Lokalplan nr forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 263 - forslag"

Transkript

1 Lokalplan nr forslag Campus Nyborg Gymnasium og nyt boligområde på Frisengården

2 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne skal bruges til - hvor og hvordan, der skal bygges nyt - hvilke bygninger, der skal bevares - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes Lokalplanen forholder sig udelukkende til fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende lovlig bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige lovlige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte. Etablering af nyt samt ændringer af eksisterende forhold skal til gengæld ske i overensstemmelse med lokalplanen. Planloven bestemmer, at der skal vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en omfattende nedrivning sættes i gang, eller hvis et område skal overføres fra landzone til byzone. Lokalplanen medvirker til at sikre en kontinuitet i kommunens planlægningen og giver samtidig offentligheden og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete projekter i sammenhæng med planlægningen som helhed. Inden en lokalplan vedtages endeligt i Byrådet, har alle mulighed for at komme med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Før et lokalplanforslag kan vedtages endeligt af Byrådet, skal det fremlægges til offentlig høring i mindst 8 uger. Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget er offentliggjort fra den 1. september til den 27. oktober Indsigelser og ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest 27. oktober 2015 Nyborg Kommune Rådhuset 5800 Nyborg Herefter vil Byrådet tage endelig stilling til planen. 2

3 Lokalplanens redegørelse Indhold Om lokalplaner... 2 Lokalplanens redegørelse Baggrund... 4 Lokalplanområdet... 4 Formål og indhold... 5 Forhold til anden planlægning... 6 Tilladelse fra andre myndigheder...11 Miljøvurdering Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1.0 Formål Område og zonestatus Anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsesn placering og omfang Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer og terræn Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Aflysning af lokalplan/servitutter Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1 - Matrikelkort, lokalplanområdet Kortbilag 2 - Situationsplan campus Kortbilag 3 - Arealfordeling, delområde III Bilag 4 - Miljøvurdering... Illustrationer og visualiseringer er udarbejdet af Sweco Architects 3

4 Lokalplanens redegørelse BAGGRUND Nyborg Byråd har vedtaget at arbejde for en ambitiøs campusdannelse i Nyborg. Uddannelsesrådet i Nyborg Kommune, hvor bl.a. Nyborg Gymnasium, Tietgen og 10. klassecenteret har sæde, har beskrevet en model for, hvordan denne plan kunne realiseres. Forslaget blev vedtaget af Nyborg Byråd i september Forslaget danner grundlag for det videre arbejde med campusdannelsen med det overordnede formål at etablere et stærkt østfynsk ungdomsuddannelsesmiljø, som sikrer at fl ere unge får en ungdomsuddannelse. Projektet indebærer, at de merkantile uddannelser (HG og HHX) udspaltes fra Tietgen ca. 80 elever og sammenlægges med Nyborg Gymnasium, og samtidig flytter fra handelsskolen på Ringvej i Nyborg til Nyborg Gymnasium. Desuden henlægger Nyborg Kommune 10. klasseundervisningen ca. 120 elever til Nyborg Gymnasium gennem en driftsoverenskomst. Nyborg Gymnasium har pt. 950 elever. Der er ikke plads i de nuværende rammer på Nyborg Gymnasium, når eleverne fra de merkantile uddannelser og 10. klasse flytter til gymnasiets matrikel på Skolebakken 13. Derfor skal Nyborg Gymnasium foretage en om- og tilbygning. I forhold til rammebestemmelserne i Kommuneplanen har Nyborg Gymnasium tilstrækkelig uudnyttet byggeret til at kunne foretage den fornødne udvidelse af bygningsmassen. Ud fra væsentlighedskriteriet vil Nyborg Kommune udarbejde en lokalplan for området, både på grund af den forøgede belastning af gymnasieområdet med trafi k og på grund af en ny, større bygningsmasse. Lokalplanområdets opdeling i delområder 4

5 Lokalplanens redegørelse LOKALPLANOMRÅDET Området omfatter gymnasiet, børnehaven Valhalla og Frisengården. Lokalplanområdet fastlægges til offentlige formål og boligformål, området er opdelt i 3 delområder: Delområde I. Eksisterende gymnasium, kostskole og undervisningsfaciliteter, der udvides med sportshal og yderligere undervisningsfaciliteter. Delområde II. Eksisterende børnehave med 84 pladser. Delområde III. Til boligformål herunder fremtidigt kollegiebyggeri og fælles friareal, m.m. Området kan udnyttes til åbenlav og tæt-lavt byggeri max. 59 boliger. Endvidere rummer området mulighed for etablering af p-plads til gymnasiet. FORMÅL OG INDHOLD I forbindelse med en sammenlægning af uddannelserne er behovet for udvidelse og ombygning af bygningsmassen på gymnasiet blevet opgjort, og der er udarbejdet en helheldsplan til en om- og udbygning af Nyborg Gymnasium. Situationsplan for gymnasiet Der er en række funktioner i de nuværende bygninger som er fraværende, for trange eller utidssvarende. Det drejer sig bl.a. om en idrætshal, trange forhold for administrationen, en for lille kantine, en for lille festsal, mangel på studieområder, manglende mulighed for at samle hele skolen i et lokale. Derudover er kantinekøkkenet utidssvarende og placeret i N UNDERVISNINGSPAVILLONER NY MELLEMBYGNING / FORBINDELSESGANG NYt STUDIEOMRÅDE, SEKRETARIAT FESTSAL UDVIDELSE NY PARKERING BOLDBANE NY MULTIHAL INDGANG KISS AND RIDE FORPLADS UDVIDELSE NYT KØKKEN FRISENGÅRDSVEJ EKS. PARKERING HANDICAP PARKERING CYKELPARKERING SCOOTER PARKERING PARKERINGSZONE KISS AND RIDE SKOLEBAKKEN NY CYKELSTI NY GANGSTI SITUATIONSPLAN - FREMTIDIGE FORHOLD 5

6 Lokalplanens redegørelse en kælder. En del klasselokaler er på kun 48m². Lokalplanen skal skabe grundlag for det nødvendige nybyggeri. Arealbehovet til nybygninger på gymnasieområdet ved en sammenlægningen er opgjort til ca m². Forhold til anden planlægning Kommuneplan I Kommuneplan 13 er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområde 1.O.4 til offentlige formål. Rammerne fastlægger max. bebyggelsesprocent på 50, 3 etager og max. bygningshøjde på 12 m. Frisengården, gymnasiet og dele af kostafdelingen er udpeget som bevaringsværdig bebyggelse med en SAVE-værdi på 4. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Derfor er forslag til kommuneplantillæg nr. 8 fremlagt sideløbende med lokalplanforslaget til offentlig høring. Kommuneplantillæg nr. 8 fastlægger nyt boligområde på Frisengården rammeområde 1.B.43 med en bebyggelsesprocent på 40 for tæt-lav og max. 30 % for åben-lav bebyggelse. Resten af område 1.O.4 fastholdes med de gældende bestemmelser. Gældende byplanvedtægt eller lokalplan Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig den hidtil gældende lokalplan nr. 88 for den del af lokalplanområdet, der ligger øst for Frisengårdsvej. Zonestatus Området ligger i lbyzone. 6

7 Lokalplanens redegørelse Planlægning i kystnærhedszonen Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Storebælt og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet. Området ligger ca. 800 m fra kysten, og det er uden visuel forbindelse til kysten, da boligkvarterer, motorvej, Christianslundsskoven m.m. ligger mellem området og kysten. Lokalplanområdet er udnyttet/bebygget til gymnasie, kostafdeling, børnehave og fritidsklubber. Arealet til fremtidige boliger har tidligere været anvendt til byggelegeplads med dyrehold og børnehaven har haft et udvidt legeområde bl.a. brugt til fårehold. Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse med bygningshøjder op til 12 m i delområde I gymanasiet, og 8,5 m i delområde II og III. Bebyggelsen vurderes ikke at påvirke kystlandskabet negativt. Bevaringsværdige bygninger For at værne om Nyborgs ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi, er alle bevaringsværdige bygninger fra før 1950 registreret. Frisengården. driftsbygning, Sylleskovvej 13 Bygningerne er registreret ud fra SAVE og er givet en værdi fra 1-9, hvor 1 repræsenterer den højeste værdi. I kommuneplanen er de bygninger, som er registreret med en værdi fra 1-4 optaget som bevaringsværdige. Indenfor lokalplanområdet er følgende bygninger udpeget som bevaringsværdige: Skolebakken 13, Nyborg Gymnasium er opført i 1959 og registreret med en SAVE-værdi på 4. Kostafdelingen Frisengårdsvej 19 er ligeledes registreret med en SAVE-værdi på 4. Det tillades at sekundære bygninger, der ikke har sammenhæng med det samlede skolekomplex, nedrives f.eks. den tidligere pedelbolig. Sylleskovvej 13, gårdens driftsbygning fra 1900 er registreret med en SAVE-værdi på 4. Nedrivning af bebyggelse Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af den bevaringsværdige driftsbygning på Sylleskovvej 14. Frisengården bevaret som samlet bygningskompleks ville være interessant, såfremt stuehuset ikke var så ombygget. Den største del af driftsbygningen (længen) er ligeledes renoveret uden om- 7

8 Lokalplanens redegørelse tanke for bevaringsværdien. Kun delen med de savtakkede gavle og pakhusluge til høloft fremstår tilstrækkeligt originalt til eventuelt at være interessant. I forhold til mulig udnyttelse af området og den forholdsvis lille tilbageværende bevaringsværdi tillader lokalplanen, at Frisengården Sylleskovvej 14 nedrives i sin helhed. Naturbeskyttelse, bygge- og beskyttelseslinjer Lokalplanområdet er ikke omfattet af bygge- eller beskyttelseslinjer iht. Naturbeskyttelsesloven. Naturbeskyttelse, bilag IV arter Lokalplanområdet er undersøgt af Nyborg Kommune for eventuel forekomst af arter opført på Habitatdirektivets bilag IV-liste. På Frisengården er fundet enkelte spor efter fl agermus. Ved opfølgende undersøgelse er det konstateret, at det er spor efter dværgflagermus og langøret flagermus, som er nogen af de almindeligst forekommende fl agermus i Danmark. Der har ikke kunne konstateres aktivitet af nyere dato. Indenfor lokalplanområdet vurderes ikke at være yngle- eller overvintringssteder for flagermus. For at skåne den eventuelle minimale fl agermuse-aktivitet på stedet, anbefales det, at nedrivning af bygninger sker udenfor dyrenes yngletid. Det vil sige, at bygninger må nedrives fra 1. september frem til 1. april. I så fald vurderer Nyborg Kommune, at lokalplanen ikke er til skade for fl agermus. Der blev ikke fundet spor efter andre bilag IV-arter. Det vurderes, at lokalplanen ikke strider mod Habitatdirektivet. Indenfor lokalplanområdet er flere ældre solitære træer, hvoraf en del forventes at skulle fældes i forbindelse med lokalplanens gennemførelse. Træerne vurderes at kunne være tilholdssted for enkelte arter af fl agermus, derfor anbefales det, at lade træerne fælde i perioden 1. september til 1. november. Herved undgås forstyrrelse af eventuelle flagermus. Trafikplan Kollektiv trafikplanlægning FynBus betjener gymnasieområdet med busforbindelser fra alle egne af Østfyn. Endvidere er der ca. 1 km til banegården og DSB s togforbindelser. Busbetjeningen af gymnasiet kan ske via indretning af 3 holdepladser på Skolebakken ved benyttelse af Frisengårdsvej - Skolebakken - Nymarksvej. Alternativt kan indrettes 3 holdepladser på Frisengårdsvej ved benyttelse af rute Nymarksvej - Skaboeshusevej - Stentevej - Frisengårdsvej. 8

9 Lokalplanens redegørelse Vej- og stiplanlægning Vejbetjeningen og belastningen er vidt forskellig for de 3 delområder og beskrives i det efterfølgende hver for sig. Delområde I Gymnasieområdet trafi kbetejens fra Skolebakken som har vejtilslutning til Frisengårdsvej. Skolebakken ensrettes og der etableres dobbeltrettet cykelsti/fællessti i nordsiden af Skolebakken. På Skolebakken alternativt på Frisengårdsvej skal indrettes buslomme til 3 busser. I forbindelse med gymnasiets ankomstområde indrettes kiss and ride til af og pålæsning.indenfor delområde I indrettes p-pladser på gymnasieområdet og langs Skolebakken. De 2 alternative forslag til busholdeplads og trafi kafvikling. Omlægning af bustrafi k med holdeplads på Frisengårdsvej Delområde II Børnehaveområdet trafi kbetjenes fra Sylleskovvej. Den del af Sylleskovvej og p-plads til børnehaven, der ligger indenfor lokalplanområdet må forventes ændret i forbindelse med udbygning af delområde III. Delområde III Området trafi kbetjenes for kørende trafi k fra Sylleskovvej. For cyklister og gående kan betjeningen ske fra Frisengårdsvej via sti med cykelsluser. Stiforbindelse gennem området fra Sylleskovevej til Frisengårdsvej skal bevares. I området kan opføres mellem 24 og 59 boliger. Ved 59 bo- 9

10 Lokalplanens redegørelse liger er det små boliger formentlig ungdoms- eller ældreboliger, hvor der må formodes at være en mindre del af kørende trafi k. Kapaciteten på Sylleskov er god og forventes ikke at udgøre et problem i trafi kafviklingen. Området rummer eksisterende p-plads for børnehaven i delområde II. Pladsen kan endvidere bruges til gæsteparkering for fremtidige boliger. I områdets sydlige ende reserveres areal til p-plads med 48 pladser til brug for gymnasiet. Miljø Trafikstøj i boligområder Trafi ktal viser en årsdøgnstrafi k på 8735 ÅRD på Frisengårdsvej. Hastigheden på strækningen er 50 km/t. En overslagsmæssig beregning viser at trafi kstøjen 10 meter fra vejmidte er ca. Lden 69 db. Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 fra 2007 Støj fra veje skal der i boligområder (delområde III), hvor støjbelastning fra trafikken overstiger den vejledende grænseværdi på Lden 58 db, udføres afhjælpende bygningsmæssige foranstaltninger, så Bygningsreglementets grænseværdi på Lden 33 db er overholdt indendørs i boliger/kollegier. Endvidere skal sikres opholdsarealer i tilknytning til boligerne, hvor Lden 58 db er overholdt. Det skal dokumenteres, at det maximale tilladte støjniveau i forhold til trafi kstøj fra Frisengårdsvej kan overholdes, bygherre skal udarbejde støjredegørelse. Der forefi ndes ikke trafi ktal for Sylleskovvej. I forhold til den hidtidige brug til institutions- og fritidsformål vil trafi kmængden øges men ikke til et niveau der vil medføre trafi kstøjproblemer ud over de tilladte grænseværdier. Trafi ktal for Skolebakken viser, at den beregnede planlagte stigning ikke vil medføre trafi kstøjproblemer ud over de tilladte grænseværdier. Støjforhold De planlagte anvendelser indenfor lokalplanområdet vil ikke medføre støj, der kan genere eksisterende eller mulige anvendelser af naboområderne. Skoledistrikter Delområde III til boligformål ligger i skoledistrikt Danehofskolen. Forsyning 10

11 Lokalplanens redegørelse Varme Lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde, så ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmenettet. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f. eks solvarme efter regler fastsat af Nyborg Kommune. Kloak Området er fælleskloakeret. Installationer og ledningsarbejder skal etableres forberedt for separatkloakering. Afløbskoeffi cienten er her 035. Spildevand og regnvand separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg. Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfl adevand fra befæstede arealer. Vand Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra Nyborg forsyning og Service A/S. El Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Energi Fyn. Bæredygtighed I overensstemmelse med Planstrategien for Nyborg Kommune skal der arbejdes på, at kommunen udvikler sig på et bæredygtigt grundlag. Dels ved at fokusere på sundhed og dels gennem bæredygtig planlægning mm. Lokalplanen fastlægger, at nye boliger skal opføres som lavenergibebyggelse jævnfør bestemmelserne om lavenergibebyggelse i bygningsreglementet. Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Nyborg Kommunes vurdering, at det planlagte byggeri som er omfattet af denne lokalplan ikke vil påvirke vores nabokommune( r). Det vil dog være medvirkende til at skabe et spændende uddannelsesmiljø for de unge der vælger Nyborg som uddannelsested. TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER Museumslovens 27 Det kan ikke udelukkes, at lokalplanområdet rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens 27. I det omfang et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Kulturarvsstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse 11

12 Lokalplanens redegørelse er gennemført. På opfordring af bygherren kan Østfyns Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens 25). Da forundersøgelsens resultater kan få indfl ydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Østfyns Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen. Naturbeskyttelsesloven Lokalplanen vurderes ikke at skade yngle- og rasteområder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV. International naturbeskytelse, bilag IV arter Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatsbekendtgørelsen, de såkaldte bilag IV arter. Gennemførsel af planen er ikke mulig, hvis det kan beskadige eller ødelægge yngle eller rasteområder for de dyrearter eller voksesteder for de planter, der er nævnt i bekendtgørelsens bilag IV. Alle fl agermusearter i Danmark er omfattet af habitatsbekendtgørelsen. Flagermusene må ikke forstyrres i dvalen og yngletiden, hvorfor fældning af træer, nedrivning af bebyggelse, hvis der er mistanke om ynglende fl agermus eller fl a- germus i dvale, skal ske fra ultimo august til primo november. Miljøloven Forurening/Jordforureningslov Delområde II og III ligger indenfor områdeklassificeret areal. I byerne er jorden ofte lettere forurenet. Forureningen er ikke værre, end at man kan leve og bo der uden risiko, hvis blot man følger nogle enkle gode råd. Skal jorden fl yttes væk fra grunden, skal det anmeldes til kommunen, så vi undgår at få evt. forurening spredt mere og der skal foretages enkelte foranstaltninger ved byggeri. Grundvandsbeskyttelse Lokalplanområdet er udpeget som et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsinteresserne i området. MILJØVURDERING Der er udarbejdet miljøvurdering, da udvidelsen af gymnasiet til campus trafi kmæssigt kan medføre væstlige miljøpåvirkninger. Miljøvurderingen har vist, at der ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger, såfremt der etableres de nødvendige trafikale anlæg. Ligeledes fremgår, at tilstedeværelsen af fl agermus 12

13 Lokalplanens redegørelse kan løses på en tilfredsstillende område. Miljøvurdering fremgår af bilag 4 sidst i lokalplanen. Miljøvurderingen annonceres sammen med denne lokalplan. Klager over Miljøvurdering: I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer kan indholdet af miljøvurderingen påklages efter de regler, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. I dette tilfælde planloven (se lokalplanens retsvirkninger). Er der bemærkninger til miljøvurderingen skal disse være kommunen i hænde senest den 27. oktober RETSVIRKNINGER Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning, 17, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil for slaget er endeligt vedtaget, dog højst et år. Lokalplanens retsvirkninger En lokalplan fastlægger udviklingen af et område, og der må når planen er vedtaget, ikke etableres byggeri eller anlæg i modstrid med planen. Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold. Byggeri og anlæg som er lovligt etableret før lokalplanen, kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke pligt til at etablere de byggerier og anlæg som lokalplanen beskriver, men når de etableres skal det ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. 13

14 Lokalplanens redegørelse Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af Lov om planlægning kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgø-relsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vejledning til Klageportal og gebyrordning fi ndes på www. nmkn.dk. Gebyret er p.t. 500 kr. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvis medhold i din klage Dispensation fra lokalplanen Planlovens 19 og 20 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 14

15 Lokalplanens bestemmelser I henhold til 15 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr maj 2013) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanområdet. 1 FORMÅL 1.1 Lokalplanen opdeles i 3 delområder og har til formål at skabe mulighed for en campusdannelse omkring Nyborg Gymnasium. 1.2 Delområde I At sikre området til offentlige formål herunder til skole og undervisning. Lokalplanen skal skabe mulighed for yderligere bebyggelse til undervisningsaktiviteter. Delområde II At sikre området til offentlige formål herunder børnehave. Delområde III At sikre området til boligformål. 1.3 Det er intentionen at skabe et attraktivt studiemiljø i harmoni med det omgivende boligkvarter, hvor der tages hensyn gennem trafi kafvikling og parkeringsforhold. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr. nr. 2axv, 2b, 2nd og 2zk af Nyborg Markjorde samt alle parceller, der udstykkes herfra. I Lokalplanens delområder II III II 3 ANVENDELSE 3. 1 Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder, som vist på kortbilag Delområde I Området må kun anvendes til offentlige formål i form af uddannelsesformål. Delområde II Området må kun anvendes til offentlige formål i form af institution, børnehave, undervisning eller lignende. Delområde III Området må kun anvendes til boligformål i form af åbent-lavt byggeri og/eller tæt-lavt byggeri jr. kortbilag 3. Boliger indenfor lokalplanområdet skal anvendes til helårsbeboelse. 15

16 Lokalplanens bestemmelser 4 UDSTYKNING 4. 1 Delområde I Der kan ikke foretages yderligere egentlig udstykning. Der kan dog foretages matrikulær opdeling og sammenlægning, såfremt det har til formål at adskille/sammenlægge funktioner. Delområde II Området kan ikke udstykkes yderligere. Delområde III Ved udstykning til åbent lavt boligbyggeri tillades ikke grunde under 700 m2. Ved udstykning til tæt-lavt boliggeri tillades mindre grunde. 5 VEJ- STI- OG PARKERINGSFORHOLD Veje 5.1 Vejadgang til lokalplanens delområde I skal ske fra Skolebakken som angivet på kortbilag Vejadgang til delområde II og III skal ske fra Sylleskovvej. 5.3 Veje indenfor lokalplanområdet skal udlægges som private fællesveje. Vejudlæg, belysningsplan m.m. skal godkendes af vejmyndigheden efter gældende regler. Stier 5.4 Den eksisterende stiforbindelse gennem delområde III fra Frisengårdsvej til Sylleskov skal bevares. Den skal etableres med cykelsluse eller lignende, så der ikke kan ske utilsigtet udkørsel på Frisengårdsvej. Stien udlægges i en bredde på min. 3 m. Parkering 5.5 Delområde I, II og III Antallet at parkeringspladser fastsættes, i henhold til, det til en hver tid gældende, bygningsreglementet. I delområde III skal den fælles p-plads centralt i området anlægges som del af eller i en grøn fælled. I delområde III reserveres areal til p-plads til aflastning af gymnasiets p-plads, såfremt der opstår parkeringskapacitetsproblemer. 16

17 Lokalplanens bestemmelser Øvrige forhold omkring bebyggelse indenfor lokalplanen f.eks. afstandskrav til vej, skel m.m. reguleres i henhold til BR10 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6. 1 Delområde I Bebyggelse indenfor delområde I skal placers i princippet som vist på situationsplan kortbilag 2. Dog kan mindre bygninger til opbevaring og overdækninger placeres andre steder internt på grunden. Bebyggelsesprocenten for delområdet under ét må ikke overstige 50. Bebyggelse må opføres i max. 3 etager med max. bygningshøjde 12 m. Bygningshøjder er illustreret på skitse side Delområde II Bebyggelsen indenfor delområde II skal placers i princippet som den eksisterende bebyggelse med et friholdt gårdrum til leg og ophold. Bebyggelsesprocenten for delområdet under ét må ikke overstige 50. Bebyggelse må opføres i max. 1 etage med max. bygningshøjde 8,5 m. 6.3 Delområde III Bebyggelse indenfor delområde III skal placeres efter en samlet bebyggelsesplan i respekt for en fælled, p- plads og stiforbindelse som skal fungere i fællesskab for delområde II og III. For åben-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30. Bebyggelse må opføres i max. 2 etager med max. bygningshøjde 8,5 m. Principskitse handicapparkeringspladser 17

18 Lokalplanens bestemmelser For tæt-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40. Bebyggelse må opføres i max. 2 etager med max. bygningshøjde 8,5 m. Til hver bolig skal etableres areal eller mindre bygning til udhus, opbevaring og lignende. Det skal integreres i bebyggelsesplanen. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Delområde I Bebyggelse indenfor delområdet skal tilpasses i en arkitektonisk harmonisk helhed med hensyn til arkitektur og materialevalg. Referencebilleder, ungdomsboliger Tekniske anlæg/installationer, skal indarbejdes og fremstå som en integreret del af arkitekturen. 7.2 Delområde II Bebyggelse indenfor delområdet skal tilpasses i en arkitektonisk harmonisk helhed med hensyn til arkitektur og materialevalg. Tekniske anlæg/installationer, skal indarbejdes og fremstå som en integreret del af arkitekturen. 7.3 Delområde III Bebyggelse indenfor delområdet skal tilpasses i en arkitektonisk harmonisk helhed med hensyn til arkitektur og materialevalg. Tekniske anlæg/installationer, skal indarbejdes og fremstå som en integreret del af arkitekturen. Tæt-lav bebyggelse skal fremstå i et variet udtryk eller materialevalg så det ikke fremstår monotont. Der er på siden indsat reference billeder for tæt-lav bebyggelse og ungdomsboliger. Referencebilleder, tæt-lav boligbebyggelse 7.4 Bevaring Bevaringværdig bebyggelse i delområde I skal fortsat bevares. Ændringer, der forringer bevaringsværdien, 18

19 Lokalplanens bestemmelser tillades ikke. Renovering og ombygning skal ske i respekt for bebyggelsens arkitektur, stil og det oprindelige materialevalg. Tilbygninger i forbindelse med den bevaringsværdige bebyggelse skal udføres i respekt for materialer og farver i den oprindelige arkitektur. Mindre sekundære bygninger tillades nedrevet, når det ske uden at mindske bevaringsværdien. Bevaringsværdig bebyggelse i delområde III Frisengården, tillades nedrevet. 8 UBEBYGGEDE AREALER OG TERRÆN 8. 1 Delområde I Ubebyggede arealer kan udlægges til sportsbaner, park, terrasser og ligende opholdsområder omkring bygningsmassen. Arealer udlagt til parkering, pladser og gangstier skal anlægges med med fast belægning og følge reglerne om tilgængelighed. Parkeringsarealerne skal, uden for båse og veje, beplantes med træer og buske for at give området et grønt helhedspræg. For at klare overfl adevandsproblemer kan der etableres åbne render langs bede og p-pladser. Ordet campus refererer til den åbne plads mellem bygningerne i et universitetsområde. Det er senere blevet en betegnelse for det samlede område med fl ere bygninger i et parkagtigt område Parkmiljøet omkring gymnasiet skal bevares. Træerne skal bevares i videst mulig udstrækning, dog kan de erstattes og forynges om nødvendigt Delområde II Udearealer skal indrettes til legeplads og opholdsareal for institutionen. 8.3 Delområde III Arealer der ikke indgår som private haver skal udlægges til fælles fri- og opholdsarealer. Fælles p-pladser skal udlægges med et grønt helhedsprræg. Hegn skal etableres som levende hegn der dog kan suppleres med trådhegn i tilvækstperioden. Hegn om private terrasser kan etableres i træ. Eksisterende levende hegn og gamle træer skal bevares i muligt omfang Der skal reserveres areal til indretning af oplagspladser til renovation og genbrugsøer. 19

20 Lokalplanens bestemmelser 8. 6 Tekniske anlæg f.eks. støjafskærmning skal etableres med et fremherskende grønt præg ved klatreplanter på wirer eller lignende. 9 GRUNDEJERFORENING 9.1 Delområde III I forbindelse med udstykning skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde i delområdet. Vedtægter og eventuelle senere ændringer skal godkendes af Byrådet. Grundejerforeningen skal oprettes senest når halvdelen af boligerne i området er taget i brug. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje, fællesstier og fælles friarealer indenfor delområdet. 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF BE- BYGGELSE 10.1 Inden ibrugtagning/indfl ytning af bebyggelse skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt. Arealerne skal seneste være beplantet førstkommende vækstsæson efter byggeriets opførelse. Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet kollektiv varmeforsyning og offentligt spildevandsanlæg. 11 AFLYSNING AF BYPLANVEDTÆGT/LOKALPLAN 11.1 Lokalplan nr. 88 for Frisengården afl yses for så vidt angår denne lokalplans område, som nævnt i 2. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således godkendt til offentlig fremlæggelse af Nyborg Byråd den 25. august P. b. v. Kenneth Muhs Borgmester /Lars Svenningsen Kommunaldirektør 20

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere