1. Velkomst Socialborgmester Mikkel Warming bød velkommen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Velkomst Socialborgmester Mikkel Warming bød velkommen."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne REFERAT Referat af møde i Dialogforum den 4. marts 2013 Dato: Tid: 15:00-17:00 Sted: Udvalgsværelse 8, stuen. Københavns Rådhus Mødedeltagere: Mie Nicolaisen, Poul L. Hansen, John Stephensen, Mikkel Warming, Ellinor Palm Pedersen, Ivan L. Larsen, Elise Danielsson, Henrik Appel Esbensen, Stig Sørensen, Pernille Ruben Hansen, Klaus Zenon, Lotte Larsen, Olaffa Christensen, Christina Munk og Morten Ejlersen (ref.) Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Morten Ejlersen Referat 1. Velkomst Socialborgmester Mikkel Warming bød velkommen. Til dagens møde var der to nye medlemmer. Erik Olsen har valgt at trække sig som repræsentant for LAP, og hans plads er blevet overtaget Christina Munk ligeledes fra LAP. Derudover har Galebevægelsen valgt at udpege en ny suppleant, Ivan Lindquist Larsen fra Netværksstedet Thorvaldsen, som deltog på dagens møde i Caia Davidas fravær. 2. Godkendelse af dagsorden Dialogforums medlemmer godkendte mødets dagsorden. Mikkel Warming tilføjede, at det til dagens temadrøftelse vedr. Socialforvaltningens samarbejde med Region Hovedstaden Psykiatri ikke havde været muligt få en relevant repræsentant fra regionen til at deltage på mødet. Såfremt Dialogforums medlemmer ønsker regionens fremlægning af samarbejdet, vil dette - med forespørgsel herom - være muligt på et af de kommende møder. 3. Temadrøftelse På opfordring fra Dialogforums medlemmer omhandlede dagens temadrøftelse samarbejdet mellem Socialforvaltningen og Region Hovedstaden Psykiatri. Til denne anledning var vicecenterchef fra Center Nord-Vest, Mie Nicolaisen, inviteret til at holde et oplæg om de opsøgende psykiatriske teams, som er et konkret samarbejde mellem kommunen og regionen. Mål- og Rammekontoret for Voksne Bernstorffsgade København V EAN nummer

2 Mie Nicolaisen indledte sit oplæg med at fortælle om den brede tilbudsvifte af bofællesskaber, solistboliger og aktivitets- og samværstilbud mm., som er tilknyttet Center Nord-Vest. Tilbuddenes brugere modtager her pædagogisk støtte og den medicinske behandling foregår typisk i regi af distriktspsykiatrien eller af borgerens egen praktiserende læge. I center Nordvest har regionens opsøgende psykiatriske team det psykiatriske behandlingsansvar for beboere på Rønnebo, Vestergårdsvej, Kollektivhuset, Lygten, Ringergården og Bjergvænget. Teamet består af en overlæge, tre sygeplejersker og en halv sekretær, og betjener omkring 150 beboere fra Center Nord- Vest samt 50 øvrige borgere. De opsøgende psykiatriske teams (i daglig tale Akut Opsøgende Psykiatrisk team eller AOP) er et særligt team varetaget af Region Hovedstadens Psykiatri, som står for behandlingen af beboere på de større botilbud. Teamet behandler borgeren ude på det enkelte botilbud, og alle beboere vil blive tilset minimum hvert år, hvor vedkommendes behandlingsplan opdateres. I tilfælde af akut opståede situationer eller ustabile perioder hos en borger, vil teamet tilse borgeren hyppigere, og hertil samarbejde med personalet på botilbuddet om observationer og kriseplan. En eventuel behandling eller indlæggelse vil allerede påbegyndes i borgerens eget hjem. Teamet fokuserer på den medicinske behandling og den akutte støttende samtale, hvortil den daglige psykosociale støtte fortsat varetage af botilbuddet. Når en borgers behandlingsplan årligt opdateres, vil borgeren få foretaget rutineblodprøver, få målt blodtryk og puls samt få lavet et EKG (hjertekardiogram) for at tjekke for eventuelle bivirkninger af den medicinske behandling. Det forgår på Bispebjerg, hvor teamet assisterer den enkelte borger i forbindelse med indlæggelse og udskrivning både fysisk og administrativt. Mie mener, at der netop, i den forbindelse kan forebygges rigtig meget, og indlæggelser kan undgås, ved at holde behandlingen så tæt på borgeren som muligt. John Stephensen spurgte, om der var blevet lavet en rundspørge hos beboerne om, hvordan de oplever teamets indsats? Mie svarede, at det var det ikke lavet endnu, men at det helt sikkert er noget man i Center Nord-Vest overvejer. Ivan Lindquist Larsen spurgte om man ifm. teamets besøg kan inddrage terapeuter? Mie forklarede hertil, at teamets fokus i høj grad er medicinsk, men at sygeplejerskerne også kan tage ud og lave den akutte støttende samtale. Teamet har her arbejdet med redskaberne for kriseplaner, som sætter fokus på, hvad der er vigtigt for den enkelte, hvad der er Side 2 af 9

3 det særegne i borgerens situation, og hvordan disse forhold kan integreres i behandlingen og støtten. Ellinor Palm Pedersen spurgte ind til, om der i forbindelse med de årlige blodprøver, EKG mv. også blev fokuseret på borgernes problemer med bevægeapparatet? Mie fortalte, at det som ikke ligger i regi af psykiatrien ikke er omfattet af teamets indsatser, men at flere forhold vedr. borgerens fysiske sundhed vil indgå som en del af helhedsbilledet. Ellinor tilføjede, at der grundet de seneste års nedlæggelser i psykiatrien er sket en forskydning, hvilket har øget presset på kommunerne. Folk ryger derfor hurtigere ud af indlæggelserne, og dette medfører en række problemer. Mie svarede, at hun deler opfattelsen af, at der er behov for et tættere samarbejde i mellem indlæggelse, udskrivelse og botilbud. Med brugen af AOP arbejder man netop for at flytte parterne tættere på hinanden. Når en borger nu kommer ind på Psykiatrisk Center Københavns afdeling på Bispebjerg, så ved medarbejderne i højere grad, hvorfor borgeren kommer, hvad formålet er, og hvad der skal gøres for at få borgeren på rette fode igen. Ivan Lindquist Larsen forklarede, at den største udfordring ligger i kommunikationsvejene. Ivan kunne hertil godt tænke sig at arbejde med udbredelse af viden om sindslidelser i radioen, hvor det også vil være muligt at reklamere for forskellige aktiviteter på området. Såfremt dialogforums medlemmer er interesseret i at støtte arbejdet med etableringen af en sådan radiostation, så er de meget velkomne til at kontakte Ivan. Elise Danielsson spurgte ind til borgernes tilfredshed med AOP samt hvordan teamets eksistens har påvirket antallet af indlæggelser? Mie forklarede, at der umiddelbart opleves en meget stor tilfredshed. Socialforvaltningen vil arbejde for at rekvirere tallene for antal indlæggelser og sende disse ud til Dialogforums medlemmer sammen med næste mødeindkaldelse. Elise spurgte yderligere om der er tal for nedtrapning af medicin hos borgerne, og om man har fået styr på pn-medicineringen således, at den ikke bruges som almindelig medicinering? Mie svarede, at der desværre ikke foreligger tal vedr. nedtrapning. Angående pn-medicinering forklarede Mie, at det er relevant i to visitationer. Der er således tale om to måder at arbejde på. Én hvor borgerens sygdomsforløb foregår i bølger, hvor pn-medicin ikke bliver set som noget der lægges oveni borgerens øvrige medicinering, men som en samlet del af behandlingen. Én anden måde er, hvor pn-medicinering kan ses som en selvadministrerende del af borgerens recoveryproces, hvor borgeren selv kan sige, hvornår det er vedkommende har brug for at tage en pille. Det er disse to forløb der fokuseres på ifm. pn-medicinering. Side 3 af 9

4 Ellinor Palm Pedersen forklarede, at de største problemer opstår hos dem, som er blevet medicineret med forskellige medikamenter, og udtrykte sin enighed i Mies antagelse ift. pn-medicinering om, at det er borgeren, som har lidelsen, som ved hvad der hjælper i den enkelte situation selv om borgeren selvfølgelig også skal vejledes af personalet. Mie tilføjede, at der også er mange andre ting som kan hjælpe borgeren i de kritiske situationer ting som ikke giver hangovers. Fx sovete, øreakupunktur (NADA) mm. John Stephensen forklarede, at det er vigtigt, at man også fokuserer på det opsøgende arbejde, så folk ikke lukker sig inde og bor under kummerlige forhold i eget hjem. Mikkel Warming forklarede hertil, at der her er tale om et stort dilemma, hvor det eksempelvis er svært at brug tvang til at komme ind i folks private hjem. Der vil altid være tale om forskellige grænser, som vil læne sig op ad en konkret vurdering, og at finde grænsen kan være rigtig svært. Nogle gange gøres det for tidligt, andre gange gør man det for sent. Det er et dilemma som forvaltningen er meget opmærksom på i sit arbejde. 4. Orienteringer Implementering af strategi for samværs- og aktivitetstilbud Mikkel Warming fortalte, at Socialudvalget i slutningen af 2010 godkendte en ny strategi for samværs- og aktivitetstilbuddene på psykiatriområdet. De overordnede målsætninger var: - At skabe en differentieret og sammenhængende vifte af samværs- og aktivitetstilbud - At skabe rammerne for, at flere borgere kan etablere og fastholde kontakten til arbejdsmarkedet - At skabe rammerne for, at flere borgere bliver i stand til at flytte fra botilbud til en mere selvstændig boligform Det er Socialforvaltningens opfattelse, at strategiens målsætninger bedre kan opnås, hvis der foretages en omprioritering i den samlede kapaciteten og dermed de nuværende tilbud på samværs- og aktivitetsområdet. På et møde i Socialudvalget i starten af februar blev Socialudvalget forelagt tre løsningsmodeller for en sådan tilpasning. Overordnet ønskede Socialforvaltningen at foretage en styrkelse af kapaciteten i Sydhavnen, på Amager og i Nordvest, da der efter forvaltningens vurdering i disse tre bydele er et udækket behov for tilbud til målgruppen. Udvidelsen af kapaciteten forudsætter, at der skaffes penge hertil gennem en omprioritering på området. Der er med andre Side 4 af 9

5 ord nogle ting som bør laves om, hvis forvaltningen skal tilbyde bedre væresteder til brugerne. Mikkel Warming forklarede, at ressourcerne i aktivitets- og samværstilbuddene aktuelt ikke er lige fordelt. Det medfører ønsker om større og bedre væresteder i Sydhavnen, om at udvide pladsen i Nordvest, som de seneste år har fået mange ny beboere, og det handler om at udvide kapaciteten på Amager. Mikkel understregede her, at tiltaget ikke handler om at spare penge, men om at bruge de samme penge på en bedre måde. Socialudvalget blev på mødet i februar præsenteret for tre løsningsmodeller: Model 1: Opgradering af samværs- og aktivitetskapaciteten i Sydhavnen Denne løsning indeholder etablering af et nyt aktivitetshus i Sydhavnen, som vil kunne rumme den del af bydelens brugere, der i dag ikke benytter samværs- og aktivitetstilbud på grund af for få aktiviteter. Etableringen af det nye aktivitetshus vil medføre en organisatorisk sammenlægning af Pegasus, Amadeus og Café Rose, samt en fysisk sammenlægning af Amadeus og Café Rose. Model 2: Udvidelse af samværs- og aktivitetskapaciteten på Amager og i Nordvest Denne løsning indeholder en udvidelse og åbning af det eksisterende interne samværs- og aktivitetstilbud på Sundbygård med 60 nye pladser. I Nordvest vil udvidelsen ske ved etablering af et nyt tilbud med en kapacitet på minimum 60 pladser. Behovet herfor skal ses i lyset af, at der i Nordvest over de seneste år er etableret mere end 100 nye botilbudspladser til borgere med sindslidelser uden, at der er sket en tilpasning af samværs- og aktivitetskapaciteten i området. Det nye tilbud tilstræbes at ligge i den østlige del af Nordvestkvarteret, således at der skabes mulighed for at tiltrække borgere fra den del af Nordvest og fra ydre Nørrebro. Forslaget med øget kapacitet på Amager og i Nordvest forudsætter, at der skaffes midler hertil, og forvaltningen har derfor med udgangspunkt i en analyse af det samlede kapacitetsudbud på samværs- og aktivitetsområdet i alle bydele vurderet, at de nødvendige midler kan skaffes via en afvikling af tilbuddet Sidelinien. Sidelinien er et af syv samværs- og aktivitetstilbud på Nørrebro, og har til dagligt 25 brugere. Sideliniens profil og målgruppe adskiller sig ikke væsentligt fra hovedparten af de seks øvrige tilbud på Nørrebro, og hertil er huslejen på tilbuddet ekstraordinær høj. Det vurderes, at brugerne af Sidelinien kan finde relevante alternative tilbud i Side 5 af 9

6 Askovgårdens Aktivitetscenter, Idrætshuset, Offside eller Caféen i Thorupsgade, som alle ligger i umiddelbar nærhed af deres nuværende tilbud. Model 3: opgradering af kapaciteten i Sydhavnen samt udvidelse af kapacitet på Amager og i Nordvest Denne løsningsmodel er en kombination af model 1 og 2. Modellen er den mest omfattende, men forvaltningen vurderer dertil, at den ligeledes giver mulighed for i et større omfang at arbejde målrettet med intentionerne i strategien. Socialudvalget godkendte på mødet Socialforvaltningens indstilling, og besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med model 3, hvilket betyder en opgradering af samværs- og aktivitetskapaciteten både i Sydhavnen, på Amager og i Nordvest. Ellinor Palm Pedersen spurgte, hvordan økonomien i tiltaget hænger sammen, og om der i virkeligheden ikke blot er tale om en spareøvelse. Mikkel svarede hertil, at de midler som frigives fra afviklingen af Sidelinien deles mellem de nye initiativer på Sundbygård og i Nordvest. Der er derfor ikke tale om negativt regnestykke. Ellinor tilføjede, at det ikke er godt at have et værested på et bosted, da beboerne har brug for at komme ud og bevæge sig et andet sted hen. Mikkel forklarede, at de 60 nye pladser på Sundbygård er for folk, som ikke bor på botilbuddet, og der vil primært være tale om folk, som kommer fra andre steder på Amager. Elise Danielsson kommenterede, at det ikke er nogen god ide at lave et værested på Sundbygaard, da folk på Amager ikke vil bruge det, da stedet ikke har et særligt godt ry. Det er desuden svært tilgængeligt, og bussen dertil kører kun én gang i timen. Klaus Zenon gav udtryk for, at han er enig i Elises betragtning. Mikkel fortalte, at han ville viderebringe disse input til forvaltningen, som vil tage det med i sine overvejelser og videre arbejde med tiltaget. Orientering om Københavns Kommunes plan for socialpsykiatrien Mikkel Warming orienterede om, at Københavns rammeplan for socialpsykiatrien ( ) udløb med udgangen af 2012, og at Socialforvaltningen vil bruge 2013 på at systematisere de erfaringer, som psykiatriplanen har givet. Denne erfaringsopsamling er et væsentligt skridt i den proces, som skal lede frem til en ny plan. Kort sagt handler denne proces om at sammenstykke et billede af, hvilke udfordringer København har inden for socialpsykiatrien, samt Side 6 af 9

7 hvad der skal til for, at vi fortsat kan udvikle nye løsninger og støtte borgerne i at leve det bedst mulige liv på den enkeltes egne præmisser. Der vil i løbet af foråret blive nedsat en arbejdsgruppe med både fagfolk og brugere, som i samarbejde skal være med til at lave et oplæg til, hvordan den nye plan skal se ud. Det foreløbige arbejde vil derefter blive forelagt Socialudvalget og efterfølgende blive drøftet i Dialogforum og hos andre relevante parter. Mikkel forklarede, at man allerede nu kan se, at en af de tydeligste udfordringer for socialpsykiatrien er, at der er flere og flere borgere, som har behov for socialpsykiatrisk hjælp, og at hospitalerne kort sagt udskriver dem tidligere. Det står derfor ret klart, at kommunen i dag modtager nogle borgere, som er mindre stabile og har større behov for hjælp end tidligere, og det særligt også denne udfordring vi skal forhold os til i den nye plan. Af gode grunde kan forvaltningen endnu ikke vide, hvad den nye plan kommer til at indeholde, men Mikkel forsikrede medlemmerne om, at Socialforvaltningen vil sørge for at holde Dialogforum orienteret og inddraget i processen. Når Socialforvaltningen er blevet klogere på processen, vil projektlederen blive inviteret herind i Dialogforum til en dialog om den kommende nye plan for socialpsykiatrien. Det vil højst sandsynligt ske på et af de to kommende møder. Drøftelse af sammensætningen af medlemmer i Dialogforum Mikkel forklarede, at der i den seneste tid været en del udskiftning af medlemmerne i Dialogforum, og at dette på det seneste møde gav anledning til en drøftelse af sammensætningen af medlemmer i Dialogforum herunder kriterierne for optagelse. Hertil kommer, at der i forbindelse med kommunalvalget i november skal foretages et nyvalg af medlemmer til Dialogforum. I samme ombæring bør det ligeledes vurderes, om der er behov for en revidering af Dialogforums vedtægter Aktuelt er optagelseskriterierne for medlemmer, at de skal repræsentere organisationer eller sammenslutninger inden for det psykiatriske område repræsenteret ved: - Socialudvalget - Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Sundheds- og omsorgsudvalget - Socialforvaltningen - Brugere Pårørende til brugere på bocentre og på væresteder - Bruger- og pårørendeorganisationer i Københavns Kommune. Side 7 af 9

8 Herudover kan der ved relevante sager eller temadrøftelser forekomme ad-hoc deltagelse af Region Hovedstaden Psykiatri, embedsmænd fra andre forvaltninger i Københavns Kommune samt Kontaktudvalget for Frivilligt Socialt Arbejde. Ansøgninger om optagelse til Dialogforum, fx i tilfælde af ledige pladser, skal sendes skriftligt til Socialforvaltningen, og vil blive forelagt på det førstkommende møde, hvor Dialogforums medlemmer tager stilling til optagelse. På trods af, at der endnu er et godt stykke tid til kommunalvalget efterspurgte Mikkel de fremmødte medlemmet om input til en eventuel revidering af vedtægterne og sammensætningen af Dialogforums medlemmer. Elise Danielsson efterspurgte et større fremmøde fra de politiske medlemmer af Dialogforum samt et med anden etnisk baggrund. Ellinor Palm Pedersen var enig i Elises betragtning af, at politikerne ikke var nok til stede til møderne. Hun orienterede desuden om, at hun ikke selv planlægger at stille op som repræsentant igen, da hun forlader SIND per 1. januar Poul L. Hansen fortalte, at han har en suppleant, men at vedkommende ikke deltager i møderne, og at når han forhører sig hos de andre beboere, så virker de i høj grad ikke særligt interesserede. Olaffa Christensen efterspurgte repræsentanter fra Region Hovedstaden Psykiatri. Mikkel afsluttede med at sige, at den endelige evaluering af Dialogforums sammensætning og virke vil først foregå i efteråret 2013, og drøftelsen på mødet var dermed blot var et indledende skridt i en større proces, som medlemmerne vil blive inddraget i på et senere tidspunkt. Hvis medlemmer efter mødet kommer i tanke om andet, er de meget velkomne til at sende deres forslag til sekretariatet (att. Kenneth, 5. Orienteringer fra medlemmerne Ellinor Palm Pedersen spurgte ind til, hvilke dagtilbud og aktivitetstilbud der er for beboerne på tilbud uden for København? Mikkel Warming svarede, forvaltningen vil undersøge, hvad der er af tilbud på Stubberupgård og Holme. Christina Munk fortalte om Projekt Vendepunkter, som bl.a. omhandler, hvilke initiativer der kan sættes ind ved siden af den almindelige behandling ift. at støtte borgerens recoveryproces. Der arbejdes her ud fra troen på et meningsfuldt liv på trods af psykisk Side 8 af 9

9 sygdom, og projektet er forebyggende på den måde, at sindslidende lærer at tage kontrollen over eget liv ved bl.a. at blive undervist af medarbejdere med brugerbaggrund. I projektet arbejdes der ud fra en tilgang om ikke se brugerne som diagnosen, men som et særegent menneske, og alt hvad det indebærer - hvad er vedkommende god til? Og hvordan kan vedkommende få glæde i eget liv? For underviserne handler det om hele tiden at arbejde med sig selv, da der i undervisningen tages udgangspunkt i egen sygdomshistorie. På den måde er underviserne også med til at forebygge sig selv. Situationen er nu den, at Projekt Vendepunkter er lukningstruet, da paragraf 18 midlerne for 2013 er blevet halveret. Christina synes det vil være rigtig synd, hvis projektet lukker, da der i høj grad gives udtryk for, at projektet virker og brugerne er generelt glade for det. Mikkel Warming kommenterede hertil, at Københavns Kommune er en af de eneste kommuner i landet, som selv har lagt penge oveni paragraf 18 midlerne. Dette ekstra beløb er blevet mindre. Samtidig hermed skyldes nedgangen i paragraf 18 bevillingerne også, at flere og flere foreninger søger midler, hvilket gør, at mange ansøgere er i år er gået ned i bevilling. Næste møde i Dialogforum Næste møde i Dialogforum vil være den 10. juni fra 15:00-17:00. En mødeindkaldelse vil blive udsendt op til mødet. BEMÆRK!! Næste møde afholdes et andet sted end vanligt. Mødet finder sted i Udvalgsværelse F, 2. sal V/ Side 9 af 9

Ad dagsordenens pkt. 1 og 2: Velkomst og Dagsorden Mikkel Warming bød velkommen, og Dialogforum godkendte dagsordenen for dagens møde.

Ad dagsordenens pkt. 1 og 2: Velkomst og Dagsorden Mikkel Warming bød velkommen, og Dialogforum godkendte dagsordenen for dagens møde. Socialforvaltningen REFERAT Referat af møde i Dialogforum den 9. maj 2011 Dato: 09.05.2011 Tid: 15:00-17:00 Sted: Københavns Rådhus, Stuens udvalgsværelse 8 Mødedeltagere: Olaffa Christensen, Henrik Appel

Læs mere

Ad. 1 Velkomst og godkendelse af referat Mikkel Warming bød velkommen og de fremmødte medlemmer godkendte referatet fra mødet den 20. august.

Ad. 1 Velkomst og godkendelse af referat Mikkel Warming bød velkommen og de fremmødte medlemmer godkendte referatet fra mødet den 20. august. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne REFERAT Til Dialogforums medlemmer 26-11-2012 Sagsnr. 2012-122507 Dokumentnr. 2012-951024 Referat fra møde i Dialogforum den 26.

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Ad. 1 Velkomst og godkendelse af referat Mikkel Warming bød velkommen og de fremmødte medlemmer godkendte referatet fra mødet den 11. juni.

Ad. 1 Velkomst og godkendelse af referat Mikkel Warming bød velkommen og de fremmødte medlemmer godkendte referatet fra mødet den 11. juni. REFERAT Referat af møde i Dialogforum den 20. august 2012 Dato: 20-08-2012 Tid: 15:00-17:00 Sted: Rådhuset Mødedeltagere: Poul L. Hansen, Elise Danielsson, Mikkel Warming, John Stephensen, Stig Sørensen,

Læs mere

Referat af møde i Dialogforum den 8. september Sagsnr Dato: Dokumentnr

Referat af møde i Dialogforum den 8. september Sagsnr Dato: Dokumentnr Socialforvaltningen REFERAT Referat af møde i Dialogforum den 8. september 2010 Dato: 08.09.2010 Tid: kl. 15:00-17:00 Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal, værelse 315 Mødedeltagere: Olaffa Christensen, Otto

Læs mere

1. Velkomst Jesper Christensen bød velkommen og der var en hurtig præsentationsrunde.

1. Velkomst Jesper Christensen bød velkommen og der var en hurtig præsentationsrunde. KØBENHAVNS KOMMUNE Referat af møde i Dialogforum den 26. februar 2015 Dato: 26. februar 2015 Tid: Kl. 13.30-15.30 Sted: Københavns Rådhus Mødedeltagere: Jesper Christensen (Socialborgmester), Pernille

Læs mere

Dialogforum godkender forslaget om ændring af dagsordnen.

Dialogforum godkender forslaget om ændring af dagsordnen. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Referat af Dialogforum den 18. maj 2016 Dato: 18. maj 2016 Tid: Kl. 14.00-15.00 Sted: Rådhuset, udvalgsværelse D Mødedeltagere: Jesper Christensen

Læs mere

Robert bemærker, at han har forhørt sig om muligheden for at vende situationen vedrørende Lindegården.

Robert bemærker, at han har forhørt sig om muligheden for at vende situationen vedrørende Lindegården. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Referat af Dialogforum den 18. august 2016 Dato: 18. august 2016 Tid: 15.00-17.00 Sted: Rådhuset, udvalgsværelse F Mødedeltagere: Jesper Christensen

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 1: Velkomst Mikkel Warming bød velkommen og Dialogforum godkendte dagsordenen for dagens møde.

Ad dagsordenens pkt. 1: Velkomst Mikkel Warming bød velkommen og Dialogforum godkendte dagsordenen for dagens møde. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen REFERAT Referat af møde i Dialogforum d. 5. september 2011 Dato: 05-09-11 Tid: 14:00-15:55 Sted: Rådhuset, udvalgsværelse 8, stuen Mødedeltagere: Ellinor Palm Pedersen,

Læs mere

Referat af formøde i Dialogforum d

Referat af formøde i Dialogforum d KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Referat af formøde i Dialogforum d.12.11.2014 Dato: 12.11.2014 Tid: 14-15 Sted: Udvalgsværelse D, Københavns Rådhus Mødedeltagere: Gitte Bylov

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Region Hovedstaden har den 7. februar 2007 fremsendt Forslag til Psykiatriplan til høring i bl.a. Københavns Kommune.

Region Hovedstaden har den 7. februar 2007 fremsendt Forslag til Psykiatriplan til høring i bl.a. Københavns Kommune. Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: Sagsnr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Dok.nr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Høring vedr. Forslag til Psykiatriplan

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej Socialudvalget

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

PJECE - CENTER AMAGER

PJECE - CENTER AMAGER PJECE - CENTER AMAGER Center Amager består af fem botilbud; henholdsvis Sundbygård, Robert Jacobsens Vej og Oliebladsgade der alle er 108 tilbud. Sundbyhus som er et blandet 107 og 108 tilbud, og Sankt

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow Status på pejlemærket Måling Den konkrete indikator for pejlemærket om

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Malene Madsen, Nyreforeningen (afbud) Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen

Malene Madsen, Nyreforeningen (afbud) Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen REFERAT Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 22. august 2016 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Lokale H7, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling Kongens

Læs mere

1. Velkomst Mødet indledes med en kort præsentationsrunde, og der bydes velkommen til nye ansigter.

1. Velkomst Mødet indledes med en kort præsentationsrunde, og der bydes velkommen til nye ansigter. KØBENHAVNS KOMMUNE Referat af møde i Dialogforum den 20. maj 2015 Dato: 20. maj 2015 Tid: Kl. 15.00-17.00 Sted: Københavns Rådhus, stuen, værelse 8 Mødedeltagere: Jesper Christensen (socialborgmester),

Læs mere

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver.

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver. Socialforvaltningen NOTAT Dato: Sagsnr.: 293579 Dok.nr.: 1803883 Vedtægter for Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune Vedtægterne er vedtaget første gang i Borgerrepræsentationen

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1 From: Lotte Rørtoft-Madsen Sent: 10. februar 2017 10:17 To: SOFDL Udvalgsteamet Subject: Til orientering af SUD - sagsnr. 2017-0074767 Attachments: om 108 att. Jesper Christensen.pdf; budgetudmelding 2014.pdf;

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Emne & Ansvarlig Hvad skal vi opnå med mødeemnet? Tid (min.) Beslutning og hvem gør hvad? At dele gensidige oplevelser og erfaringer

Emne & Ansvarlig Hvad skal vi opnå med mødeemnet? Tid (min.) Beslutning og hvem gør hvad? At dele gensidige oplevelser og erfaringer Dagsorden og beslutningsreferat for Møde i Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 12. december 2013, kl. 16.00-17.20 Sted: PC Amager, Centerledelsen, Digevej 110, 1. sal, 2300 København

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune 1 April 2011 Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune Disse retningslinjer tager afsæt i den gældende pårørendepolitik for borgere med sindslidelser

Læs mere

1. Velkomst Jesper Christensen bød velkommen og forslog en kort navnerunde.

1. Velkomst Jesper Christensen bød velkommen og forslog en kort navnerunde. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Referat af møde i Dialogforum den 18. august 2014 Dato: 18. august 2014 Tid: 15.00-17.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Dokumentation på sundhedsområdet

Dokumentation på sundhedsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-05-2013 Sagsnr. 2013-51280 Dokumentation på sundhedsområdet Sagen om dokumentation på sundhedsområdet blev af Socialudvalget

Læs mere

TV-udsendelsen på DR1 søndag har vist fejl i medicinering i et hus på et af kommunens bocentre for psykisk syge.

TV-udsendelsen på DR1 søndag har vist fejl i medicinering i et hus på et af kommunens bocentre for psykisk syge. Til Socialudvalget 10-02-2008 Sagsnr. 2008-9403 Opfølgning på TV-udsendelse om medicinering på socialpsykiatrisk bocenter Ringbo 10. feb. 2008 TV-udsendelsen på DR1 søndag 10.2. 2008 har vist fejl i medicinering

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Åbent referat Socialudvalget. Lukket dagsorden. 4. oktober 2010 kl i udvalgsværelse 1

Åbent referat Socialudvalget. Lukket dagsorden. 4. oktober 2010 kl i udvalgsværelse 1 Åbent referat Socialudvalget 4. oktober 2010 kl. 19.10-19.30 i udvalgsværelse 1 Simon Aggesen var fraværende; Malene Sandfeld deltog i stedet. 96. Bemyndigelse om fremsættelse af anmodninger om værgemål...

Læs mere

KOM I DIALOG MED BRUGERNE OM SOCIALSTRATEGIEN

KOM I DIALOG MED BRUGERNE OM SOCIALSTRATEGIEN KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT 07-10-2014 Sagsnr. 2014-0157885 Til Socialudvalget KOM I DIALOG MED BRUGERNE OM SOCIALSTRATEGIEN Dokumentnr. 2014-0157885-7 Socialudvalget

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Fælles målsætninger på psykiatriområdet

Fælles målsætninger på psykiatriområdet Fælles målsætninger på psykiatriområdet Oplæg til KKRs embedsmandsudvalg den 3. september 2013 Lotte Larsen, Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Side Program 1. Præsentation af forslag til fælles

Læs mere

Nyhedsbrevet GLORIA. Forår er det godt?

Nyhedsbrevet GLORIA. Forår er det godt? Nyhedsbrevet GLORIA Marts 1-2014 Forår er det godt? 1 Redaktør: Ansvarshavende redaktør: Jacob Schelde Søren Christian Østerby Kontaktinfo: Telefon: 4048 6204 Mail: vn62@sof kk dk De indsendte bidrag er

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest. Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne

Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest. Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 05-11-2015 Hvilke indsatser og indhold skal der være i bydelen, så tilbuddene i højere grad

Læs mere

Ø202: Fælles Psykiatrihus med Region Hovedstadens Psykiatri

Ø202: Fælles Psykiatrihus med Region Hovedstadens Psykiatri Socialforvaltningen Ø202: Fælles Psykiatrihus med Region Hovedstadens Psykiatri Budgettema: Forebyggende og sammenhængende sundhed Budgetnotatet er et fællesnotat med Region Hovedstadens Psykiatri Baggrund

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 19-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:03 Tilstede: Marie-Louise Andreassen, Anne Hjorth,

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

28. oktober 2015 Til Lene Hoen og styregruppen for processen med fremtidens AST-tilbud i København. På møde tirsdag den 28.10 i Center City valgte jeg afslutningsvis at meddele, at jeg som leder af en

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv. Socialforvaltningen Adm. Direktør Henrik Appel Esbensen, MB 31. januar 2014 Sagsnr. 2014-0018483 Dokumentnr. 2014-0018483-7 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 22. januar 2014, hvor du

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Kære medarbejdere, beboere og pårørende

Kære medarbejdere, beboere og pårørende Ringbo projektet Kære medarbejdere, beboere og pårørende Alle os på Ringbo skal i den kommende tid være med til at udvikle det psykiatriske behandlingstilbud. Vi er udvalgt og sammen med en række dygtige

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktionen REVIDERET REFERAT Telefon Direkte Fax Mail Web 3531 3531 3531 6749 mchr0085@bbh.regionh.dk www.regionh.dk Dato: 17. april 2012 Revideret referat fra

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik Temadage November 2008 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Jyllandsposten: Forældre frygter for deres børns liv. JP

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Formål og opgaver 1. Udsatterådet, benævnt Rådet i det følgende, skal være et samlet talerør og en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser

Læs mere

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Københavns Kommune Socialforvaltningen 2009 Formål Indsatsen for de borgere som har deres bolig på de socialpsykiatriske bocentre

Læs mere

Mødereferat. Referat fra møde i Udsatterådet den Emne Udsatterådsmøde

Mødereferat. Referat fra møde i Udsatterådet den Emne Udsatterådsmøde Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Mødereferat Møde mellem/i Referat fra møde i Udsatterådet den 19.5.16 Møde nr. Dato 19. maj 2016 Sagsnr. 15/21584 Løbenr. 96506/16 Referent Lene Kristin

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 12. september 2013 kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2607

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 12. september 2013 kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Torsdag den 12. september 2013 kl. 17.00 19.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Trine Henriksen (MB)

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

2. Sundhedsaftaler v. Ane Friis Bendix og Torben Laurén 3. Ibrugtagning af ref01 v. Jens Egsgaard 4. Status for / afrapportering fra

2. Sundhedsaftaler v. Ane Friis Bendix og Torben Laurén 3. Ibrugtagning af ref01 v. Jens Egsgaard 4. Status for / afrapportering fra Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 27. maj 2014 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørende politik

Bruger-, patient- og pårørende politik SIND SIND i Region Hovedstaden: Regionsforum - 5 kredse - 11 lokalforeninger 1.738 medlemmer = 35% af SIND Offentlige møder, sociale og kulturelle aktiviteter, udflugter, ferie m.v. Væresteder: SINDs hjerte,

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Vækststedet og Savværket Tilbudstype: Aktivitets og samværstilbud jf. SEL. 104. Åbent i dagtimerne og

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

KL s strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri

KL s strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om psykiatri Vi ved efterhånden, at det er muligt at komme sig fra selv svær psykisk sygdom. Man bliver ikke nødvendigvis helbredt i klinisk forstand,

Læs mere

Tak for din henvendelse af 22. december 2016, hvor du skriver følgende til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 22. december 2016, hvor du skriver følgende til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Mette-Katrine Ejby Buch, MB Kære Mette-Katrine Dato 06.01.17 Sagsnr. 2017-0001125 Dokumentnr. 2017-0001125-6 Tak for din henvendelse af 22. december 2016, hvor du skriver

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene

Retningslinjer for Centerrådene Maj 2011 Retningslinjer for Centerrådene Gældende for bocentre/bosteder ved de Socialpsy- kiatriske centre i Københavns Kommune 1 Indhold Formål... 3 Centerrådets kompetencer... 4 Sammensætning af udvalget...

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Fra Komplians til Konkordans

Fra Komplians til Konkordans Fra Komplians til Konkordans Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 12. Juni 2009- København Compliance puljen 2006-2010 Ansatte i projektet Projektleder Randi Boesen Jansdorf, sygeplejerske Projektmedarbejder

Læs mere

Vedr. Udvikling af aktivitets- og samværsområdet (pk )

Vedr. Udvikling af aktivitets- og samværsområdet (pk ) 02. december 2015 Til Socialudvalget Fra WeShelter Vedr. Udvikling af aktivitets- og samværsområdet (pk. 2015-0255161) Kære udvalgsmedlem WeShelter vil gerne takke Socialudvalget i Københavns Kommune for

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:00 Mødet afsluttet: kl. 12:50 Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Beskrivelse af processen i forbindelse med tildeling af 18- midlerne

Beskrivelse af processen i forbindelse med tildeling af 18- midlerne KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Kriterier for fordeling af 18-midler 2018 Formålet med notatet er at tydeliggøre sammenhængen mellem tildelingen af 18-midlerne, samarbejdsaftalerne og opfølgningen

Læs mere

Referat Lægekommunekontaktudvalget SÆH-sekretariatet

Referat Lægekommunekontaktudvalget SÆH-sekretariatet Referat Lægekommunekontaktudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. 18:30 Mødested: Rådhuset, lokale 329 Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Deltagere

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere