Revurdering. Pur Teknik A/S Aarupvej Brovst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering. Pur Teknik A/S Aarupvej Brovst"

Transkript

1 Revurdering af miljøgodkendelse Pur Teknik A/S Aarupvej Brovst Februar

2 Revurdering af miljøgodkendelse af Pur Teknik A/S s produktionsanlæg på Aarupvej 6, 9460 Brovst Revurdering af miljøgodkendelse af Pur Teknik i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 41 (Lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse). Virksomhed: Listebetegnelse: Beliggenhed: Matrikelnummer: Pur Teknik A/S D107 Virksomheder, der fremstiller skumplast eller andre polymere materialer. (i) Aarupvej 6, 9460 Brovst Matr. nr. 1kk, Sdr. Skovsgård, Ø. Svenstrup CVR-nummer: Tilsynsmyndighed: Udarbejdet af: Kvalitetssikring: Jammerbugt Kommune Jakob Aarup Carsten Christensen Dato: 17. Februar 2010 Godkendt: Jesper Hansen Teamleder Jakob Aarup Sagsbehandler Annonceret: 23. februar 2010 Klagefristens udløb: 23. marts 2010 Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Toftevej 43, 9440 Aabybro 2

3 BAGGRUND GODKENDELSE VVM TIDLIGERE MEDDELTE AFGØRELSER LOVGIVNING RETSBESKYTTELSE REVISION AF GODKENDELSE OFFENTLIGGØRELSE KLAGEVEJLEDNING UNDERRETNING VILKÅR VEDRØRENDE INDRETNING OG DRIFT VEDRØRENDE LUFTFORURENING VEDRØRENDE LUGT VEDRØRENDE STØJ VEDRØRENDE SPILDEVAND VEDRØRENDE OPLAG, HERUNDER OPLAG AF AFFALDSPRODUKTER VEDRØRENDE AFFALDSBORTSKAFFELSE VURDERING OG BEMÆRKNINGER VÆSENTLIGSTE AKTIVITETER BELIGGENHED OG PLANFORHOLD VÆSENTLIGSTE MILJØPÅVIRKNINGER VILKÅRSÆNDRINGER RENERE TEKNOLOGI SAMLET VURDERING

4 Baggrund Jammerbugt Kommune har revurderet Pur Teknik A/S s miljøgodkendelse til produktion af hårde skumplast- (polyurethan-) produkter på adressen Aarupvej 6, Skovsgaard, 9460 Brovst; Matr. nr. 1kk, Sdr. Skovsgård, Ø. Svenstrup. Med den foreliggende afgørelse er der foretaget en revurdering og opdatering af vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse: Nordjyllands Amts miljøgodkendelse af PUR Teknik A/S, dateret 2. juni Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordjyllands Amts Miljøgodkendelse af PUR Teknik A/S, Skovsgaard, Brovst, dateret 8. november Revurderingen er ikke udarbejdet som følge af hverken produktionsmæssige ændringer eller andre ændringer. Revurderingen tager udgangspunkt i de gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen og praksis på området i øvrigt. Jammerbugt Kommune besigtigede virksomheden den 23. november Den godkendte aktivitet er ikke omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen eller reglerne om VVM-pligt (Vurdering af Virkninger på Miljøet). 4

5 1 Godkendelse På grundlag af oplysningerne i tidligere miljøgodkendelse, samt møde med virksomheden den 23. november 2009, har Jammerbugt Kommune foretaget en revurdering af miljøgodkendelsen for Pur Teknik A/S s miljøgodkendelse: Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 33 til Pur Teknik A/S, Årupvej 6, Skovsgaard, Brovst Kommune, til produktion af hårde skumplast (polyurethan) produkter. Nordjyllands Amt 2. juni Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede. Ændrede og nye vilkår er mærket med. 1.1 VVM Virksomhedstypen er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Ved revurderingen har det ikke været nødvendigt at foretage en ny miljøteknisk beskrivelse af produktionen eller at lempe vilkårene. Der er således ikke givet tilladelse til etablering, ændring, eller udvidelse af virksomheden. Jammerbugt Kommune skønner derfor, at der ikke skal ske en vurdering i forhold til VVM-bestemmelserne. 1.2 Tidligere meddelte afgørelser Tidligere meddelte afgørelser, der bortfalder: Nordjyllands Amts miljøgodkendelse af PUR Teknik A/S, dateret 2. juni 1999 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordjyllands Amts Miljøgodkendelse af PUR Teknik A/S, Skovsgaard, Brovst, dateret 8. november Lovgivning Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til 41, stk. 1, jf. 41b, og 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår. 1.4 Retsbeskyttelse Vilkårene er ikke retsbeskyttet, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. 1.5 Revision af godkendelse Da virksomheden er en IPPC-virksomhed skal godkendelsen revideres senest 10 år fra godkendelsesdatoen, hvilket vil sige inden d. 17. februar Offentliggørelse Revurdering af godkendelsen er offentliggøres i Hanbo Bladet, Brovst og på Jammerbugt Kommunes hjemmeside d. 23. februar

6 1.7 Klagevejledning Jammerbugt Kommunes godkendelse kan påklages til Miljøklagenævnet af: Ansøger Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens 99 og 100. Eventuel klage over godkendelsen skal stiles til Miljøklagenævnet og indsendes til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro, der videresender klagen til Miljøklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til. Klager skal være modtaget senest 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort, dvs. klager skal være kommunen i hænde senest den 23. marts 2010 inden kontortids ophør. Ansøger informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 96. Eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen af godkendelsen, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens Underretning Følgende myndigheder og interesseorganisationer er underrettet om afgørelsen: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen, Danmarks Naturfredningsforening, DNs lokalforening v/ Christian Larsen, Friluftsrådet, Friluftsrådets lokalforening v/ Jacob Funder, Jammerbugt Kommune annoncerede den 6. oktober 2009, at godkendelse for Pur Teknik A/S skulle tages op til revision. Der er ikke indkommet bemærkninger til dette eller ønsker om at der sendes et udkast til afgørelse. 6

7 2 Vilkår 2.1 Vedrørende indretning og drift 1. Godkendelsen omfatter hele virksomheden jf. vedlagte kortbilag. Det på kortbilaget afgrænsede areal (matr. nr. 1 kk) er virksomhedens område. 2. Såfremt der sker ændring i virksomhedens ejerforhold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom senest 1 måned efter skæringsdatoen for ejerskiftet. 3. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsens krav og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger. Miljøgodkendelsen er meddelt til et maksimalt råvareforbrug på 60 tons polyol pr. år og 30 tons MDI pr. år - med maksimale oplag på h.h.v. 4 tons og 3 tons. 4. Væsentlig forurening som følge af driftsforstyrrelser eller uheld skal omgående meddeles tilsynsmyndigheden. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå hvilke tiltag, der er eller som påtænkes iværksat for at hindre lignende fremtidige driftsforstyrrelser eller uheld. 5. PUR Teknik A/S skal føre protokol over forbruget af polyol og isocyanat samt over egen-kontrol af posefiltrene. Sidstnævnte skal indeholde oplysninger om dato for kontrol og udskiftning af poser. Protokollen/-erne skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden. 2.2 Vedrørende luftforurening 6. Diffuse kilder, herunder udendørs transport og oplag, må ikke kunne give anledning til støvgener eller anden forurening, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig. 7. Kedler, rør, afkast med videre skal holdes rene, således at udslip af aflejret materiale forebygges. 8. Alle afkast fra produktionen skal være opadrettede og dimensionerede således at nedenstående B-værdier kan overholdes. Afkast, hvor den beregnede spredningsfaktor, jf. Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2/2001, er mindre end 250 m 3 /sek, skal føres mindst 1 meter over tagryg og skal være opadrettede. Afkast fra rumudsugning er ikke omfattet af dette vilkår. 9. Virksomheden skal overholde de af Miljøstyrelsen fastsatte luftgrænseværdier. I tabel 1 er angivet grænseværdierne for en række stoffer, der er vurderet som værende de væsentligste på baggrund af det i ansøgningen oplyste. Hvis massestrømsgrænserne overskrides, skal emissionsgrænseværdierne overholdes. Overskrides massestrømsgrænsen ikke, gælder der ingen 7

8 emissionsgrænseværdi. B-værdierne skal overholdes uanset massestrømsgrænser og emissionsgrænseværdier. Parameter Cas nr. Hovedgruppe / klasse Massestrømsgrænse (g/h) Emissionsgrænseværdi (mg/nm3) B-værdi (mg/m3) Methylenchlorid / II 25 2,5 0,02 Isocyanater, MDI / I ,0002 1,4-butanediol / II ,1 Acetone / III ,4 Isopropanol / III N-methylpyrrolidon / III ,5 Total-støv Mindre end Mere end 5000 Tabel 1. Luftgrænseværdier ,08 1) Nm3 er en kubikmeter gas ved referencetilstanden 101,3 kpa, 0ºC, tør gas. 1) Gælder for støv mindre end 10 µm. Uorganisk støv af farlig art skal overholde følgende særskilte vilkår: - Udsendes der fra et afkast flere stoffer af denne art, der kan henføres til samme klasse, gælder denne klasses emissionsgrænseværdi for summen af koncentrationerne af de udsendte stoffer. - Udsendes der fra et afkast flere stoffer af denne art, der kan henføres til flere klasser, skal den enkelte klasses emissionsgrænse overholdes og summen af emissionskoncentrationerne må ikke overskride 5 mg/nm 3. Organiske forbindelser skal overholde følgende særskilte vilkår: - Sum af klasse I stoffer < 5 mg/nm 3 - Sum af klasse II stoffer < 100 mg/nm 3 - Sum af klasse III stoffer < 300 mg/nm 3 - Sum af klasse I+II+III stoffer < 300 mg/nm Efterfølgende skal virksomheden på forlangende fra og efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden lade udføre målinger og beregninger til dokumentation af, at luftgrænseværdierne er overholdt. Dokumentation i form af målinger og beregninger skal være tilsynsmyndigheden i hænde i skriftlig form senest 3 måneder efter, at krav herom er fremsat. 11. Dokumentation i form af målinger, analyser og beregninger på luftforhold skal foretages af et firma, der er akkrediteret af DANAK til den konkrete måling eller accepteret af tilsynsmyndigheden dertil. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om alle relevante forhold i forbindelse med luftemissionsmålinger jf. luftvejledningen eller de til enhver tid gældende regler herom vedtaget af Miljøstyrelsen. Ovenstående dokumentation skal indeholde resultater af alle enkeltmålinger og beregninger. 12. Emissionsmålinger og dertil knyttede beregninger skal udføres i henhold til luftvejledningen og metoderne i Miljøstyrelsens Metodehåndbog. Målingerne skal 8

9 foretages ved en driftsform der afspejler en maksimal belastning af omgivelserne. Der skal som udgangspunkt på hvert afkast foretages mindst 3 målinger pr. stof hver af 1 times varighed. Støvmålinger skal gennemføres som fraktionerede støvmålinger (totalstøv og støv mindre end 10 um). Målebetingelser og måleomfang vil kun kunne fraviges efter forudgående aftale med tilsynsmyndigheden. 13. Overholdelse af B-værdien skal dokumenteres ved OML-beregning jf. Miljøstyrelsens gældende vejledning om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Den maksimale timeemission skal anvendes i beregningerne til kontrol af overholdelse af B-værdien. 14. Massestrømsgrænserne anses for overholdt, når hver af de målte/beregnede værdier midlet over 7 timer er mindre end eller lig med værdierne i tabel 1. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når hver af de målte/beregnede maksimale timeværdier er mindre end eller lig med grænseværdierne i tabel 1. B-værdien anses for overholdt, når det fundne maksimum - ved en OML-beregning - af månedlige 99 %-fraktiler for en ét-årig beregningsperiode er mindre end eller lig med B-værdien for stoffet i tabel Skiftes der råvaretyper eller leverandør, hvor råvarernes indholdsstoffer ændres væsentligt, eller der ændres produktion således, at der ville kunne ske en forøgelse i stoffer, der kan emittere fra virksomheden, skal godkendelsesmyndigheden underrettes om ændringen. Samtidig skal der medsendes en beregning, der viser, hvilke konsekvenser ændringen forventes at medføre i emitteringen af stoffer via luftafkastene. 16. Opnås der viden om, at også andre stoffer kan forventes at forefindes i virksomhedens afkast, kan Jammerbugt Kommune stille krav om måling og beregning af emissionen for disse stoffer. Dokumentation skal være kommunen i hænde i skriftlig form senest 3 måneder efter, at krav herom er fremsat. 17. Virksomheden skal inden 3 måneder fra godkendelsesdagen fremsende en redegørelse til Jammerbugt Kommune om forbruget af methylenchlorid, fordelt på tid og sted. Der skal samtidig medsendes en redegørelse for mulighederne for at substituere methylenchlorid, med mindre miljøproblematiske stoffer. Alternativt skal virksomheden lade gennemføre måling af indholdet i afkastluften, og efterfølgende gennemføre beregning af koncentrationerne i omgivelserne. 9

10 2.3 Vedrørende lugt 18. Diffuse kilder må ikke kunne give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, der af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlige. Virksomheden skal i tilrettelæggelsen og ved udførelsen af den daglige drift begrænse lugtgener fra diffuse kilder mest muligt. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at den diffuse emission er væsentlig og kan give anledning til lugtgener udenfor virksomhedens område, kan tilsynsmyndigheden forlange betydningen af den diffuse emission undersøgt og begrænset. Rapportering af resultaterne af den undersøgte diffuse emission skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 3 måneder efter, at krav herom er fremsat. 19. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til lugtbelastningen overskrider de i tabel 2 fastsatte lugtgrænseværdier i de pågældende områdetyper. Områderne fremgår af vedlagte kortbilag. Område (faktisk anvendelse) Lugtbidrag (LE/Nm3) Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområde (bykerne) 2-C.1 5 og 2-C.2 Boliger i det åbne land 5 Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 2-B.1, 2-B2, 2-B4 og 2-B7 5 Tabel 2. Lugtgrænseværdier. LE = lugtenheder. 20. PUR Teknik A/S skal på forlangende fra og efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden lade udføre målinger, analyser og beregninger til dokumentation af, at lugtgrænseværdierne er overholdt. Dokumentation skal være tilsynsmyndigheden i hænde i skriftlig form senest 3 måneder efter, at krav herom er fremsat. Dokumentationen skal udarbejdes af et firma, der er akkrediteret af DANAK til prøvetagning og analyse af lugt. Dokumentationen skal indeholde resultater af alle enkeltmålinger og beregninger. 21. Måling af lugt skal foretages efter de retningslinier, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. Ved udførelse af lugtmålinger skal der foretages mindst 3 målinger på hver kilde fordelt over 2 timer under maksimal drift. Eventuel anvendelse af afvigende målebetingelser skal forudgående aftales med tilsynsmyndigheden. Såfremt prøverne udtages fra røggasser eller fugtig luft, eller såfremt der i øvrigt er risiko for udkondensering, skal prøverne forfortyndes på stedet under eller straks efter prøveudtagningen. Forfortyndingen må ikke være større end 20 gange og skal ske med ren, sporbar kvælstof Prøverne skal opbevares mørkt og ved temperaturer på under 25 C. Prøverne skal analyseres inden 24 timer. Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, kan beregninger på lugt foretages ved anvendelse af gennemsnittet af enkeltmålingerne 10

11 på det enkelte afkast. Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50 %, skal der - enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller - udføres beregninger på baggrund af gennemsnittet af måleseriens to højeste lugt emissioner. 22. Beregning af lugtimmissionsbidrag skal enten udføres: 1) i overensstemmelse med retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder, eller 2) i overensstemmelse med Miljøstyrelsens OML-model jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder, idet der dog skal tages hensyn til midlingstid på et minut ved at multiplicere lugtemissionen med 7,75. Beregningerne baseres på måleresultater jf. ovenstående vilkår om lugtmåling. 23. Såfremt de beregnede minutmiddelværdier fremkommet ved beregningsmetoden i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 er mindre end eller lig med lugtgrænseværdien, anses lugtgrænseværdien for overholdt (jf. vilkår 22, pkt. 1). Lugtgrænseværdierne anses ligeledes for overholdt, når det ved en OML-beregning fundne maksimum af månedlige 99%-fraktiler for en beregningsperiode på et år er mindre end eller lig med lugtgrænseværdierne (jf. vilkår 22, pkt. 2). 2.4 Vedrørende støj 24. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen Lr (referenceniveau 20 µpa) overstiger nedenstående grænseværdier i de pågældende områdetyper. Til virksomhedens samlede bidrag hører stationære og mobile støjkilder. Områdetyperne fremgår af vedlagte kortbilag. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) 2-C.1 og 2-C.2 Mandag fredag Kl Lørdag Kl Mandag fredag Kl Lørdag Kl Søn- og helligdage Kl Alle dage Kl Boliger i det åbne land Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 2-B.1, 2-B2, 2-B.4 og 2-B.7 Tabel 3. Støjgrænseværdier

12 Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) afhængig af tidsrum og områdetype. De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum: - For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søndage skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. - I dagperioden på lørdage kl skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer (fastsat efter "Orientering fra Referencelaboratorium for nr. november 1989). - For aftenperioden alle ugens dage kl ,00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time. - For natperioden kl alle ugens dage skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time. 25. Fra kl til alle ugens dage må virksomhedens bidrag til maksimalværdien af støjniveauet i områder med boliger, herunder fritliggende boliger i det åbne land, ikke overskride de i tabel 3 anførte natgrænseværdier med mere end 15 db(a) - målt med tidsvægtning FAST. 26. PUR Teknik A/S skal på forlangende fra og efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden lade udføre målinger og beregninger til dokumentation af, at støjgrænseværdierne er overholdt. Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde i skriftlig form senest 3 måneder efter, at krav herom er fremsat. Virksomheden skal udarbejde oplæg til antal og placering af målepunkter og måleområder, for hvilke der skal måles og beregnes. Oplægget forelægges tilsynsmyndigheden, inden målingerne udføres. Støj dokumentation til brug for kontrol af grænseværdiernes overholdelse skal udføres i overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2006 kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. I bekendtgørelsens bilag 4 om kvalitetskrav til "Miljømåling - ekstern støj" er de specifikke krav nærmere fastsat. 27. Støjbidraget i de fastlagte måle- eller beregningspunkter i de i tabel 3 nævnte områder skal enten bestemmes ved: 1) direkte måling af virksomhedens samlede støjbidrag i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder, eller 2) ved nærfeltmålinger af støjemissionen fra alle betydende enkeltstøjkilder (skorstensafkast, ventilatorer, kompressorer, kondensatorer, kørsel og anden intern transport, bygningsåbninger med videre) med efterfølgende beregning af virksomhedens samlede støjbidrag i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 28. Den for et område gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes jf. Miljøstyrelsens støjvejledninger. 12

13 2.5 Vedrørende spildevand 29. PUR Teknik A/S skal overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumentere, at spildevandet fra virksomheden bortskaffes til kommunalt renseanlæg efter Jammerbugt Kommunes retningslinier. Spildevand fra "vand-tæppet" skal ligeledes bortskaffes efter Jammerbugt Kommunes anvisning. 2.6 Vedrørende oplag, herunder oplag af affaldsprodukter 30. Oplag (f.eks. råvarer, hjælpestoffer, færdigvarer og affaldsprodukter) må ikke give anledning til forurening af arealer og recipienter beliggende på eller udenfor virksomhedens arealer. Oplag der kan medføre forurening, skal ske i emballager eller i bygningsrum uden afløb eller med sikrede afløb, således at afløb herfra ikke kan forekomme. Farligt affald skal opbevares i hensigtsmæssige tætte beholdere, der er beregnet til formålet. Beholderne skal mærkes tydeligt med angivelse af indhold. Eventuel udendørs opbevaring skal ske på en overdækket plads eller i dertil indrettet container. Der må ikke kunne ske tilløb af regn- eller smeltevand til oplaget. Opbevaringspladsen eller containeren skal være indrettet således, at et udslip svarende til den største beholder i oplaget kan tilbageholdes. Indendørs opbevaring skal ske på tæt gulv med opkant eller anden opbevaringsform, som sikrer at et eventuelt spild ikke kan løbe til kloaksystemet, jorden eller andre recipienter. 2.7 Vedrørende affaldsbortskaffelse 31. Virksomheden skal overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumentere, at virksomhedens affaldsbortskaffelse, herunder af slam fra vandreservoir til "vandtæppet", sker i henhold til Bekendtgørelse om affald, nr af 13. december Tilsynsmyndigheden kan forlange skriftlig dokumentation herfor. 32. Virksomhedens frembringelse af farligt affald skal anmeldes til kommunalbestyrelsen, og bortskaffelsen af farligt affald skal foregå i overenstemmelse med kommunalt regulativ om indsamling og aflevering af farligt affald. 13

14 3 Vurdering og bemærkninger Pur Teknik A/S har ikke siden miljøgodkendelsen fra 1999 søgt om ændringer af produktionen. I forbindelse med revurderingen har virksomheden ikke ønsket at ansøge om ændring af driften. 3.1 Væsentligste aktiviteter Virksomheden, Pur Teknik A/S, fremstiller en række forskellige plastickomponenter på basis af plasttypen, polyuretan-plast. Plasten produceres ved at blande to flydende kemikalier sammen, der reagerer med hinanden hvorved plasten dannes. Ved at ændre på de to kemikaliers sammensætning, tilsætte hjælpestoffer eller ændre på påvirkninger under dannelsesprocessen, får den færdige plast en lang række forskellige egenskaber, som gør det muligt at anvende den til en række forskellige emner som fremtræder meget forskelligt. Virksomhedens andet hovedområde er at spraye et lag polyuretanplast på andre produkter. Det kan være jernbeholdere, andre plasttyper m.v. 3.2 Beliggenhed og planforhold Grunden er underlagt kommuneplanens rammebestemmelser og udlagt til boligområde. Virksomhedens nordlige del er endvidere beliggende i et område udlagt til erhvervsformål og omfattet af lokalplan nr. 30. Der er i lokalplanen givet plads til Mindre ikke generende erhverv og lettere industri eller erhvervsvirksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig omfang medfører gener i form af støj, luftforurening eller lug. Virksomhedens aktiviteter har ikke givet anledning til væsentlige klager siden sidste godkendelse fra Virksomheden er beliggende i område med drikkevandsinteresser og i indvindingsoplandet til Skovsgård Vandværk. Virksomheden er beliggende ca. 300 meter fra boringerne. Det vurderes, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører en særlig risiko for grundvandsforurening. 3.3 Væsentligste miljøpåvirkninger Virksomhedens væsentligste miljøpåvirkninger vurderes til at kunne være støj, emissioner til luften og affald fra rensning af maskiner. Støj Virksomheden ligger tæt på nabobeboelser, og driften af virksomheden kan derfor medføre støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden i de sidste 3 år. 14

15 Virksomheden har selv modtaget bemærkninger vedr. kørsel til og fra virksomheden samt den interne truckkørsel. Dette har bl.a. medført udskiftning af truck til nogle mere støjsvage. Emissioner til luften Det er vurderet, at der kan ske emissioner af flg. til omgivelserne: Polyoler Isocyanater, organiske Forskellige additiver Methylenchlorid Acetone Isopropanol Polyoler, isocyanater og additiver Virksomhedens produktion består således i at blande polyoler og MDI-isocyanat. Hertil kan der tilsættes en række additiver, der giver forskellige produktmuligheder. Processen vil ikke give anledning til dannelse af biprodukter. Det forventes at langt den største del af tilsætningsstoffer (additiver) vil blive tilbageholdt i produkterne. I forbindelse med produktionen vil kun de mest flygtige stoffer nå at fordampe, og blive udkastet via virksomhedens afkast. Isocyanater er omfattet af miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, hvilket indikerer, at der er tale om et problematisk stof. Det kan ikke afvises, at en lille del af de to hovedstoffer også suges ud og kastes ud i omgivelserne, men for det første vil et tab af udgangsstofferne samtidig betyde et tab af færdigvarer, hvilket ikke er i virksomhedens interesse og for det andet arbejder virksomheden med produkter, der tilpasset hinanden fra producentens side, bl.a. ud fra egenskaber som virksomheden har efterspurgt hos producenten. Det er således ikke virksomheden der eksperimentere med blandinger af forskellige polyoler og isocyanater. Virksomheden køber færdige tilpassede produkter, der er afprøvet med hensyn til procesforløb og egenskaber, samt ofte tilpasset virksomhedens maskinudstyr. Herudover kan det nævnes, at der er erfaring fra andre virksomheder, der arbejder med de samme produkter, og som specielt arbejder med opskumning af polyurethanskummet ved hjælp af tilsatte drivmidler. Målinger på disse virksomheder har vist, at f.eks. isocyanat ikke forekommer i målelige mængder i afkast. Herudover kan nævnes at MDI er meget lidt flygtigt, med et damptryk mindre end 0,01 Pa v. 25 C. Polyolerne betegnes ofte som lokalirriterende, hvilket vil sige, at de skal behandles med forsigtighed. De aktuelle polyoler indeholder primært butan-1,4-diol, der betegnes som lav miljøfarligt. Som nævnt indeholder polyolerne imidlertid en lang række additiver m.v., hvoraf nogle er miljøproblematiske, og bla. omfattet af Miljøstyrelsens effektliste. Ofte er det afgørende for slutproduktets egenskaber, at disse tilsætningsstoffer bliver i produktet. Dette og det forhold at de normalt kun er tilsat i minimale mængder bevirker, at emissionen af disse stoffer må forventes at være meget lav. 15

16 Methylenchlorid, acetone og isopropanol Virksomheden benytter sig af isopropanol, acetone og methylenchlorid til rengøring af maskiner. Isopropanol er med på listen over farlige stoffer, men vurderes som lav miljøfarlighed. Arbejdsmiljømæssigt kan det give anledning til udtørret hud, og har en lokalirriterende virkning. Stoffet skal derfor håndteres med omtanke. Virksomheden har oplyst, at der forventes et forbrug i størrelsesordnen 34 l pr. år. Det forventede forbrug er 0,15 liter/7,5 h = 0,02 l/h ~ 16 g/h. Massestrømsgrænsen for isopropanol (6250 g/h) overholdes med god margen. Acetone er med på listen over farlige stoffer, men vurderes som lav miljøfarlighed. Acetone er et hurtigt fordampende og meget brændbart organisk opløsningsmiddel med lavt kogepunkt, blandbart med vand og praktisk taget alle andre organiske opløsningsmidler. Virksomheden har oplyst, at der forventes et forbrug i størrelsesordnen 133 l pr. år. Det forventede forbrug er 0,58 liter/7,5 h = 0,077 l/h ~ 61 g/h. Massestrømsgrænsen for acetone (6250 g/h) overholdes med god margen. Methylenchlorid er et organisk opløsningsmiddel, med kogepunkt omkring 40 ºC, blandbart med vand. Stoffet benyttes til rengøring af sprøjteudstyr, og i forbindelse med afrensning af vognbunde i forbindelse med påføring af skridsikkert underlag på lastbiler. Stoffet er omfattet af listen over uønskede stoffer, måske kræftfremkaldende og ønskes begrænset på grund af dets sundhedsskadelige egenskaber. Stoffet skal søges erstattet af andre stoffer. Virksomheden har oplyst, at langt størstedelen af forbruget sker i forbindelse med pålægning af de skridsikre belægninger på lastbilbunde m.v., og da dette arbejde foregår ved vognmanden, belastes virksomhedens omgivelser ikke af emissionen. Virksomheden har oplyst, at der forventes et forbrug i størrelsesordnen 118 l pr. år. Det forventede forbrug er 0,51 liter/7,5 h = 0,068 l/h ~ 90 g/h. Massestrømsgrænsen for methylenchlorid er 25 g/h. For at opnå en sikkerhed omkring emissionen, er der stillet krav om, at virksomheden udarbejder en nærmere redegørelse for forbruget af methylenchlorid samt, at der undersøges muligheden for udskiftning til mindre problematiske kemikalier. Samlet vurdering Samlet er det vurderingen, at virksomheden arbejder med forskellige kemikalier, der kan være til skade for såvel ansatte som omgivelserne. Håndteret korrekt udgør de imidlertid en minimal risiko, idet der ikke i produktionsprocessen er forudsat, at der kastes stoffer ud i omgivelserne. Den største påvirkning kan tilskrives det at forme og udstyr engang imellem skal rengøres. I den forbindelse er det vigtigt, at tilsynsmyndigheden informeres bedst muligt om brugen af disse stoffer, således at forebyggende tiltag kan gennemføres. Der skal fremover være fokus på brugen af methylenchlorid. Konkret har Jammerbugt Kommune stillet vilkår om, at brugen af methylenchlorid kortlægges og så vidt muligt reduceres eller substitueres. 16

17 Affald fra rensning af maskiner Virksomheden har små mængder affald i form af udhærdet støbemasse og fejlproduktioner. Der forventes en årlig affaldsmængde af udhærdet støbemasse/fejlproduktioner på kg, som afleveres til Mokana. Brugt rensevæske, bestående af acetone indeholder op til 50% uudhærdet polyol og/eller isocyanat. Rensevæsken pumpes over i en 200 l tromle, som afleveres til modtagestationen i Aalborg. Der forekommer ca. 130 l brugt rensevæske om året. Virksomheden oplyser at de laver forsøg med genbrug af visse fejlproduktioner i andre produkter (fejlproduktionen granuleres og benyttes ved støbning af det andet produkt). 3.4 Vilkårsændringer I flg. afsnit er der angivet, om der er foretaget ændringer på vilkårene for virksomheden i de forskellige afsnit og med hvilken baggrund. Vedrørende indretning og drift Virksomheden har oplyst, at der ikke forventes produktionsændringer på adressen Aarupvej 6. Der kan evt. blive tale om at flytte dele af produktionen til virksomhedens anden adresse Poststrædet 26. Jammerbugt Kommune har vurderet, at det ikke har været nødvendigt at ændre på vilkårene. Der er ændret på vilkår 3 med hensyn til det maksimale oplag på virksomheden. Der har fra virksomhedens side været et ønske om at kunne opbevare større mængder polyol (4 tons) og MDI (3 tons) end i den hidtidige godkendelse. I den oprindelige godkendelse var der stillet vilkår om et maksimalt oplag 3 tons polyol og 2 tons MDI. Jammerbugt Kommune har vurderet, at udvidelsen i oplaget ikke vil medføre større gener eller sikkerhedsmæssige problemer. Vedrørende luftforurening Der er ændret på vilkår 8, 11-14, da der er kommet en ny vejledning Luftvejledningen, nr. 2 af Det tidligere vilkår 10 bortfaldt med Miljøstyrelsens afgørelse af 8. november Vilkår 9 er opdateret, så det omfatter de stoffer, der benyttes på virksomheden i dag. Vilkår 15 og 16 skal sikre at der ikke sker en meremission af skadelige stoffer til omgivelserne. Vilkår 17 skal sikre, at forbruget af methylenchlorid på virksomheden bliver kortlagt og evt. reduceret. Vedrørende lugt Jammerbugt Kommune har ændret formuleringen i vilkår 20 og 23. Der er alene tale om en præcisering. Virksomheden har ikke givet anledning til lugtgener, og det forventes ikke, at der vil komme lugtgener fremover. 17

18 Vedrørende støj Der er ændret på vilkår 26, da der er kommet en ny bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. nr af 11. december Vedrørende spildevand I vilkår 29 er Brovst Kommune er ændret til Jammerbugt Kommune. Vedrørende oplag, herunder oplag af affaldsprodukter Jammerbugt Kommune har ændret på formuleringen af vilkår 30 for at præcisere, at der ved indendørsopbevaring skal være opkant eller anden opbevaringsform som sikrer at der ikke sker udslip til kloaksystem, jorden eller andre recipienter. Vedrørende affaldsbortskaffelse Der er ændret på vilkår 31, da der er kommet en ny bekendtgørelse om affald nr af 13. december Vedrørende lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer Det forventes ikke, at virksomheden vil give anledning til gener i form af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Der er derfor valgt ikke at stille vilkår omkring dette. 3.5 Renere teknologi For i-mærkede virksomheder, udsender EU Kommissionen "BAT reference documents" (BREF-dokumenter), som fastlægger, hvad der må betragtes som den bedste tilgængelige teknik inden for de industrielle brancher, som IPPC direktivet omfatter. Der er således udarbejdet et BREF-dokument omhandlende produktion af polymerer. Viderebearbejdning af polymerer til slutprodukter er ikke omfattet af BREF-dokumentet. Efter gennemgang af dokumentet er det konkluderet, at Pur Teknik A/S ikke er omfattet af BREF-dokumentet, da virksomheden udelukkende viderebearbejder polymerer til slutprodukter. Virksomheden producerer polyurethan ud fra råvarerne polyol og isocyanat. Den præcise sammensætning af råvarerne varierer. Den miljømæssigt betydende råvare er isocyanat (MDI), hvilket blandt andet fremgår af stoffets lave B-værdi. Virksomheden har begrænsede muligheder for at anvende renere teknologi i selve processen, men kan vælge mindre miljøbelastende råvarer i det omfang disse er tilgængelige på markedet. Mulighederne begrænses dog af, at den grundlæggende proces bygger på isocyanater. MDI er opført på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, men er blandt de milde isocyanater. Der er p.t. ikke egnede substitutionsmuligheder på markedet, men udviklingen bør følges. Ved rengøring af forme og andet produktionsmateriel benyttes en række flygtige organiske stoffer, der kan giver problemer i arbejdsmiljøet og i nærmiljøet ved luftafkast. Der benyttes på nuværende tidspunkt acetone, isopropanol og methylenchlorid. Virksomheden har oplyst, at der ved udskiftning af maskiner er fokus på indkøb af maskiner, der bruger mindre mængder rensestoffer. 18

19 Methylenchlorid er omfattet af listen over uønskede stoffer, måske kræftfremkaldende og ønskes begrænset på grund af dets sundhedsskadelige egenskaber. Stoffet skal søges erstattet af andre stoffer. Virksomheden skal derfor have fokus på at udfase methylenchlorid fra virksomhedens produktion. Jammerbugt Kommune har ikke vurderet om methylenchlorid på nuværende tidspunkt kan udskiftes. 3.6 Partshøring Udkast til godkendelse blev sendt i høring d. 17. december Pur Teknik A/S har indsendt flg. kommentarer til udkastet: Vedr. Leverandør, Edulan og Hyperlast er begge blevet opkøbt af DOW. Side 7, vedr. indretning og drift, pkt 3, maksimale oplag ønsker vi ændret til 4 tons og 3 tons. Dette pga at vores leverandører kræver at vi aftager større batch ad gangen. Side 13, vedr. spildevand pkt 29 og vedr affaldsbortskaffelse pkt 31: Der foretages ikke udskiftning af vand, Polyurethanen opfanges i vandresuaret, skimmes af efter udhærdning. Der tilføres kun vand som kompensation for fordampet vand. Side 17, affald fra rensning af maskiner, 3 afsnit: Vores affald afhentes af Mokano. Vedr. Forbruget af Methylenclorid: Vi arbejder intenst med at komme af med produktet, og forsøger dagligt at minimere forbruget, pt. forsøger vi at bruge Acetone og IPA i stedet, derfor ønsker vi forbruget af disse hævet fra 133 liter til ca 200 og 34 liter til ca 200 liter, hvis det kan lade sig gøre? Jammerbugt Kommunes kommentarer til fremsendte kommentarer: Vedr. oplag: Vilkår 3 er blevet ændret efterfølgende. Vedr. spildevand og affaldsbortskaffelse: Jammerbugt Kommune har vurderet, at vilkårene ikke skal ændres, såfremt at det skulle være nødvendigt at bortskaffe spildevandet fra vandtæppet. Vedr. forbrug af hjælpestoffer: Et forbrug af acetone på 200 liter/år og isopropanol på 200 liter/år vil medføre en massestrøm på ca. 100 g/h for hver ved et jævnt forbrug henover året. Massestrømsgrænsen for acetone og isopropanol er 6250 g/h, og den overholdes med god margen. 19

20 4 Samlet vurdering Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at Pur Teknik A/S kan etableres indenfor rammerne af den gældende miljølovgivning. Der er endvidere lagt særlig vægt på, at virksomheden kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, at vejledende grænseværdier kan overholdes. Godkendelsen er imidlertid givet under betingelse af, at Pur Teknik redegør for brugen af methylenchlorid og evt. substituerer stoffet fra produktionen. Det er p.t. ikke muligt for virksomheden at substituere MDI. Det vurderes, at virksomheden løbende bør være opmærksom på, om muligheden opstår. Jammerbugt Kommune vurderer desuden, at Pur Teknik A/S generelt anvender den bedste tilgængelige teknik til forebyggelse og begrænsning af forurening. 20

21 21

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelsee

Tillæg til miljøgodkendelsee Tillæg til miljøgodkendelsee Brovst Speedway Club Over Søen 12 9490 Brovst April 2010 1 Miljøgodkendelse af kørsel på speedwaybane Tillæg med vilkårsændring til miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere Nordcoll A/S Egeskovvej 12 3490 Kvistgård Steen Seier Karlsen Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 02.12.2016 Sagsnr. 16/ Sagsbehandler Malene

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE 14. januar 2014 Sags nr. 13/33545 Udarbejdet med rådgivning fra NIRAS A/S Sagsbehandler: Marie Jul Ougaard Tlf. 72 36 41 30 Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-01-2012 Dato: 14-11-2011 Sag nr.: TMU 3 Sagsbehandler: Lene Sehested Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

Spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen om nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene

Spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen om nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene Novopan Træindustri A-S 29. februar 2011 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 11/38464 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Helle Kløcher Brevet sendes kun pr. e-mail til: Tlf.: 87 53 52 65 asm@novopan.dk Spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Miljøgodkendelse til Frederikshavn Kraftvarmeværk, Vendsysselvej 8, Frederikshavn

Miljøgodkendelse til Frederikshavn Kraftvarmeværk, Vendsysselvej 8, Frederikshavn A m t s g å r d e n Frederikshavn Kraftvarmeværk Vendsysselvej 8 9900 Frederikshavn Att. Peter Jordan Jensen e-mail: pjo@frederikshavn.dk Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300, 9220 Aalborg Øst Telefon 9635

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup Vesthimmerlands Kommune Drift og Anlæg Dato: 13. december 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-42867 Dokumentnr.: 820-2017-296902 Sagsbehandler: Gitte Sørensen

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Virksomheden har etableret centralstøvsugeranlæggene i afdelingerne F og P3 og taget dem i brug i uge 12, Dette lovliggøres hermed.

Virksomheden har etableret centralstøvsugeranlæggene i afdelingerne F og P3 og taget dem i brug i uge 12, Dette lovliggøres hermed. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01105 Ref. bebha/gukha Den 24. juni 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for centralstøvsugere i F og P3 Miljøstyrelsen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Simon Moos A/S Kallehave Sydals

Simon Moos A/S Kallehave Sydals 04-01-2013 12/24399 KS: aann Simon Moos A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændring af vilkår for støjgrænser til Simon Moos A/S Sønderborg Kommune meddeler den 4. januar 2013 påbud om ændring af støjgrænser.

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Forudgående høring Der er foretaget 14 dages forudgående høring hos naboer i nærområdet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger.

Forudgående høring Der er foretaget 14 dages forudgående høring hos naboer i nærområdet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger. BM KILDEDAL HOLDING ApS Kildedalen 13 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00443 Ref. HASKR Dato: 19. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 27036635 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen.

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-02000 Ref. Johje/Bjens Den 29. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Ekokem til permanent opstilling

Læs mere

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 SB Pork A/S Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-01820 Ref. Maljs/metho Den 18. december 2015 MILJØGODKENDELSE For: SB Pork A/S Markedsvej 9 6650 Brørup

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af produktion af gél i lille skala FeF Chemicals A/S Februar 2009 Revurdering af Miljøgodkendelse Nyt laboratorium For: FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 4600 Køge Matr.nr. 27b, Ølsemagle

Læs mere

(sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk)

(sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk) AffaldPlus, Forlev Miljøanlæg Vejlagervej 4A 4241 Vemmelev (sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk) Sendt pr post til nærmeste

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Munks Produkt ApS Banevænget 11 4930 Maribo FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 14. DECEMBER 2015 Munks produkt Aps har den 25. november 2015 søgt om justering af vilkår 23 i miljøgodkendelsen af 4. december

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til skift mellem dyretyper i stalde på Kollerup Strandvej 217, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til skift mellem dyretyper i stalde på Kollerup Strandvej 217, 9690 Fjerritslev Torben Kjeldgaard Klit Kollerup Strandvej 217 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner Ingrid Uglebjerg Thomsen Strandvejen 78 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Tempress A/S 19. december 2012 1 Sagsnr.: MIL/00/02288 Journalnr.: 09.3001G02 Sagsbeh.: LB K.S.: HK Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse af: Genwin A/S Industrivænget 6-8, matr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt ELF DEVELOPMENT A/S Strandvejen 70 2 2900 Hellerup 25. januar 2016 Tilladelse til genindbygning af knust asfalt Firmaet DGE har på jeres vegne med brev af den 25. september 2015 søgt om tilladelse til

Læs mere

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg i KØBENHAVNS KOMMUNE Miljøkontrollen Københavns Kommune Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 DK-1502 København V Design

Læs mere

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse:

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Godkendelsesdato / offentliggørelse: 16.12 2014. Indhold Indhold... 2 Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 Vilkår for tillæg til miljøgodkendelsen...

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere