FØLGEBREV TIL MILJØGODKENDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØLGEBREV TIL MILJØGODKENDELSE"

Transkript

1 Jesper Kepp Majbøllevej Guldborg CVR nr FØLGEBREV TIL MILJØGODKENDELSE 10. DECEMBER 2015 Guldborgsund Kommune har d.17. april 2015 modtaget ansøgning fra Jesper Kepp om godkendelse af arealerne under CVR nr til modtagelse af husdyrgødning fra andre bedrifter. Der er ansøgt om modtagelse og udbringning af husdyrgødning fra bedriften Kaløgråvej 13, 4990 Sakskøbing, som er godkendt efter husdyrlovens 12. Der er søgt om modtagelse af husdyrgødning indeholdende ca kg N (kvælstof) og kg P (fosfor) svarende til 131 DE i svinegylle. Ansøgningen er fremsendt via Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem, husdyrgodkendelse.dk og har skema nr Det er version nr. 2 fra den 8. september 2015, som har dannet grundlag for miljøgodkendelsen. Afgørelse I henhold til 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug har Guldborgsund Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til det ansøgte. Vilkårene og de grundlæggende vurderinger fremgår af vedlagte miljøgodkendelse. GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK & MILJØ MILJØ PARKVEJ NYKØBING F. SAGSBEHANDLER: METTE WOLTHERS DIR CVR NR TELEFONTIDER MAN ONS KL TORS KL FRE KL Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres den 11. december 2015 på kommunens hjemmeside, se og miljø/afgørelser og høringer. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet med en frist på 4 uger. Evt. klage skal indsendes elektronisk direkte til Natur- Og Miljøklagenævnet gennem Klageportalen, som findes via eller søg efter klageportal. I særlige tilfælde kan der søges om, at blive fritaget for at bruge den digitale klageportal. Kontakt Guldborgsund Kommune, Center for Miljø & Plan hvis du ønsker at søge om ikke at benytte den digitale klageportal. Husk at søge i god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden udløbet af nedenstående klagefrist. Evt. klage skal være modtaget senest fredag d. 8.januar 2016 inden midnat. Evt. klage har ikke opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

2 SIDE 2 Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig klageafgørelse. Foruden dig selv kan afgørelsen påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt af de institutioner og foreninger, der jf. nedenstående får kopi af afgørelsen. Hvis Guldborgsund Kommune modtager klager over afgørelsen, vil du blive orienteret herom. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af evt. klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. du betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Spørgsmål Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Mette Wolthers på tlf eller på Med venlig hilsen Frederik Cordes Leder af Natur/Landinspektør Mette Wolthers Ingeniør Kopi til: - Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2., 4180 Sorø, via - Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, via - Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N., via - Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, via - Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, via E- mail: - DOF Storstrøm, v/ formand Michael Thelander, Løjtoftevej 175, 4900 Nakskov, Tlf , - Lars Peter Gammel, Majbøllevej 81, 4862 Guldborg - Henning Krag Hansen og Tanja Rasmussen, Idalundvej 51, 4990 Sakskøbing Kopi til orientering - Miljø & Natur Landbrugsrådgivning, Frellingvej 27, 8560 Kolind, via

3 16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN MAJBØLLEVEJ 93, 4862 GULDBORG GULDBORGSUND KOMMUNE DECEMBER 2015

4 SIDE 2/23 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME, SAMLET VURDERING OG AFGØRELSE BAGGRUND DATABLAD RESUME AFGØRELSE VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSE GENERELLE FORHOLD GØDNINGSPRODUKTION OG - HÅNDTERING PÅVIRKNING FRA AREALER BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OG BEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER EGENKONTROL OG DOKUMENTATION GENERELLE BEMÆRKNINGER MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING GENERELLE FORHOLD GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING PÅVIRKNING FRA AREALER BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OG BEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER EGENKONTROL OG DOKUMENTATION OFFENTLIGHED OG HØRING HØRING SAMLET VURDERING OG KONKLUSION BILAG... 23

5 SIDE 3/23 1 RESUME, SAMLET VURDERING OG AFGØRELSE 1.1 BAGGRUND Guldborgsund Kommune har d. 17. april 2015 modtaget ansøgning fra Jesper Kepp, Majbøllevej 93, 4862 Guldborg om godkendelse af bedriftens arealer til modtagelse af husdyrgødning fra andre bedrifter. Arealerne ejes eller forpagtes af ansøger, og drives under CVR-nr Ansøgningen er indkommet via det elektroniske ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk, og har skema nr Det er version 2 af ansøgningsskemaet indsendt 8. september 2015, der ligger til grund for miljøgodkendelsen. Det er overførslen af husdyrgødning fra et husdyrbrug med 12 miljøgodkendelse, der udløser kravet om 16 miljøgodkendelse. Bliver overførslerne ikke gennemført bortfalder denne 16 godkendelse, med mindre der modtages anden husdyrgødning fra en ejendom, som har en godkendelse efter 10, 11 eller 12 i husdyrloven. 16 godkendelsen betragtes som udnyttet, når modtagelsen af husdyrgødning fra et miljøgodkendt husdyrbrug begynder. Hvis overførslen påbegyndes og aftalen opsiges, bortfalder 16 godkendelsen derimod ikke, jf. dog 33 om bortfald ved manglende udnyttelse i 3 på hinanden følgende år. Der er søgt om modtagelse og udbringning af husdyrgødning fra bedriften Kaløgråvej 13, 4990 Sakskøbing, som er godkendt efter husdyrlovens 12. Der er søgt om modtagelse af husdyrgødning indeholdende ca kg N (kvælstof) og kg P (fosfor) svarende til 131 DE i svinegylle. Den modtagne husdyrgødning opbevares hos producenten. Der er således ingen opbevaring af husdyrgødning på Majbøllevej 93. Bedriften råder over 139,41 ha til udbringning af husdyrgødning. Der er således søgt om et husdyrtryk på 0,94 DE/ha. Alle bedriftens arealer ligger i Guldborgsund Kommune.

6 SIDE 4/ DATABLAD Titel: Godkendelsen omfatter: 16 miljøgodkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealer under bedriften Majbøllevej 93, 4862 Guldborg Godkendelse af 139,41 ha til modtagelse af husdyrgødning svarende til kg N, kg P og 131 DE. Dato ikrafttrædelse: 11. december 2015 Ansøgers navn og adresse: Jesper Kepp, Majbøllevej 93, 4862 Guldborg CVR-nr.: CHR-nr.: intet dyrehold Ejendomsnummer: Matr.nr. og ejerlav: Bedriftens ejer: Konsulent: Tilsynsmyndighed: 27a Majbølle By, Majbølle m.fl. Lone R. Olsen Kepp, Majbøllevej 93, 4862 Guldborg Jakob Altenborg, Miljø & Natur Landbrugsrådgivning, Frellingvej 27, 8560 Kolind Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Udkast sendt i høring hos ansøger d Nabo/partshøring i perioden d Godkendelsesdato d Godkendelse annonceret d Klagefrist udløber d Søgsmålsfristen udløber d Retsbeskyttelse udløber d Revurdering påbegyndes december 2023

7 SIDE 5/ RESUME Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk beskrivelse af forhold i relation til udbringning af husdyrgødning på bedriftens arealer, samt kommunens vurderinger og bemærkninger til eventuelle miljømæssige påvirkninger fra udbringningen. I henhold til de gennemførte beregninger i husdyrgodkendelse.dk kan udbringningen af husdyrgødning på bedriftens arealer gennemføres uden, at beskyttelsesniveauerne udstukket i lovgivningen overskrides. Ved overholdelse af de vilkår, som miljøgodkendelsen er betinget af, er det vurderet, at beskyttede naturområder, med tilhørende plante- og dyrearter, ikke vil blive væsentligt påvirket som følge af udbringning af husdyrgødning på arealerne. Samme vurdering er foretaget med hensyn til udvaskning af næringsstoffer til recipienter og anden mulig påvirkning af følsomme naturområder eller Natura 2000 områder. Endelig er det Guldborgsund Kommunes vurdering, at der gennemføres BAT i relation til udbringning af husdyrgødning på bedriftens arealer i det omfang, at BAT ikke strider mod proportionalitetsprincippet. Kommunen vurderer således, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af forurening fra bedriftens udbringningsarealer. Vand- og Natura 2000 planer. Vand- og Natura 2000 planerne blev vedtaget i december Vandplanerne for er vedtaget i oktober Det fremgår af planerne, at kommunerne ikke skal skærpe kravene i husdyrgodkendelser udover de fastlagte beskyttelsesniveauer vedr. næringsstoffer for at opfylde kravene i Vand- og Natura 2000-planerne. Der skal som hidtil gennemføres en konkret vurdering af de enkelte ansøgninger i forhold til, om de vil kunne påvirke et vandområde eller Natura 2000-område væsentligt. Samlet er det Guldborgsund kommunes vurdering, at der kan meddeles miljøgodkendelse til den ansøgte udbringning af husdyrgødning, uden at det medfører væsentlige virkninger på miljøet eller omkringboende. Dette er naturligvis vurderet på baggrund af, at de givne forudsætninger, vilkår og miljølovgivningen i øvrigt overholdes. 1.4 AFGØRELSE Guldborgsund Kommune meddeler hermed godkendelse til udbringning af svinegylle indeholdende kg N (kvælstof) og kg P (fosfor) svarende til 131 DE pr. planår på arealer under bedriften Majbøllevej 93, 4862 Guldborgs, CVR nr Arealerne fremgår af tabel 1 samt bilag 1. Miljøgodkendelsen bliver meddelt i henhold til 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 med senere ændringer (også kaldet husdyrloven).

8 SIDE 6/23 Miljøgodkendelsen er baseret på oplysninger i ansøgningen, og på baggrund heraf er der stillet en række vilkår i miljøgodkendelsen. Hvor intet andet er nævnt træder vilkårene i kraft ved godkendelsens ibrugtagning.

9 SIDE 7/23 2 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSE 2.1 GENERELLE FORHOLD 1. Arealerne skal drives og husdyrgødningen skal udnyttes, som oplyst i ansøgningsmaterialet. 2. Guldborgsund Kommune skal underrettes, når der første gang modtages husdyrgødning jf. denne miljøgodkendelse. 3. Guldborgsund Kommune skal orienteres, hvis modtagelsen af husdyrgødning ophører helt eller delvist. Orienteringen skal ske senest 14 dage efter, at beslutningen om ophør er meddelt til/af leverandøren. 2.2 GØDNINGSPRODUKTION OG - HÅNDTERING 4. Der må årligt modtages 131 DE svinegylle med et næringsindhold på kg N og kg P, svarende til udspredning af maksimalt 0,94 DE/ha. 5. Det må ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning end anført i vilkår PÅVIRKNING FRA AREALER 6. Den modtagne husdyrgødning må anvendes på de på bilag 1 viste udbringningsarealer. 7. På bedriften skal der anvendes et sædskifte med et udvaskningsindeks på max. 88 jf. notaterne: Standardsædskifter og referencesædskifter, Miljøstyrelsen, 8. februar 2012 og Fosforfraførsel med afgrøder i standardsædskifter. F.eks. kan anvendes svinesædskifte S8. 8. Ved vandhullet beliggende ved mark 1 og 2 må der ikke udbringes flydende husdyrgødning nærmere end 10 m fra vandhullets øverste kant medmindre udbringningen sker med forsuret gylle eller ved nedfældning. Naturområdets placering fremgår af kort 3. Afstandene udmåles fra øvre brinkkant af vandhullet, hvor den naturlige fugtigbundsvegetation, som hører til vandhullet, ophører. 2.4 BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OG BEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER Ingen vilkår. 2.5 EGENKONTROL OG DOKUMENTATION 9. Gyldig kontrakt om modtagelse af husdyrgødning inkl. kort over udbringningsarealerne skal til enhver tid kunne fremsendes eller fremvises til Guldborgsund Kommune. Dokumentationen skal opbevares i 5 år. 10. Til dokumentation for overholdelse af sædskifte med maks. udvaskningsindex på 88 jf. vilkår 7, skal markplaner og gødningsregnskaber for de sidste 5 planperioder til enhver tid kunne fremsendes eller fremvises til Guldborgsund Kommune.

10 SIDE 8/ GENERELLE BEMÆRKNINGER Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser. Dette gælder også, selvom disse regler skulle være skærpede i forhold til denne miljøgodkendelse. Udover ovenstående vilkår er der en række love, bekendtgørelser, samt kommunale regulativer, som driften og indretningen af bedriften skal være i overensstemmelse med. Nedenstående liste er ikke fuldstændig, men kun en opremsning af de regler, der erfaringsmæssigt hyppigst bliver overset. Opmærksomheden henledes specielt på: - Jf. Lov om miljøgodkendelse m.m. af husdyrbrug, 33, stk. 3 vil en manglende udnyttelse af hele eller dele af godkendelsen i 3 på hinanden følgende år medføre et varigt bortfald af den ikke udnyttede del. - Jf. Lov om miljøgodkendelse m.m. af husdyrbrug, 40 stk. 1 følger der med denne miljøgodkendelse 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsen udløber i november Jf. Lov om miljøgodkendelse m.m. af husdyrbrug, 41 og Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 40 skal miljøgodkendelsen revurderes 8 år efter den er meddelt dvs. i 2023 og derefter mindst hvert 10. år. - Jf. bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr af og 26 skal ændringer i udbringningsarealerne anmeldes til og godkendes af Guldborgsund Kommune. - Jf. Lov om miljøgodkendelse m.m. af husdyrbrug 39, kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foranstaltninger, hvis produktionen/driften medfører væsentlig mere forurening end forudsat ved meddelelse af denne godkendelse. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud mod drift af virksomheden eller aktiviteten. - Bekendtgørelse nr. 594 af om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. s krav omkring opbevaring og anvendelse af husdyrgødning. - Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2014/2015, pt. bekendtgørelse nr. 113 af med senere ændringer. Guldborgsund Kommune Center for Teknik & Miljø Frederik Cordes Leder af Natur / landinspektør Mette Wolthers Ingeniør

11 SIDE 9/23 3 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING 3.1 GENERELLE FORHOLD Godkendelsen omfatter landbrugsmæssige aktiviteter på arealer drevet under ejendommen Majbøllevej 93, 4862 Guldborg ejet af Lone Rode Olsen Kepp. Ejendommen drives af Jesper Kepp under CVR-nr Under generelle forhold er der sat vilkår om, at arealerne skal drives, og husdyrgødningen skal udnyttes, som anført i ansøgningsmaterialet. Dette skal sikre, at grundlaget for beregninger og vurderinger i denne miljøgodkendelse fastholdes. Lovbundne krav omkring udbringning og udnyttelse af den organiske gødning skal naturligvis efterkommes. For at Guldborgsund Kommune kan kontrollere de tidligere nævnte regler om udnyttelse og evt. senere kontinuitetsbrud, er der sat vilkår om, at kommunen skal orienteres, når miljøgodkendelsen tages i brug, samt hvis en kontrakt om modtagelse af husdyrgødning opsiges. Kommunes vurdering Guldborgsund Kommune vurderer, at når de stillede vilkår overholdes, er der taget højde for, at forudsætningerne for denne godkendelse fastholdes. 3.2 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING Gødningstyper og mængder Gødning til udbringning på arealerne består af modtaget husdyrgødning i form af svinegylle. Der er sat vilkår om præcis hvilke mængder kvælstof og fosfor, der må modtages og udbringes på arealerne, der indgår i denne miljøgodkendelse. Der må modtages kg N og kg P svarende til 131 DE på bedriftens 139,41 ha. Dette giver en maks. udbringning på 0,94 DE/ha. Anden organisk gødning Det er oplyst, at der ikke modtages anden organisk gødning som eksempelvis halmaske, spildevandsslam el.lign. på bedriften. Dette er fasthold i vilkår. Vilkåret er stillet, da der i beregningerne i ansøgningen ikke er taget højde for tilførsel af næringsstoffer med andre organiske gødningstyper på arealerne. En sådan tilførsel vil potentielt kunne føre til øget udvaskning af næringsstoffer fra arealerne og dermed ændre forudsætningerne for denne afgørelse. Kommunes vurdering Guldborgsund Kommune vurderer, at den meget restriktive angivelse af tilladelige gødningsmængder og typer sikre, at de beregninger, der er foretaget i ansøgningssystemet er gyldige.

12 SIDE 10/ Transport Færdsel på offentlige veje reguleres af politiet og henhører under færdselsloven. Guldborgsund Kommune kan derfor kun henstille til, at der driftsmæssigt tages hensyn til omboende og andre trafikanter ved transport på offentlige veje i forbindelse med udbringning af husdyrgødningen Lugt I forbindelse med udbringning af husdyrgødning kan der forekomme lugtgener. Ved overholdelse af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen vil lugtgenerne normalt være kortvarige og uden væsentlig betydning. Der er derfor ikke sat vilkår om lugtreducerende tiltag. Beboerne i landzonen må som hovedregel acceptere de lugtgener, der følger af lovlig og korrekt udbringning af husdyrgødning Forurening/uheld For godkendelser efter 16 er der ingen krav om beredskabsplan, men de er omfattet af 52 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Paragraffen har følgende ordlyd: Stk. 1 Den, som er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, skal i tilfælde af væsentlig forurening eller overhængende fare for væsentlig forurening straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af situationen. Dette gælder også i tilfælde af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade. Stk. 2 Den, som er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, skal i tilfælde af væsentlig forurening eller overhængende fare for væsentlig forurening straks afværge den overhængende fare for forurening eller forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer m.v. Dvs. at ved et evt. uheld er der pligt til at mindske evt. forurening mest muligt, samt at kontakte tilsynsmyndigheden hurtigst muligt. Det er tilsynsmyndigheden, der afgør, om der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at stoppe forureningen og rydde op efter evt. forurening. Hvis et uheld sker uden for normal arbejdstid, skal miljøvagten kontaktes via 114. Kontakt til miljøvagten skal følges op af kontakt til tilsynsmyndigheden ved først kommende lejlighed. Da disse forhold allerede er gældende for bedriften via lovgivningen, er der ikke sat vilkår om disse forhold i miljøgodkendelsen. 3.3 PÅVIRKNING FRA AREALER Udbringningsarealer Der er søgt om udbringning af husdyrgødning svarende til 131 DE. Udbringningsarealerne, der indgår i denne godkendelse, svarer til 139,41 ha og fremgår af tabel 1 og bilag 1. Arealerne er vurderet i henhold til udvaskningsrisiko og screenet for eventuel sårbar natur jf. de følgende afsnit. De i denne godkendelse fastlagte udbringningsmængder er således tilpasset netop disse arealer. Der er stillet vilkår om, at der til enhver tid skal kunne fremvises gyldig kontrakt med kortbilag på arealerne, der modtager husdyrgødning i denne arealgodkendelse.

13 SIDE 11/23 Nedenstående tabel viser en oversigt over de arealer, som anvendes til udbringning af husdyrgødning m.m. Arealerne fremgår ligeledes af kortoversigt på bilag 1. Tabellen viser de enkelte arealers placering i henholdsvis Nitratklasse og Fosforklasse. Tabel 1. Arealoversigt fra husdyrgodkendelse.dk Søer og vandløb Udbringningsarealerne afvander via flere, mindre private og offentlige vandløb til Majbølleløbet og vandløb 16. Ifølge Vandplan for hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet har vandløb 16 målsætningen god økologisk tilstand med en tilhørende faunaklasse 4 og 5 afhængig af vandløbets faldforhold. Dele af Majbølleløbet har målsætningen godt økologisk potentiale med en tilhørende faunaklasse 4. De mindre vandløb er ikke målsat i den nuværende vandplan. For disse vandløb skal det jf. Vandplanens retningslinje 3 sikres, at der ikke meddeles tilladelser og godkendelser, der måtte være til hinder for, at vandløbene opnår god tilstand. Følgende udbringningsarealer grænser op til åbne vandløb: Mark 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12. Alle vandløbene er helt eller delvis omfattet af beskyttelsen i Naturbeskyttelseslovens 3 dvs. at der ikke uden dispensation kan foretages ændringer i vandløbenes tilstand. Kommunes vurdering Ifølge ansøgningsmaterialet er det generelle krav om P-overskud overholdt ved det ansøgte projekt. Da der ikke er særligt skrående udbringningsarealer mod vandløbene, og da vandløbene er adskilt fra udbringningsarealerne med udyrkede bræmmer, vil risikoen for overfladisk afstrømning af overfladevand med jordpartikler m.v. være ringe. Det vurderes, at vandløb og øvrige ferske recipienter ikke påvirkes væsentligt af det ansøgte projekt. De godkendte arealer kan kun ændres eller udvides med nye arealer efter ansøgning til og accept fra godkendelsesmyndigheden. Da dette fremgår af gældende lovgivning er der ikke sat vilkår om dette.

14 SIDE 12/23 Kort 1. Placering af udbringningsarealer og offentlige vandløb Nitrat til overfladevand Sårbarheden for udvaskningen af kvælstof i form af nitrat til overfladevand afgøres af, hvilke nitratklasser arealerne ligger i. For nitratklasse 1-3 er der reduktion i det tilladte husdyrtryk, og hvis der ønskes fuldt husdyrtryk på arealerne, skal udvaskningsberegningerne vise, at den aktuelle udvaskning vil være lavere end den maksimalt må være ifølge beregningerne i den digitale ansøgning. Nitratklasserne for arealerne er angivet nedenfor sammen med det maksimale dyretryk og udvaskningsberegninger for den maksimale og den aktuelle udvaskning. Tabel 2. Udvaskning af nitrat til overfladevand Ha Tilladt dyretryk DE/ha Tilladt DE Maksimal udvaskning Nitratklasse 0 0 1,4 0 Nitratklasse 1 0 1, ,0 Kg Nitratklasse 2 0 0,91 0 N/ha Nitratklasse 3 139,41 0,7 97,6 Samlet 139,41 0,7 97,6 Aktuel udvaskning 47,9 Kg N/ha Ved 0,94 DE/ha og et sædskifte med maks. udvaskning på 88. I Husdyrgodkendelse.dk er det beregnet, at belastningen med husdyrgødning på egne/forpagtede arealer højst må svare til 0,70 DE/ha. I ansøgningen er der søgt om at udbringe 0,94 DE/ha. For at overholde kravet til maksimal nitratudvaskningen, har ansøger valgt at lægge begrænsninger på bedriftens sædskifte. Det er således oplyst, at bedriften vil blive drevet med et sædskifte med udvaskningsindeks på 88. Dette betyder, at ansøgningssystemet beregner kvælstofudvaskning og fosforfraførelse med udgangspunkt i det valgte sædskifte

15 SIDE 13/23 og ikke i referencesædskifte. (Referencesædskiftene S2 og S4 har udvaskningsindeks på henholdsvis 93 og 98.) Denne tilpasning medfører, at den beregnede reelle udvaskning af kvælstof er angivet til 47,9 kg N/ha i forhold til det maksimalt tilladelige på 51,0 kg N/ha. Det af ansøger valgte sædskifte er fasthold i vilkår, og der er sat yderligere vilkår om, at der til enhver tid skal kunne fremvises eller fremsendes dokumentation for overholdelse af vilkåret om maksimal udvaskning i de foregående 5 planperioder. Påvirkninger af hav Da antallet af dyreenheder i oplandet til Guldborgsund er faldende, vurderes den ansøgte produktion i sammenhæng med andre planer og projekter ikke at have en væsentlig påvirkning af det marine område og dermed af Natura 2000-område nr Afskæringskriterium 1 jf. Miljøstyrelsens elektroniske vejledning er overholdt. Til brug for vurderingen af, hvorvidt N-udvaskningen fra den ansøgte udvidelse i sig selv vil have en væsentlig virkning på natura 2000-området, er der foretaget beregninger af N-udvaskningen fra den ansøgte produktion samt i en situation, hvor der ikke tilføres husdyrgødning til de samme arealer, dvs. svarende til et planteavlsbrug. Beregningen skal afklare, om den ansøgte drift medføre højere kvælstofudvaskning end et planteavlsbrug. I tilfælde af mere udvaskning ved ansøgt drift skal det vurderes, om udvaskningen udgør under 5 % (for sårbare vandområder) og 1 % (for meget sårbare vandområder) af den samlede nitratudvaskning til det aktuelle vandområde. Udvaskning ved ansøgt drift (med ansøgt sædskifte inkl. efterafgrøder) = Udvaskning, svarende til planteavlsbrug (med planteavlssædskifte) = 47,9 kg N/ha/år 48,8 kg N/ha/år Merudvaskning som følge af husdyrbruget = -0,9 kg N/ha Da udvaskningen af kvælstof ved ansøgt drift er mindre end ved planteavlsbrug er der ikke foretaget yderligere beregninger i forhold til den samlede tilførsel af kvælstof fra oplandet til Guldborgsund. Kommunens vurdering Det er kommunens samlede vurdering, at det ansøgtes udledning af kvælstof til Guldborgsund hverken i sig selv eller sammen med andre kilder og projekter i området vil have en væsentlig indvirkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr Nitrat til grundvand Placering af nitratfølsomme indvindingsområder og lokale indsatsplaner danner baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauet for grundvand. Nedenstående kort viser et overblik over de arealer, der indgår i denne godkendelse, og placering af nitratfølsomme indvindingsområder.

16 SIDE 14/23 Kort 2. Godkendte arealer (markeret med røde striber) og nitratfølsomme indvindingsoplande (markeret med lys grøn). Når dele af udbringningsarealerne ligger indenfor nitratfølsomme indvindingsområder, foretages der en udvaskningsberegning i ansøgningssystemets Farm-N model. Denne viser nitratkoncentrationen i det infiltrerede vand, der kommer ud af rodzonen. Loven fastlægger, at hvis udvaskningen af kvælstof fra rodzonen beregnes til at være over 50 mg nitrat/l i nudrift, må den ikke stige i den ansøgte produktion. Jf. beregningerne i husdyrgodkendelse.dk vil udvaskningen i ansøgt drift ligge på 58 mg nitrat /l og dette er uændret i forhold til nudriften. For markerne 9 og 10 er kravet om ingen stigning i udvaskningen fra nudrift til ansøgt produktion opfyldt ved at anvende et sædskiftet, der har et udvaskningsindex på 88, jf. den gældende oversigt over standardsædskifter. Med dette som vilkår vurderer kommunen, at lovens krav er opfyldt. Husdyrloven fastlægger, at hvis der forligger en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der omfatter projektets udbringningsarealer, skal retningslinjer heri være styrende for miljøgodkendelse af projektet. Der er ikke en indsatsplan for det nitratfølsomme indvindingsområde som markerne 9 og 10 overlapper med. Kommunes vurdering Guldborgsund Kommune vurderer, at der ikke sker væsentlig påvirkning af nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder, da anvendelse af husdyrgødning ikke medfører en merbelastning med nitrat fra rodzonen Fosfor Da dele af arealerne ligger indenfor oplande til Natura 2000-områder, der er følsomme overfor fosfor, skal det maksimale accepterede fosforoverskud beregnes. Fosforoverskuddet er differencen mellem, den mængde der tilføres til arealerne med gødning, og den mængde der fraføres med afgrøderne. Mængden af fosfor, der fraføres med afgrøderne, afhænger af det aktuelle sædskifte, jordbundsforhold samt, hvis der er tale om sandjord, om afgrøderne vandes. I

17 SIDE 15/23 tilfælde af et fosforoverskud, beregnes overskuddets maksimale størrelse ud fra jordens fosfortal. Der er ikke fremsendt specifikke fosfortal for arealerne, hvilket betyder, at arealerne automatisk klassificeres som fosforklasse 3 arealer, hvis de ligger indenfor fosforfølsomme områder. En undtagelse herfor er fosforklasse 2 arealer, som er uafhængige af fosfortal. Til vurdering af det maksimale tilladte fosforoverskud er der nedenfor vist hvilken placering i fosforklasser, der er for de enkelte arealer. Tabel 4. Fosforberegninger Fosforklasse 0 (JB<4 og P-tal <4) Fosforklasse 1 (P-tal 4-6) Fosforklasse 2 (lavbundsarealer) Fosforklasse 3 (P-tal >6) Ha Tilladt fosforoverskud Max. Kg fosfor i overskud tilladt 51,8 16,8 Kg P/ha/år 870,24 0 4,0 0 4,04 2,0 8,08 83, Sum 139,41-878,32 Der må ifølge lovgivningens krav være et fosforoverskud på arealerne under de givne forudsætninger svarende til 878 kg P eller 6,3 kg P/ha/år. Reelt vil der være et overskud på 683 kg P eller 4,9 kg P/ha/år. Overskuddet opnås ved, at der tilføres 24,2 kg P/ha og fra føres 19,3 kg P/ha, hvilket giver et overskud på 4,9 kg P/ha/år. Dette betyder, at kravet til overholdelse af fosforoverskuddet på arealerne er overholdt med 195 kg P. Beregningerne er baseret på 139,41 ha med sædskifte S8 (med et udvaskningsindeks på 88), hvor der er fraførsel af fosfor med afgrøderne svarende til et arealvægtet gennemsnit på 19,3 kg P/ha. Kommunens vurdering Ifølge ansøgningsmaterialet er det generelle krav om P-overskud overholdt ved det ansøgte projekt. De ferske recipienter (vandløb) i forbindelse med udbringningsarealerne vurderes at være tilstrækkelig beskyttet ved overholdelse af krav fastlagt i husdyrgødningsbekendtgørelsen og i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Dog skal ansøger ved udbringning være opmærksom på, at der ikke sker direkte eller indirekte afstrømning til vandløb. Da der ikke er særligt skrående udbringningsarealer mod vandløbene, og da vandløbene er adskilt fra udbringningsarealerne med udyrkede bræmmer, vil risikoen for overfladisk afstrømning af overfladevand medjordpartikler m.v. være ringe. Det vurderes, at vandløb og øvrige ferske recipienter ikke påvirkes væsentligt som følge af det ansøgte projekt. Guldborgsund Kommune har på den baggrund vurderet, at der kan meddeles miljøgodkendelse til den ansøgte udbringning af husdyrgødning uden, at der er behov for yderligere vilkår omkring fosfor.

18 SIDE 16/ Påvirkning af 3-beskyttet natur De beskyttede naturtyper ved udbringningsarealerne er alle forholdsvis robuste naturtyper, set i forhold til påvirkningen med næringsstoffer. Med undtagelse af Bilag IV-arter (se afsnit 3.3.7) indeholder lokaliteterne ikke fredede-, lokalt truede- eller særligt bevaringsværdige arter. Det vurderes derfor, at udbringningen af husdyrgødning på de ansøgte arealer ikke vil påvirke beskyttede naturtyper, som ligger nær udbringningsarealerne Påvirkning af Natura 2000-områder Udbringning af husdyrgødning medfører en afdampning af kvælstof, der i en afstand af m afhængig af gødningstype, i nogle tilfælde op til 100 m, fra markkanten giver en tilførsel på 1 kg N/ha/år. Ved tilførsel af 1 kg N/ha/år og derover kan der påvises en tilstandsændring af et naturområde, jf. Miljøstyrelsens husdyrvejledning. Den korteste afstand fra udbringningsarealerne er 0 m til Natura 2000-område nr. 173 ca m til en strandeng, som er den nærmeste habitatnaturtype. Da strandeng ikke er en ammoniakfølsom naturtype, vurderes udbringningen af husdyrgødning på de ansøgte arealer ikke at have en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper i Natura 2000-området. Samlet set er det kommunens vurdering, at det ansøgte projekt hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter i området vil have en væsentlig påvirkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne Påvirkning af arter med særlige beskyttelseskrav (Bilag IV) Ved besigtigelserne er der foretaget en konkret vurdering af, om de enkelte naturområder kan være yngle- eller rasteområder for padder, der er omfattet af EU-habitatdirektivets Bilag IV. Projektet kan kun godkendes, hvis der ikke sker en beskadigelse eller ødelæggelse, herunder gradvis forringelse af yngle- eller rasteområder for Bilag IV-arter jf. Habitatbekendtgørelsens 11 og Naturbeskyttelseslovens 29a. Ved udbringning af husdyrgødning sker der en afdampning af kvælstof, som afsættes på de omkringliggende arealer. Afsætningen af kvælstof er størst tæt på udbringningsarealet og den falder gradvist med øget afstand til udbringningsarealet. Størrelsen af kvælstofdepositionen er udover afstanden fra udbringningsareal også afhængig af husdyrgødningstypen og udbringningsteknologien. Naturområder kan ændres som følge af tilførsel af kvælstof. Det er påvist, at tilførsel af 1 kg N/ha og derover medfører tilstandsændringer i et naturområde jf. Miljøstyrelsens husdyrvejledning. Tilstandsændringerne vil f.eks. være i form af en tilgroning af naturområdet med mere kvælstoftolerante og konkurrencestærke plantearter. Den generelle naturtilstand i det kvælstoffølsomme naturområde vil blive ændret og forringet. Det samme gør sig gældende for naturområder og vandhuller, der er yngle- og rasteområde for Bilag IV-arter f.eks. Stor Vandsalamander eller Springfrø, hvor en forøget kvælstoftilførsel bevirker en tilgroning af naturområdet. Herved bliver naturområdet beskadiget eller ødelagt over en årrække, således at det ikke kan fungere som yngle- og rasteområde for Bilag IV-arterne. Hvis afstanden mellem udbringningsarealet og naturområdet er over 100 meter, vil der ifølge Miljøstyrelsens husdyrvejledning sjældent kunne konstateres en påvirkning på over 1 kg N/ha - uanset husdyrgødningstype og anvendt teknologi. Kun i tilfælde med worst case - tab af ammoniak og et udbringningsareal på over

19 SIDE 17/ ha vil der kunne konstateres påvirkninger på over 1 kg N/ha. Worst case vil typisk være udbringning af fast husdyrgødning uden nedbringning - typisk ved udbringning ovenpå afgrøden. Ved anvendelse af flydende husdyrgødning er tabet betydeligt mindre. Det følger af Miljøstyrelsens husdyrvejledning, at ved udbringning af ubehandlet gylle fra svin vil der ikke være påvirkninger på over 1 kg N/ha bortset fra de nærmeste 10 meter fra udbringningsarealet. Ubehandlet gylle fra kvæg kan derimod have påvirkninger på over 1 kg N/ha indenfor de nærmeste 20 meter fra udbringningsarealet. Anvendelsen af forskellige udbringningsteknologier kan medvirke til, at afdampningen af kvælstof mindskes. Ifølge Miljøstyrelsens husdyrvejledning vil depositionen af kvælstof være mindre end 1 kg N/ha i kanten af et udbringningsareal, hvis udbringningen af gylle sker ved nedfældning eller ved anvendelse af forsuret gylle. På udbringningsarealerne udbringes der svinegylle med slæbeslanger. For at hindre ændringer i tilstanden af kvælstoffølsomme naturtyper samt i naturområder der er yngle- og rasteområder for Bilag IV-arter, i forbindelse med udbringning af husdyrgødning er det kommunens vurdering, at afdampningen af kvælstof ved udbringningen kan reduceres tilstrækkeligt ved anvendelsen af forskellige udbringningsmetoder eller ved at holde afstand til naturområdet. Det vurderes, at der skal stilles følgende vilkår: - Ved vandhullet beliggende ved mark 1 og 2 må der ikke udbringes flydende husdyrgødning nærmere end 10 m fra vandhullets øverste kant medmindre udbringningen sker med forsuret gylle eller ved nedfældning. Naturområdets placering fremgår af kort 3. Afstandene udmåles fra øvre brinkkant af vandhullet, hvor den naturlige fugtigbundsvegetation, som hører til vandhullet, ophører. Flagermus Udbringningen af husdyrgødning påvirker ikke træer eller bygninger, og det vurderes, at yngle- og rastesteder for flagermus omfattet af Bilag IV ikke vil blive beskadiget eller ødelagt ved projektet. Andre bilag IV-arter Det vurderes ikke sandsynligt, at der indenfor området findes andre bilag IV-arter end de nævnte.

20 SIDE 18/23 Kort 3. Naturområder (markeret med rød cirkel) som er vurderet i forhold til forekomst af padder omfattet af Bilag IV. Vandhul, hvortil der er vilkår, ses ved pil-markeringen Sædskifter, efterafgrøder og projekttilpasninger Som forudsætning for beregningerne er der angivet 139,41 ha med udgangspunkt i standardsædskifte S8 jf. Notaterne: Standardsædskifter og referencesædskifter, Miljøstyrelsen, 8. februar 2012 og Fosforfraførsel med afgrøder i standardsædskifter. Det valgte sædskifte har udvaskningsindeks svarende til 88 i forhold til referencesædskifterne S2 og S4 med udvaskningsindeks på henholdsvis 93 og 98. Ansøger har således angivet et andet sædskifte med lavere udvaskningsindeks i forhold til referencesædskifte. Med det valgte sædskifte er udvaskningen fra bedriftens arealer mindre end det tilladte. Derved sikres beskyttelse af de sårbare vandområder, som en del af udbringningsarealerne afvander til. På baggrund heraf er der fundet behov for at stille vilkår til det sædskifte, som skal anvendes på arealerne. Det er således angivet, at der skal anvendes et svinesædskifte, der har et udvaskningsindeks på maksimalt 88. Argumentet for dette vilkår er, at det af ansøger valgte sædskifte er angivet som tiltag for at leve op til lovgivningens krav om udvaskning af næringsstoffer (kvælstof og fosfor). Det angivne sædskifte med fastlagt udvaskningsindeks er således en grundlæggende forudsætning for beregningerne, som skal fastholdes for, at vurderingerne i godkendelsen er aktuelle. Kommunens vurdering Guldborgsund Kommune vurderer, at udvaskning af næringsstoffer fra arealerne, gennem overholdelse af de fastsatte vilkår omkring anvendelse af særlige sædskifter, ikke vil have væsentlig betydning for omgivelserne og recipienter.

21 SIDE 19/ Udskiftning af udbringningsarealer Ønskes der udskiftning af arealer, skal dette ske ved anmeldelse til og accept fra Guldborgsund Kommune jf. 25 og 26 i bekendtgørelse om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 8. december 2014 med senere ændringer. Det samme gælder også for egentlige udvidelser af udbringningsarealerne. Dette er væsentlig i relation til udvaskning af næringsstoffer og påvirkning af følsomme områder. Da det er fastlagt via lovgivningen har kommunen vurderet, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår i forhold til dette. 3.4 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OG BEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER Gennem Husdyrloven pålægges den enkelte landmand at redegøre for brugen af BAT (bedst tilgængelig teknologi) og eventuelt reducere miljøbelastninger og følger heraf ved anvendelse af BAT. Det niveau miljøbelastningen kan nedbringes til ved hjælp af BAT supplerer det fastlagte beskyttelsesniveau. Beliggenheden af bedriften i et særligt følsomt område skærper ikke kravet til BAT. For 16 godkendelser er det kun forholdene omkring udbringning og udnyttelse af husdyrgødningen, der skal vurderes i forhold til BAT. Management Ud over punkter i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensiv fjerkræ- og svineproduktion 2003 (benævnt BREF ) er det jf. Miljøstyrelsen BAT, at søge at opnå størst mulig udnyttelse af næringsstofferne i både husdyrgødning og handelsgødning gennem gødningsplanlægning og gødningsregnskaber - elementer som allerede er implementeret i dansk lovgivning. Udbringning af husdyrgødning De teknikker, der i marken kan reducere ammoniakfordampningen ved udbringning, er teknikker, der sørge for, at gyllen hurtigt kommer ned på eller i jorden, eller som giver gyllen en lavere ph-værdi (svovlsyrebehandling). For så vidt angår anvendelse af BAT i relation til udbringning af husdyrgødning på arealerne er det Miljøstyrelsen s opfattelse, at gældende lovregulering, herunder allerede gennemførte ændringer af Husdyrgødningsbekendtgørelsen, er BAT. Dette er ligeledes kommunens vurdering. De gældende regler omfatter, hvornår og hvordan husdyrgødningen må udbringes, og flere af disse virkemidler er også nævnt i BREF-dokumentet. Der har fra 1. januar 2011 været lovkrav at udbringning på sort jord og græsmarker skal ske ved nedfældning. Jf. BREF-dokumentet er det BAT at tilpasse tilførslen af gødning efter afgrødernes behov for næringsstoffer og på et tidspunkt, hvor afgrøderne optager næringsstofferne mest optimalt. Desuden skal risikoen for forurening af omgivelserne reduceres ved ikke at tilføre gødning til vandmættede, oversvømmede, frosne eller snedækkede arealer. Endvidere er det BAT at undlade at tilføre arealerne gødning, hvis de skråner eller støder direkte op til vandløb. Det er samtidig BAT at tilrettelægge udbringningen af husdyrgødning således, at risikoen for lugtgener minimeres. Alle de omtalte forhold medvirker til at reducere tabet af næringsstoffer til omgivelserne.

22 SIDE 20/23 Hovedparten af disse tiltag er som nævnt dækket af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om Jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, hvorfor det er et lovkrav at følge dem. Der til kommer, at der i Danmark er skrappe restriktioner på tildelingen af kvælstof til afgrøderne. Dvs. at når der udbringes husdyrgødning og efterfølgende suppleres op til Plantedirektoratets norm med handelsgødning, er der forbrugt pct. mindre kvælstof end den økonomisk optimale mængde. Dette medfører et kraftigt incitament til optimal håndtering af husdyrgødning. Landbruget søger derfor den mest optimale form for udbringningsteknik, valg af sædskifte og benytter de mest optimale vejrforhold, således fordampningen af ammoniak reduceres mest muligt og udnyttelsen af næringsstoffer er størst mulig. Kommunens vurdering Der er fra Miljøstyrelsen ikke udarbejdet vejledende emissionsgrænser for nitrat og ammoniakemission i forbindelse med udbringning af husdyrgødning, da de generelle regler er vurderet tilstrækkelige til efterlevelse af BAT. En yderligere reduktion af ammoniakfordampningen ved udbringning i vinterafgrøder vil kunne opnås ved nedfældning jf. Miljøstyrelsen. Det vurderes dog, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved denne teknologi er uforholdsmæssige høje, da nedfældning af husdyrgødning kan medvirke til udbyttetab og desuden medfører en øget udledning af drivhusgasser. Svovlsyrebehandling af gylle vil kunne medvirke til at reducere ammoniakfordampningen i marken, men denne teknologi vurderes at være uforholdsmæssig dyr at indføre alene af hensyn til miljøeffekten, og dermed ikke proportionel. På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at der ikke er grundlag for at fastlægge vilkår ud over gældende lovgivning for at leve op til BAT i relation til udbringning af husdyrgødningen. Nitrat til udbringningsarealer De teknikker, der kan reducere nitratudvaskningen i forbindelse med udbringning af husdyrgødning, er rettet mod at øge planternes udnyttelse af det tilførte kvælstof. Disse teknikker er følgende: Teknikker i marken, der sørger for, at gyllen fordeles bedst muligt til de afgrøder, som har størst mulighed for at udnytte det tilførte kvælstof. Teknikker, som er målrettet mod at tilbageholde mineraliseret kvælstof i jorden udenfor afgrødernes vækstperiode med henblik på udnyttelse i den efterfølgende vækstsæson. Teknikker, som øger husdyrgødningens andel af mineralsk kvælstof i forhold til organisk kvælstof, hvilket medvirker til at øge udnyttelsen i marken. Dette er for eksempel separeringsteknikker i kombination med afbrænding eller afgasning af den faste fraktion af husdyrgødningen. Efter kommunens vurdering er en stor del af de ovenstående virkemidler allerede implementeret i landbrugsdriften via Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Blandt andet er der fastsat regler for, hvornår og hvordan husdyrgødning må udbringes. Endvidere er der i medfør af Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven) fastsat bindende normer for den totale kvælstofanvendelse i markdriften samt krav til kvælstofudnyttelsen ved

23 SIDE 21/23 anvendelse af husdyrgødning. Flere af disse virkemidler er desuden nævnt i tidligere omtalt BREF-dokument, hvor det indgår i vurdering af BAT. Separation af husdyrgødning er ikke vurderet værende BAT, da miljøeffekten er betinget af, at den faste del kan afsættes og dermed ikke udbringes på arealerne, og teknologien vurderes at være relativ dyr opgjort pr. reduceret kg N set i forhold til allerede gennemførte virkemidler jf. generel lovgivning. Kommunens vurdering Kommunen vurderer, at det ved efterlevelse af krav i lovgivningen samt denne miljøgodkendelses begrænsninger i gødningsmængden, sædskifte m.m. er sikret, at nitratudvaskningen er begrænset og ikke vil medføre væsentlig påvirkning af det omgivende miljø. 3.5 EGENKONTROL OG DOKUMENTATION I relation til gennemførsel af egenkontrol og dokumentation er der kun stillet få specifikke vilkår i denne godkendelse, da det umiddelbart vurderes tilstrækkeligt at overholde gældende lovgivning. I henhold til gældende lovgivning skal der f.eks. føres journal over udbringning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne i form af mark- og gødningsplaner, som endvidere bruges til planlægning af kommende sæsons udbringning. Yderligere skal der føres sprøjtejournal, som viser hvilke sprøjtemidler, der er anvendt, og i hvilke mængder på alle arealer. Foruden de her nævnte forhold til egenkontrol henvises der til tidligere afsnit om management samt gennemførsel af kontroller og dokumentation for overholdelse af vilkår i forbindelse med: Omfang af husdyrgødning og anden organisk gødning til udbringning. Omfang af udbringningsarealer. Valg af sædskifte. Der er stillet vilkår om, at der til enhver tid skal foreligge gyldige kontrakter på aftaler om modtagelse af husdyrgødning. Disse kontrakter skal danne grundlag for Guldborgsund Kommunes tilsyn med at denne miljøgodkendelses vilkår om maksimal udbringning af kvælstof og fosfor overholdes. De lovbundne krav om gødningsregnskab, markplan, sprøjtejournal m.m. supplerer Kommunes kontrolmulighed, og disse kan i henhold til gældende lovgivning til enhver tid kræves fremvist. Yderligere er der stillet vilkår i forhold til dokumentation for overholdelse af krav til sædskifte. Dokumentationen for egenkontrollen skal have en sådan form, at den tydeligt viser, at vilkårene i miljøgodkendelsen er overholdt. Dokumentation for overholdelse af vilkårene skal opbevares i mindst 5 år. Guldborgsund Kommune skal ved tilsyn og kontrol have adgang til den nævnte dokumentation. Kommunens vurdering Guldborgsund Kommune vurderer, at gennemførsel af den beskrevne egenkontrol og overholdelse af de stillede vilkår vil medføre, at der løbende holdes øje med, at de givne forudsætninger for miljøgodkendelsen overholdes. Samtidig foreligger

24 SIDE 22/23 dokumentationen i en form, således at kommunen ved tilsyn eller på efterspørgsel kan kontrollere dette. 4 OFFENTLIGHED OG HØRING 4.1 HØRING Udkastet til miljøgodkendelse er sendt i forhøring hos ansøger og ansøgers konsulent. Udkastet til miljøgodkendelse har derudover været i 3 ugers høring hos ansøger, ansøgers konsulent og øvrige parter. Øvrige parter omfatter ejere af jord, der indgår i ansøgningen, ejer af forpagtede arealer, og ejer af bedrift hvorfra der skal modtages husdyrgødning. Der er ikke tale om anlæg til husdyrhold i denne godkendelse, og derfor ikke angivet høringsparter med udgangspunkt i en konsekvensafstand. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden. 5 SAMLET VURDERING OG KONKLUSION I henhold til de beregninger, der gennemføres i det elektroniske ansøgningssystem, kan udbringningen af husdyrgødning på arealerne gennemføres uden at overskride de beskyttelsesniveauer, der er udstukket i lovgivningen. Efter Guldborgsund Kommunes vurdering vil den ansøgte udbringning af husdyrgødning heller ikke give anledning til væsentligt ændrede forhold for naboerne, hverken hvad angår transport, støj eller lignende. Ved overholdelse af de vilkår miljøgodkendelsen er betinget af, er det endvidere Guldborgsund Kommunes vurdering, at plante- og dyreliv i området samt i de 3 områder, der ligger op til udbringningsarealerne, ikke vil blive påvirket i negativ retning. Guldborgsund kommune har vurderet, at beskyttede naturområder med tilhørende plante- og dyrearter, ikke vil blive væsentligt påvirket, som følge af udbringning af husdyrgødningen. Samme vurdering er lavet med hensyn til udvaskning af næringsstoffer til recipienter og anden mulig påvirkning af følsomme 7 naturområder eller Natura 2000 områder. Ved overholdelse af vilkår i godkendelsen, har ansøger truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra den ansøgte udbringning. Samtidig kan udbringningen gennemføres uden at påvirke omgivelserne på en måde, der er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Guldborgsund Kommune vurderer, at udbringningen og driften af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000-områder eller yngle- og levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV.

25 SIDE 23/23 Endelig er det Guldborgsund Kommunes vurdering, at der jf. oplysningerne i ansøgningsmaterialet er tænkt BAT ind i bedriftens drift i det omfang, at BAT ikke strider mod proportionalitetsprincippet. Samlet er det Guldborgsund Kommunes vurdering, at der kan meddeles miljøgodkendelse til den ansøgte udbringning af husdyrgødning uden, at det medfører væsentlige virkninger på miljøet. 6 BILAG Bilag 1: Bilag 2: Kort over udbringningsarealer. Naturnotat.

26 Bilag 1 Kort over udbringningsarealer

27 NATURVURDERING TIL 16 MILJØGODKENDELSE AF LANDBRUG MAJBØLLEVEJ 93, 4862 GULDBORG GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2015

28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 PÅVIRKNING FRA AREALER Påvirkning af søer og vandløb Påvirkning af hav Påvirkning af 3-beskyttet natur Påvirkning af Natura 2000-områder Påvirkning af Bilag IV-arter og andre sjældne og/eller beskyttelseskrævende arter...9

29 SIDE 3/ PÅVIRKNING FRA AREALER Påvirkning af søer og vandløb Udbringningsarealerne afvander via flere, mindre private og offentlige vandløb til Majbølleløbet og vandløb 16. Ifølge Vandplan for hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet har vandløb 16 målsætningen god økologisk tilstand med en tilhørende faunaklasse 4 og 5 afhængig af vandløbets faldforhold. Dele af Majbølleløbet har målsætningen godt økologisk potentiale med en tilhørende faunaklasse 4. De mindre vandløb er ikke målsat i den nuværende vandplan. For disse vandløb skal det jf. Vandplanens retningslinje 3 sikres, at der ikke meddeles tilladelser og godkendelser, der måtte være til hinder for, at vandløbene opnår god tilstand. Kort 1. Placering af udbringningsarealer og offentlige vandløb Følgende udbringningsarealer grænser op til åbne vandløb: Mark 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12. Alle vandløbene er helt eller delvis omfattet af beskyttelsen i Naturbeskyttelseslovens 3 dvs. at der ikke uden dispensation kan foretages ændringer i vandløbenes tilstand.

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING OG ANDEN ORGANISK GØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BRARUPVEJ 23, 4840 NR. ALSLEV. GULDBORGSUND KOMMUNE DECEMBER

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN SKOVSMINDE I/S, BØGELUNDSVEJ 16, 4800 NYKØBING F.

16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN SKOVSMINDE I/S, BØGELUNDSVEJ 16, 4800 NYKØBING F. 16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN SKOVSMINDE I/S, BØGELUNDSVEJ 16, 4800 NYKØBING F. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN DAMBÆKVEJ 4, 4800 NYKØBING F.

16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN DAMBÆKVEJ 4, 4800 NYKØBING F. 16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN DAMBÆKVEJ 4, 4800 NYKØBING F. GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME, SAMLET VURDERING

Læs mere

FØLGEBREV TIL MILJØGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL MILJØGODKENDELSE Jens Peder Larsen Bækvej 3 4990 Sakskøbing CVR nr. 16593478 FØLGEBREV TIL MILJØGODKENDELSE 29. FEBRUAR 2016 Guldborgsund Kommune har d. 20. november 2015 modtaget ansøgning fra Jens Peder Larsen, Bækvej

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BLICHERSVEJ 4, 4863 EKSILSTRUP

16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BLICHERSVEJ 4, 4863 EKSILSTRUP 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BLICHERSVEJ 4, 4863 EKSILSTRUP GULDBORGSUND KOMMUNE MARTS 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2/24 1 RESUME, SAMLET VURDERING OG

Læs mere

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Lars Andersen Gårdvej 4 4871 Horbelev CVR.nr. 75380356 05-08-2015 UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Guldborgsund Kommune har den 28. juni 2015 modtaget anmeldelse om udbringning

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

Afgørelse ikke VVM-pligt Sortkrudtskydning

Afgørelse ikke VVM-pligt Sortkrudtskydning Ole Erik Lauridsen Trættevejen 16, Tingsted 4800 Nykøbing F Afgørelse ikke VVM-pligt Sortkrudtskydning 09-06-2015 Kommunen har behandlet ansøgningen om skydning med sortkrudtvåben på den eksisterende skydebane

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Lars-Hågen Lange Ørbæklunde Gods Ørbæklundevej 1 5853 Ørbæk Dato: 30-11-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/7286. Miljøgodkendelse

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 91795 Version 7 Dato 22-12-2016 00:00:00 Navn KK Agro Adresse Sæbyvej 11 A Telefon 40420410 Mobil E-Mail jekaptain@fiberpost.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer

Miljøgodkendelse af arealer Miljøgodkendelse efter 16 i Husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af arealer Sven Andersen Godthåbsvej 4, 4660 Store Heddinge Godkendelsesdato 19. januar 2017 Teknik & Miljø Indhold... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af

Læs mere

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2015 J.nr.: NMK-133-00154 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Henrik Skovgaard Larsen Nymarksvej 12 5471 Søndersø TEKNIK OG MILJØ Dato: 16.08.2007 J.nr. 2007050234/jpa Ref. Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Resumé Henrik Skovgaard Larsen

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15/7 2010 og 20/7 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Vesterbyvej 10, 9460 Brovst

AREALGODKENDELSE. Vesterbyvej 10, 9460 Brovst AREALGODKENDELSE Vesterbyvej 10, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 29. september 2016 Indholdsfortegnelse: Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven... 3 Generelle forhold...

Læs mere

AFGØRELSE OM IKKE GODKENDELSESPLIGT

AFGØRELSE OM IKKE GODKENDELSESPLIGT Jesper Raahauge Brarupvej 16 4840 Nr. Alslev AFGØRELSE OM IKKE GODKENDELSESPLIGT 12-05-2016 Guldborgsund kommune har den 3. maj 2016 modtaget ansøgning om at indrette et nuværende maskinhus til slagtekalve

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 25. maj 2016 Indhold Indhold... 2 Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven...

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler vvm+habitatdirektiv brug af afskæringskriterier fastholde beskyttelsesniveau neutralisere merudvaskning/påvirkning fra husdyrgødning.

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Solvang I/S 14-03-2016 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 16/3050 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 11. januar 2016 modtaget

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Kalundborg Kommune meddeler godkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealer, der drives under ejendommen på Saltoftevej 7, 4470 Svebølle.

Kalundborg Kommune meddeler godkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealer, der drives under ejendommen på Saltoftevej 7, 4470 Svebølle. Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Niels Boserup Saltoftevej 7 4470 Svebølle DATO 4. november 2008 JOURNAL NR. 326-2008-34384 SAGSANSVARLIG Frederik Lund Weinreich/chso PLAN, BYG OG MILJØ Godkendelse

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry Tillæg 4 til miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard Skovsrodvej 20, 8680 Ry - efter 12 lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato: 30. januar 2017 Registreringsblad Tillæg 4 til

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet NOTAT Miljøstyrelsen Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning J.nr. MST-1249-00139 Den 27. januar 2017 Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Teknik og MIljø 15. oktober 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer på Bøstrupvej 32, 4270 Høng Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 11197299 v. Roland Pedersen Bøstrupvej 32 4270 Høng

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr 16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr. 16584177. September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE...

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning, Lindhovedvej 5

Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning, Lindhovedvej 5 Thomas Olling Rasmussen Lindhovedvej 17 5631 Ebberup 20-09-2016 Sags id: 16/17437 Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning, Lindhovedvej 5 Lindhovedvej 5, 5631 Ebberup (Luftfoto 2016)

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej 8 5610 Assens 30-06-2016 Sags id: 16/10644 Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning Mygindgård, Mygindvej 8, 5610 Assens (luftfoto 2016) Kontaktperson:

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde 1 of 9 Solvang I/S 17-12-2014 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 14/38064 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 31. oktober

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

TILLÆGSGODKENDELSE TIL HILTVEJ 3

TILLÆGSGODKENDELSE TIL HILTVEJ 3 I/S Holstenergaard Toreby Østergade 12 4891 Toreby L E-mail: shla@privat.dk TILLÆGSGODKENDELSE TIL HILTVEJ 3 10. OKTOBER 2016 Guldborgsund kommune har den 26. november 2015 modtaget ansøgning om tillæg

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune 16 MILJØGODKENDELSE Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 16 Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet Dato for gyldighed: 12.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens

Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens Marxen I/S Halstedvej 21 5620 Glamsbjerg 14-12-2016 Sags id: 16/25760 Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens Stald- og gødningsanlæg, Heslevej 23 (luftfoto

Læs mere

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Rikke Sennels Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 46-udtalelse Mølgårdvej 18,

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Plan, Byg og Miljø 3. april 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer til Kalundborgvej 33, 4460 Snertinge Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 26702348 Faurbogaard v. Henrik Petersen

Læs mere

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager Center Natur og Miljø POUL ERIK DALUM Haverslevvej 138 Kragelund 9610 Nørager E-mail: ped@haverslevnet.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.17-P19-3-13

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Tilladelse til udvidelse af dyreholdet på Skovgårdevej 14, Tustrup, 8961 Allingåbro.

Tilladelse til udvidelse af dyreholdet på Skovgårdevej 14, Tustrup, 8961 Allingåbro. +90+ Johannes Moltesen Skovgårdevej 14, Tustrup 8961 Allingåbro Udviklingsforvaltningen Erhverv og Miljø Dato: 14. august 2015 Reference: Søren Kepp Knudsen /bc Direkte telefon: 89 59 40 21 E-mail: skk@norddjurs.dk

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af udspredningsarealer Fuglebækvej 2 Tilhørende Arne Pedersen Fuglebækvej 2 8570 Trustrup - 1 - Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug,

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på Sanderumvej 238

Afgørelse om ændring af dyrehold på Sanderumvej 238 Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Tonny Kristiansen Sanderumvej 238 5250 Odense SV By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Trafik og Miljø Dato: 16.12.2011 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 09/14 Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Lille Østrupvej 14, Østrup, 9530 Støvring 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2014 Journal nr. 09.17.22-P19-6750-12

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne Notat Erhverv J.nr. Ref. Den 15. december 2009 I dette notat gøres der rede for, hvorfor overholdelse af husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer normalt betyder, at projektets påvirkning ligger under

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Isenbjergvej 17B, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har den 22. marts 2016, modtaget

Læs mere

Miljøgodkendelse. af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille

Miljøgodkendelse. af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille 16 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Dato for gyldighed 19. september 2016 Teknik, Miljø og Drift Rådhusvej

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere