S O R A I V E R B L A D E T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S O R A I V E R B L A D E T"

Transkript

1 S O R A I V E R B L A D E T MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 28. AARGANG 1943 i NUMMER 7. JULI INGER NO RRIES SØLVSM EDIE Leverandør til Varelotteriet N B. Deres gamle Phønix- knapper laver jeg om til de af alle gamle Soranere saa yndede Manchetknapper. N i k o l a j P l a d s 3 2. T e lf. P a læ A/ D T Ä I M Ä /S X X 1 J L Å é A u f. Ford F o rh a n d le r. Jagtvej 155 A. C KØBENHAVNS EJENDOMS-FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E. F. A. S. Administration af Ejendomme Aktiekapital Kr V. Roulevard 17, Mezz. Palæ 9060 H A N S B E C H A ssurandør Vester Farimagsgade 41 C Alle Arter Forsikring '3>. A/S N. PETERSENS TRÆLASTFORRETNING FREDERIKSBROENS KALKVÆRK A/S uhrsfeenriksen D irektør Velouriserinø Stofovertræk i Stedet for Københavns Velouriseringsindustri L in n e sg a d e 2 4. J O H N H O U L B E R G. P a læ V elour Filt Ruskind Fløjl ODENSE B O G T R Y K K E R IE T selanöia Aktieselskab T a n d læ g e BØRGE LUND F Æ L L E D V E J 19. N Telefon N ora TORVEGADE 2 3 AM AGER PAPIR & POSER EN GROS. PAPIRVAREFABRIK B astu e Ja co b se n Søn TELF. BYEN MITCHELLSGADE 11. KØBENHAVN V. GIRO-KONTO 26408

2 SORO Sorø Bogtrykkeri A ktieselskab Gudmund & Kai R. Krog Q u irin u s Je n s e n aut. Elektroinstallatør SORO Sorø Akademis 1. Skovdistrikt S V E G A R D S B O G H A N D E L P o s t- G iro T e lf Axelhus Storgade 28. Telefon 514 Telefon Nr. 27 Posfkonfo 7163 Telefon 717 Telefon 125 ^ o l d i n g s k o n d ito r i Arne Petersen T orvet Telefon V. NIELSEN Komplet Elevudstyr POSTGAARDEN SORØ SO R Ø SPARE- O G L A A N E K A SSE Direktør Svend O. Hansen Fred. Jensen &Søn Ur-, Guldog Sølvvarer Telf. 82 Hotel Postgaarden Telefon 4 Etablissementet PARNAS Telefon 636 FREDE LERCHE HANSEN V a g n \ o r I m I I e B o g h a n d e l ALFR. CLAUSENS EFTF. Foto-, Papir-, Musik- og Kunsthandel Postgiro 7944 Telefon Nr. 3 Banken for Sorø og Omegn A ktie se lsk a b S to rg a d e 2 4 T e lf ( 3 L in.) K o n to rtid : 9 /i 15 Sorø Beklædningsoplag Iste Kl.s Skræderi. Alt i Herreekvipering. Uniformer til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL Telf. 67 A x e l O l s e n T elefon 454 C h r. B j ø d s t r u p A n d r e a s e n s A u to m o b illa k e re ri F l a s k e g a s sælges. Oplysninger faas hos Otto B o s e r u p Storgade 33 Telefon 830 SLAGELSE I I O I E R S B A G E R I V/ PER HØYER T L F. 401 KORSØR S L A G E L S E Slagelse Træskofabrik A/s D riftsb esty rer Telefon 130 C. G. Kierulff Svend O. Nielsen Farvehandler Nørregade 29. Tlf. 97 RINGSTED Jørgen K. Rasmusen Skibsreder, cand. polyt. Korsør Th. Rasm usens Træ lastforretning m. m. v/ E. Mogensen Telefon: Nr. 13 Korsør Brug Y p k e n d a n z E. LI S B ORG Slagelse Harald Fischer KåLlel Bage- og Buddingpulver Frøavl & Frøexport En gros &en detail Tlf Korsør Korsør

3 SOI a \ E11B L~M ) Kl 28. AARGANG Nr. 7 JULI 1943 FRU BEATRICE MATTHIESSEN d. 15. Marts 1861 f d. 27. Juni \/fin kære gamle Plejemoder»Tjim«har for stedse lukket sine Øjne. Vi gamle Soranere, der besøgte hende ved sidste Soranertur, følte, 'at vi ikke skulde se hende mere. Hendes ellers saa livlige Aand var sløvet, hun var træt og deprimeret, men hun vilde ikke give op, vilde ikke gaa til Sengs. Og selv om Kræfterne var udtømt, fordrede hendes ukuelige Livsvilje, at hun staaende skulde gaa ind i den sidste Kamp. Alle vilde have ventet, at hun ikke længe skulde have overlevet sin kære Mand, der gennem et langt og lykkeligt Liv havde været Midtpunktet i hendes Tilværelse, men»tjim den ukuelige«rettede sig op. Hun havde jo saa meget at leve for endnu, sit Hjem, sine Brødre, og da navnlig den yngste Hubert, for hvem hun altid havde følt sig i Moders Sted, kunde slet ikke undvære hende, og Sorø, Byen, hvis Navn stod skrevet i hendes Hjærte, og Akademiet, hvordan vilde det hele gaa rundt uden hende. Derfor blev ogsaa hendes 80 Aars Fødselsdag, som hun selv, paa Trods af en alvorlig Bronchitis, ønskede at fejre, ogsaa en Fest, hvor alle, der havde Tilknytning til Skolen og Byen, sammen med Familie og Venner fik Lejlighed til ^at vise deres Beundring og Taknemmelighed for alt, hvad hendes store og rige Hjærte havde skænket gennem et langt og opofrende Liv. Fra det Øjeblik hun som Frederik Matthiessens skønne og livsglade unge Hustru grundede sit første lyse og smukke Hjem ude i Alleen, aabnede hun straks sin gæstfrie og store Personlighed for Husets Venner og lod sit særprægede Lune spille, og helt almindelig var»tjim«jo ikke. Som Datter af den højærværdige Aandsaristokrat og Akademiker, Pastor Rosen og dennes Hustru, der stam mede fra Ostindien, fødtes hun i Grønland og henlevede sin Barndom her og senere i Rold og de store Skove der. Hun udviklede sig herigennem til det Naturbarn hun var, noget vilter og ubehersket, men nød samtidig Faderens strenge akademiske Opdragelse, hvilket end-

4 50 SORANER-BLADET 28. A A RG A N G N R. 7 nu sporedes i hendes Sprog, der ikke var blottet for en vis Cancellitone. Da hun og hendes Mand aldrig fik den Lykke selv at faa Børn, kastede hun hele sin opsparede Moderfølelse over paa alle de pseudo-forældreløse, hun havde saa rig Lejlighed til at knytte til sig i Sorø sine»tuller«kaldte hun dem, og det var vel ogsaa disse Følelser, der saa nært knyttede hende til hendes egen og sin Mands Familie og gjorde hende til det udprægede Familiemenneske, hun var. I Tjims og Toppes Hjem henlevede jeg otte lykkelige Barndoms- og Ungdomsaar, der prægede mig for Livet, og de lærte mig den Kærlighed til Sorø og vor gamle Skole, der betyder saa uendelig meget for enhver gammel Soraner senere hen i Livet Aar for hvilke jeg staar i den dybeste Taknemmelighed til begge disse kære Mennesker. I det Matthiessenske Hjem mødtes alle, selv Folk, der ellers ikke satte særlig Pris paa hinanden, under Tjims»Treuga dei«. Dr. G jelleru p og Dr. S c h iø n n in g den gamle Manddraber som Tjim kaldte ham aad begge af hendes bjøde Haand, naar de var Gæster ved hendes særprægede Selskaber sammen med Amtmanden, gamle Pastor R o sen og den endnu ældre Distriktslæge M a tth ies- sen. De unge Adjunkter G a d og N issen, Politi- og Dommerfuldmægtige og de ældste Gymnasiaster J o h a n B o- seru p, F isch er, Baronen og mange andre kappedes som opvartende Kavalerer om den naadige Frues Smil og Selskab. Fremragende udenbys Personligheder som B jø rn B jø rn se n og Frue, H e r m a n B a n g, P. A. R o se n b e rg og A xel S teen b u ch regnedes for Husets Venner og aflagde Besøg, naar Lejlighed gaves. Hver Søndag efter Morgenlæsetiden var»tullerne«s Dag. Det store Spisebord bugnede af Basser, frisk Brød, Frugt, Kaffe, The og Chokolade, og hv^m der engang var udnævnt til»tulle«var sikret Søndagsfrokost for hele sin Skoletid. Navne er overflødige, men alle de gamle»tuller«, der nu er spredt omkring i Verden, vil sikkert med Glæde og Taknemmelighed mindes disse straalende Søndage med en lille vemodig Tanke til Matthiessens Cigarer, obligatoriske for, men ikke særlig agtede af Gymnasiasterne. Saa var der Ballerne, Maskerader og Komedier, hvor Tjim altid var primus motor og Kostumiere. Hvor mangen haabefuld Yngling har ikke hendes Kunst forvandlet til en rødmende Jomfru med spirende Overskæg og Basstemme. Barsler, Begravelser, Jubilæer og Fødselsdage, altid var Tjim i Ilden, men gladest var hun dog, naar gamle Soranere gæstede Sorø. Altid pyntede hun vort Bord egenhændigt med Blomster og Flag, og fra Morgen til Aften aabnedes Døren i hendes Hjem for en uafbrudt Række af gamle Drenge, der ikke kunde komme til Sorø uden at. de maatte ned og hilse paa Matthiessens. Som Aarene gik, blev»tjim«naturligvis noget mere afdæmpet, uden dog at miste noget af den Nimbus, der omgav hende, og uden at glemme nogen af de Drenge, hun engang havde taget ind til sit Hjærte. Da jeg sidst besøgte hende, mærkede jeg, der var noget, der trykkede hende, og fik ud af hende, at hun var ked af, at hun ikke var Medlem af vort Samfund. Det lykkedes dog, om end alt for sent, at indhente det forsømte, idet hun kort før sin Død fik overrakt en Adresse fra Soransk Samfund, der udnævnte hende til ekstraordinært Medlem. Vi maa haabe, det kom tidsnok til at glæde hende. Hun var en rigtig gammel Soraner en af de bedste, vort gamle Samfund har haft. Ære være hendes Minde. A. G. L a u ritze n. Beatrice Matthiessen var født den 15. Marts 1861 i Julianehaab i Grønland som Datter af Sognepræst, senest til Faarevejle v. Dragsholm, Christian Heilmann Rosen og Hustru Caroline Adelaide, f. Rosen. Den 15. Juli 1886 blev hun i Faarevejle gift med den 14. Februar 1931 afdøde fhv. Lektor ved Sorø Akademis Skole F rederik Christian Matthiessen (S. 75). Blandt hendes Søskende er de to Soranere Politimester Leopold Rosen (S. 92) og fhv. Lektor Hubert Rosen (S. 94). I hendes og Matthiessens Hjem og blandt alle gamle Soranere var hendes Kendingsnavn»Tjim«. Faa Dage før sin Død modtog Fru Matthiessen følgende Rrev fra Soransk Samfunds Bestyrelse:»I Erkendelse af og Taknemlighed for Deres gennem saa mange Aar udviste store Interesse for og Kærlighed til Eleverne paa Sorø Akademi, saavel under deres Skoletid som efter denne, udnævner Soransk Samfund Dem herved til ekstraordinært Medlem af Samfundet. Gamle Soranere vil altid være glade og stolte over at se Dem i deres Midte.«Brevet, der var underskrevet af Formanden, Direktør Louw, og Kassereren, Direktør Alfr. V. Rasmusen, indeholdt tillige Soransk Samfunds store, kønne Naal. Fru Matthiessen havde været sengeliggende en Maaneds Tid, og det var derfor i Aar sikkert første Gang, at hun svigtede en Optagelsesprøve paa Sorø Akademis Skole. Fra en Moder med to Drenge, som havde savnet hende ved denne Lejlighed, modtog hun en stor Buket Rlomster. I de Aar, hvor hun sammen med sin Mand boede i Ingemanns Hus, værnede hun om Minderne her og var lykkelig ved at bo der. Nu boede hun i Scavenius-Stiftelsen paa Torvet, som hendes Mand havde været Formand for. Hun var meget hjælpsom, hvilket bl. a. ogsaa gav sig Udslag i, at hun var et aktivt Medlem indenfor Sykredsen i Sorø. Fru Matthiessens Begravelse, der foregik fra Sorø Kirke Fredag den 2. Juli og bl. a: overværedes af Rektor West, fhv. Lektor Gad, Redaktør Rothe Hansen m. fl., formede sig som en smuk Højtidelighed. Pastor Alsinger talte om hendes Trofasthed mod Sorø og de gamle Soranere. Kisten blev baaret ud af hendes Brødre og nærmeste Familie og kørt fulgt af et ret stort Følge til Familiegravstedet paa Sorø nye Kirkegaard, hvor Fru M.s Broder Apoteker Rosen takkede for al den Venligned, der var vist hans Søster og for Deltagelsen ved hendes Begravelse. Soransk Samfund havde sendt en Krans med signerede Baand, og som Repræsentant for Soransk Samfund mødte vort Æresmedlem Murmester O. Licht.

5 28. A A RG A N G N R. 7 SORANER-BLADET 51 VED AABNINGEN AF KUNSTMUSEET 1 SORØ Tale af Rektor H. Raaschou-Nielsen. Som det vil være De Herrer bekendt, afholdtes der her i Sorø i Sommeren 1936 i Tilslutning til Skolens Jubilæumsfest en Udstilling af Soransk Kunst gennem 350 Aar, som vakte megen Interesse. Efter Udstillingens Afslutning fandt der en Sammenkomst Sted mellem Medlemmer af denne Komité og enkelte af dens Ærespræsidium, og ved denne Lejlighed fremsatte Komiteens Kasserer, Direktør Alfred Rasmusen, den Tanke, at man i Sorø skulde søge skabt en offentlig Kunstsamling af passende Omfang, altsaa et soransk Museum for dansk Kunst. Efter at Tanken var blevet nærmere udformet, fik den varm Tilslutning fra mange Sider, baade fra Repræsentanter for Sorø Ry og Sorø Amt, fra kunstinteresserede i Egnen og ikke mindst fra de gamle Soraneres Kreds. Ogsaa fra Undervisningsministeriets Side blev Tanken mødt med Interesse og Velvilje. Der blev saa dannet en Komite, som bestod af Rorgmester Frandsen, Soransk Samfunds Formand Dommer Knox, Direktør Alfred Rasm usen og mig, som dengang var Rektor for Sorø Akademis Skole. Vi udsendte et Opraab om Ridrag, som anbefaledes af et stort Antal Soranere, dette Navn brugt i videste Omfang. Opgaven var nu at skaffe Kunstværker, som kunde være en passende Regyndelse til et Museum, at skaffe Midler til dets Forøgelse og at tilvejebringe Midler til en Museumsbygnings Opførelse. Krigssituationen har gjort, at Tanken om at bygge maa skydes ud til bedre Tider, men en betydelig Del af det økonomiske Grundlag for Rygning er sikret. Der er dannet en Forening, som hedder»soransk Samfunds Museumsvenner«, hvis Formaal er at supplere Kunstsamlingerne i Museet ved Indkøb af Arbejder af Kunstnere fra Tiden før Og saa er der dels ved Gaver eller Køb, dels ved Deponering fra offentlige Kunstsamlinger tilvejebragt en Samling af Kunstværker, som vi synes er en smuk og særpræget Regyndelse til et lille Kunstmuseum, og som nu har faaet en foreløbig Anbringelse i de Lokaler, hvor vi om et Øjeblik skal føre Dem hen. Desværre har vi foreløbig ikke Plads til at opstille de interessante middelalderlige Skulpturarbejder, som Sorø Akademi har overdraget til Museet, og som i Øjeblikket er anbragt i»saxos Celle«. Endvidere har vi modtaget Tilsagn om værdifulde Kunstværker ved Testamente. At vi er naaet saa vidt, kan vi først og fremmest takke Direktør Alfred Rasmusen og Direktør Thorlacius-Ussing for. Den første har med ukuelig Optimisme og Energi arbejdet for Sagen, og Direktør Ussing har været vor uvurderlige Vejleder og Raadgiver, hvad alt det kunstneriske angaar. Men dertil kommer al den Hjælp, vi har faaet fra Institutioner og private Personer. Jeg bringer vor Tak til Statens M useum for Kunst N y Carlsberg Glyptotek N y Carlsti'érgfondet Skagens Museum Sorø A kadem i og Soransk Sam funds Museumsvenner for de værdifulde Kunstværker, vi har modtaget til Deponering, og jeg takker for de smukke Gaver, vi har modtaget fra K am m erherre Lensbaron Rosenørn-Lehn, Oreby Maleren Sophus Danneskjold-Samsøe Maleren Victor Haagen-Muller Maleren Arne Johannesen Skattekontrolør Ørkild-Hansen Godsejer Dr. med. Hasselbalch Maleren Siegfred Neuhaus Maleren Axel Bentzen Maleren Knud Raaschou-Nielsen K om m andør Magnus Bojesen Dr. Stiren Engel, Maleren Stubbe-Teglbjærg Fru Elisabeth Theodor Jensen Akademielev Alfred H. C. Rasmusen Akadem ielev Jørgen Lansmand-Nielsen Billedhuggerne Leif Johannesen P er Linnemann Schm idt Hans Syberg og Gotfred Eickhoff Zoologen Fritz Johansen Kunsthandler H. Schou Billedhuggeren Jan Buhi og Fru H. Jering. Endelig siger jeg Tak for god Hjælp til de soranske Haandværkere Snedker Einar Hansen Elektriker Quirinus.Jensen Tøm rerm ester Andersen og M alermester Carl Hansen. Og sidst, men ikke mindst takker, jeg for den økonomiske Hjælp, som vi har faaet fra gamle Soranere, fra Sorø Byraad, fra Sorø Am tsraad og fra Sorø Akademi. Der har hidtil ikke paa Sjælland været noget Kunstmuseum uden for København og Nordsjælland, saa Refolkningen i Vest- og Midtsjælland saa vel som den talrige Skoleungdom her i Ryen har ikke haft Adgang til at se Kunst, bortset fra ved forhastede Resøg i København. Det skal da være dette Museums Opgave at bringe vide Kredse i Rerøring med Rilledkunst til Udvikling af den almene Kunstsans og til Støtte for Skolernes Undervisning i Danmarks Kulturhistorie. Paa dette Omraade har vi været fattige i Sorø Amt. Det er vort Ønske, at det i stigende Grad maa blive i Stand til at løse denne Opgave. H. Raaschou-Nielsen. SORØ GL. KIRKEGAARD ITuristforeningens Aarbog for 1942 findes, efter en af Museumsdirektør Otto Andrup gengivet Reretning om Traditioner, der lader Christian IV være født paa en 0 i»lille Slolsø«ved Frederiksborg Slot, følgende Passus, som jeg synes, det kan være lærerigt at læse for alle dem, der har saa travlt med at regulere og forbedre bl. a. ogsaa Sorø gi. Kirkegaard, fordi den afspejler, med hvilke Øjne senere Tiders Historikere m. fl. ser paa disse Regulerere og Forbedrere.»Øen og Rosenbusken vistes gennem Aarhundreder for Folket og den er indtegnet paa Tidens Kort. Senere pietetsløse) Forbedrere har sløjfet Øen eller Kanalen mellem den og Amtmandshaven; der skulde jo reguleres.«)" Andreas Bang. ) Fremhævelserne af mig..

6 52 SORANER-BLADET 28. A A R G A N G N R. 7 DØDSFALD in a r K ielleru p døde stille i sin Lejlighed i»købmandsbo«paa Frederikssundsvej i København den 11. Juni og begravedes den 16. Juni paa Solbjerg Kirke- gaard. Einar Kiellerup var født den 9. Juni 1860 i Flensborg som Søn af Adjunkt ved den derværende Latinskole C a rl E m il K ielleru p og Hustru Anna Kirstine Amalie, f. Salicath. Faderens fordreves i 1864 fra Flensborg og konstitueredes den 27. Marts 1869 som Adjunkt ved Sorø Akademis Skole, hvor han afløste den berømte L ie b e n b e r g som Inspektionshavende ved Morgenmøn- stringen, ved Middagen og i Læseliderne, en vanskelig og meget krævende Stilling, som han varetog, til han i 1897, 75 Aar gammel, søgte sin Afsked. Han havde da i flere Aar været Overlærer, flyttede saa til København og døde faa Aar efter. Adskillige af de ældre Soranere husker sikkert endnu tydeligt»odderen«, som han kaldtes. Overlærer Kiellerups nu afdøde Søn Einar, der netop var fyldt 83 Aar, gik ud af Skolen i 1877 med Realeksamen og har i sit lange Liv ført en noget omskiftelig Tilværelse. Først for han en kort Tid til Søs, og kom derefter i Handelslære i Ringsted, var senere nogle Aar dels i Stubbekøbing og dels i Slagelse, indtil han i 1885 ansattes i Magasin du Nord. Det følgende Aar etablerede han en Konfektionsforretning paa Købmagergade i København, men ophævede den allerede i 1887 og rejste til Sydamerika. Kort Tid efter vendte han imidlertid tilbage og blev atter Ekspedient i Magasin du Nord. Siden var han i mange Aar Repræsentant for Nordisk Textil A/S. I sine yngre Aar kom han meget i Soransk Samfund, og fra Rusgildet 1937, hvor han mødte som 60 Aars Jubilar, vil han maaske erindres som en meget ivrig Taler. I Soranerbladets 15. Aargang Nr. 11, Side 89, findes der et Billede af et ungdommeligt soransk L hombreparti fra En af de fem unge Spillefugle med lange Piber er Einar Kiellerup. Hans Broder, Fabrikant H a ra ld K ie lle ru p (R. 83), døde den 3. Juli Hans mangeaarige Ven, vor nu afdøde Formand J o h n K n o x, skrev i Soranerbladets 25. Aargang Nr. 7, Side 51, Nekrologen over ham. æge A a g e B ra a e afgik ved Døden i Næstved den 26. Juni og begravedes den 30. Juni. K a j A a g e B ra a e var født 5. Marts 1889 i Næstved som Søn af Bogbinder Hans Frederik Braae og Hustru Augusta Margrethe, f. Jørgensen. Han indkom i Sorø Akademis Skoles femte Klasse efter Sommerferien 1906 og forlod den i 1908 med Studentereksamen af den mate- matisk-naturvidenskabelige Retning. Derefter studerede han først til Tandlæge, men slog hurtigt om til Medicinen og blev Kandidat med Laud i August 1915 Oktober 1916 gjorde han Tjeneste som Reservelæge i Hæren, var siden Kandidat paa Almindeligt Hospital, Reservelæge paa Amtssygehuset i Næstved og havde Turnustjeneste paa nogle københavnske Hospitaler. I Juni 1920 nedsatte han sig som praktiserende Læge i sin Fødeby, hvor han var meget afholdt. Aage Braae ægtede den 21. April 1921 Karen Pontoppidan, f som Datter af Kontorchef Th. V. Pontoppidan og Hustru Augusta Thyra Victoria, f. Ri- chardi. Hans Broder var Rektor ved Sortedams Gymnasium J o h a n n es B ra a e (S. 05), der døde 14. Juli Han overleves af Hustru, Søn og to Døtre. TRANSLOCATIONEN F or 1., 2. og 3. Mellemklasses Vedkommende foregik Translocationen om Formiddagen den 19. Juni i Overværelse af mange Forældre. Man sang»kong Frederik, glæd dig i din Grav«. Rektor redegjorde for Eksamensresultaterne og meddelte Navnene paa de 13, som Ministeriet har givet Alumnepladser. Derefter holdt han en lille Tale til Drengene, og Højtideligheden sluttede med Afsyngelsen af»concinamus«. Den egentlige Translocation fandt Sted den 23. om Eftermiddagen i Skolens Festsal og overværedes af flere gamle Soranere, deriblandt fire 50 Aars Studenterjubilarer, nemlig Godsejer Chr. S. Dahl, Valnæs, Greve V. Chr. Knuth, Roskilde, Kaptajn Helge Grønvold W agner, København, og Overretssagfører Chr. P. B. Olsen samt Soransk Samfunds fungerende Formand, Direktør L ouw og Murmester O. Licht. Endvidere var Kantor Korsgaard til Stede. Efter at Rektor havde budt velkommen, sang man»heliig er vor Ungdoms Lyst«, hvorpaa Rektor uddelte Eksamensbeviserne til Dimittenderne. To Studenter af den matematiske Afdeling har faaet Udmærkelse, nemlig Ejnar Olesen, Søn af Lærer Olesen, Duborgskolen i Flensborg, der har været Formand for Dansk-nordisk Ungdomsforbunds Afdeling paa Skolen, og Børge Dahlberg Larsen, Søn af Skotøjshandler Larsen, Skelskør. Førstnævnte fik Soransk Samfunds Roggave, et Eksemplar af Sorøbogen. Rektor sluttede denne Del af Højtideligheden med at holde en Tale til Dimittenderne, idet han gik ud fra Platons Fortælling om Sokrates Virksomhed, der, hvor der fortælles om Sokrates aarelange Agitation blandt hans Medborgere. Det rette Sind er Kilden til Velstand og til alle andre Goder for Menneskene. Derfor: prøv paa at naa det rette Sind over for den Livsbane, I slaar ind paa, selv vælger eller af Omstændighederne føres ind paa. Det bringer Arbejdsglæde. Fælles for Studenter og Realister er dette, at ingen af dem kommer sovende til noget som helst attraaværdigt her i Livet. Gid Tankens eller Handlingens Kors maa blive jer beskaaret, og gid I alle maa tilegne jer den Sandhed, at uden Kamp gives der ingen Sejr. I vil faa rig Relønning for Sliddet, og fortab jer aldrig i Spredthedens Kryds og tværs. Rliv værdige Medlemmer af det danske Folk, som vi alle tilhører, og som med Forventning ser hen til hvert Kuld af Ungdom, som forlader Skolerne efter endt Eksamen. Saa ønskede han Dimittenderne hjertelig til Lykke, og man sang»jeg ved et Sted«. Derpaa talte Rektor til 50 Aars Jubilarerne, paa hvis Vegne Grev Knuth svarede. De Ønsker, de havde at fremsætte til de Unge, faldt helt sammen med Rektors Ord. Han vilde sige: Vær Samlere paa to Ting: ærligt Arbejde og gode, venlige, høflige Ytringer. Det giver nemlig en daglig Tilfredshed, som intet andet kan opveje. Minder fra Venlighed er dem, der er noget ved. (Rifald). Rektor udbragte nu et Leve for 50 Aars Jubilarerne, man sang»concinamus«, og saa sluttede Rektor Translocationen med Ønsket om en god Sommerferie. Den varer til 16. August.

7 28. A A RG A N G N R. 7 SORANER-BLADET 53 I Aarsskriftet for oplyses det, at Skoleaaret begyndte med 357 Elever, nemlig 130 i Gymnasiet, hvoraf 6 Piger, 24 i Realklassen og 203 i Mellemskolen. Ved Skoleaarets Slutning var der 355 Elever. Alumnernes Antal er 150, hvoraf 44 paa Gymnasiet, 64 paa Hovedbygningen og 42 paa Vænget. Biblioteket har haft en Tilvækst paa 969 Bind, saa det nu tæller Bind, og det har haft 255 Laanere, der har laant 3517 Bind. Museet har faaet en Del Gaver. Endvidere kan nævnes en Kriseforanstaltning, idet der nu gives alle de i 1942 indtraadte Elever Forlængelse af Retten til at slide paa egen hidtil anvendt Dragt det første Skoleaar til ogsaa at omfatte Skoleaaret I Riblioteksbygningens Stueetage er der i Løbet af Skoleaaret indrettet Læsesal og Rogklasse. Der er tillige indlagt Centralvarme, og den elektriske Installation er forbedret. Et nyt Kontorlokale er indrettet paa 1. Sal og 2 Magasinrum i den gamle Fabriksbygning. De foretagne Forandringer og Forbedringer har medført, at Rrandfaren er væsentlig formindsket. Forøvrigt indledes Aarsskriftet med smukke Mindeord af Adjunkt Christensen om afdøde Sanglærer og Organist Andrup. Optagelsesprøverne foregik den 25. og 26. Juni. I 1. G.s matematiske Afdeling optoges 10, i klassisk 3 og i nysproglig 3. I 1. M. optoges 45, i 2. M. 4, i 3. M. 3 og i 4. M. 3 Elever. Ialt optoges c. Halvdelen af de Drenge, som havde meldt sig til Optagelsesprøverne. har i de senere Aar haft Studiekredse i Kunsthistorie med de ældre Elever. For en saadan Undervisning vil Kunstmuseet være en stor Hjælp. Den højere Skole i Danmark har endnu ikke taget Landets Kunsthistorie op som Fag, skønt Kunsten dog lige saa vel som Litteraturen er en Del af Folkets Aandsliv. Enkelte Lærere har dog taget Faget op, og naar jeg staar her, kan jeg ikke lade være at nævne afdøde Lektor Holtens vækkende Undervisning i Oldtidens Kunst. KUNSTMUSEET I SORØ Indvielsen af Kunstmuseet i Sorø fandt Sted d. 29. Maj Kl. 2,45 i Sorø Akademis Festsal, hvor henved 200 indbudte Gæster var kommet til Stede. Paa Undervisningsministeriets Vegne var mødt Kontorchef Paludan-Miiller og Ekspeditionssekretær Oksen. Kunstmuseets Direktør Leo Swane, Museumsinspektør Erik Zahle, Direktør i Ny Carlsbergfondet, Professor, Dr. phil. Friis-Joflansen, Ny Carlsberg Glyptotekets Direktør, Dr. phil. Vagn Poulsen, Inspektøren ved dets moderne Afdeling, Magister H. Rostrup, Kunstakademiets Direktør, Rilledhuggeren Johs. Bjerg, dets Skoleraadsformand, Professor Kræsten Iversen og Professor Aksel Jørgensen samt Formanden for Soransk Samfunds Museumsvenner, Højesteretssagfører Ballhausen havde vist Museet den Interesse at komme til Stede. Ogsaa Medlemmer af Sorø Amtsraad og Sorø Byraad, Bestyrelsen for Amtsmuseet foruden en fyldig Repræsention af Akademiets Embedsmænd og Lærere, en Del af Skolens ældre Elever og nogle gamle Soranere, hvis Senior var Maleren Danneskiold-Samsøe, var mødt. Undertegnede, der efter Dommer K nox s Død var valgt til Formand for Museumskomiteen, bød velkommen og holdt den andet Sted i Rladet gengivne Tale, hvorefter Direktør Thorlacius-Ussing gjorde udførligere Rede for Museets Tilblivelse og dets Indhold: I Jylland ligger Kunstmuseerne tæt, navnlig paa Østkysten: Skagen, Aalborg, Randers, Aarhus, Horsens, Vejle, Kolding og Aabenraa. Paa Vestkysten Ribe, Esbjerg og Tønder og inde i Landet Viborg og Vejen. Fyn har 3 Kunstmuseer, og Lolland-Falster har sit. Men paa Sjælland er der intet Kunstmuseum uden for København og Nordsjælland. At det kommer til at ligge i Sorø, skyldes ikke blot Stedets ideelle Religgenhed, men ogsaa et særligt Hensyn til Skolen, til det ønskelige i, at Skolens Ungdom her kan faa en Indøvelse i at se Kunst som en Forberedelse til Resøg paa de københavnske Museer i Studietiden. Sorø Akademi har hidtil altid haft en udøvende Kunstner til Tegnelærer. Den nuværende, Maleren Siegfred Neuhaus, Jens Juel: Fru A. M. Staal, f. B ruun. Pastel (Deponeret a f N y Carlsberg fonden.) Grundstammen i Museet er en Række Kunstværker, som Akademiet ejer, men som har været meget lidt eller slet ikke tilgængelige for Publikum. Undervisningsministeriet har givet sit Samtykke til, at Skolen deponerer dem i Museet. Rlandt disse er en Samling af sene middelalderlige Træskulpturer, som der er planlagt en særlig Rygning til i Museumsprojektet. Udstillingen af dem maa desværre vente til bedre Tider. Det er ogsaa fra Akademiet, vi har faaet de interessante og værdifulde Oliemalerier og Akvareller af norske Landskaber, som er malede af Kunstneren Erik Pauelsen, der fulgte med Frederik den Sjette paa den Rejse til Norge, som han foretog s.om Kronprins. Det er de første egentlige Landskabsbilleder i dansk Kunst. Det er ogsaa fra Akademiet, vi har en Samling smukke og værdifulde Tegninger, deriblandt Mandelbergs og Cramers Tegninger til Frederik VI s Rarnelege. Vi stod saaledes paa ingen Maade paa bar Bund. Da Planerne om et Kunstmuseum i Sorø drøftedes, modtog man fra Direktøren for Statens Museum for Kunst, Hr. Leo Swane, et Tilsagn om Støtte fra Museets Side, et Løfte, som Museet med Undervisningsministeriets Godkendelse paa den smukkeste Maade har indfriet. Ogsaa Ny Carlsbergfondet og Ny Carlsberg Glyptoteket har støttet Museet ved Deponering af Kunstværker. Og endelig har en Række Kunstnere og Privatpersoner med Tilknytning af en eller anden Art til Sorø skænket Museet Kunstværker. Foreningen af Museets Venner har allerede erhvervet en lille halv Snes Kunstværker til Museet.

8 54 SORANER-BLADET 28. A A R G A N G N R. 7 Efter at have givet en Oversigt over Kunstværkerne fortsatte Direktøren: Vi vil i Dag sende en venlig Tanke til Soraneren, Mæcenen Johan Biilow til Sanderumgaard i Taknemmelighed for hans store Gave til Akademiet, som danner Grundstammen i Museets Samling, og dernæst rette en Tak til Akademiet, Sorø Amt, Sorø Ry og ikke mindst til de mange gamle Soranere, som har hjulpet os. G ottfrtd E ickhoff: Forarbejde lil G ruppen Roepiger. (Gave fra K unstneren,) I Afskedssangen ved Translokationen paa Sorø Akademi staar der»saa drager bort, nu Tiden er udrunden, og lever vel og kom m er snart igen, og lad de Blomster, som 1 her har funden til Frugter modnes, hvor I vandrer hen.«rorgmester Julius Frandsen: Sorø Kunstmuseum aabner i Dag sine Porte, og Sorø Ry faar en længe ventet og kær Gæst inden for sine Mure. Vi venter dog ikke at faa Lov at beholde denne Gæst ret længe i Byen, for vi ved, at Museets Maal er at faa en egen Rygning paa Akademiets Grund. Ryen fandt, at Planen om et Kunstmuseum i Sorø var smuk og rigtig, og har derfor givet Ridrag baade til Driften og til en Museumsbygning. Jeg byder Museet velkommen i Ryen og udtaler de bedste Ønsker for dets Fremtid. Kontorchef Paludan-Miiller: Kunstmuseet er bestemt til at tjene til Vederkvægelse for den menneskelige Aand, for i al virkelig Kunst er der et Glimt af det evige. Et Kunstmuseum maa derfor stille sig et højt Maal. Jeg bringer Undervisningsministeriets Lykønskning til, at Sorø Museum er kommet til Verden med dette Maal for Øje. Om det naar Maalet, vil Tiden vise. Paa Frugterne skal man kende Træet. Men jeg udtaler Forhaabning om og Fortrøstning til, at Museet bliver i Stand til at løse Opgaven til Glæde for Ryen, Akademiet og de omliggende sjællandske Sletter i vid Udstrækning. Maatte det lykkes Museet at faa en smuk Plads ved Siden af de mange Institutioner, der i denne Stad søger at fremme det aandelige Liv. Hermed erklærer jeg Sorø Kunstmuseum for stiftet. Derefter gik man over i Priorgade til Museet og besaa det. I den første Stue er der Malerier af Jens Juel, Eckersberg, Erik Pauelsen, H. G. Harder, Dalsgaard, Constantin Hansen, Kuekler og Petzholdt samt Skulpturer af Thorvaldsen, L. Grossi og F. C. Willerup. I den midterste Stue findes Malerier af Kunstnere fra den sidste Halvdel af det 19. Aarhundrede som Emanuel Larsen, Anton Melbye, C. F. Sørensen, V. Kyhn, Karl Madsen, L. A. Ring, Hans Smidth, Heinrich Hansen, Liibschitz, A. Kølle og Th. Philipsen samt en Gruppe af Rilledhuggeren G. Eick- hoff. Det tredje Værelse rummer mere moderne Kunst, repræsenteret ved Haagen-Miiller, Danneskjold-Samsøe, Johs. Lar De gamle Soranere vender altid tilbage hertil af Kærlighed til deres gamle Skole og til Stedet, og i Dag er de her sen, Siegfred Neuhaus, Axel Rentzen, Julius Paulsen, Niels igen, og med Kunstmuseet vil de nu plante en Rlomst oglergaard, Stubbe-Teglbjærg, Arne Johannesen og Knud Raabeder Skolen modtage den til Rrug i den Aand, hvori den schou-nielsen samt Skulpturer af Zahrtmann, Hans Syberg, er givet. Vi vil gerne lægge en Sten i den Mur, der hegner Moder Sorøs Gaard. Lektor Juul-Mortensen: Jeg er bemyndiget til at overbringe Rektor Wests Hilsen og samtidig beklage, at han ikket kunde være til Stede. Vi her ved Akademiet er klar over, at de, der har fostret Ideen til Museet, i særlig Grad har Linnemann-Smith og Leif Johannesen. I Værelset mod Gaarden findes Tegninger og Akvareller af Mandelberg, Cramer, Eckersberg, Dalgaard, Marstrand, Viggo Johansen, Vilh. Pedersen, Stubbe-Teglbjærg og Jan Buhi samt en Ruste af Anker Hoffmann. H. Raaschou-Nielsen. tænkt paa vor Skole. Derfor udtaler vi vor Tak. Jeg vil først takke vor gamle Rektor. Vi mærker, at De ikke har glemt os. Det er jo Deres Interesse for Skolen, der har ført GAMLE SORANERE OG SORANSKE NOTER Dem herned i Dag. Og Tak til de to Mænd, Direktør Thorlacius-Ussing og Direktør Rasmusen, hvis Initiativ og Udholdenhed har skabt Museet, og som særlig i den sidste Tid sammen med Kunstmaler Neuhaus har baaret Dagens Møje og Hede for at faa alt i Orden til i Dag. Det var bevægende at høre Direktør Ussings afsluttende Ord, der vidnede om hans dybe Kærlighed til dette Sted. Vi takker de gamle Soranere, der har sluttet op om Museet og har givet deres Ridrag dertil. Det er først af alt Museets Opgave at vække Sansen for det skønne hos de unge. Vi forstaar den forædlende Indflydelse, det kan have paa vore Elever, at de, der har Forudsætningerne Siden den 5. Juni har følgende gamle Soranere indmeldt sig i Soransk Samfund: Civilingeniør Hans P eter K røier Madvig, Vesterbro 7, Aalborg (S. 34), Autoforhandler Carl Chr. Weinreich, Autogaarden, Holbæk ( 37), Adjunkt Aage Christiansen, H. I. Hansensvej 16, Vordingborg (S. 27), Forpagter Svend Peytz, Høvdingsgaard pr. Mern (R.' 24), Rogholder H arry Wagner Dinesen, Munkesøgade 20, Kalundborg (R. 33), Redaktør V. Kjødt, Storegade 33, Rønne (S. 27), Købmand E rik Friis, Agnetevej 17, (R. 33), Skibsmægler Finn Poulsen, Ratterivej 7, Korsør (R. 33), Cand. pharm. A. H. Willert, Løve Apoteket, derfor, kan tage dem over i det ny Museum og lære dem at se, saa de, naar de kommer til København, ikke behøver Ringsted (S. 30). # at være aandelige Rarbarer. Translokationen paa Sorø Akadem is Skole fandt Sted den Derfor har Sorø Akademi al Grund til at ønske Museet al 23. Juni d. A. Kl. Vs og overværedes efter Indbydelse bl. a. mulig Lykke, og at det maa vokse til Gavn for Sorø Amt og af Soransk Samfunds fg. Formand, Direktør L ouw og af Ry og ikke mindst for Sorø Akademis Skole. Samfundets Æresmedlem, Murmester O. Licht.

9 28. A A RG A N G N R. 7 SORANER-BLADET 55 Th. P hilipsen: Mellemmad. Hvile ved E fteraarspløjningen (Deponeret a f Statens M useum fo r K u n st) Det var forresten halvtredsindstyvende Gang i Træk, at Licht overværede Translokations-Højtideligheden. Det skete første Gang i 1893, da han var Elev paa Akademiet. I Studenterforeningens danske Riblioteks 3. Serie paa 6 Rind udkommer»ja til Norden«af Peter de Hemmer Gudme og Erling Nielsen (S. 37). Ekspeditionssekretær N. H. Andersen er udnævnt til Chef for Sekretariatet i Københavns Universitets Kommunitetets og Sorø Akademis økonomiske Forvaltning fra 1. September, og Sekretær, cand. jur. E. V. Villarsen er udnævnt til Ekspeditionssekretær sammesteds, ligeledes fra 1. September Paa Jul. Gjellerups Forlag er udkommet»svensk Læsebog«for Folkeskolen, udgivet af Statskonsulent for Folkeskolen og Seminarierne F. C. Kaalund-Jørgensen, Professor, Dr. phil. Chr. Møller og Lektor Mogens Nissen (S. 07). Den Komité, der er nedsat med den Opgave at skabe passende Kaar for det københavnske Raadhusmuseum, har ladet Arkitekt Tyge H vass (udm. 3. R. 01) udarbejde et Forslag til Museets Nyordning. Man tænker sig det gamle Vartov istandsat og indrettet til Rymuseum, hvorved Museet faar den Lokaleudvidelse, som vil gøre Samlingen overskuelig og lade dens Mindeskat mane vor Ungdom til Arbejde og Fremdrift. Landsretssagfører Jonas Bruuns (S. 29) og Hustrus, f. Komtesse Sibylle Reventlow, lille Søn, døbtes rtibirke Kirke den 27. Juni. Kronprinsesse Ingrid, hos hvem Fru Rruun har været Hofdame, holdt Rarnet over Daaben. Højesteretssagfører Carl Ballhausen (S. 11) fyldte 50 Aar den 9. Juli. 25 Aars Studenterjubilarerne fra Sorø Akademis Skole samledes Lørdag den 19. Juni i Sorø. Af Holdet, der var paa 27, mødte de 20. Seks af de 27 er blevet Præster. Om Søndagen spiste Jubilarerne Middag paa Skolen, Rektor West talte for dem. Skovrider Aage Wielandt (S. 23), Saltø Skovridergaard pr. Næstved, er blevet Formand for Fodby Sogneraad. Læge H elm er Rasmussen (S. 24) er blevet Dr. med. paa en Afhandling»Histologiske Undersøgelser over Retændelse i Tindingebenet især i pars petrosa«(ejnar Munksgaards Forlag). Den offentlige Disputats fartdt Sted paa Københavns Universitet Tirsdag den 29. Juni. Stud. mag. H olger Skyum -Nielsen (S. 40) har bestaaet ved Universitetet Forprøven i Historie (1. Del) med Ug i Hovedkarakter. Han er tillige indvalgt, i Restyrelsen for Historisk Samfund. Roghandlermedhjælper Ove B irger le Févre R oy (S. 35), Søn af Postmester R. Roy, Strib, viedes den 19. Juni i Frederiksborg Slotskirke til Frøken Elly Mortensen, Datter af Værkmester ved Gribskovbanen C. Mortensen. Frederik H olm sted Palludan Rasmussen, (S. 40), Søn af Kunstmaler Palludan Rasmussen, Sorø, har bestaaet 1. Del af Lærereksamen paa K.F.U.M. s Seminarium,

10 56 SORANER-BLADET 28. A A R G A N G N R. 7 Cand. med. Thorbjørn Bennike (S. 36), Søn af Førstelærer Fr. Bennike, Ulstrup, viedes den 19. Juni til Frøken Birthe Heller, Datter af Arkitekt Henry Heller, København. Til Byggearbejder paa Sorø Akademi har Finansudvalget bevilget Kr. Hans Birger Mitens (S. 41), Søn af Landsretssagfører Mitens, Thorshavn, har bestaaet Handelshøjskolens Afgangseksamen i Det erhvervsøkonomiske Grundstudium med 1. Karakter. Af Generalforsamlingsreferatet fremgaar det, at Dirigenten, Overretssagfører Raron v. Eggers blev foreslaaet til Medlem af Vedtægtsændringsudvalget. Dette er forsaavidt rigtigt, men Eggers erklærede, at han ikke ønskede at være Medlem, og derfor satte han som Dirigent ikke sit Valg under Afstemning. I September udkommer der paa Hasselbalchs Forlag en af Sekretær i Hedeselskabet H. Skodshøj (S. 21) skrevet Rog paa 200 Sider om Hedesagens store Forkæmper, Oberstløjtnant E. M. Dalgas. Skodshøj har iøvrigt fra 1. Juli overtaget Redaktionen af Hedeselskabets Tidsskrift, der hidtil har været varetaget af Direktørerne Flensborg og Rasse. Medens Sorø Akademis Skoles Lærere ellers ved Translokationen er mødt i Kjole og Hvidt, mødte de i Aar for første Gang i Jakkesæt. Landsdommer N. V. Boeg (S. 00) er Suppleant for Tiden 1. Juli Juni 1946 i den i Medfør af Lov om Tjenestemænd nedsatte Voldgiftsret. Sorø Kunstmuseum har som Gave fra Rilledhugger Anker Hoffmann modtaget et Eksemplar af hans Buste af afdøde Direktør for Statens Museum for Kunst Karl Madsen (R. 71). Pinsedag, Søndag d. 13. Juni, besøgte Realister fra 1933 Sorø Akademis Skole og Sorø. Paa»Grønne«spilledes om Eftermiddagen en Fodboldkamp melem et udvalgt Hold fra Skolen og Realisterne fra 33. De gamle Soranere vandt med 5 Maal mod 4. Hr. Lærer Thomsen fungerede velvilligst som Dommer. Den vellykkede Tur sluttede med Aftensmad paa»parnas«, og Spadseretur gennem Skoven til Landstationen. Indenfor Soransk Samfund er man som bekendt betænkt paa et foretage visse Vedtægtsændringer bl. a. med Hensyn til Formandsvalget og der blev paa Generalforsamlingen i denne Anledning nedsat et særligt Udvalg bestaaende af: Højesteretssagfører Ballhausen, Prokurist Svend Clausen, Direktør A. Ch. Louw og Læge, Dr. A. Skovgaard. Landsretssagfører Jonas Bruun er Udvalgets Sekretær. Indtil de eventuelle nye Vedtægtsændringer er vedtaget, fungerer Direktør Louw som Samfundets Formand. Fru Bodil Spandet, gift med Ingeniør Niels Spandet (S. 91) døde den 15. Juni og bisattes fra Krematoriet paa Set. Peders Kirkegaard i Slagelse Søndag den 20. Juni. # En meget kendt og afholdt Sorøborger, Materialist Sofus Hjorth døde den 24. Juni og bisattes den 1. Juli. Hjorth optog en Film af Soransk Samfunds Tur til Sorø i Byens 300 Aars Jubilæumsaar 1938 og forærede den til Soransk Samfund. Han er Fader til Forretningsbestyrer Svend H jorth (R. 22). Soransk Samfund sendte Krans til hans Raare. # I Radioudsendelsen Mandag Aften den 5. Juli transmitteredes en Orgelkoncert fra Sorø Kirke. Organist Finn Viderø (S. 23) spillede paa Orglet. \ Formanden for Soransk Samfunds fynske Afdeling, Direktør P. Suhr-Henriksen, Odense, har Forretningsadresse Vestergade 96, Odense og Forretningstelefon 1050 og Privatadresse Nyborgvej 18, Odense og Privattelefon Sognepræst ved Vor Frelsers Kirke i Horsens Cort Ejnar Trap Engsig-Karup (S. 05) er udnævnt til Ridder af Dannebrog. Direktør for Ny Carlsbergfonden V. Thorlacius-Ussing (S. 09) har taget Initiativet til, at den i November 1909 afdøde Maler Peter Severin Kroyers Hus paa Skagen skal indrettes til en Æressommerbolig for en dansk Maler. Som Særtryk af Kunstmuseets Aarsskrift er udkommet V. T horlacius-u ssing: Reventlow-Museet, Peder- strup. Den berømte Sorø Roklub (Olympiadesejrherren) fejrede Søndag den 11. Juli 25 Aars Jubilæum med en Festmiddag paa Hotel»Klubben«i Sorø. Det smukke og rigt illustrerede Jubilæumsskrift er forfattet af Klubbens tidligere, mangeaarige Formand, Grosserer F. Aa. Hansen (R. 21), der bl. a. stærkt fremhæver den store Retydning Lektor O. B. Muller (S. 92) har haft for Klubbens Tilblivelse og Arbejde. Referatet a'f Soransk Samfunds Tur til Sorø den Maj maa paa Grund af Pladsmangel vente til Augustnumret. Til Gengæld vil Læserne da ogsaa faa et langt og livligt med Rilieder forsynet Referat, skrevet af en meget prominent og begejstret Deltager i Turen. Paa given Foranledning henledes Opmærksomheden paa, at Anmodning om Optagelse som Medlem i Soransk Samfund ikke rettes til Soranerbladets Redaktør, men til Kassereren Alfred V. Rasmusen, Vesterport 103, Meldahlsgade 2, København V., Telefon: Central Redaktion: Tranevej 10, NV., cand. polit. V. Sorgenfrey Hansen, Tlf. Taga Ekspedition: Vesterbrogade 30, V. Tlf. C Annoncer: Grosserer John H. Winther, Jens Munksgade 3, Tlf. Øbro Bogtrykkeriet Selandia A-S, Fælledvej 19, København N., Tlf. Nora

11 kj» 'jz co u. A a, Farve Tapet B yg n in g sartik ler sen ROSKILDEVEJ 303. TLF. RØDOVRE 462 METALSTØBERI OG METALVAREFABRIK v/ ING. H. BRINCKER. C GASVÆRKSVEJ 8. KBHVN. V. Den holbergske Stiftelse Tersløsegdflrrf Holbergs Sommerbolig og adelige Sæ degaard m ed H olbergs Enkesæ de og M indestuer og gammel Park. E n tré 5 0 Øre SKIBSBESLAG BRANDARMATURER DRIVSKRUER S J e g H k BENZINHANER Læg en af D eres Udflugter eller Cykleture over Tersløsegaard og b esø g denne soranske Stiftelse. KVALITETSGODS I LET- O G TUNGMETALLER HERO (Richard R ørdal) RANTZAUSGADE 64 TELF. NORA 4445 C y k le r Radio B u d c e n tra l er det Radiotid! Benyt Dem af vort 10-Kr. System Hotel d Angleterre København

12 Hovmestervej 49. NV. Telf. Taga P. JLoOtnand R e v is o r ( H.A., H.D.) TANDLÆGE BØRGE HØFT Dr. med. dent. Vimmelskaftet 30 (vis å vis Silkehuset) P alæ 6814 Konsultation fra Kl (bedes forudbestilt) SORANER EMBLEMER faas hos A. DRAGSTED A/s Kgl. H ofjuveler & H o f Guldsmed Bredgade 17 København K. F orhandles i Sorø a f Guldsmed FREDERIK JENSEN & SØN Qxel LIVSFORSIKRING Torvegade 47 Sundby 2143 Filtfabriken Norden A/s Lyn g b y H o ve d g a d e 4 - Lyn g b y D irektør Peter de N eergaard STAALKONTORET V. R. E. B R IN C K E R M A LM Ø G A D E 7 KØBENHAVN 0 Alfred V. Rasmusen Assuranceagenturforretning A/S Alle Arter a f F orsikringer V esterport 103 Telefon 8229 De manges Fordel-for alment Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. Indkøbt for over Mill. Kr. i danske Varer som Gevinster. ALMINDELIGT DANSK VARE-OG INDUSTRILOTTERI Hele Lotteriets Overskud gaar til Hospitaler og andre sociale og almennyttige Institutioner herunder tekniske Skoler og Haandværker-x\lderdomshjem. ALMINDELIGT DANSK VARE- OG INDUSTRILOTTERI W0DSCH0W & CO. Maskinfabrik G rundtvigsvej 9 - K b h v n. V. Telf. C entral R efraktionist og Optiker Tlf. V ester 5585y GI. K ongevej 114 K bhvn. V. Paul Jørgensen E. BERGSTRØM - Anlægsgartner W o rsaaesv ej 2 N ansensgade 13. København K. Telf. Palæ 5989 Kbhvn. V. Tlf. N ora 1868 Rationel Frugttræpleje: Haveanlæg T ø rv. B ru n k u l Sprøjtning med Motorsprøjte Omlægning overalt i København og Omegn Vedligeholdelse CARL R. JOHANSEN TORVET SORØ ERIK HVAM K o n to rc h e f F a : B A N G & P IN G E L GI. K ongevej 66 C entralvarm e Sanitet

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen Kære rektor, kære lærere på Sorø Akademis Skole, og især: Kære jubilarer, Det er en stor

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Oprettet Legat Tildelingskriterier Bemærkninger

Oprettet Legat Tildelingskriterier Bemærkninger Legater historisk Aalborg Katedralskoles Fællesfond. Midlerne til fonden er blevet skabt gennem Aalborg Katedralskoles historie af fremsynede, gavmilde eller taknemmelige mænd og kvinder, som gennem årene

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske eller forstørre m.m. )

( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske eller forstørre m.m. ) Avisartikler om blikkenslagermester Chr. Olsen i Vejen fra Folkebladet 14. maj 1943, Tidens Tegn 13. maj 1948, Folkebladet 13. maj 1948 og 11. februar 1950 ( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev

Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev Den gamle bryggergård midt i byens hjerte har i mere end 50 år været omdrejningspunktet for alle de gode juletraditioner i Jammerbugtens hyggeligste handelsby.

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg.

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Muligt bryllupsbillede Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. Født 11 11-01-1849 I Holm. Nordborg.

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER IALT 147 STK. FRA EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE SOM BORTSÆLGES VED AUKTION PAA INDUSTRIPALÆET TORSDAG DEN 13. MARTS 1919 KL. l*/a EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Thorvaldsens Museum 100 Aar

Thorvaldsens Museum 100 Aar Thorvaldsens Museum 100 Aar Den 18. September 1848 aabnedes Thorvaldsens Museum for Publikum. Det skete i største Beskedenhed. Man lukkede Døren op og satte Aabningstiden i Avisen. Det var alt. Øjeblikket

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING 321 ARBEJDER AF MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING V ARBEJDER AF M A L E R E N G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F.E. BORDING

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002

En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002 En biograf i provinsen Hvalsø Bio 1942-2002 En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002 Redaktion: Hans Cornelius og Martin Tanggaard Layout og produktion: Schwander Kommunikation Foto: Christian Mikkelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Janus Gottfred Elleby

Janus Gottfred Elleby Janus Gottfred Elleby Fotograf og billedhugger Janus Gottfred Elleby * 03. Feb. 1865, Østermarie, Bornholm. 11. Oct. 1959, Rønne Sygehus, Bornholm. Søn: Oskar Heinrich Arthur Elleby. * 02. Feb. 1892.??

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere