Indholdsfortegnelse. Østre Ringvej Rønne, VVM screening. Bornholms Regionskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Østre Ringvej Rønne, VVM screening. Bornholms Regionskommune"

Transkript

1 Østre Ringvej Rønne, VVM screening COWI A/S Havneparken Vejle Telefon Telefax wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 VVM direktivet 2 3 Projektet 2 4 Screeningens punkter 4 41 Natura Bilag IV arter 4 43 Rødlistede arter og andre arter 8 44 Fredninger, bygge- og beskyttelseslinjer mv Naturbeskyttelse Nationalt beskyttede kulturminder Landskab 14 5 Samlet vurdering 15 6 Referencer 16 Dokumentnr P D-1 Version 1 Udgivelsesdato 8 september 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Louise B Hübschmann Bent Sømod Bent Sømod

2 2 / 16 1 Indledning Dette notat er et baggrundsnotat for en VVM-screening, som skal foretage for at vurdere, om etablering af ny ringvej i Rønne samt udbygning af nuværende tilslutningsveje kan være VVM-pligtig Notatet er vedlagt et udfyldt screeningsskema I notat og skema har vi skønnet, om en nyetablering af ringvej i Rønne kan påvirke miljøet væsentlig og af den grund udløse VVM-pligt har dernæst truffet den endelige og formelle afgørelse om, hvorvidt der skal foretages en VVMundersøgelse Baggrundsnotatet er baseret på de oplysninger om projektet, der har været til rådighed medio/ultimo maj 2011 Nye oplysninger om projektet kan eventuelt ændre nogle af vurderingerne i notatet 2 VVM direktivet Nyetablering af ringvej i Rønne mellem Torneværksvej og Snorrebakken samt udvidelse af tilslutningsforhold er en udvidelse eller ændring af et anlæg opført på bilag 2 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning under punkt 10 d) Anlæg af veje Der skal derfor laves en screening for at afgøre, om projektet kan medføre væsentlige virkninger på miljøet Hvis dette er tilfældet, er det obligatorisk at udarbejde en VVM, inden det kan besluttes at gennemføre projektet 3 Projektet I Rønnes vestlige del fra Haslevej i nord til Søndre Ringvej i syd er der planlagt en ny ringvej Ringvejen har indgået i de overordnede planer for Bornholms kommune siden 1985 Øget trafik, ændret trafikmønster, nyt færgeforlig og ønsket om bæredygtighed i trafikken bevirker, at det nu er påkrævet at få realiseret planer om ydre overordnet trafik om Rønne Vejforbindelsen skal aflaste det centrale byområde, samtidig med at der etableres en bedre fordelingsvej til boligområder mv i Rønne Nord Herudover skal vejen også give vejadgang til plejecenter, idrætsanlæg, nyt campus-område mm Den nyere baggrund for en ny ringvej er regionkommuneplanen/kommuneplanforslagets bestemmelser om planlagte veje og kommunalforbindelse med regionkommuneplantillæg og lokalplan om Plejecenter, idrætsanlæg og vej ved Snorrebakken i Rønne

3 3 / 16 Signalanlæg Haslevej Blykobbevej Holger Lundgrens Vej Ny rundkørsel Torneværksvej Ny rundkørsel Snorrebakken Snorrebakkesøen Ny faunapassage Byåen Kaj Mogensens Vej Eksist rundkørsel Åkirkebyvej Oversigtskort Med rødt vises rute af ny ringvej Projektet er opdelt i etaper, hvor 1 etape Torneværksvej til Snorrebakken er nyanlæg der forventes udført oktober sommer 2012 og 2 etape Snorrebakken til Østre Ringvej i perioden medio 2012 til forår 2013 samt afsluttende etape 3 frem til sommer 2014 med opgradering/ombygning af eksisterende vejanlæg Nordre Ringvej og Østre Ringvej Hovedelementer i projektet Nordre Ringvej - Blykobbevej Eksisterende vejanlæg der opgraderes/udvides På sydsiden af vejen laves nyt flisebelagt fortov samt skillerabat mod ny cykelsti Holger Lundgrens Vej - Torneværksvej Eksisterende vejanlæg der opgraderes/udvides med cykelstier, skillerabat med beplantning og delvis fortov Torneværksvej - Østre Ringvej Nyt vejanlæg Cykelsti i begge sider af vejen og forberedt til fremtidig fortov Ny faunapassage over Byåen ved Snorrebakkesøen Støjvolde mod bebyggelse samt kolonihaveområdet Regnvandsbassin langs ringvejen fra DGI-stadion til Snorrebakken Østre Ringvej - Vibegårds runddel (eksisterende rundkørsel) Eksisterende vejanlæg der opgraderes/udvides med cykelstier, skillerabat med beplantning og delvis fortov

4 4 / 16 Stier Der etableres en ny 3 meter bred grusbelagt natursti i terræn på vest siden af ringvejen mellem Torneværksvej og Snorrebakken Den eksisterende sti omkring Snorrebakkesøen, forlægges så den passer til de fremtidige forhold Større vejkryds Der etableres signalregulering på Haslevej/Nordre Ringvej samt rundkørsler ved Torneværksvej/Nordre Ringvej og Snorrebakken/ny Ringvej 4 Screeningens punkter 41 Natura 2000 Der er ingen internationale beskyttelsesområder i nærheden af det foreslåede projekt og projektet er derfor ikke omfattet af det såkaldte planlægningsforbud jf habitatbekendtgørelsens 5 stk 2, som indeholder forbud mod at planlægge nye større vejanlæg eller sideanlæg i Natura 2000 områder Nærmeste område er mod vest; EF-habitatområde nr 221: Hvideodde Rev, der er udpeget pga naturtypen: 1170 (rev) Projektets påvirkning Områder med habitatnaturtyper ligger så langt fra projektet, at de vurderes ikke at kunne blive påvirket På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke baggrund for at lave en Natura 2000 konsekvensvurdering 42 Bilag IV arter På habitatdirektivets bilag IV er oplistet en række arter, der inklusive deres yngle og rasteområder er særlig strengt beskyttede også uden for Natura 2000 områderne Bilag IV arter, der potentielt kan forekomme i projektområdet, er ifølge Søgaard & Asferg, 2007, (arter nævnt i parentes er kendt fra nærområdet): Grønbroget tudse, (springfrø), (løvfrø) Markfirben Sydflagermus, Brunflagermus, Langøret flagermus, Vandflagermus, Frynseflagermus, Skægflagermus og Brandts flagermus Der er på baggrund af en søgning på dels Miljøportalen (naturdatadk) og hjemmesiden fugle og natur (fugleognaturdk) ikke kendskab til konkrete forekomster af disse arter i projektområdet Der er ved Kaolinsøen øst for projekt-

5 5 / 16 området i 2006 fundet individer af grønbroget tudse, der også tidligere har været observeret i området Det kan således ikke udelukkes, at ovenstående arter findes, da kortlægningen af arterne ikke er udført i tilstrækkeligt omfang, og deres evt tilstedeværelse derfor er ukendt, hvorfor der nedenfor er beskrevet hvordan projektet vil kunne ændre - positivt som negativt - mulighederne for disse arters raste- og levesteder 421 Padder og krybdyr Der findes potentielt en række bilag IV arter i området omkring ny linjeføring, særligt på strækningen ved Snorrebakken men også ved inddragelse af fredskovsarealer syd for Snorrebakkesøen Der er kendte forekomster af grønbroget tudse og i det omkringliggende område (Kaolinsøen) er observeret løvfrø og springfrø Markfirben er ikke observeret men er kendt fra hele Bornholm Arterne Grønbroget tudse Grønbroget tudse er omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV og fredet er set i området, men der er ingen nyere undersøgelser af artens udbredelse Grønbroget tudse yngler i temporære vandhuller og større vandansamlinger på feks marker og græsarealer - vigtigst er at vandhullerne har ringe bredvegetation og at disse er solbeskinnede Feks vil temporære vandansamlinger i forbindelse med anlægsarbejdet kunne tiltrække ynglende individer af Grønbruget tudse i april - maj måned Grønbroget tudse kan vandre flere kilometer fra overvintringslokaliteterne til yngleområdet Grønbroget tudse er tidligere fundet ved Kaolinsøen og der gennemføres overvågning af grønbroget tudse ved søen Der er dog ikke gjort fund af grønbroget tudse indenfor de seneste år Springfrø Springfrø er ligeledes omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV og er fredet Springfrø yngler i dybe vandhuller og gerne i mergelgrave Yngletiden for springfrø er i april-maj, men springfrø opholder sig ved ynglelokaliteten fra omkring februar til juli Springfrøen kan vandre langt fra ynglelokaliteten og opholder sig udenfor yngletiden gerne i lysåbne arealer i løvskove, men kan også opholde sig på græsmarker, skovbryn og haver Springfrø går i dvale fra omkring oktober - februar Springfrøen er lokaliseret flere steder på Bornholm, dog primært på øens vestlige side Snorebakkesøen og Kaolinsøen kan være mulige yngleområde for springfrø, men der er ingen oplysninger om yngleforekomst eller forekomst af voksne individer af springfrø i projektområdet

6 6 / 16 Øvrige vandhuller og regnvandsbassiner i området vurderes ikke at være væsentlige potentielle ynglelokaliteter for springfrø Løvfrø Løvfrø er omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV og er fredet Løvfrøen er kræsen med hensyn til ynglelokalitet, da den kun yngler i solbeskinnede, lavvandede rene vandhuller under fisk - feks vandhuller på græsmarker og enge der udtørre på sensommeren Løvfrø kan vandre langt fra ynglevandhullet og op til 1 km hvor den opholder sig i solbeskinnet vegetation i levende hegn, skovbryn og haver Løvfrø lægger æg i maj-juni Løvfrøen forlader ynglevandhullet i perioden juni-juli Vinterkvarteret opsøges fra september-oktober og er huller i jorden, under visne blade, hulheder i træer, sprækker i murværk og stengærder Løvfrø er tidligere observeret ved Kaolinsøen Markfirben Der er som nævnt ikke observeret markfirben i projektområdet Markfirben foretrækker solvendte sandede skråninger med lav vegetation Træffes på heder, klitter, overdrev og råstofgrave, vej- og jernbaneskråninger Der er ikke nogen oplagte opholdssteder for markfirben i projektområdet Mest sandsynlige levesteder er råstofgravene nordvest for hhv Kaolinsøen og Snorrebakkesøen Projektets virkning Øget trafik og anlæg af nye vej gennem det grønne område mellem Snorrebakken og Torneværksvej vil kunne øge risiko for trafikdrab af padder, der vandrer over vejen De enkelte arter har forskellige adfærdsmønstre, der har betydning for deres sårbarhed overfor øget trafik og vejanlæg Anlæg af nye regnvandsbassiner og -søer i forbindelse med vejanlægget vil tilføre området nye potentielle levesteder for padder I forbindelse med underføring af Byåen og grøfter i området nordvest for Snorrebakken kan disse dog indrettes således, at disse kan fungere som faunapassager for padder Grønbroget tudse Generelt vurderes Kaolinsøens og muligvis Snorrebakkesøens lavvandede nordlige og dermed sol-eksponerede områder at være de mest oplagte ynglelokaliteter for grønbroget tudse Desuden er temporære vandansamlinger på marker og græsarealer som nævnt også mulige ynglelokaliteter, men disse er ikke kendte i området Den del af Snorrebakkesøens sydvestlige hjørne der er lavvandet/sumpet og som inddrages i forbindelse med etablering af vejanlægget kan have et vist potentiale som ynglelokalitet for Grønbroget tudse Dog er området bevokset med skyggende vegetation af vedplanter mod syd og med tagrør i lavvandede dele, hvilke faktorer begge ikke er gunstige for ynglende grønbroget tudse Det vurderes således, at ingen vigtige mulige ynglelokaliteter for grønbroget tudse vil blive påvirket af projektet I forbindelse med grønbroget tudses vandring vil dog være øget risiko for trafikdrab idet det anlægges ny vej Dog vur-

7 7 / 16 deres denne risiko ikke at være væsentlig for artens gunstige bevaringsstatus i området Da grønbroget tudse er sjælden og tillige på den danske rødliste som truet vil der i projektet blive inkorporeret mulighed for etablering af ny ynglelokalitet - feks ved Kaolinsøen som kompensation for den øgede barrierevirkning og risiko for trafikdrab af grønbroget tudse i forbindelse med etablering af vejanlægget Springfrø Anlæg af ny ringvej vil øge risiko for trafikdrab af springfrø En nyetablering af ringvej mellem Snorrebakken og Åkirkebyvej vil desuden inkludere arealinddragelse af et mindre delområde af Snorrebakkesøen som er mulig ynglelokalitet Vejprojektets inddrager skovarealer syd for Snorrebakkesøen som er potentielle opholdssteder for springfrø Men inddragelsen sker afgrænset mod den nordlige bydel af Rønne og etableringen af ringvejen afskærer ikke væsentlige levesteder for springfrø Desuden vil det i forbindelse med underføringen af Byåen etableres passagemulighed for padder Det vurderes samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke den gunstige bevaringsstatus for springfrø væsentligt i området nord for Rønne, idet der ikke vil ske væsentlige påvirkninger af hverken potentielle ynglelokaliteter eller levesteder i øvrigt Løvfrø Det vurderes ikke at der er potentielle ynglesteder i selve projektområdet for løvfrø, selvom der kan være temporære vandhuller på græsarealerne vest for Snorrebakkevej vurderes disse at være så kortvarige at de ikke vil være egnede som ynglevandhuller Løvfrø er dog kendt fra området nord for Rønne ved Kaolinsøen Løvfrø vandring fra ynglelokalitet til opholdssteder ved levende hegn, skovbryn og haver kan muligvis betyde, at anlæg af ringvejen vil medføre øget risiko for trafikdrab og barrierevirkning Da vejanlægget etableres ved den nuværende ydergrænse af byområderne ved den nordlige del af Rønne vurderes virkningen på en eventuel lokal bestand af løvfrø dog at være uvæsentlig i forhold til artens gunstige bevaringsstatus i området Ligeledes vurderes udtagningen af skov og øvrige mulige overvintringsområder for løvfrø ikke at have nogen væsentlig betydning for artens gunstige bevaringsstatus i området, idet de udtagne arealer er ubetydelige i forhold til det samlede areal af potentielle overvintringsområder for arten i området 422 Flagermus Ifølge en særudgave af tidsskriftet "Fjælstaunijn" fra 2002 og Dansk Pattedyr Atlas fra 2007 kan følgende flagermus arter være i området i det nordlige Rønne: Sydflagermus, Brunflagermus, Langøret flagermus, Vandflagermus, Fryn-

8 8 / 16 seflagermus, Skægflagermus og muligvis Brandts flagermus Frynseflagermus, skægflagermus og Brandts flagermus er endvidere optaget på den danske rødliste som sårbare Landskabet nord for Rønne er et mosaiklandskab med læhegn, småskove, haver og bygninger, græsarealer, vandflader og vandløb Dette landskab er formentlig attraktivt som fourageringsområde for alle de nævnte arter af flagermus Særligt Langøret flagermus og Frynseflagermus kan påvirkes negativt ved anlæg af vej i deres fourageringsområder Generelt er trafikdrab af flagermus dog ikke særlig udbredt i bytrafik, hvor hastigheden er mindre end 60 km/t Projektets virkning Projektets påvirkning vil være en øget barriereeffekt som følge af en ny vej samt et ændret længdeprofil som i mindre grad følger terrænet end det eksisterende og dermed resulterer i nogle nye ledelinjer I forbindelse med etablering af beplantning ved vejanlægget og ved etablering af erstatningsskov vil disse indrettes, så der tages hensyn til flagermus og eksisterende forholdene forbedres ved feks styrkelse af ledelinjer og fourageringsmuligheder Derved vil der kunne opnås en kompensation for vejanlæggets barrierevirkning Det vides ikke, om der er potentielle raste og/eller yngleområder for de nævnte arter af flagermus i de små arealer med skov, der påvirkes, hvor vejen ligger i nyt trace og det kan derfor, på det nuværende grundlag, ikke vurderes, om der sker en væsentlig påvirkning af disse bilag IV arter, da det ikke vides, i hvor stort omfang disse er til stede Risikoen for påvirkning vurderes som mindre, da der er tale om en udbygning, et mindre nyanlæg (under 2 km) samt begrænset hastighed (under km/t) Inden fældning af skov gennemgås denne for kortlægning af eventuelle yngleog rastelokaliteter for flagermus Hvis der konstateres egnede yngle- eller rastelokaliteter vil fældningen ske jf de fornødne hensyn jf bestemmelserne i vildtforvaltningsloven 43 Rødlistede arter og andre arter Der vil indenfor projektområdet eller i nærheden kunne forekomme en række arter, der er på den danske rødliste Rødlistede arter af flagermus (frynseflagermus, skægflagermus og Brandts flagermus) er behandlet under afsnit 42 Bilag IV arter Relevante øvrige arter på den danske rødliste er: - Hare (sårbar) Foruden rødlistede arter vil der kunne forekomme en række mere eller mindre almindelige arter i projektområdet som vil være i risiko for at kunne påvirkes negativt af projektet

9 9 / 16 Pattedyr Femradet ulvefod 431 Arterne Der er ifølge skovfoged Tommy Hansen en stor forekomst af rådyr og hare i området, dvs dyr, der er vant til at færdes i menneskeprægede miljøer herunder villahaver (pers kom Tommy Hansen, Naturstyrelsen Bornholm) I forbindelse med krydsningen af fredskovsområdet mellem Snorrebakkesøen og Rabækkevej skal det sikres, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af en evt lokalt betydende bestand af femradet ulvefod, der tidligere er registreret i området ved fredskoven syd og øst for Snorrebakkesøen Femradet ulvefod er registreret på EF-habitatdirektivets bilag V og er derfor af fællesskabsbetydning Femradet ulvefod er ikke rødlistet Femradet ulvefod trives bedst i lysåbne næringsfattige områder og ses ofte i forbindelse med nyplantninger, vejskrænter og råstofgrave Større vildt Projektets virkning Det vil muligvis være påkrævet at etablere hegning i forbindelse med krydsningen af fredskovsområdet mellem Snorrebakkesøen og Rabækkevej for at udgå risiko for påkørsler Dette bør vurderes i samråd med den lokale ansvarlige for vildtforvaltning ved Naturstyrelsen afdeling på Bornholm Der vil ikke være behov for at sikre faunapassage for større vild i forbindelse med etablering af vejanlægget, der forløber langs den nuværende bygrænse Ved at opføre et vildthegn mellem Snorrebakke og Rabækkevej med vildtspring kan passage i mellem fredsskovs arealer på vejens vest- og østlige side undgås og risikoen for påkørsler minimeres Dog vil et evt hegn være hæmmende for passage og kan forstærke vejens barrierevirkning Barrierevirkningen vurderes - uden hegn - at være moderat grundet den lave hastighed og relativt lave antal kørsler/døgn Ifølge Tommy Hansen vil lysåbne skovbryn og gode oversigtsforhold langs vejen reducere risikoen for påkørsler væsentligt Mellemstort vildt som rovpattedyr (mår og ilder) og pindsvin vil kunne bruge faunapassagen, der etableres i forbindelse med underføringen af Byåen i fredskovsområdet Faunapassagen udføres med tør banket i den nordøstlige side og vandløbsføring i den anden Dimensionerne med over 1 m i frihøjde og ca 3,5 m bred, med en tør banket på 0,5 m vil være passende til rovpattedyr og pindsvin Ifølge Vejregel - Faunapassagevejledningen bør disse være > 0,5 m i højden over banket og selve banketten skal helst være > 0,5 m bred Da padder skal kunne drage nytte af underføringen vil banketten anlægges med fugtig muldjord som bundmateriale Femradet ulvefod Anlægsprojektet forventes ikke at ville påvirke arten negativt og kan måske endda medvirke til at skabe nye voksesteder for arten - i hvert fald for en periode, idet femradet ulvefod ofte ses på nyligt rydde lysåbne arealer i skovområder

10 10 / Fredninger, bygge- og beskyttelseslinjer mv Der er ingen fredninger i området for projektet (specifikt for nyetableret linjeføring mellem Torneværksvej og Snorrebakken) Der er indenfor projektets udstrækning ingen geologiske interesser eller lign, se også afsnit 46 om fortidsminder Snorrebakken, området øst for Rønne, er et af de steder hvor man kan iagttage en del af den bornholmske brudzone mellem det lavtliggende sedimentområde og det højtliggende granitlandskab Der er dog ingen påvirkning af dette område, der er placeret over 1000 m øst for ny vejstrækning Anlægget ligger indenfor kystnærhedszonen og af "Forslag til tillæg nr 028 til regionkommuneplan 2005 for Bornholm" vedlagt lokalplans redegørelsen fremgår: Området ligger, som hele Rønnes byområde, inden for 3 km kystnærhedszonen og er dermed omfattet af planlovens 11 f, stk 4, som fastslår, at kommunalbestyrelsen for de kystnære dele af byzonerne skal vurdere de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på: - at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, - at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer Projektets virkning I relation til kommuneplanlægningen er det vurderet at områdets placering bag byen gør at den kystlandskabelige betydning er meget begrænset, og at området udgør en naturlig udviklingsmulighed for byen, forudsat der i lokalplanlægningen tages hensyn til de øvrige landskabelige forhold i området Det vurderes, at det planlagte vejprojekt ikke er i konflikt med kystnærhedszonens formål, da tilknytningen til kystnærhedszonen er planlægningsmæssigt og funktionelt begrundet, og at den visuelle påvirkning er lokalt og begrænset Dele af anlægget ligger indenfor skovbyggelinje, hvilket kan forudsætter dispensation fra byggelinjen i forbindelse med etablering af arbejdsarealer for vejprojektet Kommunalbestyrelsen har kompetencen til at dispensere fra skovbyggelinjer, efter høring af berørte parter

11 11 / Naturbeskyttelse Ved projektområdet ligger et antal områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3 og fredskovsarealer Det drejer sig om nedenstående arealer, hvis beliggenhed kan ses på figur 1: To større 3 søer; Kaolinsøen mod øst og Snorrebakkesøen mod sydøst En fredskov syd for Snorrebakkesøen Mose nordøst for Snorrebakkesøen En række mindre vandhuller og fredskovsarealer Derudover løber Byåen gennem Rønne, se figur 2 Byåen er et ikke et 3- beskyttet vandløb Figur 1 Naturområder beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3

12 12 / 16 Figur 2 Vandløbet Byåen og andre vandområder i nærheden af ny ringvej Byåen Projektets virkning Byåen krydses af den nye vejforbindelse i fredskovsområdet mellem Snorrebakkesøen og Rabækkevej I forbindelse med krydsningen af Byåen skal anlægsarbejdet tilrettes således at miljøtilstanden i vandløbet ikke påvirkes væsentligt Anlægsarbejdet i forbindelse med krydsningen af Byåen kræver en tilladelse efter vandløbsloven, hvori der kan stilles vilkår der sikrer de evt nødvendige afværgeforanstaltninger iværksættes i forbindelse med anlægsarbejdet Der vurderes ikke at være nogen væsentlig påvirkning af Byåen, se også screeningsskemaet Afledningen af vand til Byåen under anlægsarbejdet og ved drift af vejanlægget kræver tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven Projektets krydsning af Byåen vurderes ikke at ville medføre væsentlige negative påvirkninger af miljøforholdene ved vandløbet Græs- og mosearealer ved Snorrebakken Det er yderste sparsom med nyere undersøgelser af særligt opmærksomhedskrævende botaniske forekomster i det berørte område, men har foretaget ekstensive besigtigelser af arealerne umiddelbart

13 13 / 16 Snorrebakkesøen ved krydsningen af Snorrebakken På arealet mellem Snorrebakken og Snorrebakkesøen er der ingen særlige botaniske forekomster og arealet er ikke af en kvalitet, der berettiger udpegning som beskyttet eng (Naturbeskyttelseslovens 3) Det samme gør sig gældende for arealet nordvest for krydsningen ved Snorrebakken (pers kom Louise L Bojesen, ) Det skal dog understreges, at der ikke er foretaget egentlige botaniske undersøgelser men kun ekstensive besigtigelser Den 3 beskyttede mose nordøst for Snorrebakkesøen vil ikke blive påvirket af projektet Et areal af Snorrebakkesøen er påtænkt inddraget til den nye vejs linjeføring Størrelsen af inddraget areal afhænger af vejens endelige udformning Derudover inddrages areal til et stisystem hele vejen rundt om Snorrebakkesøen og der er ligeledes påtænkt eventuelt vildt-hegning fra Snorebakken til Rabækkevej Det vurderes ikke at vejanlægget vil medføre varige væsentlige påvirkninger af søens økologiske tilstand, idet det forudsættes, at der ikke afledes vejvand til søen Derudover bør arealet i anlægsfasen ikke bruges til arbejds- eller oplægsareal Inddragelse af det vestlige hjørne af Snorrebakkesøen til vejanlæg vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 Snorrebakkesøen er ikke omfattet af sø-beskyttelseslinje Ny sø Etablering af regnvandsrecipient, langs en ny ringvejsforbindelse (se figur 2), vil kunne medvirke til at aflede overfladevand i området og potentielt også tilføre en ny landskabelig værdi De eksisterende grøfter til vandafledning søges fastholdt og at den nye sø anlægges med henblik på, at den også får en rekreativ funktion Afledning af vand er yderligere beskrevet i screeningsskemaet Erstatningsskov I forbindelse med vejens krydsning af fredskovsområdet sydvest for Snorrebakkesøen vil der skulle inddrages et mindre fredskovsareal på omkring 0,3 ha Inddragelse af fredskov til vejanlæg kræver dispensation jf skovloven og det forventes, at der etableres erstatningsskov i tilknytning til den eksisterende skov eller indbetales erstatning til skovpuljen Eventuel lokal erstatningskov kunne etableres på arealet mellem den nye vej og Rabækkevej 46 Nationalt beskyttede kulturminder Der er ingen fredede fortidsminder eller beskyttede sten- og jorddiger i nærheden af projektet Ved Åkirkebyvej, umiddelbart øst for rundkørsel, er der et mindre beskyttet sten- og jorddige Projektets virkning Det lokale museum skal inddrages, før der graves uden for eksisterende vej af hensyn til mulige fundsteder og planlægning af anlægsarbejdet Der vurderes ikke at være væsentlige negative påvirkninger på kulturhistoriske interesser som følge af vejprojektet, se dog afsnit 47 Landskab vedr værdifulde geologiske områder

14 14 / Landskab På strækningen mellem Torneværksvej og Snorrebakken krydser den nye ringvej et åbent landskab Landskabet øst for den nye ringvej udgør en jævnt skrånende flade ned mod Rønnes østlige byafgrænsning Områdets levende hegn er med til at understrege terræn og linjer i landskabet, samtidig med at hele landskabsfladen opfattes som opdelt i 2-3 landskabelige rum Ifølge lokalplan nr55, falder terrænet med i alt 6,5 m, målt langs Snorrebakken (ca 2,3 m/100 m) Længere mod øst stiger landskabet væsentligt mere (ca 6,6 m/100 m) Den sydligste ende af det skrånende landskab opleves især af mange når de kører på Snorrebakken - ind og ud af byen Landskabsflade brydes kun visuelt af 2 levende hegn/grøfter, som løber fra Porcelænsvej ned mod byen, næsten parallelt med Snorrebakken En tredje grøft, op mod stadion, er kun sparsomt bevokset Der henvises til lokalplan og notat vedr stier og rekreative områder for beplantningsplan og udformning af rekreative stier mv Den projekterede vej gennemskærer den vestlige del af det værdifulde geologiske område, "Snorrebakken" I dette område kan brudzonen mellem det højtliggende gamle grundfjeld og det lavereliggende sedimentdækkede Syd- og Vestbornholm (Thornquist-zonen) iagttages Da det er et meget markant og illustrativt eksempel på en forkastningszone i landskabet, er det vigtigt, at brudzonen fremtræder klart i landskabet og ikke sløres eller ødelægges Projektets virkning Etableringen af ringvejen vil i nordlig ende følge eksisterende vejtrace og vil i sydligste ende kobles til eksisterende vejnet omkring Åkirkebyvej Den nye vejstrækning vil indpasses i landskabet med etableringen af natursø, rekreative stier og øvrig beplantning For beplantningsplaner mv henvises til miljøvurderingen af lokalplan nr 55 Etableringen af ringvejen vurderes, at have en mindre landskabelig påvirkning Støj fra vejen skal sænkes med støjdæmpende foranstaltninger således at grænseværdier overholdes, alternativt skal overvågningstiltag implementeres så tiltag kan indføres, såfremt det vurderes nødvendigt Vedrørende det værdifulde geologiske område ved "Snorrebakken" vil projektet kun berøre den alleryderste del af et større værdifuldt geologisk område, og samtidig kun medføre meget beskedne terrænændringer inden for dette område Det vurderes derfor, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de geologiske værdier i området

15 15 / 16 5 Samlet vurdering På baggrund af screeningen er der vurderet følgende: Det vurderes, at der ved større vildt kan være behov for etablering af hegn i forbindelse med vejanlæggets fremtidige gennemskæring af fredskovsområdet mellem Snorrebakkesøen og Rabækkevej Vildtspring skal ved hegning indpasses på begge sider af vejen på relevante steder Barrierevirkningen på vildt vurderes som mindre væsentlig grundet det relativt lave antal køretøjer ( ÅDT) og trafikkens hastighed samt at et meget lille areal vil blive berørt af projektet Faunapassage for mindre pattedyr mv ved Byåen bør udformes og placeres i henhold til vejledningen herfor (Fauna- og menneskepassager, 2011) Det vurderes samlet at større vildt ikke vil blive væsentlig påvirket af projektet En mulig påvirkning af vandløb og bræmmer ved Snorrebakkesøen vurderes at være mindre væsentlig, under forudsætning for de i screeningsskemaet angivne skånsomme anlægsteknikker og afvandings- /afledningsforhold Inddragelse af areal ved Snorrebakkesøen kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven ligesom inddragelse af fredsskov kræver tilladelse efter skovloven (LBK nr 945 af 24/09/2009) Det vurderes samlet at 3-beskyttet natur og Byåen ikke vil blive væsentlig påvirket af projektet Det vurderes, at der vedr padder og mindre vildt vil være behov etablering af faunapassage ved vejens krydsning af Byåen Faunapassagen bør etableres med minimum 0,5 m bred banket i underføringens nordøstlige side Passagerne bør udformes og placeres i henhold til vejledningen herfor (Fauna- og menneskepassager, 2011) I forbindelse med underføringen af grøfter i området mellem Snorrebakken og Torneværksvej, specielt ved ny sø/regnvandsbassin vil disse kunne indrettes, så der vil være mulighed for passage af mindre vildt og padder i perioder uden kraftig afstrømning Der skal ved anlæggelse og udformningen af ny sø/ regnvandsbassin og bræmmer ved Snorrebakkesøen tages hensyn til at disse nyetableringer bør have karakter af naturområder og ikke kun som rekreativt område Det er usikkert, hvorvidt der kan ske en påvirkning af bilag IV arterne grønbroget tudse, springfrø og løvfrø pga det manglende datagrundlag for disse arter i projektområdet Datagrundlaget forbedres derfor ved kortlægninger så evt yderligere afværgeforanstaltninger kan indpasses i projektet På det eksisterende datagrundlag anses vurderinger vedr påvirkning af bilag IV arter som flagermus og markfirben som værende tilstrækkelige Der kan dog anføres følgende foreløbige vurderinger under de givne forudsætninger: Det vurderes, at der ved anvendelse af afværgeforanstaltninger vedr flagermus dvs ledelinjer, der ikke leder mod vejen og nedsat hastighed (under 60 km/t) ikke vil være væsentlig påvirkning af evt flagermus, også under hensynstagen til oprettelse af erstatningsskov

16 16 / 16 Det vurderes, at der ved anvendelse af afværgeforanstaltninger vedr padder såsom mulighed for paddepassager ved underføringer, etablering af erstatningsskov og eventuel erstatningsvandhul ved feks Kaolinsøen samt hensynstagen under anlægsfasen vil være muligt at gennemføre projektet således at evt padder ikke bliver væsentligt påvirkede 6 Referencer : Lokalplan 055, Søgaard, B & Asferg, T 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Faglig rapport fra DMU nr 635 Retsinformation 2010 Vejledning om VVM i planloven (VEJ nr 9339 af 12/03/2009) Fauna- og menneskepassager - en vejledning, Vejregel, 30 juni 2011 (høringsudkast)

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Bilag 1, VVM-screening

Bilag 1, VVM-screening Bilag 1, VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST )

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST ) Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00240) Etablering af en

Læs mere

VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema

VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema Tværgående planlægning VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema J. nr. NST-130-00215 juni 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr , Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted.

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr ,   Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted. VVM-screeningsskema Generelle oplysninger om projektet Projekt beskrivelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Projektet berører følgende kommuner

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD 29. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217667297 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Den 31. august 2010 Journal nr

Den 31. august 2010 Journal nr Herlev Kommune Park og Vej Att: Ole Skaarup Teknisk Forvaltning Plan og Byg tf@herlev.dk Den 31. august 2010 Journal nr. 163-2010-41599 VVM-tilladelse Herlev Kommune, Park og Vej har den 8. marts 2010

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Plan

Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Plan VVM-screening, Ring Syd m. underføring for hjortedyr. VVM-koordinatoren vil normalt anføre, hvilke spørgsmål, der ønskes besvaret af den enkelte kollega. Enhver afkrydsning og evt. bemærkning skal efterfølges

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Plan

Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Plan VVM-screening, Ring Syd uden faunapassage for hjortedyr. VVM-koordinatoren vil normalt anføre, hvilke spørgsmål, der ønskes besvaret af den enkelte kollega. Enhver afkrydsning og evt. bemærkning skal efterfølges

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 27. marts

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse

Læs mere

VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Forholdet til VVM reglerne Nej Ikke Bør Nej Tekst relevant undersøges Anlæggets karakteristika:

VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Forholdet til VVM reglerne Nej Ikke Bør Nej Tekst relevant undersøges Anlæggets karakteristika: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning på matr.nr. 16h Ledøje By, Ledøje. Navn og adresse på bygherre Vejdirektoratet,

Læs mere

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T:

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T: Notat Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land 10. november 2011 INDLEDNING I november 2008 indgik de partier i folketinget,

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Vi har nu gennemgået din henvendelse vedr. etableringen af cykelstien langs Skindersøvej syd for Ålsgårde.

Vi har nu gennemgået din henvendelse vedr. etableringen af cykelstien langs Skindersøvej syd for Ålsgårde. Trafik, Vej og Parkering Henrik Noer Olsen Hol59@helsingor.dk Kopi til Rune Wøhlk, RUW@le34.dk Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 21.06.2017

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-147483 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25577 Basis oplysninger

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Hededanmark Att: Christian Ritz-Andersen Klostermarken 12 8800 Viborg Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt.

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM - pligt) Myndighed: Skanderborg Kommune Titel/beskrivende navn på projekt: Privat skovrejsning

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

KUNSTENS Ø, ISHØJ ISHØJ KOMMUNE VVM SCREENING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S. TLF FAX WWW cowi.

KUNSTENS Ø, ISHØJ ISHØJ KOMMUNE VVM SCREENING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S. TLF FAX WWW cowi. ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ISHØJ KOMMUNE KUNSTENS Ø, ISHØJ VVM SCREENING PROJEKTNR. A0 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur Planens navn Lokalplan 630 for et område til boliger og serviceerhverv ved Ørbækvej Planens fakta: Der planlægges for et 0,7 ha stort område ved Ørbækvej i Svendborgs østlige del. Området planlægges til

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 6a Hundstrup By, Hundstrup

VVM-screening af etablering af skov på matr. 6a Hundstrup By, Hundstrup Svendborg Kommune Svendborgvej 135, 5762 V. Skerninge Sendt med email: charlotte.vesterlund@svendborg.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810

Læs mere

MILJØSCREENING, FORLAGT FÆRGEVEJ

MILJØSCREENING, FORLAGT FÆRGEVEJ MILJØSCREENING, FORLAGT FÆRGEVEJ Projekt Femern Early Works Kunde RAT Dato 27-03-2014 Rev. dato 29-09-2014 Til Fra Mette West-Petersen Ole Michaelsen Kristine Kjørup Rasmussen 1. Indledning Dette notat

Læs mere

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

Esbjerg Kommune. Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune

Esbjerg Kommune. Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune Esbjerg Kommune Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune Området er karakteriseret ved et fladt storskalalandskab; landbrugsjord bestående af store markarealer i omdrift med læhegn og anden bevoksning.

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011 Til Rudersdal Kommune, Byplan Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 ANSØGNING OM LANDZONE- TILLADELSE TIL ETABLERING AF REGNVANDSBASSINER, ERSTATNINGSVANDHULLER OG ARBEJDSPLADSER SAMT ANSØGNING OM DISPENSA-

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

Kommuneplan temaer. Forslag

Kommuneplan temaer. Forslag Kommuneplan 20 4 temaer Forslag 6.3.1 Ring 3 - vest Der udlægges en interessezone til en ny vestlig Ring 3 mellem den Fynske motorvej ved Vejrup og Næsbyhoved-Broby. Området for interessezonen rummer væsentlige

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Bygherres kontaktperson og telefonnr. Morten Rolsted.

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Bygherres kontaktperson og telefonnr. Morten Rolsted. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Statslig skovrejsning ved Nakskov Navn og adresse på bygherre Naturstyrelsen,

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Skovrejsning.

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vej og ejendomme vejoglandskab@greve.dk Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dispensation

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010 Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark November 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Generelle retningslinjer... 4 3 Syddjurs Kommune, Egsmark... 6 1. Indledning

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Nyt vejanlæg til betjening af boligområdet

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00252 Ref. fleka Den 2. oktober 2013 Afgørelse om at rydning af

Læs mere

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt.

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM - pligt) Myndighed: Skanderborg Kommune Titel/beskrivende navn på projekt: Privat skovrejsning

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune

Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune Habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med forsat indvinding af kalk på Kongerslev Kalk samt udvidelse af graveområdet mod nord og vest Debatfase 18. december 2014 til 16. februar 2015 Kongerslev Kalk

Læs mere

ANSØGNING OMDISPENSA- TION EFTER OVERFRED- NINGSNÆVNETS KENDELSE AF 9. DECEMBER 1983

ANSØGNING OMDISPENSA- TION EFTER OVERFRED- NINGSNÆVNETS KENDELSE AF 9. DECEMBER 1983 Til Rudersdal Kommune, Byplan Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 ANSØGNING OMDISPENSA- TION EFTER OVERFRED- NINGSNÆVNETS KENDELSE AF 9. DECEMBER 1983 I FORBINDELSE MED OMLÆG- NING AF VASEVEJ Dato 2011-10-24

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Dok. nr

Dok. nr Dok. nr. 340-2015-24129 VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal gennemføres, før større projekter og anlæg kan sættes i gang. Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse

Læs mere

VVM-screening af Skovrejsning Tylstrupvej 58

VVM-screening af Skovrejsning Tylstrupvej 58 VVM-screening af Skovrejsning Tylstrupvej 58 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brønderslev Kommune Tylstrupvej 58, Hjallerup - Ansøgning om tilskud til skovrejsning Se

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVMpligt Titel: VVMscreeningsskema for kystbeskyttelse ved Sj. Odde på Gnibenvej 55 Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og Trafik

Læs mere

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id Lars Nielsen Søbyvej 69 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: bhkv@post.tele.dk Landzonetilladelse til etablering af nyt vandhul matr. nr. 3f, søby by, Gosmer Der er søgt om tilladelse til at

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Projektgruppen for vådområdeprojektet Natur og Miljø Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 18. juli 2017 Sagsnr. 01.05.08-P25-5-17 BY OG LANDSKAB Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv.

Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv. Natur & Miljø 10. juni 2014 Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv. Dette notat beskriver de bindinger mv., der gælder for forsvarets arealer på Hyby Fælled. Notatet er udarbejdet gennem

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Du har den 19. oktober anmeldt plantning af 1,4 ha skov på matrikel 8kn, Tved By, Tved, se figur 1.

Du har den 19. oktober anmeldt plantning af 1,4 ha skov på matrikel 8kn, Tved By, Tved, se figur 1. Natur og Klima, Svendborg Kommune Svendborgvej 135, 5762 V. Skerninge Sendt med email: charlotte.vesterlund.mcainsh@svendborg.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester

Læs mere

VVM-screeningsskema. Thomas Roland, Egebjerg Mark 7, 4500 Nyk. Sj, , Samme som ovenstående.

VVM-screeningsskema. Thomas Roland, Egebjerg Mark 7, 4500 Nyk. Sj, , Samme som ovenstående. VVM-screeningsskema Bilag A Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens 21. Bygherren skal,

Læs mere

5. Midlertidig omlægning af Møllebækken på en ca. 20-25 meter strækning i forbindelse med etableringen af den midlertidige bro (øst for motorvejen).

5. Midlertidig omlægning af Møllebækken på en ca. 20-25 meter strækning i forbindelse med etableringen af den midlertidige bro (øst for motorvejen). Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Att.: Michael Kenneth Quist vd@vd.dk, ptp@vd.dk; mq@vd.dk; umj@vd.dk; bjer@vd.dk; Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). VVM-screening af sø efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. 1. Projektbeskrivelse Den 30. september 2016 Sagsnummer 16/14340 Ansøger Anlæg Placering Ejer Peter Bang Vind, Nordre

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Husstandsvindmølle Vildmosevej 5,

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere