Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011"

Transkript

1 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Mern Å Vandløbsrestaurering Projektforslag 8. september 2011 Version : 5 Sagsnr. : Projektleder : CTH Udarbejdet af : RPBA/ANCH/MIKR Godkendt af : KARA

2 Indholdsfortegnelse 1 Ikke-teknisk Resumé Indledning Baggrund for projektet Formål med projektet Beskrivelse af nuværende forhold Beskrivelse af områdets beliggenhed og nuværende forhold Plangrundlag International naturbeskyttelse Habitatdirektivets artikel 12, bilag IV-arter Forslag til Vandplan Kommuneplanlægning Jordbundsforhold Terræn og nuværende arealanvendelse Naturværdier Vandløbsbiologi Beskyttet natur Fredskov Kuturtekniske forhold Afvandingsforhold Tekniske anlæg Veje Bygninger Ledninger Hydrologiske forhold Opland og vandføring Projektforslag Modellen Beskrivelse af projektet Udformning af vandløbet Afværgeforanstaltninger Konsekvensvurdering af virkninger på miljøet Fremtidige hydrologiske forhold i søerne og vandløbet ALECTIA A/S Side 2 af 26

3 5.2 Rørføring under Ugledigevej Påvirkninger på bygninger og veje Afvandingsforhold på øvrige arealer Påvirkning af beskyttet natur Påvirkning af Mern Å Påvirkninger af nærliggende Natura-2000 område og Bilag IV arter Realisering af projektet Tidsplan Projektøkonomi Referencer...28 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Terrænkort (Digital højdemodel) Bilag 2. Vand på terræn ALECTIA A/S Side 3 af 26

4 1 Ikke-teknisk Resumé Vordingborg Kommune ønsker gennemført en teknisk forundersøgelse af et reguleringsprojekt, der omfatter genåbning af en ca. 200 m rørlagt vandløbsstrækning. Projektet omfatter en fritlægning af vandløbet på 2 strækninger og en underføring under en vej. Strækningen skal have så gode fysiske forhold som muligt og falde naturligt ind i terrænet. Det nuværende rørlagte vandløb lukkes, og der graves et nyt vandløbsforløb langs skoven mod syd. Der udlægges sten og grus i vandløbet for at skabe gode fysiske forhold. Rørføringen under Ugledigevej bliver et Ø100 rør. Ved sammenligning med den nuværende situation ses der ikke en markant påvirkning af fugtighedsforholdene omkring søerne ved gennemførelse af det beskrevne projektforslag. Normalvandstanden i søerne vil forblive omkring de koter der opleves i dag, der vil dog forekomme mindre ændringer i vandstanden ved store nedbørshændelser. Generelt vil projektet give forbedrede forhold for fisk og invertebrater i systemet, da der skabes fri passage mellem søerne og bedre fysiske forhold i vandsystemet. ALECTIA A/S Side 4 af 26

5 2 Indledning Indeværende tekniske forundersøgelse omfatter regulering af Mern Å på en 200 m lang rørlagt strækning. Vordingborg Kommune er bygherre og planlægger på projektet. 2.1 Baggrund for projektet Vordingborg Kommune ønsker gennemført en teknisk forundersøgelse af et reguleringsprojekt, der omfatter genåbning af en ca. 200 m rørlagt vandløbsstrækning. Forundersøgelsen skal belyse de biologiske og tekniske muligheder og konsekvenser ved et projekt. Forundersøgelserne skal danne grundlag for en efterfølgende beslutning om at gennemføre projektet /1/ Formål med projektet Projektet har til formål, at forbedre de fysiske forhold og derigennem livsbetingelserne for fisk og vandløbsinvertebrater i Mern Å systemet. Projektet omfatter en fritlægning af vandløbet på 2 strækninger og en underføring under en vej. Strækningen skal have så gode fysiske forhold som muligt og falde naturligt ind i terrænet. ALECTIA A/S Side 5 af 26

6 3 Beskrivelse af nuværende forhold 3.1 Beskrivelse af områdets beliggenhed og nuværende forhold Mern Å ligger i hovedvandopland Østersøen på den østlige side af Vordingborg Kommune. Mern Å er ca. 14 km lang og strækker sig fra Bundløs Sø ved skovområdet vest for Ugledige til udløbet i Østersøen nord for Balle Strand. Projektområdet dækker en strækning mellem Benthes Sø og Ugledige- Lekkende Sø på ca. 200 m, se Figur 3-1. Figur 3-1 Projektområdet ved Mern Å Vandløbet er i projektområdet delt i tre delstrækninger af Ugledigevej, se Tabel 3-1. ALECTIA A/S Side 6 af 26

7 Tabel 3-1 Nuværende rørføring af Mern Å Strækning Beskrivelse af strækning Strækning meter Åbent/rørlagt Koter meter A. Fra Benthes Sø Til rørføringen under vejen B. Rørføringen under Ugledigevej 64 m Rørlagt Vandløb: 32,92-32,62* Benthes Sø: 32,92 Vej: 35, m Rørlagt Vandløb: 32,62* Vej: 35,75 C. Fra rørføringen under vejen Til Ugledige-Lekkende Sø 126 m Rørlagt Vandløb: 32,62*-32,58 Have: 34,61 Ugledige-Lekkende Sø: 32,58 *Målte værdi er vandstanden i brønden og ikke selve røret da vandet stod over ind og udløb, hvilket betyder den målte værdi er forholdsvis høj. 3.2 Plangrundlag I dette afsnit gives en oversigt over de planlægningsmæssige forhold, som har betydning for projektet, eller som projektet vurderes at komme til at omfatte - herunder også høringsmaterialet til vandplanerne International naturbeskyttelse EU har en målsætning om at stoppe forringelser af biodiversiteten. Ét af de vigtigste midler til at opfylde denne målsætning er de såkaldte NATURA 2000 direktiver. Natura 2000-direktivet omfatter et økologisk netværk af beskyttede naturområder fordelt over hele EU. Natura 2000 områderne inddeles i hhv. Habitat-, Ramsar-, og Fuglebeskyttelsesområder. I Danmark er disse direktiver implementeret ved bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj Udpegningsgrundlaget for disse områder dækker over en lang række dyrearter og naturtyper. Et af de vigtigste punkter i beskyttelsen er, at myndighederne i deres administration ikke må gennemføre planer, projekter eller lig- ALECTIA A/S Side 7 af 26

8 nende, der kan skade de arter og naturtyper som områderne er udpeget for at beskytte. Umiddelbart syd for Ugledige-Lekkende sø ligger EF-Habitatområde nr. 151, Lekkende Dyrehave. Området er udpeget for Eremitten, Bøgeskov på muldbund og Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund Habitatdirektivets artikel 12, bilag IV-arter EU-medlemslandene skal i henhold til habitatdirektivets artikel 12 indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder eller udenfor. Disse arter fremgår af direktivets bilag IV, se /2/. De dyrearter, der er nævnt på habitatdirektivets bilag IV, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter. Yngle- eller rasteområder for de arter, der er nævnt i Bilag IV, må ikke beskadiges eller ødelægges. Der er registreret følgende Bilag IV arter i eller i umiddelbar nærhed af området (ifølge DMU s 10 x 10 km grid) /3/: Pattedyr: Vandflagermus, Brunflagermus, Langøret Flagermus, Sydflagermus, Dværgflagermus og Troldflagermus. Krybdyr: Markfirben. Padder: Stor vandsalamander, Spidssnudet frø, Springfrø og Løvfrø. Insekter: Eremit Forslag til Vandplan Den rørlagte strækning af Mern Å mellem Benthes Sø og Ugledige/Lekkende Sø er omfattet indsatskrav i udkast til vandplanen for området. Det fremgår af vandplanen, at der er et indsatskrav om genåbning af den rørlagte strækning /4/, se Figur 3-2. ALECTIA A/S Side 8 af 26

9 Figur 3-2 Indsatskrav (Kilde Miljoegis.min.dk april 2011) Kommuneplanlægning I det følgende afsnit beskrives projektets relationer til Vordingborg Kommunes kommuneplan /5/. Når der i nedenstående afsnit refereres til kommuneplan menes der Kommuneplan for Vordingborg kommune Kommuneplaner og Lokalplaner Projektområdet er ikke beliggende indenfor områder, der er omfattet af kommune eller lokalplaner jf. arealinfo.dk april Benthes Sø er beliggende i eksisterende skovområde jf. kommuneplanen. Udpegningen som eksisterende skovområde har ingen betydning for projektforslaget, da det ikke ændrer på skovarealet. Resten af projektområdet er beliggende i Jordbrugs- og beskyttelsesområde jf. kommuneplanen. Jordbrugs- og beskyttelsesområder er den del af det åbne land, der er karakteriseret ved særlige landskabs og naturværdier og som følge heraf også særlige muligheder for friluftslivet. Den største del af områderne er landbrugsarealer i almindelig drift, og er som landzonen generelt forbeholdt jord- ALECTIA A/S Side 9 af 26

10 brugserhvervet. Dog med de begrænsninger der ligger i retningslinjerne beskrevet i kommuneplanen. Det er ingen af retningslinjerne vedr. Jordbrugs- og beskyttelsesområder i kommuneplanen der konflikter med ønsket om at genåbne de rørlagte strækninger i vandløbet. Arealanvendelse Projektområdet består i dag af et ekstensivt dyrket areal vest for Ugledigevej, der afgræsses og af et andet ekstensivt dyrket areal øst for Ugledigevej, der afgræsses. Kultur og Fredninger Der ligger et fredet fortidsminde 160 m syd for projektområdet. Dele af projektområdet ligger inden for Skovbyggelinje og søbeskyttelseslinje se Figur 3-3. Der foreligger ikke andre udpegninger inden for projektområdet. Figur 3-3 Kultur og fredninger (kilde arealinfo.dk april 2011) Matrikelgrænser Matrikelkort for projektområdet viser at projektområdet primært omfatter tre matrikler og de to søer, se Figur 3-4 Matrikelkort for området ALECTIA A/S Side 10 af 26

11 Figur 3-4 Matrikelkort for området (kilde kort og matrikelstyrelsen april 2011) Vandløbsmålsætninger Fra udspring til nedstrøms Bundløs sø er Mern Å, C-målsat. Dvs. målsat til afledning af vand. C-målsætningen anvendes typisk for gravede pumpekanaler eller afvandingsgrøfter På strækket fra Bundløs sø til Benthes sø er Mern Å B3-målsat. Dvs. målsat til karpefiskevand. Målsætningen anvendes typisk for vandløbsstrækninger, hvor der er ringe fald og dermed sand eller mudderbund uden større fysisk variation. Disse vandløb kan foruden karpefisk være levested for f.eks. ål, aborre og gedde. I projektområdet er Mern Å C-målsat rørlagt, hvorefter åen igen er B3-målsat indtil nedstrøms Mern By. Figur 3-6. På strækket fra Mern By til nedstrøms Sageby er Mern Å B2-målsat. B2- målsætningen anvendes oftest i de lidt større vandløb med god fysisk variation og som kan være levested for de større laksefisk, primært ørred. Fra Sageby til udløbet er Mern Å igen B3-målsat. Figur 3-5. ALECTIA A/S Side 11 af 26

12 Figur 3-5 Vandløbsmålsætning for Mern Å Figur 3-6 Vandløbsmålsætning i projektområdet ALECTIA A/S Side 12 af 26

13 3.3 Jordbundsforhold Jordklassifikationskortlægningen viser jordbundsforholdene i de øverste 20 cm, her fremgår det, at projektområdet består af sandblandet lerjord. Jordartskortlægningen viser jordbundsforholdene ned til 1 meters dybde. Jordtypen, smeltevandsstand (DS) repræsenterer den dominerende jordtype mellem søerne. En mindre del af den sydlige del af projektområdet, der hvor det nye åforløb påtænkes etableret, er moræneler (ML). 3.4 Terræn og nuværende arealanvendelse Terrænforholdene eller topografien i området er bestemt ud fra en digital terrænmodel med en opløsning på 1,6 x 1,6 meter. Den digitale terrænmodel er benyttet ved opstillingen af den numeriske model (benyttet i de hydrologiske og hydrauliske konsekvensberegninger) samt til verifikation af brink- og bundkoter i vandløb. Det skal her bemærkes, at den digitale terrænmodel viser koten på jordoverfladen, eller koten på det frie vandspejl i de områder, hvor der er vand på terræn. I de områder, hvor der er søer eller et frit vandspejl, vil den benyttede digitale terrænmodel definere koten for vandspejlet. Bilag 1 viser den benyttede digitale terrænmodel for projektområdet og oplandet hertil. 3.5 Naturværdier Vandløbsbiologi Fra udspring til Mern by løber Mern Å igennem en række søer og moser. Fiskebestanden bærer præg af dette, idet der på strækningen kun er blevet registreret skalle og aborre. Ved Lekkende Gods er der udlagt sten og gydegrus uden at dette har medvirket til en ørredbestand. Generelt vurderes det for strækningen, at der ikke er tale om ørredvand /6/. Vandløbet imellem Benthes sø og Ugledige-Lekkende sø er i dag rørlagt. En frilægning af vandløbet kan derfor væsentligt forbedre vilkårene for både fisk og smådyr. ALECTIA A/S Side 13 af 26

14 3.5.2 Beskyttet natur Benthes sø og Ugledige-Lekkende sø er begge beskyttet af 3 i naturbeskyttelsesloven. Der findes desuden flere mindre 3 beskyttede arealer i området. Herunder et moseområde, hvorigennem det nye åløb vil løbe. Figur 3-7. Figur 3-7 Beskyttet natur i nærheden af projektområdet Fredskov Området hvor det nye åløb skal løbe igennem er udpeget som fredskov. Der kræves en dispensation for skovloven, hvis projektet skal gennemføres. 3.6 Kulturtekniske forhold Afvandingsforhold Det har ikke været muligt at skaffe detaljerede oplysninger om dræningsforholdene i området. ALECTIA A/S Side 14 af 26

15 3.7 Tekniske anlæg Veje Den rørførte del af Mern Å går under Ugledigevej. Størrelsen på underføringen kendes ikke Bygninger Det ligger en ejendom på Ugledigevej 23 midt mellem de to søer langs den rørlagte vandløbsstrækning. Spildevandsforholdene på ejendommen kendes ikke. Det antages at afledningen af regnvand fra ejendommen er koblet til det rørlagte vandløb. Ejendommen på Ugledigevej 50 ligger ca. 60 m nord for Benthes Sø Ledninger Det forventes, at der er ledninger langs Ugledigevej. Før entreprenørdelen af projektet iværksættes, bør der indhentes ledningsoplysninger. Hvis der er tvivl om hvor og hvorvidt ledningsejere skulle have kabler/ledninger i området, kan der indhentes ledningsoplysninger via LER inden projektet realiseres. 3.8 Hydrologiske forhold Opland og vandføring Oplandet til Mern Å er 50 km². Der er i 2002 lavet et projektforslag /7/ til en fiskepassage nedstrøm Lekkende og Ugledige Sø. Projektet er efterfølgende gennemført, og det antages at beskrivelserne i projektforslaget af de vandstandsændringer i søerne svarer til de forhold, der kan observeres i dag. Beskrivelserne af de hydrologiske konsekvenser af det gamle projekt passer også overens med de målte koter fra marts 2011, se Tabel 3-2. Det skal her bemærkes, at Vordingborg Kommune forventer at sænke bundkoten i indløbet til omløbskanalen fra Ugledige-Lekkende sø i forbindelse med vedligeholdelse af afløb. Vordingborg Kommune vurderer, at det vil sænke normalvandstanden med 5-7 cm i Ugledige-Lekkende sø. ALECTIA A/S Side 15 af 26

16 Tabel 3-2 Nuværende hydrologiske forhold Normal vandstand (m) Max vandstand (m) Minimum vandstand (m) Areal (m²) Kote 31. marts 2011 Benthes Sø 32,5 33,2* 32,4 3,2 32,92 Ugledige/Lekkende Sø 32,5 32,7 32,4 16,3 32,58 *Forskellen i vandstaden mellem de to søer skyldes, at rørføringen mellem søerne er underdimensioneret, og det resulterer i en opstuvning opstrøms Benthes Sø på 5-10 cm ved kraftige nedbørshændelser, der vurderes at komme hvert andet år /7/ og en opstuvning på ca. 0,5 m i selve søen. ALECTIA A/S Side 16 af 26

17 4 Projektforslag Der er udarbejdet 3 scenarieforslag i projektets opstart. Vordingborg Kommune har besluttet at arbejde videre med et projektforslag der omfatter scenarie 2. Forskellen mellem scenarierne var forløbet af det fremtidige vandløb. Det beskrevne projektforslag er valgt, da det forventes at have den største positive effekt på de biologiske forhold i Mern Å og søerne. Desuden vurderes det valgte scenarie på bedst mulig måde at passe ind i de landskabelige forhold. 4.1 Modellen Der er opsat en hydrologisk model for området. Modellen har til formål at beregne den nødvendige dimension på rørføringen under Ugledigevej samt tilvejebringe viden om, hvorledes genåbningen af et nyt og større vandløb vil påvirke hydrologien omkring søerne. Der er anvendt modelværktøjet MIKE 11. Modellen er opsat med data fra den digitale terrænmodel og de hydrologiske beregninger i det gamle projektforslag /7/ 4.2 Beskrivelse af projektet Projektforslaget omfatter en genåbning af Mern Å mellem Benthes Sø og Ugledige/Lekkende Sø i et nyt åforløb langs skovområdet syd for Ugledigevej nr. 23 samt en ny og større rørføring under Ugledigevej. Det nuværende rørlagte vandløb graves op på de første 5 m og røret lukkes. Det resterende rørlagte forløb bibeholdes således regnvandsudledning og dræningsforhold ved ejendommen på Ugledigevej ikke ændres. Der ønskes så stort et fald som muligt på vandløbsstrækningen, da dette giver optimale biologiske forhold samt reducerer behovet for vandløbsvedligeholdelse, under hensyntagen til terrænets fysiske begrænsninger. Beregninger viser, at man kan lægge overløbskanten fra Benthes Sø til Mern Å i kote +32,8 m og stadig bibeholde en maksimal vandstand på kote +33,2 m, hvilket er acceptabelt jvf. det tidligere projekt og hvilket er den kote der antages at være aktuel i dag. Dermed vil konsekvenserne af nærværende projekt ikke være anderledes end det man oplever dag. ALECTIA A/S Side 17 af 26

18 Det fremgår af det tidligere projekt, at der er en vandføring i systemet på 16 l/s som middel for hele året og 267 l/s som median max, der kan overskrides hvert andet år. Under forudsætning af tilstrækkelig god hydraulisk forbindelse mellem Benthes Sø og Lekkende Sø er minimumsvandstanden beregnet. Der er antaget en 30 dages tør periode, hvor der ikke ledes vand fra kilder til søerne. Dette forudsætter at afstrømningen fra søerne er lig med den direkte tilstrømning, som i beregningerne blot er sat til 0 l/s. Herved beregnes et bud på minimumsvandstanden på kote +32,80 m i Benthes Sø, Lekkende Sø og vandløbet mellem søerne. Det vurderes, på baggrund af middelvandføringen og ovenstående konservative bud på minimumsvandstanden i søerne at der vil være situationer, hvor der ikke er vand i vandløbet mellem søerne, når overløbet fra Benthes Sø sættes til kote +32,80 m. Perioderne med risiko for udtørring af vandløbet forventes at ligge i sommerperioden, dvs. uden for perioder med migrerende fisk. Derfor vurderes det, at fordelene ved et vandløb med en større hældning opvejer konsekvenserne ved at vandløbet evt. kan løbe tør i sommerperioden. Vandløbsbunden får en hældning på 3-4 promille fra kote +32,80 m ved indløb til kote +32 m ved udløb. Projektforslaget deles op i tre delstrækninger: A. Strækningen fra udløbet af Benthes sø til underføring under Ugledigevej. Overløbskanten fra Benthes Sø lægges i kote +32,80 m. I anlægsfasen graves dybere der opbygges med større sten til den ønskede kote. Derved kan der efterfølgende foretages finjusteringer af overløbet. Der graves et nyt vandløb med dobbeltprofil, Figur 4-1. Profilet ved overløb fra Benthes Sø skal udformes lidt anderledes end på figuren. Bunden ligger i +32,80 og så 30 cm over skal dobbeltprofilet starte i kote m. Dvs. den nederste kasse ved indløbet kun er 30 cm høj i forhold til de 50 cm på resten af strækningen som figuren viser. Der ilægges 5 cm grus på hele strækket, dvs. fra den ønskede bundkote og 5 cm ned. Den fremtidige bundkote i vandløbet fremgår af Tabel 4-1. ALECTIA A/S Side 18 af 26

19 På de sidste 10 meter af denne strækning inden underføringen flades vandløbsbunden ud således at vandløbsbunden glider over i rørunderføringen under Ugledigevej. Grusblandingen skal bestå af 80 % mm (nødder) og 20 % mm (singles). Derudover skal der ilægges ca. 2 skjulesten pr. meter vandløb. Skjulestenene skal have en størrelse af mm. Figur 4-1 Tværsnit af nyt forløb af Mern Å fra Benthes sø til Ugledige- Lekkende sø (koter på figuren passer med udløb). B. Rørunderføring under Ugledigevej Det etableres en ny og større rørføring under Ugledigevej (Ø100) med en vandløbsbund i kote +32,56 til +32,53 m. Toppen af rørføringen skal ligge minimum i kote +33,31 m se Figur 4-2. Hvis der indskydes et fuldt rør, skal bunden af røret anlægges i kote +32,31 m og heri lægges 25 cm bundsubstrat jf. pkt. A. Ilægges rørunderføringen med et halveret rør skal vandløbsbunden inkl. bundsubstrat ligge i kote +32,56 m. ALECTIA A/S Side 19 af 26

20 Figur 4-2 Principtegning af vandstand i ny rørunderføring under Ugledigevej, se tekst og tabel 4-1 for nøjagtige koter. C. Strækning fra Ugledigevej til Ugledige-Lekkende Sø Den fremtidige bundkote i vandløbet kommer på denne strækning til at ligge fra kote +32,53 m til +32,00 m (3,6 promille). Efter de første 10 m fra røret og indtil udløbet i Ugledige-Lekkende sø, glider vandløbet over i et dobbeltprofil, Figur 4-1. Der ilægges 5 cm grus på hele strækket, dvs. fra den ønskede bundkote og 5 cm ned. ALECTIA A/S Side 20 af 26

21 4.3 Udformning af vandløbet Vandløbsstrækningerne får et svagt meandreret forløb på de lavtliggende jorde i nærheden af Benthes sø og Ugledige-Lekkende sø. I nærheden af Ugledigevej vil vandløbet ligge forholdsvis dybt i terrænet, hvorfor det her vil fremstå mere udrettet. Se Tabel 4-1 for koter og afstande. Forløbet af vandløbet fremgår af oversigtskort på Figur 4-3. Tabel 4-1 Udformning af Mern Å (nyt forløb) Strækning Beskrivelse af strækning Strækning Åbent/ Koter (+meter) (meter) rørlagt A. Fra Benthes Sø Ca. 67 m Åbent Vandløbsbund kote Til rørføringen under Indløb: 32,80 vejen Rør: 32,56 Hældning 3,6 promille Vej: 35,75 B. Rørføringen under Ugledigevej Ca. 10 m Rørlagt Vandløbsbund kote: Ø100 cm Indløb: 32,56 rør Udløb: 32,53 Vej: 35,75 C. Fra rørføringen under Ca. 144 m Åbent Vandløbsbund kote vejen til Ugledige- Lekkende Rør: 32,53 Sø Udløb: 32,00 Hældning 3,6 promille Normal vandstand: 32,50 Vej: 35,75 ALECTIA A/S Side 21 af 26

22 Figur 4-3 Oversigtskort af Mern Å (nyt forløb) 4.4 Afværgeforanstaltninger Som nævnt tidligere anbefales det, at overløb fra Benthes Sø til Mern Å opbygges med større sten. Derved kan der efterfølgende foretages finjusteringer af overløbet, hvis der skulle opstå problemer med udtørring i dele af året. Der forventes ikke afværgeforanstaltninger i forhold til de ændrede hydrologiske forhold, men der bør af sikkerhedsmæssige årsager etableres afskærmning langs vejen ved det nye åforløb, da det ligger 2-3 m under terræn ved vejen. ALECTIA A/S Side 22 af 26

23 5 Konsekvensvurdering af virkninger på miljøet Nærværende kapitel beskæftiger sig med konsekvenserne såfremt ovenstående projektforslag gennemføres. 5.1 Fremtidige hydrologiske forhold i søerne og vandløbet Vandløbet anlægges med hældning på 3-4 promille. Der vil opstå perioder med risiko for udtørring af vandløbet men de forventes at ligge i sommerperioden, dvs. uden for perioder med migrerende fisk. Derfor vurderes det, at fordelene ved at etablerer et vandløb med en større hældning opvejer konsekvenserne ved at vandløbet evt. kan løbe tør i sommerperioden. Der forventes at være vådt nok i vandløbsbunden til at kunne understøtte invertebratfaunaen med mindre der opstår meget tørre perioder og her vil faunaen skulle søge mod udløbet til søen. Ved sammenligning med den nuværende situation ses der ikke en markant påvirkning af fugtighedsforholdene omkring søerne ved gennemførelse af det beskrevne projektforslag. Modelberegningerne viser, at det planlagte vandløbsforløb ikke vil medføre ændringer i den opstuvning til 33,2 m der i dag opleves i Benthes Sø /7/. Ved etablering af en åben vandløbsstrækning med større vandføringskapacitet ved store belastninger (dobbelt profil), vil den vandstandsforskel der i dag forekommer mellem Benthes sø og Ugledige-Lekkende sø ved store nedbørshændelser blive delvist udlignet. Det betyder i praksis, at perioden med opstuvning i Benthes sø reduceres mens vandstanden kan stige lidt i Ugledige- Lekkende Sø ved store nedbørshændelser. Beregninger viser, at der vil kunne opleves en vandstandsstigning i Ugledige- Lekkende Sø på 11 cm over normalen i perioder med kraftig nedbør, se tabel Tabel 5-1. De områder, der forventes at blive påvirket, er de lavtliggende områder nær søbredden se Bilag 2. Vandstandsændringen i Ugledige-Lekkende sø forventes at blive reduceret, idet Vordingborg Kommune påtænker at sænke vandstanden med 5-7 cm i Ugledige-Lekkende Sø i forbindelse med et andet projekt ved udløbet. Denne vandstandsændring vil påvirke både minimum, middel og maksimumvandstanden i forhold til de beskrevne koter. ALECTIA A/S Side 23 af 26

24 Tabel 5-1, Fremtidige hydrologiske forhold Normal vand- Max vand- Minimum Areal stand (m) stand (m) vandstand (m) (m²) Benthes Sø 32,8 33,2 32,80 3,2 Ugledige/Lekkende Sø 32,5 32,61 32,25 16,3 5.2 Rørføring under Ugledigevej Ved at fastholde vandstandskoten ved udløbet af Lekkende Sø i kote +32,5 m er vandstanden i rørføringen beregnet ved en vandføring på 267 l/s (2 års overløbshændelser /7/). Hvis bunden af vandløbet lægges som beskrevet, og der anvendes et overskåret Ø100 rør, hvor de sidste 25 cm af røret placeres over normvandstanden, så vil røret blive kun næsten fyldt ved store afstrømningshændelser. Med toppen af røret i kote +33,31 m vil vandstanden ved store afstrømningshændelser ligge lidt under toppen af røret. Beregningerne viser dermed, at toppen af rørføringen (Ø100) ved en vandløbsbund i kote +32,56 m ikke må ligge under kote +33,31 m. 5.3 Påvirkninger på bygninger og veje Der er to ejendomme inden for området, Ugledigevej 23 og Ugledigevej 50. De maksimale vandstande i Benthes Sø ændres ikke og vil dermed ikke påvirke ejendommene. De maksimale vandstande i Ugledige/Lekkende Sø stiger med op til 11 cm. Der er over 2 m fra Ugledige/Lekkende Sø til terræn ved brønden i haven ved Ugledigevej 23, som ligger nærmest søen, og dermed forventes der ikke nogen påvirkninger på ejendommene. Ugledigevej ligger 3 m over det planlagte vandløb, og dermed forventes der ikke påvirkninger af vejen. Museum Lolland-Falster er kontaktet og orienteret om projektet. Der afventes svar. ALECTIA A/S Side 24 af 26

25 5.4 Afvandingsforhold på øvrige arealer De planlagte ændringer i de hydrologiske forhold forventes generelt ikke at påvirke dræningsforholdene i området, da det kun er de helt sønære arealer ned til Ugledige-Lekkende Sø, der påvirkes, og det er kun ved store nedbørshændelser. Der vil kunne opleves mindre vandstandsstigninger i dræn og grøfter på strækninger helt nede ved søen ved store nedbørshændelser, men det vurderes ikke at være i et omfang, der har betydning for afvandingen af de højere liggende markarealer, da området generelt har store hældninger ned mod søen. 5.5 Påvirkning af beskyttet natur Da de hydrologiske ændringer i området er minimale, forventes genskabelsen af den naturlige hydrologi i området ikke at have en negativ effekt på de 3 beskyttede områder, der findes i nærheden af projektområdet. I forbindelse med projektet vil det genåbnede vandløb blive ført igennem den vestlige del det 3 beskyttede moseområde, der omkranser størstedelen af Ugledige-Lekkende sø. I forbindelse med opgravningen af det nye vandløbsforløb vil der forekomme en tilstandsændring af den del af mosen, der inddrages til vandløb. Projektets generelle naturforbedrende funktion kan dog begrunde, at Vordingborg Kommune dispenserer for 3 beskyttelsen til det ønskede projekt. 5.6 Påvirkning af Mern Å I forbindelse med projektet genskabes de naturlige hydrologiske forhold i området. Idet rørføringen under Ugledigevej i dag er underdimensioneret sker der til tider en opstuvning af vand i Benthes sø og opstrøms Benthes sø. I forbindelse med projektet genåbnes vandføringen imellem Benthes sø og Ugledige sø. Dette medfører, at den periodevise opstuvning vil forsvinde. Det rørlagte forløb erstattes af et sammenhængende vandløb uden styrt, og kun rørlagt under Ugledigevej. Strækningen får så gode faldforhold som muligt og falder naturligt ind i terrænet. Der skabes et meandreret forløb og der ilægges variationsskabende sten på hele strækket. Projektet vurderes derfor at forbedre livsvilkårene for såvel de migrerende fisk samt invertebratfaunaen i vandløbet. Det genåbnede vandløb kan desuden igen fungere som en spredningskorridor for områdets flora og fauna. ALECTIA A/S Side 25 af 26

26 5.7 Påvirkninger af nærliggende Natura-2000 område og Bilag IV arter Da normalvandstanden i Ugledige-Lekkende sø ikke ændres væsentligt forventes projektet ikke at skade eller påvirke udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 151, Lekkende Dyrehave (se Bilag 2). En genåbning af passagen imellem Benthes sø og Ugledige-Lekkende sø vil genskabe Mern å som spredningskorridor for faunaen i området. De forbedrede hydrologiske forhold vurderes at højne insektproduktionen i området til gavn for padder og flagermus. Da projektet samtidig ikke vurderes at have negativ indflydelse på områdets yngle og rastelokaliteter for padder og flagermus vurderes projektet at være til gavn for de arter, der er nævnt på habitatdirektivets bilag IV. ALECTIA A/S Side 26 af 26

27 6 Realisering af projektet Neden for er angivet et økonomisk overslag på anlægsudgifterne ved gennemførelse af projektforslaget. Anlægsarbejdet og materialepriser er baseret ud fra erfaringstal. Alle priser er ekskl. Moms, se Tabel Tidsplan Det forventes at projektet kan etableres inden for 2-3 uger når alle aftaler er på plads. 6.2 Projektøkonomi Neden for set et overslag på udgifterne ved gennemførsel af det foreslåede projektforslag for genåbning af den rørlagte strækning af Mern Å fra Benthes Sø. Der er ikke indregnet kommunens udgifter i forbindelse med projektet samt udgifter til udarbejdelsen af projektforslaget. Tabel 6-1. Projektøkonomi Delstrækning Aktivitet i projektområde Størrelsesorden Pris kr. A Udgravning og bortkørsel af jord 450 m³ A Ilægning af nyt bundsubstrat (grus) 2 m³ 500 A Ilægning af skjulesten 4 m³ A Timeløn til Ilægning af grus og sten 5 timer A Sløjfning af gl. rørforløb 1 m³ A Fjernelse af gammelt rør 15 m B Indskydning af underføring 16 m (Ø100 cm), (16 m) C Udgravning og bortkørsel af jord 1000 m³ C Ilægning af nyt bundsubstrat (grus) 4 m³ C Ilægning af skjulesten 10 m³ C Timeløn til Ilægning af grus og sten 5 timer A, B, C Uforudsete udgifter 15 % I alt ALECTIA A/S Side 27 af 26

28 7 Referencer Direkte referencer: /1/ Udbudsmateriale: Regulering af Mern Å. Vordingborg Kommune. 23. marts /2/ EU habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF) /3/ Faglig rapport fra DMU nr. 635, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, DMU, Aarhus Universitet /4/ Forslag til Vandplan. Hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet. Høring, oktober /5/ Vordingborg Kommuneplan /6/ Udsætningsplan nr Af Morten Carøe, DTU Aqua, Institut for Akvatiske ressourcer. /7/ Projektbeskrivelse Hævning af vandstand i Benthes sø, Ugledige Sø og Lekkende Sø, samt at etablere en fiskepassage ved Lekkendevej. Storstrøms Amt, 16. oktober, Generelle referencer: Ophavsretten til de anvendte grundkort tilhører KMS. ALECTIA A/S Side 28 af 26

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853)

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høringsbrev Vandløbsrestaureringsprojekt

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Genåbning af Krogeruprenden - projektforslag

Genåbning af Krogeruprenden - projektforslag H E L S I N G Ø R K O M M U N E KOMMUNALT PROJEKT VEDRØRENDE VANDLØBSRESTAURERING Genåbning af - projektforslag Indholdsfortegnelse 0 Resumé... 4 1 Indledning... 5 1.1 Formål med projektet... 6 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Til de høringsberettigede. 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi. Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk

Til de høringsberettigede. 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi. Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk Til de høringsberettigede Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Baggrund Studsdal Bæk, som er et kommunevandløb i Fredericia

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. I har søgt om tilladelse til vægge til afskærmning i forhold til flugtskydning samt

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder.

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder. Hillerød Forsyning Ægirsvej 4 3400 Hillerød Sendt til Preben Boock, e-mail: prb@hfors.dk By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2014-101592

Læs mere

d sø Att. Ståle Ullestad Ringsted Kommune medfør af fra Ringsted Kommune Afgørelsee Der meddeles naturpleje ved v plantematerialet.

d sø Att. Ståle Ullestad Ringsted Kommune medfør af fra Ringsted Kommune Afgørelsee Der meddeles naturpleje ved v plantematerialet. Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter Rønnedevej 9 4100 Ringsted Att. Ståle Ullestad Dato: 30. 3 marts 2015 Landzonetilladelse samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til shelter på matr. nr.

Læs mere

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle.

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle. Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (HOS) Ærøvej 3, 8700 Horsens CVR 29579385 Att. Morten Stabel Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bjarke Horst Jensen Dir: 79755658 Mob: +4523117841 e-mail: Bjarke.H.Jensen

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser Økologiske forbindelser Vejledning til udpegning af økologiske forbindelser i Trekantsområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner) 2013 En sammenhængende natur Udpegningen

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand EU LIFE projekt AGWAPLAN Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand Foto fra af minirenseanlægget foråret 2008. Indløbsrenden med V-overfald ses i baggrunden,

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 15-01-2014 JOURNALNUMMER 06.02.25-P19-1-13 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø RÅDHUSET,

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk

Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Anton Boilesen anton@marienlyst-landbrug.dk 21. november 2014 Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1 og bekendtgørelse om vandløbsregulering

Læs mere

Fælled Bæk, Sønderlund Bæk og Kelddal Mølle Bæk. Tilløb til Halkær Å. Forundersøgelse - restaurering

Fælled Bæk, Sønderlund Bæk og Kelddal Mølle Bæk. Tilløb til Halkær Å. Forundersøgelse - restaurering Fælled Bæk, Sønderlund Bæk og Kelddal Mølle Bæk Tilløb til Halkær Å Forundersøgelse - restaurering Juli 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Identifikation af projektet...

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Saqsnr: acjsnr: Matr.nr: < } / 0 ar 0^5.

Saqsnr: acjsnr: Matr.nr: < } / 0 ar 0^5. Saqsnr: acjsnr: Matr.nr: < } / 0 ar 0^5. By- og Miljøforvaltningen Byggesagsafdelingen Rosenkæret 39,2860 Søborg Telefon:.39 57 5910 E-mail: byggesag@gladsaxe.dk Niels Christophersen Rolighedsvej 23 B

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE

Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE 8. september 2014 Dette notat beskriver den tekniske udformning af to nye søer ved Haldor Topsøe, Frederikssund. Projekt nr. 213668 Dokument nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

4. Tilladelsen til indvinding af vand fra søen er gyldig i 10 år, dvs. til 13. juni 2022.

4. Tilladelsen til indvinding af vand fra søen er gyldig i 10 år, dvs. til 13. juni 2022. Hjortespring Golfklub Klausdalsbrovej 602 2750 Ballerup Teknisk Forvaltning Natur og Miljø tf@herlev.dk Den 13. juni 2012 Journal nr. 163-2011-25671 Tilladelse til indvinding af overfladevand fra sø ved

Læs mere

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Att. Juddi Madsen: jm@skanderborgforsyning.dk Dato: 9. maj 2014 Sagsnr.: 12/72424 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Hedensted Kommune Teknik og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum. Kopi til vedlagt høringsliste

Hedensted Kommune Teknik og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum. Kopi til vedlagt høringsliste Hedensted Kommune Teknik og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Kopi til vedlagt høringsliste Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Kathrine Mortensen Dir: 79755691 Mob: e-mail: Kathrine.Mortensen

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE Rekvirent Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen Rådgiver Orbicon Leif Hansen A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Koune Notat nr. 06 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering storflodsrisiko elle Seden

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere