Situationsplan. Bilag 1.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Situationsplan. Bilag 1.1"

Transkript

1 BILAG

2 Situationsplan Bilag 1.1

3 Bilag 1.2 Afløbsplan

4 Ejendommens beliggenhed Bilag 1.3

5 Oversigt over ejendommens arealer Bilag 2

6 Oversigt over ejendommens arealer Bilag 2.1

7 Transportruter Bilag 2.2

8 Bilag 2.3 Ejendommens arealer og ejerskabsforhold

9

10

11 Planmæssige forhold Bilag 3

12 Beskyttet natur Bilag 4

13 Overfladevand Bilag 5

14 Grundvand Bilag 6

15 Natura 2000 Bilag 7

16 Bilag 8 Naturgruppen Sagsbehandler: Bent Albæk Sags nr.: 08/38394 Den Naturgruppens udtalelse vedrørende natur- og landskab Naturgruppen har foretaget en vurdering af det ansøgte anlægs potentielle påvirkning af naturforholdene indenfor en bufferzone med radius på 1000 meter fra det ansøgte samt en generel vurdering af husdyrproduktionens påvirkning på natur og miljø. 1 Konklusion/opsamling 3.1 Der er ikke registreret særligt følsomme naturtyper indenfor de nærmeste 300 meter fra Kettingmark 3 Bedriftens påviselige andel af den luftbåren N-belastning af terrestriske naturtyper i habitatområderne vil være marginal og øget ammoniaktab som følge af etableringen medfører ikke nogen beregningsmæssig øget N-deposition i habitatområderne. 3.2 Det vurderes ud fra kommunens registreringer og Faglig rapport 637 fra DMU at følgende arter potentielt kan forefindes indenfor bufferzonen: Dværgflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, (Langøret Flagermus), Markfirben, Stor Vandsalamander, Løvfrø og Spidssnudet Frø. Sønderborg Kommune vurdere at husdyrproduktionen på kort sigt umiddelbart kun kan påvirke forekomsten af padder. De øvrige arter vurderes at være mindre påvirkelige af projektet i forhold til levested og fødesøgning. Der bør stilles særlige vilkår om kompenserende foranstaltninger ved potentielle ynglelokaliteter for bilag IV padder, da de er særligt sårbare overfor næringsstoffer. Områdets vandhuller kan huse lokalt meget vigtige bestande som sikre udveksling mellem fjernere liggende bestande. 5 meter bræmmer omkring flest mulige potentielle ynglelokaliteter (moser og vandhuller) vil med stor sandsynlighed øge paddernes ynglesucces og mulighed for udveksling mellem populationer. 3.4 Naturgruppen har foretaget en registrering af 7 natur indenfor 1000 meter zonen. Ved gennemgangen blev der ikke registreret naturarealer omfattet af 7. Det nærmeste registrerede 7 areal til Kettingmark 3 er overdrevsarealer som ligger km derfra. 3.5 I det konkrete tilfælde anbefales en udvidelse af det eksisterende regnvandsbassin med lavvandede arealer med sumpvegetation dunhammer, tagrør, pil osv. Anlægget vil kunne optage dele af næringsstofferne, fremme afgasning af kvælstof (denitrifikation) samt tilbageholde organiske stoffer, herunder øget tilbageholdelse ved visse former for uheld med gylle. Den estimerede mindsteværdi for kvælstofindholdet i afledt regnvand ligger under de nævnte grænseværdier. Depositionen skal dog ses som en af flere kilder og derfor kan det ikke udelukkes, at der med regnvandet udledes i koncentrationer over grænseværdierne. 3.8 I kraft af husdyrbrugets placering udgør alle naturarealer i umiddelbar nærhed vigtige spredningsveje for dyr og planter til og fra naturarealer omkring Ketting Nor, Mjang Dam og Dyrehaven.

17 3.10 Det ansøgte projekt bidrager ikke til at bremse tabet af den biologiske mangfoldighed. 1 Landskabelig vurdering Ved revurdering inddrages den landskabelige vurdering ikke. 3 Naturforhold Naturforholdene er vurderet ud fra tidligere registreringer samt ved en gennemgang af bufferzonen for arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 samt øvrige levesteder for særligt beskyttede arter opført på habitatdirektivets bilag IV, fredede dyr og planter samt rødlistede arter. Der er ved screeningen blevet lokaliseret vådområder med naturforhold, som kan kræve en nærmere vurdering. Følgende figur 1. er en totaloversigt over identificerede naturarealer i 1000 meter screeningszonen Id. UTM UTM nbl. hgl. hgl. Rødlist. N. dep. Habitatdir. Bilag IV Nr. X Y naturtype m Fredninger beregninger Undersøgelser / bræmmer sø (x) ca sø x ca sø (x) 0,1 (0) sø x ca. 0,1(0) sø (x) ca. 0,1(0) sø x ca. 0,1(0) overdrev (x) 0,4 (0,2) sø (x) > 0, eng (x) 0, mose (x) > 0, sø x lav mose (x) 0,44 (0,2) sø (x) lav sø x 1,2 (0,4) sø x ca. 0,5 (0,2) sø (x) 1,2 (0,4) mose/sø x 0,2(0) mose (x) ca. 0,5 (0,2) sø x ca. 0,2 (0) sø x ca. 0,4 (?)

18 sø x 0,8 (0,3) eng (x) ca. 0,5 (0,2) mose/sø x (x) 0, sø x ca. 0,4 (?) sø/mose (x) 0,8 (0,3) Figur 1: De enkelte Id.Nr. kan genfindes på vedlagte kortbilag. Beregninger er foretaget af Sønderborg Kommune 3.1 Natura 2000 Lov om naturbeskyttelse 19 f. Indtil der foreligger en endeligt vedtaget Natura 2000-plan, skal kommunalbestyrelsen Bekendtgørelse af lov om skove pålægge ejeren af en ejendom i eller uden for internationale naturbeskyttelsesområder den drift 21. Indtil der foreligger en Natura 2000-skovplan, eller de andre foranstaltninger, som er nødvendige skal miljøministeren pålægge ejeren af en ejendom i for at undgå forringelse af naturtyper og levesteder eller uden for de for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget for, hvis det ikke kan afvente internationale naturbeskyttelsesområder den drift vedtagelse af Natura 2000-planen, og hvis sådan eller de andre foranstaltninger, der er nødvendige for forringelse eller forstyrrelse ikke kan afværges at undgå forringelse af naturtyper eller levesteder for gennem aftale eller på anden måde. arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget for, hvis det ikke kan afvente Stk. 2. Ved afgørelse efter stk. 1 finder reglerne i 19 d, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. vedtagelse af Natura 2000-skovplanen, og hvis en sådan forringelse eller forstyrrelse ikke kan afværges Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 gælder, indtil den gennem aftaler eller på anden måde. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter: 7. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i 8, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning. Stk. 2. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte. 8 1) Dispensation efter 9, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. 8, stk. 1, nr. 3. 2) Tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter 10, 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. ) dk d l f l l f f Naturdirektiverne (habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet)betragter naturen som en ressource eller værdi, der for sin egen skyld skal bevares og om nødvendigt forbedres. Det er med andre ord naturen der er i fokus. Habitatbekendtgørelsen (408 af 01/ ) implementere dele af habitatdirektivet i dansk lovgivning. Habitatbekendtgørelsen indeholder i udgangspunktet ikke bestemmelser om at gribe

19 ind over for eksisterende lovlig drift. Husdyrgodkendelsesloven regulerer i 7 aktiviteter nær (indenfor 300 m) særligt følsomme naturtyper med vægt på arealer indenfor Natura Der er ikke registreret særligt følsomme naturtyper indenfor de nærmeste 300 meter fra Kettingmark 3 Kommunens egne beregninger via Husdyrgodkendelse.dk viser at N emissionen fra husdyrbruget ved Kettingmark 3, årligt er ca. 2 tons før udvidelsen og ca. 3,25 tons efter udvidelsen En jævn fordeling af hele emissionen, som deposition indenfor 1000 m zonen, vil give ca. 10 kg N/ha/år. Forskellig rughed, vindretning mm. gør dog at depositionen vil variere meget i området. De fleste modelberegninger viser, at depositionen aftager eksponentielt med afstanden til kilden. Depositionen 1000 meter fra kilden vil ofte nærme sig baggrundsbelastningen. I Sønderborg Kommune er der 3 terrestriske Natura 2000 områder. Områderne er udpeget for at bevare særligt beskyttelseskrævende arter og naturtyper. For de enkelte naturtyper er der opstillet en tålegrænse for ammoniakdeposition. Fælles for naturtyperne i de 3 terrestriske skov Natura 2000 områder gælder at de hovedsageligt har et tålegrænseinterval på kg N/år/ha. Baggrundsbelastningen for Sønderborg Kommune ligger et sted mellem kg N/år/ha. For mange naturtyper overskrider depositionen således naturtypernes tålegrænse og derfor bør emmision af kvælstofforbindelser generelt begrænses og nedbringes. Sønderborg Kommune har iværksat en omfattende vurdering af Habitatområdernes påvirkning fra husdyrbrug i nærområderne. DMU forventer at kunne levere rapporten juni Rapporten vil i højere grad anskueliggøre de potentielle kumulative påvirkninger af habitatområderne. Det fremgår af DMU- Rapporten Kriterier for gunstig bevaringsstatus, at tålegrænsen for skovnaturtyperne ikke må overskrides (DMU 2003). De nærmeste terrestriske Natura 2000 områder til det ansøgte projekt på Kettingmark 3 er Habitatområde H 200 Augustenborg Skov som ligger ca. 4,1 km mod syd vest og Habitatområde H 189 Lilleskov og Troldsmose som ligger ca. 4,6 km mod nord. Med henvisning til de store afstande og den eksponentielt aftagende ammoniak deposition fortynding med afstanden fra kilden er det ikke fundet relevant at beregne bidrag til luftbåren N- belastning i de førnævnte habitatområder. Bedriftens påviselige andel af den luftbåren N-belastning af terrestriske naturtyper i habitatområderne vil være marginal og øget ammoniaktab som følge af etableringen medfører ikke nogen beregningsmæssig øget N-deposition i habitatområderne. 3.2 Bilag IV arter

20 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter: 11. Ved administration af de i 8-9 nævnte bestemmelser kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. Stk. 2. Planforslag efter planloven kan ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen har virkninger som nævnt i stk. 1. Stk. 3. Vurderingen skal fremgå af de afgørelser, der bliver truffet efter de i 8-9 nævnte bestemmelser og redegørelsen til planforslag. Af faglig rapport fra DMU nr. 637 (håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV) fremgår en oversigt over arters udbredelse i grid på 10 X 10 km fordelt over hele landet. Af listen fremgår følgende arter registreret i nærområdet til Kettingmark 3: Dværgflagermus Brunflagermus Sydflagermus Markfirben Stor Vandsalamander Løvfrø Spidssnudet Frø (Pipistrellus pipistrellus) (Nyctalus noctula) (Eptesicus serotinus) (Lacerta agilis) (Triturus cristatus) (Hyla aborea) (Rana arvalis) Derudover er der registreret Langøret flagermus (Plecotus auritus) i nærliggende nabo grid mod øst. Kommunens egne registreringer for det pågældende område er meget mangelfulde. Der foreligger blot gamle padderegistreringer fra starten af 90 erne hvor der er registreret løvfrø i et vandhul ca m mod øst samt Lille vandsalamander syd for Dyrhaven. Ved naturgruppens besigtigelse blev der ikke registreret bilag IV arter. Naturgruppens registrering er ikke udtømmende for arealernes reelle indhold af bilag IV arter i det besigtigelsen har været fokuseret på biotoper og ikke arter. Naturgruppens registrering viser, at der er naturarealer og biotoper, som potentielt kan være levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted for bilag IV arter. Det vurderes ud fra kommunens registreringer og Faglig rapport 637 fra DMU at følgende arter potentielt kan forefindes indenfor bufferzonen: Dværgflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, (Langøret Flagermus), Markfirben, Stor Vandsalamander, Løvfrø og Spidssnudet Frø.

21 Sønderborg Kommune vurdere at husdyrproduktionen på kort sigt umiddelbart kun kan påvirke forekomsten af padder. De øvrige arter vurderes at være mindre påvirkelige af projektet i forhold til levested og fødesøgning. Den beregnede deposition i potentielle ynglelokaliteter for specielt paddearterne er ikke umiddelbar kritisk set i forhold til naturtypernes nuværende lave naturkvalitet. Beliggenheden af Kettingmark 3 er dog meget central i forhold til spredningsmuligheder for kendte bestande af Stor Vandsalamander og Løvfrø. Der bør stilles særlige vilkår om kompenserende foranstaltninger ved potentielle ynglelokaliteter for bilag IV padder, da de er særligt sårbare overfor næringsstoffer. Områdets vandhuller kan huse lokalt meget vigtige bestande som sikre udveksling mellem fjernere liggende bestande. 5 meter bræmmer omkring flest mulige potentielle ynglelokaliteter (moser og vandhuller) vil med stor sandsynlighed øge paddernes ynglesucces og mulighed for udveksling mellem populationer. Artsbeskrivelser Dværgflagermusen lever i tilknytning til frodig løvskov, med bøg, eg, lind, ask, ahorn mv. De holder til i hule træer og gamle spættereder, og i større parkagtige bevoksninger. Klarer sig godt i tilknytning til mennesker og findes ofte i bygninger. Jager langs skovkanter, skovlysninger og levende hegn i forskellige højder, men altid i kanten og ikke inde i vegetationen. De kan begive sig langt til hav, men jagt og hjem lægger oftest indenfor 100 meters afstand. Lever især af myg, men også døgnfluer, natsværmere og andre insekter. Dværgflagermusen er en af de tre mest almindelige flagermus i Danmark. Trues af sine naturlige fjender ugle, husmår og skovmår. Men også af mangel på hule træer, at de ikke kan etablere dagrastepladser i bygninger nær skov, samt at deres vinterkvarterer ødelægges eller forringes. Brunflagermus bor i hule træer og sjældent i bygninger. De jager højt over skov, fri af træer, men også i 5-20 meters højde under insektjagt over søer og åbne flader. De kan vel og mærke jage langt fra deres dagkvarterer. De lever af biller (især de store arter), natsommerfugle, myg, natsværmere og fluer. Brunflagermus er en relativt almindelig flagermus i Danmark, men nogle trækker herfra om vinteren og nogle hertil. Trues af sin naturlige fjende uglen. Sydflagermus foretrækker huse og bor både i sommer og vinterbebyggelse. Om vinteren på kølige men frostfrie steder, såsom i hulmure, ved skorstene på uudnyttede lofter o. lign. De foretrækker et mosaik landskab af åbent agerland, spredte løvskove, mindre lunde, levende hegn, enkeltstående træer samt parker og haver, som udgør dens jagtterritorium. De jager i åbent terræn eller i skovkanten, omkring enkeltstående træer og i parcelhushaver med ældre træer. I sidste halvdel af sommeren og om efteråret dog også omkring vejlamper idet der

22 her er store insektmængder. Typisk fouragerer de tæt på deres huler og de lever af biller, myg, natsværmere og fluer. Sydflagermus er en af de mest udbredte flagermus i Danmark. Trues først og fremmest af sin naturlige fjender nat- og slørugler. Langøret flagermus findes hovedsagligt i tilknytning til områder med åbne skov- og parklandskaber og tilgroede frodige haver. De har ofte yngle- og rasteområder i bygninger tæt ved egnede fourageringsområder. Byttet jages i luften, men arten plukker det især på overfladen af blade, grene, vandløb og søer. De kan også finde på at jage inde i bygninger. Den langørede flagermus er dog en meget stationær art, der ikke flytter sig ret meget. De lever insekter, især natsommerfugle, myg og guldøjer. Langøret flagermus er en relativ almindelig art i Danmark, men anses dog som værende sårbar. Trues af mangel på hule træer, at de ikke kan etablere dagrastepladser i bygninger nær skov, samt at deres vinterkvarterer ødelægges eller forringes. Markfirbenet yngle på steder, hvor der er mulighed for at grav æg ned og hvor disse kan udruges af solvarmen, dvs. at de foretrækker sydvendte skråninger med bart jord eller sand, som varmes godt op af solen. Markfirbenet solbader flere gange i løbet af dagen, men om natten søger de skjul i huller som de enten har overtaget fra andre dyr eller som de selv har gravet. Markfirbenet undgår gerne steder med ensartet vegetation, og opholder sig typisk i grænselinjen imellem forskellig slags vegetation, eksempelvis skovbryn, diger og markskel således at der inden for kort afstand findes både et område med bar jord, et område med ung lav lyng, et område med gammel høj lyng og et område med buske. Jo mere disse krav er opfyldt, jo mere dominerer markfirbenet i forhold til det almindelige firben. I Danmark lever markfirbenet dog både på ler- og sandjord, og i mange forskellige slags natur; i klitter, i bakket hedeterræn med spredte buske, på græsklædte bakker og overdrev, langs solbeskinnedes skovveje, i grusgrave, på jernbaneskråninger og på lerskrænter ud mod havet. Markfirbenet bor i små kolonier af minimum 4-6 dyr og finder som regel føden inden for en radius af ca 10 meter fra sit overnatningshul. Markfirbenet æder i princippet ethvert egnet byttedyr som det støder på (mellem 5 og 18 mm), men spiser især græshopper, sommerfuglelarver og biller. Kannibalisme forekommer dog også. Om vinteren går markfirbenet i dvale, hvilket kan være op til 700 m fra deres sommerlevesteder. Disse vinterkvarterer er lange gange, der gerne graves i sydvendte skråninger. Markfirbenet er udbredt over det meste af Danmark, men mangler bl.a. på Lolland. Den er dog gået tilbage i antal siden 1900 tallet. Markfirbenet er meget følsom overfor tilgroning af deres levesteder, idet de nedgravede æg dels skal have en hvis fugtighed men også den rette mængde varme fra solen. Bar jord i forbindelse med eksempelvis træer er derfor et godt sted. Af menneskeskabte trusler er bl.a. vores gode hensigt om at stoppe skovbrande og bekæmpe sandflugt, hvilket betyder at markfirbenet mister levesteder og spredningsmuligheder. Rydning af træ- og buskværkst, samt at skrabe nogle områder ren for blade, mos, nåle osv. og hermed skabe et åbent sted egnet til æglægning er små tiltag med stor betydning for markfirbenet.

23 Herudover er det vigtig at undgå at markhegn og stengærder ryddes, at overdrev, markhegn og græsrabatter overgødskes således at de bliver for frodige, samt at befæste stier, hjulspor og skovveje, der tidligere fungerede som æglægningssteder, bevares. Man bør ligeledes være opmærksom på, at egnede levesteder ikke tilplantes helt eller opdeles i små felter gennem tilplantning med træer. Særligt bør små græsstriber ud til skovveje bibeholdes. Stor vandsalamander findes i hele Danmark, på nær visse øer. Som et dyr langt nede i fødekæden trues stor vandsalamander naturligvis af, at blive spist af fisk, spidsmus, snog og store løbebiller. Men herudover er arten følsom overfor forurening (overgødskning) af vandet, udsætning af fisk og ænder, samt overskygning af vandet, hvilket lille vandsalamander i højere grad fortrækker. Oprensning og bræmmer, samt at lade være med at udsætte disk og ænder er derfor styrkende for stor vandsalamanders yngleforhold. Stor vandsalamander foretrækker små vandhuller under 100 m 2, hvor der er sol på næsten hele vandfladen. Som hovedregel yngler den ikke i vandhuller med hundestejler og andre fisk, men det sker hvis vegetationen er tæt nok. Stor vandsalamander kan ses som indikator for vandets renhed. Jo renere vandet er, jo større er mængden af larver af stor vandsalamander i forhold til larver af lille vandsalamander. Den kan også findes i større, forurenede vandhuller, men den vil ikke yngle her. Stor vandsalamander er knyttet til vandhuller på næringsrig jord, ikke mindst kvægvandingshuller. Den kan være ret almindelig i vandhuller ude på dyrkede marker, men er derimod fåtallig i vandhuller på sur bund. Endvidere er den ofte knyttet til lokaliteter ved skov eller nær boliger og træffes til tider i kældre, udhuse og lignende steder. Laverne lever især af fritsvømmende dafnier og i mindre grad af bundlevende dafnier og vandlopper, samt insektlarver, småmuslinger mm. De voksne lever af bundlevende dafnier og vandlopper, myggelarver, døgnfluelarver, vandnymfelarver, vårfluelarver, rygsvømmere, vandbænkebidere, tanglopper, snegle og bønnemuslinger. Desuden æg og haletudser af springpadder, salamandre (også stor), samt ikke mindst haletudser, der ellers er giftig for de fleste andre dyr. På land æder de primært regnorme, men også insektlarver, tusindben og snegle. Løvfrøen foretrækker ligesom løgfrøen varme vandhuller, der er rene og uden fisk. At vandet skal være varmt betyder, at der ikke må være meget overskygning af vandhullet. Løgfrøen yngler helst i en ikke-tilgroet, lavvandet vandhul med bredzone, hvor vandet hurtigt opvarmes. Om natten skal der være mindst 17 grader i vandhullets overflade før æglægningen foregår. Gødningsstoffer og anden forurening gør ligeledes vandhullet uegnet som ynglevandhul. Undertiden yngler løvfrøen i helt nygravede vandhuller uden vegetation, men ofte finder de vandhuller med en god vegetation af vandplanter såsom kransnålalger, liden vandaks, kruset vandaks og vandranunkel. Desuden foretrækker de et rigt insektliv med bl.a. mange vandnymfelarver. God ynglesucces kræver i øvrigt at der ikke er fisk i vandhullet. Løvfrøen har den største ynglesucces i vandhuller, der tørrer ud i sensommeren, idet de næste forår er fri for både fisk og mange rovinsekter. Et godt levested opfylder følgende krav; det skal være intensivt solbeskinnet, der skal være mange blomstrende planter der tiltrækker insekter, der er buske eller høje urter med et tæt løv af mange blade, der er planter med stive blade som frøerne kan sidde på, jorden er nogenlunde fugtig og der er rimeligt læ for vinden. Især må der gerne være brombærplanter. Skovbryn, levende hegn, haver og overdrev er således egnede levesteder. Ofte lever løvfrøerne langt fra vandhullet (1 km), men de trives bedst hvis der er gode sommerkvarterer i nærheden af ynglevandhullet. Løvfrøen overvintrer i huller i jorden, under visne blade, i huller i træer, i sprækker i murværk, i stengærder mv. Haletudserne afgræsser overfladen af plantestængler og lever i øvrigt af de mikroorganismer, der lever på vandhindens underside. Ungerne og de voksne løvfrøer lever af alle mulige insekter såsom

24 tæger, biller, ørentvister, fluer, myg, snyltehvepse og edderkopper, men også stikkende og ildesmagende insekter som hvepse. Løvfrøen er primært at finde i den østlige del af Sønderjylland og på det vestlige Lolland, og er således udbredt i Sønderborg Kommune i forhold til resten af landet. Danmark udgør den nordligste grænse af løvfrøens udbredelse, men den er siden 1950 erne gået kraftigt tilbage og er forsvundet fra op mod 97 pct. af de vandhuller den dengang levede i. Den samlede løvfrøbestand udgør ca kvækkende hanner fordelt på 500 vandhuller, og det lader til at bestanden på nuværende tidspunkt er i fremgang. Als er et af de få steder i Danmark, hvor arten siden 90 erne er gået frem. Løvfrøen ædes ligesom de andre frøer er forskellige andre dyr, der er deres naturlige fjender. Heraf kan nævnes mosesnegle, vårfluelarver og haletudser af især butsnudet frø, der æder løvfrøens æg. Haletudserne ædes især af larver af stor vandkalv, men også stor vandsalamander, hundestejler og andre fisk samt ænder æder dem. Voksne løvfrøer er bedre beskyttet grundet deres camouflage men ædes dog af bl.a. af fasaner og tamhøns. Snog ses dog som den værste fjende. Af menneskeskabte trusler optræder det homogene landskab, idet løvfrøen lever bedst i et varieret landskab med haver, levende hegn og skovbryn. Vedligeholdelse af grøftekanter med slagleklipper dræber endvidere mange unge løvfrøer, der sidder i urtevegetationen. Plantning af hegn og vildtremiser er gavnlige for løvfrøen så længe beplantningen ikke er for tæt der skal være sol på buskene. Skyggende plantning omkring vandhullet er derimod til stor skade. Især store pile og asktræer bør undgås, idet deres store bladnedfald om efteråret skader vandkvaliteten. Sprøjtning med insektmidler over store områder truer endvidere løvfrøen i udlandet. Historisk set er ødelæggelsen af vandhuller den primære årsag til løvfrøens tilbagegang. Ændringer af kreaturholdet er også for løvfrøen vigtig, idet de bedste ynglevandhuller typisk er lavvandede vandhuller på enge og i græsningsfolde, hvor bredvegetationen er hold nede ved græsning, og således sikret en solbeskinnet lavvandszone langs bredden. Spidssnudede frø opholder sig tættere på ynglevandhullet end butsnudet frø og på mere fugtige steder. Det betyder at spidssnudet frø trives bedst, hvor der er udstrakte enge og moser omkring ynglevandhullerne, hvor ungerne kan finde deres føde. I Vest- og Nordjylland, altså i Jyllands sandede egne, klarer spidssnudet frø sig bedst, hvor vandhuller og moser er talrige, næringsfattige, sure og fladvandede. I Østjylland og på Fyn er spidssnudet mere sjælden og holder kun til i de mest næringsfattige miljøer. På Lolland-Falster- Møn holder den til i de få større moser, idet den klarer sig dårlig i landbrugslandet. På Sjælland klarer den sig bedst i de åbne, bare landskaber, hvor der mangler skov, og hvor der er store arealer med moser, enge og græsmarker. Desuden findes den i større sammenhængende skovområder. I de mere mosaikagtige landskaber er det den butsnudede frø der dominerer. I Danmark overvintrer den spidssnudede frø typisk på land, hvor den graver sig ned. Men de kan også overvintre i vand. Der findes fem forskellige former for spidssnudet frø, med forskellige præferencer. o Striata formen findes især på steder med en lav bestandstæthed af brune frøer, især med et fåtal af butsnudet frø. Striata haletudserne klarer konkurrencen med andre haletudser dårligt, hvorfor en tæthed heraf undgås. Den findes typisk i næringsfattige miljøer og bliver mere dominerende jo nærmere vi kommer udbredelsesgrænsen for spidssnudet frø. Den er derfor særlig dominerende i det vestlige og sydlige Jylland. Den yngler i næringsfattige

25 o moser og vandhuller, især i meget fladvandede vandhuller, og findes uden for yngletiden i de tilstødende områder udgjort af klitter, heder og hedemoser. Den opholder sig i ringe grad i skov. Macuata formen dominerer i de næringsrige egne. Denne type minder meget om butsnudet frø af levevis og udseende og disse to lever ofte sammen. Spidssnudet frø spiser gerne små og livlige dyr, såsom edderkopper og biller, men også mange flyvende insekter såsom sommerfugle, fluer og myg. Ellers spiser de i høj grad det samme som den butsnudede frø, hvilket i princippet er alt der bevæger sig og som de er i stand til at sluge, men særligt regnorme, snegle, sommerfuglelarver, mejere og stankelben. Butsnudet frø kan dog også finde på at æde deres egne samt at æde mere ildesmagende og stikkende arter så som hveps, mariehøns, bier og sommerfuglelarver med torne. Den spidssnudede frø er udbredt over hele Danmark. Der er fem overordnede inddelinger af spidssnudet frø, men herudover er der yderligere forskellige på størrelse, farve, snudeform og måden de kvækker på afhængig af lokalitet. De naturlige fjender er de samme som for butsnudet frø, hvilket betyder at æggene kan ædes af fladorme, mosesnegle, vårfluelarver, flodkrebs, hundestejler og større fisk, samt ænder, vandsalamander, rørhøns og hejrer. De små larver ædes af vandinsekter, så som skorpionstæger, voksne rygsvømmere, guldsmedelarver og larver af stor vandkalv. Store haletudser ædes af stor vandkalv, fisk af forskellig art, stor vandsalamander, snog og forskellige fuglearter såsom ænder og hejre. Også en lang række af dyr æder de voksne frøer, herunder bl.a. gedder, grønne frøer, snog, hugorm, ænder, stork, mink, krage med flere. Menneskelige påvirkninger, der har forårsaget tilbagegang, er typisk tørlægning af vandhuller, udsætning af fisk, men også grundvandssænkninger og opdyrkning af frøens levesteder. Især mangler den spidssnudede frø fugtige randzoner nær vandhullet, hvor ungerne kan vokse op. At disse er begrænsede gør i øget grad at de unge spidssnudede frøer ædes af grøn frø. Den stærkeste tilbagegang ses således også i områder, hvor grøn frø er udbredt. Også forurening af vandhuller i forbindelse med gødskning og kalkning af marker har påvirket spidssnudet frø negativt, idet vandhullerne herigennem er blevet mere næringsrige. Også afvanding af større næringsrige moser har især forårsaget tilbage gang af formen nigromaculata. For at hjælpe den spidssnudede frø skal der graves mange vandhuller nær hinanden og/eller vandhullerne skal have en bred sumpet zone og være omgivet af eng eller græsmark, frem for skarpt afgrænsede vandhuller omgivet af tør jord.

26 3.3 Beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens 3 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m 2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb. Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og strandsumpe samt 4) ferske enge og biologiske overdrev, når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt i stk. 1, er større end m 2 i sammenhængende areal. Stk. 3. Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end m 2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen i stk. 1. Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om gødskning på arealer, som er beskyttet efter stk. 2 og 3, herunder regler om mængden af gødning, der må tilføres disse arealer, og forbud mod gødskning. Naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 er beskyttet mod tilstandsændringer. Beskyttede naturarealer fremgår af kommunens vejledende registrering. Undersøgelser viser, at den vejledende registrering af beskyttet 3 natur blot omfatter 2/3 af de arealer, som opfylder kriterier for beskyttelse. På baggrund af ovenstående gennemgås arealer for potentiel 3 natur indenfor en 1000 meter zone omkring det ansøgte projekt. Ved den aktuelle gennemgang af 1000 meter zonen er der registreret op mod 13 nye arealer (søer, moser, overdrev og enge) som kan være omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. De 13 nyregistrerede arealer udgør et areal på mere end 3,1 ha. Merbelastning af beskyttede naturtyper med næringsstoffer kan have en negativ effekt på naturtypen, som kan give tilstandsændringer. Skov- og Naturstyrelsen har i deres Vejledning vedrørende sagsvurdering for lokale miljøeffekter som følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af husdyrbrug fra 2003 (2005) vurderet at ekstra belastning på mindre end o,5 1 kg N / ha/år kan antages at være uvæsentlige såfremt der ikke er tale om særlig næringsfølsomme naturområder og såfremt naturtypens grænseværdi ikke allerede er overskredet. Ud fra kommunens egne beregning vurderes det at der ikke vil være ekstra deposition af kvælstof over o,5 kg N/ha/år som følge af den ansøgte udvidelse. Den samlede ammoniakemission er ca. 3,25 tons N/år fra stald og lager.

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af området...2 2. Udpegningsgrundlaget...4 3. Foreløbig trusselsvurdering...6

Læs mere

BILAG Miljørapport - VVM og MV. Udvidelse af Aalborg Lufthavn

BILAG Miljørapport - VVM og MV. Udvidelse af Aalborg Lufthavn ILAG Miljørapport - VVM og MV Udvidelse af Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn, Januar 2013 ilag til Miljørapport VVM og MV ilag 1. ilag 2. ilag 3. ilag 4. ilag 5. Natura 2000 konsekvensvurdering eregningsforudsætninger

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 28/5 2010 / 1/6 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed 4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed Indledning Danmark hører til blandt de lande, hvis natur i særlig grad er under påvirkning af en intensiv arealudnyttelse. Historisk set er dette forhold et resultat af

Læs mere

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar AREALGODKENDELSE GODKENDELSE Lundbakvej 72, 9490 Pandrup Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar F 2010 / 23. Februar 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Udbringningsarealer Barritskovvej 34, Barrit 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård 16 arealgodkendelse 23. juni 2015 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed

Læs mere

Småsøer og vandhuller

Småsøer og vandhuller Småsøer og vandhuller Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juli 2002 Småsøer og vandhuller Martin Søndergaard Jens Peder Jensen Erik Jeppesen Danmarks Miljøundersøgelser 2 Miljøministeriet Skov- og

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Forsvarets fremtidige behov og ønsker

Forsvarets fremtidige behov og ønsker Forsvarets fremtidige behov og ønsker )5(07,',*(%(+292* 16.(5 )RUVYDUHWVIUHPWLGLJHEHKRYRJ QVNHU I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende drifts- og plejeplan har Prinsens Livregiment beskrevet de

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ

OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ NOVEMBER 2014 GLADSAXE KOMMUNE OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ VVM-REDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2014

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2010-2015

Natura 2000-handleplan 2010-2015 Natura 2000-handleplan 2010-2015 Horreby Lyng og Listrup Lyng Natura 2000-område nr. 175 Habitatområde H154 og H252 Titel: Udgivet af: Natura 2000-handleplan. Horreby Lyng og Listrup Lyng. Natura 2000-område

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere