Fødevareudbud Albertslund Kommune 2014 EU-UDBUD. Offentligt udbud. På levering af: Fødevarer til storkøkkener og daginstitutioner mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevareudbud Albertslund Kommune 2014 EU-UDBUD. Offentligt udbud. På levering af: Fødevarer til storkøkkener og daginstitutioner mv."

Transkript

1 Fødevareudbud Albertslund Kommune 2014 EU-UDBUD Offentligt udbud På levering af: Fødevarer til storkøkkener og daginstitutioner mv. til Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1, DK-2620 Albertslund Udbudsmateriale - Albertslund Kommune 09.maj 2014 Side 1 af 44

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Udbudsansvarlig Estimerede årlige forbrug Aftaleindgåelse Aftaleperiode Udbyders forbehold Anonymitet og tavshedspligt Aktindsigt Generelle Betingelser Udbudsform Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet... 7 Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden tilbudsfristen vil ikke blive besvaret Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Kommunens e-handelssystem Bestillings- og Leveringsbetingelser Afgivelse af tilbud Konsortier Delaftaler Alternative bud Tilbudsforbehold Udvælgelseskriterier - Egnethedsvurdering Tildelingskriterium Kravspecifikation Kontraktudkast Parterne Kontraktgrundlag Kontraktens omfang Kontraktperiode Optioner Kontakt mellem parterne Bestilling af varer Leveringstid og Leveringssikkerhed Leveringsbetingelser stk. 2 Emballage Følgeseddel Returvarer ved fejlbestillinger Returvarer ved fejlleverancer Fakturering Priser , stk. 1. Rabatter og køb i anbrud Prisregulering Side 2 af 44

3 15 Betalingsbetingelser Bonusudbetaling til tredjemand E-handel Konsulentbistand Statistik Underleverandører Overdragelse af kontrakten Overdragelse af fordringer Tredjemandsrettigheder Misligholdelse og øvrige betingelser , stk. 1 Kommunens forsinkelse Force majeure Mangler Produkt- og erstatningsansvar Garanti/reklamation Konkurs Ændring af produktsammensætning Besigtigelse og prøveudtagning Tavshedspligt og offentliggørelse Kontraktændringer Tvistigheder Offentlige påbud Ophævelse Miljø Internationale konventioner Social klausul Opsigelse Underskrift Bilagsoversigt Bilag 1A: Tro og love erklæring -om gæld til det offentlige, konkurs mv. samt endeligt afsagt dom 36 Bilag 1B: Erklæring om fælles befuldmægtiget og om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse Bilag 2 Aktindsigt Bilag 3 Social Klausul i udbudt kontrakt Bilag 4 Vejledende oversigt over leveringsadresser Bilag 5 - Vejledende tidsplan Side 3 af 44

4 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører totalleverandøraftale på levering af konventionelle og økologiske fødevarer til Albertslund Kommunes storkøkkener, offentlige daginstitutioner, klubber, Stadion, skolefritidsordninger og skoler i Albertslund Kommune. Der er hos Kommunen pt. ca. 56 leveringsadresser fordelt som følger: - Storkøkkenerne har 8 leveringsadresser - Offentlig daginstitutioner har 18 leveringsadresser - Klubber, skolefritidsordninger og skoler har ca. 30 leveringsadresser. Vejledende oversigt over leveringsadresserne fremgår af udbudsmaterialets bilag 4. Det bemærkes at Albertslund Kommune efterspørger økologiske fødevarer som en del af kommunens erklærede mål om, at arbejde for en bæredygtig udvikling. En mangeårig politisk prioritering af miljøområdet har afstedkommet en bred vifte af ambitiøse politiske projekter, herunder et mål om at 75% af kommunes fødevareindkøb er økologisk, og at 20% af landbrugsjorden i kommunen er økologisk. Albertslund Kommune serverer hovedsageligt økologisk mad, fordi vi ikke vil have rester af pesticider i vores mad eller i vores grundvand. Kommunens efterspørgsel er med til at skabe et marked for økologiske produkter, og sende et signal til landbruget om at økologi skal være bærende for fremtidens fødevareproduktion. Over 70% af fødevareindkøbet i kommunen er i dag økologisk, og andelen skal øges yderligere i løbet af få år. Derfor er det besluttet, at alle basisvarer, fra og med den kommende kontraktperiode, skal være økologiske. Derudover satser kommunen på veluddannede køkkenmedarbejdere, og samarbejde med andre kommuner, Økologisk Landsforening og Fødevarestyrelsen. Albertslund Kommune laver en kvartalsvis opgørelse af fødevareindkøbene for at kunne følge hurtigt op på områder, hvor de økologiske indkøb ikke er tilstrækkelige. 1.2 Udbudsansvarlig Udbyder er: Albertslund Kommune, Nordmarks allé Albertslund Kontaktperson og ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet er Anna A. Uhlmann, mail: Spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske i henhold til afsnit Estimerede årlige forbrug Den samlede estimerede årlige kontraktværdi for produkterne fremgår af tabellen herunder inddelt i 2 delaftaler: Kategori Storkøkkener estimat p.a. Daginstitutioner mv. estimat p.a. Delaftale 1 - totalleverance: Fersk kød og pålæg, Frisk frugt og grønt, snittet grønt, mejeriprodukter, dybfrost, brød, Kaffe og the mv. DKK DKK DKK Side 4 af 44

5 Delaftale 2 Fersk fisk og pålæg DKK DKK Total DKK DKK Kontraktværdien er angivet eksklusive moms. Der er alene tale om et skøn baseret på det opgjorte historiske forbrug og denne er derfor ikke bindende for ordregiver, men skal kun betragtes som vejledende, hvorfor Udbyder ikke forpligter sig til at aftage for tilsvarende beløb i den udbudte kontraktperiode. Tilbudsgiver skal acceptere +/- udsving. Den samlede årlige forbrugsmængde af produkter, omfattet af udbuddet fremgår af ''Tilbudslisten med kravspecifikation'' (Excel arket). Det anførte forbrug inden for de enkelte produkttyper er skønnede mængder, udregnet på baggrund af tidligere forbrug og forventede forbrugsændringer. Det forventede årlige forbrug er således alene et estimat, som ikke er bindende for ordregiver. Kommunen forpligter sig ikke ud over sit faktuelle behov. Kravspecifikationer for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af udbudsmaterialets kapitel 3 og af ''Tilbudslisten med kravspecifikation'' (Excel ark), hvor der også er angivet specifikke krav til produkterne og/eller produktbeskrivelser. 1.4 Aftaleindgåelse Udbuddet afsluttes ved indgåelse af en eller to rammeaftale(r) afhængig af udbuddets resultat. Rammeaftalen bliver tildelt den/de tilbudsgiver(e), der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til de vægtede tildelingskriterier angivet i afsnit Ved ordregivers tildeling af rammeaftaler indgås det i kapitel 4 vedlagte kontraktudkast. Kontrakten regulerer vilkår i aftaleperioden og er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i forbindelse med opfyldelse af aftalen. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Den udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse. 1.5 Aftaleperiode Rammeaftalen indgås for perioden til med option på forlængelse med 2 x 1 år. Ordregiver forpligter sig i ovennævnte perioder til at købe de i udbuddet omfattede produkter hos den valgte tilbudsgiver på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår. Fravalgte tilbudsgivere anmodes om ikke at foretage opsøgende salg af nærværende udbudte produkter ved ordregiver i den udbudte kontraktperiode. Eftersom nogle af leveringsstederne er aftaledækket på nogle af delområderne frem til august 2014, vil områderne tiltræde aftalen som følger: 1) Storkøkkenerne (bilag 4A), vil tilslutte sig aftalen ved dennes ikrafttræden. 2) Daginstitutionerne, fritidshjem, klubber, skolefritidsordninger og skoler (bilag 4B-4E), vil tidligst kunne tilslutte sig aftalen med virkning fra d , når den nuværende aftale udløber d Udbyders forbehold Albertslund Kommune tager forbehold for administrative, økonomiske og politiske beslutninger, som kan ændre grundlaget for nærværende udbudsmateriale væsentligt. Ligesom resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Kommunen forbeholder sig ret til, at ændre i antallet af leveringssteder og leveringsadresser i kontraktperioden, såfremt der sker ændringer i antallet af institutioner eller lignende. Side 5 af 44

6 Ordregiver kan således frit tilmelde eller afmelde institutioner og afdelinger, der måtte blive oprettet, ændret eller nedlagt i løbet af kontraktperioden. Ligeledes tages der forbehold for afdelinger/ institutioner, som ved en fejl er/ikke er nævnt i Bilag 4 Vejledende oversigt over leveringsadresser. Albertslund Kommune forbeholder sig retten til at foretage indkøb til anden side, såfremt den/de valgte leverandør(er) ikke kan levere de oplistede produkter, herunder især økologiske produkter og sæsonvarer. Ligeledes forbeholder Kommunen sig ret til at foretage køb til anden side, såfremt et af rammeaftalen omfattede produkter ikke kan dække et særligt behov hos Ordregiver. Ud over det oplyste estimerede forbrug, har Albertslund Kommune et relativt beskedent forbrug af kødvarer, samt frisk frugt og grønt som stammer fra kommunens interne projekter: Vestskoven, dyregården og nogle nyttehaver/byhaver/urban farming. Kommunen forbeholder sig retten til fortsat at støtte disse projekter gennem mindre indkøb af de nævnte typer produkter. Mængden af produkterne varierer fra år til år men forventes ikke at overstige 1,5% af Kommunens årlige samlede fødevareindkøb på ca. 400 tons. 1.7 Anonymitet og tavshedspligt Ved besvarelse vil alle spørgsmål blive anonymiseret form og gengivet uden omskrivning. Det er et krav fra ordregiver, at tilbudsgiverne iagttager ubetinget tavshed over for tredjemand vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med udbudsforretningen. Dette gælder også for tilbudsgivers underleverandører. 1.8 Aktindsigt Anmodninger om aktindsigt i afgivne tilbud vil blive behandlet efter gældende lovgivning. Side 6 af 44

7 2. Udbudsbetingelser 2.1 Generelle Betingelser Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet) samt LBK nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter må være på svensk, norsk, tysk eller engelsk. Ved bilagsmateriale af generel karakter anses produktblade, varekataloger og regnskaber. Såfremt Kommunen anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for tilbudsgivers regning Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Kommunens ejendom, og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for omkostninger i forbindelse med udarbejdelse og afsendelse af tilbudsmateriale eller eventuelle tab Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål skal stilles under fanen "Kommunikation" i Mercell senest den dd.mm.2014 kl Svar fra ordregiver kan ses under fanen Kommunikation / "Ekstra Info" efter at ordregiver har publiceret svar. Tilbudsgivere modtager varsel på den angivne adresse ved profiloprettelse/login på mercell, når der kommer ændringer/svar på spørgsmål til udbuddet. I øvrigt er det tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle meddelelser og rettelsesblade, der offentliggøres på Mercell hjemmeside. Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefyldt for ordregiver at besvare spørgsmålet 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden tilbudsfristen vil ikke blive besvaret Tilbudsfrist Tilbuddet skal uploades på Mercell senest den dd. mm. 2014, kl 10:00. Det er tilbudsgivers ansvar at det uploadede tilbud er afsluttet inden dette tidspunkt Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende fra den fastsatte tilbudsfrist den dd.mm og minimum 6 måneder frem Kommunens e-handelssystem Albertslund Kommune planlægger at implementere et e-handelssystem. Såfremt dette realiseres inden for rammeaftalens løbetid, er det et krav, at leverandøren skal kunne levere elektroniske vare- og priskataloger til e-handelssystemet. De elektroniske vare- og priskataloger skal indeholde de tilbudte produkter på tilbudslisten, varebeskrivelser, billeder og informationer om produkterne i øvrigt. Tilbudsgiver afholder egne omkostninger i forbindelse med implementeringen af e-handelssystemet. Side 7 af 44

8 Bestillings- og Leveringsbetingelser Kommunen ønsker ikke at forpligte sig til en minimumsbestillingsmængde. Der skal derfor hverken opkræves leveringsomkostninger, pålægges gebyr eller andre omkostninger ved bestilling og levering af varerne. Kommunen forsøger dog af hensyn til miljøet at lægge levering af hovedparten af leverancerne til bestillingsstederne 2 gange om ugen. De foretrukne dage for levering af produkter under denne aftale er tirsdag, onsdag og torsdag. Aftale om, hvilke to dage om ugen, som passer bedst til levering vil blive endelig fastlagt ved kontraktunderskrift med den vindende tilbudsgiver (kontraktudkast 8). Fersk fisk og kødvarer samt frisk snittet grønt, skal dog kunne leveres dagligt mandag til fredag. På tilbudslisten er der også efterspurgt pris på levering af mødeforplejning til institutioner udenfor rådhuset. Disse leverance skal kunne foretages med et døgns varsel. Her må der gerne afgives pris på leveringsomkostninger ift. bestillingstidsintervaller bestemt af tilbudsgiver. For Albertslund Stadion (Badesøen og Idrætsanlæg), skal levering ligeledes kunne foretages om lørdagen og om søndagen. Herudover skal der i perioden d. 1. maj til d. 31. august kunne placere akutte ordre for levering senest dagen efter bestilling, når behovet for dette opstår. Daginstitutionerne holder årligt et arrangement kaldet børnefestugen som løber over 3 dage. I den forbindelse, skal daginstitutionerne have muligheden for at vælge et andet leveringssted, samt en anden leveringsdag end det sædvanlige uden pålæg af ekstra omkostninger fra leverandøren. 2.2 Afgivelse af tilbud Tilbudsgiver skal afgive sit tilbud i henhold til dette udbudsmateriale. Tilbuddet skal omfatte og have taget højde for alle krav, ønsker og bestemmelser opstillet i nærværende udbudsmateriale. Tilbuddet skal være vedlagt efterspurgte oplysninger nævnt under punkt nedenfor. Derudover skal bilagene 1-3 udfyldes i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Vær opmærksom på at få vedlagt samtlige efterspurgte oplysninger, da Albertslund Kommune kan være berettiget eller forpligtet til at forkaste tilbud med mangler. Det er vigtigt, at alle punkter i tilbudsdispositionen besvares, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse oplysninger. Tilbuddet skal være underskrevet af behørig person, som kan tegne tilbudsgiverens firma eller ledende parts firma i et konsortium. Det er kun tegningsberettigede, der kan underskrive tilbuddet (underskrift "på vegne af" accepteres ikke) Konsortier Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, det vil sige et konsortium eller lignende, skal samtlige oplysninger i afsnit angives for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Henviser tilbudsgiver til andres ressourcer, herunder koncerninterne selskaber eller samarbejdspartnere, skal der medsendes dokumentation for, at tilbudsgiver kan råde over disse ressourcer. Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud under et konsortium, hæfter solidarisk i forhold til kontrakthaver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver kontrakthaver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere. Ved tilbud fra konsortier udfyldes og underskrives erklæring i bilag 1A om fælles befuldmægtiget og om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse, som fremsendes med tilbuddet Delaftaler Udbuddet er opdelt i to delaftaler, og der kan afgives tilbud på en eller begge udbudte delaftaler Alternative bud Det er ikke muligt at afgive alternative bud Tilbudsforbehold Tilbudsgivers egne generelle salgs- og leveringsbetingelser eller lignende vil ikke være gældende ved indgåelse af en evt. aftale. Sådanne salgs- og leveringsbetingelser vil typisk indeholde bestemmelser, der Side 8 af 44

9 reelt indebærer et forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, således at kommunen er forpligtiget til at forkaste det pågældende tilbud. Tilbud, der indeholder forbehold i forhold til de fastlagte udbuds- og kontraktvilkår, vil blive betragtet som ikke-konditionsmæssigt og vil ikke blive taget i betragtning ved tilbudsvurderingen. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold kan undgås Udvælgelseskriterier - Egnethedsvurdering I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnede til at varetage opgaven. Hvis den medsendte dokumentation sår tvivl om Tilbudsgivers egnethed til at løfte opgaven, bliver Tilbudsgiver afvist som uegnet, og tilbuddet tages dermed ikke i betragtning i den videre bedømmelsen. Generelle oplysninger om Tilbudsgivers personlige forhold: 1. Virksomhedens navn, adresse, CVR nummer og kontaktperson samt -oplysninger. 2. Tilbudsgivers virksomhedsprofil herunder beskrivelse af: a) organisation, b) kvalitetssikringssystemer/-procedurer. c) CSR strategi d) Miljøpolitik og evt. miljøcertificering. 3. Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10 millioner for personskade og DKK 2 millioner for tingskade. 4. Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om gæld til det offentlige og om Udbudsdirektivets artikel 45 forhold. Erklæringen må ikke være ældre end 3 måneder regnet fra tilbuddets dato. Fortrykt formular er vedlagt som bilag 1A. 5. Erklæring om fælles befuldmægtiget og om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse (kun for konsortier). Fortrykt formular er vedlagt som bilag 1B. 6. Dokumentation for forsyningssikkerhed: For at sikre at leverandøren kan løfte opgaven, som det er at leverer til Albertslund Kommune, ønsker kommunen, at leverandøren kan præsentere en liste over deres underleverandører, som vil blive tilknyttet kontrakten i fald leverandøren vinder udbuddet. Fortrykt formular er vedlagt som Bilag 2. Oplysninger om Økonomisk og finansiel formåen: Seneste to revisorpåtegnede årsrapporter, afhængigt af hvornår tilbudsgiver etablerede sin virksomhed. I koncernforhold/konsortier skal der fremsendes årsrapport for den virksomhed, der byder på kontrakten. Oplysninger om teknisk kapacitet og/eller faglig formåen: Referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste 5 år i muligt omfang, dvs. afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed. Referencelisten skal angives for de opgaver, der udgør relevant erfaring i forhold til den udbudte opgave med tydelig angivelse af tilbudsgivers konkrete rolle i de pågældende opgaver, herunder følgende oplysninger: a) Beskrivelse af leverancen med angivelse af volumen/kontraktsum b) Navn på kontrakthaver/kontraktpart og adresse c) Kontaktperson hos pågældende kontrakthaver/kontraktpart d) Telefonnr. på ovennævnte kontaktperson hos pågældende kontrakthaver/kontraktpart. Opgaver udført hos nærværende Ordregiver må gerne indgå som reference. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de på referencelisten angivne Kontaktpersoner, og at anvende de fra kontaktpersonerne givne oplysninger til vurderingen af tilbudsgivers evne til at varetage opgaven. Side 9 af 44

10 2.2.6 Tildelingskriterium Rammeaftalen vil blive tildelt den/de tilbudsgiver(e), der afgiver de for Albertslund Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet nedenstående underkriterier med tilhørende vægtfordeling, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Underkriterier 1. Pris Vægtning i procent 70 % Total årlig omkostning baseret på anslået årligt forbrug 2. Konvertering, Bestilling og Service 25 % 3. Sortimentsbredde 5 % Antal unikke/yderligere produkter indenfor samme kategori udover det krævede antal varer Ad 1 Pris - Tilbudslisten med kravspecifikation (Excel arket) Dette udbud omfatter, som det ses i overskriften, forskellige typer enheder/køkkener både i størrelse og produktionskapacitet. Derfor har de forskellige enheder også behov for forskellige pakningsstørrelser. Det skal tilbudsgiver kunne håndtere uden meromkostning. Tilbudslisten skal udfyldes og uploades i excel-format. Produktprisen vil blive evalueret på baggrund af priser opgivet i drænet vægt, pr. kg eller liter (se enhedsangivelse i kolonne I på tilbudslisten). Dette er for således at kompensere for evt. forskellige pakkestørrelser. Det er den årlige tilbudssum, som lægges til grund. Den årlige tilbudssum beregnes som summen af; Estimeret årlig forbrug af varen pr. enhed x tilbudspris pr. enhed i dkr. ekskl. moms inkl. alle gebyrer og afgifter mv.. Mængdeangivelsen er ikke fast, men et udtryk for den mængde ordregiver påtænker at indkøbe i 2014/2015. Det er ønskeligt at samtlige poster i tilbudslisten, som der afgives tilbud på skal være udfyldt. Mindstekravene ved udfyldelse af tilbudslisten for at tilbuddet er konditionsmæssigt er, at; - minimum 90% af varelinjer på et tilbudsark skal være udfyldt. - på hver varekategori skal der tilbydes mindst én vare forudsat de ikke alle er økologiske varer. - alle efterspurgte økologiske varelinjer skal være udfyldte, medmindre produktet ikke længere findes på markedet. Der kan således ikke bydes med konventionelle varer, når der efterspørges økologiske varer på tilbudslisten. Hvis varen midlertidigt er udgået, må der findes et andet økologisk erstatningsprodukt. Det samme gælder, hvis det blot er den angivne produktsammensætningsbeskrivelse, som ikke findes. F.eks. hvis der efterspørges Yoghurt 0,1% med frugt, økologisk, og det viser sig at dette pt. ikke findes på markedet, skal den erstattes med det produkt på markedet, som har nærmeste beskrivelse som f.eks. Yoghurt 0,5% med frugt, økologisk. Tilbudsgiverne skal i stedet tilbyde dette. Hvis vare med denne beskrivelse (Yoghurt 0,5% med frugt, økologisk) også fremgå af tilbudslisten som selvstændigt krav, tilbydes næst-bedst matchende produkt osv., indtil mulighederne er udtømte, og der konkluderes at alternativet til det efterspurgte økologiske produkt og/eller erstatning ikke kan findes. - Mangler en Tilbudsgiver at byde ind på en varelinje eller er varelinjen mangelfuldt udfyldt indgår varelinjen kun i evalueringen af pris for tilbudsgiveren, hvis en eller flere andre tilbudsgivere har budt korrekt ind på varelinjen. Den dyreste af de tilbudte priser på varelinjen overføres til den/de tilbudsgivere, der ikke har budt ind på varelinjen eller har udfyldt varelinjen mangelfuldt. Det vil sige, at alle de varer, hvor mindst en tilbudsgiver har budt korrekt ind vil indgå i evalueringen af underkriteriet Pris. Side 10 af 44

11 Ad 2 Konvertering, Bestilling og service Konvertering/implementering: Tilbudsgiver skal dokumentereerfaring med aftaleimplementering og udarbejdelse af konverteringsskema, således at ordregivers bestillere ved kontraktstart er i stand til at benytte de af aftalen omfattede produkter fra aftalestarttidspunkt på en let og gennemskuelig måde. Herunder indgå erfaring med oprettelse af bestillingslister o.l. Albertslund Kommune lægger vægt på, at aftalen hurtigt gøres overskuelig med angivelse af bl.a. varenumre samt oplysninger om pakningsstørrelser mv.. Dokumentationen kan indeholde en beskrivelse af, effektive og succesfulde konverteringsmetoder anvendt tidligere, herunder anvendte værktøjer og skemaer hos tilbudsgiver samt procedure og tidsplan for udførelsen. Der lægges vægt på en hurtig og smidig konverterings-/implementeringsproces, der hurtigt sikrer overblik over aftalte produkter. Bestilling Bestilling og levering vurderes på baggrund af tilbudsgivers beskrivelse af online bestillingssystemet. Der lægges vægt et system, der brugervenligt. Ved brugervenlighed forstås et system der: Er let at lære: brugerne skal ikke bruge stor opmærksomhed, særlige færdigheder eller megen tid for at komme i gang Er effektivt og let at huske: brugerne kan let og hurtigt sætte sig ind i systemet, hver gang det skal bruges Er pålideligt: brugerne kan trygt forlade sig på systemet og dets løsninger Understøtter faste bestillinger: opretteles af faste indkøbskurve med basisvarer, som den enkelte rekvirent vil have liggende i systemet, og som bestilles løbende og i samme mængde. Systemet skal kunne understøtte muligheden for at indlægge denne form for ordre, som kører automatisk. Sikrer at aftalte produktoversigt er lettilgængelige og forefindes med fyldestgørende information om produkterne, gennemskuelige pris- og rabatoversigter, gennemskuelige leveringsbetingelser samt bemandet telefonisk kontaktlinje med rummeligt åbningstidsrum i ugens løb, idet der tages hensyn til bestillings- og leveringsbetingelser beskrevet i punkt Evaluering af brugervenlighed foretages på baggrund af test af tilbudsgivers online bestillingssystem. Bestilling vurderes desuden på baggrund af tilbudsgivers beskrivelse af bestillingsprocedure. Der skal medsendes brugernavn og adgangskode til tilbudsgivers online bestillingssystem, således at brugervenligheden af bestillingssystemet kan evalueres, både i forhold til at bestille varer og i forhold til at trække statistik over tidligere og igangværende køb. Der ønskes en beskrivelse af tilbudsgivers bestillingsprocedure, herunder hvilke tidsrum bestillinger kan afgives inden for. Aftalens brugere afgiver normalt bestillinger i hverdagen senest kl , dog kan der enkelte gange være behov for bestilling frem til kl eller senere. Ordrer skal mandag til torsdag kunne afgives minimum indtil kl og fredag kl , med levering den efterfølgende aftalt leveringsdag. Afbestilling og/eller korrektion af en afgiven ordre skal kunne ske omkostningsfrit indtil minimum dagen før kl Tilbudsgiver angiver sin ordreafgivelsestidsfrister samt tidsfrister for afbestilling og/eller korrektion af afgivne ordre. Der skal kunne afgives bestilling via telefon og samt via tilbudsgivers online bestillingssystem. Tilbudsgivers online bestillingssystem skal være på dansk. Service: Ved bedømmelse af service, bliver der lagt vægt på, hvorvidt tilbudsgiver sandsynliggør at være serviceminded i hele aftaleperioden, herunder mulighed for personlig betjening samt tiltag, der sikrer konstant drifts- og leveringssikkerhed. Ordregiver ønsker, at der mellem kontrakthaver og kontaktperson på den enkelte institution opbygges et tæt og tillidsfuldt samarbejde. Det foretrækkes, at kontrakthaver tilbyder en fast kontaktperson som varetager hovedparten af institutionernes henvendelser. Tilbudsgiver skal som minimum beskrive; - Kundeservice/rådgivning ifm. ordreafgivelse, herunder information om priser og rabatforhold, køb i anbrud mv.. - Kommunikationsprocedure, herunder telefon- og ventetid, tilbudsgivers hotline-funktion, hvis det forefindes mv. - Service omkring fejlbestillinger - Ordregiver forventer mulighed for returnering / ombytning / omlevering. - beskrivelse af procedure ved reklamation, herunder mulighed for at modtage returvarer. - mulighed for at mindske affald, herunder emballage. - Tilbudsgiver skal beskrive, hvor hurtigt ikke-lagervarer sikres leveret. Side 11 af 44

12 - Hvorledes forventede forsinkelser håndteres ift. leveringssikkerheden. - Ordresystem, der forebygger fejlleverancer (idet det forventes at minimum 95% af leveringerne skal ske fejlfrit skal der angives niveauet for denne sikkerhed hos leverandøren). Fejlfri levering er når det bestilte varer leveres iht.ordren til det rigtige sted og i rigtig mængde. - håndtering af for sent-afgivne bestillinger ift. leveringstiden - Situationer med akutte ordre, herunder henledes opmærksomhed på Stadions behov i kontraktudkastet 8. Ad 2 Sortimentsbredde Vurderingen af underkriteriet sortimentsbredde sker ud fra den sortimentsbredde, som tilbudsgiver tilbyder iht. tilbudslisten. Her forstår Ordregiver antallet af unikke varer, der tilbydes. En unik varelinje kan både være en vare, der svarer til en tilbudt vare på de minimumskrævede produkter, dog i en anden mængdeenhed, og en vare, som udgør et selvstændigt produkt som defineret ved varetype, produktkategori, sort og smag. Der skal ikke angives priser for varerne, da der alene konkurreres på antallet af varer ifht. økologiske og ikke-økologiske. Det er vigtigt, at alle oplysninger som nævnt i kolonner opgives. Positiv vægtning opnås kun for så vidt angår de produkter, der ligger udover det antal minimumskrævede produkter i de enkelte varegrupper på tilbudslisten. Tilbudsgiver skal vedlægge kataloger og prislister på samtlige produkter i tilbudsgivers sortiment, der ligger indenfor fødevarer til Albertslund Kommunes daginstitutioner og centralkøkkener. Derfor ønsker vi at leverandøren udarbejder et årshjul, som beskriver - på udvalgte spisefrugt og grøntsager (æbler, pærer, blommer, rødbeder, gulerod, kartofler, græskar og tomat) hvordan sorter og oprindelser afløser hinanden over året, således at borgerne får adgang til måltider som afspejler en bred diversitet, skiftende sorter hen over året, med en høj sensorisk spisekvalitet, benævnt med navn og oprindelseslokalitet i Tilbudsskema (Bilag 7.2). Da frugt og grønt er sæsonvarer, binder leverandøren sig ikke til at levere den enkelte sort i de specifikke måneder som er angivet i årshjulet, da det kan variere fra år til år. Men leverandøren forpligter sig til at kunne levere de angivne sorter i løbet af året. Sorterne skal alle kunne findes i Tilbudsskema (Bilag 7). Leverandøren skal efter kontraktens indgåelse halvårligt levere en opgørelse over de sorter, med tilhørende oprindelse, der har været tilbudt institutionerne i den forløbne periode, i sammenhæng med indkøbsstatistik. Diversiteten af udvalgte varegrupper, pointgives med et point for hver sort der tilbydes ud over det fastsatte minimum. Det fremgår af teksten i tilbudsskema (Bilag 7), hvilke varer der bliver vægtet i forhold til sortimentsbredden. Det tilbud som samlet set har den største sortimentsbredde, får max point i dette underkriterie Meddelelse om resultat Alle deltagere i udbudsforretningen vil samtidig og skriftligt blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Meddelelsen til den/de vindende tilbudsgiver(e) om, at tilbudsgiverens/-ernes tilbud er identificeret som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, er ikke et løfte om, at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren/- erne, førend eventuel kontrakt er underskrevet af Albertslund Kommune og den/de valgte tilbudsgiver/- e. Meddelelse om resultat af udbudsforretningen vil blive bekendtgjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende i overensstemmelse med de herom gældende regler i udbudsdirektivet. Dato??? Serviceattest Vindende tilbudsgiver skal inden kontraktunderskrivelse fremsende en kopi af serviceattest fra Erhvervsog Selskabsstyrelsen, hvor det fremgår at tilbudsgiver ikke er udelukket fra at byde i henhold til artikel 45 stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Serviceattesten må max være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. Side 12 af 44

13 Tilbudsgiver må påregne op til 2 ugers ekspeditionstid forbindelse med rekvirering af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Tilbudsgivere fra andre medlemsstater kan aflevere en tilsvarende attest. Hvis den pågældende medlemsstat ikke udsteder en sådan attest, kan tilbudsgiver aflevere dokumentation i henhold til artikel 45 i udbudsdirektivet. Ordregiver vil i forbindelse med afslaget til de øvrige tilbudsgivere oplyse, at såfremt vindende tilbudsgiver ikke er i stand til at fremvise ovenstående attest, vil rammeaftalen blive tildelt den tilbudsgiver som har afgivet det næstbedste tilbud. Side 13 af 44

14 3. Kravspecifikation Kravspecifikation beskriver udbyders forventning til leverancerne. Alle kravene er minimumskrav og skal være opfyldt for at tilbuddet er konditionsmæssigt. Tilbudsgiver garanterer ved afgivelsen af tilbud, at samtlige specifikationer efterleves/opfyldes. Delaftale Totalleverance + Fersk fisk og Pålæg 1. Generelle myndighedskrav 1.1 Gældende fødevarelovgivning Tilbudsgiver skal overholde gældende fødevarelovgivning. Med dette menes danske og EU-retlige love, forordninger, bekendtgørelser og administrative bestemmelser, der finder anvendelse på fødevarer og fødevaresikkerhed samt leveringsforhold. 2. Minimumskrav til kvaliteten Generelt for udbud af fødevarer gælder, at Albertslund Kommune ønsker leveret varer af en høj kvalitet, og fødevarer som lever op til samtlige krav, der generelt stilles til disse. Som udgangspunkt skal der leveres produkter af bedste/højeste kvalitet, medmindre andet specifikt er angivet. Kommunen ønsker at modtage varer af høj kvalitet, men ikke på bekostning af gode priser. Aftalerne skal være brugervenlige, skal leve op til Kommunens krav. 2.1 Foodsam s fokuskoder I tilbudslisten (excel arket) er der ved visse varer anført en Fokuskode. Koderne henviser til et register over fødevarer, som findes på under den fane, der hedder Fokus fødevarer. I registret beskrives en række kvalitetskarakteristika for den enkelte vare. Når der i tilbudslisten henvises til en sådan Fokuskode, så betyder det at tilbudsgiver skal levere i den, i registret, angivne kvalitet. Der kan dog også - i stedet for anvendelse af fokuskoderne leveres en beskrivelse/dokumentation af, at produkterne produceres og leveres i overensstemmelse med den varebeskrivelse, der bruges af Foodsam s fokuskoder. Hvor andet ikke fremgår af tilbudslisten, er det et krav, at de tilbudte varer er frisk og af top/højeste kvalitet. 2.2 Minimumskrav til kvaliteten af frisk frugt og grønt Krav ifølge den generelle og specifikke handelsnorm I henhold til den generelle handelsnorm i Kommissionens forordning nr. 543/2011, bilag I, del A 1 skal de fleste frugt og grønt produkter, og leverancer af disse leve op til følgende: De skal være sunde. Produkter angrebet af råd eller er forringet i sådan en grad, at de er uegnede til konsum udelukkes. De skal være rene og praktisk taget fri for synlige fremmedlegemer. De skal være praktisk taget fri for skader forårsaget af skadegørere, der påvirker kødet. De skal være fri for unormal ydre fugtighed De skal være fri for fremmed lugt og/eller smag Produkternes tilstand skal være således, at de kan: Tåle transport og håndtering Ankomme til bestemmelsesstedet i tilfredsstillende stand. Æbler, citrusfrugter, kiwifrugter, salattyperne hovedsalat, kruset endivie og bredbladet endivie, ferskner og nektariner, pærer, jordbær, sød peber, spisedruer og tomater er ikke omfattet af ovenstående 1 Se bilag I, del A til forordning nr. 543/ s. 56ff Side 14 af 44

15 generelle handelsnorm. Disse skal opfylde de specifikke handelsnormer for de enkelte frugter og grøntsager jf. bilag 1, del B til Kommissionens forordning nr. 543/ De frugter og grøntsager, der ikke er omfattet af hverken den generelle eller den specifikke handelsnorm, stilles der krav om, at de tilbudte frugter og grøntsager opfylder de angivne fokuskoder i tilbudslisten. Hvis der ikke er henvist til fokuskoder er det et krav at frugterne eller grøntsagerne er friske og af top 1. kvalitet Varens modenhed ved levering De tilbudte varer skal være tilstrækkeligt udviklede og modne til umiddelbar konsumering ved levering, medmindre andet er anført i tilbudslisten Tolerancegrænse for fødevarer, der ikke opfylder kvalitetskravene Der tillades en tolerance på 5 % efter antal eller vægt af produkter, der ikke opfylder mindstekravene til kvalitet i hvert parti. Hvis fokuskoderne på tilbudslisten henviser til andre tolerancegrænser gælder disse. 2.2 Minimumskrav til kvaliteten af frisk mælk, mælkeprodukter, smør, ost og æg Krav til opfyldelse af handelsnormer og varestandarder Generelt i forhold til mælk og mejerprodukter henvises der til handelsnormer og varestandarder, der oplister gældende lovgivning for mælk og mejeriprodukter 3. Disse skal overholdes Krav til konsummælkeprodukter Udseende: Produkterne skal have en ensartet farve fra en dyb hvidlig/gullig farve til næsten gennemsigtig hvidlig/gullig farve, alt afhængig af produktets fedtprocent. Duft: Produkterne skal have en autentisk og frisk duft i forhold til produktets art. Smag: Frisk, neutral og flødeagtig alt efter fedtprocent. Må ikke smage pappet, kogt eller syrligt. Konsistens: Flydende og karakteristisk for det enkelte produkt Krav til syrnede mælkeprodukter neutral smag Udseende: Produkterne skal have en hvidlig farve. Duft: Produkterne skal have en autentisk og frisk duft i forhold til produktets art. Smag: Frisk og afbalanceret, syrlig smag. Konsistens: Tyktflydende og karakteristisk for det enkelte produkt Krav til syrnede mælkeprodukter med bær Krav til sammensætning: Produkter, der indeholder bær/frugt. Udseende: Man skal kunne se små stykker af bær/frugt i produktet. Duft: Produkterne skal have en autentisk og frisk duft i forhold til produktets art. Smag: Karakteristisk smag af den tilsatte type bær og frugt. Frisk og afbalanceret syrlig smag. Konsistens: Tyktflydende og karakteristisk for det enkelte produkt Krav til smør Krav til sammensætning: se handelsnormer for smørbare fedtstoffer 4 Udseende: Skal have en mellem gul farve. Duft: Produkterne skal have en autentisk og frisk duft i forhold til produktets art. Smag: Karakteristisk smag af smør. Konsistens: Fast 2 Se bilag 1, del B til forordning nr. 543/ s. 56ff 3 Se Fødevarestyrelsens oversigt over handelsnormer og varestandarder r/maerkning/handelsnormer_varestandarder/bilag4_handelsnormer_og_varestandarder_ pdf 4 Bilag XVI i forordning nr. 1234/ Side 15 af 44

16 2.2.6 Krav til smørbare blandingsprodukter Krav til sammensætning: se handelsnormer for smørbare fedtstoffer 5 Udseende: Skal have en lys gul farve. Duft: Produkterne skal have en autentisk og frisk duft i forhold til produktets art. Smag: Karakteristisk smag af smør. Konsistens: Fast og smørbar Krav til heloste Duft: Karakteristisk duft af ost. Smag: Produkterne skal have en autentisk smag af ost i forhold til produktets art. Konsistens: Fast til halvfast, modnet ost. Smidig og skærbar Krav til skiveoste Duft: Karakteristisk duft af ost. Smag: Produkterne skal have en autentisk smag af ost i forhold til produktets art. Konsistens: Fast til halvfast, modnet ost Krav til flødeoste/friskoste Udseende: Hvidlige med farve fra tilsætninger. Duft: Karakteristisk duft af produktets art. Smag: Mild og syrlig flødesmag, afhængig af tilsætninger. Konsistens: Cremede og tætte. Smørbare, bløde og let smeltelige Krav til skimmeloste Udseende: Ingen eller kun få uregelmæssige huller samt stikkanaler. Skimmelvækst jævnt fordelt i osten. Duft: Mild og aromatisk duft. Smag: Karakteristisk smag af produktets art. Konsistens: Smørbare og skærbare Krav til hele æg Der henvises til bilag handelsnormer og varestandarder 6, der oplister gældende lovgivning for æg. Disse skal overholdes. 2.3 Minimumskrav til kvaliteten af kolonialvarer Handelsnormer og varestandarder for visse kolonialvarer Der henvises til handelsnormer og varestandarder 7, der oplister gældende lovgivning for specifikt; honning, visse former for sukker, kakao-, chokolade- og vekaovarer, marmelade og frugtgelé o. lign. og olivenolie og olie af olivenpresserester. Disse skal overholdes. 2.4 Minimumskrav til kvaliteten af frossent kød og frossen fisk Krav til frossent kød For frossent kød gælder de samme kvalitetskrav som nedenstående under pkt. 2.5 Minimumskrav til kvaliteten af fersk kød og pålæg inden indfrysning Krav til frossen fisk Fisken må ikke inden indfrysningen have været udsat for slag, stik eller tryk Fisken må ikke under hele produktionsprocessen, forud for indfrysningen, have været udsat for temperaturer over 2 grader celsius Indfrysningen skal ske umiddelbart efter fangst Fiskene skal være løsfrosne uden synlige tegn på skader i kødet 5 Bilag XVI i forordning nr. 1234/ Se Fødevarestyrelsens oversigt over handelsnormer og varestandarder r/maerkning/handelsnormer_varestandarder/bilag4_handelsnormer_og_varestandarder_ pdf 7 Se Fødevarestyrelsens oversigt over handelsnormer og varestandarder r/maerkning/handelsnormer_varestandarder/bilag4_handelsnormer_og_varestandarder_ pdf Side 16 af 44

17 I optøet stand skal kødets struktur være fast og lugte af frisk For panerede fisk må paneringen max. være på 40-45%. 2.5 Minimumskrav til kvaliteten af fersk kød og pålæg Generelle krav til fersk kød Anbefalede kvalitetskrav til kødets ph, slagteproces, køling, opskæring, modning, levering af okse, ungkvæg, kalv og svin skal følge anvisningerne i Fokus Kød, Fakta om kød, se Hvor der på tilbudslisten er henvist til Fokus Koder, skal skærekrav til udskæringen følge specifikationerne i Fokus Kød. Dog skal slagtevægt, kødprocent og vægtangivelserne i Foodsam anses som vejledende og ikke som krav. Dette fordi en sortering på baggrund af disse krav kan resultere i dyrere råvarer og udelukke levering fra små produktionsenheder. Alle udskæringer skal tilvirkes som 1. generations udskæringer af friske råvarer, dog under hensyntagen til kødets respektive modningstid. Hvis råvaren til stykstege og kød i skiver har været skalfrosset før udskæring, ønskes det deklareret Krav til okse- og kalvekød, kød af ungkvæg og stude Fokus-anbefalingerne vedr. kødets ph, køling, opskæring, modning. Alder på oksekød: max 5 år. Se Fokus Kød, Fakta om Kød, afsnit Krav til svinekød Fokus-anbefalingerne fra Fakta om Kød, skal følges vedr. råvarekvalitet, slagteproces, køling, opskæring, modning og levering skal følges Krav til fjerkræ Kvalitet: Hvor der henvises til Fokuskoder i tilbudslisten, skal disse overholdes og ellers skal de stillede krav under krav til kvalitet, mv. i tilbudslisten opfyldes. I forhold til kvalitetssorteringen af slagtet kylling henvises der til Slagtning og forarbejdning i Fakta om fjerkræ, Foodsam. Alle tilbudte hele kyllinger skal være af kvalitet A, men kvalitet B- kyllinger accepteres, når det tilbydes som vare, hvor udseendet af den hele kylling ikke har nogen betydning f.eks. hvor kyllingen parteres. Dokumentation for fjerkræets oprindelse: Udover de lovpligtige oplysninger om oprindelsesland på fersk fjerkræ fra lande udenfor EU, er det et krav at tilbudsgiver på forlangende kan identificere leverandøren af slagtefjerkræet og hvor dette er ruget ud. Ved tilberedt eller marineret fjerkrækød fra lande udenfor EU er det et krav at produktet enten er mærket med oprindelsesland eller at oprindelseslandet på anden måde er dokumenteret. Hygiejnisk kvalitet: Så vidt det er muligt er det et krav at kyllinger, høns og udskæringer heraf leveres som salmonella- og campylobacterfri. For så vidt angår kalkuner, ænder og alt fritgående fjerkræ, herunder økologiske, gælder dette ligeledes som udgangspunkt. Udbyder har dog forståelse for at disse fjerkræ ikke altid kan være fri for salmonella og campylobacter pga. deres levevis Krav til økologisk kød: Økologiske udskæringer skal overholde de samme skærekrav som materialets øvrige udskæringer Krav til pålæg Pålægsprodukterne skal være af samme ensartede høje spisekvalitet og mikrobielle kvalitet hver gang. Ligesom der skal arbejdes efter fastlagte recepter og krydderiblandinger. På forlangende skal Tilbudsgiver kunne dokumentere at ovenstående krav er overholdt. 2.6 Minimumskrav til Fersk fisk og Pålæg Minimumskrav til kvaliteten af fersk fisk og pålæg Fersk fisk skal være frisk og have god duft af hav, klare øjne, skindet er blankt og glinsende, gællerne er røde og ikke blege og fiskekødet er fast og spændstigt Krav til fiske frikadeller Fiskefrikadeller må ikke indeholde svinespæk. Side 17 af 44

18 3. Specifikke krav til frugt og grønt, herunder økologisk frugt og grønt 3.1 Frugtkasser/-kurve I tilbudslisten er der krav om, at der skal kunne leveres 2-3 frugtkasser om ugen med 60 forskellige frugter. Bestiller skal kunne bestemme, hvilke frugter og antallet af de enkelte frugter, der skal indgå i frugtkasserne. Dog må maks. halvdelen af kassens frugtindhold være af samme frugt. Det skal som minimum være muligt at vælge mellem følgende frugter: Æbler Pærer Bananer Blommer Nektariner/ferskner Clementiner Hvis ikke der er mulighed for at bestille frugtkasserne via e-handel, skal bestillerne kunne bestille dem via mail eller telefonisk. 3.2 Forskellige typer af blommer, pærer og æbler Det er et krav, at Tilbudsgiver året rundt tilbyder tre forskellige typer af både blommer, pærer og æbler. Det er op til Tilbudsgiver, hvilke sorter det skal være, så længe der året rundt er tre forskellige slags blommer, pærer og æbler. - Leverede frugt og grønt skal være uden stødmærker. 4. Minimumskrav til økologi 4.1 Økologi lovgivning Tilbudsgiver skal sørge for at gældende lovgivning vedrørende økologi overholdes. 5. Minimumskrav til produktdata 5.1 Indholdet af produktdata Tilbudsgiver skal løbende kunne levere produktdata på Tilbudsgivers webshop på samtlige af de varer, der er omfattet af udbuddet. Produktdata skal som minimum omfatte: varenummer, produktnavn, varedeklaration, varens oprindelse, kvalitetsklassifikation, produktbeskrivelse, relevant mærkning og et foto af en kvalitet, der tåler sammenligning med den fysiske vare. 5.2 Løbende opdatering af produktinformationerne Tilbudsgiver skal løbende opdatere produktdata, så de stemmer overens med de faktiske tilbudte varer. 6. Minimumskrav til holdbarhed restholdbarhed ved modtagelsestidspunktet 6.1 Frisk frugt og grønt 14 dage for æbler og pærer Snittet grønt skal være helt friske og snittet på dagen levering finder sted således at restholdbarhed er 1 døgn. ½ af den samlede holdbarhedsperiode for gulerødder og kartofler En rimelig holdbarhed for de øvrige frisk frugt og grøntvarer 6.2 Mælk, mælkeprodukter, smør og ost og æg 7 dage for mælk (dog 4 dage for kærnemælk) 9 dage for surmælksprodukter 6 dage for fløde 30 dage for smør og smørbare blandingsprodukter 35 dage for hele oste 30 dage for skiveoste, revet ost, fløde/frisk ost 30 dage for skimmeloste 2/3 del af holdbarhedsperiode for æg friske og forarbejdede Side 18 af 44

19 6.3 Kolonialvarer, frossent kød, frossen fisk og pålæg 12 dage for helt og skiveskåret pålæg 12 dage for øvrigt pålæg 5 dage for rugbrød 6 mdr. for frostvarer 6.4 Fersk kød og kødpålæg 4 dage for fersk kød, hakket kød undtaget 12 timer for hakket kød, der ikke er pakket efter 24 timers reglen 4 dage for hakket kød pakket efter 24 timers reglen, dvs. har en holdbarhed over 24 timer 12 dage for øvrigt pålæg 7. Minimumskrav til fødevarernes temperatur ved opbevaring og transport 7.1 Temperaturkrav til varer omfattet af vejledning om fødevarehygiejne Der henvises til bilag 3 i Vejledning af 2. april 2012 om fødevarehygiejne 8. Her er en række temperaturkrav ved opbevaring og transport af fødevarer. Disse skal overholdes. 7.2 Temperaturkrav til varer der ikke er omfattet af vejledning om fødevarehygiejne I forhold til fødevarer, der ikke er nævnt i bilag 3 i Vejledning af 2. april 2012 om, fødevarehygiejne er det et krav, at disse opbevares, transporteres og leveres, så producentens anbefalinger med hensyn til temperatur og opbevaringsmetode overholdes. 7.3 Ubrudt kølekæde Tilbudsgiver skal garantere og på forlangende kunne dokumentere ubrudt kølekæde. 8.Minimumskrav til mærkning af varer 8.1 Lovkrav til mærkning af fødevarer Samtlige varer skal være forsynet med etiket, der opfylder gældende lovkrav til mærkning af fødevarer jf. bekendtgørelse nr af Tilbudsgiver er ansvarlig for, at alle produkter er mærket korrekt. 8.2 Oprindelseslandet Oprindelseslandets fulde navn skal anføres på pakningen eller i umiddelbar nærhed af produkterne. 8.3 Sproget der anvendes til mærkning af fødevarerne Generelt gælder det, at for produkter med oprindelse i en EU-medlemsstat skal dette være på oprindelseslandets sprog eller et andet sprog, der forstås af forbrugerne i bestemmelseslandet. For andre produkter skal det være på et sprog, der forstås af forbrugere i bestemmelseslandet. 8.4 Krav til mærkning af fødevarer Mærkning skal, jf. EU s handelsnormer som minimum indeholde følgende oplysninger: Navn og adresse på pakkevirksomheden (e-post adresse er ikke tilstrækkeligt) eller pakkevirksomhedens registreringsnummer Oprindelsesland for produktet Produktets art For økologiske / miljøvarer skal der f.eks. være Ø-mærket, Nøglehullet eller MSC-mærket. Størrelse (hvis der er krav om sortering) Sort eller handelstype for de varer, som er omfattet af den specifikke handelsnorm, jf. afsnit 2.1. Mærkningsoplysningerne skal være på alle former for emballage. 8.5 Næringsdeklaration mv. af færdigpakkede fødevarer Generelt for alle færdigpakkede fødevarer omfattet af udbuddet gælder, at mærkning af alle færdigpakkede fødevarer, der gives tilbud på, skal efterleve bekendtgørelse nr. 910 af 24/09/2009 om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer r/hygiejne_mm/hygiejnevejledningen% pdf, s. 176 ff 9 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=31582 Side 19 af 44

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til. University College Sjælland

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til. University College Sjælland Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til University College Sjælland Side 1 af 13 1 Indledning Nærværende udbud vedrører levering af fødevarer til University College

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af fødevarer til Esbjerg Kommune, Herunder: Frostvarer, frosset fjerkræ, friske og frosne fisk, fedtstoffer og æg, mejeriprodukter,

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (03) 16.

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (03) 16. ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s 176-310288 og 2014/2 137-245539 FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (03) 16. oktober 2014 Dette dokument indeholder Albertslund Kommunes (herefter "Ordregiver")

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (04) 23.

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (04) 23. ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s 176-310288 og 2014/2 137-245539 FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (04) 23. oktober 2014 Dette dokument indeholder Albertslund Kommunes (herefter "Ordregiver")

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Stomi- og Urologiprodukter. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Stomi- og Urologiprodukter. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Stomi- og Urologiprodukter til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Side 1 af 11 Indledning I nærværende bilag er oplistet Ordregivers mindstekrav til opfyldelse af udbuddets rammeaftaler. Disse mindstekrav er benævnt MK i kolonnen

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Referat Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Sted: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 10:15 Laila G. Jensen startede med en præsentation

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

EU-UDBUD 2012/S 194-319241 Varer Offentligt udbud

EU-UDBUD 2012/S 194-319241 Varer Offentligt udbud EU-UDBUD 2012/S 194-319241 Varer Offentligt udbud På levering af Fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner 05.11.2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende indsamling af dagrenovation og batterier for Billund Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende indsamling af dagrenovation og batterier for Billund Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende indsamling af dagrenovation og batterier for Billund Kommune Side 1 af 12 1 Indledning Nærværende udbud vedrører indsamling af dagrenovation og almindelige husholdningsbatterier

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale

DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale 1/6 DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Vareindkøbsaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): Odense Kommune,

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Udbudsbetingelser Levering af vekslere, beholdere og automatik mv. til varmecentraler 2015+ Delrammeaftale 1, pladevarmevekslere og varmtvandsbeholdere Delrammeaftale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune 1 Indledning Guldborgsund Kommune (herefter benævnt kommunen)

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

EU-UDBUD På administration af Pleje- og ældreboliger under Center for Sundhed og Omsorg og Center for Socialområdet

EU-UDBUD På administration af Pleje- og ældreboliger under Center for Sundhed og Omsorg og Center for Socialområdet EU-UDBUD På administration af Pleje- og ældreboliger under Center for Sundhed og Omsorg og Center for Socialområdet - 1 - Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbyders

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kontrakt om om opsætning af vilreg-systemet på en ny procesplatform samt vedligeholdelse og udvikling af vilreg- og biotop systemerne Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på

Tilbudsforespørgsel på Tilbudsforespørgsel på Levering af frokostretter til Tønder Kommunes Rådhus 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 1.3 Kontraktperiode og optioner...

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift BETINGELSER For begrænset udbud af Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Miljøstyrelsen Koncern Indkøb

Læs mere

Udbudsbetingelser for annoncering. af kontrolprojektet: Kontrol af bly og nikkel i fidgetspinnere

Udbudsbetingelser for annoncering. af kontrolprojektet: Kontrol af bly og nikkel i fidgetspinnere Udbudsbetingelser for annoncering af kontrolprojektet: Kontrol af bly og nikkel i fidgetspinnere MST-654-00341 11. oktober 2017 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentlig annoncering Offentlig kontrakt under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse

Udbudsbetingelser til offentlig annoncering Offentlig kontrakt under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse Udbudsbetingelser til offentlig annoncering Offentlig kontrakt under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse af kontrol af elektronik til børn og unge 2016 MST-652-00144 Miljø- & Fødevareministeriet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere