicata) og Gulgrenet kornel (Cornus sericea Flaviramea ) med en rækkeafstand af 1 m til hver side, se principsnittet til venstre. I midten af beplantningsbæltet dvs. 1,5 m fra skellet plantes der træer af art/ sort Engriflet hvidtjørn (Crataegus monogyna PKP Select ) og af størrelse H med en planteafstand af 5 m, svarende til min. 18 stk. træer Bevaring af eksisterende træ Det eksisterende bøgetræ vist på kortbilag 2 og 3 skal bevares og vedligeholdes Hegn Der må ikke opsættes hegn eller anden hindring for den frie færdsel inden for lokalplanområdets adgangs- og parkeringsarealer Terrænregulering Der må højest foretages terrænregulering på +/- 0,25 m i forhold til det eksisterende terræn. Terrænudligning skal ske indenfor den enkelte grund. Terrænet skal udjævnes mod skel, så der ikke forekommer terrænspring mellem naboejendomme, mod vejareal samt mod fælles opholds- 14

18 LOKALPLAN L02 BESTEMMELSER arealer. Der må ikke opbygges støttemure eller lignende i skel. *Placering, indretning og adgang skal ske i henhold til gældende dagrenovationsregulativ, det samme gælder for private skraldespande. Plan over placering og indretning af standpladsen fremsendes til Varde Affald A/S. Ud fra denne plan aftales endelig placering og indretning af standsplads Fællesopsamling af genanvendelige materialer Der kan indrettes plads til fællesopsamling af genanvendelige materialer inden for vejarealet.* 8.07 Vareindlevering, oplag og afskærmning Varegårde og oplag samt opbevaring af affald skal etableres i tilknytning til bebyggelse med en beliggenhed ved A eller B, jf. kortbilag 3. Denne bestemmelse gælder ikke den eksisterende dagligvarebutik samt udvidelsen af denne. Sker der en ændret anvendelse af den eksisterende Rema 1000-bygning, træder bestemmelsen i kraft. Varegårde, oplag og affaldspladser skal afskærmes effektivt mod indblik fra vejarealer og afskærmningen skal udføres i Enten mørkmalet plankehegn udført som 1 på 2 eller klinkbygget. Udformningen og farver skal være ens med evt. skure og udhuse opført som let konstruktioner. Farvevalget skal harmonere med den øvrige bebyggelse. Eller perforeret metalplader, der får patina med tiden eller som har en matsort farve. Erhvervsaffald fra dagligvarehandel skal opbevares i aflukket rum. 9. TEKNISKE ANLÆG **Inden kloakanlæggets udførelse skal der foreligge ansøgning om tilslutning til offentlig kloak Benzin- og olieudskiller Overfladevand fra påfyldningspladsen skal ledes via olie- og benzinudskiller til offentlig spildevandsledning, mens det øvrige overfladevand skal ledes til offentlig regnvandsledning** Transformatorstation Den eksisterende transformatorstation kan flyttes til en anden placering langs det vestlige eller nordlige skel. Placeringen skal være hensigtsmæssigt i forhold til anvendelsen og udseendet af vej- eller opholdsarealerne. 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE *** Dette gælder ikke den eksisterende dagligvarebutik, der kan fortsætte uændret, selvom om butikken evt. udvides. Bestemmelsen i punkt 8.07 træder dog i kraft, hvis der er tale om en ændret anvendelse Ny bebyggelse og ændret anvendelse må ikke ibrugtages før: der er sket tilslutning til fjernvarmeforsyningen, der er etableret opholdsareal i henhold til pkt. 8.01, der er etableret et afskærmende beplantningsbælte, som anført under pkt. 8.02, der er etableret det, under pkt. 5.06, krævede antal parkeringspladser, der er plantet solitære træer indenfor oversigtsarealet og arealerne mellem vejbyggelinie og vejskel, som anført i pkt. 5.02, og der er etableres afskærmning af varegård, oplag samt opbevaring af affald som beskrevet i pkt *** 15

19 BESTEMMELSER LOKALPLAN L OPHÆVELSE AF LOKALPLAN Lokalplan nr. 07.E3.01 for et område til blandet erhverv ved Nordre Boulevard og Vestre Landevej i Varde endelig godkendt d. 7. juni 2005 af Varde Byråd ophæves i sin helhed Lokalplan nr. 07.E3.02 for et område til blandet bolig og erhverv ved Håndværkervej i Varde endelig godkendt d. 29. maj 2007 af Varde Byråd, ophæves i lokalplanområdet (matrikel 35p Varde Markjorder), jf. afgrænsningen i pkt RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan ifølge lov om planlægning, 19, meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Byrådet skal derimod dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihus, jf. lov om planlægning 19, stk. 4. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. 16

20 LOKALPLAN L02 BESTEMMELSER VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanforslaget er endelig vedtaget i henhold til 24 i lov om planlægning. Varde Byråd, den 2. februar Lokalplanen er endelig vedtaget i henhold til 24 i lov om planlægning. Varde Byråd, d. 29. juni

21

22

23

24 14 Vejb yg Byggel inie gelin 35aa je HÅND VÆRK E RVEJ Afskæ en minrmede pla ntebæ hjemh. bredde lte me på d buske ørende sm 3 m af åtræer og Veja dg græsare al nr.35 35q aa Opho Ove rs Matr. ang igtsa Skilt Eksist. real N ldsar eal Auto forha Tilbyg 185 m ning 2 ndler Brutt o 1048 areal m2 Nivauf indganri g Eksist. fliser kantsten sam lan fjernes gs bygnin t g Der ilæ. som eksgges SF ste n ist. Beton rampe ANDE 1 53df Ny kan tsten Eksist. kantste n herfra og frem Skilt K gang fjernes HC HC kantste n K Markst en Skilt Eksist. og udk indørsel Markst en Veja dg an7g K VEJ Eksist. butik Veja d VEST 53de RE L gvare Evt. cy parke kelring Pnar.r3k5p ering 20 rd NDR Kantste n Dagli Matr. 53dd Pylon Vareg å Eksist. udkørs ind- og el Cykler rykkes H. BOU 78 H tation 64 P-p heraf ladser 2 han dicap Kundev ognsskur 35p Tank s 80 LEVA RD Transformerstation 39e Pylon 39g 2 Kortbilag 4 Lokalplan L01 Vejledende illustrationsplan Målestoksforhold 1:1.000 Juni 2010

25 Varde Kommunes byvåben Et blåt skjold med en gående guld-leopard med rød tunge Byvåbnet er formentlig det ældste i Danmark. Det stammer fra tiden omkring 1442, året hvor Varde fik sine første købstadsrettigheder. Varde Kommune Bytoften Varde Tlf

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

!!! "! #$! %&$ "! # $%%%& / 2+06' 6'' + $+/ 3 6'%%% 9 +/ :/ 0+/0, +

!!! ! #$! %&$ ! # $%%%& / 2+06' 6'' + $+/ 3 6'%%% 9 +/ :/ 0+/0, + !" # $%%%& '!('(')# ') *+*+,--. /012-++3+/0 4 +/+/+ '0/+ 0!!! "! #$! %&$ "! ' #!(() *+,)) $56'+7-+3$0 6 &8 $'6'3, / 2+06' 6'' + $+/ 3 6'%%% 9 +/ :/ 0+/0, + 0 ;< ' Varde Kommune LOKALPLAN 29 Parcelhusbebyggelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ Vedtaget af Byrådet den 7. 12. 2005 Delvis ophævet ved lokalplan nr. Bemærkninger: Blanke sider er ikke indscannet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L07 Centerområde ved Nordre Boulevard/Ringkøbingvej, Varde

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L07 Centerområde ved Nordre Boulevard/Ringkøbingvej, Varde Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L07 Centerområde ved Nordre Boulevard/Ringkøbingvej, Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L07 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed forslag til lokalplan 23.02.L07 i offentlig

Læs mere

plan, byg og miljø Lokalplan nr. 75 For et område til offentlige formål i Høng by (Skole, Kollegiebyggeri m. v.)

plan, byg og miljø Lokalplan nr. 75 For et område til offentlige formål i Høng by (Skole, Kollegiebyggeri m. v.) plan, byg og miljø Lokalplan nr. 75 For et område til offentlige formål i Høng by (Skole, Kollegiebyggeri m. v.) HVAD ER EN LOKALPLAN? I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge bindende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere