Energinet.dk. April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK. VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af flagermus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energinet.dk. April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK. VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af flagermus"

Transkript

1 Energinet.dk April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af flagermus

2 PROJEKT: BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af flagermus (under ATR10) Energinet.dk Projekt nr.: M496 Version 6. ( ) Feltarbejde udført af: Esben T. Fjederholt, med rådgivning fra Hans J. Baagøe vedr. oprindeligt projektdesign og identifikation af flagermuslyde. Forside: Undersøgelsesområdet sydvest for Bornholm og udførte havtransekt undersøgelser. Kort: Jakob Hassingboe (Amphi Consult) Kontrolleret af: Martin Hesselsøe (Amphi Consult) Amphi Consult biologisk rådgivning og planlægning. Amphi Consult har siden 1993 udført undersøgelser, vurderinger, rådgivning og planlægning inden for biologi og natur. Vi arbejder i hele Danmark og mange lande i Europa (fx Tyskland, Polen, Sverige og Baltikum) Læs mere om vores arbejde på

3 Indholdsfortegnelse: 1 SAMMENFATNING INDLEDNING Formål PROJEKTBESKRIVELSE Anlæg på havet Projektaktiviteter der kan påvirke marine forekomster af flagermus Beskrivelse af påvirkningsgrader BAGGRUND Metode Regelgrundlag/lovgivning Beskrivelse af feltundersøgelser EKSISTERENDE FORHOLD Eksisterende viden Resultater og generel beskrivelse af undersøgelse REFERENCER...22 BILAG 1. DATAOVERSIGT FRA AUTOMATISKE BOKSE...23 BILAG 2. DATAOVERSIGT FRA HÅNDHOLDTE DETEKTORER D1000X...23 BILAG 3. DATAOVERSIGT VEJRFORHOLD...23

4 1 SAMMENFATNING Formålet med denne baggrundsrapport er at skabe et overblik over forekomster af flagermus ved Bornholm Havmøllepark. Som en del af miljøvurderingen er der foretaget feltundersøgelser i foråret og sensommeren i Der er fundet aktivitet af tre flagermusarter i det marine undersøgelsesområde. Flagermusene er observeret i små mængder. Undersøgelsen har imidlertid entydigt fastslået, at der forekommer træk af flagermus gennem området. Registreringerne til havs blev foretaget i løbet af i alt seks undersøgelsesnætter i augustseptember. På baggrund af resultaterne fra august-september vurderes det, at trækket i det undersøgte område generelt er meget diffust, og begrænset til yderst få nætter med optimalt vejrlig. Der blev ikke udført undersøgelser til havs i forårsperioden. Der er udført i alt 16 supplerende undersøgelsesnætter langs sydvestkysten mellem Rønne og Arnager. Ved disse undersøgelser blev der hverken i forårsperioden eller i efterårsperioden fundet nogen kraftig forøgelse i aktiviteten af flagermus, som kan indikere en større trækaktivitet. Der var i disse områder højest tale om en diffus trækforekomst, mens der ved samtidige undersøgelser i efteråret blev konstateret en massiv trækaktivitet andre steder på Bornholm (ved øens sydøstkyst). 4

5 2 INDLEDNING Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk aftale for perioden Som et led i opfyldelsen af energiaftalen og omstillingen til en grøn energiforsyning skal der inden 2020 opstilles 450 MW kystnære havmølleparker i Danmark. Den 28. november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen 6 områder for kystnære havmølleparker, hvor der skal gennemføres undersøgelser og udbud for i alt 450 MW produktionsmøller samt planlægning for ilandføringsanlæg. De seks områder er Bornholm, Smålandsfarvandet, Sejerø Bugt, Sæby, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Energistyrelsen står for udbuddet af de 450 MW på de seks kystnære havmølleområder. Med pålæg fra Energistyrelsen den 29. januar 2013 skal Energinet.dk varetage og kontrahere udarbejdelse af baggrundsrapporter, konsekvensvurderinger, VVMredegørelser, tilhørende plandokumenter samt udkast til miljørapport for de seks udpegede områder. Arbejdet vil omfatte vurderinger af anlæg og installationer såvel på søterritoriet som på land. Denne rapport omhandler Bornholm Havmøllepark, og gennemgangen skal belyse projektets påvirkning af marine forekomster af flagermus. 2.1 Formål Formålet med denne baggrundsrapport er at skabe overblik over forekomster af flagermus til havs inden for det definerede undersøgelsesområde. De undersøgelser, som afrapporteres, skal bidrage til at skabe et fagligt tilstrækkeligt grundlag for miljøvurderingen i forhold til emnet flagermus til havs. 5

6 3 PROJEKTBESKRIVELSE Bornholm Havmøllepark omfatter etablering af en havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg inklusiv anlæg for nettilslutning på land. Den samlede anlægsperiode forventes at strække sig over en periode på ca. 3½ år fra medio 2016 til ultimo 2019, og havmølleparken forventes sat i drift i 2020 med en forventet levetid på ca. 30 år. Det samlede undersøgelsesområde fremgår af Figur 1. Figur 1. Undersøgelsesområdet for Bornholm Havmøllepark. 6

7 3.1 Anlæg på havet Bornholm Havmøllepark skal placeres inden for et ca. 45 km² stort undersøgelsesområde, der dækker et område ca km fra kysten syd for Rønne by. Vanddybderne i området varierer fra m. Havmølleparken kan etableres med en kapacitet på op til 50 MW og kan fylde op til 11 km 2 af undersøgelsesområdet. Fakta om projektet på havet Kapacitet Max. 50 MW Møllestørrelser Møllestørrelsen kan variere fra 3 til 10 MW. Miljøvurderingerne udføres på den møllestørrelse som er mest kritisk i forhold til den enkelte miljøparameter. Turbinekapacitet Rotordiameter Totalhøjde Navhøjde Maks. antal 3 MW 112 m 137 m 81 m 16 stk. 10 MW 190 m 220 m 125 m 5 stk. Søkablerne fra havmølleparken til land kan føres ind til kysten i en eller to ca. 500 m brede korridorer, der går fra havmølleparken og ind til samme punkt på kysten sydøst for Rønne by. Projekt- og anlægsbeskrivelse for alle offshore anlæg beskrives i en særskilt rapport (Energinet.dk, 2015). 3.2 Projektaktiviteter der kan påvirke marine forekomster af flagermus Det vurderes at der ikke forekommer påvirkninger af marine forekomster af flagermus under anlægsarbejdet. I driftsfasen kan der opstå problemer med kollisionsrisiko for trækkende flagermus. Der kan tilsvarende opstå kollisionsrisiko, hvis flagermusenes benytter området omkring møllerne som fourageringshabitat. 7

8 3.3 Beskrivelse af påvirkningsgrader Til beskrivelse af projektets påvirkning af naturinteresser på land er anvendt nedenstående terminologi for at beskrive påvirkningens relative størrelse (Tabel 1). Påvirkningens relative størrelse Eksempler på dominerende effekter Afværgeforanstaltning Positive påvirkninger Væsentlig negativ påvirkning Moderat negativ påvirkning Mindre negativ påvirkning Ubetydelig påvirkning og neutral / uden påvirkning Der forekommer påvirkninger, som har et stort omfang og/eller langvarig karakter, er hyppigt forekommende eller sandsynlige, og der vil være mulighed for irreversible skader i betydeligt omfang. Der forekommer påvirkninger, som enten har et relativt stort omfang eller langvarig karakter (f.eks. i hele anlæggets levetid), sker med tilbagevendende hyppighed eller er relativt sandsynlige og måske kan give visse irreversible, men helt lokale skader på eksempelvis bevaringsværdige kultur- eller naturinteresser. Der forekommer påvirkninger, som kan have et vist omfang eller kompleksitet, en vis varighed ud over helt kortvarige effekter, og som har en vis sandsynlighed for at indtræde, men med stor sandsynlighed ikke medfører irreversible skader. Der forekommer småpåvirkninger, som er lokalt afgrænsede, ukomplicerede, kortvarige eller uden langtidseffekt og helt uden irreversible effekter. Ingen Påvirkning der anses for så alvorlig, at man bør overveje at ændre projektet eller gennemføre afværgeforanstaltninger for at mindske denne påvirkning. Påvirkning af en grad, hvor afværgeforanstaltninger overvejes. I nogle tilfælde anbefales afværgeforanstaltninger ikke gennemført. Påvirkning af en grad, hvor det er usandsynligt, at afværgeforanstaltninger er nødvendige. Påvirkninger der anses for så små, at de ikke er relevante at tage højde for ved implementering af projektet. Tabel 1. Oversigt over sammenhængen mellem påvirkningsgrad og brug af afværgeforanstaltninger. Alle påvirkninger, der nævnes i rapporten, er negative, medmindre andet specifikt er nævnt. 8

9 4 BAGGRUND 4.1 Metode Feltundersøgelser I afsnit 4.3 er de anvendte metoder til denne undersøgelse beskrevet. For en gennemgang af omfanget af det gennemførte feltarbejde i undersøgelserne i perioderne ultimo april til primo maj samt medio august til ultimo september 2014 henvises til afsnit Eksisterende viden Det er en nødvendighed at supplere den viden som opnås gennem undersøgelserne af den marine forekomst af flagermus med eksisterende viden fra andre kilder: o Oplysninger fra basisanalyser om eventuelle Natura 200-områder. o Habitathåndbogen (Søgaard & Asferg, 2007) o Dansk Pattedyratlas (Baagøe & Jensen, Dansk Pattedyr Atlas, 2007) o Danish bats (Mammalia: Chrioptera): Atlas and analysis of distribution, occurrence and abundance. (Baagøe, 2001) o Overvågning af arter , NOVANA (Søgaard, et al., 2013) o Bat diversity and wind power investigations required for risk assessments in Denmark and Sweden (Ahlén & Baagøe, 2014) o Bats and offshore wind turbines studied in southern Scandinavia (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) o Behaviour of Scandinavian bats during migration and foraging at sea (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) o Use of ultrasound detectors for bat studies in Europe. Experience from field identification, surveys, and monitoring (Ahlén & Baagøe, 1999). o Bornholms flagermus status 2010 (Baagøe, Bornholms flagermus - status 2010, 2011) o Dværgflagermus (Pipistrellus pipistrellus) første sikre fund på Bornholm og lidt om de andre Pipistrellus-arter (Baagøe & Fjederholt, 2014). o Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder (Møller, Baagøe, & Degn, 2013). 4.2 Regelgrundlag/lovgivning Denne rapport tager især udgangspunkt i love, EU-direktiver og vejledninger, som nævnes i det følgende Habitatdirektivet Habitatdirektivet har til formål at sikre/forbedre biodiversiteten i EU s medlemslande ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen af arter og naturtyper, der er af betydning for EU. Direktivets bestemmelser er primært implementeret i dansk lov gennem bestemmelserne i habitatbekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2007). Habitatdirektivets beskyttelsesbestemmelser omfatter dels udpegning af de særlige beskyttelsesområder kaldet Habitatområder og dels direktivets artsbeskyttelse. Bestemmelserne er nærmere forklaret i vejledning til habitatbekendtgørelsen (Naturstyrelsen, 2011). Artsbeskyttelsen Habitatdirektivets artsbeskyttelse pålægger medlemslandene at sikre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Habitatområder eller udenfor. Disse arter fremgår af direktivets bilag IV, og de kaldes derfor ofte for bilag IV-arter. Beskyttelsen indebærer bl.a. forbud mod at beskadige og ødelægge yngle- og rasteområder for arterne. 9

10 Bilag IV-arterne undersøges i hele undersøgelsesområdet for at vurdere projektets påvirkning af disse. Ved risiko for negativ påvirkning af bilag IV-arterne skal der indbygges afværgeforanstaltninger i projektet for at sikre, at områdets økologiske funktion for bilag IVarterne vil blive opretholdt. 4.3 Beskrivelse af feltundersøgelser Herunder følger beskrivelsen af undersøgelsen som den er beskrevet i bidraget til scoping (Fjederholt, 2014) Forårsundersøgelse Langs kysten: Der foretages i perioden for forårstræk (medio april til medio maj) lytninger til fods på udvalgte steder på kyststrækningen fra Rønne Havn til Arnager. Det er kendt at flagermus fouragerer under trækket og derfor vil oplagte fourageringsområder nær kysten ligeledes blive aflyttet. Planlægningen foregår i samarbejde med Hans J. Baagøe. Til lytningerne benyttes højkvalitetsdetektoren D1000x (Pettersson Elektronik AB, Uppsala, Sverige). På strækningen placeres der ligeledes 6 automatiske ultralydsdetektorer af høj kvalitet (D500x, Pettersson Elektronik AB, Uppsala, Sverige). Det er vigtigt af detektorer og bokse er af højeste kvalitet for at sikre den bedste artsbestemmelse. Den endelige placering af de automatiske lyttebokse vil først blive fastlagt efter en besigtigelse af området og en vurdering af de faktuelle forhold. En optimal placering er essentiel for at få en optimal dækning af alle potentielt forekommende arters aktivitet. Derfor kan det på baggrund af en tidligere nats optagelse være nødvendigt at relokere en eller flere lyttebokse. Lytning og optagelser udføres om natten i perioden for forårstræk (medio april til medio maj) fordelt på 2 sessioner. Ved hver session lyttes og optages der i et forløb fordelt over 2-3 nætter. Der foretages således i alt 4-6 lytninger og optagelser på kysten. De automatiske ultralydsdetektorer placeres i området inden solnedgang og selve lytningen begynder kort inden solnedgang og fortsætter til solopgang idet det må forventes at flagermus der er trukket ud fra den tysk/polske kyst om aftenen først vil nå frem til Bornholm ret sent på natten Sensommer-/efterårsundersøgelse Langs kysten: I perioden for efterårstræk (medio august til ultimo september) blev der foretaget lytninger til fods på udvalgte steder på kyststrækningen fra Rønne Havn til Arnager disse lytninger bliver udført på samme måde som i forårsdelen (se afsnit 4.3.1). Lytning og optagelser udføres om natten i perioden for efterårstræk (medio august til ultimo september) fordelt på 3 sessioner. Ved hver session lyttes og optages der i et forløb fordelt over 2-3 nætter. Der foretages således i alt lytninger og optagelser på kysten. For at opnå størst sandsynlighed for at ramme trækkets optimum fordeles sessionerne spredt igennem perioden. De automatiske ultralydsdetektorer placeres i området inden solnedgang og selve lytningen begynder kort inden solnedgang og fortsætter til solopgang idet det må forventes at flagermus der er trukket ud fra svenskekysten om aftenen først vil nå frem til Bornholm ret sent på natten. Til havs: Der foretages i perioden for efterårstræk (medio august til ultimo september) lytninger til havs i projektområdet for havmølleparken. Til lytningerne benyttes højkvalitetsdetektoren D1000x (Pettersson Elektronik AB, Uppsala, Sverige) med den automatiske ultralydsdetektor D500x (Pettersson Elektronik AB, Uppsala, Sverige) som supplement. Undersøgelsen af projektområdet og områdets omgivelser foretages ved hjælp af natlige transektsejladser med båd på kryds og tværs af projektområdet med lav hastighed 10

11 således at lytningerne ikke forstyrres af støj fra motor mm. Sejladserne finder sted hele natten med hovedvægt på timerne efter midnat. Sejladserne skal finde sted den første nat med optimale vejrbetingelser, der efterfølger en periode med dårligere vejrbetingelser. Generelt er vejrbetingelserne bedre jo svagere vinden er. Der er oplysninger om vejrforhold på de enkelt undersøgelsesnætter i Bilag 3. Lytning og optagelser udføres om natten i perioden for efterårstræk (medio august til ultimo september) fordelt på 3 sessioner. Ved hver session lyttes og optages der i et forløb fordelt over 2-3 nætter. Der foretages således i alt 6-9 lytninger. For at opnå størst sandsynlighed for at ramme trækkets optimum fordeles sessionerne spredt igennem perioden. Transektsejladserne skal som udgangspunkt udføres på nætter med optimale vejrbetingelser, som udgøres af vindstyrker under 5-6 m/s og uden kraftig regn. Om muligt ville det være optimalt, hvis alle 3 sessioner kan foretages efter en periode med dårligt vejr i perioden, hvor der er størst sandsynlighed for et massivt træk ud fra Svenskekysten og dermed passage i projektområdet. Vejforhold på de enkelte undersøgelsesnætter fremgår af vedlagte Bilag 3. I forbindelse med transektsejladserne undersøges der for større insektansamlinger i projektområdet. 11

12 5 EKSISTERENDE FORHOLD Den følgende beskrivelse af eksisterende viden er skrevet med baggrund i tilgængelige informationer om forekomster af flagermus til havs i området omkring Bornholm og Østersøen generelt (Ahlén & Baagøe, 2014) (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) (Baagøe, 2001) (Baagøe & Jensen, 2007) (Møller, Baagøe, & Degn, 2013). 5.1 Eksisterende viden I dette afsnit opsummeres relevante oplysninger fra andre kilder end de gennemførte undersøgelser, f.eks. forekomsten af beskyttede arter. Opsummeringen gælder hele undersøgelsesområdet. I de tilfælde, hvor der omtales forekomster af arter i kvadrater, henvises til det 10x10 km kvadratnet i Danmark, som er anvendt i flere af de landsdækkende kortlægninger, der er henvist til (Baagøe & Jensen, 2007) Flagermus på Bornholm, særligt ved kysten ud for undersøgelsesområdet. På Bornholm er flagermusfaunaen velundersøgt og Bornholm er en af de danske landsdele med den højeste biodiversitet af flagemus. Hele 14 ud af 17 arter er registreret. De fleste arter med en fast forekomst på øen, men artsammensætningen er andeledes end i resten Danmark (Baagøe, 2001) (Baagøe, 2011) (Baagøe, 2012) (Baagøe & Jensen, 2007) (Baagøe & Fjederholt, 2014). Ifølge Dansk Pattedyratlas og Forvaltningsplan for flagermus er følgende arter registreret i de kvadrater, som lytterområderne berører eller i disses nabokvadrater (Baagøe & Jensen, Dansk Pattedyr Atlas, 2007) (Møller, Baagøe, & Degn, 2013). o Sydflagermus (Eptesicus serotinus) o Brandts flagermus (Myotis brandtii) o Vandflagermus (Myotis daubentonii) o Skægflagermus (Myotis mystacinus) o Frynseflagermus (Myotis nattereri) o Brunflagermus (Nyctalus noctula) o Troldflagermus (Pipistrellus nathusii) o Brun langøret flagermus (Plecotus auritus) o Skimmelflagermus (Vespertilio murinus) Damflagermus er registeret i et tilgrænsende kvadrat, men der formodes ikke at være en fast bestand på Bornholm, da der kun har været relativt få fund Flagermus på træk Der foregår et omfattende efterårstræk af flagermus tværs over Østersøen i august og september måned fra sydspidserne af Gotland, Øland, punkter på den sydsvenske kyst samt tilsvarende punkter på syddanske kyster er beskrevet i (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009). Et tilsvarende forårstræk fra de tyske og polske kyster er ligeledes beskrevet i (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) Af de arter, som observeres som regulære trækkere, i meget store mængder, kan nævnes dværg-, trold- og brunflagermus. Men hele 13 af de flagermusarter der er registeret i Sverige og Danmark kan træffes med forøget aktivitet ved særlige udflyvningspunkter på de svenske kyster. (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009). At trækkende og strejfende flagermus rammer eller passerer Bornholm er der ingen tvivl om (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) (Baagøe, 2001) (Baagøe, 2011) (Baagøe & Jensen, 2007). Under efterårsbesøg gennem de seneste tre årtier har Hans J. Baagøe observeret kraftig forøget aktivitet af troldflagermus og brunflagermus ved kysten syd for Nexø og ved Dueodde er der blevet observeret udtræk af et mindre antal vand- og troldflagermus 12

13 (Baagøe, 2011). Under sejladser ved Bornholms nordøstkyst ud for Gudhjem og Rø i 2008 blev der af Hans J. Baagøe observeret flere eksemplarer af trækkende trold- og vandflagermus. I løbet af forsommeren i 2013 er der på sydkysten af Bornholm observeret forøget aktivitet af troldflagermus samt de første fund af dværgflagermus. Der kan for begge arters vedkommende være tale om dyr på træk (Baagøe & Fjederholt, 2014). 5.2 Resultater og generel beskrivelse af undersøgelse Omfanget af undersøgelserne i form af feltnætter fremgår af Tabel 2. For en generel beskrivelse af undersøgelserne henvises til afsnit Undersøgelses lokaliteternes placering fremgår af Figur 2, Figur 3 og Figur 4. Undersøgelsernes resultater fremgår af afsnit For en særligt detaljeret oversigt af resultater henvises der til det vedlagte materiale (Bilag 1 og 2). Antal feltnætter Lok. Forår Efterår SUM Bokse Kyst (primær) Hav Kyst (sekundær) Tabel 2. Undersøgelsens omfang. Af tabellen fremgår de udførte lyttenætter i forbindelse med undersøgelsen. Antallet af feltnætter i de enkelte kolonner kan ikke summeres. De fleste nætter er flere af aktiviteterne fundet stedsamtidig f.eks. er der på nætter hvor boksene er blevet udlagt ligeledes blevet lyttet i de primære og/eller sekundære lytteområder. Der blev i alt brugt 26 feltnætter på undersøgelsen Generel beskrivelse af undersøgelserne På kysten I forårsperioden blev der lyttet i alt seks nætter på to sessioner. Én i ultimo april og én i primo maj. I de primære lytteområder (se Figur 2) blev der ikke fundet forøget aktivitets niveau af flagermus som kunne indikere tilstedeværelsen af et træk. Det er kendt at flagermus på træk fouragerer undervejs, men ved oplagte fourageringslokaliteter blev der heller ikke fundet væsentlig aktivitetsforøgelse der kunne påvise tilstedeværelsen af flagermustræk i større stil. Der blev dog i begge sessioner registreret tilstedeværelsen af brun-, trold-, og dværgflagermus, som er de tre arter, der er blevet observeret trækkende over Østersøen i de største mængder. Dværgflagermusen er aldrig fundet i dette område i yngletiden og dette antyder at der formentlig er en diffus passage af trækkende flagermus på denne del af Bornholms sydkyst. I efterårsperioden blev der i alt lyttet i 17 nætter fordelt på seks sessioner i både de primære og sekundære lytteområder fordelt på perioden medio august til ultimo september. Resultaterne med relativ lav aktivitet i det primære lytteområder gør sig også gældende i sessionerne i efterårsdelen. I denne undersøgelsesdel blev der udover de primære lytteområder også undersøgt en række sekundære lytteområder (se Figur 4) som tidligere er kendt for at have aktivitet af flagermus i træktiden. Området syd for Nexø var af særlig interesse, da der her før var observeret trækkende troldflagermus. Men området er også kendt for at have en ynglende bestand af troldflagermus i nærheden. Stationær aktivitet var også det, der blev registeret ved de første par lytninger i medio august og ultimo august. Medio september blev der under både lytning på sydvest kysten og samtidig med sejlads i undersøgelsesområdet, bl.a. ved hjælp af en strategisk udlægning af lyttebokse således at der kunne gives en indikation af flugtadfærden, registeret trækadfærd i området syd for Nexø. Men især ved observationer i området af en unidirektionel flugtretning fra mange individer af både brun- og troldflagermus på to forskellige nætter kunne det konstateres at trækket af flagermus var i gang, mens at der for undersøgelsesområdet og sydvestkysten kun var tale om et diffust træk. Ved de andre sekundære lytteområder blev der ikke fundet megen aktivitet af flagermus. 13

14 Til havs: Der blev forsøgt at gennemføre sessioner til havs i alt fire gange. Vejret i og omkring undersøgelsesområdet viste sig at være særdeles omskifteligt vejrforholdene viste sig vanskelige at forudsige, selv inden for intervaller af seks timer kunne der være kraftige ændringer i havprognoserne. Dette besværliggjorde planlægningen af at komme ud på de helt optimale nætter. Endvidere var store perioder af august og september præget af vind fra en sydøstlig retning, hvilket viste sig at være en særdeles ugunstig vindretning for sejladserne. Det resulterede i, at selvom det blev forsøgt at gennemføre sessioner til havs i alt fire gange så lykkedes det kun at komme ud i tre af sessionerne og i alt seks nætter blev der lyttet i og omkring undersøgelsesområdet (se Figur 3). Grunden til at der ikke kun er blevet lyttet i selve undersøgelsesområdet er at det må formodes at trækkende flagermus til havs ikke følger helt faste lineære trækruter. Trækruten kan formodentlig påvirkes af flere faktorer, men især af vejrliget (vindretningen). Derfor ville forekomsten af trækkende flagermus i umiddelbarnærhed (et par kilometer) af undersøgelsesområdet betyde at trækket efter al sandsynlighed også ville kunne findes inde over selve feltet. Under sejladserne blev der fundet aktivitet af flagermus i to nætter fordelt på to forskellige sessioner. I selve undersøgelsesområdet blev der registeret vandflagermus, brunflagermus og troldflagermus. Uden for undersøgelsesområdet blev der registreret vandflagermus. Antallet af registreringer var meget små, men det vigtige resultat er, at der forekommer et (muligvis kun diffust) træk af tre arter af flagermus i området. 14

15 Figur 2 Primære lyttelokaliteter og bokspositioner. 15

16 Figur 3. Lyttespor til havs ved undersøgelsesområdet. 16

17 Figur 4. Sekundære lyttelokaliteter 17

18 5.2.2 Resultat af undersøgelser På baggrund af de udførte undersøgelser er resultaterne opsummeret, som det fremgår af nedenstående tabel (Tabel 3). Lok. Naturtype Forekomst af bilag IV-arter Kommentar Boks 0 Kyst Frynseflagermus Vandflagermus Brunflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Myotis sp. I løbet af både forårsdelen og efterårsdelen af undersøgelsen blev der ikke fundet kraftig forøgelse i aktivitet. Der er dog blevet registreret tilstedeværelsen af brun-, trold-, og dværgflagermus, som er de tre arter, der er blevet observeret trækkende over Østersøen i de største mængder (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) (Baagøe, 2011) (Ahlén & Baagøe, 2014). Dværgflagermusen er aldrig fundet i dette område i yngletiden og dette antyder at der formentlig er en diffus passage af trækkende flagermus på denne del af Bornholms sydkyst (Baagøe & Jensen, 2007) (Baagøe, 2011) (Baagøe & Fjederholt, 2014). Boks 1 Kyst/ bevoksning ingen Denne boks position blev kun benyttet to nætter på grund af mangel af aktivitet fra flagermus samt megen aktivitet fra publikum. Boks 2 Kyst Sydflagermus Vandflagermus Frynseflagermus Brunflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Myotis sp I løbet af både forårsdelen og efterårsdelen af undersøgelsen blev der ikke fundet kraftig forøgelse i aktivitet. Der er dog blevet registreret tilstedeværelsen af brun-, trold-, og dværgflagermus, som er de tre arter, der er blevet observeret trækkende over Østersøen i de største mængder (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) (Baagøe, 2011) (Ahlén & Baagøe, 2014). Dværgflagermusen er aldrig fundet i dette område i yngletiden og dette antyder at der formentlig er en diffus passage af trækkende flagermus på denne del af Bornholms sydkyst (Baagøe & Jensen, 2007) (Baagøe, 2011) (Baagøe & Fjederholt, 2014). Boks 3 Kyst/ bevoksning Sydflagermus Frynseflagermus Brandts/skægflag ermus Brunflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Myotis sp. I løbet af både forårsdelen og efterårsdelen af undersøgelsen blev der ikke fundet kraftig forøgelse i aktivitet. Der er dog blevet registreret tilstedeværelsen af brun-, trold-, og dværgflagermus, som er de tre arter, der er blevet observeret trækkende over Østersøen i de største mængder (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) (Baagøe, 2011) (Ahlén & Baagøe, 2014). Dværgflagermusen er aldrig fundet i dette område i yngletiden og dette antyder at der formentlig er en diffus passage af trækkende flagermus på denne del af Bornholms sydkyst (Baagøe & Jensen, 2007) (Baagøe, 2011) (Baagøe & Fjederholt, 2014). Boks 4 Kyst/ bevoksning Sydflagermus Frynseflagermus Brandts/skægflag ermus Brunflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Langøret flagermus I løbet af både forårsdelen og efterårsdelen af undersøgelsen blev der ikke fundet kraftig forøgelse i aktivitet. Der er dog blevet registreret tilstedeværelsen af brun-, trold-, og dværgflagermus, som er de tre arter, der er blevet observeret trækkende over Østersøen i de største mængder (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) (Baagøe, 2011) (Ahlén & Baagøe, 2014). Dværgflagermusen er aldrig fundet i dette område i yngletiden og dette antyder at der formentlig er en diffus passage af trækkende flagermus på denne del af Bornholms sydkyst (Baagøe & Jensen, 2007) (Baagøe, 2011) (Baagøe & Fjederholt, 2014). Myotis sp. Boks 5 Skrænt Vandflagermus Frynseflagermus Brunflagermus I løbet af både forårsdelen og efterårsdelen af undersøgelsen blev der ikke fundet kraftig forøgelse i aktivitet. Der er dog blevet registreret tilstedeværelsen af brun-, trold-, og dværgflagermus, som er de tre arter, der er blevet observeret trækkende over 18

19 Lok. Naturtype Forekomst af bilag IV-arter Kommentar Troldflagermus Dværgflagermus Myotis sp. Østersøen i de største mængder (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) (Baagøe, 2011) (Ahlén & Baagøe, 2014). Dværgflagermusen er aldrig fundet i dette område i yngletiden og dette antyder at der formentlig er en diffus passage af trækkende flagermus på denne del af Bornholms sydkyst (Baagøe & Jensen, 2007) (Baagøe, 2011) (Baagøe & Fjederholt, 2014). Boks 6 Skrænt Sydflagermus Frynseflagermus Brunflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Myotis sp. I løbet af både forårsdelen og efterårsdelen af undersøgelsen blev der ikke fundet kraftig forøgelse i aktivitet. Der er dog blevet registreret tilstedeværelsen af brun-, trold-, og dværgflagermus, som er de tre arter, der er blevet observeret trækkende over Østersøen i de største mængder (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) (Baagøe, 2011) (Ahlén & Baagøe, 2014). Dværgflagermusen er aldrig fundet i dette område i yngletiden og dette antyder at der formentlig er en diffus passage af trækkende flagermus på denne del af Bornholms sydkyst (Baagøe & Jensen, 2007) (Baagøe, 2011) (Baagøe & Fjederholt, 2014). Kyst (Primær) Kyststrækni ng og bevoksning. Sydflagermus Vandflagermus Frynseflagermus Brandt/skægflage rmus Brunflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Myotis sp. I løbet af både forårsdelen og efterårsdelen af undersøgelsen blev der ikke fundet kraftig forøgelse i aktivitet. Der er dog blevet registreret tilstedeværelsen af brun-, trold-, og dværgflagermus, som er de tre arter, der er blevet observeret trækkende over Østersøen i de største mængder (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) (Baagøe, 2011) (Ahlén & Baagøe, 2014). Dværgflagermusen er aldrig fundet i dette område i yngletiden og dette antyder at der formentlig er en diffus passage af trækkende flagermus på denne del af Bornholms sydkyst (Baagøe & Jensen, 2007) (Baagøe, 2011) (Baagøe & Fjederholt, 2014). Indland (Primær) Bevoksning og søer Vandflagermus Frynseflagermus Brandts/skæg flagermus Brunflagermus Myotis sp I løbet af både forårsdelen og efterårsdelen af undersøgelsen blev der ikke fundet kraftig forøgelse i aktivitet. Der er dog blevet registreret tilstedeværelsen af brun-, trold-, og dværgflagermus, som er de tre arter, der er blevet observeret trækkende over Østersøen i de største mængder (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) (Baagøe, 2011) (Ahlén & Baagøe, 2014). Dværgflagermusen er aldrig fundet i dette område i yngletiden og dette antyder at der formentlig er en diffus passage af trækkende flagermus på denne del af Bornholms sydkyst (Baagøe & Jensen, Dansk Pattedyr Atlas, 2007) (Baagøe, Bornholms flagermus - status 2010, 2011) (Baagøe & Fjederholt, 2014). Hav Hav Vandflagermus Troldflagermus Brunflagermus Under sejladserne blev der registreret flagermus i undersøgelsesområdet. Der forekommer således et træk af flagermus i området. Om end det må vurderes at der generelt er tale om et træk som er meget diffust og begrænset til yderst få nætter med optimalt vejrlig. Kyst (Sekundær) Kyststrækni nger Sydflagermus Vandflagermus Frynseflagermus Brandts/skæg flagermus Brunflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Myotis sp. Området syd for Nexø var af særlig interesse, da der her flere gange i tidligere år var observeret trækkende troldflagermus. Men området er også kendt for at have en ynglende bestand af troldflagermus i nærheden (Baagøe, 2001) (Baagøe & Jensen, 2007) (Baagøe, 2011). Stationær aktivitet var også det, der blev registeret ved de første par lytninger i medio august og ultimo august. Medio september blev der b.la. ved hjælp af en strategisk udlægning af lyttebokse, således at der kunne gives en indikation af flugtadfærden, registeret træk adfærd i området syd for Nexø.(estimeret antal : >>100 individer) Men især ved observationer i området af en unidirektionel flugtretning fra mange individer af både brun- og troldflagermus på to forskellige nætter kunne det 19

20 Lok. Naturtype Forekomst af bilag IV-arter Kommentar konstateres at trækket af flagermus var i gang. Ved de andre sekundære lytteområder blev der ikke fundet megen aktivitet af flagermus. Tabel 3. Resultat af feltundersøgelser udført i Tabel 4. Oversigt over minimumsestimater for de registrerede arter som er observeret med håndholdt detektor (Bilag 2) 20

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Formål: At få indsigt i forekomsten af flagermus i 90 punkter fordelt på både Tofte Skov og Høstemark. Metode og tilknyttede kommentarer: Automatiske

Læs mere

Flagermus Chiroptera sp. teknisk anvisning til ekstensiv overvågning

Flagermus Chiroptera sp. teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard & Hans J. Baagøe Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr: Titel: Overvågning af flagermus

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

RAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2

RAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2 Vejdirektoratet 26. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Grontmij Carl Bro A/S Kontrolleret af MAC Godkendt af MXJ RAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2 Flagermus

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6 Grontmij Carl Bro A/S 7. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Morten Christensen, Carl Bro Kontrolleret af Jakob Ingerslev, Carl Bro Godkendt af Maria Christensen og Mette Jeppesen, NIRAS Granskoven

Læs mere

Titel: Overvågning af flagermus Chiroptera sp.

Titel: Overvågning af flagermus Chiroptera sp. Chiroptera sp. Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Forfattere: Bjarne Søgaard¹ & Hans J. Baagøe² ¹ Institut for Bioscience, Aarhus Universitet ² Statens Naturhistoriske Museum Henvisning

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Rekvirent: Københavns Kommune Dato: 2. udgave 16. august 2005 Feltarbejde: John Frisenvænge og

Læs mere

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013 1 Velkommen Præsentation af deltagere Jan Havsager, Stine Rabech Nielsen, Hanne Haxholm Jensen, Betina Haugaard

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Forvaltningsplan for flagermus

Forvaltningsplan for flagermus Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

BILAG IV-ARTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

BILAG IV-ARTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 18 BILAG IV-ARTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 18 BILAG IV-ARTER 1312 18.1 Bilag IV-arter på Lolland 1312 18.2 Bilag-IV arter på Fehmarn 1320 18.3 Bilag-IV

Læs mere

Notat: Vedr. flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej øst juli-september 2011

Notat: Vedr. flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej øst juli-september 2011 Notat: Vedr. flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej øst juli-september 2011 Hermed fremsendes et notat som beskriver den foretagne registrering af flagermus ved den

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA

2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA AFGØRELSE i sag om Syddjurs

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Natur og overfladevand - Fagnotat, februar 2012 Udgivet: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar 2012 Martin Hesselsøe, Per Klit Christensen, John Frisenvænge, Amphi Consult ApS, og Maria Christensen,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget. Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde

Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget. Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde Landdistriktsprogram 2007-2013 Jordbrugeren har traditionelt

Læs mere

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK JUNI 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT - NATUR ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009

Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009 Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009 Rekvirent: Københavns Kommune, Center for Park & Natur v/ Ayla Gretoft Dato: 3. udgave 29. april

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Att: John Mønsted / Susanne GregersenKeld Andersen 10. januar 2013 J. nr. LIFE02/ef.: LCA Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 787-1 er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport.

Kommuneplantillæg nr. 787-1 er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport. Thisted Kommune Teknisk Forvaltning 7760 Hurup Thy Vedr.: Kommuneplan samt vindmølleplan Foreningen imod kæmpevindmøller ved Nørhå Sø (i det følgende kaldet foreningen) har følgende indsigelser og bemærkninger

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Saqsnr: acjsnr: Matr.nr: < } / 0 ar 0^5.

Saqsnr: acjsnr: Matr.nr: < } / 0 ar 0^5. Saqsnr: acjsnr: Matr.nr: < } / 0 ar 0^5. By- og Miljøforvaltningen Byggesagsafdelingen Rosenkæret 39,2860 Søborg Telefon:.39 57 5910 E-mail: byggesag@gladsaxe.dk Niels Christophersen Rolighedsvej 23 B

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk og fbe-ees03@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 026053-2012 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Bæredygtig skovdrift. Vejledning om tilskud til særlig drift

Bæredygtig skovdrift. Vejledning om tilskud til særlig drift Bæredygtig skovdrift Vejledning om tilskud til særlig drift 2014 Titel: Bæredygtig skovdrift. Vejledning om tilskud til særlig drift. Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Supplerende udtalelse om flagermus i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 2, Nordskovvejen med nye tilføjelser.

Supplerende udtalelse om flagermus i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 2, Nordskovvejen med nye tilføjelser. 1 Supplerende udtalelse om flagermus i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 2, Nordskovvejen med nye tilføjelser. Formålet med dette supplerende notat er at vurdere en række tiltag vedr. den projekterede

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE

FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Der var engang i 1872 Storm surge flood of 13 November 1872 in Denmark In Rødby and

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4 Kortlægning af vindenergipotialet på Fyn Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund.... 4 Anvendelse af kortlægningen.... 4 Kortlægning og ikke planlægning.... 4 2. Status for vindenergi Status for vindenergien

Læs mere

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853)

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høringsbrev Vandløbsrestaureringsprojekt

Læs mere

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads.

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads. Silkeborg Kajak- og Cykeludlejning v Summits APS Åhave Allé 7 8600 Silkeborg Att. Per Kristensen 12. maj 2015 Tilladelse til udlejning af fartøjer på timebasis Silkeborg Kommune meddeler hermed Silkeborg

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG.

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG. PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Titel: Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Udgivet i 2010 af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Mern Å Vandløbsrestaurering Projektforslag 8. september 2011 Version : 5 Sagsnr. : 103557 Projektleder : CTH Udarbejdet af : RPBA/ANCH/MIKR Godkendt af : KARA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Lars Storm Jørgen Bendtsen Danmarks Miljøundersøgelser Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN

15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN Afgørelse i sag om Varde

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse - baggrundsrapport Socioøkonomi PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Version Endelig udkast Dokument

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 Stenrev:

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen.

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen. Hovedstadens Letbane Metrovej 5 2300 København S Sendt til: kra@geo.dk Dato: 10-06-2015 Ref: SUSAG J.nr.: 20140910190 Tilladelse til udførelse af 6 boringer til undersøgelser forud for etablering af Letbanen.

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Undersøgelse af flagermuskasser.

Undersøgelse af flagermuskasser. Undersøgelse af flagermuskasser. Tekst og fotos: Viggo Lind Naturskolen april 2010 I april 2009 blev der opsat 20 nye flagermuskasser i Tarup-Davinde området. Fem større flagermuskasser var blevet sat

Læs mere

Enkelt månerude Botrychium simplex teknisk anvisning til intensiv overvågning

Enkelt månerude Botrychium simplex teknisk anvisning til intensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Peter Wind og Thomas Eske Holm Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr: A30 Version: 1.3

Læs mere

Faculty of Science & Technology Landbruget I Landskabet. Biodiversitet

Faculty of Science & Technology Landbruget I Landskabet. Biodiversitet Biodiversitet Forøgelse af naturindholdet på én landbrugsbedrift i Norddjurs kommune -> udfordringer og muligheder v. botaniker Peter Wind Aarhus Universitet Institut for Delprojektets baggrund og formål

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience Hvorfor er kvælstofudledning et problem i vandmiljøet? Kort beskrivelse af sammenhængen mellem kvælstofudledning til vandmiljøet og natur- og miljøeffekter Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Overblik over søgemulighederne i Danmarks Naturdata På søgefanebladene kan du kombinere søgekriterier for geografisk område, tidsperiode, arter,

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere