Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9:"

Transkript

1 BILAG Bilag 1: Vilkårskatalog Bilag 2: Grundlag for vilkår og lovgivning Bilag 3: Beregning af BAT-niveau Bilag 4: Situationsplan over ejendommen Oversigtskort over ejendommens anlæg Afløbsplan (tagvand m.m.) Opbevaring mv. Bilag 4: Beregning af BAT-niveau Bilag 5: Oversigt over arealer Bilag 6: Grundvand Bilag 7: Natur og vandløb Bilag 8: Beskrivelse af Bilag IV-arter Bilag 9: Udpegningsgrundlag Natura 2000

2 BILAG 1 VILKÅRSKATALOG Miljøgodkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på Toldgården, Frørupvej 44, 6070 Christiansfeld. Ejendommen er tilknyttet husdyrproduktionen med CVR nr og CHR nr Husdyrproduktionen kan med denne godkendelse udvides til årssøer med grise til fravænning svarende til en samlet produktion på i alt 350,2 DE. Miljøgodkendelsen er en tilladelse til, at virksomheden kan producere på de nævnte vilkår i godkendelsen (jf. bilag 1). Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler, love og bekendtgørelser. Der er stillet følgende vilkår for bedriften (afsnitsnumrene henfører til godkendelsens afsnit): 2.4 Gyldighed 1. Godkendelsen skal være udnyttet inden 2 år fra godkendelsens ikrafttræden. 4.1 Husdyrproduktion 2. Den samlede produktion må ikke overstige årssøer med fravænnede grise svarende til 350,2 DE. 4.4 Fodring og foderopbevaring 3. Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som kg N ab dyr pr. årsso x antallet af årssøer jf. det til enhver tid gældende gødningsregnskab skal være mindre end kg N pr. år. Kg N ab dyr pr. årsso beregnes ud fra følgende ligning (jf. Vejledning om gødskningsog harmoniregler 2014/2015): Kg N ab dyr pr. årsso = ((FE pr. årsso x gram råprotein pr. FE/6250) 1,98 - (antal fravænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,0257 kg N pr. kg tilvækst)) Vilkåret er beregnet ud fra de forudsætninger for fodring, der er angivet i ansøgningen: Faktor Værdi Antal årssøer Antal fravænnede grise pr. årsso 35 Fravænningsvægt, kg 7,0 FE pr. årsso Gram råprotein pr. FE, g 129,3 Kg N ab dyr pr. årsso 23,38 4. De enkelte forudsætninger (fodermængde, indhold af råprotein i foderet, fravænningsvægt samt antal årssøer og smågrise) er ikke bindende, men det samlede kvælstofindhold ab dyr for søer skal overholdes. 5. Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som kg P ab søer x det årlige producerede antal af søer jf. det til enhver tid gældende gødningsregnskab skal være mindre end kg P pr. år (BAT-kravet). Kg P ab dyr pr. årsso beregnes ud fra følgende ligning (jf. Vejledning om gødskningsog harmoniregler 2014/2015): Kg P ab dyr pr. årsso = ((FE pr. årsso x gram fosfor pr. FE/1000) 0,58 - (antal fravænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,006 kg P pr. kg tilvækst)) 1

3 Faktor Værdi Antal årssøer Antal fravænnede grise pr. årsso 35 Fravænningsvægt, kg 7,0 FE pr. årsso Gram fosfor pr. FE, g 4,72 Kg P ab dyr pr. årsso 5,17 6. De enkelte forudsætninger (fodermængde, indhold af fosfor i foderet samt fravænningsvægt) er ikke bindende, men det samlede fosforindhold ab dyr for søer skal overholdes. Egenkontrol 7. Der skal føres en føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå: - antal årssøer - antal grise pr. årsso med fravænningsvægt - det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FE i foderblandingerne for søerne - det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandingerne for søerne 8. N ab dyr og P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder svarende til den periode, der gælder for beregning af type-2 korrektionsfaktoren i gødningsregnskabet. Værdierne skal udarbejdes årligt som et løbende gennemsnit over 3 år og kunne forevises i forbindelse med tilsyn for minimum de 3 seneste år. 9. Fodervilkårene skal dokumenteres overholdt første gang, der er forløbet en fuld 12 måneders gødningsregnskabsperiode efter meddelelse af godkendelsen. 10. Såfremt der anvendes hjemmeblandet foder, skal der udarbejdes en blandeforskrift for foder, hver gang der kommer et nyt parti korn i siloen. 11. Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 12. Alle foderblandinger skal være tilsat fytase efter normen for ikke varmebehandlet korn. 4.9 Driftsforstyrrelser eller uheld 13. Der skal foreligge en beredskabsplan for husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Denne beredskabsplan skal vedligeholdes, så oplysningerne i den altid er opdaterede. Beredskabsplanen skal foreligge, når det nye anlæg tages i brug. 14. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til Alarmcentralen ved at ringe 112. Efterfølgende skal Landbrugsafdelingen i Kolding Kommune kontaktes. Hvis der sker uheld på ejendommen, skal der senest 1 uge efter hændelsen fremsendes en redegørelse til Kolding Kommune. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af uheldet samt en beskrivelse af, hvordan virksomheden vil forebygge lignende uheld. 2

4 5.1 Gødningstyper og -mængder 15. På ejendommens ejede og forpagtede udbringningsarealer (196,6 ha) må der pr. planår (1/8 til 31/7) udbringes husdyrgødning svarende til 1,4 DE/ha fra det godkendte dyrehold, som fremgår af vilkår 2. I tilfælde af ophør eller delvis udnyttelse af godkendelsen kan husdyrgødningen helt eller delvist erstattes af andre typer husdyrgødning, hvis mængden af kvælstof og fosfor ikke overstiger kg kvælstof (N) og kg fosfor (P). 16. Ved en årlig produktion større end 275,3 DE skal overskydende husdyrgødning afsættes til tredjemand. Ved fuld produktion skal der årligt afsættes 325,9 DE til tredjemand. Ansøger må først have fuld produktion: a) Når tredjemandsarealerne har en miljøgodkendelse til at modtage husdyrgødning, eller b) Når nye arealer er anmeldt, og Kolding Kommune har godkendt en forøgelse af harmoniarealer. 17. Emissionsgrænseværdien for fosforindholdet pr. DE ab lager må maksimalt være 23,0 kg P pr. DE ab lager. Emissionskravet vurderes overholdt ved overholdelse af vilkår 6-7 om foderkorrektion for fosfor. 5.2 Opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning 18. Håndtering af gylle skal foregå under konstant opsyn, såvel ved udpumpning fra fortanke som ved påfyldning af gyllevogne, således af spild og overfyldning undgås. 19. Gyllebeholderne skal tømmes med sugekran, eller der skal alternativt etableres en påfyldningsplads ved gyllebeholderne. Der må kun ske omrøring i forbindelse med gylleudbringning. 7.2 Påvirkning af grundvandet 20. Der skal hvert år etableres 3 % ekstra efterafgrøder ud over de til enhver tid gældende lovpligtige efterafgrøder. De ekstra efterafgrøder beregnes af det samlede efterafgrødegrundareal og skal følge de samme regler, som er gældende for de lovpligtige efterafgrøder. 21. Alternativt skal der benyttes en reduceret kvælstofnorm på 2 % i forhold til husdyrbrugets samlede kvælstofkvote. 9 Egenkontrol og dokumentation 22. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af godkendelsens vilkår. Den fremviste dokumentation skal uanset evt. driftsmæssigt fællesskab med andre produktionsanlæg særskilt og på tydelig vis kunne dokumentere ejendommens overholdelse af vilkårene i miljøgodkendelsen. 23. Til dokumentation for, at udbringningen ligger inden for godkendelsens rammer, skal der i forbindelse med tilsyn og på forlangende fremvises: o De seneste 3 års mark- og gødningsplaner samt sædskifteoversigter, inkl. kvitteringer for overførte og/eller modtagne mængder husdyrgødning (B1). 3

5 BILAG 2 GRUNDLAG FOR VILKÅR OG HENVISNINGER Nedenstående findes den fulde titel på de love, bekendtgørelser og andre henvisninger, der er anvendt i miljøgodkendelsen og som danner grundlag for denne. Husdyrbrugsloven: Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov nr af 20. dec. 2006, jf. lovbek. nr af 4. dec. 2009), Miljøministeriet Godkendelsesbekendtgørelsen: Husdyrgødningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (bek. nr af 8. dec. 2014), Miljøministeriet Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (bek. nr. 594 af 5. maj 2015), Miljøministeriet Naturbeskyttelsesloven: Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven) (lov nr. 9 af 3. januar 1992, jf. lovbek. nr. 951 af 3. juli 2013), Miljøministeriet Kommuneplan : Kommuneplan Kolding Kommune. Områdeplan 5 Fynsvej Nr. Bjert - Strandhuse, 13. december 2009 Vandplan for Lillebælt/Jylland: Vandplan , Hovedopland 1.11, Vanddistrikt Lillebælt/Jylland, Miljøministeriet, Naturstyrelsen Basisanalyse Lillebælt: Emissionsgrænseværdier: Løvfrørapport fra 2009: Basisanalyse Jylland (Natur). Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Lillebælt. Vejledende emissionsgræseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for Husdyrbrug med konventionel produktion af konsumæg, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, maj Overvågning af Løvfrø, Kolding Kommune, 2009, - Udarbejdet af Aqua Consult for Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning, Miljø Natur og Vand. Regulativ for erhvervsaffald: Kolding Kommunes regulativ for erhvervsaffald 4

6 BILAG 3 BEREGNING AF BAT-NIVEAU BAT-niveauet for ammoniak og fosfor for det aktuelle projekt på Frørupvej 44, 6070 Christiansfeld er beregnet ud fra Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for husdyrbrug med konventionel hold af søer med pattegrise til afvænning (gyllebaserede staldsystemer) fra maj BAT-NIVEAU FOR AMMONIAKEMISSION: Staldafsnit nr. Dyrehold og staldtype for nudrift (anmeldt i 2013) Dyrehold og staldtype for ansøgt drift Kg NH3-N/ årsdyr Kg NH3-N i alt To-klimastald, delvist spalte- Farestald, kassestier, delvist 1. Farestald gulv spaltegulv 344 x 2,43 (1) x 0, (8-30 kg) smågrise 344 søer Farestald, kassestier, delvist Farestald, kassestier, delvist Farestald spaltegulv spaltegulv x 0, søer søer Løbe-drægtighedsstald, indi- Løbe-drægtighedsstald, indivi- viduel, delvist spaltegulv duel, delvist spaltegulv 443 x 1, Løbe- 328 søer 443 søer drægtighedsstald Løbe-drægtighedsstald, løs- Løbe-drægtighedsstald, løsgå- gående, delvist spaltegulv ende, delvist spaltegulv x 2, søer søer søer (32 grise pr. Dyrehold ialt årsso og fravænning ved 8 kg) søer (35 grise pr. årsso og fravænning ved 7 kg) smågrise (8-30 kg) 262,8 DE 350,2 DE BAT-niveau kg Ansøgningsskema nr (version 2) kg Udregning af emissionsgrænseværdier: Reference til BAT-udregning Referenceligning DE i alt og BATniveau Emissionsgrænseværdi (1) Emissionsgrænseværdi IT 2011 korrigeret for ændret fravænningsvægt 2,53 (((2,53-2,12)/( )) x (350,2-250)) = 2,45 Korr. for ændret fravænningsvægt (7,0 kg): 2,45 + (35 x -0,3 x 0,00148) = 2,42 Emissionsgrænseværdi er 2,43 For ny farestald gælder 0,3 x emissionsgrænseværdien. BAT-NIVEAU FOR FOSFOR AB LAGER: Antal dyr /DE Kg P pr. DE ab lager BAT-krav (kg P pr. år ab lager) P ab lager fra ansøgning (kg P pr. år) søer i alt 350,2 DE 23,0 350,2 x 23 = kg kg 5

7 BILAG 4 SITUATIONSPLAN OVER EJENDOMMEN Oversigtskort over ejendommens anlæg

8 Afløbsplan 1

9 Opbevaring mv. 2

10 BILAG 5 OVERSIGT OVER AREALER

11 BILAG 6 GRUNDVAND 1

12 2

13 BILAG 7 NATUR OG VANDLØB 3

14 BILAG 8 BESKRIVELSE AF BILAG IV-ARTER Nedenfor findes en opgørelse over dyre- og plantearter, som findes eller sandsynligvis findes i Kolding Kommune, eller i naturområder, der modtager overfladeafstrømning fra Kolding Kommune, og som samtidigt findes på bilag IV i EF-habitatdirektivet eller er en del af udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område. Nedenstående er for de fleste arters vedkommende udarbejdet på baggrund af Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, Faglig rapport fra DMU nr. 635, For arter, der ikke er omtalt i ovenstående håndbog er der suppleret med data fra Miljøcentrenes, Amternes og Kolding Kommunes nyere registreringer og SNS hjemmesider. Pattedyr Flagermus er vanskelige at kende fra hinanden og behandles under et. De danske arter lever af insekter, som de fanger under flugten eller snapper dem i vandoverfladen eller fra blade. Flagermus ses oftest i skumringen eller om natten. Nogle arter jager undertiden også om dagen. I sommerhalvåret opholder de sig oftest enkeltvis eller få sammen i dagtimerne i hulheder i træer, i fuglekasser, under stenbroer, på lofter og lignende uforstyrrede steder. I vinterhalvåret går de i dvale og skal have helst frostfrie og fugtige omgivelser som i hule træer, på lofter og i miner. På sådanne vinteropholdssteder kan flagermus ses hænge i store mængder. Alle danske arter er gået tilbage, men på grund af deres ret ubemærkede levevis er status for de enkelte arter usikker. Flagermus lider især under at de forhindres adgang til deres hvilesteder, og på deres vinteropholdssteder er de særligt sårbare. Forekomst af de enkelte arter af flagermus i Kolding Kommune er dårligt kendt, men 9 af arterne er kendt fra det sydøstlige Jylland og kan forekomme i kommunen. Det drejer sig om følgende: Damflagermus, Vandflagermus, Dværgflagermus, Langøret flagermus, Sydflagermus, Brunflagermus, Skimmelflagermus, Troldflagermus og Pipistrelflagermus. Da der ikke fjernes gamle bygninger eller træer i forbindelse med projektet vurderes det, at projektet ikke vil have betydning for eventuelle flagermus i området. Odder (Lutralutra) Odderen forekommer ved vandløb og søer i store dele af Jylland. I Kolding Kommune er der flere observationer af odder fra Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å og den kan formentlig træffes i hele Kolding Å systemet med sideløb og tilknyttede søer og moser. I 2010 er 2 oddere fundet døde i Fovså og desuden foreligger en usikker angivelse fra Solkær Enge Mulige trusler mod odderen og dens muligheder for at etablere en fast ynglebestand i beskyttelsesområdet er forstyrrelser i levestederne forårsaget af færdsel som f.eks. kanosejlads og fritidsfiskeri. Da der sandsynligvis ikke findes Odder i nærheden af bedriften, og da projektet ikke medfører ændringer vandløb vurderes det, at projektet ikke har nogen negativ påvirkning af odderen. Marsvin (Phocoenaphocoena) forekommer i alle danske farvande. Vadehavet har en stor bestand og marsvinet er også en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Den største kendte trussel mod marsvin er utilsigtet bifangst ved garnfiskeri, men også forurening, stærk bådtrafik og nedsat fødemængde kan have en negativ indflydelse på marsvinene. Birkemus (Sicistabetulina)lever især i tilknytning til moser og enge. Den skal kunne finde mere tørre lokaliteter i nærheden, hvor den kan overvintre i sin vintersøvn. I ådalene ligger de mest ekstensivt drevne naturområder i Danmark og det er sådanne steder birkemusen kan leve. I Kolding Kommune er birkemus de sidste 10 år fundet i Svanemosen, Kolding ådal, Vester Nebel ådal, Seest Mølle ådal og Spangs ådal og den kan måske vise sig at være endnu mere udbredt og forekomme i de fleste ådale. Der er ikke kendskab til arten i nærheden af bedriften. Hasselmus (Muscardinusavellanarius) er eftersøgt i Stenderup-skovene i 2003 uden dog at den blev fundet. Stenderupskovene vurderes til at være en mulig lokalitet for arten. Der er ikke kendskab til arten i nærheden af bedriften. Krybdyr Markfirben (Lacertaagilis) er kendt fra det meste af Danmark, men den er gået betydeligt tilbage i de sidste 100 år og mange bestande er blevet isolerede. Markfirben er helt afhængig af arealer med løst jord ellers sand, hvor den kan grave sine æg ned på sydvendte, solbeskinnede skråninger. Typiske levesteder er bakkede heder og overdrev med både høj og lav vegetation og spredte buske, klitter og strandoverdrev, kystskrænter, langs solbeskinnede skovveje, i grusgrave og på sandede jernbaneskråninger. I Kolding Kommune blev der i 2009 opdaget en lilel bestand af markfirben ved kysten nord for Hejlsminde, men ellers er der ingen sikre observationer af markfirben i kommunen i de sidste 30 år. Den er blevet angivet fra bl.a. Svanemosen og Kolding Ådal, men uden foto, så det kan dreje sig om en forveksling med den langt hyppigere almindelige firben. Flere steder i Kolding Ådal systemet synes dog velegnet for arten og den kan måske findes andre steder. Det vurderes, at levevilkårene for markfirben i området vil være uændrede som følge af projektet. Padder Stor vandsalamander (Trituruscristatus) yngler i rene, solbeskinnede, ofte små vandhuller under 100 m 2. Ofte ligger ynglevandhullerne i eller i nærheden af skov. Stor vandsalamander er tæt knyttet til sit ynglevandhul og de voksne opholder sig i det eller i nærheden. I Kolding Kommune er stor vandsalamander fundet ret hyppig i forbindelse med eftersøgning af andre padder. Den er især fundet i en del løvfrøvandhuller beliggende i nærheden af småskove. Muligvis findes den også i nogle af søerne omkring bedriften. Det vurderes dog, at der ikke vil være en negativ påvirkning af vandhullerne som levested for stor vandsalamander, eftersom ammoniakdepositionen er meget begrænset til de nærliggende vandhuller. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil få negativ indvirkning på arten og dens levesteder.

15 Spidssnudet frø (Rana arvalis) yngler især i næringsfattige, evt. brunvandede søer, tørvegrave og moser omgivet af større arealer med ekstensiv drift, hvor den ofte opholder sig uden for yngletiden. Uden for yngletiden træffes den således nærmere sit ynglested. I Kolding Kommune er kendskabet til forekomsten af spidssnudet frø ret begrænset, da der ikke foreligger en samlet registrering. I forbindelse med eftersøgninger af andre padder, er den blevet registreret som sjælden og spredt over det meste af kommunen. I Svanemosen er der en stor ynglebestand. Det kan ikke udelukkes, at den findes i vandhuller i nærområdet, men da antallet og omfanget af vandhuller, søer og engarealer ikke ændres i forbindelse med projektet, forventes ingen negativ påvirkning af eventuelle levesteder for spidssnudet frø. Løvfrø (Hylaarborea) yngler især i varme, solbeskinnede, vegetationsrige, lavvandede damme nær buskads eller skovbryn. Uden for yngletiden opholder den sig i solbeskinnet buskads ofte af brombær eller i skovbryn nær ynglevandhullet. Løvfrøen er udbedt i den sydlige del af Danmark og har været i kraftig tilbagegang. Men en omfattende indsats fra amterne med gravning og oprensning af vandhuller har vendt udviklingen, så løvfrøen ikke længere er rødlistet. I Kolding kommune forekommer løvfrøen ret hyppig på Stenderup-halvøen, omkring Almind-Viuf og ved Stepping. Der er ikke fundet løvfrø i nærheden af bedriften. Løgfrø (Pelobatesfucus) yngler i solbeskinnede, rene vandhuller og småsøer uden fisk ofte omgivet af ekstensiv drevne arealer. Uden for yngletiden forekommer den især på arealer med løs jord eller sand, hvor den nemt kan grave sig ned. Den søger føde på åbne arealer som enge, moser, heder, overdrev og dyrkede marker. I Kolding Kommune er løgfrøen kendt fra et vandhul nær Vamdrup, hvor der er en meget lille og stærkt truet bestand. Den blev eftersøgt i 2010 og 2011 uden held. Den kan måske findes andre steder f.eks. i den sydvestlige eller nordvestlige del af kommunen, da løgfrø er kendt fra den nordlige del af Haderslev kommune og nord og vest for Skærsø. Truslerne mod arten vurderes at være isolation og ødelæggelse af yngleområdet, da den har en meget ringe spredningsevne. Pga. afstanden til vandhullet med Løgfrøen vurderes det, at der ikke vil være en negativ påvirkning af arten. Hverken klokkefrø (Bombinabombina), springfrø (Rana Dalmatina), grønbroget tudse (Bufo viridis) eller Strandtudse (Bufocalamita) findes så vidt vides ikke Kolding Kommune. Fisk Snæbel (Coregonuslavarethus) som er en prioriteret art, findes kun i få danske vandløb, der udmunder i Vadehavet, herunder Konge Å og Ribe Å. Husdyrbrugets udbringningsarealer ligger i oplandet til disse to vandsystemer. Der er ikke stærkt skrånende arealer ned til vandløb, der overholdes de lovpligtige 2-meter bræmmer og der sker ikke væsentlige ændringer af arealdriften i forbindelse med projektet. Det vurderes på denne baggrund, at udvidelsen ikke vil medføre en negativ påvirkning af arten og dens levesteder. Insekter og andre leddyr I Kolding Kommune er grøn mosaikguldsmed (Aeshna viridis) set uregelmæssigt i Svanemosen - sidst i Den er tæt tilknyttet vandplanten Krebseklo, som den borer sine æg ind i. Der er ikke Krebseklo i nogle af søerne i Svanemosen, men grøn mosaikguldsmed kan også bore sine æg ind i andre sumpplanter som dunhammer og pindsvineknop. Der findes dog krebseklo i søer i nærheden af Svanemosen, hvor den måske kan have ynglet. Grøn mosaikguldsmed er kendt fra Svanemosen syd for Kolding og det sydvestlige Sønderjylland. Stor kærguldsmed yngler især i sure, næringsfattige, brunvandede småsøer, tørvegrave og moser med rig vegetation af vandplanter og tørvemoser I Kolding Kommune er stor kærguldsmed kun kendt fra Svanemosen med et fund i 2003, men er ikke set siden. Efter omfattende rydninger i Svanemosen i forbindelse med et genopretningsprojekt, synes området dog velegnet for arten og det er muligt at den kan genindvandre. Eremit og Stellas Mossorpion er ikke kendt fra Kolding Kommune. De er blevet eftersøgt i Stenderup Midtskov. Lys skivevandkalv yngler i næringsfattige, klare eller brunvandede søer med rig bredvegetation ofte af hængesæk. Den er meget sjælden i Danmark og i Jylland kendes den kun fra Skærsø (Kolding Kommune). Den har ynglet i de oversvømmede lavninger langs bredden og i tilstødende gamle afvandingskanaler. Den overvåges i NOVANA-programmet af Miljøcentret, hvor den blev set i 2004, men ikke i Den kan dog godt være der endnu. På grund af afstanden til de kendte levesteder vurderes det, at projektet ikke har nogen negativ indvirkning på disse arter eller deres levesteder. Muslinger og andre bløddyr Flodperlemusling (Margaritiferamargaritifera) kendes kun fra Varde Å den har desuden været udsat i Skjern Å, Sneum Å samt Kongeåen, men der er ikke kendskab til, om arten har klaret sig. Tykskallet malermusling (Uniocrassus) har tidligere været kendt i både Jylland, Fyn og Sjælland, men dens bevaringsstatus i Jylland er p.t. ukendt. Det vurderes, at projektet ikke vil få indvirkning på muslingearter opført på bilaget. Samlet vurdering Den ovenstående foreløbige vurdering i henhold til habitatdirektivet viser, at det er uden for enhver videnskabelig tvivl, at projektet kan have en skadevirkning på BilagIV-arternes yngle- eller rasteområder. Derfor vurderes det, at en nærmere konsekvensvurdering ikke er nødvendig. 1

16 BILAG 9 UDPEGNINGSGRUNDLAG NATURA 2000 NATURA 2000 OMRÅDE LILLEBÆLT (N112) Natura 2000 området Lillebælt består af habitatområde Lillebælt (H96), fuglebeskyttelsesområde Lillebælt (F47) og Ramsarområde Lillebælt (R15). Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte en række naturtyper og arter, som udgør områdernes udpegningsgrundlag. Områdebeskrivelse og vigtigste naturværdier Natura 2000 området dækker et areal på ha, hvoraf ca ha er hav og resten er land. Natura 2000 området omfatter Lillebælt fra Jylland til Fyn og fra Gamborg Fjord i nord til Halk Nor i syd. Havområdet har et opland på ca ha. Lillebælt er et særpræget havområde med lave og dybe områder, som mod nord indsnævres til en flodlignende rende med op til 80 meters dybde. Stærk strøm udsætter kysterne for erosion, og materialet aflejres andre steder som krumodder og strandvolde. Hele havområdet udgøres af habitattyperne lavvandede bugter, sandbanker, rev, kystlaguner og mudder- og sandflader. Der er flere større krumoddekomplekser, der nu er sammenvoksede og dækkede af strandeng med naturlige tidevandsrender og ofte med kystlaguner bagved. De vigtigste er Halk Nor, Bankel sø, Hejlsminde Nor, områder på Årø og Bågø, Flægen og Emtekær Nor. De mange store og små kystlaguner er værdifulde levesteder for bundfauna- og flora samt betydningsfulde overvintrings- og yngleområder for fugle. Særligt om Hejls Nor kan nævnes, at området består af 84 ha land og 192 ha vand. Hejls Nor er en lavvandet kystlagune med brakvand omgivet af strandenge og rørskov. Hejls Nor har ferskvandstilløb fra Kær Mølleå, Aller Å og Hejls Å og har forbindelse med Lillebælt gennem en rende ved Hejlsminde. Hejlsminde Nor er et væsentlig levested for flere sjældne fugle- og plantearter og benævnes som et trækfuglereservat. Både rørhøg, klyde og isfugl har potentielt levested i Hejls Nor. Langs kysten og på øerne findes der endvidere værdifulde strandenge, overdrev og rigkær. I Kolding Kommune kan særligt nævnes, at der ved Stenderup hage findes små arealer med strandenge og rigkær, og der er her veludviklede stenstrande med én- og flerårig vegetation. Lillebælt er udpeget som levested for 10 arter af ynglefugle og 5 arter af trækkende vandfugle. Marsvin er udbredt i farvandet, især i områdets nordlige del. Nedenfor ses udpegningsgrundlag for Natura 2000-området Lillebælt (112). Sangsvane (T trækfugle) Bjergand (T) Ederfugl (T) Hvinand (T) Toppet skallesluger (T) Havørn (Y) Rørhøg (Y) Engsnarre (Y) Fuglebeskyttelsesområde nr. 47 Plettet rørvagtel (Y ynglende art) Klyde (Y) Brushane (Y) Fjordterne (Y) Havterne (Y) Dværgterne (Y) Mosehornugle (Y) Habitatområde nr. 96 Naturtyper Sandbanke (1110 nr. for naturtype) Kransnålalge-sø (3140) Vadeflade (1140) Næringsrig sø (3150) *Lagune (1150 * prioriteret naturtype) Vandløb (3260) Bugt (1160) Kalkoverdrev (6210) Rev (1170) *Surt overdrev (6230) Strandvold med flerårige planter (1210) Tidvis våd eng (6410) Strandvold med flerårige planter (1220) Urtebræmme (6430) Kystklint/klippe (1230) Nedbrudt højmose (7120) Enårig strandengsvegetation (1310) *Kildevæld (7220) Strandeng (1330) Rigkær (7230) Forklit (2110) *Bøg på mor (9110) Hvid klit (2120) *Bøg på muld (9130) *Grå/grøn klit (2130) Ege-blandskov (9160) Skovbevokset tørvemose (91D0) Elle- og askeskov (91E0) Arter Skæv vindelsnegl (1014 nr. for art) Marsvin (1351) Sumpvindelsnegl Miljøtilstand for det marine område i Lillebælt For det marine område i Lillebælt vurderes den samlede miljøtilstand ikke at være opfyldt, idet den afviger fra den generelle miljøkvalitetsmålsætning om et upåvirket eller kun svagt påvirket plante- og dyreliv. Opfyldelse af den generelle målsætning for Lillebælt forudsætter en permanent reduktion af udledningerne af næringssalte, herunder især kvælstof fra diffuse kilder og af udledningerne af miljøfremmede stoffer. Trusler mod områdets naturværdier NÆRINGSSTOFBELASTNING: Kystlagunerne vurderes alle at være påvirkede af næringssalte med kraftig algevækst til følge. Ålegræs kan ses som et eksempel på bundflora, som påvirkes af næringsstofudvaskning. Flere fuglearter er direkte 2

17 afhængige af ålegræs som fødegrundlag, og andre fuglearter fouragerer på fisk og invertebrater, som er afhængige af ålegræsbankernes tilstedeværelse. Den generelle eutrofiering med luftbårne kvælstofforbindelser påvirker strandengene, overdrevene og rigkærene. For rigkærene vurderes tilledning af drænvand fra de intensivt dyrkede arealer også at være en trussel. TILGRONING: Langs kysten er der massive tilgroningsproblemer i hovedparten af områdets strandenge og rigkær. På kystskrænten ved Stenderup hage, som er et potentiel surt overdrev (6230) og har en stor bestand af fjerknopurt, er der behov for en pleje i form af rydning for at fremme den lysåbne vegetation. Der er indgået aftale herom. UNATURLIGE VANDSTANDSFORHOLD: Hydrologien i dele af habitat-områdets landområder er stærkt påvirket. ANDRE TRUSLER: Strandengene invaderes generelt af Rynket Rose, der breder sig langs strandene og på strandengene. Bjørneklo forekommer i den nordlige del af habitatområdet. Forstyrrelser fra færdsel og rekreative aktiviteter er en trussel mod flere af områdets ynglefugle samt rastende fouragerende havfugle. Kilder Natura 2000 plan , Lillebælt, Natura 2000-område nr. 112, Habitatområde H96, Fuglebeskyttelsesområde F47, år 2011 samt tilhørende baggrundsrapporter. Vandplan Lillebælt/Jylland, Hovedvandopland 1.11, Vanddistrikt Jylland og Fyn, år 2011 samt tilhørende baggrundsrapporter. NATURA 2000 OMRÅDE SVANEMOSE (226) Natura 2000 området Svanemosen består af habitatområde Svanemose (H250). Området er udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper, som udgør områdets udpegningsgrundlag. Områdebeskrivelse Svanemosen dækker et areal på ca. 175 ha, hvoraf de ca. 112 ha er statsejede. Svanemosen er en af de få tilbageværende højmoser i Østjylland. Der findes mindre områder med aktiv højmose centralt i området. Mod vest er der flere større brunvandede søer, som er opstået ved tørvegravning. En lang række mindre områder med overfladisk tørvegravning/skrælning er nu udviklet til hængesæk med hvid næbfrø. Mosen omkranses af en ringkanal i anselig dybde. Adskillige drænledninger og -grøfter afleder vand fra mosen til Vonsild Å. I randen af mosen findes en træbevokset lagg-zone med gammel birk. Vigtigste naturværdier. Den aktive højmoses karakteristiske tue-høljestruktur er intakt. Området er af stor botanisk betydning på grund af den store forekomst af især skovbevoksede tørvemoser, men også nedbrudte højmosepartier og brunvandede søer er godt repræsenterede. Arter som stor kærguldsmed, grøn mosaikguldsmed og birkemus er fundet i Svanemosen og sortspætte er nyindvandret. Af andre fredede arter kan nævnes snog og hugorm. Den truede art højmose-mosaikguldsmed samt grøn kobbervandnymfe, der kun er fundet få steder i Danmark, er registret i området. Svanemosen er udpeget som genbevaringsbevoksning for dunbirk. Nedenfor ses udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Habitatområde nr. 250 Svanemosen Naturtyper Næringsrig sø (3150 nr. for naturtype) Nedbrudt højmose (7120) Brundvandet sø (3160) Hængesæk (7140) Våd hede (4010) Rigkær (7230) Surt overdrev (6230) Stilkege-krat (9190) Tidvis våd eng (6410) Skovbevokset tørvemose (91D0) Højmose (7110) Elle- og askeskov (91E0) Arter Stor kærguldsmed (1042 nr. for art) Trusler mod området naturværdier Sure overdrev, hængesæk og rigkær er truet af fragmentering. De kortlagte naturtyper er alle påvirket af luftbåret kvælstof. Alle de lysåbne naturtyper samt småsøer er påvirket af tilgroning. Intensiv skovdrift kan forringe og ødelægge skovnaturtyperne. Kilde Natura 2000-plan Svanemose, Natura 2000-område nr. 226, Habitatområde H250, Miljøministeriet, Naturstyrelsen,

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 17Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 18Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 14Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 222Villestrup Ådal 201Øster

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 2009-2015

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD 29. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217667297 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 77 Uldum Kær, Tørring Kær

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden skal foretage

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening: solfangerfelt, Myrekærvej 3, 4652 Hårlev Dato for screeningen 13.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

Sprog: Dansk. År: 2014. ISBN nr. 978-87-7175-111-6. Dato: 18.december 2014. Må citeres med kildeangivelse

Sprog: Dansk. År: 2014. ISBN nr. 978-87-7175-111-6. Dato: 18.december 2014. Må citeres med kildeangivelse Kolofon Titel: Strategisk Miljøvurdering Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Lillebælt Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde nr. 96 Fuglebeskyttelsesområde nr. 47 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Lillebælt. Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde H96 Fuglebeskyttelsesområde F47

Natura 2000-plan 2010-2015. Lillebælt. Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde H96 Fuglebeskyttelsesområde F47 Natura 2000-plan 2010-2015 Lillebælt Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde H96 Fuglebeskyttelsesområde F47 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Lillebælt. Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. april 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelcenter Nordsjælland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. 121, Kattehale Mose INDHOLD 1 Beskrivelse

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune.

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune. Bilag til SMV-screening Navn på plan Spildevandstillæg 6 Dato for screeningen 08.09.16 Screenet af Steen Roed Generelt for flagermus Der er i 2012-2014 udført en omfattende undersøgelse af flagermus i

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 235 Jægerspris Skydeterræn Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Vand- og naturplaner Status forår 2010 Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Udkast til planerne Forhøring 14. januar - 11 marts 2010 Planerne kan hentes på Miljøministeriets hjemmeside: http://www2.blst.dk/publikationer/vandplanforslag/1_15_

Læs mere

Hvilke muligheder og begrænsninger giver naturen for landbrugsproduktionen? Heidi Buur Holbeck, Landskonsulent, SEGES

Hvilke muligheder og begrænsninger giver naturen for landbrugsproduktionen? Heidi Buur Holbeck, Landskonsulent, SEGES Hvilke muligheder og begrænsninger giver naturen for landbrugsproduktionen? Heidi Buur Holbeck, Landskonsulent, SEGES PUNKTER Konsekvenser for landbruget af en naturpark? Hvilke muligheder kan en naturpark

Læs mere

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Lars Andersen Gårdvej 4 4871 Horbelev CVR.nr. 75380356 05-08-2015 UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Guldborgsund Kommune har den 28. juni 2015 modtaget anmeldelse om udbringning

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Lillebælt Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde H96 Fuglebeskyttelsesområde F47

Forslag til Natura 2000-plan Lillebælt Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde H96 Fuglebeskyttelsesområde F47 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde H96 Fuglebeskyttelsesområde F47 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015.. Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde

Læs mere

Bilag 3 LUGT BEREGNING

Bilag 3 LUGT BEREGNING BILAG 93 Bilag 1 94 95 Bilag 2 Bilag 3 LUGT BEREGNING For ejendommen Kanalvej 10 er udpeget følgende områder hvortil geneafstande for lugt beregnes: Nabobeboelse (Kanalvej 8) Samlet bebyggelse/rekreativt

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde ved Ejerslev Nord INDHOLD 27. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217638510 Version

Læs mere

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Vand- og naturplaner Status forår 2010 Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Udkast til planerne Planerne kan hentes på Miljøministeriets hjemmeside : http://www2.blst.dk/publikationer/vandplanforslag/1_15_

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode Sagsnr. 01.05.18-P17-1-16 Dato 1-9-2016 Sagsbehandler Sofia Mulla Kølmel Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode 2010-15 og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode 2016-21.

Læs mere

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET Naturovervågning hvorfor og hvordan? 2. Marts 2013 NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper & Thomas Eske Holm Institut for Bioscience Aarhus Universitet Naturovervågning

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Natura 2000-handleplan Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H134

Natura 2000-handleplan Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H134 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig Natura 2000-område nr. 153 Habitatområde H134 Fuglebeskyttelsesområde F102 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Havet og kysten

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande TEKNIK OG MILJØ Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Dato: 18. april 2013 Udtalelse om arealer beliggende i

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Teknik og Miljø Natura 2000-handleplan 2016-2021 Centrale Storebælt og Vresen Natura 2000-område nr. 116 Habitatområde H100 Fuglebeskyttelsesområde F73 og F98 Forsidefoto: Lavvandet vade ved Sprogø Østrev.

Læs mere

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Sydfynske Øhav Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde H111 Fuglebeskyttelsesområde F71+72

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Sydfynske Øhav Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde H111 Fuglebeskyttelsesområde F71+72 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde H111 Fuglebeskyttelsesområde F71+72 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 213 Randkløve Skår Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-område nr. 41 Habitatområde H41 Fuglebeskyttelsesområde F29 Kolofon

Læs mere

Foto: Ederfugle i Storebælt. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx]

Foto: Ederfugle i Storebælt. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt og Vresen Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Den enkelte

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Sydfynske Øhav. Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde H111 Fuglebeskyttelsesområde F71 og F72

Natura 2000-plan 2010-2015. Sydfynske Øhav. Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde H111 Fuglebeskyttelsesområde F71 og F72 Natura 2000-plan 2010-2015 Sydfynske Øhav Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde H111 Fuglebeskyttelsesområde F71 og F72 Kolofon Titel: Natura 2010-plan 2010-2015. Sydfynske Øhav Natura 2000-område nr.

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

DONG ENERGY A/S NATURA VÆSENTLIGHEDSVURDERING VED BRÆNDSELSOMLÆGNING PÅ SKÆRBÆKVÆRKET

DONG ENERGY A/S NATURA VÆSENTLIGHEDSVURDERING VED BRÆNDSELSOMLÆGNING PÅ SKÆRBÆKVÆRKET DONG ENERGY A/S NATURA 2000- VÆSENTLIGHEDSVURDERING VED BRÆNDSELSOMLÆGNING PÅ SKÆRBÆKVÆRKET VÆSENTLIGHEDSVURDERING 2/10 NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING VED BRÆNDSELSOMLÆGNING PÅ SKÆRBÆKVÆRKET INDHOLD

Læs mere

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder NOTAT Miljøstyrelsen J.nr. MST-1249-00105 Ref. Anich/klsch Den 3. marts 2017 Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Problemstilling Miljøstyrelsen har

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland I første planperiode, som løber fra 2009 til 2012, skal naturtilstanden af eksisterende naturtyper og arter sikres via en naturplan for de enkelte områder.

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 188 Dueodde Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten

Læs mere

INDVIRKNING PÅ NATURA 2000 OMRÅDE AF OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE I NØDEBO TIL BYZONE INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1.

INDVIRKNING PÅ NATURA 2000 OMRÅDE AF OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE I NØDEBO TIL BYZONE INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. ERHVERVSSTYRELSEN INDVIRKNING PÅ NATURA 2000 OMRÅDE AF OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE I NØDEBO TIL BYZONE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Svanemose Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Svanemose Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Svanemose Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde

Læs mere

kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 LOGO1TH_LS_POSrød NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1

kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 LOGO1TH_LS_POSrød NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1 2 NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 240 Svanninge Bakker Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Miljøgodkendelse til Dyrkningsarealerne tilhørende Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen omfatter: Ejede dyrkningsarealer Adresse: Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen er meddelt til: Flemming Wulff

Læs mere

LANDZONETILLADELSE. Allerød Kommune. BOS A/S Mallevej Ranum. Att.: Dorte Samuelsen

LANDZONETILLADELSE. Allerød Kommune. BOS A/S Mallevej Ranum. Att.: Dorte Samuelsen Allerød Kommune BOS A/S Mallevej 3 9681 Ranum Att.: Dorte Samuelsen LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 1a Mørdrup By, Uggeløse, Mørdrupvej 5-7-9 Mørdrupgård Landzonetilladelse til multihus/bålhytte Vi har den

Læs mere

Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune

Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune Habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med forsat indvinding af kalk på Kongerslev Kalk samt udvidelse af graveområdet mod nord og vest Debatfase 18. december 2014 til 16. februar 2015 Kongerslev Kalk

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk VVM-screening

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 125 Vestlige

Læs mere

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Mette Hammershøj Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Ny revideret 46-udtalelse

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00252 Ref. fleka Den 2. oktober 2013 Afgørelse om at rydning af

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt Den enkelte naturplan

Læs mere

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade 31 6430 Nordborg Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Pøl Søndergade 21, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har d. 7. maj 2015 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Notat. Miljøgodkendelse af husdyrbrug - behov for bræmmer m.v.

Notat. Miljøgodkendelse af husdyrbrug - behov for bræmmer m.v. Notat Miljøgodkendelse af husdyrbrug - behov for bræmmer m.v. Udarbejdet af: Jacob Sterup Dato: 22-06-2010 Sagsnummer.: 09.00.00-P21-4-07 Version nr.: 1 Indledning Almindelig markdrift og udbringning af

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-829-9. Dato: 18. december 2014

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-829-9. Dato: 18. december 2014 Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose Natura 2000-område nr. 134 Habitatområde H118, Fuglebeskyttelsesområde F106

Læs mere

År: ISBN nr Dato: 18. december 2014

År: ISBN nr Dato: 18. december 2014 Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmosen Natura 2000-område nr. 163 Habitatområde H145,

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

Rapport Foreløbig Natura 2000 vurdering for etablering af vandhul 4 og 5 samt lysåben natur område 3. 1 Baggrund. 1. Natura 2000 område nr. 173.

Rapport Foreløbig Natura 2000 vurdering for etablering af vandhul 4 og 5 samt lysåben natur område 3. 1 Baggrund. 1. Natura 2000 område nr. 173. Rapport Foreløbig Natura 2000 vurdering for etablering af vandhul 4 og 5 samt lysåben natur område 3. Modtager: Femern A/S FEIA c/o Seacon Att. Anke Struve Vesterbrogade 17, 1. sal DK-1620 København V

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner

Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner NOTAT Miljø og Natur Sags id.: 01.05.18-P17-2-14 Sagsbeh.: DL16CB/DL18LP 02-03-2015 Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner 2016-21 Naturstyrelsen har offentliggjort forslag til Natura 2000-planerne

Læs mere

Billund kommune. Jorden Rundt Grindsted. Att. Mette Hammershøj. Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Billund kommune. Jorden Rundt Grindsted. Att. Mette Hammershøj. Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune 1 - TM-Landbrug-Høringssvar til anden kommune vedr. mi Billund kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Mette Hammershøj 2. januar 2017 Side 1 af 7 J. nr.: 09.17.00-P19-73-16 Vurdering af udbringningsarealer

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE.

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE. DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 9 DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 9 Udvidelse af svineproduktion ved Boeslunde, Skælskør K ommune Kommune Ejendommen Præstevangen set fra oven (før ombygning).

Læs mere

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver: Varde Kommune

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm.

Læs mere

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret NOTAT Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg J.nr. NST-422-573 Ref. Naturstyrelsen Aalborg Dato 13. feb. 2012 Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Natura 2000 område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested, Nørre Ådale samt Skravad Bæk

Natura 2000 område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested, Nørre Ådale samt Skravad Bæk Resumé Natura 2000 område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested, Nørre Ådale samt Skravad Bæk Området omfatter Habitatområde H30 og Fuglebeskyttelsesområderne F14 og F24 Områdebeskrivelse

Læs mere

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING MARTS 2015 ROSKILDE KOMMUNE DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING KONSEKVENSVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Maglebjerg. Kalvebakke. Kongshøj. Kyversmosegård. Bakkelygård. Bjergene. Råby Sandlodder. Kobbelgård. Kobbelgårdshuse. Borgbjerg

Maglebjerg. Kalvebakke. Kongshøj. Kyversmosegård. Bakkelygård. Bjergene. Råby Sandlodder. Kobbelgård. Kobbelgårdshuse. Borgbjerg Basisanalyse for Natura 2000 område 183, Busemarke Mose og Råby Sø Storstrøms Amt 2006 Flynderbanke hersly Vosgård Torstenbanke Råby Oved Bushøj Harebanke Bobjerg Harebankegård Store Stættebanke Bobjerggård

Læs mere

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6.

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Natura 2000 ERFA-gruppemøde 14. juni 2012 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Eventuelt Natura 2000

Læs mere

Natura 2000 planlægning

Natura 2000 planlægning Natura 2000 planlægning 2016-21 Naturstyrelsen: Vadehavet, Trekantsområdet, Sønderjylland og Blåvandshuk Dagsorden Velkomst Hvad er Natura 2000? En kort introduktion til Natura 2000 og begreberne. Hvem

Læs mere