Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt er at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med brugerne. Det skal tilstræbes, at indsatsen samlet set bidrager til at give den enkelte en selvstændig tilværelse og mulighed for livsudfoldelse, samt at indsatsen leveres på en ordentlig måde. Ved dette tilsyn har vi sat særligt fokus på medarbejdernes udbytte af supervision og andre kompetenceudviklingstilbud mere generelt, herunder hvordan ny viden implementeres i praksis og hvilke resultater, det har ført til i forhold til indsatsen for den enkelte. I dette indgår en vurdering af processen omkring teamorganiseringen. Endvidere har vi koncentreret os om den indsats og de initiativer, der er sat i værk for at forebygge magtanvendelse og voldepisoder, herunder også de interne politikker, der anvendes på områderne. Herudover har vi generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne det enkelte sted og gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og den enkelte beboer. Vi har også vurderet stemning og atmosfære i al almindelighed samt fulgt op på de anbefalinger, der foreligger fra tidligere tilsynsbesøg. Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Hovedkonklusioner. Herefter følger afsnittet Iagttagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi eventuelt også fremsætter forslag og anbefalinger til justering af fremgangsmåder m.v. I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøget er blevet afviklet. Hovedkonklusioner Vi har under nærværende tilsyn været på besøg på Fabrikken, i aktivitets- og samværstilbuddet, i Grøn gruppe, Mobil 1 og Mobil 2. Vi har under tilsynet koncentreret indsatsen omkring de sidste to nævnte, hvorfor rapportens indhold også primært tager sit afsæt i disse grupper. Det er vores umiddelbare vurdering, at de aktuelle brugere hører til den beskrevne målgruppe. I Mobil 1 benytter syv voksne borgere i alderen fra 19 til 38 år tilbuddet. I Mobil 2 er der tilknyttet fire borgere i alderen fra 20 til 25 år overordnet vurderet fremstår de fysiske rammer på Idavang meget forskellige, hvilket begrundes i, at de enkelte grupper har forskelligt indhold og brugerne forskellige behov. Det er vores vurdering, at disse i høj grad imødekommes, så den enkelte bruger tilbydes et miljø afpasset til behovet brugerne giver indtryk af trivsel og tryghed i kontakten med medarbejderne. Her er en respektfuld omgangstone, og en rolig stemning og atmosfære i husene 1

2 der er i hver enkel gruppe forskellige aktiviteter og gøremål på programmet, der i høj grad afspejler målgruppens bredde, forskellige færdighedsniveau og deraf afledte behov. Det er vores vurdering, at Idavang spænder bredt i deres tilbud, og at viften af muligheder er så mangfoldige, at alle har mulighed for at få glæde af indholdet på den ene eller anden vis medarbejderne er som udgangspunkt fast tilknyttet en bestemt gruppe, men hjælper hinanden på tværs, hvis der er behov for det. Der tales om Idavang-ånden, der er et begreb beskrivende for, at alle som en naturlig del af hverdagen støtter op omkring og hjælper hinanden. Det skaber kendskab til hinanden i organisationen og tryghed i dagligdagen for såvel medarbejderne som brugerne her afholdes ikke supervision i fast form for alle, da nogle har fravalgt det. Her afholdes kollegial respons på tværs af grupperne, hvilket omkring ti medarbejdere aktuelt benytter sig af det er vores vurdering, at medarbejderne er fagligt kompetente og meget engagerede i deres arbejde, trives og har fokus på løbende udvikling og læring. Det er ligeledes vores vurdering, at deres positive tilgang til opgaveløsningen medvirker til at skabe et harmonisk miljø for brugerne, hvor fundamentet for trivsel og udvikling er til stede som opfølgning får vi oplyst, at her er udarbejdet en manual til udarbejdelse af statusoplæg for brugerne på Idavang. Vi har gennemgået materialet, der medvirker til at sikre en ensartet dokumentationsprocedure- og fremgang for alle. Ved vores kommende tilsyn vil vi følge processen overordnet er det vores vurdering, at man i organisationen er i en proces omkring at ensarte den skriftlige dokumentation for alle brugerne, således at statusbeskrivelser og journalnotater vil give et billede af målene for brugernes tilknytning til tilbuddet. I nogle grupper er man aktuelt længere i processen end i andre magtanvendelser forekommer i organisationen, hvilket er næsten uundgåeligt målgruppen taget i betragtning. Medarbejderne er bekendte med cirkulæret for området, og Kommunens procedure for indberetning. Her forefindes beredskabsplan og ambulancetjeneste i tilfælde af alvorlige episoder det er vores vurdering, at medarbejderne har opmærksomhed omkring at forebygge magtanvendelsesepisoder, ligesom her er en god forståelse for deres egen rolle i relationen med brugerne. Personkontinuitet, grundigt personkendskab, verbal og nonverbal kommunikation samt løbende læring og udvikling af egne tilgange medvirker til at forebygge konflikter og magtanvendelser i Mobil 1 og 2 er medarbejderne behjælpelige med at give enkelte brugere medicin, som de selv medbringer i doseringsæsker. Medarbejderne oplyser, at de er bekendte med præparaternes virkning og bivirkning, og det er vores indtryk, at deres involvering i medicinhåndteringen foregår på faglig forsvarlig vis som opfølgning kan vi konstatere, at Idavang har lavet deres egen hjemmeside, hvor brugere, pårørende og samarbejdspartnere kan orientere sig om muligheder og indhold for tilbuddet. Hjemmesiden fremstår konkret, informativ og giver et godt indblik i Idavang. Iagttagelser og anbefalinger Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg Vi har fulgt op på den skriftlige dokumentation, hvilket vil fremgå af dette afsnit. 2

3 Målgruppe Idavang er et Kommunalt Dag-, STU- og Døgntilbud til personer med autisme, Aspergers syndrom og lignende udviklingsforstyrrelser, der medfører svære kontaktproblemer. Ligeledes kommer her personer med alvorlige sindslidelser. Herudover ydes der støtte i eget hjem til personer med diagnosen ADHD. I Mobil 1 benytter syv voksne borgere i alderen fra 19 til 38 år tilbuddet. I Mobil 2 er der tilknyttet fire borgere i alderen fra 20 til 25 år. Vi får oplyst, at man i sidstnævnte er ved at opstarte en ny bruger. Indkøringsfasen foregår som en løbende proces med følge af aktuel kontaktperson, da det skønnes nødvendigt at her fra brugerens side er tillid og tryghed ved tilbuddet og relationen til medarbejderne og øvrige brugere. Det er vores umiddelbare vurdering, at de aktuelle brugere hører til den beskrevne målgruppe. Vi får oplyst, at Idavang pr. 1. juni overtager 10 brugere med autismespektrumforstyrrelser fra BOMIDA. I den forbindelse er der afholdt procesdage mellem medarbejderne og brugere fra begge steder, med henblik på at sikre en god overgang for alle parter. De fysiske rammer Mobil 1 og Mobil 2 råder over hver deres parcelhus, der er ombygget og indrettet til formålet. Her er taget højde for brugernes behov for henholdsvis samvær og egne pausepladser, hvor de kan rekreere i rolige omgivelser ved behov for det. Som udgangspunkt er her ikke tale om stimulifattige omgivelser, hvilket medarbejderne oplyser at brugerne fint rummer i dagtilbuddet. Dette til trods for, at de i hjemmet har mere behov for indretningsmæssige omgivelser, der ikke forstyrrer deres opmærksomhed og skaber unødig uro og afledning. Brugerne bevæger sig hjemmevant rundt, og giver indtryk af tryghed ved rammerne. Her er pænt, ryddeligt og rent overalt. Overordnet vurderet fremstår de fysiske rammer på Idavang meget forskellige, hvilket begrundes i, at de enkelte grupper har forskelligt indhold og brugerne forskellige behov. Det er vores vurdering, at disse i høj grad imødekommes, så den enkelte bruger tilbydes et miljø afpasset til behovet. De pædagogiske og omsorgsmæssige forhold I Mobil 1 er flere brugere på vej ud af huset, da vi ankommer, da de skal i svømmehallen. I Mobil 2 ankommer brugerne, umiddelbart efter os, fra en tur på stranden. Vi får oplyst, at man i begge tilbud gør en del brug af tilbuddets busser til ture ud af huset. Det skønnes i særdeleshed godt for brugerne i Mobil 2, der har behov for plads og rum omkring sig, hvorfor rammerne i huset kan forekomme lidt trange over længere tid. Her får vi også oplyst, at der er indrettet et særligt lydisoleret lokale til en bruger, der kan virke højrøstet og afledelig på de øvrige. Her er således taget særlige forbehold i indretningen, der imødekommer brugernes forskellige behov. Brugerne giver indtryk af trivsel og tryghed i kontakten med medarbejderne. Her er en respektfuld omgangstone, og en rolig stemning og atmosfære i husene. På Fabrikken er brugere og medarbejdere i færd med at spise frokost under vores besøg. De sidder sammen i kantinen, hvor der er en umiddelbar god stemning og ro under frokostpausen. I Grøn gruppe har brugerne været i færd med forskellige gøremål i løbet af formiddagen, og aftaler indbyrdes med medarbejderne under frokosten, hvad eftermiddagen skal gå med. Her er en humoristisk og let stemning, og brugerne giver her udtryk for stor tilfredshed med tilbuddets indhold og karakter, som de oplever, er individuelt tilpasset den enkeltes ønsker og behov. 3

4 I Mobil 1 og 2 arbejdes der med strukturerede og forudsigelige rammer, og alle brugere har deres egen dagsstruktur. Her arbejdes ligeledes med faste pladser ved bordet, faste pausepladser og en løbende vekselvirkning mellem fælles aktivitet og individuelle pauser. Det medvirker til at sikre den enkelte en indholdsrig dagligdag på egne præmisser. Brugerne har i grupperne deres egen madpakke med til frokost. En gang om ugen spiser brugerne i Mobil 1 i Caféen, ligesom de også en gang om ugen selv laver mad i huset. I Mobil 2 giver dette ikke mening, da brugerne her ikke besidder de nødvendige kompetencer til at deltage i en sådan aktivitet. Således er der i hver enkel gruppe forskellige aktiviteter og gøremål på programmet, der i høj grad afspejler målgruppens bredde, forskellige færdighedsniveau og deraf afledte behov. Det er vores vurdering, at Idavang spænder bredt i deres tilbud, og at viften af muligheder er så mangfoldige, at alle har mulighed for at få glæde af indholdet på den ene eller anden vis. Det er vores samlede vurdering, at her er fokus på en individuel tilgang til brugerne, der sikrer at den enkelte oplever sig set, hørt og forstået, hvilket skaber trivsel, tilhørsforhold og udvikling i hverdagen for brugerne. Medarbejderforhold og faglige forudsætninger De medarbejdere vi har talt med i alle grupper giver samstemmende udtryk for stor tilfredshed med deres arbejdsforhold, herunder deres indbyrdes og eksterne samarbejde, ligesom ledelsen opleves synlig og som en god sparringspartner, der udviser tillid til medarbejdernes indsats. Her pågår tillige et godt samarbejde med brugernes pårørende og medarbejderne på brugernes bosteder. Alt sammen medvirkende til at skabe en helhedsorienteret indsats omkring brugerne. Medarbejderne er som udgangspunkt fast tilknyttet en bestemt gruppe, men hjælper hinanden på tværs, hvis der er behov for det. Der tales om Idavang-ånden, der er et begreb beskrivende for at alle som en naturlig del af hverdagen støtter op omkring og hjælper hinanden. Det skaber kendskab til hinanden i organisationen og tryghed i dagligdagen for såvel medarbejderne som brugerne. Medarbejderne er tværfagligt sammensat, hvilket de giver udtryk for er en stor styrke i dagligdagen, da de hver især har forskellige faglige referencerammer, der positivt inddrages i opgaveløsningen med brugerne. Her er stor respekt omkring, at alle kan noget hver i sær, og at det tilsammen skaber en mere nuanceret tilgang til arbejdet, hvor man også kan lære af hinanden. Alle medarbejdere i hele organisationen samles hver morgen til et fælles møde, hvor dagen planlægges og koordineres. Her er punkter omkring sygdom, ferie, planlægning, fordeling af busser med videre. Det medvirker efter vores vurdering til, at ressourcerne fordeles og benyttes hensigtsmæssigt efter behovene. Herudover er der faste mødefora for medarbejderne i form af gruppemøder, punktmøder, personalemøder med videre, og medarbejderne oplever sig vel informeret, ligesom de oplever at have gode muligheder for at reflektere sammen og udvikle på indholdet i tilbuddet til glæde for brugerne. Her afholdes ikke supervision i fast form for alle, da nogle har fravalgt det. Her afholdes kollegial respons på tværs af grupperne, hvilket omkring ti medarbejdere aktuelt benytter sig af. Her afholdes løbende kurser for medarbejderne, herunder eksempelvis KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik), Teacch, neuropædagogik og undervisning i ADHD med videre. Alt sammen relevante emner henset til målgruppen. Medarbejderne giver udtryk for, at de oplever at have gode muligheder for faglig opkvalificering og læring gennem kurser, temadage og efteruddannelser. Det er i overensstemmelse med vores indtryk. 4

5 Det er vores vurdering, at medarbejderne er fagligt kompetente og meget engagerede i deres arbejde, trives og har fokus på løbende udvikling og læring. Det er ligeledes vores vurdering, at deres positive tilgang til opgaveløsningen medvirker til at skabe et harmonisk miljø for brugerne, hvor fundamentet for trivsel og udvikling er til stede. Den skriftlige dokumentation Som opfølgning får vi oplyst, at her er udarbejdet en manual til udarbejdelse af statusoplæg for brugerne på Idavang. Vi har gennemgået materialet, der medvirker til at sikre en ensartet dokumentationsprocedure- og fremgang for alle. Ved vores kommende tilsyn vil vi følge processen. I Mobil 1 og 2 dokumenterer medarbejderne journalnotater i det elektroniske dokumentationssystem Bosted. Systemet er opkoblet så medarbejderne på Idavang, medarbejderne på brugernes bosteder og mulige pårørende har adgang. Det medvirker til at sikre, at relevante informationer omkring brugerne videregives. Ligeledes får vi oplyst, at medarbejderne deltager i handleplansmøder for de brugere, der er bosat i Mentor-regi, og at Idavang selv indkalder til statusmøder for hjemmeboende brugere. I Mobil 1 har vi gennemgået statusbeskrivelser med beskrivelser af brugernes psykiske og sociale færdigheder samt angivelse af mål for det forgangne år og delmål, formål og handling med tilbuddet fremadrettet. I Mobil 2 har vi gennemgået dagsskema for udvalgte brugere, der er understøttet af piktogrammer, hvilket sikrer anvendeligheden heraf for brugerne. Overordnet er det vores vurdering, at man i organisationen er i en proces omkring at ensarte den skriftlige dokumentation for alle brugerne, således at statusbeskrivelser og journalnotater vil give et billede af målene for brugernes tilknytning til tilbuddet. I nogle grupper er man aktuelt længere i processen end i andre. Magtanvendelse Lederen oplyser, at her i indeværende år har været 12 tilfælde af magtanvendelser i hele organisationen, hvilke er indberettet til Kommunen, jf. proceduren herfor. Medarbejderne er bekendte med cirkulæret for området og Kommunens procedure for indberetning. Her er udarbejdet en beredskabsplan i tilfælde af, at en alvorlig episode skulle opstå. Her forefindes ligeledes en ambulancetjeneste, hvor alle medarbejdere selv har valgt en kriseperson, der sikrer den enkelte den ønskede støtte, hvis det skulle blive nødvendigt. Medarbejderne oplyser, at de arbejder bevidst med at forebygge konflikter, hvilket sikres gennem personkontinuitet, et grundigt kendskab til brugerne og deres såvel verbale som nonverbale signaler. Kommunikationsformen er afgørende for at sikre den rette forståelse og imødegå misforståelser. Ligeledes er det vigtigt, at medarbejderne tager styring i aktiviteterne, for at sikre brugerne den nødvendige struktur og ro, hvilket også har et forebyggende sigte. Medarbejderne oplyser, at de løbende samtaler om emnet, ligesom man i Mobil 2 afslutter dagen med et kort opsamlingsmøde medarbejderne imellem, hvor dagens indhold og eventuelle episoder vendes. Dette dels for, at medarbejderne får luft og kan holde fri, dels for at sikre løbende udvikling og læring i forhold til medarbejdernes pædagogiske tilgang til opgaveløsningen med brugerne. Medicinhåndtering Det skal for god ordens skyld understreges, at tilsynet ikke omfatter læge- og sygeplejefaglige forhold. Vi har konkret ført tilsyn med medicinhåndteringen. Resultaterne fra sidstnævnte fremgår nedenfor. 5

6 I mobil 1 og 2 er medarbejderne behjælpelige med at give enkelte brugere det medicin, som de selv medbringer i doseringsæsker. Medarbejderne oplyser, at de er bekendte med præparaternes virkning og bivirkning, og det er vores indtryk, at deres involvering i medicinhåndteringen foregår på faglig forsvarlig vis. Medarbejderne oplyser, at de er i løbende dialog med brugernes bosteder og distriktspsykiatrien og orienteres om eventuelle ændringer i medicinordinationen. Opfølgning til det kommende tilsynsbesøg Tilsynet giver ikke anledning til yderligere kommentarer, og her er ikke øvrige punkter til opfølgning. Formål og fremgangsmåde I henhold til Retssikkerhedslovens 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Formålet med tilsynet er at påse, at brugerne får den hjælp, de har ret til og krav på ud fra det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Samtidig vurderes atmosfæren og den måde, hvorpå hjælpen ydes. Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser og tilknyttede vejledninger. Herudover anvender vi de gældende kvalitetsstandarder og foreliggende skriftlige materiale samt erfaringer og god praksis på området. Vi har været rundt i alle grupper på Idavang og har hilst på, opholdt os med og talt med flere brugere. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt det personale, der var på arbejde samt ledelsen. Brugernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der beskriver samarbejdet med brugerne, indgår endvidere i grundlaget for vores vurderinger. Vi har forud for afgivelsen af denne rapport diskuteret resultaterne af tilsynsbesøget med ledelsen på stedet. Aalborg, den 31. maj 2011 REVAS APS AF 1/ Aase Møller Henning Jacobsen 6

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere