Dansk Energis hørringssvar vedr. udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser journalnummer MST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Energis hørringssvar vedr. udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser journalnummer MST"

Transkript

1 Miljøstyrelsen Strandgade København K Ref.: MST Dok. ansvarlig: JZH Sekretær: SLS Sagsnr: s Doknr: d maj 2015 Dansk Energis hørringssvar vedr. udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser journalnummer MST Dansk Energi takker for muligheden for at komme med høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser, herunder sulfurhexafluorine (SF 6 - gas). SF 6 -gas anvendes inden for elforsyningen som brydemedie for elektriske strømme og elektrisk isolation i højspændingskoblingsanlæg (>1 kv). Gassen er i dag et af de vigtigste elektrotekniske materialer inden for elforsyningen og helt afgørende for at kunne drive et pålideligt og sikkert elforsyningssystem ved alle spændingsniveauer. Vi er meget bevidste om den negative miljøpåvirkning frit SF 6 -gas i atmosfæren har, og vi ser derfor positivt på tiltag, der kan medvirke til at minimere udslip af gassen. Branchen har selv igennem mange år gjort et stort arbejde med frivilligt at nedbringe udslip af SF 6 -gas i alle faser af et koblingsanlægs liv 1 fra produktion til afvikling. På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke omkostningseffektive, teknisk gennemførlige og pålidelige alternativer, som gør det muligt at erstatte SF 6 -gas i nye elektriske højspændingskoblingsanlæg. Indtil dette bliver udviklet og afprøvet med tilfredsstillende resultater, anser Dansk Energi, at den nye EUforordning No 517/ angiver de bedste forholdsregler, der på nuværende tidspunkt kan tages for at minimere udslip af SF 6 -gas mest muligt fra elektriske koblingsanlæg. Et forbud mod anvendelse af SF 6 -gas i elektriske koblingsanlæg fra 2030, som foreslået i Bekendtgørelsen, vurderes at ville få følgende konsekvenser: - Betragtelige tekniske udfordringer for netselskaberne. Et forbud førend der eksisterer omkostningseffektive, teknisk gennemførlige, samt pålidelige alternativer kan betyde, at netselskaberne skal investere i nye alternative teknologier, der ikke er velafprøvede, ikke har samme påviste pålidelighed i drift, og/eller ikke er fuldt udviklede, da teknologierne og markedet herfor ikke har fået den nødvendige tid til at modnes og blive konkurrencedygtige. I kraft af at der er tale om elektriske komponenter med 1 REDUCTIONS OF SF6 EMISSIONS FROM HIGH AND MEDIUM VOLTAGE ELECTRICAL EQUIPMENT IN EUROPE, Final Report to CAPIEL, 28 June EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006

2 2 forventede levetider på omkring 40 år, er der behov for en betragtelig indfasningsperiode for, at nye teknologier kan modnes og blive konkurrencedygtige. - Et forbud mod anvendelse af SF 6 -gas til servicering (påfyldning og aftapning) efter 2030 vil betyde, at det er nødvendigt allerede på nuværende tidspunkt at påbegynde udfasning af eksisterende anlæg, da netselskaberne ikke kan have anlæg i drift efter 2030, der ikke kan vedligeholdes på. Alternativt vil der skulle gås på kompromis med person-, anlægs- og leveringssikkerhed. Udfasning af eksisterende anlæg vil allerede på kort sigt få konsekvenser, da netselskaberne så er nødt til at investere i nye teknologier, der ikke er velafprøvede, ikke har samme påviste pålidelighed i drift, og/eller ikke er fuldt udviklede - Et forbud mod anvendelse af SF 6 -gas til servicering vil også betyde, at det er nødvendigt at ophøre med at installere nye SF 6 -gas fyldte elektriske koblingsanlæg i forbindelse med nyanlæg og udskiftning af eksisterende anlæg, hvor netselskaberne også her vil være nødt til at investere i nye teknologier, der ikke er velafprøvede, ikke har samme påviste pålidelighed i drift, og/eller ikke er fuldt udviklede. - Et forbud vil påvirke person-, anlægs- og leveringsikkerheden i distributionsnettene i negativ retning på både kort og lang sigt (Med leveringssikkerhed menes, hvorvidt distributionsnettet fungerer efter hensigten, således at der er strøm i stikkontakten hos elkunderne), da netselskaberne enten skal investere i nye teknologier, der ikke er velafprøvede, ikke har samme påviste pålidelighed i drift, og/eller ikke er fuldt udviklede eller lade ældede komponenter baseret på forældede og mindre sikre og pålidelige teknologier forblive i drift. - Et forbud vil endvidere medføre betragteligt øgede omkostninger til anlægs- og reinvesteringer i distributionsnettene både på kort og lang sigt. Et forbud vil ligeledes betyde økonomiske tab med udfasning af anlæg, hvor levetiden ikke er opbrugt. Mange af de SF 6 -gas-fyldte anlæg, der er installeret i dag, vil i 2030 have en (betragtelig) restlevetid, og mange af anlæggene vil heller ikke være fuldt afskrevet. - For vindmølleparker kan der være en problematik med at finde alternativer til SF 6 -gas i koblingsanlæg, hvor samme anlægsdimensioner kan opnås. Da plads er en problematik for vindmøller kan et forbud få store konsekvenser. For offshore vindmølleparker regnes der med, at udskiftningsomkostningerne typisk er gange højere end tilsvarende arbejde på land. Da vindmøllers tekniske levetid er 25 år, vil det være samfundsøkonomisk fornuftigt ikke at udskifte elektriske koblingsanlæg med SF 6 -gas i eksisterende vindmølleparker. Et forbud mod anvendelse af SF 6 -gas i elektriske højspændingskoblingsanlæg bør derfor ikke gennemføres, før en vurdering viser, at der eksisterer omkostningseffektive, teknisk gennemførlige samt pålidelige alternativer, som gør det muligt at erstatte SF 6 -gas i nye højspændingskoblingsanlæg. I en sådan vurdering er det også vigtigt at tage markedets modenhed og konkurrencedygtighed i betragtning. Det er tvivlsomt, om et isoleret dansk forbud har nogen effekt på udviklingen af alternativer ud over at gøre det dyrere at drive elforsyning i Danmark, da det danske marked for højspændingskoblingsanlæg ikke vurderes at være

3 3 stort nok til at kunne drive udviklingen frem mod et distributionsnet baseret på SF 6 -gasfri teknologi. Denne udvikling bør foregå internationalt, som det også er tilfældet i dag, således at omkostninger til udvikling og gennemførelse af pilotprojekter fordeles bredt. Helt essentielt er dog, at nye SF 6 -gasfrie teknologier får den nødvendige tid til at blive udviklet og modnet, uden den usikkerhed et forbud gældende fra 2030 vil medføre. Desuden vurderes et forbud for elektriske koblingsanlæg ikke at være et kosteffektivt og samfundsøkonomisk fornuftigt tiltag til at reducere drivhusgassernes bidrag til den globale opvarmning, da den effekt udslip af SF 6 -gas fra koblingsanlæg i distributionsnettene har på den globale opvarmning vurderes at være minimal (i størrelsesordenen 0,01 af Danmarks samlede CO 2 -udslip). Dansk Energi foreslår derfor: 1) At forbud mod anvendelsen af SF 6 -gas i nye elektriske koblingsanlæg fra 2030 fjernes fra Bekendtgørelsen, da effekten af et forbud ikke står mål med de økonomiske konsekvenser og tekniske problemer, som indførelsen vil medføre i forhold til at drive elforsyning i Danmark. 2) At forbud mod anvendelsen af SF 6 -gas i forbindelse med servicering af elektriske koblingsanlæg fra 2030 fjernes fra Bekendtgørelsen, da det effektivt betyder, at netselskaberne skal udfase elektriske koblingsanlæg baseret på SF 6 - gasteknologi frem mod 2030, og fra Bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato stoppe med at installere nye elektriske koblingsanlæg baseret på SF 6 -gas teknologi i forbindelse med nyanlæg og udskiftning af eksisterende anlæg. 3) At den, i forordning EU 517/2014, krævede vurdering af alternativer til SF 6 -gas i sekundære mellemspændingskoblingsanlæg (<20 kv) afventes (senest 2020), før der fra dansk side tages stilling til, om SF 6 -gas kan forbydes i sekundære mellemspændingskoblingsanlæg. 4) At der udføres en tilsvarende vurdering af, om der eksisterer omkostnings- og energieffektive, teknisk gennemførlige samt pålidelige alternativer, som gør det muligt at erstatte SF 6 -gas i nye højspændingskoblingsanlæg (>20 kv), før end der indføres et forbud, og at en sådan vurdering ikke gennemføres isoleret for det danske marked. 5) At Miljøstyrelsen koordinerer et forbud mod anvendelse af SF 6 -gas i elektriske koblingsanlæg samt de økonomiske konsekvenser heraf med relevante energimyndigheder, således at netselskabernes stigende omkostninger som følge af et forbud medfører tilsvarende kompensation i selskabernes indtægtsrammer. Ovenstående forslag er ligeledes i overensstemmelse med konklusionerne i et studie 3 udført af eksperter for EU-kommissionen i 2011, hvor konklusionen er, at anvendelse af SF 6 -gas i elektriske (mellemspændings-) koblingsanlæg ikke bør omfattes af et forbud (jf. tabel 8-18, s. 294 i rapporten). Her skal det bemærkes, at hverken i dette studie eller i forbindelse med udarbejdelsen af forordning EU 517/2014 har det på noget tidspunkt været på tale at forbyde 3 Preparatory study for a rewiev of Regulation (EC) No 842/2006 on certain Fluorinated greenhouse gases, Final Report, September 2011

4 4 brugen af SF 6 -gas i højspændingskoblingsanlæg. Forslag om forbud har altid været begrænset til sekundære mellemspændingskoblingsanlæg (<20 kv). I vedlagte bilag uddyber vi de tekniske og økonomiske begrundelser for, at et forbud mod anvendelse af SF 6 -gas i forbindelse med elektriske koblingsanlæg og deres servicering bør fjernes fra Bekendtgørelsen også selvom et forbud først træder i kraft i Dansk Energi vil meget gerne bede om et møde med Miljøstyrelsen, hvor vores synspunkter på et forbud mod anvendelse af SF 6 -gas i 2030 kan drøftes og uddybes. Hvis I har nogle spørgsmål til nærværende høringssvar eller ønsker at aftale et mødetidspunkt, er I velkomne til at tage kontakt til undertegnede på telefon eller Med venlig hilsen Dansk Energi Jens Zoëga Hansen

5 5 Uddybende bemærkninger Alternativer til SF 6 -gasteknologi i elektriske koblingsanlæg Elektriske koblingsanlæg baseret på SF 6 -gasteknologi er performancemæssigt 4 generelt bedre end forældede teknologier på en række områder såsom spændingsniveauer (isolationsniveau), brydeevne, kompakthed (anlæggene og dermed stationer kan gøres mindre), mindre følsom over for installationsmiljø, pålidelighed, sikkerhed, vedligeholdelse og omkostninger. På nuværende tidspunkt findes der ikke alternativer til SF 6 -gas i elektriske højspændingskoblingsanlæg (>52 kv), som er velafprøvet i drift og med samme påviste pålidelighed og performanceevne. Der foregår dog løbende en udvikling med at finde alternativer til SF 6 - gasteknologi i elektriske højspændingskoblingsanlæg. Inden for de senere år er der da også rapporteret om pilotprojekter i Europa, hvor sådanne teknologier afprøves i elforsyningsnettene under normale driftsforhold dog som udgangspunkt begrænset til spændinger mindre end eller lig 72,5 kv (svarende til 50- og 60 kv-net i Danmark). Det er dog her afgørende for de danske netselskaber, at disse teknologier får den nødvendige tid til at modnes og udvikles, men det er samtidig tvivlsomt, på nuværende tidspunkt, om der kan findes alternativer til SF 6 -gas inden for alle anvendelsesområder i forbindelse med drift af eldistributionsnet. Da der er tale om netkomponenter med forventede levetider på 40 år, må en længere modnings- og indfasningsperiode forventes, og det er derfor tvivlsomt, om markedet for alternativer til SF 6 -gas i højspændingskoblingsanlæg er modent og konkurrencedygtigt allerede i Et forbud mod anvendelse af SF 6 -gas i elektriske koblingsanlæg bør derfor ikke gennemføres, førend der eksisterer omkostningseffektive, teknisk gennemførlige samt pålidelige alternativer, som gør det muligt at erstatte SF 6 -gas. En analyse tilsvarende den der lægges op til for sekundære mellemspændingskoblingsanlæg i artikel 21.4 i EU-forordning 517/2014 (se nedenstående) bør derfor gennemføres, førend der kan tages stilling til, om et forbud mod anvendelse af SF 6 -gas i højspændingskoblingsanlæg skal indføres. Ved mellemspænding (<52 kv) er der inden for de seneste år introduceret elektriske koblingsanlæg baseret på alternative teknologier, men markedet vurderes her fortsat ikke at være modent og fuldt konkurrencedygtigt. Der er ligeledes anvendelsesområder i forbindelse med sekundære mellemspændingsanlæg (<20 kv), hvor der ikke pt. findes reelle alternativer pga. SF 6 -gasanlæggenes kompakthed. I udarbejdelsen af EU-forordning 517/2014 blev der taget højde herfor, hvor der i stedet for et forbud mod anvendelsen af SF 6 -gas i sekundære mellemspændingsanlæg i artikel 21.4 er indført (citat artikel 21.4): Senest den 1. juli 2020 offentliggør Kommissionen en rapport med en vurdering af, om der eksisterer omkostningseffektive, teknisk gennemførlige, energieffektive og pålidelige alternativer, som gør det muligt at erstatte fluorholdige drivhusgasser i nye sekundære mellemspændingskoblingsanlæg og nye små, todelte luftkonditioneringsanlæg (splitanlæg), og forelægger, hvis det er hensigtsmæssigt, Europa-Parlamentet og Rådet et lovgivningsforlag for at ændre listen i bilag III. 4 F-Gas Regulation, SF6 Technology and alternatives for Electrical Switchgear, T&D Europe, 31. Marts 2015

6 6 Dansk Energi mener derfor ikke, at et dansk forbud giver mening, førend teknisk pålidelige, afprøvede og samfundsøkonomiske alternativer til SF 6 -gas er fundet. Vi er derfor også meget uforstående over for formuleringen i Miljøstyrelsens følgebrev: De reviderede regler vurderes samlet set over tid at være omkostningseffektive tiltag, som er både budget- og samfundsøkonomisk positive. Dansk Energi er ikke bekendt med hverken nationale eller internationale analyser, hvori det vurderes, at et forbud mod SF 6 -gas i elektriske koblingsanlæg skulle være et omkostningseffektivt tiltag i forhold til at reducere effekten fra drivhusgasser på den globale opvarmning. Tværtimod konkluderes det modsatte i de fleste kendte studier, hvoraf nogle er refereret i nærværende hørringsvar. Udslip af SF 6 -gas fra elektriske koblingsanlæg Formålet med den ny bekendtgørelse er at mindske udslippet af fluorholdige gasser til atmosfæren. Dette gøres ved at forbyde brugen af visse fluorholdige gasser, herunder SF 6 -gas i elektriske koblingsanlæg fra Dansk Energi mener dog, at det er væsentligt, at implementeringen af et forbud mod anvendelsen af SF 6 -gas giver en effekt, som står mål med de omkostninger og tekniske problemer, som implementeringen vil medføre. Her er Dansk Energi ikke enig i, at et forbud mod anvendelse SF 6 -gas i elektriske koblingsanlæg er et omkostningseffektivt og samfundsøkonomisk positivt tiltag, som formuleret i følgebrevet fra Miljøstyrelsen 5. Et forbud bør derfor ikke indføres, førend der eksisterer omkostningseffektive, teknisk gennemførlige samt pålidelige alternativer inden for alle anvendelsesområder i drift af elforsyningssystemer, som gør det muligt at erstatte SF 6 -gas i nye elektrisk koblingsanlæg. I 2001 skrev producenter og brugere under på en aftale om at undgå SF6-emmisioner og aktivt forske efter andre løsninger. Branchen har derfor gennem mange år frivilligt gjort meget for at reducere udslip igennem alle faser af et koblingsanlægs liv fra produktion til afvikling. I dag har netselskaberne og industrien, der producerer elektriske koblingsanlæg, forsat stor fokus på reducering af udslip af SF 6 -gas. Dansk Energi har igennem en årrække indsamlet data for, hvor meget SF 6 -gas der anvendes årligt til vedligehold (bruges som et mål for udslip af SF 6 -gas i forbindelse med lækage og havari). For mellemspændingskoblingsanlæg (<30 kv) er det registreret, at der er i gennemsnit pr. år er påfyldt omkring 7 kg SF 6 -gas 6 svarende til et CO 2 -ækvivalent på ca. 160 ton CO 2. Ved de højere spændingsniveauer (op til og med 60 kv) er det registreret, at der i gennemsnit pr. år er påfyldt omkring 37 kg svarende til et CO 2 -ækvivalent på 844 ton. Det samlede udslip er derfor i størrelsesordenen 7 kg + 37 kg = 44 kg svarende til et CO 2 ækvivalent på 1012 ton CO 2, hvilket svarer til ca. 0,01 af Danmarks samlede CO 2 -udslip i de samme år. Ud over det miljømæssige har udslip af SF 6 -gas fra elektrisk koblingsanlæg også betydning for personsikkerhed ved betjening og drift af anlæggene. Netselskaber har derfor fokus på, at anlæggenes design er gastætte (typisk, at de opfylder krav til gastæthed i henhold til standarden EN ). Ligeledes vil man foretage de nødvendige tiltag, hvis der observeres et 5 Følgebrev fra Miljøstyrelsen, Høring vedrørende revideret bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige (industrielle) drivhusgasser, dateret den 16. april Her medregnes ikke lækage, som er en del af anlæggets design. Udslip er typisk for hermetisk lukkede anlæg mindre end 0,1% årlig, jf. EN

7 7 elektrisk koblingsanlæg, hvor gastrykket er faldet til et uacceptabelt niveau, da et sådan anlæg sætter personsikkerheden og driften i fare. Kommentarer til forbud mod anvendelse af SF 6 -gas ved servicering og vedligeholdelse af elektriske koblingsanlæg (bilag 1 i Bekendtgørelsen). Et forbud i 2030 betyder reelt, at højspændingskoblingsanlæg med SF 6 -gas ikke længere kan være i drift efter 2030, da det er nødvendigt, at netselskaber kan påfylde og aftappe SF 6 - gas i forbindelse med vedligeholdelse af anlæggene. Alternativt ville der skulle gås på kompromis med person-, anlægs- og leveringssikkerhed, hvilket ikke er en mulighed. På kort og mellemlang sigt betyder det, at netselskaberne skal igangsætte et omfattende arbejde med at få udfaset elektriske koblingsanlæg baseret på SF 6 -gasteknologi frem mod Udfordringen her er, at anlæggene i så fald skal udskiftes med elektriske koblingsanlæg baseret på nye teknologier, som ikke er velafprøvet i drift, ikke har samme påviste pålidelighed og/eller ikke er fuldt udviklede, da teknologierne og markedet for disse ikke har fået den nødvendige tid til at modnes og blive konkurrencedygtige. 1:1 udskiftning kan også blive en problematik, som kan fordyrer en udfasning af eksisterende elektriske koblingsanlæg baseret på SF 6 -teknologi, hvis udskiftning til et elektrisk koblingsanlæg uden SF 6 -gas betyder, at en station skal ombygges, hvis fx dimensioner og vægt ikke er kompatible med eksisterende anlæg baseret på SF 6 -gas. Erstatningsanlæg skal også opfylde samme krav til performanceevne. Ud over udfasning af eksisterende anlæg, der ikke må serviceres efter 2030, får forbuddet mod anvendelse af SF 6 -gas til servicering af elektriske koblingsanlæg også store konsekvenser allerede på den korte bane. Inden for de kommende år forventes en større udskiftning af elektriske koblingsanlæg installeret i 1950, 1960 og 1970erne baseret på forældede teknologier (olie som isolation og brydemedie). Denne udskiftning vil ikke i tilfældet af et forbud mod anvendelse af SF 6 -gas til servicering af anlæg kunne gennemføres med elektriske koblingsanlæg baseret på SF 6 -gasteknologi. Netselskaberne vil her også være nødt til enten at anvende nye teknologier, som ikke er velafprøvede, ikke har samme påviste pålidelighed og/eller ikke er fuldt udviklede, eller at lade de eksisterende anlæg forblive i drift til et tidspunkt, hvor der eksisterer teknisk gennemførlige og pålidelige alternativer, som gør det muligt at erstatte SF 6 -gas i nye elektriske koblingsanlæg. Sidstnævnte er ikke ønskeligt, da det kan påvirke personsikkerheden negativt. Begge alternativer vurderes at have en negativ effekt på leveringssikkerheden dvs. hvorvidt distributionsnettet fungerer efter hensigten, således at der er strøm i stikkontakten hos elkunderne hvilket heller ikke er en ønskelig situation. Et forbud i 2030 mod anvendelse af SF 6 -gas til vedligeholdelse og servicering af elektriske koblingsanlæg vil altså betyde store omkostninger og store tekniske udfordringer for netselskaberne allerede fra Bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato, selvom forbuddet reelt først træder i kraft i Økonomiske konsekvenser En vurdering af de økonomiske konsekvenser er ikke enkel at gennemføre, da vi ikke kender et prisniveau for alternative teknologier til SF 6 -gasteknologi i elektriske højspændingsanlæg. Indtil disse alternative teknologier er fuldt udviklede, og markedet herfor er modnet og konkurrencedygtigt, må prisniveauet forventes at være noget højere end for den tilsvarende

8 8 kendte SF 6 -gasteknologi. I det følgende gøres nogle betragtninger for alligevel at forsøge at sætte nogle tal på konsekvenserne kv-effektafbrydere: I dag er der i Danmark installeret godt 4100 effektafbrydere, hvoraf godt 1300 er baseret på SF 6 -gasteknologi. Netselskaberne vil have behov for at vedligeholde (påfylde og aftappe SF 6 -gas) på disse afbrydere efter Et forbud mod anvendelse af SF 6 -gas i forbindelse med vedligeholdelse efter 2030, betyder som nævnt, at disse derfor skal udfases frem mod Er der tale om, at disse 1300 effektafbrydere skal erstattes 1:1 med kendte og afprøvede effektafbrydere baseret på SF 6 -teknologi, vurderes dette at ville medføre omkostninger i størrelsesordenen 500 Mio Dkr. på landsbasis, hvis denne udskiftning skulle finde sted i morgen. Da udskiftningen ikke kan gennemføres med kendte og afprøvede effektafbrydere baseret på SF 6 -gas vil den reelle omkostning være meget større. Hvor meget er svært at sige, da der ikke eksisterer et reelt marked for alternativer og at omkostningerne vil afhænge meget af i hvilke omfang en 1:1 udskiftning kan gennemføres. I nogle tilfælde vil en udskiftning også kunne medføre væsentlige udgifter, fordi transformerstationer skal ombygges. Der vil også være omkostninger forbundet med udvikling, børnesygdomme med de nye teknologier, osv., som må forventes at være betragtelige. Sidstnævnte er årsagen til, at det er vigtigt for elforsyningsbranchen, at nye teknologier får den nødvendige tid til at modnes, og at forbud ikke indføres isoleret for Danmark, da det vil øge disse omkostninger væsentligt uden formentlig at have en effekt på udviklingen. Endelig vil mange af de anlæg, som vil skulle udfases frem mod 2030 have en betydelig restlevetid og ikke være fuldt afskrevet. Dette vil yderligere bidrage til at øge omkostningerne, da netselskaberne vil skulle udfase velfungerende komponenter, som ville kunne have været i drift i mange år efter Netselskaberne står også over for at skulle udskifte en del af de ældre effektafbrydere (de resterende 2800 stk. af de 4100) inden for en overskuelig fremtid, som et led i den almindelige fornyelse af distributionsnettene, for løbende at sikre den fortsat høje leveringssikkerhed, som vi i dag har i Danmark. Forbud mod anvendelse af SF 6 til vedligeholdelse efter 2030 betyder, som nævnt, at denne udskiftning ikke kan gennemføres med kendte og velafprøvede effektafbrydere baseret på SF 6 -gas. Denne udskiftning vil altså også blive væsentlig dyrere at gennemføre, end hvis den kunne gennemføres med kendte velafprøvede teknologier baseret på SF 6 -gas gasisolerede anlæg (GIS-anlæg) I et GIS-anlæg er hele kv-delen af en transformerstation indkapslet og isoleret med SF 6 -gas. Dette betyder, at stationerne bliver meget kompakte. Generelt kræver et åbent kv-anlæg 4-7 gange mere plads sammenlignet med et GIS-anlæg. I city- og byområder, hvor plads er en betydende faktor, kan et forbud mod anvendelse af SF 6 -gas i nye anlæg og i forbindelse med vedligeholdelse have meget store konsekvenser, idet anlægget typisk ikke kan erstattes 1:1 med et åbent luftisoleret anlæg. I værste fald kan det betyde, at en station skal flyttes, hvilket får store konsekvenser for hele distributionsnettet under en sådan station. Det er ikke muligt at sætte priser på, men at omkostningerne vil være store, er der ikke tvivl

9 9 om, da det fx kan medføre store omlægninger af kabler ved både høj- og mellemspænding i et område, hvilket dels vil være meget dyrt og være til stor gene for trafikanter o. lign., da veje og fortove skal graves op m.m. Selvom der pt. ikke er mange af sådanne anlæg installeret i Danmark i distributionsnettene (omkring 20 stk.) kan erstatningen af bare et enkelt anlæg i værste fald have meget store økonomiske konsekvenser. Sekundære mellemspændingsanlæg I Danmark er der installeret godt sekundære mellemspændingskoblingsanlæg, se billede. Heraf indeholder over stk. SF 6 -gas. I forbindelse med sekundære mellemspændingskoblingsanlæg kan et forbud mod anvendelse af SF 6 -gas blive meget dyrt i forbindelse med retrofitting 7 af eksisterende stationer med nye anlæg, hvis plads er et problem. Selv i 2030 er det tvivlsomt, om der findes alternativer til SF 6 -gas ved alle anvendelsesområder, da der er situationer, hvor anlæggene skal være så kompakte, at der i dag reelt kun kan anvendes anlæg baseret på SF 6 -gasteknologi. I disse situationer er det ikke usandsynligt, at omkostningerne øges med en faktor 4-5 for at udskifte et gammelt anlæg baseret på forældede teknologier, fordi der ikke findes SF 6 -gasfrie teknologier med samme kompakte dimensioner. Skal en station flyttes pga. manglende plads, øges omkostningerne forbundet med retrofitting af en eksisterende station med et nyt sekundært mellemspændingskoblingsanlæg yderligere, da dette også kræver omlægning af kablerne til stationen. 7 Udskiftning og/eller opgradering af koblingsanlæg i en netstation

10-20 kv koblingsanlæg installeret i Danmark

10-20 kv koblingsanlæg installeret i Danmark Notat Dok. ansvarlig: JZH Sekretær: sls Sagsnr: 08/133 Doknr: 3 22-02-2008 10-20 kv koblingsanlæg installeret i Danmark Dansk Energi Forskning og Udvikling (DEFU) er ved at starte et projekt op omhandlende

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Praktiske konsekvenser

Praktiske konsekvenser Praktiske konsekvenser Danske Køledage 2007 v/lone Kielberg Kemikalier Miljøstyrelsen Konsekvenser af hvilke regler? Bekendtgørelse nr. 552 af 2. juli 2002 National regulering af anvendelse af HFC, PFC

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

DEL 1. Høringssvar fra interesseorganisationer, brancheorganisationer, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder:

DEL 1. Høringssvar fra interesseorganisationer, brancheorganisationer, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder: NOTAT Kemikalier J.nr. MST-615-00194 Ref. jukof/mas Den 10. november 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser (populært kaldet f-gasser)

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Europaudvalget 2008 2856 - miljø Bilag 2 Offentligt KLIMA OG ENERGIMINISTERIET S AM L E N O T AT 21. februar 2008 Side 1/7 Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Forslaget om fastsættelse af præstationsnormer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.02.2002 KOM(2002) 104 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet.

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 243 Offentligt Miljøteknologi J.nr. MST-502-00062 Ref. kaasm Den 8. december 2010 RED: VIBEJ 14.12.10 REVIDERET GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til FMPU

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Teknisk risikovurdering

Teknisk risikovurdering Fax +45 9839 2498 Tønder Kommune Morten Hofmeister Nordjylland Att.: Lene Heissel og Henrik Hansen Tlf. +45 9682 0400 Skørping 11. maj 2015 Mobil +45 2234 4703 mh@planenergi.dk Teknisk risikovurdering

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 125 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 125 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 125 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 25. november 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering opdateret

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Grøn kobling. En publikation om platformen "Grøn kobling"

Grøn kobling. En publikation om platformen Grøn kobling Grøn kobling En publikation om platformen "Grøn kobling" Introduktion Denne publikation om platformen "Grøn kobling" er et standpunktsdokument med indsamlede oplysninger om konsekvenserne ved brug af drivhusgassen

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

for 2015 til efterretning

for 2015 til efterretning Orientering og service Nr. 88/2014 Dansk Energi - Nets medlemmer Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: Sagsnr: s2013-759 Doknr: d2014-16743-3.0 Energitilsynet har taget Dansk Energis standardtilslutningsbidrag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Kontor Sagsbehandler Dato 22. september 2008 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. august 2011 FVM 923 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt G R UNDNO T AT 9. december 2009 J.nr. 2505/1232-0004 Ref. LHO/svf Forslag til forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjer

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand L 301/28 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2067 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

KLIMAPLAN GULDBORGSUND

KLIMAPLAN GULDBORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato September 2009 KLIMAPLAN GULDBORGSUND VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE - RESUMÉ 1-1 Revision 01 Dato 2009-09-11 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret af

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

GRUND- O G NÆRHEDS NO TAT 6. maj 2013 J.nr. 1008/ Ref. ACL/JSK/NZ

GRUND- O G NÆRHEDS NO TAT 6. maj 2013 J.nr. 1008/ Ref. ACL/JSK/NZ Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 228 Offentligt GRUND- O G NÆRHEDS NO TAT 6. maj 2013 J.nr. 1008/1017-0021 Ref. ACL/JSK/NZ Europa-Kommissionens meddelelse om the Future of

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 2600 Glostrup 11. juli 2012 9.14.19 Att.: hoering@fvst.dk Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-13400 Den 10. september 2015 NOTAT til Folketingets Europaudvalg samt Miljø- og fødevareudvalg Kommissionens

Læs mere

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen 132-150 kv kabelhandlingsplan /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen Disposition Baggrunden for arbejdet Eksempler på hvordan kabellægningen kan gennemføres Den politiske aftale Det igangværende samarbejde

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Landbrug & Fødevarers høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, j. nr

Landbrug & Fødevarers høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, j. nr Dato 3. juni 2013 Side 1 af 6 Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K E-mail mst@mst.dk Landbrug & Fødevarers høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Medlem af Naalakkersuisut for Natur, Miljø og lusütsomrádet Postboks 1614 3900 Nuuk Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarñk Forbruger- og Konkurrencestyrelsen Henvendelse fra Konkurrencenævnet

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Energi Danmark International. Netoptimering

Energi Danmark International. Netoptimering Netoptimering 2 EDI Netoptimering Energi Danmark International arbejder med beregning af nettab og reduktion af disse inden for elektriske distributionsnet. EDI Netoptimering er baseret på lang tids erfaring

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (51/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 28.1.2011 2010/0301(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag

Læs mere

BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg. www.energiogmiljo.dk

BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg. www.energiogmiljo.dk BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg 1 BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg Problemstillingen: Hvornår skal kommunen revidere en eksisterende miljøgodkendelse,

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Miljøteknologi MST-5201-00056 Ref. EVNST Den 26. september 2016 Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Et udkast til bekendtgørelsen

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT. Omkostninger og priser på energibesparelser

BAGGRUNDSNOTAT. Omkostninger og priser på energibesparelser GGRUNDSNOTT Dok. ansvarlig: JM Sekretær: jlo Sagsnr: 06/196 Doknr: 12 27-03-2007 og priser på energibesparelser Med energispareforliget den 10. juni 2005 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, S, SF og R

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2012/0305(COD) 5.4.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 56-182 Udkast til betænkning Bas Eickhout (PE506.101v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Bente Sølvsten, bjs@kfst.dk og Samuel Eddie Mogensen, sem@kfst.dk 21. juni 2011 Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum har modtaget udkast til forslag til lov om offentlige veje i høring.

Dansk Ledningsejerforum har modtaget udkast til forslag til lov om offentlige veje i høring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Att. Søren Møller Larsen Sendt pr. mail 20. februar 2012 (sml@trm.dk) Dato: 20-02-2012 Sagsnr.: - J. nr.: - Vor ref.: HS Høring over udkast

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. oktober 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) 12131/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMER 96 CFSP/PESC 709 CONOP 70 ECO 52 UD

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K MST-7549-00057 Den 21. maj 2015 Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald KL har modtaget

Læs mere