Regulering af vandløbet Havelse Å st matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder."

Transkript

1 Hillerød Forsyning Ægirsvej Hillerød Sendt til Preben Boock, By og Miljø Trollesmindealle Hillerød Tlf Fax Sag D. 18. maj 2015 Reguleringstilladelse efter vandløbslovens 17 Regulering af vandløbet Havelse Å st matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder. Hillerød Kommune meddeler reguleringstilladelse efter vandløbslovens 1 17 med 4 ugers klagefrist. Reguleringen er projekteret på Havelse Å fra station 799, syd for Roskildevej og vest for Hillerødmotorvejens forlængelse, matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder. Projektet omfatter i korte træk etablering af stryg på Havelse Å nedstrøms Hillerødmotorvejens forlængelse. Baggrund for ansøgningen Hillerød Forsyning har anmodet Hillerød Kommune om tilladelse til etablering af energi, klima- og miljøparken Solrødgård. En del af Solrødgård udgøres af et 10 ha vådområde til at forsinke og tilbageholde regnvand fra området herunder Hillerød syd med kommende nye byområder. Vådområdet udformes ved en terrænregulering af området med etablering af en række engområder der skal fungere som hydrauliske forsinkelsesbassiner. En del af Havelse Å og Slåenbækken indgår i projektområdet, og Hillerød Forsyning har søgt om regulering af begge vandløb inden for projektområdet. Etablering af stryget skal ses i sammenhæng med de ansøgte reguleringer af Havelse Å 2 og Slåenbækken 3 på strækninger opstrøms Hillerødmotorvejens forlængelse. Udkast til denne reguleringstilladelse omfatter ikke de ekstra vandmængder, som forventes tilført med renset spildevand fra det nyetablerede renseanlæg på området. 1 Vandløbsloven LBK nr af 03/ Der henvises til forslag til reguleringstilladelse til ændring af forløbet af Havels Å den 26/ Der henvises til forslag til reguleringstilladelse til ændring af forløbet af Slåenbækken den 26/2-2015

2 Selve udledningen behandles særskilt i forbindelse med en ansøgning om udledningstilladelse. Udledningen af den ekstra vandmængde medtages i forbindelse med vurderingen af konsekvenserne af den ansøgte regulering. Projektets formål Havelse Å på strækningen st. 799 til 912 reguleres, som nævnt, i forbindelse med vådområdeprojektet. Reguleringen af Havelse Å består af etableringen af et stryg nedstrøms Hillerødmotorvejens forlængelse. Stryget etableres af følgende årsager: Sikre gode strømforhold for opgående fisk og dermed faunapassage igennem motorvejsrøret. Sikre en relativ fast vandstand ved udløbsbygværket, der etableres i Havelse Å st. 686, og derved sikre: - Gode strømforhold for opgående fisk gennem udløbsbygværket og dermed faunapassage. - Sikre at strømhastigheden opstrøms motorvejen ikke medfører erosion omkring indløbet til motorvejsrøret. - Tilbageholdelse af vand i det opstrøms etablerede vådområde ved høje vandføringer, plus den fremtidige udledning fra renseanlægget. Projektområde Projektområdet ligger indenfor matr. nr. 1 mb, Favrholm, Hillerød jorder. Matrikel nr. 1 mb ejes af Svend Elvius, Skævingevej 21, 3320 Skævinge. Hillerødmotorvejens forlængelse matr. nr. 7000d - Favrholm, Hillerød jorder, ejes af Vejdirektoratet. Stryget bliver lagt uden for vejbyggelinjen. Projektbeskrivelse Reguleringen af Havelse Å er beskrevet i ansøgningen fra den 27. januar 2015 med dimensionsskemaer, lændeprofil, illustrationer og oversigtskort. Det fremtidige forløb af Havelse Å st fremgår af ansøgningens bilag 1. I denne tilladelse bekrives projektet med henvisning til tabeller og figurer. For yderligere detaljeret beskrivelse af projektets indhold henvises til vedlagte ansøgning med bilag. I forhold til gældende regulativ for Havelse Å, fra 1992, er der uoverensstemmelser med nye målinger foretaget af Orbicon i hhv og 2014 på dimensionerne og bundkote for røret under Hillerødvejens forlængelse samt sandfanget efter rørudløbet. Dimensionerne fra regulativet på dette stræk tilpasses derfor med de nye målinger fra Orbicon i forbindelse med beregninger i ansøgningen, tabel 2. Regulering st Umiddelbart efter rørudløbet under motorvejen er der et eksisterende sandfang med bundkote i ca. 16,90 meter DVR90 (ca. st. 802 til 812)

3 Længde på 10 meter og bredde på 2 meter. Sandfanget og adgangsforhold hertil bevares, hvorved der sikres bundfældning og mulig oprensning af de partikler, der måtte aflejres efter røret. Sandfangets bundkote uddybes til mindst 1 meter under strygets topkote. Der vil desuden blive sikret ekstraordinær oprensning i hele anlægsfasen efter behov. Hillerød Forsyning etablerer et nyt sandfang opstrøms motorvejen, og belastningen af det eksisterende sandfang nedstrøms motorvejen vurderes således ikke at blive yderligere belastet af projektet. Brinkerne hæves på strækningen til minimum 18,6 meter DVR90. Dette gøres for at forhindre direkte oversvømmelser af de omkring liggende marker. I en overgangszone på 6-8 meter opstrøms stryget udvides og tilpasses vandløbsbredden gradvist fra nuværende til strygbredden, så der bliver en jævn og naturligt udseende overgang. Etablering af stryg st Der etableres et stryg 26 meter nedstrøms udløbet fra motorvejsrøret uden for vejbyggelinjen. Det skitserede forløb af stryget fremgår af bilag 1. Udsnit af bilag 1 fra ansøgningen

4 Bundkoten hæves fra den nuværende 17,13 til 17,84 m DVR90, hvorfra det falder til det nuværende forløb af Havelse Å over en strækning på 75 meter (til kote 17,09 m DVR90). Stryget etableres dermed med et fald på ca. 10. De projekterede dimensioner for strækningen fremgår af Tabel 4 og af længdeprofil 1.1.

5 Stryget bygges gradvist op af sten nedstrøms fra. På toppen at stryget i st. 827 vil bundet være hævet til kote 17,84 m DVR. For at sikre stabiliteten i strygets indløb, må stenene ikke anlægges stejlere end anlæg 1:4. Fra ca. st. 825 til st. 827 vil der således være et kraftigt negativt fald. Herved sikres det at faldet ikke når over -24 o/o. Der vil være en flydende overgang mellem de to forskellige profiler før st. 824 og i st Stryget udformes som dobbeltprofil med en bundbredde på 0,75 m, et anlæg på 1 og en dybde til afsatskote på 0,4 m. Her udvides tværsnittet med 2 meter på hver side til en total bredde på 5,55 m. Herfra anvendes anlæg 2 indtil brinkkote. Af Figur 2 fremgår det nuværende og det fremtidige tværprofil over stryget.

6 Strygprofilet udgraves i det eksisterende vandløbstrace, og en del af den opgravede råjord benyttes til at hæve brinken. Brinken hæves langs stryget med cm til ca. kote 18,6 m DVR90 for både højre og venstre brink. Hvor bunden af det eksisterende vandløb ligger lavere end planum for stryget tilfyldes med bundgrus. Stryget erosionssikres som udgangspunkt med sikringssten på hele længden. Sikringsstenene udlægges i lag på minimum 25 cm i hele strygbredden og indtil min. 0,8 m over banketniveau. På strygbanketten og enkelte steder i strømrenden placeres større enkeltsten. Regulering st. 905 til 912 I en overgangszone på 6-8 meter nedstrøms stryget udvides og tilpasses vandløbsbredden og vandløbsbund gradvist fra strygets dimensioner til de nuværende dimensioner, så der bliver en jævn og naturligt udseende overgang. Afværgeforanstaltninger I forbindelse med udførsel af projektet er der i ansøgningen beskrevet tiltag, helt eller delvist som afværgeforanstaltninger, som f.eks. sikre vandløbets frie løb, hindre materialevandring i anlægsperioden og sikre tilslutning af eksisterende drænledninger. For yderligere oplysninger henvises til ansøgningen. Alle disse tiltag indgår som en del af denne tilladelse, hvorfor de ikke vil blive stillet som vilkår i tilladelsen. Projektområdets fremtidige tilstand og konsekvenser Reguleringsprojektets konsekvenser for afvanding, de fysiske og biologiske faktorer inkl. faunapassage er vurderet gennem vandspejlsberegninger ved forskellige afstrømninger om vinteren og sommeren i programmet VASP. For yderligere oplysninger henvises til ansøgningen med bilag.

7 Afvandingsmæssigt Vandstanden hen over stryget stiger i forhold til eksisterende forhold, op til 63 cm i en tør periode (medianminimumafstrømning). Den øgede vandstand over stryget påvirker afvandingen af de vandløbsnære arealer med en afvandingsdybde på under 1 meter ved eksisterende og fremtidige forhold. Som det fremgår af anssøgningen er påvirkningen begrænset til vejmatriklen og matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder. På matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder øges arealet med en afvandingsdybde på under 1 meter fra i alt 0,52 ha til 0,94 ha alene ved etablering af stryget. Ved den ekstra planlagte tilledning af 150 l/s øges arealet med en afvandingsdybde på under 1 meter til 1,22 ha. Ændringen i vandstanden over stryget med en tilført punktudledning på 150 l/s vil medføre en yderligere forøgelse af vandstanden over stryget på mellem ca. 30 cm i en tør periode (medianminimumsafstrømning) og ca. 10 cm ved en kraftig vinterregn (vintermedianmaksimum). Opstrøms Hillerødmotorvejens forlængelse vil ændringen af afvandingen ifølge beregninger, foretaget at Krüger 4 være begrænset til det etablerede vådområde på Solrødgård. Oversvømmelsesmæssigt Brinkerne langs stryget hæves til minimum kote 18,60 m DVR90 for at sikre, at de vandløbsnære arealer langs stryget ikke oversvømmes ved de fremtidige vandføringer. Motorvejsunderføringens kapacitet begrænses ved stryget nedstrøms vandstandshævning. Konsekvensen af stryget er, at vandstanden opstrøms motorvejsunderføringen stiger, men det giver stigningen ikke anledning til oversvømmelse af motorvejen, selv ved de meget høje vandføringer. Stryget medfører en hævet vandstand opstrøms Hillerødmotorvejsbroen, og vil derved påvirke, hvornår der sker en opstuvning bag det planlagte udløbsbygværk i Havelse Å st Ligeledes stiger vandstanden opstrøms Havelse Å til ca. st. 450 og i den nedre del af Slåenbækken op til ca. st ved en kraftig vinterregn (vintermedianmaksimum). Regnhændelser, der medfører en opstuvning bag udløbsbygværket, vil resultere i oversvømmelser af det projekterede vådområde opstrøms Hillerødmotorvejens forlængelse. Når det opstuvede vand når kote 19,7 m DVR90 (top af overløbsbygværk) vil der ske et overløb over bygværket. Beregninger foretaget af Krüger konkluderer, at oversvømmelserne holder sig inden for vådområderne på Solrødgårds arealer opstrøms Hillerødmotorvejens forlængelse. 4 Teknisk notat fra Hillerød Forsyning.

8 Fysisk/biologisk Etableringen af stryget er et afværgetiltag, der etableres for at sikre gode strømforhold for opgående fisk igennem motorvejsrøret og i det opstrøms udløbsbygværk i st Vandets strømningshastighed sænkes til under 35 cm/s både i det opstrøms planlagte udløbsbygværk og i motorvejsrøret ved etablering af stryget. Herved forbedres opgangsforholdene for fisk. Dimensionerne og materialerne der anvendes ved etablering af stryget, er fastlagt så de er gode opgangsforhold for fisk. Øget sedimentaflejring vil kunne skade levestederne i vandløbet, bl.a. ved at skabe iltfattige forhold i bundsubstratet og derved kvæle evt. fiskeæg og gøre bunden uegnet som levested for diverse invertebrater. For at forhindre transport at sedimenter fra projektområdet til nedstrøms dele af Havelse Å anlægges den beskrevne sænkning af bunden, og der foretages om nødvendigt både en oprensning her, samt nedstrøms oprensning efter anlægsperioden. Økonomiske forhold, tilsyn og tidsplan Finansieringen varetages af Hillerød Forsyning. Udgifterne skønnes til kr. Det praktiske arbejde inklusivt tilsyn varetages af Hillerød Forsyning og forventes udført i foråret 2015 med afslutning ultimo Projektområdets vandløbs- og naturforhold Havelse Å starter nord for Overdrevsvej og syd for Favrholm Sø. Vandløbets opland er den sydøstlige del af Hillerød Kommune. Havelse Å har en længde på ca. 22 km og munder ud i Roskilde Fjord. Således løber Havelse Å fra Hillerød Kommune ind i Halsnæs og Frederikssund kommuner. Havelse Å er et offentligt vandløb der er omfattet af bestemmelser i regulativet for Havelse Å. Kommunerne er vandløbsmyndighed og bl.a. ansvarlige for vedligeholdelse af vandløbet. Vandløbet er målsat i Vandplan , Isefjord og Roskilde Fjord til at opnå en DVFI (Dansk Vandløbsfauna Index) på mindst 5 med God økologisk tilstand. Tilstanden er registreret til en faunaklasse på DVFI 4 med moderat økologisk tilstand. Dvs. vandløbsstrækningen opfylder ikke målsætningen i dag. Vandløbet er ligeledes beskyttet jf. 3 i naturbeskyttelsesloven og er i den tidligere Regionplan målsat som et B1 vandløb med gyde- og opvækstvandløb for træk af ørreder fra Roskilde Fjord. Bilag IV-arter Strengt beskyttede arter efter bilag IV i EF-habitatdirektivet. Der må ikke gives tilladelse til det ansøgte, hvis indgrebet forsætligt kan forstyrre med skadelig virkning for arter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV arterne. De danske regler fremgår af

9 habitatbekendtgørelsen 5 og er implementeret i naturbeskyttelseslovens 29a og b. I området øst for Hillerødmotorvejens forlængelse forekommer alle seks arter, af dem i Nordsjælland forekommende flagermus. Det drejer sig om vandflagermus, dværgflagermus, troldflagermus, brunflagermus, skimmelflagermus og langøret flagermus. Flagermus søger her føde og der er strukturer langs vandløb som tjener som ledelinjer. Havelse Å vest for Hillerødmotorvejens forlængelse vurderes ikke at være primær flyverute for flagermus, og træerne vurderes ikke at være egnet ynglested for flagremus. Derfor vil fældning af træer ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for flagermus. Men idet at vandløbsstrækningen kan være en sekundær flyverute for flagermus, og idet at skygge i vandløbet forhindre uhensigtsmæssig opvarmning af vandet for vandløbsdyr samt hindre grødevækst på stryget vil der blive stillet vilkår om genbeplantning af træer langs den projekterede vandløbsstrækning. Reguleringstilladelsen Vandløbsloven Hillerød Kommune meddeler tilladelse efter vandløbslovens 17 til regulering af Havelse Å st , fordi det vurderes, at projektet, bliver udformet således, at etablering af stryget der vil ændre afvandingen på matr. nr. 1mb og 7000d, Favrholm, Hillerød Jorder sker efter aftale mellem ejere og Hillerød Forsyning, samt at projektet udelukkende give oversvømmelse indenfor vådområderne på Solrødgårds arealer opstrøms motorvejen, ejet af Hillerød Forsyning. Således vil projektet ikke medføre afvandingsmæssige- eller oversvømmelsesgener hos øvrige parter. Projektet vurderes ikke at forringe de biologiske værdier i vandløbet, hvilket er beskrevet under afsnittet for 3-dispensationen. Projektet vurderes ikke at være i konflikt med de gældende vandplaner. Høring og offentliggørelse Det er vurderet, at sagen har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige forhold, derfor har Hillerød Kommune, i en forhøring på 14 dage, givet mulighed for at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder og berørte lodsejere jf. 14 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering 6. 5 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bek. nr. 408 af 01/05/ Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. BEK nr af 11/

10 Meddelelsen om forslag til reguleringstilladelse har derefter været i 4 ugers høring jf. 15 i Bekendtgørelsen om vandløbsregulering og restaurering. Hillerød Kommune har modtaget bemærkninger fra Vandplejegruppen under Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening, lodsejer Svend Elvius samt Havelse Å-laug. Bemærkningerne er kommenteret af både Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune. Ændringer til forslag til reguleringstilladelsen er indarbejdet i den endelige reguleringstilladelse på Havelse Å Stryg - st Reguleringstilladelsen annonceres den 18. maj 2015 på Hillerød Kommunes hjemmeside, samt sendes til de tilgrænsende lodsejere på vandløbsstrækningen og øvrige høringsberettigede. Tilladelsen vil blive givet med en klagefrist på 4 uger. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke bliver udnyttet inden 3 år fra den dato tilladelsen foreligger. Tilladelsen vil blive givet på følgende vilkår Projektet udføres i overensstemmelse med fremsendte ansøgning fra den 27. januar 2015 med tilhørende bilag. Hillerød Kommune, By og Miljø skal underrettes 14 dage inden arbejdet påbegyndes med kontaktoplysninger på tilsynshavende. Hillerød Kommune, By og Miljø skal underrettes når arbejdet er færdig udført. Hillerød Kommune skal modtage en efterfølgende opmåling af vandløbet Havelse Å på projektområdet når projektet er udført. Der skal plantes elletræer langs vandløbet på sydvestsiden i samme omfang som det antal træer der fældes træer. Dispensation Naturbeskyttelsesloven Havelse Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttede naturtyper. Det medfører, at naturtilstanden ikke må ændres uden særlig tilladelse, og derfor kræver ændringerne dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Det er Hillerød Kommunes vurdering, at der bør gives dispensation til projektet, da etableringen af stryget er et afværgetiltag, der etableres for at sikre gode strømforhold for opgående fisk igennem motorvejsrøret og i det opstrøms udløbsbygværk i st. 686 på Havelse Å. Vandets strømningshastighed sænkes både i det opstrøms planlagte udløbsbygværk og i motorvejsrøret ved etablering af stryget. Herved forbedres opgangsforholdene for fisk. For at forhindre øget sedimentaflejring sikres sandfang, og der foretages om nødvendigt både en oprensning her, samt nedstrøms oprensning efter anlægsperioden. Med baggrund i ovenstående har Hillerød Kommune meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til vandløbsregulering. Dispensationen meddeles i

11 medfør af 65 stk. 3 i naturbeskyttelsesloven. Dispensationen har været i 4 ugers høring og Hillerød Kommune har ikke modtaget klager inden for tidsfristen. Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den, jf. naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Fortidsminder Hvis I støder på spor af fortidsminder eller oldsager i forbindelse med anlægsarbejderne skal arbejdet standses med det samme, jf. museumslovens 27. I skal meddele fundet til det lokale arkæologiske museum: Folkemuseet, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød., Tlf.: eller tlf. nr Museet beslutter, hvornår I kan genoptage arbejdet. Klagevejledning Dispensationen kan efter 80 i vandløbsloven påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: ansøgeren ejeren af den ejendom som afgørelse vedrører offentlige myndigheder lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Natur- og Miljøklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Klageportalen ligger på og I logger på eller ligesom I plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Når I har tastet klagen ind i Klageportalen, bliver I bedt om betaling af gebyr med betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og I har endeligt godkendt klagen. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Klagefristen er den 15. juni 2015.

12 Venlig hilsen Lisette Søgaard Biolog Bilag: Ansøgning med bilag 1-8

13 Afgørelse er sendt pr. til: Svend Elvius, Skævingevej 21, 3320 Skævinge, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1022 København K, Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Naturstyrelsen Nordsjælland, Ostrupgaard, Dansk Botanisk Forening v/per Hartvig, Botanisk Museum, Gothersgade 130, 1123 København K, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød Afdeling, Dansk Ornitologisk Forening, Hovedafdelingen, Vesterbrogade 140, 1620 København V, Dansk Ornitologisk Forening, Hillerød lokalafdeling, v. Stig Englund, Bolandsvang 17, 3400 Hillerød, Kulturarvsstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, Folkemuseet V Esben Aarsleff, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød, Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2550 København SV, Friluftsrådet Nordsjælland, Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåegade 1, 7100 Vejle, Vandplejegruppen under Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening v. Jens Peter Baltersen, Havelse Å-laug v. Thomas Jensen, og Andreas Höll, Orbicon, Roskilde v. Susan H. Boetius,

14 Oversigtskort med Havelse Å st på området Solrødgård markeret med rød stjerne. Kort over projektområdet med Havelse Å station

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø.

Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø. 17-11-2014 Sags id.: 10/2846 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Offentlig høring af vådområdeprojekt på Trelde Fredericia Kommune planlægger at etablere et vådområde langs Flansbækken og Trans Kær

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben

Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben «Navn» «Navn» «co» «Adresse» «By» «Postnr» Den 6. september 2012 Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben Efter en række oversvømmelseshændelser har grundejerforeningerne Søgården og Sejer Strande rettet

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. I har søgt om tilladelse til vægge til afskærmning i forhold til flugtskydning samt

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Thomas Rivad 23. juni 2015 12:16 $Kystdirektoratet (kdi) Vedr. udledning af renset grundvand til Øresund fra Amager Strandvej 112 matr.nr. 4195 Sundbyøster 142a_Ansøgningomtilladelsetilanlægpåsøterritoriet.docx;

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Eivind Johansen og Lene Gerd Sørensen Nordre Strandvej 182 A 3140 Ålsgårde Den 2. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere