FJERKRÆSLAGTERI I SKOVSGÅRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FJERKRÆSLAGTERI I SKOVSGÅRD"

Transkript

1 BROVST KOMMUNE FJERKRÆSLAGTERI I SKOVSGÅRD 81 LOKALPLAN NR.

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR BESKRIVELSE REDEGØRELSE LOKALPLANBESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Tekniske anlæg, forsyning og miljøforhold Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Forudsætninger for lokalplanens endelige vedtagelse Ophævelse af lokalplan og servitutter Lokalplanens endelige retsvirkninger... 7 VEDTAGELSESPÅTEGNING... 9 Kortbilag nr. 1 Matrikelkort - lokalplanens afgrænsning...1:2500 Kortbilag nr. 2 Lokalplankort...1:2500 Bilag nr. 3 Principielt Længdesnit...1:1250 Bilag nr. 4 Tværsnit af afskærmning ved P-plads...1:100 Udarbejdet i et samarbejde mellem Brovst Kommunes Tekniske Forvaltning, Rambøll i Herning og og Årstiderne Arkitekter A/S.

3 2 1.0 Beskrivelse. Lokalplanen omfatter et areal der er beliggende ved Elmegårdsvej og Præstegårdsvej i Skovsgård i Brovst Kommune. Lokalplanens område støder op til boligområder mod syd, øst og nord og til åbent land mod vest. Virksomhedens vareudlevering 1.2 Lokalplanens baggrund. Lokalplanens baggrund er ønsket om en aktuel nedrivning af 500 m2 og nyopførelse af 2000 m2 til Skovsgård Fjerkræslagteri samt sikring af yderligere fremtidige udvidelsesmuligheder. Virksomhedens nuværende tilkørselsforhold for varetransporter medfører vanskelige manøvreforhold for større køretøjer og ønskes forbedret. Den nuværende råvareindlevering ønskes derfor nedrevet og genopført for at forbedre tilkørsels- og manøvreforhold og sikre en bedre hygiejnisk adskillelse af virksomhedens produktionsprocesser. For at muliggøre projektet og forbedre hygiejneforholdene ønskes virksomhedens laboratorium omlokaliseret. Desuden ønskes virksomhedens energiforsyningsanlæg omplaceret til virksomhedens vareudlevering med et grundplan på ca. 100 m2. Endelig er virksomhedens nuværende parkeringsfaciliteter til de ansatte utilstrækkelige og virksomheden ønsker supplerende at anlægge endnu en parkeringsplads til 140 biler vest for slagteriet. Elmegårsvej fungerer som virksomhedens interne kørevej 1.1 Lokalplanens formål. Lokalplanen har til formål at overføre en del af lokalplanområdet fra landzone til byzone og muliggøre arealets udnyttelse til erhvervsformål i form af fjerkræslagteri med tilhørende tekniske faciliteter, interne køreveje og parkeringsarealer. Lokalplanen skal muliggøre forbedrede miljøforhold og bedre råvaremodtagelse og parkering. Endvidere har lokalplanen til formål at sikre, at virksomhedens drift sker i overensstemmelse med Miljølovens bestemmelser og normer og at virksomhedsområdet afskærmes bl.a. for indblik til oplag og mod støj fra virksomhedens drift. 1.3 Beskrivelse af området i dag. Det areal som omfattes af lokalplanen udgøres af matr.nr. 20m, 20o, 20p, 20t og 20x samt del af matr. nr. 20a Torslev by, Torslev. Lokalplanområdet består af virksomhedens nuværende arealer, areal der er rammelagt til erhvervsformål i kommuneplanen, men i dag henligger som ubebygget areal i landzone. Desuden inddrages 2 villagrunde på Præstegårdsvej, og én ved Elmegårdsvej i virksomhedens arealer.

4 3 Ifølge lokalplanen må bebyggelsen opføres i 2 etager, men med højde afpasset efter bebyggelsen på tilstødende naboejendomme. Byggefelterne er således opdelt med henblik på at regulere højden som vist på kortbilag nr. 2. Enkelte bygningsdele kan dog gives en større højde, når det er teknisk påkrævet af hensyn til virksomhedens drift. Virksomhedens nuværende manøvreforhold til råvareleverancer er underdimensionerede / utilstrækkelige. Eksisterende laboratorie som ønskes omlokaliseret Vejadgangen til området skal fortsat hovedsagelig ske fra Elmegårdsvej. 1.4 Lokalplanens indhold. Lokalplanområdet indgår for størstedelens vedkommende i et område udlagt til erhvervsområde. En mindre del af lokalplanområdet er dog i kommuneplanen udlagt til boligformål. Med tillæg nr. 1 til Brovst Kommuneplan 2000 overføres disse arealer fra boligområde til erhvervsformål med samme bestemmelser som i det eksisterende erhvervsområde 2-E2. Varetilførsel i mindre omfang - af fx. krydderier mv., - og med mindre køretøjer kan dog fortsat ske ad Præstegårdsvej. Desuden foregår kørsel til parkering for virksomhedens administration også fortsat af Præstegårdsvej. Lokalplanens område detailplanlægges m.h.p. vejadgang, parkering, beplantning, indretning og opførelse af bebyggelse og anlæg til den beskrevne virksomhed. Lokalplanen fastsætter, at ny bebyggelse kun kan opføres inden for nærmere fastlagte byggefelter, som vist på kortbilag nr. 2. Præstegårdsvej

5 4 Etageantal: 2 Omkring områderne er udlagt en 100 m støjzone, indenfor hvilken, der ikke må opføres støjfølsom bebyggelse, herunder boliger. Denne bestemmelse er ikke til hinder for: - at der kan opføres et enfamiliehus på byggegrunden Højgårdsvej 9, del af matr. nr. 18 a Torslev by, Torslev. Indkørsel via Elmegådsvej Der er udlagt parkerings-, af- og pålæsningsarealer på virksomhedens egen grund og inden for virksomhedens afskærmende anlæg. 2.0 Redegørelse 2.1 Lokalplanens forhold til Regionplanen for Nordjyllands Amt Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanen for Nordjyllands Amt. Lokalplanområdet er beliggende inden for det udlagte byområde i Skovsgård. 2.2 Lokalplanens forhold til Brovst Kommuneplan 2000 Lokalplanens område er omfattet af rammeområde 2-E2 og en del af 2-E3 i Brovst Kommuneplan. Med tillæg nr. 1 til kommuneplanen overføres desuden en tilstødende mindre del af Boligområde 2-B1 til erhvervsområde med samme rammebestemmelser som rammeområde 2-E2 og 2-E3. ERHVERVSOMRÅDE 2-E2 OG 2-E3: Anvendelse: Erhvervsformål såsom industriog værkstedsvirksomhed eller oplag samt til forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder, eller som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. Bestemmelserne gælder ikke boliger. Bebyggelsesprocent: Højst 50 og højst 2 m 3 pr. m 2 grund-areal. - at et areal, del af matr. nr. 22 a Torslev by, Torslev, senere kan udstykkes og bebygges med boligbyggeri. Arealet er beliggende på sydsiden af Hollensvej og er i kommuneplanen udlagt i byzone. 2.3 Lokalplanens forhold til tidligere lokalplanlægning Hovedparten af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 62 for udvidelse af Skovsgård Fjerkræslagteri. Denne lokalplan åbnede mulighed for genopførelse af halvdelen af virksomhedens arealer efter en brand og for udvidelse af virksomheden mod vest. Lokalplanens formål var at sikre en hensigtsmæssig placering af bebyggelse og en minimering af evt. miljøgener i forhold til nabobebyggelse. Rammerne for byggeri i lokalplan nr. 62 er udfyldt og lokalplanen er dermed ikke tilstrækkeligt plangrundlag for at sikre virksomheden yderligere udvidelsesmuligheder, det nødvendige antal parkeringspladser eller mulighed for at bringe virksomhedens indretning i overensstemmelse med de nugældede miljøog hygiejnekrav. Lokalplan nr. 62 aflyses ved denne lokalplans endelige vedtagelse. 2.4 Teknisk forsyning m.v. Vandforsyning sker fra eget vandværk. Elforsyning sker fra HHE Han Herreds Elforsyning. Området betjenes af eget varmeforsyningsanlæg. Afledning af almindeligt sanitært spildevand skal ske til det offentlige kloaksystem.

6 5 Processpildevand fra produktionen skal ledes ad den særlige procesledning til virksomhedens eget renseanlæg. Regnvand skal føres til det offentlige afledningssystem i Elmegårdsvej samt til afløbsledningerne i Præstegårdsvej. Virksomhedens energiforsyningsanlæg ønskes samlet og omplaceret til virksomhedens vareudlevering. Der findes i øvrigt ikke i området tekniske anlæg eller lignende, der kræver flytning forinden realisering af planen. 2.4 Trafikforhold Hovedparten af virksomhedens driftmæssige kørsel og hovedparten af de ansattes vejadgang til virksomhedens parkeringsarealer skal fortsat foregå fra Elmegårdsvej. Der udlægges nyt parkerings-, af- og pålæsningsarealer på virksomhedens egen grund og al af- og pålæsning skal ske indenfor virksomhedens afskærmende anlæg. Eksisterende personaleparkering ved Elmegårdsvej 2.5 Støjforhold Støjniveauet må ikke være højere end fastsat i virksomhedens Miljøgodkendelse. Ifølge denne er grænseværdien 60 db(a) hele døgnet alle ugens dage. I forhold til eksisterende boliger i udlagte erhvervsområder og selvstændige boliger i udlagte boligområder, der grænser op til erhvervsområdet, fastsætter Miljøgodkendelsen dog skærpede krav: 55 db(a) om dagen, 45 db(a) om aftenen og 40 db(a) om natten og på helligdage. 2.6 Miljøforhold Den pågældende virksomhed er af en art, som kræver en særlig miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Denne godkendelse skal udstedes af Nordjyllands Amt i forbindelse med byggesagsbehandlingen af virksomhedens planer for udvidelse og ændret indretning. Omkring virksomhedens arealer skal der etableres en støjafskærmning i form af jordvold, mur, skærm e.lign. udformet og placeret således, at det kan beregnes at være tilstrækkeligt til, at virksomheden kan overholde de krav til støjniveauet, som er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse. Denne afskærmning skal udformes og / eller beplantes således at den foruden at fungere som støjafskærmning, også kan virke som en visuel afskærmning mod boligernes indblik til virksomhedens byggeri, anlæg og oplag. Lokalplanens område er ikke omfattet af nogen form for frednings- eller naturbeskyttelsebestemmelser eller interesser. Kommende parkeringsarealer sydvest for virksomheden

7 6 2.7 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet og offentlig bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder i henhold til planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet den kan byrådet dog give tilladelse til at udnytte en ejendom, hvis det er i overensstemmelse med forslaget og med byggeloven. Lokalplanen overfører delområde II fra landzone til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår bl.a. af Lov om frigørelsesafgift (Skatte ministeriets bekendtgørelse nr. 549 af 25. juni 1999 om frigørelsesafgift mv.) Forhold vedrørende miljøkrav reguleres ikke af lokalplanlægning men af Miljølovgivningen. Dersom lokalplanens bestemmelser er eller senere kommer i uoverensstemmelse med Miljølovgivningens til enhver tid gældende miljøkrav og emmisionsnormer, er de pågældende lokalplanbestemmelser at betragte som uskrevne. Hvis der i løbet af den offentlige høringsperiode rettidigt er fremsat indsigelser mod lokalplanforslaget, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse, d.v.s. fra den og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort af byrådet, dog højst indtil den I øvrigt bortfalder forslaget, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år efter offentliggørelsen.

8 1 3.0 Lokalplanbestemmelser 13 Lokalplan nr. 81 Erhvervsområde til Fjerkræslagteri i Skovsgård I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. Juni 2000) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: - at overføre lokalplanens delområde II fra landzone til byzone, - at overføre et mindre areal i byzone fra boligformål til erhvervsformål, - at sikre områdets anvendelse til erhvervsvirksomhed i form af fjerkræslagteri, - at muliggøre en udvidelse af slagteriet på ca m 2, - at sikre fremtidige yderligere udvidelsesmuligheder vest for slagteriet, - at sikre afskærmning mod støj fra virksomhedens drift og det visuelle indtryk af virksomhedens bygninger, tekniske anlæg og oplag som beskrevet i 9.2 og 9.3 og - at sikre funktionelle tilkørsels- og manøvreforhold.

9 2 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr.1 og omfatter matr.nr. 20m, 20o, 20p, 20t og 20x samt del af matr.nr 20a Torslev by, Torslev samt alle parceller, der efter den 1. september 2001 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres inden for lokalplanens område. 2.2 Ejendommene matr.nr. 20m, 20p og 20o Torslev by, Torslev, overgår ved nærværende lokalplans endelige vedtagelse med tillæg nr. 1 til Brovst Kommuneplan 2000 fra boligformål til erhvervsformål. 2.3 Lokalplanens delområde II overføres ved nærværende lokalplans vedtagelse fra landzone til byzone og udlægges til erhvervsformål. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må udelukkende anvendes til erhvervsformål såsom levnedsmiddelog forædlingsindustri samt produktions-, værksteds-, lager- og transportvirksomhed. 3.2 I området kan der udøves virksomhed omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og som stiller visse afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav. Der kan dog ikke etableres eller ske udbygning af virksomheder, der ved anlæg eller drift medfører risiko for forurening af drikkevandsmagasinerne i området. 3.3 Ved anlæg og drift af virksomhed i området må støjniveauet ikke være højere end det, som er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse. Grænseværdien ved lokalplanens ikrafttræden er 60 db(a) hele døgnet alle ugens dage. I forhold til eksisterende lovligt etablerede boliger inden for området er der følgende grænseværdier: 55dB(A) om dagen, 45dB(A) om aftenen og 40 db(a) om natten og på helligdage. 3.4 Der må ikke etableres detailhandel i området. I tilknytning til den enkelte virksomheds produktion kan der dog etableres butik på maks. 200 m2 bruttoetageareal til detailsalg af egne produkter. 3.5 Der må ikke etableres boliger i området. 3.6 I området kan der derudover kun etableres en støjafskærmning i form af jordvold, mur, skærm e.lign. udformet og placeret således, at det kan beregnes at være tilstrækkeligt til, at virksomheden kan overholde de krav til støjniveauet, som er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse. Delområde I 3.7 I delområdet kan udelukkende etableres byggeri til virksomhedens drift, administration, lager m.v. inden for byggefelterne vist på kortbilag nr. 2 lokalplankortet. Byggefelt A, B og D må anvendes til byggeri og anlæg til brug for af- og pålæsning, produktion og administration.

10 3 Byggefelt C må anvendes til laboratorieformål, værksted, depot, administration og lign. anvendelse, som ikke giver anledning til væsentlige emmisioner. Delområde II 3.8 Området skal anvendes til parkeringsplads for virksomhedens ansatte, vejadgang mv. 3.9 Området kan derudover kun anvendes til oplag, såfremt dette ikke giver anledning til lugt- eller støjemmisioner og under forudsætning af at oplaget afskærmes effektivt Parkering samt evt. oplag må ikke placeres nærmere delområdets afgrænsning mod vest, syd og øst end den 10 m afstandszone, som er vist på kortbilag nr. 2. Parkering og evt. oplag skal afskærmes effektivt mod støj og indblik med vold og beplantning jf Jordvolden skal være mindst 2,50 m høj. 4 Udstykning 4.1 Der må ikke fortages udstykning af parceller til nye selvstændige ejendomme inden for lokalplanområdet. 4.2 I forbindelse med virksomhedens udvidelse, omlokalisering af virksomhedsfunktioner og varetilkørsel stilles der krav om, at evt. tilkomne arealer sammatrikuleres med virksomhedens eksisterende arealer. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Virksomheden skal hovedsagelig vejbetjenes med til- og frakørsel af varetransporter til Elmegårdsvej. I mindre omfang kan tillades varetilførsel af særlige varegrupper som f.eks. krydderier mv. ad Præstegårdsvej. 5.2 Kørsel til parkeringsarealerne tilknyttet virksomhedens administration kan fortsat ske ad Præstegårdsvej. Al anden kørsel til og fra virksomhedens område skal ske med vejadgang fra Elmegårdsvej. 5.3 Al parkering og af- og pålæsning fra erhvervskøretøjer, eller fra andre køretøjer i forbindelse med virksomhedens drift, skal foregå på virksomhedens egen grund og inden for afskærmningen, som jf. 9.3 og 9.4 skal etableres mod støj fra virksomheden og mod indkig til virksomhedens arealer. 6 Tekniske anlæg, forsyning og miljøforhold 6.1 Varmeforsyning sker fra virksomhedens eget varmeforsyningsanlæg. 6.2 Vandforsyning sker fra eget vandværk.

11 4 6.3 Regnvand skal føres til det offentlige afløbssystem i Elmegårdsvej eller afløbssystemet i Præstegårdsvej. 6.4 Afledning af almindeligt sanitært spildevand skal ske til det offentlige kloaksystem. 6.5 Processpildevand fra produktionen skal ledes ad den særlige procesledning til virksomhedens eget renseanlæg. 6.6 Alle forsyningsledninger skal fremføres i jord. 6.7 Der kan i området opføres nødvendige tekniske anlæg til forsyningsformål samt særlige tekniske anlæg, som er nødvendige for, at virksomhedens drift kan opfylde miljølovgivningens til enhver tid gældende krav og normer. 6.8 Der må ikke uden Nordjyllands Amts godkendelse placeres anlæg, der medfører risiko i forhold til drikkevandsinteresserne eller nedgraves brændstoftanke og lignende inden for området. 6.9 Såfremt der under bygge- eller jordarbejder konstateres en forurening af jorden skal arbejdet standses, jfr. 71 i Lov om forurenet jord. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Arbejdet kan genoptages efter 4 uger, eller når amtsrådet har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår herfor. Amtsrådet underretter den stedlige arbejdstilsynsmyndighed om sin afgørelse. 7 Bebyggelsens placering og omfang 7.1 Ny bebyggelse kan udelukkende opføres inden for de i område I placerede byggefelter. Bebyggelsesprocenten må højst være 50 % beregnet af delområdets areal. Byggeriet må højst gives en volumen på maks. 2 m 3 pr. m 2 grundareal i delområdet. 7.2 Ny bebyggelse må inden for byggefelt A opføres i op til 2 etager og 10,6 m højde. Ny bebyggelse må indenfor byggefelt B opføres i op til 2 etager og i max. 12,0 m højde. Ny bebyggelse må indenfor byggefelt C opføres i op til 2 etager og max. 8,5 m højde. Ny bebyggelse må indenfor byggefelt D opføres i op til 2 etager og max. bygningskote se bilag 3. Enkelte bygningsdele kan dog gives en større højde når det er teknisk påkrævet og det ud fra en helhedsvurdering ikke skæmmer området. For den vestlige del af byggefelt B gælder, at tilladelse til opførelse af byggeri her først kan gives når der er taget stilling til om der skal udlægges areal til en ny tilkørselsvej til slagteriet via Kjålagervej. Udgangspunktet for måling af højden på nyt byggeri i byggefelt B s vestlige del er den eksisterende gulvhøjde i den sydlige lagerbygning, Elmegårdsvej Med 7.1 og 7.2 samt de på kortbilag nr. 2 og nr. 3 viste byggefelter er byggelovgivningens bestemmelser om bebyggelses afstand og højde i forhold til vej-, sti- og naboskel samt anden bebyggelse tilsidesat.

12 5 7.4 Mindre bygninger såsom redskabs-, affalds- og teknikhuse / -skure, carporte og lignende kan tillades opført i delområde I og II uden for de på kortbilag nr. 2 viste byggefelter efter byggelovgivningens almindelige bestemmelser. Sådanne bygninger må maksimalt gives en højde på 6,0 m målt fra terræn til bygningens øverste punkt. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ny bebyggelse skal udformes med ensartede facader og skal i udseende og materialevalg fremstå som en del af det eksisterende bygningsanlæg. 8.2 Tagbeklædning på al ny bebyggelse skal være ensartet og skal være sort, grå eller hvid. Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 8.3 Facadebeklædning skal være hvid eller lys grå. Til mindre bygningsdele, døre, vinduer og facadepartier kan der dog anvendes andre farver. 8.4 Der må ikke anvendes facadeskiltning mod Præstegårdsvej. Øvrig skiltning skal udformes efter aftale med og skal godkendes af Brovst Kommune. Skiltning må maks. have en udstrækning, der svarer til 10 % af facadearealet. Skiltning må ikke rage ud over bygningsfacaden hverken til siden eller over tag. Neonbelysning tillades ikke. 8.5 Der må ikke etableres individuelle udendørs antenner til TV- og radiomodtagning, radioamatørvirksomhed eller lignende. 8.6 I byggeri langs Præstegårdsvej må der ikke isættes vinduer højere over terræn end hvad der er normal 1. sals højde i boligbyggeri. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Ejendommens ubebyggede arealer skal henligge i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand og må ikke anvendes til uafskærmet oplag. 9.1 a Et 10 m bredt areal på slagteriets grund vest for ejendommene Hovedgaden inkl., skal stedse henligge, som friareal til anlæg af beplantning og støjvold som værn for disse ejendommes beboere mod støj og indblik til slagteriet. Beplantning og/eller støjvold skal etableres senest når et nyt byggeri eller anlæg langs friarealet tages i brug. Beplantningen skal bestå af træer og buske med størst mulig slørende effekt. Beplantningen udføres etageret med den største højde mod vest.

13 6 9.1 b Den nordligste del af friarealet nord for byggefelt B skal friholdes for anden anvendelse end beplantning. Plantebæltet skal bestå af træer og buske med størst mulig slørende effekt og have en bredde af mindst 10 m. 9.2 Opstilling af containere til miljøskadeligt affald skal godkendes af Brovst Kommune i hvert enkelt tilfælde. Delområde I 9.3 Ubebyggede arealer må anvendes til oplag jf. 9.1, til ophold, til intern kørevej, samt parkering og af- og pålæsning i forbindelse med virksomhedens drift. 9.4 Afskærmning mod støj fra og indkig til virksomheden skal udformes og placeres således, at virksomheden kan overholde de fastsatte grænseværdier for maksimal støjbelastning af omgivelserne, som er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse. 9.5 Elementer / anlæg til støjafskærmning skal mod tilstødende boligområder udformes og/eller beplantes således, at de også kan fungere som en velfungerende visuel afskærmning af virksomhedens oplag og aktiviteter. Støjafskærmnings udformning og den evt. beplantnings- og plejeplan for elementer / anlæg til støjafskærmning skal i forbindelse med byggeansøgning forelægges for og godkendes af Brovst Kommune. Delområde II 9.6 Virksomhedens parkeringsarealer samt evt. oplag jf. 9.1 skal afskærmes effektivt mod støj og indblik fra syd og øst med en vold som beskrevet på lokalplanens bilag nr. 4 og med beplantningsbælter mod syd på mindst 5 m bredde bestående af egnstypiske arter af småtræer og buske. Beplantnings- og plejeplan skal i forbindelse med byggeansøgning forelægges for og godkendes af Brovst Kommune. 10 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før - vejadgang er etableret, - de i 6 nævnte tilslutninger til vand- og kloaknet er etableret, - evt. nødvendige miljøtekniske anlæg er etableret og godkendt, - den i beskrevne afskærmning er etableret og dens udformning og evt. tilplantning samt beplantningsbælter jf. 9.5 og 9.6 er godkendt af Brovst Kommune (Hvis plantetidspunktet er uheldigt, kan byrådet dog tillade, at plantning udskydes til førstkommende forår/efterår mod økonomisk sikkerhedsstillelse). 11 Forudsætninger for lokalplanens endelige vedtagelse 11.1 Lokalplanforslagets endelige vedtagelse er betinget af Nordjyllands Amt ikke har bemærkninger til virksomhedens påvirkning af miljøet.

14 7 12 Ophævelse af ældre lokalplan og servitutter Ved denne lokalplans endelige vedtagelse ophæves lokalplan nr. 62 for udvidelse af Skovsgård Fjerkræslagteri Lokalplanen berøres af følgende servitutter: Dok. om vejret Deklarationen sikrer en vejret langs østskellet af det i lokalplanen udlagte parkeringsareal. Det vurderes, at den pågældende vejret vil kunne opretholdes, idet vejen enten vil kunne indpasses i det afstandsbælte som lokalplanen udlægger eller forløbe over virksomhedens fremtidige parkeringsareal. Dok. om lavspændingskabel Deklarationen sikrer et lavspændingskabel som forløber nord syd igennem lokalplanområdet fra ejendommen nord for Præstegårdsvej ned igennem den vestligste del af det i lokalplanen viste byggefelt og videre et stykke nord for Elmegårdsvej. Udnyttelse af det vestligste del af byggefeltet kan ikke finde sted før der er truffet særlig aftale med Han Herreds Elforsyning om en flytning af ledningen. Dok. om højspændingskabel Deklarationen sikrer et højspændingskabel som forløber i et bueslag fra ejendommen nord for Præstegårdsvej ned igennem den vestligste del af det i lokalplanen viste byggefelt og videre til Elmegårdsvej. Udnyttelse af det vestligste del af byggefeltet kan ikke finde sted før der er truffet særlig aftale med Han Herreds Elforsyning om en flytning af ledningen. 13 Lokalplanens endelige retsvirkninger 13.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge 18 i Lov om planlægning ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om at etablere de anlæg m.v., der er omtalt i planen Byrådet kan ifølge 19 i Lov om planlægning dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Videregående afvigelser kan kun foretages ved udarbejdelse af en ny lokalplan I henhold til 47 i Lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jfr. ovenfor.

15 Såfremt forhold vedrørende byggeri m.v. ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementerne BR 95 og BRS Lokalplanen overfører ifølge 2.2 delområde II fra landzone til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår bl.a. af Lov om frigørelsesafgift (Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 549 af 25. juni 1999 om frigørelsesafgift mv.) 13.9 Forhold vedrørende miljøkrav reguleres ikke af lokalplanlægning men af Miljølovgivningen. Dersom lokalplanens bestemmelser er eller senere kommer i uoverensstemmelse med Miljølovgivningens til enhver tid gældende miljøkrav og emmisionsnormer, er de pågældende lokalplanbestemmelser at betragte som uskrevne.

16 9 Vedtagelsespåtegning: Således vedtaget til offentlig fremlæggelse af Brovst Kommunalbestyrelse Brovst den 29. november P.k.v. Mogens Gade Borgmester / C.S. Bauditz Kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt af Brovst kommunalbestyrelse Brovst den 25. april P.k.v. Mogens Gade Borgmester / C.S. Bauditz Kommunaldirektør I henhold til 30 i lov om planlægning er kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af foranstående lokalplan offentligt bekendtgjort den 22. maj I henhold til 31 i lov om planlægning indtræder lokalplanens retsvirkninger fra bekendtgørelsesdatoen.

17

18

19

20

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-14 Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelser Lokalplanens baggrund og indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE L12.07

LOKALPLAN NR. LE L12.07 LOKALPLAN NR. LE L12.07 / 42.07 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I LANGÅ ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1994 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 42.07 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side. Lokaiplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere