Hørsholm Kommune. CVR-nr Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-38)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hørsholm Kommune. CVR-nr Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-38)"

Transkript

1 CVR-nr Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-38)

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision Revisorerklæring Revisionens bemærkninger til regnskabet Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger 6 3. Redegørelse for revisionen af kommunens forretningsgange, interne kontroller og it-anvendelse Risikostyring, administrative processer og interne kontroller Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden Kapacitet og kompetence Gennemførelse af uanmeldte beholdningseftersyn Kommentarer fra vores gennemgang af kommunens administrative processer og interne kontroller Redegørelse for den udførte forvaltningsrevision Vurdering af kommunens resultat og økonomiske stilling Overordnet organisation og økonomistyring Organisation og økonomistyring på udvalgte områder Sparsommelighed Produktivitet og produktivitetsmålinger Effekt, fastsættelse af mål og evaluering på den udførte forvaltningsrevision Redegørelse for den udførte juridisk-kritiske revision Lov om Kommunernes styrelse Kommunalbestyrelsens/fagudvalgenes beslutninger Bevillingsregler Låneregler Deponeringsregler Anbringelse af kommunens likvide beholdninger Statsrefusion Politikker og medarbejderbeskatning Momsregler på revisionen af overholdelse af love og regler Redegørelse for revisionen af årsregnskabet Identifikation af det reviderede årsregnskab for Regnskabsskemaer, oversigter og afvigelsesforklaringer Overholdelse af konteringsregler Revision af resultatopgørelsens poster Revision af balancens poster (mio. kr.) på revisionen af årsregnskabet Eventualrettigheder og forpligtelser Andre oplysninger Ledelsens regnskabserklæring Revisionsberetninger afgivet til Hørsholm Kommunalbestyrelse Øvrige erklæringer Anden assistance Lovpligtige oplysninger 38

3 1. Generelt Vi har i vores revisionsberetning om tiltrædelse som revisor pr. 1. januar 2007 redegjort for vores opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af henholdsvis ledelsens og revisionens opgaver og ansvar. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at trufne dispositioner sker i overensstemmelse med gældende administrative love, regler og sædvanlig praksis. Det er revisors ansvar at planlægge og udføre revision og herunder gennemgå og vurdere, om ledelsen har opfyldt sine forpligtelser i forhold til ovenstående. Der udøves en fremadrettet revision, som understøtter kommunalbestyrelsen og ledelsens bestræbelser på at udvikle og effektivisere den kommunale virksomhed. Revisionen udføres i tæt samarbejde med såvel kommunens ledelse som medarbejdere. Det tilstræbes at imødegå og rette eventuelle fejl og mangler inden regnskabsafslutningen, således at bemærkninger så vidt muligt undgås. Revisionen er udført efter bestemmelserne i kommunens revisionsregulativ og er tilrettelagt under hensyntagen til reglerne i regulativet for kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Det er den kommunale ledelses ansvar at sikre, at mål, strategier og handlingsplaner for kommunen foreligger, og at der foretages resultatopfølgning, herunder har ledelsen ansvaret for at aflægge regnskab for anvendelsen af midlerne. Ved forvaltningen er kommunens ledelse forpligtet til at sikre, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Det er ledelsens ansvar at opbygge hensigtsmæssige administrative systemer og hensigtsmæssig intern kontrol, der bl.a. skal sikre en god styring af økonomien, samt at love og andre regler overholdes. Ledelsen tilrettelægger kommunens registreringssystemer, interne kontrolsystemer og procedurerne ved regnskabsaflæggelsen med henblik på at give et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af regnskabet. Det indebærer, at der skal tilrettelægges en forvaltning, der omfatter de nødvendige økonomistyrings- og regnskabssystemer, herunder interne kontroller, så der kan aflægges et rigtigt regnskab (pålideligt), der dokumenterer, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne, og at de tilsigtede resultater er opnået inden for de udstukne rammer. Det er revisors ansvar at planlægge og udføre revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik samt danske revisionsstandarder, og herunder gennemgå og vurdere, om ledelsen har opfyldt sine forpligtelser til at sikre, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved udførelse af kommunalbestyrelsens beslutninger. 1

4 Revisionen udføres ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko samt på stikprøvebasis. Dette indebærer også at ikke alle økonomiske ansvarsenheder besøges hvert år. Revisionen giver således ikke en fuld sikkerhed for at alle fejl og mangler opdages, men kun en høj grad af sikkerhed for at væsentlige fejl og mangler i forhold til regnskabets retvisende billede overholdes af love, regler mv. opdages. For så vidt angår forvaltningsrevisionen giver revisionen kun sikkerhed for, at vi på de forhold/områder, der er udvalgt til revision ikke har konstateret forhold, der afkræfter at forvaltningen har været udøvet under skyldig økonomisk hensyntagen. 2

5 2. er på den udførte revision 2.1 Revisorerklæring Da vores revisionsbemærkninger hverken hver for sig eller tilsammen er så væsentlige, at de medfører forbehold eller supplerende oplysninger, kan vi afgive følgende erklæring om den udførte revision: Til kommunalbestyrelsen i Vi har revideret årsregnskabet for for perioden 1. januar 31. december 2009 omfattende de regnskabsopstillinger, oversigter, regnskabsforklaringer og redegørelse for anvendt regnskabspraksis, der kræves i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Indenrigsog Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, god offentlig revisionsskik og kommunens revisionsregulativ. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for kommunens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Hørsholm kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Hørsholms Kommunes aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 31. december 2009 opgjort efter såvel udgiftsbaserede som omkostningsbaserede regnskabsprincipper i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision 3

6 I forbindelse med den finansielle revision af s årsregnskab for 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for s virksomhed i Ledelsens ansvar s ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kommunens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for s virksomhed i Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået oplysninger i årsregnskabet om opfyldelse af resultatmålene for. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for s virksomhed i Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for s virksomhed i Revisionens bemærkninger til regnskabet I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. skal revisor afgive revisionsbemærkninger, hvis revisionen mener: at regnskabet ikke er rigtigt, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, at udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Det er ofte en skønssag, hvorvidt et forhold er så væsentligt, at det medfører en revisionsbemærkning. For at vi afgiver en revisionsbemærkning, lægger vi derfor til grund, at forholdet ud fra vores professionelle vurdering, skal være af så væsentlig og/eller principiel karakter, at der kræves en politisk stillingtagen til forvaltningens respons på vores kritik. Vi har med afsæt heri valgt, at afgive følgende revisionsbemærkninger: 4

7 2.2.1 Anlæg Vi kan for 2007 og 2008 (se bemærkning i beretningerne) og 2009 konstatere, at der fortsat er manglende anlægsbevillinger, samt at anlægsbevillinger overstiger akkumuleret budgettal. Der mangler derudover at blive forelagt anlægsregnskaber over mio. kr. 2,0 til politisk godkendelse. Der henvises til punkt Vi skal anbefale kommunen: At iværksætte initiativer til imødegåelse af, at der ikke afholdes indtægter eller udgifter uden fornøden bevillingsmæssig hjemmel i fremtiden jf. kasse- og regnskabsregulativet. At der løbende udarbejdes anlægsregnskaber Bevillingsregler Som det fremgår af kommunens regnskab har der på Social- og Sundhedsudvalgets område været et merforbrug i forhold til den ajourførte, godkendte bevilling på 10,4 mio. kr. Vi vil anbefale kommunen, at der udarbejdes en redegørelse for det konstaterede merforbrug i forhold til overholdelsen af Styrelseslovens 40, hvorunder det konkluderes, hvorvidt kommunen selv vurderer at have overholdt eller overtrådt Styrelseslovens Kontanthjælp og starthjælp efter Aktivloven og Beskæftigelsesloven Vi har foretaget revision af ydelser efter Aktivlovens og Beskæftigelseslovens bestemmelser til kontant- og starthjælp. Gennemgangen omfatter både sager, hvor der i kortere og længere perioder er udbetalt passiv forsørgelse, og sager hvor der udelukkende og/eller i perioder er udbetalt forsørgelse i forbindelse med ansøgernes deltagelse i tilbud efter Beskæftigelseslovens kapitler Vi har konstateret fejl og mangler i alle de gennemgåede sager, og i nogle af sagerne har de konstaterede fejl væsentlig betydning for sagsadministrationen, ligesom nogle af fejlene kan have haft udbetalings- og refusionsmæssig betydning. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er det vores vurdering, at området ikke fuldt ud er administreret hensigtsmæssigt og betryggende og ikke fuldt ud i overensstemmelse med gældende regelsæt, og vi har givet anbefalinger til forbedringer i forhold til de konstaterede fejl. Kommunens administration har allerede iværksat foranstaltninger til forbedringer af sagsadministrationen på området. Vi vil anbefale, at kommunen fastholder opmærksomheden på forbedringer af sagsbehandlingens legalitet på området. 5

8 2.2.4 Revalidering og forrevalidering samt tilbud og særlig støtte i forbindelse hermed, jf. Aktivloven og Beskæftigelsesloven Vi har foretaget revision af ydelser efter Aktivlovens og Beskæftigelseslovens bestemmelser til revalidering og forrevalidering mv. Vi har konstateret fejl i en forholdsmæssig stor andel af de gennemgåede sager, hvor fejlene i nogle af bevillingssagerne har væsentlig betydning for grundlaget for berettigelsen til revalidering/forrevalidering, hvilket kan have haft udbetalings- og refusionsmæssig betydning. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er vi af den opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende og ikke fuldt ud i overensstemmelse med gældende regelsæt. Vi har givet anbefalinger til forbedringer i forhold til de konstaterede fejl Integrationsydelse, tilbud, tilskud og særlig støtte Vi har foretaget revision af ydelser efter Integrationslovens bestemmelser. Vi har konstateret fejl og mangler i de gennemgåede sager, som har væsentlig betydning for sagsadministrationen på området, hvilket kan have haft refusionsmæssig betydning. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er vi af den opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende og ikke fuldt ud i overensstemmelse med gældende regelsæt. Vi har givet anbefalinger til forbedringer i forhold til de konstaterede fejl. 2.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Den afsluttende revision har omfattet en opfølgning på eventuelle revisionsbemærkninger fra tidligere år, herunder en gennemgang af kommunens afgørelser med hensyn til fremsatte bemærkninger og efterlevelse af eventuelle berigtigelser. I beretningen for 2008 er der bemærkning vedrørende anlæg. Forholdet er stadig ikke afklaret og bemærkningen fastholdes i 2009, se punkt Vi betragter tidligere revisionsbemærkninger som afklaret, med undtagelse af bemærkning under punkt Anlæg. 6

9 3. Redegørelse for revisionen af kommunens forretningsgange, interne kontroller og it-anvendelse Kommunen har ansvaret for, at der er etableret betryggende og hensigtsmæssige administrative processer og interne kontroller. Ifølge styrelsesloven påhviler det revisionen regelmæssigt at foretage en kritisk gennemgang af kommunens regnskabsføring og de i forbindelse hermed etablerede kontrolforanstaltninger med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende. Derudover er velfungerende administrative processer og interne kontroller det bedste værn mod såvel ubevidste som bevidste fejl og mangler i kommunens økonomiske forvaltning. Samtidig viser erfaringen, at ledelsens løbende fokus på risici og afdækning heraf og ikke mindst overholdelsen af interne regelsæt herom - er væsentligt for organisationens adfærd på området. 3.1 Risikostyring, administrative processer og interne kontroller Kommunens tilrettelæggelse af de overordnede administrative processer og interne kontroller er beskrevet i kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ med tilhørende bilag Definition af væsentlighed og risici i kommunen Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at man decentralt skal etablere interne kontroller ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Det er imidlertid ikke nærmere defineret, hvad man fra kommunens ledelse betragter som væsentligt og risikobehæftet. Derfor er det vanskeligt at vurdere om man decentralt lever op til dette krav. Vi vil derfor anbefale, at kommunen mere præcist definerer, hvad man opfatter som væsentligt og risikobehæftet i kommunen Risikostyring - dokumentation af risikovurdering og interne kontroller Fejl og mangler i regnskabsføringen, i overholdelsen af love og regler mv. samt i den økonomiske forvaltning kan være en følge af både ubevidste handlinger (egentlige fejl) og bevidste handlinger (svig). Især i forhold til bevidste fejl og mangler (besvigelser) kan det være vanskeligt at imødegå. Dette skyldes at disse begås med forsæt og at gerningsmanden tænker i svagheder i de tilrettelagte processer og kontroller. I forhold til ubevidste fejl og mangler, så opstår disse ofte i tilknytning til ændringer i organisationsstrukturer, systemer, regler og opgaver samt ved udskiftning af nøglepersoner. 7

10 Det er næppe økonomisk hensigtsmæssigt, at etablere et kontrolniveau, der giver fuld sikkerhed mod at sådanne situationer aktualiseres, men det er efter vores opfattelse vigtigt, at kommunens ledelse konkret forholder sig til risici, der vurderes som væsentlige samt til hvorledes - og i hvilket omfang risiciene skal imødegås - og dermed også, hvilke ressourcer, der skal bruges til dette. En sådan vurdering kan foretages på en systematisk og struktureret måde ved, at der udarbejdes oversigter over, hvad der kan gå galt i en given proces og at der derefter tages stilling til, om det er en risiko man ønsker at løbe eller man ønsker at bruge ressourcer på at undgå at en given fejlmulighed aktualiseres. Oversigterne skal i fornødent omfang tilpasses ved ændringer i kommunens risikobillede. Kommunen udarbejder ikke i dag sådanne oversigter og det er derfor vanskeligt at vurdere, hvorvidt de alment anerkendte kontroller giver det ønskede sikkerhedsniveau, som kommunens ledelse forventer og ønsker. Det er dog vores vurdering, at kommunen har etableret almindeligt anerkendte kontroller som eksempelvis funktionsadskillelse, afstemninger og budgetkontroller. 3.2 Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden En række af kommunens administrative procedurer er baseret på informationsteknologi (it). En væsentlig del af vores revisionshandlinger er baseret på interne kontroller i forbindelse med disse forskellige systemer. Det er derfor vigtigt, at der er etableret en forsvarlig sikkerhed mod uberettigede ændringer i system og brugeropsætninger samt mod sletning og manipulation af de data, der befinder sig i de databaser, der knytter sig til systemerne. Vi har derfor foretaget en vurdering af sikkerheden i de konkrete it-systemer, som påvirker regnskabet (som i givet fald kan være fejlbehæftet). som repræsenterer en væsentlig værdi (som kan gå tabt). som er af væsentlig betydning for opgaveløsningen (da manglende tilgængelighed kan resultere i, at opgaven ikke kan løses). Vi har ved revisionen fokuseret på den administrative it-anvendelse, herunder den teknologiske infrastruktur (lokalnet, kommunikation, servere osv.) samt centrale og decentrale systemer og programmer til løsning af konkrete opgaver. Vurderingen har dog ikke berørt de systemer, som driftsafvikles hos KMD. For så vidt angår disse systemer har vi i lighed med tidligere indhentet revisorerklæring fra KMD s revisorer om de generelle kontroller i tilknytning til disse systemer. Der er i forbindelse med it-revisionen ikke konstateret områder med væsentlige mangler i de gennemgåede systemer og applikationer. 8

11 Der er dog forhold, der bør forbedres, men som ikke vurderes at have selvstændig og væsentlig betydning for kontrolmiljøet. Vi henviser til notat juni 2009 vedrørende gennemgang af generelle it-kontroller. 3.3 Kapacitet og kompetence Efterlevelsen af de administrative processer og interne kontroller påvirkes af kapacitet og kompetence hos de ledere og medarbejdere, der skal udføre de konkrete handlinger. Der er givetvis særlig grund til at være opmærksom på dette i øjeblikket, hvor kommunen ønsker at reducere udgifterne og ikke mindst de administrative udgifter. Vi vil derfor anbefale, at kommunen ved fremtidige reduktioner i de administrative ressourcer overvejer mulige konsekvenser heraf for kommunens kontrolmiljø. 3.4 Gennemførelse af uanmeldte beholdningseftersyn Beholdningseftersynet har til formål at efterprøve, hvorvidt kommunens administration af likvide beholdninger og værdipapirer varetages i overensstemmelse med kommunens forretningsgange. Beholdningseftersynet er i overensstemmelse med kommunens revisionsregulativ samt revisionsaftalen gennemført ved kommunens hovedkasse samt ved stikprøvevis besøg hos kommunens institutioner med egen likvidadministration. Det er herunder påset, at de likvide aktiver er undergivet en løbende afstemning, samt at endnu ikke bogførte likvidbevægelser er behørigt dokumenteret. Beholdningseftersynene har vist, at de likvide beholdninger og indeståender i pengeinstitutter var til stede på besøgstidspunktet, samt at berørte balanceposter var behørigt afstemt. Forretningsgangene i kasse- og bogføringsfunktionen vurderes ligeledes som værende betryggende. Vi har i 2009 foretaget følgende beholdningseftersyn: Borgerservice Idrætsparken Biblioteket Plejeboligerne Sophielund 3.5 Kommentarer fra vores gennemgang af kommunens administrative processer og interne kontroller Kommunens risikostyring overlades i vid udstrækning til den enkelte leder eller medarbejder idet Hørsholm Kommune har valgt en decentral ledelsesstrategi. Den daglige forvaltning af områderne er, udover gældende love og regler, reguleret i kommunens egne vedtagne regelsæt som kasse- og regnskabsregulativet, indkøbspolitik, finansiel strategi mv. 9

12 har, via egen Intern Revision, en kontrolfunktion, som skal sikre god økonomistyring samt efterlevelse af kasse- og regnskabsregulativet. Denne funktion opfatter vi som et godt redskab til sparring for de decentrale enheder. Vedrørende administrative processer, har vi på få områder konstateret manglende egenkontrol, herunder udokumenteret ledelsestilsyn. Vi har konstateret manglende attestation af dokumentationslister vedrørende ansættelser, manglende udarbejdelse af anlægsregnskaber samt manglende kontroller i forbindelse med oprettelse af kontoplaner. Ud over en øget risiko for væsentlige fejl og mangler i kommunens administration har dette haft den konsekvens, at vi på disse områder ikke fuldt ud har kunnet basere vores revision på test af kontroller og derfor har været nødt til at udvide revisionen, herunder udføre en mere tidskrævende detailtest (test af de enkelte handlinger/transaktioner). 3.6 Det er vores overordnede vurdering, at kommunen har etableret almindeligt anerkendte kontroller i form af funktionsadskillelse, afstemninger og budgetkontroller m.v. dog med de undtagelser hos udvalgte decentrale enheder, hvor begrænsninger i de administrative ressourcer ikke umiddelbart muliggør etableringen af sådanne kontroller. Uden at dette har karakter af revisionsbemærkninger så har vores gennemgang dog givet anledning til enkelte anbefalinger og forslag. 10

13 4. Redegørelse for den udførte forvaltningsrevision Forvaltningsrevisionen omfatter en vurdering af om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Forvaltningsrevisionen har omfattet en vurdering af følgende områder: Område Vurdering (1) Udvikling Reference Økonomisk situation 4.1 Økonomistyring Sparsommelighed 4.4 Produktivitet 4.5 Effektivitet 4.6 (1) Forvaltning under skyldig økonomisk hensyntagen er ikke et entydigt defineret begreb - og der er derfor heller ikke entydig referenceramme for, hvad kommunen skal leve op til. Derfor er en god vurdering kun udtryk for, at vi ved den udførte forvaltningsrevision ikke har konstateret forhold, der afkræfter at forvaltningen har handlet under skyldig økonomisk hensyntagen. 4.1 Vurdering af kommunens resultat og økonomiske stilling Vi har foretaget en vurdering af kommunens økonomi i forbindelse med den afsluttende revision af regnskabet for Vurderingen omfatter følgende områder Bæredygtig drift Er kommunen i stand til via driften at skabe et tilstrækkeligt resultat til planlagte anlægsinvesteringer og afdrag på lån? Overholder kommunen budgettet, så de budgetterede resultater opnås? Udviklingen i kommunens likviditet. Ved vurdering af bæredygtig drift foretages en vurdering af regnskabsårets resultat på det skattefinansierede område. 11

14 Tabel 1 Kilde: s regnskab 2009 (Beløb i mio. kr.) Regnskab 2009 Korrigeret budget 2009 Budget 2010 Indtægter i alt (skatter og tilskud) Driftsudgifter (ekskl. forsyning) Renter/kurstab Afdrag på lån Råderum (negativt) I 2009 har kommunen haft underskud på det skattefinansierede område på 72,0 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 6,2 mio. kr. Dette er hovedsageligt begrundet højere driftsudgifter på 43,2 mio. kr. samt udeblivelse af jordsalgsindtægter på 44,2 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående Tabel 1, kan kommunens løbende driftsudgifter inkl. renter og afdrag på lån ikke dækkes af de løbende driftsindtægter. har i 2009 meddelt tillægsbevillinger til driftsvirksomhed på 71,0 mio. kr. Heraf var 40,6 mio. kr. overført fra Der er overført driftsbevillinger til 2010 på 14,7 mio. kr. Kommunens kassebeholdning udviste primo ,0 mio. kr. og ultimo ,0 mio. kr. Der har således været et forbrug af kassebeholdningen på 51,0 mio. kr. mod et forventet kassetræk i forhold til det korrigerede budget på 122,1 mio. kr. Vi har noteret os, at der i forudsætningerne for budget 2010 er en forventet gennemsnitlig kassebeholdning for 2009 på 81,8 mio. kr. Den faktiske gennemsnitlige beholdning blev 75,4 mio. kr. Der forventes et yderligere kassetræk i 2010 på 47,9 mio. kr. og i 2011 på 9,9 mio. kr. Det økonomiske råderum, jf. Tabel 1, er for budget 2010 positivt med 8 mio. kr. har i 2009 arbejdet med projekt Strukturel Balance. Projektets formål er at gennemgå kommunens udgiftsstruktur og skabe et overblik over handlemuligheder med henblik på at skabe en fremadrettet strukturel balance i budgettet. Dette skal ske gennem en række analyser af tidligere års regnskaber, sammenligninger med andre kommuner samt udvikling i demografiske data. Analysernes formål er at skabe overblik over kommunes udgiftsstruktur samt at kunne udarbejde forslag til tilpasninger vurdering af kommunens resultat og økonomiske stilling Vi finder, at s økonomiske situation ultimo 2009 samt forudsætningerne i budget 2010 og overslagsårene 2011 til 2013 betyder, at et mindre negativt udsving i 2010 eller 2011 kan medføre vanskeligheder med at overholde Indenrigs- og Sundhedsministeriets kassekreditregel. Dette har kommunens ledelse fokus på og det er vores vurdering, at de økonomiske forhold generelt er godt belyst i det løbende arbejde med kommunens økonomiske styring. 12

15 4.2 Overordnet organisation og økonomistyring Kommunens økonomistyringspolitik er beskrevet i kasse- og regnskabsregulativ samt af bemærkningerne til kommunens budget. Kommunen er organiseret i syv bevillingsområder, der igen er opdelt i 19 politikområder. I forbindelse med budgetlægningen fastsættes der mål for hvert enkelt politikområde. Som et synligt resultat af ovenstående er der i Regnskab 2009, for hvert enkelt politikområde, redegjort for opstillede mål samt hvilke resultater der er opnået, herunder mål der ikke er nået. Vi har i den forbindelse noteret os, at de fleste mål er nået samt at der i mange tilfælde foretages en revurdering såfremt målet ikke er opfyldt. Ud over budgettet findes der på hvert bevillingsområde en aftale mellem det politiske niveau og det pågældende politikområde om aktivitet, kvalitet og serviceniveau. Der er tilrettelagt en proces, der sikrer en sammenhængende budgetudarbejdelse, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse, der i al væsentlighed svarer til, hvad der efter vores vurdering svarer til god skik i kommunerne. Vi har dog noteret os, at niveauet for tillægsbevillinger på driften synes at være relativt højt (6,2 % af vedtaget budget). En del af tillægsbevillingerne kan henføres til kommunens overførselsregler (genbevillinger af ikke forbrugte midler fra tidligere år), men derudover kan dette indikere svagheder i udarbejdelsen af realistiske prognoser og/eller i gennemførelsen af beslutninger om ændringer i fremtidige dispositioner. 4.3 Organisation og økonomistyring på udvalgte områder I forbindelse med forvaltningsrevisionen har vi gennemgået udvalgte områder. Gennemgangen har omfattet følgende områder: Daginstitutioner På daginstitutionsområdet var der et merforbrug på 0,3 mio.kr. svarende til 0,2 %. Der er i 2009 afgivet tillægsbevillinger på netto 8,4 mio.kr., som primært består af overførsler fra 2008 med 6,5 mio.kr. Der overføres i alt 1,4 mio.kr. til Hørsholm kommune har i deltaget i et tværkommunalt kvalitetsprojekt på området med 34 andre kommuner i KL- regi Skole og fritid Skole og fritidsområdet viser et merforbrug på 0,09 mil.kr. svarende til 0,05 %. Der er i 2009 afgivet tillægsbevillinger på netto 14,6 mil.kr., som primært består af overførsler fra 2009 med 10,3 mio.kr. Der overføres i alt 0,9 mio.kr. til

16 4.3.3 Børn og unge med særlige behov Børn og unge med særlige behov viser et merforbrug på 0,3 mio.kr. svarende til 0,3 %. Der er i 2009 afgivet tillægsbevilling på netto 13,0 mio.kr., som primært består af tillægsbevillinger til kommunale specialskoler jf. folkeskoleloven 20 stk. 2 og 5. Vi har konstateret, at ikke indhenter momsrefusion, jævnfør positivlisten, på funktion Tilbud til børn og unge med særlige behov. Vi anbefaler at funktionerne gennemgås med hensyn til korrekt momsafløftning og henviser til afsnit 5.9 Momsregler Social og psykiatri Social og psykiatri udviser et mindreforbrug på 1,4 mio.kr., svarende til 1,2 % af det korrigerede budget. Der er i 2009 afgivet tillægsbevillinger på netto 5,3 mio.kr. Der blev overført 0,6 mio.kr. fra 2008 hvilket der også overføres til Vi har konstateret, at ikke indhenter momsrefusion, jævnfør positivlisten, på funktionerne Rådgivning og Tilbud til voksne med særlige behov. Vi anbefaler at funktionerne gennemgås med hensyn til korrekt momsafløftning og henviser til afsnit 5.9 Momsregler Ældre og sundhed Der er et samlet merforbrug på 11,7 mio.kr. svarende til 4 % i merforbrug. Der er i 2009 afgivet tillægsbevillinger for 16,3 mio.kr. heraf består 0,7 mio.kr. fra overførsel Der overføres en negativ tillægsbevilling på 3,1 mio.kr. Overskridelse vedrører hovedsageligt pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Administration Samlet er der en netto mindreudgift på 18,5 mio.kr. svarende til 11,3 % af det korrigerede budget. Heraf overføres 9,3 mio kr. til Der er i 2009 afgivet tillægsbevilling på -0,8 mio.kr. Der blev overført 14,8 mio.kr. fra Mindreudgiften vedrører hovedsageligt kommunens administration med ca mio.kr. 4.4 Sparsommelighed Sparsommelighedsaspektet er udtryk for, hvorvidt kommunen anvender relevante ressourcer til løsningen af de kommunale opgaver, og hvorvidt kommunen fremskaffer disse efter en afvejning af pris og kvalitet Indkøb I har direktionen i januar 2009 vedtaget en indkøbspolitik. Det overordnede formål med s indkøbspolitik er bl.a.: 14

17 at kan købe sine varer og tjenesteydelser på de mest fordelagtige betingelser. De mest fordelagtige betingelser er en vurdering af pris, kvalitet, service og miljø. Det er endvidere besluttet, at alle kommunens indkøb som udgangspunkt foretages digitalt med udgangen af Det er vedtaget at Hørsholm indkøbspolitik skal revideres hvert femte år. Det er vores opfattelse, at den vedtagne indkøbspolitik vil understøtte kommunens bestræbelser på en rationel ressourcefremskaffelse. Det er ikke påset, om målene omkring indkøbsbesparelser er realiseret i Rejser, repræsentation og møder Direktionen har givet udtryk for, at der er meget stor fokus på, at ikke mindst kommunens administrative og politiske ledelse udviser sparsommelighed ved gennemførelse af rejser, udførelse af repræsentative opgaver og ved afholdelse af møder og konferencer. Vi har ved gennemgang af repræsentationsudgifter ikke konstateret ekstraordinære udgifter. 4.5 Produktivitet og produktivitetsmålinger Produktivitetsmålinger betragter vi som en sammenstilling af målet for en serviceaktivitet udtrykt i kvantitative enheder med en ensartet kvalitet i forhold til de ressourcer, der har frembragt serviceaktiviteten udtrykt i forbrugte udgifter. har i 2009 arbejdet med produktivitetsundersøgelser på flere forskellige måder. Dels har der som led i arbejdet med Lean på rådhuset været gennemført målinger af produktiviteten på udvalgte områder før og efter Lean-forløbene. Det gælder eksempelvis byggesagsbehandling, regningsbehandling og borgerservice. I hjemmeplejen er der endvidere indført løbende produktivitetssammenligninger mellem de 5 hjemmeplejedistrikter, hvor der bl.a. sammenlignes priser pr. leveret time, sygefravær og brugertidsprocenter mellem distrikterne månedsvis. 4.6 Effekt, fastsættelse af mål og evaluering Effektivitet betragter vi dels som evnen til at realisere opstillede mål for kommunens indsats, dels som arbejdet med at sikre en tilfredsstillende sammenhæng mellem indsats og faglige resultater (størst mulig samfundsnytteværdi for pengene). I forbindelse med budgetlægningen er der for hvert politikområde fastsat konkrete mål for de enkelte områder. Hørsholm kommune har under hvert politikområde foretaget en evaluering af de konkrete mål, herunder også de økonomiske målsætninger. 15

18 Vi finder såvel tilrettelæggelse som fastsættelsen af mål og evaluering værdifulde i bestræbelserne for, at fremme en effektiv ressourceanvendelse rettet mod de besluttede mål for aktiviteterne, og anbefaler at der i regnskabet foretages en mere detaljeret evaluering af fastsatte mål. 4.7 på den udførte forvaltningsrevision Det er vores overordnede konklusion, at forvaltningsrevisionen ikke på de områder vi har gennemgået har afkræftet, at kommunens forvaltning foregår under skyldig økonomisk hensyntagen. Uden at dette har karakter af en revisionsbemærkning har vi dog noteret os følgende: Niveauet for tillægsbevillinger på driften synes at være relativt højt (6,2 % af vedtaget budget). En del af tillægsbevillingerne kan henføres til kommunens overførselsregler (genbevillinger af ikke forbrugte midler fra tidligere år), men derudover kan dette indikere svagheder i udarbejdelsen af realistiske prognoser og/eller i gennemførelsen af beslutninger om ændringer i fremtidige dispositioner. Som et særligt fokusområde i vores løbende forvaltningsrevision for 2009 har vi gennemgået områder hvor kommunen kan afløfte moms jævnfør Indenrigs- og Sundhedsministeriets positivliste. Vi anbefaler, at gennemgår de områder som er nævnt i positivlisten i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget og Regnskab for kommuner. 16

19 5. Redegørelse for den udførte juridisk-kritiske revision Den juridisk-kritiske revision omfatter en vurdering af; hvorvidt de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vi har i den sammenhæng påset overholdelsen af følgende administrative love og regler: Regelsæt Ansvar Udvikling Reference Lov om Kommunernes styrelse Kommunalbestyrelsens/fagudvalgenes beslutninger Kommunalbestyrelsen 5.1 Borgmester/administration 5.2 Bevillingsregler Fagudvalg 5.3 Låneregler Deponeringsregler Anbringelse af likviditet Statsrefusion Politiker- og medarbejderbeskatning Momsregler Økonomisk sekretariat Økonomisk sekretariat Økonomisk sekretariat Økonomisk sekretariat Løn og Personale Økonomisk sekretariat Lov om Kommunernes styrelse Lov om kommunernes styrelse fastsætter regler for kommunalbestyrelsen og udvalgenes varetagelse af kommunens anliggender, den økonomiske forvaltning m.v. Vi har ved gennemlæsning af kommunalbestyrelses beslutningsprotokol samt visse punkter i udvalgenes beslutningsprotokol kontrolleret overholdelse af den kommunale styrelseslov. Vi har endvidere i forbindelse med vores revision eksempelvis stikprøvevis kontrolleret vederlag til kommunalbestyrelsen. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 5.2 Kommunalbestyrelsens/fagudvalgenes beslutninger 17

20 I forbindelse med vores revision, eksempelvis lønrevision, årsrevision og forvaltningsrevision har vi stikprøvevis kontrolleret, at beslutninger fra kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg og de stående udvalg er overholdt. Denne gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. 5.3 Bevillingsregler Vi har indhentet kommunens bevillingsregler, der fremgår af henholdsvis kommunens kasse- og regnskabsregulativ samt af kommunens budget for året Drift Kommunen har 7 bevillingsområder. Driftudgifter fordelt på udvalg Korr. Budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelser Oveførsler til 2010 Miljø- og Planlægningsudvalget Byudvikling Veje og grønne områder Miljø skattefina Bygningsvedligeholdelse Børne- og Skoleudvalget Institutioner for børn og unge Undervisning Børn og unges sundhed Børn og unge med særlige behov Social- og sundhedsudvalget Ældre og sundhed Social og psykiatri Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Biblioteket Kultur og fritid Musikskolen og trommen Idrætsparken Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked og job Erhverv og turisme Økonomiudvalget Administration og Planlægning I alt

21 Bevillingerne er overholdt på alle bevillingsområder med undtagelse af følgende områder: Børne- og skoleudvalget 0,4 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget - 10,4 mio. kr. Vi har gennemgået kommunens redegørelse for overholdelsen af de meddelte bevillinger samt forklaringer på afvigelser herfra. Vedrørende overskridelsen på området under Social- og sundhedsudvalgt kan det oplyses at, det hovedsageligt drejer som om området vedrørende pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. Som det fremgår af kommunens regnskab har der på Social- og Sundhedsudvalgets område været et merforbrug på 10,4 mio. kr. i forhold til den ajourførte, godkendte bevilling på. Samlet set har kommunen dog haft et mindreforbrug på 17,6 mio. kr. Ifølge Styrelsesloven s 40 må der imidlertid ikke afholdes indtægter eller udgifter, hvortil der ikke er taget bevillingsmæssig stilling. Af kommentarerne til bestemmelse kan der forekomme undtagelser i forbindelse med lovhjemlede ændringer og/eller poster, hvor kommunen ikke kan nægte borgeren en given service og hvor det samtidig kan være vanskeligt at forudsige aktivitetsniveauet på budgettidspunktet (såkaldte kalkulatoriske poster). Det fremgår af kommentarerne til bestemmelsen, at det dels bør angives i budgetbemærkningerne, såfremt en budgetpost betragtes som kalkulatorisk - og det fremgår endvidere at det betragtes som god skik at søge om fornøden tillægsbevilling, når merbruget konstateres. Dette er ikke mindst vigtigt, når der er tale om samlede rammebevillinger, hvor sådanne budgetposter ofte kun vil udgøre en del af bevillingen. Gennemgangen af årsregnskabet viser, at der på enkelte bevillingsområder netto er afholdt større udgifter end bevilget. Vi har derfor afgivet en revisionsbemærkning herom, jf. punkt 2.2.2, hvori vi anbefaler kommunen, at der udarbejdes en redegørelse for det konstaterede merforbrug i forhold til overholdelsen af Styrelseslovens Anlæg Vi kan for 2009 konstatere, at der fortsat er manglende anlægsbevillinger, at anlægsbevillinger overstiger akkumuleret budgettal og der mangler at bliver aflagt regnskaber for anlæg over 2 mio.kr., til politisk godkendelse. Der henvises til revisionsbemærkning punkt

22 Følgende anlægsregnskaber over. 2,0 mio. kr. mangler at, blive politisk godkendt: Vaskehal materielgården (vi har revideret anlægsregnskabet) Hovedgaden renovering Renovering jernbanebro Bolbrovej Renovering af kloakledninger Forsinkelsesbassiner ved Usserød Å Linstow U61 Regnvandsbassin U7 langs Ådalsvej Renovering rådnetank netto Bygningsvedligeholdelse og ADHR klasse Rungstedvej 23 Rungsted skole renovering og modernisering af naturfagslokaler Vallerød skolen, adm. ungdomsskolen og skolekapacitetsudvidelse Grønnegade Salg af boligerne på Bloustrødvej Kokkedal slot Ådalsvej 52 - ny Materielgård 3,1 mio.kr 3,4 mio.kr 3,8 mio.kr. 6,3 mio.kr. 5,9 mio.kr 4,2 mio.kr. 3,0 mio.kr. 3,4 mio.kr. 4,2 mio.kr. 2,1 mio.kr 20,9 mio.kr. -8,1 mio.kr -13,0 mio.kr. 5,0 mio.kr. 3,1mio.kr. I oversigt over afsluttede anlægsarbejder (side 25 i s regnskab) fremgår det flere steder, at regnskab overstiger de akkumulerede anlægsbevillinger. Vi henviser herom til vores revisionsbemærkning I oversigt over igangværende anlægsarbejder ( side 32 i s regnskab) fremgår flere steder, at akkumuleret forbrug overstiger akkumulerede anlægsbevillinger. Vi henviser herom til vores revisionsbemærkning Vi har endvidere konstateret, at der på nogle nuværende anlægsprojekter anvendes registreringskontonumre som tidligere har været anvendt på nu afsluttede anlægsprojekter. Det giver efter vores opfattelse en stor risiko for at anlægsprojekterne kan udvise forkerte saldi. Vi skal anbefale, at der til nye anlægsprojekter oprettes en kontoplan med helt nye registreringskontonumre. I det oprindelige budget var der budgetteret med en udgift på 26,4 mio. kr., ekskl. forsyningsområdet, vedrørende anlæg. I årets løb er der givet udgiftstillægsbevillinger på 57,4 mio. kr., således at det korrigerede budget udviser en udgift på 83,8 mio. kr. Den faktiske udgift vedrørende anlæg udgjorde i ,4 mio. kr., (ekskl. forsyningsvirksomhed). Forbrug kontra det korrigerede budget udviser en mindreudgift på 22,4 mio. kr. Der er tale om et mindreforbrug på 26,7%. Der er anlægsoverførsler fra 2009 til 2010 på 21,7 mio.kr. 20

23 5.3.3 Forsyningsvirksomheder På forsyningsområdet udviser regnskabet et samlet overskud på 0,7 mio. kr., inkl. anlæg. Dette resulterer i en reduktion af den brugerfinansierede gæld til kommunen. Det korrigerede budget udviser et underskud på 11,4 mio. kr. På anlægssiden var der budgetteret med en udgift på 25,8 mio. kr. Årets forbrug blev på 15,0 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 10,8 mio. kr. Ultimo 2009 havde forsyningsområdet et tilgodehavende hos kommunen på 3,1 mio. kr. Forsyningsvirksomhedernes tilgodehavende er således steget med 0,7 mio. kr. Pr. 1. januar 2010 er forsyningsområderne blevet udskilt fra og overført til et nystiftet selskab, jf. gældende lovgivning på dette område. Vi har ved revisionen påset, at der er sammenhæng mellem årets resultat af de enkelte forsyningsområder og forskydningen i mellemværendet i den finansielle status. Vi har konstateret, at årets resultater af de enkelte forsyningsvirksomheder er optaget korrekt i kommunens finansielle status. 5.4 Låneregler Kommunen har ifølge finansieringsoversigten i år optaget lån for i alt kr. 41,8, og betalt afdrag på i alt kr. 30,7. Netto er kommunens gæld steget med 11,1 mio.kr. Vi har i den sammenhæng indhentet oplysninger om afgivne kautioner og andre forhold, der er omfattet af lånebekendtgørelsens regler. Finansieringsoversigten viser en lånoptagelse på 41.8 mio.kr. som kan specificeres som nedenstående Lånoptagelse vedrørende 2008 Rettelse vedrørende kurstab 2007 Låneomlægning 2009 Lånoptagelse vedrørende 2009 I alt 16.6 mio.kr. 1,3 mio.kr. 5,7 mio. kr. 18,2 mio.kr. 41,8 mio.kr. Lånerammen for 2009 udgør 19,1 mio.kr. I 2010 har Hørsholm kommune optaget lån hvoraf 0,9 mio.kr. vedrører lånerammen for Udover ovenstående lån har Hørsholm kommune optaget lån til dækning af regning fra Region Hovedstaden vedrørende tidligere Frederiksborg Amts tilgodehavende, som følge af støtte til køb af handicapbiler 1,7 mio.kr. Dette lån er bogført direkte på statuskonto og fremgår ikke af finansieringsoversigten. 21

24 5.5 Deponeringsregler Hørsholm kommune har pr. 31. december deponeret 17,3 mio.kr. Heraf vedrører 7,2 mio.kr. deponering af overskudslikviditet, hvilket er i overensstemmelse lovbekendtgørelsen nr. 225 af 8. april Deponeringen bliver frigivet 1. januar Anbringelse af kommunens likvide beholdninger s forretning med at have et stort overtræk i Danske Bank og investere overskuddet i værdipapirer med en højere forrentning har under de givne forudsætninger givet et tilfredsstillende afkast for Men der synes også at være en umiddelbar risiko ved en pludselig og markant rentestigning. Vi har noteret os, at i 2009 har vedtaget en finansiel strategi som fremadrettet bl.a. regulerer kommunens forvaltning af likvide midler (likviditetsstrategi). Finansiel strategi regulerer ligeledes finansieringssiden (finansieringsstrategi). 5.7 Statsrefusion har i 2009 modtaget følgende i statsrefusion: Tabel 2 (kilde: KommunalDataAnalyse) (Beløb i mio. kr.) Regnskab 2009 Udgifter Regnskab 2009 Refusion Regnskab 2008 Refusion Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov 46,3-2,3-2,1 257,8-0,5-3,0 62,5-6,2-6, Tilbud til udlændinge 2,0-2,1-1, Førtidspensioner og personlige tillæg 62,7-24,1-22, Kontante ydelser 101,3-55,5-51, Revalidering 37,1-20,7-21, Arbejdsmarkedsforanstaltninger 6,1-3,3-2,3 I alt 575,8 114,7 111,9 22

25 Der er særlige krav til revisionen af områder med statsrefusion. Disse fremgår blandt andet af bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder (regnskabsbekendtgørelsen). Det fremgår heraf blandt andet, at der indenfor en årrække, er krav om revision af personsager indenfor alle områder, hvor der kan hjemtages statsrefusion, uanset antallet af sager og beløbenes størrelse. Herved fremgår det også, at revisor i enkelte år kan fravælge revision af personsager indenfor nogle af områderne. For fleksjobområdet er der herudover særligt skærpende krav, idet der skal foretages revision af 50 % af alle sager på området. Med dette udgangspunkt har vi revideret alle væsentlige områder, som er omfattet af statsrefusion og tilskud. Vores revision omfatter områder, der administreres i Social- og Sundhedsforvaltningen og i Børn og Kultur. For 2009 har vi i kraft af områdets overgang til kommunalt regi også foretaget revision af ydelser til forsikrede ledige for perioden fra 1. august til 31. december Der er ligeledes fastlagt særlige krav til rapportering til ressortministerierne, af resultaterne af revisionen for områder med statsrefusion og tilskud, hvilket også fremgår af regnskabsbekendtgørelsen. Herunder er der krav til detaljeringsgraden for rapportering af revisionens grundlag og resultater. Vi har derfor udarbejdet vedlagte bilag 1 til revisionsberetningen "Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder i, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009". Det skal for god ordens skyld nævnes, at redegørelsen er en integreret del af revisionsberetningen, og skal derfor behandles som sådan af Kommunalbestyrelsen. På baggrund af de samlede resultater af revisionen af de sociale og beskæftigelsesmæssige områder, der varetages i Social- og Sundhedsforvaltningen i, kan vi konkludere, at størstedelen af områderne som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er samtidig vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger for de anførte områder. For områderne vedrørende Kontant- og starthjælp efter Aktivloven og Beskæftigelsesloven, Revalidering og forrevalidering mv. efter Aktivloven, samt Integrationsydelse, tilbud, tilskud og særlig støtte efter Integrationsloven er det derimod vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration ikke fuldt ud har været varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og ikke fuldt ud i overensstemmelse med gældende regelsæt. Vi har derfor valgt at afgive revisionsbemærkninger på disse områder, som fremgår af afsnit 2.2. For de områder, som varetages i Børn og Unge er det vores opfattelse, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de gennemgåede områder, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Faxe Kommune CVR-nr

Faxe Kommune CVR-nr CVR-nr. 29 18 84 75 Revisionsberetning af 9. august 2011 vedrørende årsregnskabet 2010 (side 3-36) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 3 2. er på den udførte revision 5 2.1 Revisorerklæring 5 2.2 Revisionens

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31 Birkemose Alle 31 6000 Kolding Tlf.: 3312 6545, Fax: 7583 2776 E-mail: kolding@kr.dk SVENDBORG MUSEUM Revisionsprotokol (side 16-26) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 108 117) Beretning om revisionsaftale BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Hørsholm Kommune. Revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet CVR-nr august 2013

Hørsholm Kommune. Revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet CVR-nr august 2013 Hørsholm Kommune CVR-nr. 70 96 05 16 13. august 2013 af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionserklæring 3 1.2 Bemærkninger

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING AF 11. JANUAR 2017

REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING AF 11. JANUAR 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Rødovre Kommune. Revisionsberetning af 2. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015. CVR-nr. 65 30 73 16. 2. juni 2016

Rødovre Kommune. Revisionsberetning af 2. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015. CVR-nr. 65 30 73 16. 2. juni 2016 Rødovre Kommune CVR-nr. 65 30 73 16 2. juni 2016 af 2. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger, der

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-10) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18

Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18 CVR-nr. 69 11 64 18 Revisionsberetning af 1. august 2011 vedrørende årsregnskabet 2010 (side 3-26) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 3 2. er på den udførte revision 4 2.1 Revisorerklæring 4 2.2 Revisionens

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE BERETNING NR. 13 BERETNING VEDR. REVISIONSAFTALE SIDE

FREDERIKSSUND KOMMUNE BERETNING NR. 13 BERETNING VEDR. REVISIONSAFTALE SIDE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 FREDERIKSSUND KOMMUNE BERETNING NR. 13 BERETNING VEDR. REVISIONSAFTALE

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere