Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj."

Transkript

1 PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 1

2 Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs kmmune. Syddjurs Kmmune er - jf. Dagtilbudslvens 5 - frpligtet til at føre pædaggisk tilsyn med alle dagtilbud, prettet efter Lv m dag-, fritids- g klubtilbud m.v. fr børn g unge. Tilsynet mfatter alle dagtilbud, hvri der indgår kmmunal finansiering. Dagtilbudschefen har ansvaret fr, at tilsynet gennemføres. Tilsynet sker i samarbejdet med de lkale ledere g ekstern knsulent Merete Lrentsen, ML-Cnsult. Tilsynet med institutinerne/afdelingerne skal fregå dialgbaseret g sikre den frtsatte pædaggiske g kvalitative udvikling af praksis. Tilsynet sker i en kvalificeret dialg på tilsynsmødet mellem medarbejdere, leder, bestyrelse g tilsynsførende. Tilsynet fungerer desuden sm Byrådets kntrl af, at det enkelte dagtilbud tilgdeser barnets behv fr trivsel, udvikling g læring i et trygt miljø, der tager hensyn til det enkelte barns alder g mdenhed. Ved fastsættelse af rammer g principper fr det pædaggiske tilsyn, lægges der vægt på, at det kmmunale tilsyn med dagtilbuddene blandt andet skal medvirke til, at dagtilbudschefen g Byrådet får et fælles billede af dagtilbuddets pædaggiske kvalitet, samt hvilke udviklingsmuligheder der er fr den frtsatte pgaveløsning. Følgende inddrages sm grundlag fr tilsynet. Kmmunale værdier: Åbenhed Udvikling Respekt Kvalitet Plitikker: Den sammenhængende børneplitik Aftale mål / institutinens egne mål Mad g mtinsplitik Retningslinjer fr bligatrisk sprgstimulering af tsprgede børn i Syddjurs kmmune Dagtilbudslvens Mål g rammer: Af Dagtilbudslvens 5 fremgår følgende: Kmmunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indhldet af tilbuddene efter denne lv g den måde, hvrpå pgaverne udføres, herunder at de mål g rammer, der er fastsat efter 3 efterleves. Stk.2. Kmmunalbestyrelsen skal fastsætte g ffentliggøre rammerne fr tilsynet. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 2

3 Det er Byrådet, sm inden fr dagtilbudslvens rammer beslutter, hvrdan tilsynet skal tilrettelægges g udøves. Tilsynet skal mfatte både indhldet af tilbuddet g den måde, hvrpå pgaven løses. Byrådet har pligt til at føre tilsyn med, at dagtilbuddene er egnede til phld fr de børn, sm tilbuddet er bestemt fr, g at pgaverne løses med det indhld g den kvalitet, sm kmmunen har fastsat. Byrådet skal påse, at persnalet har de frnødne kvalifikatiner til at kunne pfylde målsætningen g den kvalitet, sm Byrådet har fastlagt. Tilsynet er den kmmunale myndighedskntrl med kvaliteten af de kmmunale ydelser. Det fremgår ikke af lvgivning g vejledning, hvr fte tilsynet skal gennemføres, men vejledningen beskriver, at Byrådet løbende skal påse, at det enkelte dagtilbud reelt påtager sig de pgaver, sm kmmunen har fastlagt i de pstillede mål g rammer, g at pgaverne løses på en sådan måde, at de vil pfylde de pstillede mål. Tilsyn med det pædaggiske indhld i dagtilbuddene i Syddjurs Kmmune. Ved udøvelsen af det pædaggiske tilsyn anvendes et kncept med følgende verskrifter. Generelle dataplysninger Ledelse, persnale, bestyrelsesarbejde(drøftelses pkt. inden tilsynsmødet g på tilsynsmødet) Frældresamarbejde Pædaggisk praksis De pædaggiske læreplaner, herunder BMV Sprglige indsats g vurderinger, herunder de tsprgede børn Andre kmmunale aftaler/indsatsmråder Pkt. besvares på et udsendt spørgeskema. Det pædaggiske tilsyn udføres på følgende måder: Der gennemføres et udviklingsrienteret tilsyn i alle institutiner. Tilsynet udføres i en 2 trins mdel, hvr første del af tilsynet er et besøg, g anden del er et tilsynsmøde. Tilsynet indehlder både den kntrlmæssige, men gså den udviklingsrienterede dimensin, der sikrer kvaliteten af det pædaggiske arbejde. Tilsynsbesøget skal bl.a. pfattes sm en mulighed fr at få kvalificeret sparring g dialg m pgaveløsningen. Det vil samtidig give lederen mulighed fr at evaluere, m de valgte pædaggiske metder giver den ønskede effekt g pfylder de mål, der er sat fr det pædaggiske arbejde. Planlægning, rammer g frekvens fr dialgbaseret tilsynsbesøg. I alle dagtilbud aflægges tilsynsbesøg hvert andet år. Planlægning g ansvaret af tilsynsbesøget varetages af ekstern knsulent, sm ligeledes har ansvaret fr udarbejdelse af tilsynsrapprten. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 3

4 Før det planlagte pædaggiske tilsynsbesøg har den tilsynsførende frberedt mødet bl.a. via: Dagtilbuddets hjemmeside. Dagtilbuddets pædaggiske læreplan. Data indsamling via udsendte spørgeskemaer. Tilsynsrapprten fra fregående år. Følgende elementer vil indgå i besøget på institutinen g på tilsynsmødet. Er der verensstemmelse mellem værdier, mål, læringsmiljø g den pædaggiske praksis. Er dagtilbudslvens 8 stk.2,3, 4 g dagtilbudslvens 9.stk.2 g 3.pfyldt. Er der verensstemmelse mellem den fysiske indretning ude sm inde g læringsmiljøet. Tager den fysiske indretning ude sm inde højde fr, at der kan skabes plads til børnenes leg g spntane aktiviteter. Er dagtilbuddet et sted, hvr børnene respekteres, trives, er trygge g glade fr at være g mødes ud fra et inkluderende g anerkendende tankesæt. Er det pædaggiske tilbud relevant i frhld til den aktuelle børnegruppe. Er der en vekselvirkning mellem planlagte g spntane aktiviteter. Er der nedskrevne strukturerede frløb. Persnalefrhld, bl.a. frdelingen mellem pædagger g pædaggmedhjælpere. En samlet vurdering af dagtilbuddets pædaggiske virke. Er der særlige mråder sm dagtilbuddet skal arbejde videre med til næste pædaggiske tilsynsbesøg. Opfølgning på henvendelser fra frældre, ansatte eller andre samarbejdspartnere. Prjekter g udviklingsarbejde. Deltagelse i kmpetence- g udviklingsfrløb. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 4

5 RAPPORT. Institutin: Børnehuset Rmlehøj Adresse: Bugtrupvej 29, 8500 Klind. Hjemmeside: Er ikke aktiveret. Telefn: Leder: Ulla Jakbsen Tilbudstype/lvgrundlag: Integreret institutin /Dagtilbudslven. Antal pladser: 48 børnehavebørn / 10 vuggestuebørn. Antal ansatte g persnalets sammensætning: 6 pædagger 170 timer 3 pædaggmedhjælpere 102,5 timer 1 leder 37 timer 1 studerende 32 timer Andre: I perider er der persner i jbtræning, i fleksjb, samt praktikanter. Dat fr tilsynsbesøg: Mandag den 17. september Dat fr tilsynsmøde: Mandag den 10. december Tilstede ved mødet: Ulla Jakbsen leder, Britta Mørch pædagg/vuggestuen, Eva Knudsen pædagg/suschef, Jeanette Hjrt bestyrelsesfrmand. Tilsynsførende: Pædaggisk knsulent Merete Lrentsen Østergårdsparken 31,Ugelbølle 8410 Rønde Mbil: Mail: ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 5

6 Tilsynets vurdering g psamling. ML-Cnsult har på vegne af Syddjurs Kmmune fretaget et pædaggisk tilsyn i Børnehuset Rmlehøj. ML-Cnsult er kmmet frem til følgende vurdering på baggrund dataindsamling fra udsendte spørgeskemaer, 5 timers bservatiner g et afhldt tilsynsmøde. Desværre har institutinen ingen aktiv hjemmeside, så mange praktiske infrmatiner g beskrivelser af praksis har ikke været muligt at indhente, da der ikke gøres brug af meget skriftlighed. Børnehuset Rmlehøj er en kmmunal institutin fra 1979 med 2 børnehavegrupper g 1 vuggestuegruppe. Institutinen hørte før kmmunesammenlægningen under Midtdjurs kmmune. Selv m institutinen er ver 30 år gammel fremstår den stadig indbydende g vedligehldt. Der er en hyggelig atmsfære, en gd æstetik, billeder af børnenes prdukter g planter mv.. Institutinen er fra datidens institutinsbyggeri, hvr indretningen er med grupperum, sm er placeret sm selvstændige enheder g et meget strt all rum g køkken, sm er placeret midt i institutinen. Det medfører, at all rummet bliver en gennemgang, hvilket gør, at rummet knstant krydses af børn g vksne. All rummets funktin g indretning har tidligere været drøftet i persnalegruppen, men har endnu ikke fundet en funktinel frm, sm gør, at de mange kvadratmeter udnyttes ptimalt. Grupperummene er trds deres størrelse gdt indrettet g har et mangfldigt udbud af materialer g legetøj, sm dækker aldersgruppens behv. Der er fri tilgængelighed til materialer, g det meste står i børnehøjde. Tilsynet ser, at de små grupperum anvendes til alsidige rllelege, hvr børnene nyder, at de har mulighed fr r g frdybelse. Tilsynet plever, at persnalet har str indflydelse på planlægning g udførelse mkring egen børnegruppe. I periden p til tidlig SFO start samles en førsklegruppe 1 gang m ugen, hvr der er planlagt et særligt førskleindhld. Vuggestuegruppen er nrmeret til 10 børn g danner en selvstændig enhed med indgang fra all rummet. Indretningen af vuggestuegruppen giver børnene gde muligheder fr at bruge deres mtrik, g materialeudvalget er afstemt efter børnenes behv g udviklingstrin. De vksne har tæt fysisk kntakt med børnene g phlder sig meget på gulvet sammen med børnene, er nærværende g har meget øje fr det enkelte barns behv. Den tætte kntakt mellem barn g vksen giver børnene en plevelse af nærvær, tryghed g fysisk kntakt. Dagsrytmen i institutinen er traditinel, g der afhldes samlinger i alle grupper. I samlingerne vægtes gruppens samvær, dialgisk læsning, sang g rim/remser. Børnene er pmærksmme g vil gerne deltage. Vksenrllen er styrende men gså støttende, vejledende g anerkendende verfr børnenes bidrag. Tilsynet plever glade, nysgerrige g tillidsvækkende børn, sm har str indflydelse på egen hverdag. Børnene har et strt råderum fr valg af egen leg g deltager aktivt i de kreative aktiviteter, sm tilbydes m frmiddagen i grupperne. Persnalegruppen har arbejdet sammen ver en årrække, er engageret g har gennem årene parbejdet traditiner g rutiner. Frældre plever str imødekmmenhed, g der er en gd stemning med let til latter g impulsive indfald. Institutinen har gennem alle årerne haft en meget flad ledelsesstruktur, hvilket i dag måske kan være svært at fasthlde grundet de mange nye krav g frventninger, der er til nutidens daginstitutin. Det administrative arbejde udføres af en hk ansat, g suschef g leder har hver sine faste arbejdspgaver. Leder g suschef har dannet team i 15 år, g gennem årene er der indarbejdet faste rutiner g en fleksibilitet mkring pgaveløsningerne. Leder frdeler sin verskydende tid i børnegrupperne g med udadrettet mødevirksmhed. Leder er lige nu ptaget af Ny Nrdisk Skle g en kmmende sammenlægning med en anden institutin. Tilsynet plever, at der arbejdes med her/nu pgaver, g der er ikke traditin fr at arbejde med en langsigtet planlægning g med strategiske vervejelser. Tilsynet ser derfr mulige udviklingspunkter i at arbejde mere med pædaggiske prcesser i frhld til brugen af læreplanerne, sætte præciserede mål fr nødvendige indsatser samt løbende evaluere på den pædaggiske indsats. Tilsynet ser gså behv fr at skabe udfrdringer fr en drengegruppe, sm ikke umiddelbart udfrdres af de aktiviteter, der tilbydes. Tilsynet plever, at all rummet er et lvløst mråde, hvr der sker mange knflikter, der er et urimeligt højt støjniveau, g børnene har en uhensigtsmæssigt adfærd verfr hinanden. Et børnemiljø sm ikke er ptimalt fr børnenes trivsel. Tilsynet vurderer, at der findes arbejdsmæssige rammer g en ledelsesfrm i institutinen, hvr der er et meget strt råderum fr den enkelte medarbejder, g udfrdringen kunne være at styrke den strategiske udvikling af institutinens pædaggik g praksis. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 6

7 Opfølgning på tidligere tilsyn. Der har ikke tidligere været pædaggisk tilsyn. Fysiske rammer. Institutinen har gde fysiske rammer både inde g ude. Legepladsen er str g i flere niveauer, g der er mange muligheder fr mtriske udfrdringer. Legepladsens beplantning er vkset gdt p g giver mulighed fr at gemme sig i hytter g klatre i træer. Der er cykelbane, str sandkasse, gyngemråde g gå på line mv.. Ved siden af legepladsen ligger et mråde med bldbane g bålplads, så der er alle muligheder fr at kunne udflde sig med mange mangfldige ude aktiviteter. Vksenrllen på legepladsen er sm vejleder, knfliktløser g med dialgisk samvær. Pædaggisk læreplan. Den pædaggiske læreplan er af ældre dat g er ikke udgangspunkt fr det pædaggiske arbejde, der i dag udføres i institutinen. Materialet kan bruges sm et udgangspunkt til en ny pædaggisk læreplan, sm bør udarbejdes. Læreplanen kan derfr ikke gdkendes, sm den fremstår i dag, da den ikke har udgangspunkt i nuværende børnegruppe g ikke står mål med dagtilbudslvens hensigt mkring de pædaggiske læreplaner. Medindflydelse g kmmunikatin, rganisatriske g persnalemæssige frhld. Institutinen har gennem alle årene haft en flad ledelsesstruktur, så tilsynet vurderer, at der er høj grad af medindflydelse g medbestemmelse på egen hverdag. Alle har et strt råderum ver den daglige tilrettelæggelse g i fællesskab planlægges institutinens verrdnede temaer, traditiner mv., sm sættes ind i et årshjul. Den enkelte medarbejder er gd til at tage ansvar, er åben verfr hinandens meninger g giver indbyrdes knstruktiv kritik. Kulturen kendetegnes ved fleksibilitet, hvr der hurtigt kan justeres g ændres praksis efter behv. Der er str msrg verfr hinanden, g tidligere ansatte har det med at vende tilbage til institutinen. Frældrene plever lydhørhed i hverdagen g plever et tæt g gdt frældresamarbejde. Bestyrelsen har været ptaget af frarbejdet mkring prjektet Ny Nrdisk Skle, sm har givet mange drøftelser m frdelene ved at blive en integreret del af sklen. Der er drøftet fælles principper, brug af de fælles ressurcer g fælles bestyrelse mv.. Bestyrelsesfrmanden har en gd kntakt til frældregruppen g vil gerne være med til at sikre sammenhæng mellem børnehave g skle. Der afventes nu den endelige beslutning, m børnehaven skal indgå i prjektet. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 7

8 Sprg, tryghed, trivsel, læring, udvikling. Ved sprgvurderinger anvendes ministeriets sprgvurderingsmateriale, g de sprglige aktiviteter er sm en inkluderende indsats i børnegrupperne. I sprgarbejdet anvendes egne sprgmaterialer sm sprgkuffert, sangbøger g rim/remse, g børnene er begyndt at se små film på Ipads. Alle medarbejdere har været på sprgkurset mkring Sprgpakken g har især taget den dialgiske læsning til sig. Læringsmiljøet tager primært udgangspunkt i her g nu aktiviteter g i dialgisk samvær, hvr tilsynet ser, at medarbejderne aktivt udvider samtalen med åbne spørgsmål g griber øjeblikket ved at møde børnene på deres intentin. Institutinen er ptaget af at gøre børnene selvhjulpne, at styrke effektiviseringen, så ressurcerne udnyttes ptimalt g vil gerne implementere brugen af Ipad. Der er et gdt udvalg af materialer, der understøtter nysgerrigheden fr læring g gså mulighed fr at inddrage brug af interaktiv bard i all rummet til f.eks. fællessamlinger. Der er sat en ramme fr dagens aktiviteter, hvr børnene møder genkendelighed g gentagelser i dagsrytmen g får tilbudt små aktiviteter. Det vægtes, at barnet føler sig set, g alle er pmærksmme på betydningen af at sige gddag g farvel. Der er traditiner f. eks. mkring afhldelse af fødselsdag, hvr der i situatinen skabes en ramme, hvr dialgisk samvær skaber fælles pmærksmhed, g hvr alle er gde lyttere. Tilsynet ser, at børnene inddrages i ngle af de praktiske pgaver, sm f. eks. at dække brd, hente rullebrd mv.. Børnene har i børnehavegruppen faste pladser med billede på. I vuggestuen praktiseres en anerkendende pædaggik, hvr der verfr børnene udvises nærvær, g hvr barnet mødes på dets her g nu behv. Der er både fysisk g psykisk nærvær, sm vises ved en pmærksm msrg fr det enkelte barn, sm tilsynet så praktiseret, da et barn var syg. Visuelt understøttes sprget aktivt ved brug af spejl g billeder ved bl.a. puslebrdet. Der synges impulsivt med børnene, g i spisesituatinen mødes børnene med åbne spørgsmål sm: Hvilken mad vil du have først? skal den skæres i stykker? vil du have en gaffel? sv.. Tilsynet plever, at der i vuggestuen er taget stilling til børnenes søvnbehv, g det er drøftet med frældrene. Resulteret er, at ingen børn under 2 år vækkes, hvilket er i tråd med den nyeste viden mkring børns søvn. Institutinen arbejder verrdnet med en årsplanlægning med 3-4 temaer f.eks.: Høst, eventyr, spille uge mv.. Her deltager børnene på tværs af grupperne. Der er en udpræget verbal evalueringskultur, men der anvendes til tider den praktiske frtælling sm dkumentatin på praksis. Generelt ser tilsynet selvhjulpne børn, børn sm er i trivsel g sm kan aktivere sig selv, g sm aktivt deltager i de planlagte aktiviteter. Der er str grad af valgfrihed i løbet af dagen, g det kan f.eks. være udfrdrende fr en gruppe af førskledrenge. Tilsynet anbefaler følgende udviklingspunkter: Der skal arbejdes med Dagtilbudslvens indhld i: 7 stk. 2, 3, 4. 8 stk. 3, 4, 5. 9 stk. 2, 3. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 8

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Juni 2006 Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe g Kmmunernes Landsfrening Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsplan fr Mariager Efter- skle 2013-2014 1 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsfrtegnelse Fundament........ 4 Visin... 5 Værdigrundlag..

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune. Scenarier fr skleåret 2014/2015 Udarbejdet på inspiratins- g arbejdsseminar 2 m flkesklerefrm 2014 i Vrdingbrg Kmmune. Scenarie fra gruppe: Indskling 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen,

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere