Indholdsfortegnelse. Østre Ringvej Rønne, VVM screening. Bornholms Regionskommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Østre Ringvej Rønne, VVM screening. Bornholms Regionskommune"

Transkript

1 Østre Ringvej Rønne, VVM screening COWI A/S Havneparken Vejle Telefon Telefax wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 VVM direktivet 2 3 Projektet 2 4 Screeningens punkter 4 41 Natura Bilag IV arter 4 43 Rødlistede arter og andre arter 8 44 Fredninger, bygge- og beskyttelseslinjer mv Naturbeskyttelse Nationalt beskyttede kulturminder Landskab 14 5 Samlet vurdering 15 6 Referencer 16 Dokumentnr P D-1 Version 1 Udgivelsesdato 8 september 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Louise B Hübschmann Bent Sømod Bent Sømod

2 2 / 16 1 Indledning Dette notat er et baggrundsnotat for en VVM-screening, som skal foretage for at vurdere, om etablering af ny ringvej i Rønne samt udbygning af nuværende tilslutningsveje kan være VVM-pligtig Notatet er vedlagt et udfyldt screeningsskema I notat og skema har vi skønnet, om en nyetablering af ringvej i Rønne kan påvirke miljøet væsentlig og af den grund udløse VVM-pligt har dernæst truffet den endelige og formelle afgørelse om, hvorvidt der skal foretages en VVMundersøgelse Baggrundsnotatet er baseret på de oplysninger om projektet, der har været til rådighed medio/ultimo maj 2011 Nye oplysninger om projektet kan eventuelt ændre nogle af vurderingerne i notatet 2 VVM direktivet Nyetablering af ringvej i Rønne mellem Torneværksvej og Snorrebakken samt udvidelse af tilslutningsforhold er en udvidelse eller ændring af et anlæg opført på bilag 2 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning under punkt 10 d) Anlæg af veje Der skal derfor laves en screening for at afgøre, om projektet kan medføre væsentlige virkninger på miljøet Hvis dette er tilfældet, er det obligatorisk at udarbejde en VVM, inden det kan besluttes at gennemføre projektet 3 Projektet I Rønnes vestlige del fra Haslevej i nord til Søndre Ringvej i syd er der planlagt en ny ringvej Ringvejen har indgået i de overordnede planer for Bornholms kommune siden 1985 Øget trafik, ændret trafikmønster, nyt færgeforlig og ønsket om bæredygtighed i trafikken bevirker, at det nu er påkrævet at få realiseret planer om ydre overordnet trafik om Rønne Vejforbindelsen skal aflaste det centrale byområde, samtidig med at der etableres en bedre fordelingsvej til boligområder mv i Rønne Nord Herudover skal vejen også give vejadgang til plejecenter, idrætsanlæg, nyt campus-område mm Den nyere baggrund for en ny ringvej er regionkommuneplanen/kommuneplanforslagets bestemmelser om planlagte veje og kommunalforbindelse med regionkommuneplantillæg og lokalplan om Plejecenter, idrætsanlæg og vej ved Snorrebakken i Rønne

3 3 / 16 Signalanlæg Haslevej Blykobbevej Holger Lundgrens Vej Ny rundkørsel Torneværksvej Ny rundkørsel Snorrebakken Snorrebakkesøen Ny faunapassage Byåen Kaj Mogensens Vej Eksist rundkørsel Åkirkebyvej Oversigtskort Med rødt vises rute af ny ringvej Projektet er opdelt i etaper, hvor 1 etape Torneværksvej til Snorrebakken er nyanlæg der forventes udført oktober sommer 2012 og 2 etape Snorrebakken til Østre Ringvej i perioden medio 2012 til forår 2013 samt afsluttende etape 3 frem til sommer 2014 med opgradering/ombygning af eksisterende vejanlæg Nordre Ringvej og Østre Ringvej Hovedelementer i projektet Nordre Ringvej - Blykobbevej Eksisterende vejanlæg der opgraderes/udvides På sydsiden af vejen laves nyt flisebelagt fortov samt skillerabat mod ny cykelsti Holger Lundgrens Vej - Torneværksvej Eksisterende vejanlæg der opgraderes/udvides med cykelstier, skillerabat med beplantning og delvis fortov Torneværksvej - Østre Ringvej Nyt vejanlæg Cykelsti i begge sider af vejen og forberedt til fremtidig fortov Ny faunapassage over Byåen ved Snorrebakkesøen Støjvolde mod bebyggelse samt kolonihaveområdet Regnvandsbassin langs ringvejen fra DGI-stadion til Snorrebakken Østre Ringvej - Vibegårds runddel (eksisterende rundkørsel) Eksisterende vejanlæg der opgraderes/udvides med cykelstier, skillerabat med beplantning og delvis fortov

4 4 / 16 Stier Der etableres en ny 3 meter bred grusbelagt natursti i terræn på vest siden af ringvejen mellem Torneværksvej og Snorrebakken Den eksisterende sti omkring Snorrebakkesøen, forlægges så den passer til de fremtidige forhold Større vejkryds Der etableres signalregulering på Haslevej/Nordre Ringvej samt rundkørsler ved Torneværksvej/Nordre Ringvej og Snorrebakken/ny Ringvej 4 Screeningens punkter 41 Natura 2000 Der er ingen internationale beskyttelsesområder i nærheden af det foreslåede projekt og projektet er derfor ikke omfattet af det såkaldte planlægningsforbud jf habitatbekendtgørelsens 5 stk 2, som indeholder forbud mod at planlægge nye større vejanlæg eller sideanlæg i Natura 2000 områder Nærmeste område er mod vest; EF-habitatområde nr 221: Hvideodde Rev, der er udpeget pga naturtypen: 1170 (rev) Projektets påvirkning Områder med habitatnaturtyper ligger så langt fra projektet, at de vurderes ikke at kunne blive påvirket På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke baggrund for at lave en Natura 2000 konsekvensvurdering 42 Bilag IV arter På habitatdirektivets bilag IV er oplistet en række arter, der inklusive deres yngle og rasteområder er særlig strengt beskyttede også uden for Natura 2000 områderne Bilag IV arter, der potentielt kan forekomme i projektområdet, er ifølge Søgaard & Asferg, 2007, (arter nævnt i parentes er kendt fra nærområdet): Grønbroget tudse, (springfrø), (løvfrø) Markfirben Sydflagermus, Brunflagermus, Langøret flagermus, Vandflagermus, Frynseflagermus, Skægflagermus og Brandts flagermus Der er på baggrund af en søgning på dels Miljøportalen (naturdatadk) og hjemmesiden fugle og natur (fugleognaturdk) ikke kendskab til konkrete forekomster af disse arter i projektområdet Der er ved Kaolinsøen øst for projekt-

5 5 / 16 området i 2006 fundet individer af grønbroget tudse, der også tidligere har været observeret i området Det kan således ikke udelukkes, at ovenstående arter findes, da kortlægningen af arterne ikke er udført i tilstrækkeligt omfang, og deres evt tilstedeværelse derfor er ukendt, hvorfor der nedenfor er beskrevet hvordan projektet vil kunne ændre - positivt som negativt - mulighederne for disse arters raste- og levesteder 421 Padder og krybdyr Der findes potentielt en række bilag IV arter i området omkring ny linjeføring, særligt på strækningen ved Snorrebakken men også ved inddragelse af fredskovsarealer syd for Snorrebakkesøen Der er kendte forekomster af grønbroget tudse og i det omkringliggende område (Kaolinsøen) er observeret løvfrø og springfrø Markfirben er ikke observeret men er kendt fra hele Bornholm Arterne Grønbroget tudse Grønbroget tudse er omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV og fredet er set i området, men der er ingen nyere undersøgelser af artens udbredelse Grønbroget tudse yngler i temporære vandhuller og større vandansamlinger på feks marker og græsarealer - vigtigst er at vandhullerne har ringe bredvegetation og at disse er solbeskinnede Feks vil temporære vandansamlinger i forbindelse med anlægsarbejdet kunne tiltrække ynglende individer af Grønbruget tudse i april - maj måned Grønbroget tudse kan vandre flere kilometer fra overvintringslokaliteterne til yngleområdet Grønbroget tudse er tidligere fundet ved Kaolinsøen og der gennemføres overvågning af grønbroget tudse ved søen Der er dog ikke gjort fund af grønbroget tudse indenfor de seneste år Springfrø Springfrø er ligeledes omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV og er fredet Springfrø yngler i dybe vandhuller og gerne i mergelgrave Yngletiden for springfrø er i april-maj, men springfrø opholder sig ved ynglelokaliteten fra omkring februar til juli Springfrøen kan vandre langt fra ynglelokaliteten og opholder sig udenfor yngletiden gerne i lysåbne arealer i løvskove, men kan også opholde sig på græsmarker, skovbryn og haver Springfrø går i dvale fra omkring oktober - februar Springfrøen er lokaliseret flere steder på Bornholm, dog primært på øens vestlige side Snorebakkesøen og Kaolinsøen kan være mulige yngleområde for springfrø, men der er ingen oplysninger om yngleforekomst eller forekomst af voksne individer af springfrø i projektområdet

6 6 / 16 Øvrige vandhuller og regnvandsbassiner i området vurderes ikke at være væsentlige potentielle ynglelokaliteter for springfrø Løvfrø Løvfrø er omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV og er fredet Løvfrøen er kræsen med hensyn til ynglelokalitet, da den kun yngler i solbeskinnede, lavvandede rene vandhuller under fisk - feks vandhuller på græsmarker og enge der udtørre på sensommeren Løvfrø kan vandre langt fra ynglevandhullet og op til 1 km hvor den opholder sig i solbeskinnet vegetation i levende hegn, skovbryn og haver Løvfrø lægger æg i maj-juni Løvfrøen forlader ynglevandhullet i perioden juni-juli Vinterkvarteret opsøges fra september-oktober og er huller i jorden, under visne blade, hulheder i træer, sprækker i murværk og stengærder Løvfrø er tidligere observeret ved Kaolinsøen Markfirben Der er som nævnt ikke observeret markfirben i projektområdet Markfirben foretrækker solvendte sandede skråninger med lav vegetation Træffes på heder, klitter, overdrev og råstofgrave, vej- og jernbaneskråninger Der er ikke nogen oplagte opholdssteder for markfirben i projektområdet Mest sandsynlige levesteder er råstofgravene nordvest for hhv Kaolinsøen og Snorrebakkesøen Projektets virkning Øget trafik og anlæg af nye vej gennem det grønne område mellem Snorrebakken og Torneværksvej vil kunne øge risiko for trafikdrab af padder, der vandrer over vejen De enkelte arter har forskellige adfærdsmønstre, der har betydning for deres sårbarhed overfor øget trafik og vejanlæg Anlæg af nye regnvandsbassiner og -søer i forbindelse med vejanlægget vil tilføre området nye potentielle levesteder for padder I forbindelse med underføring af Byåen og grøfter i området nordvest for Snorrebakken kan disse dog indrettes således, at disse kan fungere som faunapassager for padder Grønbroget tudse Generelt vurderes Kaolinsøens og muligvis Snorrebakkesøens lavvandede nordlige og dermed sol-eksponerede områder at være de mest oplagte ynglelokaliteter for grønbroget tudse Desuden er temporære vandansamlinger på marker og græsarealer som nævnt også mulige ynglelokaliteter, men disse er ikke kendte i området Den del af Snorrebakkesøens sydvestlige hjørne der er lavvandet/sumpet og som inddrages i forbindelse med etablering af vejanlægget kan have et vist potentiale som ynglelokalitet for Grønbroget tudse Dog er området bevokset med skyggende vegetation af vedplanter mod syd og med tagrør i lavvandede dele, hvilke faktorer begge ikke er gunstige for ynglende grønbroget tudse Det vurderes således, at ingen vigtige mulige ynglelokaliteter for grønbroget tudse vil blive påvirket af projektet I forbindelse med grønbroget tudses vandring vil dog være øget risiko for trafikdrab idet det anlægges ny vej Dog vur-

7 7 / 16 deres denne risiko ikke at være væsentlig for artens gunstige bevaringsstatus i området Da grønbroget tudse er sjælden og tillige på den danske rødliste som truet vil der i projektet blive inkorporeret mulighed for etablering af ny ynglelokalitet - feks ved Kaolinsøen som kompensation for den øgede barrierevirkning og risiko for trafikdrab af grønbroget tudse i forbindelse med etablering af vejanlægget Springfrø Anlæg af ny ringvej vil øge risiko for trafikdrab af springfrø En nyetablering af ringvej mellem Snorrebakken og Åkirkebyvej vil desuden inkludere arealinddragelse af et mindre delområde af Snorrebakkesøen som er mulig ynglelokalitet Vejprojektets inddrager skovarealer syd for Snorrebakkesøen som er potentielle opholdssteder for springfrø Men inddragelsen sker afgrænset mod den nordlige bydel af Rønne og etableringen af ringvejen afskærer ikke væsentlige levesteder for springfrø Desuden vil det i forbindelse med underføringen af Byåen etableres passagemulighed for padder Det vurderes samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke den gunstige bevaringsstatus for springfrø væsentligt i området nord for Rønne, idet der ikke vil ske væsentlige påvirkninger af hverken potentielle ynglelokaliteter eller levesteder i øvrigt Løvfrø Det vurderes ikke at der er potentielle ynglesteder i selve projektområdet for løvfrø, selvom der kan være temporære vandhuller på græsarealerne vest for Snorrebakkevej vurderes disse at være så kortvarige at de ikke vil være egnede som ynglevandhuller Løvfrø er dog kendt fra området nord for Rønne ved Kaolinsøen Løvfrø vandring fra ynglelokalitet til opholdssteder ved levende hegn, skovbryn og haver kan muligvis betyde, at anlæg af ringvejen vil medføre øget risiko for trafikdrab og barrierevirkning Da vejanlægget etableres ved den nuværende ydergrænse af byområderne ved den nordlige del af Rønne vurderes virkningen på en eventuel lokal bestand af løvfrø dog at være uvæsentlig i forhold til artens gunstige bevaringsstatus i området Ligeledes vurderes udtagningen af skov og øvrige mulige overvintringsområder for løvfrø ikke at have nogen væsentlig betydning for artens gunstige bevaringsstatus i området, idet de udtagne arealer er ubetydelige i forhold til det samlede areal af potentielle overvintringsområder for arten i området 422 Flagermus Ifølge en særudgave af tidsskriftet "Fjælstaunijn" fra 2002 og Dansk Pattedyr Atlas fra 2007 kan følgende flagermus arter være i området i det nordlige Rønne: Sydflagermus, Brunflagermus, Langøret flagermus, Vandflagermus, Fryn-

8 8 / 16 seflagermus, Skægflagermus og muligvis Brandts flagermus Frynseflagermus, skægflagermus og Brandts flagermus er endvidere optaget på den danske rødliste som sårbare Landskabet nord for Rønne er et mosaiklandskab med læhegn, småskove, haver og bygninger, græsarealer, vandflader og vandløb Dette landskab er formentlig attraktivt som fourageringsområde for alle de nævnte arter af flagermus Særligt Langøret flagermus og Frynseflagermus kan påvirkes negativt ved anlæg af vej i deres fourageringsområder Generelt er trafikdrab af flagermus dog ikke særlig udbredt i bytrafik, hvor hastigheden er mindre end 60 km/t Projektets virkning Projektets påvirkning vil være en øget barriereeffekt som følge af en ny vej samt et ændret længdeprofil som i mindre grad følger terrænet end det eksisterende og dermed resulterer i nogle nye ledelinjer I forbindelse med etablering af beplantning ved vejanlægget og ved etablering af erstatningsskov vil disse indrettes, så der tages hensyn til flagermus og eksisterende forholdene forbedres ved feks styrkelse af ledelinjer og fourageringsmuligheder Derved vil der kunne opnås en kompensation for vejanlæggets barrierevirkning Det vides ikke, om der er potentielle raste og/eller yngleområder for de nævnte arter af flagermus i de små arealer med skov, der påvirkes, hvor vejen ligger i nyt trace og det kan derfor, på det nuværende grundlag, ikke vurderes, om der sker en væsentlig påvirkning af disse bilag IV arter, da det ikke vides, i hvor stort omfang disse er til stede Risikoen for påvirkning vurderes som mindre, da der er tale om en udbygning, et mindre nyanlæg (under 2 km) samt begrænset hastighed (under km/t) Inden fældning af skov gennemgås denne for kortlægning af eventuelle yngleog rastelokaliteter for flagermus Hvis der konstateres egnede yngle- eller rastelokaliteter vil fældningen ske jf de fornødne hensyn jf bestemmelserne i vildtforvaltningsloven 43 Rødlistede arter og andre arter Der vil indenfor projektområdet eller i nærheden kunne forekomme en række arter, der er på den danske rødliste Rødlistede arter af flagermus (frynseflagermus, skægflagermus og Brandts flagermus) er behandlet under afsnit 42 Bilag IV arter Relevante øvrige arter på den danske rødliste er: - Hare (sårbar) Foruden rødlistede arter vil der kunne forekomme en række mere eller mindre almindelige arter i projektområdet som vil være i risiko for at kunne påvirkes negativt af projektet

9 9 / 16 Pattedyr Femradet ulvefod 431 Arterne Der er ifølge skovfoged Tommy Hansen en stor forekomst af rådyr og hare i området, dvs dyr, der er vant til at færdes i menneskeprægede miljøer herunder villahaver (pers kom Tommy Hansen, Naturstyrelsen Bornholm) I forbindelse med krydsningen af fredskovsområdet mellem Snorrebakkesøen og Rabækkevej skal det sikres, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af en evt lokalt betydende bestand af femradet ulvefod, der tidligere er registreret i området ved fredskoven syd og øst for Snorrebakkesøen Femradet ulvefod er registreret på EF-habitatdirektivets bilag V og er derfor af fællesskabsbetydning Femradet ulvefod er ikke rødlistet Femradet ulvefod trives bedst i lysåbne næringsfattige områder og ses ofte i forbindelse med nyplantninger, vejskrænter og råstofgrave Større vildt Projektets virkning Det vil muligvis være påkrævet at etablere hegning i forbindelse med krydsningen af fredskovsområdet mellem Snorrebakkesøen og Rabækkevej for at udgå risiko for påkørsler Dette bør vurderes i samråd med den lokale ansvarlige for vildtforvaltning ved Naturstyrelsen afdeling på Bornholm Der vil ikke være behov for at sikre faunapassage for større vild i forbindelse med etablering af vejanlægget, der forløber langs den nuværende bygrænse Ved at opføre et vildthegn mellem Snorrebakke og Rabækkevej med vildtspring kan passage i mellem fredsskovs arealer på vejens vest- og østlige side undgås og risikoen for påkørsler minimeres Dog vil et evt hegn være hæmmende for passage og kan forstærke vejens barrierevirkning Barrierevirkningen vurderes - uden hegn - at være moderat grundet den lave hastighed og relativt lave antal kørsler/døgn Ifølge Tommy Hansen vil lysåbne skovbryn og gode oversigtsforhold langs vejen reducere risikoen for påkørsler væsentligt Mellemstort vildt som rovpattedyr (mår og ilder) og pindsvin vil kunne bruge faunapassagen, der etableres i forbindelse med underføringen af Byåen i fredskovsområdet Faunapassagen udføres med tør banket i den nordøstlige side og vandløbsføring i den anden Dimensionerne med over 1 m i frihøjde og ca 3,5 m bred, med en tør banket på 0,5 m vil være passende til rovpattedyr og pindsvin Ifølge Vejregel - Faunapassagevejledningen bør disse være > 0,5 m i højden over banket og selve banketten skal helst være > 0,5 m bred Da padder skal kunne drage nytte af underføringen vil banketten anlægges med fugtig muldjord som bundmateriale Femradet ulvefod Anlægsprojektet forventes ikke at ville påvirke arten negativt og kan måske endda medvirke til at skabe nye voksesteder for arten - i hvert fald for en periode, idet femradet ulvefod ofte ses på nyligt rydde lysåbne arealer i skovområder

10 10 / Fredninger, bygge- og beskyttelseslinjer mv Der er ingen fredninger i området for projektet (specifikt for nyetableret linjeføring mellem Torneværksvej og Snorrebakken) Der er indenfor projektets udstrækning ingen geologiske interesser eller lign, se også afsnit 46 om fortidsminder Snorrebakken, området øst for Rønne, er et af de steder hvor man kan iagttage en del af den bornholmske brudzone mellem det lavtliggende sedimentområde og det højtliggende granitlandskab Der er dog ingen påvirkning af dette område, der er placeret over 1000 m øst for ny vejstrækning Anlægget ligger indenfor kystnærhedszonen og af "Forslag til tillæg nr 028 til regionkommuneplan 2005 for Bornholm" vedlagt lokalplans redegørelsen fremgår: Området ligger, som hele Rønnes byområde, inden for 3 km kystnærhedszonen og er dermed omfattet af planlovens 11 f, stk 4, som fastslår, at kommunalbestyrelsen for de kystnære dele af byzonerne skal vurdere de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på: - at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, - at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer Projektets virkning I relation til kommuneplanlægningen er det vurderet at områdets placering bag byen gør at den kystlandskabelige betydning er meget begrænset, og at området udgør en naturlig udviklingsmulighed for byen, forudsat der i lokalplanlægningen tages hensyn til de øvrige landskabelige forhold i området Det vurderes, at det planlagte vejprojekt ikke er i konflikt med kystnærhedszonens formål, da tilknytningen til kystnærhedszonen er planlægningsmæssigt og funktionelt begrundet, og at den visuelle påvirkning er lokalt og begrænset Dele af anlægget ligger indenfor skovbyggelinje, hvilket kan forudsætter dispensation fra byggelinjen i forbindelse med etablering af arbejdsarealer for vejprojektet Kommunalbestyrelsen har kompetencen til at dispensere fra skovbyggelinjer, efter høring af berørte parter

11 11 / Naturbeskyttelse Ved projektområdet ligger et antal områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3 og fredskovsarealer Det drejer sig om nedenstående arealer, hvis beliggenhed kan ses på figur 1: To større 3 søer; Kaolinsøen mod øst og Snorrebakkesøen mod sydøst En fredskov syd for Snorrebakkesøen Mose nordøst for Snorrebakkesøen En række mindre vandhuller og fredskovsarealer Derudover løber Byåen gennem Rønne, se figur 2 Byåen er et ikke et 3- beskyttet vandløb Figur 1 Naturområder beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3

12 12 / 16 Figur 2 Vandløbet Byåen og andre vandområder i nærheden af ny ringvej Byåen Projektets virkning Byåen krydses af den nye vejforbindelse i fredskovsområdet mellem Snorrebakkesøen og Rabækkevej I forbindelse med krydsningen af Byåen skal anlægsarbejdet tilrettes således at miljøtilstanden i vandløbet ikke påvirkes væsentligt Anlægsarbejdet i forbindelse med krydsningen af Byåen kræver en tilladelse efter vandløbsloven, hvori der kan stilles vilkår der sikrer de evt nødvendige afværgeforanstaltninger iværksættes i forbindelse med anlægsarbejdet Der vurderes ikke at være nogen væsentlig påvirkning af Byåen, se også screeningsskemaet Afledningen af vand til Byåen under anlægsarbejdet og ved drift af vejanlægget kræver tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven Projektets krydsning af Byåen vurderes ikke at ville medføre væsentlige negative påvirkninger af miljøforholdene ved vandløbet Græs- og mosearealer ved Snorrebakken Det er yderste sparsom med nyere undersøgelser af særligt opmærksomhedskrævende botaniske forekomster i det berørte område, men har foretaget ekstensive besigtigelser af arealerne umiddelbart

13 13 / 16 Snorrebakkesøen ved krydsningen af Snorrebakken På arealet mellem Snorrebakken og Snorrebakkesøen er der ingen særlige botaniske forekomster og arealet er ikke af en kvalitet, der berettiger udpegning som beskyttet eng (Naturbeskyttelseslovens 3) Det samme gør sig gældende for arealet nordvest for krydsningen ved Snorrebakken (pers kom Louise L Bojesen, ) Det skal dog understreges, at der ikke er foretaget egentlige botaniske undersøgelser men kun ekstensive besigtigelser Den 3 beskyttede mose nordøst for Snorrebakkesøen vil ikke blive påvirket af projektet Et areal af Snorrebakkesøen er påtænkt inddraget til den nye vejs linjeføring Størrelsen af inddraget areal afhænger af vejens endelige udformning Derudover inddrages areal til et stisystem hele vejen rundt om Snorrebakkesøen og der er ligeledes påtænkt eventuelt vildt-hegning fra Snorebakken til Rabækkevej Det vurderes ikke at vejanlægget vil medføre varige væsentlige påvirkninger af søens økologiske tilstand, idet det forudsættes, at der ikke afledes vejvand til søen Derudover bør arealet i anlægsfasen ikke bruges til arbejds- eller oplægsareal Inddragelse af det vestlige hjørne af Snorrebakkesøen til vejanlæg vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 Snorrebakkesøen er ikke omfattet af sø-beskyttelseslinje Ny sø Etablering af regnvandsrecipient, langs en ny ringvejsforbindelse (se figur 2), vil kunne medvirke til at aflede overfladevand i området og potentielt også tilføre en ny landskabelig værdi De eksisterende grøfter til vandafledning søges fastholdt og at den nye sø anlægges med henblik på, at den også får en rekreativ funktion Afledning af vand er yderligere beskrevet i screeningsskemaet Erstatningsskov I forbindelse med vejens krydsning af fredskovsområdet sydvest for Snorrebakkesøen vil der skulle inddrages et mindre fredskovsareal på omkring 0,3 ha Inddragelse af fredskov til vejanlæg kræver dispensation jf skovloven og det forventes, at der etableres erstatningsskov i tilknytning til den eksisterende skov eller indbetales erstatning til skovpuljen Eventuel lokal erstatningskov kunne etableres på arealet mellem den nye vej og Rabækkevej 46 Nationalt beskyttede kulturminder Der er ingen fredede fortidsminder eller beskyttede sten- og jorddiger i nærheden af projektet Ved Åkirkebyvej, umiddelbart øst for rundkørsel, er der et mindre beskyttet sten- og jorddige Projektets virkning Det lokale museum skal inddrages, før der graves uden for eksisterende vej af hensyn til mulige fundsteder og planlægning af anlægsarbejdet Der vurderes ikke at være væsentlige negative påvirkninger på kulturhistoriske interesser som følge af vejprojektet, se dog afsnit 47 Landskab vedr værdifulde geologiske områder

14 14 / Landskab På strækningen mellem Torneværksvej og Snorrebakken krydser den nye ringvej et åbent landskab Landskabet øst for den nye ringvej udgør en jævnt skrånende flade ned mod Rønnes østlige byafgrænsning Områdets levende hegn er med til at understrege terræn og linjer i landskabet, samtidig med at hele landskabsfladen opfattes som opdelt i 2-3 landskabelige rum Ifølge lokalplan nr55, falder terrænet med i alt 6,5 m, målt langs Snorrebakken (ca 2,3 m/100 m) Længere mod øst stiger landskabet væsentligt mere (ca 6,6 m/100 m) Den sydligste ende af det skrånende landskab opleves især af mange når de kører på Snorrebakken - ind og ud af byen Landskabsflade brydes kun visuelt af 2 levende hegn/grøfter, som løber fra Porcelænsvej ned mod byen, næsten parallelt med Snorrebakken En tredje grøft, op mod stadion, er kun sparsomt bevokset Der henvises til lokalplan og notat vedr stier og rekreative områder for beplantningsplan og udformning af rekreative stier mv Den projekterede vej gennemskærer den vestlige del af det værdifulde geologiske område, "Snorrebakken" I dette område kan brudzonen mellem det højtliggende gamle grundfjeld og det lavereliggende sedimentdækkede Syd- og Vestbornholm (Thornquist-zonen) iagttages Da det er et meget markant og illustrativt eksempel på en forkastningszone i landskabet, er det vigtigt, at brudzonen fremtræder klart i landskabet og ikke sløres eller ødelægges Projektets virkning Etableringen af ringvejen vil i nordlig ende følge eksisterende vejtrace og vil i sydligste ende kobles til eksisterende vejnet omkring Åkirkebyvej Den nye vejstrækning vil indpasses i landskabet med etableringen af natursø, rekreative stier og øvrig beplantning For beplantningsplaner mv henvises til miljøvurderingen af lokalplan nr 55 Etableringen af ringvejen vurderes, at have en mindre landskabelig påvirkning Støj fra vejen skal sænkes med støjdæmpende foranstaltninger således at grænseværdier overholdes, alternativt skal overvågningstiltag implementeres så tiltag kan indføres, såfremt det vurderes nødvendigt Vedrørende det værdifulde geologiske område ved "Snorrebakken" vil projektet kun berøre den alleryderste del af et større værdifuldt geologisk område, og samtidig kun medføre meget beskedne terrænændringer inden for dette område Det vurderes derfor, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de geologiske værdier i området

15 15 / 16 5 Samlet vurdering På baggrund af screeningen er der vurderet følgende: Det vurderes, at der ved større vildt kan være behov for etablering af hegn i forbindelse med vejanlæggets fremtidige gennemskæring af fredskovsområdet mellem Snorrebakkesøen og Rabækkevej Vildtspring skal ved hegning indpasses på begge sider af vejen på relevante steder Barrierevirkningen på vildt vurderes som mindre væsentlig grundet det relativt lave antal køretøjer ( ÅDT) og trafikkens hastighed samt at et meget lille areal vil blive berørt af projektet Faunapassage for mindre pattedyr mv ved Byåen bør udformes og placeres i henhold til vejledningen herfor (Fauna- og menneskepassager, 2011) Det vurderes samlet at større vildt ikke vil blive væsentlig påvirket af projektet En mulig påvirkning af vandløb og bræmmer ved Snorrebakkesøen vurderes at være mindre væsentlig, under forudsætning for de i screeningsskemaet angivne skånsomme anlægsteknikker og afvandings- /afledningsforhold Inddragelse af areal ved Snorrebakkesøen kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven ligesom inddragelse af fredsskov kræver tilladelse efter skovloven (LBK nr 945 af 24/09/2009) Det vurderes samlet at 3-beskyttet natur og Byåen ikke vil blive væsentlig påvirket af projektet Det vurderes, at der vedr padder og mindre vildt vil være behov etablering af faunapassage ved vejens krydsning af Byåen Faunapassagen bør etableres med minimum 0,5 m bred banket i underføringens nordøstlige side Passagerne bør udformes og placeres i henhold til vejledningen herfor (Fauna- og menneskepassager, 2011) I forbindelse med underføringen af grøfter i området mellem Snorrebakken og Torneværksvej, specielt ved ny sø/regnvandsbassin vil disse kunne indrettes, så der vil være mulighed for passage af mindre vildt og padder i perioder uden kraftig afstrømning Der skal ved anlæggelse og udformningen af ny sø/ regnvandsbassin og bræmmer ved Snorrebakkesøen tages hensyn til at disse nyetableringer bør have karakter af naturområder og ikke kun som rekreativt område Det er usikkert, hvorvidt der kan ske en påvirkning af bilag IV arterne grønbroget tudse, springfrø og løvfrø pga det manglende datagrundlag for disse arter i projektområdet Datagrundlaget forbedres derfor ved kortlægninger så evt yderligere afværgeforanstaltninger kan indpasses i projektet På det eksisterende datagrundlag anses vurderinger vedr påvirkning af bilag IV arter som flagermus og markfirben som værende tilstrækkelige Der kan dog anføres følgende foreløbige vurderinger under de givne forudsætninger: Det vurderes, at der ved anvendelse af afværgeforanstaltninger vedr flagermus dvs ledelinjer, der ikke leder mod vejen og nedsat hastighed (under 60 km/t) ikke vil være væsentlig påvirkning af evt flagermus, også under hensynstagen til oprettelse af erstatningsskov

16 16 / 16 Det vurderes, at der ved anvendelse af afværgeforanstaltninger vedr padder såsom mulighed for paddepassager ved underføringer, etablering af erstatningsskov og eventuel erstatningsvandhul ved feks Kaolinsøen samt hensynstagen under anlægsfasen vil være muligt at gennemføre projektet således at evt padder ikke bliver væsentligt påvirkede 6 Referencer : Lokalplan 055, Søgaard, B & Asferg, T 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Faglig rapport fra DMU nr 635 Retsinformation 2010 Vejledning om VVM i planloven (VEJ nr 9339 af 12/03/2009) Fauna- og menneskepassager - en vejledning, Vejregel, 30 juni 2011 (høringsudkast)

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK JUNI 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT - NATUR ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

BILAG IV-ARTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

BILAG IV-ARTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 18 BILAG IV-ARTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 18 BILAG IV-ARTER 1312 18.1 Bilag IV-arter på Lolland 1312 18.2 Bilag-IV arter på Fehmarn 1320 18.3 Bilag-IV

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

RAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2

RAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2 Vejdirektoratet 26. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Grontmij Carl Bro A/S Kontrolleret af MAC Godkendt af MXJ RAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2 Flagermus

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Natur og overfladevand - Fagnotat, februar 2012 Udgivet: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar 2012 Martin Hesselsøe, Per Klit Christensen, John Frisenvænge, Amphi Consult ApS, og Maria Christensen,

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853)

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høringsbrev Vandløbsrestaureringsprojekt

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6 Grontmij Carl Bro A/S 7. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Morten Christensen, Carl Bro Kontrolleret af Jakob Ingerslev, Carl Bro Godkendt af Maria Christensen og Mette Jeppesen, NIRAS Granskoven

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Rekvirent: Københavns Kommune Dato: 2. udgave 16. august 2005 Feltarbejde: John Frisenvænge og

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej.

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund.

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. NIRAS Sortemosevej 19 3450 Allerød Att: Anna Dall nr. LIFE02/ef.: NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. Dato: 3. udgave

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Mern Å Vandløbsrestaurering Projektforslag 8. september 2011 Version : 5 Sagsnr. : 103557 Projektleder : CTH Udarbejdet af : RPBA/ANCH/MIKR Godkendt af : KARA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser Økologiske forbindelser Vejledning til udpegning af økologiske forbindelser i Trekantsområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner) 2013 En sammenhængende natur Udpegningen

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere