Bygherrerapport SOM 168 Sørup Øst IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygherrerapport SOM 168 Sørup Øst IV"

Transkript

1 Bygherrerapport SOM 168 Sørup Øst IV Svendborg sogn,sunds herred, Fyns amt, tidl. Svendborg Amt sted.nr KUAS jr.nr , ejerlav Sørup, matr. 14k Forfatter: Søren Jensen Lerkarskår med indridset vinkelmønster fra affaldsgruben A27 på Sørup Øst IV. Yngre bronzealder eller ældre førromersk jernalder. (ca 500 f.kr.) (Foto: Villy Nielsen) Svendborg Museum Bygherrerapport nr. 22, 2008

2 SOM 168 Sørup Øst IV Svendborg sogn, Sunds herred, Fyns amt, tidl. Svendborg amt, sted.nr , KUAS jr.nr , ejerlav Sørup, matr. 14k Bygherrerapport for udgravningen af boplads fra bondestenalder, bronzealder og ældre førromersk jernalder. Udført af Søren Jensen m.fl. I perioden 14. maj til 1. juni samt 21., 22. og 26 juni 2007 For Svendborg Museum. Indhold: Resumé... 3 Undersøgelsens resultater... 3 Huse og hegn... 4 Fundene og deres tidsfæstelse... 5 Sammenligning med samtidige bopladser i området... 6 Konklusion og perspektivering... 6 Undersøgelsens baggrund... 7 Topografi, terræn og undergrund Andre fortidsminder i området... 8 Administrative data... 9 Udgravningsmetode Dataliste... 11

3 Resumé I anledning af motorvejsanlæggelse er på lokaliteten Sørup Øst IV undersøgt et areal på kvadratmeter. Her er registreret forhistoriske aktivitetsspor i form af stolpehuller, gruber og kulturlag. Anlæggene ligger i små koncentrationer, hvorimellem der findes næsten anlægstomme arealer. Der er registreret et treskibet hus (formentlig fra bronzealder) samt to stolperækker (hegn eller tagbærende stolper i toskibede huse). Bygningerne ligger på et temmelig kraftigt skrånende areal. Mængden af fund fra pladsen er ikke overvældende, og de fleste fund stammer desuden fra ganske få anlæg. Fundene viser, at der har været aktivitet på pladsen fra bondestenalder (sen-neolitisk tid?) til ældre førromersk jernalder (ca f.kr.). Sørup Øst IV minder om de syd herfor beliggende pladser SB 175 og SB 192. Bygherre: Vejdirektoratet, Th. Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg Undersøgelsens resultater På lokaliteten Sørup Øst IV er der registreret i alt 178 anlæg; det drejer sig om 97 stolpehuller, 64 gruber (heraf 17 kogestensgruber), 3 kulturlag, 2 grøfter, 3 naturfænomener (opfyldte lavninger), en gasledning, en vandledning samt 4 målepunkter. Anlæggene ligger i små koncentrationer, hvorimellem der findes næsten anlægstomme arealer (Fig. 1). FAKTA Gruber En grube er en større nedgravning, der kan være brugt til talrige formål. Derfor er grubernes form, størrelse og dybde meget varierende. Som regel er gruberne væsentlig større end stolpehuller. Der findes flere forskellige typer af gruber, eksempelvis affaldsgruber der er nedgravninger, hvori er blevet smidt affald; eksempelvis knogler og/eller ødelagte genstande. De fleste oldsager på bopladsudgravninger finder man ofte i affaldsgruber. FAKTA Kulturlag Et kulturlag er et lag bestående af menneskepåvirket materiale. Kulturlag er dannet ved ophobning af affald; det kan for eksempel være på et husgulv eller på det sted (ofte en naturlig lavning), der er blevet brugt som mødding. I sådanne kulturlag kan findes fx dele af ødelagte lerkar og dyreknogler ofte i ganske store mængder. Fig. 1: Plan over udgravningen Sørup Øst IV. 3

4 Huse og hegn Der er registreret i alt tre bygninger (K1-3) på pladsen (Fig. 2): K1 er et treskibet hus, der er orienteret i retningen ØSØ-VNV. Huset er 6,6 meter langt, 3,7-4,7 meter bredt og består af tre par tagbærende stolper. Huset bredde snævrer ind i dets vestlige ende. K2 er en ØSØ-VNV-orienteret og 15 meter lang stolperække. Rækken består af fire stolper sat med 4,5-5,2 meters afstand. Der kan være tale om et hegn eller om tagbærende stolper i et toskibet hus. K3 er en ØSØ-VNV-orienteret og 13,5 meter lang stolperække. Rækken består af fem stolper sat med 2,6-4 meters afstand. Der kan være tale om et hegn eller om tagbærende stolper i et toskibet hus. Bygningerne ligger alle på de østlige dele af feltet, der udgår foden af en bakkes vestvendte skråning. De ligger således på et temmelig kraftigt skrånende areal. FAKTA Langhuse Man har bygget langhuse i Danmark siden begyndelsen af bondestenalderen. Igennem hele bondestenalderen og lidt ind i ældre bronzealder ( f.kr.) bygger man toskibede langhuse; det vil sige huse med en enkelt række af stolper inden i bygningen. Denne stolperække har båret husets tagkonstruktion og kaldes derfor for tagbærende stolper. I ældre bronzealder begynder man at bygge treskibede langhuse; det vil sige huse med to rækker af tagbærende stolper inden i bygningen. Treskibede langhuse er den altdominerende bygningsform i Danmark fra ældre bronzealder til slutningen af vikingetiden (1500 f.kr e.kr.). Fundene og deres tidsfæstelse Mængden af fund fra pladsen er ikke overvældende, og de fleste fund stammer desuden fra ganske få anlæg. Lerkarskår er næsten udelukkende fundet i kulturlaget A1, gruben A27 og gruben A151. Disse anlæg ligger tæt ved hinanden på den vestlige del af feltet (se Fig. 2). Der er fundet bearbejdet flint i et lidt større antal anlæg, men igen er det A1 og A27, der har givet den største mængde fund. I de øvrige anlæg er der kun fundet få og ukarakteristiske stykker bearbejdet flint; det drejer sig mest om affald fra forarbejdning af redskaber. Det skal desuden nævnes, at der er fundet ganske meget bearbejdet flint i den afrømmede muld. Kulturlaget A1 er svært at tidsfæste præcist. Eftersom der i bunden af kulturlaget er fundet et greb fra en flintdolk fra ældre bronzealder ( f.kr.) burde A1 være yngre (Fig. 3). Ikke desto mindre er der i den øvre del af kulturlaget fundet et stykke keramik, der er ornamenteret med indtryk fra snore, og den slags Fig. 2: Hus, mulige huse / hegn samt øvrige anlæg på Sørup Øst IV, der nævnes i teksten. 4

5 Fig. 3: Skæfte fra flintdolk fra kulturlaget A1. Ældre bronzealder ( f.kr.). (Foto: Villy Nielsen) udsmykning kendes nærmest kun fra bondestenalderen ( f.kr.). Der er ligeledes fundet et blad fra en flintdolk fra sen-neolitisk tid ( f.kr.) i den samme del af kulturlaget (Fig. 4). Et enkelt lerkarskår med rand fra A1 kan ikke dateres nærmere end bronzealder ( f.kr.) eller ældre førromersk jernalder ( f.kr.). Anlæggets øvrige flint- og keramikfund er for ukarakteristiske til at kunne dateres præcist. Kulturlaget er tilsyneladende blevet opfyldt gennem perioden sen-neolitisk tid til bronzealder / ældre førromersk jernalder ( f.kr.). Det drejer sig formentlig om et lag af jord, der over en længere periode er skyllet ned i en naturlig lavning. Skårene fra gruben A27 stammer fra adskillige kar, der på grundlag af deres form kan dateres til yngre bronzealder ( f.kr.) eller ældre førromersk jernalder ( f.kr.). Det skal i denne forbindelse nævnes, at det er svært at skelne mellem keramikken fra slutningen af bronzealderen og begyndelsen af jernalderen (Jensen 2005: s. 168 ff). I A27 fandtes desuden fire firkantede lerblokke, hvoraf to er udsmykkede med indridsede streger (Fig. 5). Sådanne lerblokke dateres traditionelt til førromersk jernalder (500 f.kr.-kr.f.). Nogle lerkarskår med rand fra gruben A151 er dateret til yngre bronzealder ( f.kr.) eller ældre førromersk jernalder ( f.kr.). Det skal også nævnes, at der under undersøgelsen af den nærliggende plads SOM 91 tilfældigt fandtes et blad fra en sen-neolitisk flintdolk i den opgravede jord fra et vådområde. Dolkbladet fandtes kun ca 12 meter sydvest for Sørup Øst IV-udgravningens sydvestlige grænse. I de stolpehuller, der indgår i pladsens bygninger, er der ikke gjort fund, som kan tidsfæstes nærmere. Hvis K2 og K3 er tagbærende stolperækker i toskibede huse, må de nødvendigvis være fra bondestenalder ( f.kr.) eller ældre bronzealder ( f.kr.), eftersom man ikke bygger denne slags huse i de senere forhistoriske perioder. Eftersom der ikke er fundet spor efter vægge i forbindelse med disse stolperækker, er det dog usikkert, hvorvidt der overhovedet er tale om huse. Vedrørende det treskibede hus K1 har man opført treskibede huse både i bronzealderen og i jernalderen, men K1 er bredt i forhold til de jernalderhuse, vi kender fra Svendborg-området. Det er imidlertid også bredt i forhold til mange bronzealderhuse, men der kendes dog eksempler på huse fra bronzealderen, der har ligeså stort tværspænd som K1 (se fx Boas 1991: Fig. 2). Således dateres K1 (med usikkerheder) til bronzealderen. Sammenfattende har der på lokaliteten Sørup Øst IV været aktivitet i hvert fald fra senneolitisk tid til ældre førromersk jernalder; dvs. i perioden f.kr. De mulige toskibede huse (K2 og K3) kan stamme fra den ældre del af denne periode, og det treskibede hus (K1) kan stamme fra den yngre del af denne periode. Vest for bygningerne er der igennem hele perioden nedskyllet jord med affald fra bopladsen i en naturlig lavning. I den yngre del af perioden er der i umiddelbar nærhed af denne lavning blevet gravet et par gruber, hvori der ligeledes er smidt affald. Herudover findes der spredte aktivitetsspor over hele bakkeskråningen; disse kan dog ikke tidsfæstes nærmere end oldtid grundet et sparsomt og ukarakteristisk fundmateriale. 5

6 Fig. 4: Blad fra flintdolk fra kulturlaget A1. Sen-neolitisk tid ( f.kr.). (Foto: Villy Nielsen) Fig. 4: Blad fra flintdolk fra kulturlaget A1. Sen-neolitisk tid ( f.kr.). (Foto: Villy Nielsen) vores søgegrøfter ved prøvegravningerne i et område. Når der så tilmed ikke er nogle fund, der kan tidsfæstes, er man ofte tilbøjelig til at nedprioritere sådanne pladser (se også Bjerrum 2001: s. 13). Det gør heller ikke billedet mere overskueligt, at der ofte findes gruber fra jernalderen på bronzealderpladserne, og at disse jernaldergruber indeholder langt større mængder fund end bronzealderanlæggene. Pladsen SOM 91 udgør et illustrativt eksempel: Her indeholdt over 80 procent af pladsens gruber ingen fund; de fundførende gruber indeholdt for størstedelens vedkommende kun få og ukarakteristiske genstande; det var kun yderst få gruber, der indeholdt større mængder fund, og heraf viste flere sig at stamme fra jernalderen. På trods af disse problemer har vi efterhånden kendskab til en del pladser med bopladsspor fra samme periode som Sørup IV i Sørupområdet. Fig. 5: Firkantet lerblok fra gruben A27. Ældre førromersk jernalder ( f.kr.). (Foto: Anja Holmvard) Sammenligning med samtidige bopladser i området Sørup Øst IV minder om de syd herfor beliggende pladser SOM 91 Sørup Sydøst og SOM 187 Hulgård V. Det drejer sig i alle tre tilfælde om bopladser med mindre koncentrationer af anlæg, hvorimellem der findes anlægstomme arealer. Et andet karakteristisk træk ved disse pladser er et sparsomt fundmateriale. Fundene fra alle tre pladser er dateret til bronzealder med indslag fra bondestenalder og/eller ældre jernalder. Anlæggenes spredning og manglen på fund (i særdeleshed fund, der kan tidsfæstes) gør, at pladserne fra perioderne før yngre førromersk jernalder (dvs. før 200 f.kr.) er svære at finde. Når anlæggene ligger spredt, er der større risiko for, at vi rammer forbi dem, når vi graver Konklusion og perspektivering Ud over pladserne fra samme periode som Sørup Øst IV, kender vi også til adskillige pladser med bopladsspor fra de efterfølgende perioder yngre førromersk jernalder (200 f.kr.-kr.f.) og ældre romersk jernalder (Kr.f.-200 e.kr.) i Sørup-området (se Andre fortidsminder i området ). Sammenlagt har vi det følgende (foreløbige) billede af bosættelsens udvikling i området øst for det nuværende Sørup indenfor perioden 2400 f.kr.-200 e.kr.: Tilsyneladende består bosættelsen i Sørupområdet i sen-neolitisk tid, bronzealder og ældre førromersk jernalder ( f.kr.) af temmelig spredte aktivitetsspor over større områder. Husene ser ud til at have ligget enkeltvis spredt i landskabet de huse, vi har undersøgt, ligger ofte ved foden af bakker og/eller i lavtliggende områder. Herudover har man gravet gruber til madlavning og gruber til deponering af affald over ganske store arealer både i nærheden af husene og i et omkringliggende større område. 6

7 Denne ret ensartede form for bebyggelse svarer udmærket til, hvad man kender til i det øvrige Danmark. Der kendes adskillige danske bopladser, hvor der har været bebyggelse kontinuerligt fra sen-neolitisk tid til bronzealder (Boas 1993; Bertelsen 1996: s. 108). Der kendes ligeledes eksempler på kontinuerlig bebyggelse fra bronzealder til ældre førromersk jernalder (Siemen 1990: s. 59 f., Fig. 2; Bertelsen 1996: s. 108; Bjerrum 2001: s. 14 f.). Dette står lidt i modsætning til bosættelsen fra yngre førromersk og ældre romersk jernalder (200 f.kr.-200 e.kr.), hvor husene ligger mere sammenklumpet, og hvor de forskellige former for aktiviteter er mere organiseret i landskabet. Husene findes nu på nogle andre pladser end førhen, men der er dog stadig spredt aktivitet i de områder, hvor der også tidligere var bosættelse (Fig. 6, Fig. 7). Der er foreløbig ikke fundet spor fra forhistorisk bosættelse efter ældre romersk jernalder i Sørup-området. Det brud i bosættelsen på overgangen mellem ældre og yngre førromersk jernalder (ca 200 f.kr.), som kan ses i Sørup-området, er også observeret andetsteds i Danmark (Jensen 2005: s. 172 ff.). Fig. 6: Pladser omkring Sørup med spor efter aktivitet i bronzealderen ( f.kr.). Bopladsspor er markeret med firkanter, og grave er markeret med krydser. Sørup Øst IV er markeret med en gul firkant. (Grafik: Søren Jensen efter Undersøgelsens baggrund Undersøgelsen er foretaget grundet anlæggelse af motorvej mellem Svendborg og Odense. Svendborg Museum indgik i oktober 2003 aftale med Vejdirektoratet om at varetage det antikvariske arbejde forud for etableringen af motorvejsstrækningen mellem Ringe og Svendborg. Efter prøvegravning bl.a. øst for Sørup (SOM ) blev fundanmeldelse indsendt til Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat. Budgettet for udgravningen fremsendtes til Kulturarvsstyrelsen, der godkendte dette 6. februar 2007 (j.nr ). Budgettet for udgravningen fremsendtes til Vejdirektoratet, der godkendte dette 1. marts Herefter kunne undersøgelsen påbegyndes. Fig. 7: Pladser omkring Sørup med spor efter aktivitet i ældre jernalder (500 f.kr-200 e.kr.). Bopladsspor er markeret med firkanter, og grave er markeret med krydser. Sørup Øst IV er markeret med en gul firkant. (Grafik: Søren Jensen efter

8 Topografi, terræn og undergrund Andre fortidsminder i området Pladsen ligger i et kuperet landskab med bakker, hvorimellem findes vandhuller. Udgravningsfeltet ligger på og nedenfor en forhøjnings vestvendte skråning, hvis højeste punkt (62 meter o.h.) ligger vest for udgravningen. Der findes en mose umiddelbart syd for pladsen; der findes et vandhul sydøst for pladsen; der findes et vandhul samt et tilhørende vådområde nordøst for pladsen. Udgravningsfeltets østlige del skråner kraftigt mod vest; feltets vestlige del (omkring kulturlaget A1) er forholdsvis plant; feltets sydlige til sydvestlige del skråner mod syd. Undergrunden er af varierende art indenfor feltets areal: På feltets vestlige del består den af gulbrunt ler. Herfra bliver undergrunden gradvist mere sandet ned mod et vådområde (mod syd). På feltets østlige del består undergrunden af gulbrunt og gult sand. I udgravningsfeltets nordøstlige hjørne er undergrunden stenfyldt. Muldlagets tykkelse varierer kraftigt indenfor udgravningsfeltets areal; det er cm tykt. I området omkring Sørup Øst IV er der registreret talrige aktivitetsspor fra mange forskellige forhistoriske perioder (Fig. 8). De ældste aktivitetsspor er gjort nordvest for pladsen; de stammer fra jæger-samler-stenalderens Maglemosekultur ( f.kr.) (SB 188). Herudover er der i samme område fundet redskaber fra jæger-samler-stenalderens Ertebøllekultur ( f.kr.) og bondestenalderens senneolitiske tid ( f.kr.) (SB 32), og der er sydvest for pladsen registreret en boplads fra stenalderen (SB 100). Der er registreret bopladsspor fra bronzealderen ( f.kr.) syd og sydvest for pladsen (SB 99, SB 101, SB 175, SB 192); endvidere er der registreret en urnegrav fra yngre bronzealder ( f.kr.) sydvest for pladsen (SB 98). Sydvest for pladsen er der registreret bopladsspor fra overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder (ca 500 f.kr.) (SB 97). Der er registreret bopladsspor fra ældre jernalder (500 f.kr.-200 e.kr.) nordvest, sydvest og syd for pladsen (SB 32, SB 101, SB 164/173/177/189/191, SB 176, SB 192). Overordnet ligger pladsen i et område, hvor der er registreret talrige aktivitetsspor fra store dele af forhistorisk tid - i særdeleshed bronzealder og ældre jernalder. Det må påregnes, at man ved anlægsarbejder i området sandsynligvis vil støde på forhistoriske anlægsspor. På det lokale plan udgør de registrerede anlægsspor på Sørup Øst IV sandsynligvis kun en del af en boplads. Der findes utvivlsomt flere forhistoriske anlæg på bakken øst til nordøst for det undersøgte område. Fig. 8: Sørup Øst IV (markeret med en blå firkant) og andre fortidsminder i området. Numrene svarer til de SB- (sognebeskrivelses-) numre, der nævnes i teksten. Kort fra www. dkconline.dk

9 Administrative data Bygherre: Vejdirektoratet, Th. Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg Følgende korrespondence er knyttet til undersøgelsen: 24. januar 2007: Undersøgelsens budget fremsendes til Kulturarvsstyrelsen. 6. februar 2007: Kulturarvsstyrelsen godkender undersøgelsens budget. 7. februar 2007: Undersøgelsens budget fremsendes til Vejdirektoratet. 1. marts 2007: Vejdirektoratet godkender undersøgelsens budget. 4. juli 2007: A contoregning fremsendes til Kulturarvsstyrelsen. 13. juli 2007: Kulturarvsstyrelsen godkender 1. delregnskab. 5. september 2007: A contoregning fremsendes til Vejdirektoratet. 26. november 2007: Ansøgning om godkendelse af udgift til C-14 dateringer fremsendes til Kulturarvsstyrelsen. 4. december 2007: Kulturarvsstyrelsen godkender udgift til C-14 dateringer. 4. december 2007: Fælleskonserveringen v/ Langelands Museum fremsender tilbud på konservering af genstande. 3. januar 2008: Ansøgning om godkendelse af udgift til konservering af genstande fremsendes til Kulturarvsstyrelsen. Gravningen består af to udgravningsfelter; et større felt syd for et Ø-V-gående markskel og et lille felt nord herfor. Det lille nordlige felt åbnedes for at undersøge, hvorvidt bebyggelsen fortsatte nord for skellet, men da det viste sig, at der netop her var nedgravet henholdsvis en gasledning og en vandledning, der forstyrrede de forhistoriske spor, blev feltet ikke udvidet yderligere. Efter muldafrømningen fremtræder alle spor efter nedgravninger (anlæg) som mere eller mindre tydelige pletter; de er som regel mørkere end undergrunden. Alle anlæg er opmålt ved hjælp af GPS ved Villy Nielsen; system 34. Herefter er digitaliserede planer blevet udskrevet. Alle anlæg er beskrevet i fladen, og omkring to tredjedele af anlæggene er undersøgt. Størstedelen af anlæggene er stolpehuller eller gruber. De fleste af dem er blevet undersøgt på den måde, at man har snittet dem det vil sige, at man graver den ene halvdel væk, således at der fremkommer et tværsnit af stolpehullet/gruben (Fig. 9). Dette er foretaget med skovl/spade og graveske. Herefter er anlæggets tværsnit (profilen) blevet tegnet (i forholdet 1:20) og beskrevet (nedgravningens form, fyldens farve m.m.). Udgravningsmetode Ved prøvegravningen (SOM ) blev med gravemaskine trukket et antal NV-SØ-gående søgegrøfter hen over området. Der blev indenfor den senere udgravnings areal foretaget udvidelser to steder på henholdsvis den vestlige og den østlige del af det senere undersøgte område - omkring kulturlaget A1 og omkring en koncentration af stolpehuller. Ved selve udgravningen afrømmedes mulden mellem søgegrøfterne. Dette er foregået således, at det øverste formuldede jordlag (muldlaget) er blevet trukket af ved hjælp af en gravemaskine. Fig. 9: Tværsnit af kogestensgrube med et indhold af trækul og varmepåvirkede sten. Kogestensgruber har været brugt som en slags primitive madlavningsovne: Man har først tændt et bål i et hul i jorden. Herefter har man lagt nogle sten ned i bålet, således at de er blevet opvarmet. Ovenpå de varme sten har man lagt det kød, man har villet stege (pakket ind i blade e.l.), og dækket hullet til med jord igen. Når kødet så har ligget dér i nogle timer, har det været gennemstegt, og er blevet hentet frem igen. (Foto: Søren Jensen) 9

10 I forbindelse med undersøgelsen af gruben A27 er alle koncentrationer af fund blevet tegnet ind på en udprintet plan af gruben. Det fundførende lag i denne grube er desuden tømt. Kulturlaget A1 blev undersøgt på følgende måde: Der er udlagt i alt 17 felter på hver 1 x 1 meter i anlægget; nogle af disse kvadratmeterfelter danner et Ø-V-gående tværsnit igennem anlægget. Fylden fra de tre først undersøgte kvadratmeterfelter blev tørsoldet, hvilket gav sparsomme resultater (Fig. 10) - resten af kvadratmeterfelterne er tømt med skovl og graveske. Efter undersøgelsen af disse kvadratmeterfelter er de øvre dele af kulturlaget blevet fjernet med gravemaskine for at klarlægge, hvorvidt der var anlæg under A1. Der er taget trækulsprøver til C-14 datering fra det fundførende lag i gruben A27. Fotos er taget med digitalkamera. Der er taget billeder af nogle få udvalgte anlæg i fladen og/eller i profil; billeder af lerblokke på deres oprindelige plads i gruben A27 samt nogle få oversigts- og arbejdsbilleder. Endelig er udvalgte fund blevet fotograferet efter gravningens afslutning. Anlæg er nummereret fortløbende fra A1 til A165 (anlæg registreret under gravningen) samt fra A742 til A874 (med huller i nummereringen; anlæg registreret ved prøvegravningen). Fund er nummereret fortløbende fra X1 til X97. Tegninger er nummereret fortløbende fra T1 til T6. Fotos er nummereret fortløbende B , B (fotos taget under udgravning) og F1-38 (fundfotos); de manglende numre er slettede dubletter. Vejret vekslede i udgravningsperioden mellem overskyet og solskin. 29. maj måtte feltarbejdet stoppes grundet torden og kraftig regn (Fig. 11, Fig. 12). Fig. 10: Stud.mag Lars Haugesten solder fyld fra kulturlaget A1. (Foto: Stine J. Hoff) 10

11 Dataliste Undersøgelsen har Svendborg Museum journalnummer SOM 168 og KUAS journalnummer Undersøgelsen foregik i perioden 14. maj til 1. juni samt 21., 22. og 26. juni Fig. 11: Tværsnit af grube før kraftigt regnvejr. (Foto: Stine J. Hoff) Udgravningsansvarlig: mag.art Lars Ewald Jensen. Daglig leder: cand.mag Søren Jensen. På udgravningen deltog også de arkæologistudende Lars Haugesten, Stine Jæger Hoff og Anja Holmvard. Maskinfører: Frank Jensen og Kasper Kromann Jensen, Solbjerg Maskinstation. Fund, dokumentation og beretning opbevares på Svendborg Museum. Fig. 11: Tværsnit af grube efter kraftigt regnvejr. (Foto: Stine J. Hoff) Udvalgte fund fra gravningen udstilledes i perioden 16. august til 16. september 2007 på Pejsestuen, Odensevej i forbindelse med Svendborg Museums udstilling Ud til Odense. Svendborg Museum den Søren Jensen cand. mag. 11

12 Litteraturliste Henvisninger i teksten: Bertelsen, J.B. 1996: Bronzealderbebyggelsen på Nordfur. I: Bertelsen J.B., Christensen M., Mikkelsen M., Mikkelsen P., Nielsen J. & Simonsen J.: Bronzealderens bopladser i Midt- og Nord jylland. Skive. Bjerrum, M. 2001: Overraskelser - fundet af de første bronzealderhuse på Randersegnen. Kultur historisk Museum Randers, Årbog Boas, N.A. 1991: Bronze Age Houses at Hemmed Church, East Jutland. Journal of Danish Archaeo logy vol. 8, Boas, N.A. 1993: Late Neolithic and Bronze Age Settlements at Hemmed Church and Hemmed Plantation, East Jutland. Journal of Danish Archaeology vol. 10, Jensen, C.K. 2005: Kontekstuel kronologi - en revision af det kronologiske grundlag for førromersk jernalder i Sydskandinavien. Lag 7, bind 1-2. Højbjerg. Siemen, P. 1990: Bebyggelseshistorie øst for Esbjerg års landsbyer og enkeltgårde i Novrup området. Mark og montre Generelt om sen-neolitisk tid: Jensen, J. 2001: Danmarks Oldtid. Stenalder f. Kr. København. (s. 505 ff.) Generelt om bronzealderen: Jensen, J. 2002: Danmarks Oldtid. Bronzealder f. Kr. København. Generelt om ældre førromersk jernalder: Jensen, J. 2003: Danmarks Oldtid. Ældre jernalder 500 f.kr.-400 e.kr. København. (s. 9-98)

13 Tidstavle Periode Middelalder Jernalder Bronzealder Bondestenalder Jæger-samler stenalder Underperiode Kalenderår f./e. Kr. Nyere tid 1536 Senmiddelalder 1400 Højmiddelalder 1200 Tidlig middelalder 1050 Vikingetid 775 Germansk jernalder 375 Romersk jernalder Kr.fødsel Førromersk jernalder 500 Yngre bronzealder 1100 Ældre bronzealder 1700 Sen-neolitisk tid 2400 Enkeltgravstid 2800 Mellem-neolitisk tid 3200 Tidlig-neolitisk tid 3900 Ertebøllekultur Kongemosekultur Sørup Øst IV Maglemosekultur Ældste stenalder/ Palæolitikum Ahrensburgkultur Brommekultur Federmesserkultur Hamburgkultur

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

Bygherrerapport. Der undersøges fortidige anlæg og muldafrømmes med gravemaskine på Hylstensbjerg-gravningen. Foto: Malene R. Beck.

Bygherrerapport. Der undersøges fortidige anlæg og muldafrømmes med gravemaskine på Hylstensbjerg-gravningen. Foto: Malene R. Beck. Bygherrerapport SOM 346 Hylstensbjerg Bjerreby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.01. KUAS jr.nr. 2009-7.24.02/SOM-0007, ejerlav 0430153 Hellev By, Bjerreby, matr.nr. 2a og 0430157

Læs mere

Bygherrerapport. Søgegrøfter på genbrugsplads-arealet set fra sydvest. Foto: Søren Jensen.

Bygherrerapport. Søgegrøfter på genbrugsplads-arealet set fra sydvest. Foto: Søren Jensen. Bygherrerapport SOM 263 Ny Genbrug Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUAS jr.nr. 2008-7.24.02/SOM-0012, ejerlav 2004356 Sørup, Svendborg Jorder, matr.nr. 11a Forfatter:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn - Forundersøgelse af mulige forhistoriske anlæg i form af stolpehuller og gruber. Anlæggene gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Af mag art Jakob Bonde

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Bygherrerapport. Større del af et lerkar fra pladsen Sørup Øst. Ældre romersk jernalder (Kr.f.-200 e.kr.). Foto: Villy Nielsen.

Bygherrerapport. Større del af et lerkar fra pladsen Sørup Øst. Ældre romersk jernalder (Kr.f.-200 e.kr.). Foto: Villy Nielsen. Bygherrerapport SOM 92 Sørup Øst Svendborg sogn, Sunds herred, Fyns amt, tidl. Svendborg amt. sted.nr. 09.05.13. KUAS jr.nr. FOR 2003-2122-1496. Sørup ejerlav, Svendborg jorder. Forfatter: Stud.mag. Kenneth

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning forud for byggemodning af område vest for Københavns lufthavn ved Tømmerupvej

Læs mere

Bygherrerapport. Lerkarskår med ornamentik fra en affaldsgrube på Sørup Øst II. Ældre romersk jernalder (Kr.f.-200 e.kr.). (Foto: Villy Nielsen)

Bygherrerapport. Lerkarskår med ornamentik fra en affaldsgrube på Sørup Øst II. Ældre romersk jernalder (Kr.f.-200 e.kr.). (Foto: Villy Nielsen) Bygherrerapport SOM 183 Sørup Øst II Svendborg sogn, Sunds herred, Fyns amt tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUAS jr.nr. 2003-2122-1695, Sørup matr.nr. 14i Forfatter: Henrik Berndt Lerkarskår med

Læs mere

Bygherrerapport. SOM 382 Heldagervej, kloak, Tved sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Malene R. Beck

Bygherrerapport. SOM 382 Heldagervej, kloak, Tved sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Malene R. Beck Bygherrerapport SOM 382 Heldagervej, kloak, Tved sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.15. Malene R. Beck Svendborg Museum Bygherrerapport nr. 70:2009 SOM 382 Heldagervej, kloak, Tved

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af byggemodningsareal ved Møllehaven, Rørbæk By, Sakskøbing. Udført for Museum Lolland-Falster af cand.mag. Bo Gyldenkærne d. 14.-17. april 2009 MLF 0014

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Foto: Rendegraveren rømmer jord af Museets j.nr.: MLF00286 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/MLF-0005 Stednavn:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup udført af Katrine Kølle Hansen og Stine Jæger Hoff for, forår/sommer 2011 Foto: Muldafrømning ved Ønslev

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk Udført af Søren Jensen. KOLOFON Museets j.nr.: MLF001891 KUAS j.nr.: 17/00134 Stednavn: Pensylvanien Varmeværk

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Bygherrerapport VMÅ 2623 Markvænget Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens forhistorie...

Læs mere

Bygherrerapport SOM 209 Klintholm

Bygherrerapport SOM 209 Klintholm Bygherrerapport SOM 209 Klintholm Hesselager sogn, Gudme herred, tidl. Fyns Amt sted.nr.: 09.01.05 KUAS jr.nr.: 2003-2123-1627, Bøsøre by, matr. 14a Forfatter: Lisbeth L. Poulsen. Svendborg Museum. Bygherrerapport

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Journalnummer: SIM 7/2011 Sted: Kirkebjerggård II SB Stednummer: 13.03.03-217 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Matr. nr.: 3am og 7a

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/5 2010 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr. 13.03.03-204 Sted: Funder-Pankas Matr.nr.: 14c, 19e Ejerlav: Funder By Sogn: Funder

Læs mere

SOM (KUAS /SOM-0006).

SOM (KUAS /SOM-0006). Bygherrerapport SOM 000245 Kogtved Slagteri, Sct. Jørgens Sogn, matr. 4u, Sunds herred, Fyns amt, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.13. (KUAS 2008-7.24.02/SOM-0006). Beretning for prøvegravning af 2,7

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse i Bomstræde, Nysted

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse i Bomstræde, Nysted Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse i Bomstræde, Nysted Foto: Vandledningstracéet graves. MLF00281 Bomstræde KUAS nr. 2010-7.24.02/MLF-0004, Sted nr. 07.06.13., Sb.nr. 82 Nysted

Læs mere

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr.

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. ENGGÅRDEN bygherrerapport NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. 2003 2122-1550 1 Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse ved

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ Skive Museum, Arkæologisk Afdeling BYGHERRERAPPORT RØRGÅRDSVEJ RØRGÅRDSVEJ, SMOLLERUP SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT. STEDNR. 13.01.13. KURT GLINTBORG OVERGAARD * SKIVE MUSEUM AUD 2005 Rørgårdsvej 13.01.13

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

Bygherrerapport. Lokaliteten set fra nord. Den lille mose ligger umiddelbart bage hullet i det levende hegn.

Bygherrerapport. Lokaliteten set fra nord. Den lille mose ligger umiddelbart bage hullet i det levende hegn. Bygherrerapport SOM 01.355 Gastracé motorvejen Odense - Svendborg st. 32.8 til 34.6 (2006)/mosen Sørup Sogn, Sunds herred, gl. Svendborg amt sted.nr.090513-181, KUAS jr.nr. 2003-2122-0435, Sørup jorder.

Læs mere

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Journalnummer: SIM 34/2010 Sted: Måruplund SB Stednummer: 130301-156 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0012 Matr. nr.:15g og 15k Ejerlav: Balle by, Balle Sogn:

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk Rapport nr.483, 2015 Indledning.. 3 Udgravningens forhistorie 3 Udgravningens

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

Bygherrerapport SOM 208 Kirkeby Erhverv

Bygherrerapport SOM 208 Kirkeby Erhverv Bygherrerapport SOM 208 Kirkeby Erhverv Kirkeby sogn, Sunds herred, Fyns amt, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.05, KUAS jr.nr. 2003-2122-1872, ejerlav Kirkeby By, matr. nr. 4a Forfatter: Lars Søgård

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Sted: Motorvej Hårup-Låsby Deletape Purhus b Stednummer: 160105-270 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0007 SIM 5/2010 Motorvej Hårup-Låsby Staderapport for forundersøgelse ved Purhus

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse forud for opførelse af Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, Middelfart kommune Af arkæolog Jesper Langkilde Arkæologisk rapport

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport MOE Kattegatskolen

Kulturhistorisk Rapport MOE Kattegatskolen Kulturhistorisk Rapport MOE 00286 Kattegatskolen Af Arkæolog cand. mag. Thomas Booker Nielsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 5bd, 5bo, 5bp, 5bs.

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV 00244 Åmarken 4 KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0027 Matrikelnummer 13k Jersie by Jersie Sogn, Tune Herred, Tidl. København Amt. Stednummer 020503-36 Fig. 1. Undersøgelsesområde

Læs mere

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 1 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Oversigtstegning Tidstavle med

Læs mere

Bygherrerapport. Kort over Svendborg. Lokaliteten SOM 201 er markeret med rød prik til venstre i billedet.

Bygherrerapport. Kort over Svendborg. Lokaliteten SOM 201 er markeret med rød prik til venstre i billedet. Bygherrerapport SOM 201 Ryttervej Svendborg sogn, Sunds herred, Fyns amt, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13, KUAS jr.nr. 2003-2122-1922, Sørup ejerlav, Svendborg jorder, matr.nr. 3b Forfatter: Stud.

Læs mere

OBM 5987 Glisholmvej. - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø

OBM 5987 Glisholmvej. - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø OBM 5987 Glisholmvej - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 458, 2014 Indledning Udgravningens forhistorie

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder

OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder Af Museumsinspektør Mette Sejr Thomsen Arkæologisk rapport nr. 101, 2007 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.:

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Sted: Skærskovgård V Matr. nr.: Ejerlav: Sogn: Herred: Hids Gl. Amt: Viborg Hus A801 fra bondestenalderen markeret med paptallerkner.

Læs mere

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse Af Stud. Mag Line Borre og Museumsinspektør Mads Runge. Fraugde Fraugde Kærby Kærby Over Over Holluf Holluf Fraugde Fraugde Arkæologisk

Læs mere

OBM 2548 Ny Dyreborg - Arkæologisk forundersøgelse

OBM 2548 Ny Dyreborg - Arkæologisk forundersøgelse OBM 2548 Ny Dyreborg - Arkæologisk forundersøgelse Af stud.mag. Anders Pihl WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning og udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater og landskabet.. 2 Udgravningsmetode

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygherrerapport SOM 343 Ørskov Frugt, Oure sogn, Gudme herred, Fyns amt, tidl. Svendborg amt. Sted nr

Bygherrerapport SOM 343 Ørskov Frugt, Oure sogn, Gudme herred, Fyns amt, tidl. Svendborg amt. Sted nr Bygherrerapport SOM 343 Ørskov Frugt, Oure sogn, Gudme herred, Fyns amt, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.01.07. Forfatter: Malene R. Beck Svendborg Museum Bygherrerapport nr. 60:2009 SOM 343 Ørskov Frugt,

Læs mere

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.05. KUAS nr. 200-222-045 Beretning for forundersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kværndrup og Svendborg etape 450. Udført af stud.mag

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport HOM2867, Viborgvej 11 Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, matrikelnr.: 12i Sted-SBnr.: 160607-103 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0025 På den i alt 947 m2 afdækkede flade

Læs mere

OBM 7050 Langehede, Søndersø

OBM 7050 Langehede, Søndersø OBM 7050 Langehede, Søndersø Forundersøgelse forud for anlæggelse af nyt biogasanlæg. Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr.505, 2016 Indledning...3 Udgravningens forhistorie...3 Udgravningens

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum. Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr , Sb. nr.

Vesthimmerlands Museum. Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr , Sb. nr. Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup 13-14 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 342 og 343 1. Indledning...4 2. Landskabet...5 3. Udgravningens metode...5

Læs mere

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt.

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. - Arkæologisk forundersøgelse forude for etablering af biogasanlæg. Af arkæolog Anine Madvig Struer Arkæologisk Rapport nr. 526, 2016

Læs mere

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder.

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1433 Barsbølmarkvej Jels by, Jels sogn, Gram herred, Region Syddanmark KUAS j.nr. 2010-7.24.02/HBV-0012 Her ses en af søgegrøfterne fra forundersøgelsen

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 243, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning... 2 Udgravningens

Læs mere

Bygherrerapport. Lerkarskår fra yngre førromersk jernalder (200 f.kr.-kr.f.), fundet på udgravningen Sørup Nordøst 2. (Foto: Villy Nielsen)

Bygherrerapport. Lerkarskår fra yngre førromersk jernalder (200 f.kr.-kr.f.), fundet på udgravningen Sørup Nordøst 2. (Foto: Villy Nielsen) Bygherrerapport SOM 000093 Sørup Nordøst 2 Svendborg sogn, Sunds herred, Fyns amt tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13 KUAS jr.nr. 2003-2122-0435, ejerlav 2004356 Sørup, Svendborg Jorder, matr. 14i Forfatter:

Læs mere

OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt.

OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Maria Elisabeth Lauridsen Arkæologisk Rapport nr.492 2015 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

FHM 5144 Fuglekærvej - Kolt. Matr. nr. 1g, 1m, 16a Lemming by, Kolt KUAS jour. nr /FHM-0022 Bygherrerapport for prøvegravning

FHM 5144 Fuglekærvej - Kolt. Matr. nr. 1g, 1m, 16a Lemming by, Kolt KUAS jour. nr /FHM-0022 Bygherrerapport for prøvegravning FHM 5144 Fuglekærvej - Kolt Matr. nr. 1g, 1m, 16a Lemming by, Kolt KUAS jour. nr. 2009-24.7.02/FHM-0022 Bygherrerapport for prøvegravning Prøvegravning af 4,3 ha stort område i forbindelse med Århus Kommunes

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Enghøj 7, etape 5, modul 3

Forundersøgelsesrapport MOE Enghøj 7, etape 5, modul 3 Forundersøgelsesrapport MOE 00084 Enghøj 7, etape 5, modul 3 Af arkæolog cand.mag. Nanna Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 10ak, Helsted By, Borup

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2602 og A3302 Stenildvad Aars Sogn, Aars Herred, Aalborg amt. Stednr.12.08.14, Sb. Nr. 338 Indholdsfortegnelse Kort...s. 3 1. Undersøgelsens forhistorie...s.

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 7. etape Sted: Motorvejen Funder-Hårup Deletape: Sejling Hedevej SB Stednummer: 13.03.07-12

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravningen ved Orehoved

Kulturhistorisk rapport for udgravningen ved Orehoved Kulturhistorisk rapport for udgravningen ved Orehoved Foto: Det treskibede langhus K1. MLF00239 Gammel Orehoved, stednr. 070901-74 MLF00240 Gammel Orehoved, stednr. 070901-62 MLF00241 Gammel Orehoved,

Læs mere

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr SVM 2003048 HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr. 040203 SVM 2003048, Holtegård Beretning for prøvegravning forud for anlæggelse af stald og gylletank

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse ved Rådbjergvej

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse ved Rådbjergvej mho2006048 Rådbjergvej Stednr. 030706 Jyderup sogn, Tuse herred Region Sjælland Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse ved Rådbjergvej af Bente Juhl Andersen Grunden ved Rådbjergvej med den østlige

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape: Nyløkkevej SB Stednummer: 16.01.05-284 KUAS j.nr 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

Stemannsgade 2 - DK Randers - Telefon Fax Hjemmeside: -

Stemannsgade 2 - DK Randers - Telefon Fax Hjemmeside:  - Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BYGHERRE RAPPORT KHM 2400 Ved Dybdalen Ved arkæolog

Læs mere