Generelle udbudsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle udbudsbetingelser"

Transkript

1 Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 Udbud af elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune Oktober 2015

2 Forord Rudersdal Kommune udbyder herved elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen i Kommunen. Udbudsmaterialet er opbygget således, Kapitel 1: Generelle udbudsbetingelser Kapitel 2: Kravspecifikation Kapitel 3: Kontrakt Bilag (til udfyldelse af tilbudsgiver) Bilag 1-7 Oplysninger til brug for udvælgelse af egnede tilbudsgivere Bilag 8 Tilbudsliste Bilag 9 Udfyldelse af informationskrav Bilag 10 Option på integration til elektronisk omsorgssystem Bilag 11 Databehandleraftale Bilag 12 Aktindsigt Kapitel 1 indeholder udbudsbetingelserne, der fastsætter de formelle spilleregler for gennemførelse af udbudsproceduren. Heri beskrives bl.a. kriterierne for tildeling af kontrakten, hvornår en tilbudsgiver vurderes for egnet til at afgive tilbud på opgaven, indhold i og frist for indgivelse af tilbud samt frist for skriftlige spørgsmål, formkrav m.v. Kapitel 2 indeholder kravspecifikationen, der indeholder de detaljerede krav til det elektroniske nøglesystem samt dertil knyttede forventninger og ønsker. Kapitel 3 indeholder udkast til kontrakten, der fastsætter de juridiske bestemmelser, der regulerer forholdet mellem aftaleparterne i kontraktens løbetid. Elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen Side 2 af 12

3 Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse af udbuddet Aftalens omfang Option Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Aftaleperiode Vejledende tidsplan Udbudsform Ordregivende myndighed Egnethedskriterier Personlige forhold Økonomisk og finansiel kapacitet Teknisk kapacitet Henvisning til andres ressourcer samt konsortier Tildeling Vurdering af Økonomi (25 %) Vurdering af vilkår for udkørende personale ved Hjemmeplejen (25 %) Vurdering af vilkår for administrativt personale ved Hjemmeplejen (20 %) Vurdering af vilkår for personale ved Hjælpemiddeldepotet (15 %) Vurdering af vilkår for arbejdstilrettelæggelse (15 %) Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist og formkrav Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist Sprog Honorar Alternative tilbud Konsortier Anvendelse af underleverandører Elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen Side 3 af 12

4 Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser 1. Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet omfatter tilvejebringelse af et elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune. Udbuddet omfatter derfor såvel levering og initialmontering af låseenheder som levering af de dertil hørende adgangsgivende enheder samt levering, drift og vedligeholdelse af det tilhørende IT-system, herunder brugerfladen til administration af låseenheder og adgangsgivende enheder. Efter initialmontering og ibrugtagning primo 2016 skal den efterfølgende af- og påmontering af låseenheder varetages af Kommunens Beredskab, Hjælpemiddeldepot. Rudersdal Kommune gennemførte i 2. halvår 2014 en afprøvning af forskellige elektroniske nøglesystemer. Afprøvningen blev gennemført med henblik på at opnå et indblik i fordele og ulemper ved forskellige nøglesystemer i rammen af opgaveløsningen ved Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune. Det er på baggrund af denne afprøvning, at kapitel 2, Kravspecifikationen er udarbejdet ud fra en vurdering af, hvilke funktionaliteter et elektronisk nøglesystem skal indeholde for at understøtte og optimere opgaveløsningen ved Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune bedst muligt. 2. Aftalens omfang Der er i dag ca borgere med behov for, at Hjemmeplejen selv kan låse sig ind. Udbyder forventer ikke, at dette behov ændres væsentligt i den pågældende aftaleperiode, men der kan forekomme justeringer på maksimalt 10 % i op-/nedadgående retning i perioden frem til opgavens effektuering. Det elektroniske nøglesystem skal indeholde såvel låseenheder som adgangsgivende enheder samt den tilhørende software og brugergrænseflade, der muliggør en daglig, løbende administration af såvel låseenheder som adgangsgivende enheder. Der er behov for 600 adgangsgivende enheder. Indledningsvist i implementeringsfasen skal der gennemføres et uddannelsesforløb af max 3 timers varighed af de 40 medarbejdere, der skal arbejde i brugergrænsefladen med administration af låseenheder og adgangsgivende enheder. Udbuddet gennemføres som udbud af en tjenesteydelse med tilknyttet varekøb, idet udbyder skønner, at låseenhedernes del af den samlede kontraktsum ikke udgør den største del. 3. Option Udbuddet er opbygget således, at Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune samt Lyngby- Taarbæk Kommune har mulighed for at anvende den udbudte kontrakt. Optionen kan af hver af de tre kommuner bringes i anvendelse med et varsel på én (1) måned. Kommunen kontakter da valgt Leverandør med henblik på kontraktindgåelse og nærmere fastlæggelse af opstart. Ved kontraktindgåelse anvendes det kontraktmateriale (Kontraktudkast med bilag), der er gældende for aftaleforholdet mellem Rudersdal Kommune og vindende Leverandør. Den konkrete kontraktsum for hver af optionerne fastlægges på baggrund af de i Bilag 8, Tilbudslisten afgivne delpriser, med den eventuelle indeksregulering der måtte være berettiget. Neden for er angivet det konkrete omfang for hver enkelt af de tre kommuner, der er omfattet af optionen. Oktober 2015

5 3.1 Gentofte Kommune Optionen for Gentofte Kommune omfatter et elektronisk nøglesystem med låseenheder, ca. 700 adgangsgivende enheder samt ca. 15 personer fordelt på superbrugere, lokale brugere mv., som skal have adgang til administration af systemet. Udbuddet omfatter såvel hardware som software samt løbende opdatering og vedligeholdelse af begge dele. Udbuddet omfatter endvidere initialmontering af låseenheder samt opsætning af brugergrænsefladen og undervisning i brugen af denne. 3.2 Gladsaxe Kommune Optionen for Lyngby-Taarbæk Kommune omfatter et elektronisk nøglesystem med 780 låseenheder, 500 adgangsgivende enheder samt licenser til ca. 15 medarbejdere fordelt på superbrugere, lokale brugere mv., som skal have adgang til administration af systemet. Udbuddet omfatter såvel hardware som software samt løbende opdatering og vedligeholdelse af begge dele. Udbuddet omfatter endvidere initialmontering af 500 låseenheder samt opsætning af brugergrænsefladen og undervisning i brugen af denne. 3.4 Lyngby-Taarbæk Kommune Optionen for Lyngby-Taarbæk Kommune omfatter et elektronisk nøglesystem med 860 låseenheder, 525 adgangsgivende enheder samt licenser til ca. 50 medarbejdere fordelt på superbrugere, lokale brugere mv., som skal have adgang til administration af systemet. Udbuddet omfatter såvel hardware som software samt løbende opdatering og vedligeholdelse af begge dele. Udbuddet omfatter endvidere initialmontering af 860 låseenheder samt opsætning af brugergrænsefladen og undervisning i brugen af denne. 4. Aftaleperiode Aftalen vil som udgangspunkt være gældende i 5 år fra kontraktindgåelse, med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder, såfremt Rudersdal Kommune ønsker at anvende muligheden for forlængelse. Rudersdal Kommune skal 6 måneder forud for udløbet af de første 5 år af kontraktperioden meddele Leverandør, om der muligheden for forlængelse ønskes benyttet. Vælger Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune og/eller Lyngby-Taarbæk Kommune at benytte deres option til at kunne indgå kontrakt på baggrund af dette udbud, kan de benytte muligheden for forlængelse i 2 x 12 måneder. Beslutningen om en eventuel forlængelse af kontrakten i 2 x 12 måneder er derfor individuel for hver enkelt indgået kontrakt. 5. Vejledende tidsplan Aktivitet Tidspunkt Afsendelse af udbudsbekendtgørelse Torsdag den 8. oktober 2015 Frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet Fredag den 6. november 2015 Frist for besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet. Onsdag den 11. november 2015 Elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen Side 5 af 12

6 Frist for tilbud Tilbudsevaluering og beslutningsproces Senest onsdag den 18. november 2015 kl Uge 47 50/2015 Offentliggørelse af resultat Torsdag den 10. december 2015 Stand-still periode 10 dage fra offentliggørelse af resultat af udbuddet Indgåelse af kontrakt Tirsdag den 22. december 2015 Implementering af elektronisk nøglesystem Uge 53/2015 til 11/2016 a) Nedsættelse af projektorganisation b) Fastlæggelse af distrikts - implementeringsrækkefølge c) Orientering til borgere d) Orientering til boligselskaber e) Undervisning af systemadministratorer og decentrale superbrugere f) Planlægning af hjælpedepotets 6 8 medarbejderes sidemandsoplæring i opsætning af låseenheder a) Opsætning af låseenheder efter aftale med Hjemmeplejen og Beredskabet / Hjælpemiddeldepot b) Opsætning af IT system c) Undervisning af lokalbrugere i distrikter og private leverandører d) Projektmøder afholdes hver anden uge. a) Overtagelsesprøve, der gennemføres over 2 dage forud for overtagelsesdag. b) Overtagelsesdag c) Systemet fuldt implementeret d) Afsluttende møde vedr. implementering e) Planlægning af kvartalsvise møder Uge 01/2016 Uge 02 08/2016 Uge 9/ Udbudsform Udbuddet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvorfor enhver tilbudsgiver har ret til at afgive tilbud. 7. Ordregivende myndighed Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Danmark Telefon Kontaktperson: Charlotte Vibe Seeberg Elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen Side 6 af 12

7 8. Egnethedskriterier Den neden for angivne dokumentation vedlægges tilbuddet. Rudersdal Kommune vil på baggrund af den nedenstående dokumentation foretage en egnethedsbedømmelse af hver enkelt tilbudsgiver. Såfremt den efterspurgte dokumentation mangler, eller tilbudsgiver vurderes ikke at være egnet, har Rudersdal Kommune ret til og kan være forpligtet til at se bort fra tilbuddet. 8.1 Personlige forhold Generel præsentation af tilbudsgivers virksomhed, herunder oplysninger om tilbudsgivers navn og selskabsform, ejerskab, adresse, CVR-nr. samt navn, tlf. nr. og mail på tilbudsgivers kontaktperson. Bilag 1 anvendes. Tro- og loveerklæring om at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2 anførte udelukkelsesgrunde, jf. bilag 2. Tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelsen af lov om begrænsning af skyldners mulighed for deltagelse i offentlige udbudsforretninger, jf. bilag 3. Tro- og loveerklæring om forpligtelser vedrørende arbejdsplads og arbejdsforhold, jf. bilag 4. Tilbudsgivere, der opfylder udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets art. 45, stk. og stk. 2 eller har forfalden gæld til det offentlige på kroner eller derover, vil ikke blive medtaget i evalueringen. 8.2 Økonomisk og finansiel kapacitet Dokumentation for relevant og igangværende erhvervsansvarsforsikring. Tro- og loveerklæring underskrevet af en af tilbudsgiver tegningsberettiget person indeholdende følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår for den virksomhed/selskab, der afgiver tilbud (bilag 5 anvendes): o Nettoomsætning o Resultat før skat o Aktiver o Egenkapital Såfremt tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 3 år, vedlægges oplysninger for det/de afsluttede regnskabsår, der er tilgængelige. Mindstekrav for økonomisk egnethed: Tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at virksomheden ved de sidste to regnskabsår har haft et positivt resultat efter skat. Tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at tilbudsgiver har en forsikringsmæssig dækning af sit produkt, person- og erhvervsansvar i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab dækkende tingsskade på minimum 5 millioner kroner og dækkende personskade på 10 millioner kroner pr. forsikringsår. Såfremt tilbudsgiver ikke opfylder ovennævnte mindstekrav, vil tilbuddet blive afvist. 8.3 Teknisk kapacitet Referenceliste med angivelse af de betydeligste referencer af lignende opgaver med angivelse af aftalebeskrivelse, kontraktsum, aftaleperiode samt for hvem opgaven er udført. Tilbudsgiver kan maks. angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Udbyder forbeholder sig retten til at kontakte referencer. Bilag 6 anvendes. Mindstekrav for økonomisk egnethed: Elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen Side 7 af 12

8 Tilbudsgiver skal angive mindst to (2) referencer fra lignende opgaver. Med lignende forstås levering af elektronisk dørlåse med et fælles elektronisk administrationssystem til kommuner til brug hos hjemmeboende borger, der modtager hjemmehjælp. Såfremt tilbudsgiver ikke opfylder ovennævnte mindstekrav, vil tilbuddet blive afvist. 8.4 Henvisning til andres ressourcer samt konsortier Såfremt en tilbudsgiver i relation til vurderingen af personlig, økonomisk/finansiel og teknisk kapacitet ønsker at basere sig på andre juridiske enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af aftalen, f.eks. ved at fremlægge erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i aftaleperioden. Dernæst skal den eller de andre juridiske enheder, som der ønskes at basere egnethed på, fremsende de oven for nævnte Tro- og loveerklæringer. Ved tilbud afgivet af en sammenslutning af tilbudsgivere (konsortium) vedlægges oplysningerne for hver deltager i konsortiet, og bilag 7 anvendes. 9. Tildeling Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på nedenstående vægtede underkriterier. Punkterne til besvarelse under de enkelte underkriterier vil hver blive tildelt point mellem 1 og 5, hvor 5 er højest. Point gives på baggrund af en evaluering af de fremsendte besvarelser. Underkriterier Vægtning i procent 1. Økonomi 25 % 2. Vilkår for udkørende personale ved Hjemmeplejen 25 % 3. Vilkår for administrativt personale ved Hjemmeplejen 20 % 4. Vilkår for personale ved Hjælpemiddeldepot 15 % 5. Vilkår for arbejdstilrettelæggelse 15 % 9.1 Vurdering af Økonomi (25 %) Økonomi vurderes ud fra den samlede pris efter det forventede forbrug, jf. bilag 8, Tilbudsliste. Den samlede pris skal angive følgende delpriser: 1. Pris på 600 adgangsgivende enheder, kun selve enheden. 2. Pris på låseenheder, alt inklusiv. 3. Pris på initialmontering af låseenheder, alt inklusiv også eventuel afmontering af eksisterende låse. Elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen Side 8 af 12

9 4. Pris på de årlige driftsomkostninger for ibrugtagne låseenheder og 600 adgangsgivende enheder. 5. Årlig pris på 37 brugeradgange (systemadministratorer, super-/lokalbruger adgang). 6. Årlig pris på support til brugerfladen i tidsrummet på hverdage 7. Årlig pris på support til brugerfladen i tidsrummet samt i weekender og på helligdage 8. Pris på serviceteknikker (til fejlmeldt låseenhed) pr. time, inklusiv kørsel. 9. Pris på den beskrevne integration til elektronisk omsorgssystem, option, jf. Bilag 10. Uagtet opdeling i delpriser, skal den samlede tilbudte pris indeholde samtlige udgifter og omkostninger forbundet med opfyldelsen af kontrakten med tilhørende kravspecifikation med andre ord et fuldt funktionsdygtigt elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune. Det samme gælder i forhold til prisen på optionerne, hvor eksempelvis såvel etablering som drift af optionen skal være medtaget alle udgifter, herunder også udgifter til leverandøren af EOJsystemet. 9.2 Vurdering af vilkår for udkørende personale ved Hjemmeplejen (25 %) Proces ved åbning af dør Adgangsgivende enhed Tilbudsgiver skal i tilbuddet beskrive følgende: Det skal beskrives, hvilke aktiviteter der skal gennemføres fra en medarbejder ankommer til en borgers bopæl og til borgers dør er åben. Beskrivelsen skal indeholde: a. Arbejdsgange inden kommando gives af medarbejder til åbning af døren. b. Hvordan kommando gives til døren. c. Hvor lang tid der erfaringsmæssigt går, fra medarbejder er ankommet til døren, og indtil døren er åben. d. Hvilke lyde der er i forbindelse med åbning af døren. Her bortses fra selve motorvrideren. Der skal beskrives, hvorledes den adgangsgivende enhed fungerer. Beskrivelsen skal indeholde: a. Hvad den adgangsgivende enhed udgøres af. b. Om den er batteri- eller strømafhængig. c. Hvorledes den adgangsgivende enhed opnår adgang til nye borgere, både i almindelig drift og ved akut behov. d. Om den adgangsgivende enhed i Tillægges positiv vægt på følgende: Det vægter positivt, at der er så få arbejdsgange som muligt i forbindelse med en medarbejders adgang til en borger. Og at tiden fra ankomst til borgers bopæl til døren er åben er mindst mulig. Disse betragtninger vil blive set i lyset af, at der er i gennemsnit er to daglige besøg hos borgere, 365 dage om året. Det vægter positivt, at der ikke er lyde forbundet med åbning af døre udover lyden fra selve motorvrideren. Det vægter positivt, at den adgangsgivende enhed er udpræget robust. Det vægter positivt, at den adgangsgivende enhed er uafhængig af - strøm eller batteri. - adgang til internet. - opdateringer. - vedligeholdelse eller service. Elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen Side 9 af 12

10 kontraktperioden kræver vedligeholdelse eller service. 9.3 Vurdering af vilkår for administrativt personale ved Hjemmeplejen (20 %) Tilbudsgiver skal i tilbuddet beskrive følgende: Der lægges positiv vægt på: Brugerflade Det skal beskrives, hvilke arbejdsgange der er forbundet med at oprette, vedligeholde og nedlægge borgere og brugere i den administrative del af det elektroniske nøglesystem. Beskrivelsen skal indeholde: a. Hvilke og hvor mange skærmbilleder i den administrative platform, skal der tastes i for henholdsvis at Det vægter positivt, at brugerfladen er enkelt og umiddelbar at tilgå. i. Oprette en borger. ii. iii. iv. Oprette fast personale. Oprette vikarer. Ændre i tildelte rettigheder til personale. v. Slette borgere. vi. Slette fast personale. vii. Slette vikarer. b. Hvad er det erfaringsmæssige tidsforbrug forbundet med den enkelte af disse arbejdsgange for en rutineret bruger (ikke en superbruger). Der skal gives en testadgang, hvor Rudersdal Kommune kan afprøve de i punkt a. beskrevne arbejdsgange. Det vægter positivt, at administrationen af borgere og medarbejdere sker i så få skærmbilleder som muligt og med så kort tilgået arbejdstid som muligt. Disse betragtninger vil blive set i lyset af, at der skal administreres borgere, hvoraf ca. 15 % udskiftes årligt. Endvidere skal der administreres 450 medarbejdere samt 75 vikarer, hvoraf der ugentlig anvendes ca Vurdering af vilkår for personale ved Hjælpemiddeldepotet (15 %) Tilbudsgiver skal i tilbuddet beskrive følgende: Der lægges positiv vægt på: Låseenhed Der skal beskrives, hvorledes låseenheden monteres ved borgeren, samt hvorledes låseenheden drives. Beskrivelsen skal indeholde: a. Hvilke arbejdsgange montering og afmontering kræver. b. Forventet tidsforbrug tilgået ved montering og afmontering. c. Om låseenheden fungerer på strøm, batteri eller andet, hvilken type batterier eller strøm. d. Erfaringsmæssigt forbrug af strøm, batteri eller andet. Det vægter positivt, at låseenheden er enkel og hurtig at montere hos borgeren og afmontere igen. Det vægter endvidere positivt, at låseenheden er uafhængig af batterier. 9.5 Vurdering af vilkår for arbejdstilrettelæggelse (15 %) Tilbudsgiver skal i tilbuddet beskrive følgende: Der lægges positiv vægt på: Elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen Side 10 af 12

11 Fjernbetjening (generelt) Der skal beskrives, om der kan ske fjernbetjent åbning af borgerens dør. Beskrivelse skal indeholde: a. Hvordan åbner superbrugere / lokale brugere borgerens dør for en person uden adgangsgivende enhed? b. Hvordan åbner en sengeliggende borger døren for personer uden adgangsgivende enhed, eksempelvis ved lægebesøg? Det vægter positivt, at der kan ske en fjernbetjent åbning af borgeres dør af såvel superbrugere/lokale brugere som borgeren selv. Det vægtes ligeledes positivt, at arbejdsgangene med en fjernbetjent åbning sker med så få arbejdsgange som muligt. 10. Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles skriftligt via mail til med teksten Udbud af elektronisk nøglesystem i emnefeltet. Alle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på i anonymiseret form. Spørgsmål fremsendt senest fredag den 6. november 2015, kl vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne tidsfrist udløb, besvares, såfremt Rudersdal Kommune har mulighed for at besvare disse senest 6 dage inden tilbudsfristen. Tilbudsgiver opfordres til at søge evt. uklarheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille skriftlige spørgsmål så tidligt som muligt. 11. Tilbudsfrist og formkrav Tilbud skal sendes til med teksten Tilbud på elektronisk nøglesystem i emnefeltet. Tilbud skal være Rudersdal Kommune, i hænde inden onsdag den 18. november 2015 kl Tilbud modtaget efter dette tidspunkt, et andet sted eller i en anden form end angivet, vil ikke være at betragte som rettidigt indkommet, og det vil derfor blive afvist. Tilbudsgiver har ansvaret for, at tilbuddet er kommet rettidig frem. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet, og tilbuddet bedes emnemæssigt være udformet i samme rækkefølge som udbudsmaterialet. Tilbuddet skal vedlægges følgende: Bilag 1-7 Oplysninger til brug for udvælgelse af egnede tilbudsgivere Bilag 8 Tilbudsliste Bilag 9 Udfyldelse af informationskrav Bilag 10 Option på integration til elektronisk omsorgssystem, EOJ. Bilag 12 Aktindsigt Tilbudsgivers besvarelse af underkriterierne Åbning af de indkomne tilbud Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. Elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen Side 11 af 12

12 13. Vedståelsesfrist Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver i 6 måneder at regne fra tilbudsfristen. 14. Sprog Tilbud med alt dertil hørende samt al kommunikation i aftaleperioden skal være på dansk. Dokumentationsmateriale kan være på engelsk. 15. Honorar Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af materialet. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Rudersdal Kommunes ejendom, og det vil ikke blive returneret. 16. Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative tilbud. 17. Konsortier Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til udbyder, og det skal af tilbuddet fremgå i bilag 7, hvilken tilbudsgiver, som udbyder kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for den/de øvrige tilbudsgivere. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (= konsortium) skal oplysningerne under afsnittet Egnethedskriterier, gives for hver deltager i konsortiet. 18. Anvendelse af underleverandører Bemærk at der er skærpede krav til anvendelse af underleverandører, jf. kontraktens afsnit 30. Elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen Side 12 af 12

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune 1 Indledning Guldborgsund Kommune (herefter benævnt kommunen)

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune Side 1 af 19 1 Indledning Nærværende EU-udbud vedrører en rammeaftale på anskaffelse af

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV.

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. UDBUDSBETINGELSER JUNI 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 RAMMEAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune Side 1 af 12 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Udbuddet gennemføres

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

NorthPestClean Udbudsbetingelser

NorthPestClean Udbudsbetingelser Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Udbudsbetingelser Offentligt udbud Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus Prækvalifikation Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang... 3 3 Den ordregivende myndighed... 3 4 Kontraktperioden...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner UDBUDSBETINGELSER for Indkøb af pavilloner 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Hjemmeværnskommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Hjemmeside: www.hjv.dk Kontaktperson: John Nielsen E-mail adresse:

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer mv. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af Amgros daglige bankforretninger 1 Indhold 1. 3 1.1 Indledning 3 1.2 Ordregiver og kontaktperson 3 1.3 Udbudsmaterialet 3 1.4 Spørgsmål 3 1.5 Tidsplan 4 1.6 Afgivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

Nationalt udbud. Udbudsbetingelser. Etablering af en fælles afgørelsesportal på Fødevareministeriets område 11. december 2014.

Nationalt udbud. Udbudsbetingelser. Etablering af en fælles afgørelsesportal på Fødevareministeriets område 11. december 2014. Nationalt udbud Udbudsbetingelser Etablering af en fælles afgørelsesportal på Fødevareministeriets område 11. december 2014 Side 0 af 10 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Den ordregivende myndighed... 2

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Udbudsbetingelser For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Generelt om indkøbsfællesskabet Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

Lejemålsmapper og Boligafdelingsmapper

Lejemålsmapper og Boligafdelingsmapper PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud på levering af ESDH-løsning til Arbejdernes Andels Boligforening i Aarhus omhandlende: Lejemålsmapper og Boligafdelingsmapper Projekt ESDH Emne Lejemåls- og Boligafdelingsmapper

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere