Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skovsgaard Gods. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skovsgaard Gods. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet"

Transkript

1 e e Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skovsgaard Gods Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet e Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer e

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 '1 FREDNINGSNÆVNET FOR FYNS AMT Toftevej 31, 5610 Assens Tlf Telefax Revision af fredningen af Skovsgaard Gods Sydlangeland kommune, Fyns Amt Fredningsnævnets afgørelse af 31. august 2006

4 Side 2/11 Begæringen om fredning Den 16. marts 2004 bekendtgjorde fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens 37, stk. l, at Danmarks Naturfredningsforening har rej st fredningssag for Skovsgaard Gods, Sydlangeland kommune, om revision af den eksisterende fredning. Fredningsarealet Fredningsforslaget udgør ca. 386 ha. omfatter følgende matr. nr.: l-a Skovsgaard Hgd., Humble l-b, l-c og l-d smst. 2-b Hennetved by, Lindeise 2-c, 3-a, 3-b, 3-c, 3-e, 7-f, 8-d, 8-e, 9-a, 9-d, lo-b, 23-a, 31-b, 32, 34, 35, 36, 38-a, 39-d, 39- e, 45-a, 78-a, 8-b, 33, 39-f, 2-a, 7-g, 22, lo-a, 40-a og umatrikuleret areal smst. Skovsgaard Gods ejedes tidligere af Ellen Fuglede. Da Ellen Fuglede ikke havde nogen livsarvinger, bekymrede hun sig om ejendommens fremtid. Tankerne gik på, hvordan Skovsgaards landskabelige værdier kunne bevares efter hendes tid. Ellen Fuglede besluttede, at ejendommen efter samråd med Danmarks Naturfredningsforening skulle fredes, og ejendommen b.lev fredet ved fredningsnævnets kendelse af 10. september I 1974 testamenterede Ellen Fuglede Skovsgaard Hovedgård med tilhørende skove, bøndergårde og huse til Danmarks Naturfond på en række betingelser, som blev tinglyst på ejendommen i 1980, og bestyrelsen for "Skovsgaard Fond" er tillagt påtaleret. Efterhånden som årene er gået, er det blevet stadig mere klart, at fredningsdeklarationen fra 1973 ikke opfylder tidens krav til en fredning. Først og fremmest mangler fredningen formålsbestemmelser, hvilket har vanskeliggjort en fortolkning af fredningsbestemmelserne i de forløbne år. Derudover mangler fredningen bestemmelser om naturpleje og naturgenopretning, som i en lang række år er indgået som en naturlig bestanddel i alle fredninger. Igennem årene har fredningsnævnet adskillige gange taget stilling til ansøgninger fra Danmarks Naturfond vedrørende ændringer på Skovsgaard. Nærværende fredningsforslag er fremsat af Danmarks Naturfredningsforening med tilslutning af Danmarks Naturfond som ejer afskovsgaard Gods og fremsat uden krav på erstatning. Forslaget er udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening efter drøftelser med Danmarks Naturfonds bestyrelse, Skovsgaards Fond, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Danmarks Naturfredningsforenings Samråd for Fyn, Fyns Amts, Skov- og Naturstyrelsen, Fyns Statsskovdistrikt, Danmarks Naturfredningsforenings Naturfaglige Udvalg, Danmarks Naturfredningsforenings Forretningsudvalg og administrator Lars Johansen samt skovrider Henrik Staun og naturvejleder Marianne Krag Petersen. Det bemærkes, at Henrik Staun i sin tid var med til at lave testamentet, og Staun har udtalt, at han er sikker Då. at de nye bestemmelser vil være ioverensstemmelse med Ellen Fugle-

5 Side 3/11 Beskrivelse af fredningsområdet Landskabsbeskriveise Med sit ejendommelige, knoppede overfladerelief indtager Langeland en særstilling inden for det sydfynske område. Øens lave morænelandskab er oversået med 700 små og store, afrundede enkeltbakker, i almindelighed med en højde på indtil 30 meter; men også enkelte, der er lidt højere, deriblandt Skovleb;erg (45,7 meter), Egebjerg (39 meter), Skinderløkke 40,5 meter), Stavsbjerg (30 meter). 2 af disse, Egebjerg og Stavsbjerg, er beliggende i Hennetved Haver, som tilhører Skovsgaard. I alt ligger der 9 af disse på ejendommen. Disse hat- eller bryst formede bakker består af moræne- og smeltevandsaflejringer, der af istryk fra øst-sydøst er presset op i en skrå stilling. Bakkerne synes undertiden at ligge i flere, indbyrdes parallelle rækker, såkaldte israndstrøg. Den frugtbare jord, bortset fra Påø, har fra gammel tid været intensivt udnyttet, og nogle få smukke landbrugsejendomme ligger spredt på ejendommen. Det kuperede landskab og de separate småskove med hovedsagelig bøgeskov tilfører Skovsgaard stor landskabelig. ynde. En smal fjordarm har tidligere strakt sig ind fra Langelandsbæltet over de lavtliggende Påø Enge og Påø Bæk og omkring Påø, som dengang virkelig var en ø. En smal, offentlig vej fra Hennetved mod øst, Kågårdsvej, åbner mulighed for oplevelse af et genoprettet vådområde, Rebjerg Sø, og en kilometer lang kysts samspil med et frodigt landbrugs land. Skovsgaard omfatter 387 ha, der fordeler sig med 95 ha skov, der er fredskov og fordelt på 7 større og mindre skove, med 242 ha landbrug fordelt på 3 ejendomme, der samdrives, med 38 ha enge, med Hennetved Mose på 13 ha, heraf er 9 ha under tilgroning som urørt skov, med Skosvsgaards Mølle (Møllegården er bygnings fredet) på 5 ha og endelig med have- og parkarealer på i alt 5 ha. Skoven Hennetved Have på ca. 45 ha ligger for sig selv sydøst for Lindelse, mens resten af området er velarronderet og grænser på en strækning af 1,2 km ud mod Langelandsbæltet. Skovsgaards historie De ældste, historiske oplysninger om Skovsgaard stammer fra 1457, hvor det oplyses, at ejendommen ejedes af Peder Modescal. Ejendommen har op gennem århundrederne været ejet bl.a. af familierne Pors og Abildgaard. Thyra Fuglede arvede Skovsgaard i Ved hendes død i 1951 overtog hendes datter Ellen Fuglede ejendommen. I 1974 testamenterede hun Skovsgaard til Danmarks Naturfond. Ved hendes død i 1979 arvede Danmarks Naturfond ejendommen og overtog den pr. 31. december Hovedbygningen ligger på en holm omgivet af grave. Den er opført i 1889 i røde mursten i tidlig renæssancestil. Den gamle hovedbygning, der blev nedrevet i , var en firelænget hindin2:sværksbvqi1ine:fra 1600-tallet. Før den tid har der ligget en ældre bygning i

6 Side 4/11 Natur- og kulturformidling Et centralt element i den strategi, som Danmarks Naturfond har lagt for Skovsgaards fremtid, har været, at der skulle ske en formidling af stedets naturhistorie og kulturhistorie. Tanken er at give de besøgende en større viden om økologi og sammenhæng mellem landskabsbenyttelsen i fortid og nutid og dermed en forståelse for disse emners betydning i dagens og morgendagens Danmark. Derfor skal fredningen sikre muligheden for, at natur- og kulturformidling Denne formidling kan ske indenfor fredningen. kan finde sted. I princippet bør det ske indenfor de eksisterende bygningsrammer, men det bør også ske med nænsomhed i naturen, f.eks. i forbindelse med anlæg af fugletårne, naturstier, opsætning af informationsmaterialer, naturgenopretning m. v. At Danmarks Naturfonds ønsker om formidling af natur og kultur også har en konkret form, ses ved, at Langelands Museum har indrettet et vognmuseum og et skovbrugsmuseum i Skovsgaards udlænger. I Skovsgaards hovedbygning har museet indrettet landets eneste tyendemuseum. Desuden er en naturvejleder tilknyttet Skovsgaard.. Den planmæssige baggrund for fredningsforslaget Regionplan for Fyns Amt I regionplanens afsnit om naturbeskyttelse angiver amtet en række overordnede målsætninger på naturområdet: at fastholde og styrke naturindholdet i regionen, at sikre og forbedre levevilkårene for vilde dyr og planter, at sikre den genetiske arv for fremtiden, at tage hensyn til befolkningens muligheder for alsidige naturoplevelser nu og i fremtiden, at tage hensyn til turismen og de rekreative muligheder. Realiseringen af målsætningerne tager udgangspunktet i udpegning af landskabelige interesseområder, således som det fremgår af hovedkort 3 og 4 til Regionplan Skovsgaard Gods er beliggende i landzone. Fredningsforslaget er i klar overensstemmelse med disse mål og udpegninger og medfører ingen uoverensstemmelser med regionplanlægningen Kommuneplan for Sydlangeland kommune

7 Side 5/11 Der er ingen uoverensstemmelser med dette fredningsforslag. Fredningsnævnet har afholdt offentligt møde og besigtigelse på Skovsgaard. På mødet var sagsrejseren repræsenteret, ligesom Skovsgaards Fond, Fyns Amt, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Danmarks Naturfond og DOF-Fyn. Alle myndigheder og foreninger gav på mødet udtryk for, at fredningsforslaget var godt, og at det var en god ide, at fredningen blev moderniseret. overordnet En enkelt privatperson gav udtryk for, at det vil være urimeligt at ændre på fredningen, idet han ikke mente, det ville være i frøken Fugledes ånd. Sagen har herefter været udsat på drøftelse af ændringer af enkelte af fredningsbestemmelserne i overensstemmelse med det, der blev drøftet på mødet. Danmarks Naturfredningsforening har herefter fremsat forslag til ændring af bestemmelserne, hvilke ændringer er blevet tiltrådt af Fyns Amt. Fredningsnævnets bemærkninger Fredningsnævnet tiltræder, at det har været nødvendigt og en god ide at modernisere fredningsbestemmelserne vedrørende Skovsgaard Gods. Det har bl.a. været nødvendigt med formålsbestemmelser og endvidere tilføjelse af bestemmelser vedrørende naturpleje. Fredningsnævnet tiltræder derfor, at Skovsgaard Gods efter anmodning fra Danmarks Naturfredningsforening og med tiltrædelse af ejeren som frivillig fredning fortsat skal været fredet, men således, at fredningsbestemmelserne ændres, således at der på ejendommen, der udgør følgende matr. nr.: l-a Skovsgaard Hgd., Humble l-b, l-c og l-d smst. 2-b Hennetved by, LindeIse 2-c, 3-a, 3-b, 3-c, 3-e, 7-f, S-d, 8-e, 9-a, 9-d, lo-b, 23-a, 31-b, 32, 34, 35, 36, 38-a, 39-d, 39- e, 45-a, 78-a, S-b, 33, 39-f, 2-a, 7-g, 22, lo-a, 40-a og umatrikuleret areal smst., fastsættes følgende: Fredningsbestemmelser 1 Fredningens formål Fredningen har til formål:

8 Side 6/11 ~kytte det naturlige dyre- og planteliv og deres levesteder, at foretage naturgenopretning, at sikre, regulere og forbedre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder udover hvad den generelle lovgivning giver regler for. Dette skal ske i respekt for naturværdierne, at skabe mulighed for formidling af natur- og kulturhistoriske værdier. Det gælder bl.a. det økologiske landbrug og det naturnære skovbrug og herregårdslandskabets kvaliteter. 2 Terrænændringer Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden, eller foretages opfyldning, planering eller afgravning afterrænet. Sten- og jorddiger - uanset størrelse - og levende hegn må ikke fjernes eller beskadiges og skal vedligeholdes. Der må ikke ske ændringer i tilstanden af moser, søer, vandhuller og vandløb, som har negativ indflydelse -- på det naturlige dyre- og planteliv, jf. kortbilag l og 2 over naturbeskyttelseslovens 3 og 4. Der må ikke ske kystsikring. Forbuddet mod terrænændringer gælder ikke for: Genoprettelse af naturlig vandstand, frilæggelse af vandløb eller andre foranstaltninger, der tjener til at styrke fredningens formål, herunder som led i et eventuelt naturgenopretningsprojekt, og videnskabelige, herunder arkæologiske undersøgelser. 3 Bebyggelse m.v. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder medhjælper- og aftægtsboliger, skure, boder, jagthytter, transformatorstationer eller lignende. cafeteriaer, I eksisterende bygninger må der indrettes natur- og kulturformidling og servicefaciliteter til de besøgende. dambrug, grisefarme, stutterier, ridehaller eller lig- Der må ikke nyopføres pelsdyrfarme, nende. Fredningen er ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse af størrelse, udformning og placering kan opføres de for landbrugsdriften erhvervsmæssigt nødvendige bygninger.

9 Side 7/11 Fredningen er heller ikke til hinder for opstilling af nødvendige, mindre læskure til kreaturer, heste, får, geder og grise m.v. Dog kræves fredningsnævnets godkendelse afudfonnning, herunder materiale- og farvevalg, samt størrelse og placering. Når brugen af disse anlæg ophører, skal de fjernes. 4 Konstruktioner og anlæg m.v. Der må ikke etableres andre faste anlæg og konstruktioner. Eksempelvis må der ikke anbringes usædvanlige hegn, tårne, vindmøller, tankanlæg, læsseramper eller master, herunder master for luftledninger, og der må ikke føres luftledninger over arealerne. Der må ikke etableres lysanlæg, bortset fra sædvanlig nedadrettet belysning i tilknytning til beboelsesog driftsbygninger. Fugletårne og andre anlæg til n~turformidling kan opsættes med fredningsnævnets godkendelse. Der må ikke anlægges campingpladser, sportsanlæg, herunder golfbaner, skydebaner, motorbaner eller landingsbaner for fly og helikoptere. Der må heller ikke etableres oplags- og lossepladser. Affald må ikke henkastes, ligesom der ikke må hensætte s udrangerede brugsredskaber, bilvrag og lignende i landskabet.. Der må ikke etableres opdræt af fjerkræ eller anlægges drivhus gartnerier, koloni- og nyttehaver, jf. dog 5 C. Der må ikke anbringes campingvogne, telte eller lignende. Dog skal det være tilladt for korte perioder at opstille'skurvogne/campingvogne til brug for skovarbejdere eller folk med et midlertidigt feltarbejde på ejendommen. I særlige tilfælde er teltslagning tilladt i begrænset omfang, max. 8 telte i forbindelse med bygningerne og ved særlige arrangementer. Primitive lejrpladser kan indrettes inklusive shelters, men kun med fredningsnævnets tilladelse. Fredningen er ikke til hinder for opstilling af sædvanlige landbrugshegn til kreaturer, heste, får, geder og grise, men hegningen må ikke begrænse offentlighedens adgang, som fastsat i 10. Eventuelle træhegn skal, såfremt de males, holdes i mørke jordfarver. 5 Arealernes anvendelse A. Landbrugsarealerne Landbrugsarealeme skal drives efter økologiske principper i henhold til regler, der til enhver tid er gældende for økologiske jordbrug i Danmark. Landbrugsarealer kan afgræsses ~gge uden dyrkning med fri vegetationsdynamik. Engene skal bevares som vedvarende græsningsarealer med udledning af vand uden pump-

10 for at gavne ynglende vandfugle. Side 8/11 Træ- og hegnspleje. Udenfor de skovbevoksede områder skal alleer, frie trægrupper, fritstående træer, havetræer og alle levende hegn stedse bevares og værnes. Relevant pleje skal løbende foretages. Efter udgåede eller fældede træer kan der genplantes. Fældning af træer og hegn, som ikke er led i normal pleje, kræver tilladelse fra fredningsnævnet. I det åbne landskab må der, i det omfang det harmonerer med fredningens formål, etableres læhegn. Huller i eksisterende levende hegn må udfyldes ved nyplantning, og i særlige tilfælde kan der med fredningsnævnets tilladelse etableres beplantning eller naturforyngelse med hjemmehørende træer og buske. Overdrevsarealer må ikke omlægges eller tilplantes. B. Skovene Skovsgaard Skovdistrikt omfatter 93 ha. Det består af Hennetved Haver 47,4 ha, Konabbe Skov 29,3 ha og,diverse småskove 16 ha. Mål: Der skal praktiseres en bæredygtig, naturnær skovdrift - herunder med gamle driftsformer og urørt skov, der opretholder eller genopretter en gunstig bevaringstilstand for skovenes naturtyper og deres vilde flora og fauna, således at naturværdierne sikres bedst muligt i varierede og afvekslende skove. friluftsliv og indgå som en værdifuld del af eg- Skovene skal tillige tilgodese befolkningens nens landskab.. Midler: For at tilgodese en gunstig bevaringsstatus for skovenes dyre- og plantearter og deres levesteder skal der til stadighed være ca. 20% af skovarealet udlagt til særlige driftsformer. De øvrige løvtræsbevoksninger overholde,s i højere omdrift end sædvanligt i dansk skovdyrkningspraksis, og de forynges så vidt muligt naturligt med eller uden j ordbearbejning i en glidende overgang over år. Renafdrifter anvendes kun undtagelsesvis, f.eks. i tilfælde aftræarts- og proveniensskifte, ved overgang tillystræart eller fra nåletræ til løvtræ. For at bevare skovstrukturens stabilitet og en høj biodiversitet opretholdes ydre skovbryn i en bredde af mindst 20 meter som vedvarende løvskov.. Træruiner, udgåede eller døende løvtræer bør om muligt overlades til naturligt henfald. For at fremme forekomst af dødt ved fjernes nedfaldent ved ikke i skovbunden - bortset fra

11 Side 9/11 Unge og gamle solitærtræer frihugges og værnes, således at der på langt sigt vil stå markante enkelttræer på iøjnefaldende steder. Udtynding kan gennemføres i yngre og mellemaldrende bevoksninger, hvorved træernes evne til at blive gamle bevoksninger fremmes. Ved plantning anvendes træer af dansk herkomst og gerne af dansk oprindelse. Gamle egebevoksninger - med en diameter i brysthøjde på mere end 40 cm - fældes ikke, og skadelig opvækst fjernes. Hasselunderskov stævnes med passende mellemrum. Ær (ahorn) accepteres, men søges reduceret i udbredelse. Der anlægges ikke bevoksninger af ær. Nåletræernes andel i skovarealet reduceres, og løvskovsarealer kan ikke konverteres til nåletræ. Nyplantninger i løvtræ kan anlægges og vedligeholdes. Selvforyngelse og især naturforyngelse tilstræbes. Kemikalier, bortset fra afværgernidler til påsmøring mod musebid, anvendes ikke. Ved træartsvalg tages hensyn til områdets naturlige fugtighedsforhold, således at eventuelle grøfter kan sløjfes. Der tilstræbes så naturlige vandstandsforhold som muligt. Grøftvedligeholdelse i bevoksningeme reduceres og bør med tiden ophøre, og grøfterne kan tilkastes. For nuværende bøgebevoksninger gælder, at grøfter opretholdes i det omfang, det er nødvendigt for deres fortsatte vækst og sundhed. Ledegrøfter kan oprenses. Naturlige vandhuller oprenses ikke, dog kan det ske, hvis værdifulde pollenserier ikke ødelægges. Fredningen skal ikke være til hinder for yderligere tiltag i skovene, der er i overensstemmelse med fredningens formål og som understøtter og forbedrer biodiversiteten i området. C. Have- parkarealer Som en naturlig del af den natur- og kulturfonnidling, der i dag finder sted på Skovsgaard, er frednin"gen ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse kan etableres et videns- og oplevelsescenter om frugt og bær, "Den Fynske Frugthave", på Skovsgaard. Der kan på marken "Agerløkke" syd og øst for bygningsmassen etableres oplevelses- og formidlingsområder bestående af plantninger med frugttræer og bærbuske omkranset af græsarealer. I forbindelse med landbrugsbygningerne kan der etableres væksthus og orangeri. D. Salg Ingen del af de fredede arealer må frasælges. 6 Vandet i landskabet

12 Side 10/11 ne. Fredningen skal i~e være til hinder for at lukke flere dræn og grøfter på arealer, der henligger som halvkultur med plejebehov og naturarealer uden plejebehov, således at der genskabes en naturlig hydrologi. 7 Vandløb og søer Grødeskæring begrænses i Påøbækken og i de tilstødende vandløb. Kravet til vandløbenes kvalitet som levested for flora og fauna prioriteres over kravet til vandløbets vandafledende effekt. Den regulerede Påøbæk med tilstødende vandløb kan restaureres med skabelse af slyngninger. Alle naturlige og opdæmmede søer og gravede damme og vandhuller - uanset størrelse - opretholdes og plejes. Damme og vandhuller kan oprenses som led i plejen, hvis de er gravede eller på anden måde kunstigt frembragte. 8 Jagt og fiskeri Al udsætning og fodring af jagtbart vildt er ikke tilladt. Jagten skal drives på en måde, som er tilpasset områdets bæreevne og under stadig hensyntagen til de enkelte arters bestandsudvikling. Når gældende jagtlejekontrakt ræv samt fasan. er udløbet, reduceres jagten til kun at omfatte råvildt, dåvildt, Fiskeri med ruse og garn på Skovsgaards arealer er ikke tilladt. ( Offentligheden 9 Offentlighedens adgang og ophold har ret til at færdes og opholde sig i fredningsområdet efter samme regler, som gælder for Miljøministeriets, Skov- og Naturstyrelsens arealer.. 10 Naturpleje og naturgenopretning Fyns Amt har som plejemyndighed ret til- efter forudgående drøftelse med Danmarks Naturfond og Danmarks Naturfredningsforening - at udføre naturpleje på arealerne til opfyldelse af fredningens formål. Fredningen er ikke til hinder for, at der med ejers samtykke og med fredningsnævnets godkendelse gennemføres naturgenopretningsprojekter til opfyldelse af fredningens formål,

13 Side 11/11 af stedets omfattende kultur-,ognaturværdier, således at videnskabelige, landskabelige og rekreative hensyn kan tilgodeses i vidt omfang i fremtiden. 11 Bonusvirkning \ Ovenstående fredningsbestemmelser træder i stedet for tilladelser efter naturbeskyttelseslotns 3 og 15-19,jf. naturbeskyttelseslovens 38, stk Dispensation Fredningsnævnete kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens 50, stk. l. 13 Ophævelse af den tidligere fredning Kendelse om fredning af Skovsgaard af 10. september 1973, der er afsagt af Fredningsnævnet for Fyns Amts sydlige Fredningskreds, ophæves. Fredningen er frivillig, og ejeren har udtalt, at fredningen fortsat skal være gældende uden erstatning. Afgørelsen tinglyses ved fredningsnævnets foranstaltning, jf. naturbeskyttelseslovens 40, stk. 3. Tinglysningsgebyret udredes som fredningsudgift. og lokale aviser, jf. naturbeskyttelseslo- Nærværende afgørelse bekendtgøres i Statstidende vens 40, stk. 2. Fredningsnævnets afgørelse afbåde fredningens indhold og erstatningen kan i medfør afnaturbeskyttelseslovens 43, stk. 1, indbringes for Naturklagenævnet aflodsejeren og de i naturbeskyttelseslovens 43, stk. 2, nævnte klageberettigede. Klagen indgives i medfør afnaturbeskyttelseslovens 43, stk. 4, skriftligt til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede. l.raunholt ~ Torbe Igensen ~~ 1 ~~fl.d-~ ~;~~ Balie Ni~i;~n.-

14 KORT>

15

16 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

17 l FREDNINGSNÆVNET FOR FYNS AMT Toftevej 31, 5610 Assens TIL Telefax Danmarks Naturfond Skovsgaard Gods Kågårdsvej Rudkøbing Dato: 27. december 2006 Journal nr.: Frs. 16/205 Ved brev af 22. marts 2005 har Naturfonden ansøgt om dispensation fra fredningen af Skovsgaard Gods i forbindelse med ombygningen af den tidligere mejeribygning til tesøgscenter og naturformidling. Det fremgår af sagen, at bygningen skal have funktion som samlingssted og udgangspur1<.-tfor de aktiviteter, som finde t' sted på Skovsgaard. I arl::.øgningen er i øvrigt oplyst: På førstesall mejeribygnmgen etableres sovesal og badefaciliteter for grupper, især sbleklassr.:r som opholder SIg flere dage ~å Skovsgaard og brugere hsilitete-me, her- UIld-e ' "Elkovsgaard Naturværksted". Ved ndreming af sovesal er der fra brandmyti' di~11e,-l.cmekrav om etab;ering af brandtrappe. Den tænkes etableret l nordgavlen "'.:llr~ en jernpl?tforr.:1 på ca. 10 m 2 med nt'jgang VIatrappe mod ØSt. På vestsl,j,~n 8fbygningen i stueplan skal der etableres en ttitasse, som fia hygningen får forbmdelse til cafe og entrecenter. Terrassen bliver den udvendige del af cafe-området, da en stor del af det mdvendige rum VIIblive brugt til ophold s- og mødelokale for overnattende grupper. Fra terrassen bliver der forbmdelse til vandkikkert-arrangementet i den nærliggende "Hestedarnmen". Hele terrassen bliver opbygget i træ. Arealet er på 3,5 x 14 m, l alt 49 m 2. Der etableres rækværk omkring hele ter-rassen. Ud for gavlen mod syd og ved mdgangen til bygnmgen er to lindetræer, træerne er nu nået en størrelse som gør, at de skygger for taget afbygnmgen og derved skaber fugtproblemer l tagkonstruktionen. Det er ønsket at styne træerne til niveau med tagrenderne og derved bevarer træerne som stynede linde. " Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Sydlangeland kommune, der i brev af 17. maj 2005 har udtalt: " Der søges om dispensation til følgende arbejder: Etablering af en brandtrappe placeret på bygningens nordgavl med forbindelse til en sovesal på l.ste sal.

18 ~l,a Side 2/2 Etablering af en træterrasse på 49 m 2 på vestsiden af bygningen Styning af to lindetræer ud for bygningens sydgavl. Kommunens udvalg for teknik og miljø har på sit møde den behandlet sagen og har intet at anføre til det søgte dispensationer. Fredningsnævnets bemærkninger: meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod fred- Fredningsnævnet ningens formål. Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1. Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens 78, stk. 3, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbeskyttelseslovens 87, stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede. Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævllte frist er udløbet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet indel1 3 år efte.~j den er meddelt.

19 Fredningsnævnet for Fyn Albanigade 28, 5000 Odense C Tlf Telefax Odense, den 29. maj 2007 Journal nr.: Frs. 89/2006 Danmarks Naturfond Skovsgaard Gods Kågårdsvej Rudkøbing Ved brev af25. oktober 2004 har Danmarks Naturfond ved Lars L. Johansen fremsendt et brev til Fyns Amt, hvorefter Danmarks Naturfond søger om dispensation til opstilling af 4 informationsplancher, som oplyser de besøgende på Skovsgaard Gods om de oplevelser, de kan fa. i naturen på Skovsgaard. Det oplyses i brevet, at plancherne, hvoraf der er medsendt billeder, allerede er opført. Fyns Amt har den 13. december 2006 fremsendt dispensationsansøgningen til fredningsnævnet for Fyns Amt med henblik med meddelelse af dispensation. Fyns Amt anbefaler, at fredningsnævnet godkender de 4 informationsplancher. Langeland kommune har ingen indvendinger imod, at de 4 plancher godkendes af fredningsnævnet. Fyns Statsskovdistrikt og Danmarks Naturfredningsforening har ikke udtalt sig. Skovsgaard Gods er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 31. august I formålsbestemmelsen hedder det bl.a., at fredningen skal skabe mulighed for formidling af naturog kulturhistoriske værdier. Der er et generelt forbud mod etablering af faste anlæg og konstruktioner, men det er anført i 4, at "fugletårne og andre anlæg til naturformidling kan opsættes med fredningsnævnets godkendelse." Fredningsnævnets bemærkninger: Under henvisning til plancherne s størrelse og udseende og da formålet med opsætningen er at formidle naturoplevelser, finder et enigt fredningsnævnet, at opsætningen ikke er i strid med fredningens formål, hvorfor dispensation meddeles, således at det tillades Danmarks Naturfond at opstille 4 informationsplancher af en størrelse på ca. 80 x 100 cm. Fredningsnævnets afgørelse er truffet i medfør af naturbeskytlelseslovens 50, stk. 1.

20 '1 Side 2/2 Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens 78, stk. 3, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbeskyttelseslovens 87, stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede. Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke e

21

22

23

24

25

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet.

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 99 68 48 00 Telefax: 99 68 48 99 Den 1.D"SEP. 2013 FRS nr. 22/2013 Dok 22-2013A Rudersdal Kommune Byplan Plan

Læs mere

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Fredningsforslag i Nyborg kommune Juelsberg Slotspark Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf. 39 17 40 00 dn@dn.dk

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 02348.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00. Fredningen vedrører: Asum Alleer. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet

I. Domme 02348.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00. Fredningen vedrører: Asum Alleer. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet ., 02348.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00 I. Domme Fredningen vedrører: Asum Alleer Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet I Fredningsnævnet 03-04-1957 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen. -----_. ----- 00854.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00854.00 Fredningen vedrører: Bøgetræer I e Domme la ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-11-1942 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vilkår Landzonetilladelsen kan først udnyttes, når der er indhentet tilladelse efter Skovloven, og når klagefristen er udløbet uden klager.

Vilkår Landzonetilladelsen kan først udnyttes, når der er indhentet tilladelse efter Skovloven, og når klagefristen er udløbet uden klager. Plan og Kultur Naturnær.dk Østerbro 4 5690 Tommerup 19. december 2017 Sags id: 2017-0857 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø som ansøgt på ejendommen matr.

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

08036.00. Afgørelser - Reg. nr.: 08036.00. Fredningen vedrører: Borrebakken, Troldehøj, Bredebakker. Domme. Taksati ons kom miss ionen

08036.00. Afgørelser - Reg. nr.: 08036.00. Fredningen vedrører: Borrebakken, Troldehøj, Bredebakker. Domme. Taksati ons kom miss ionen 08036.00 Afgørelser - Reg. nr.: 08036.00 Fredningen vedrører: Borrebakken, Troldehøj, Bredebakker Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-08-2003 Kendelser

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

07909.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07909.00. Fredningen vedrører: Klippeløkke ved Kåsegård. Domme. Taksati ons kom miss io nen.

07909.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07909.00. Fredningen vedrører: Klippeløkke ved Kåsegård. Domme. Taksati ons kom miss io nen. 07909.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07909.00 Fredningen vedrører: Klippeløkke ved Kåsegård Domme Taksati ons kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur BEK nr 637 af 10/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 09-0115-000006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Opførelse af den nye bolig forudsætter landzonetilladelse efter planlovens 35 stk. 1. Middelfart Kommune er landzonemyndighed.

Opførelse af den nye bolig forudsætter landzonetilladelse efter planlovens 35 stk. 1. Middelfart Kommune er landzonemyndighed. Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Kit La Cour Bentzon og Jens Ole Andersen Tværgade 4 5500 Middelfart klc@estate.dk Jens.andersen@fredericia.dk

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise Mette Engesgaard & Jan Vesterlund Vingelhøjvej 66 6200 Aabenraa Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 12-10-2017 Sagsnr.: 17/27129 Kontakt: Lonnie Jessen Direkte tlf.: 7376

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

Lene Holm Wittrup Lokvig Faurskovvej Hadsten

Lene Holm Wittrup Lokvig Faurskovvej Hadsten Lene Holm Wittrup Lokvig Faurskovvej 18 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til etablering af ridebane, samt lovliggørende

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Einer Underbjerg6Hansen Borrevad 12 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 22. januar 2018 Sagsnr.: 17/37508 Ejendomsnr.: 7562 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> .' 1,./#7'" r 1a tr.nr.: 5052 Kvarter:

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet 07951.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07951.00 Fredningen vedrører: Birkemosen Domme Taksationskom missionen Natu rklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 25-11-1999, 12-11-1999 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Nr. Hostrup og Omegns Beboerforening Øbeningvej 15 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 27. september 2016 Sagsnr.: 16/31408 Ejendomsnr.: 9165 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning af eng

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning af eng Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning af eng Et engareal på ca. 3,7 ha vest fra Grindsted by ønskes afgræsset af heste. Engen, som ønskes afgræsset, er en del af et større sammenhængende

Læs mere

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013 Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Fredningsnævnet for Vestsjælland Vestensborg Allé 8 4800 Nykøbing F. Att. Janus Storland Høhne Tlf. 99 68 44 68 vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Læs mere

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup.

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup. Assens Rådhus 29. november 2016 Sags id: 16/18741 Landzonetilladelse vedr. etablering af sø Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Cento A/S Att.: Kim Strømman Via e-post: KS@cento.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk www.fredningsnaevn.dk

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Michael Bay Hansen Bogøvej 44 5900 Rudkøbing Udvikling og Læring Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 09-06-2015

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et drivhus som tilbygning til et eksisterende udhus på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et drivhus som tilbygning til et eksisterende udhus på ejendommen Jens Bjarne Pedersen Bjergskovvej 7 4300 Holbæk HOLBÆK KOMMUNE Dato: 05-04-2017 Sagsb.: Lone Vonsbæk Sagsnr.: 17/9430 Dir.tlf.: 72368046 E-mail: LOV@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Søbysøgård Træer. Domme. Taksations komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Søbysøgård Træer. Domme. Taksations komm iss ione n. 04921.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04921.01 Fredningen vedrører: Søbysøgård Træer Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-12-1969 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Peder Agger og Hanne Autzen Moltrup Bygade 6100 Haderslev

Peder Agger og Hanne Autzen Moltrup Bygade 6100 Haderslev Peder Agger og Hanne Autzen Moltrup Bygade 6100 Haderslev Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 25.

Læs mere

SVANA Sydjylland Skovridervej Gram

SVANA Sydjylland Skovridervej Gram SVANA Sydjylland Skovridervej 3 6510 Gram Delvis accept af anmeldelse om skovrejsning Dato: 25-10-2016 Billund Kommune har den 28. september 2016 modtaget en anmodning fra SVANA Sydjylland om at vurdere

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 18 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 18 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Aabenraa Kommune Drift og Vedligehold Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att: Mikkel Bigum Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 27. juli 2017 Sagsnr.: 17/19516 Ejendomsnr.: 19151 Kontakt: Lis Bækkelund

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vi foreslår, at du - inden gravearbejdet påbegyndes - undersøger, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger.

Vi foreslår, at du - inden gravearbejdet påbegyndes - undersøger, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger. Plan og Kultur Skovdyrkerforeningen Fyn Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg Att. Asbjørn Hellesøe-Jensen 24-11-2016 Sags id: 2016-1008 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

, I 07971.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00. Fredningen vedrører: Soderup Maglemose. Domme. Taksationskommissionen.

, I 07971.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00. Fredningen vedrører: Soderup Maglemose. Domme. Taksationskommissionen. , ( 07971.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00 Fredningen vedrører: Soderup Maglemose Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-2003 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Reinar Sandager Pedersen Egebjerg Landevej 25 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Du har søgt om tilladelse til, at afgræsse et naturareal

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej 11 8680 Ry Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Der meddeles hermed lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015 JUUL EJENDOMME ÅRHUS ApS v/ Michael Juul (mail: michael@juulejendomme.dk) Adelgade 87 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt stuehus og udhus Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen.

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen. 02328.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00 Fredningen vedrører: Mesinge Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-03-1957, 06-11-1956, 31-10-1956 Kendelser

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter VEJLEDNING TIL ANSØGNING Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter Fredericia Kommune afsætter årligt en pulje, hvorfra private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Susan Palmvig Ærtevej 19, 2, -4 2700 Brønshøj Kenneth Glamsbo Stoksbjergvej 28 4690 Haslev Robert Dennis Madsen Skuderløse Indelukke 4A 4690 Haslev Postadresse: Plan Frederiksgade

Læs mere

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 11.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44.

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. oktober 2015 J.nr.: NMK-520-00044 Ref.: AUP AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 00869.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00869.00 Fredningen vedrører: Pibe Møllegård Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-02-1943 Kendelser Deklarationer 'e

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af ny carport og redskabsrum, samt udvidelse af sommerhus.

Dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af ny carport og redskabsrum, samt udvidelse af sommerhus. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Birgit Valentin & Lars Dyrvig Petersen Præstevejen 22 Fjelsø 9620 Aalestrup Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre læskur på ejendommen matr.nr. 12d Kværkeby By, Kværkeby, beliggende Roligheden 6, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til at opføre læskur på ejendommen matr.nr. 12d Kværkeby By, Kværkeby, beliggende Roligheden 6, 4100 Ringsted. David Frederiksen Roligheden 6 4100 Ringsted Sendt på mail: daf@ebteknik.dk Landzonetilladelse til at opføre læskur på ejendommen matr.nr. 12d Kværkeby By, Kværkeby, beliggende Roligheden 6, 4100 Ringsted.

Læs mere

KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af areal.

KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af areal. KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 65 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 65 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til André Christensen Grønnevej 8 6360 Tinglev!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 1. december 2017 Sagsnr.: 17/33938 Ejendomsnr.: 12037 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73 76 82 14 E8mail:

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Pernille Vilhelmsen Jesper Ingemann Hansen Hydevadvej 3 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 11. august 2016 Sagsnr.: 15/25315 Ejendomsnr.: 8956 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche

Læs mere

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5.

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5. ARKITEKTFIRMAET MERETE LIND MIKKELSEN ApS Store Kongensgade 75B. 5.tv 1264 København K 18-12-2014 Sags id.: 14/630 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af atelier Du har på

Læs mere

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m².

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m². Plan og Kultur Gustav Kragh-Jacobsen Bredgade 36B, 4tv 1260 København K 17-11-2016 Sags id: 2016-0292 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af orangeri på ejendommen

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. Naturstyrelsen Sønderjylland Felstedvej 14 6300 Gråsten Att.: Rune Juelsborg Karsten () *+,&'' Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 14. november 2017 Sagsnr.: 17/18015 Ejendomsnr.: 22198 Kontakt:

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 22-08-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-121-15 Tilladelse

Læs mere

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning Frederik Kolmorgen Søndergaard Ledreborg Alle 18 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte:

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Dette er stormfaldsplanen for Stråsøkomplekset i Vestjylland. Stråsøkomplekset er et stort sammenhængende naturområde på ca. 5.200 ha. Udover Stråsø Plantage består området

Læs mere

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad 13-12-2010 10/43032 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen samt landzonetilladelse til etablering af 4 vandhuller samt ændring i terrænet

Læs mere

Per Markvart Nielsen Strandvej Højby. Den 4. november Natur, Miljø og Trafik

Per Markvart Nielsen Strandvej Højby. Den 4. november Natur, Miljø og Trafik Per Markvart Nielsen Strandvej 23 4573 Højby Den 4. november 2015 Natur, Miljø og Trafik Etablering af maskinhal på 690 m 2 i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej 23, 4573 Højby. Odsherred

Læs mere

07893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00. Fredningen vedrører: Ugleenge. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 01-10-1997

07893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00. Fredningen vedrører: Ugleenge. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 01-10-1997 07893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00 Fredningen vedrører: Ugleenge Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet 01-10-1997 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-07-1996 Kendelser. Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere