A.P. Møller - Mærsk A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.P. Møller - Mærsk A/S"

Transkript

1 A.P. Møller - Mærsk A/S 2003

2 INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 10 Tank, Tramp, Offshore og anden skibsfart 14 Olie- og Gasaktiviteter 18 Detailhandel 22 Skibsværfter, andre industrivirksomheder, luftfart, IT m.v. 24 Regnskabsberetning 27 Ledelsespåtegning 29 Revisionspåtegning 30 Anvendt regnskabspraksis 31 Resultatopgørelse for Aktiver pr. 31. december Passiver pr. 31. december Egenkapitalopgørelse 38 Pengestrømsopgørelse 39 Noter til årsregnskabet A.P. Møller - Mærsk A/S Hoved- og nøgletal 53 Resultatopgørelse for Aktiver pr. 31. December Passiver pr. 31. December Egenkapitalopgørelse 58 Noter til årsregnskabet Ledelseshverv 67 A.P. Møller - Mærsk Gruppen 68 Virksomhedsoversigt 69 Schultz Grafisk København

3 ÅRSRAPPORT 2003

4

5 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal Beløb i DKK mio Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger m.v Finansielle poster, netto Resultat før særlige poster Værdiregulering af finansielle aktiver Valutakursregulering af lån m.v Resultat før skat Årets resultat Årets resultat før særlige poster, efter skat Aktiver i alt Egenkapital Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende investering Årets nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver Egenkapitalforrentning 20,4% 16,7% 13,2% 29,8% 10,5% Egenkapital andel 53,3% 45,3% 39,4% 37,1% 32,6% Årets resultat pr. aktie, DKK *) Udbytte pr. aktie, DKK *) Goodwill ved køb af virksomheder før 1. januar 2002 er i købsåret afskrevet direkte på egenkapitalen. *) Ved beregning af resultat pr. aktie og udbytte pr. aktie er i alle år anvendt den ved fusionen fremkomne aktiekapital. Ved beregning af resultat pr. aktie er korrigeret for Gruppens beholdning af egne aktier. 3

6

7 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Ledelsesberetning 2003 blev et skelsættende år i Rederiets historie. På generalforsamlinger den 10. og 12. juni i henholdsvis Dampskibsselskabet af 1912, Aktieselskab og Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg tilsluttede aktionærerne sig enstemmigt Bestyrelsernes forslag om at fusionere de to selskaber med Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg som det fortsættende med navnet A.P. Møller - Mærsk A/S. Et Selskab, der ikke blot vil videreføre enkeltselskabernes historiske virke, men som også bærer hr. A.P. Møllers navn. Et halvt år senere meddelte skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, at han den 15. december fratrådte som formand for Selskabet. Hr. Michael Pram Rasmussen valgtes samtidig til ny formand. Hr. Mærsk Mc-Kinney Møller overtog formandskabet i 1965 ved hr. A.P. Møllers død og har på helt usædvanlig vis ført virksomheden videre og frem til den enestående position, den i dag indtager nationalt som internationalt. Året bød på fremgang forretningsmæssigt og resultatmæssigt. Trods skuffende udvikling i verdensøkonomien viste den internationale handel pæn vækst. De internationale transporter af containere steg således med mere end 10%. Også tankmarkederne så øgede mængder og en bedre tonnagebalance med god efterspørgsel efter kvalitetstonnage. På olieområdet indgik A.P. Møller - Mærsk A/S aftale med regeringen, hvorefter staten fra 2004 får en 20% overskudsandel og i 2012 indtræder med en 20% ejerandel i DUC, idet aftalen også indebærer forlængelse af A.P. Møller - Mærsks koncession fra 2012 til Der sikres herved mulighed for fortsat Den 15. december 2003 fratrådte hr. Mærsk Mc-Kinney Møller som formand for A.P. Møller - Mærsk A/S efter 64 års virke i bestyrelsen og efterfulgtes af hr. Michael Pram Rasmussen. langsigtet planlægning i Nordsøen. Bekræftelse på, at aftalen ikke møder indsigelse fra EU, afventes. Faldet i USD-kursen på over 15% over for kronen virkede negativt, idet hovedparten af Gruppens indtjening er i USD. Internationalt prægedes det skibsfartspolitiske arbejde af tiltag efter forliset af det ældre tons store enkeltskrogede tankskib PRESTIGE ud for Spaniens kyst i december EU vedtog således yderligere regler for at øge sikkerheden og undgå forureningsskader herunder accelererende udfasning af skibe med enkeltskrog og et generelt forbud mod transport af de særligt forurenende tunge olier i sådanne skibe. Uanset det fornuftige i forslagene er det betænkeligt, at EU gennemfører regionale løsninger på problemer af international karakter. Derfor var det glædeligt, at den internationale FN-søfartsorganisation International Maritime Organisation (IMO) vedtog tilsvarende regler, der forventes at træde i kraft globalt 1. maj 2005, og som yderligere vil styrke positionen for de rederier, der, som vi, opererer en moderne flåde af tankskibe med dobbeltskrog. Sikring af transportkæden ad søvejen mod terrorisme har fortsat høj prioritet ikke blot i USA, men også internationalt. Rederiet er gået positivt ind i arbejdet, som i første række fokuserer på transport af containere herunder skibe og terminaler. Det er glædeligt, at der internationalt er et ønske om at undgå unødvendige bureaukratiske regler, der vil lægge hindringer i vejen for den internationale handel. Også på det område arbejdes der tæt sammen med myndigheder og vore mange globale kunder. A.P. Møller - Mærsk blev således den første transport- 5

8 virksomhed, der fik godkendelse for sikkerhedsprocedurer af de amerikanske toldmyndigheder, såkaldt Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT). Rederiet vil også være klar med det beredskab, IMO har stillet krav om pr. 1. juli 2004 i kampen mod den internationale terrorisme. EU s klage mod Korea i WTO vedrørende skibsbygning har fået et langsommere forløb end ventet. Kommissionen og en række medlemsstater har derfor lagt op til, at den midlertidige adgang til at støtte skibsværfterne på særlige områder forlænges for en kortere periode, indtil WTO s afgørelse foreligger. Danske værfter har støttet Regeringens modstand mod, at EU genåbner for subsidier, herunder at de forlænges. Det må ses i øjnene, at dansk skibsbygning næppe vil kunne overleve uden ensartede europæiske vilkår. I september annullerede EF-Domstolen en bøde på ca. DKK 200 mio., som Europa-Kommissionen uretmæssigt havde pålagt A.P. Møller - Mærsk. Afgørelsen var klar og blev ikke appelleret af Europa-Kommissionen. Domstolen har dermed underkendt Kommissionen i alle de tre søfartssager, der har været rejst mod Rederiet. Parallelt hermed har Kommissionen indledt en vurdering af, om rederier skal bevare muligheden for at samarbejde internationalt i de såkaldte konferencer. Det internationale rederierhverv deltager konstruktivt i dialog med myndigheder, afskibere og andre berørte. Tilsvarende overvejelser i bl.a. USA, Canada og Australien konkluderede, at der ikke fandtes grund til ændring af et godt fungerende system, som har medvirket til at sikre en dynamisk udvikling i den internationale handel. 6 Det selskabsretlige, herunder såkaldt "corporate governance" eller god selskabsledelse, indtager i stigende grad en fremtrædende plads nationalt og internationalt. I EU lykkedes det takket være betydelig dansk indsats at sikre et acceptabelt sæt retningslinier for såkaldte fjendtlige forsøg på overtagelse. Herhjemme fortsætter drøftelserne om god selskabsledelse i fondsbørs regi. Rederiet følger diskussionen nøje og vurderer løbende de mange udspil, der kommer hjemme og ude. Love og regler har vist sig ikke at give sikkerhed. Afgørende er bestyrelsens og direktionens ansvarlighed og vilje til at handle korrekt med udgangspunkt i selskabets konkrete situation. Også i 2003 skånedes Rederiets enheder for større uheld og havarier. I årets løb blev der taget en række tiltag for at sikre og udbygge kvaliteten i den maritime organisation. Således blev den tekniske drift af danske containerskibe ISO certificeret hos både the American Bureau of Shipping (ABS) og Lloyds. Rederiets internationale uddannelsesprogram, Maersk International Shipping Education, modtog på verdensplan næsten ansøgninger, heraf blev ca. 300 ansat fra 64 forskellige lande. Det betyder, at der for nuværende er i alt ca. 500 elever med 77 forskellige nationaliteter. Rekrutteringen af officersaspiranter til flåden blev intensiveret med positiv effekt. Gennemførelsen af fusionen af Rederiselskaberne har været en stor og krævende opgave for den globale organisation, og vore mange kompetente medarbejdere fortjener tak for en dygtig indsats også i denne forbindelse. Samlet resultat 2003 Samlet for A.P. Møller - Mærsk Gruppen prægedes årets resultat positivt af et generelt forbedret fragtmarked særligt for containeraktiviteterne og fortsat høj oliepris, men også i betydelig grad negativt af et væsentligt fald i dollarkursen. Faldet medførte en positiv valutakursregulering af lån m.v. omend betydelig mindre end den negative effekt på resultatet før særlige poster. DKK/USD 950 Udvikling i dollarkurs Årets resultat blev DKK mio. (DKK mio.). Før særlige poster men efter skat blev resultatet DKK mio. (DKK mio.), hvilket er lidt højere end den i halvårsmeddelelsen udtrykte forventning, primært som følge af bedre rater for containerfarterne. Lastmængder og fragtrater inden for containeraktiviteterne steg, og resultatet blev betydeligt over De store råolietankskibe samt de mindre produkttankskibe afspejlede stigende rater, mens de store produkt- og gastankskibe samt bilskibene oplevede et nogenlunde

9 Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S: Jan Leschly, Svend-Aage Nielsen, formand for bestyrelsen Michael Pram Rasmussen, Poul J. Svanholm, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, afgående formand, skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, Leise Mærsk Mc-Kinney Møller, Lars Kann-Rasmussen, skibsreder Jess Søderberg, Jan Tøpholm, kaptajn Henrik Lorensen Solmer og kaptajn Jens Erik Skovrider-Madsen. uændret rateniveau i forhold til Samlet var resultatet for disse aktiviteter pænt over Markederne for borerigge og forsyningsskibe svækkedes. Maersk Contractors opnåede fuld beskæftigelse af alle større borerigge, men et resultat under Resultatet for forsyningsskibene blev noget lavere end 2002 især grundet stor tilgang af nybygninger til markedet generelt. Produktionen af olie i Nordsøen forblev på niveau med 2002, men steg i Qatar og Algeriet. Prisen for den retningsgivende Brent olie var i gennemsnit ca. USD 29 pr. tønde, 15% over året før, men i DKK lidt lavere grundet faldende dollarkurs. Resultatet for olie- og gasaktiviteterne blev lidt under 2002, primært som følge af øgede driftsudgifter og øgede skatter. USD/tønde 35 Udvikling i oliepriser Aktiviteterne inden for detailhandel i Dansk Supermarked opnåede atter fremgang i omsætning og driftsresultat, men et resultat efter skat lidt under For Værftsgruppen og Mærsk Data var resultatet positivt. For de øvrige aktiviteter, omfattende anden industri og luftfart, var resultatet negativt og utilfredsstillende. I 2004 er et antal skibs- og containerejende selskaber fra Dansk Supermarked Gruppen solgt til A.P. Møller - Mærsk A/S, ligesom Odense Staalskibsværft A/S har solgt Mærsk Container Industri A/S og Rederiet Odense-Lindø A/S til A.P. Møller - Mærsk A/S. Forventninger til 2004 For containerforretningen har de første måneder af 2004 vist stabile rater og mængder som forventet, og der skønnes et resultat for de samlede containeraktiviteter over For tankskibene er markedet fortsat stærkt; for forsyningsskibene svagt. 7

10 A.P. Møller - Mærsk ansætter hvert år 180 unge til skibsofficersuddannelsen. Uddannelsen veksler mellem skoleophold på SIMAC i Svendborg og praktik om bord på Rederiets skibe. Forbliver oliepris og US dollarkurs på niveau med gennemsnit år til dato, ventes et resultat for olieaktiviteterne, der er lavere end i 2003, især på grund af den lavere US dollarkurs og relativt større statsandel. Detailhandel, værft, industri og øvrige aktiviteter ventes samlet at opnå et resultat lidt over Ved US dollarkurs på niveau med gennemsnit år til dato, der er 10% lavere end gennemsnittet i 2003, ventes samlet et resultat før særlige poster, men efter skat nogenlunde på niveau med 2003, der var DKK 13 mia. Den samlede omsætning ventes lidt højere end i Meget kan fortsat påvirke aktivitet og resultat for Ikke mindst udviklingen i verdens økonomi, fragtrater, oliepris og valutakurser. I det følgende på siderne 10 til 26 findes en gennemgang af A.P. Møller - Mærsk Gruppens hovedaktiviteter. Segmentoplysninger DKK mio. Nettoomsætning Nettoresultat Containerskibsfart og relaterede aktiviteter Tank, Tramp, Offshore og anden skibsfart Olie- og gasaktiviteter Detailhandel Skibsværfter, andre industrivirksomheder, luftfart, IT m.v Elimineringer samt ufordelte poster Elimineringer og ufordelte poster består af elimineringer af gruppe interne transaktioner samt omkostninger, finansielle poster samt regulering af hensættelser og nedskrivninger vedrørende strukturelle tiltag, der ikke henføres til forretningssegmenter og omfatter: Eliminering og ufordelt, før særlige poster, netto Værdiregulering af finansielle aktiver Valutakursregulering af lån m.v Ufordelt skat m.v. og minoritetsinteresser Påvirkning af årets resultat Ophør af Tank- og Ruteskibe i Interesssentskab og Olie- og Gasaktivitet i Interessentskab i forbindelse med fusionen har i de efterfølgende hovedtal for segmenter påvirket fordeling primært af likvide midler (under Omsætningsaktiver) og renter heraf mellem enkelte segmenter, hvorfor disse poster ikke er umiddelbart sammenlignelige med

11

12 Containerskibet AXEL MÆRSK på TEU blev leveret til A.P. Møller - Mærsk i marts 2003 fra Odense Staalskibsværft, og er her fotograferet ved terminalen i Tacoma, USA. Containerskibsfart og relaterede aktiviteter Hovedtal: DKK mio Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Værdiregulering af kapitalandele Resultat før skat Skat Minoritetsinteresser Årets resultat Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedr. investeringer Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Langfristet gæld og hensatte forpligtelser Kortfristet gæld Gæld og hensatte forpligtelser i alt var et år med generel bedring i containermarkedet forårsaget af en kombination af forbedret amerikansk økonomi, stigende importmængder fra Asien til USA og Europa samt øget udnyttelse af den globale flåde af containerskibe. Den globale efterspørgsel efter containertransport steg hurtigere end den disponible kapacitet på skibene. I flere af de vigtigste farter steg fragtraterne i forhold til det lave niveau i Den positive effekt heraf dæmpedes dog af fortsatte stigninger i rater for indchartret tonnage, høje brændstofpriser samt øgede omkostninger til repositionering af tomme containere. På trods af den negative effekt af den svækkede amerikanske dollar, var Maersk Sealands indtjening i 2003 betydeligt over Maersk Sealand fortsatte tiltag til reduktion af de operationelle enhedsudgifter og udgifter til drift af skibe samt til øget produktivitet. Øget globalisering, avanceret datakommunikation samt betydelige investeringer i IT har muliggjort rationaliseringer af Maersk Sealands administrative funktioner. En del heraf samles på oversøiske centre. Dermed sikres større effektivisering i betjening af kunderne. Farterne fra Asien til Nordamerika fortsatte den stabile vækst, omend ikke med samme høje vækstrate som i Balancen mellem udbudt og 10

13

14 APM Terminals Pier 400 i Los Angeles, USA er en af verdens største containerterminaler. efterspurgt tonnage bidrog til delvis genoprettelse af rateniveauet og muliggjorde oprettelse af nye ruter i højsæsonen. Maersk Sealands lastmængder voksede i takt med markedet og med stigende rater over året. Fra Asien til Europa var markedet stærkt, og Maersk Sealands lastmængder steg. En betydelig forøgelse af den samlede kapacitet blev overgået af stigning i lastmængder. Det samlede niveau for fragtraterne oversteg niveauet for Markedet fra Europa til Nordamerika forblev i mængder på niveau med Raterne steg fra andet kvartal. Efter et positivt første halvår førte den svækkede amerikanske dollar til faldende vestgående lastmængder i andet halvår sammenlignet med samme periode i Maersk Sealands rutenet blev løbende tilpasset ændringer i kundernes behov. I januar blev dækningen af markedet fra Oceanien, herunder Australien og New Zealand, til Nordamerika udvidet. I februar blev dækningen af markedet mellem Canada og Nordeuropa udvidet fra en til to ugentlige afsejlinger. Ruterne på Atlanterhavet blev rationaliseret i april efter opstarten af en direkte service mellem Chile og Nordeuropa, især henvendt til segmentet for køle-/fryselast. En Californien/Centralamerika/ Peru rute blev lanceret. En rute mellem det nordlige Kina og det vestlige Middelhav iværksattes i maj, og på samme tid udvidedes dækningen af markedet mellem Middelhavet og den amerikanske østkyst til nu at udgøre to ugentlige afsejlinger. I maj introduceredes yderligere en Stillehavsrute. Ruten mellem Nordeuropa og Mellemøsten opgraderedes i slutningen af juli med større skibe. Yderligere afsejlinger og kapacitet til Vestafrika servicen tilførtes løbende for at dække lastmængder især fra Asien. Maersk Sealand forbedrede fortsat de elektroniske serviceydelser til sine kunder, bl.a. via og der blev gjort stigende brug af disse tjenester på alle kontinenter. INTTRA, den samlede portal for shippingindustrien, som A.P. Møller - Mærsk medvirkede til at grundlægge i 2001, registrerede fortsat stigende antal brugere og transaktioner. Der blev taget levering af ni nybygninger i 2003, heraf fire fra Odense Staalskibsværft og tre fra Volkswerft Stralsund. Tre mindre enheder blev solgt. Endvidere tog Maersk Sealand levering af 12 nybygninger på længere kontrakter fra andre rederier. Ved årsskiftet var ca. 280 skibe med en samlet lasteevne på omkring TEU (20-fods containerenheder) i beskæftigelse for Maersk Sealand. I årets løb erhvervedes omkring containerenheder, heraf køle-/frysecontainere fra Maersk Container Industris fabrikker i Danmark og Kina. Maersk Sealand Agenturerne inklusive trucking- og depotvirksomhed, m.v. nød godt af de øgede volumener, og deres samlede resultat blev tilfredsstillende og over Maersk Logistics forretning voksede yderligere i Ydelser tilpassedes løbende markedsudviklingen og de større kunders behov efter en årrække med vækst gennem opkøb og integration af andre selskaber. Der fokuseredes særligt på aktiviteter, som komplementerer Maersk Sealands udbud af tjenester til større kunder såsom konsolidering, lager, distribution, toldbehandling og luftfragt. Resultatet blev på niveau med APM Terminals opererer containerterminaler og relaterede aktiviteter i mere end 30 havne. Den samlede volumen øgedes med 25% målt i kranløft til 22,3 mio. TEU. Hovedparten er med andre selskaber i Gruppen, men forretning med eksterne kunder er stigende. I 2003 sikrede APM Terminals sig flere nye kunder og kunne glæde sig over udmærkelser for kundetilfredshed. APM Terminals indtrådte i 2003 i eksisterende joint ventures i Qingdao, Kina og Port Qasim, Pakistan. I Shanghai stiftedes et nyt joint venture med havnemyndighederne, "Shanghai East Container Terminal". Mod slutningen af året vandt et konsortium, ledet af APM Terminals, koncessionen til at drive containerterminalen i Luanda, Angola. Operationen begynder i Resultatet for APM Terminals blev væsentligt bedre end i 2002, bl.a. som følge af værdiregulering af enkelte kapitalandele. Safmarine Container Lines N.V. opererer et globalt netværk inden for skibsfart, landbaserede aktiviteter samt IT ydelser primært i det sydlige Afrika. Udvikling i rater og mængder var positiv, og resultatet var pænt over I 2003 kontraherede Safmarine fire nybygninger. 12

15 MAERSK HOLYHEAD, der sejler under venezuelansk flag, er et af Maersk Tankers & Trampers tre gastankskibe, der er beskæftiget på periodeforretning i venezuelansk kystfart. Tank, Tramp, Offshore og anden skibsfart Hovedtal: DKK mio Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Minoritetsinteresser 11-2 Årets resultat Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedr. investeringer Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Langfristet gæld og hensatte forpligtelser Kortfristet gæld Gæld og hensatte forpligtelser i alt Resultatet i 2003 for Maersk Tankers store råolietankskibe, som beskæftiges gennem pool-samarbejdet Tankers International, lå væsentligt over 2002 og blev tilfredsstillende. Markedet for disse tankskibe var gennem første halvår stærkt bl.a. som følge af øgede distancer for transporterne til USA. Store traditionelle leverandører til dette marked som Venezuela og Nigeria blev ramt af leveringsvanskeligheder, og der måtte substitueres med leverancer fra den Arabiske Golf. I fjerde kvartal var markedet stærkt præget af en genopbygning af lagre i USA forud for den kommende vinter. Produkttankskibene, der sejler med raffinerede produkter, leverede et tilfredsstillende resultat på niveau med Efterspørgslen på moderne dobbeltskrogede skibe, som Rederiet disponerer, har været stigende efter de seneste års olieforureninger, som i 2003 førte til, at både EU og IMO vedtog nye regler med henblik på hurtigere udfasning af enkeltskrogede tankskibe. Handytankers Poolen for skibe i segmentet tdw, som disponeres af Rederiet, udbyggede sin førende position til at omfatte i alt 47 skibe mod 38 ved årets start. Også LR2 Poolen, som omfatter skibe over tdw, konsoliderede sin position i markedet med udvidelse af flåden fra 12 til 16 skibe. LR2 Poolen disponeres af Rederiet i samarbejde med partnere. Markedet for gasskibene var fortsat præget af overkapacitet og lav efterspørgsel. Resultatet for 2003 blev på niveau med 2002 og var ikke tilfredsstillende. 14

16 MÆRSK INNOVATOR blev leveret til A.P. Møller - Mærsk i Med en benlængde på 205 meter og en meget høj grad af automatisering er boreriggen en af verdens største og mest avancerede jack-up rigge. Markedet for transport af flydende naturgas (LNG) er præget af høj aktivitet. A.P. Møller - Mærsk har to enheder i ordre. Første skib leveres i Begge skibe er sikret lang beskæftigelse. Det samlede resultat for tank- og gasskibsaktiviteterne blev pænt over Efterspørgslen på bilskibe steg gennem året som følge af en kombination af stigende japansk og sydkoreansk bileksport sammenholdt med lav nettotilgang af tonnage. Rederiets bilskibe er alle beskæftiget på længerevarende kontrakter og har i 2003 opnået et tilfredsstillende resultat på niveau med Maersk Tankers har i 2003 taget levering af seks skibe, mens syv er frasolgt. Der er 25 tank- og to bilskibe i ordre. Efterspørgslen for borerigge har været uændret i forhold til 2002 bortset fra øget aktivitet i den Mexicanske Golf, og Maersk Contractors opnåede fuld beskæftigelse for alle sine større rigge. Nye kontrakter samt forlængelse af eksisterende blev indgået på samme eller lidt lavere niveau end i Generalstrejken i Venezuela betød et næsten totalt stop for boreaktivitet, og efterspørgslen efter rigge i landet er stadig meget lav. I begyndelsen af 2003 blev der taget levering af MÆRSK INNOVATOR, den første af to ultra harsh jack-up nybygninger fra Hyundai. Boreriggen er beskæftiget i Nordsøen. I oktober leveredes i Baku, Azerbaijan, MAERSK EXPLORER, en nybygget semi-submersible fra Keppel FELS, der straks påbegyndte beskæftigelse på lang kontrakt i det Kaspiske Hav. 16 Markedet for flydende produktionsenheder (FPSO) er fortsat pænt. Rederiets enheder er sikret lang beskæftigelse. Det samlede resultat for Maersk Contractors blev under Egyptian Drilling Company, et joint venture med den egyptiske stat, opnåede et tilfredsstillende resultat på niveau med året før. For Maersk Supply Service var 2003 præget af næsten konstant overkapacitet af forsyningsskibe i Nordsøen. Rateniveauet var generelt lavere end i 2002 og viste kun få og korte opsving forårsaget af forsinkelser på flytning af borerigge i perioder med dårligt vejr. Tilgangen af nybyggede fartøjer til ankerhåndtering modsvarede omtrentligt afgangen af fartøjer. For markederne i Brasilien, Vestafrika og Fjernøsten holdt perioderaterne sig stabile og på rimeligt niveau, omend også disse rater kom under pres mod årets slutning. Markedet i Middelhavet udviste faldende aktivitet, og en del af fartøjerne flyttedes til Vestafrika og Nordsøen. Markedet for kabelskibe viste ingen udvikling fra det svage Aktiviteterne i Canada viste fremgang i 2003, og ved årets udgang beskæftigedes otte skibe. Det samlede resultat for Maersk Supply Service blev en del lavere end i Maersk Supply Service kontraherede fire nybygninger i 2003; to platform supplyskibe i Brasilien for levering i 2005 og to ankerhåndteringsskibe i Chile for levering i 2005 og Norfolkline B.V. s forretning omfatter især dør-til-dør transport i Europa, færgeruter mellem UK og Kontinentet og transport af containere mellem Irland og Kontinentet. Resultatet var pænt mod det negative resultat for Der kontraheredes to nye RO/ RO passagerskibe til Dover-Dunkirk ruten for levering i Resultatet for A/S Em. Z. Svitzer Gruppen blev lidt over Selskabet havde et højt aktivitetsniveau og vandt flere internationale kontrakter bl.a. i Thailand, Australien, Indien, Egypten samt Centralamerika. Betydelige bjærgningsopgaver blev gennemført forskellige steder i verden. Selskabet koncentrerede i 2003 sine forretningsområder ved frasalg af survey-aktiviteterne i Svitzer Limited, UK, samt to mindre aktiviteter i Holland. I årets løb har selskabet modtaget 13 nybygninger fra værfter i Australien, Singapore, Spanien samt Polen. Der er 25 skibe i ordre til levering i perioden 2004 til 2006.

17 Som led i den videre udbygning af Halfdan feltet blev der i 2003 installeret yderligere tre platforme med broforbindelse. En behandlings-, en beboelses- og en afbrændingsplatform. Olie- og Gasaktiviteter Hovedtal: DKK mio Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger m.v Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedr. investeringer Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Langfristet gæld og hensatte forpligtelser Kortfristet gæld Gæld og hensatte forpligtelser i alt I 2003 producerede Mærsk Olie og Gas AS ca. 110 mio. tønder råolie for Dansk Undergrunds Consortium (DUC) i Nordsøen, heraf en A.P. Møller - Mærsk andel på 39%. Olieproduktionen blev dermed på niveau med Samlet gassalg udgjorde 6,4 mia. kubikmeter mod 6,7 mia. året før. Årets gennemsnitlige pris på Brent råolie, der er retningsgivende for prisen på DUC s olie, blev i 2003 knap USD 29 pr. tønde en stigning på 15% i forhold til På grund af faldende dollarkurs i 2003 blev olieprisen i danske kroner lidt lavere end i Fire borerigge udførte i løbet af 2003 i alt 24 boringer overvejende produktionsbrønde. I 2004 forventes fire borerigge beskæftiget især med boring af produktionsbrønde på Halfdan og Dan felterne. Anlæg til tredje fase af udbygningen af Halfdan feltet blev idriftsat i slutningen af Mio. tons DUC's olie- og gasproduktion Olie-/gasforbrug Olieproduktion Gasproduktion Søjlerne viser DUC s produktion af olie og naturgas samt det totale forbrug i Danmark i tons olie ækvivalenter. Installation af ny gasrørledning fra Tyra Vest til det hollandske led- 18

18 MÆRSK WINNER blev leveret til Rederiet i 2003 efter prøvesejlads i Stavanger Fjord. Skibet er specielt bygget til at udføre konstruktionsarbejde for olieselskaber på op til meters vanddybde. Skibet er udstyret med en speciel kran, der kan løfte op til 200 tons. ningsnet pågår og vil være klar til drift i løbet af Denne gasrørledning muliggør eksport af yderligere naturgas fra DUC s felter i Nordsøen. A.P. Møller - Mærsk har indgået aftale med Norsk Hydro om salg af 0,6 mia. kubikmeter naturgas årligt fra 2004 med levering i Holland. DUC investerede i 2003 i alt ca. DKK mio. (DKK mio.) først og fremmest i videreudbygning af Halfdan, Dan og Tyra felterne. A.P. Møller - Mærsks andel heraf udgjorde DKK mio. (DKK mio.). A.P. Møller - Mærsk A/S indgik aftale med regeringen om ændring af vilkårene for Selskabets koncession. Staten får fra 2004 en 20% overskudsandel og indtræder i 2012 med en 20% ejerandel i DUC, og beskatningen ændres. Statens samlede andel af indtægterne øges herved. Koncessionen forlænges samtidig med 30 år fra 2012 til Resultatet af olie- og gasaktiviteten i Nordsøen blev DKK mio. (DKK mio.). samlede produktion nåede i 2003 ca. 92 mio. tønder. Videre udbygning af producerende felter samt udbygning af to yderligere satellitfelter pågår. I Kasakhstan, hvor Mærsk Olie er operatør med en 60% andel i to licenser, blev den samlede olieproduktion i 2003 ca. to millioner tønder. Resultatet for Mærsk Olies internationale aktiviteter i 2003 blev DKK mio. (DKK mio.). Internationalt deltager Mærsk Olie i aktiviteter inden for produktion og efterforskning i Qatar, Algeriet og Kasakhstan. Derudover deltager Mærsk Olie i aktiviteter inden for efterforskning i Oman, Brasilien, Storbritannien, Norge, Tyskland og Turkmenistan. I Qatar, hvor Mærsk Olie er operatør og rettighedshaver, blev den samlede produktion af olie i 2003 ca. 70 mio. tønder. Den videre udbygning af Al Shaheen feltet fortsatte i løbet af året, og produktion af olie er igangsat fra yderligere tre lokaliteter. I Algeriet deltager Mærsk Olie med en 12,25% andel i en gruppe opereret af Anadarko Petroleum Corporation og i samarbejde med statens olieselskab Sonatrach. Den 20

19 Dansk Supermarkeds første forretning efter det nye koncept Bilka OneStop i indkøbscenteret Field s i København. Detailhandel Hovedtal: DKK mio. 2003*) 2002*) Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Associerede virksomheder andel af resultat før skat Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Minoritetsinteresser Årets resultat Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedr. investeringer Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Langfristet gæld og hensatte forpligtelser Kortfristet gæld Gæld og hensatte forpligtelser i alt * Tal for Dansk Supermarked indgår pro rata med 50% andel. Dansk Supermarked omfatter væsentligst Dansk Supermarked A/S, Bilka Lavprisvarehus A/S, Føtex A/S, Netto A/S, Netto England, Netto Tyskland, Netto Polen og Netto Sverige samt leasing aktivitet. Associerede virksomheder omfatter F. Salling A/S og Ejendomsaktieselskabet af 18. august Dansk Supermarked Gruppen har i 2003 haft vækst i omsætning og driftsresultat, men lidt lavere resultat efter skat. Væksten i detailhandelsaktiviteterne vedrører såvel det danske som de udenlandske markeder og skyldes bl.a. fortsat udvidelse af antallet af butikker samt fastholdelse af markedsposition gennem udvikling og tilpasning af varesortimentet. Ved udgangen af 2003 udgjorde det samlede butiksantal 932, som i 2004 forventes øget til ca butikker. Størstedelen af de nye butikker forventes etableret i udlandet. 22

20 Skruen monteres på nybygning nummer 188 på Odense Staalskibsværft. Containerskibet af TEU-typen blev navngivet ARTHUR MÆRSK i november Skibsværfter, andre industrivirksomheder, luftfart, IT m.v. Hovedtal: DKK mio Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Minoritetsinteresser - 37 Årets resultat Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedr. investeringer Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Langfristet gæld og hensatte forpligtelser Kortfristet gæld Gæld og hensatte forpligtelser i alt I flere af virksomhederne pågår fortsat restrukturering. Udgifter hertil samt nedskrivning har belastet resultatet. Salget af Maersk Medical A/S til Nordic Capital blev afsluttet i marts 2003 med virkning fra 1. januar Avance herved indgår i resultatet for Odense Staalskibsværft A/S Gruppens resultat var som ventet noget over resultatet for I løbet af året byggede og afleverede Lindøværftet fire store containerskibe til Maersk Sealand. Der er samtidig i 2003 opnået nye ordrer på bygning af containerskibe til A.P. Møller - Mærsk, Deutsche Afrika Linien og Safmarine Container Lines. Volkswerft Stralsund GmbH har i årets løb bygget og afleveret to AHTS er (skibe til ankerhåndtering) og tre TEU containerskibe til A.P. Møller - Mærsk. Der er endvidere i 2003 opnået ordrer på containerskibe til tyske redere samt A.P. Møller - Mærsk. Mærsk Container Industri i Tinglev opnåede et resultat noget lavere end forventet, mens driften af datterselskabet i Qingdao, Kina gav et resultat noget over det forventede. A/S Roulunds Fabriker Gruppens resultat for 2003 viste fremgang men er fortsat ikke tilfredsstillende. Afsætningen for de europæiske gummifabrikanter var præget af lav efterspørgsel. Priserne i euro blev yderligere presset af faldet i den amerikanske dollar. Selskaberne i Indien, Kina, Korea og Thailand havde under ét fremgang. Ro-Clean Desmi, som sælger udstyr til bekæmpelse af oliespild, havde et godt år. Medio september frasolgtes aktiviteterne inden for bremsebelægning i Danmark, Frankrig og Indien til den amerikanske virksomhed Midwest Air Technologies Inc. Det polske selskab Fomar Roulunds S.A. indgik ikke i handlen. Resultatet for Rosti A/S Gruppen var fortsat negativt og påvirket af engangsomkostninger som følge af gennemførte og planlagte restruktureringer. Særligt aktiviteterne i UK belastede fortsat Rostis drift negativt, og restrukturering af aktiviteterne fortsætter. Dansk Industri Syndikat A/S (DISA) s resultat for 2003 var ikke tilfredsstillende og lavere end i Årsagen var dels nedgang i omsætning, dels betydelige omkostninger i forbindelse med tilpasninger og reduktion af personale i Tyskland, Frankrig og Polen. I anden halvdel af 2003 forbedredes markedet uden for Europa, hvilket gav øget ordreindgang af støberiudstyr. Fabrikken i Herlev færdiggjorde i 2003 udviklingen af verdens største vertikale sandformemaskine til støbegods. Udstyr til industriel luftrensning var mere afhængig af markedet i Europa og havde fortsat svagt resultat og lav ordretilgang. Den hårde konkurrence fortsatte for Maersk Air A/S i Markedet var præget af overkapacitet og pres på billetpriserne. Passagerantallet på de internationale ruter blev næsten uændret i forhold til året før, men antallet af charter passagerer faldt. 24

21 Det samlede resultat for luftfartsaktiviteterne blev stærkt negativt bl.a. påvirket af betydelig nedskrivning af flyværdierne forårsaget af den faldende USD. I 2003 afhændedes Maersk Air Ltd, UK med tab, og ejerandel i Estonian Air frasolgtes med avance. For bl.a. at opnå en klar adskillelse mellem den ordinære drift og aktiviteterne inden for udlejning, køb og salg af fly etableredes ultimo året Maersk Aircraft A/S. 17 fly blev solgt til det nye datterselskab i Maersk Air A/S Gruppen. Star Airs fragtflyvninger for United Parcel Service (UPS) i Europa fortsatte med tilfredsstillende resultat, og der blev indgået kontrakt om forlængelse. Mærsk Data AS Gruppen ændrede i 2003 den interne organisation for at styrke betjeningen af både kunder og leverandører på selskabets primære markeder. Samtidig er en fokusering igangsat, som har resulteret i frasalg af aktiviteter, såsom PC hardware og software. Disse frasalg har især påvirket gruppens omsætning. Mærsk Data AS Gruppens resultat blev på niveau med

22 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Regnskabsberetning Beløb i DKK mio. (I parentes tilsvarende tal for 2002). Fusion Med virkning fra 1. januar 2003 fusioneredes Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg, Dampskibsselskabet af 1912, Aktieselskab og A/S Mesan, København med førstnævnte selskab som det fortsættende selskab med navnet A.P. Møller - Mærsk A/S. Tank- og Rute- forhold til DKK reduceredes fra 708 ved årets begyndelse til 596 ved årets udgang. Gennemsnitskursen blev i ,5% lavere end i Den negative effekt heraf på resulskibe i Interessentskab og Olie- og Gasaktivitet i Interessentskab ophørte samtidig hermed. I fusionen med Dampskibsselskabet af 1912, Aktieselskab har de fusionerende selskaber i lige forhold bidraget til den fusionerede virksomheds samlede drift og balance. Som del af fusionsvederlaget til aktionærerne i Dampskibsselskabet af 1912, Aktieselskab udbetaltes DKK 330 pr. aktie, i alt DKK 713 mio. Egenkapitalen pr. 1. januar 2003 fremkommer således: Egenkapital pr. 31. december 2002 for A.P. Møller Gruppen Kontant fusionsvederlag til aktionærerne i Dampskibsselskabet af 1912, Aktieselskab Regnskabsmæssige reguleringer i forbindelse med fusion - 5 Egenkapital pr. 1. januar Omkostninger ved de af fusionen afledte aktiekapitalforhøjelser udgør DKK 2 mio. Resultatopgørelsen Årets nettoresultat blev DKK mio. (DKK mio.). Dette resultat er stærkt påvirket af udviklingen i USD-kursen, der i tatet før af- og nedskrivninger var betydelig. I resultatopgørelsen indgår følgende særlige poster: Værdiregulering af finansielle aktiver Valutakursregulering af lån m.v Skatteeffekt heraf Værdiregulering af finansielle aktiver skyldes væsentligst stigning i kursen på Danske Bank aktier fra 117 til 139 i Valutakursregulering af lån m.v. vedrører primært lån i USD. Årets resultat før særlige poster, men efter skat, kan herefter opgøres således: Årets resultat før særlige poster Skat heraf Minoritetsinteresser Resultat før særlige poster - efter skat

23 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Regnskabsberetning Beløb i DKK mio. (I parentes tilsvarende tal for 2002). Dette resultat blev, som nævnt foran, lidt højere end den i halvårsrapporten udtrykte forventning. Balancen De samlede aktiver udgjorde pr. 31. december 2003 DKK mio. (DKK mio.). Materielle og immaterielle anlægsaktiver var DKK mio. (DKK mio.). Den samlede nettotilgang udgjorde DKK mio. og der fragik af- og nedskrivninger med DKK mio. og valutakursregulering med DKK mio. Likvide beholdninger samt værdipapirer og kapitalandele, der er omsætningsaktiver, udgjorde i alt DKK mio. (DKK mio.). Den rentebærende gæld (lang- og kortfristet) udgjorde DKK mio. (DKK mio.). Reduktionen vedrørte nettoafdrag DKK mio. og valutakursregulering DKK mio. Den samlede egenkapital blev pr. 31. december 2003 DKK mio. (DKK mio.). I nettotilgangen indgår årets resultat med DKK mio., og der fragår udbetalt udbytte med DKK 879 mio. og valutakurs- og andre reguleringer med DKK mio. Pengestrøm Pengestrøm fra driften udgjorde DKK mio. (DKK mio.), og de samlede nettoinvesteringer udgjorde DKK mio. (DKK mio.). Gruppens rentebærende gæld kunne følgelig reduceres, samtidig med at de likvide midler øgedes. Retstvister I 2003 blev indgået forlig om de resterende udestående forhold vedrørende købet i 1999 af Sea-Lands internationale linieaktivitet. Forliget har påvirket årets resultat positivt. A.P. Møller - Mærsk Gruppen er part i andre retstvister. Disse skønnes ikke at få nævneværdig regnskabsmæssig påvirkning. Nærtstående parter A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, København har bestemmende indflydelse. Nærtstående parter omfatter endvidere den daglige ledelse, bestyrelsesmedlemmer, nære familiemedlemmer hertil samt virksomheder drevet af disse. Samhandel og mellemværender vedrører rederi- og mæglervirksomhed samt aktieoverdragelse og er sket på markedsvilkår. Risici Rederiaktiviteten er meget konjunkturpåvirkelig. Fragtrater og fragtede mængder er afhængige af udviklingen i den globale økonomi og den internationale handel. Rederierhvervets indtægter er hovedsageligt i USD. For at begrænse den valutariske risiko finansieres rederiaktiviteter fortrinsvist ved lån i USD, og der foretages forward salg af USD til delvis dækning af den kommende 12 måneders periodes netto cash flow. Vedrørende finansielle risici henvises til regnskabets noter om finansielle instrumenter. Olie- og Gasaktivitetens indtjening er følsom over for udviklingen i olieprisen og USD-kursen. For at begrænse risiko og udsving sælges en del af olieproduktionen på termin op til 12 måneder frem. A.P. Møller - Mærsk Gruppen har ikke særlig koncentration af kunder eller leverandører og ingen væsentlig afhængighed af bestemte kunder eller leverandører. Generalforsamling og udbytte Selskabets ordinære generalforsamling afholdes i Svendborg onsdag den 28. april 2004 kl Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte til aktionærerne på DKK 300 pr. aktie à DKK i alt DKK mio. (DKK 879 mio.). 28

24 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Ledelsespåtegning Årsrapport for 2003 for A.P. Møller - Mærsk A/S er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og de af Københavns Fondsbørs stillede krav herom og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af Gruppens og Selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af Gruppens og Selskabets aktiviteter og Gruppens pengestrømme. København, den 26. marts 2004 Korresponderende Reder: Bestyrelse: A.P. Møller Michael Pram Rasmussen Formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla Næstformand Poul J. Svanholm Næstformand Lars Kann-Rasmussen Jan Leschly Leise Mærsk Mc-Kinney Møller Svend-Aage Nielsen Jess Søderberg Jan Tøpholm Jens Erik Skovrider-Madsen Henrik Lorensen Solmer 29

25 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Revisionspåtegning Til aktionærerne i A.P. Møller - Mærsk A/S Vi har revideret den af ledelsen aflagte årsrapport for A.P. Møller - Mærsk A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2003 med det formål at udtrykke en konklusion om årsrapporten på baggrund af vor revision. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Gruppens og Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af Gruppens og Selskabets aktiviteter og Gruppens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2003 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. København, den 26. marts 2004 Søren Thorup Sørensen Statsautoriseret revisor KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Gert Fisker Tomczyk Statsautoriseret revisor Grothen & Perregaard Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 30

26 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2003 for A.P. Møller - Mærsk A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for børsnoterede virksomheder og de af Københavns Fondsbørs stillede krav til regnskabsaflæggelse. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Som følge af fusionen pr. 1. januar 2003 med Dampskibsselskabet af 1912, Aktieselskab og med A/S Mesan, København er i moderselskabet som sammenligningstal for årene anvendt de sammenlagte tal for de fusionerede selskaber, herunder Tank- og Ruteskibe i Interessentskab og Olie- og Gasaktivitet i Interessentskab. Sammenlægningsmetoden er anvendt. Omkostninger ved fusionen er indregnet i årets resultat. Interne indtægter og omkostninger samt mellemværender og ejerandele er elimineret. Som sammenligningstal for moderselskabets balance for 2002 er anvendt fusionsåbningsbalancen pr. 1. januar I sammenligningstal for 2002 for Gruppen er egenkapitalen tilpasset med fusionsreguleringer pr. 1. januar Konsolidering Det konsoliderede regnskab omfatter de virksomheder, hvorover A.P. Møller - Mærsk A/S har bestemmende indflydelse. Der foretages eliminering af gruppeinterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, mellemværender og udbytter samt fortjeneste og tab ved gruppeinterne transaktioner. Ved køb af nye virksomheder værdiansættes disses aktiver og forpligtelser til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der hensættes til eventuelle omkostninger ved omstrukturering i den erhvervede virksomhed. Goodwill ved køb af virksomhed indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives efter individuel vurdering af den økonomiske levetid. Goodwill ved køb af virksomhed før 1. januar 2002 er i købsåret afskrevet direkte på egenkapitalen. Virksomheder under fælles ledelse med en eller flere andre virksomheder indregnes ved pro rata konsolidering. Regnskabsposter vedrørende partejede skibe indgår pro rata. Associerede virksomheder indregnes i balancen til Gruppens andel af indre værdi og i resultatopgørelsen til Gruppens andel af resultatet. Goodwill ved køb af kapitalandele i associerede virksomheder indregnes som del af den indre værdi og afskrives efter individuel vurdering af den økonomiske levetid. Goodwill ved køb af virksomhed før 1. januar 2002 er i købsåret afskrevet direkte på egenkapitalen. Valutaomregning Transaktioner i andre valutaer end DKK omregnes til DKK til transaktionsdagens valutakurs. Monetære poster i fremmed valuta, der ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til DKK til balancedagens valutakurs. Valutakurs gevinster og tab vedrørende nettoomsætning og driftsudgifter m.v. indgår som tillæg til eller fradrag i disse poster. Øvrige realiserede og urealiserede valutakurs gevinster og tab indgår i resultatopgørelsen som særlig post. Ved indregning af regnskaber i anden valuta end DKK omregnes resultatopgørelsernes poster månedsvist til DKK til gennemsnitlige valutakurser og balancens poster til balancedagens valutakurser. Kursforskelle ved denne omregning indregnes direkte på egenkapitalen. Afledte finansielle kontrakter værdiansættes til dagsværdi og indgår under andre tilgodehavender (positiv dagsværdi) eller anden gæld (negativ dagsværdi). Ændring i værdien af afledte finansielle kontrakter indgået til sikring af værdien af indregnede aktiver eller forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af disse aktiver og forpligtelser. Ændring i værdien af afledte finansielle kontrakter, indgået til sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen indtil de sikrede transaktioner realiseres, hvor værdiændringer indregnes i de sikrede transaktioner. Resultatopgørelsen Nettoomsætning udgøres af det fakturerede salg. Ikke afsluttede rejser vedrørende Rederiaktiviteterne indgår med den del, der kan henføres til regnskabsåret. Indtjening for skibe, der indgår i poolsamarbejder, indregnes i nettoomsætningen på time charter basis. Nettoomsætning vedrørende Olieog Gasaktiviteterne opgøres som værdien af Gruppens andel af olieog gasproduktionen i de ventures, hvori der deltages. Skat af årets resultat omfatter det beløb, der forventes betalt for året tillige med regulering af udskudt skat. 31

27 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Anvendt regnskabspraksis I beløbet indgår de særlige skatter, der betales i forbindelse med udvinding og produktion af kulbrinter (royalties, olierørsafgifter og lignende). Balancen Immaterielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, der foretages over den forventede økonomiske levetid, som hovedregel 3-10 år. Nedskrivning herudover foretages når skønnet påkrævet. Materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne baseres på vurderede økonomiske levetider for nye aktiver som følger: Skibe og rigge m.v år Containere m.v år Fly år Bygninger år Tekniske anlæg og maskiner 5-15 år Andet driftsmateriel, inventar m.v. 3-7 år Olie- og gasproduktionsanlæg m.v. op til 15 år Efterforskningsudgifter vedrørende olie- og gasaktiviteter op til 5 år Nedskrivning herudover foretages når skønnet påkrævet. Omkostning ved dokning af skibe indregnes i balancen ved afholdelse og fordeles over perioden indtil næste dokning. Kostpris for egenfremstillede aktiver indeholder direkte og indirekte omkostninger. Finansielt leasede aktiver behandles på samme måde som øvrige materielle anlægsaktiver. 32 Værdipapirer og kapitalandele indregnes til børskurs for børsnoterede papirer og til en skønnet dagsværdi for andre værdipapirer. Værdireguleringer af aktier m.v., der er anlægsaktiver, indregnes i resultatopgørelsen som særlig post. Øvrige værdireguleringer indregnes under finansielle poster. Vare- og driftsbeholdninger værdiansættes til kostpris hovedsageligt efter FIFO metoden. Der foretages nedskrivning til en eventuelt lavere værdi og for ukurans. Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling indeholder direkte og indirekte produktionsomkostninger. Tilgodehavender indregnes som udgangspunkt til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af tab. Egenkapital. Udbytte til udlodning indgår som en del af egenkapitalen. Egne aktier fradrages direkte i egenkapitalen og indregnes uden værdi. Udskudt skat hensættes af forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, hvortil de forventes realiseret. Andre hensatte forpligtelser omfatter blandt andet pensionsforpligtelser, retablering af oliefelter, forventede omkostninger til omstrukturering m.v. Hensatte forpligtelser indregnes på basis af konkret skøn. Pensionsforpligtelser indregnes på basis af aktuarmæssig opgørelse. Aktuarmæssige gevinster og tab indregnes over en kortere årrække. Der hensættes til forventede tab på indgåede kontrakter, herunder kontraheringer. Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu. Eventuel under-/overkurs indregnes over forpligtelsernes løbetid. Kapitaliserede forpligtelser i henhold til finansielle leasingaftaler indgår som gældsforpligtelser. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser Gruppens pengestrømme for året opdelt på pengestrøm fra driften, pengestrøm vedrørende investeringer og pengestrøm vedrørende finansiering. Likvide midler omfatter likvide beholdninger samt obligationer og andre let realisable værdipapirer. Segmentoplysninger Hovedtal fra det konsoliderede regnskab er i ledelsesberetningen vist fordelt på følgende forretningsområder: - Containerskibsfart og relaterede aktiviteter - Tank, Tramp, Offshore og anden skibsfart - Olie- og gasaktiviteter - Detailhandel - Skibsværfter, andre industrivirksomheder, luftfart, IT m.v. Eliminering samt ufordelte poster består af eliminering af gruppeinterne transaktioner samt omkostninger, regulering af hensættelser, nedskrivninger og finansielle poster, der ikke henføres til forretningssegmenter. For selskaber, der indgår i flere segmenter, er renter og rentebærende aktiver og passiver fordelt i forhold til regnskabsmæssig værdi af segmentaktiverne.

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Regnskabsmeddelelse 2003 INDHOLD Oversigt Hovedtal Segmentoplysninger Containerskibsfart og relaterede aktiviteter Tank, Tramp, Offshore og anden skibsfart Olie- og Gasaktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2005

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2005 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2005 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2005 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AKTIESELSKABET DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG

AKTIESELSKABET DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG AKTIESELSKABET DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG 2002 INDHOLD Side A.P. Møller Gruppen 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 5 Container skibsfart og relaterede aktiviteter 8 Tank, Tramp, Offshore og andre

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere