INDENFOR den lille Kreds af Bogsamlere, som i den sidste Menneskealder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDENFOR den lille Kreds af Bogsamlere, som i den sidste Menneskealder"

Transkript

1 /^uriu.

2 MARIO KROHNS BOGSAMLING I DET KGL. BIBLIOTEK AF LAURITZ NIELSEN INDENFOR den lille Kreds af Bogsamlere, som i den sidste Menneskealder har repræsenteret den virkelige Bibliofili her i Landet, indtog afdøde Museumsdirektør Mario Krobn en fremtrædende Plads. Uden at raade over store økonomiske Midler lykkedes det ham, skønt han ikke blev mere end 40 Aar gammel, indenfor et afgrænset Omraade at skabe en Elitesamling, der vil sikre ham en varig og ærefuld Plads i dansk Bibliofilis Historie. Denne Samling er efter hans Død overgaaet til det kgl. Bibliotek og har derved lykkeligt undgaaet den Splittelse, som ellers oftest bliver saadanne Samlingers Lod. Mario Krohn var den fødte Bogsamler. Som Søn af den kunstnerisk og litterært begavede Museumsmand Pietro Krohn, der ved sine Illustrationer har ydet adskillige værdifulde Bidrag til dansk Bogkunst, var han vokset op i et Hjem, hvor den nye Bogkultur, der brød frem herhjemme i Firserne, havde et af sine sikreste Tilholdssteder. Sin Faders Interesser tog Mario Krohn i Arv, han levede sit Liv mellem Kunstværker og Bøger, og selv om det blev Kunsten, han viede sit egentlige Livsarbejde, havde Bøgerne næppe i mindre Grad hans Hjerte. Fra sin tidligste Ung

3 64 MARIO KROHNS BOGSAMLING I DET KGL. BIBLIOTEK dom samlede han, og lige fra først af dyrkede han maalbevidst sine Specialiteter. Det var for ham ikke Mængden, det kom an paa; som Bogsamler var han kræsen indtil Forfinelse, og kun det udsøgte og særprægede tiltrak ham. Et stort personligt Arbejde har han nedlagt i sin Samlervirksomhed; han gennemstøvede regelmæssigt samtlige Københavns Antikvariater og var en sikker Gæst ved alle vigtigere Bogauktioner, hvor han i Reglen kun købte lidt, men altid klogt og kyndigt. Mange af de kostbareste Ting i hans Samling er erhvervet til Priser, som ligger langt under deres nuværende Salgsværdi. Det Bibliotek, Mario Krohn ved sin Død i 1922 efterlod sig, var ikke videre stort, det indeholdt næppe mere end c Bind, væsentlig Kunst- og Skønlitteratur. Heraf havde han udskilt en Specialsamling paa c. 600 Bind, udelukkende dansk Litteratur, og det er denne Samling, der i særlig Grad er præget af hans bibliofile Interesser. Den bestaar næsten kun af Bøger, der paa en eller anden Maade hæver sig over det almindelige. Formaalet med den har været at skabe en Samling af originale Udgaver af vore Klassikeres Værker i udsøgte Eksemplarer, helst i de originale Omslag eller Kartonnager eller i gode samtidige Bind og helst Associationseksemplarer med notable Ejermærker eller Dedikationer. Ikke faa af Bøgerne har en videregaaende litterærhistorisk Betydning ved at indeholde originale Tilskrifter fra Forfatterne i Form enten af Tilegnelsesdigte eller omfattende Tekstrettelser. Samlingen er tilvejebragt efterhaanden gennem en længere Aarrække og ad mange forskellige Veje, en ikke ringe Del er overtaget efter andre kendte Bogsamlere som Nic. Bøgh, Alb. Jantzen, Wroblewski,Wimmer, Bindesbøll, Knud Scavenius, Si-

4 MARIO KROHNS BOGSAMLING I DET KGL. BIBLIOTEK 65 gurd Wandel o.a. I sit Testamente havde Mario Krohn bestemt, at denne Specialsamling paa moderate Vilkaar skulde tilbydes det kgl. Bibliotek, der i Henhold hertil overtog den umiddelbart efter hans Død ganske i den Form og med den Sammensætning, han selv havde givet den. Den er nu efter sin tidligere Ejers Ønske opstillet i Biblioteket som en særlig Samling, adskilt fra den øvrige Bogbestand. Af de c. 600 Bind, som Samlingen indeholder, tilhører kun en ringe Del den ældre Litteratur. Det ældste Værk er Herm. Weigeres danske Oversættelse af»rævebogen«, trykt i Liibeck 1555, som findes i et ualmindelig smukt Eksemplar, dog i moderne Indbinding af Kyster. Fra det 16. Aarhundrede findes endvidere Henr. Smiths Lægebog, trykt i Liibeck og Rostock ^ og indbundet i et samtidigt Pergamentbind, samt to meget sjældne Bøger,?ed. Hege lunds»abc af bibelske Ordsprog«, Slesvig 1588, og Niels Hemmingsens»Om Ægteskab«, Kbh De to sidstnævnte Værker er nu kun bevaret i ganske taa Eksemplarer. Frådet 17. Aarhundrede stammer kun nogle enkelte Numre, at hvilke ingen har synderlig Interesse, og heller ikke Holbergtidens Litteratur er i nævneværdig Grad repræsenteret. Af Holberg selv findes ialt kun 18 Bind, deriblandt 3 die Edition af»peder Paars«, Kbh Af Brorsons»Troens rare Klenodie«, Kbh. [1742], findes et Eksemplar, som har tilhørt Ingemann. Først naar man kommer ned i det 18. Aarhundredes sidste Halvdel, begynder Samlingen at antage Form. Af Ewald og Wessel, Pram, Al. C. Bruun og P. A. Heiberg, Rahbek o. fl. a. findes adskillige sjældne Udgaver, bl. a. et Eksemplar af Wessels Ugeblad

5 66 MARIO KROHNS BOGSAMLING I DET KGL. BIBLIOTEK»Votre Serviteur Otiosis«fra 1784, hvori alle Numrene er første Oplag. I et Eksemplar af P.A.Heibergs»Skuespil«fra , der er indbundet i smukke samtidige Bind, har Forfatteren under Portrættet i iste Bind skrevet følgende karakteristiske Citat af Plautus-: Neque is adeo propter malitiam patria caret; Sed dum alios servat, se impedivit^ interim Rem bene paratam comitate perdidit. Af P.A.Heibergs»Læsning for Publikum«, Kbh. [1799], findes et Eksemplar, som har tilhørt J. L. Heiberg, og fra P. A. Heiberg selv stammer et Eksemplar af»poetiske Samlinger, udg. af et Selskab«, Kbh Fyldigt repræsenteret er Baggesen, af hvem Samlingen indeholder opimod 40 Bind. Til de bedste heraf hører et Eksemplar af»skemtsomme Riimbreve«, Kbh Det er af Baggesen foræret til Frk. Frederike Balle paa hendes Fødselsdag d. 28. December Hun var paa det Tidspunkt Genstand for hans lidenskabelige Tilbedelse og blev besunget i de berømte» Digte til Nanna«, som Baggesen offentliggjorde i sit Tidsskrift»Danfana«. Foran i det tilsendte Eksemplar har han skrevet et Digt, der er en Omarbejdelse af et Stykke af det oprindelig til Sophie Haller skrevne Digt»Fuglen«, som er optaget i Rimbrevene. Da det til Frederike Balle rettede Digt, som i flere Henseender minder om de øvrige»digte til Nanna«, vistnok ikke tidligere har været offentliggjort, gengives det her*: * I P.Hansens Litterafurhistorie er (i.udg. II, S. 308, 2.Udg. III, S. 63) som Prøve paa Baggesens Haandskrift Begyndelsen af Digtet gengivet i Facsimile efter det her omhandlede Eksemplar, som dengang var i Forlagsboghandler Otto B. Wroblewskis Besiddelse.

6 MARIO KROHNS BOGSAMLING I DET KGL. BIBLIOTEK TIL FRØKEN EREDERIKE BALLE. d. 28. Dec Ja! Du er Fuglen, som fra mig bortfløi Til Himlen op i Livets vilde Støi, Du er min Aands gienkommende Palmine, Og Engles Kiendemærker ere Dine! Som deres er Dit Aasyn^ deres Sang Er Din, og deres lette Flugt Din Gang. Jeg seer Dig over blye Violer svæve, Paa Din jomfruelige Foraars-Øe, (Mens, kyssende Din Fod, af Lyst de bæve) Meer lig en himmelsk end en jordisk Møe. Jeg seer Dig klart udfolde fire Vinger, Der hæve Dig i Lysets Fied: Vid, Ynde, Dyd og Munterhed. O! hvilken iblandt Himlens Fugle svinger Sig giennem Luften op og ned Paa fire saa velsignte Vinger? Og Engel er Du, hvis en Dødelig Ved Engel ellers noget tænker sig5 Thi Du er from og venlig, blid og mild. Og i dit Øie lyser Himlens Ild, Og i Dit Hierte gløder hellig Varme For alt hvad der er ædelt, skiønt og got O! skiænker Du et Bifaldssmil mig blot, Foragter jeg, belønnet, Daarers Spot, Og glemmer, salig, hver en Livets Harme. Forfatteren af Fuglebrevet. Et Eksemplar af Baggesens»Gengangeren og han selv eller Baggesen over Baggesen«, Kbh.1807, er af Forfatteren forsynet med

7 68 MARIO KROHNS BOGSAMLING I DET KGL. BIBLIOTEK en haandskreven Dedikation til Oehlenschlågers Fader. Til Oehlenschlåger selv er dediceret et Eksemplar af»parthenais oder die Alpenreise«, Amsterdam [1807], hvori Baggesen har skrevet følgende let omarbejdede Linjer af Værkets 12te Sang: Was auch in die s em Gedichte geschah, mir selber ist wahrlich Solches verhiilltj auch fehlet noch stets des Wunsches Erfiillung, Jenes geheimeren, ach! und der himmlischen Weihe Vollendung. Tyngdepunktet i Mario Krohns Samling udgør det 19. Aarhundredes Litteratur, det er»guldalderen«s store Digtere, der først og fremmest ejer hans Kærlighed. Oehlenschlager er repræsenteret med c. 70 Bind, deriblandt flere af hans mest kendte Værker i smukke Originaludgaver. Nævnes bør et Eksemplar af hans Nytaarsgave»Sjofna«for 1802, som har tilhørt Kamma Rahbek. Foran har Oehlenschlager skrevet følgende ret ubehjælpsomme Tilegnelsesdigt: I Christians Riiger der er en Øe, som stolt opstiger af salten Søe paa Øen reiser en Høi sig buus paa Høien kneiser et Bakkehuus. I denne Bolig du seer en Mand, som derfra rolig betragte kan TIL MIN LILLE BOG. i Elskovs Arme i Floras Favn hvordan de larme i Kiøbenhavn. Og troer jeg næsten at Hlidskialf er heel kiek forresten nedflygtet der i Ragnaroker da Mus pels Mænd foer om som Pokker paa Himmelen.

8 du r\jl o^t/z^r \ ^ iv*f *** />^y^w, f+sr^yc&ry lp Vtfviy fcyht sw^^utj, euføfø&t Jd Jr^T ^ ""**+*» ) ****1 tb yly-siijp/ tsf. Dedikation fra Baggesen til Oehlenschlager i Parthenais oder die Alpenreise" Amsterdam [1807].

9 7 O MARIO KROHNS BOGSAMLING I DET KGL. BIBLIOTEK Desuden finder du ogsaa der een som blandt Qvinder heel sielden er. Ei bør Pen^ter tillades i de kristne Stater det vide vi; men ingen Regel har altid ret selv Fridrich Schlegel ei nægter det. Du altsaa ikke fortænke Knud ifald hans Blikke mod Reglens Bud den kiere Qvinde tilbede, liig en Huldgudinde fra Himmerig. Til hende sender jeg dig min Bog hvis det sig hænder at i en Krog paa Digterhylden hun sætter dig hvor Guddomsfylden har leiret sig og hvis hun kaster sit Blik iblandt i dig og laster ei alt mit Tant da skal vist ikke fortryde mig de Øieblikke som skabte dig. Stor Interesse frembyder et Eksemplar af Oehlenschlågers berømte»digte«1803. Det er hans eget Haandeksemplar, og i»sanct Hansaften-Spil«er Teksten helt gennemrettet, hvorved Værket har faaet den Skikkelse, det har i»digterværker«(i) 1835, hvor Digteren udgav det for anden Gang. Ogsaa af»poetiske Skrifter«I-II, Kbh. 1805, ejer Samlingen Oehlenschlågers eget Eksemplar; Bindene er paa Ryggen mærket med hans Navnetræk. I»Aladdin«er her store Partier forsynet med talrige egenhændige Tekstrettelser, som er optaget i 2 den Udgave at Værket 1820.»Nordiske Digte«, Kbh. 1807, har tilhørt Digteren Poul Dons og»tvillingbrødrene fra Damask«, Kbh. 1830, Komponisten Fr. Kuhlau. Noget udenfor Samlingens Rammer falder et

10 22 9 adskilt fra dep for hvem mit Hierte bankor,. for hvem jeg kun Iwn sukke Ofi«og græde, Hvi fyldte stille Glæde mit Bryst idag, da SS&a rod sig velted? Det giorde han, den Helligaand, som bringer, paa lette Zephyrvinger de Fdlelser, som har_nnt^hiert^smeltet. Det giorde bftft-y den iwfeyi4srrn«-due, som svæver over os paa Himlens Bue.. En grusom Skiebne kold^sit J««ja4lij r (imellem tvende unge Kierter trænger, " Himlens Harmonier sammenslynge/. Kun sielden sig det drukne Oie hænger paa elskte Gienstancl: ved den svage Cither; kun fiernt h4a mig^sh^hmc Længsel syngen Idag Natwyen -"jynger - sin Rosenkrands hen paa vor morke Bane. I Skovens Tempel skal jeg Ludvig skue, ved Maanens Altarlue. Det lærte Elskovs Aand mi^ tidlig/ - me. Naar Tumlens Glædeskrig sig hisset hæve skal taust i Lunden tvende Hierter bæve. Side af Sanct Hansaften-Spil i Digte" 1803, gennemrettet af Oehlenschlager til Brug for Værkets 2den Udgave.

11 7 2 MARIO KROHNS BOGSAMLING I DET KGL. BIBLIOTEK Eksemplar af Goethes»Herman og Dorothea«, oversat af Oehlenschlåger 1841, som har tilhørt Gustav Wied, der paa en Række foran indskudte Blade har skrevet en længere Opsats om Goethe, dateret 4. November Fra Oehlenschlågers eget Bibliotek hidrører et Eksemplar af Ove Mallings»Store og gode Handlinger«, 5.0pl., Kbh Af Schack Staffeldt findes bl. a. et Eksemplar af»nye Digte«, Kiel 1808, hvori Digteren har indskrevet to tyske Digte,»Das Blumlein«og»An die Phantasie«. Eksemplaret bærer Ejernavnet Louise Juel og Aarstallet Samme Aar blev begge Digtene offentliggjort i Nytaarsgaven»Eidora«, senere er de optrykt i Liebenbergs Udgave af Staffeldts samlede Digte 1843 (U, S. 508 Qg 5i5). Af Grundtvig indeholder Krohns Samling opimod 50 Bind, deriblandt et omfangsrigt Samlingsbind med en Mængde af hans Smaaskrifter. De fleste af Numrene har tidligere tilhørt Svend Grundtvig og er opført i dennes Auktionskatalog fra Af følgende Bøger ejer Samlingen Forfatterens eget Haandeksemplar;»Optrin af Nordens Kæmpeliv«I-II, Kbh ,»Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816«, Kbh. [1815],»Udsigt over Verdens-Krøniken«, Kbh. 1817,»Krønike-Riim«, Kbh. 1829,»Haandbog i Verdens-Historien«I-III, Kbh ,»Sang- Værk til den danske Kirke«I, Kbh , og Oversættelsen af Saxos Danmarkshistorie, 2.Udg., Kbh (indbundet i et nu sikkert meget sjældent, komponeret Helbind). Næsten alle disse Bøger er forsynet med egenhændige Tekstrettelser af Forfatteren, i»krønike-riim«findes desuden en Dedikation til»min Lise«o: Grundtvigs Hustru Elisabeth, dateret 2 8.Februar 1829.

12 i,. Mario Krohns Samling i Det kgl. Bibliotek.

13

14 MARIO KROHNS BOGSAMLING I DET KGL. BIBLIOTEK 7 3 Af andre Dedikationseksemplarer kan nævnes»kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng«, Kbh. 1812, som Forfatteren har foræret til sin Broder Otto og forsynet med et haandskrevet Digt»Til min kjære Broder Otto Grundtvig«, dateret Udby 2 5. December Digtet er offentliggjort af Svend Grundtvig i hans Udgave af Faderens poetiske Skrifter III, 1882 (S ). Til Elisabeth Blicher, Grundtvigs daværende Forlovede, findes lange Tilegnelsesdigte i Nyerups poetiske Nytaarsgave»Frigge«for 1813, hvortil Grundtvig har ydet Bidrag, i»roskilde-riim«, Kbh. 1814, og i den nye Udgave af Verdenskrøniken fra Alle disse Digte er efter de foreliggende Eksemplarer aftrykt af Svend Grundtvig i»poetiske Skrifter«(III, S , og ). Af»Bøn og Begreb om en dansk Høiskole i Soer«, Kbh. 1840, findes et Eksemplar, som har tilhørt Grundtvigs Velynderinde Dronning Caroline Amalie og paa Titelbladet bærer hendes Monogram. Ligesom Grundtvig zihigeinann repræsenteret med c. 5 o Bind. Blandt disse findes flere Dedikationseksemplarer. Foran i 2 det Bind af»reiselyren«, Kbh , har Digteren skrevet følgende smukke Tilegn elsesvers til sin daværende Forlovede og senere Hustru Lucie Marie Mandix: TIL MIN MARIA. Adskille Sjælene ei Verden kan: Imellem os laae Bjerg og vilde Strømme Jeg var hos dig i Hjemmets Elskovsdrømme, Du var hos mig i Konstens Aandeland. Din Bernhard.

15 74 MARIO KROHNS BOGSAMLING I DET KGL. BIBLIOTEK»Kampen for Valhal«, Kbh. 1821, er dediceret til»jomfru Jane Mathie Blicher til venskabelig Erindring«,»Blade af Jerusalems Skomagers Lommebog«, Kbh , til»fru KarenThorlacius, født Bastholm, med inderlig Høiagtelse og Hengivenhed«,»Salomons Ring«, Kbh. 1839, ^»Digteren H. C. Andersen med Venskab og Hengivenhed«og»Guldæblet«, Kbh , til»min kjære gamle Ven Hr. Justitsraad Steenberg, Ridder af Db. p.p. med hjertelig Hengivenhed«. Af det berømte lille Hefte»Morgensange for Børn«, Kbh. 1837, findes et usædvanlig smukt Eksemplar, og af de to ikke mindre kendte Samlinger»Morgensange«og»Aftensange«, Kbh. 1839, et: Eksemplar, der har tilhørt H. C. Andersen, som har skrevet sit Navn paa det første Titelblad. Blandt de mange sjældne Originaludgaver af Blicher bør nævnes et Eksemplar af»jyllandsreise i sex Døgn«, Aarhus 1817, som er forsynet med et haandskrevet Tilegnelsesdigt fra Forfatteren til»carolus og hans Kone«d : Blichers Ven Landøkonomen Carl Luno og hans Hustru Louise. Digtet er trykt efter Krohns Eksemplar i Det danske Sprog- og Litteraturselskabs nye Udgave af Blichers samlede Skrifter IV, 1920 (S. 229). I»Sneklokken, Nytaarsgave for 1826«findes skreven Dedikation til Oberst v. Michaelsen, og paa Omslaget af»svithiod, Efteraarserindringer fra en Sommerreise i Sverrig i Aaret 1836«, Randers 1837, har Forfatteren skrevet:»sendebrev til mine Stokholmiske Venner som et Taknemmeligheds Minde fra deres S. S. Blicher«. Af de sjældne Originaltryk af»trækfuglene«, Randers [18 3 8], og»e Bindstouw«, Randers 1842, findes smukke Eksemplarer; den sidste er endnu indheftet i sit gamle originale Omslag.

16 MARIO KROHNS BOGSAMLING I DET KGL. BIBLIOTEK 7 J Ogsaa fra Joh. Ludv. Heibergs Haand stammer flere Dedikationer.»Julespøg og Nytaarsløier«, Kbh. 1817, er dediceret til Frk. Hanne Langberg; hun blev senere gift med Chr. Molbech, der ogsaa har skrevet sit Navn i Bogen. I Heibergs Doktordisputats»De poeseos dramaticæ genere Hispanico et præsertim de Petro Calderone«, Kbh. 1817, findes en skreven Tilegnelse»Respondenti suo doctissimo«o: til Niels B. Krarup.»Nogle Bemærkninger om de private Theatres Bevillinger«fra 1860 har Dedikation til Forfatterinden Athalia Schwartz. Af Vaudevillerne findes flere i de sjældne originale Udgaver, desuden af»recensenten og Dyret«et Eksemplar (et Udsnit af»skuespil«iii, Kbh. 1834) med talrige haandskrevne Tilføjelser af Fru Heiberg med Anvisninger til Musikledsagelse ved Opførelsen. Af Heibergs»Nye Digte«, Kbh. 1841, findes et dejligt Eksemplar i den gamle, broncetrykte Kartonnage. Endelig skal nævnes et Samlingsbind med Rygtitel»Skuespil af Heiberg, 2. Deel«, som af Carl Bagger er sendt som Gave til hans Forlovede, Frk. Thora Fiedler. Foran har Bagger skrevet et Digt, som ikke tidligere har været trykt; i de af H. G. Olrik 1920 udgivne»basnæs-digte«vilde det rettelig have hørt hjemme. Digtet lyder saaledes: VENSKABELIGST PHILIPPINE TIL FRØKEN THORA FIEDLER. Du har paa Basnæs ingen Skueplads Med scenisk Pomp, med Tæpper og med Trisser; (Strengt talt, var overdaadig der den Stads, Thi Glæden boer der, savner ei Coulisser.) Og spilles end der Farcer i Skjelskør Med Politibetjenten som Souffleur:

17 7 6 MARIO KROHNS BOGSAMLING I DET KGL. BIBLIOTEK Trods al Din Ynde dog! trods Inspecteuren!! For stakkels Basnæsbarn ei aabnes Døren. Men bryd Dig ei derom 5 i Hovedstaden For Scenens Tarv et lyst Genie arbeider. Din -broderlige Ven i Skvaldergaden Det Lyse valgte, ei hans strenge Feider. Hvad muntert er, og dog med Hjertehu, Det tog Din Ven, thi det forstaaer vist Du! Den smukke, livlige Naturens Datter Maa elske Heibergs smilende Theater. 19. April Carl Bagger. Af Henrik Hertz'»Lystspil«, Kbh. 1832, findes et Eksemplar med skreven Dedikation fra Forfatteren til Chefen for det kgl. Teater, Overceremonimester Fr. Holstein.»Kong Renés Datter«, Kbh. 1845, er dediceret til Jens Baggesens Søn, Major, senere General August Baggesen; Eksemplaret har senere tilhørt Thorvald Bindesbøll og bærer hans Ex-Libris. Denne Bog tilfredsstiller enhver bibliofil Fordring: Originaltryk af et bekendt Digterværk i et lydefrit Eksemplar med bevaret Omslag, desuden Dedikationseksemplar med notabel Proveniens. Til de i Krohns Samling bedst repræsenterede Forfattere hører Vahidan-Miiller. Originaludgaven af»adam Flomo«I, Kbh. 1842, findes i to smukke Eksemplarer, det ene har tilhørt Forfatterens Hustru Charite og er indbundet i det originale, komponerede Bind, det andet er endnu forsynet med det oprindelige Omslag. Udgaven 1849, som bestaar af den reviderede Udgave af iste Del og af 2 den og 3 die Del i Originaltrykkene, ejer Samlingen i et Eksemplar, som ligeledes har tilhørt Charite Pa-

18 9 2føn d ueb bctte g-rcmffribt flot) f;an ftike, Sbt t)ei> cn fon^efig konfirmation ^if fni(m (jan ot)erf)?r( paa fin?})erfon (25a ei bet mccc uav Ubfi^t til, at tiffe SReb fmaa Saroncr (»mn tf^ade eilbe) S'cn {(tngfl forønftte Sitel af Øaron, aa Oan fra paa SJifitbilletter / 23aron 09 kammerherre ^omo fætter. 1««23eb fammc ^ibépuntt (wme f;an ^cn læbe, 5It føre frem i Sftlaff, (jfibt 2)«tDenbe (julbe Søttre, og at fee 2>em fjocft 03 fmilenbe for 5f(fre{ træbe:* Settine meb en foenff red SWagnué jebe, >3 3uKe meb en norft ^3articulier; )t*ort)eb ()an ^acbe gjort i)bab ^an fotmaaebe, $ror fait at fnytte fanbinaoien^ Svaabe. Sfan ^ører 2ocferen jeg ^er ubbrpbe sj)j cn tørøblkftitte (jan ben (ange Sib?.span iiirfeb! (faa maa tiåret ()er io.(pbe) ^)an tirfeb uaflabelig!- ^>an^ 3^ SSav itfe blot jyornøielfeu at nybe, S}ien oa at gatne letben Peb fin ^lib. pdor giiiiii) famui llrtv tjoor STctier tegne^ ^3aa pam, (jané SkDn, (jané ^ung ber funbe regneé. y Y'i^c/U-</ ~ ^*rwmy jb* trl- é*.x- ^ c^y f** Paludan-Miillers Korrektur af Adam Homo"s 10. Sang i Originaludgaven fra 1849.

19 7 8 MARIO KROHNS BOGSAMLING I DET KGL. BIBLIOTEK ludan-miiller, og hvori Teksten er gennemrettet af Digteren selv til Brug for den 2 den reviderede Udgave, som udkom Desuden har Eksemplaret været brugt til en senere Tekstrevision, hvis Resultater imidlertid ikke er blevet benyttet. Foran i Bogen har Paludan-Miiller skrevet:»i dette Bind er ogsaa alletrykfeil og Rettelser i den 3die Udgave indførte o: dem, der ere forefundne, efterat 3 die Udgave var udkommen«. Disse Ord er senere overstreget, og nedenunder er tilføjet:»der blev intet af!«. Foruden de nævnte Eksemplarer af»adam Homo«findes de to første Ark af 3 die Del (d: Begyndelsen af 10de Sang) i Udgaven et Korrekturtryk med Paludan-Miillers egenhændige Rettelser. Disse er meget omfattende, enkelte Steder er helt nye Vers indskudt. Af Paludan-Miillers øvrige Skrifter skal nævnes et Eksemplar af»paradiset«, Kbh. 1862, med haandskreven Dedikation til Professorinde Emilie Roed, Maleren Jørgen Roeds Hustru. Ogsaa Chr. Winther er smukt repræsenteret. Tre af hans Bøger,»Digtninger«, Kbh. 1843,»Tre Fortællinger«, Kbh. 1851, og»en Student og en Jomfru«, Kbh. 1852, er forsynet med haandskrevne Dedikationer til hans Steddatter Ida. Originaludgaven af»h jortens Flugt«fra findes i et meget smukt Eksemplar, der har tilhørt H. C. Andersen, som foran har skrevet et Digt:»Christian Winther. (Efter at have læst hans Digtning»Hjortens Flugt«).«Det er første Gang trykt i H. C. Andersens»Kjendte og glemte Digte«1867 (S. 278). I 4de Oplag af»hjortens Flugt«fra 1858, der er indbundet i det originale, af Frølich til denne Udgave komponerede Bind, har Chr. Winther skrevet følgende hidtil utrykte Digt til sin Hustru:

20 ct-e^ry:) // jåzkej^ 4^3 / S^)" ty/ h^s- 1^/ ^V -A., iy9^ (M c/ O f< ^ ^ ^ (j j(l^ yft^sy tpgjcyf (L^^r ju: t4^'/ Digt af H. C. Andersen i Originaludgaven af Chr. Winthers Hjortens Flugt" i8y6.

21 8o MARIO KROHNS BOGSAMLING I DET KGL. BIBLIOTEK TIL JULIE. En gammel Bog i nye Klæder Jeg bringer dig 5 thi Sangens Røst Har længe ligget som i Kjeder, En Fange i mit tause Bryst. Men snart, jeg haaber, skal den sjunge, Gjenfødt i Digterkildens Elvj Og da det Gamle og det Unge Tilhører dig jo, som jeg selv! I December Din C. Chr. Winthers tyske Digtning»Judith«med dansk Oversættelse af H. P. Holst, Kbh. 1837, findes i et Dedikationseksemplar fra Oversætteren til den senere Professor Chr. Agerskov, dateret 9. November Af H.C.Andersen indeholder Samlingen omtrent 5 o Bind. Heriblandt er fiere sjældne Udgaver af Eventyrene, saaledes» Nye Eventyr«l-II, Kbh , der bl. a. indeholder Originaltrykkene af»den grimme Ælling«,»Snedronningen«,»Hyrdinden og Skorstensfejeren«og»Historien om en Moder«, og»eventyr med 125 Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen«, Kbh. 1850, den første samlede Udgave af Eventyrene og den første danske Udgave med Vilh. Pedersens Illustrationer. Den sidstnævnte Bog er indbundet i et samtidigt Helbind med Billede i Guldtryk efter Tegning af Vilh. Pedersen. Af»Nye Eventyr og Historier«findes fiere af de originale Samlinger, alle i de gamle Kartonnager eller Omslag med Tegninger at Vilh. Pedersen, og af Tre-Binds-Udgaven med Frølichs Illustrationer et smukt Eksemplar, indbundet i de originale, af Anker Lund kom-

22 MARIO KROHNS BOGSAMLING I DET KGL. BIBLIOTEK 8 I ponerede Bind. Blandt de øvrige Bøger af H. C. Andersen skal fremhæves den meget sjældne»genfærdetved Palnatokes Grav«, udgivet allerede 1827 under Pseudonymet William Chr. Walter, og»phantasierog Skizzer«,Kbh.i8 31, hvori Forfatteren harskrevet følgende Dedikationsvers til Komponisten George Gerson: TIL TONEKUNSTNEREN GERSON. Du smælted tidt mit Bryst med Melodie, I Strængene jeg følte Livet brænde5 Mit Hjertes Sang fremsteeg som Poesie, Og Du vil atter Tonerne gjenkjende! venskabeligst Forfatteren. Originaludgaven af»improvisatoren«fra 1835 har haandskreven Dedikation til»digteren H. Hertz som venlig Erindring om vort Møde i Italien«, og Lystspillet»Han er ikke født«, Kbh. 1864, er dediceret til Skuespilleren, Professor Høedt med»tak for Deres Velvillie og Omhu for dette lille Arbeide«. Endelig indeholder Samlingen H. C. Andersens egenhændige Korrektur til Fortællingen»Den gamle Kirkeklokke«, som første Gang blev trykt i»folkekalender for Danmark«1862. Med H. C. Andersen har Mario Krohn afsluttet Rækken af de Forfattere, han har ønsket at have repræsenteret i sin danske Specialsamling. I den øvrige Del af hans efterladte Bogsamling, som stadig er i hans Hustrus Eje, findes adskillige Originaludgaver af senere danske Forfattere, deriblandt ogsaa flere Associationseksemplarer, men de er kommet i hans Besiddelse paa en mere tilfældig Maade, bl. a. ved Arv fra hans Fader, og nogen

23 8 2 MARIO KROHNS BOGSAMLING I DET KGL. BIBLIOTEK egentlig Samling af nyere dansk Litteratur havde han ikke anlagt. At fortsætte Mario Krohns Værk og skabe lignende Samlinger som den her omtalte af den følgende Tids danske Litteratur vilde være en smuk Opgave for vore Bogsamlere.

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA. Under medvirken af Niels Ferlov. Billedredaktion: Hanne Finsen. Jul.

Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA. Under medvirken af Niels Ferlov. Billedredaktion: Hanne Finsen. Jul. Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA Under medvirken af Niels Ferlov Billedredaktion: Hanne Finsen Jul. Gjellerups Forlag 1972 INDHOLDSFORTEGNELSE FRIEDRICH SCHLEGEL Fragmenter (2,5 ns.) 11

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Red.: Lund, Karin Birgitte; Red.: Lassen, Annette: Ravnkels saga

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Oversætter: Springborg, Peter; Lassen, Annette: Ravnkels saga 22

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Litteraturhistorie. 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: "Modul 4: Litteraturhistorie"

Litteraturhistorie. 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: Modul 4: Litteraturhistorie 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: "Modul 4: Litteraturhistorie" 1 Kilde: Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Dansk, 2012-ordningen Det Humanistiske

Læs mere

FORLAGET VISTOFT. Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT. 1. En lille lyrisk Aare...

FORLAGET VISTOFT. Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT. 1. En lille lyrisk Aare... FORLAGET VISTOFT Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT 1. En lille lyrisk Aare... 11 INDLEDNING 11 Hvad taler vi om? 13 Sangkulturen er ændret 14 En ambitiøs

Læs mere

grænsen? Hvor går Adam Oehlenschläger: Christi Fødsel, 1805 BAKKEHUSMUSEET hvorgaargraensen.dk Hver Vaar, naar Taagerne flygte hen,

grænsen? Hvor går Adam Oehlenschläger: Christi Fødsel, 1805 BAKKEHUSMUSEET hvorgaargraensen.dk Hver Vaar, naar Taagerne flygte hen, Adam Oehlenschläger: Christi Fødsel, 1805 Hver Vaar, naar Taagerne flygte hen, Da fødes det lille Barn Jesus igien. Den Engel i Luft, i Lund, i Elv, Det er vor Frelser! Det er ham selv! Derfor Naturen

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23.

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. marts 1844 Nordens Historie, støttet paa Landets og Folkets Grundtræk,

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Fjerde Søndag efter Trinitatis

Fjerde Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

Søren Kierkegaard PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL. Af Raphael Meyer

Søren Kierkegaard PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL. Af Raphael Meyer Søren Kierkegaard PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL Af Raphael Meyer SFA-89 2012 KIERKEGAARDSKE PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL AF RAPHAEL MEYER GYLDENDALSKE BOGHANDEL

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3die Helligtrekonger-Søndag 1846

3die Helligtrekonger-Søndag 1846 5253 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

VIRKSOMHED OG REGNSKAB

VIRKSOMHED OG REGNSKAB VIRKSOMHED OG REGNSKAB Oen Bestyrelse, der valgtes paa Generalforsamlingen den 30. Marts 1919 konstituerede sig i sit første Møde med Kunstmaler Sigurd Wandel som Formand, Bogbindermester D. L. Clément

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Adam Oehlenschläger: Guldhornene, fra Digte 1803

Adam Oehlenschläger: Guldhornene, fra Digte 1803 5 10 15 Realkommentarer: Gyldendals leksikon Det er to svære drikkehorn af guld fra 400- tallet e.kr. 1639 Det lange guldhorn blev fundet af Kirsten Svendsdatter en kniplepige. 1734 Det korte guldhorn

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

Hvad ved jeg om H.C. Andersen?

Hvad ved jeg om H.C. Andersen? Før jeg læser bogen Hvad ved jeg om? Tænk dig godt om. Kig på mindmappet. Kig i bogen. Skriv eller tegn alt, hvad du ved om. Nina Sahl Gyldendal Hvor har du hørt om ham? Hvad lavede han? Hvad har du hørt

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tekster om døden i kristendommen

Tekster om døden i kristendommen Tekster om døden i Det Gamle Testamente De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden (Salmernes bog 115,17) Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Litteratur kryds og tværs f

Litteratur kryds og tværs f Sven Hakon Rossel Litteratur kryds og tværs f Af digtere til alle tider fra B.S. Ingemann til James Joyce UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBiBLIOTHEK - Hovedland Indhold Indledning 11 "I Danmark er

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Af Christine Almlund og Sebastian Hauge Lerche. For nogle år siden blev et dedikationseksemplar

Af Christine Almlund og Sebastian Hauge Lerche. For nogle år siden blev et dedikationseksemplar JAGTEN PÅ DEN - EN HISTORIE FOR SAMLERE Normalt er det førsteudgaver, der får bogsamlerne op af stolene. Men hvis det drejer sig om den hidtil forsvundne andenudgave af Kierkegaards Enten-Eller med dedikation

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

5.4. Litterær vurdering

5.4. Litterær vurdering 5.4. Litterær vurdering Tekstpræsentation Herunder er optrykt 8 digte fra forskellige perioder. Alle digtene har kærligheden som overordnet tema, men bortset herfra er de meget forskellige både hvad angår

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

GAMLE DANSKE PAPIRBIND

GAMLE DANSKE PAPIRBIND GAMLE DANSKE PAPIRBIND AF HENRIK PARK Den, der dømmer sine Medmennesker efter den gamle Sentens»vis mig dine Bøger og jeg skal sige dig hvem du er«, vil unægtelig faa et mærkeligt Indtryk af undertegnedes

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Teksterne er fra Morgen og Aftensange af B.S.Ingemann. Efter de originale udgaver med forord af Kjeld Elfelt. J.H.Schultz Forlag, København 1943.

Teksterne er fra Morgen og Aftensange af B.S.Ingemann. Efter de originale udgaver med forord af Kjeld Elfelt. J.H.Schultz Forlag, København 1943. Englekys og fuglesang. Bilag: Ingemanns Morgensange for Børn 1837 s. 1 af 7 Nu ringer alle Klokker mod Sky 1.1.1 Nu ringer alle Klokker mod Sky; 1.1.2 Det kimer i fjerne Riger. 1.1.3 Hver Søndag Morgen

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfart

Prædiken til Kristi Himmelfart En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE

MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE UDVALGT OG INDLEDET AF HAKON STANGERUP TEGNINGER AF EBBE SADOLIN JESPERSEN OG PIOS FORLAG KØBENHAVN MCMXLII INDHOLD INDLEDNING V KAI HOFFMANN Ensom Aften (»Liljer i Mørket«.

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

5 Analyse, fortolkning og vurdering

5 Analyse, fortolkning og vurdering 5.3. Litterær vurdering Præsentation Herunder er optrykt 8 digte fra forskellige perioder. Alle digtene har kærligheden som overordnet tema, men bortset herfra er de meget forskellige både hvad angår genre

Læs mere

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen KANON i folkeskolen baggrund og tekstudvalg Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen Undervisningsministeriets kanonudvalg har i 2004 arbejdet med udvælgelsen af væsentlige danske forfatterskaber,

Læs mere

Urkokken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Urkokken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet.

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kaldte: 1. Hvo er den Svend blandt Svende, som står hinsides Sundet? 2. Hvo er den Karl blandt

Læs mere

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d.

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Pia Søltoft Slide 1 Hvad er autenticitet? Autenticitet er et nøgleord i

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Tusind og en nat. Udvalgte fortællinger. Oversat fra arabisk af Johannes Østrup Med efterskrift af Peter Madsen. forlaget vandkunsten

Tusind og en nat. Udvalgte fortællinger. Oversat fra arabisk af Johannes Østrup Med efterskrift af Peter Madsen. forlaget vandkunsten Tusind og en nat Udvalgte fortællinger Oversat fra arabisk af Johannes Østrup Med efterskrift af Peter Madsen forlaget vandkunsten Denne bog bygger på den danske arabist Johannes Østrups oversættelse fra

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Den, som aldrig turde drikke, Johan Herman Wessel: Utvalgte småvers. bokselskap.no 2011

Den, som aldrig turde drikke, Johan Herman Wessel: Utvalgte småvers. bokselskap.no 2011 bokselskap.no 2011 Johan Herman Wessel: Utvalgte småvers Tekstene i bokselskap.no følger J.H. Wessels samlede Digte fra 1862. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest fil mottatt fra Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no.

Læs mere

Thorvaldsens Museum 100 Aar

Thorvaldsens Museum 100 Aar Thorvaldsens Museum 100 Aar Den 18. September 1848 aabnedes Thorvaldsens Museum for Publikum. Det skete i største Beskedenhed. Man lukkede Døren op og satte Aabningstiden i Avisen. Det var alt. Øjeblikket

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

DIGTE OG UDKAST J. P. JACOBSEN. MMMÉMMÉMÉ KJØBENHAVN. GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG. I9OO. FR. BAGGES BOGTRYKKERI.

DIGTE OG UDKAST J. P. JACOBSEN. MMMÉMMÉMÉ KJØBENHAVN. GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG. I9OO. FR. BAGGES BOGTRYKKERI. DIGTE OG UDKAST AF J. P. JACOBSEN. ANDET OPLAG. KJØBENHAVN. GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG. FR. BAGGES BOGTRYKKERI. I9OO. MMMÉMMÉMÉ (Til Bogens iste Oplag, Efteraaret 1886.) D igte og Udkast indeholder

Læs mere

Morgensang i Vejen Kirke,

Morgensang i Vejen Kirke, Morgensang i Vejen Kirke, fredag d. 29. januar, kl. 9.00 Hermed links til salmetekster og inspirationsmateriale/idéer til arbejdet med salmerne. Materialet består af: 1) Salmeteksterne dels på papir dels

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Tekster: Es 60,1-6, Matt 2,1-12 Salmer: 122 Den yndigste rose, 136 Dejlig er, 138 De hellig tre konger (mel. Østrigsk julevise), 131 Blåt vælded lys

Tekster: Es 60,1-6, Matt 2,1-12 Salmer: 122 Den yndigste rose, 136 Dejlig er, 138 De hellig tre konger (mel. Østrigsk julevise), 131 Blåt vælded lys Tekster: Es 60,1-6, Matt 2,1-12 Salmer: 122 Den yndigste rose, 136 Dejlig er, 138 De hellig tre konger (mel. Østrigsk julevise), 131 Blåt vælded lys (mel. Haumann) Så ender julen, - for nogle er den måske

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Her på museet kan du finde ud af næsten alt om H.C. Andersen ved at undersøge tingene rundt på muset. Museet er opdelt i syv forskellige afsnit, der sætter fokus på forskellige

Læs mere

Sangen om Danmark. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sangen om Danmark. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Tekst: Johs 11,19-45 Salmer: 18, 434, 51, 228, 467, 754 v.6-7, 544. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord

Tekst: Johs 11,19-45 Salmer: 18, 434, 51, 228, 467, 754 v.6-7, 544. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord 1 Jesper Stange 16. søndag efter trinitatis, den 11. september 2016 Vor Frue kirke kl. 17 Tekst: Johs 11,19-45 Salmer: 18, 434, 51, 228, 467, 754 v.6-7, 544. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Alt hvad som fuglevinger fik

Alt hvad som fuglevinger fik Alt hvad som fuglevinger fik Salmedigteren Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) er kendt som en Danmarks store landsfædre og salmedigtere. Han er den salmedigter, der har skrevet allerflest salmer

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28 1 4.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 18. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 90/gloria og 80/76,v.1-2/91//86/439/71/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /93. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere