Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal Kommune 3 Tilsynspolitik i hjemmeplejen 6 Fleksible pladser på Margrethelund 8 Fordeling af 18-midler - oktober Status ældre og voksne på døgninstitution - oktober Status ældre - oktober Bilagsoversigt 15 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Social- og Seniorudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Social- og Seniorudvalget den Thorkild Gruelund gjorde opmærksom på, at der er udsendt invitation til socialt temamøde 31. maj og 1. juni Louise Høg orienterede om situationen i Hørsholm Kommune vedrørende brug af bleer på kommunens plejeboliger og i hjemmeplejen på baggrund af den presseomtale, der har været i efterårsferien i bl.a. Politiken. Kommunen har et samarbejde med vores leverandør af bleer om at følge op på ble-anvendelsen med statistikker m.m. Det er vurderingen, at Kommunen som følge af denne og andre indsatser har en overskuelig og fornuftig anvendelse af bleer i ældreplejen. Fraværende: Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 2

3 Social- og Seniorudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/19670 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SSU, ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal Kommune Resume Rudersdal Kommune har som følge af plejeboligrenovering de kommende år et øget plejeboligbehov. Da Hørsholm Kommune samtidig forventer at have en overkapacitet af plejeboliger, planlægger parterne at indgå aftale om, at Rudersdal Kommune overtager driften af Plejecentret Margrethelund for en periode, hvor Rudersdal Kommune står som driftsherre med det fulde faglige, organisatoriske og økonomiske ansvar for institutionen. Ved periodens ophør tilbagegives plejecentret til Hørsholm Kommune. Med dette dagsordenspunkt ønsker administrationen at forelægge Social- og Seniorudvalget detaljerne i den aftale, som Hørsholm Kommune forventer at indgå med Rudersdal Kommune, samt indstille til at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende udkast til aftale om drift af Plejecentret Margrethelund. Aftalen fastsætter de overordnede rammer for Rudersdal Kommunes brug af Plejecentret Margrethelund og parternes rettigheder og pligter, idet der efterfølgende kan være behov for at tilpasse og supplere aftalen. Forslag Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende udkast til aftale om drift af Plejecentret Margrethelund, samt at bemyndige administrationen til at forhandle aftalen endelig på plads med Rudersdal Kommune. Sagsfremstilling Plejecentret Margrethelund ligger ved kommunegrænsen mellem Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune og rummer i alt 35 plejeboliger. I dag fungerer de 14 af boligerne som fleksible pladser for henholdsvis genoptræning og aflastning. De 14 fleksible pladser flyttes, alt efter endelig tidsplan, i 2012 til det nye Sundheds- og Rehabiliteringscenter Louiselund, og Hørsholm Kommune får dermed en ledig kapacitet på Margrethelund svarende til 14 pladser. På Louiselund etableres der i alt 90 plejeboliger og Hørsholm Kommune forventer i den sammenhæng også at få ledig kapacitet på de stationære plejeboliger på Louiselund. Rudersdal Kommune står overfor en renoveringsproces af egne plejeboliger og har derfor de kommende år et øget plejeboligbehov. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 3

4 For at imødekomme Hørsholm Kommunes overkapacitet og Rudersdal Kommunes øgede plejeboligbehov planlægger parterne, at indgå aftale om at Rudersdal Kommune overtager Plejecentret Margrethelund for en periode på tre til fire år med mulighed for forlængelse. Aftalen er vedlagt som bilag 1. Af aftalen fremgår henvisninger til i alt tre bilag vedrørende 1) Vedtægter for Plejecentret Margrethelund 2) Overslag over Hørsholm Kommunes driftsudgifter og 3) Oversigt over inventar og træningsudstyr som Rudersdal Kommune overtager i overtagelsesperioden. Disse bilag er endnu ikke fabrikerede og er dermed ikke vedlagt aftalen. Økonomi/personale Da Rudersdal Kommune overtager alle driftsudgifter forbundet med Plejecentret Margrethelund estimeres det, at Hørsholm Kommune kun vil have udgifter forbundet med den mellemkommunale refusion, som Hørsholm Kommune skal betale til Rudersdal Kommune for de Hørsholm-borgere, som antages at blive boende på de 21 faste pladser på Plejecentret Margrethelund i overtagelsesperioden. Der kan således være tale om op til 21 borgere, som Hørsholm Kommune kan komme til at betale mellemkommunal refusion for, da det ikke er muligt at sige noget om, hvor mange af de 21 pladser, som Rudersdal Kommune ved aftalens ikrafttrædelse kan overtage. Hørsholm og Rudersdal Kommuner planlægger i fællesskab virksomhedsoverdragelsen af medarbejderne på Plejecentret Margrethelund. Dette planlægges i god tid for at sikre en god proces for personalet. Kommunikation Den 10. oktober 2011 blev MED-udvalget for Hannebjerg og Margrethelund og efterfølgende alt personalet på Margrethelund informeret om de igangværende forhandlinger med Rudersdal Kommune om overtagelsen af driften af Margrethelund i en årrække. Personalet blev i første omgang meget berørt af meddelelsen om virksomhedsoverdragelse. Efterfølgende har der i drøftelserne været lagt stor vægt på vigtigheden af at virksomhedsoverdragelse betyder, at det fortsat er de medarbejdere som kender beboerne der er på Margrethelund og dette har medført at medarbejderne er mere positive overfor virksomhedsoverdragelsen. Den 11. oktober 2011 fik bruger-pårørenderådet samme information. Der var stor tilfredshed med at medarbejderne vil blive virksomhedsoverdraget, så man forventede ikke de store ændringer. Efterfølgende er der udsendt Nyhedsbrev med samme information. Dette har ikke givet nogen reaktion fra beboere eller pårørende. Den endelige aftale vil tilsvarende blive lagt op til politisk godkendelse i Rudersdal Kommune, hvorefter aftalen kan blive underskrevet. Sagens tidligere behandling Bilag - Udkast til aftale med Rudersdal Kommune om drift af Margrethelund, 5. udgave - Opgørelse af driftsudgifter på Margrethelund Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 4

5 Noter til bilag Beslutning Social- og Seniorudvalget den Indstillingen godkendt. Fraværende: Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 5

6 Social- og Seniorudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/16678 Journalnr.: K09 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Simon Lund Tilsynspolitik i hjemmeplejen Resume I henhold til lov om ændring af lov om social service vedtaget 24. maj 2011, skal kommunerne udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp mv. i hjemmeplejen inden udgangen af Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget tager tilsynspolitikken til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til lov om ændring af lov om social service vedtaget 24. maj 2011, skal kommunerne udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp mv. i hjemmeplejen inden udgangen af Administrationen har udarbejdet en sådan politik, der er vedhæftet som bilag til dette dagsordenspunkt. Da tilsynspolitikken skal udarbejdes inden udgangen af 2011, har administrationen udarbejdet vedhæftede bilag. Det er besluttet at tage temaet op i klyngesamarbejdet med kommunerne omkring os hen over efteråret. Da det er en ny opgave, kan der fremkomme nye vinkler i dialogen med klyngekommunerne, som bør indarbejdes i tilsynspolitikken. Hvis det bliver tilfældet, vil der blive udarbejdet en revideret tilsynspolitik, som fremlægges for Social- og Seniorudvalget. Økonomi/personale Kommunikation Sagens tidligere behandling Bilag - Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp mv. i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 6

7 Noter til bilag Beslutning Social- og Seniorudvalget den Taget til efterretning. Fraværende: Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 7

8 Social- og Seniorudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/19526 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Simon Lund Fleksible pladser på Margrethelund Resume På Margrethelund blev 7 fleksible pladser weekendlukket som en del af besparelserne for 2011 og frem. På Social- og Seniorudvalgsmødet d. 20. juni 2011 orienterede Morten Winge om, at det var nødvendigt at genåbne disse 7 pladser for i tilstrækkelig grad at kunne hjemtage færdigbehandlede patienter fra sygehusene. Udvalget ville blive orienteret igen ultimo august, såfremt situationen ikke var ændret. Det er fortsat nødvendigt at holde de 7 fleksible pladser åbne, for at håndtere færdigbehandlede patienter. Forslag Det anbefales Social- og Seniorudvalget at tage orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling På Social- og Seniorudvalgets møde d. 20. juni 2011 orienterede Morten Winge om de 7 fleksible pladser på Margrethelund, som har haft weekendlukket siden årsskiftet som led i besparelserne. Orienteringen gik på, at de 7 pladser midlertidigt blev konverteret tilbage til at have weekendåbent på grund af et meget stort pres, bl.a. på at kunne tage færdigbehandlede patienter hjem fra hospitalerne. Der blev ligeledes orienteret om, at sagen ville blive forelagt udvalget, såfremt situationen ikke er ændret ultimo august, så der igen kan lukkes for de 7 fleksible pladser i weekenden. Ud af de 14 fleksible pladser er 7 pt. belagt af borgere, som venter på plejehjemsplads. Alle 7 er i en tilstand, så de ikke kan sendes hjem i weekenden. For at kunne hjemtage færdigbehandlede patienter fra sygehusene, er det derfor fortsat nødvendigt at holde alle 14 fleksible pladser weekendåbent. Det er forventningen, at det vil være nødvendigt at holde weekendåbent indtil åbningen af Louiselund er en realitet. Den fortsatte weekendåbning på de fleksible pladser kan rummes indenfor udvalgets nuværende økonomiske ramme. Den ekstra udgift til weekendåbningen vil i 2011 beløbe sig til kr. for perioden juli ultimo december. Sagens tidligere behandling SSU d. 20. juni 2011 under orientering. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 8

9 Beslutning Social- og Seniorudvalget den Taget til efterretning. Fraværende: Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 9

10 Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 11/17698 Journalnr.: S49 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Fordeling af 18-midler - oktober 2011 Resume Social- og Seniorudvalget bedes vurdere de indkomne ansøgninger, og tildele 18-midler efter de gældende regler. Forslag Administrationen forslår, at udvalget vurderer og tildeler midler efter de gældende regler. Sagsfremstilling Administrationen har via kommunens hjemmeside annonceret 18 puljen, som kan søges af foreninger, grupper og personer som udfører frivilligt socialt arbejde. Ansøgere til puljen skal udføre aktiviteter som er lokalt forankrede samt være direkte rettet mod borgere i Hørsholm. Jævnfør bilag 1 ("Politik for frivilligt socialt og humanitært arbejde"). Ansøgningsfristen for ansøgninger var den 10. oktober 2011 og administrationen har modtaget 10 ansøgninger. Administrationen forslår, at udvalget vurderer og tildeler midler efter de gældende regler. Foreningen SIND-nettet søgte i maj 2011 om midler til opstart af en frivillig besøgsordning til psykisk syge. Udvalget tildelte foreningen kr. til projektet. Formand for projektet Christel Lous holdt i juni 2011 møde med direktør Morten Winge og udvalgsformand Thorkild Gruelund vedr. de tildelte midler, idet kr. ikke dækkede det økonomiske behov som projektet kræver. Det aftaltes at projektet ikke kunne støttes yderligere i form af 18 midler idet finansieringsbehovet var for stort i forhold til puljens størrelse, og at man derfor ville forsøge at få den med i budgetaftalen Samtidig aftaltes det at de bevilgede kr. skulle føres tilbage til 18 puljen. I forbindelse med den netop indgåede budgetaftale, er det blevet besluttet at afsætte kr. til opstart af besøgsordningen i Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 10

11 Efterfølgende har SIND-nettet spurgt til muligheden for, at de først bevilgede kr. kan bruges til opstarts- og marketingsarbejde i Social- og Seniorudvalget bedes vurdere, om de først bevilgede kr. skal tilbageføres til 18 puljen eller om SIND-nettet kan bruge midlerne til opstarts- og marketingsarbejde. Ansøgninger fra regionale foreninger som udfører aktiviteter der ikke er lokalt forankrede i Hørsholm Kommune, kan i stedet søge støtte igennem den fælleskommunale pulje for de nordsjællandske kommuner, som Hørsholm Kommune årligt bidrager med kr. til (1. kr. pr indbygger). Der er frist for ansøgninger til den fælleskommunale pulje den 1. maj På Hørsholm Kommunes hjemmeside under frivilligt socialt arbejde er denne pulje ligeledes annonceret. Økonomi/personale Den samlede pulje for 2011 er på kr. Social- og Seniorudvalget uddelte i maj kr. til de indkomne ansøgninger. Der er således kr. tilbage i puljen. Såfremt udvalget vælger ikke at støtte SIND-nettet med de allerede tildelte kr. føres disse tilbage i puljen, der herefter vil være på kr. Der er i de vedlagte ansøgninger søgt for et samlet beløb på kr. Bilag - Bilag 1 - Politik - Bilag 2 - Oversigt - Bilag 3 - Lytteposten - Bilag 4 - Hjernesagen - Bilag 5 - Bedre Psykiatri - Bilag 6 - Rungsted Sogns Menighedspleje - Bilag 7 - Børns Vilkår - Bilag 8 - Dansk Præmatur Forening - Bilag 9 - Projekt Luftballonen - Bilag 10 - Frivilligcenter Selvhjælp Hørsholm - Bilag 11 - PTU Nordsjælland - Bilag 12 - KLO Beslutning Social- og Seniorudvalget den Udvalget besluttede følgende fordeling: Opstart af SIND-nettet i 2011 Lytteposten Hjernesagen Bedre psykiatri kr kr kr kr. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 11

12 Rungsted Sogns Menighedspleje Børns vilkår Præmatur Forening Projekt Luftballonen Frivilligcentret og Selvhjælp Hørsholm PTU Nordsjælland KLO Kultur og Litteratur Forening kr kr kr kr kr kr kr. Fraværende: Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 12

13 Social- og Seniorudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/1600 Journalnr.: P05 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre og voksne på døgninstitution - oktober 2011 Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Bilag 1 - Status på voksenområdet - Bilag 2 - Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution Beslutning Social- og Seniorudvalget den Taget til efterretning. Fraværende: Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 13

14 Social- og Seniorudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 11/1599 Journalnr.: P05 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre - oktober 2011 Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Bilag 1 - Borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger - Bilag 2 - Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger - Bilag 3 - Borgere på venteliste til ældreboliger Beslutning Social- og Seniorudvalget den Taget til efterretning. Fraværende: Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 14

15 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben Udkast til aftale med Rudersdal Kommune om drift af Margrethelund, 5. udgave Åben Opgørelse af driftsudgifter på Margrethelund Åben Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp mv. i hjemmeplejen Åben Bilag 1 - Politik Åben Bilag 2 - Oversigt Åben Bilag 3 - Lytteposten Åben Bilag 4 - Hjernesagen Åben Bilag 5 - Bedre Psykiatri Åben Bilag 6 - Rungsted Sogns Menighedspleje Åben Bilag 7 - Børns Vilkår Åben Bilag 8 - Dansk Præmatur Forening Åben Bilag 9 - Projekt Luftballonen Åben Bilag 10 - Frivilligcenter Selvhjælp Hørsholm Åben Bilag 12 - KLO Åben Bilag 11 - PTU Nordsjælland Åben Bilag 1 - Status på voksenområdet Åben Bilag 2 - Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution Åben Bilag 1 - Borgere på den generelle venteliste til plejehjem/- boliger Åben Bilag 2 - Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger Åben Bilag 3 - Borgere på venteliste til ældreboliger Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 15

16 Social- og Seniorudvalgets møde Thorkild Gruelund (C) Formand Anne-Grethe Nissen (T) Næstformand Marianne Preis Balser (C) Medlem Annette Wiencken (V) Medlem Medlem Social- og Seniorudvalget Side 16

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 28.10.2013 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering til SSU om godkendelse af botilbud 3 Status på tilbygning

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 29.10.2012 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på det velfærdsteknologiske arbejde 3 Orientering af SSU

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Mandag 31.01.2011 kl. 13:45 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Status på disponible puljemidler politikområde

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 19.12.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsyn med Hørsholm Kommunes bofællesskaber 2011 3 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 17.11.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ny økonomistyringsmodel for hjemmeplejen 3 Uanmeldt tilsyn med bofællesskaber

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 18.03.2013 kl. 13:30 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Temadrøftelse, indsats og metoder i forhold

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Breelteparken Mandag 15.12.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogbaseret tilsyn med Jobhuset 3 Selmersbos omdannelse, 1. opfølgning 5 Status

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 27.01.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 16.06.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område - 2. møde 3 Samarbejde

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.06.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om 5 års resultaterne på SEAL behandling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Orangeriet, Breelteparken Mandag 23.04.2012 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social rammeaftale - udviklingsstrategi 2013

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde MPU ekstraordinært møde Onsdag 10.09.2014 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Terrasse mod vest på

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 28.02.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udgifter og tildeling af førtidspension 2011-15

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 02.12.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sundhedsudvalget per ultimo oktober

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetecenteret Sophielund Mandag 23.02.2015 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Evaluering af det specialiserede voksenområde

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december Torsdag 17.12.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Samling af tandplejen 3 Evaluering af puljeprojekter

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 26.11.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 26.03.2012 kl. 13:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2011 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 28. januar 2016 Torsdag 28.01.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Placeringsmuligheder - Flygtningeboliger,

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 15.15 17.15 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Kirsten Lindof (KLI) Jerry

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 23.02.2009 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010-2013 - Orientering om tids- og arbejdsplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Usserød Skole Tirsdag 28.10.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 3 Ændring af styrelsesvedtægt

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde mlm. MPU og EBU Torsdag 27.02.2014 kl. 8:00 Følgende sager behandles på mødet Side Udbud af håndværkerydelser 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde d. 30.10.2013 Onsdag 30.10.2013 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til Lokalplan 146 (for et område

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 26.09.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Sundhedsudvalgets pulje 2013 3 Status på

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 24.08.2009 kl. 13:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetning om revision af de sociale,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 27.05.2013 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientring omkring arbejdet med utilsigtede

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 24.03.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og

Læs mere

Mødereferat. Sted: Rungstedgård. Dato:

Mødereferat. Sted: Rungstedgård. Dato: Mødereferat Sted: Rungstedgård. Deltagere: Social- og Seniorudvalget: Thorkild Gruelund, Anne-Grete Nissen (T), Marianne Preis Balser, Annette Wiencken (V). Administrationen : Direktør Kenneth Kristensen,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 18.12.2012 Tirsdag 18.12.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på akutpakken december 2012. 3 Resultatoversigt, scorecard og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Som følge af Klaus Poulsens fravær udgår punkt 5 og 6.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Som følge af Klaus Poulsens fravær udgår punkt 5 og 6. Mødereferat Sted: Mødelokale D2 Dato: 10.12.2015 kl. 15.00 18.00 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Gerhard Krohn (GKR) Christian Skytt (CSK) Thorkild Gruelund (THG) Annette Wiencken (ANW)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 26.4.2016 Tirsdag 26.04.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Dispensation af timetal for specialundervisningstilbud 2 Velfærd frem for mursten, orientering inden

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Hørsholm Handicapråd

Hørsholm Handicapråd Hørsholm Handicapråd Årsberetning 2011 Medlemmer per 1. januar 2011 Udpeget af hhv. Kommunalbestyrelsen (KB), Danske Handicaporganisationer (DH) og Hørsholm Handicapgruppe (HH): Ulla Udsen (HH) m. stedfortræder

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1

Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Torsdag 22.06.2017 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt Tværsektoriel stuegang 3 Det nære

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Den 10. februar Torsdag 10.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af brugen af aktivering. 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Solhuset Tirsdag 25.02.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om dagtilbudsområdet i Hørsholm 3 Orientering vedrørende

Læs mere

Mandag kl. 14:00 Mødelokale D1

Mandag kl. 14:00 Mødelokale D1 Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Mandag 19.06.2017 kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dokumentation på plejecentrene 3 Plejeboligplan

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 9. februar Torsdag 09.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og

Læs mere

Niels oplyste, at der i øjeblikket er en særlig bevågenhed omkring det nære sundhedsvæsen, som er både interessant og nødvendig.

Niels oplyste, at der i øjeblikket er en særlig bevågenhed omkring det nære sundhedsvæsen, som er både interessant og nødvendig. Referat Sted: Mødelokale D2 Dato: 05.11.2015 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Gerhard Krohn (GKR) Christian Skytt (SSK) Charlotte Kirkegaard (CKI) Thorkild Gruelund (THG) Annette Wiencken

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 29.10.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Erhverv.net - Status 1. halvår 2009 3 Netværkssamarbejdende handicappede

Læs mere