Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave"

Transkript

1 Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Rekvirent: Københavns Kommune Dato: 2. udgave 16. august 2005 Feltarbejde: John Frisenvænge og Morten Elmeros. Tekst: Morten Elmeros, John Frisenvænge, Morten Riis og Martin Hesselsøe

2 Indhold: 1. INDLEDNING METODE OG FELTARBEJDE...4 Padder...4 Krybdyr...4 Flagermus REGISTRERINGER...6 Padder...6 Krybdyr...7 Flagermus VURDERING AF LOKALPLANEN...10 Overordnede kommentarer til lokalplanforslaget...10 Padder...10 Krybdyr...11 Flagermus KONKLUSION OG ANBEFALINGER...13 Konklusion...13 Konkrete ændringsforslag til lokalplanen...13 Anbefalinger LITTERATUR...15 BILAG 1: UNDERSØGTE LOKALITETER...16 BILAG 2: HABITATDIREKTIVETS BILAG IV...17 AMPHI Consult v/martin Hesselsøe er et landsdækkende konsulentfirma som arbejder med biologisk rådgivning og planlægning. Vort speciale er naturovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning. Firmaet har siden 1992 beskæftiget forskellige timelønnede eksperter (biologer, agronomer, forstkandidater, ingeniører, landskabsarkitekter, landinspektører m.fl.). Læs mere om vores arbejde på

3 1. Indledning Københavns Kommune har fremlagt forslag til lokalplan for Karens Minde med tilhørende kommuneplantillæg. Afgørelser i Naturklagenævnet har vist, at Habitatdirektivet har direkte virkning i Danmark. Kommuner er således forpligtet til at belyse forekomst af arter omfattet af Habitatdirektivets artikel 12 i forbindelse med lokalplanlægningen, hvis der er grund til at antage at disse arter findes i området. Ydeligere er kommunen forpligtet til at implementere nødvendige hensyn i lokalplanlægningen til disse arter, hvis undersøgelserne har vist at de findes i området. Inden udarbejdelse af lokalplan for Karens Minde, Kgs. Enghave har Københavns Kommune anmodet Amphi Consult (AMPHI) om at foretage en registrering af forekomster af dyrearter, omfattet af Habitatdirektivets generelle beskyttelse, beskrevet i direktivets artikel 12. Resultaterne af undersøgelsen fremgår af dette notat. Habitatdirektivets artikel 12 forbyder forringelse af yngle- og rasteområder for en række arter, opført på direktivets bilag IV (se bilag 2). Følgende arter på bilag IV kan muligvis findes i området og er derfor eftersøgt i forbindelse med de gennemførte undersøgelser: Spidssnudet frø, grønbroget tudse, markfirben og flere arter af flagermus. Det anses ikke som sandsynligt at øvrige bilag IV arter, kan findes i området, og disse er derfor ikke eftersøgt. Det konkluderes at undersøgelserne i tilstrækkeligt omfang har belyst forekomsten af de beskyttede arter i området. 3

4 2. Metode og feltarbejde Padder Indledende undersøgelser De eneste padder der er nævnt på Habitatdirektivets bilag IV, som kan forventes i området er spidssnudet frø og grønbroget tudse (se bilag 2). Eftersøgning af padder Forekomst af spidssnudet frø er undersøgt om dagen og natten i begyndelsen af april. Forekomst af yngleaktivitet hos grønbroget tudse er undersøgt om natten i maj. Paddeyngel er eftersøgt i vandhullet Mosen med ketsjer i juni. Fouragerende grønbrogede tudser er eftersøgt om natten i juli på de grønne arealer i lokalplanområdet. Ved besøgene er alle forekommende arter af padder noteret. Feltarbejde Undersøgelserne er foretaget følgende dage under de følgende forhold. 4/4 kl og Kontrol af de brune frøers æglægning. Temperatur max. ca. 12 C. Sol, svag-jævn vind. Om aftenen 6-7 C. På denne nat var der omfattende vandring af skrubtudse, og der sås parring og æglægning. Der foregik tillige kvækning og æglægning af butsnudet frø. 30/4 kl Kontrol af de brune frøers æglægning. Skyet, med sløret sol. Svag vind. Temperatur max. ca. 15 C. 1/5 kl Eftersøgning af yngleaktive grønbrogede tudser. Tørt, om eftermiddagen sol. Aften og nat skyet med let regn og svag vind. Temperatur om natten ca. 9 C. 21/5 kl Eftersøgning af yngleaktive grønbrogede tudser. Kraftige byger om dagen, siden lidt sol. Temperatur om natten 10,5-11,5 C. 10/6 kl Eftersøgning af paddeyngel. Overskyet, jævn-frisk vind. Temperatur C. Vejret var ikke ideelt til yngeleftersøgning, men dette betød intet i praksis, da yngel ikke kunne være overset i det lavvandede vandhul. 20/6 kl.ca Kort besigtigelse. 3/7 kl Eftersøgning af fouragerende grønbroget tudse. Svag-let vind, overskyet, Temperatur C. 20/7 kl. ca Kort besigtigelse af vandhul. Eftersøgning af fouragerende grønbroget tudse kl Temperatur max. ca. 18 C. Skyet, enkelte kraftige regnbyger. Om natten C, svag vind og flere byger. Krybdyr Markfirben er den eneste beskyttede krybdyrart, fra Habitatdirektivets bilag IV, der kan tænkes at forekomme i lokalplanområdet. Der fokuseres især på at finde syd- og vestvendte sandede skråninger med græs eller lav vegetation, der efterfølgende undersøges for eventuelle huller som kan være egnet for markfirben. 4

5 Krybdyr og herunder markfirben er eftersøgt samtidig med padderne. Der er ikke observeret krybdyr i området, men observationer der har betydning for krybdyr er noteret. Flagermus Indledende undersøgelser Indledningsvis er der foretaget en litteraturgennemgang for at afgøre hvilke flagermusarter, der kendes fra området omkring Sydhavnen. Eftersøgning efter potentielle yngle- og rasteområder Området ved Karens Minde, Kgs. Enghave, er undersøgt d juni 2005, for at registrere potentielle yngle- og rasteområder for flagermus. Dette kan f.eks. være større gamle træer, bygninger og lignende. Potentielle yngle- og rasteområder er undersøgt for sportegn, som ekskrementer og rester fra byttedyr (insektrester). Fund af sportegn giver en positiv indikation af at flagermus har rastet på lokaliteten. Omvendt kan manglende sportegn ikke bevise at stedet ikke bruges af flagermus, dels fordi det kan være umuligt at finde og undersøge alle huller og sprækker, og dels fordi lokaliteten kan anvendes af rastende flagermus i kortere perioder eller senere på året, når hunner og unger søger væk fra ynglelokaliteten. Endvidere er der typisk flere egnede rastesteder i nærheden af hinanden på lokaliteter, hvor flagermusene har en ynglekoloni. Derfor udpeges alle strukturer med potentielle yngle- og rastesteder for flagermus. Registrering af nataktivitet Der er foretaget en overordnet registrering af nataktiviteten i lokalplanområdet, samt omkringliggende områder, ved lytning med flagermusdetektor. Detektoren omformer flagermusenes orienteringsskrig så de er hørbare for det menneskelige øre. Der er ikke foretaget en fuldstændig kvalitativ artsbestemmelse af flagermusene. Med den anvendte detektor kan alle arter registreres, men detektoren kan ikke skelne skimmelflagermus og sydflagermus, samt bechsteins flagermus, brandts flagermus, frynseflagermus, vandflagermus, damflagermus og pipistrel flagermus. På baggrund af de landsdækkende kortlægninger kan de fleste af arterne i de to grupper dog med stor sandsynlighed udelukkes. Yderligere er præcis artsbestemmelse mindre væsentlig i denne sammenhæng, da samtlige danske flagermusearter er omfattet af bestemmelserne i Habitatdirektivets artikel 12. Feltarbejde Registrering af flagermusenes brug af området blev udført i nætterne fra d. 20. til d. 22. juni Området blev undersøgt med flagermusdetektor og en kraftig lygte. Lytningerne udførtes i tidsrummet fra omkring solnedgang og 4 timer frem. Lokalplanområdet blev gennemgået til fods således at de forskellige delområder og potentielt gode fourageringslokaliteter blev besøgt et par gange på forskellige tidspunkter af natten. Forholdene for registrering af flyvende flagermus var gode natten mellem d juni. Natten d juni var der en frisk vind, der kan have begrænset flagermusenes brug af alle potentielle fourageringsområder og reduceret effektiviteten af registreringsmetoden. 5

6 3. Registreringer Padder Baggrundsoplysninger om beskyttede arter Grønbroget tudse (Bufo viridis) yngler på egnede lokaliteter flere steder i Danmark, og er bl.a. kendt langs kysterne fra Amager til Køge. Den yngler i solbeskinnede vandhuller og favoriseres af så lidt vegetation som muligt. Den klarer sig dårligt i konkurrence med andre padder, men kan til gengæld klare sig på lokaliteter med ekstreme forhold, fx relativ høj saltholdighed. Den fouragerer om natten på områder med sparsom vegetation, og ses i byområder ofte i vejkanter, på gårdspladser og parkeringspladser. Om dagen gemmer den sig under sten eller i huller. Om vinteren søger den ned i dybe huller. Grønbroget tudse har tidligere ynglet i de 4 vandhuller der ligger på Sydhavnstippen. Vandhullerne blev gravet i 1993 i forbindelse med naturpleje for grønbroget tudse /1, 2/. Derudover har grønbroget tudse gjort yngleforsøg i Enghave Kanal og Gåsebækrende, men om de har haft ynglesucces vides ikke. I Valbyparken ligger der flere vandhuller (Frøparken, temahaverne og Tudsemindesø), hvor grønbroget tudse tidligere har ynglet. Spidssnudet frø (Rana arvalis) er almindelig i det meste af Danmark. Den yngler i meget forskellige vandhuller, men foretrækker vandhuller med en meget lavvandet bredzone, gerne med sumpvegetation eller oversvømmet græs. Spidssnudet frø opholder sig relativt tæt på ynglevandhullet, selv uden for yngletiden, og den trives derfor bedst, hvor der er enge eller moser nær yngleområderne Om vinteren søger den ned i dybe musehuller eller selvgravede huller. Den nærtbeslægtede art butsnudet frø er ikke mulig at skelne fra spidssnudet frø i alle livsstadier. Beskrivelse af potentielle paddelokaliteter Det eneste mulige ynglested for padder er vandhullet i den sydlige del af området, lokalt betegnet Mosen (se bilag 1). Mosen er et lavvandet vandhul med areal på ca. 140 m². Vandfladen dækkes om sommeren af tæt sumpvegetation, bl.a. Smalbladet Dunhammer, Grenet Pindsvineknop, Hestehale, Star sp. og laverevoksende sumpplanter. Vandhullet er gravet i sommeren 1989, og en mindre bestand af grønbroget tudse ynglede på stedet i begyndelsen af 1990erne /1/. I 1993 blev en del dyr flyttet til vandhullet fra jernbaneudgravningen /2/. I løbet af 1990erne groede vandhullet til med rørskov, men det er senere blevet oprenset. Ifølge lokale beboere ynglede grønbroget tudse i vandhullet lige efter oprensningen. På nuværende tidspunkt er vandhullet for tilgroet til at være et velegnet ynglested for grønbroget tudse. Det er derimod velegnet for skrubtudse, salamandere og brune frøer. Et mindre område omkring vandhullet holdes med lavt græs ved slåning og lejlighedsvis afgræsning med heste og er potentielt fødesøgningsterræn for grønbroget tudse. Der findes i området en del bunker af sten, brædder og andet affald, som kan fungere som skjulesteder og overvintringssteder for padder. Registreringer af padder I vandhullet er der dette år (2005) registreret skrubtudse, butsnudet frø og lille vandsalamander. Det er dog kun skrubtudse og lille vandsalamander, der er fundet som yngel. På de tørre områder er der kun fundet skrubtudse og lille vandsalamander. Den mest almindelige padde i området er skrubtudse. Natten efter d. 4/4 blev der optalt 126 hanner og 20 hunner af skrubtudse i vandhullet, og der var flere ægstrenge. 30/4 og 6

7 21/5 blev der observeret mange haletudser af skrubtudser i vandhullet. Den 10/6 var der stadig yngel af skrubtudse, de fleste stadig som haletudser, men der var også enkelte nyforvandlede skrubtudser. Den 20/6 var vandhullet næsten udtørret, men i en lille rest vand var der stadig haletudser. Efter ynglesæsonen er der observeret voksne skrubtudser i vandhullet d. 21/5, 10/6, 20/6 og 3/7. Skrubtudse er desuden fundet fouragerende rundt omkring på hele arealet. Lille vandsalamander er registreret d. 4/4 hvor et individ blev fundet på vandring på land og et individ blev fundet i vandhullet d. 30/4, og d. 10/6 blev der fundet en han, to hunner og flere larver af lille vandsalamander i vandhullet. Der er observeret butsnudet frø i vandhullet d. 21/5. Men der er ikke fundet spor efter æglægning af spidssnudet frø og butsnudet frø. Spidssnudet frø Der er ikke registreret spidssnudet frø i området. Det vurderes at hele området, herunder byggeområderne, er egnede levesteder for brune frøer, herunder spidssnudet frø. I byen findes spidssnudet frø dog især ved større sammenhængende naturområder som Vestamager og Utterslev Mose. Arten foretrækker den fugtige randzone omkring vandhuller, søer og åer som levested. I Sydhavnen er forekomst af butsnudet frø derfor mere sandsynlig end forekomst af spidssnudet frø. Grønbroget tudse Der er ikke registreret grønbroget tudse i området dette år (2005), men da den tidligere er registreret på lokaliteten, og som ynglende i vandhullet, kan dette års manglende registreringer ikke udelukke at den fortsat findes på lokaliteten. Arten findes i Valbyparken og nær Tippen. Øresundsbanen, der ligger umiddelbart syd for lokaliteten er en spredningsbarriere, idet tudserne næppe kan krydse skinnerne. Tudserne kan krydse jernbanen ved flere sti- og vejoverføringer, men etablering af jernbanen har med sikkerhed medført øget isolation af tudserne ved Karens Minde fra de øvrige bestande. Dette har mindsket overlevelseschancerne for bestanden i Karens Minde. Krybdyr Baggrundsoplysninger om beskyttede arter Markfirben (Lacerta agilis) kan træffes i hele Danmark, men er ikke almindelig. Den lever i små kolonier, hvor hvert markfirben har sit eget hul. Oftest findes hullet på en sydvendt skrænt. Markfirben lægger sine æg i et sandet område, helst uden for megen vegetation, i nærheden af kolonien. Kolonien skal desuden ligge tæt på flere varierende biotoper. Om vinteren graver firbenene sig ned i jorden, typisk ved en sydvendt skrænt. De nærmeste fund er gjort på Amager Fælled og i Strandparken ved Køge bugt. Arten er således ikke kendt fra området omkring Sydhavnen, og forekommer sjældent i bymæssig bebyggelse. Registreringer af krybdyr Der er ikke registreret krybdyr i lokalplanområdet. Det mest sandsynlige krybdyr er snog, der bl.a. lever i Valbyparken, hvor der er flere vandhuller og forekomst af grønne frøer. Det enlige vandhul i lokalplanområdet giver næppe tilstrækkeligt fødegrundlag til at opretholde en snogebestand, selvom der er bunker af sten, brædder og andet affald, der ligger i nærheden af vandhullet, som kan fungere som skjulested og overvintringssted for snog. 7

8 Markfirben Der er ikke registreret markfirben indenfor området, og der er ikke registreret egnede levesteder for markfirben. Terrænet på Karens Minde er for skygget, for bevokset og for befærdet til at være egnet levested for markfirben. Flagermus Baggrundsoplysninger om beskyttede arter En litteraturgennemgang af eksisterende oplysninger om flagermus viser, at der kan forekomme seks forskellige arter i Københavnsområdet: brunflagermus, skimmelflagermus, dværgflagermus, vandflagermus, troldflagermus og langøret flagermus /3, 4/. Brunflagermus (Nyctalus noctula) er forholdsvis jævnt udbredt og almindeligt forekommende på Sjælland. Den jager over lysninger i skovområder, men træffes også jagende over åbne parklandskaber og bevoksninger ved bebyggelse. Bestanden er meget sårbar overfor fældning af gamle træer, da brunflagermus er helt afhængig af hulheder i træer til yngle- og rastesteder. Der er aldrig registreret ynglekolonier af brunflagermus i bebyggelse i Danmark. Skimmelflagermus (Vespertilio murinus) er udbredt og hyppigt forekommende i Nordsjælland. Fra resten af Sjælland foreligger kun enkelte, spredte registreringer. Skimmelflagermus jager i større grad end andre arter i åbne landskabstyper, og har tilpasset sig livet i bynære omgivelser. Skimmelflagermus har oftest yngle- og rasteområder i bygninger. Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) er udbredt og almindeligt forekommende på hele Sjælland. Dværgflagermus har et bredt spektrum af levesteder. Den kan findes jagende i åbne løvskove, i parklandskaber, i villahaver, og ved træer og buske langs søer og vandløb. Dværgflagermus har ofte yngle- og rasteområder i bygninger. Vandflagermus (Myotis daubentonii) er forholdsvis jævnt udbredt og almindeligt forekommende på Sjælland. Vandhuller og moser med rolige, åbne vandflader med store træer i nærområdet er vigtige levesteder for vandflagermus. Den har meget sjældent yngle- og rastesteder i bygninger. Troldflagermus (Pipistrellus nathusii) forekommer i spredte, små lokale bestande på Sjælland. Troldflagermus findes hovedsageligt i tilknytning til områder med åbne skov- og parklandskaber. Dens yngle- og rastesteder er oftest i hulheder i træer. Troldflagermusens specifikke habitatkrav medfører, at den er sjælden indenfor dens udbredelsesområde. Langøret flagermus (Plecotus auritus) forekommer i spredte, små lokale bestande på Sjælland. Langøret flagermus findes hovedsageligt i tilknytning til områder med åbne skovog parklandskaber og tilgroede frodige haver. Langøret flagermus har ofte yngle- og rasteområder i bygninger tæt ved egnede fourageringsområder. Bevaringsstatus for de danske bestande af alle seks potentielt forekommende arter vurderes som gunstige /5/. Desuden er bestandene af brunflagermus, vandflagermus, troldflagermus og langøret flagermus sårbare i henhold til den danske rødliste /6/. Registreringer af yngle- og rastesteder Lokalplanområdets nordlige del omkring Karens Minde-bygningerne har karakter af haveog parkanlæg med mange store gamle træer. Den midterste og sydlige del har en mere eller mindre uplejet karakter med små parceller omkranset af tætte bevoksninger med 8

9 vildtgroende træer og buske. De åbne parceller anvendes i vekslende grad til græsning. Der er etableret et mindre vandhul i den sydligste del af lokalplanområdet. Der blev ikke konstateret yngle- og rasteområder i lokalplanområdet. De store træer i den nordlige del af lokalplanområdet kan være opholdssteder for flagermus. Desuden er de eksisterende bygninger ved Karens Minde og institutionerne potentielle opholdssteder for de flagermusarter, der kan have yngle- og rasteområder i bebyggelse. Registrering af nataktivitet Der blev registreret fouragerende brunflagermus og skimmelflagermus ved lokalplanområdet Karens Minde og kolonihaverne i Frederiksholm Haveforening. Desuden registreredes regelmæssigt jagende brunflagermus og skimmelflagermus ved Fragtvej syd for lokalplanområdet. De første brunflagermus blev registreret før kl. 22:00. Efter midnat faldt aktiviteten af jagende flagermus. Der var større aktivitet af jagende flagermus om natten d i forhold til d juni. Forhold for registrering af flyvende flagermus d juni var gode. Natten d juni var der en frisk vind, der kan have begrænset flagermusenes brug af alle potentielle fourageringsområder og reduceret effektiviteten af registreringsmetoden. 9

10 4. Vurdering af lokalplanen Københavns Kommune har fremsat Forslag til lokalplan Karens Minde med tilhørende kommuneplantillæg. I det følgende forholder vurderingerne og anbefalingerne sig til denne plan. Overordnede kommentarer til lokalplanforslaget. Efter oplysninger fra kommunen har vandhullet Mosen tidligere været beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Efter etablering af baneudgravningen er vandstanden sunket så meget, at vandhullet ikke længere regnes som beskyttet. Dette forringer paddernes vilkår i området, da vandhullet dermed kan fjernes eller ændres uden dispensation. Under Nedsivning af regnvand på side 12 nævnes den svingende vandstand i vandhullet Mosen. Dette forhold er så vidt vides tilsigtet ved vandhullets etablering, da det er med til at give optimale forhold for padder. Muligheden for udtørring sikrer, at vandhullets tilstand ikke ændres radikalt ved udsætning af fisk, og den omtalte anbefaling fra Miljøkontrollen bør derfor snarere være et krav. Vandhullet er etableret med henblik på at sikre ynglemuligheder for grønbroget tudse og andre padder. En eventuel omdannelse til en permanent sø med fisk vil være en klar forringelse af lokaliteten og i modstrid med det oprindelige formål med etablering af vandhullet. På den anden side er der pga. den svingende vandstand risiko for at vandhullet oftere tørlægges, hvis en del af det nuværende regnvandstilløb fremover føres til kloak. Vandføringen er allerede forringet efter etablering af jernbanen. Det bør derfor sikres, at tilstrømningen af regnvand til Mosen ikke reduceres yderligere pga. byggeriet. Terrænet øst for plejeboligerne (Delområde 1A) bør udformes så regnvandet fra grunden fortsat løber til Mosen. Om nødvendigt kan der overvejes tilledning af tagrendevand. Padder Der er i 2005, ikke registreret paddearter der er på Habitatdirektivets bilag IV. Tidligere er der dog registreret grønbroget tudse i området, og denne undersøgelse kan ikke endeligt afgøre, at grønbroget tudse ikke længere findes på arealet. Derfor vurderes det at vandhullet og de omkringliggende arealer bør vurderes, som levested for grønbroget tudse. Det skal dog pointeres at det anses som overvejende sandsynligt, at bestanden af grønbroget tudse allerede er uddød, samt at der er meget lille sandsynlighed for, at en eventuel nuværende bestand af grønbroget tudse, ville kunne overleve ret længe under de eksisterende forhold. Under de eksisterende forhold er de grønne områder i lokalplanområdet ikke særligt egnede som yngle- og fødesøgningsområde for grønbroget tudse. I umiddelbar nærhed af lokalplanområdet findes der områder, der har større potentiel værdi som fourageringsområde for grønbroget tudse, end parkområdet ved Karens Minde. Dette indbefatter bl.a. stierne i områdets haveforeninger mm. Særskilt vurdering af byggeområderne 1A og II s nuværende økologiske betydning Byggeområderne 1A og II er vurderet i forhold til hvorvidt de er egnede som fourageringsområde for grønbroget tudse. Der er desuden foretaget eftersøgning af grønbroget tudse på disse arealer. 10

11 Det vurderes at byggeområderne 1A og II, i deres nuværende tilstand, ikke har betydning som fourageringsområde for grønbroget tudse. Cirka halvdelen af det vestlige byggeområde (delområde 1A) er bevokset med træer og buske. Resten er bevokset med græs. Ved besøgene i 2005 var kun en mindre del af græsset slået, mens resten var bevokset med høj og tæt græs- og urtevegetation. Det vurderes at dette område ikke i sin nuværende tilstand har betydning som fourageringsområde for grønbroget tudse. Det sydøstlige byggeområde (delområde II) består af åbne områder afvekslende med mere eller mindre tæt buskads. Den nordligste del har været afgræsset, men er i dag domineret af Kæmpe-Bjørneklo. Den sydlige del er bevokset med højt græs, brombær mv. Det vurderes at dette område, i sin nuværende tilstand, ikke har betydning som fourageringsområde for grønbroget tudse. Særlige forhold i anlægsfasen Byggefelternes udformning vil i anlægsfasen medføre, at padder, der vandrer til området fra øst og vest har stor risiko for at krydse udgravninger til kældre og fundamenter, samt arkæologiske prøvegrøfter. Det anbefales derfor at undgå dybe udgravninger med stejle kanter i de perioder hvor padderne vandrer, særligt under forårsvandringen i marts og april. Om nødvendigt kan udgravninger i denne periode afskærmes med paddehegn. I forhold til vandringer fra nord og syd vil der ikke være væsentlige problemer. Krybdyr Der er ikke fundet markfirben eller egnede lokaliteter indenfor lokalplanområdet. Flagermus Yngle- og rastesteder Der vurderes at der ikke kan være væsentlige potentielle yngle- og rastesteder for flagermus i de to byggefelter i Karens Minde-området. Træerne er endnu for unge til at have større hulheder, der kan være opholdssteder for flagermus. De store træer på den nordlige del af området ved Karens Minde og eksisterende bebyggelse er de vigtigste potentielle opholdssteder for flagermus i området. Den tidlige forekomst af brunflagermus tyder på, at der findes mindst et sommeropholdssted i de store træer i nærområdet. Brunflagermus og skimmelflagermus har forholdsvis store fourageringsområder omkring deres ynglekolonier. Det formodes, at der ikke er regelmæssige forekomster af dværgflagermus, vandflagermus, troldflagermus og langøret flagermus på Karens Minde. Umiddelbart har området en karakter, der kunne være fourageringsområde for dværgflagermus. Området ved Karens Minde er sandsynligvis for åbent og træerne er for unge til at tilfredsstille de fire arters krav til levesteder. Desuden mangler vandflagermusen typiske fourageringsområder. Den i lokalplanen foreslåede bebyggelse i byggefelterne 1A og II, vurderes ikke at medføre en forringelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for flagermus. Fourageringsområder Som fourageringsområde for brunflagermus og skimmelflagermus vurderes Karens Minde ikke at have stor betydning for områdets bestande. Der er mange fourageringsmuligheder for flagermusene ved kolonihaveforeningerne og andre grønne områder i nærområdet. 11

12 Kortklippede græsplæner som f.eks. udgør størstedelen af Valbyparken, har dog begrænset værdi som fourageringsområde for flagermus, da der ikke findes gode insektforekomster i løbet af hele sommerhalvåret. Den foreslåede bebyggelse i byggefelterne 1A og II, vil indskrænke fourageringsmulighederne i lokalplanområdet, men det vurderes ikke at medføre en betydende forringelse af leveforholdene for flagermusbestandene i Københavns Sydvest-område. 12

13 5. Konklusion og anbefalinger Konklusion Det vurderes at lokalplanforslaget som det foreligger, ikke har negative konsekvenser for arter der er nævnt på Habitatdirektivets bilag IV. Der er fortsat mulighed for at finde grønbroget tudse i området, men det vurderes at lokalplanforslaget efter udbygningen ikke giver grønbroget tudse ringere betingelser end der findes i området på nuværende tidspunkt. Således kan lokalplanen gennemføres uden at påvirke områdets økologiske funktionalitet for de beskyttede arter, og planen vurderes derfor ikke at være i konflikt med Habitatdirektivets artikel 12 /7/. Dog anbefales det, at der i anlægsfasen tages hensyn til eventuelle padder i området. Derfor skal dybe udgravninger i med stejle kanter undgås i de perioder hvor padderne vandrer i området, særligt under forårsvandringen i marts og april. Eventuelle udgravninger i denne periode skal afskærmes med paddehegn. Sammenlignet med situationen idag er der gode muligheder for at forbedre levevilkårene for grønbroget tudse og andre padder indenfor rammerne af lokalplanforslaget. Forbedringer i forhold til situationen idag kan ikke kræves som en konsekvens af Habitatdirektivets beskyttelse, når planerne efter anlægsfasen ikke forventes at påvirke eksisterende levesteder. Konkrete ændringsforslag til lokalplanen Herunder angives forslag til relevante bestemmelser som bør indgå i dele af lokalplanens juridisk bindende del, for at sikre at projektet gennemføres under omfattende hensyn til levemuligheder for beskyttede padder i området, og i øvrigt i overensstemmelse med anden lovgivning. Det anbefales at ændre 7 stk. 2a, så vandhullet Mosen ikke kun sikres i videst muligt omfang, men så vandhullet sikres mod yderligere vandstandssænkning som følge af det lokalplanlagte byggeri. Udover dette konkrete ændringsforslag til lokalplanens bestemmelser, så kan kommunen betinge sig, at bygherren tager hensyn til vandrende padder i forbindelse med anlægsarbejdet. Denne betingelse kan typisk stilles i forbindelse med udstedelse af grave-støbe tilladelse. Dette anses for særligt relevant, hvis der sker udgravninger i forårsperioden (april-maj). Da der ikke er observeret beskyttede arter i forbindelse med undersøgelserne i 2005, anses sådanne krav ikke som en betingelse for at kunne gennemføre planen. Beskyttelsesforanstaltningerne vil især gavne skrubtudse i området, som ikke er beskyttet af Habitatdirektivet. Anbefalinger Herunder fremføres en række forslag til forbedringer og pleje af naturen på arealet. Disse forslag skal ses som inspiration og idéer som ikke er påkrævet for at sikre at lokalplanen overholder Habitatdirektivets bestemmelser. 13

14 Grønbroget tudse Hvis det ønskes fortsat at bevare levemuligheder for grønbroget tudse nord for jernbanen så er det helt afgørende at pleje vandhullet (kaldet Mosen ) indenfor det aktuelle lokalplanområde. Dette vandhul er det eneste potentielle ynglested nord for jernbanen. Den nødvendige pleje omfatter vegetationsrydning for at sikre et meget lysåbent vandhul gerne med områder i bredzonen næsten uden vegetation. Endvidere kan byggeri generelt medføre nye barrierer for paddernes vandringer. En af de barrierer, som påvirker paddevandringerne og forøger paddernes opholdstid på vejen, er høje kantsten. Vi anbefaler derfor anvendelse af kantsten med en skrå kant eller flade kantsten med maksimalt 3 cm højde over vejbanen. Flagermus Ved den overordnede planlægning bør der bevares et større, sammenhængende netværk af grønne arealer i Københavns sydvest-området for at sikre flere forskelligartede fourageringsområder for flagermusene med gode insektforekomster i løbet af hele sommerhalvåret. 14

15 6. Litteratur /1/ Fog, K., 2001: Den grønbrogede tudse på Tippen i København Ornis Consult for Københavns Kommune /2/ De grønbrogede tudser i Sydhavnskvarteret. Rambøll for A/S Øresundsforbindelsen september /3/ Baagøe, H.J. (2001). Danish bats (Mammalia: Chiroptera): Atlas and analysis of distribution, occurrence, and abundance. Steenstrupia 26: /4/ Baagøe, H.J. & Jensen, T.S. (red.) (in prep.). Dansk Pattedyratlas. /5/ Danmarks Miljøundersøgelser (2000). Naturtyper og arter omfattet af EFhabitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Faglig rapport fra DMU, nr /6/ Miljø- og Energiministeriet 1998: Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Miljøog Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen, 219s. /7/ Contribution to the interpretation of strict protection of species (Habitat Direktive Article 12), Rapport fra international arbejdsgruppe under ledelse af Skov- og Naturstyrelsen, April (Denne rapport skal anvendes af EU kommissionen i forbindelse med en officiel vejledning til artikel 12, som er under udarbejdelse). 15

16 Bilag 1: Undersøgte lokaliteter Det undersøgte lokalplanområde Karens Minde, Kgs. Enghave. Bilag 1: Undersøgte lokaliteter 16

17 Bilag 2: Habitatdirektivets bilag IV Bilag 2: Habitatdirektivets bilag IV 17

18 Bilag 2: Habitatdirektivets bilag IV 18

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3 Mariager Fjord Kommune Teknik og Miljø Østergade 22 9510 Arden Att: Bjarke Jensen NOTAT: Vurdering af lokalplanforslag 49/2011 i forhold til bilag IV arter Tekst og feltarbejde: Rune Sø Neergaard, Jule

Læs mere

VURDERING OG ANBEFALINGER...

VURDERING OG ANBEFALINGER... Hillerød Kommune Trollesmindeallé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Titel: Registrering af bilag IV arter i byudviklingsområdet Ullerød Nord. Feltarbejde: John Frisenvænge. Tekst: John Frisenvænge

Læs mere

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Formål: At få indsigt i forekomsten af flagermus i 90 punkter fordelt på både Tofte Skov og Høstemark. Metode og tilknyttede kommentarer: Automatiske

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund.

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. NIRAS Sortemosevej 19 3450 Allerød Att: Anna Dall nr. LIFE02/ef.: NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. Dato: 3. udgave

Læs mere

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune.

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune. Bilag til SMV-screening Navn på plan Spildevandstillæg 6 Dato for screeningen 08.09.16 Screenet af Steen Roed Generelt for flagermus Der er i 2012-2014 udført en omfattende undersøgelse af flagermus i

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

Flagermus Chiroptera sp. teknisk anvisning til ekstensiv overvågning

Flagermus Chiroptera sp. teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard & Hans J. Baagøe Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr: Titel: Overvågning af flagermus

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet

Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet 1 Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet Hermed fremsendes et notat som beskriver den foretagne registrering af flagermus ved Alling Sø, Alling Å og Allinggård

Læs mere

BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)...

BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)... Hillerød Kommune Trollesminde Allé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Foreløbigt bidrag vedrørende miljøvurdering af Helhedsplanen for ULLERØD NORD (december 2014) Tekst: Rune Sø Neergaard, John

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD 29. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217667297 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med etablering af omløb ved Mølledam i Usserød Å

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med etablering af omløb ved Mølledam i Usserød Å Center for Teknik Ådalsparkvej 2, Hørsholm 2970 Dato: 1.6.2017 Center for Teknik Team Miljø horsholm.dk Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med etablering af omløb ved Mølledam i Usserød

Læs mere

Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009

Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009 Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009 I foråret 2009 undersøgte jeg på vegne af DN Køge vandhuller for paddeforekomster på Svenstrup Gods arealer. Ét væsentligt

Læs mere

Padder og krybdyr i Sydhavnen 2007

Padder og krybdyr i Sydhavnen 2007 Padder og krybdyr i Sydhavnen 2007 Rekvirent: Københavns Kommune, Center for Park og Natur Dato: 1. udgave 27. november 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge Tekst: John Frisenvænge Indhold: 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende i delområde I i lokalplan 72 for

Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende i delområde I i lokalplan 72 for Boligejendom ApS v. Procasa Nørre Voldgade 22, 1. sal 1358 København K Att.: Steen Fischer Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende

Læs mere

Indledende foreløbig vurdering af påvirkning af natlyssværmer ved etablering af ny midlertidig perron ved Rødby Færgehavn

Indledende foreløbig vurdering af påvirkning af natlyssværmer ved etablering af ny midlertidig perron ved Rødby Færgehavn Ringsted Femern Banen Projekteringsfasen, NIRAS + Rambøll Notat Dato 07-05-2014 RFB_05_03_04_Nr1501 Naturvurdering af perron på Rødby Station Indledende foreløbig vurdering af påvirkning af natlyssværmer

Læs mere

NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden af grønbroget tudse. 2. udgave. Forfatter: John Frisenvænge.

NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden af grønbroget tudse. 2. udgave. Forfatter: John Frisenvænge. Til: DONG Energy Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV Att: Birte Hansen (birha@dongenergy.dk) 26. marts 2008 NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening: solfangerfelt, Myrekærvej 3, 4652 Hårlev Dato for screeningen 13.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2010

Overvågning af padder Randers kommune 2010 Overvågning af padder Randers kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2014

Overvågning af padder Randers kommune 2014 Overvågning af padder Randers kommune 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Indsats for særligt beskyttede padder Motorveje medfører generelt konflikter mellem den tætte trafik og dyrearters vandring og behov for beskyttede levesteder. I 2004

Læs mere

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø.

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø. J. nr. LIFE02/ef.: LCA Lyngby-Tårbæk Kommune Att1: Gert Juhl og Att2: Lone Güldner Kolenda Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby

Læs mere

Naturstyrelsen Østsjælland Syvstjernen Fægyden Værløse

Naturstyrelsen Østsjælland Syvstjernen Fægyden Værløse Naturstyrelsen Østsjælland Syvstjernen Fægyden 1 3500 Værløse Dispensation til at rydde pilekrat i Bringe Mose, matr.nr. 39 Borup Sø, 88 Kr. Værløse By, 23b Bringe By m.fl., beliggende på Værløse Flyvestation.

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Januar 2010 Tekst: W. Vries & Lars Briggs Feltarbejde: L. Briggs, W. de Vries, W. Lenschow & P. Ravn Figurer og billeder:

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Tre Huse Aps v/ Jesper Holm og Nina Jacobsen Grønholtvej Fredensborg. Vand og Natur Lisa Groth

Tre Huse Aps v/ Jesper Holm og Nina Jacobsen Grønholtvej Fredensborg. Vand og Natur Lisa Groth Tre Huse Aps v/ Jesper Holm og Nina Jacobsen Grønholtvej 72 3480 Fredensborg Vand og Natur Lisa Groth 72 56 23 90 Ligr@fredensborg.dk Sagsnr. 15/35894 09-12-2015 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Overvågning af padder, Silkeborg kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for

Læs mere

Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet

Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet 1 Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet Hermed fremsendes et notat som beskriver undersøgelserne for ynglekolonier i Nordskovvej-tracéet

Læs mere

Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16

Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2013 Indhold Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16 Tekst & fotos:

Læs mere

Dispensation til oprensning af 3 sø

Dispensation til oprensning af 3 sø Dato: 14. januar 2016 Niels Jørgen Møller Nielsen Præstevejen 157 Glerup 9631 Gedsted Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-52186 Dokumentnr.: 820-2016-12517 Sagsbehandler:

Læs mere

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg kommune Indhold Indledning 4 Stor Vandsalamander 5 Strandtudse 8 Grønbroget

Læs mere

Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg

Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg Rapport udarbejdet for Orbicon af Jan Durinck, Elsemarie Nielsen & Thomas Johansen, november 2015 Dansk Bioconsult Indhold Metode... 3 Undersøgelsesområder

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Oplægget indeholder bidrag fra: Lars D. Bruun (Syddjurs Kommune) Mette Bjerre (Furesø Kommune) Vejdirektoratet Peer Ravn (Amphi Consult) John

Læs mere

Teknisk notat. Kortlægning af flagermus i Svanninge Bakker, Gråsten skovene og Frøslev Plantage Vedlagt : Kopi til : 1 INDLEDNING

Teknisk notat. Kortlægning af flagermus i Svanninge Bakker, Gråsten skovene og Frøslev Plantage Vedlagt : Kopi til : 1 INDLEDNING Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Kortlægning af flagermus i Svanninge Bakker, Gråsten skovene og Frøslev Plantage 2010 26. november

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Overvågning af padder - baseline 2012

Overvågning af padder - baseline 2012 Overvågning af padder - baseline 2012 66 Herning Århus, Etape 6620 og 6625 Funder Låsby Notat 11. november 2012 (1. udgave) Af Per Klit Christensen og Martin Hesselsøe AMPHI Consult er et landsdækkende

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til at oprense sø på matr.nr. 15 dr Kirke Værløse By, Værløse.

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til at oprense sø på matr.nr. 15 dr Kirke Værløse By, Værløse. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til at oprense sø på matr.nr. 15 dr Kirke Værløse By, Værløse. Natur og Miljø har modtaget en ansøgning om dispensation til at oprense en sø beliggende på de

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Flagermus projekt. I Sønderborg kommune

Flagermus projekt. I Sønderborg kommune Flagermus projekt I Sønderborg kommune A.Andersen november 2012 Augustenborg den 12 november 2012 Flagermusprojekt i Sønderborg kommune Baggrunden for at DN-Sønderborg har valgt at arbejde med flagermusen

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Klokkefrøen i Slagelse Kommune Fra tidligere at have været vidt udbredt

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø.

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø. Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk

Læs mere

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6 Grontmij Carl Bro A/S 7. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Morten Christensen, Carl Bro Kontrolleret af Jakob Ingerslev, Carl Bro Godkendt af Maria Christensen og Mette Jeppesen, NIRAS Granskoven

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2012 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2012 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Miljøvurderingsdag 19/8-2015 Martin Hesselsøe (mh@amphi.dk) Biologisk konsulentarbejde siden 1993 Ca. 20 konsulenter

Læs mere

Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer bilag IVa- eller bilag IVbarter på ejendommen, jf. vedlagte liste.

Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer bilag IVa- eller bilag IVbarter på ejendommen, jf. vedlagte liste. Lovliggørende dispensation til oprensning af sø. Afslag på ansøgning om dispensation til at anlægge forbindelse imellem søen og et kunstigt anlagt bassin på matr. nr. 17a Kirke Værløse samt påbud om at

Læs mere

Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com. Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø

Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com. Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø Ejendommen på matr. nr. 8e, Alsønderup By, Alsønderup,

Læs mere

VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE

VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE Bilag 3 Gunderup Grus- og Stenleje VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE Natur 1. september 2016 Projekt nr. 218734 Dokument nr. 1220912152 Version 1 Udarbejdet af RBL Kontrolleret af CHG Godkendt

Læs mere

FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE...

FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE... Att: Jacob Heilmann-Clausen Københavns Universitet 15. april 2014nr. LIFE02/ Titel: Afrapportering af baseline-undersøgelse af padder i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013 Tekst og kort: Rune Sø Neergaard

Læs mere

Nye metoder til undesøgelse af vandhuller www.amphiconsult.dk

Nye metoder til undesøgelse af vandhuller www.amphiconsult.dk Nye metoder til undesøgelse af vandhuller Amphi Consult Naturstyrelsen nye metode til bilag II arter i N2000. Eksempel på andre metoder Novana-metoden Nye metoder under udvikling Hvad betyder fund af bilag

Læs mere

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 Formål: Med dette naturplejeprojekt har Roskilde Kommune i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Den Europæiske Union og lokale lodsejere skabt en række

Læs mere

Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station

Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station Notat udarbejdet for Egedal kommune af AGLAJA juni 2011 Indhold Sammenfatning...3 1. Overordnet områdebeskrivelse...3 1.1 Rammelokalplanområdet...3

Læs mere

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Att: John Mønsted / Susanne GregersenKeld Andersen 10. januar 2013 J. nr. LIFE02/ef.: LCA Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T:

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T: Notat Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land 10. november 2011 INDLEDNING I november 2008 indgik de partier i folketinget,

Læs mere

KAN MAN ERSTATTE NATUR?

KAN MAN ERSTATTE NATUR? KAN MAN ERSTATTE NATUR? - E K S E M P L E R O G E R F A R I N G E R M E D S Æ R L I G T U D G A N G S P U N K T I B I L A G I V A R T E R M A R T I N H E S S E L S Ø E A M P H I C O N S U LT M H @ A M

Læs mere

Ejendommene matr. nr. 3 acs, 3 gc, 3 aqæ, 88 q, 4 po og 1 ai Gilleleje By, Gilleleje, Peter Fjelstrups Vej 7

Ejendommene matr. nr. 3 acs, 3 gc, 3 aqæ, 88 q, 4 po og 1 ai Gilleleje By, Gilleleje, Peter Fjelstrups Vej 7 Torben Bækgård Skovhus Arkitekter Gl. Kongevej 74C, 1. Sag: 2016/09071 004 Id: 007882 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 08. april 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3

Læs mere

Notat: Flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej vest juliseptember

Notat: Flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej vest juliseptember 1 Notat: Flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej vest juliseptember 2013 Hermed fremsendes et notat som beskriver den foretagne registrering af flagermus ved den planlagte

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune

Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune Habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med forsat indvinding af kalk på Kongerslev Kalk samt udvidelse af graveområdet mod nord og vest Debatfase 18. december 2014 til 16. februar 2015 Kongerslev Kalk

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

RAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2

RAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2 Vejdirektoratet 26. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Grontmij Carl Bro A/S Kontrolleret af MAC Godkendt af MXJ RAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2 Flagermus

Læs mere

Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller for Kanalforbindelsen

Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller for Kanalforbindelsen v/ Lars Briggs, Syddanske Forskerparker, Forskerparken 10, 5230 Odense M, SE nr.: 1669 3502, tlf: 6315 7143, fax: 6593 2309, mobil: 2161 0797, email: nd@amphi.dk Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2009

Overvågning af padder Randers kommune 2009 Overvågning af padder Randers kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Energinet.dk. April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK. VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af flagermus

Energinet.dk. April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK. VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af flagermus Energinet.dk April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af flagermus PROJEKT: BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af

Læs mere

Furesø Kommune modtog den 27. januar 2011 jeres ansøgning om dispensation til at etablere en ridesti gennem Gisselfeld Eng og en bro over Tibberup Å.

Furesø Kommune modtog den 27. januar 2011 jeres ansøgning om dispensation til at etablere en ridesti gennem Gisselfeld Eng og en bro over Tibberup Å. Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 2 3500 Værløse Dispensation til at anlægge ridesti gennem Gisselfeld Eng og bro over Tibberup Å, beliggende matr. nr. 31 a Jonstrup Vang, Værløse. Furesø Kommune modtog

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til regulering af Vardegårdsløbet Udbygning af Køge Bugt motorvejen (M10), etape 1052

Læs mere

Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø

Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø Lovliggørende dispensation til på vilkår at brinksikre søbredden på matr.nr. 77 d, Hareskov By, Værløse, beliggende Åvej 20 A, Hareskovby.

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Baggrund Historien Gadekær har igennem århundreder haft en central funktion i landsbysamfundet, dels som et naturligt samlingssted, men også med praktiske

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Center for By, Miljø og Erhverv Åbningstider:

3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Center for By, Miljø og Erhverv Åbningstider: Farum Kano og Kajakklub Skallepanden ved Furesøen V.M. Amdrupsvej 17 3520 Farum Att.: Bent Henriksen 3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Furesø Kommune modtog den 1. juli 2013 din ansøgning

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Søren Madum Stendyssevej 18 Vallekilde 4534 Hørve. Den 9. november 2015. Udkast til landzonetilladelse til etablering af sø

Søren Madum Stendyssevej 18 Vallekilde 4534 Hørve. Den 9. november 2015. Udkast til landzonetilladelse til etablering af sø Søren Madum Stendyssevej 18 Vallekilde 4534 Hørve Den 9. november 2015 Udkast til landzonetilladelse til etablering af sø Odsherred Kommune har truffet afgørelse i forbindelse med din ansøgning af 4. juni

Læs mere

NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn

NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Til: Frederikssund Kommune Att: Minna Møller 1. udgave 10. december 2009 NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Tekst: Thomas Vikstrøm

Læs mere

Teknik og Miljø. Rapport fra 2015. Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Rapport fra 2015. Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Rapport fra 2015 Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune Forsidefoto: Klokkefrø Bombina bombina - Peer Ravn, Amphi Consult Klokkefrøen i Slagelse Kommune Klokkefrøen

Læs mere

at der ikke skabes forbindelse til grøft- eller vandløbssystem at søen anlægges i det skraverede område på vedlagte luftfoto, kortbilag 1

at der ikke skabes forbindelse til grøft- eller vandløbssystem at søen anlægges i det skraverede område på vedlagte luftfoto, kortbilag 1 Center Natur og Miljø Mogens Andersen Løgstørvej 141, Boldrup 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.05.00-P19-2-17 Ref.: Jens Kristian

Læs mere

Frederik Læssøe Smidth Dalgårdsvej Kokkedal. Birgitte Sølvkjær Telefon: Sagsnr. 12/

Frederik Læssøe Smidth Dalgårdsvej Kokkedal. Birgitte Sølvkjær Telefon: Sagsnr. 12/ Frederik Læssøe Smidth Dalgårdsvej 4 2980 Kokkedal Birgitte Sølvkjær Telefon: 72565937 bisk@fredensborg.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til udjævning af brinker ved Dalgård Sø på mat. nr.

Læs mere

Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post. Sagsnr. 15/33696 12.

Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post. Sagsnr. 15/33696 12. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og 16 til etablering af 2 trætopklatrebaner,

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Strandtudsen i Vadehavsområdet

Strandtudsen i Vadehavsområdet Strandtudsen i Vadehavsområdet - hvordan har den det? Vadehavsforskning 2015 Syddansk Universitet 15. april 2015 John Frikke Nationalpark Vadehavet Strandtudsen hvad er nu det? Strandtudsen hvad er nu

Læs mere

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Professor dr. Jur. Peter Pagh Notat om Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 43421238/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Allerød Kommune har bedt

Læs mere

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 3. udgave 23. november 2012 Udført af: Per Klit Christensen og Niels Damm AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning

Læs mere