Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave"

Transkript

1 Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Rekvirent: Københavns Kommune Dato: 2. udgave 16. august 2005 Feltarbejde: John Frisenvænge og Morten Elmeros. Tekst: Morten Elmeros, John Frisenvænge, Morten Riis og Martin Hesselsøe

2 Indhold: 1. INDLEDNING METODE OG FELTARBEJDE...4 Padder...4 Krybdyr...4 Flagermus REGISTRERINGER...6 Padder...6 Krybdyr...7 Flagermus VURDERING AF LOKALPLANEN...10 Overordnede kommentarer til lokalplanforslaget...10 Padder...10 Krybdyr...11 Flagermus KONKLUSION OG ANBEFALINGER...13 Konklusion...13 Konkrete ændringsforslag til lokalplanen...13 Anbefalinger LITTERATUR...15 BILAG 1: UNDERSØGTE LOKALITETER...16 BILAG 2: HABITATDIREKTIVETS BILAG IV...17 AMPHI Consult v/martin Hesselsøe er et landsdækkende konsulentfirma som arbejder med biologisk rådgivning og planlægning. Vort speciale er naturovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning. Firmaet har siden 1992 beskæftiget forskellige timelønnede eksperter (biologer, agronomer, forstkandidater, ingeniører, landskabsarkitekter, landinspektører m.fl.). Læs mere om vores arbejde på

3 1. Indledning Københavns Kommune har fremlagt forslag til lokalplan for Karens Minde med tilhørende kommuneplantillæg. Afgørelser i Naturklagenævnet har vist, at Habitatdirektivet har direkte virkning i Danmark. Kommuner er således forpligtet til at belyse forekomst af arter omfattet af Habitatdirektivets artikel 12 i forbindelse med lokalplanlægningen, hvis der er grund til at antage at disse arter findes i området. Ydeligere er kommunen forpligtet til at implementere nødvendige hensyn i lokalplanlægningen til disse arter, hvis undersøgelserne har vist at de findes i området. Inden udarbejdelse af lokalplan for Karens Minde, Kgs. Enghave har Københavns Kommune anmodet Amphi Consult (AMPHI) om at foretage en registrering af forekomster af dyrearter, omfattet af Habitatdirektivets generelle beskyttelse, beskrevet i direktivets artikel 12. Resultaterne af undersøgelsen fremgår af dette notat. Habitatdirektivets artikel 12 forbyder forringelse af yngle- og rasteområder for en række arter, opført på direktivets bilag IV (se bilag 2). Følgende arter på bilag IV kan muligvis findes i området og er derfor eftersøgt i forbindelse med de gennemførte undersøgelser: Spidssnudet frø, grønbroget tudse, markfirben og flere arter af flagermus. Det anses ikke som sandsynligt at øvrige bilag IV arter, kan findes i området, og disse er derfor ikke eftersøgt. Det konkluderes at undersøgelserne i tilstrækkeligt omfang har belyst forekomsten af de beskyttede arter i området. 3

4 2. Metode og feltarbejde Padder Indledende undersøgelser De eneste padder der er nævnt på Habitatdirektivets bilag IV, som kan forventes i området er spidssnudet frø og grønbroget tudse (se bilag 2). Eftersøgning af padder Forekomst af spidssnudet frø er undersøgt om dagen og natten i begyndelsen af april. Forekomst af yngleaktivitet hos grønbroget tudse er undersøgt om natten i maj. Paddeyngel er eftersøgt i vandhullet Mosen med ketsjer i juni. Fouragerende grønbrogede tudser er eftersøgt om natten i juli på de grønne arealer i lokalplanområdet. Ved besøgene er alle forekommende arter af padder noteret. Feltarbejde Undersøgelserne er foretaget følgende dage under de følgende forhold. 4/4 kl og Kontrol af de brune frøers æglægning. Temperatur max. ca. 12 C. Sol, svag-jævn vind. Om aftenen 6-7 C. På denne nat var der omfattende vandring af skrubtudse, og der sås parring og æglægning. Der foregik tillige kvækning og æglægning af butsnudet frø. 30/4 kl Kontrol af de brune frøers æglægning. Skyet, med sløret sol. Svag vind. Temperatur max. ca. 15 C. 1/5 kl Eftersøgning af yngleaktive grønbrogede tudser. Tørt, om eftermiddagen sol. Aften og nat skyet med let regn og svag vind. Temperatur om natten ca. 9 C. 21/5 kl Eftersøgning af yngleaktive grønbrogede tudser. Kraftige byger om dagen, siden lidt sol. Temperatur om natten 10,5-11,5 C. 10/6 kl Eftersøgning af paddeyngel. Overskyet, jævn-frisk vind. Temperatur C. Vejret var ikke ideelt til yngeleftersøgning, men dette betød intet i praksis, da yngel ikke kunne være overset i det lavvandede vandhul. 20/6 kl.ca Kort besigtigelse. 3/7 kl Eftersøgning af fouragerende grønbroget tudse. Svag-let vind, overskyet, Temperatur C. 20/7 kl. ca Kort besigtigelse af vandhul. Eftersøgning af fouragerende grønbroget tudse kl Temperatur max. ca. 18 C. Skyet, enkelte kraftige regnbyger. Om natten C, svag vind og flere byger. Krybdyr Markfirben er den eneste beskyttede krybdyrart, fra Habitatdirektivets bilag IV, der kan tænkes at forekomme i lokalplanområdet. Der fokuseres især på at finde syd- og vestvendte sandede skråninger med græs eller lav vegetation, der efterfølgende undersøges for eventuelle huller som kan være egnet for markfirben. 4

5 Krybdyr og herunder markfirben er eftersøgt samtidig med padderne. Der er ikke observeret krybdyr i området, men observationer der har betydning for krybdyr er noteret. Flagermus Indledende undersøgelser Indledningsvis er der foretaget en litteraturgennemgang for at afgøre hvilke flagermusarter, der kendes fra området omkring Sydhavnen. Eftersøgning efter potentielle yngle- og rasteområder Området ved Karens Minde, Kgs. Enghave, er undersøgt d juni 2005, for at registrere potentielle yngle- og rasteområder for flagermus. Dette kan f.eks. være større gamle træer, bygninger og lignende. Potentielle yngle- og rasteområder er undersøgt for sportegn, som ekskrementer og rester fra byttedyr (insektrester). Fund af sportegn giver en positiv indikation af at flagermus har rastet på lokaliteten. Omvendt kan manglende sportegn ikke bevise at stedet ikke bruges af flagermus, dels fordi det kan være umuligt at finde og undersøge alle huller og sprækker, og dels fordi lokaliteten kan anvendes af rastende flagermus i kortere perioder eller senere på året, når hunner og unger søger væk fra ynglelokaliteten. Endvidere er der typisk flere egnede rastesteder i nærheden af hinanden på lokaliteter, hvor flagermusene har en ynglekoloni. Derfor udpeges alle strukturer med potentielle yngle- og rastesteder for flagermus. Registrering af nataktivitet Der er foretaget en overordnet registrering af nataktiviteten i lokalplanområdet, samt omkringliggende områder, ved lytning med flagermusdetektor. Detektoren omformer flagermusenes orienteringsskrig så de er hørbare for det menneskelige øre. Der er ikke foretaget en fuldstændig kvalitativ artsbestemmelse af flagermusene. Med den anvendte detektor kan alle arter registreres, men detektoren kan ikke skelne skimmelflagermus og sydflagermus, samt bechsteins flagermus, brandts flagermus, frynseflagermus, vandflagermus, damflagermus og pipistrel flagermus. På baggrund af de landsdækkende kortlægninger kan de fleste af arterne i de to grupper dog med stor sandsynlighed udelukkes. Yderligere er præcis artsbestemmelse mindre væsentlig i denne sammenhæng, da samtlige danske flagermusearter er omfattet af bestemmelserne i Habitatdirektivets artikel 12. Feltarbejde Registrering af flagermusenes brug af området blev udført i nætterne fra d. 20. til d. 22. juni Området blev undersøgt med flagermusdetektor og en kraftig lygte. Lytningerne udførtes i tidsrummet fra omkring solnedgang og 4 timer frem. Lokalplanområdet blev gennemgået til fods således at de forskellige delområder og potentielt gode fourageringslokaliteter blev besøgt et par gange på forskellige tidspunkter af natten. Forholdene for registrering af flyvende flagermus var gode natten mellem d juni. Natten d juni var der en frisk vind, der kan have begrænset flagermusenes brug af alle potentielle fourageringsområder og reduceret effektiviteten af registreringsmetoden. 5

6 3. Registreringer Padder Baggrundsoplysninger om beskyttede arter Grønbroget tudse (Bufo viridis) yngler på egnede lokaliteter flere steder i Danmark, og er bl.a. kendt langs kysterne fra Amager til Køge. Den yngler i solbeskinnede vandhuller og favoriseres af så lidt vegetation som muligt. Den klarer sig dårligt i konkurrence med andre padder, men kan til gengæld klare sig på lokaliteter med ekstreme forhold, fx relativ høj saltholdighed. Den fouragerer om natten på områder med sparsom vegetation, og ses i byområder ofte i vejkanter, på gårdspladser og parkeringspladser. Om dagen gemmer den sig under sten eller i huller. Om vinteren søger den ned i dybe huller. Grønbroget tudse har tidligere ynglet i de 4 vandhuller der ligger på Sydhavnstippen. Vandhullerne blev gravet i 1993 i forbindelse med naturpleje for grønbroget tudse /1, 2/. Derudover har grønbroget tudse gjort yngleforsøg i Enghave Kanal og Gåsebækrende, men om de har haft ynglesucces vides ikke. I Valbyparken ligger der flere vandhuller (Frøparken, temahaverne og Tudsemindesø), hvor grønbroget tudse tidligere har ynglet. Spidssnudet frø (Rana arvalis) er almindelig i det meste af Danmark. Den yngler i meget forskellige vandhuller, men foretrækker vandhuller med en meget lavvandet bredzone, gerne med sumpvegetation eller oversvømmet græs. Spidssnudet frø opholder sig relativt tæt på ynglevandhullet, selv uden for yngletiden, og den trives derfor bedst, hvor der er enge eller moser nær yngleområderne Om vinteren søger den ned i dybe musehuller eller selvgravede huller. Den nærtbeslægtede art butsnudet frø er ikke mulig at skelne fra spidssnudet frø i alle livsstadier. Beskrivelse af potentielle paddelokaliteter Det eneste mulige ynglested for padder er vandhullet i den sydlige del af området, lokalt betegnet Mosen (se bilag 1). Mosen er et lavvandet vandhul med areal på ca. 140 m². Vandfladen dækkes om sommeren af tæt sumpvegetation, bl.a. Smalbladet Dunhammer, Grenet Pindsvineknop, Hestehale, Star sp. og laverevoksende sumpplanter. Vandhullet er gravet i sommeren 1989, og en mindre bestand af grønbroget tudse ynglede på stedet i begyndelsen af 1990erne /1/. I 1993 blev en del dyr flyttet til vandhullet fra jernbaneudgravningen /2/. I løbet af 1990erne groede vandhullet til med rørskov, men det er senere blevet oprenset. Ifølge lokale beboere ynglede grønbroget tudse i vandhullet lige efter oprensningen. På nuværende tidspunkt er vandhullet for tilgroet til at være et velegnet ynglested for grønbroget tudse. Det er derimod velegnet for skrubtudse, salamandere og brune frøer. Et mindre område omkring vandhullet holdes med lavt græs ved slåning og lejlighedsvis afgræsning med heste og er potentielt fødesøgningsterræn for grønbroget tudse. Der findes i området en del bunker af sten, brædder og andet affald, som kan fungere som skjulesteder og overvintringssteder for padder. Registreringer af padder I vandhullet er der dette år (2005) registreret skrubtudse, butsnudet frø og lille vandsalamander. Det er dog kun skrubtudse og lille vandsalamander, der er fundet som yngel. På de tørre områder er der kun fundet skrubtudse og lille vandsalamander. Den mest almindelige padde i området er skrubtudse. Natten efter d. 4/4 blev der optalt 126 hanner og 20 hunner af skrubtudse i vandhullet, og der var flere ægstrenge. 30/4 og 6

7 21/5 blev der observeret mange haletudser af skrubtudser i vandhullet. Den 10/6 var der stadig yngel af skrubtudse, de fleste stadig som haletudser, men der var også enkelte nyforvandlede skrubtudser. Den 20/6 var vandhullet næsten udtørret, men i en lille rest vand var der stadig haletudser. Efter ynglesæsonen er der observeret voksne skrubtudser i vandhullet d. 21/5, 10/6, 20/6 og 3/7. Skrubtudse er desuden fundet fouragerende rundt omkring på hele arealet. Lille vandsalamander er registreret d. 4/4 hvor et individ blev fundet på vandring på land og et individ blev fundet i vandhullet d. 30/4, og d. 10/6 blev der fundet en han, to hunner og flere larver af lille vandsalamander i vandhullet. Der er observeret butsnudet frø i vandhullet d. 21/5. Men der er ikke fundet spor efter æglægning af spidssnudet frø og butsnudet frø. Spidssnudet frø Der er ikke registreret spidssnudet frø i området. Det vurderes at hele området, herunder byggeområderne, er egnede levesteder for brune frøer, herunder spidssnudet frø. I byen findes spidssnudet frø dog især ved større sammenhængende naturområder som Vestamager og Utterslev Mose. Arten foretrækker den fugtige randzone omkring vandhuller, søer og åer som levested. I Sydhavnen er forekomst af butsnudet frø derfor mere sandsynlig end forekomst af spidssnudet frø. Grønbroget tudse Der er ikke registreret grønbroget tudse i området dette år (2005), men da den tidligere er registreret på lokaliteten, og som ynglende i vandhullet, kan dette års manglende registreringer ikke udelukke at den fortsat findes på lokaliteten. Arten findes i Valbyparken og nær Tippen. Øresundsbanen, der ligger umiddelbart syd for lokaliteten er en spredningsbarriere, idet tudserne næppe kan krydse skinnerne. Tudserne kan krydse jernbanen ved flere sti- og vejoverføringer, men etablering af jernbanen har med sikkerhed medført øget isolation af tudserne ved Karens Minde fra de øvrige bestande. Dette har mindsket overlevelseschancerne for bestanden i Karens Minde. Krybdyr Baggrundsoplysninger om beskyttede arter Markfirben (Lacerta agilis) kan træffes i hele Danmark, men er ikke almindelig. Den lever i små kolonier, hvor hvert markfirben har sit eget hul. Oftest findes hullet på en sydvendt skrænt. Markfirben lægger sine æg i et sandet område, helst uden for megen vegetation, i nærheden af kolonien. Kolonien skal desuden ligge tæt på flere varierende biotoper. Om vinteren graver firbenene sig ned i jorden, typisk ved en sydvendt skrænt. De nærmeste fund er gjort på Amager Fælled og i Strandparken ved Køge bugt. Arten er således ikke kendt fra området omkring Sydhavnen, og forekommer sjældent i bymæssig bebyggelse. Registreringer af krybdyr Der er ikke registreret krybdyr i lokalplanområdet. Det mest sandsynlige krybdyr er snog, der bl.a. lever i Valbyparken, hvor der er flere vandhuller og forekomst af grønne frøer. Det enlige vandhul i lokalplanområdet giver næppe tilstrækkeligt fødegrundlag til at opretholde en snogebestand, selvom der er bunker af sten, brædder og andet affald, der ligger i nærheden af vandhullet, som kan fungere som skjulested og overvintringssted for snog. 7

8 Markfirben Der er ikke registreret markfirben indenfor området, og der er ikke registreret egnede levesteder for markfirben. Terrænet på Karens Minde er for skygget, for bevokset og for befærdet til at være egnet levested for markfirben. Flagermus Baggrundsoplysninger om beskyttede arter En litteraturgennemgang af eksisterende oplysninger om flagermus viser, at der kan forekomme seks forskellige arter i Københavnsområdet: brunflagermus, skimmelflagermus, dværgflagermus, vandflagermus, troldflagermus og langøret flagermus /3, 4/. Brunflagermus (Nyctalus noctula) er forholdsvis jævnt udbredt og almindeligt forekommende på Sjælland. Den jager over lysninger i skovområder, men træffes også jagende over åbne parklandskaber og bevoksninger ved bebyggelse. Bestanden er meget sårbar overfor fældning af gamle træer, da brunflagermus er helt afhængig af hulheder i træer til yngle- og rastesteder. Der er aldrig registreret ynglekolonier af brunflagermus i bebyggelse i Danmark. Skimmelflagermus (Vespertilio murinus) er udbredt og hyppigt forekommende i Nordsjælland. Fra resten af Sjælland foreligger kun enkelte, spredte registreringer. Skimmelflagermus jager i større grad end andre arter i åbne landskabstyper, og har tilpasset sig livet i bynære omgivelser. Skimmelflagermus har oftest yngle- og rasteområder i bygninger. Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) er udbredt og almindeligt forekommende på hele Sjælland. Dværgflagermus har et bredt spektrum af levesteder. Den kan findes jagende i åbne løvskove, i parklandskaber, i villahaver, og ved træer og buske langs søer og vandløb. Dværgflagermus har ofte yngle- og rasteområder i bygninger. Vandflagermus (Myotis daubentonii) er forholdsvis jævnt udbredt og almindeligt forekommende på Sjælland. Vandhuller og moser med rolige, åbne vandflader med store træer i nærområdet er vigtige levesteder for vandflagermus. Den har meget sjældent yngle- og rastesteder i bygninger. Troldflagermus (Pipistrellus nathusii) forekommer i spredte, små lokale bestande på Sjælland. Troldflagermus findes hovedsageligt i tilknytning til områder med åbne skov- og parklandskaber. Dens yngle- og rastesteder er oftest i hulheder i træer. Troldflagermusens specifikke habitatkrav medfører, at den er sjælden indenfor dens udbredelsesområde. Langøret flagermus (Plecotus auritus) forekommer i spredte, små lokale bestande på Sjælland. Langøret flagermus findes hovedsageligt i tilknytning til områder med åbne skovog parklandskaber og tilgroede frodige haver. Langøret flagermus har ofte yngle- og rasteområder i bygninger tæt ved egnede fourageringsområder. Bevaringsstatus for de danske bestande af alle seks potentielt forekommende arter vurderes som gunstige /5/. Desuden er bestandene af brunflagermus, vandflagermus, troldflagermus og langøret flagermus sårbare i henhold til den danske rødliste /6/. Registreringer af yngle- og rastesteder Lokalplanområdets nordlige del omkring Karens Minde-bygningerne har karakter af haveog parkanlæg med mange store gamle træer. Den midterste og sydlige del har en mere eller mindre uplejet karakter med små parceller omkranset af tætte bevoksninger med 8

9 vildtgroende træer og buske. De åbne parceller anvendes i vekslende grad til græsning. Der er etableret et mindre vandhul i den sydligste del af lokalplanområdet. Der blev ikke konstateret yngle- og rasteområder i lokalplanområdet. De store træer i den nordlige del af lokalplanområdet kan være opholdssteder for flagermus. Desuden er de eksisterende bygninger ved Karens Minde og institutionerne potentielle opholdssteder for de flagermusarter, der kan have yngle- og rasteområder i bebyggelse. Registrering af nataktivitet Der blev registreret fouragerende brunflagermus og skimmelflagermus ved lokalplanområdet Karens Minde og kolonihaverne i Frederiksholm Haveforening. Desuden registreredes regelmæssigt jagende brunflagermus og skimmelflagermus ved Fragtvej syd for lokalplanområdet. De første brunflagermus blev registreret før kl. 22:00. Efter midnat faldt aktiviteten af jagende flagermus. Der var større aktivitet af jagende flagermus om natten d i forhold til d juni. Forhold for registrering af flyvende flagermus d juni var gode. Natten d juni var der en frisk vind, der kan have begrænset flagermusenes brug af alle potentielle fourageringsområder og reduceret effektiviteten af registreringsmetoden. 9

10 4. Vurdering af lokalplanen Københavns Kommune har fremsat Forslag til lokalplan Karens Minde med tilhørende kommuneplantillæg. I det følgende forholder vurderingerne og anbefalingerne sig til denne plan. Overordnede kommentarer til lokalplanforslaget. Efter oplysninger fra kommunen har vandhullet Mosen tidligere været beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Efter etablering af baneudgravningen er vandstanden sunket så meget, at vandhullet ikke længere regnes som beskyttet. Dette forringer paddernes vilkår i området, da vandhullet dermed kan fjernes eller ændres uden dispensation. Under Nedsivning af regnvand på side 12 nævnes den svingende vandstand i vandhullet Mosen. Dette forhold er så vidt vides tilsigtet ved vandhullets etablering, da det er med til at give optimale forhold for padder. Muligheden for udtørring sikrer, at vandhullets tilstand ikke ændres radikalt ved udsætning af fisk, og den omtalte anbefaling fra Miljøkontrollen bør derfor snarere være et krav. Vandhullet er etableret med henblik på at sikre ynglemuligheder for grønbroget tudse og andre padder. En eventuel omdannelse til en permanent sø med fisk vil være en klar forringelse af lokaliteten og i modstrid med det oprindelige formål med etablering af vandhullet. På den anden side er der pga. den svingende vandstand risiko for at vandhullet oftere tørlægges, hvis en del af det nuværende regnvandstilløb fremover føres til kloak. Vandføringen er allerede forringet efter etablering af jernbanen. Det bør derfor sikres, at tilstrømningen af regnvand til Mosen ikke reduceres yderligere pga. byggeriet. Terrænet øst for plejeboligerne (Delområde 1A) bør udformes så regnvandet fra grunden fortsat løber til Mosen. Om nødvendigt kan der overvejes tilledning af tagrendevand. Padder Der er i 2005, ikke registreret paddearter der er på Habitatdirektivets bilag IV. Tidligere er der dog registreret grønbroget tudse i området, og denne undersøgelse kan ikke endeligt afgøre, at grønbroget tudse ikke længere findes på arealet. Derfor vurderes det at vandhullet og de omkringliggende arealer bør vurderes, som levested for grønbroget tudse. Det skal dog pointeres at det anses som overvejende sandsynligt, at bestanden af grønbroget tudse allerede er uddød, samt at der er meget lille sandsynlighed for, at en eventuel nuværende bestand af grønbroget tudse, ville kunne overleve ret længe under de eksisterende forhold. Under de eksisterende forhold er de grønne områder i lokalplanområdet ikke særligt egnede som yngle- og fødesøgningsområde for grønbroget tudse. I umiddelbar nærhed af lokalplanområdet findes der områder, der har større potentiel værdi som fourageringsområde for grønbroget tudse, end parkområdet ved Karens Minde. Dette indbefatter bl.a. stierne i områdets haveforeninger mm. Særskilt vurdering af byggeområderne 1A og II s nuværende økologiske betydning Byggeområderne 1A og II er vurderet i forhold til hvorvidt de er egnede som fourageringsområde for grønbroget tudse. Der er desuden foretaget eftersøgning af grønbroget tudse på disse arealer. 10

11 Det vurderes at byggeområderne 1A og II, i deres nuværende tilstand, ikke har betydning som fourageringsområde for grønbroget tudse. Cirka halvdelen af det vestlige byggeområde (delområde 1A) er bevokset med træer og buske. Resten er bevokset med græs. Ved besøgene i 2005 var kun en mindre del af græsset slået, mens resten var bevokset med høj og tæt græs- og urtevegetation. Det vurderes at dette område ikke i sin nuværende tilstand har betydning som fourageringsområde for grønbroget tudse. Det sydøstlige byggeområde (delområde II) består af åbne områder afvekslende med mere eller mindre tæt buskads. Den nordligste del har været afgræsset, men er i dag domineret af Kæmpe-Bjørneklo. Den sydlige del er bevokset med højt græs, brombær mv. Det vurderes at dette område, i sin nuværende tilstand, ikke har betydning som fourageringsområde for grønbroget tudse. Særlige forhold i anlægsfasen Byggefelternes udformning vil i anlægsfasen medføre, at padder, der vandrer til området fra øst og vest har stor risiko for at krydse udgravninger til kældre og fundamenter, samt arkæologiske prøvegrøfter. Det anbefales derfor at undgå dybe udgravninger med stejle kanter i de perioder hvor padderne vandrer, særligt under forårsvandringen i marts og april. Om nødvendigt kan udgravninger i denne periode afskærmes med paddehegn. I forhold til vandringer fra nord og syd vil der ikke være væsentlige problemer. Krybdyr Der er ikke fundet markfirben eller egnede lokaliteter indenfor lokalplanområdet. Flagermus Yngle- og rastesteder Der vurderes at der ikke kan være væsentlige potentielle yngle- og rastesteder for flagermus i de to byggefelter i Karens Minde-området. Træerne er endnu for unge til at have større hulheder, der kan være opholdssteder for flagermus. De store træer på den nordlige del af området ved Karens Minde og eksisterende bebyggelse er de vigtigste potentielle opholdssteder for flagermus i området. Den tidlige forekomst af brunflagermus tyder på, at der findes mindst et sommeropholdssted i de store træer i nærområdet. Brunflagermus og skimmelflagermus har forholdsvis store fourageringsområder omkring deres ynglekolonier. Det formodes, at der ikke er regelmæssige forekomster af dværgflagermus, vandflagermus, troldflagermus og langøret flagermus på Karens Minde. Umiddelbart har området en karakter, der kunne være fourageringsområde for dværgflagermus. Området ved Karens Minde er sandsynligvis for åbent og træerne er for unge til at tilfredsstille de fire arters krav til levesteder. Desuden mangler vandflagermusen typiske fourageringsområder. Den i lokalplanen foreslåede bebyggelse i byggefelterne 1A og II, vurderes ikke at medføre en forringelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for flagermus. Fourageringsområder Som fourageringsområde for brunflagermus og skimmelflagermus vurderes Karens Minde ikke at have stor betydning for områdets bestande. Der er mange fourageringsmuligheder for flagermusene ved kolonihaveforeningerne og andre grønne områder i nærområdet. 11

12 Kortklippede græsplæner som f.eks. udgør størstedelen af Valbyparken, har dog begrænset værdi som fourageringsområde for flagermus, da der ikke findes gode insektforekomster i løbet af hele sommerhalvåret. Den foreslåede bebyggelse i byggefelterne 1A og II, vil indskrænke fourageringsmulighederne i lokalplanområdet, men det vurderes ikke at medføre en betydende forringelse af leveforholdene for flagermusbestandene i Københavns Sydvest-område. 12

13 5. Konklusion og anbefalinger Konklusion Det vurderes at lokalplanforslaget som det foreligger, ikke har negative konsekvenser for arter der er nævnt på Habitatdirektivets bilag IV. Der er fortsat mulighed for at finde grønbroget tudse i området, men det vurderes at lokalplanforslaget efter udbygningen ikke giver grønbroget tudse ringere betingelser end der findes i området på nuværende tidspunkt. Således kan lokalplanen gennemføres uden at påvirke områdets økologiske funktionalitet for de beskyttede arter, og planen vurderes derfor ikke at være i konflikt med Habitatdirektivets artikel 12 /7/. Dog anbefales det, at der i anlægsfasen tages hensyn til eventuelle padder i området. Derfor skal dybe udgravninger i med stejle kanter undgås i de perioder hvor padderne vandrer i området, særligt under forårsvandringen i marts og april. Eventuelle udgravninger i denne periode skal afskærmes med paddehegn. Sammenlignet med situationen idag er der gode muligheder for at forbedre levevilkårene for grønbroget tudse og andre padder indenfor rammerne af lokalplanforslaget. Forbedringer i forhold til situationen idag kan ikke kræves som en konsekvens af Habitatdirektivets beskyttelse, når planerne efter anlægsfasen ikke forventes at påvirke eksisterende levesteder. Konkrete ændringsforslag til lokalplanen Herunder angives forslag til relevante bestemmelser som bør indgå i dele af lokalplanens juridisk bindende del, for at sikre at projektet gennemføres under omfattende hensyn til levemuligheder for beskyttede padder i området, og i øvrigt i overensstemmelse med anden lovgivning. Det anbefales at ændre 7 stk. 2a, så vandhullet Mosen ikke kun sikres i videst muligt omfang, men så vandhullet sikres mod yderligere vandstandssænkning som følge af det lokalplanlagte byggeri. Udover dette konkrete ændringsforslag til lokalplanens bestemmelser, så kan kommunen betinge sig, at bygherren tager hensyn til vandrende padder i forbindelse med anlægsarbejdet. Denne betingelse kan typisk stilles i forbindelse med udstedelse af grave-støbe tilladelse. Dette anses for særligt relevant, hvis der sker udgravninger i forårsperioden (april-maj). Da der ikke er observeret beskyttede arter i forbindelse med undersøgelserne i 2005, anses sådanne krav ikke som en betingelse for at kunne gennemføre planen. Beskyttelsesforanstaltningerne vil især gavne skrubtudse i området, som ikke er beskyttet af Habitatdirektivet. Anbefalinger Herunder fremføres en række forslag til forbedringer og pleje af naturen på arealet. Disse forslag skal ses som inspiration og idéer som ikke er påkrævet for at sikre at lokalplanen overholder Habitatdirektivets bestemmelser. 13

14 Grønbroget tudse Hvis det ønskes fortsat at bevare levemuligheder for grønbroget tudse nord for jernbanen så er det helt afgørende at pleje vandhullet (kaldet Mosen ) indenfor det aktuelle lokalplanområde. Dette vandhul er det eneste potentielle ynglested nord for jernbanen. Den nødvendige pleje omfatter vegetationsrydning for at sikre et meget lysåbent vandhul gerne med områder i bredzonen næsten uden vegetation. Endvidere kan byggeri generelt medføre nye barrierer for paddernes vandringer. En af de barrierer, som påvirker paddevandringerne og forøger paddernes opholdstid på vejen, er høje kantsten. Vi anbefaler derfor anvendelse af kantsten med en skrå kant eller flade kantsten med maksimalt 3 cm højde over vejbanen. Flagermus Ved den overordnede planlægning bør der bevares et større, sammenhængende netværk af grønne arealer i Københavns sydvest-området for at sikre flere forskelligartede fourageringsområder for flagermusene med gode insektforekomster i løbet af hele sommerhalvåret. 14

15 6. Litteratur /1/ Fog, K., 2001: Den grønbrogede tudse på Tippen i København Ornis Consult for Københavns Kommune /2/ De grønbrogede tudser i Sydhavnskvarteret. Rambøll for A/S Øresundsforbindelsen september /3/ Baagøe, H.J. (2001). Danish bats (Mammalia: Chiroptera): Atlas and analysis of distribution, occurrence, and abundance. Steenstrupia 26: /4/ Baagøe, H.J. & Jensen, T.S. (red.) (in prep.). Dansk Pattedyratlas. /5/ Danmarks Miljøundersøgelser (2000). Naturtyper og arter omfattet af EFhabitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Faglig rapport fra DMU, nr /6/ Miljø- og Energiministeriet 1998: Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Miljøog Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen, 219s. /7/ Contribution to the interpretation of strict protection of species (Habitat Direktive Article 12), Rapport fra international arbejdsgruppe under ledelse af Skov- og Naturstyrelsen, April (Denne rapport skal anvendes af EU kommissionen i forbindelse med en officiel vejledning til artikel 12, som er under udarbejdelse). 15

16 Bilag 1: Undersøgte lokaliteter Det undersøgte lokalplanområde Karens Minde, Kgs. Enghave. Bilag 1: Undersøgte lokaliteter 16

17 Bilag 2: Habitatdirektivets bilag IV Bilag 2: Habitatdirektivets bilag IV 17

18 Bilag 2: Habitatdirektivets bilag IV 18

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Formål: At få indsigt i forekomsten af flagermus i 90 punkter fordelt på både Tofte Skov og Høstemark. Metode og tilknyttede kommentarer: Automatiske

Læs mere

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund.

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. NIRAS Sortemosevej 19 3450 Allerød Att: Anna Dall nr. LIFE02/ef.: NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. Dato: 3. udgave

Læs mere

Flagermus Chiroptera sp. teknisk anvisning til ekstensiv overvågning

Flagermus Chiroptera sp. teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard & Hans J. Baagøe Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr: Titel: Overvågning af flagermus

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Att: John Mønsted / Susanne GregersenKeld Andersen 10. januar 2013 J. nr. LIFE02/ef.: LCA Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser

Læs mere

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6 Grontmij Carl Bro A/S 7. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Morten Christensen, Carl Bro Kontrolleret af Jakob Ingerslev, Carl Bro Godkendt af Maria Christensen og Mette Jeppesen, NIRAS Granskoven

Læs mere

Energinet.dk. April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK. VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af flagermus

Energinet.dk. April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK. VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af flagermus Energinet.dk April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af flagermus PROJEKT: BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

RAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2

RAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2 Vejdirektoratet 26. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Grontmij Carl Bro A/S Kontrolleret af MAC Godkendt af MXJ RAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2 Flagermus

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved

Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved Indholdsfortegnelse: Formål med miljøvurderingen...1 Ikke teknisk resumé....1 Bilag IV-arter....2 Befolkning, sikkerhed

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Natur og overfladevand - Fagnotat, februar 2012 Udgivet: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar 2012 Martin Hesselsøe, Per Klit Christensen, John Frisenvænge, Amphi Consult ApS, og Maria Christensen,

Læs mere

BILAG IV-ARTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

BILAG IV-ARTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 18 BILAG IV-ARTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 18 BILAG IV-ARTER 1312 18.1 Bilag IV-arter på Lolland 1312 18.2 Bilag-IV arter på Fehmarn 1320 18.3 Bilag-IV

Læs mere

Saqsnr: acjsnr: Matr.nr: < } / 0 ar 0^5.

Saqsnr: acjsnr: Matr.nr: < } / 0 ar 0^5. Saqsnr: acjsnr: Matr.nr: < } / 0 ar 0^5. By- og Miljøforvaltningen Byggesagsafdelingen Rosenkæret 39,2860 Søborg Telefon:.39 57 5910 E-mail: byggesag@gladsaxe.dk Niels Christophersen Rolighedsvej 23 B

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009

Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009 Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009 Rekvirent: Københavns Kommune, Center for Park & Natur v/ Ayla Gretoft Dato: 3. udgave 29. april

Læs mere

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Titel: Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Udgivet i 2010 af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere

Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget. Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde

Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget. Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde Landdistriktsprogram 2007-2013 Jordbrugeren har traditionelt

Læs mere

Rødlistede padder og krybdyr. i Storstrøms Amt 2006

Rødlistede padder og krybdyr. i Storstrøms Amt 2006 Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 2006 Teknik og Miljøforvaltningen Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 2006 Storstrøms amt 2006 Natur- og Plankontoret, november 2006 Storstrøms Amt

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Notat: Vedr. flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej øst juli-september 2011

Notat: Vedr. flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej øst juli-september 2011 Notat: Vedr. flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej øst juli-september 2011 Hermed fremsendes et notat som beskriver den foretagne registrering af flagermus ved den

Læs mere

Situationsplan. Bilag 1.1

Situationsplan. Bilag 1.1 BILAG Situationsplan Bilag 1.1 Bilag 1.2 Afløbsplan Ejendommens beliggenhed Bilag 1.3 Oversigt over ejendommens arealer Bilag 2 Oversigt over ejendommens arealer Bilag 2.1 Transportruter Bilag 2.2 Bilag

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Forvaltningsplan for flagermus

Forvaltningsplan for flagermus Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Østre Ringvej Rønne, VVM screening. Bornholms Regionskommune

Indholdsfortegnelse. Østre Ringvej Rønne, VVM screening. Bornholms Regionskommune Østre Ringvej Rønne, VVM screening COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 VVM direktivet 2 3 Projektet 2 4 Screeningens

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng.

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Steen Mogensen Bakkedalvej 10 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i have og beskyttet natur

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej.

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

Input til udvikling af tilstandsvurdering af levesteder for udvalgte EU-direktivarter i medfør af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Input til udvikling af tilstandsvurdering af levesteder for udvalgte EU-direktivarter i medfør af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne SEMINARRAPPORT Input til udvikling af tilstandsvurdering af levesteder for udvalgte EU-direktivarter i medfør af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BAGGRUND...4

Læs mere

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA

2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA AFGØRELSE i sag om Syddjurs

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Danmarks krybdyr og padder

Danmarks krybdyr og padder Danmarks krybdyr og padder kom tættere på Danmarks Krybdyr & Padder Findes der skildpadder i Danmark, er tudser slimede og hvorfor ses den giftige hugorm stort set aldrig? De danske padder og især danske

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Padder teknisk anvisning til ekstensiv overvågning

Padder teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Liselotte W. Andersen, Kåre Fog, Bjarke Huus Jensen, Erich Wederkinch, Marian Würtz Jensen,

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Titel: Overvågning af flagermus Chiroptera sp.

Titel: Overvågning af flagermus Chiroptera sp. Chiroptera sp. Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Forfattere: Bjarne Søgaard¹ & Hans J. Baagøe² ¹ Institut for Bioscience, Aarhus Universitet ² Statens Naturhistoriske Museum Henvisning

Læs mere

Miljø og Teknik - Natur Laksetorvet 8900 Randers C. Naturstyrelsen, Kronjylland Att.: Kjeld Lundager Jørgensen Vasevej 7 8920 Randers NV

Miljø og Teknik - Natur Laksetorvet 8900 Randers C. Naturstyrelsen, Kronjylland Att.: Kjeld Lundager Jørgensen Vasevej 7 8920 Randers NV Naturstyrelsen, Kronjylland Att.: Kjeld Lundager Jørgensen Vasevej 7 8920 Randers NV Miljø og Teknik - Natur Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1699 Telefax +45 8915 1660 pih@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir.

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. Partnerskabet Tippen Syder har i 2009-2013 gennemført projektet Tippen Syder. Vi ser det som en første projektperiode i

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Område nr. 189, Ertholmene

Område nr. 189, Ertholmene Idefase vedrørende vand- og naturplaner 2007 Område nr. 189, Ertholmene (EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 79, EF-habitatsområde nr. 210, Ramsarområde nr. 26) Den private forening Christiansøs Naturvidenskabelige

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Reintro af bæver i Danmark. Naturstyrelsen Nordsjælland. Ostrupgaard, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, Tlf. 72 54 30 00

Reintro af bæver i Danmark. Naturstyrelsen Nordsjælland. Ostrupgaard, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, Tlf. 72 54 30 00 Reintro af bæver i Danmark Udsætning af bævere i Danmark Bæverne på Klosterheden 1999 blev 18 bævere sat ud på Klosterheden i Vestjylland Bestanden tæller i dag ca. 185 dyr I Nordsjælland er der i alt

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm.

Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm. Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm. Lars Iversen, stud.scient Philip Francis, biolog Torbenfeldtvej 7, 2. tv. Ancient DNA & Evolution

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

d sø Att. Ståle Ullestad Ringsted Kommune medfør af fra Ringsted Kommune Afgørelsee Der meddeles naturpleje ved v plantematerialet.

d sø Att. Ståle Ullestad Ringsted Kommune medfør af fra Ringsted Kommune Afgørelsee Der meddeles naturpleje ved v plantematerialet. Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter Rønnedevej 9 4100 Ringsted Att. Ståle Ullestad Dato: 30. 3 marts 2015 Landzonetilladelse samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til shelter på matr. nr.

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK JUNI 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT - NATUR ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk og fbe-ees03@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 026053-2012 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Mern Å Vandløbsrestaurering Projektforslag 8. september 2011 Version : 5 Sagsnr. : 103557 Projektleder : CTH Udarbejdet af : RPBA/ANCH/MIKR Godkendt af : KARA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere