Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013"

Transkript

1 Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan I juni 2010 fremlagde regeringen sin strategi for styrket internationalisering af dansk kulturliv, som har til formål at øge kulturudvekslingen med udlandet og styrke internationaliseringen af dansk kulturliv. Det Internationale Kulturpanel har til opgave at følge op på regeringsstrategien og har til dette formål udarbejdet denne strategiske handlingsplan for perioden Visionen for Danmarks kulturudveksling med udlandet i en globaliseret verden er, at Danmark med sin egen kultur og kulturarv som bagage åbent skal møde verden, sætte sit præg internationalt og lade sig inspirere af andre lande. Med denne vision for øje tjener international kulturudveksling en række forskellige formål: Den internationale kulturudveksling yder for det første et bidrag til udvikling og fornyelse af dansk kunst og kultur. Samspil med omverdenen er en væsentlig forudsætning for udvikling. For det andet er kultur et vigtigt led i markedsføringen af Danmark som land. Kulturen kan især være med til at tegne et billede af Danmark som en åben, troværdig, fri og kreativ nation, der kan tiltrække interesse for landet i form af f.eks. turister, arbejdskraft og investeringer og underbygge markedsføringen af danske produkter. For det tredje kan kulturudvekslingen bidrage til at fremme eksporten, herunder afsætning til udlandet af dansk musik, film, arkitektur, design og kunsthåndværk. Og endelig kan den bidrage til at fremme dialog, gensidig forståelse og respekt mellem Danmark og andre landes kulturer og mellem forskellige kulturer i Danmark. For at realisere målet om at øge kulturudvekslingen og styrke internationaliseringen af dansk kulturliv er det helt nødvendigt, at indsatserne får mere gennemslagskraft, og at de samlede ressourcer og kompetencer bliver brugt mere effektivt og fokuseret. Nedsættelsen af Det Internationale Kulturpanel er en meget væsentlig del af arbejdet med at fremme en struktur og organisering af kulturudvekslingen, der får alle centrale aktører til at trække i samme retning og berige hinanden, samtidig med at mangfoldigheden og rigdommen på området fastholdes. Konkret kan det f.eks. give sig udtryk i forbindelse med statsbesøg og erhvervsfremstød i udlandet, hvor kultur og erhverv gensidigt kan berige hinanden Det Internationale Kulturpanel 1 er et overordnet forpligtende samarbejdsforum med repræsentanter for ministerier og en række centrale kunst- og kulturfaglige aktører, der 1 Det Internationale Kulturpanels medlemmer er: Statens Kunstråd, Det Danske Kulturinstitut, Dansk Arkitektur Center, Dansk Design Center, Det Danske Filminstitut, Danish Crafts, Center for Kultur og Udvikling, Kulturarvsstyrelsen, Kunststyrelsen, Udenrigsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kulturministeriet. Dok. nr

2 Side 2 arbejder med kulturudveksling og med at profilere dansk kultur i udlandet. Den strategiske handlingsplan fokuserer aktørernes indsats inden for en række udvalgte temaer og geografiske områder i perioden Handlingsplanen udgør således en bindende overordnet ramme for aktørernes kulturudveksling. Det er imidlertid ikke meningen, at samtlige af institutionernes udvekslingsaktiviteter med udlandet skal kunne rummes inden for rammen. De kunst- og kulturfaglige aktører skal naturligvis fortsat varetage deres internationale opgaver inden for den enkelte institutions fagspecifikke logik og ansvarsområde. I Statens Kunstråds tilfælde kan handlingsplanen af hensyn til armslængdeprincippet ikke i samme omfang være bindende som for de øvrige aktører. Kulturpanelets handlingsplan har to funktioner: Dels giver den pejlemærker for centrale aktørers og institutioners prioritering af de kommende indsatser, ligesom den fungerer som udgangspunkt for dialogen mellem de respektive ministerier og øvrige aktører i udformning af resultatkontrakter, rammeaftaler og handlingsplaner. Dels er den et udgangspunkt for koordinering og videndeling mellem aktørerne og for iværksættelsen af konkrete fælles indsatser og samarbejdsprojekter. Fælles indsatsområder for den internationale kulturudveksling Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan er gældende for perioden og fastlægger fælles prioriterede indsatsområder for Danmarks internationale kulturudveksling for perioden. Kulturpanelet følger løbende op på handlingsplanen, bl.a. gennem konkrete 1-årige arbejdsprogrammer. Det Internationale Kulturpanel finder det afgørende, at de aktiviteter, der gennemføres inden for handlingsplanens rammer, har et fokus; dels på de kunstfaglige aktører og deres langsigtede netværksinteresser, dels på de mulige synergier, der kan opnås gennem forudgående koordinering og planlægning mellem såvel de forskellige kunstarter som mellem de relevante erhvervsorganisationer og udenrigstjenesten. Herved skabes grundlaget for den kvalitet og gennemslagskraft, som er afgørende for opbygning af de langsigtede faglige og kommercielle succeser, som dansk kunst- og erhvervsliv har brug for. Kulturpanelet har i perioden valgt at fokusere på en række indsatsområder og metodiske prioriteringer, som samlet set styrker mulighederne for at opfylde den internationale kulturudvekslings fire overordnede formål. Samtidig har handlingsplanens indsatsområder en god sammenhæng med de indsatser og aktiviteter, som er under planlægning af de involverede organisationer og institutioner. Endelig er der lagt vægt på, at mange af indsatsområderne har sammenhæng med andre væsentlige overordnede indsatser. Det gælder regeringens såkaldte landestrategier, dvs. de strategier, som Udenrigsministeriet varetager for det generelle samarbejde med enkeltlande, samt Hand-

3 Side 3 lingsplanen for offensiv global markedsføring (OGM), hvor der de kommende 2 år fokuseres på 5 indsatsområder med aktiviteter, som skal tiltrække talent til Danmark, styrke grøn turisme, sikre fortsat eksportfremme og tiltrækning af investeringer til Danmark samt øge kendskabet til Danmark som design- og arkitekturnation, og hvor Markedsføringsfonden skal bidrage til at tiltrække og understøtte begivenheder, der markedsfører Danmark i udlandet. Kulturpanelets handlingsplan har endvidere sammenhæng med den værdibaserede branding af Danmark som rejsemål via VisitDenmark, hvor kulturen spiller en vigtig rolle i tiltrækningen af nye turister. Tematiske indsatsområder Fokuseringen på de valgte tematiske indsatsområder skal ses i sammenhæng med den overordnede fortælling om Danmark, der handler om de værdier i den danske samfundsmodel, som vi gerne vil være kendt for. Det omfatter værdier som ansvarlighed, respekt, concerned people og human development (herunder menneskerettigheder). Kulturen og kreativiteten kan give netop disse værdier klare og formidlende udtryk gennem nye fortællinger om Danmark og kan bidrage til at skabe dialog og debat samt til at påvirke vore holdninger og adfærd på væsentlige områder i samfundet. Kunsten og kulturen har med andre ord historisk set været væsentlige bærere af nye indsigter og dermed også været dialogskabende formidlere, ligesom kunsten og kulturen vil være det fremover. Med fortællinger om Danmark gennem kunst og kulturarv set i samtidens lys kan Danmark bidrage med noget særligt i dialogen og udvekslingen med andre kulturer. De billeder, der i forvejen findes af Danmark i vores omverden, ændrer sig kun meget langsomt. Gennem konkrete eksempler og projekter og positive fortællinger kan vi vise, hvilke værdier vi gerne vil kendes og stå for. Kunstneren eller det kreativt skabende individ får i kraft af sin ofte kompromisløse indstilling og høje kvalitetssans og kritiske blik ofte rollen som banebrydende figur og kommer således også ofte til at fungere som katalysatorer i dannelsen af de nye billeder af Danmark. Det Internationale Kulturpanel har for de kommende 3 år valgt at fokusere det strategiske samarbejde om den internationale kulturudveksling på følgende temaer, som hver på deres måde kan bidrage til fortællingen om de værdier, Danmark gerne vil kendes for: Bæredygtighed Børne- og ungekultur På begge de valgte tematiske indsatsområder har Danmark nogle væsentlige kvaliteter at byde på, som har udviklet sig gennem mange år. Samtidig er der også på begge områder behov for nytænkning og et stærkt fokus, hvis Danmark også i fremtiden skal være et land, man i international sammenhæng vender sig til, når man vil have den højeste kvalitet og ekspertise på disse områder:

4 Side 4 Indsatsområde 1: Bæredygtighed Bæredygtighed er i forhold til de globale klimamæssige, økologiske og sociale udfordringer, verden står over for, et uomgængeligt tema, der i stigende grad vil præge dagsordenen internationalt. Danmark har fået stor konkurrence fra andre lande på dele af bæredygtighedsområdet (f.eks. med hensyn til bæredygtige energiløsninger). Men Danmark har fortsat en række styrkepositioner på området et eksempel herpå er dansk arkitekturs udvikling af bæredygtige løsninger i byggeriet som vi bør arbejde på at udbygge som et åbent og dialogorienteret land, der bestræber sig på at finde bæredygtige løsninger i dialog med omverdenen. Bæredygtighed er en væsentlig del af dansk virksomhedskultur integreret i virksomhedernes måde at drive forretning på, f. eks i produktdesign og procesudvikling, er bæredygtighed med til at øge danske virksomheders konkurrenceevne. Kunstnere og kulturaktører kan i forhold til bæredygtighed skabe debat og være dagsordensættende, kommunikere og formidle, udforme og designe konkrete bæredygtige løsninger. Hvis danske kulturaktører mere målrettet integrerer bæredygtighed i deres strategier, vil de kunne bidrage til, at Danmark også fremover får mulighed for at sætte dagsordenen. Dette vil tilmed kunne skabe en konkurrencefordel for landet. Der er tale om et langsigtet fokus på holdning og kvalitet, som har god sammenhæng med ønskerne om at profilere værdierne om ansvarlighed, respekt og human development og kulturens bidrag hertil. Som illustrative eksempler på nogle af de projekter og andre aktiviteter, som Det Internationale Kulturpanels parter vil arbejde med under temaet bæredygtighed, kan nævnes: INDEX: Design to Improve Life. INDEX er en nonprofitorganisation baseret i Danmark, som har en række private offentlige partnere, bl.a. Dansk Design Center. INDEX: Award er verdens største designpris og adskiller sig fra andre designpriser ved at fokusere på design, der løser udfordringer og problemer i menneskers daglige liv rundt omkring på kloden. Dansk deltagelse ved Verdensudstillingen EXPO 2012 i Yesou, Sydkorea under temaet The living Sea and Ocean. Danmark fortsætter sit engagement ved EXPO 2010 i Shanghai med deltagelse ved den næste EXPO, som afholdes i Sydkorea i Deltagelsen finansieres og udarbejdes i samarbejde med Grundfos, Vestas, Mærsk og Lego. Det Danske Kulturinstituts projekt Culture Futures, der fremmer en proaktiv kulturdagsorden for bæredygtighed i byer/regioner verden over gennem et internationalt samarbejde med kulturinstitutioner og byerne i C40-samarbejdet. Projektet har gennem konferencer og workshops fokus på institutionernes egen praksis.

5 Side 5 Dansk Arkitektur Centers udstilling Building Sustainable Communities viser, hvordan arkitekter, planlæggere og ingeniører er med til at skabe bæredygtige løsninger og værdige livsbetingelser for mennesker i hele verden. På kulturbevaringsområdet er Danmark et foregangsland i forhold til etablering af lavenergimagasiner til forsvarlig, sikker og CO2-neutral bevaring af kulturarven. Eksempler herpå er magasinerne i Vejle, Ribe, Randers og Ugerløse. Der vil i Kulturpanelets regi blive nedsat en arbejdsgruppe, som skal uddybe og præcisere temaet bæredygtighed og foreslå kommende samarbejdsprojekter på området. Indsatsområde 2: Børne- og ungekultur Børnene er first movers det er her, fremtiden starter og Danmark har internationalt en række styrkepositioner, når det gælder børne- og ungekultur. Vi er gode til at skabe netværk og gensidig inspiration på tværs af sektorer, og vi har noget særligt at byde på i det autentiske og skabende møde mellem børn og kunst (i øjenhøjde). Endelig uddanner vi formidlere inden for kunst og kultur, som er specialiserede i at formidle til børn, hvor den danske model for børns møde med kunsten: at opleve kunsten, at lære at forstå den og at prøve at skabe kunst, er kernen. Børnekulturen har relevans for samtlige af kulturudvekslingens hovedformål, og på dette område har Danmark nogle kvaliteter at byde på, som har udviklet sig over mange år. Samtidig er der behov for et stærkt fokus på dette område, hvis Danmark også i fremtiden skal være et land, man i international sammenhæng vender sig til, når man vil have den højeste kvalitet og ekspertise på området. Som illustrative eksempler på nogle af de projekter og andre aktiviteter, som Det Internationale Kulturpanels parter vil arbejde med under temaet børne- og ungekultur, kan nævnes: Det Danske Filminstituts projekt Film X on the Road, der omfatter et mobilt filmstudie, hvor børn og unge selv kan lave film. Projektet har bl.a. været i London og Damaskus. Film X udvikler sig hele tiden og bliver til nye konkrete projekter i nye lande. F.eks. indgår Film X i et kommende samarbejde mellem Center for Kultur og Udvikling og Det Danske Filminstitut i Uganda om film for unge. I maj 2011 afholdes ASSITEJ verdenskongres for børneteater i København og Malmø. Her mødes professionelle scenekunstaktører og udveksler erfaringer med internationalt arbejde. Samtidig er der tale om en af verdens største scenekunstfestivaler for børn og unge. Projektet har en bred vifte af offentlige og private samarbejdspartnere og sponsorer og støttes af såvel Statens Kunstråds Scenekunstudvalg som Markedsføringsfonden og Nordisk Ministerråd. Betty Nansen Teatrets C:NTACT-projekt samarbejder med Center for Kultur og Udvikling om arbejdet med unges fortællinger i Mellemøsten, bl.a. i Ramallah.

6 Side 6 Børnekulturens Netværk vil gøre sin inspirationsbog om arkitektur og design for børn og unge: BØRN RUM FORM tilgængelig for et internationalt publikum gennem oversættelse af udvalgte afsnit af bogen til engelsk. Børne- og ungekultur vil i videst muligt omfang blive integreret i de fælles projekter, som Kulturpanelet eller parterne iværksætter. Panelet vil endvidere sikre vidensopsamling og videndeling om erfaringer med at skabe samarbejdsrelationer og profilere dansk børne- og ungekultur i udlandet. Geografiske indsatsområder Europa har været og vil fortsat være det geografiske kerneområde og den dominerende platform for Danmarks kulturudveksling ikke mindst gennem de danske repræsentationer og Det Danske Kulturinstituts afdelinger i de enkelte lande. Samtidig indgår Danmark i det strategiske samarbejde i EU og Nordisk Ministerråd. I en strategisk handlingsplan er der imidlertid behov for at udvide indsatsens radius og kigge ud over de hidtidige grænser, og det er Kulturpanelets vurdering og intention, at implementeringen af den strategiske handlingsplan på sigt vil rykke en del af fokus fra Europa til de i strategien udvalgte geografiske indsatsområder. Det Internationale Kulturpanel har de kommende tre år valgt at fokusere det strategiske samarbejde om den internationale kulturudveksling på de to følgende geografiskbaserede indsatsområder: BRIKS-landene defineret som Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika Mellemøsten Begge geografiske områder er meget interessante indsatsområder for kulturudveksling, men delvist af forskellige årsager. BRIKS-landene er interessante, fordi det er nye vækstområder, og fordi landene rummer nye vigtige markeder for danske kulturprodukter, ligesom de enkelte lande hver især har stærke kulturer, som vi kan inspireres af. I forhold til Mellemøsten vil kulturudvekslingen være præget af, at meget forskellige kulturer og grundlæggende værdier støder sammen et sammenstød som i dag påvirker hele verden. Der bør derfor være et særligt fokus på relationsopbygning gennem public diplomacy-indsatser og interkulturel dialog mellem Danmark og denne del af verden med det udtalte formål at bane vejen for en større gensidig forståelse. Samtidig er Mellemøsten et vigtigt mål for udveksling af kultur, der pga. den kulturelle rigdom, som findes i regionen, udgør en væsentlig inspirationskilde såvel historisk som i dag. Indsatsområde 3: BRIKS-landene: Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika BRIKS-landene er kendetegnet ved på den ene side at rumme store kulturelle og geografiske forskelle. På den anden side ved som individuelle lande hver især at være identificerbare og for dansk kunst stimulerende kulturer og attraktive kommercielle markeder.

7 Side 7 Kulturpanelet mener, at det med baggrund i de forskellige kulturinstitutioners interesse og forventede aktiviteter i BRIKS-landene samt Udenrigsministeriets strategipapirer for landene og heraf forventede markedsføringsindsatser inden for strategiperioden er helt afgørende at fokusere massivt på Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika i den kommende årrække. Landenes størrelse og kulturer rummer en række muligheder for danske satsninger, men giver samtidig udfordringer for et lille land som Danmark med hensyn til at opnå gennemslagskraft kulturelt, udenrigspolitisk og økonomisk. Alligevel vurderer Kulturpanelet, at perspektiverne i at fokusere indsatsen på BRIKSlandene overstiger udfordringerne i forhold til denne gruppe af markante nye vækstlande. Som illustrative eksempler på nogle af de projekter og andre aktiviteter rettet mod et eller flere BRIKS-lande, som Det Internationale Kulturpanels parter vil arbejde med, kan nævnes: Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg vil muliggøre residencyophold for danske kunstnere i Brasilien i samarbejde med den brasilianske kunstorganisation Capacete. Dette afføder bl.a. en række mindre billedkunstprojekter. Udenrigsministeriet ved Eksportrådet vil bidrage til at sikre synergi mellem erhvervsfremstød og kulturprodukter og kulturelle aktiviteter i forbindelse med større officielle besøg, hvis det giver merværdi for virksomhederne. Udenrigsministeriet / Eksportrådet, Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer samt Kunststyrelsen er sammen ved at udvikle rammekoncept herfor i forbindelse med kronprinsparrets besøg i Australien. Der vil efterfølgende på baggrund af en evaluering blive taget stilling til, hvorvidt konceptet mere generelt kan udbredes til fremtidige officielle besøg hvor erhverv og kultur indgår i programmet. Det Danske Kulturinstitut vil forberede og søge samarbejde med panelets øvrige aktører om TALK: Dansk-Russisk Kulturår Der er tale om et dialogprojekt, der fokuserer på de moderne kompetencer og styrker i de to lande og vil skabe netværk mellem danskere og russere inden for kunst, kultur, erhvervsliv, offentlig administration, uddannelse og forskning. Danish Crafts og Kunststyrelsen samarbejder med den kinesiske museumsforvaltning og Den Forbudte By i Beijing om at udvikle nye produkter til museumsbutikker i Kina. Planen er at sende 5 danske designere til Den Forbudte By med henblik på at producere nye tidssvarende produkter ved at inddrage de danske designeres/kunsthåndværkeres kompetencer i en fortolkning af den kinesiske tradition. Kulturministeriet og Udenrigsministeriet er ved at forhandle en kulturaftale (Memorandum of Understanding) med det sydafrikanske kulturministerium på plads. Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg vil stå for et besøgsprogram for højtprofilerede museumsfolk og kuratorer fra Kina i foråret 2011.

8 Side 8 Der vil i Kulturpanelets regi blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal skabe transparens, videndeling, koordinering og synergi med henblik på kvalitet og gennemslagskraft i de samarbejdsprojekter, der gennemføres inden for BRIKS-rammen. Gruppen skal løbende vurdere behovet for at iværksætte landespecifikke samarbejdsprojekter f.eks. i relation til det påbegyndte kultursamarbejde med Sydafrika eller i relation til Det Danske Kulturinstituts initiativ Dansk Russisk Kulturår Indsatsområde 4: Mellemøsten Mellemøsten er en kulturelt mangfoldig region med endog meget store forskelle i de kunstfaglige såvel som i de kommercielle kulturer. Kulturpanelet finder det afgørende, at dansk kunstliv og tilhørende institutioner anerkender det meget høje kulturelle niveau, som Mellemøsten op gennem historien har haft, og som væsentlige landeaktører og institutioner i regionen fortsat opretholder og udvikler. Det er derfor panelets vurdering, at Mellemøsten i særlig grad satser på en tostrenget udvikling, der har henholdsvis økonomisk vækst og kulturliv som hovedelementer, samtidig med at der i visse lande er indledt en demokratiseringsproces. I Den Persiske Golf gennemføres der massive investeringer i nye kulturbygninger og institutioner og nye eventformer som film-, litteratur- og kunstfestivaler samt biennaler og symposier. Dette er et eksempel på, at det er i lande i Mellemøsten, at der i disse år set på verdensplan investeres flest penge pr. indbygger i udvikling af nye kunst- og kulturfremmende initiativer. Men dette dækker som nævnt kun den ene ende af skalaen i en region med store forskelle og variationer fra land til land. Indhold, rammer og metoder i de nye mellemøstlige museer, festivaler og institutioner ligner i væsentlig grad de tilsvarende europæiske, og det bør bruges strategisk aktivt. Dels til at bakke op om og indgå i opbygningsfaser gennem konkrete samarbejder og events. Dels til at udvikle nye langsigtede platforme for interkulturel dialog og udveksling i regionen med henblik på kulturel forståelse, og at bidrage til demokratiopbygning, samt med henblik på kommercielle succeser. De begrænsede midler taget i betragtning finder panelet det helt afgørende, at Danmark udbygger de allerede etablerede platforme i regionen, inklusive de danske repræsentationer. Som illustrative eksempler på nogle af de projekter og andre aktiviteter rettet mod et eller flere lande i Mellemøsten, som Det Internationale Kulturpanels parter vil arbejde med, kan nævnes: Udenrigsministeriet vil bl.a. i samarbejde med Center for Kultur og Udvikling videreføre det tidligere Arabiske Initiativ i en ny form, der har fået titlen Partnerskab for Dialog og Reform. Initiativet har til formål at skabe grundlag for styrket dialog, forståelse og samarbejde mellem Danmark og den arabiske verden og støtte eksisterende lokale reformprocesser i Mellemøsten og Nordafrika samt at fremme israelsk-arabisk dialog. Statens Kunstråd og Kunststyrelsen vil iværksætte besøgs- og researchprogrammer samt residencies for danske og mellemøstlige kunstnere og kulturformidlere.

9 Side 9 Dansk Arkitektur Center vil forberede den danske deltagelse i den internationale byggemesse City Scape i Abu Dhabi i Center for Kultur og Udvikling vil forberede den danske deltagelse i Amman International Dance Festival og BIPOD International Dance Festival i Beirut i Statens Kunstråds Musikudvalg støtter projektet 48 hours in Damascus, hvor optagelser med Ummayad-koret fra Ummayad-moskeen i Damaskus mikses med location-atmosfære-optagelser fra Damaskus og afspilles ved en udendørs event i Danmark. Projektet afvikles i samarbejde med CKU og Instituttet for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet i forbindelse med fejringen af 250-året for Carsten Niebuhrs arabiensrejse. Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg vil iværksætte besøgs- og researchprogrammer for kuratorer fra Mellemøsten og etablere et residency i Cairo i samarbejde med den lokale organisation Townhouse. Der vil i Kulturpanelets regi blive nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at få udarbejdet en samlet og mere detaljeret delstrategi for kulturudvekslingen med Mellemøsten. Andre indsatsområder Indsatsområde 5: Samarbejde om strategiske begivenheder Ud over de tematiske og geografiske indsatsområder findes der en række kulturelle verdensbegivenheder med enten regional eller global gennemslagskraft, som ikke nødvendigvis relaterer sig direkte til handlingsplanens udvalgte indsatsområder, men er begivenheder af så væsentlig strategisk betydning for en eller flere af Kulturpanelets aktører, at aktørerne under alle omstændigheder vil være til stede og deltage i begivenhederne. Samtidig har disse begivenheder potentiale til at skabe synergi mellem forskellige kunstarter og erhvervsaktiviteter. Det drejer sig om tilbagevendende og etablerede aktiviteter som kunstbiennaler, messer, filmfestivaler og kongresser, som kan udnyttes strategisk af flere aktører, herunder aktører, der ikke som udgangspunkt vil have fokus på begivenhederne. Derudover findes der en række bredere kulturelle og andre danske begivenheder og satsninger som f.eks. markeringer af berømte kunstnere, kulturpersonligheder eller temaer, Kongehusets besøg i udlandet samt erhvervsdelegationers besøg i tilknytning til erhvervsfremstød i udlandet, som også kan bruges strategisk af flere aktører. Ud over at have potentiale til at skabe synergi mellem forskellige kunstarter og erhvervsaktiviteter udgør disse strategiske begivenheder i udlandet også potentielle muligheder for at inddrage Kulturpanelets tematiske indsatsområder.

10 Side 10 Hvis disse begivenheders potentiale skal udnyttes strategisk, kræver det en forudgående koordinering mellem aktører, der allerede er til stede og involveret, og potentielle aktører. Kulturpanelet vil derfor søge at fremme øget transparens og overblik i relation til de strategiske begivenheder og dansk deltagelse heri, med henblik på at sikre en væsentlig større koordinering og synergi mellem kunstarterne, udenrigspolitiske indsatser og relevante erhvervsaktiviteter. Der bør i den kommende periode satses på at drage nytte af en mere massiv dansk tilstedeværelse i vigtige begivenheder rundt om i verden for at sikre en mere sammenhængende formidling af dansk kunst og kultur og profilering af Danmark. Panelets medlemmer forpligter sig gennem løbende videndeling til at bidrage til overblikket, og medlemmerne vil hver især grundigt overveje, hvilke samarbejdspartnere der kan være relevante i forbindelse med en deltagelse i strategiske begivenheder. Det Internationale Kulturpanel vil i perioden samarbejde om og have fokus på nye muligheder i forbindelse med bl.a. følgende begivenheder: Fejringen af 250-året for Den Arabiske Rejse i 2011 til markering af Carsten Niebuhrs og en række andre europæiske videnskabsmænds epokegørende ekspedition. Udenrigsministeriet, Center for Kultur og Udvikling samt en række danske institutioner står for tilrettelæggelse og gennemførelse af begivenheden, som bl.a. indeholder etablering af en hjemmeside, landsdækkende events, vandreudstillinger og konferencer. Designugen i Milano 2011 er en state of the art -udstilling for designere, kunsthåndværkere, producenter mv. Målgruppen er international presse, meningsdannere og beslutningstagere. Danish Crafts, Dansk Design Center og Udenrigsministeriet/Eksportrådet vil deltage i begivenheden, som bl.a. også peger frem mod Verdensudstillingen i 2015 i Milano. Kongehusets besøg i henholdsvis Rusland og Australien i andet halvår af 2011, hvor der til begivenheden skal afprøves et nyt rammekoncept for, hvordan kultur og erhverv kan samarbejde internationalt med bæredygtighed, synlighed og netværk som bærende værdier. Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer, Udenrigsministeriet/Eksportrådet og Kunststyrelsen. Som en kulturel markering af Danmarks EU-formandskab i 2012 gennemføres et samarbejdsprojekt i Kulturpanelets regi, der omfatter to indsatser om hhv. dansk film og 1001 Fortællinger Europæiske Fortællinger. Filmprojektet har til formål at give publikum i alle EU-lande mulighed for at opleve dansk film, ligesom det er sigtet at lade unge danske filmskabere få mulighed for at mødes med og interagere med den nye generation af europæiske kolleger. Markeringen vil blive gennemført af Det Danske Filminstitut i samarbejde med de danske repræsentationer og Kulturinstituttets afdelinger i udlandet samt lokale institutioner som f.eks. cinemateker og festivaler. Projektet Europæiske Fortællinger vil bygge videre på Kulturarvsstyrelsens platform og oplevelses-website 1001 fortællinger om Danmark. Konkret vil det ske gennem fortællin-

11 Side 11 ger, som synliggør, hvordan europæiske kunstnere, designere, arkitekter, arkæologer, historikere og forfattere har påvirket og har haft betydning for dansk kulturarv, og omvendt, hvordan danske kunstnere påvirker og har påvirket europæisk kultur gennem tiderne. Samarbejdsprojektet skal endvidere sikre koordineringen med andre kulturbegivenheder, der tager sigte på at markere Danmarks formandskab for EU. Restaureringen af Formynderskabssalen eller Finn Juhl-salen i FN-bygningen i New York. I forbindelse med restaureringen bringes rummet tilbage til den indretning, som Finn Juhl skabte oprindeligt. Desuden konkurrerer 5 unge danske designere om at designe stole og borde til salen, og begivenheden vil på den måde genfortælle den danske design- og arkitekturhistorie. Designkonkurrencen sker på initiativ fra Kunststyrelsen og restaureringen af Finn Juhl Salen finansieres af Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Realdania. Designkonkurrencen er udskrevet af Statens Kunstfonds Kunsthåndværk- og Designudvalg. Metodiske overvejelser og prioriteringer En række grundprincipper for tilrettelæggelse og gennemførelse af konkrete kulturudvekslingsprojekter er fælles for Det Internationale Kulturpanels parter. Det drejer sig om de såkaldte 9 KIU-principper, som et udvalg under Kunstrådet formulerede tilbage i KIU-principperne fastlægger, at der til ethvert kulturudvekslingsprojekt bør være knyttet et hensyn om kvalitet, interesse udefra, fokusering, gensidighed, netværksorganisering, fleksibilitet, enkelthed, markedsføring og opfølgning. Nogle principper vil være mere relevante end andre i forbindelse med en konkret kulturudvekslingsaktivitet, men principperne lægger op til, at man f.eks. sikrer, at der i modtagerlandet rent faktisk er interesse for et givent kulturudvekslingsprojekt, at kulturudvekslingen baserer sig på gensidig udveksling og ikke kun envejskommunikation, og at der også er fokus på, at et kulturudvekslingsprojekt giver mulighed for netværksopbygning og -videreudvikling. Det følger ligeledes af principperne, at man, når man tilrettelægger et kulturudvekslingsprojekt, også skal indtænke en markedsføring af projektet. Principperne er løbende blevet opdateret og videreudbygget, men har fortsat bred gyldighed og kan derfor tjene som et fælles metodisk grundlag og afsæt for Det Internationale Kulturpanels kulturudvekslingsindsats. Handlingsplanens geografiske og tematiske fokusering af kulturudvekslingsindsatsen for perioden ligger således i fin forlængelse af KIU-principperne, ligesom en fokusering gennem internationale mødesteder f.eks. festivaler, messer mv. er et konkret eksempel på en udmøntning af KIU-principperne.

12 Side 12 I handlingsplansperioden har Det Internationale Kulturpanel valgt at sætte et fælles fokus på nogle specifikke metodiske tilgange til arbejdet med kulturudveksling. Det drejer sig om følgende: Fælles kommunikativ indsats Koproduktion og netværk Fælles kommunikativ indsats Set i lyset af en omverden i konstant forandring og med begrænsede ressourcer til rådighed kan der med fordel sættes fokus på nogle overordnede principper/pejlemærker for kommunikation af kulturudvekslingsaktiviteter. Via den tværministerielle presseindsats har regeringen besluttet at styrke billedet af dansk kunst og kultur ved at etablere en fælles presseindsats generelt og særligt i de lande, som Det Internationale Kulturpanel prioriterer. Initiativet skal endvidere koordinere kultursektorens mange aktører i forhold til samarbejde om international kommunikation og presse samt facilitere og producere historier fra sektoren. Det internationale Kulturpanel vil sikre, at der sker en koordination til det tværministerielle presseinitiativ i regi af Regeringens Handlingsplan for Offensiv Global Markedsføring af Danmark og mellem kultursektorens aktører ved bl.a. at forestå vidensopsamling og udarbejdelse af en værktøjskasse, som kan anvendes i forbindelse med international kommunikation og pressekontakt. Koproduktion og netværk Gensidighed og ligeværdighed er nogle af de bærende principper for kulturudvekslingen. I de senere år har mange aktører med stor succes arbejdet med også at indarbejde gensidigheden og ligeværdigheden i selve den kunstneriske produktion. Udstillinger, koncerter og teaterforestillinger produceres og gennemføres som fælles projekter eller værker med både danske og udenlandske kunstnere involveret. Denne måde at arbejde på adskiller sig fra den mere traditionelle reproduktion af værker, som oprindeligt er lavet til en dansk kontekst. Et godt eksempel på dette er et dansk-kinesisk musikprojekt, som fandt sted under EXPO 2010 i Shanghai, hvor kinesiske og danske musikere i bogstaveligste forstand spillede sammen ved en musikbegivenhed. Denne danskkinesiske koproduktion affødte en større interesse i den kinesiske presse, end der var blevet andre mere traditionelle danske musikprojekter til del under verdensudstillingen. Et andet eksempel på fælles skaben er Center for Kultur og Udviklings nye koncept for Images-festivalerne, der lægger op til, at kunstnere fra Danmark og udviklingslande i fællesskab tilrettelægger udstillinger mv. Koproduktion er et i stigende grad væsentligt indsatsområde for mange af Kulturpanelets aktører. For nogle kunst- og kulturområders vedkommende er koproduktion en na-

13 Side 13 turlig og integreret del af det internationale kultursamarbejde, mens det for andre områder er nyt og spirende. Koproduktion skal i denne sammenhæng forstås bredt, således at der ikke udelukkende er tale om den traditionelle forståelse af koproduktion som et operationelt, praktisk samarbejde om et produkt f.eks. en film men også som et gensidigt inspirerende samarbejde og dannelse af netværk. Koproduktion er efterstræbelsesværdigt, fordi det er her, interaktionen finder sted, og fordi det er i den kulturelle gensidighed og dialog, at en anden slags produkter opstår og bidrager til udvikling og fornyelse af dansk (og international) kunst og kultur. Det er også i forbindelse med koproduktion, at vi kan bidrage med det, som internationale samarbejdspartnere ser som vores særlige danske måde at organisere os på i flade strukturer, netværk og med inddragelse. Konkret vil Det Internationale Kulturpanels parter generelt sikre fokus på koproduktion og netværksopbygning i de konkrete projekter, hvor dette giver mening. Kulturpanelet vil sikre vidensopsamling og videndeling om erfaringer med koproduktion og netværksopbygning. Implementering af Handlingsplan Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan for perioden vil for så vidt angår de fælles aktiviteter i panelets regi blive implementeret primært gennem nedsættelse af arbejdsgrupper, der skal udvikle og komme med forslag til fælles initiativer og konkrete samarbejdsprojekter. Derudover forestår Kunststyrelsen en række af de koordinerende opgaver samt opgaver vedr. vidensopsamling og videndeling som en del af opgaven med at være operatør for Kulturpanelet. Hvor det er relevant, kan det også overvejes at udpege andre aktører til at agere tovholder på konkrete opgaver. For så vidt angår aktørernes egne aktiviteter, vil handlingsplanen fungere som pejlemærke for aktørernes prioritering af de kommende indsatser og vil indgå i dialogen mellem de respektive ministerier og øvrige aktører om rammeaftaler og virksomhedsplaner. Handlingsplanen udmøntes gennem konkrete aktivitetsorienterede 1-årige arbejdsprogrammer for henholdsvis 2011, 2012 og I sidste halvår af 2012 gennemføres en intern evaluering af handlingsplanen med henblik på en vurdering af, hvordan det er gået med de enkelte indsatsområder i handlingsplanen, og en vurdering af Kulturpanelets funktion og af samarbejdet mellem aktørerne i øvrigt. Evalueringen gennemføres med henblik på evt. justeringer af form, indhold og proces i forhold til en kommende handlingsplanperiode

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Årlig redegørelse for Danmarks internationale kulturudveksling Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Dansk kulturliv

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel S A M M E N H Æ N G, S Y N E R G I O G S A M A R B E J D E S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo. Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.dk Kina vil i fremtiden ikke være verdens fabrik - men snarere verdens innovationsmaskine

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

31. maj 2004. Rapport fra Kunstrådets udvalg vedr. det internationale kultursamarbejde

31. maj 2004. Rapport fra Kunstrådets udvalg vedr. det internationale kultursamarbejde 31. maj 2004 Rapport fra Kunstrådets udvalg vedr. det internationale kultursamarbejde INDHOLD 1. Sammenfatning 2. Indledning 2.1 Kommissorium 2.2. Udvalgets arbejde 3. Kunstrådet 3.1 Generelt 3.2 Kunstrådet

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan Regeringen, januar 2007 Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan for markedsføring af Danmark Side 2 Indhold Indhold...

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE)

REFERAT. Til stede fra udvalget: Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE) Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design Møde nr. 14 Dato: 9. februar 2015 Sted og tidspunkt: Kulturstyrelsen, mødelokale 1, stuen kl. 9-15 REFERAT Til stede fra udvalget: Astrid

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere