Energinet.dk. April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK. VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af flagermus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energinet.dk. April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK. VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af flagermus"

Transkript

1 Energinet.dk April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af flagermus

2 PROJEKT: BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af flagermus (under ATR10) Energinet.dk Projekt nr.: M496 Version 6. ( ) Feltarbejde udført af: Esben T. Fjederholt, med rådgivning fra Hans J. Baagøe vedr. oprindeligt projektdesign og identifikation af flagermuslyde. Forside: Undersøgelsesområdet sydvest for Bornholm og udførte havtransekt undersøgelser. Kort: Jakob Hassingboe (Amphi Consult) Kontrolleret af: Martin Hesselsøe (Amphi Consult) Amphi Consult biologisk rådgivning og planlægning. Amphi Consult har siden 1993 udført undersøgelser, vurderinger, rådgivning og planlægning inden for biologi og natur. Vi arbejder i hele Danmark og mange lande i Europa (fx Tyskland, Polen, Sverige og Baltikum) Læs mere om vores arbejde på

3 Indholdsfortegnelse: 1 SAMMENFATNING INDLEDNING Formål PROJEKTBESKRIVELSE Anlæg på havet Projektaktiviteter der kan påvirke marine forekomster af flagermus Beskrivelse af påvirkningsgrader BAGGRUND Metode Regelgrundlag/lovgivning Beskrivelse af feltundersøgelser EKSISTERENDE FORHOLD Eksisterende viden Resultater og generel beskrivelse af undersøgelse REFERENCER...22 BILAG 1. DATAOVERSIGT FRA AUTOMATISKE BOKSE...23 BILAG 2. DATAOVERSIGT FRA HÅNDHOLDTE DETEKTORER D1000X...23 BILAG 3. DATAOVERSIGT VEJRFORHOLD...23

4 1 SAMMENFATNING Formålet med denne baggrundsrapport er at skabe et overblik over forekomster af flagermus ved Bornholm Havmøllepark. Som en del af miljøvurderingen er der foretaget feltundersøgelser i foråret og sensommeren i Der er fundet aktivitet af tre flagermusarter i det marine undersøgelsesområde. Flagermusene er observeret i små mængder. Undersøgelsen har imidlertid entydigt fastslået, at der forekommer træk af flagermus gennem området. Registreringerne til havs blev foretaget i løbet af i alt seks undersøgelsesnætter i augustseptember. På baggrund af resultaterne fra august-september vurderes det, at trækket i det undersøgte område generelt er meget diffust, og begrænset til yderst få nætter med optimalt vejrlig. Der blev ikke udført undersøgelser til havs i forårsperioden. Der er udført i alt 16 supplerende undersøgelsesnætter langs sydvestkysten mellem Rønne og Arnager. Ved disse undersøgelser blev der hverken i forårsperioden eller i efterårsperioden fundet nogen kraftig forøgelse i aktiviteten af flagermus, som kan indikere en større trækaktivitet. Der var i disse områder højest tale om en diffus trækforekomst, mens der ved samtidige undersøgelser i efteråret blev konstateret en massiv trækaktivitet andre steder på Bornholm (ved øens sydøstkyst). 4

5 2 INDLEDNING Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk aftale for perioden Som et led i opfyldelsen af energiaftalen og omstillingen til en grøn energiforsyning skal der inden 2020 opstilles 450 MW kystnære havmølleparker i Danmark. Den 28. november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen 6 områder for kystnære havmølleparker, hvor der skal gennemføres undersøgelser og udbud for i alt 450 MW produktionsmøller samt planlægning for ilandføringsanlæg. De seks områder er Bornholm, Smålandsfarvandet, Sejerø Bugt, Sæby, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Energistyrelsen står for udbuddet af de 450 MW på de seks kystnære havmølleområder. Med pålæg fra Energistyrelsen den 29. januar 2013 skal Energinet.dk varetage og kontrahere udarbejdelse af baggrundsrapporter, konsekvensvurderinger, VVMredegørelser, tilhørende plandokumenter samt udkast til miljørapport for de seks udpegede områder. Arbejdet vil omfatte vurderinger af anlæg og installationer såvel på søterritoriet som på land. Denne rapport omhandler Bornholm Havmøllepark, og gennemgangen skal belyse projektets påvirkning af marine forekomster af flagermus. 2.1 Formål Formålet med denne baggrundsrapport er at skabe overblik over forekomster af flagermus til havs inden for det definerede undersøgelsesområde. De undersøgelser, som afrapporteres, skal bidrage til at skabe et fagligt tilstrækkeligt grundlag for miljøvurderingen i forhold til emnet flagermus til havs. 5

6 3 PROJEKTBESKRIVELSE Bornholm Havmøllepark omfatter etablering af en havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg inklusiv anlæg for nettilslutning på land. Den samlede anlægsperiode forventes at strække sig over en periode på ca. 3½ år fra medio 2016 til ultimo 2019, og havmølleparken forventes sat i drift i 2020 med en forventet levetid på ca. 30 år. Det samlede undersøgelsesområde fremgår af Figur 1. Figur 1. Undersøgelsesområdet for Bornholm Havmøllepark. 6

7 3.1 Anlæg på havet Bornholm Havmøllepark skal placeres inden for et ca. 45 km² stort undersøgelsesområde, der dækker et område ca km fra kysten syd for Rønne by. Vanddybderne i området varierer fra m. Havmølleparken kan etableres med en kapacitet på op til 50 MW og kan fylde op til 11 km 2 af undersøgelsesområdet. Fakta om projektet på havet Kapacitet Max. 50 MW Møllestørrelser Møllestørrelsen kan variere fra 3 til 10 MW. Miljøvurderingerne udføres på den møllestørrelse som er mest kritisk i forhold til den enkelte miljøparameter. Turbinekapacitet Rotordiameter Totalhøjde Navhøjde Maks. antal 3 MW 112 m 137 m 81 m 16 stk. 10 MW 190 m 220 m 125 m 5 stk. Søkablerne fra havmølleparken til land kan føres ind til kysten i en eller to ca. 500 m brede korridorer, der går fra havmølleparken og ind til samme punkt på kysten sydøst for Rønne by. Projekt- og anlægsbeskrivelse for alle offshore anlæg beskrives i en særskilt rapport (Energinet.dk, 2015). 3.2 Projektaktiviteter der kan påvirke marine forekomster af flagermus Det vurderes at der ikke forekommer påvirkninger af marine forekomster af flagermus under anlægsarbejdet. I driftsfasen kan der opstå problemer med kollisionsrisiko for trækkende flagermus. Der kan tilsvarende opstå kollisionsrisiko, hvis flagermusenes benytter området omkring møllerne som fourageringshabitat. 7

8 3.3 Beskrivelse af påvirkningsgrader Til beskrivelse af projektets påvirkning af naturinteresser på land er anvendt nedenstående terminologi for at beskrive påvirkningens relative størrelse (Tabel 1). Påvirkningens relative størrelse Eksempler på dominerende effekter Afværgeforanstaltning Positive påvirkninger Væsentlig negativ påvirkning Moderat negativ påvirkning Mindre negativ påvirkning Ubetydelig påvirkning og neutral / uden påvirkning Der forekommer påvirkninger, som har et stort omfang og/eller langvarig karakter, er hyppigt forekommende eller sandsynlige, og der vil være mulighed for irreversible skader i betydeligt omfang. Der forekommer påvirkninger, som enten har et relativt stort omfang eller langvarig karakter (f.eks. i hele anlæggets levetid), sker med tilbagevendende hyppighed eller er relativt sandsynlige og måske kan give visse irreversible, men helt lokale skader på eksempelvis bevaringsværdige kultur- eller naturinteresser. Der forekommer påvirkninger, som kan have et vist omfang eller kompleksitet, en vis varighed ud over helt kortvarige effekter, og som har en vis sandsynlighed for at indtræde, men med stor sandsynlighed ikke medfører irreversible skader. Der forekommer småpåvirkninger, som er lokalt afgrænsede, ukomplicerede, kortvarige eller uden langtidseffekt og helt uden irreversible effekter. Ingen Påvirkning der anses for så alvorlig, at man bør overveje at ændre projektet eller gennemføre afværgeforanstaltninger for at mindske denne påvirkning. Påvirkning af en grad, hvor afværgeforanstaltninger overvejes. I nogle tilfælde anbefales afværgeforanstaltninger ikke gennemført. Påvirkning af en grad, hvor det er usandsynligt, at afværgeforanstaltninger er nødvendige. Påvirkninger der anses for så små, at de ikke er relevante at tage højde for ved implementering af projektet. Tabel 1. Oversigt over sammenhængen mellem påvirkningsgrad og brug af afværgeforanstaltninger. Alle påvirkninger, der nævnes i rapporten, er negative, medmindre andet specifikt er nævnt. 8

9 4 BAGGRUND 4.1 Metode Feltundersøgelser I afsnit 4.3 er de anvendte metoder til denne undersøgelse beskrevet. For en gennemgang af omfanget af det gennemførte feltarbejde i undersøgelserne i perioderne ultimo april til primo maj samt medio august til ultimo september 2014 henvises til afsnit Eksisterende viden Det er en nødvendighed at supplere den viden som opnås gennem undersøgelserne af den marine forekomst af flagermus med eksisterende viden fra andre kilder: o Oplysninger fra basisanalyser om eventuelle Natura 200-områder. o Habitathåndbogen (Søgaard & Asferg, 2007) o Dansk Pattedyratlas (Baagøe & Jensen, Dansk Pattedyr Atlas, 2007) o Danish bats (Mammalia: Chrioptera): Atlas and analysis of distribution, occurrence and abundance. (Baagøe, 2001) o Overvågning af arter , NOVANA (Søgaard, et al., 2013) o Bat diversity and wind power investigations required for risk assessments in Denmark and Sweden (Ahlén & Baagøe, 2014) o Bats and offshore wind turbines studied in southern Scandinavia (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) o Behaviour of Scandinavian bats during migration and foraging at sea (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) o Use of ultrasound detectors for bat studies in Europe. Experience from field identification, surveys, and monitoring (Ahlén & Baagøe, 1999). o Bornholms flagermus status 2010 (Baagøe, Bornholms flagermus - status 2010, 2011) o Dværgflagermus (Pipistrellus pipistrellus) første sikre fund på Bornholm og lidt om de andre Pipistrellus-arter (Baagøe & Fjederholt, 2014). o Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder (Møller, Baagøe, & Degn, 2013). 4.2 Regelgrundlag/lovgivning Denne rapport tager især udgangspunkt i love, EU-direktiver og vejledninger, som nævnes i det følgende Habitatdirektivet Habitatdirektivet har til formål at sikre/forbedre biodiversiteten i EU s medlemslande ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen af arter og naturtyper, der er af betydning for EU. Direktivets bestemmelser er primært implementeret i dansk lov gennem bestemmelserne i habitatbekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2007). Habitatdirektivets beskyttelsesbestemmelser omfatter dels udpegning af de særlige beskyttelsesområder kaldet Habitatområder og dels direktivets artsbeskyttelse. Bestemmelserne er nærmere forklaret i vejledning til habitatbekendtgørelsen (Naturstyrelsen, 2011). Artsbeskyttelsen Habitatdirektivets artsbeskyttelse pålægger medlemslandene at sikre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Habitatområder eller udenfor. Disse arter fremgår af direktivets bilag IV, og de kaldes derfor ofte for bilag IV-arter. Beskyttelsen indebærer bl.a. forbud mod at beskadige og ødelægge yngle- og rasteområder for arterne. 9

10 Bilag IV-arterne undersøges i hele undersøgelsesområdet for at vurdere projektets påvirkning af disse. Ved risiko for negativ påvirkning af bilag IV-arterne skal der indbygges afværgeforanstaltninger i projektet for at sikre, at områdets økologiske funktion for bilag IVarterne vil blive opretholdt. 4.3 Beskrivelse af feltundersøgelser Herunder følger beskrivelsen af undersøgelsen som den er beskrevet i bidraget til scoping (Fjederholt, 2014) Forårsundersøgelse Langs kysten: Der foretages i perioden for forårstræk (medio april til medio maj) lytninger til fods på udvalgte steder på kyststrækningen fra Rønne Havn til Arnager. Det er kendt at flagermus fouragerer under trækket og derfor vil oplagte fourageringsområder nær kysten ligeledes blive aflyttet. Planlægningen foregår i samarbejde med Hans J. Baagøe. Til lytningerne benyttes højkvalitetsdetektoren D1000x (Pettersson Elektronik AB, Uppsala, Sverige). På strækningen placeres der ligeledes 6 automatiske ultralydsdetektorer af høj kvalitet (D500x, Pettersson Elektronik AB, Uppsala, Sverige). Det er vigtigt af detektorer og bokse er af højeste kvalitet for at sikre den bedste artsbestemmelse. Den endelige placering af de automatiske lyttebokse vil først blive fastlagt efter en besigtigelse af området og en vurdering af de faktuelle forhold. En optimal placering er essentiel for at få en optimal dækning af alle potentielt forekommende arters aktivitet. Derfor kan det på baggrund af en tidligere nats optagelse være nødvendigt at relokere en eller flere lyttebokse. Lytning og optagelser udføres om natten i perioden for forårstræk (medio april til medio maj) fordelt på 2 sessioner. Ved hver session lyttes og optages der i et forløb fordelt over 2-3 nætter. Der foretages således i alt 4-6 lytninger og optagelser på kysten. De automatiske ultralydsdetektorer placeres i området inden solnedgang og selve lytningen begynder kort inden solnedgang og fortsætter til solopgang idet det må forventes at flagermus der er trukket ud fra den tysk/polske kyst om aftenen først vil nå frem til Bornholm ret sent på natten Sensommer-/efterårsundersøgelse Langs kysten: I perioden for efterårstræk (medio august til ultimo september) blev der foretaget lytninger til fods på udvalgte steder på kyststrækningen fra Rønne Havn til Arnager disse lytninger bliver udført på samme måde som i forårsdelen (se afsnit 4.3.1). Lytning og optagelser udføres om natten i perioden for efterårstræk (medio august til ultimo september) fordelt på 3 sessioner. Ved hver session lyttes og optages der i et forløb fordelt over 2-3 nætter. Der foretages således i alt lytninger og optagelser på kysten. For at opnå størst sandsynlighed for at ramme trækkets optimum fordeles sessionerne spredt igennem perioden. De automatiske ultralydsdetektorer placeres i området inden solnedgang og selve lytningen begynder kort inden solnedgang og fortsætter til solopgang idet det må forventes at flagermus der er trukket ud fra svenskekysten om aftenen først vil nå frem til Bornholm ret sent på natten. Til havs: Der foretages i perioden for efterårstræk (medio august til ultimo september) lytninger til havs i projektområdet for havmølleparken. Til lytningerne benyttes højkvalitetsdetektoren D1000x (Pettersson Elektronik AB, Uppsala, Sverige) med den automatiske ultralydsdetektor D500x (Pettersson Elektronik AB, Uppsala, Sverige) som supplement. Undersøgelsen af projektområdet og områdets omgivelser foretages ved hjælp af natlige transektsejladser med båd på kryds og tværs af projektområdet med lav hastighed 10

11 således at lytningerne ikke forstyrres af støj fra motor mm. Sejladserne finder sted hele natten med hovedvægt på timerne efter midnat. Sejladserne skal finde sted den første nat med optimale vejrbetingelser, der efterfølger en periode med dårligere vejrbetingelser. Generelt er vejrbetingelserne bedre jo svagere vinden er. Der er oplysninger om vejrforhold på de enkelt undersøgelsesnætter i Bilag 3. Lytning og optagelser udføres om natten i perioden for efterårstræk (medio august til ultimo september) fordelt på 3 sessioner. Ved hver session lyttes og optages der i et forløb fordelt over 2-3 nætter. Der foretages således i alt 6-9 lytninger. For at opnå størst sandsynlighed for at ramme trækkets optimum fordeles sessionerne spredt igennem perioden. Transektsejladserne skal som udgangspunkt udføres på nætter med optimale vejrbetingelser, som udgøres af vindstyrker under 5-6 m/s og uden kraftig regn. Om muligt ville det være optimalt, hvis alle 3 sessioner kan foretages efter en periode med dårligt vejr i perioden, hvor der er størst sandsynlighed for et massivt træk ud fra Svenskekysten og dermed passage i projektområdet. Vejforhold på de enkelte undersøgelsesnætter fremgår af vedlagte Bilag 3. I forbindelse med transektsejladserne undersøges der for større insektansamlinger i projektområdet. 11

12 5 EKSISTERENDE FORHOLD Den følgende beskrivelse af eksisterende viden er skrevet med baggrund i tilgængelige informationer om forekomster af flagermus til havs i området omkring Bornholm og Østersøen generelt (Ahlén & Baagøe, 2014) (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) (Baagøe, 2001) (Baagøe & Jensen, 2007) (Møller, Baagøe, & Degn, 2013). 5.1 Eksisterende viden I dette afsnit opsummeres relevante oplysninger fra andre kilder end de gennemførte undersøgelser, f.eks. forekomsten af beskyttede arter. Opsummeringen gælder hele undersøgelsesområdet. I de tilfælde, hvor der omtales forekomster af arter i kvadrater, henvises til det 10x10 km kvadratnet i Danmark, som er anvendt i flere af de landsdækkende kortlægninger, der er henvist til (Baagøe & Jensen, 2007) Flagermus på Bornholm, særligt ved kysten ud for undersøgelsesområdet. På Bornholm er flagermusfaunaen velundersøgt og Bornholm er en af de danske landsdele med den højeste biodiversitet af flagemus. Hele 14 ud af 17 arter er registreret. De fleste arter med en fast forekomst på øen, men artsammensætningen er andeledes end i resten Danmark (Baagøe, 2001) (Baagøe, 2011) (Baagøe, 2012) (Baagøe & Jensen, 2007) (Baagøe & Fjederholt, 2014). Ifølge Dansk Pattedyratlas og Forvaltningsplan for flagermus er følgende arter registreret i de kvadrater, som lytterområderne berører eller i disses nabokvadrater (Baagøe & Jensen, Dansk Pattedyr Atlas, 2007) (Møller, Baagøe, & Degn, 2013). o Sydflagermus (Eptesicus serotinus) o Brandts flagermus (Myotis brandtii) o Vandflagermus (Myotis daubentonii) o Skægflagermus (Myotis mystacinus) o Frynseflagermus (Myotis nattereri) o Brunflagermus (Nyctalus noctula) o Troldflagermus (Pipistrellus nathusii) o Brun langøret flagermus (Plecotus auritus) o Skimmelflagermus (Vespertilio murinus) Damflagermus er registeret i et tilgrænsende kvadrat, men der formodes ikke at være en fast bestand på Bornholm, da der kun har været relativt få fund Flagermus på træk Der foregår et omfattende efterårstræk af flagermus tværs over Østersøen i august og september måned fra sydspidserne af Gotland, Øland, punkter på den sydsvenske kyst samt tilsvarende punkter på syddanske kyster er beskrevet i (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009). Et tilsvarende forårstræk fra de tyske og polske kyster er ligeledes beskrevet i (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) Af de arter, som observeres som regulære trækkere, i meget store mængder, kan nævnes dværg-, trold- og brunflagermus. Men hele 13 af de flagermusarter der er registeret i Sverige og Danmark kan træffes med forøget aktivitet ved særlige udflyvningspunkter på de svenske kyster. (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009). At trækkende og strejfende flagermus rammer eller passerer Bornholm er der ingen tvivl om (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) (Baagøe, 2001) (Baagøe, 2011) (Baagøe & Jensen, 2007). Under efterårsbesøg gennem de seneste tre årtier har Hans J. Baagøe observeret kraftig forøget aktivitet af troldflagermus og brunflagermus ved kysten syd for Nexø og ved Dueodde er der blevet observeret udtræk af et mindre antal vand- og troldflagermus 12

13 (Baagøe, 2011). Under sejladser ved Bornholms nordøstkyst ud for Gudhjem og Rø i 2008 blev der af Hans J. Baagøe observeret flere eksemplarer af trækkende trold- og vandflagermus. I løbet af forsommeren i 2013 er der på sydkysten af Bornholm observeret forøget aktivitet af troldflagermus samt de første fund af dværgflagermus. Der kan for begge arters vedkommende være tale om dyr på træk (Baagøe & Fjederholt, 2014). 5.2 Resultater og generel beskrivelse af undersøgelse Omfanget af undersøgelserne i form af feltnætter fremgår af Tabel 2. For en generel beskrivelse af undersøgelserne henvises til afsnit Undersøgelses lokaliteternes placering fremgår af Figur 2, Figur 3 og Figur 4. Undersøgelsernes resultater fremgår af afsnit For en særligt detaljeret oversigt af resultater henvises der til det vedlagte materiale (Bilag 1 og 2). Antal feltnætter Lok. Forår Efterår SUM Bokse Kyst (primær) Hav Kyst (sekundær) Tabel 2. Undersøgelsens omfang. Af tabellen fremgår de udførte lyttenætter i forbindelse med undersøgelsen. Antallet af feltnætter i de enkelte kolonner kan ikke summeres. De fleste nætter er flere af aktiviteterne fundet stedsamtidig f.eks. er der på nætter hvor boksene er blevet udlagt ligeledes blevet lyttet i de primære og/eller sekundære lytteområder. Der blev i alt brugt 26 feltnætter på undersøgelsen Generel beskrivelse af undersøgelserne På kysten I forårsperioden blev der lyttet i alt seks nætter på to sessioner. Én i ultimo april og én i primo maj. I de primære lytteområder (se Figur 2) blev der ikke fundet forøget aktivitets niveau af flagermus som kunne indikere tilstedeværelsen af et træk. Det er kendt at flagermus på træk fouragerer undervejs, men ved oplagte fourageringslokaliteter blev der heller ikke fundet væsentlig aktivitetsforøgelse der kunne påvise tilstedeværelsen af flagermustræk i større stil. Der blev dog i begge sessioner registreret tilstedeværelsen af brun-, trold-, og dværgflagermus, som er de tre arter, der er blevet observeret trækkende over Østersøen i de største mængder. Dværgflagermusen er aldrig fundet i dette område i yngletiden og dette antyder at der formentlig er en diffus passage af trækkende flagermus på denne del af Bornholms sydkyst. I efterårsperioden blev der i alt lyttet i 17 nætter fordelt på seks sessioner i både de primære og sekundære lytteområder fordelt på perioden medio august til ultimo september. Resultaterne med relativ lav aktivitet i det primære lytteområder gør sig også gældende i sessionerne i efterårsdelen. I denne undersøgelsesdel blev der udover de primære lytteområder også undersøgt en række sekundære lytteområder (se Figur 4) som tidligere er kendt for at have aktivitet af flagermus i træktiden. Området syd for Nexø var af særlig interesse, da der her før var observeret trækkende troldflagermus. Men området er også kendt for at have en ynglende bestand af troldflagermus i nærheden. Stationær aktivitet var også det, der blev registeret ved de første par lytninger i medio august og ultimo august. Medio september blev der under både lytning på sydvest kysten og samtidig med sejlads i undersøgelsesområdet, bl.a. ved hjælp af en strategisk udlægning af lyttebokse således at der kunne gives en indikation af flugtadfærden, registeret trækadfærd i området syd for Nexø. Men især ved observationer i området af en unidirektionel flugtretning fra mange individer af både brun- og troldflagermus på to forskellige nætter kunne det konstateres at trækket af flagermus var i gang, mens at der for undersøgelsesområdet og sydvestkysten kun var tale om et diffust træk. Ved de andre sekundære lytteområder blev der ikke fundet megen aktivitet af flagermus. 13

14 Til havs: Der blev forsøgt at gennemføre sessioner til havs i alt fire gange. Vejret i og omkring undersøgelsesområdet viste sig at være særdeles omskifteligt vejrforholdene viste sig vanskelige at forudsige, selv inden for intervaller af seks timer kunne der være kraftige ændringer i havprognoserne. Dette besværliggjorde planlægningen af at komme ud på de helt optimale nætter. Endvidere var store perioder af august og september præget af vind fra en sydøstlig retning, hvilket viste sig at være en særdeles ugunstig vindretning for sejladserne. Det resulterede i, at selvom det blev forsøgt at gennemføre sessioner til havs i alt fire gange så lykkedes det kun at komme ud i tre af sessionerne og i alt seks nætter blev der lyttet i og omkring undersøgelsesområdet (se Figur 3). Grunden til at der ikke kun er blevet lyttet i selve undersøgelsesområdet er at det må formodes at trækkende flagermus til havs ikke følger helt faste lineære trækruter. Trækruten kan formodentlig påvirkes af flere faktorer, men især af vejrliget (vindretningen). Derfor ville forekomsten af trækkende flagermus i umiddelbarnærhed (et par kilometer) af undersøgelsesområdet betyde at trækket efter al sandsynlighed også ville kunne findes inde over selve feltet. Under sejladserne blev der fundet aktivitet af flagermus i to nætter fordelt på to forskellige sessioner. I selve undersøgelsesområdet blev der registeret vandflagermus, brunflagermus og troldflagermus. Uden for undersøgelsesområdet blev der registreret vandflagermus. Antallet af registreringer var meget små, men det vigtige resultat er, at der forekommer et (muligvis kun diffust) træk af tre arter af flagermus i området. 14

15 Figur 2 Primære lyttelokaliteter og bokspositioner. 15

16 Figur 3. Lyttespor til havs ved undersøgelsesområdet. 16

17 Figur 4. Sekundære lyttelokaliteter 17

18 5.2.2 Resultat af undersøgelser På baggrund af de udførte undersøgelser er resultaterne opsummeret, som det fremgår af nedenstående tabel (Tabel 3). Lok. Naturtype Forekomst af bilag IV-arter Kommentar Boks 0 Kyst Frynseflagermus Vandflagermus Brunflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Myotis sp. I løbet af både forårsdelen og efterårsdelen af undersøgelsen blev der ikke fundet kraftig forøgelse i aktivitet. Der er dog blevet registreret tilstedeværelsen af brun-, trold-, og dværgflagermus, som er de tre arter, der er blevet observeret trækkende over Østersøen i de største mængder (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) (Baagøe, 2011) (Ahlén & Baagøe, 2014). Dværgflagermusen er aldrig fundet i dette område i yngletiden og dette antyder at der formentlig er en diffus passage af trækkende flagermus på denne del af Bornholms sydkyst (Baagøe & Jensen, 2007) (Baagøe, 2011) (Baagøe & Fjederholt, 2014). Boks 1 Kyst/ bevoksning ingen Denne boks position blev kun benyttet to nætter på grund af mangel af aktivitet fra flagermus samt megen aktivitet fra publikum. Boks 2 Kyst Sydflagermus Vandflagermus Frynseflagermus Brunflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Myotis sp I løbet af både forårsdelen og efterårsdelen af undersøgelsen blev der ikke fundet kraftig forøgelse i aktivitet. Der er dog blevet registreret tilstedeværelsen af brun-, trold-, og dværgflagermus, som er de tre arter, der er blevet observeret trækkende over Østersøen i de største mængder (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) (Baagøe, 2011) (Ahlén & Baagøe, 2014). Dværgflagermusen er aldrig fundet i dette område i yngletiden og dette antyder at der formentlig er en diffus passage af trækkende flagermus på denne del af Bornholms sydkyst (Baagøe & Jensen, 2007) (Baagøe, 2011) (Baagøe & Fjederholt, 2014). Boks 3 Kyst/ bevoksning Sydflagermus Frynseflagermus Brandts/skægflag ermus Brunflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Myotis sp. I løbet af både forårsdelen og efterårsdelen af undersøgelsen blev der ikke fundet kraftig forøgelse i aktivitet. Der er dog blevet registreret tilstedeværelsen af brun-, trold-, og dværgflagermus, som er de tre arter, der er blevet observeret trækkende over Østersøen i de største mængder (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) (Baagøe, 2011) (Ahlén & Baagøe, 2014). Dværgflagermusen er aldrig fundet i dette område i yngletiden og dette antyder at der formentlig er en diffus passage af trækkende flagermus på denne del af Bornholms sydkyst (Baagøe & Jensen, 2007) (Baagøe, 2011) (Baagøe & Fjederholt, 2014). Boks 4 Kyst/ bevoksning Sydflagermus Frynseflagermus Brandts/skægflag ermus Brunflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Langøret flagermus I løbet af både forårsdelen og efterårsdelen af undersøgelsen blev der ikke fundet kraftig forøgelse i aktivitet. Der er dog blevet registreret tilstedeværelsen af brun-, trold-, og dværgflagermus, som er de tre arter, der er blevet observeret trækkende over Østersøen i de største mængder (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) (Baagøe, 2011) (Ahlén & Baagøe, 2014). Dværgflagermusen er aldrig fundet i dette område i yngletiden og dette antyder at der formentlig er en diffus passage af trækkende flagermus på denne del af Bornholms sydkyst (Baagøe & Jensen, 2007) (Baagøe, 2011) (Baagøe & Fjederholt, 2014). Myotis sp. Boks 5 Skrænt Vandflagermus Frynseflagermus Brunflagermus I løbet af både forårsdelen og efterårsdelen af undersøgelsen blev der ikke fundet kraftig forøgelse i aktivitet. Der er dog blevet registreret tilstedeværelsen af brun-, trold-, og dværgflagermus, som er de tre arter, der er blevet observeret trækkende over 18

19 Lok. Naturtype Forekomst af bilag IV-arter Kommentar Troldflagermus Dværgflagermus Myotis sp. Østersøen i de største mængder (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) (Baagøe, 2011) (Ahlén & Baagøe, 2014). Dværgflagermusen er aldrig fundet i dette område i yngletiden og dette antyder at der formentlig er en diffus passage af trækkende flagermus på denne del af Bornholms sydkyst (Baagøe & Jensen, 2007) (Baagøe, 2011) (Baagøe & Fjederholt, 2014). Boks 6 Skrænt Sydflagermus Frynseflagermus Brunflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Myotis sp. I løbet af både forårsdelen og efterårsdelen af undersøgelsen blev der ikke fundet kraftig forøgelse i aktivitet. Der er dog blevet registreret tilstedeværelsen af brun-, trold-, og dværgflagermus, som er de tre arter, der er blevet observeret trækkende over Østersøen i de største mængder (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) (Baagøe, 2011) (Ahlén & Baagøe, 2014). Dværgflagermusen er aldrig fundet i dette område i yngletiden og dette antyder at der formentlig er en diffus passage af trækkende flagermus på denne del af Bornholms sydkyst (Baagøe & Jensen, 2007) (Baagøe, 2011) (Baagøe & Fjederholt, 2014). Kyst (Primær) Kyststrækni ng og bevoksning. Sydflagermus Vandflagermus Frynseflagermus Brandt/skægflage rmus Brunflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Myotis sp. I løbet af både forårsdelen og efterårsdelen af undersøgelsen blev der ikke fundet kraftig forøgelse i aktivitet. Der er dog blevet registreret tilstedeværelsen af brun-, trold-, og dværgflagermus, som er de tre arter, der er blevet observeret trækkende over Østersøen i de største mængder (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) (Baagøe, 2011) (Ahlén & Baagøe, 2014). Dværgflagermusen er aldrig fundet i dette område i yngletiden og dette antyder at der formentlig er en diffus passage af trækkende flagermus på denne del af Bornholms sydkyst (Baagøe & Jensen, 2007) (Baagøe, 2011) (Baagøe & Fjederholt, 2014). Indland (Primær) Bevoksning og søer Vandflagermus Frynseflagermus Brandts/skæg flagermus Brunflagermus Myotis sp I løbet af både forårsdelen og efterårsdelen af undersøgelsen blev der ikke fundet kraftig forøgelse i aktivitet. Der er dog blevet registreret tilstedeværelsen af brun-, trold-, og dværgflagermus, som er de tre arter, der er blevet observeret trækkende over Østersøen i de største mængder (Ahlén, Bach, Baagøe, & Pettersson, 2007) (Ahlén, Baagøe, & Bach, 2009) (Baagøe, 2011) (Ahlén & Baagøe, 2014). Dværgflagermusen er aldrig fundet i dette område i yngletiden og dette antyder at der formentlig er en diffus passage af trækkende flagermus på denne del af Bornholms sydkyst (Baagøe & Jensen, Dansk Pattedyr Atlas, 2007) (Baagøe, Bornholms flagermus - status 2010, 2011) (Baagøe & Fjederholt, 2014). Hav Hav Vandflagermus Troldflagermus Brunflagermus Under sejladserne blev der registreret flagermus i undersøgelsesområdet. Der forekommer således et træk af flagermus i området. Om end det må vurderes at der generelt er tale om et træk som er meget diffust og begrænset til yderst få nætter med optimalt vejrlig. Kyst (Sekundær) Kyststrækni nger Sydflagermus Vandflagermus Frynseflagermus Brandts/skæg flagermus Brunflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Myotis sp. Området syd for Nexø var af særlig interesse, da der her flere gange i tidligere år var observeret trækkende troldflagermus. Men området er også kendt for at have en ynglende bestand af troldflagermus i nærheden (Baagøe, 2001) (Baagøe & Jensen, 2007) (Baagøe, 2011). Stationær aktivitet var også det, der blev registeret ved de første par lytninger i medio august og ultimo august. Medio september blev der b.la. ved hjælp af en strategisk udlægning af lyttebokse, således at der kunne gives en indikation af flugtadfærden, registeret træk adfærd i området syd for Nexø.(estimeret antal : >>100 individer) Men især ved observationer i området af en unidirektionel flugtretning fra mange individer af både brun- og troldflagermus på to forskellige nætter kunne det 19

20 Lok. Naturtype Forekomst af bilag IV-arter Kommentar konstateres at trækket af flagermus var i gang. Ved de andre sekundære lytteområder blev der ikke fundet megen aktivitet af flagermus. Tabel 3. Resultat af feltundersøgelser udført i Tabel 4. Oversigt over minimumsestimater for de registrerede arter som er observeret med håndholdt detektor (Bilag 2) 20

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Formål: At få indsigt i forekomsten af flagermus i 90 punkter fordelt på både Tofte Skov og Høstemark. Metode og tilknyttede kommentarer: Automatiske

Læs mere

Flagermus Chiroptera sp. teknisk anvisning til ekstensiv overvågning

Flagermus Chiroptera sp. teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard & Hans J. Baagøe Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr: Titel: Overvågning af flagermus

Læs mere

Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg

Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg Rapport udarbejdet for Orbicon af Jan Durinck, Elsemarie Nielsen & Thomas Johansen, november 2015 Dansk Bioconsult Indhold Metode... 3 Undersøgelsesområder

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

Teknisk notat. Flagermusundersøgelser ved Velling Mærsk oktober : Bilag 1: Kort med placering af lyttebokse og observationer.

Teknisk notat. Flagermusundersøgelser ved Velling Mærsk oktober : Bilag 1: Kort med placering af lyttebokse og observationer. Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Denmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.com CVR No. 48233511 Flagermusundersøgelser ved Velling Mærsk 2014 6. oktober 2014 Projekt: 30.9969.30 Udarbejdet

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening: solfangerfelt, Myrekærvej 3, 4652 Hårlev Dato for screeningen 13.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret

Læs mere

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune.

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune. Bilag til SMV-screening Navn på plan Spildevandstillæg 6 Dato for screeningen 08.09.16 Screenet af Steen Roed Generelt for flagermus Der er i 2012-2014 udført en omfattende undersøgelse af flagermus i

Læs mere

Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus Af Hans J. Baagøe. Statens Naturhistoriske Museum. Zoologisk Museum

Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus Af Hans J. Baagøe. Statens Naturhistoriske Museum. Zoologisk Museum Notat 06.05.2010 Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus Af Hans J. Baagøe. Statens Naturhistoriske Museum. Zoologisk Museum Generelt om flagermusdrab ved vindmøller Det har vist

Læs mere

29. juli 2014. EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Kirsten G.Q. Isak (isa@niras.dk) Att..

29. juli 2014. EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Kirsten G.Q. Isak (isa@niras.dk) Att.. EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Kirsten G.Q. Isak (isa@niras.dk) Att..: Keld Andersen 29. juli 2014 J. nr. LIFE02/ef.: LCA NOTAT Titel: Vindmøller på Odense Havneterminal.

Læs mere

Teknisk notat. Kortlægning af flagermus i Svanninge Bakker, Gråsten skovene og Frøslev Plantage Vedlagt : Kopi til : 1 INDLEDNING

Teknisk notat. Kortlægning af flagermus i Svanninge Bakker, Gråsten skovene og Frøslev Plantage Vedlagt : Kopi til : 1 INDLEDNING Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Kortlægning af flagermus i Svanninge Bakker, Gråsten skovene og Frøslev Plantage 2010 26. november

Læs mere

RAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2

RAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2 Vejdirektoratet 26. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Grontmij Carl Bro A/S Kontrolleret af MAC Godkendt af MXJ RAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2 Flagermus

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Titel: Overvågning af flagermus Chiroptera sp.

Titel: Overvågning af flagermus Chiroptera sp. Chiroptera sp. Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Forfattere: Bjarne Søgaard¹ & Hans J. Baagøe² ¹ Institut for Bioscience, Aarhus Universitet ² Statens Naturhistoriske Museum Henvisning

Læs mere

Notat om forekomsten af flagermus på strækningen RingRin sted-masnedø

Notat om forekomsten af flagermus på strækningen RingRin sted-masnedø Notat om forekomsten af flagermus på strækningen RingRin sted-masnedø Rekvirent Rådgiver Rambøll A/S (Bane-Danmark) Orbicon Leif Hansen Hannemanns Allé 53, DK-2300 København S +45 5161 1000 Ringstedvej

Læs mere

Flagermusundersøgelse i området: Marsvinslund

Flagermusundersøgelse i området: Marsvinslund i området: Marsvinslund Indeholder: Flagermusobservationer: Lydoptagelser fra stationære flagermusdetektorer i yngle- og efterårsperioden 2013 Lydoptagelser fra gennemgang med håndholdt flagermusdetektor

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6 Grontmij Carl Bro A/S 7. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Morten Christensen, Carl Bro Kontrolleret af Jakob Ingerslev, Carl Bro Godkendt af Maria Christensen og Mette Jeppesen, NIRAS Granskoven

Læs mere

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg. AFGØRELSE 24. SEPTEMBER 2016 JOURNALNUMMER 01.16.04-G01-1-16 SKREVET AF LILIAN SCHMIDT Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

Læs mere

Notat: Flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej vest juliseptember

Notat: Flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej vest juliseptember 1 Notat: Flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej vest juliseptember 2013 Hermed fremsendes et notat som beskriver den foretagne registrering af flagermus ved den planlagte

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Bevaring af træer til gavn for. Rugende Fugle og Flagermus

Bevaring af træer til gavn for. Rugende Fugle og Flagermus Bevaring af træer til gavn for Rugende Fugle og Flagermus C.Jervelund & A.Andersen september 2012 Forvaltning og beskyttelse af flagermusen i Sønderborg kommune. Baggrund for vores interesse i at arbejde

Læs mere

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Rekvirent: Københavns Kommune Dato: 2. udgave 16. august 2005 Feltarbejde: John Frisenvænge og

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. Bilag 3 Flagermusundersøgelse

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. Bilag 3 Flagermusundersøgelse Bilag 3 Flagermusundersøgelse Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Miljøvurdering Dusager 12 8200 Aarhus

Læs mere

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Radar og radiokæder PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Dokument nr. 1215231165

Læs mere

Flagermus projekt. I Sønderborg kommune

Flagermus projekt. I Sønderborg kommune Flagermus projekt I Sønderborg kommune A.Andersen november 2012 Augustenborg den 12 november 2012 Flagermusprojekt i Sønderborg kommune Baggrunden for at DN-Sønderborg har valgt at arbejde med flagermusen

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Lokalplan 177 Område til fritids- og turismeformål ved Stevns Fyr Dato for screeningen 24. juni 2016. Justeret 28. november 2016

Læs mere

Trusselsvurdering af eksisterende vindmøller ved Kragelhøj Sø (Barløse) i Assens kommune

Trusselsvurdering af eksisterende vindmøller ved Kragelhøj Sø (Barløse) i Assens kommune Trusselsvurdering af eksisterende vindmøller ved Kragelhøj Sø (Barløse) i Assens kommune af Leif Gjerde & Lea Likozar Amphi Consult - Forskerparken 10-5230 Odense M Trusselsvurdering af eksisterende vindmøller

Læs mere

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Sæby

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Sæby Til Frederikshavn Kommune post@frederikshavn.dk; lemr@frederikshavn.dk Att: Lene Morthensen Kopi til: Naturstyrelsen (nst@nst.dk, Birgitte Wendelboe) Energistyrelsen (ens@ens.dk Therese Kofoed Jensen)

Læs mere

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Vesterhav Nord

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Vesterhav Nord Til Lemvig Kommune lemvig.kommune@lemvig.dk, teknik@lemvig.dk, Kirsten.eldon@lemvig.dk Att: Kirsten Eldon Struer Kommune teknisk@struer.dk, struer@struer.dk Holstebro Kommune kommunen@holstebro.dk, teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet

Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet 1 Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet Hermed fremsendes et notat som beskriver undersøgelserne for ynglekolonier i Nordskovvej-tracéet

Læs mere

Teknisk notat. Overvågning af flagermus, juli til december 2010, omkring 2MW vindmølle opstillet ved Widex i Vassingrød. Vedlagt : Kopi til :

Teknisk notat. Overvågning af flagermus, juli til december 2010, omkring 2MW vindmølle opstillet ved Widex i Vassingrød. Vedlagt : Kopi til : Teknisk notat Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Overvågning af flagermus, juli til december 2010, omkring 2MW vindmølle

Læs mere

ELF Development A/S Irma-grunden i Rødovre FLAGERMUS MULIGE YNGLE- OG EFTERÅRSRASTESTEDER

ELF Development A/S Irma-grunden i Rødovre FLAGERMUS MULIGE YNGLE- OG EFTERÅRSRASTESTEDER ELF Development A/S Irma-grunden i Rødovre FLAGERMUS MULIGE YNGLE- OG EFTERÅRSRASTESTEDER ELF Development A/S Irma-grunden i Rødovre FLAGERMUS MULIGE YNGLE- OG EFTERÅRSRASTESTEDER Rekvirent Rådgiver ELF-Development

Læs mere

Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet

Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet 1 Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet Hermed fremsendes et notat som beskriver den foretagne registrering af flagermus ved Alling Sø, Alling Å og Allinggård

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013 1 Velkommen Præsentation af deltagere Jan Havsager, Stine Rabech Nielsen, Hanne Haxholm Jensen, Betina Haugaard

Læs mere

SeNatur v. Thomas W. Johansen 1

SeNatur v. Thomas W. Johansen 1 SeNatur v. Thomas W. Johansen 1 Flagermus Stevns kommune 2012-2014 Undersøgelsen er foretaget af: SeNatur Thomas W. Johansen Hærvejen 10 4660 Store Heddinge E-mail: Thomas.w.johansen@gmail.com Tlf.: +45

Læs mere

Forvaltningsplan for flagermus

Forvaltningsplan for flagermus Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 1. Vurderingsmetode. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 1. Vurderingsmetode. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 1 Vurderingsmetode Juni 2013 Notat Vurderingsmetode 1. november 2012 Metode til vurdering af miljøpåvirkninger (Virkninger på Miljøet, VVM) En vurdering

Læs mere

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej, Vollerup

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej, Vollerup Til Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø e-post: nst@nst.dk Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej,

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Oplægget indeholder bidrag fra: Lars D. Bruun (Syddjurs Kommune) Mette Bjerre (Furesø Kommune) Vejdirektoratet Peer Ravn (Amphi Consult) John

Læs mere

VVM og Miljøvurdering

VVM og Miljøvurdering Borgermøde 10. januar 2016 i Halvrimmen VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Nørre Økse Sø Miljørapport VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering November 2016 Ansvarlig for miljørapport:

Læs mere

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Bornholm Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Radisson Blu, Fredensborg Hotel den 7. maj 2015 1 Dagsorden 19:00 Præsentationer Velkomst v/marian Kaagh,

Læs mere

Indledende foreløbig vurdering af påvirkning af natlyssværmer ved etablering af ny midlertidig perron ved Rødby Færgehavn

Indledende foreløbig vurdering af påvirkning af natlyssværmer ved etablering af ny midlertidig perron ved Rødby Færgehavn Ringsted Femern Banen Projekteringsfasen, NIRAS + Rambøll Notat Dato 07-05-2014 RFB_05_03_04_Nr1501 Naturvurdering af perron på Rødby Station Indledende foreløbig vurdering af påvirkning af natlyssværmer

Læs mere

Beskyttelse af flagermus i Mønsted Kalkgruber set i relation til en udvidelse af kørselsperioden for tog i gruberne

Beskyttelse af flagermus i Mønsted Kalkgruber set i relation til en udvidelse af kørselsperioden for tog i gruberne Beskyttelse af flagermus i Mønsted Kalkgruber set i relation til en udvidelse af kørselsperioden for tog i gruberne Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. december 2015 Bjarne Søgaard

Læs mere

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med etablering af omløb ved Mølledam i Usserød Å

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med etablering af omløb ved Mølledam i Usserød Å Center for Teknik Ådalsparkvej 2, Hørsholm 2970 Dato: 1.6.2017 Center for Teknik Team Miljø horsholm.dk Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med etablering af omløb ved Mølledam i Usserød

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

Forvaltningsplan for flagermus

Forvaltningsplan for flagermus Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og

Læs mere

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Artikel 17 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. juni 2013 Hanne Bach & Jesper Fredshavn

Læs mere

VURDERING OG ANBEFALINGER...

VURDERING OG ANBEFALINGER... Hillerød Kommune Trollesmindeallé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Titel: Registrering af bilag IV arter i byudviklingsområdet Ullerød Nord. Feltarbejde: John Frisenvænge. Tekst: John Frisenvænge

Læs mere

VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE

VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE Bilag 3 Gunderup Grus- og Stenleje VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE Natur 1. september 2016 Projekt nr. 218734 Dokument nr. 1220912152 Version 1 Udarbejdet af RBL Kontrolleret af CHG Godkendt

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Natur og landskab i vurdering af vindmøller

Natur og landskab i vurdering af vindmøller Natur og landskab i vurdering af vindmøller Henrik Skovgaard Orbicon A/S Miljøvurderingsdag i Aalborg, 18. august 2016 1 VVM bekendtgørelsens krav om vurdering af virkninger på miljøet, jf. 5 stk. 2. 1)

Læs mere

Rammeområde nr. 34.T.16 og to mulige vindmølleområder i Thorsminde

Rammeområde nr. 34.T.16 og to mulige vindmølleområder i Thorsminde Holstebro Kommune Rammeområde nr. 34.T.16 og to mulige vindmølleområder i Thorsminde Konsekvensvurdering af bilag IV-arter Oktober 2014 Udgivelsesdato : 10. oktober 2014 Projekt : 30.8624.01 Udarbejdet

Læs mere

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg:

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg: Denne rapport er udarbejdet af de oprindelige bygherrer, Elsam og Eltra, som i dag er del af andre, større selskaber. Horns Rev ejes således i dag 60 procent af Vattenfall og 40 procent af DONG Energy.

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Norske Naturveiledere. Kortlægning af flagermusfaunaen ved Barløse i Assens kommune år 2010 og 2011

Norske Naturveiledere. Kortlægning af flagermusfaunaen ved Barløse i Assens kommune år 2010 og 2011 Stiftelsen Norske Naturveiledere Kortlægning af flagermusfaunaen ved Barløse i Assens kommune år 2010 og 2011 Undersøgelse i forbindelse med planer om opsætning af 4 vindmøller af Leif Gjerde Naturveiledernes

Læs mere

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej, Vollerup

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej, Vollerup Til Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø e-post: nst@nst.dk Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej,

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet 10/10/2003 Introduktion til Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Læs mere

2008/1 LSV 153 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til

2008/1 LSV 153 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til 2008/1 LSV 153 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 300-00015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING MARTS 2015 ROSKILDE KOMMUNE DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING KONSEKVENSVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Radar og radiokæder PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Dokument nr. 1215181893

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD 29. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217667297 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter

Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 31. oktober 2014 Tommy

Læs mere

EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 29 EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 29 EVENTUELLE MANGLER 1617 29.1 Det marine område 1617 29.2 Lolland 1619 29.3 Fehmarn 1620 29.4 Sammenfatning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00424-11 Ref. Laura Storm Henriksen 29-06-2015 15/00424 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Strandgyden

Læs mere

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3 Mariager Fjord Kommune Teknik og Miljø Østergade 22 9510 Arden Att: Bjarke Jensen NOTAT: Vurdering af lokalplanforslag 49/2011 i forhold til bilag IV arter Tekst og feltarbejde: Rune Sø Neergaard, Jule

Læs mere

Signifikant 1. Omfattende påvirkning (positiv/negativ) 2. Moderat påvirkning (positiv/negativ) 3. Mindre påvirkning (positiv/negativ)

Signifikant 1. Omfattende påvirkning (positiv/negativ) 2. Moderat påvirkning (positiv/negativ) 3. Mindre påvirkning (positiv/negativ) Notat Vurderingsmetode 13. december 2010 Udarbejdet af HHK, ESB, LRM Kontrolleret af HHK, ESB Godkendt af HHK Metode til vurdering af miljøpåvirkninger (Virkninger på Miljøet, VVM) En vurdering af miljøpåvirkninger

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Sejerø Bugt Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Havnsø Hotel og Kursuscenter den 6. februar 2014 Om Energinet.dk Hvem er deltagerne her i dag? Arrangører Energinet.dk Ansvarlig

Læs mere

NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn

NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Til: Frederikssund Kommune Att: Minna Møller 1. udgave 10. december 2009 NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Tekst: Thomas Vikstrøm

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Teknisk notat. Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura BAGGRUND

Teknisk notat. Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura BAGGRUND Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura 2000 30. april 2015 Vores reference: 30.2100.20

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Projektgruppen for vådområdeprojektet Natur og Miljø Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 18. juli 2017 Sagsnr. 01.05.08-P25-5-17 BY OG LANDSKAB Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

KRITERIER FOR GUNSTIG BEVARINGSSTATUS FOR UDVALGTE ARTER OMFATTET AF EF-HABITATDIREKTIVET

KRITERIER FOR GUNSTIG BEVARINGSSTATUS FOR UDVALGTE ARTER OMFATTET AF EF-HABITATDIREKTIVET KRITERIER FOR GUNSTIG BEVARINGSSTATUS FOR UDVALGTE ARTER OMFATTET AF EF-HABITATDIREKTIVET Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 21 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT

Læs mere

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Disposition 1. Kort intro til naturdirektiverne 2. Natura 2000 3. Bilag IV-arter og andre beskyttede arter 4. Andre beskyttede arter

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Professor dr. Jur. Peter Pagh Notat om Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 43421238/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Allerød Kommune har bedt

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Sendt på mail til marie@kolding.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02621-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 23-08-2016 KDI: 16/02621. Tilladelse

Læs mere

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013 Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm 5. september 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ny carport med redskabsrum, Engvej 7, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Marts 2015 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2014 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2014 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2014 - Antal

Læs mere

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. september 2013 Ib Krag Petersen Jakob

Læs mere

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST. NORDSKOVVEJ 22. november

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST. NORDSKOVVEJ 22. november VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST NORDSKOVVEJ 22. november 2012 1 PROGRAM 19.00-19.45 Overordnet trafikafvikling Naturhensyn Vejens forløb og stiforbindelser VVM-redegørelse Pause

Læs mere

KALUNDBORG NY VESTHAVN

KALUNDBORG NY VESTHAVN Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Kalundborg Kommune KALUNDBORG NY VESTHAVN Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Naturforhold

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark

Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark Jeanette Hallundbæk, Hallundbæk Consult ApS Iben Nielsen, Projektleder, Sønderborg Forsyning Peter Rathje, Direktør, ProjectZero Anne Eiby, Projektchef,

Læs mere

Forslag til. Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune. Planlægning og Byudvikling

Forslag til. Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune. Planlægning og Byudvikling Forslag til Areal til tekniske anlæg Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune Planlægning og Byudvikling Forslag til Indhold Bekendtgørelse om landsplandirektiv for højspændingstation

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Foreningen Perlestranden v. formand Frede Iversen fredeomoe@email.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01326-11 Ref. Thomas Larsen 11-04-2016 Tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, Slagelse Kommune

Læs mere

BILAG IV-ARTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

BILAG IV-ARTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 18 BILAG IV-ARTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 18 BILAG IV-ARTER 1312 18.1 Bilag IV-arter på Lolland 1312 18.2 Bilag-IV arter på Fehmarn 1320 18.3 Bilag-IV

Læs mere