den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr. nr. 7 an Jyllinge by, Jyllinge, af areal ifølge tingbogen 884 m2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr. nr. 7 an Jyllinge by, Jyllinge, af areal ifølge tingbogen 884 m2."

Transkript

1

2 den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr. nr. 7 an Jyllinge by, Jyllinge, af areal ifølge tingbogen 884 m2. For overdragelsen er aftalt følgende nærmere VILKÅR: 1. Under det solgte, der er et enfamilieshus, er indbefattet de på grunden værende bygninger med disses grund-, mur- og nagelfaste genstande, alle slags installationer, herunder varmeanlæg med fjernvarme, faste lamper og fast badeværelsesudstyr, hegn, træer og plantninger og i det hele alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende i enhver henseende. I overdragelsen medfølger endvidere Scholtes gaskomfur, Scholtes combioven (alm. + micro), Electrolux køleskab, Electrolux fryseskab, Bosch opvaskemaskine. Morsø Brændeovn samt parabol incl. styring og reciever. Køber er bekendt med, at ejendommen sælges af et dødsbo, og er derfor indforstået med, at sælger er uden ansvar for mangler (herunder hvidevarers stand og anvendelighed) af nogen art, bortset fra adkomstmangler. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af faktiske mangler ved det solgte, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. Mangler der påvises efter købsaftalens underskrift, er således sælger uvedkommende. Paterne er enige om, at prisen er afstemt efter ovennævnte. Det solgte overtages, således som det er og forefindes, og som det er køber bekendt, og med de samme almindelige og særlige rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed det har tilhørt sælger og tidligere ejere. Ifølge tingbogsoplysning hviler der følgende servitutter på den solgte ejendom: 2

3 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Dok om byggelinier m.v Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening Dok om transformerstation/anlæg mv Lokalplan nr Dok om forsynings-/afløbsledninger mv., tankstation. 2. Ejendommen overtages den , fra hvilken tidspunkt det solgte henligger for købers regning og risiko. Risikoen for brandskade er dog overgået til køber fra købsaftalen at regne, således at køber er berettiget til at få udbetalt forsikringssummen på selskabets vilkår imod i øvrigt at opfylde handlen. Ejendommen er brandforsikret i Danske Forsikring under police nr Sælger fraflytter og afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand senest på overtagelsesdagen kl Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 3. Sælger oplyser at der sælger bekendt ikke er sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller.pri-

4 vate vedrørende ejendommen, at sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering, at der sælger bekendt ikke indenfor de seneste 10 år, dog højst i sælgers ejertid, har været konstateret eller afhjulpet skader på grund af svampe- og insektangreb, at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, at al forfalden gæld vedrørende anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fælles anlæg, fællesantenne, el, gas, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning. Sælger bekendt er der ikke udført arbejder, afsagt kendelser eller truffet beslutninger af offentlige myndigheder, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen, at der sælger bekendt ikke findes skjulte fejl eller mangler, at de på ejendommen værende bygninger med installationer, sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet. Lovligheden af bygningsarbejder, der er omfattet af Bygningsreglementet for småhuse, kan ikke forventes dokumenteret i form af ibrugtagningstilladelse, Køber har i henhold til lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. forud for handlens indgåelse modtaget kopi af tilstandsrapport, udarbejdet den af Energi & Ingeniørgruppen ApS samt tilbud på ejerskifteforsikring, udarbejdet af Nykredit Østifteme Forsikring den Gundsø kommune oplyser, at ejendomsværdien pr efter kontantværdi udgør kr ,00, heraf grundværdi kr ,00. Parterne erklærer sig bekendt med kommuneoplysning afgivet af Gundsø kommune den

5 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Sælger indestår for, at ejendommen ikke er pålignet gæld ud over, hvad der fremgår af kommuneoplysningen. Alle fremtidige bidrag er sælger uvedkommende. Køber indtræder i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor de lokale forsyningsselskaber. Sælger meddeler ejerskifte til de respektive værker med henblik på aflæsning af forbrugsmålere og fremsendelse af slutopgørelse. Sælger afmelder evt. PBS. 5. Købesummen er aftalt til kr ,00, skriver kroner enmilionferithundredenitinitusinde 00 øre, der skadesløst for sælger berigtiges på følgende måde: Kontant udbetaling til Nybolig Jyllinge kr ,00 Kontant ved skødets underskrift, dog senest Den deponeres hos sælgers penge- Institut kr ,00 Købesum i alt kr ,00 6. Køber er ansvarlig for, at alle terminsydelser på overtagne prioriteter, ejendomsskat m.v., som forfalder efter overtagelsesdagen, betales rettidigt, og dette gælder uanset, om opkrævningskorte- 5

6 ne måtte lyde på købers eller sælgers navn. Opmærksomheden henledes på, at dette også er tilfældet, selv om køber ikke har modtaget terminsopkrævningen. 7. Køber betaler omkostninger ved handlens berigtigelse, herunder advokatsalær og udgifter til stempling og tinglysning af skøde. Sælger betaler omkostninger til ejendomsmægler og egen advokat. Jyllinge, den 27. juli 2000 Som køber: 00 Claire Elisabeth Tornow Thomas Rasmussen 6

7 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Som sælger: 00E7- EfirE2 s'ie4/4" /1//. ^e'ti / L-"/ Anja/Lise-Lotte Borgen k a tikwgii.hpe1*ituus ADVOKAT Allehelgensgade Roskilde Tlf Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskrivers myndighed for så vidt angår som: Navn: JØRGEN V. LINDÈLIUS ADVOKAT Allehelgensgade Roskilde Tlf Navn: Stilling: Bopæl: iiiarlote Eng Iceb [te Avnbøgevej Ringsted e"-oz_f Stilling: Bopæl: BENTE RØRBÆK HEIBERG KLØVERVEJ 6 49 elej VIBY SJ. Forannævnte ejendom er under tabe-nr. pr. / / / vurderet til: Kontant ejendomsværdi t 63 (7' (2 (7 kr. heraf grundværdi C.) kr. Ejendommen udgør ikke en landbrugsejendom og er ikke I matriklen noteret som del af en samlet ejendom. Gundsø Kommune Ejendomsskattakontoret, den / ey_ø Elsebeth Nielsen 7

8 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Roskilde * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 8 Akt.nr.: AZ 3 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 7 AN, Jyllinge By, Jyllinge Ejendomsejer: Claire Elisabeth Tornow Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm: Byrde lyst pantstiftende kr Retten i Roskilde den Jytte Pedersen 9 Form. 267 G Otto B. Wrohlewski, Nytorv 19, 1450 København K

9 0 c Side 1 af 10 Afgift : kr. (-1.i-100^ Ejerlav: Jyllinge By, Jyllinge Matr. nr.: 7 AN Gade og husnr.: Rådalsvej Jyllinge Anmelder Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Lokalbanken i Hillerød Slotsgade Hillerød Totalkredit hæfter for følgende afgiftsberegning: Pålydende, nyt lån kr. - Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån 4q.(737 kr. - Indfrielsessum, indfriede lån /.98.5 kr. - Omkostninger, indfriede lån tr,308 kr. - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lånkr. 6.,fi& Afgiftspligtigt beløb kr. ( Der er anvendt nominel værdis metode kursværdimetode PANTEBREV - OBLIGATIONSLÅN pant nr MED DELVIS AFDRAGSFRIHED EFTER REALKREDITLOVENS 4, STK. 2 3 Debitors navn og bopæl: Thomas Rasmussen Rådalsvej Jyllinge Claire Elisabeth Rasmussen Rådalsvej Jyllinge GENPART TA 4.400y00 K erkender herved at skylde Kreditors Totalkredit A/S, CVR-nr navn og bopæl: Helgeshøj Alle 53, 2630 Taastrup Lånets størrelse: kr ,00 30-årigt obligationsannuitetslån, 10 års afdragsfrihed Serie: Se pkt. 1 under særlige bestemmelser. Rente og Lånets pålydende rente er 4,0000%. Som følge af betalingsvilkår: kvartårlig renteberegning svarer dette til en årlig nominel rente på 4,0604%. Lånet afvikles som annuitetslån, dog således at der de første 10 år alene betales rente og bidrag. Efter den afdragsfri periode afdrages lånet som et sædvanligt an- O NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side punkt 9a. '03 FORMUM TRYXAGER

10 Side 2 af 10 nuitetslån med en løbetid, der svarer til lånets restløbetid. Ydelsen forfalder til betaling hver den 1.3, 1.6, 1.9 og 1.12 og erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste hverdag (bankdag) i marts, juni, september og december. Ydelsen anvendes til dækning af renter af restgælden, afdrag på denne samt bidrag. Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld og er for nærværende lån fastsat til 0,49% p.a. af pantebrevets restgæld. Opsigelse: Den pantsatte ejendom: Lånet er uopsigeligt fra Totalkredits side med de modifikationer, der følger af punkt 3, 6 og 7 under "Særlige bestemmelser" og punkt 9 i "Justitsministeriets formular B". For så vidt angår debitors opsigelse af lånet til hel eller delvis indfrielse henvises til punkt 8 under "Særlige bestemmelser". Matr. nr. 7 AN Jyllinge By, Jyllinge GRUNDAREAL: 884 kvm. Oprykkende Kr.: Rte. % panteret efter: 2.000,00 Kreditor Byrde lyst pantstiftend e Lyst pantstiftende Respekterede De før lyste med undtagelse af servitutter m.v.: sådanne, der efter deres indhold respekterer (henvisning til Totalkredits panteret. tingbogen tilstrækkelig) SÆRLIGE BESTEMMELSER: 1. Hæftelse og vilkår For lånet gælder de af Totalkredits bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for långivningen og obligationsudstedelsen. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformular B skal forstås som en henvisning til bestemmelser fastsat af Totalkredits bestyrelse med hjemmel i Totalkredits vedtægter. Der henvises i øvrigt til de til debitor udleverede "Almindelige forretningsbetingelser" samt "Særlige bestemmelser" i nærværende pantebrev. For lånet hæfter debitor både med det pantsatte og personligt over for Totalkredit. Såfremt ejendommen har flere ejere, skal samtlige ejere tiltræde pantebrevet som solidarisk hæftende debitorer. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til Totalkredit med pant i ejendommen, medmindre sådan overtagelse allerede har fundet sted. Nærværende lån er baseret på serieopdelte obligationer, og låntager

11 Side 3 af 10 hæfter udover eget lån solidarisk sammen med seriens andre låntagere over for serien med et beløb svarende til lånets hovedstol. Låntager hæfter ikke personligt for det beløb, som udgør den solidariske hæftelse, men alene med den pantsatte ejendom. 0 Alle serier i fælles seriereservefond C hæfter solidarisk for hinan- dens forpligtelser. m Lånets obligationer er emitteret i serie 41C. Låntager har ved indfrielse af lånet - såvel ordinær som ekstraordinær - ikke krav på at få udbetalt en andel af seriereservefonden. Er lånet udbetalt fra og med 1. september 2005, er lånets obligationer emitteret i serie 83D, kapitalcenter D, Nykredit Realkredit. I kapitalcenter D, Nykredit Realkredit hæfter låntagere ikke solidarisk for hinandens forpligtelser. 2. Garanti Alle Totalkredit-lån er helt eller delvis dækket af en selvskyldnergaranti stillet af det låneformidlende pengeinstitut. I det omfang garantien gøres gældende, indtræder garanten i alle henseender i Totalkredits personlige fordring og panteret med dertil hørende rettigheder og forpligtelser for den del af lånet, som garanten har indfriet. 3. Forhåndslån Ydelse af forhåndslån forudsætter, at der ud over pant i ejendommen er stillet supplerende sikkerhed i form af garanti fra et af Totalkredit anerkendt pengeinstitut. Totalkredit vil forlange forhåndslån helt eller delvis indfriet, såfremt det ikke inden 2 år fra udbetalingsdagen dokumenteres, at ejendommen yder den forudsatte sikkerhed, herunder at lånets sikkerhedsmæssige placering er inden for gældende belåningsgrænser for pågældende ejendomskategori, eller byggeriet ikke er påbegyndt senest 6 måneder efter, lånet er udbetalt. 4. Bidrag Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld. Bidragssatsen for nærværende lån er angivet under "Rente og betalingsvilkår". Totalkredit kan forhøje bidragssatsen og ændre beregningsprincipperne herfor. Meddelelse herom vil i så fald blive givet til låntager(e) med mindst 3 måneders varsel forud for en termin. Ved ændring af bidragssats eller beregningsmetode ændres lånets ydelser. 5. Første og sidste terminsydelse Den første ydelse forfalder førstkommende termin efter lånets udbetaling og indeholder rente og bidrag, der beregnes forholdsmæssigt fra og med udbetalingsdagen. Lånet forfalder til fuld indfrielse i sidste termin, i hvilken der beregnes rente og bidrag indtil udgangen af terminsmåneden. Totalkredit vil i sidste termin opkræve en ydelse, der dækker rente, bidrag og den på forfaldstidspunktet værende obligationsrestgæld. FORMULA TRYXAGER

12 Side 4 af Ejendommens anvendelse Et Totalkredit-lån er standardmæssigt ydet under den forudsætning, at den belånte ejendom er en ejerbolig, herunder fritidshus eller grund, der agtes bebygget med ejerbolig. Er ejendommen en helårsbolig, forudsættes den beboet af ejer(ne). Overgår ejendommen til anden anvendelse - f.eks. erhverv eller udlejes den helt eller delvis - skal dette straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfriet. Såfremt den pantsatte ejendom er en bygning på lejet grund, medpantsættes samtlige debitors rettigheder i henhold til lejekontrakten vedrørende grunden, herunder bl.a. depositum, forudbetalt leje, afståelses- og fremlejeret. Pantebrevet giver sikkerhed for betaling af leje, indskud, depositum, inddrivelsesomkostninger eller anden pligtig ydelse i henhold til lejekontrakten eller lejeloven, som Totalkredit måtte betale til grundejeren i henhold til den indgåede lejekontrakt, jf. punkt 8 i Justitsministeriets pantebrevsformular B. Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejendomsret til arealet, skal Totalkredit straks efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsen underrettes herom. Totalkredit skal på begæring være berettiget til at få panteretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/ de hidtidige bygning(er). Totalkredit kan forlange lånet indfriet, såfremt lejekontrakten opsiges, misligholdes, ændres eller bringes til ophør. Såfremt en konkret udlejning af ejendommen til helårsbeboelse er forudsat i lånetilbuddet, skal ændring eller ophør af udlejningen straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfriet. Overgår ejendommen til anden anvendelse - f.eks. erhverv - skal dette straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfriet. 7. Totalkredits opsigelse af lånet til indfrielse og omlægning Totalkredit kan endvidere forlange lånet indfriet helt eller delvis i følgende tilfælde: a) Debitor har fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, som ville have haft betydning for lånets bevilling, herunder vurdering og værdiansættelse af ejendommen. b) Når den belånte ejendom handles. Den nye ejer kan dog søge Totalkredit om bevilling af gældsovertagelse. Ved anmodning om gældsovertagelse foretager Totalkredit en vurdering af den nye ejer, ejendommens værdi og belåning og vilkårene for handlen. Er den nye ejer registreret i RKI Kreditinformation eller lignende kreditoplysningsbureau, vil gældsovertagelse ikke kunne bevilges. Debitor er forpligtet til at acceptere en hel eller delvis omlægning af realkreditlånet til et lån, der ikke er et realkreditlån, ydet på tilsvarende vilkår, såfremt realkreditlånet er ydet i strid med lovgivningens regler for realkreditbelåning.

13 Side 5 af 10 ro 8. Debitors opsigelse af lånet til hel eller delvis indfrielse Lånet ifølge nærværende pantebrev kan indfries på en af nedennævnte måder: a) Indfrielse med obligationer. Lånet kan indfries med obligationer svarende til lånets obliga-., tioner, d.v.s. obligationer af samme årgang og med samme nominel- 17'.) le rente som lånets obligationer (samme fondskode). Totalkredit kan ikke påtage sig at opkøbe lånets obligationer på debitors vegne, eller bistå debitor i forbindelse med opkøb af lånets obligationer, men henviser debitor til selv at købe lånets obligationer på gældende markedsvilkår. b) Opsigelse af lånet til indfrielse til kurs 100. Et lån kan opsiges til en såkaldt pariindfrielse, d.v.s. at lånets obligationsrestgæld indfries til kurs 100 pr. en 1.1, 1.4, 1.7, eller Totalkredit skal inden 2 måneder før en af nævnte datoer have modtaget meddelelse om, at lånet opsiges til pariindfrielse. Der betales rente og bidrag frem til indfrielsesterminen. Såfremt opsigelse sker på sidste rettidige dag, skal opsigelsen være modtaget i Totalkredit senest kl. 16. Totalkredit kan kræve, at debitor stiller sikkerhed for lånets indfrielse til det aftalte tidspunkt. c) Straksindfrielse. Debitor kan indfri et Totalkredit-lån ved en såkaldt paristraksindfrielse ved på et hvilket som helst tidspunkt at betale obligationsrestgælden til kurs 100 samt renter frem til indfrielsesterminen, d.v.s. enten en 1.1, 1.4, 1.7 eller Indfrielsesterminen vil afhænge af tidspunktet for straksindfrielsen. Straksindfries et lån mindre end 2 måneder før en af nævnte indfrielsesterminer betales rente frem til næstfølgende indfrielsestermin. Ved straksindfrielse betales bidrag fra seneste termin frem til tidspunktet for straksindfrielsen. Af det modtagne indfrielsesbeløb vil Totalkredit godtgøre debitor med en rente. Godtgørelsesrenten er den rente, Totalkredit forrenter debitors betaling med frem til tidspunktet for betalingen til obligationsejerne. Forskellen mellem godtgørelsesrenten og obligationsrenten betegnes som differencerente. Differencerenten varierer i takt med den aktuelle markedsrente for indlån. Oplysninger om den aktuelle godtgørelsesrente og dermed differencerente kan fås ved henvendelse til Totalkredit. Ved delvis indfrielse foretages regulering af lånets ydelse. Indfrielse og indfrielsesberegning foretages mod betaling af et gebyr. 9. Morarenter Betales en terminsydelse ikke rettidigt, skal der betales morarenter fra forfaldsdagen d.v.s. enten en 1.3, 1.6, 1.9 eller 1.12 og indtil udgangen af den måned, hvori betaling sker. Morarenten er fastsat til 1,5% pr. påbegyndt måned. Satsen kan til enhver tid ændres af Totalkredits bestyrelse. Der kan pålægges debitor gebyr for rykker- FORMULA TRYXAGER

14 Side 6 af 10 breve. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. Gebyrer, herunder eventuelt rykkergebyr, samt morarenter kan opkræves sammen med den næstfølgende terminsydelse. Om rettidig betaling via et pengeinstitut henvises til punkt 4 i Justitsministeriets pantebrevsformular B. Betales en terminsydelse ved fremsendelse af check til Totalkredit, anses betalingen for rettidig, når checken er Totalkredit i hænde på sidste rettidige betalingsdag. Det er debitor, der bærer ansvaret for forsinkelse ved fremsendelse af check. Ved betaling med check skal tydeligt angives pant nr., ejendommens adresse og ejer. 10. Betaling for serviceydelser Debitor kan pålægges gebyr for serviceydelser. Betaling herfor finder sted efter de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte regler. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. 11. Betaling af inkassogebyr og andre omkostninger som følge af retsforfølgning vedrørende den pantsatte ejendom Nærværende pantebrev giver sikkerhed for skadesløs betaling af kapital, renter, morarenter samt omkostninger som følge af opsigelse, søgsmål og inddrivelse, herunder rykkerbrevsgebyrer, advokatsalær og inkassogebyr, og i øvrigt enhver udgift, Totalkredit måtte have i anledning af egne og andre kreditorers eller skifterettens retsforfølgninger vedrørende pantet, derunder for anmeldelser i boer. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. 12. Lån ydet til omlægning af realkreditlån Såfremt nærværende låns provenu er anvendt til indfrielse af et eller flere realkreditlån ydet af Totalkredit og/eller andre godkendte realkreditinstitutter, og lånet ikke kan opnå den i nærværende pantebrev forudsatte prioritetsplads i ejendommen, forbeholder Totalkredit sig ret til at erstatte nærværende lån med lån med hovedstol(e), der svarer til restgæld(en) på de(t) indfriede lån, og hvor lånet/lånene ikke afdrages langsommere end det/de indfriede lån, og løbetiden på lånet/lånene ikke overstiger restløbetiden på det/de indfriede lån. Ved underskrift af pantebrevet giver debitor Totalkredit fuldmagt til på debitors vegne at underskrive og tinglyse alle fornødne dokumenter, herunder nyt/nye pantebrev(e) vedrørende det/de lån, der erstatter lån i henhold til nærværende pantebrev i overensstemmelse med ovenstående bestemmelse. 13. Force majeure Totalkredit er erstatningsansvarlig, hvis Totalkredit på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Totalkredit ikke ansvarlig for tab, som skyldes: a) nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Totalkredit selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, b) svigt i Totalkredits strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør,

15 Side 7 af 10 borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), 0. c c) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Totalkredit selv eller Totalkredits organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også når konflikten kun rammer dele af Totalkredit, d) andre omstændigheder, som er uden for Totalkredits kontrol. Totalkredits ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: a) Totalkredit burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet, b) lovgivningen under alle omstændigheder gør Totalkredit ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. Ovenstående er dog ikke til hinder for, at en garant for lånet indtræder i panteretten i henhold til nærværende pantebrev i tilfælde af garantens ekstraordinære indfrielse af lånet. Ved en sådan indtrædelse i panteretten som følge af en garants indfrielse forbliver pantebrevets vilkår om indfrielse og opsigelse uændrede i forhold til efterstående pant- og udlægshavere. Det er ligeledes heller ikke til hinder for, at pantebrevet overdrages til Nykredit Realkredit A/S, såfremt koncernforbindelsen mellem Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S måtte ophøre. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste sider). FORMULA TRYXAGER

16 Side 8 af 10 iculs?rcod den 8/4 20 OS For så vidt pantebrevet alene underskrives af &I debitor, erklærer denne samtidig at være ugift, eller at den pantsatte ejendom ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 18. For så vidt debitor er gift, og den pantsatte ejendom er omfattet af lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 18, giver medunderskrevne ægtefælle samtykke til pantsætningen. Er ægtefællen medejer og/eller meddebitor underskrives som debitor og pantsætter. ebitors underskrift Ægtefælles underskrift 96^/,' '-7-#0.777,9.17 /e>93.77u,rie-),, Evt. meddebitors (ej ægtefælles) underskrift For så vidt en anden end debitor har endelig adkomst til den pantsatte ejendom, tiltræder adkomsthaver herved pantsætningen. Underskrift Til vitterlighed om underskriftens(ernes) ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed: Navn: Stilling: Bopæl: å JA =; Wegttrdsv ej 88 A Te GO Helsins,,r Navn: Stilling:. Jytte SI yeta ^d Bankt dmaagtig Bopæl : By anger, HinArmi

17 Side 9 af 10 JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR B Debitor er personlig ansvarlig for opfyldelse af forpligtelserne efter dette pantebrev og underkastet de til enhver tid for realkreditinstituttet gældende vedtægter og bestemmelser fastsat i medfør af vedtægterne, herunder eventuelle bestemmelser om solidarisk ansvar. Kapitalen er uopsigelig fra kreditors side. Debitor kan nedbringe eller indfri gælden kontant eller med obligationer efter reglerne i vedtægterne. Debitor er forpligtet til at acceptere en hel eller delvis omlægning af realkreditlånet til et lån, der ikke er et realkreditlån, ydet på tilsvarende vilkår, såfremt realkreditlånet er ydet i strid med bestemmelserne i realkreditlovens kapitel 4-6 eller regler udfærdiget i medfør af lovens kapitel 4-6. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor. Erlægges kapital, ordinære eller ekstraordinære ydelser ikke rettidigt, svares morarenter m.v. efter de i vedtægterne fastsatte regler. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens paragraf 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter samt erstatnings- og forsikringssummer. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret således, at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder administrationsbidrag, indskud, bidrag til fonds- og kautionsforsikringspræmier - samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

18 Side 10 af Uanset pantebrevets uopsigelighed kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde: a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors - påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jævnfør herved punkt 4, b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed, c) hvis pantet, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed, vanrøgtes eller i øvrigt væsentligt forringes, herunder ved at ejendommen kondemneres, eller for erhvervsejendomme ved at driften standses for længere tid, d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet, e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og f) hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf skifter ejer. Vedtægterne indeholder regler om anmeldelse af ejerskifte og eventuel mulighed for gældsovertagelse.

19 ti *** * * * * * * * Retten i Hillerød *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 11 Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 1, Fremmed Retskreds Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Afvist fra dagbogen den Ejendommen er ikke beliggende i herværende retskreds. Retten i Hillerød den Lisbeth Winther Johansen

20 * ** * *** * * * * * *** * * * Retten i Roskilde * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 11 Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 7 AN, Jyllinge By, Jyllinge Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Afvist fra tingbogen den , da den medsendte legitimation ikke opfylder betingelserne i Tinglysningsbekendtgørelsen 24 stk. 2 Retten i Roskilde den Kirsten Nilausen Form. 267 G ~LUNG BECK.Q>

21 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Roskilde * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 12 Akt.nr.: AZ 3 Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 7 AN, Jyllinge By, Jyllinge Ejendomsejer: Claire Elisabeth Tornow Rasmussen m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm: Pantebrev med rentetilpasning Totalkredit, Dkk Pantebrev Totalkredit, Dkk Retten i Roskilde den Kirsten Nilausen

22 EDC Afgift kr Afgift kr kr Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Jyllinge by, Jyllinge Matr.nr.: 7 AN Ejerlejl.nr.: Gade og husnr.: Rådalsvej Jyllinge Anmelder: Alm. Brand Bank NS Midtermolen København Ø Tlf / Ejerpantebrev GENPART TÅ 9.700p00 K Undertegnede Debitors navn og bopæl: Claire Elisabeth Tornow Rasmussen og Thomas Rasmussen Rådalsvej Jyllinge giver mig selv eller den, til hvem nærværende pantebrev måtte blive overdraget, panteret i -- nedennævnte ejendom uden personlig hæftelse. Beløb: Kr ,00 skriver kr. femhundredefemtitusinde 00/100 Rente- og betalingsvilkår: Ved tvangsauktion over den pantsatte ejendom, forrentes ejerpantebrevet fra tvangsauktionstidspunktet til betaling finder sted. Renten udgør 9% pr. år over Nationalbankens diskonto på tvangsauktionstidspunktet. Opsigelse: Med 14 dages varsel kan såvel kreditor som debitor opsige gælden. Den pantsatte ejendom: 7 AN Jyllinge by, Jyllinge Nærværende ejerpantebrev respekterer fremover med oprykkende panteret: Kreditor Oprindeligt % p.a. (1) Byrde lyst pantstiftende DKK 2.000,00 Byrde lyst pantstiftende (2)Totalkredit DKK ,00 4,0000% Obligationslån med afdragsfrihed Respekterede servitutter m.v. Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder, henvises til ejendommens blad i tingbogen. NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3/sidste side, punkt 9.a. Side 1

23 EDC Særlige bestemmelser: Meddelelser i henhold til retsplejelovens kapitel 51 og øvrige meddelelser, der efter loven skal sendes til panthaver, bedes sendt til: Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø der i øvrigt bemyndiges til på mine/vore vegne at underskrive påtegninger af enhver art på dette ejerpantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. I øvrigt gælder justitsministeriets pantebrevsformular A (sidste side). Sted/Dato: jii )(yr, 9,6 / A -;.opf,,, For så vidt pantebrevet alene underskrives at debitor, For så vidt debitor er gift, erklærer medunderskrivene erklærer denne samtidig at være ugift eller at ejendommen e le tykke I pantsætningen. Er ægtefællen medejer, - mfattes af lov I er 18. undikd som debitor og pantsætter. Underskrift: Thomas Rasmussen Claire Elisabeth Tornow Rasmussen Vitterligheds- Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udstederens vidner: myndighed: Navn Stilling Bopæl hird he østergaarch 09Pvatr 11ev vet a3nggiatbu 3450 Allerød Navn Stilling Bopæl.1~ 9V,~ e, rgs ~iklt 3 5». 0. Side 2

24 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Roskilde *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 4 Akt.nr.: AZ 3 Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 7 AN, Jyllinge By, Jyllinge Ejendomsejer: Claire Elisabeth Tornow Rasmussen m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Bortkomsterklæring forevist. Retten i Roskilde den Mona Lorenzen

25 Mtr. nr., ejerlav, sogn : (1. København kvarter) eller (i de sønderjydske landsm dele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. 5 7 cu af Jyllinge ø I.: ',V By og Sogn.. t; 0-5.APR Stempel: 2 kr. 00 øre Akt: Skab (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: Landsretssagfører H. Tiemroth Vandkunsten 8 København K. Deklaration Transformerstation m. m. 4 Herrer landsretssagførere.' Axel Kaufmann og J.0. Stage-Nielsen, Skoubogade 1, K., meddeler herved Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder, en fra"" vor og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på ejendommen: mtr.nr. 7 cu af Jyllinge By og Sogn, at lade anbringe en transformerstation med tilbehør og fremføre de dertil nødvendige 4e Ewrsåk 41 underjordiske kabler se4:4--l n-g-ex på master, således som vist på vedhæftede plan, samt til enhver tid at have uhindret adgang til at efterse og vedligeholde anlægget. Endvidere er -+:',? indgået på: at lysthaver ikke uden særlig tilladelse må anlægges under ledningerne, komma diode- n-cor-mer-e-1343-d i, -, _, at fundamenter for bygninger, som eventuelt opføres i nærheden af kablerne, ikke må komme disse nærmere end 0,5 m målt i vandret plan, at selskabet har ret til nedlægning af nye kabler, og at iøvrigt lovgivningens og myndighedernes til enhver tid gældende forskrifter angående elledninger overholdes. For tilladelsen gælder iøvrigt: at den ved anlæggets anbringelse og senere vedligeholdelse forvoldte skade på ejendommen straks og fuldstændig istandsættes, Bestillingsformular G NESA c.oEke.aoos2lohsi.A4.00.A2e.o Jensen & Kjeldskov AIS, København.

26 at ejerne er berettiget til for selskabets regning at lade en sådan skade istandsætte, såfremt selskabet ikke efterkommer sin forpligtelse i så henseende inden 8 dage efter, at det har modtaget opfordring hertil fra E """ :Jerne, at den i anledning af anlæggets anbringelse og uforstyrrede tilstedeværelse eventuelt fornødne beskæring af træer og buske foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes regning, at anlægget vil være at borttage og ejendommen at istandsætte efter borttagelsen, når anlægget ikke længere agtes benyttet til elforsyning, og at der for afgrøde, som måtte blive beskadiget ved selskabets arbejder, ydes en erstatning, som i mangel af mindelig overenskomst fastsættes ved skøn af 2 uvildige mænd. For denne tilladelse yder selskabet een gang for alle 44' 0jerne en erstatning på 800 kr for stationen, 7-5-1ff fer lwef ~-ifitpmaat, dcr står på fri, dyrkot mark, c 5 : : : Erstatningen udbetales, når anlægget er anbragt og denne deklaration tinglyst. Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelser af nærværende deklarations bestemmelser er Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab. Nærværende deklaration lader selskabet tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendommens folio i tingbogen. Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og hæftelser af enhver art henvises til foliet i tingbogen. Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommens prioritering eller omprioritering. København den Som ejer: sign. Axel Kaufmann sign. J.0. Stage-Nielsen

27 indført i dagbogen den -5:M I Akt. nr. Ål 1--1erlsedsret. N\(- Genpartens rigtighed bek.-, De merep i Roskilde Herredsrklt, Oce

28 7/ Akt: Skb'-7 /.2 nr. 0 1/2 (udfyldes af dommerkontoret) E a) E E 0 c c L 4.) 0 7:1 c D) 0 4-> ";) ø c DI II II Bestillingsformular Y-1 fløj Jensen & Kjeldskov A/S, S S 18 AZ 3 A A P. 1906

29 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller(i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr... Stempel: 025 kr. Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) J.K,Dinesen.A/S Anmeldecz Kåndersgade Køb'enhaVn LL EK '7 Z' V N Til opfyldelse af Roskilde Amtsråds betingelser for optagelse af Rådalsvej som offentlig bivej i Gundsø kommune pålægger jeg hermed den mig tilhørende ejendom matr. nr. 7an af Jyllinge by og sogn følgende forpligtelse: Det påhviler den til enhver tid værende ejer af ejendommen at drage omsorg for, at der på de dele af denne, der på vedhæftede rids er angivet med skravering - hverken varigt eller midlertidigt - anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 1,o m over en flade gennem de tilstødende vejes midtlinie. Bestemmelsen omfatter ikke sne. Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på 'ejendommen og påtaleberettiget skal være Gundsø kommunalbestyrelse, uden hvis samtykke den ej kan aflyses. Angående de ejendommen påhvilende hæftelser, servitutter og øvrige byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Godk. i h. t. kommuneplanlovens Der er Ikke påkrævet lokalplan, GUNDSØ KOMMUNE, den Jyllinep den X sign. Kai FrAdslund Harme Pred s 1 lind Ejer af matr. nr. 7an Jyllinge by og sogn Bestillingsformular H Jensen Et Kjeldskov A/S, København

30 Afd. A. Indført 1 dagbogen den 17 OKT1977 Lyst. Bd..2Z- Akt. nr. / Civildommeren i Roskilde Herredsret.

31 ^ t: Sk;ki`' nr. (udfyldes f domme ontoret) Qi c ) ce c ø ø ø C ø 1:3 ø 'CS ø To c 0 Ca <& å c ø 0, 0, c ø :13 C 4 _Ne N ccø -0 Bestillingsformular Y -1 fløj Jen,eib& Kjeld,k(n 4 S MAL 1:1000 S _AZ_3 A A SKITSE AF MATR. NR. 7 an JYLLINGE BY OG SOGN =1 DEKLARATIONSAREAL J. K. DINESEN A/S RANDERSGADE KØBENHAVN Ø DEN

32 Ejerlav: Stempel: kr. Akt: skab nr. 3 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matr. nr.: (Ejer~~ Gade og husnr.: Stempel kr. 50,00 + tinglysn.afg.kr.700,00 Anmelder: Navn: Matr. nr. 7an Jyllinge By Jyllinge Adr.: pspatiir J. nr. TK Anmelder: landinspektørerne Klæsøe og Skotner Himmelev Bygade Roskilde Tlf.: DEKLARATION. I forbindelse med udstykning af matr. nr. 7an Jyllinge By, Jyllinge pålægges delarealerne 1 og 2 følgende bestemmelser: A. Benyttelse af delareal 2: Udstykningen er godkendt af Gundsø Kommune på betingelse af, at delareal 2 kun kan anvendes til tankstation og ikke kan overgå til anden erhvervsmæssig anvendelse. B. Kloakledninger: Regnvandsledninger og spildevandsledninger samt brønde, som er vist på vedhæftede rids, skal respekteres og henligge uforstyrret. Der skal gives de til enhver tid berettigede adgang til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Der må ikke over eller ved ledningerne iværksættenoget, der kan være til hinder for adgangen til anlægget eller for dets beståen eller til hinder eller skade for eftersyn, reparations- eller vedligeholdelsesarbejder. Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle fremtidige eftersyns- eller reparationsarbejder. Erstatning for eventuel herved forvoldt skade fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af 2 uvildige personer udmeldt af retten. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

33 - 2 - Med hensyn til vedligeholdelse gælder, at ledflingsstrækninger, de kun betjener det ene delareal, vedligeholdes af ejeren af dette medens ledningsstrækninger og brønde, der betjener begge delareale vedligeholdes af ejerne af disse i fællesskab med lige store parte til hver. Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på matr nr. 7an Jyllinge By, Jyllinge, idet der med hensyn til øvrig servitutter, hæftelser og byrder henvises til ejendommens blad tingbogen. Påtaleberettiget er f.s.v. angår deklarationens pkt. A Gunds kommunalbestyrelse og f.s.v. angår deklarationens pkt. B de ti enhver tid værende ejere af delarealerne 1 og 2. )44...den ejer af matr. nr. 7an Jyllin ge By Godkendt] h.t. planlæg ingsbyens 42. Der er ikke påkrævet lok ^plan DSØ KOMMUNE der 4.,, hsa a e BygningSinSpekt0 Deklarationen tiltrædes den '21 for Statoil A/S som 95ber af delar Z Erik wr-aåy

34 4, Kommunevej Værebrovej 8eo [Z3 1953m2 8ep Spildevand - s` Regnvand 8eq 884m2 O Tan V,, lap Delarealer af matr. nr. 7an Jyllinge By, Jyllinge. Udfærdiget/ februar 1996 til brug ved tinglysning af deklaration om kloakledninger. Mdlf orhold: 1:500 Lep.J.nr: TK landinspektør LANDINSPEKTØRERNE Q KLÆSØE & SKOTNER THORSEN & KRARUPS EFTF. ApS HIMMELEV BYGADE ROSKILDE POSTBOX FAX TLF Form. 267G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

35 Matr: 7 AN. 4 Jyllinge By, Jyllinge Retten i : Roskilde Indført den : Lyst under nr.: A Jytte Pedersen o.ass.

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede Matr. nr. 8 nc Taastrup Valby by, Rønnevang. Beliggende: Røjlehaven 39, 2630 Taastrup. 4), 5226 4. ANMELDER: Peder Grau Advokat Bøgevej 105 2630 Taastrup Tlf.nr. 43998044 ENDELIGT BRØDE Undertegnede Flemming

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Matr.nr. 1 AD Skibby by, Skibby. Beliggende Hovedgaden 8 C 4050 Skibby Anmelder: EDC Skibby Hovedgaden Skibby tlf.

ENDELIGT SKØDE. Matr.nr. 1 AD Skibby by, Skibby. Beliggende Hovedgaden 8 C 4050 Skibby Anmelder: EDC Skibby Hovedgaden Skibby tlf. e: kr. 1.400 kr. 12.000 kr. 13.400 Matr.nr. 1 AD Skibby by, Skibby GENPART 360189 03 0000.0018 18.07.2007 TA 13.400,00 K Beliggende Hovedgaden 8 C 4050 Skibby Anmelder: EDC Skibby Hovedgaden 17 4050 Skibby

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

ø Beliggende: Birthevej 11 ANMELDER: 4040 Jyllinge Iben Green Madsen Højbyvej Lejre Tlf Tlf ENDELIGT SKØDE

ø Beliggende: Birthevej 11 ANMELDER: 4040 Jyllinge Iben Green Madsen Højbyvej Lejre Tlf Tlf ENDELIGT SKØDE v Vedrørende: Matr. Jyllinge 22 EQ, Jyllinge By ø Beliggende: Birthevej 11 ANMELDER: 4040 Jyllinge Iben Green Madsen Højbyvej 51 4320 Lejre Tlf. 46 48 13 90 Tlf. 40 26 43 40,7 3 o ENDELIGT SKØDE Underskrevne

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Erklæring om ejendommens anvendelse.

Erklæring om ejendommens anvendelse. r,o "O. et! C. æ c. c "Ol ~ "" "E *"c.~ :J..., o\, J " ":i> Akt: ] skab nr. ~ (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matr. nr.: Købeswnmen må ikke Up!.,1G.o l -CLJ I offentliggøres. Købers bopæl: 5 aa Aars

Læs mere

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Matr. nr. 12 e Ejby by, Ejby Anmelder: Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 21 København Ø 3927 2 Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Undertegnede Poul Andersen

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby Pantsætnings- og Låneaftale Ejendomsnr.: 106-300-0253 Lånenr: 0039-406-361 Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500

Læs mere

C) b. /9-1;r-ri 32 4' Gård. af matr. nr. 12r Herstedvester By, Herstedvester. Adresse: Lange Eng 41.

C) b. /9-1;r-ri 32 4' Gård. af matr. nr. 12r Herstedvester By, Herstedvester. Adresse: Lange Eng 41. Praktiserende landinspektør Jan Hi)bbe Jens Juels Gade 14, 2100 København Ø. Tlf.: 3315 4333 - Fax: 3315 2945 /9-1;r-ri 32 4' Jr. nr. 3086 1 sal b C) b N --- Gård Ii b 2. sal J Terrasse Gård Kort over

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort)

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort) D I2_ C GENPART 249187 01 0000.0085 13.09.2005 TA 22.700 p 00 K E, Ejerlav: Frederikssund Markjorder Matr.nr.: 14 H Beliggenhed: Færgevej 69 Registreringsafgift kr. 22.700,00 Anmelder: Lunøe Boligadvokater

Læs mere

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev)

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Tinglysningsafgift: kr. 95.900,00 PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Anmelder: Advokat Peer B. Petersen Vognmagergade 7 1120 København K Tlf. 33 13 11 12 Debitors navn og bopæl og CPR/CVR-or.: CVR-nr. 24

Læs mere

10 02d BETINGET SKØDE

10 02d BETINGET SKØDE Advokataktieselskabet KIRK LARSEN & ASCANIUS Ejerlav: Haslev by, Haslev Matr.nr. 17 mr Gade og hus nr.: Lysholm Alle 75 4690 Haslev 10 02d Anmelder: Advokataktieselskabet Akt: skab nr. -5": / 7 3 (udfyldes

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Afgift kr. kr. Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade Roskilde

Afgift kr. kr. Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade Roskilde il f Sagsnr. 35536000 Afgift kr. kr. I alt kr. 1.400 10 2nn 11.600 Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade 49 4000 Roskilde Matr.nr.: Tlf. 43204720 8 BN Slangerup

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen BEK nr 1213 af 25/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-7010-0110 Senere ændringer til forskriften BEK nr 234 af 23/03/2011

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Hjdh&mi 08.ÅU61978* Deklaration. /> Kabl-/" qu n ^ AU/ JfU *"//& tuflvkcva-tj d<'/( 'ttcefrr/fii'* Gade og hus nr.:

Hjdh&mi 08.ÅU61978* Deklaration. /> Kabl-/ qu n ^ AU/ JfU *//& tuflvkcva-tj d<'/( 'ttcefrr/fii'* Gade og hus nr.: Mtr. nr., ejerlav, sognøct^m- ^- '** Stempel: 2b kr. *2? (7 København kvarter) /Yl. Aj. eller (i de sønderjydske lands-.,. < J dele)bd.ogbl.itingbogen, h

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Reg.afgift kr. 8.800,00. Matr.nr.: 8HQ Anmelder: Beliggende: LINDQUIST Røjlehaven 97

Reg.afgift kr. 8.800,00. Matr.nr.: 8HQ Anmelder: Beliggende: LINDQUIST Røjlehaven 97 Reg.afgift kr. 8.800,00 Akt: skab nr. b32. (udfyldes af tinglysningskontoret) J.nr.: 08-0875.GENPART 139332 01 0000.0018 13.1202002 TA 8.800 r 00 K Ejerlav: Taastrup-Valby By, Rønnevang Matr.nr.: 8HQ Anmelder:

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E Matr.nr.: 28a og 28d Fræer By, Fræer Sagsnr. 152-197999 BRA/KJ-H Beliggenhed: Fræervej 8 9530 Støvring Værdiafgift kr. 5.000,00 Fast afgift kr. 1.660,00 I alt kr. 6.660,00 B E T I N G E T K Ø B S A F T

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

SLOTSGADE 18, 4200 SLAGELSE - TLF GIRO FAX KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT

SLOTSGADE 18, 4200 SLAGELSE - TLF GIRO FAX KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Akt: skab nr. /t?-y (Udfyldes af tinglysningskontoret) LANDSRETSSAGFØRER (H) HENNING JENSEN ADVOKAT (1-1) R. KOPP PEDERSEN SLOTSGADE 18, 4200 SLAGELSE - TLF. 58523320 - GIRO 5456428 - FAX 58501217 KØBESUMMEN

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Erklæring om ejendommens anvendelse.

Købesummen må ikke offentliggøres. Erklæring om ejendommens anvendelse. Akt: Jskabnr.^/, (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købesummen må ikke offentliggøres. -i- Matr. nr.: 5 aa Aars Præstegaard, Aars Købers bopæl: Skibhusvej 197 b, 5000 Odense C Gade og hus nr.: Peder Stubsvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

Salg af ejendommen Thistedvej 80, Nørresundby Sagsnr. 2014-18753

Salg af ejendommen Thistedvej 80, Nørresundby Sagsnr. 2014-18753 Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Udbyder herved ejendommen beliggende Thistedvej 80, 9400 Nørresundby til salg.

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Anm.: 2600 Glostrup ADVOKAT NIELS LYHNE INTER LEX Advokater Strandvejen Århus C Tlf BETINGET SKØDE.

Anm.: 2600 Glostrup ADVOKAT NIELS LYHNE INTER LEX Advokater Strandvejen Århus C Tlf BETINGET SKØDE. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Æ 5q Matr. nr.: 54, Glostrup by, Glostrup Beliggenhed: Stjernevangen 18 Anm.: 2600 Glostrup ADVOKAT NIELS LYHNE INTERLEX Advokater Strandvejen 94 8100 Århus

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

VILSØE BOLIGADVOKATER

VILSØE BOLIGADVOKATER VILSØE BOLIGADVOKATER Tinglysningsafgift kr. 14.600 Matr.nr.: 39 B Torslundemagle by, Torslunde Beliggende: Torslundevej 48 2635 Ishøj CVR-nr. 20 64 79 30 Anmelder: VIT.SØE Boligadvokater Kgs. Nytorv 15,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Foreningens navn er Grundejerforeningen Kløverengen af Viby by, Syv. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 1 2 3 Foreningens medlemmer er ejendommene matr.

Læs mere

Afgift: kr ,00. Købesummen ønskes ikke offentliggjort ENDELIGT SKØDE

Afgift: kr ,00. Købesummen ønskes ikke offentliggjort ENDELIGT SKØDE ADVOKATFIRMAET LEDET WILLAD SEN BRINCK SEIDELINS GADE 9 9800 HJØRRING Akt: skab nr. 0-66 (udfyldes af tinglysningskontoret) Matr.nr.: 1-rd Glostrup by, Glostrup ANMELDER: Advokatfirmaet Ledet & Willadsen

Læs mere

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521 Fast afgift: kr. Procentafgift: kr. I alt: kr. Akt: skab nr. / (Udfyldes af tinglysningskontoret) Ø:j L't 2 E 'Ejerlav: Matr. nr.: Ejerlejlighedsnr.: Gade og husnr.: a 5 a,,5 93,9r Roma lt Sy, Kristrup

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere