Forslag. Tillæg nr. 30 til Kommuneplan for Viborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune"

Transkript

1 Tillæg nr. 30 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje og rammebestemmelser for VIBS.B3.02_T30 og VIBS.R1.01_T30, Viborg Syd Tillæggets område Forslag

2

3 KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag til tillæg nr. 30 2

4 Forslag til tillæg nr. 30 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE Formål Formålet med dette forslag til tillæg til Kommuneplan for Viborg Kommune er: - at ændre særbestemmer for rammeområde VIBS.B3.02, - at justere afgrænsningen af udpegningen af værdifuldt landskab i retningslinje 11, - at justere afgrænsningen mellem VIBS.B3.02 og VIBS.R1.01_T1, så afgrænsningen følger matrikelskel mod vest. Baggrunden er, at der i forbindelse med lokalplanlægning for boligområde ved Øster Teglgårdsvej i Viborg ønskes mulighed for etageboliger i 4 etager med en maksimal bygningshøjde på 13,75 m og en maksimal bebyggelsesprocent på 35 inden for rammeområde VIBS.B3.02. Rammeområdet er mindre end grundenes areal, og en bebyggelsesprocent på 35 inden for rammeområde VIBS.B3.02 svarer til en bebyggelsesprocent på 25 for ejendommene 5a og 5k, begge af Viborg Markjorder. Samtidig ønskes der i den sydlige del af området mod Søndersøvej udlæg af parkeringsareal. Nuværende planforhold Landsplanlægning Planen er i overensstemmelse med landsplanlægningen. Natura 2000-områder Der gælder særlige regler for internationale beskyttelsesområder Natura 2000-områder, som består af EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsar-områder. I Natura 2000-områder må der bl.a. ikke planlægges for - nye arealer til byzone eller sommerhusområde - nye større vejanlæg, trafikanlæg, tekniske anlæg m.v. Rammeområde VIBS.B3.02 og det aktuelle udsnit af afgrænsning af retningslinje 11 (Værdifuldt landskab) ligger ca. 3 km vest for EUhabitatområde N30 ved Nørreåen og ca. 3,6 km nordøst for EUhabitatområde N35 Hald Ege. Der er ingen Ramsar-områder i nærheden. Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke påvirker Natura områderne væsentligt på grund af afstanden. Bilag IV-arter Der er foretaget en vurdering af hvilke bilag IV-arter (beskyttede dyr og plantearter efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver), som kan være i området. Det vurderes at være: Flagermus Emnet er behandlet mere uddybende i miljørapporten, der er udarbejdet sammen med forslaget til kommuneplantillæg. Det vurderes i miljørapporten, at de særligt beskyttede arter i henhold til Habitatdirektivets bilag IV ikke vil blive påvirket. For så vidt angår flagermus, som er registreret i området, vurderes planen ikke at få væsentlig negativ effekt på bestanden af flagermus. 3

5 KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag til tillæg nr. 30 Kommuneplanlægning Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde VIBS.B3.02 samt del af rammeområde VIBS.R1.01_T1 i Kommuneplan for Viborg Kommune. Rammeområde VIBS.B3.02 fastlægger anvendelsen til boligformål i form af etageboliger. I B3-området må der bygges op til 3½ etage med en maksimal bygningshøjde på 15 m. Rammeområdet er omfattet af særbestemmelser, der fastlægger, at bebyggelsesprocenten maksimalt må være 25 %, at den sydlige del af området skal friholdes for bebyggelse, og at ny bebyggelse skal opføres som parkbebyggelse. Rammeområde VIBS.R1.01_T1 fastlægger anvendelsen til grønne arealer. Lokalplanområdet er derudover omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen: 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger 10 Naturområder og økologiske forbindelseslinjer 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder Planen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvad angår særbestemmelser for maksimalt etageantal, maksimal bygningshøjde, bebyggelsesprocent og retningslinje 11, hvad angår dennes afgrænsning af det værdifulde landskab mod syd. Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet, således at særbestemmelserne for rammeområde VIBS.B3.02 samt afgrænsningen af det værdifulde landskab i retningslinje 11 ændres i overensstemmelse med fremtidig anvendelse. Desuden ændres afgrænsningen af rammeområderne VIBS.B3.02 og VIBS.R1.01_T1, så boligområdets afgrænsning mod vest følger matrikelskel. Miljøvurdering af planer og programmer Kommunen skal i nogle tilfælde miljøvurdere planforslag inden endelig vedtagelse. Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Tillæg nr. 30 til Kommuneplan for Viborg Kommune vurderes på baggrund af en screening at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor omfattet af kravet om miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport til forslaget til kommuneplantillæg og til forslaget til lokalplan nr. 440, der udarbejdes parallelt med kommuneplantillægget. Miljørapporten er i høring sammen med planforslagene. Miljørapporten beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på følgende miljømæssige områder: - Byarkitektonisk værdi visuel påvirkning - Landskabelig påvirkning - Kulturmiljø/bevaring - Bilag IV-arter - Potentiel jordforurening 4

6 Forslag til tillæg nr. 30 KOMMUNEPLANTILLÆG Fremtidige planforhold Fremtidig retningslinje Retningslinje 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder Ændring af afgrænsningen af udpegningen af værdifuldt landskab: - Arealafgrænsningen af udpegningen af værdifuldt landskab ændres, således at den sydlige del af udpegningen dvs. det areal, der ligger inden for rammeområde VIBS.B3.02 udelades. Lokalplanen indeholder et internt vej- og parkeringsareal i den sydlige del af lokalplanområdet. Dette areal ligger inden for areal udpeget som værdifuldt landskab. Karakteren af det værdifulde landskab inden for dette areal er et åbent græsareal. Arealet er forholdsvist smalt og stopper ved Øster Teglgårdsvej. Værdien af at opretholde det værdifulde landskab på dette sted vurderes for værende begrænset. Dette skal ses i lyset af, at det værdifulde landskab derudover omfatter sønære arealer mod Søndersø, hvilket sikrer et sammenhængende landskabstræk langs søen, og hvilket sikrer, at byggeri placeres i afstand fra søen. Det værdifulde landskab langs Søndersø bevares, men værdien af landskabet mod syd vurderes begrænset og foreslås derfor at udgå af udpegningen som værdifuldt landskab. Fremtidige rammebestemmelser Planen fraviger de generelle rammebestemmelser og ændrer særbestemmelser for rammeområde VIBS.B3.02_T30, således at det maksimale etageantal øges fra 3½ etage til 4 fulde etager, den maksimale bygningshøjde reduceres fra maksimalt 15,0 m til maksimalt 13,75 m. bebyggelsesprocent ændres fra 25% til 35%, beregnet inden for kommuneplanens rammeområde. enkelte åben-lav og tæt-lav boliger kan indpasses i området. Disse indskrives derfor som særbestemmelser. Højde og bebyggelsesprocent ændres for at opnå et slankere bygningsudtryk og et byggeri med flade tage. Særbestemmelse mht., at den sydlige del af området skal friholdes for bebyggelse, slettes, idet afgrænsningen af udpegningen af værdifuldt landskab ændres. Dette område bebygges ikke, men der kan etableres parkeringsplads her. Særbestemmelse mht., at ny bebyggelse skal opføres som parkbebyggelse, ændres ikke. Desuden justeres afgrænsningen mellem de eksisterende rammeområder VIBS.B3.02 og VIBS.R1.01_T1. Ved justeringen af rammeområdernes afgrænsning ændres benævnelserne til VIBS.B3.02_T30 og VIBS.R1.01_T30. Det nye rammeområde VIBS.R1.01_T30 har samme rammebestemmelser som det tidligere rammeområde VIBS.R1.01_T1. 5

7 KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag til tillæg nr. 30 For de nye rammeområder VIBS.B3.02_T30 og VIBS.R1.01_T30 gælder endvidere retningslinjer i Kommuneplan for Viborg Kommune. RETNINGSLINJER - Ændring af afgrænsning af udpegningen af værdifuldt landskab ændres for den sydlige del af området. RAMMEBESTEMMELSER For rammeområde VIBS.B3.02_T30 ændres med vedtagelsen af tillæg nr. 30: - Følgende særbestemmelser: Bebyggelsesprocent: Maks. 35 Maksimalt etageantal: 4 etager Maksimal bygningshøjde: 13,75 m Andet: Ny bebyggelse skal opføres som en parkbebyggelse. Enkelte åben-lav og tæt-lav boliger kan indpasses i området, når skelgrænser ikke hegnes. - Ændring af afgrænsning For rammeområde VIBS.R1.01_T30 ændres med vedtagelsen af tillæg nr. 30: - Ændring af afgrænsning De øvrige rammebestemmelser for rammeområde VIBS.R1.01_T30 videreføres fra rammeområde VIBS.R1.01_T1. 6

8 Forslag til tillæg nr. 30 KOMMUNEPLANTILLÆG VEDTAGELSE Forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan for Viborg Kommune er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 21. januar Torsten Nielsen Borgmester / Lasse Jacobsen kommunaldirektør Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget den Torsten Nielsen Borgmester / Lasse Jacobsen kommunaldirektør Offentliggørelse Forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan for Viborg Kommune offentliggøres hermed i overensstemmelse med lov om planlægning 24 fra den 29. januar til den 25. marts Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planforslaget skal være modtaget af Viborg Kommune senest den 25. marts De skal sendes til: Viborg Kommune, Teknik & Miljø, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg 7

9 Planernes område Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle Viborg Tlf:

10 Miljørapport til forslag til lokalplan nr. 440 og forslag til tillæg nr. 30 til kommuneplan

11 Læsevejledning En miljørapport er en miljøvurdering af fx et forslag til lokalplan og et forslag til et kommuneplantillæg. Reglerne for miljørapporter er fastlagt i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der skal udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer inden for fysisk planlægning, som fastlægger rammerne for anlægstilladelser for visse projekter, eller hvis planerne påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Lokalplanforslag nr. 440 for et boligområde ved Øster Teglgårdsvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan for Viborg Kommune er omfattet af kravet om miljøvurdering. Da planerne omhandler anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser, har Viborg Kommune gennemført en forundersøgelse (screening) for at afgøre, om planforslagene kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen viser, at det er sandsynligt, at realiseringen af planerne kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Viborg Byråd har på den baggrund afgjort, at planforslagene skal miljøvurderes. Der er derfor udarbejdet denne miljørapport. Miljørapporten skal læses som et bilag til planforslagene. Lokalplanteksten er derfor kun i begrænset omfang gengivet i miljørapporten. Miljørapporten offentliggøres i høring i 8 uger. Det giver borgere og myndigheder mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til ændringer. Efter høringsperioden vil Byrådet vurdere bemærkninger og ændringsforslag i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget. Ved den endelige vedtagelse af planerne skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, - hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, - hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, - hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og - hvorledes væsentlige miljøpåvirkninger af planerne påtænkes overvåget. Den sammenfattende redegørelse vil blive vedhæftet som bilag til den endeligt vedtagne lokalplan. Offentliggørelse Viborg Byråd offentliggør hermed i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og programmer 8 miljørapport til forslag til lokalplan nr. 440 for et boligområde ved Øster Teglgårdsvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan for Viborg Kommune fra den 29. til den 25. marts Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til miljørapporten skal være modtaget af Viborg Kommune senest den 25. marts De skal sendes til: Viborg Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg 2

12 Miljørapport til forslag til lokalplan nr. 440 og forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan for Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning Lovgrundlag Ikke-teknisk resume Baggrund Historik Lokalplanens indhold og formål Forholdet til anden planlægning Afgrænsning af miljøvurdering Metode Screening - forundersøgelse Scoping - emnemæssig afgrænsning Miljøvurdering Vurdering Afhjælpende foranstaltninger Overvågning Alternativer O-alternativ Alternativer Miljørapporten er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Viborg Kommune. Illustrationer side 14, 15, 20 og 25 er udarbejdet af E+N Arkitektur A/S. 3

13 4

14 Forslag til lokalplan nr. 440 og forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan MILJØRAPPORT 1. INDLEDNING 1.1. Lovgrundlag Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3. juli 2013) skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebringes planer inden for fysisk planlægning, hvis planerne fastlægger rammerne for anlægstilladelser for projekter omfattet af bilag 3 eller 4, eller hvis planen/planerne påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Nærværende lokalplanforslag/ forslag til kommuneplantillæg er omfattet af bilag 4, 10b anlægsarbejder i byzone. Ifølge 3, stk. 2 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Da dette planforslag omfatter et område på ca. 2,4 ha og ikke ligger i umiddelbar nærhed af naturområder med national interesse (Natura 2000-områder), vurderes det, lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan. Forundersøgelsen (screeningen) viser, at det er sandsynligt, at realiseringen af planerne kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til byarkitektonisk værdi (visuel påvirkning), landskabelig påvirkning, kulturmiljø/bevaring og bilag IV-arter. Viborg Kommune har derfor afgjort, at planforslagene skal miljøvurderes. Screeningen gav følgende resultater vedr. andre miljøforhold: Søndersø er et beskyttet naturområde i henhold til naturbeskyttelsesloven. Der laves ikke indgreb i søen, ud over at der gives mulighed for etablering af en offentlig sti langs søen. Byggeri placeres med afstand til søen. Hele lokalplanområdet ligger inden for søbeskyttelseslinje. Søbeskyttelseslinjen er fastlagt i 1999 af daværende Skov- og Naturstyrelse. I forbindelse med lokalplanforslaget ansøger Viborg Kommune om, at søbeskyttelseslinjen reduceres inden for til de bebyggelige områder. Lokalplanområdet er udpeget som et område i kommuneplanen, hvor skovrejsning er uønsket. Området vil fortsat fremtræde med parkkarakter, og lokalplanen sikrer at dele af beplantningen langs Søndersø bevares. Beplantning inden for området kan udtyndes. Der er ikke kortlagt forurenet jord i området. Der er ingen drikkevandsinteresser i området, og tag- og overfladevand skal nedsives i området. Aktiviteterne inden for planområdet bidrager med en begrænset øget trafikmængde i området. For cyklende og gående er der god adgang til Viborg C, da området ligger tæt ved hovedsti omkring Søndersø. 1.2 Ikke-teknisk resume Miljøvurderingen beskriver den sandsynlige indvirkning på følgende miljømæssige områder:

15 MILJØRAPPORT Forslag til lokalplan nr. 440 og forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan Byarkitektonisk værdi (visuel påvirkning) Området ligger ved den sydlige bred af Søndersø og vil i nogen grad være synlig fra søen og Viborg by. Det vurderes, at det markante beplantningsbælte af høje træer mod Søndersø, der med lokalplanen stadig vil fremstå karakterdannende, vil sløre for bebyggelsen, der består af 4 punkthuse og 2 længehuse i samspil med det eksisterende stuehus på Øster Teglgårdsvej 27. Sløringen vil være størst i sommerhalvåret, hvor træerne har blade på. Samtidig vurderes det, at de terrænmæssige forhold med skrænten, der rejser sig med en højde på 4-5 m, skærmer for bebyggelsen ved ophold på søen tæt på søbredden. Påvirkningen af den byarkitektoniske værdi (visuel påvirkning) med fokus på bebyggelsens fremtoning mod Søndersø vurderes på denne baggrund ikke at være væsentlig. Landskabelig påvirkning De nordlige og sydlige arealer af lokalplanområdet ligger inden for areal, der er udpeget som værdifuldt landskab i Kommuneplan Værdien af at opretholde det værdifulde landskab på det sydlige areal er vurderet for værende begrænset. Dette skal ses i lyset af, at det værdifulde landskab på dette sted vurderes af underordnet betydning, idet det værdifulde landskab mod vest ikke videreføres og slutter ved et boligområde. Historisk set har området desuden haft en anden funktion. Derudover omfatter det værdifulde landskab sønære arealer mod Søndersø, hvilket sikrer et sammenhængende landskabstræk langs søen, og hvilket sikrer, at byggeri placeres i afstand fra søen. Påvirkningen af ændringen af afgrænsningen af det værdifulde landskab mod Søndersøvej vurderes på denne baggrund ikke at være væsentlig, da planforslagene respekterer og sikrer et sammenhængende landskabstræk langs søen, og da parkering i den sydlige del af boligområdet mod Søndersøvej delvist skal nedgraves i terræn for at mindske synligheden af parkeringen set fra Søndersøvej. Kulturmiljø/bevaring De bevaringsværdige bygninger inden for planområdet er det gamle stuehus på Øster Teglgårdsvej 27 udpeget med bevaringsværdi 2 og stald- og ladebygningen på Øster Teglgårdsvej 25A udpeget med bevaringsværdi 3. Der er desuden udpeget en tredje bygning, som tidligere udgjorde et udhus på Øster Teglgårdsvej 27. Denne bygning kan ikke lokaliseres på ejendommen i dag og er nedrevet. Stuehuset sikres bevaret i lokalplanen. Den bevaringsværdige stald- og ladebygning er ikke vedligeholdt og fremstår i meget ringe stand. Realiseringen af planlægningen vil medføre at denne stald- og ladebygning nedrives og erstattes af punkthuse med etageboliger. Bevaring af staldog ladebygningen er derfor ikke sikret i lokalplanen. Planlægningen er en konsekvens af områdets ændrede anvendelse til boligformål i tråd med Kommuneplan Østre Teglgård har gennem mange år medvirket til den sydlige del af Viborgs identitet, men det vurderes, at omdannelsen af området med bevaring af stuehuset i samspil med ny parkbebyggelse og i samspil med hovedbygningen på naboejendommen Øster Teglgårdsvej 23 bidrager til at bevare de væsentligste dele af kulturmiljøet og sikre stedets fremtidige udvikling. Bilag IV-arter I forbindelse med screening af miljøvurderingen er der foretaget en 6

16 Forslag til lokalplan nr. 440 og forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan MILJØRAPPORT besigtigelse pr af lokalplanområdet og en efterfølgende vurdering af tilstedeværelsen af bilag IV-arter, særligt flagermus. Besigtigelsen viste, at der er flagermus i området. Der er observeret én langøret flagermus i ladebygningen. Ud fra besigtigelsen vurderes, at der muligvis er rastepladser for arter af flagermus i udpegede ældre træer i området. Det vurderes samtidig, at området er uden betydning som yngle- og rasteområde for bilag IV-arter som odder, padder, krybdyr og grøn kølleguldsmed. Med hensyn til langøret flagermus, der er observeret i ladebygningen, vurderes det, at der forinden nedrivning af ladebygningen kan etableres foranstaltninger, hvor denne/disse langørede flagermus flyttes. Dette kan ske ved hjælp af udslusning eller ved, at nedrivningen foretages forsigtigt og trinvist, for at flagermusene kan nå at flyve ud. Naturstyrelsen skal give dispensation hertil. Med hensyn til rastepladser i de ældre træer inden for lokalplanområdet sikrer lokalplanbestemmelser beplantningsbæltet mod Søndersø og bevaringsværdig beplantning i form af solitærtræer, trærækker og udpegede træer i beplantningsbæltet mod Søndersø, herunder træer, som er potentielt egnede flagermustræer. Udtynding af træer bør ikke foregå i perioden fra november til september af hensyn til forekomst af flagermus. Realiseringen af planlægningen vurderes på denne baggrund ikke at true yngle- og rastepladser for bilag IV-arter omfattet af Habitatdirektivet inden for området, da projektet ikke påvirker bestanden af flagermus i området. Potentiel jordforurening Teglværksproduktion vurderes at være foregået sydvest for området i nyere tid. Det vurderes således ikke sandsynligt, at der findes større nedgravede olietanke i området. På den sydlige del af området er der tidligere gravet tørv/ler. Her kan der være påfyldt jord af ukendt kvalitet. Viborg Kommune skal godkende al flytning af jord fra området. 2. BAGGRUND 2.1 Historik Baggrunden for planforslagene er Byrådets ønske om at give mulighed for realisering af et projekt for ny bebyggelse med etageboliger og bevaring af det eksisterende stuehus. Ønsket om ny etageboligbebyggelse ved Øster Teglgårdsvej er i tråd med Byrådets intension om at understøtte bydelens udvikling med planlægning for et mindre boligområde ved Øster Teglgårdsvej. Området blev udlagt til dette boligformål i form af etageboliger i Kommuneplan Udover at give mulighed for boligformål ønsker Byrådet, at der med planforslagene også åbnes mulighed for etablering af en offentlig stiforbindelse langs Søndersø gennem planområdet. Dette skal ses i lyset af, at området ligger tæt på det grønne areal Strandparken, og at det grønne sammenhængende træk langs Viborgs søer ønskes forstærket. 7

17 MILJØRAPPORT Forslag til lokalplan nr. 440 og forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan Lokalplanens indhold og formål Lokalplanen har til formål at udlægge området til boligområde med boliger i op til 4 etager og at udlægge ny bebyggelse under hensyntagen til områdets sønære beliggenhed og eksisterende landskabelige kvaliteter. Derfor udlægges et mindre område langs Søndersø til grønt område. Lokalplanen har desuden til formål at sikre vejadgang til området, hvorfor den sydligste del af Øster Teglgårdsvej indgår som et område til vejanlæg. Området omfatter et areal på ca. 2,4 ha. og er, som beskrevet oven for, opdelt i 3 delområder; et boligområde, et grønt område og område til vejanlæg. Boligområdet indrettes med etageboliger udformet som en parkbebyggelse med 4 punkthuse og 2 længehuse i samspil med det eksisterende stuehus på Øster Teglgårdsvej 27 og dennes pendant på naboejendommen Øster Teglgårdsvej 23 vest for lokalplanområdet. Området forventes at omfatte ca boliger. Lokalplanen fastlægger, at boligbebyggelsen skal ligge tilbagetrukket fra Søndersø og placeres inden for udlagte byggefelter. Disse byggefelter udlægges stort set, hvor der i dag er eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse nærmest Søndersø må opføres i op til 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m tilbagetrukket ca. 25 m fra Søndersø og i op til 4 etager med en maksimal bygningshøjde på 13,5 m mod Øster Teglgårdsvej. Den øverste etage af byggeri i 4 etager skal udformes med delvist tilbagetrukne facadelinjer. Med udlæg af byggefelter fastlægger lokalplanen disponeringen af området, således, at der sikres visuelle forbindelser mellem Øster Teglgårdsvej og Søndersø på tværs af lokalplanområdet. Med lokalplanen optages der derudover bestemmelser om bevaring af hovedbygningen på Øster Teglgårdsvej 27 og bestemmelser om, at forandringer af denne bygning skal ske i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur. Stald- og ladebygningen skal nedrives som forudsætning for lokalplanens realisering. Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Søndersøvej, hvorfra der via den sydlige del af Øster Teglgårdsvej via to overkørsler er vejadgang til boligområdet og dets fælles parkeringsarealer. Parkeringsarealer kan anlægges på og under terræn (p-kælder) samt i konstruktion. I den sydlige del af boligområdet mod Søndersøvej fastlægger lokalplanen, at parkeringsarealer på terræn skal placeres delvist nedgravet i terræn. Dette skal mindske synligheden af parkeringen set fra Søndersøvej. Fra Øster Teglgårdsvej til det rekreative område "Strandparken" øst for lokalplanområdet sikres stiforbindelse gennem den vestlige del af boligområdet og gennem det grønne område langs Søndersø. De ubebyggede arealer inden for boligområdet og det grønne område langs med Søndersø skal fremstå som grønne arealer med parkagtig karakter uden synlige ejendomsskel. Træer og buske på de ubebyggede arealer skal bestå af løvfældende, hjemmehørerende arter, og ny beplantning må ikke forringe udsigten til Søndersø. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om, at flere eksisterende og markante solitærtræer og trærækker samt udpegede træer i beplantningsbæltet mod Søndersø skal bevares. 8

18 Forslag til lokalplan nr. 440 og forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan MILJØRAPPORT For bæltet af de høje træer på skråningen gælder desuden, at det må udtyndes for at skabe udsigt til Søndersø. Disse bestemmelser sikrer, at beplantningen fungerer som naturmæssige ledelinjer. 2.3 Forholdet til anden planlægning Landsplandirektiv Natura 2000-områder Der gælder særlige regler for internationale beskyttelsesområder Natura 2000-områder, som består af EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsar-områder. I Natura 2000-områder må der bl.a. ikke planlægges for - nye arealer til byzone eller sommerhusområde - nye større vejanlæg, trafikanlæg, tekniske anlæg m.v. Planområdet ligger ca. 3 km vest for EU-habitatområde N30 ved Nørreåren og ca. 3,6 km fra nordøst for EU-habitatområde N35 Hald Ege. Der er ingen Ramsar-områder i nærheden. Det vurderes, at planen ikke påvirker Natura 2000-områderne væsentligt på grund af afstanden. Bilag IV-arter Påvirkningen af eventuelle Bilag IV-arter i området belyses nærmere i miljørapportens afsnit 4D, hvor påvirkningen miljøvurderes i relation til ny bebyggelse. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde VIBS.B3.02 samt en del af VIBS.R1.01_T1 i den gældende kommuneplan, dvs. i Kommuneplan for Viborg Kommune. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan for Viborg Kommune, hvorfor der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan for Viborg Kommune. Planforslagene medfører, at særbestemmelserne for rammeområde VIBS.B3.02 samt afgrænsningen af det værdifulde landskab i retningslinje 11 ændres i overensstemmelse med fremtidig anvendelse. Desuden ændres afgrænsningen af rammeområderne VIBS.B3.02 og VIBS.R1.01_T1. Planforslagene er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen: 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling Planforslagene er i overensstemmelse med Byrådets målsætning om, at alle byer skal have muligheden for at udvikle sig, bl.a. ved at etablere nye boligområder. I retningslinjen indgår bl.a. nye arealer til byudvikling ved Øster Teglgårdsvej. 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger Planforslagene er delvist i overensstemmelse med Byrådets målsætning om, at de bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet søges bevaret, og at der ved om- og tilbygninger af bevaringsværdige bygninger tages hensyn til arkitektur, bygningskultur og omgivelserne, idet stuehuset omfattes af lokalplanbestemmelser 9

19 MILJØRAPPORT Forslag til lokalplan nr. 440 og forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan herom. Stald- og ladebygningen er i meget ringe stand, og omfattes af lokalplanbestemmelse om bl.a. nedrivning, men må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og Byrådet har meddelt ejeren, om den efter planlovens 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen. Forhold vedrørende kulturmiljøet belyses nærmere i miljørapportens afsnit 4C. 10 Naturområder og økologiske forbindelseslinjer Planforslagene er i overensstemmelse med Byrådets retningslinje om beskyttelse af naturværdier inden for naturområder, i dette tilfælde naturområdet Søndersø. 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder Planområdet ligger inden for et geologisk interesseområde, hvilket der skal tages hensyn til i byudviklingen, så de geologiske træk og landskabsformer ikke sløres, og oplevelsen af disse fremmes. Planforslagene er i overensstemmelse med denne målsætning, idet byggeri placeres tilbagetrukket fra Søndersø, og idet den offentlige adgang til området øges, samt naturoplevelsen af området fremmes. Samtidig ligger planområdet inden for retningslinjens afgrænsning af værdifuldt landskab. Afgrænsningen af det værdifulde landskab ændres med planforslagene. Forhold vedrørende ændringen af afgrænsningen af det værdifulde landskab belyses nærmere i miljørapportens afsnit 4B. Lokalplan og byplanvedtægt Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 44 for et område ved Søndersø. Ved den offentlige bekendtgørelse af vedtagelsen af lokalplan nr. 440 ophæves byplanvedtægt nr. 44 for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan nr Forhold til anden planlægning Søbeskyttelseslinje Området er omfattet af søbeskyttelseslinje placeret ca. 125 m til ca. 150 meter fra Søndersø. Inden for søbeskyttelseslinjen er der i dag eksisterende bebyggelse hovedsagligt bestående af et stuehus, en staldbygning og en aftægtsbolig. Aftægtsboligen er beliggende ca. 25 m fra Søndersø. I forbindelse med planforslagene vil Viborg Kommune søge Miljøministeriet (Naturstyrelsen) om reducering af beskyttelseslinjen i lokalplanområdet, således at de bebyggelige områder ikke omfattes af søbeskyttelseslinje. Hvis beskyttelseslinjen ikke kan reduceres, kræver tilstandsændringer (herunder byggeri, beplantning og anlæg) inden for søbeskyttelseslinjen dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16. Tilstandsændringer kræver dispensation fra Viborg Kommune i hvert enkelt tilfælde. Drikkevandsinteresser Der er ingen drikkevandsinteresser i planområdet. 10

20 Forslag til lokalplan nr. 440 og forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan MILJØRAPPORT Forhold til sektorplaner / teknisk forsyning Vandforsyning Området ligger i Energi Viborg Vands forsyningsområde. Ifølge Viborg Kommunes Vandforsyningsplan 2012/2022 skal området forsynes med drikkevand fra Viborg Vand A/S. Varmeforsyning Området er udlagt til varmeforsyning med individuel naturgas. Lokalplanen fastlægger ikke tilslutningspligt til naturgasforsyning. Der kan evt. udarbejdes et projekt efter varmeforsyningsloven, som belyser, om der er basis for at ændre områdeafgrænsningen mellem naturgasog fjernvarmeforsyningen, så området fremover forsynes af Viborg Fjernvarmes distributionsnet. Jf. kommuneplantillæg nr. 20 skal nye lokalplaner ikke fastlægge tilslutningspligt til naturgas. Spildevand Området skal tilsluttes kollektiv kloak i henhold til gældende spildevandsplan pt. Spildevandsplan for Viborg Kommune. Området er jf. spildevandsplanen spildevandskloakeret, hvilket vil sige, at husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens alt tag- og overfladevand skal nedsives på egen grund. Der er ikke etableret anlæg eller ledninger til afledning af tag- og vejvand. 3. AFGRÆNSNING AF MILJØVURDERING 3.1 Metode Miljøvurderingen er udført efter principperne beskrevet i vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 94 af 18. juni I henhold til vejledningen er der først udarbejdet en screening (en forundersøgelse), der kort undersøger, om planen medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, og om der derfor er pligt til at udarbejde en miljøvurdering. Da screeningen resulterede i, at der skulle gennemføres en miljøvurdering, er der efterfølgende gennemført en scoping (afgrænsning) af de emner, miljøvurderingen skal omfatte. 3.2 Screening - forundersøgelse Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg er omfattet af lovens 3, stk. 1, nr. 1, idet planerne fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 4, pkt. 10b anlægsarbejder i byzoner. Planerne fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Derfor skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens 3, stk. 2. Screeningen af planforslagene er foretaget i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2. I screeningen er anvendt et notatskema med de miljøtemaer, en miljøvurdering jf. lovens 1, stk. 2 skal omfatte. 11

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og Rammebestemmelser for VIBS.B4.01_T1, VIBS.B4.03_T1, VIBS.A1.01_T1, VIBS.C1.01_T1, VIBS.R1.01_T1, VIBS.R1.02_T1 Tillæggets område

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for almen service Rammeområde HALD.A1.04 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 2 2 Tillæg nr. 2 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013-2025 Rammebestemmelser for Rammeområde VIBØ.B4.07_T21 og VIBØ.C3.02_T21 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 21 2 Tillæg nr. 21 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 22 til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Rammeområde VIBM.C1.12_T22 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 22 Tillæg nr. 22 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE Formål Formålet med dette

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinjer og rammebestemmelser for Rammeområde HAMM.B4.03, HAMM.R1.01 og HAMM.C1.01 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 40 2 Tillæg nr. 40 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for boligformål, liberalt erhverv og almen service Rammeområde VIBSV.C3.01_T5, VIBSV.E2.01_T5 og VIBSV.B3.05_T5 Tillæggets område

Læs mere

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013-2025 Rammebestemmelser for Falkevej Rammeområde VIBM.C1.19_T56, VIBM.C1.21_T56 og VIBM.C1.22_T56 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 56 Tillæg nr. 56 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-21 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-21 for Viborg Kommune Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-21 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for sommerhusområdet syd for Hjarbæk Rammeområde HJAR.S1.03_T17, HJAR.S1.04_T17 og HJAR.R1.02_T17 Tillæggets område 37 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ændring af rammeområde B16 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto September 2015 FAVRSKOV KOMMUNE, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Efter 23 c

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag

Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2014 Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 984 Etageboligbebyggelse

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 10 Blandet boligområde ved Bataljonen

Forslag til tillæg nr. 10 Blandet boligområde ved Bataljonen Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 10 Blandet boligområde ved Bataljonen Marts 2017 Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.029 og lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse) 2017-037562 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001-2013 for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Lokalplan nr. 457. Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber. Forslag

Lokalplan nr. 457. Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber. Forslag Lokalplan nr. 457 Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) 2017-012310 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - februar 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere