KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)"

Transkript

1 L 305/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1126/2014 af 17. oktober 2014 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for asulam, cyanamid, dicloran, flumioxazin, flupyrsulfuronmethyl, picolinafen og propisochlor i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF ( 1 ), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), artikel 18, stk. 1, litra b), og artikel 49, stk. 2, og ud fra følgende betragtninger: (1) Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for asulam, cyanamid, dicloran og propisochlor. Der er i bilag II og del B i bilag III til nævnte forordning fastsat maksimalgrænseværdier for flumioxazin, flupyrsulfuronmethyl og picolinafen. (2) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1045/2011 ( 2 ) blev det bestemt, at asulam ikke skulle optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Alle eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffet asulam, er blevet kaldt tilbage. I henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med artikel 14, stk. 1, litra a), i samme forordning bør maksimalgrænseværdierne for det pågældende aktivstof i bilag III derfor udgå. (3) Ved Kommissionens beslutning 2008/745/EF ( 3 ) blev det bestemt, at cyanamid ikke skulle optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Alle eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffet cyanamid, er blevet kaldt tilbage. I henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med artikel 14, stk. 1, litra a), i samme forordning bør maksimalgrænseværdierne for det pågældende aktivstof i bilag III derfor udgå. (4) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/329/EU ( 4 ) blev det bestemt, at dicloran ikke skulle optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Alle eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffet dicloran, er blevet kaldt tilbage. I henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med artikel 14, stk. 1, litra a), i samme forordning bør maksimalgrænseværdierne for det pågældende aktivstof i bilag III derfor udgå. Dette bør ikke finde anvendelse på de maksimalgrænseværdier, der svarer til CXL, som er baseret på anvendelse i tredjelande, forudsat at de er acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden. Det bør heller ikke finde anvendelse i tilfælde, hvor maksimalgrænseværdierne er fastsat specifikt som importtolerancer. (5) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt»autoriteten«) har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 ( 5 ) afgivet en begrundet udtalelse om de gældende maksimalgrænseværdier for dicloran. Vedrørende CXL for ferskner, spisedruer, druer til vinfremstilling og gulerødder påpegede autoriteten en risiko for forbrugerne. Maksimalgrænseværdierne for disse bør derfor fastsættes til den specifikke bestemmelsesgrænseværdi eller til standardmaksimalgrænseværdien i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005. Autoriteten konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende CXL for løg, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør maksimalgrænseværdien for dette produkt fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 enten på det eksisterende niveau eller på det niveau, autoriteten har peget på. Denne maksimalgrænseværdi vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning. ( 1 ) EUT L 70 af , s. 1. ( 2 ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1045/2011 af 19. oktober 2011 om afvisning af at godkende aktivstoffet asulam, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF (EUT L 275 af , s. 23). ( 3 ) Kommissionens beslutning af 18. september 2008 om afvisning af at optage cyanamid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof (EUT L 251 af , s. 45). ( 4 ) Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 1. juni 2011 om afvisning af at optage dicloran i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 153 af , s. 194). ( 5 ) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet:»Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dicloran according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.«EFSA Journal 2013;11(6):3274. [30 pp.].

2 L 305/ (6) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005 ( 1 ), sammenholdt med artikel 12, stk. 1, i samme forordning, afgivet en begrundet udtalelse om de gældende maksimalgrænseværdier for flumioxazin. Den anbefalede at sænke maksimalgrænseværdierne for æbler, pærer, stenfrugter, kartofler, gulerødder, pastinakker, ærter (uden bælg), solsikkefrø, sojabønner og korn af majs, havre, hirse og hvede. For andre produkter anbefalede autoriteten at bevare de gældende maksimalgrænseværdier. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende maksimalgrænseværdien for løg, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør maksimalgrænseværdien for dette produkt fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 enten på det eksisterende niveau eller på det niveau, autoriteten har peget på. Denne maksimalgrænseværdi vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning. (7) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikel 12, stk. 1, i samme forordning, afgivet en begrundet udtalelse om de gældende maksimalgrænseværdier for flupyrsulfuronmethyl ( 2 ). Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende maksimalgrænseværdierne for hørfrø og korn af byg, hvede, havre og rug, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør maksimalgrænseværdierne for de pågældende produkter fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 enten på det eksisterende niveau eller på det niveau, autoriteten har peget på. Da Frankrig har meddelt, at de manglende oplysninger er blevet forelagt, tilføjes der ingen fodnote med påbud om forelæggelse af oplysningerne. (8) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005 ( 3 ), sammenholdt med artikel 12, stk. 1, i samme forordning, afgivet en begrundet udtalelse om de gældende maksimalgrænseværdier for picolinafen. Autoritetens konklusion var, at der manglede nogle oplysninger vedrørende korn af byg, havre, rug og hvede, kvæg (kød, fedt, lever og nyrer, får (kød, fedt, lever, nyrer og mælk), ged (kød, fedt, lever, nyrer og mælk) og komælk, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør maksimalgrænseværdierne for de pågældende produkter fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 enten på det eksisterende niveau eller på det niveau, autoriteten har peget på. Disse maksimalgrænseværdier vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning. (9) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/262/EU ( 4 ) blev det bestemt, at propisochlor ikke skulle optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Alle eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffet propisochlor, er blevet kaldt tilbage. I henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med artikel 14, stk. 1, litra a), i samme forordning bør maksimalgrænseværdierne for det pågældende aktivstof i bilag III derfor udgå. (10) For så vidt angår vegetabilske og animalske produkter, for hvilke der hverken er indberettet relevante godkendelser eller importtolerancer på EU-plan, og hvor der ikke er nogen CXL, konkluderede autoriteten, at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Under hensyntagen til den nuværende videnskabelige og tekniske viden bør maksimalgrænseværdierne for disse produkter sættes til bestemmelsesgrænseværdien eller til standardmaksimalgrænseværdien i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005. (11) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede laboratorierne, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænseværdier for visse varer. (12) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005. (13) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres. ( 1 ) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet:»Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flumioxazin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.«EFSA Journal 2013;11(5):3225. [35 pp.]. ( 2 ) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet:»Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flupyrsulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.«EFSA Journal 2013;11(5):3226. [28 pp.]. ( 3 ) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet:»Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for picolinafen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.«EFSA Journal 2013;11(5):3222. [34 pp.]. ( 4 ) Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 27. april 2011 om afvisning af at optage propisochlor i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/941/EF (EUT L 111 af , s. 19).

3 L 305/5 (14) For at gøre det muligt, at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i forordningen fastsættes overgangsforanstaltninger for de produkter, der er produceret lovligt inden ændringen af maksimalgrænseværdierne, og for hvilke der foreligger data om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. (15) Før de ændrede maksimalgrænseværdier træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af maksimalgrænseværdierne medfører. (16) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye maksimalgrænseværdier, og deres bemærkninger er taget i betragtning. (17) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. Artikel 2 Forordning (EF) nr. 396/2005 finder stadig anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der er produceret lovligt inden den 13. maj Artikel 3 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i. Den anvendes fra den 13. maj Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober På Kommissionens vegne José Manuel BARROSO Formand

4 L 305/ BILAG I bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer: 1) I bilag II foretages følgende ændringer: a) Kolonnerne vedrørende flumioxazin, flupyrsulfuronmethyl og picolinafen affattes således:»pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) Flumioxazin Flupyrsulfuronmethyl Picolinafen FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE NØDDER 0,02 (*) 0,01 (*) i) Citrusfrugter 0,02 (*) Grapefrugter (pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger) Appelsiner (bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger) Citroner (cedrat, citron, buddhafinger (Citrus medica var. sarcodactylis)) Limefrugter Mandariner (klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger tangor (Citrus reticulata sinensis)) Andet ii) Trænødder 0,05 (*) Mandler Paranødder Cashewnødder Kastanjer Kokosnødder Hasselnødder (lambertsnød) Macadamia Pekannødder Pinjekerner Pistacienødder Valnødder Andet iii) Kernefrugter 0,02 (*) Æbler (vildæble) Pærer (kinesisk pære) Kvæder

5 L 305/7 Flumioxazin Flupyrsulfuronmethyl Picolinafen Mispel Japanmispel Andet iv) Stenfrugter 0,02 (*) Abrikoser Kirsebær (sødkirsebær, surkirsebær) Fersken (nektarin og lignende krydsninger) Blommer (kræge, reineclaude, mirabelle, slåen, rød daddel/ kinesisk daddel/almindelig jujube (Ziziphus zizyphus)) Andet v) Bær og små frugter a) Spisedruer og druer til vinfremstilling 0,05 (*) Spisedruer Druer til vinfremstilling b) Jordbær 0,02 (*) c) Stængelfrugter 0,02 (*) Brombær Korbær (loganbær, taybær, boysenbær, multebær og andre krydsninger med Rubus) Hindbær (vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus Rubus idaeus)) Andet d) Andre små frugter og bær 0,02 (*) Blåbær, lav og amerikansk (almindelig blåbær, bølle) Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) Solbær og ribs (røde, sorte og hvide) Stikkelsbær (herunder krydsninger med andre Ribes-arter) Hyben Morbær (bær fra jordbærtræ) Azarolhvidtjørn (mediterranean medlar) (stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta))

6 L 305/ Flumioxazin Flupyrsulfuronmethyl Picolinafen Hyldebær (sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn, havtorn, tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer) Andet vi) Diverse frugter 0,02 (*) a) Spiselig skræl Dadler Figner Spiseoliven Kumquat (marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia Fortunella spp.)) Karambol (bilimbi) Almindelig kaki Jambolan (javablomme) (javaæble/vandæble, malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær, surinamkirsebær/grumichama (Eugenia uniflora)) Andet b) Ikke spiselig skræl, små Kiwifrugter Litchi (pulasan, rambutan/håret litchi, longan, mangostan, langsat, salak) Passionsfrugter Ægte figenkaktus (kaktusfigen) Stjerneæble Amerikansk kaki (Virginia kaki) (sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel/gul sapote, stor sapote (mammey)) Andet c) Ikke spiselig skræl, store Avocadoer Bananer (dværgbanan, melbanan, æblebanan) Mangofrugter Papaja Granatæbler Cherimoya (netannona, sød annona/sukkeræble, ilama (Annona diversifolia) og andre mellemstore frugter af Annona-familien)

7 L 305/9 Flumioxazin Flupyrsulfuronmethyl Picolinafen Guava (Rød pitahaya/dragefrugt (Hylocereus undatus)) Ananas Brødfrugt (jackfrugt) Durian Pigget annona (guanabana) Andet GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE i) Rod- og knoldgrøntsager 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) a) Kartofler b) Tropiske rod- og knoldgrøntsager Maniok (taro, tarorod, tannia) Batater, søde kartofler Yams (yamsbønne, mexicansk yamsbønne) Salepmaranta Andet c) Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe Rødbeder Gulerødder Knoldselleri Peberrod (angelikrod, løvstikkerod, ensianrod) Jordskokker (kinaskok) Pastinakker Persillerod Radiser (sort ræddike, japanræddike og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus)) Havrerod (skorzoner, haveskorzoner/vegetabilsk østersplante, japansk burre) Kålroer Majroer Andet ii) Løg 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Hvidløg Kepaløg (andre løg, perleløg) (+) Skalotteløg

8 L 305/ Flumioxazin Flupyrsulfuronmethyl Picolinafen Forårsløg og pibeløg (andre grønne løg og lignende sorter) Andet iii) Frugtgrøntsager 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) a) Solanacea Tomater (kirsebærtomat, blærebæger, gojibær, bukketorn (Lycium barbarum og L. chinense) trætomat) Peberfrugter (chilipeber) Auberginer (ægplanter) (melonpære, antroewa/hvid aubergine (S. macrocarpon)) Okra (lady's fingers) Andet b) Cucurbitae spiselig skræl Agurker Drueagurker, asieagurker Courgetter (sommersquash, mandelgræskar (patisson), flaskegræskar (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/karela, slangeagurk, kantluffa/teroi) Andet c) Cucurbitae ikke spiselig skræl Meloner (hornmelon) Græskar (vintersquash, mandelgræskar (sen sort)) Vandmeloner Andet d) Sukkermajs (babymajs) e) Andre frugtgrøntsager iv) Kål 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) a) Blomsterkål Broccoli (calabrese, cime di rapa, kailankål) Blomkål Andet

9 L 305/11 Flumioxazin Flupyrsulfuronmethyl Picolinafen b) Hovedkål Rosenkål Hovedkål (spidskål, rødkål, savojkål, hvidkål) Andet c) Bladkål Kinakål (indisk eller kinesisk sennep, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) Grønkål (foderkål, portugisisk grønkål, portugisisk kål, fodermarvkål) Andet d) Kålrabi v) Bladgrøntsager og friske urter a) Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Vårsalat (italiensk feldsalat) Salat (hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluk- salat), icebergsalat, romainesalat (cossalat)) Endivie, bredbladet (vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endive, sugar loaf (C. endivia var. crispum/c. intybus var. foliosum), mælkebøtteblade) Havekarse (mungbønnespirer, lucernespirer) Langskulpet vinterkarse Salatsennep, rucola (vild sennep, sandsennep (Diplotaxis spp.)) Rød sennep Blade og skud af Brassica spp, herunder majroetoppe (mizuna, ærteblade og radiseblade og andre spæde blade, herunder brassicablade (afgrøder høstet op til bladstadium 8), blade af kålrabi Andet b) Spinat og lign. (blade) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Spinat (newzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tanniablade, bitterblad/bitawiri) Portulak (vinterportulak, haveportulak, almindelig portulak, skovsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

10 L 305/ Flumioxazin Flupyrsulfuronmethyl Picolinafen Bladbeder (blade af rødbeder) Andet c) Vinblade (vindrueblade) (malabarspinat, bananblade, cha-om (Acacia pennata)) d) Brøndkarse (kinesisk snerle/vandsnerle/vandspinat/kangkong (Ipomoea aquatica), kløverbregne, vandmimose) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) e) Julesalat 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) f) Urter 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Kørvel Purløg Blade af selleri (blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/lostilk, angelik, sødskærm og andre blade af Apiacea, culantro/mexicansk koriander/lang koriander (Eryngium foetidum)) Persille (blade af rodpersille) Salvie (vintersar, almindelig sar, blade af Borago officinalis) Rosmarin Timian (merian, oregano) Basilikum (blade af citronmelisse, mynte, pebermynte, hellig basilikum, sød basilikum, citronbasilikum, spiselige blomster (Tagetes spp. og andre), asiatisk centella, vilde betelblade, karryblade) Laurbærblade (citrongræs) Estragon (isop) Andet vi) Bælgfrugter (friske) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Bønner, med bælg (grøn bønne/krybbønne/brydbønne, pralbønne, snitbønne, meterbønne, guarbønne, sojabønne) Bønner, uden bælg (hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne) Ærter, med bælg (mangetout/sukkerært) Ærter, uden bælg (haveært/grønært, kikært) Linser Andet

11 L 305/13 Flumioxazin Flupyrsulfuronmethyl Picolinafen vii) Stængelgrøntsager (friske) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Asparges Kardoner (stængler af Borago officinalis) Bladselleri Fennikel Artiskokker (bananblomst) Porrer Rabarber Bambusskud Palmehjerter Andet viii) Svampe 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Dyrkede (havechampignon, østershat, shitake, svampemycelium (vegetative dele)) Vilde (kantarel, sommertrøffel, morkel, rørhat) Andet ix) Tang 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) BÆLGFRUGTER, TØRREDE 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) Bønner (hestebønne/valsk bønne, hvid bønne (navy beans), flageolet, jackbønne, limabønne, hestebønne, vignabønne) Linser Ærter (Kikært, markært, fladbælg) Lupiner Andet OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER 0,05 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) i) Olieholdige frø Hørfrø Jordnødder Valmuefrø Sesamfrø Solsikkefrø Rapsfrø (frø af agerkål, rybs) Sojabønner Sennepsfrø

12 L 305/ Flumioxazin Flupyrsulfuronmethyl Picolinafen Bomuldsfrø Græskarfrø (frø af andre frugter af græskarfamilien) Safflor Almindelig hjulkrone (vejbredslangehovede (Echium plantagineum), agerstenfrø (Buglossoides arvensis)) Sæddodder Hampfrø Kristpalmefrø Andet ii) Olieholdige frugter Oliven til oliefremstilling Palmenødder (oliepalme-kerner) Frugt fra oliepalmer Kapok Andet KORN 0,02 (*) 0,02 (*) Byg 0,05 (*) (+) Boghvede (amarant, quinoa) 0,05 (*) Majs 0,05 (*) Hirse (kolbehirse, teff, fingerhirse, perlehirse) 0,05 (*) Havre 0,05 (*) (+) Ris (canadisk vildris (Zizania aquatica)) 0,05 (*) Rug 0,05 (*) (+) Durra 0,05 (*) Hvede (spelt, triticale) 0,05 (*) (+) Andet (frø af almindelig kanariegræs (Phalaris canariensis)) TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) i) Te ii) Kaffebønner iii) Urteudtræk (tørrede) a) Blomster Blomster af kamille Blomster af hibiscus

13 L 305/15 Flumioxazin Flupyrsulfuronmethyl Picolinafen Kronblade af roser Blomster af jasmin (hyldeblomst (Sambucus nigra)) Blomster af lind Andet b) Blade Jordbærblade Rooibosblade (ginkgoblade) Maté Andet c) Rødder Baldrianrod Ginsengrod Andet d) Andre urteudtræk iv) Kakaobønner (gærede eller tørrede) v) Karob (johannesbrød) HUMLE (tørret) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) KRYDDERIER i) Frø 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) Anis Sortkommen Sellerifrø (løvstikkefrø) Korianderfrø Spidskommenfrø Dildfrø Fennikelfrø Bukkehornsfrø Muskatnød Andet ii) Frugter og bær 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) Allehånde Sichuanpeber (anispeber, kinesisk peber)

14 L 305/ Flumioxazin Flupyrsulfuronmethyl Picolinafen Kommen Kardemomme Enebær Peber, grøn, hvid og sort (lang peber, rosapeber) Vanillestænger Tamarinde Andet iii) Bark 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) Kanel (cassia) Andet iv) Rødder eller jordstængler Lakrids 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) Ingefær 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) Gurkemeje (kurkuma) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) Peberrod (+) (+) (+) Andet 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) v) Knopper 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) Kryddernellike Kapers Andet vi) Støvfang 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) Saffrankrokus Andet vii) Frøkapper 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) Muskatblomme Andet SUKKERPLANTER 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Sukkerroer (roden) Sukkerrør Cicorierødder Andet

15 L 305/17 Flumioxazin Flupyrsulfuronmethyl Picolinafen ANIMALSKE PRODUKTER LANDDYR i) Væv 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) a) Svin Muskel Fedt Lever Nyre Spiselige slagtebiprodukter Andet b) Kvæg Muskel (+) Fedt (+) Lever (+) Nyre (+) Spiselige slagtebiprodukter Andet c) Får Muskel (+) Fedt (+) Lever (+) Nyre (+) Spiselige slagtebiprodukter Andet d) Geder Muskel (+) Fedt (+) Lever (+) Nyre (+) Spiselige slagtebiprodukter Andet e) Heste, æsler, muldyr og mulæsler Muskel Fedt

16 L 305/ Flumioxazin Flupyrsulfuronmethyl Picolinafen Lever Nyre Spiselige slagtebiprodukter Andet f) Fjerkræ høns, gæs, ænder, kalkuner og perlehøns, strudse, duer Muskel Fedt Lever Nyre Spiselige slagtebiprodukter Andet g) Andre husdyr (kaniner, kænguruer, hjorte) Muskel Fedt Lever Nyre Spiselige slagtebiprodukter Andet ii) Mælk 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Kvæg (+) Får (+) Geder (+) Heste Andet iii) Fugleæg 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Kyllinger Ænder Gæs Vagtler Andet iv) Honning (gelée royale, pollen, bikage med honning) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) v) Padder og krybdyr (frølår, krokodiller) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*)

17 L 305/19 Flumioxazin Flupyrsulfuronmethyl Picolinafen vi) Snegle 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) vii) Andre animalske produkter af landdyr (vildtlevende vildt) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (*) Angiver bestemmelsesgrænseværdien. (**) Pesticid/kode-kombination, som maksimalgrænseværdierne i bilag III, del B, gælder for. ( a ) Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat maksimalgrænseværdier for. Flumioxazin (+) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest , eller den vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger Kepaløg (andre løg, perleløg) (+) Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode ) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode ), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/ Peberrod Flupyrsulfuronmethyl (+) Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode ) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode ), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/ Peberrod Picolinafen (+) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest , eller den vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger Byg Havre Rug Hvede (spelt, triticale) (+) Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode ) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode ), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/ Peberrod

18 L 305/ (+) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og fodringsundersøgelse af drøvtyggere ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest , eller den vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger Muskel Fedt Lever Nyre Muskel Fedt Lever Nyre Muskel Fedt Lever Nyre Kvæg Får Geder«b) Følgende oplysninger om dicloran indsættes:»pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) Dicloran FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE NØDDER 0,01 (*) i) Citrusfrugter Grapefrugter (pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger) Appelsiner (bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger) Citroner (cedrat, citron, buddhafinger (Citrus medica var. sarcodactylis)) Limefrugter Mandariner (klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger tangor (Citrus reticulata sinensis)) Andet

19 L 305/21 Dicloran ii) Trænødder Mandler Paranødder Cashewnødder Kastanjer Kokosnødder Hasselnødder (lambertsnød) Macadamia Pekannødder Pinjekerner Pistacienødder Valnødder Andet iii) Kernefrugter Æbler (vildæble) Pærer (kinesisk pære) Kvæder Mispel Japanmispel Andet iv) Stenfrugter Abrikoser Kirsebær (sødkirsebær, surkirsebær) Fersken (nektarin og lignende krydsninger) Blommer (kræge, reineclaude, mirabelle, slåen, rød daddel/kinesisk daddel/almindelig jujube (Ziziphus zizyphus)) Andet v) Bær og små frugter a) Spisedruer og druer til vinfremstilling Spisedruer Druer til vinfremstilling b) Jordbær c) Stængelfrugter Brombær Korbær (loganbær, taybær, boysenbær, multebær og andre krydsninger med Rubus)

20 L 305/ Dicloran Hindbær (vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus Rubus idaeus)) Andet d) Andre små frugter og bær Blåbær, lav og amerikansk (almindelig blåbær, bølle) Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) Solbær og ribs (røde, sorte og hvide) Stikkelsbær (herunder krydsninger med andre Ribes-arter) Hyben Morbær (bær fra jordbærtræ) Azarolhvidtjørn (mediterranean medlar) (stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta)) Hyldebær (sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn, havtorn, tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer) Andet vi) Diverse frugter a) Spiselig skræl Dadler Figner Spiseoliven Kumquat (marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia Fortunella spp.)) Karambol (bilimbi) Almindelig kaki Jambolan (javablomme) (javaæble/vandæble, malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær, surinamkirsebær/grumichama (Eugenia uniflora)) Andet b) Ikke spiselig skræl, små Kiwifrugter Litchi (pulasan, rambutan/håret litchi, longan, mangostan, langsat, salak) Passionsfrugter Ægte figenkaktus (kaktusfigen) Stjerneæble Amerikansk kaki (Virginia kaki) (sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel/gul sapote, stor sapote (mammey)) Andet

21 L 305/23 Dicloran c) Ikke spiselig skræl, store Avocadoer Bananer (dværgbanan, melbanan, æblebanan) Mangofrugter Papaja Granatæbler Cherimoya (netannona, sød annona/sukkeræble, ilama (Annona diversifolia) og andre mellemstore frugter af Annona-familien) Guava (Rød pitahaya/dragefrugt (Hylocereus undatus)) Ananas Brødfrugt (jackfrugt) Durian Pigget annona (guanabana) Andet GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE i) Rod- og knoldgrøntsager 0,01 (*) a) Kartofler b) Tropiske rod- og knoldgrøntsager Maniok (taro, tarorod, tannia) Batater, søde kartofler Yams (yamsbønne, mexicansk yamsbønne) Salepmaranta Andet c) Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe Rødbeder Gulerødder Knoldselleri Peberrod (angelikrod, løvstikkerod, ensianrod) Jordskokker (kinaskok) Pastinakker Persillerod Radiser (sort ræddike, japanræddike og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus)) Havrerod (skorzoner, haveskorzoner/vegetabilsk østersplante, japansk burre) Kålroer

22 L 305/ Dicloran Majroer Andet ii) Løg Hvidløg 0,01 (*) Kepaløg (andre løg, perleløg) 0,2 (+) Skalotteløg 0,01 (*) Forårsløg og pibeløg (andre grønne løg og lignende sorter) 0,01 (*) Andet 0,01 (*) iii) Frugtgrøntsager 0,01 (*) a) Solanacea Tomater (kirsebærtomat, blærebæger, gojibær, bukketorn (Lycium barbarum og L. chinense) trætomat) Peberfrugter (chilipeber) Auberginer (ægplanter) (melonpære, antroewa/hvid aubergine (S. macrocarpon)) Okra (lady's fingers) Andet b) Cucurbitae spiselig skræl Agurker Drueagurker, asieagurker Courgetter (sommersquash, mandelgræskar (patisson), flaskegræskar (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/karela, slangeagurk, kantluffa/teroi) Andet c) Cucurbitae ikke spiselig skræl Meloner (hornmelon) Græskar (vintersquash, mandelgræskar (sen sort)) Vandmeloner Andet d) Sukkermajs (babymajs) e) Andre frugtgrøntsager iv) Kål 0,01 (*) a) Blomsterkål Broccoli (calabrese, cime di rapa, kailankål) Blomkål Andet

23 L 305/25 Dicloran b) Hovedkål Rosenkål Hovedkål (spidskål, rødkål, savojkål, hvidkål) Andet c) Bladkål Kinakål (indisk eller kinesisk sennep, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) Grønkål (foderkål, portugisisk grønkål, portugisisk kål, fodermarvkål) Andet d) Kålrabi v) Bladgrøntsager og friske urter a) Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,01 (*) Vårsalat (italiensk feldsalat) Salat (hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluk- salat), icebergsalat, romainesalat (cossalat)) Endivie, bredbladet (vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endive, sugar loaf (C. endivia var. crispum/c. intybus var. foliosum), mælkebøtteblade) Havekarse (mungbønnespirer, lucernespirer) Langskulpet vinterkarse Salatsennep, rucola (vild sennep, sandsennep (Diplotaxis spp.)) Rød sennep Blade og skud af Brassica spp., herunder majroetoppe (mizuna, ærteblade og radiseblade og andre spæde blade, herunder brassicablade (afgrøder høstet op til bladstadium 8), blade af kålrabi Andet b) Spinat og lign. (blade) 0,01 (*) Spinat (newzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tanniablade, bitterblad/bitawiri) Portulak (vinterportulak, haveportulak, almindelig portulak, skovsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) Bladbeder (blade af rødbeder) Andet c) Vinblade (vindrueblade) (malabarspinat, bananblade, cha-om (Acacia pennata)) 0,01 (*) d) Brøndkarse (kinesisk snerle/vandsnerle/vandspinat/kangkong (Ipomoea aquatica), kløverbregne, vandmimose) 0,01 (*)

24 L 305/ Dicloran e) Julesalat 0,01 (*) f) Urter 0,02 (*) Kørvel Purløg Blade af selleri (blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/lostilk, angelik, sødskærm og andre blade af Apiacea, culantro/mexicansk koriander/lang koriander (Eryngium foetidum)) Persille (blade af rodpersille) Salvie (vintersar, almindelig sar, blade af Borago officinalis) Rosmarin Timian (merian, oregano) Basilikum (blade af citronmelisse, mynte, pebermynte, hellig basilikum, sød basilikum, citronbasilikum, spiselige blomster (Tagetes spp. og andre), asiatisk centella, vilde betelblade, karryblade) Laurbærblade (citrongræs) Estragon (isop) Andet vi) Bælgfrugter (friske) 0,01 (*) Bønner, med bælg (grøn bønne/krybbønne/brydbønne, pralbønne, snitbønne, meterbønne, guarbønne, sojabønne) Bønner, uden bælg (hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne) Ærter, med bælg (mangetout/sukkerært) Ærter, uden bælg (haveært/grønært, kikært) Linser Andet vii) Stængelgrøntsager (friske) 0,01 (*) Asparges Kardoner (stængler af Borago officinalis) Bladselleri Fennikel Artiskokker (bananblomst) Porrer Rabarber Bambusskud Palmehjerter Andet

25 L 305/27 Dicloran viii) Svampe 0,01 (*) Dyrkede (havechampignon, østershat, shitake, svampemycelium (vegetative dele)) Vilde (kantarel, sommertrøffel, morkel, rørhat) Andet ix) Tang 0,01 (*) BÆLGFRUGTER, TØRREDE 0,02 (*) Bønner (hestebønne/valsk bønne, hvid bønne (navy beans), flageolet, jackbønne, limabønne, hestebønne, vignabønne) Linser Ærter (Kikært, markært, fladbælg) Lupiner Andet OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER 0,01 (*) i) Olieholdige frø Hørfrø Jordnødder Valmuefrø Sesamfrø Solsikkefrø Rapsfrø (frø af agerkål, rybs) Sojabønner Sennepsfrø Bomuldsfrø Græskarfrø (frø af andre frugter af græskarfamilien) Safflor Almindelig hjulkrone (vejbredslangehovede (Echium plantagineum), agerstenfrø (Buglossoides arvensis)) Sæddodder Hampfrø Kristpalmefrø Andet ii) Olieholdige frugter Oliven til oliefremstilling Palmenødder (oliepalme-kerner) Frugt fra oliepalmer

26 L 305/ Dicloran Kapok Andet KORN 0,02 (*) Byg Boghvede (amarant, quinoa) Majs Hirse (kolbehirse, teff, fingerhirse, perlehirse) Havre Ris (canadisk vildris (Zizania aquatica)) Rug Durra Hvede (spelt, triticale) Andet (frø af almindelig kanariegræs (Phalaris canariensis)) TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO 0,05 (*) i) Te ii) Kaffebønner iii) Urteudtræk (tørrede) a) Blomster Blomster af kamille Blomster af hibiscus Kronblade af roser Blomster af jasmin (hyldeblomst (Sambucus nigra)) Blomster af lind Andet b) Blade Jordbærblade Rooibosblade (ginkgoblade) Maté Andet c) Rødder Baldrianrod Ginsengrod Andet

27 L 305/29 Dicloran d) Andre urteudtræk iv) Kakaobønner (gærede eller tørrede) v) Karob (johannesbrød) HUMLE (tørret) 0,05 (*) KRYDDERIER i) Frø 0,05 (*) Anis Sortkommen Sellerifrø (løvstikkefrø) Korianderfrø Spidskommenfrø Dildfrø Fennikelfrø Bukkehornsfrø Muskatnød Andet ii) Frugter og bær 0,05 (*) Allehånde Sichuanpeber (anispeber, kinesisk peber) Kommen Kardemomme Enebær Peber, grøn, hvid og sort (lang peber, rosapeber) Vanillestænger Tamarinde Andet iii) Bark 0,05 (*) Kanel (cassia) Andet iv) Rødder eller jordstængler Lakrids 0,05 (*) Ingefær 0,05 (*) Gurkemeje (kurkuma) 0,05 (*)

28 L 305/ Dicloran Peberrod (+) Andet 0,05 (*) v) Knopper 0,05 (*) Kryddernellike Kapers Andet vi) Støvfang 0,05 (*) Saffrankrokus Andet vii) Frøkapper 0,05 (*) Muskatblomme Andet SUKKERPLANTER 0,01 (*) Sukkerroer (roden) Sukkerrør Cicorierødder Andet ANIMALSKE PRODUKTER LANDDYR i) Væv a) Svin Muskel 0,01 (*) Fedt 0,01 (*) Lever 0,02 (*) Nyre 0,01 (*) Spiselige slagtebiprodukter 0,01 (*) Andet 0,01 (*) b) Kvæg Muskel 0,01 (*) Fedt 0,01 (*) Lever 0,02 (*) Nyre 0,01 (*) Spiselige slagtebiprodukter 0,01 (*) Andet 0,01 (*)

29 L 305/31 Dicloran c) Får Muskel 0,01 (*) Fedt 0,01 (*) Lever 0,02 (*) Nyre 0,01 (*) Spiselige slagtebiprodukter 0,01 (*) Andet 0,01 (*) d) Geder Muskel 0,01 (*) Fedt 0,01 (*) Lever 0,02 (*) Nyre 0,01 (*) Spiselige slagtebiprodukter 0,01 (*) Andet 0,01 (*) e) Heste, æsler, muldyr og mulæsler Muskel 0,01 (*) Fedt 0,01 (*) Lever 0,02 (*) Nyre 0,01 (*) Spiselige slagtebiprodukter 0,01 (*) Andet 0,01 (*) f) Fjerkræ høns, gæs, ænder, kalkuner og perlehøns, strudse, duer Muskel 0,01 (*) Fedt 0,01 (*) Lever 0,02 (*) Nyre 0,01 (*) Spiselige slagtebiprodukter 0,01 (*) Andet 0,01 (*) g) Andre husdyr (kaniner, kænguruer, hjorte) Muskel 0,01 (*) Fedt 0,01 (*) Lever 0,02 (*) Nyre 0,01 (*) Spiselige slagtebiprodukter 0,01 (*) Andet 0,01 (*)

30 L 305/ Dicloran ii) Mælk 0,01 (*) Kvæg Får Geder Heste Andet iii) Fugleæg 0,01 (*) Kyllinger Ænder Gæs Vagtler Andet iv) Honning (gelée royale, pollen, bikage med honning) 0,05 (*) v) Padder og krybdyr (frølår, krokodiller) 0,01 (*) vi) Snegle 0,01 (*) vii) Andre animalske produkter af landdyr (vildtlevende vildt) 0,01 (*) (*) Angiver bestemmelsesgrænseværdien. (**) Pesticid/kode-kombination, som maksimalgrænseværdierne i bilag III, del B, gælder for. ( a ) Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat maksimalgrænseværdier for. Dicloran (+) Den Europæiske fødevaresikkerhedsautoritet fremhæver, at der ikke er taget hensyn til metaboliten DCHA, og den har derfor påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest , eller den vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger Kepaløg (andre løg, perleløg) (+) Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode ) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode ), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/ Peberrod«2) I bilag III udgår kolonnerne vedrørende asulam, cyanamid, dicloran, flumioxazin, flupyrsulfuronmethyl, picolinafen og propisochlor.

31 L 305/33 3) I bilag V indsættes følgende kolonner vedrørende asulam, cyanamid og propisochlor.»pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) Asulam Cyanamid inkl: salte, udtrykt som cyanamid Propisochlor FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE NØDDER 0,01 (*) 0,01 (*) i) Citrusfrugter 0,05 (*) Grapefrugter (pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger) Appelsiner (bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger) Citroner (cedrat, citron, buddhafinger (Citrus medica var. sarcodactylis)) Limefrugter Mandariner (klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger tangor (Citrus reticulata sinensis)) Andet ii) Trænødder 0,1 (*) Mandler Paranødder Cashewnødder Kastanjer Kokosnødder Hasselnødder (lambertsnød) Macadamia Pekannødder Pinjekerner Pistacienødder Valnødder Andet iii) Kernefrugter 0,05 (*) Æbler (vildæble) Pærer (kinesisk pære) Kvæder Mispel

32 L 305/ Asulam Cyanamid inkl: salte, udtrykt som cyanamid Propisochlor Japanmispel Andet iv) Stenfrugter 0,05 (*) Abrikoser Kirsebær (sødkirsebær, surkirsebær) Fersken (nektarin og lignende krydsninger) Blommer (kræge, reineclaude, mirabelle, slåen, rød daddel/ kinesisk daddel/almindelig jujube (Ziziphus zizyphus)) Andet v) Bær og små frugter 0,05 (*) a) Spisedruer og druer til vinfremstilling Spisedruer Druer til vinfremstilling b) Jordbær c) Stængelfrugter Brombær Korbær (loganbær, taybær, boysenbær, multebær og andre krydsninger med Rubus) Hindbær (vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus Rubus idaeus)) Andet d) Andre små frugter og bær Blåbær, lav og amerikansk (almindelig blåbær, bølle) Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) Solbær og ribs (røde, sorte og hvide) Stikkelsbær (herunder krydsninger med andre Ribes-arter) Hyben Morbær (bær fra jordbærtræ) Azarolhvidtjørn (mediterranean medlar) (stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta))

33 L 305/35 Asulam Cyanamid inkl: salte, udtrykt som cyanamid Propisochlor Hyldebær (sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn, havtorn, tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer) Andet vi) Diverse frugter 0,05 (*) a) Spiselig skræl Dadler Figner Spiseoliven Kumquat (marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia Fortunella spp.)) Karambol (bilimbi) Almindelig kaki Jambolan (javablomme) (javaæble/vandæble, malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær, surinamkirsebær/grumichama (Eugenia uniflora)) Andet b) Ikke spiselig skræl, små Kiwifrugter Litchi (pulasan, rambutan/håret litchi, longan, mangostan, langsat, salak) Passionsfrugter Ægte figenkaktus (kaktusfigen) Stjerneæble Amerikansk kaki (Virginia kaki) (sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel/gul sapote, stor sapote (mammey)) Andet c) Ikke spiselig skræl, store Avocadoer Bananer (dværgbanan, melbanan, æblebanan) Mangofrugter Papaja Granatæbler

34 L 305/ Asulam Cyanamid inkl: salte, udtrykt som cyanamid Propisochlor Cherimoya (netannona, sød annona/sukkeræble, ilama (Annona diversifolia) og andre mellemstore frugter af Annona-familien) Guava (Rød pitahaya/dragefrugt (Hylocereus undatus)) Ananas Brødfrugt (jackfrugt) Durian Pigget annona (guanabana) Andet GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE 0,01 (*) i) Rod- og knoldgrøntsager 0,05 (*) 0,01 (*) a) Kartofler b) Tropiske rod- og knoldgrøntsager Maniok (taro, tarorod, tannia) Batater, søde kartofler Yams (yamsbønne, mexicansk yamsbønne) Salepmaranta Andet c) Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe Rødbeder Gulerødder Knoldselleri Peberrod (angelikrod, løvstikkerod, ensianrod) Jordskokker (kinaskok) Pastinakker Persillerod Radiser (sort ræddike, japanræddike og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus)) Havrerod (skorzoner, haveskorzoner/vegetabilsk østersplante, japansk burre) Kålroer Majroer Andet

35 L 305/37 Asulam Cyanamid inkl: salte, udtrykt som cyanamid Propisochlor ii) Løg 0,05 (*) 0,01 (*) Hvidløg Kepaløg (andre løg, perleløg) Skalotteløg Forårsløg og pibeløg (andre grønne løg og lignende sorter) Andet iii) Frugtgrøntsager 0,05 (*) 0,01 (*) a) Solanacea Tomater (kirsebærtomat, blærebæger, gojibær, bukketorn (Lycium barbarum og L. chinense) trætomat) Peberfrugter (chilipeber) Auberginer (ægplanter) (melonpære, antroewa/hvid aubergine (S. macrocarpon)) Okra (lady's fingers) Andet b) Cucurbitae spiselig skræl Agurker Drueagurker, asieagurker Courgetter (sommersquash, mandelgræskar (patisson), flaskegræskar (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/karela, slangeagurk, kantluffa/teroi) Andet c) Cucurbitae ikke spiselig skræl Meloner (hornmelon) Græskar (vintersquash, mandelgræskar (sen sort)) Vandmeloner Andet d) Sukkermajs (babymajs) e) Andre frugtgrøntsager

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.9.2014 L 279/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 991/2014 af 19. september 2014 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. juli 2016 (OR. en) 11434/16 AGRILEG 112 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 19. juli 2016 til: Komm. dok. nr.: D045753/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. august 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. august 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. august 2014 (OR. en) 12459/14 AGRILEG 168 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 8. august 2014 til: Komm. dok. nr.: D033914/02 Vedr.: Uwe CORSEPIUS,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) 13273/15 AGRILEG 197 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: D041473/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.4.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 105/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 322/2012 af 16. april 2012 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse

(EØS-relevant tekst) (7) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse 27.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 166/67 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 556/2012 af 26. juni 2012 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.6.2015 Den Europæiske Unions Tidende L 140/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/846 af 28. maj 2015 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 22.5.2002 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 134/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/42/EF af 17. maj 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.7.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 176/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 592/2012 af 4. juli 2012 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 2.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 266/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 897/2012 af 1. oktober 2012 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Dep sagsnr.: 27623 Den 15. september 2014 FVM 312 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 192/39 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 668/2013 af 12. juli 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 4.6.2015 Den Europæiske Unions Tidende L 138/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/845 af 27. maj 2015 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 88/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 251/2013 af 22. marts 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 106 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01514/Dep.sagsnr.:

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 130 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 130 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 130 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2015-29-35-00191 / 31539 Den 9. september 2015 MFVM

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 29.10.2014 L 308/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1146/2014 af 23. oktober 2014 om ændring af bilag II, III, IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 4.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 151/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 500/2013 af 30. maj 2013 om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 273/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 899/2012 af 21. september 2012 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01337/Dep.sagsnr.: 19266 Den 20. februar 2013 FVM

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.1.2016 L 2/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1 af 3. december 2015 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 16.5.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 491/2014 af 5. maj 2014 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01515/Dep.sagsnr.: 18266 Den 29. november 2012 FVM

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/24/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/24/EF L 107/28 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 4.5.2000 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/24/EF af 28. april 2000 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 559 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 559 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 559 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2015-29-35-00158 / 30635 Den 28.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en) 5218/16 AGRILEG 5 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 12. januar 2016 til: Komm. dok. nr.: D042689/16 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01100 / Dep. sagsnr.: 12852 5. december 2011

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01907/Dep. sagsnr.: 22252 Den 9. september 2013 FVM 182 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 116 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00782/

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-35-00117 / 31537 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2015 29-35-00161 / 30634 Den 2. juni 2015 FVM 405 GRUNDNOTAT

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 279 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 279 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 279 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. juni 2014 Sagsnr.: 99 FVM 287./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Syre/basetabel Tilføjet af Birgitte Harms søndag 02. november 2008 Sidst opdateret mandag 24. august 2009 For meget syre i kroppen kan give ubehagelige symptomer af flere slags. Gentagne infektioner, ledsmerter,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01904/Dep sagsnr. 22234 Den 9. september 2013 FVM 180 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 167/10 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1040 af 30. juni 2015 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 279 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 279 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 279 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 12.februar 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01963/Dep sagsnr: 23251 Den 12. november 2013 FVM 206 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

MADSPIL FRUGT OG GRØNT

MADSPIL FRUGT OG GRØNT MADSPIL FRUGT OG GRØNT Champignon 120kj Protein 2,9g Kulhydrat 3,4g Fedt 0,3g Kostfibre 1,6g 1RE 2mg 9mg 0,8mg Agurk 51kj Protein 0,7g Kulhydrat 2,1g Fedt 0,1g Kostfibre 0,7g 5RE 14mg 21mg 0,3mg Nektarin

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2012-29-221-01517/Dep. sagsnr: 22253 Den 9. september 2013 FVM 183 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 692 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 692 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 692 Offentligt Fødevarestyrelsen / Kemi og Fødevarekvalitet J.nr. 2016-29-35-00276/ 2016-6363 Den 8. juni 2016 MFVM 086 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2015 (OR. en) ådet for Den Europæiske Union Bruelles, den 15. juli 2015 (O. en) 10936/15 ADD 1 AGI 400 STATIS 63 DELACT 95 FØLGESKIVELSE fra: modtaget: 13. juli 2015 til: Jordi AYET PUIGANAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 08 Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun spiselige frugter og nødder. 2. Kølede frugter og nødder tariferes i samme position

Læs mere

BLADGRØNTSAGER Bladselleri 17,50 kr pr. Stk. DK Fennikel 40,00 kr pr. Kg Holland Porre 35,00 kr pr. Kg Danmark

BLADGRØNTSAGER Bladselleri 17,50 kr pr. Stk. DK Fennikel 40,00 kr pr. Kg Holland Porre 35,00 kr pr. Kg Danmark GRØNTSAGER Alle varer er økologiske Citrongræs 20,00 kr pr. 100 g Uganda Gurkemejerod 15,00 kr pr. 100 g Peru Ingefær 10,00 kr pr. 100 g Peru Peberrod 20,00 kr pr. 100 g Danmark BLADGRØNTSAGER Bladselleri

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 5. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00622 / Dep. sagsnr. 404 Den 31. maj 2010

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 07 Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke foderprodukter henhørende under pos. 12.14. 2. Som»grøntsager«i pos. 07.09, 07.10, 07.11 og 07.12

Læs mere

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få.

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Nødder og frø: Cashewnødder. Cedernødder. Chiafrø. Hasselnødder. Hirsefrø/kolber. Hørfrø.

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2011 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt, grønt og korn udgør en sundhedsmæssig

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/MAKIR/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01964/Dep sagsnr: 23278 Den 13. november 2013 FVM 207 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Varekendskab. Grøntsager, frugt og krydderurter Friske spiselige plantedele kan man inddele i 3 kategorier: Grøntsager Frugt Krydderurter

Varekendskab. Grøntsager, frugt og krydderurter Friske spiselige plantedele kan man inddele i 3 kategorier: Grøntsager Frugt Krydderurter Varekendskab Grøntsager, frugt og krydderurter Friske spiselige plantedele kan man inddele i 3 kategorier: Grøntsager Frugt Krydderurter Majs Grøntsager: Grøntsager kan inddeles i følgende kategorier:

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 202 Pesticider i kosten 4. kvartal 202 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-64 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt,

Læs mere

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få.

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Nødder og frø: Amarant Cashewnødder Cedernødder Chiafrø Hasselnødder Hirsefrø/kolber Hørfrø

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 155 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.:

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2015

Pesticider i kosten 4. kvartal 2015 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2015 Pesticider i kosten 4. kvartal 2015 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2016 Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/AKOU Dep sagsnr: 28470 Den 17. november 2014 FVM 342 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2013 Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. august 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/Dep. EUINT Sagsnr.: 2013-29-221-01962/Dep sagsnr: 23231 Den 8. november 2013 FVM 205 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Individuel kort rapport

Individuel kort rapport Individuel kort rapport Mr.Test Side 1 IgG antistoffer detektion af 28-02-2013 ID nummer : 85406 Resultat Prøve Antal af fødevarer Enheder Detektion af IgG-antistoffer 0 240 < 7.5 µg/ml 1 11 fra 7.5 µg/ml

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en) 7071/15 AGRILEG 53 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. marts 2015 til: Komm. dok. nr.: D36785/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn Tema om rodfrugter Gulerødder MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Tema om rodfrugter MELLEMTRINnet: 4.-6. klasse 1 Delemne 1: Plantekendskab Planter

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet

Pesticider i kosten 4. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 203 Pesticider i kosten 4. kvartal 203 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-64 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00904 / Dep. sagsnr. 404 15. marts 2011 FVM 876 GRUNDNOTAT

Læs mere

Frugt & grønt. sortiment

Frugt & grønt. sortiment Frugt & grønt sortiment Grønt Bananer 96179 Bananer 10stk stk 10 stk Inco F&G Grønt Bananer 215960 Bananer grøn stk stk 1 stk Inco F&G Grønt Bananer 112816 Bananer grønne 18kg stk 18 kg Inco F&G Grønt

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2013

Pesticider i kosten 1. kvartal 2013 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2013 Pesticider i kosten 1. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 10. juli 2009 (OR. en) 10433/09 AGRILEG 87

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 10. juli 2009 (OR. en) 10433/09 AGRILEG 87 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2009 (OR. en) 10433/09 AGRILEG 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS BESLUTNING om afvisning af at optage metam i bilag I til direktiv

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2016

Pesticider i kosten 1. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2016 Pesticider i kosten 1. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Grøntliste. Abrikos - Betegnes som stenfrugt, og frarådes pga. de indeholder blåsyre som ophobes i kroppen.

Grøntliste. Abrikos - Betegnes som stenfrugt, og frarådes pga. de indeholder blåsyre som ophobes i kroppen. Grøntliste Tekst markeret med rødt er ting jeg fraråder da de er/kan være giftige for marsvin/kaniner. Listen kan bruges både til at fodre marsvin men også kaniner efter. Med alt grønt gælder at man vænner

Læs mere

Individuel kort rapport

Individuel kort rapport Individuel kort rapport Side 1 Mrs. Test Fødselsdag: 31-08-1996 Dato: 12-02-2013 IgG antistoffer detektion af 07-02-2013 ID nummer : eh20643 Resultat Prøve Antal af fødevarer Enheder Detektion af IgG-antistoffer

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 117 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00805

Læs mere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere e-vitamin E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere E-vitamin beskytter dig mod røg og forurening i den luft, du indånder Pigen her har brug for mere E-vitamin, end da

Læs mere

Grøntsager og kostfibre

Grøntsager og kostfibre Grøntsager og kostfibre Patientinformation Grøntsager Grøntsager, og især de grove grøntsager, indeholder mange kostfibre. Det er derfor godt at spise mange af de grove grøntsager og gerne flere gange

Læs mere

Imu Pro. ImuPro300. Kroniske symptomer og fødevareintolerance. www.imupro.dk

Imu Pro. ImuPro300. Kroniske symptomer og fødevareintolerance. www.imupro.dk Imu Pro ImuPro300 Kroniske symptomer og fødevareintolerance www.imupro.dk Et nyt syn på kroniske lidelser Lyder dette bekendt for dig? Du kan ikke komme af med dine mavetarm-problemer så som tarmluft,

Læs mere

Patientvejledning. Oligosakkarider. Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne

Patientvejledning. Oligosakkarider. Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne Patientvejledning Oligosakkarider Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne En stor del af den energi vi indtager dagligt, kommer fra kulhydrater. Kulhydrater er sukkerstoffer. Der findes

Læs mere

Gode Råd til kost & eksempler på måltider

Gode Råd til kost & eksempler på måltider Gode råd (l kost & eksempler på mål(der 2016 Gode Råd til kost & eksempler på måltider Udarbejdet af: Prof. Bachelor i ernæring & sundhed & personlig træner & Pia Skovhøj personlig træner Indhold: Hvad

Læs mere

Frugt & grønt. sortiment

Frugt & grønt. sortiment Frugt & grønt sortiment Grønt Agurk 16383 Agurk skole ks stk 1 stk F&G Grønt Agurk 97736 Agurk stk dk stk 1 stk F&G Grønt Agurk 40789 Agurker 14 stk/ks stk 1 stk F&G Grønt Agurk 14435 Agurker drue 5 kg

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 207 Pesticider i kosten 4. kvartal 202 Pesticidkontrol af fødevarer Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 202 Document Version Også kaldet

Læs mere

APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk

APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk Patientinformation om mad og kosttilskud, som lindrer og helbreder Interstitiel

Læs mere

Individuel kort rapport

Individuel kort rapport Individuel kort rapport Side 1 Attila Hanko Fødselsdag: 28-01-1941 Dato: 20-01-2014 IgG antistoffer detektion af 15-01-2014 Prøvemateriale: menenske kapillærblod ID nummer : eh26231 Prøve Antal af fødevarer

Læs mere

26. februar 2009 Ændringer > 5% i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af ændret beregning (samme kilde), Ialt 6664 datalinjer

26. februar 2009 Ændringer > 5% i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af ændret beregning (samme kilde), Ialt 6664 datalinjer side 1 0001 Abrikos, tørret 4 mættede fedtsyrer 0.14 0.1 050 050 0001 Abrikos, tørret 5 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0.6 050 050 0001 Abrikos, tørret 6 polyumætt. fedtsyrer 0.38 0.6 050 050 0001 Abrikos,

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2017

Pesticider i kosten 1. kvartal 2017 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2017 Pesticider i kosten 1. kvartal 2017 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2015-29-35-00193 / 315356 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 245 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 245 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 245 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 8. februar 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

JULEMENU 1. Menu. Varm gløgg, Økologisk *** Hjemmelavede æbleskiver serveret med syltetøj og flormelis. Økologisk ***

JULEMENU 1. Menu. Varm gløgg, Økologisk *** Hjemmelavede æbleskiver serveret med syltetøj og flormelis. Økologisk *** JULEMENU 1 Indled Jeres julefrokost og ønsk Jeres kunder og kolleger glædelig jul på en eventyrlig måde. Ved Jeres domicil bydes I velkommen med hornets tuden fra Grisehandler Larsens bil og I bydes varm

Læs mere

36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet

36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet 36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet Afgrødekode Navn for afgrøden 35 Flerårig bælgsæd 42 Hamp 101 Rajgræs, alm. 102 Rajgræs, alm. 1. år, efterårsudlagt 103 Rajgræs,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01725/Dep sagsnr: 20417 Den 18. april 2013 FVM 139 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 7..20 Den Europæiske Unions Tidende L 264/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 878/20 af 6. oktober 20 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009

Læs mere

Kostplan. Fisker Performance CVR:

Kostplan. Fisker Performance CVR: Kostplan Fisker Performance CVR: 34235295 Indholdsfortegnelse KOSTPLAN OVERSIGT... 3 MORGENMAD TALLERKEN... 4 ANYTIME TALLERKEN... 5 EFTER TRÆNING TALLERKEN... 6 FØDEVARETABELLER... 7 FØDEVARETABELLER...

Læs mere

Henrik Nilaus Køkkenhaver for DUMMERNIKKER Forlaget Nordmaj

Henrik Nilaus Køkkenhaver for DUMMERNIKKER Forlaget Nordmaj 1 Henrik Nilaus Køkkenhaver for DUMMERNIKKER Forlaget Nordmaj 2 Kom godt i gang med at dyrke køkkenhaven Anmeldt af Maja Grønbæk, Idenyt.dk 2013 Er du nybegynder udi kunsten at dyrke køkkenhave og vil

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

Pesticidrester kvartal 2014

Pesticidrester kvartal 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 Pesticidrester 1.-4. kvartal Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse.

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Angrebsfasen Oksekød Hakket Okse Kalvekød Hestekød Lever Tunge Fisk Skalddyr Fjerkræ Skinke Æg Fedtfattige Drikkevarer som er tilladt Coca Cola Zero Coca Cola

Læs mere

Fødevaredatabanken, version 6.0 Andringer fra version 5.0 - ænderede værdier Juni 2005. Side 1

Fødevaredatabanken, version 6.0 Andringer fra version 5.0 - ænderede værdier Juni 2005. Side 1 Side 1 0001 Abrikos, tørret 0000 Energi kj 1159 1244 0001 Abrikos, tørret 0007 kulhydrat, tilgængelig g 57.2 66.5 0001 Abrikos, tørret 0014 A-vitamin RE 199 398 0001 Abrikos, tørret 0061 Jern, Fe mg 6.00

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10461/2015 (POOL/E4/2015/10461/10461-EN.doc) [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af

Læs mere

Smagens Dag 2011. Navn: Klasse:

Smagens Dag 2011. Navn: Klasse: Smagens Dag 2011 Smag på sæsonen Navn: Klasse: Intro Smag på fødevarer i sæson På Smagens Dag skal du opleve smagens 5 grundsmage: Sødt, surt, salt, bittert og umami. Du skal smage på forskellige råvarer

Læs mere