Hvidovre Lokalhistorie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Lokalhistorie"

Transkript

1 Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 2 sptmbr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Pr E. Hansn: Frihdskæmprn Hrluf Rasmussn s 4 Hrluf Rasmussn: En blodig dag på Gl. Køg Landvj s 5 Mddlls i Daglig Brtningr s 12 Så kom vors officrspavillon tilbag s 13 En Modr vndt hjm s 14 Rfrat af 26. gnralforsamling s 16 Torsdagsåbning og ny udstilling på Ryttrskoln s 18 Poul Svrrild: Hvidovr Kirkgård t formidlingsprojkt s 20 Kontingntrstancr s 22 Ansøgning om statsanrkndls s 22 Lokalhistorisk Slskabs Bstyrls s 23 Udgivr: Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Ryttrskoln Hvidovr Kirkplads 1, 2650 Hvidovr Tlf mail. Historins Hus Alarmpladsn 3 Tlf Avdørljrn, 2650 Hvidovr -mail Ansvarshavnd rdaktør: Poul Svrrild Forsidfoto: Ebb Forup 2

2 Nyt fra Formandn Dr r nu gåt godt t halvt år fra afholdls af dn snst gnralforsamling i vors slskab. Eftrfølgnd konstiturd bstyrlsn sig md undrtgnd som formand. Dt har vært n spændnd priod at vær md i bstyrlssarbjdt, og jg vil bnytt ljlighdn til ikk mindst at takk vors afgåd formand Bnny Riisagr for t flot arbjd og n indsigtsfuld måd at ovrdrag tøjlrn på. I bstyrlsn har vi arbjdt md udvalgsstruktur og tilrttlæggls af arbjd og arrangmntr i Blandt d ny initiativr har vært turn dn 14. sptmbr 2005 til Holmn og Pdr Skram. Vd sammnsætningn af d kommnd arrangmntr har bstyrlsn båd tænkt på dt lokal og dt almn - rnæssancårt 2006 md fordrag og snr bsøg på Rosnborg Slot. Vi håbr, at man vil få nogl god oplvlsr, som kan vidrgivs til andr, dr kan få lyst til dt lokalhistorisk og drmd mdlmskab af Hvidovr Lokalhistorisk Slskab. Jg kan fortæll, at forningn d sidst par måndr har haft n tilgang på 31 ny mdlmmr. Bstyrlsn håbr, at dnn tndns vil fortsætt, så vi i først omgang kan nå op på ca. 500 mdlmmr, hvad dr svarr til ca. 1 % af Hvidovrs bfolkning. I samarbjd md prsonalt i Historins Hus og d aktiv Kulturistr i Hvidovr Lokalhistorisk Slskab håbr jg, at bstyrlsn kan mdvirk til at skab n øgt bvidsthd om og intrss for, hvad dr har rørt sig llr rørr sig i vors kommun. Dr har vært lidt ovrgangsproblmr md produktion af bladt, mn vi skull få årts rstrnd tr numr i løbt af dtt halvår God forningssæson Ol Asbjørn Ptrsn 3 4 Frihdskæmprn Hrluf Rasmussn Så kunn vi fjr ndnu n rund årsdag for Danmarks bfrils fra dn tysk bsættls. Nu r dr gåt 60 år og d flst nulvnd danskr har kun hørt om dn ubhaglig tid, priodn Vi har dog stadig nogl af d gaml kæmpr blandt os. D dltog i frihdskampn md forskllig hnsigtr og baggrund, mn fælls for dm all var, modstandn mod t frmmd hrrdømm og bvarlsn af t frit Danmark. Én af diss modstandsfolk var Hvidovr-borgrn Hrluf Rasmussn, kndt af mang hrud for sit politisk ngagmnt. Mdlmskab af divrs partir, kommunalbstyrls, folkting og altid parat til at luft sin privat mningr i dn lokal prss. Hrluf Rasmussn r i skrivnd stund n frisk og rask mand på 85 år, dr passr sin daglig dont og stadig har sin mningrs mod. Han har tilladt mig at bring hans prsonlig brtning af pisodn dn 6 april 1945 på Gl.Køg Landvj. Pr E. Hansn Hrluf Rasmussn

3 En blodig dag på Gl. Køg Landvj af Hrluf Rasmussn. Dn 6. april 1945 klokkn 11 0m formiddagn udspandt dr sig på Gl. Køg Landvj ud for Blommhavn i Valby t voldsomt drama. En grupp på ni modstandsfolk fra dt illgal politi og ti mand fra dt tysk hjælppoliti, som havd afløst dt dansk politi, da dt gik undr jordn llr blv dportrt til tysk koncntrationsljr dn 19. sptmbr 1944, kom i kamp. HIPO, som dtt hjælppoliti kom til at hdd i folkmund, bstod af dansk, som ntn havd kæmpt på Østfrontn som frivillig i Frikorps Danmark, llr havd vært mdlmmr af dt brygtd Schalburg Korps og/llr Sommr Korps. D var frygtd på grund af dn brutalitt, d udvist, når d i politits ftrladt patruljvogn kørt rundt i Købnhavns gadr og ndskød og dræbt tilfældig civil mnnskr, som d mødt på drs blodig frmfærd. Drfor lokkd vi HIPO til at fortag n udrykning til Flaskkron på Gl.Køg Landvj og på vjn drud fortag n afstraffls af dm, som d kunn mærk. I krigns sidst måndr synts dt, som om HIPO blv mr og mr dsprat, frygtn brdt sig blandt bfolkningn, og dt mått hav n nd. Plann I bgyndlsn af april månd 1945 forslog jg drfor n aktiv grupp indnfor dt illgal politikompagni undr station 9, som jg var chf for, at vi kaldt HIPO ud til n falsk alarm og gav os i kast md dm på t forudbstmt std. Gruppn bstod af politibtjntn Erik Jacobsn og Thodor Husum, rsrvbtjntn Prbn Martiny, Hans Stidsn, 5 Svn Eriksn, Winfldt Schmidt, Månson og Hrluf Rasmussn (go) samt Tov Vinding, dr var min prsonlig ordonnans. Dt var mningn, at styrkn også skull hav bståt af dlingsførr for 1 dling, Johs. Kragh og én af hans gruppr, mn han sprang fra dagn før, fordi han mnt, at t angrb på HIPO vill skad nogl forhandlingr, som han havd hørt, var i gang mllm tyskrn og dansk myndighdr om hjmsndls af dansk politifolk fra Kz-ljrn Buchnwald. Jg tror dt var t påskud for at undgå at komm md, dr var så mang rygtr i omløb hnimod krigns slutning, så jg holdt mig til dn kndsgrning, at Hipos frmfærd blv grovr og grovr dag for dag. (D. 7. April: 60 bilr md 600 dansk politifolk ankom til Frøslv fra KZ-ljrn i Nungamm. rd.) 6 Stdt Da jg r barnfødt og opdragt i Valby og fra mit tind år var vant til at færds i hl områdt Valby og Hvidovr, bsluttd jg mig til, at angrbt skull find std på Gl. Køg Landvj mllm rundkørsln, hvor Ellbjrgvj mundd ud og Blommhavn, n sidvj på dn vstlig sid af vjn. Områdt var idlt på flr mådr, dr var ikk dn stor trafik, vjn var undr rparation og kun dn østlig sid var farbar og skull brugs af trafik i bgg

4 rtningr. Dr var cyklstir på bgg sidr af vjn som var afgrænst af kolonihavr vd n lang dyb grøft på dn østlig sid. Dtt vill giv god mulighdr for flugt af stdkndt prsonr idt man gnnm kolonihavrn havd mang mulighdr for at komm væk. Vd n påvisning på stdt, aftalt jg md gruppn, at fir mand skull angrib dn bagst vogn fra grøftn nærmst rundkørsln vd Ellbjrgvj, hr vill dr formntlig vær tal om ndsat fart, og målt vill bdr kunn ramms. Til opgavn blv Thodor Husum, Prbn Martiny, Svnd Eriksn og Knud Windfldt Schmidt udvalgt. Dt var tr rsrvbtjnt, mdns Husum var n grad mr som honorarlønnt politibtjnt. D var all forsynt md svnsk maskinpistolr (mrk.suomi Husqvarna) og drs tjnstpistolr, samt n amrikansk Ananas håndgranat. D var all forsynt md giftpillr, til gt brug, hvis uhldt skull vær ud. Dt var, ftr min mning, t mgt sikkrt std og intt kunn gå galt, hvis d holdt hovdt koldt. Ovrfor Blommhavn i grøftn, dr var flr mtr dyb, slv i stånd stilling var man i dækning, placrd jg politibtjnt Erik Jacobsn og rsrvbtjnt Månsson. D fik udtrykkligt ordr til ikk at skyd på d frmkørnd vogn, mn afvnt udviklingn i dækning og kun skyd på d Hipor, dr vntult søgt dækning i grøftn. D skull så uskadliggørs ftrhåndn som d kom nd i grøftn. Tilbag var så Tov Vinding (n gift kvind, dattr af Købnhavns brandchf), rsrvbtjntn Hans Stidsn og Hrluf Rasmussn. Tov Vinding var udst til, fra Flaskkron, at ring til politigårdn, hvor HIPO havd hovdkvartr, udgiv sig som sr- vitric og bd dm om at komm og afvæbn n mand, dr sad i skænkstun og lgd md n pistol. Hun skull straks komm tilbag når HIPO havd fortagt n kontrolopringning og tilslutt sig Hans Stidsn og mig. D to skull dækk min rtræt. Jg slv skull ophold mig på fortovt, dirkt i dn forvntd ildlini, md n maskinpistol (Madsn), pistol og n håndgranat. Våbnn naturligvis gmt undr frakkn. Jg skull optræd som tilfældig fodgængr. Dn 6.april 1945 For ikk at vækk unødig opmærksomhd gik vi først til vor postr samtidig md, at Tov Vinding, kl fra Flaskkron, ringd til HIPO på Politigårdn. Nogl minuttr ftr var Tov Vinding på plads. Indn vi kunn hør udrykningshornn, udspandt dr sig nogl pisodr, som må md. Købmandn på hjørnt af Østrgårds All, blv advart om ikk at gå ud, når han hørt skud, mn søg dækning sammn md sit prsonal. Cyklsmdn, som var gamml bkndt af mig, havd sit værkstd i t træskur tæt vd Blommhavn. Ham opfordrd jg til straks at søg dækning hos købmandn, hvor murn vill giv dækning for vntult vildfarn kuglr. En yngr dam md n barnvogn, dr ntop passrd vill jg hav ind til købmandn, mn hun protstrd højlydt, fordi hun skull vidr ud ad Gl.Køg Landvj. Først da jg vist hnd n pistol, forstod hun at dt var alvor. Nu kunn vi hør udrykningshornn, mn samtidig var n vogn fra Carlsbrg, fuldt læsst md ølkassr, md to stovt ølmænd på bukkn og som forspand, to vældig jydhst, lig ud for Blommhavn. Kuskn forstod straks situationn, da jg diskrt vist ham maskinpistoln, han rjst sig op 7 8

5 fra bukkn og lod piskn svirr hn ovr hovdt på d to jydr. Dt var sikkrt først og sidst gang i drs liv, at d hørt n pisk smæld. D sprang frmad, og i galop drjd kuskn op ad Østrgårds All. Dt var t flot syn, mn all ølkassrn blv på ladt. En ting glmt jg i skyndingn. En tlfonmontør var bskæftigt i toppn af n tlfonmast ovrfor Blommhavn. Han fik, hvad jg snr rfard, n plads i først parkt, da han fra masttoppn ovrværd dt drama, dr nogl minuttr snr udspilld sig for hans øjn. Kampn Så var dn først vogn på vj op mod stdt, hvor vi skull tag imod dn. Da dn var ca. 30 mtr fra mig, skød jg n salv (25 skud) ind i vognn forfra og gnnm sidn ftrhåndn som dn passrd mig. Dn forsatt, mgt slingrnd, ud ad Gl.Køg Landvj og stoppd ud for Grønnhav All, hvor n mand sprang ud og løb ind i områdt på vor højr flank. For at pacificr ham, sndt jg Tov Vinding tilbag ad Blommhavn, hvor dr midtvjs mod Vigrslvvj var n udgravning, hvorfra hun skull sikr, at han ikk kom ind i vors tilbagtogslini og blv til far for os. Dt var skundr dt drjd sig om og jg havd rgnt md, at vi skull kigg nærmr på dn først vogn, som nu holdt still ud for Grønnhav All md n llr flr død llr sård Hipor. Dr var kun sprungt én ud så dr mått vær mindst 3 llr 4 tilbag i vognn. Dn plan forpurrds fordi, hvad jg ikk havd rgnt md, var dn andn vogn nåt op til mig uskadt. Dn havd narrt min folk i grøftn vd at kør vnstr om i rundkørsln og havd sålds ikk fulgt ftr dn forankørnd som kørt normalt. Min grupp, som sad på kantn af grøftn for at tag imod, blv ovrraskd og nåd kun at snd n salv ind i vognns bagnd og hvad værr var, slv modtag n byg af skud fra Hiporn i vognn. Husum fik t skud i armn, så han blv slåt i gulvt, Knud Winfldt Schmidt fik t skud i halsn. Jg skal vnd tilbag til, hvad dr hrftr hændt i først grupp. Jg stod nu ovrfor dn andn vogn, dr havd obsrvrt mig stånd på fortovt. En sprang fra førrsædt ud på dn dl af vjn, dr var undr rparation og bvægd sig nu på mavn, md n maskinpistol liggnd foran sig på armn hn imod mig. Han vill åbnbart vnt md at skyd, indtil han var nærmr nd d 25 mtr, vi var fra hinandn i startn, så han var sikkr på at ramm. D øvrig i vognn var kommt ud til dn andn sid og ftr n skudvksling at dømm, mått d vær kommt i kamp md min to folk, Erik Jacobsn og Månsson. Om drs skæbn skal jg snr brtt. Dn mand, som jg skull klar, var n øvt frontkæmpr. Dt var mgt profssionlt, mådn han bvægd sig på, og jg bsluttd mig til, at vnt md at skyd, til dt øjblik han lagd an til skydning, ntn liggnd på jordn llr i oprjst stilling. Han rjst sig, dt var hans fjl, som også blv hans skæbn. Jg ramt ham forfra i kroppn md n salv, og han faldt om og fik sig slæbt ind til sidn og gmt sig bag t af politits alarmskab, som stod vd Blommhavn. Kampn slut Som situationn udvikld sig, md Hipofolk fra dn andn vogn, dr var skjult for mig, bsluttd jg at afblæs. Jg gik ud fra, at min folk på dn andn sid kunn komm væk. D kunn undvig og bliv dækkt i grøftn. Drfor tændt jg og kastd dn manult btjnt håndgranat sålds at dn faldt nd på dn andn sid af vog- 9 10

6 nn, hvor dn sprang. Så indtrådt dn bkndt dødns stilhd. Jg trak mig tilbag ad Blommhavn for at søg op til Vigrslvvj og drfra vidr ovr til Hvidovr. Tov Vinding og Hans Stidsn havd forladt drs lill forskansning. Jg nåd op til dm og vntd nogl få skundr for at få t ovrblik ovr situationn, indn jg forsatt. Tidn var jo kostbar, dr lød allrd ny udrykningssignalr, og dr var ingn tvivl om, at forstærkning fra båd HIPO og tysk militærpoliti var på vj. Nu gjaldt dt om at komm ud af dn jrnring, som snart vill omslutt områdt. Da jg skull til at kryds Vigrslvvj i løb, blv jg råbt an fra n gnratordrvn lastbil, dr var stoppt op. Dt var min svogr, Andras Madsn, jrnog produkthandlr, som tilfældigt kom forbi. Han kørt mig til Frdriksbrg og jg var ud af fældn. Dn først grupp på fir mand var, trods drs skudsår, også kommt væk. D var kommt ignnm kolonihavrn ovr til dn gaml lossplads, hvor n skraldvogn tog Winfldt Schmidt md til n læg i Sydhavnskvartrt. Han havd vært usandsynlig hldig, skuddt var gåt lig ignnm halsn udn at ramm vital dl. Dt hl kunn klars md n indsprøjtning og to plastr, t hvor skuddt var gåt ind og t hvor kugln var gåt ud. Snr fik jg at vid hvordan dt var gåt d to mand i grøftn ovrfor Blommhavn. Jacobsn var blvt dræbt af t skud i pandn, formntlig fordi han dukkd op fra grøftn i kuglrgnn, da dn andn vogn blv angrbt. Månsson havd gmt sig i t gnnmløbsrør mn blv fundt af Hiporn, at han ikk blv skudt på stdt, må han nok takk dt tysk militærpoliti for, som var kommt til stdt.en vildfarn kugl havd ramt n ældr kvind, dr bfandt sig vd Ellbjrgvj, hun var dræbt på stdt. En gamml sabotørkammrat fra Bopa, Thrkl, var også kommt ind i kuglrgnn. Han havd valgt at smid sig på jordn, indtil dt værst var ovrståt. Hl kampn vard mindr nd 10 minuttr. At rsultatt var mgt katastrofalt for HI- PO, rfards ftr krign, da jg blv indkaldt som vidn i byrttn. Hr skull nogl Hipor stå til rgnskab for drs grningr. Jg huskr spcilt én, dr mødt op på krykkr. Han havd vært i dn først vogn, dr blv angrbt. Dt blv oplyst, at vognn havd vært bmandt md 5 i hvr og man mnt, at 5 var blvt dræbt undr kampn, mdns 2 var sluppt hlt udn mn. At vi ikk kunn undgå tab, brørt min folk mgt, hvilkt jg naturligvis også bklagd. Mn dt var n kamp på liv og død, imod t uvæsn, som skull bkæmps. Mddlls i Daglig Brtningr : 7april1945 Dræbt og sård vd pisod på Gl.Køgvj. Vd 15-tidn i går blv to af Hipos udrykningsvogn bskudt, da d kom kørnd ad Gl. Køgvj vd Ellbjrgvj-Fol-havn. Vognn blv bskudt fra n dækstilling vd sidn af vjn, og fm Hipomænd blv hårdt sårt; dsudn dræbts n llr to. Købnhavns Brandvæsn blv af Hipo bordrt til at snd ambulancr, og for at vær sikkr på, at vognn kom så hurtigt som ovrhovdt muligt, ldsags ordrn md n mgt drastisk trussl. Forudn Hipofolkn, som var sård llr dræbt, mått dn 75-årig Fru Ludisa D. Otto, Brostykkvj 18, Hvidovr og n andn forbipassrnd, Poul Stougård, Broagrvj 8, 3sal, kørs på hospitalt. Fru Otto r snr død af sin sår. Undr skudvkslingn dræbts også n af Hipos modstandr, dsudn anholdts n ung mand, som i øvrigt straks fik n mgt hård bhandling. Daglig Brtningr r indbrtningr fra dn politiløs tid i Danmark

7 Så kom vors Officrspavillon tilbag Køn r dn ikk, som dn står dr og strittr på plænn. Lasd blå/grønmald vægg md hullr ftr manglnd bræddr. Mn går man tæt på og kikkr ind gnnm vindurn llr ndnu bdr, blivr låst ind i dt lill hus, så sr man, hvorfor dt r nogt hlt særligt. Loftsmalrirn! Et lysthus på 106 år md vlbvard original loftsmalrir r naturligvis bvaringsværdigt, og r n rgulær musumsgnstand. At konsrvr og rstaurr lysthust blivr n opgav, som kommr til at trækk nogt ud. Ikk bar fordi dt r bkostligt, mn også fordi dr skal n rækk forskllig fagfolk ind ovr. Vi håbr, at vi kan få rjst midlr fra fond og/llr støtt fra sponsorr til opgavn. Lig nu står pavillonn midlrtidigt nord for Historins Hus. Hr afvntr dt at bliv målt op og få rstaurringsopgavrn nærmr dfinrt. Eftr ndt rstaurring skal pavillonn stills op i forbindls md trrassn bag Historins Hus, nær dn placring, dn havd før militært forlod Avdørljrn i 1990-rn. Historins Hus åbnr ftr nærmr aftal for bsigtigls af pavillonn. Foto: Jtt Randal-Lund 13 En Modr vndt hjm tkst Poul Svrrild, fotos Ebb Forup Dt rgnd indtil gansk kort før, indvilsn af dn læng vntd bronzfigur af Hans Pdr Pdrsn-Dan skull find std frdag d. 17. juni ovr middag. Mn, som vi naturligvis havd ønskt dt, sprdts skyrn, og soln brød frm, da højtidlighdn blv indldt. 14 Dr var mødt rigtig mang op, og dt var md til at skab rammn om n rigtig Hvidovrbgivnhd. Md god traditionl jazz som n afdæmpt ldsagr og md øl sponsorrt ad Carlsbrg blv dt n smuk ftrmiddag på dn ny pladsdannls syd for Ryttrskoln. Hr står En Modr i d rtt omgivlsr.

8 Figurgruppn r blvt akkurat så smuk, som vi kunn hav ønskt, og dr r grund til at takk bidragydrn bag projktt, Danmarks-fondn, Hvidovr Avis og Hvidovr Kommun. På dagn udkom også dn smukk og vlskrvn lill bog Rundt om n Modr af kunsthistorikrn Eva Toftmark. Dt r t værk, som sættr vors fin figurgrupp og dns ophavsmand på drs rtt plads i kunsthistorin. Forfattrn mått skriv mang autografr til dagns glad købr. Bogn kan købs for bar 25 kr på HvidovrBibliotkrn og i Historins Hus. Bgivnhdn trak som nævnt mang gæstr, og blandt dm n rigtig ærsgæst. Dt var Eva Davidsn, barnbarn til figurgruppns skabr og drmd dattr af dn pig, som ikk kom md blandt børnn på skulpturn. Eva Davidsn har blandt mgt andt skænkt Historins Hus udkast til Dn lill Hornblæsr og flr værkr af Johann Dan gift md Hans Pdr Pdrsn-Dan. Mn læs om figurn og dns histori i Rundt om En Modr. Rfrat af 26. ordinær gnralforsamling i Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Gnralforsamlingn fandt std mandag dn 14. marts 2005 i Aktivittssaln Lill Frihdn. Saln var så godt som fuld af Dltagnd mdlmmr. Chfrdaktør for Hvidovr Avis, Nils Erik Madsn modtog og takkd for valg til aftnns dirignt. Dt var ndda hans fødslsdag. Formandns brtning. Bnny Riisagr startd i årts ånd md hnvisningr til H.C. Andrsn og fortalt om turn i 2004 til gnralforsamling i dansk Lokalhistorisk Forning. Slskabt havd 3 mand af std, som kom hjm md god inspiration til os i Hvidovr. I årt har dr vært afholdt 7 bstyrlssmødr og 5 mdlmsmødr. En ny forning r startt, Købnhavns Bfæstningsforning. Vi r rpræsntrt i dnn. Dt r t samarbjd md mang mulighdr. Hvidovr Lokalhistorisk Slskab har i samarbjd md Historins Hus, udarbjdt n ny foldr og vil i frmtidn arbjd fælls om udgivlsn af bladt. Formandn fortalt om arbjdt md indvilsn og driftn af krudtcafn, som han håbr kan tiltrækk ny kulturistr. Mdlmsmødrn startd md Jns Kristnsn som først talr, så fulgt Nils Jørn Hahn fra R98 og i novmbr fortalt Poul Svrrild om gnstand i arkivt. I januar havd vi hyrt formandn for Dansk Lokalhistorisk Forning, til at fortæll om H.C. Andrsn og samfundts struktur på hans tid. Sidst mdlmsaftn var md fortælling fra Avdørljrn vd Rasmus Glnthøj, som også har skrvt n bog om ljrn. Formandn takkd for dltagls i diss aftnr og ikk mindst til dm dr holdr gang i ryttrskoln. Vi opfordrs til at sætt kryds i kalndrn dn 22. maj 2005 som r udnævnt til Historins Dag. Hr r planr om bl.a. optog md Tattoo som n dl af dagn

9 Brtningn blv godkndt. Arkivldrns orintring: Poul Svrrild udtrykt stor glæd ovr, at slv om arkivt r flyttt på landt, kan båd ny og gaml brugr find vjn drud. Poul takkd for arbjdt md Krudt-cafn. Han sr forsat båd mulighdr for informationformidling og udvikling. Hvrt andt år faldr aktivittn også sammn md Æronautisk Dag, på flyvpladsn vd Gl. Køg Landvj. Alt sammn god udfordringr. Poul brttd om kulturll aktivittr, md forankring i vors lokal histori, kunstudstillingr, bogudgivlsr, fordrag, rundvisningr, gnsspil og mgt andt. I frmtidn sr han frm til n kulturhistorisk nhd md forankring i ét historicntr. Poul sluttd md tak til Bnny Riisagr for indsatsn som formand. Frmlæggls af dt rvidrd rgnskab. Kassrrn gnnmgik dt udsndt rgnskab. I år md forøgt kontingnt. 1/3 af mdlmsskarn r pnsionistr, 1/3 forningr og 1/3 alm. mdlmmr. Bladt blivr lidt dyrr i frmtidn, mn dt r n prioritring, dr har vært vigtig for bstyrlsn. Ellrs var dr ros fra kassrrn, som i år var tilfrds md 315 mdlm- mrs indbtalingr. Drtil kommr institutionr og sponsoratr, som vi prøvr at udvikl. Eigil Jørgnsn sluttd md, at kaffn til aftnns arrangmnt var gratis. Rgnskabt blv godkndt. Fastlæggls af årskontingnt. Nuværnd årskontingnt fortsættr. Indkomn forslag. Ingn. Valg af bstyrlssmdlmmr og supplantr. Gnvalg. S særsid md ovrsigtn. Valg af rvisor og rvisorsupplant. Gnvalg. Andrs Nørball ringr i Strandmarkskirkn Dirigntn sluttd mødt, og Poul Svrrild vist lysbilldr fra gaml dag vd Kalvbodrn. Eftr gnralforsamlingn konstiturd bstyrlsn sig md Ol Asbjørn Ptrsn som dn ny formand. Rfrnt Jtt Randal-Lund Lokalhistorisk Slskabs bstyrls har bsluttt at hold Ryttrskoln åbn for mdlmmrn hvr torsdag fra kl. 17 til18. Hr vil vær t bstyrlssmdlm til std. Ordningn gældr forløbig årt ud, drftr vil dt bliv tagt op, om dt har vært n god måd at mød mdlmmrn på. Dt r blandt andt bstyrl

10 Torsdagsåbning og ny udstilling på Ryttrskoln sns håb, at dn kan komm i stærkr dialog md d mdlmmr, som har idr til og ønskr om udvikling af slskabt og dts aktivittr. I dn anldning r dr lig nu lavt n fin lill udstilling om gartnr Andrs Nørball. Især lidt ældr Hvidovrborgr vil kunn husk Nørball båd fra hans kirklig arbjd, fra hans gartnritid og fra gadbilldt, hvor han i årvis var mgt gnkndlig, når han cykld rundt ftr sin ridskollvr iført hvid trophjlm og ridstøvlr. Udstillingn r lavt af stud. mag.hll Nystd Andrsn fra Historins Hus. Andrs Nørball til hst og iført dn brømt trophjlm. 19 Hvidovr Kirkgård - t formidlingsprojkt På Historins Dag i maj 2005 åbnd Historins Hus i samarbjd md mnighdsrådt for Hvidovr Sogn og bstyrlsn for Hvidovr Kirkgård t stort formidlingsprojkt undr Historin i Gadn. Dt r formålt at gør opmærksom på dn skat af information og historir, som kan finds på vors stor gaml kirkgård. Dt skr også for at nyttiggør all d oplysningr, som blv tilvjbragt vd dn gravmælrgistrring, som mdarbjdr vd Søllrød Musum forstod for Købnhavns Amtsmusumsråd. Dn ført til, at omkring 100 gravmælr på Hvidovr Kirkgård r blvt rklært bvaringsværdig. Dt høj antal og d spændnd gravmælr placrr Hvidovr Kirkgård højt på listn ovr d mst intrssant kirkgård i Købnhavns Amt. Cand.mag. Annika Baasch fra 20 af Poul Svrrild Historins Hus har gnnm næstn t år arbjdt md t udvikl n hjmmsid, som kan tjn som indgang til d mang historir, som kirkgårdn gmmr. En introduktionsfoldr kan fås på kirkgårdskontort, i Historins Hus og på HvidovrBibliotkrn. På vors intrnt-adrss kan man find ind på d mang

11 undrsidr om kirkgårdn og dns histori. Hr r introduktion til korkgårdns stilhistori og til d mang forskllig gravskikk, som har hrskt gnnm tidrn. Kirkgårdn r n frmragnd indgang til at få indsigt i mang sidr af dn historisk udvikling. Hr findr vi brtningr om barslsdød og vuggdød, om tidligr tidrs rhvrvsstruktur og om dn ansls, dr før fulgt md bstmt rhvrv som for ksmpl undrvisning. Hvidovr Kirkgård spjlr på mang ldr fortidns lokalsamfund. Omkring kirkn har vi hldigvis ndnu bvart stor dl af n oprindlig struktur md gravstdr af mgt forskllig størrls og md urglmæssig stir mllm gravstdrn. Dt r forhold, dr stridr mod modrn tidrs trang til standardisring og rglrtning. Kirkgårdn r n kulturhistorisk guldgrub, som vi fortsat skal værn om, og dt skr bdst vd at øg vors fælls vidn om dn. Så klik ind og læs på: Kontingnt-rstancr Slskabts kassrr, Ejgil Jørgnsn, mddlr, at dr stadig r nogl kontingnt-rstantr blandt vor mdlmmr. Vi rgnr md, at dt bror på n forglmmls og håbr på snart at hør fra jr. Kontingntt r kr.125,00 pnsionistr / ftrlønnr kr.100,00. Kan btals via Giro llr Ntbank +73 < Som dt r frmgåt af Hvidovr Avis har Hvidovr Kommun indgivt ansøgning til Kulturarvsstyrlsn om at Historins Hus kan bliv godkndt som statsanrkndt lokalmusum. Ansøgningn r nu modtagt i styrlsn, og ftr granskning r dt blvt bsluttt, at dn gntlig bhandling af ansøgningn kan gå i gang. Dt r n mgt omfattnd affær, som indbærr flr mandmåndrs arbjd fra såvl ansøgrs sid som fra styrlsns og Nationalmusts. Dt r vors forvntning, at vi har n afgørls i bgyndlsn af dt ny år. Afgørlsn vil blandt mgt andt vær afhængig af, hvilkn politik Kulturarvsstyrlsn i dnn priod anlæggr ovrfor frmkomst af ny musr

12 Bstyrlsn 2005/06 Formand Ol Asbjørn Ptrsn Grnhusn 53 tlf mail: Næstfmd. Bnny Riisagr Østr Kvartrgad 11.st.tv. tlf mail: Kassrr Eigil Jørgnsn Hvidovrvj 98C tlf mail: Skrtær Dan Olsn Spurvhøjvj 17.st.tv. tlf mail: Rdaktør Pr E. Hansn Grnhusn 26 tlf mail: 2.suppl. Vagn Bachr Hvidovrgad 31B,1.tv tlf Rvisor Jns Chr. Nils Kløvrprisvj 26 tlf Rv.supl. Ing Larsn Brnrs Væng 7,.2.tv. tlf Forrtningsudvalg : Ol Asbjørn Ptrsn, Bnny Riisagr, Eigil Jørgnsn Arrangmntsudvalg : Ol Asbjørn Ptrsn, Jtt Randal-Lund, Vagn Bachr PR. udvalg : Bnny Riisagr, Pr E. Hansn, Dan Olsn Jagtslskab på Avdør Holm i 1930-rn. Foto: Historins Hus Hvidovr KB-mdl. Allan Frdskov Svndbjrgvj 1A,1.mf. tlf mail: KB-mdl. Nils Ulsing Claus Ptrsns all 13.st.tv. tlf mail: Lok.hist. udvalg : Pr E. Hansn, Jtt Randal-Lund, Bnny Riisagr Bladrdaktion : Pr E.Hansn, Dan Olsn 1.suppl. Jtt Randal-Lund Ø.Kvartrgad 9. st.th. tlf mail: Ldrn af Historins Hus, Poul Svrrild dltagr i bstyrlssmødrn og i udvalgsarbjdr ftr nærmr aftal

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 26. årgang Nr. 1 fbruar 2008 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Industrihistorir på Vstgnn s 4 Planlægningns Landskabr Poul Svrrild

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab sid1 af 5 Tidspunkt: 7. sptmbr 2017 kl. 18:30 Mødstd: Cntr for Hjrnskad Amagrfælldvj 56 A 2300 Købnhavn S Rfrat: Styrlssmød i Børnnuropsykologisk slskab Dltagr:, Pia,, Katrin Afbud: Kit, Hidi, Mtt Rfrat:

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 4 dcmbr 2005 Indhold Fra Formandn s 3 Af Elln Anglbos rindringr s 4 Fordragt i novmbr s 20 Kommnd arrangmntr s 22

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale Skoltjnst Ryk undrvisningn ud på Ballrup Musum og lad børnn lg sig til læring. Kontakt: Sara Kvist sgk@balk.dk Undrvisningsmatrial Barn i Ballrup år 1900 I skol Lg og lgtøj Børn i arbjd Ballrup Musum www.ballrupmusum.dk

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSDAGSORDEN KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 22-06-2000 Møddato: 22-06-2000 Mødtidspunkt: kl. 15.00 - Mødstd: B249 Fraværnd: # 91093/21-06-2000 22-06-2000 Bilags- og indholdsfortgnls

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere