Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Torsdag den kl. 15:30 i mødelokale 6 og 7

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side S1. Orientering...2 S2. Budgetopfølgning 2/ S3. Budget prioriteringsforslag...7 S4. KL-undersøgelse om organisering og effektivitet i hjemmeplejen...9 S5. Rekruttering og fastholdelse i hjemmeplejen...10 S6. Snerydningsordning for pensionister...11 S7. Tilsyn med plejecentre, anmeldt tilsyn S8. Tilsyn med plejecentre, uanmeldt tilsyn S9. Tilsyn med plejecentre, embedslæge tilsynet S10. Kalender...20

3 Side 2 Ikke til stede:.. S1. Orientering Administrationen orienterer om: a) Freyas Kvarter centerchef Gitte Lind orienterer om status. Bilag: Notat om status for Freyas Kvarter b) Centerchef Hanne Staanum orienterer om status for arbejdet med beregning af timeprisen i hjemmeplejen. c) Pilotprojektet om håndholdt IT i hjemmeplejen nærmer sig sin afslutning. Centerchef Hanne Staanum orienterer om status for projektet. d) Orientering v/ centerchef Jakob Bigum Lundberg om forbrug af midler til sundhedsfremme samt status på handleplan 2007 for s sundhedspolitik. Bilag: Orientering om forbrug af midler til sundhedsfremme samt status på handleplan 2007 for s sundhedspolitik Status på handleplan 2007 for s Sundhedspolitik Administrationens indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringerne tages til efterretning. Orienteringerne blev taget til efterretning.

4 Side 3 S2. Budgetopfølgning 2/2007 S15/ , S edoc sagsnummer Baggrund Direktionen fremlægger Budgetopfølgning 2/2007 opgjort pr. 30. april 2007 til udvalgenes behandling. Budgetopfølgning 2 lægger vægt på at beskrive udsving i s økonomi i forhold til det budgetlagte. Opfølgningen er først og fremmest en detaljeret gennemgang af alle kommunens budgetområder, hvor konkrete udsving i forhold til det budgetlagte udpeges. Endvidere er det en beskrivelse af de generelle tendenser for den kommunale økonomi, der har betydning for Greve Kommune. Opfølgningen følger de retningslinjer, som er beskrevet i notat om Budgetstyring 2007 i. Det overordnede mål med budgetstyringen er, at det fastlagte budget og servicerammen vedr. driftsområdet skal holdes. Det vil sige, at der skal findes kompenserende besparelser på eget område ved konstatering af merforbrug. Budgetopfølgningen har fokus på overholdelse af det korrigerede budget, der er udtryk for Byrådets beslutninger. Endvidere er der fokus på overholdelse af det oprindelige budget i forhold til overholdelse af servicerammen samt de økonomiske rammer, der har været ved budgetvedtagelsen for Overholdes servicerammen ikke, kan det medføre modregning i bloktilskuddet. Kommunalreformen er for alvor kommet i gang. De mange nye områder, der skulle budgetlægges til Budget 2007, bliver fulgt nøje, men udviklingen på nogle af områderne viser, at budgettet ikke holder. Det skyldes bl.a., at enkelte forudsætninger samt udviklingen på områderne ikke har været som forventet. Beslutningsgrundlag Det oprindelige nettodriftsbudget for 2007 er på ,6 mio. kr. ekskl. forsyningen. Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed var i det oprindelige budget et underskud på -8,65 mio. kr. Resultatet af Budgetopfølgning 2/2007 er en merudgift på driften på netto -19,79 mio. kr. Der er tidligere givet tillægsbevillinger på netto -9,51 mio. kr. Det giver et samlet forventet regnskab for den ordinære drift på -37,95 mio. kr. og dermed et yderligere underskud på den ordinære drift på -29,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette er under forudsætning af, at overførslerne fra 2007 til 2008 har samme niveau som overførslerne mellem 2006 og Ved budgetopfølgning 1/2007 blev der bevilget driftsoverførsler på -23,1 mio. kr. fra 2006 til Nettomerudgiften på driften i Budgetopfølgning 2/2007 er sammensat af et merforbrug på driften på -34,80 mio. kr. og modgående foranstaltninger på 15,01 mio. kr. svarende til et ufinansieret merforbrug på -19,79 mio. kr. Af det samlede merforbrug udgør sygedagpenge, som ligger udenfor servicerammen, -8,0 mio. kr. af det ufinansierede merforbrug. Hvis den generelle udvikling på Sygedagpengeområdet på landsplan svarer til tendensen i, kan det betyde en kompensation over budgetgarantien.

5 Side 4 Merforbruget på medfinansiering af sundhedsvæsnet, som ligger indenfor servicerammen, udgør -7,83 mio. kr. Dog er det med aftalen om kommunernes økonomi for 2007 specificeret, at en eventuel stigning i kommunernes udgifter til medfinansiering ud over det aftalte ikke vil indgå i opgørelsen over de aftalte udgiftsrammer. Det vil sige, at når kommunerne bliver målt på niveauet af serviceudgifter, fraregnes eventuelle merudgifter til medfinansieringen. Ses der isoleret på overholdelse af servicerammen er der ved Budgetopfølgning 2/2007 et merforbrug på -27,08 mio. kr. og modgående foranstaltninger på 15,01 mio. kr. Det svarer til et ufinansieret merforbrug på servicerammen på -12,07 mio. kr. Hertil kommer tidligere givne tillægsbevillinger på -3 mio. kr., i alt -15,07 mio. kr., hvoraf medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør -7,83 mio. kr., som beskrevet ovenfor. Som følge af drøftelser i forbindelse med Budgetopfølgning 1/2007 kan der efter videre undersøgelser og aftale med revisionen flyttes 6,9 mio. kr. fra drift til anlæg jf. sag herom til henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Planudvalget. Dette betyder, at driftsresultatet og servicerammen forbedres, mens udgifter til anlæg forøges. Det har ingen indvirkning på kasseforbruget. På Forsyningsvirksomheden er der på driftssiden en forventning om et merforbrug på -0,6 mio. kr., som dog modsvares fuldt ud af modgående foranstaltninger. Administrationen vil til Økonomi- og Planudvalgets behandling af Budgetopfølgning 2/2007 den 19. juni 2007 udarbejde en samlet status for budgetsituationen i 2007 på baggrund af fagudvalgenes behandling af Budgetopfølgning 2/2007. Heri indgår en vurdering af mulige supplerende tiltag til styrkelse af kommunens økonomi. Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning Samlet er der for områderne under Social- og Sundhedsudvalgets budgetområder tale om forventede merudgifter på netto 22,53 mio.kr. i Der foreligger forslag til modgående foranstaltninger for 11,56 mio.kr., hvilket netto betyder, at der ikke foreligger finansieringsforslag til 10,97 mio.kr. Hertil tilføjes, at specielt de forventede merudgifter på ca. 7,8 mio.kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsvæsenet er behæftet med en vis usikkerhed, da skønnet alene baserer sig på historiske data om udgiftsniveauet. Ligeledes er der fortsat ikke klarhed over, hvorvidt Regeringen i de kommende økonomiforhandlinger vil kompensere kommunerne for de øgede udgifter i 2007 foranlediget af aftalen af 19. december 2006 mellem Regeringen og Danske Regioner. Ligeledes gøres der opmærksom på, at der i de forventede merudgifter er indeholdt 4,4 mio.kr. foranlediget af overførsel af udgifter vedrørende 10 borgere fra Børneog Ungeudvalget til Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme, da disse borgere er fyldt 18 år. Overførslen medfører i sagens natur mindreudgifter i Børne- og Ungeudvalgets budgetopfølgning. Konsekvenser Hvis Budgetopfølgning 2/2007 godkendes, indarbejdes de forventede afvigelser i form af både mer- og mindreforbrug i Budget 2007 samt overslagsårene , og de modgående foranstaltninger igangsættes. Bilag Budgetopfølgning 2/2007 for Social- og Sundhedsudvalget 2. udgave.

6 Side 5 Notat om besparelsesforslag på C-pakkerne fremsat i forbindelse med Budgetopfølgning 2/2007 Uddybende oplysninger til budgetnotatets punkter om hjemmepleje. Supplerende notat om forventet merforbrug på varige og midlertidige botilbud til voksne handicappede. Administrationens indstilling: Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomi- og Planudvalget og Byrådet 1. at tage Direktionens Budgetopfølgning 2/2007 til efterretning. 2. at meddele tillægsbevilling vedrørende udvalgets andel af det konstaterede merforbrug svarende til -23,094 mio. kr. i 2007, -24,682 mio. kr. i 2008, - 25,982 mio. kr. i 2009 og -27,582 mio. kr. i Tillægsbevillingerne dækkes af kassen. 3. at meddele tillægsbevilling vedrørende udvalgets andel af det konstaterede mindreforbrug svarende til 0,560 mio. kr. i 2007, 0,110 mio. kr. i 2008, 0,110 mio. kr. i 2009 og 0,110 mio. kr. i Tillægsbevillingerne tilgår kassen. 4. at meddele tillægsbevilling vedrørende udvalgets andel af de modgående foranstaltninger svarende til 11,560 mio. kr. i 2007, 14,608 mio. kr. i 2008, 14,835 mio. kr. i 2009 og 14,718 mio. kr. i Tillægsbevillingerne tilgår kassen. 5. at udvalg, der ikke overholder budgettet, meddeler resultatet af udvalgets drøftelse af yderligere tiltag, der kan medvirke til overholdelse af Budget Udsat til møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 21. juni Liselott Blixt og Kirsten Stuckert afventer stillingtagen. 1. Taget til efterretning. 2. Administrationens indstilling anbefales over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet 3. Administrationens indstilling anbefales over for Økonomi- og Planudvalget 4. De modgående foranstaltninger anbefales over for Økonomi- og Planudvalget på nær besparelse på 1,830 mio. kr. på hjemmeplejens ydelser (cpakkerne) af Liselott Blixt, Kai O. Svensson, Jette Andersen og Hanne Iversen. Kirsten Stuckert afventer. Udvalget anbefaler at udsætte etablering af Leve-bo-miljøer på Hedebo under forudsætning af at 0,310 mio. kr. til drift og 0,633 mio. kr. til anlæg flyttes til budget Der er ikke taget stilling til yderligere tiltag, da udvalget afventer hjemmeplejens ydelse 1,830 mio. kr (c-pakkerne). Kirsten Stuckert afventer alle de foreslåede modgående foranstaltninger, jf. pkt. 4.

7 Side 6 Med hensyn til punktet, der handler om de 10 overflyttede borgere, finder udvalget at der ikke er tale en merudgift men at der mangler en kontooverførsel fra det tidligere forvaltningsled til de nuværende. Administrationen udleverede uddybende notat om besparelsesforslag på c- pakkerne fremsat i forbindelse med budgetopfølgning 2/2007.

8 Side 7 S3. Budget prioriteringsforslag S edoc sagsnummer: Baggrund Fagudvalgene skal behandle et katalog af foreløbige prioriteringsforslag til Budget 2008 i juni. I henhold til den politiske Drejebog for Budget , som Byrådet vedtog den 30. januar Byrådet har den 29. maj 2007 truffet beslutning om fastsættelse af måltal for det enkelte udvalgs behandling af prioriteringsforslagene. Beslutningsgrundlag Der endnu en række ukendte faktorer, som påvirker budgettet i den ene eller anden retning. Det er blandt andet skatteindtægterne, økonomiaftalen med regeringen, DUT kataloget, de tekniske rettelser og demografien. Resultatet i nedenstående tabel tager udgangspunkt i den nuværende viden i administrationen. Resultatet af den ordinære drift: Resultatet af den ordinære drift efter vedtagelsen af budget ,1 16,8 24,7 24,7 Effektivisering og tilpasning (uudmøntede besparelser) -17,3-35,6-35,6 Tillægsbevillinger på driften givet ved budgetopfølgning nr. 3/2006 og 1/ ,2-14,6-14,3-14,3 I alt -12,1-15,1-25,2-25,2 Resultatet af budgetvedtagelsen for er et overskud på driftsområdet, men dette overskud er under forudsætning af, at der bliver iværksat effektiviserings- og tilpasningstiltag for 17,3 mio. kr. i 2009 og 35,6 mio. kr. fra 2010 og frem. Sker dette ikke, bliver overskuddet vendt til et underskud i 2009 og frem. Dertil kommer de tillægsbevillinger, som Byrådet vedtog i den 3. budgetopfølgning i 2006 og den 1. budgetopfølgning i Hvis driftsbudgettet skal være i balance, skal der minimum findes minusmål for 12 mio. kr. i 2008 stigende til 25 mio. kr. i Hvis der ønskes overskud på driftsområdet, f.eks. til finansiering af nye anlæg, samt styrkelse af likviditeten, skal beløbet være højere. Dertil kommer et stigende udgiftspres i 2007, som ligeledes øger besparelseskravet i 2008 og fremefter. På denne baggrund har Byrådet vedtaget et samlet måltal på 50 mio. kr. i hvert af årene Dette svarer til ca. 4 procent af serviceudgifterne. I Budget 2008 er det således en samlet netto forbedring af budgettet med 50 mio. kr. Måltallet skal ses som en foreløbig samlet nettoforbedring af udvalgets budget efter, at udvalget har lagt plusmål til og trukket minusmål fra. I overslagsårene skal måltallet først bruges til at udmønte de allerede indlagte besparelser på Effektivisering og tilpasning, således at budgetforbedringen er netto 32,7 mio. kr. (50,0 17,3) i 2009 og 14,4 mio. kr. (50,0 35,6) i hvert af årene 2010 og 2011.

9 Side 8 Byrådet har vedtaget, at måltallet fordeles forholdsmæssigt på de enkelte udvalg. Udvalg foreløbigt budget Mål tal Økonomi- og Planudvalget -161 mio. kr. -7 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget -67 mio. kr. -3 mio. kr. Børne- og Ungeudvalget -401 mio. kr. -17 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget -84 mio. kr. -4 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget* -428 mio. kr. -18 mio. kr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -29 mio. kr. -1 mio. kr. I alt mio. kr. -50 mio. kr. * Inklusiv budgettet til det aktivitetsbaserede sundhedsbidrag. Det foreløbige budgettal i oversigten er serviceudgifterne på de enkelte udvalg. Tidsplan Byrådet behandler resultatet af udvalgenes behandling på budgetseminaret den 23. juni Den 16. august 2007 fremlægger Direktionen det administrative budgetoplæg for budget med det endelige prioriteringskatalog. Den 28. august og den 4. september 2007 førstebehandler henholdsvis Økonomiog Planudvalget og Byrådet det administrative budgetoplæg, hvor de endelige måltal for budgetforbedringerne kan fastsættes. Bilag i sagen Foreløbige prioriteringsforslag til Budget 2008, der blev uddelt på Byrådsmødet den 29. maj %20regnskab/Budget% aspx Administrationens indstilling: At Social- og Sundhedsudvalget sammensætter et katalog af plus- og minusforslag, som samlet giver en budgetforbedring på i alt -18 mio. kr. i hvert af årene Sagen genoptages på møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 21. juni Kai O. Svensson, Hanne Iversen og Jette Andersen afventer forhandlinger mellem KL og Regeringen. Kirsten Stuckert afventer. Liselott Blixt vil ikke godkende på grund af besparelsen på 18 mio. kr. indenfor Social- og Sundhedsudvalgets budget. Alle afventer.

10 Side 9 S4. KL-undersøgelse om organisering og effektivitet i hjemmeplejen S4/ , S2/ , S1/ edoc sagsnummer: Baggrund Social- og Sundhedsudvalget har besluttet af der skal foretages en undersøgelse af organisering og effektivitet i hjemmeplejen. Det blev endvidere besluttet lade KL s konsulenter gennemføre undersøgelsen. På Social- og Sundhedsudvalgs møde den 7. juni 2007 præsenterede KL s konsulenter rapporten om effektivisering og organisering i hjemmeplejen. Rapporten som blev fremlagt indeholder 13 anbefalinger. Beslutningsgrundlag Inden mødet udsendes et statusnotat der gengiver rapportens anbefalinger. Rapportens 13 anbefalinger indstilles til drøftelse og behandling på mødet den 21. juni. Herefter vil der ske en konkretisering og konsekvensvurdering af de anbefalinger som udvalget ønsker at administrationen skal arbejde videre med. Denne konkretisering vil blive forelagt udvalget på mødet den 14. august. Bilag KL s rapport er allerede sendt til udvalgets medlemmer. Statusnotat, der dels gengiver KL s anbefalinger og dels giver en status, på disse samt redegører for eventuelle initiativer der er taget. Den 11. juni 2007 blev Samarbejdsudvalget orienteret om undersøgelsen og drøftede denne. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 21. juni vil der foreligge et godkendt referat fra dette Samarbejdsudvalgsmøde. Administrationens indstilling: Administrationen indstiller at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og behandler rapportens anbefalinger. Udvalget drøftede og kommenterede alle KL s anbefalinger. Udvalget ønsker konkretiseret fordele og ulemper samt konsekvenser økonomisk og personalemæssigt ved organisations-model 3 og -model 2. Udvalget ønsker udarbejdet et forenklet ydelseskatalog i hjemmeplejen. Administrationen udleverede referat fra Fælles SU d. 11. juni 2007.

11 Side 10 S5. Rekruttering og fastholdelse i hjemmeplejen S2/ edoc sagsnummer: Baggrund På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. april 2007, fik udvalget forelagt en redegørelse over hvilke initiativer, der var sket på området samt den aktuelle status herpå. Af redegørelsen fremgik det endvidere, at der ville blive gennemført en række undersøgelser for at kunne pege på yderligere initiativer. Sidstnævnte tager endvidere afsæt i budgetbemærkning fra behandlingen af budget Beslutningsgrundlag Rapporten, som er udarbejdet af konsulenter fra, er nu færdig, og peger på en række yderligere nye initiativer og styrkelse af andre igangværende initiativer, der kan understøtte både personalepolitiske og lønstrategiske områder. En status på det videre arbejde med rapportens indhold vil blive forelagt udvalget i oktober måned. Bilag: Rapport om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i hjemmeplejen Den 11. juni 2007 blev Samarbejdsudvalget orienteret om undersøgelsen og drøftede denne. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 21. juni vil der foreligge et godkendt referat fra dette Samarbejdsudvalgsmøde. Administrationens indstilling: Administrationen indstiller at Social- og Sundhedsudvalget tager rapporten til efterretning. Rapporten blev taget til efterretning. Administrationen udleverede referat fra Fælles SU d. 11. juni 2007.

12 Side 11 S6. Snerydningsordning for pensionister edoc sagsnummer: Baggrund På baggrund af en borgerhenvendelse har Social- og Sundhedsudvalget bedt om at få fremstillet mulighederne for en kommunal snerydningsordning for pensionister i, herunder muligheden for at indføre ordningen som en brugerbetalt ordning. I den forbindelse ønskes en vurdering af de økonomiske og administrative omkostninger forbundet med en snerydningsordning. Lovgrundlag Ifølge Kommunalfuldmagten må kommunen ikke tilbyde snerydning på konkurrencemæssige vilkår. Kommunen har derimod mulighed for politisk at vedtage en udvidelse af serviceniveauet for hjemmehjælpen, og på den baggrund tilbyde Kommunens pensionister snerydning. Ydelsen skal i så fald tildeles efter konkret individuel vurdering af den enkelte modtager, ligesom det er tilfældet for andre former for hjemmehjælp. Oplysninger fra Rudersdal Kommune bekræfter dette, se bilag 1. Da der således vil være tale om en service, der indgår under hjemmehjælpsordningen, er der ikke lovhjemmel til vedvarende at kræve brugerbetaling. Men ligesom man forlanger, at der stilles rengøringsmidler til rådighed i forbindelse med rengøringsordningen, kan man forlange at borgeren stiller nødvendigt udstyr til rådighed i forbindelse med en snerydningsordning. Oplysninger fra Helsingør Kommune bekræfter dette, se bilag 2. Beslutningsgrundlag På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets forespørgsel og på baggrund af ovennævnte lovgrundlag, har administrationen undersøgt de umiddelbare økonomiske og administrative omkostninger, der er forbundet med en snerydningsordning. Park og Vej har udarbejdet et notat, med et forslag til en mulig ordning samt de umiddelbare økonomiske omkostninger forbundet hermed, se bilag 3. På denne baggrund, samt på baggrund af oplysninger om snefaldet fra 2005/06 og 2006/07 indhentet fra Park og Vej, er der lavet en økonomisk konsekvensvurdering. Ordningen forslået af Park og Vej omfatter: Snerydning af fortov mv. for pensionister ved deres boliger. Indsatsen omfatter kun snerydning med efterfølgende grusning af de ryddede arealer og ikke glatførebekæmpelse. Boliger beliggende i boligområder/villakvarterer. Landejendomme og andre boliger beliggende i det åbne land er ikke omfattet. Rydning af fortov samt en adgangssti fra fortov til hus, herunder adgang til postkasse og beholdere til dagrenovation. Rydning indenfor almindelig arbejdstid på hverdage og max. én gang pr. døgn. Ved vedvarende kraftigt snefald ophører aftalen indtil normale arbejdsforhold igen er indtruffet. Rydning i weekender, samt fjernelse af eventuelt ophobet sne er således ikke inkluderet. Den oplyste pris og beregningerne foretaget er baseret på minimum 50 tilknyttede enheder.

13 Side 12 Ifølge Park & Vej har der i vintersæson 2005/06 og 2006/07 været henholdsvis 29 og 10 sneudkald på hverdage af den type, som er omfattet af forslaget i bilag 2. Indførsel af en snerydningsordning kan, ifølge oplysningerne i bilag 1, kun ske ved visitering. I andre kommuner, som administrationen har kontaktet, der har en kommunal snerydningsordning, kan en husholdning kun tilknyttes ordningen, hvis ingen af husstandens medlemmer er i stand til at rydde sne. Det vil i praksis sige, at alle beboere i den enkelte husstand skal visiteres til snerydningsordningen, for at husstanden kan tilknyttes ordningen. Der er pr. 19. april borgere i, der er visiteret til praktisk hjælp, som er den mest sammenlignelige hjemmeplejeydelse, der p.t. tilbydes kommunens borgere. En del af disse borgere vil ikke have behov for en kommunal snerydningsordning, idet de bor på et plejecenter eller i en anden type bolig, hvor de ikke selv er forpligtigede til at rydde sne. Det er administrationens skøn, at der er mellem 350 og 400 husstande, herunder villa/parcelhus/rækkehus, som potentielt kunne have interesse i at blive tilknyttet en snerydningsordning. Nedenfor er opstillet økonomiske konsekvensberegninger for en fuldt kommunalt finansieret snerydningsordning. Beregningerne er baseret på antal tilmeldte husstande og antal sneudkald pr. sæson. Antal tilmeldte husstande sneudkald 20 sneudkald 30 sneudkald 40 sneudkald Hertil kommer udgifter til sneudkald i weekender samt fjernelse af større mængder/ophobet sne. Udover de økonomiske konsekvenser må der påregnes ekstra ressourcer til: i) oprettelse og administration af aftale med Park og Vej; ii) visitation af borgere til snerydningsordningen; iii) behandling af klager o.lign. Konsekvenser De økonomiske og administrative omkostninger ved en kommunal snerydningsordning afhænger af en række faktorer, herunder hvor mange husstande der tilknyttes ordningen, hvor mange sneudkald der er om året, om der indføres en gratis ordning eller en betalingsordning, osv. På baggrund af foreliggende data er det ikke umiddelbart muligt at lave en præcis beregning af den økonomiske omkostning. Men eksempelvis ville en snerydningsordning baseret på forslaget fra Park og Vej med 200 tilmeldte husstande og 20 årlige sneudkald koste godt 1,3 mio. kr. om året. Derudover må der påregnes ekstra ressourcer til administration af ordningen. Bilag 1. Oplysninger fra Rudersdal Kommune om snerydningsordning 2. Oplysninger fra Helsingør Kommune om snerydningsordning 3. Notat fra Park og Vej med forslag til snerydningsordning

14 Side 13 Administrationens indstilling: Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager punktet op til drøftelse. Punktet blev drøftet.

15 Side 14 S7. Tilsyn med plejecentre, anmeldt tilsyn 2006 edoc sagsnummer: S7/ , S5/ , S6/ , S3/ , S8/ , S9/ , S7/ Baggrund er jævnfør serviceloven forpligtet til en gang årligt at føre tilsyn med kommunens fire plejecentre. Tilsynet omfatter bl.a. et anmeldt tilsyn, der rapporteres selvstændigt til Social- og Sundhedsudvalget. Det anmeldte kommunale tilsyn 2006 er foretaget i december. Der er i tilsynet fokuseret på plejecentrenes opgaveløsning i relation til de svageste borgere, herunder plejecentrenes samarbejde med borgerne og de pårørende. Flere af de deltagende borgere har funktionsnedsættelser, der gør det vanskeligt og/eller umuligt for dem selv at svare på spørgsmål. I det omfang det har været muligt har pårørende eller alternativt borgerens kontaktperson deltaget i samtalen. Beslutningsgrundlag Det anmeldte tilsyn omfatter besigtigelse af plejecentret, samtale med to borgere på hvert af plejecentrene. Borgerne er kendetegnet ved at have væsentlige funktionsnedsættelser med deraf følgende begrænsninger i selv at kunne udføre aktiviteter/ daglige gøremål og afhængighed af hjælp. Endeligt omfatter tilsynet fokusgruppeinterview med repræsentanter for plejecentrets medarbejdere med henblik på afdækning af medarbejdernes holdning og indfaldsvinkel til opgaveløsningen. Det anmeldte tilsyn 2006 vidner om tilfredsstillende forhold på s fire plejecentre. Ved besigtigelse fremstod fællesarealer ryddelige og rene. Medarbejderne var enten optaget af opgaveløsning hos den enkelte borger eller sammen med de borgere der opholdt sig i fællesarealerne. Stemningen var god og der var aktivitet i fællesarealerne, hvis der var borgere der opholdt sig her. Der var eftersom tilsynet foregik i december pyntet op til jul såvel hos den enkelte borger som i fællesarealer. De borgere, der opholdt sig i fællesarealerne, udtrykte at være meget tilfredse med forholdene på det enkelte plejecenter. De otte borgere, der blev interviewet, var overordnet tilfredse med forholdene på det specifikke plejecenter. De oplever, at der bliver taget individuelle hensyn i leveringen af hjælp. De får den hjælp de har behov for. De bliver inddraget og deres ressourcer bliver inddraget i opgaveløsningen, når der er tid til det. Borgerne er trygge ved personalet, som flere beskriver som søde og dygtige. Borgerne understreger, at det har stor betydning, at de kender medarbejderne og medarbejderne kender dem. Borgerne deltager i de aktiviteter, der betyder noget for dem. De pårørende oplever et godt samarbejde med personalet og er trygge ved at borgeren bor i plejebolig på et af s fire plejecentre. De pårørende oplever, at indflytningen i plejebolig har været en positiv oplevelse. De pårørende beskriver plejecentrene som gode. Medarbejderne er bevidste om, at sikre en god indflytning. Af fokusgruppeinterview med medarbejderne fremgik, at Hjemmeplejen i Greve Kommune har et højt fagligt niveau. Medarbejderne er professionelle og har fokus på den enkelte individuelle borger. Medarbejderne er bevidste om, at de svageste borgere så vidt muligt hjælpes af medarbejdere de kender og forstår at inddrage selv svage borgere. Tilsynet vidner om, at der arbejdes efter servicelovens formål og hensigt. Hjælpen leveres aktiverende. Medarbejderne er overordnede tilfredse

16 Side 15 med arbejdet i Hjemmeplejen, men der gives også udtryk for en generel bekymring for udviklingen i Hjemmeplejen. De oplever et øget pres og er bekymret for, om der fremover vil være medarbejdere og tid nok til at inddrage den enkelte og dermed arbejde sundhedsfremmende. Konsekvenser Resultaterne er blevet drøftet på Plejecenterrådsmøder i april og maj måned og efterfølgende på Områdeledermøde i maj måned. På plejecenterrådsmøderne blev der generelt udtrykt stor tilfredshed med forholdene på Kommunens plejecentre og personalets indsats, herunder samarbejdet med de pårørende. Derudover havde Plejecenterrådene kun i begrænset omfang kommentarer til de anmeldte tilsyn. Flere plejecenterråd fremhævede, at der skal være en pårørende tilstede i forbindelse med det anmeldte tilsyn, såfremt beboeren ønsker det. Opfølgning på tilsynsrapporterne og plejecenterrådsmøderne blev endvidere drøftet på områdeledermødet i maj. Der er siden de anmeldte tilsyn gjort tiltag til at styrke ledelsen i 2007 ved indsættelse af konstitueret Områdeleder Susanne Gether Sørensen i Område Midt. Som en del af Kommunens kvalitetsudviklingsplaner indenfor hjemmeplejeområdet gøres der endvidere en række tiltag til at forbedre arbejdsforholdene for plejecentrenes medarbejdere, blandt andet gennem forskellige initiativer under overskriften rekruttering og fastholdelse i hjemmeplejen. Derudover blev det konkluderet, at der ikke var anledning til særlig opfølgning i forbindelse med de anmeldte tilsyn. Konsekvenser Eftersom tilsynet og de efterfølgende plejecenterråds- og områdeledermøder viser, at forholdene på kommunens fire plejecentre er tilfredsstillende foranlediger tilsynet og de efterfølgende opfølgningsmøder ikke videre opfølgning. Rapporterne fra de anmeldte tilsyn ligger i sagen. Administrationens indstilling: Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager opfølgningen på de anmeldte tilsyn til efterretning. Opfølgningen blev taget til efterretning.

17 Side 16 S8. Tilsyn med plejecentre, uanmeldt tilsyn 2006 edoc sagsnummer: S4/ , S6/ , S7/ , S5/ , S3/ , S6/ , S7/ , S6/ Baggrund er jævnfør serviceloven forpligtet til en gang årligt at føre tilsyn med kommunens fire plejecentre. Tilsynet omfatter bl.a. et kommunalt uanmeldt tilsyn, der rapporteres selvstændigt til Social- og Sundhedsudvalget. Det uanmeldte tilsyn sker ved, at to visitatorer uanmeldt besøger udvalgte borgere. Den ene visitator taler med borgeren om hjælpen og afdækker herved, hvorvidt borgeren oplever at få den hjælp han/hun har behov for samt borgerens tilfredshed med den leverede hjælp. Den anden visitator gennemgår borgerens samarbejdsbog med fokus på pleje-/handleplan, fremmødekort og medicinkort. Det uanmeldte tilsyn omfatter samtale med minimum tre borgere på hvert af plejecentrene. Borgerne er udvalgt på forhånd for at sikre, at der er tale om borgere, der kan svare for sig selv. Det uanmeldte tilsyn 2006 omfatter samtale og gennemgang af samarbejdsbogen hos i alt 14 borgere. Beslutningsgrundlag Vedlagt følger afrapportering af det uanmeldte tilsyn Som det fremgår af rapporten, er borgerne godt/meget godt tilfredse med hjemmehjælpen som helhed og oplever at det fungerer godt. Borgerne oplever, at få den hjælp de har behov for. Størstedelen af borgerne oplever at have indflydelse på, hvordan hjælpen udføres. Der er konstateret mangler i forhold til pleje-/handleplaner, der ikke i alle tilfælde er opdateret grundet manglende opfølgning og evaluering. I et par tilfælde mangler der endvidere livshistorie. Der er på to af plejecentrene konstateret mangler i registreringen på fremmødekortet. Medicinkort er ajourførte og ok. Konsekvenser Resultaterne er blevet drøftet på Plejecenterrådsmøder i april og maj måned og efterfølgende på Områdeledermøde i maj måned. På plejecenterrådsmøderne blev der generelt udtrykt stor tilfredshed med hjemmehjælpen som helhed og borgernes indflydelse på hvordan hjælpen udføres. På baggrund af rapporternes anbefalinger og opfølgningsmøderne er igangsat en række tiltag på følgende områder: o o o Systematisk opdatering og evaluering af pleje- og handleplaner; Opfølgning på registrering i fremmødekort hvor dette ikke sker systematisk; Opfølgning i forhold til levering af visiterede E-pakker hvor nødvendigt. På plejecentrene følges der op på de enkelte punkter i forbindelse med gruppeledermøderne for at sikre at de nødvendige tiltag implementeres. Derudover bliver der løbende blive fulgt op på områdeledermøderne, således at relevante erfaringer og løsningsmodeller udveksles på tværs af plejecentrene. Rapporterne fra de uanmeldte tilsyn ligger i sagen.

18 Side 17 Administrationens indstilling: Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager opfølgningen på de uanmeldte tilsyn til efterretning. Opfølgningen blev taget til efterretning.

19 Side 18 S9. Tilsyn med plejecentre, embedslæge tilsynet 2006 S4/ , S6/ , S7/ , S5/ , S6/ , S3/ , S6/ , S5/ edoc sagsnummer: Baggrund Embedslægeinstitutionen har ansvaret for at gennemføre et årligt uanmeldt sundhedsfagligt tilsynsbesøg på kommunens plejecentre, hvor der udføres opgaver på vegne af kommunale myndigheder. Jf. udvalgets beslutning den 27.september 2006 afrapporteres embedslægens tilsyn med kommunens plejecentre selvstændigt. Formålet med embedslægens tilsyn er at medvirke til at sikre den sundhedsfaglige indsats over for de svage ældre. Efter hvert tilsyn udarbejder embedslægeinstitutionen en tilsynsrapport om de sundhedsmæssige forhold på hvert plejecenter. I embedslægetilsynet 2006 blev der fokuseret på standarder for medicinadministration, sygeplejefaglige optegnelser og plejecentrets træningstilbud. Tilsynet omfatter herudover afdækning af personalets sammensætning og kompetence, udarbejdede instrukser, sundhedsfaglige tilrettelæggelse. Tilsynet gennemføres ved besigtigelse af plejecentret, gennemgang af dokumentation og medicinhåndtering hos tilfældigt udvalgte borgere. Endelig interviewes og observeres repræsentanter fra personalet og beboerne. Beslutningsgrundlag Konklusionen er, at alle kommunens plejecentre i alt væsentlige fungerer tilfredsstillende. Ved opfølgning på embedslægetilsynet 2005 konstaterer embedslægen, at anbefalingerne er delvist fulgt, da der fortsat arbejdes på at omsætte anbefalingerne. Alle plejecentre anbefales, at der indføres et-strenget dokumentationssystem samt at der udarbejdes procedure for indhentning af samtykke til udveksling af sundhedsfaglige oplysninger. Specifikke anbefalinger til det enkelte plejecenter fremgår nedenfor. I relation til Hedebo Plejecenter anbefaler embedslægen for det første, at der udarbejdes skriftlige instrukser for vikarers ansvars- og kompetenceområde. For det andet at sygeplejefaglige optegnelser er påført dato og signatur. For det tredje, at ophældt pn medicin er mærket med præparat og dosis. I relation til Møllehøj Plejecenter anbefaler embedslægen, for det første forbedringer af de sygeplejefaglige optegnelser, så der dokumenteres et sted elektronisk, er entydig og systematisk, påført dato og signeret. For det andet anbefales det, at pleje-/behandlingstiltag regelmæssigt evalueres. For det tredje at ophældt medicin skal være påført borgerens navn. Doseringsæsker skal have entydig identifikation i form af navn og cpr.nr. Medicin der er i brug skal holdes adskilt fra medicin der ikke er i brug. Endeligt anbefaler embedslægen, at der udarbejdes system til registrering af fejl i forbindelse med medicinhåndteringen. I relation til Nældebjerg Plejecenter anbefaler embedslægen for det første, forbedringer af de sygeplejefaglige optegnelser, så arbejdsgangen er ensartet og systematisk samt at alle notater er påført dato, navn og cpr.nr. For det andet, at medicinskemaet er påført cpr.nr., doseringsæsker er mærket med entydig identifikation. Det anbefales for det tredje, at forhold vedrørende håndhygiejne forbedres, og at der udarbejdes en skriftlig instruks herfor. Endeligt bør der udarbejdes instruks for

20 Side 19 vikarers ansvars- og kompetenceområde og beboerne bør sikres adgang til ophold i røgfri fællesarealer. I relation til Strandcentret anbefaler embedslægen for det første, at der regelmæssigt og systematisk udarbejdes helhedsvurdering og resume på beboerne, herunder funktionsvurdering og beskrivelse af sygdomme og evt. pleje/behandling heraf. Embedslægen har bemærket, at arbejdet er i gang, men at ikke alle beboere er gennemgået. For det andet forbedringer af den sygeplejefaglige optegnelse, så alle notater er påført dato og signeret. For det tredje, at synonympræparater noteres på medicinskemaet, at salver og andet påføres anbrudsdato, når de tages i brug, og at medicin opbevares i den originale emballage samt at medicin med overskredet udløbsdato kasseres. Medicininstruktionen anbefales udvidet med et afsnit, der omhandler dosisdispensering. Endeligt bør det i relation til hygiejnen sikres, at personalet har adgang til engangshåndklæder i alle centrets boliger. Konsekvenser Resultaterne er blevet drøftet på plejecenterrådsmøder i april og maj måned og efterfølgende på områdeledermøde i maj måned. På plejecenterrådsmøderne blev der generelt udtrykt stor tilfredshed med Kommunes plejecentre og personalets indsats. På baggrund af embedslægens anbefalinger og opfølgningsmøderne er en række tiltag igangsat af administrationen i samarbejde med områderne på følgende områder: o o o o o o Udarbejdelse af instrukser hvor sådanne ikke allerede findes; Sygeplejefaglige optegnelser indgår som indsatsområde i 2007 i områderne; Systematisk evaluering af pleje- og handleplaner indskærpes på ledermøder i områderne; Korrekt medicinhåndtering og tilføjelse til medicininstruks om dosisdispensering hvor dette benyttes, indskærpes på ledermøder i områderne; Opfølgning på håndhygiejne hvor det er nødvendigt, jf. eksisterende instrukser; Opfølgning på forhold vedrørende patientrettigheder, herunder indhentning af samtykke til udveksling af sundhedsfaglige oplysninger indgår som indsatsområde i 2007 i samarbejde med visitationen. Alle plejecenterrådene gav desuden udtryk for, at samarbejdsbogen er meget vigtig og mens den skal ses i lyset af den fremtidige udvikling af omsorgssystemet, er der på nuværende tidspunkt ikke konkrete planer om at udfase den. På plejecentrene følges der op på de enkelte punkter i forbindelse med gruppeledermøderne for at sikre at de nødvendige tiltag implementeres. Derudover bliver der løbende blive fulgt op på områdeledermøderne, således at relevante erfaringer og løsningsmodeller udveksles på tværs af plejecentrene. Embedslægens tilsynsrapporter ligger i sagen. Administrationens indstilling: Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager opfølgningen på embedslægens tilsynsrapporter til efterretning. Opfølgningen blev taget til efterretning.

21 Side 20 S10. Kalender 2007 Dato Aktivitet Tidspunkt Møde i Social- og Sundhedsudvalget Besøg, Baeshøjgaard i Vig 11: Møde i Social- og Sundhedsudvalget + dialogmøde med boligselskaberne i Hundigeområdet Møde i Social- og Sundhedsudvalget + temamøde med plejecenterråd og frivillige organisationer Møde i Social- og Sundhedsudvalget Møde i Social- og Sundhedsudvalget Møde i Social- og Sundhedsudvalget Inkl. temamøde Afbud fra Kirsten Stuckert til møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 14. august Afbud fra Jette Andersen til besøg på Baeshøjgaard d. 27. juni Administrationen orienterede om at Regionen og de 17 kommuner i regionen planlægger en Sundhedskonference om forebyggelse d. 31. oktober 1. november Administrationen udleverede program for besigtigelsestur til Baeshøjgaard d. 27. juni 2007.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - åben Torsdag den 07.06.07 kl. 16.00 i mødelokale 4 og 5 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Budgetopfølgning 2/2007...2 E2. Foreløbige prioriteringsforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 Strandcentret

Tilsynsrapport 2007 Strandcentret Tilsynsrapport 2007 Strandcentret Adresse: Frydenhøj Allé 100, 2670 Greve Kommune: Greve Leder: Stella Hviid Dato for tilsynet: 7. maj 2007 Telefon: 43 59 00 00 E-post: shv@greve.dk T Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget ekstraordinært møde Lørdag den 10.02.07 kl. 10.00 Mødelokale 6-7 Medlemmer: Kai O. Svensson (F) Lisbet Ploug (C) Jette Andersen (A) Kirsten Stuckert (V) Liselott Blixt (O) Side

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 Nældebjerg Plejecenter

Tilsynsrapport 2007 Nældebjerg Plejecenter Tilsynsrapport 2007 Nældebjerg Plejecenter Adresse: Rådhusholmen 8, 2670 Greve Kommune: Greve Leder: Områdeleder Susanne Gether Sørensen Dato for tilsynet: 3. maj 2007 Telefon: 43 97 86 00 E-post: sgs@greve.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Opfølgende tilsyn E - huset. Adresse: Thorsgade , 2200 København N. Kommune: København.

Tilsynsrapport Opfølgende tilsyn E - huset. Adresse: Thorsgade , 2200 København N. Kommune: København. Tilsynsrapport 2011 Opfølgende tilsyn E - huset 12. januar 2012 J.nr. 5-2911-36/1/DOT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 Dir. tlf. E-post

Læs mere

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at Embedslægetilsyn På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at fra BPråd / områdeleder Caspershus Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at Gigtplejehjemmet fungerede tilfredsstillende, med

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev ført af: Konsulent Annelise Dehn Ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Plejecenter Ærtebjerghaven

Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Plejecenter Ærtebjerghaven J. nr.: 3-17-158/4 P nr.: 1012550991 Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Plejecenter Ærtebjerghaven Adresse: Ærtebjeghaven 41, 5270 Odense N Kommune: Odense Leder: Heidi Kaastrup Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2007. Gambo. Adresse: Farsbøllevej 18, 5471, Søndersø. Kommune: Nordfyn. Leder: Inge Toftegård. Dato for tilsynet: 02102007

Tilsynsrapport 2007. Gambo. Adresse: Farsbøllevej 18, 5471, Søndersø. Kommune: Nordfyn. Leder: Inge Toftegård. Dato for tilsynet: 02102007 Tilsynsrapport 2007 Gambo Adresse: Farsbøllevej 18, 5471, Søndersø Kommune: Nordfyn Leder: Inge Toftegård Dato for tilsynet: 02102007 Telefon: 64831331 E-post: ito@nordfynskommune.dk Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 Hedebo

Tilsynsrapport 2007 Hedebo Tilsynsrapport 2007 Hedebo Adresse: Degnestræde 1, 2670 Greve Kommune: Greve Leder: Gitte Hansen Dato for tilsynet: 10. maj 2007 Telefon: 43 41 50 34 E-post: ghi@greve.dk Tilsynet blev foretaget af: Sygeplejefaglig

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have

Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have J. nr.: 5-17-130/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have Kommune: Adresse: Leder: Solrød Christians Torv 123, 2680 Solrød Strand Fung. Bitten Hansen Dato for tilsynet: 16-10-2009 Telefon: 3078

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Møllehøjen

Tilsynsrapport 2009 Møllehøjen J. nr.: P nr.: Tilsynsrapport 2009 Møllehøjen Kommune: Adresse: Leder: Greve Kommune Møllehaven 2, Karlslunde, 2670 Greve Gitte Hansen Dato for tilsynet: 8. september 2009 Telefon: 4616 5600 E-post: Tilsynet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter J. nr.: 1-17- 134/6 P nr.: 1003381649 Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter Adresse: Hansensvej 2, 9492 Blokhus Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social og sundhedsassistent Jonna

Læs mere

Bilag, /1: Handleplan udarbejdet på baggrund af plejehjemstilsynet 17. marts 2015 på Områdecenter Søhusparken KRAV Fra embedslægen

Bilag, /1: Handleplan udarbejdet på baggrund af plejehjemstilsynet 17. marts 2015 på Områdecenter Søhusparken KRAV Fra embedslægen 1 of 5 KRAV Fra embedslægen Instrukser: at ledelsen sikrer, at personalet er introduceret til instrukserne, og at personalet følger instrukserne i det daglige arbejde Sygeplejefaglige optegnelser: at de

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Samlet rapport over gennemførte anmeldte og uanmeldte kommunale tilsyn i FAXE Kommune 2013

Samlet rapport over gennemførte anmeldte og uanmeldte kommunale tilsyn i FAXE Kommune 2013 I henhold til Tilsynspolitik Tilsyn og opfølgning med plejeområdet i Faxe Kommune 2012, er målet med kommunale tilsyn, at tilse, at borgerne får den hjælp, som de er visiteret til og derfor så har ret

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Tilsynsrapport for Bofællesskabet Odensevej

Tilsynsrapport for Bofællesskabet Odensevej Tilsynsrapport for Bofællesskabet Odensevej Adresse: Odensevej 29E 5610 Assens Kommune: Assens Leder: Social og sundhedsassistent Åse Bartholin Dato for tilsynet: 12. november 2007 Telefon: 63 74 00 96

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Aleris Christians Have Solrød kommune

Tilsynsrapport 2008 Aleris Christians Have Solrød kommune Tilsynsrapport 2008 Aleris Christians Have Solrød kommune Adresse: Kommune: Leder: Christians Torv 123, 2680 Solrød Solrød Tine Laursen Dato for tilsynet: 02.09.08 Telefon:???? E-post: Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED PLEJEHJEM 2006

EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED PLEJEHJEM 2006 Greve Kommune EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED PLEJEHJEM 2006 j.nr. / Embedslægeinstitutionen har i 2006 ført tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejehjem, plejecentre m.v., i det følgende benævnt

Læs mere

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010.

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010. Årsrapport Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010 5700 Svendborg Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 18 uanmeldte tilsynsbesøg på Tlf.

Læs mere

Oversigt over embedslægetilsynets konklusioner og krav til de enkelte plejecentre 2014

Oversigt over embedslægetilsynets konklusioner og krav til de enkelte plejecentre 2014 Plejecenter Konklusion Krav Søkilde Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for Næste tilsyn vil, hvis der modtages en fyldestgørende handleplan og skriftlig oplysning

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Øst, Tølløse Adresse: Tølløsevej 46, 4340 Tølløse Kommune: Holbæk Leder: Helen Mortensen Telefon: 72 36 53 83 E-post: helmor@holb.dk Dato for ordinært tilsyn:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Åbrinken Adresse: Gl. Banevej 8, 7470 Karup J Kommune: Viborg Leder: Mette Bergkvist Telefon: 87 87 63 90 E-post: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Dato for ordinært

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Adresse: Kommune: Leder: Roskildevej 11, 4330 Hvalsø Lejre Susanne Marcussen Dato for tilsynet: 10.11.08 Telefon: 46464740 eller lederen 46464745 E-post:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser Sagsnummer 3-17-186/3 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 3 Besøgsdato 16-10-2008 Navn og adresse på plejehjem Kommune 480 Region Antal beboere 26 Sundhedsfaglig konsulent Karen Prahl

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Den 24. februar 2011 J.nr. 4-17-252/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-290/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-257/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Ishøj Kommune

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Dronning Ingrids Hjem

Tilsynsrapport 2008 Dronning Ingrids Hjem J.nr. 4-17-140/3 P nr. 1007809278 Tilsynsrapport 2008 Dronning Ingrids Hjem Adresse: Carl Jakobsens Vej 8, 2500 Vallby Kommune: København Leder: Inge Holm Dato for tilsynet: 14. oktober 2008 Telefon: 35

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven

Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven J. nr.: 3-17-158/4 P nr.: 1012550991 Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven Adresse: Ærtebjerghaven 41, 5270 Odense N Kommune: Odense Leder: Heidi Kaastrup Dato for tilsynet: 12.august 2009 Telefon:

Læs mere

Sundhedsfagligt uanmeldt tilsyn på Bøgelunden. Anmodning om tids- og handleplan.

Sundhedsfagligt uanmeldt tilsyn på Bøgelunden. Anmodning om tids- og handleplan. Bøgelunden Sophie Magdelenesvej 12 3460 Birkerød Att: Signe Tronier Psykiatri og Handicap Administration Stationsvej 36 3460 Birkerød psykiatrioghandicap@ruder sdal.dk www.rudersdal.dk Sundhedsfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport Bryggerlunden. Adresse: Bryghusvej 58, 5700 Svendborg. Kommune: Svendborg. P-nummer: Leder: Lene Ditlevsen

Tilsynsrapport Bryggerlunden. Adresse: Bryghusvej 58, 5700 Svendborg. Kommune: Svendborg. P-nummer: Leder: Lene Ditlevsen Tilsynsrapport 2008 Bryggerlunden Adresse: Bryghusvej 58, 5700 Svendborg Kommune: Svendborg P-nummer: 1013048270 Leder: Lene Ditlevsen Dato for tilsynet: 4-12- 2008 Telefon: 62234130 E-post: sivled@svendborg.dk

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig Plejecentret Arresø - Afdeling Løvdalen Adresse: Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk Kommune: Halsnæs Leder: Centerleder Tina Olsen Telefon: 47784000/21178819 E-post:

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ.

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962 Tilsynsrapport 2010 Plejecenter Svovlhatten Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Lene Fonnesbæk Jensen Dato for tilsynet: 22. oktober 2010

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet

Læs mere

Embedslægetilsyn 2011 En samlet oversigt over de krav embedslægeinstitutionen anbefaler, så plejecentrene følger gældende regler på sundhedsområdet:

Embedslægetilsyn 2011 En samlet oversigt over de krav embedslægeinstitutionen anbefaler, så plejecentrene følger gældende regler på sundhedsområdet: Embedslægetilsyn 2011 En samlet oversigt over de krav embedslægeinstitutionen anbefaler, så plejecentrene følger gældende regler på sundhedsområdet: Plejecentre September 2011 Tullebølle Humble Lindelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Midgården

Tilsynsrapport 2011 Midgården Tilsynsrapport 2011 Midgården Opfølgende tilsyn Den 19. december 2011 j.nr. 4-1214-22/1 ALW/mat Embedslægerne Hovedstaden Borups alle 174, 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Nord den 23. september 2013 Kommunal leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Plejecenter Knud Lavard Centret

Plejecenter Knud Lavard Centret Jr. nr.: 5-2211-1175/1 P-nr.: 1011938090 SST-id: PHJSYN-00002156 Tilsynsførende: Lizet Jorck Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 16. april 2012

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2015

Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2015 Plejecenter Kirstinehaven den 3/9 2015 Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2015 Tilsynet fandt sted d. 15/6 2015 Handleplan er udarbejdet d. 3/9 2015 af Udviklingssygeplejerske Stine Briand og

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015 Tilsynsrapport 2009 Demenscenter Mimosen Adresse: Ellevej 38, 47 og 49 Kommune: Allerød Leder: Centerchef Tina Rantzau Christensen Dato for tilsynet: 29. juni 2009 Telefon:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen Tilsyn på plejehjem m.v. April 2008 U D K A S T Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilsynsresultater

Læs mere

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 10-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 49 Hedebo,,Degnestræde

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 16.02-2009 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere

Plejecenter Solbakken

Plejecenter Solbakken Jr. nr.: 5-2211-1062/1 P-nr.: 1004354521 SST-id: PHJSYN-00002155 Tilsynsførende: Lotte Petersen Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 15. februar

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Rosenvang

Tilsynsrapport 2009 Rosenvang J. nr.: 5-17-147/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Rosenvang Kommune: Adresse: Leder: Vordingborg Sankelmarksvej 6, 4760 Vordingborg Ulla Krøger Dato for tilsynet: 06-12-2009 Telefon: 55362200 E-post: Tilsynet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 10.08.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE. Lovgrundlag... 2 Ældrecenter Dalvangen... 3 Ældrecenter Hvissinge... 5 Ældrecenter

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Toftehaven Adresse: Nygårdsvej 35, 2750 Ballerup Kommune: Ballerup Leder: Plejehjemsleder Torben Østergård Nielsen Telefon: 44 77 31 35 E-post: fra@balk.dk Dato

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro J. nr.: 4-17-78/4 P nr. 1003264689 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Kommune: Gladsaxe Leder: Helle Stougård Dato for tilsynet: 31. juli 2009 Telefon:39574441

Læs mere