Forslag. Tillæg nr. 30 til Kommuneplan for Viborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune"

Transkript

1 Tillæg nr. 30 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje og rammebestemmelser for VIBS.B3.02_T30 og VIBS.R1.01_T30, Viborg Syd Tillæggets område Forslag

2

3 KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag til tillæg nr. 30 2

4 Forslag til tillæg nr. 30 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE Formål Formålet med dette forslag til tillæg til Kommuneplan for Viborg Kommune er: - at ændre særbestemmer for rammeområde VIBS.B3.02, - at justere afgrænsningen af udpegningen af værdifuldt landskab i retningslinje 11, - at justere afgrænsningen mellem VIBS.B3.02 og VIBS.R1.01_T1, så afgrænsningen følger matrikelskel mod vest. Baggrunden er, at der i forbindelse med lokalplanlægning for boligområde ved Øster Teglgårdsvej i Viborg ønskes mulighed for etageboliger i 4 etager med en maksimal bygningshøjde på 13,75 m og en maksimal bebyggelsesprocent på 35 inden for rammeområde VIBS.B3.02. Rammeområdet er mindre end grundenes areal, og en bebyggelsesprocent på 35 inden for rammeområde VIBS.B3.02 svarer til en bebyggelsesprocent på 25 for ejendommene 5a og 5k, begge af Viborg Markjorder. Samtidig ønskes der i den sydlige del af området mod Søndersøvej udlæg af parkeringsareal. Nuværende planforhold Landsplanlægning Planen er i overensstemmelse med landsplanlægningen. Natura 2000-områder Der gælder særlige regler for internationale beskyttelsesområder Natura 2000-områder, som består af EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsar-områder. I Natura 2000-områder må der bl.a. ikke planlægges for - nye arealer til byzone eller sommerhusområde - nye større vejanlæg, trafikanlæg, tekniske anlæg m.v. Rammeområde VIBS.B3.02 og det aktuelle udsnit af afgrænsning af retningslinje 11 (Værdifuldt landskab) ligger ca. 3 km vest for EUhabitatområde N30 ved Nørreåen og ca. 3,6 km nordøst for EUhabitatområde N35 Hald Ege. Der er ingen Ramsar-områder i nærheden. Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke påvirker Natura områderne væsentligt på grund af afstanden. Bilag IV-arter Der er foretaget en vurdering af hvilke bilag IV-arter (beskyttede dyr og plantearter efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver), som kan være i området. Det vurderes at være: Flagermus Emnet er behandlet mere uddybende i miljørapporten, der er udarbejdet sammen med forslaget til kommuneplantillæg. Det vurderes i miljørapporten, at de særligt beskyttede arter i henhold til Habitatdirektivets bilag IV ikke vil blive påvirket. For så vidt angår flagermus, som er registreret i området, vurderes planen ikke at få væsentlig negativ effekt på bestanden af flagermus. 3

5 KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag til tillæg nr. 30 Kommuneplanlægning Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde VIBS.B3.02 samt del af rammeområde VIBS.R1.01_T1 i Kommuneplan for Viborg Kommune. Rammeområde VIBS.B3.02 fastlægger anvendelsen til boligformål i form af etageboliger. I B3-området må der bygges op til 3½ etage med en maksimal bygningshøjde på 15 m. Rammeområdet er omfattet af særbestemmelser, der fastlægger, at bebyggelsesprocenten maksimalt må være 25 %, at den sydlige del af området skal friholdes for bebyggelse, og at ny bebyggelse skal opføres som parkbebyggelse. Rammeområde VIBS.R1.01_T1 fastlægger anvendelsen til grønne arealer. Lokalplanområdet er derudover omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen: 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger 10 Naturområder og økologiske forbindelseslinjer 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder Planen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvad angår særbestemmelser for maksimalt etageantal, maksimal bygningshøjde, bebyggelsesprocent og retningslinje 11, hvad angår dennes afgrænsning af det værdifulde landskab mod syd. Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet, således at særbestemmelserne for rammeområde VIBS.B3.02 samt afgrænsningen af det værdifulde landskab i retningslinje 11 ændres i overensstemmelse med fremtidig anvendelse. Desuden ændres afgrænsningen af rammeområderne VIBS.B3.02 og VIBS.R1.01_T1, så boligområdets afgrænsning mod vest følger matrikelskel. Miljøvurdering af planer og programmer Kommunen skal i nogle tilfælde miljøvurdere planforslag inden endelig vedtagelse. Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Tillæg nr. 30 til Kommuneplan for Viborg Kommune vurderes på baggrund af en screening at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor omfattet af kravet om miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport til forslaget til kommuneplantillæg og til forslaget til lokalplan nr. 440, der udarbejdes parallelt med kommuneplantillægget. Miljørapporten er i høring sammen med planforslagene. Miljørapporten beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på følgende miljømæssige områder: - Byarkitektonisk værdi visuel påvirkning - Landskabelig påvirkning - Kulturmiljø/bevaring - Bilag IV-arter - Potentiel jordforurening 4

6 Forslag til tillæg nr. 30 KOMMUNEPLANTILLÆG Fremtidige planforhold Fremtidig retningslinje Retningslinje 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder Ændring af afgrænsningen af udpegningen af værdifuldt landskab: - Arealafgrænsningen af udpegningen af værdifuldt landskab ændres, således at den sydlige del af udpegningen dvs. det areal, der ligger inden for rammeområde VIBS.B3.02 udelades. Lokalplanen indeholder et internt vej- og parkeringsareal i den sydlige del af lokalplanområdet. Dette areal ligger inden for areal udpeget som værdifuldt landskab. Karakteren af det værdifulde landskab inden for dette areal er et åbent græsareal. Arealet er forholdsvist smalt og stopper ved Øster Teglgårdsvej. Værdien af at opretholde det værdifulde landskab på dette sted vurderes for værende begrænset. Dette skal ses i lyset af, at det værdifulde landskab derudover omfatter sønære arealer mod Søndersø, hvilket sikrer et sammenhængende landskabstræk langs søen, og hvilket sikrer, at byggeri placeres i afstand fra søen. Det værdifulde landskab langs Søndersø bevares, men værdien af landskabet mod syd vurderes begrænset og foreslås derfor at udgå af udpegningen som værdifuldt landskab. Fremtidige rammebestemmelser Planen fraviger de generelle rammebestemmelser og ændrer særbestemmelser for rammeområde VIBS.B3.02_T30, således at det maksimale etageantal øges fra 3½ etage til 4 fulde etager, den maksimale bygningshøjde reduceres fra maksimalt 15,0 m til maksimalt 13,75 m. bebyggelsesprocent ændres fra 25% til 35%, beregnet inden for kommuneplanens rammeområde. enkelte åben-lav og tæt-lav boliger kan indpasses i området. Disse indskrives derfor som særbestemmelser. Højde og bebyggelsesprocent ændres for at opnå et slankere bygningsudtryk og et byggeri med flade tage. Særbestemmelse mht., at den sydlige del af området skal friholdes for bebyggelse, slettes, idet afgrænsningen af udpegningen af værdifuldt landskab ændres. Dette område bebygges ikke, men der kan etableres parkeringsplads her. Særbestemmelse mht., at ny bebyggelse skal opføres som parkbebyggelse, ændres ikke. Desuden justeres afgrænsningen mellem de eksisterende rammeområder VIBS.B3.02 og VIBS.R1.01_T1. Ved justeringen af rammeområdernes afgrænsning ændres benævnelserne til VIBS.B3.02_T30 og VIBS.R1.01_T30. Det nye rammeområde VIBS.R1.01_T30 har samme rammebestemmelser som det tidligere rammeområde VIBS.R1.01_T1. 5

7 KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag til tillæg nr. 30 For de nye rammeområder VIBS.B3.02_T30 og VIBS.R1.01_T30 gælder endvidere retningslinjer i Kommuneplan for Viborg Kommune. RETNINGSLINJER - Ændring af afgrænsning af udpegningen af værdifuldt landskab ændres for den sydlige del af området. RAMMEBESTEMMELSER For rammeområde VIBS.B3.02_T30 ændres med vedtagelsen af tillæg nr. 30: - Følgende særbestemmelser: Bebyggelsesprocent: Maks. 35 Maksimalt etageantal: 4 etager Maksimal bygningshøjde: 13,75 m Andet: Ny bebyggelse skal opføres som en parkbebyggelse. Enkelte åben-lav og tæt-lav boliger kan indpasses i området, når skelgrænser ikke hegnes. - Ændring af afgrænsning For rammeområde VIBS.R1.01_T30 ændres med vedtagelsen af tillæg nr. 30: - Ændring af afgrænsning De øvrige rammebestemmelser for rammeområde VIBS.R1.01_T30 videreføres fra rammeområde VIBS.R1.01_T1. 6

8 Forslag til tillæg nr. 30 KOMMUNEPLANTILLÆG VEDTAGELSE Forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan for Viborg Kommune er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 21. januar Torsten Nielsen Borgmester / Lasse Jacobsen kommunaldirektør Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget den Torsten Nielsen Borgmester / Lasse Jacobsen kommunaldirektør Offentliggørelse Forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan for Viborg Kommune offentliggøres hermed i overensstemmelse med lov om planlægning 24 fra den 29. januar til den 25. marts Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planforslaget skal være modtaget af Viborg Kommune senest den 25. marts De skal sendes til: Viborg Kommune, Teknik & Miljø, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg 7

9 Planernes område Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle Viborg Tlf:

10 Miljørapport til forslag til lokalplan nr. 440 og forslag til tillæg nr. 30 til kommuneplan

11 Læsevejledning En miljørapport er en miljøvurdering af fx et forslag til lokalplan og et forslag til et kommuneplantillæg. Reglerne for miljørapporter er fastlagt i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der skal udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer inden for fysisk planlægning, som fastlægger rammerne for anlægstilladelser for visse projekter, eller hvis planerne påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Lokalplanforslag nr. 440 for et boligområde ved Øster Teglgårdsvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan for Viborg Kommune er omfattet af kravet om miljøvurdering. Da planerne omhandler anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser, har Viborg Kommune gennemført en forundersøgelse (screening) for at afgøre, om planforslagene kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen viser, at det er sandsynligt, at realiseringen af planerne kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Viborg Byråd har på den baggrund afgjort, at planforslagene skal miljøvurderes. Der er derfor udarbejdet denne miljørapport. Miljørapporten skal læses som et bilag til planforslagene. Lokalplanteksten er derfor kun i begrænset omfang gengivet i miljørapporten. Miljørapporten offentliggøres i høring i 8 uger. Det giver borgere og myndigheder mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til ændringer. Efter høringsperioden vil Byrådet vurdere bemærkninger og ændringsforslag i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget. Ved den endelige vedtagelse af planerne skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, - hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, - hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, - hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og - hvorledes væsentlige miljøpåvirkninger af planerne påtænkes overvåget. Den sammenfattende redegørelse vil blive vedhæftet som bilag til den endeligt vedtagne lokalplan. Offentliggørelse Viborg Byråd offentliggør hermed i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og programmer 8 miljørapport til forslag til lokalplan nr. 440 for et boligområde ved Øster Teglgårdsvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan for Viborg Kommune fra den 29. til den 25. marts Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til miljørapporten skal være modtaget af Viborg Kommune senest den 25. marts De skal sendes til: Viborg Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg 2

12 Miljørapport til forslag til lokalplan nr. 440 og forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan for Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning Lovgrundlag Ikke-teknisk resume Baggrund Historik Lokalplanens indhold og formål Forholdet til anden planlægning Afgrænsning af miljøvurdering Metode Screening - forundersøgelse Scoping - emnemæssig afgrænsning Miljøvurdering Vurdering Afhjælpende foranstaltninger Overvågning Alternativer O-alternativ Alternativer Miljørapporten er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Viborg Kommune. Illustrationer side 14, 15, 20 og 25 er udarbejdet af E+N Arkitektur A/S. 3

13 4

14 Forslag til lokalplan nr. 440 og forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan MILJØRAPPORT 1. INDLEDNING 1.1. Lovgrundlag Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3. juli 2013) skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebringes planer inden for fysisk planlægning, hvis planerne fastlægger rammerne for anlægstilladelser for projekter omfattet af bilag 3 eller 4, eller hvis planen/planerne påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Nærværende lokalplanforslag/ forslag til kommuneplantillæg er omfattet af bilag 4, 10b anlægsarbejder i byzone. Ifølge 3, stk. 2 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Da dette planforslag omfatter et område på ca. 2,4 ha og ikke ligger i umiddelbar nærhed af naturområder med national interesse (Natura 2000-områder), vurderes det, lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan. Forundersøgelsen (screeningen) viser, at det er sandsynligt, at realiseringen af planerne kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til byarkitektonisk værdi (visuel påvirkning), landskabelig påvirkning, kulturmiljø/bevaring og bilag IV-arter. Viborg Kommune har derfor afgjort, at planforslagene skal miljøvurderes. Screeningen gav følgende resultater vedr. andre miljøforhold: Søndersø er et beskyttet naturområde i henhold til naturbeskyttelsesloven. Der laves ikke indgreb i søen, ud over at der gives mulighed for etablering af en offentlig sti langs søen. Byggeri placeres med afstand til søen. Hele lokalplanområdet ligger inden for søbeskyttelseslinje. Søbeskyttelseslinjen er fastlagt i 1999 af daværende Skov- og Naturstyrelse. I forbindelse med lokalplanforslaget ansøger Viborg Kommune om, at søbeskyttelseslinjen reduceres inden for til de bebyggelige områder. Lokalplanområdet er udpeget som et område i kommuneplanen, hvor skovrejsning er uønsket. Området vil fortsat fremtræde med parkkarakter, og lokalplanen sikrer at dele af beplantningen langs Søndersø bevares. Beplantning inden for området kan udtyndes. Der er ikke kortlagt forurenet jord i området. Der er ingen drikkevandsinteresser i området, og tag- og overfladevand skal nedsives i området. Aktiviteterne inden for planområdet bidrager med en begrænset øget trafikmængde i området. For cyklende og gående er der god adgang til Viborg C, da området ligger tæt ved hovedsti omkring Søndersø. 1.2 Ikke-teknisk resume Miljøvurderingen beskriver den sandsynlige indvirkning på følgende miljømæssige områder:

15 MILJØRAPPORT Forslag til lokalplan nr. 440 og forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan Byarkitektonisk værdi (visuel påvirkning) Området ligger ved den sydlige bred af Søndersø og vil i nogen grad være synlig fra søen og Viborg by. Det vurderes, at det markante beplantningsbælte af høje træer mod Søndersø, der med lokalplanen stadig vil fremstå karakterdannende, vil sløre for bebyggelsen, der består af 4 punkthuse og 2 længehuse i samspil med det eksisterende stuehus på Øster Teglgårdsvej 27. Sløringen vil være størst i sommerhalvåret, hvor træerne har blade på. Samtidig vurderes det, at de terrænmæssige forhold med skrænten, der rejser sig med en højde på 4-5 m, skærmer for bebyggelsen ved ophold på søen tæt på søbredden. Påvirkningen af den byarkitektoniske værdi (visuel påvirkning) med fokus på bebyggelsens fremtoning mod Søndersø vurderes på denne baggrund ikke at være væsentlig. Landskabelig påvirkning De nordlige og sydlige arealer af lokalplanområdet ligger inden for areal, der er udpeget som værdifuldt landskab i Kommuneplan Værdien af at opretholde det værdifulde landskab på det sydlige areal er vurderet for værende begrænset. Dette skal ses i lyset af, at det værdifulde landskab på dette sted vurderes af underordnet betydning, idet det værdifulde landskab mod vest ikke videreføres og slutter ved et boligområde. Historisk set har området desuden haft en anden funktion. Derudover omfatter det værdifulde landskab sønære arealer mod Søndersø, hvilket sikrer et sammenhængende landskabstræk langs søen, og hvilket sikrer, at byggeri placeres i afstand fra søen. Påvirkningen af ændringen af afgrænsningen af det værdifulde landskab mod Søndersøvej vurderes på denne baggrund ikke at være væsentlig, da planforslagene respekterer og sikrer et sammenhængende landskabstræk langs søen, og da parkering i den sydlige del af boligområdet mod Søndersøvej delvist skal nedgraves i terræn for at mindske synligheden af parkeringen set fra Søndersøvej. Kulturmiljø/bevaring De bevaringsværdige bygninger inden for planområdet er det gamle stuehus på Øster Teglgårdsvej 27 udpeget med bevaringsværdi 2 og stald- og ladebygningen på Øster Teglgårdsvej 25A udpeget med bevaringsværdi 3. Der er desuden udpeget en tredje bygning, som tidligere udgjorde et udhus på Øster Teglgårdsvej 27. Denne bygning kan ikke lokaliseres på ejendommen i dag og er nedrevet. Stuehuset sikres bevaret i lokalplanen. Den bevaringsværdige stald- og ladebygning er ikke vedligeholdt og fremstår i meget ringe stand. Realiseringen af planlægningen vil medføre at denne stald- og ladebygning nedrives og erstattes af punkthuse med etageboliger. Bevaring af staldog ladebygningen er derfor ikke sikret i lokalplanen. Planlægningen er en konsekvens af områdets ændrede anvendelse til boligformål i tråd med Kommuneplan Østre Teglgård har gennem mange år medvirket til den sydlige del af Viborgs identitet, men det vurderes, at omdannelsen af området med bevaring af stuehuset i samspil med ny parkbebyggelse og i samspil med hovedbygningen på naboejendommen Øster Teglgårdsvej 23 bidrager til at bevare de væsentligste dele af kulturmiljøet og sikre stedets fremtidige udvikling. Bilag IV-arter I forbindelse med screening af miljøvurderingen er der foretaget en 6

16 Forslag til lokalplan nr. 440 og forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan MILJØRAPPORT besigtigelse pr af lokalplanområdet og en efterfølgende vurdering af tilstedeværelsen af bilag IV-arter, særligt flagermus. Besigtigelsen viste, at der er flagermus i området. Der er observeret én langøret flagermus i ladebygningen. Ud fra besigtigelsen vurderes, at der muligvis er rastepladser for arter af flagermus i udpegede ældre træer i området. Det vurderes samtidig, at området er uden betydning som yngle- og rasteområde for bilag IV-arter som odder, padder, krybdyr og grøn kølleguldsmed. Med hensyn til langøret flagermus, der er observeret i ladebygningen, vurderes det, at der forinden nedrivning af ladebygningen kan etableres foranstaltninger, hvor denne/disse langørede flagermus flyttes. Dette kan ske ved hjælp af udslusning eller ved, at nedrivningen foretages forsigtigt og trinvist, for at flagermusene kan nå at flyve ud. Naturstyrelsen skal give dispensation hertil. Med hensyn til rastepladser i de ældre træer inden for lokalplanområdet sikrer lokalplanbestemmelser beplantningsbæltet mod Søndersø og bevaringsværdig beplantning i form af solitærtræer, trærækker og udpegede træer i beplantningsbæltet mod Søndersø, herunder træer, som er potentielt egnede flagermustræer. Udtynding af træer bør ikke foregå i perioden fra november til september af hensyn til forekomst af flagermus. Realiseringen af planlægningen vurderes på denne baggrund ikke at true yngle- og rastepladser for bilag IV-arter omfattet af Habitatdirektivet inden for området, da projektet ikke påvirker bestanden af flagermus i området. Potentiel jordforurening Teglværksproduktion vurderes at være foregået sydvest for området i nyere tid. Det vurderes således ikke sandsynligt, at der findes større nedgravede olietanke i området. På den sydlige del af området er der tidligere gravet tørv/ler. Her kan der være påfyldt jord af ukendt kvalitet. Viborg Kommune skal godkende al flytning af jord fra området. 2. BAGGRUND 2.1 Historik Baggrunden for planforslagene er Byrådets ønske om at give mulighed for realisering af et projekt for ny bebyggelse med etageboliger og bevaring af det eksisterende stuehus. Ønsket om ny etageboligbebyggelse ved Øster Teglgårdsvej er i tråd med Byrådets intension om at understøtte bydelens udvikling med planlægning for et mindre boligområde ved Øster Teglgårdsvej. Området blev udlagt til dette boligformål i form af etageboliger i Kommuneplan Udover at give mulighed for boligformål ønsker Byrådet, at der med planforslagene også åbnes mulighed for etablering af en offentlig stiforbindelse langs Søndersø gennem planområdet. Dette skal ses i lyset af, at området ligger tæt på det grønne areal Strandparken, og at det grønne sammenhængende træk langs Viborgs søer ønskes forstærket. 7

17 MILJØRAPPORT Forslag til lokalplan nr. 440 og forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan Lokalplanens indhold og formål Lokalplanen har til formål at udlægge området til boligområde med boliger i op til 4 etager og at udlægge ny bebyggelse under hensyntagen til områdets sønære beliggenhed og eksisterende landskabelige kvaliteter. Derfor udlægges et mindre område langs Søndersø til grønt område. Lokalplanen har desuden til formål at sikre vejadgang til området, hvorfor den sydligste del af Øster Teglgårdsvej indgår som et område til vejanlæg. Området omfatter et areal på ca. 2,4 ha. og er, som beskrevet oven for, opdelt i 3 delområder; et boligområde, et grønt område og område til vejanlæg. Boligområdet indrettes med etageboliger udformet som en parkbebyggelse med 4 punkthuse og 2 længehuse i samspil med det eksisterende stuehus på Øster Teglgårdsvej 27 og dennes pendant på naboejendommen Øster Teglgårdsvej 23 vest for lokalplanområdet. Området forventes at omfatte ca boliger. Lokalplanen fastlægger, at boligbebyggelsen skal ligge tilbagetrukket fra Søndersø og placeres inden for udlagte byggefelter. Disse byggefelter udlægges stort set, hvor der i dag er eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse nærmest Søndersø må opføres i op til 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m tilbagetrukket ca. 25 m fra Søndersø og i op til 4 etager med en maksimal bygningshøjde på 13,5 m mod Øster Teglgårdsvej. Den øverste etage af byggeri i 4 etager skal udformes med delvist tilbagetrukne facadelinjer. Med udlæg af byggefelter fastlægger lokalplanen disponeringen af området, således, at der sikres visuelle forbindelser mellem Øster Teglgårdsvej og Søndersø på tværs af lokalplanområdet. Med lokalplanen optages der derudover bestemmelser om bevaring af hovedbygningen på Øster Teglgårdsvej 27 og bestemmelser om, at forandringer af denne bygning skal ske i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur. Stald- og ladebygningen skal nedrives som forudsætning for lokalplanens realisering. Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Søndersøvej, hvorfra der via den sydlige del af Øster Teglgårdsvej via to overkørsler er vejadgang til boligområdet og dets fælles parkeringsarealer. Parkeringsarealer kan anlægges på og under terræn (p-kælder) samt i konstruktion. I den sydlige del af boligområdet mod Søndersøvej fastlægger lokalplanen, at parkeringsarealer på terræn skal placeres delvist nedgravet i terræn. Dette skal mindske synligheden af parkeringen set fra Søndersøvej. Fra Øster Teglgårdsvej til det rekreative område "Strandparken" øst for lokalplanområdet sikres stiforbindelse gennem den vestlige del af boligområdet og gennem det grønne område langs Søndersø. De ubebyggede arealer inden for boligområdet og det grønne område langs med Søndersø skal fremstå som grønne arealer med parkagtig karakter uden synlige ejendomsskel. Træer og buske på de ubebyggede arealer skal bestå af løvfældende, hjemmehørerende arter, og ny beplantning må ikke forringe udsigten til Søndersø. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om, at flere eksisterende og markante solitærtræer og trærækker samt udpegede træer i beplantningsbæltet mod Søndersø skal bevares. 8

18 Forslag til lokalplan nr. 440 og forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan MILJØRAPPORT For bæltet af de høje træer på skråningen gælder desuden, at det må udtyndes for at skabe udsigt til Søndersø. Disse bestemmelser sikrer, at beplantningen fungerer som naturmæssige ledelinjer. 2.3 Forholdet til anden planlægning Landsplandirektiv Natura 2000-områder Der gælder særlige regler for internationale beskyttelsesområder Natura 2000-områder, som består af EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsar-områder. I Natura 2000-områder må der bl.a. ikke planlægges for - nye arealer til byzone eller sommerhusområde - nye større vejanlæg, trafikanlæg, tekniske anlæg m.v. Planområdet ligger ca. 3 km vest for EU-habitatområde N30 ved Nørreåren og ca. 3,6 km fra nordøst for EU-habitatområde N35 Hald Ege. Der er ingen Ramsar-områder i nærheden. Det vurderes, at planen ikke påvirker Natura 2000-områderne væsentligt på grund af afstanden. Bilag IV-arter Påvirkningen af eventuelle Bilag IV-arter i området belyses nærmere i miljørapportens afsnit 4D, hvor påvirkningen miljøvurderes i relation til ny bebyggelse. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde VIBS.B3.02 samt en del af VIBS.R1.01_T1 i den gældende kommuneplan, dvs. i Kommuneplan for Viborg Kommune. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan for Viborg Kommune, hvorfor der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan for Viborg Kommune. Planforslagene medfører, at særbestemmelserne for rammeområde VIBS.B3.02 samt afgrænsningen af det værdifulde landskab i retningslinje 11 ændres i overensstemmelse med fremtidig anvendelse. Desuden ændres afgrænsningen af rammeområderne VIBS.B3.02 og VIBS.R1.01_T1. Planforslagene er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen: 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling Planforslagene er i overensstemmelse med Byrådets målsætning om, at alle byer skal have muligheden for at udvikle sig, bl.a. ved at etablere nye boligområder. I retningslinjen indgår bl.a. nye arealer til byudvikling ved Øster Teglgårdsvej. 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger Planforslagene er delvist i overensstemmelse med Byrådets målsætning om, at de bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet søges bevaret, og at der ved om- og tilbygninger af bevaringsværdige bygninger tages hensyn til arkitektur, bygningskultur og omgivelserne, idet stuehuset omfattes af lokalplanbestemmelser 9

19 MILJØRAPPORT Forslag til lokalplan nr. 440 og forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan herom. Stald- og ladebygningen er i meget ringe stand, og omfattes af lokalplanbestemmelse om bl.a. nedrivning, men må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og Byrådet har meddelt ejeren, om den efter planlovens 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen. Forhold vedrørende kulturmiljøet belyses nærmere i miljørapportens afsnit 4C. 10 Naturområder og økologiske forbindelseslinjer Planforslagene er i overensstemmelse med Byrådets retningslinje om beskyttelse af naturværdier inden for naturområder, i dette tilfælde naturområdet Søndersø. 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder Planområdet ligger inden for et geologisk interesseområde, hvilket der skal tages hensyn til i byudviklingen, så de geologiske træk og landskabsformer ikke sløres, og oplevelsen af disse fremmes. Planforslagene er i overensstemmelse med denne målsætning, idet byggeri placeres tilbagetrukket fra Søndersø, og idet den offentlige adgang til området øges, samt naturoplevelsen af området fremmes. Samtidig ligger planområdet inden for retningslinjens afgrænsning af værdifuldt landskab. Afgrænsningen af det værdifulde landskab ændres med planforslagene. Forhold vedrørende ændringen af afgrænsningen af det værdifulde landskab belyses nærmere i miljørapportens afsnit 4B. Lokalplan og byplanvedtægt Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 44 for et område ved Søndersø. Ved den offentlige bekendtgørelse af vedtagelsen af lokalplan nr. 440 ophæves byplanvedtægt nr. 44 for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan nr Forhold til anden planlægning Søbeskyttelseslinje Området er omfattet af søbeskyttelseslinje placeret ca. 125 m til ca. 150 meter fra Søndersø. Inden for søbeskyttelseslinjen er der i dag eksisterende bebyggelse hovedsagligt bestående af et stuehus, en staldbygning og en aftægtsbolig. Aftægtsboligen er beliggende ca. 25 m fra Søndersø. I forbindelse med planforslagene vil Viborg Kommune søge Miljøministeriet (Naturstyrelsen) om reducering af beskyttelseslinjen i lokalplanområdet, således at de bebyggelige områder ikke omfattes af søbeskyttelseslinje. Hvis beskyttelseslinjen ikke kan reduceres, kræver tilstandsændringer (herunder byggeri, beplantning og anlæg) inden for søbeskyttelseslinjen dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16. Tilstandsændringer kræver dispensation fra Viborg Kommune i hvert enkelt tilfælde. Drikkevandsinteresser Der er ingen drikkevandsinteresser i planområdet. 10

20 Forslag til lokalplan nr. 440 og forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan MILJØRAPPORT Forhold til sektorplaner / teknisk forsyning Vandforsyning Området ligger i Energi Viborg Vands forsyningsområde. Ifølge Viborg Kommunes Vandforsyningsplan 2012/2022 skal området forsynes med drikkevand fra Viborg Vand A/S. Varmeforsyning Området er udlagt til varmeforsyning med individuel naturgas. Lokalplanen fastlægger ikke tilslutningspligt til naturgasforsyning. Der kan evt. udarbejdes et projekt efter varmeforsyningsloven, som belyser, om der er basis for at ændre områdeafgrænsningen mellem naturgasog fjernvarmeforsyningen, så området fremover forsynes af Viborg Fjernvarmes distributionsnet. Jf. kommuneplantillæg nr. 20 skal nye lokalplaner ikke fastlægge tilslutningspligt til naturgas. Spildevand Området skal tilsluttes kollektiv kloak i henhold til gældende spildevandsplan pt. Spildevandsplan for Viborg Kommune. Området er jf. spildevandsplanen spildevandskloakeret, hvilket vil sige, at husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens alt tag- og overfladevand skal nedsives på egen grund. Der er ikke etableret anlæg eller ledninger til afledning af tag- og vejvand. 3. AFGRÆNSNING AF MILJØVURDERING 3.1 Metode Miljøvurderingen er udført efter principperne beskrevet i vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 94 af 18. juni I henhold til vejledningen er der først udarbejdet en screening (en forundersøgelse), der kort undersøger, om planen medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, og om der derfor er pligt til at udarbejde en miljøvurdering. Da screeningen resulterede i, at der skulle gennemføres en miljøvurdering, er der efterfølgende gennemført en scoping (afgrænsning) af de emner, miljøvurderingen skal omfatte. 3.2 Screening - forundersøgelse Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg er omfattet af lovens 3, stk. 1, nr. 1, idet planerne fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 4, pkt. 10b anlægsarbejder i byzoner. Planerne fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Derfor skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens 3, stk. 2. Screeningen af planforslagene er foretaget i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2. I screeningen er anvendt et notatskema med de miljøtemaer, en miljøvurdering jf. lovens 1, stk. 2 skal omfatte. 11

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere