Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING"

Transkript

1 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte præsidiet de skridt, som sekretariatet havde taget til at forbedre den gældende forsikringsdækning. Præsidiet anmodede endvidere om, at forsikringsordningen blev drøftet mere indgående i ad hoc-gruppen om "Bistand til medlemmerne". Som afslutning på mødet i ad hoc-gruppen "Bistand til medlemmerne" den 19. februar anmodede formanden Victor Hugo Sequeira sekretariatet om at udarbejde et notat, hvori der gøres status over iværksatte initiativer og opnåede resultater siden præsidiemødet i oktober. Dette notat imødekommer denne anmodning. I punkt 1 nedenfor gives et kort overblik over de forsikringer, EØSU's medlemmer i dag er dækket af. I punkt 2 redegøres for de målsætninger, som forfølges med henblik på at udvide medlemmernes forsikringsdækning. Endelig nævnes i punkt 3 de foranstaltninger, der allerede er truffet, eller som skal træffes. 1) Den nuværende situation I forbindelse med udførelsen af deres hverv er medlemmerne (bemærk, at denne betegnelse både dækker fuldgyldige medlemmer, suppleanter og CCMI-delegerede) dækket af tre forsikringspolicer under deres ophold i Bruxelles og på tjenesterejser i hele verden. Forsikringsdækningen begynder på afrejsedagen fra bopælen kl og slutter på hjemrejsedagen til bopælen ved midnat. DA

2 Sygeforsikring: (Forsikringsselskab: AGF Paris "gruppesygeforsikringspolice") Forsikringen dækker godtgørelse inden for de i policen fastsatte rammer (12.394,67 euro pr. forsikret person pr. sag) af udgifter til lægeordineret hospitalsbehandling og lægehjælp, som er afholdt af den forsikrede (medlemmet) i tilfælde af akut sygdom eller ulykker. Forsikringspolicen består således i refusion af lægeudgifter som følge af lægelige nødstilfælde eller ulykker, refusion af udgifter til hjemtransport i tilfælde af dødsfald og refusion af lægeligt begrundet hasteevakuering. Det skal præciseres, at den godtgørelse, der er omhandlet i forsikringen, først kommer til udbetaling, når skadelidte har udnyttet sine eventuelle andre muligheder for at få disse udgifter fuldt eller delvist dækket i medfør af national eller udenlandsk lovgivning (generel ordning) eller en forsikringskontrakt tegnet af skadelidte selv eller i dennes navn. 12. Ulykkesforsikring: (Forsikrer: Zelia "Individuel gruppeforsikring for medlemmerne") Denne forsikring dækker ulykker overalt i verden. Forsikringen dækker med et standardbeløb i tilfælde af dødsfald ( ,76 euro) eller varig invaliditet ( ,81 euro) og i tilfælde af midlertidig uarbejdsdygtighed (et dagligt beløb på 86,76 euro, der udbetales fra den 15. dag efter ulykken eller den 8. dag i tilfælde af hospitalsindlæggelse i højst 365 dage). 13. Bistandsforsikring: (Forsikrer: Europ Assistance virksomhedskontrakt) I denne forsikring indgår en række tjenester, der skal hjælpe forsikrede i tilfælde af alvorlige problemer under rejser på vegne af EØSU, f.eks. hjælp til personer i tilfælde af sygdom, kvæstelse eller dødsfald, transport eller hjemsendelse af den syge eller tilskadekomne, fremsendelse af briller, proteser eller lægemidler, rejseforsikring, tab eller tyveri af rejsedokumenter eller billetter i udlandet. De to førstnævnte forsikringskontrakter har været i kraft i flere år (AGF Paris siden 1987, Zelia siden 1985) og sidstnævnte et par år (Europ Assistance siden 2004) som led i en første indsats for at forbedre bistanden til medlemmerne. Disse tre kontrakter blev indgået med et selskab, som har specialiseret sig i forsikringsmægling, nemlig Vanbreda International. 2) Mod en bedre medlemsassistance Sekretariatet har aktivt undersøgt flere muligheder i Det har ved flere anledninger rejst dette spørgsmål på møder inden for rammerne af det interinstitutionelle samarbejde (navnlig Kommissionen, Europa-Parlamentet og Regionsudvalget). De undersøgte muligheder skal dels

3 - 3 - bidrage til en forbedring af forsikringsdækningen, dels være i overensstemmelse med den interinstitutionelle finansforordning. Det drejer sig først og fremmest om i praksis at udvide den nuværende sygeforsikringsdækning (princippet om, at forsikringen først godtgør de afholdte udgifter efter refusion fra medlemmernes nationale hovedforsikringsselskab) gennem indførelsen af en ny ydelse. Denne nye ydelse består i, at forsikringsselskabet dækker hospitalsudgifter og akut lægebehandling i visse tredjelande eller i hele verden. Denne godtgørelse kommer imidlertid først til udbetaling, når skadelidte har udnyttet sine andre muligheder for at få disse udgifter dækket i medfør af national eller udenlandsk lovgivning eller en forsikringskontrakt tegnet af skadelidte selv eller i dennes navn (jf. ovenfor 1.1.). I den forbindelse har man ligeledes efterlyst muligheden for dækning i tilfælde af tab eller tyveri af bagage. 3) Allerede trufne foranstaltninger Der er indtil videre samtidig truffet to supplerende foranstaltninger: (1) en foranstaltning med ikrafttræden på mellemlang sigt (slutningen af 2009 begyndelsen af 2010) (2) en anden foranstaltning med øjeblikkelig ikrafttræden (marts 2008). (1) Foranstaltninger med ikrafttræden på mellemlang sigt (slutningen af 2009 begyndelsen af 2010): Der findes to mulige scenarier: (a) EØSU iværksætter en udbudsrunde for at finde et forsikringsselskab, der kan levere fire typer forsikring: sygeforsikring med betalingstilsagn (i modsætning til den nuværende situation, hvor der ikke sker refusion. Medlemmet skal ikke lægge ud) i visse tredjelande; ulykkesforsikring med standardbeløb i tilfælde af dødsfald eller midlertidig eller varig invaliditet; rejseforsikring ( ); tab eller tyveri af bagage (uden selvrisiko).

4 - 4 - Fordele/ ulemper ved dette scenario: Varighed: det vil tage 9-12 måneder, inden kontrakten kan underskrives; Ekspertise: sekretariatet har ikke den nødvendige erfaring på disse meget specialiserede områder og vil formentlig skulle tage en ekstern ekspert med på råd; Størrelsen af den udbudte kontrakt kan meget vel føre til tilbud, der er mindre fordelagtige end de tilbud, der ville være kommet ind med en interinstitutionel udbudsrunde, der i sagens natur ville være større. (b) EØSU deltager i en interinstitutionel udbundsrunde, der lanceres i løbet af Denne kontrakt vil blive undertegnet af Kommissionen (koordinatorrolle) den 30. november De tjenestegrene i Kommissionen, der er ansvarlige for udarbejdelsen af udbudsbetingelserne ("Hjælp og forsikring ved tjenesterejser"), er velinformeret om EØSU-medlemmernes særlige behov, som de i videst mulig omfang vil tage højde for. Sekretariatet er i løbende og tæt kontakt med de tjenestegrene, der er ansvarlige for forsikringspolicer i Kommissionen, for helt fra begyndelsen at kunne medvirke ved udarbejdelsen af betingelserne for fremtidige udbud. EØSU vil under alle omstændigheder modtage udbudsbetingelserne og vil blive opfordret til at give sit syn på eventuelle bestemte krav. Fordele/ ulemper ved dette scenario: Tager længere tid: det vil tage 20 måneder, inden kontrakten kan undertegnes; Ekspertise: Kommissionens bistand; Forvaltning af kontrakten inden for interinstitutionelle rammer; Optimale forhandlingsbetingelser. (2) Foranstaltning med øjeblikkelig ikrafttræden (forår 2008) Der er tale om en midlertidig foranstaltning. Indtil ikrafttræden af den nye forsikringskontrakt som følge af en udbudsrunde, der overholder offentlige udbudsprocedurer, har EØSU's mægler, Vanbreda International, foreslået at konvertere medlemmernes nuværende sygeforsikring i tilfælde af hasteindlæggelse til en forsikringskontrakt med betalingstilsagn (i modsætning til den nuværende godtgørelsesordning) mod en stigning i den årlige præmie på 500 euro pr. sag (beløb opkrævet for betaling med betalingstilsagn og forbundne administrative omkostninger). Hvis den forsikrede hasteindlægges, skadelidte ikke har en national hovedforsikring, eller det ikke er muligt at komme i forbindelse med den nationale hovedforsikrer på indlæggelsestidspunktet, vil

5 - 5 - Vanbreda i praksis betale hospitalsudgifterne direkte. De omkostninger, der skal dækkes, vil blive betalt over AGF Paris' kontrakt efter fradrag af eventuelle betalinger, som skadelidte eventuelt måtte have ret til under sin nationale eller udenlandske sociale lovgivning eller en forsikringskontrakt indgået af skadelidte selv eller i dennes navn. Der kan højst udbetales ,67 euro (svarende til den nuværende forsikring) pr. person pr. sag. Udgifter, som overstiger forsikringssummen, vil Vanbreda afregne direkte med det pågældende medlem. Tillægget om ændring af forsikringspolicen med betalingsudsagn vil kunne underskrives i de kommende uger. Statistiske oplysninger Endelig bør man huske på, at antallet af forsikringssager i løbet af de sidste fem år ( ) heldigvis har været meget lavt, selv om der i 2007 blev registreret en stigning i forhold til tidligere år. Forsikringssager i alt over en femårig periode (se vedlagte oversigt): sygeforsikring: 27 sager ulykkesforsikring: 0 sager bistandsforsikring: 4 sager. Præsidiet bedes tage dette informationsnotat til efterretning. * * *

6 - 6 - BILAG Statistiske oplysninger om medlemmernes forsikring/ Vanbreda Forsikring "AGF / sygeforsikring": År Antal sager Med hospitalsindlæggelse Uden hospitalsindlæggelse Forsikring "EA/ bistandsforsikring" År Antal sager Forsikring "Zelia/Ulykkesforsikring" År Antal sager R/CESE 414/2008 rev. pkt. 7 a) bilag HN/SFJ/et

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12]

Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12] Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12] Rejseassistance forsikringsordning For Alm. Brand MasterCard kortindehavere Forsikringnr.: MASTERCARD 000 3000-02 Generelle forsikringsbetingelser

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

E. Arbejdsskadesikring

E. Arbejdsskadesikring E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006. Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 2. juli 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (advokat Michael Gjedde Nielsen, København) mod

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Schweiz

Dine rettigheder til social sikring. i Schweiz Dine rettigheder til social sikring i Schweiz Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering Dansk Handel & Service Arbejde uden grænser Et værktøj til udstationering Forord Vi skal sende en mand til udlandet og hvad nu? Flere og flere af vore medlemsvirksomheder står overfor, at deres medarbejdere

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 131/24 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

5. FOLKEKIRKENS FORSIKRINGSORDNING. 5.1 Forhistorie

5. FOLKEKIRKENS FORSIKRINGSORDNING. 5.1 Forhistorie 5. FOLKEKIRKENS FORSIKRINGSORDNING 5.1 Forhistorie Kirkeministeriet udsendte i januar 1998 en skrivelse med overskriften Fælles forsikring for folkekirken. Det fremgår, at folkekirken den 1. april 1999

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Finland

Dine rettigheder til social sikring. i Finland Dine rettigheder til social sikring i Finland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Indledning Samtlige underskrivere af nærværende aftale har indgået denne ud fra følgende betragtninger:

Indledning Samtlige underskrivere af nærværende aftale har indgået denne ud fra følgende betragtninger: Internal Regulations Indledning Samtlige underskrivere af nærværende aftale har indgået denne ud fra følgende betragtninger: (1) I 1949 sendte arbejdsgruppen "The Working Party on Road Transport of the

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven Til lovforslag nr. L 102 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 15. januar 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af den offentlige

Læs mere