Lokalplan nr forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 263 - forslag"

Transkript

1 Lokalplan nr forslag Campus Nyborg Gymnasium og nyt boligområde på Frisengården

2 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne skal bruges til - hvor og hvordan, der skal bygges nyt - hvilke bygninger, der skal bevares - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes Lokalplanen forholder sig udelukkende til fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende lovlig bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige lovlige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte. Etablering af nyt samt ændringer af eksisterende forhold skal til gengæld ske i overensstemmelse med lokalplanen. Planloven bestemmer, at der skal vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en omfattende nedrivning sættes i gang, eller hvis et område skal overføres fra landzone til byzone. Lokalplanen medvirker til at sikre en kontinuitet i kommunens planlægningen og giver samtidig offentligheden og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete projekter i sammenhæng med planlægningen som helhed. Inden en lokalplan vedtages endeligt i Byrådet, har alle mulighed for at komme med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Før et lokalplanforslag kan vedtages endeligt af Byrådet, skal det fremlægges til offentlig høring i mindst 8 uger. Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget er offentliggjort fra den 1. september til den 27. oktober Indsigelser og ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest 27. oktober 2015 Nyborg Kommune Rådhuset 5800 Nyborg Herefter vil Byrådet tage endelig stilling til planen. 2

3 Lokalplanens redegørelse Indhold Om lokalplaner... 2 Lokalplanens redegørelse Baggrund... 4 Lokalplanområdet... 4 Formål og indhold... 5 Forhold til anden planlægning... 6 Tilladelse fra andre myndigheder...11 Miljøvurdering Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1.0 Formål Område og zonestatus Anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsesn placering og omfang Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer og terræn Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Aflysning af lokalplan/servitutter Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1 - Matrikelkort, lokalplanområdet Kortbilag 2 - Situationsplan campus Kortbilag 3 - Arealfordeling, delområde III Bilag 4 - Miljøvurdering... Illustrationer og visualiseringer er udarbejdet af Sweco Architects 3

4 Lokalplanens redegørelse BAGGRUND Nyborg Byråd har vedtaget at arbejde for en ambitiøs campusdannelse i Nyborg. Uddannelsesrådet i Nyborg Kommune, hvor bl.a. Nyborg Gymnasium, Tietgen og 10. klassecenteret har sæde, har beskrevet en model for, hvordan denne plan kunne realiseres. Forslaget blev vedtaget af Nyborg Byråd i september Forslaget danner grundlag for det videre arbejde med campusdannelsen med det overordnede formål at etablere et stærkt østfynsk ungdomsuddannelsesmiljø, som sikrer at fl ere unge får en ungdomsuddannelse. Projektet indebærer, at de merkantile uddannelser (HG og HHX) udspaltes fra Tietgen ca. 80 elever og sammenlægges med Nyborg Gymnasium, og samtidig flytter fra handelsskolen på Ringvej i Nyborg til Nyborg Gymnasium. Desuden henlægger Nyborg Kommune 10. klasseundervisningen ca. 120 elever til Nyborg Gymnasium gennem en driftsoverenskomst. Nyborg Gymnasium har pt. 950 elever. Der er ikke plads i de nuværende rammer på Nyborg Gymnasium, når eleverne fra de merkantile uddannelser og 10. klasse flytter til gymnasiets matrikel på Skolebakken 13. Derfor skal Nyborg Gymnasium foretage en om- og tilbygning. I forhold til rammebestemmelserne i Kommuneplanen har Nyborg Gymnasium tilstrækkelig uudnyttet byggeret til at kunne foretage den fornødne udvidelse af bygningsmassen. Ud fra væsentlighedskriteriet vil Nyborg Kommune udarbejde en lokalplan for området, både på grund af den forøgede belastning af gymnasieområdet med trafi k og på grund af en ny, større bygningsmasse. Lokalplanområdets opdeling i delområder 4

5 Lokalplanens redegørelse LOKALPLANOMRÅDET Området omfatter gymnasiet, børnehaven Valhalla og Frisengården. Lokalplanområdet fastlægges til offentlige formål og boligformål, området er opdelt i 3 delområder: Delområde I. Eksisterende gymnasium, kostskole og undervisningsfaciliteter, der udvides med sportshal og yderligere undervisningsfaciliteter. Delområde II. Eksisterende børnehave med 84 pladser. Delområde III. Til boligformål herunder fremtidigt kollegiebyggeri og fælles friareal, m.m. Området kan udnyttes til åbenlav og tæt-lavt byggeri max. 59 boliger. Endvidere rummer området mulighed for etablering af p-plads til gymnasiet. FORMÅL OG INDHOLD I forbindelse med en sammenlægning af uddannelserne er behovet for udvidelse og ombygning af bygningsmassen på gymnasiet blevet opgjort, og der er udarbejdet en helheldsplan til en om- og udbygning af Nyborg Gymnasium. Situationsplan for gymnasiet Der er en række funktioner i de nuværende bygninger som er fraværende, for trange eller utidssvarende. Det drejer sig bl.a. om en idrætshal, trange forhold for administrationen, en for lille kantine, en for lille festsal, mangel på studieområder, manglende mulighed for at samle hele skolen i et lokale. Derudover er kantinekøkkenet utidssvarende og placeret i N UNDERVISNINGSPAVILLONER NY MELLEMBYGNING / FORBINDELSESGANG NYt STUDIEOMRÅDE, SEKRETARIAT FESTSAL UDVIDELSE NY PARKERING BOLDBANE NY MULTIHAL INDGANG KISS AND RIDE FORPLADS UDVIDELSE NYT KØKKEN FRISENGÅRDSVEJ EKS. PARKERING HANDICAP PARKERING CYKELPARKERING SCOOTER PARKERING PARKERINGSZONE KISS AND RIDE SKOLEBAKKEN NY CYKELSTI NY GANGSTI SITUATIONSPLAN - FREMTIDIGE FORHOLD 5

6 Lokalplanens redegørelse en kælder. En del klasselokaler er på kun 48m². Lokalplanen skal skabe grundlag for det nødvendige nybyggeri. Arealbehovet til nybygninger på gymnasieområdet ved en sammenlægningen er opgjort til ca m². Forhold til anden planlægning Kommuneplan I Kommuneplan 13 er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområde 1.O.4 til offentlige formål. Rammerne fastlægger max. bebyggelsesprocent på 50, 3 etager og max. bygningshøjde på 12 m. Frisengården, gymnasiet og dele af kostafdelingen er udpeget som bevaringsværdig bebyggelse med en SAVE-værdi på 4. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Derfor er forslag til kommuneplantillæg nr. 8 fremlagt sideløbende med lokalplanforslaget til offentlig høring. Kommuneplantillæg nr. 8 fastlægger nyt boligområde på Frisengården rammeområde 1.B.43 med en bebyggelsesprocent på 40 for tæt-lav og max. 30 % for åben-lav bebyggelse. Resten af område 1.O.4 fastholdes med de gældende bestemmelser. Gældende byplanvedtægt eller lokalplan Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig den hidtil gældende lokalplan nr. 88 for den del af lokalplanområdet, der ligger øst for Frisengårdsvej. Zonestatus Området ligger i lbyzone. 6

7 Lokalplanens redegørelse Planlægning i kystnærhedszonen Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Storebælt og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet. Området ligger ca. 800 m fra kysten, og det er uden visuel forbindelse til kysten, da boligkvarterer, motorvej, Christianslundsskoven m.m. ligger mellem området og kysten. Lokalplanområdet er udnyttet/bebygget til gymnasie, kostafdeling, børnehave og fritidsklubber. Arealet til fremtidige boliger har tidligere været anvendt til byggelegeplads med dyrehold og børnehaven har haft et udvidt legeområde bl.a. brugt til fårehold. Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse med bygningshøjder op til 12 m i delområde I gymanasiet, og 8,5 m i delområde II og III. Bebyggelsen vurderes ikke at påvirke kystlandskabet negativt. Bevaringsværdige bygninger For at værne om Nyborgs ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi, er alle bevaringsværdige bygninger fra før 1950 registreret. Frisengården. driftsbygning, Sylleskovvej 13 Bygningerne er registreret ud fra SAVE og er givet en værdi fra 1-9, hvor 1 repræsenterer den højeste værdi. I kommuneplanen er de bygninger, som er registreret med en værdi fra 1-4 optaget som bevaringsværdige. Indenfor lokalplanområdet er følgende bygninger udpeget som bevaringsværdige: Skolebakken 13, Nyborg Gymnasium er opført i 1959 og registreret med en SAVE-værdi på 4. Kostafdelingen Frisengårdsvej 19 er ligeledes registreret med en SAVE-værdi på 4. Det tillades at sekundære bygninger, der ikke har sammenhæng med det samlede skolekomplex, nedrives f.eks. den tidligere pedelbolig. Sylleskovvej 13, gårdens driftsbygning fra 1900 er registreret med en SAVE-værdi på 4. Nedrivning af bebyggelse Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af den bevaringsværdige driftsbygning på Sylleskovvej 14. Frisengården bevaret som samlet bygningskompleks ville være interessant, såfremt stuehuset ikke var så ombygget. Den største del af driftsbygningen (længen) er ligeledes renoveret uden om- 7

8 Lokalplanens redegørelse tanke for bevaringsværdien. Kun delen med de savtakkede gavle og pakhusluge til høloft fremstår tilstrækkeligt originalt til eventuelt at være interessant. I forhold til mulig udnyttelse af området og den forholdsvis lille tilbageværende bevaringsværdi tillader lokalplanen, at Frisengården Sylleskovvej 14 nedrives i sin helhed. Naturbeskyttelse, bygge- og beskyttelseslinjer Lokalplanområdet er ikke omfattet af bygge- eller beskyttelseslinjer iht. Naturbeskyttelsesloven. Naturbeskyttelse, bilag IV arter Lokalplanområdet er undersøgt af Nyborg Kommune for eventuel forekomst af arter opført på Habitatdirektivets bilag IV-liste. På Frisengården er fundet enkelte spor efter fl agermus. Ved opfølgende undersøgelse er det konstateret, at det er spor efter dværgflagermus og langøret flagermus, som er nogen af de almindeligst forekommende fl agermus i Danmark. Der har ikke kunne konstateres aktivitet af nyere dato. Indenfor lokalplanområdet vurderes ikke at være yngle- eller overvintringssteder for flagermus. For at skåne den eventuelle minimale fl agermuse-aktivitet på stedet, anbefales det, at nedrivning af bygninger sker udenfor dyrenes yngletid. Det vil sige, at bygninger må nedrives fra 1. september frem til 1. april. I så fald vurderer Nyborg Kommune, at lokalplanen ikke er til skade for fl agermus. Der blev ikke fundet spor efter andre bilag IV-arter. Det vurderes, at lokalplanen ikke strider mod Habitatdirektivet. Indenfor lokalplanområdet er flere ældre solitære træer, hvoraf en del forventes at skulle fældes i forbindelse med lokalplanens gennemførelse. Træerne vurderes at kunne være tilholdssted for enkelte arter af fl agermus, derfor anbefales det, at lade træerne fælde i perioden 1. september til 1. november. Herved undgås forstyrrelse af eventuelle flagermus. Trafikplan Kollektiv trafikplanlægning FynBus betjener gymnasieområdet med busforbindelser fra alle egne af Østfyn. Endvidere er der ca. 1 km til banegården og DSB s togforbindelser. Busbetjeningen af gymnasiet kan ske via indretning af 3 holdepladser på Skolebakken ved benyttelse af Frisengårdsvej - Skolebakken - Nymarksvej. Alternativt kan indrettes 3 holdepladser på Frisengårdsvej ved benyttelse af rute Nymarksvej - Skaboeshusevej - Stentevej - Frisengårdsvej. 8

9 Lokalplanens redegørelse Vej- og stiplanlægning Vejbetjeningen og belastningen er vidt forskellig for de 3 delområder og beskrives i det efterfølgende hver for sig. Delområde I Gymnasieområdet trafi kbetejens fra Skolebakken som har vejtilslutning til Frisengårdsvej. Skolebakken ensrettes og der etableres dobbeltrettet cykelsti/fællessti i nordsiden af Skolebakken. På Skolebakken alternativt på Frisengårdsvej skal indrettes buslomme til 3 busser. I forbindelse med gymnasiets ankomstområde indrettes kiss and ride til af og pålæsning.indenfor delområde I indrettes p-pladser på gymnasieområdet og langs Skolebakken. De 2 alternative forslag til busholdeplads og trafi kafvikling. Omlægning af bustrafi k med holdeplads på Frisengårdsvej Delområde II Børnehaveområdet trafi kbetjenes fra Sylleskovvej. Den del af Sylleskovvej og p-plads til børnehaven, der ligger indenfor lokalplanområdet må forventes ændret i forbindelse med udbygning af delområde III. Delområde III Området trafi kbetjenes for kørende trafi k fra Sylleskovvej. For cyklister og gående kan betjeningen ske fra Frisengårdsvej via sti med cykelsluser. Stiforbindelse gennem området fra Sylleskovevej til Frisengårdsvej skal bevares. I området kan opføres mellem 24 og 59 boliger. Ved 59 bo- 9

10 Lokalplanens redegørelse liger er det små boliger formentlig ungdoms- eller ældreboliger, hvor der må formodes at være en mindre del af kørende trafi k. Kapaciteten på Sylleskov er god og forventes ikke at udgøre et problem i trafi kafviklingen. Området rummer eksisterende p-plads for børnehaven i delområde II. Pladsen kan endvidere bruges til gæsteparkering for fremtidige boliger. I områdets sydlige ende reserveres areal til p-plads med 48 pladser til brug for gymnasiet. Miljø Trafikstøj i boligområder Trafi ktal viser en årsdøgnstrafi k på 8735 ÅRD på Frisengårdsvej. Hastigheden på strækningen er 50 km/t. En overslagsmæssig beregning viser at trafi kstøjen 10 meter fra vejmidte er ca. Lden 69 db. Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 fra 2007 Støj fra veje skal der i boligområder (delområde III), hvor støjbelastning fra trafikken overstiger den vejledende grænseværdi på Lden 58 db, udføres afhjælpende bygningsmæssige foranstaltninger, så Bygningsreglementets grænseværdi på Lden 33 db er overholdt indendørs i boliger/kollegier. Endvidere skal sikres opholdsarealer i tilknytning til boligerne, hvor Lden 58 db er overholdt. Det skal dokumenteres, at det maximale tilladte støjniveau i forhold til trafi kstøj fra Frisengårdsvej kan overholdes, bygherre skal udarbejde støjredegørelse. Der forefi ndes ikke trafi ktal for Sylleskovvej. I forhold til den hidtidige brug til institutions- og fritidsformål vil trafi kmængden øges men ikke til et niveau der vil medføre trafi kstøjproblemer ud over de tilladte grænseværdier. Trafi ktal for Skolebakken viser, at den beregnede planlagte stigning ikke vil medføre trafi kstøjproblemer ud over de tilladte grænseværdier. Støjforhold De planlagte anvendelser indenfor lokalplanområdet vil ikke medføre støj, der kan genere eksisterende eller mulige anvendelser af naboområderne. Skoledistrikter Delområde III til boligformål ligger i skoledistrikt Danehofskolen. Forsyning 10

11 Lokalplanens redegørelse Varme Lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde, så ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmenettet. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f. eks solvarme efter regler fastsat af Nyborg Kommune. Kloak Området er fælleskloakeret. Installationer og ledningsarbejder skal etableres forberedt for separatkloakering. Afløbskoeffi cienten er her 035. Spildevand og regnvand separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg. Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfl adevand fra befæstede arealer. Vand Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra Nyborg forsyning og Service A/S. El Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Energi Fyn. Bæredygtighed I overensstemmelse med Planstrategien for Nyborg Kommune skal der arbejdes på, at kommunen udvikler sig på et bæredygtigt grundlag. Dels ved at fokusere på sundhed og dels gennem bæredygtig planlægning mm. Lokalplanen fastlægger, at nye boliger skal opføres som lavenergibebyggelse jævnfør bestemmelserne om lavenergibebyggelse i bygningsreglementet. Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Nyborg Kommunes vurdering, at det planlagte byggeri som er omfattet af denne lokalplan ikke vil påvirke vores nabokommune( r). Det vil dog være medvirkende til at skabe et spændende uddannelsesmiljø for de unge der vælger Nyborg som uddannelsested. TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER Museumslovens 27 Det kan ikke udelukkes, at lokalplanområdet rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens 27. I det omfang et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Kulturarvsstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse 11

12 Lokalplanens redegørelse er gennemført. På opfordring af bygherren kan Østfyns Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens 25). Da forundersøgelsens resultater kan få indfl ydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Østfyns Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen. Naturbeskyttelsesloven Lokalplanen vurderes ikke at skade yngle- og rasteområder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV. International naturbeskytelse, bilag IV arter Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatsbekendtgørelsen, de såkaldte bilag IV arter. Gennemførsel af planen er ikke mulig, hvis det kan beskadige eller ødelægge yngle eller rasteområder for de dyrearter eller voksesteder for de planter, der er nævnt i bekendtgørelsens bilag IV. Alle fl agermusearter i Danmark er omfattet af habitatsbekendtgørelsen. Flagermusene må ikke forstyrres i dvalen og yngletiden, hvorfor fældning af træer, nedrivning af bebyggelse, hvis der er mistanke om ynglende fl agermus eller fl a- germus i dvale, skal ske fra ultimo august til primo november. Miljøloven Forurening/Jordforureningslov Delområde II og III ligger indenfor områdeklassificeret areal. I byerne er jorden ofte lettere forurenet. Forureningen er ikke værre, end at man kan leve og bo der uden risiko, hvis blot man følger nogle enkle gode råd. Skal jorden fl yttes væk fra grunden, skal det anmeldes til kommunen, så vi undgår at få evt. forurening spredt mere og der skal foretages enkelte foranstaltninger ved byggeri. Grundvandsbeskyttelse Lokalplanområdet er udpeget som et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsinteresserne i området. MILJØVURDERING Der er udarbejdet miljøvurdering, da udvidelsen af gymnasiet til campus trafi kmæssigt kan medføre væstlige miljøpåvirkninger. Miljøvurderingen har vist, at der ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger, såfremt der etableres de nødvendige trafikale anlæg. Ligeledes fremgår, at tilstedeværelsen af fl agermus 12

13 Lokalplanens redegørelse kan løses på en tilfredsstillende område. Miljøvurdering fremgår af bilag 4 sidst i lokalplanen. Miljøvurderingen annonceres sammen med denne lokalplan. Klager over Miljøvurdering: I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer kan indholdet af miljøvurderingen påklages efter de regler, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. I dette tilfælde planloven (se lokalplanens retsvirkninger). Er der bemærkninger til miljøvurderingen skal disse være kommunen i hænde senest den 27. oktober RETSVIRKNINGER Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning, 17, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil for slaget er endeligt vedtaget, dog højst et år. Lokalplanens retsvirkninger En lokalplan fastlægger udviklingen af et område, og der må når planen er vedtaget, ikke etableres byggeri eller anlæg i modstrid med planen. Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold. Byggeri og anlæg som er lovligt etableret før lokalplanen, kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke pligt til at etablere de byggerier og anlæg som lokalplanen beskriver, men når de etableres skal det ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. 13

14 Lokalplanens redegørelse Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af Lov om planlægning kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgø-relsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vejledning til Klageportal og gebyrordning fi ndes på www. nmkn.dk. Gebyret er p.t. 500 kr. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvis medhold i din klage Dispensation fra lokalplanen Planlovens 19 og 20 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 14

15 Lokalplanens bestemmelser I henhold til 15 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr maj 2013) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanområdet. 1 FORMÅL 1.1 Lokalplanen opdeles i 3 delområder og har til formål at skabe mulighed for en campusdannelse omkring Nyborg Gymnasium. 1.2 Delområde I At sikre området til offentlige formål herunder til skole og undervisning. Lokalplanen skal skabe mulighed for yderligere bebyggelse til undervisningsaktiviteter. Delområde II At sikre området til offentlige formål herunder børnehave. Delområde III At sikre området til boligformål. 1.3 Det er intentionen at skabe et attraktivt studiemiljø i harmoni med det omgivende boligkvarter, hvor der tages hensyn gennem trafi kafvikling og parkeringsforhold. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr. nr. 2axv, 2b, 2nd og 2zk af Nyborg Markjorde samt alle parceller, der udstykkes herfra. I Lokalplanens delområder II III II 3 ANVENDELSE 3. 1 Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder, som vist på kortbilag Delområde I Området må kun anvendes til offentlige formål i form af uddannelsesformål. Delområde II Området må kun anvendes til offentlige formål i form af institution, børnehave, undervisning eller lignende. Delområde III Området må kun anvendes til boligformål i form af åbent-lavt byggeri og/eller tæt-lavt byggeri jr. kortbilag 3. Boliger indenfor lokalplanområdet skal anvendes til helårsbeboelse. 15

16 Lokalplanens bestemmelser 4 UDSTYKNING 4. 1 Delområde I Der kan ikke foretages yderligere egentlig udstykning. Der kan dog foretages matrikulær opdeling og sammenlægning, såfremt det har til formål at adskille/sammenlægge funktioner. Delområde II Området kan ikke udstykkes yderligere. Delområde III Ved udstykning til åbent lavt boligbyggeri tillades ikke grunde under 700 m2. Ved udstykning til tæt-lavt boliggeri tillades mindre grunde. 5 VEJ- STI- OG PARKERINGSFORHOLD Veje 5.1 Vejadgang til lokalplanens delområde I skal ske fra Skolebakken som angivet på kortbilag Vejadgang til delområde II og III skal ske fra Sylleskovvej. 5.3 Veje indenfor lokalplanområdet skal udlægges som private fællesveje. Vejudlæg, belysningsplan m.m. skal godkendes af vejmyndigheden efter gældende regler. Stier 5.4 Den eksisterende stiforbindelse gennem delområde III fra Frisengårdsvej til Sylleskov skal bevares. Den skal etableres med cykelsluse eller lignende, så der ikke kan ske utilsigtet udkørsel på Frisengårdsvej. Stien udlægges i en bredde på min. 3 m. Parkering 5.5 Delområde I, II og III Antallet at parkeringspladser fastsættes, i henhold til, det til en hver tid gældende, bygningsreglementet. I delområde III skal den fælles p-plads centralt i området anlægges som del af eller i en grøn fælled. I delområde III reserveres areal til p-plads til aflastning af gymnasiets p-plads, såfremt der opstår parkeringskapacitetsproblemer. 16

17 Lokalplanens bestemmelser Øvrige forhold omkring bebyggelse indenfor lokalplanen f.eks. afstandskrav til vej, skel m.m. reguleres i henhold til BR10 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6. 1 Delområde I Bebyggelse indenfor delområde I skal placers i princippet som vist på situationsplan kortbilag 2. Dog kan mindre bygninger til opbevaring og overdækninger placeres andre steder internt på grunden. Bebyggelsesprocenten for delområdet under ét må ikke overstige 50. Bebyggelse må opføres i max. 3 etager med max. bygningshøjde 12 m. Bygningshøjder er illustreret på skitse side Delområde II Bebyggelsen indenfor delområde II skal placers i princippet som den eksisterende bebyggelse med et friholdt gårdrum til leg og ophold. Bebyggelsesprocenten for delområdet under ét må ikke overstige 50. Bebyggelse må opføres i max. 1 etage med max. bygningshøjde 8,5 m. 6.3 Delområde III Bebyggelse indenfor delområde III skal placeres efter en samlet bebyggelsesplan i respekt for en fælled, p- plads og stiforbindelse som skal fungere i fællesskab for delområde II og III. For åben-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30. Bebyggelse må opføres i max. 2 etager med max. bygningshøjde 8,5 m. Principskitse handicapparkeringspladser 17

18 Lokalplanens bestemmelser For tæt-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40. Bebyggelse må opføres i max. 2 etager med max. bygningshøjde 8,5 m. Til hver bolig skal etableres areal eller mindre bygning til udhus, opbevaring og lignende. Det skal integreres i bebyggelsesplanen. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Delområde I Bebyggelse indenfor delområdet skal tilpasses i en arkitektonisk harmonisk helhed med hensyn til arkitektur og materialevalg. Referencebilleder, ungdomsboliger Tekniske anlæg/installationer, skal indarbejdes og fremstå som en integreret del af arkitekturen. 7.2 Delområde II Bebyggelse indenfor delområdet skal tilpasses i en arkitektonisk harmonisk helhed med hensyn til arkitektur og materialevalg. Tekniske anlæg/installationer, skal indarbejdes og fremstå som en integreret del af arkitekturen. 7.3 Delområde III Bebyggelse indenfor delområdet skal tilpasses i en arkitektonisk harmonisk helhed med hensyn til arkitektur og materialevalg. Tekniske anlæg/installationer, skal indarbejdes og fremstå som en integreret del af arkitekturen. Tæt-lav bebyggelse skal fremstå i et variet udtryk eller materialevalg så det ikke fremstår monotont. Der er på siden indsat reference billeder for tæt-lav bebyggelse og ungdomsboliger. Referencebilleder, tæt-lav boligbebyggelse 7.4 Bevaring Bevaringværdig bebyggelse i delområde I skal fortsat bevares. Ændringer, der forringer bevaringsværdien, 18

19 Lokalplanens bestemmelser tillades ikke. Renovering og ombygning skal ske i respekt for bebyggelsens arkitektur, stil og det oprindelige materialevalg. Tilbygninger i forbindelse med den bevaringsværdige bebyggelse skal udføres i respekt for materialer og farver i den oprindelige arkitektur. Mindre sekundære bygninger tillades nedrevet, når det ske uden at mindske bevaringsværdien. Bevaringsværdig bebyggelse i delområde III Frisengården, tillades nedrevet. 8 UBEBYGGEDE AREALER OG TERRÆN 8. 1 Delområde I Ubebyggede arealer kan udlægges til sportsbaner, park, terrasser og ligende opholdsområder omkring bygningsmassen. Arealer udlagt til parkering, pladser og gangstier skal anlægges med med fast belægning og følge reglerne om tilgængelighed. Parkeringsarealerne skal, uden for båse og veje, beplantes med træer og buske for at give området et grønt helhedspræg. For at klare overfl adevandsproblemer kan der etableres åbne render langs bede og p-pladser. Ordet campus refererer til den åbne plads mellem bygningerne i et universitetsområde. Det er senere blevet en betegnelse for det samlede område med fl ere bygninger i et parkagtigt område Parkmiljøet omkring gymnasiet skal bevares. Træerne skal bevares i videst mulig udstrækning, dog kan de erstattes og forynges om nødvendigt Delområde II Udearealer skal indrettes til legeplads og opholdsareal for institutionen. 8.3 Delområde III Arealer der ikke indgår som private haver skal udlægges til fælles fri- og opholdsarealer. Fælles p-pladser skal udlægges med et grønt helhedsprræg. Hegn skal etableres som levende hegn der dog kan suppleres med trådhegn i tilvækstperioden. Hegn om private terrasser kan etableres i træ. Eksisterende levende hegn og gamle træer skal bevares i muligt omfang Der skal reserveres areal til indretning af oplagspladser til renovation og genbrugsøer. 19

20 Lokalplanens bestemmelser 8. 6 Tekniske anlæg f.eks. støjafskærmning skal etableres med et fremherskende grønt præg ved klatreplanter på wirer eller lignende. 9 GRUNDEJERFORENING 9.1 Delområde III I forbindelse med udstykning skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde i delområdet. Vedtægter og eventuelle senere ændringer skal godkendes af Byrådet. Grundejerforeningen skal oprettes senest når halvdelen af boligerne i området er taget i brug. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje, fællesstier og fælles friarealer indenfor delområdet. 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF BE- BYGGELSE 10.1 Inden ibrugtagning/indfl ytning af bebyggelse skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt. Arealerne skal seneste være beplantet førstkommende vækstsæson efter byggeriets opførelse. Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet kollektiv varmeforsyning og offentligt spildevandsanlæg. 11 AFLYSNING AF BYPLANVEDTÆGT/LOKALPLAN 11.1 Lokalplan nr. 88 for Frisengården afl yses for så vidt angår denne lokalplans område, som nævnt i 2. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således godkendt til offentlig fremlæggelse af Nyborg Byråd den 25. august P. b. v. Kenneth Muhs Borgmester /Lars Svenningsen Kommunaldirektør 20

16.11.2015. Lokalplan nr. 263. Campus Nyborg Gymnasium og nyt boligområde på Frisengården

16.11.2015. Lokalplan nr. 263. Campus Nyborg Gymnasium og nyt boligområde på Frisengården 16.11.2015 Lokalplan nr. 263 Campus Nyborg Gymnasium og nyt boligområde på Frisengården Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område.

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

Lokalplan nr. 229. Helårsbeboelse på havnen

Lokalplan nr. 229. Helårsbeboelse på havnen Lokalplan nr. 229 Helårsbeboelse på havnen Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne skal bruges

Læs mere

Lokalplan nr. 253. Ungdomsboliger ved Frisengårdsvej i Nyborg

Lokalplan nr. 253. Ungdomsboliger ved Frisengårdsvej i Nyborg Lokalplan nr. 253 Ungdomsboliger ved Frisengårdsvej i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme:

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 255. Bjergbakken 25-27 i Frørup

Lokalplan nr. 255. Bjergbakken 25-27 i Frørup Lokalplan nr. 255 Bjergbakken 25-27 i Frørup Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a. bestemme: - hvad området

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 223. Ny tagetage på Sprotoften 47-55

Lokalplan nr. 223. Ny tagetage på Sprotoften 47-55 Lokalplan nr. 223 Ny tagetage på Sprotoften 47-55 Lokalplanens redegørelse Indhold Om lokalplaner... 3 Lokalplanens redegørelse Baggrund... 4 Lokalplanområdet... 4 Formål og indhold... 4 Forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Offentliggørelse af lokalplan nr tillæg til lokalplan nr. 133 for Nyborg Friskole

Offentliggørelse af lokalplan nr tillæg til lokalplan nr. 133 for Nyborg Friskole Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Til modtagere af Nyborg Kommunes lokalplaner Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Mikkel Elkær Ibsen Tlf. 6333 6822 E-mail: mii@nyborg.dk

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 214 - forslag

LOKALPLAN NR. 214 - forslag LOKALPLAN NR. 214 - forslag Boligområde på Vestergaard i Ullerslev Indhold Om lokalplaner... 3 Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens område og indhold... 4 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan nr Odensevej 106 og Herrested

Lokalplan nr Odensevej 106 og Herrested Lokalplan nr. 256 Odensevej 106 og 108 - Herrested Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne

Læs mere

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 3 7 Boligområde ved Mælkevejen Hører til lokalplan nr. 1204 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt i byrådet den 24.2.2016

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr Forslag

Lokalplan nr Forslag Odensevej Stationsvej Lokalplan nr. 252 - Forslag Boligbebyggelse i Ørbæk ved Stationsvej og Banestien Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45. Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45. Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole DRAGØR KOMMUNE Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45 Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole 1 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplantillæggets baggrund, eksisterende forhold samt en sammenfatning af indholdet side

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE Forslag til Tillæg nr. 1. til Lokalplan nr. 54 for et boligområde ved Snerlevej i Grønnemose Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplantillæggets baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere