Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011"

Transkript

1 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Mern Å Vandløbsrestaurering Projektforslag 8. september 2011 Version : 5 Sagsnr. : Projektleder : CTH Udarbejdet af : RPBA/ANCH/MIKR Godkendt af : KARA

2 Indholdsfortegnelse 1 Ikke-teknisk Resumé Indledning Baggrund for projektet Formål med projektet Beskrivelse af nuværende forhold Beskrivelse af områdets beliggenhed og nuværende forhold Plangrundlag International naturbeskyttelse Habitatdirektivets artikel 12, bilag IV-arter Forslag til Vandplan Kommuneplanlægning Jordbundsforhold Terræn og nuværende arealanvendelse Naturværdier Vandløbsbiologi Beskyttet natur Fredskov Kuturtekniske forhold Afvandingsforhold Tekniske anlæg Veje Bygninger Ledninger Hydrologiske forhold Opland og vandføring Projektforslag Modellen Beskrivelse af projektet Udformning af vandløbet Afværgeforanstaltninger Konsekvensvurdering af virkninger på miljøet Fremtidige hydrologiske forhold i søerne og vandløbet ALECTIA A/S Side 2 af 26

3 5.2 Rørføring under Ugledigevej Påvirkninger på bygninger og veje Afvandingsforhold på øvrige arealer Påvirkning af beskyttet natur Påvirkning af Mern Å Påvirkninger af nærliggende Natura-2000 område og Bilag IV arter Realisering af projektet Tidsplan Projektøkonomi Referencer...28 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Terrænkort (Digital højdemodel) Bilag 2. Vand på terræn ALECTIA A/S Side 3 af 26

4 1 Ikke-teknisk Resumé Vordingborg Kommune ønsker gennemført en teknisk forundersøgelse af et reguleringsprojekt, der omfatter genåbning af en ca. 200 m rørlagt vandløbsstrækning. Projektet omfatter en fritlægning af vandløbet på 2 strækninger og en underføring under en vej. Strækningen skal have så gode fysiske forhold som muligt og falde naturligt ind i terrænet. Det nuværende rørlagte vandløb lukkes, og der graves et nyt vandløbsforløb langs skoven mod syd. Der udlægges sten og grus i vandløbet for at skabe gode fysiske forhold. Rørføringen under Ugledigevej bliver et Ø100 rør. Ved sammenligning med den nuværende situation ses der ikke en markant påvirkning af fugtighedsforholdene omkring søerne ved gennemførelse af det beskrevne projektforslag. Normalvandstanden i søerne vil forblive omkring de koter der opleves i dag, der vil dog forekomme mindre ændringer i vandstanden ved store nedbørshændelser. Generelt vil projektet give forbedrede forhold for fisk og invertebrater i systemet, da der skabes fri passage mellem søerne og bedre fysiske forhold i vandsystemet. ALECTIA A/S Side 4 af 26

5 2 Indledning Indeværende tekniske forundersøgelse omfatter regulering af Mern Å på en 200 m lang rørlagt strækning. Vordingborg Kommune er bygherre og planlægger på projektet. 2.1 Baggrund for projektet Vordingborg Kommune ønsker gennemført en teknisk forundersøgelse af et reguleringsprojekt, der omfatter genåbning af en ca. 200 m rørlagt vandløbsstrækning. Forundersøgelsen skal belyse de biologiske og tekniske muligheder og konsekvenser ved et projekt. Forundersøgelserne skal danne grundlag for en efterfølgende beslutning om at gennemføre projektet /1/ Formål med projektet Projektet har til formål, at forbedre de fysiske forhold og derigennem livsbetingelserne for fisk og vandløbsinvertebrater i Mern Å systemet. Projektet omfatter en fritlægning af vandløbet på 2 strækninger og en underføring under en vej. Strækningen skal have så gode fysiske forhold som muligt og falde naturligt ind i terrænet. ALECTIA A/S Side 5 af 26

6 3 Beskrivelse af nuværende forhold 3.1 Beskrivelse af områdets beliggenhed og nuværende forhold Mern Å ligger i hovedvandopland Østersøen på den østlige side af Vordingborg Kommune. Mern Å er ca. 14 km lang og strækker sig fra Bundløs Sø ved skovområdet vest for Ugledige til udløbet i Østersøen nord for Balle Strand. Projektområdet dækker en strækning mellem Benthes Sø og Ugledige- Lekkende Sø på ca. 200 m, se Figur 3-1. Figur 3-1 Projektområdet ved Mern Å Vandløbet er i projektområdet delt i tre delstrækninger af Ugledigevej, se Tabel 3-1. ALECTIA A/S Side 6 af 26

7 Tabel 3-1 Nuværende rørføring af Mern Å Strækning Beskrivelse af strækning Strækning meter Åbent/rørlagt Koter meter A. Fra Benthes Sø Til rørføringen under vejen B. Rørføringen under Ugledigevej 64 m Rørlagt Vandløb: 32,92-32,62* Benthes Sø: 32,92 Vej: 35, m Rørlagt Vandløb: 32,62* Vej: 35,75 C. Fra rørføringen under vejen Til Ugledige-Lekkende Sø 126 m Rørlagt Vandløb: 32,62*-32,58 Have: 34,61 Ugledige-Lekkende Sø: 32,58 *Målte værdi er vandstanden i brønden og ikke selve røret da vandet stod over ind og udløb, hvilket betyder den målte værdi er forholdsvis høj. 3.2 Plangrundlag I dette afsnit gives en oversigt over de planlægningsmæssige forhold, som har betydning for projektet, eller som projektet vurderes at komme til at omfatte - herunder også høringsmaterialet til vandplanerne International naturbeskyttelse EU har en målsætning om at stoppe forringelser af biodiversiteten. Ét af de vigtigste midler til at opfylde denne målsætning er de såkaldte NATURA 2000 direktiver. Natura 2000-direktivet omfatter et økologisk netværk af beskyttede naturområder fordelt over hele EU. Natura 2000 områderne inddeles i hhv. Habitat-, Ramsar-, og Fuglebeskyttelsesområder. I Danmark er disse direktiver implementeret ved bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj Udpegningsgrundlaget for disse områder dækker over en lang række dyrearter og naturtyper. Et af de vigtigste punkter i beskyttelsen er, at myndighederne i deres administration ikke må gennemføre planer, projekter eller lig- ALECTIA A/S Side 7 af 26

8 nende, der kan skade de arter og naturtyper som områderne er udpeget for at beskytte. Umiddelbart syd for Ugledige-Lekkende sø ligger EF-Habitatområde nr. 151, Lekkende Dyrehave. Området er udpeget for Eremitten, Bøgeskov på muldbund og Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund Habitatdirektivets artikel 12, bilag IV-arter EU-medlemslandene skal i henhold til habitatdirektivets artikel 12 indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder eller udenfor. Disse arter fremgår af direktivets bilag IV, se /2/. De dyrearter, der er nævnt på habitatdirektivets bilag IV, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter. Yngle- eller rasteområder for de arter, der er nævnt i Bilag IV, må ikke beskadiges eller ødelægges. Der er registreret følgende Bilag IV arter i eller i umiddelbar nærhed af området (ifølge DMU s 10 x 10 km grid) /3/: Pattedyr: Vandflagermus, Brunflagermus, Langøret Flagermus, Sydflagermus, Dværgflagermus og Troldflagermus. Krybdyr: Markfirben. Padder: Stor vandsalamander, Spidssnudet frø, Springfrø og Løvfrø. Insekter: Eremit Forslag til Vandplan Den rørlagte strækning af Mern Å mellem Benthes Sø og Ugledige/Lekkende Sø er omfattet indsatskrav i udkast til vandplanen for området. Det fremgår af vandplanen, at der er et indsatskrav om genåbning af den rørlagte strækning /4/, se Figur 3-2. ALECTIA A/S Side 8 af 26

9 Figur 3-2 Indsatskrav (Kilde Miljoegis.min.dk april 2011) Kommuneplanlægning I det følgende afsnit beskrives projektets relationer til Vordingborg Kommunes kommuneplan /5/. Når der i nedenstående afsnit refereres til kommuneplan menes der Kommuneplan for Vordingborg kommune Kommuneplaner og Lokalplaner Projektområdet er ikke beliggende indenfor områder, der er omfattet af kommune eller lokalplaner jf. arealinfo.dk april Benthes Sø er beliggende i eksisterende skovområde jf. kommuneplanen. Udpegningen som eksisterende skovområde har ingen betydning for projektforslaget, da det ikke ændrer på skovarealet. Resten af projektområdet er beliggende i Jordbrugs- og beskyttelsesområde jf. kommuneplanen. Jordbrugs- og beskyttelsesområder er den del af det åbne land, der er karakteriseret ved særlige landskabs og naturværdier og som følge heraf også særlige muligheder for friluftslivet. Den største del af områderne er landbrugsarealer i almindelig drift, og er som landzonen generelt forbeholdt jord- ALECTIA A/S Side 9 af 26

10 brugserhvervet. Dog med de begrænsninger der ligger i retningslinjerne beskrevet i kommuneplanen. Det er ingen af retningslinjerne vedr. Jordbrugs- og beskyttelsesområder i kommuneplanen der konflikter med ønsket om at genåbne de rørlagte strækninger i vandløbet. Arealanvendelse Projektområdet består i dag af et ekstensivt dyrket areal vest for Ugledigevej, der afgræsses og af et andet ekstensivt dyrket areal øst for Ugledigevej, der afgræsses. Kultur og Fredninger Der ligger et fredet fortidsminde 160 m syd for projektområdet. Dele af projektområdet ligger inden for Skovbyggelinje og søbeskyttelseslinje se Figur 3-3. Der foreligger ikke andre udpegninger inden for projektområdet. Figur 3-3 Kultur og fredninger (kilde arealinfo.dk april 2011) Matrikelgrænser Matrikelkort for projektområdet viser at projektområdet primært omfatter tre matrikler og de to søer, se Figur 3-4 Matrikelkort for området ALECTIA A/S Side 10 af 26

11 Figur 3-4 Matrikelkort for området (kilde kort og matrikelstyrelsen april 2011) Vandløbsmålsætninger Fra udspring til nedstrøms Bundløs sø er Mern Å, C-målsat. Dvs. målsat til afledning af vand. C-målsætningen anvendes typisk for gravede pumpekanaler eller afvandingsgrøfter På strækket fra Bundløs sø til Benthes sø er Mern Å B3-målsat. Dvs. målsat til karpefiskevand. Målsætningen anvendes typisk for vandløbsstrækninger, hvor der er ringe fald og dermed sand eller mudderbund uden større fysisk variation. Disse vandløb kan foruden karpefisk være levested for f.eks. ål, aborre og gedde. I projektområdet er Mern Å C-målsat rørlagt, hvorefter åen igen er B3-målsat indtil nedstrøms Mern By. Figur 3-6. På strækket fra Mern By til nedstrøms Sageby er Mern Å B2-målsat. B2- målsætningen anvendes oftest i de lidt større vandløb med god fysisk variation og som kan være levested for de større laksefisk, primært ørred. Fra Sageby til udløbet er Mern Å igen B3-målsat. Figur 3-5. ALECTIA A/S Side 11 af 26

12 Figur 3-5 Vandløbsmålsætning for Mern Å Figur 3-6 Vandløbsmålsætning i projektområdet ALECTIA A/S Side 12 af 26

13 3.3 Jordbundsforhold Jordklassifikationskortlægningen viser jordbundsforholdene i de øverste 20 cm, her fremgår det, at projektområdet består af sandblandet lerjord. Jordartskortlægningen viser jordbundsforholdene ned til 1 meters dybde. Jordtypen, smeltevandsstand (DS) repræsenterer den dominerende jordtype mellem søerne. En mindre del af den sydlige del af projektområdet, der hvor det nye åforløb påtænkes etableret, er moræneler (ML). 3.4 Terræn og nuværende arealanvendelse Terrænforholdene eller topografien i området er bestemt ud fra en digital terrænmodel med en opløsning på 1,6 x 1,6 meter. Den digitale terrænmodel er benyttet ved opstillingen af den numeriske model (benyttet i de hydrologiske og hydrauliske konsekvensberegninger) samt til verifikation af brink- og bundkoter i vandløb. Det skal her bemærkes, at den digitale terrænmodel viser koten på jordoverfladen, eller koten på det frie vandspejl i de områder, hvor der er vand på terræn. I de områder, hvor der er søer eller et frit vandspejl, vil den benyttede digitale terrænmodel definere koten for vandspejlet. Bilag 1 viser den benyttede digitale terrænmodel for projektområdet og oplandet hertil. 3.5 Naturværdier Vandløbsbiologi Fra udspring til Mern by løber Mern Å igennem en række søer og moser. Fiskebestanden bærer præg af dette, idet der på strækningen kun er blevet registreret skalle og aborre. Ved Lekkende Gods er der udlagt sten og gydegrus uden at dette har medvirket til en ørredbestand. Generelt vurderes det for strækningen, at der ikke er tale om ørredvand /6/. Vandløbet imellem Benthes sø og Ugledige-Lekkende sø er i dag rørlagt. En frilægning af vandløbet kan derfor væsentligt forbedre vilkårene for både fisk og smådyr. ALECTIA A/S Side 13 af 26

14 3.5.2 Beskyttet natur Benthes sø og Ugledige-Lekkende sø er begge beskyttet af 3 i naturbeskyttelsesloven. Der findes desuden flere mindre 3 beskyttede arealer i området. Herunder et moseområde, hvorigennem det nye åløb vil løbe. Figur 3-7. Figur 3-7 Beskyttet natur i nærheden af projektområdet Fredskov Området hvor det nye åløb skal løbe igennem er udpeget som fredskov. Der kræves en dispensation for skovloven, hvis projektet skal gennemføres. 3.6 Kulturtekniske forhold Afvandingsforhold Det har ikke været muligt at skaffe detaljerede oplysninger om dræningsforholdene i området. ALECTIA A/S Side 14 af 26

15 3.7 Tekniske anlæg Veje Den rørførte del af Mern Å går under Ugledigevej. Størrelsen på underføringen kendes ikke Bygninger Det ligger en ejendom på Ugledigevej 23 midt mellem de to søer langs den rørlagte vandløbsstrækning. Spildevandsforholdene på ejendommen kendes ikke. Det antages at afledningen af regnvand fra ejendommen er koblet til det rørlagte vandløb. Ejendommen på Ugledigevej 50 ligger ca. 60 m nord for Benthes Sø Ledninger Det forventes, at der er ledninger langs Ugledigevej. Før entreprenørdelen af projektet iværksættes, bør der indhentes ledningsoplysninger. Hvis der er tvivl om hvor og hvorvidt ledningsejere skulle have kabler/ledninger i området, kan der indhentes ledningsoplysninger via LER inden projektet realiseres. 3.8 Hydrologiske forhold Opland og vandføring Oplandet til Mern Å er 50 km². Der er i 2002 lavet et projektforslag /7/ til en fiskepassage nedstrøm Lekkende og Ugledige Sø. Projektet er efterfølgende gennemført, og det antages at beskrivelserne i projektforslaget af de vandstandsændringer i søerne svarer til de forhold, der kan observeres i dag. Beskrivelserne af de hydrologiske konsekvenser af det gamle projekt passer også overens med de målte koter fra marts 2011, se Tabel 3-2. Det skal her bemærkes, at Vordingborg Kommune forventer at sænke bundkoten i indløbet til omløbskanalen fra Ugledige-Lekkende sø i forbindelse med vedligeholdelse af afløb. Vordingborg Kommune vurderer, at det vil sænke normalvandstanden med 5-7 cm i Ugledige-Lekkende sø. ALECTIA A/S Side 15 af 26

16 Tabel 3-2 Nuværende hydrologiske forhold Normal vandstand (m) Max vandstand (m) Minimum vandstand (m) Areal (m²) Kote 31. marts 2011 Benthes Sø 32,5 33,2* 32,4 3,2 32,92 Ugledige/Lekkende Sø 32,5 32,7 32,4 16,3 32,58 *Forskellen i vandstaden mellem de to søer skyldes, at rørføringen mellem søerne er underdimensioneret, og det resulterer i en opstuvning opstrøms Benthes Sø på 5-10 cm ved kraftige nedbørshændelser, der vurderes at komme hvert andet år /7/ og en opstuvning på ca. 0,5 m i selve søen. ALECTIA A/S Side 16 af 26

17 4 Projektforslag Der er udarbejdet 3 scenarieforslag i projektets opstart. Vordingborg Kommune har besluttet at arbejde videre med et projektforslag der omfatter scenarie 2. Forskellen mellem scenarierne var forløbet af det fremtidige vandløb. Det beskrevne projektforslag er valgt, da det forventes at have den største positive effekt på de biologiske forhold i Mern Å og søerne. Desuden vurderes det valgte scenarie på bedst mulig måde at passe ind i de landskabelige forhold. 4.1 Modellen Der er opsat en hydrologisk model for området. Modellen har til formål at beregne den nødvendige dimension på rørføringen under Ugledigevej samt tilvejebringe viden om, hvorledes genåbningen af et nyt og større vandløb vil påvirke hydrologien omkring søerne. Der er anvendt modelværktøjet MIKE 11. Modellen er opsat med data fra den digitale terrænmodel og de hydrologiske beregninger i det gamle projektforslag /7/ 4.2 Beskrivelse af projektet Projektforslaget omfatter en genåbning af Mern Å mellem Benthes Sø og Ugledige/Lekkende Sø i et nyt åforløb langs skovområdet syd for Ugledigevej nr. 23 samt en ny og større rørføring under Ugledigevej. Det nuværende rørlagte vandløb graves op på de første 5 m og røret lukkes. Det resterende rørlagte forløb bibeholdes således regnvandsudledning og dræningsforhold ved ejendommen på Ugledigevej ikke ændres. Der ønskes så stort et fald som muligt på vandløbsstrækningen, da dette giver optimale biologiske forhold samt reducerer behovet for vandløbsvedligeholdelse, under hensyntagen til terrænets fysiske begrænsninger. Beregninger viser, at man kan lægge overløbskanten fra Benthes Sø til Mern Å i kote +32,8 m og stadig bibeholde en maksimal vandstand på kote +33,2 m, hvilket er acceptabelt jvf. det tidligere projekt og hvilket er den kote der antages at være aktuel i dag. Dermed vil konsekvenserne af nærværende projekt ikke være anderledes end det man oplever dag. ALECTIA A/S Side 17 af 26

18 Det fremgår af det tidligere projekt, at der er en vandføring i systemet på 16 l/s som middel for hele året og 267 l/s som median max, der kan overskrides hvert andet år. Under forudsætning af tilstrækkelig god hydraulisk forbindelse mellem Benthes Sø og Lekkende Sø er minimumsvandstanden beregnet. Der er antaget en 30 dages tør periode, hvor der ikke ledes vand fra kilder til søerne. Dette forudsætter at afstrømningen fra søerne er lig med den direkte tilstrømning, som i beregningerne blot er sat til 0 l/s. Herved beregnes et bud på minimumsvandstanden på kote +32,80 m i Benthes Sø, Lekkende Sø og vandløbet mellem søerne. Det vurderes, på baggrund af middelvandføringen og ovenstående konservative bud på minimumsvandstanden i søerne at der vil være situationer, hvor der ikke er vand i vandløbet mellem søerne, når overløbet fra Benthes Sø sættes til kote +32,80 m. Perioderne med risiko for udtørring af vandløbet forventes at ligge i sommerperioden, dvs. uden for perioder med migrerende fisk. Derfor vurderes det, at fordelene ved et vandløb med en større hældning opvejer konsekvenserne ved at vandløbet evt. kan løbe tør i sommerperioden. Vandløbsbunden får en hældning på 3-4 promille fra kote +32,80 m ved indløb til kote +32 m ved udløb. Projektforslaget deles op i tre delstrækninger: A. Strækningen fra udløbet af Benthes sø til underføring under Ugledigevej. Overløbskanten fra Benthes Sø lægges i kote +32,80 m. I anlægsfasen graves dybere der opbygges med større sten til den ønskede kote. Derved kan der efterfølgende foretages finjusteringer af overløbet. Der graves et nyt vandløb med dobbeltprofil, Figur 4-1. Profilet ved overløb fra Benthes Sø skal udformes lidt anderledes end på figuren. Bunden ligger i +32,80 og så 30 cm over skal dobbeltprofilet starte i kote m. Dvs. den nederste kasse ved indløbet kun er 30 cm høj i forhold til de 50 cm på resten af strækningen som figuren viser. Der ilægges 5 cm grus på hele strækket, dvs. fra den ønskede bundkote og 5 cm ned. Den fremtidige bundkote i vandløbet fremgår af Tabel 4-1. ALECTIA A/S Side 18 af 26

19 På de sidste 10 meter af denne strækning inden underføringen flades vandløbsbunden ud således at vandløbsbunden glider over i rørunderføringen under Ugledigevej. Grusblandingen skal bestå af 80 % mm (nødder) og 20 % mm (singles). Derudover skal der ilægges ca. 2 skjulesten pr. meter vandløb. Skjulestenene skal have en størrelse af mm. Figur 4-1 Tværsnit af nyt forløb af Mern Å fra Benthes sø til Ugledige- Lekkende sø (koter på figuren passer med udløb). B. Rørunderføring under Ugledigevej Det etableres en ny og større rørføring under Ugledigevej (Ø100) med en vandløbsbund i kote +32,56 til +32,53 m. Toppen af rørføringen skal ligge minimum i kote +33,31 m se Figur 4-2. Hvis der indskydes et fuldt rør, skal bunden af røret anlægges i kote +32,31 m og heri lægges 25 cm bundsubstrat jf. pkt. A. Ilægges rørunderføringen med et halveret rør skal vandløbsbunden inkl. bundsubstrat ligge i kote +32,56 m. ALECTIA A/S Side 19 af 26

20 Figur 4-2 Principtegning af vandstand i ny rørunderføring under Ugledigevej, se tekst og tabel 4-1 for nøjagtige koter. C. Strækning fra Ugledigevej til Ugledige-Lekkende Sø Den fremtidige bundkote i vandløbet kommer på denne strækning til at ligge fra kote +32,53 m til +32,00 m (3,6 promille). Efter de første 10 m fra røret og indtil udløbet i Ugledige-Lekkende sø, glider vandløbet over i et dobbeltprofil, Figur 4-1. Der ilægges 5 cm grus på hele strækket, dvs. fra den ønskede bundkote og 5 cm ned. ALECTIA A/S Side 20 af 26

21 4.3 Udformning af vandløbet Vandløbsstrækningerne får et svagt meandreret forløb på de lavtliggende jorde i nærheden af Benthes sø og Ugledige-Lekkende sø. I nærheden af Ugledigevej vil vandløbet ligge forholdsvis dybt i terrænet, hvorfor det her vil fremstå mere udrettet. Se Tabel 4-1 for koter og afstande. Forløbet af vandløbet fremgår af oversigtskort på Figur 4-3. Tabel 4-1 Udformning af Mern Å (nyt forløb) Strækning Beskrivelse af strækning Strækning Åbent/ Koter (+meter) (meter) rørlagt A. Fra Benthes Sø Ca. 67 m Åbent Vandløbsbund kote Til rørføringen under Indløb: 32,80 vejen Rør: 32,56 Hældning 3,6 promille Vej: 35,75 B. Rørføringen under Ugledigevej Ca. 10 m Rørlagt Vandløbsbund kote: Ø100 cm Indløb: 32,56 rør Udløb: 32,53 Vej: 35,75 C. Fra rørføringen under Ca. 144 m Åbent Vandløbsbund kote vejen til Ugledige- Lekkende Rør: 32,53 Sø Udløb: 32,00 Hældning 3,6 promille Normal vandstand: 32,50 Vej: 35,75 ALECTIA A/S Side 21 af 26

22 Figur 4-3 Oversigtskort af Mern Å (nyt forløb) 4.4 Afværgeforanstaltninger Som nævnt tidligere anbefales det, at overløb fra Benthes Sø til Mern Å opbygges med større sten. Derved kan der efterfølgende foretages finjusteringer af overløbet, hvis der skulle opstå problemer med udtørring i dele af året. Der forventes ikke afværgeforanstaltninger i forhold til de ændrede hydrologiske forhold, men der bør af sikkerhedsmæssige årsager etableres afskærmning langs vejen ved det nye åforløb, da det ligger 2-3 m under terræn ved vejen. ALECTIA A/S Side 22 af 26

23 5 Konsekvensvurdering af virkninger på miljøet Nærværende kapitel beskæftiger sig med konsekvenserne såfremt ovenstående projektforslag gennemføres. 5.1 Fremtidige hydrologiske forhold i søerne og vandløbet Vandløbet anlægges med hældning på 3-4 promille. Der vil opstå perioder med risiko for udtørring af vandløbet men de forventes at ligge i sommerperioden, dvs. uden for perioder med migrerende fisk. Derfor vurderes det, at fordelene ved at etablerer et vandløb med en større hældning opvejer konsekvenserne ved at vandløbet evt. kan løbe tør i sommerperioden. Der forventes at være vådt nok i vandløbsbunden til at kunne understøtte invertebratfaunaen med mindre der opstår meget tørre perioder og her vil faunaen skulle søge mod udløbet til søen. Ved sammenligning med den nuværende situation ses der ikke en markant påvirkning af fugtighedsforholdene omkring søerne ved gennemførelse af det beskrevne projektforslag. Modelberegningerne viser, at det planlagte vandløbsforløb ikke vil medføre ændringer i den opstuvning til 33,2 m der i dag opleves i Benthes Sø /7/. Ved etablering af en åben vandløbsstrækning med større vandføringskapacitet ved store belastninger (dobbelt profil), vil den vandstandsforskel der i dag forekommer mellem Benthes sø og Ugledige-Lekkende sø ved store nedbørshændelser blive delvist udlignet. Det betyder i praksis, at perioden med opstuvning i Benthes sø reduceres mens vandstanden kan stige lidt i Ugledige- Lekkende Sø ved store nedbørshændelser. Beregninger viser, at der vil kunne opleves en vandstandsstigning i Ugledige- Lekkende Sø på 11 cm over normalen i perioder med kraftig nedbør, se tabel Tabel 5-1. De områder, der forventes at blive påvirket, er de lavtliggende områder nær søbredden se Bilag 2. Vandstandsændringen i Ugledige-Lekkende sø forventes at blive reduceret, idet Vordingborg Kommune påtænker at sænke vandstanden med 5-7 cm i Ugledige-Lekkende Sø i forbindelse med et andet projekt ved udløbet. Denne vandstandsændring vil påvirke både minimum, middel og maksimumvandstanden i forhold til de beskrevne koter. ALECTIA A/S Side 23 af 26

24 Tabel 5-1, Fremtidige hydrologiske forhold Normal vand- Max vand- Minimum Areal stand (m) stand (m) vandstand (m) (m²) Benthes Sø 32,8 33,2 32,80 3,2 Ugledige/Lekkende Sø 32,5 32,61 32,25 16,3 5.2 Rørføring under Ugledigevej Ved at fastholde vandstandskoten ved udløbet af Lekkende Sø i kote +32,5 m er vandstanden i rørføringen beregnet ved en vandføring på 267 l/s (2 års overløbshændelser /7/). Hvis bunden af vandløbet lægges som beskrevet, og der anvendes et overskåret Ø100 rør, hvor de sidste 25 cm af røret placeres over normvandstanden, så vil røret blive kun næsten fyldt ved store afstrømningshændelser. Med toppen af røret i kote +33,31 m vil vandstanden ved store afstrømningshændelser ligge lidt under toppen af røret. Beregningerne viser dermed, at toppen af rørføringen (Ø100) ved en vandløbsbund i kote +32,56 m ikke må ligge under kote +33,31 m. 5.3 Påvirkninger på bygninger og veje Der er to ejendomme inden for området, Ugledigevej 23 og Ugledigevej 50. De maksimale vandstande i Benthes Sø ændres ikke og vil dermed ikke påvirke ejendommene. De maksimale vandstande i Ugledige/Lekkende Sø stiger med op til 11 cm. Der er over 2 m fra Ugledige/Lekkende Sø til terræn ved brønden i haven ved Ugledigevej 23, som ligger nærmest søen, og dermed forventes der ikke nogen påvirkninger på ejendommene. Ugledigevej ligger 3 m over det planlagte vandløb, og dermed forventes der ikke påvirkninger af vejen. Museum Lolland-Falster er kontaktet og orienteret om projektet. Der afventes svar. ALECTIA A/S Side 24 af 26

25 5.4 Afvandingsforhold på øvrige arealer De planlagte ændringer i de hydrologiske forhold forventes generelt ikke at påvirke dræningsforholdene i området, da det kun er de helt sønære arealer ned til Ugledige-Lekkende Sø, der påvirkes, og det er kun ved store nedbørshændelser. Der vil kunne opleves mindre vandstandsstigninger i dræn og grøfter på strækninger helt nede ved søen ved store nedbørshændelser, men det vurderes ikke at være i et omfang, der har betydning for afvandingen af de højere liggende markarealer, da området generelt har store hældninger ned mod søen. 5.5 Påvirkning af beskyttet natur Da de hydrologiske ændringer i området er minimale, forventes genskabelsen af den naturlige hydrologi i området ikke at have en negativ effekt på de 3 beskyttede områder, der findes i nærheden af projektområdet. I forbindelse med projektet vil det genåbnede vandløb blive ført igennem den vestlige del det 3 beskyttede moseområde, der omkranser størstedelen af Ugledige-Lekkende sø. I forbindelse med opgravningen af det nye vandløbsforløb vil der forekomme en tilstandsændring af den del af mosen, der inddrages til vandløb. Projektets generelle naturforbedrende funktion kan dog begrunde, at Vordingborg Kommune dispenserer for 3 beskyttelsen til det ønskede projekt. 5.6 Påvirkning af Mern Å I forbindelse med projektet genskabes de naturlige hydrologiske forhold i området. Idet rørføringen under Ugledigevej i dag er underdimensioneret sker der til tider en opstuvning af vand i Benthes sø og opstrøms Benthes sø. I forbindelse med projektet genåbnes vandføringen imellem Benthes sø og Ugledige sø. Dette medfører, at den periodevise opstuvning vil forsvinde. Det rørlagte forløb erstattes af et sammenhængende vandløb uden styrt, og kun rørlagt under Ugledigevej. Strækningen får så gode faldforhold som muligt og falder naturligt ind i terrænet. Der skabes et meandreret forløb og der ilægges variationsskabende sten på hele strækket. Projektet vurderes derfor at forbedre livsvilkårene for såvel de migrerende fisk samt invertebratfaunaen i vandløbet. Det genåbnede vandløb kan desuden igen fungere som en spredningskorridor for områdets flora og fauna. ALECTIA A/S Side 25 af 26

26 5.7 Påvirkninger af nærliggende Natura-2000 område og Bilag IV arter Da normalvandstanden i Ugledige-Lekkende sø ikke ændres væsentligt forventes projektet ikke at skade eller påvirke udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 151, Lekkende Dyrehave (se Bilag 2). En genåbning af passagen imellem Benthes sø og Ugledige-Lekkende sø vil genskabe Mern å som spredningskorridor for faunaen i området. De forbedrede hydrologiske forhold vurderes at højne insektproduktionen i området til gavn for padder og flagermus. Da projektet samtidig ikke vurderes at have negativ indflydelse på områdets yngle og rastelokaliteter for padder og flagermus vurderes projektet at være til gavn for de arter, der er nævnt på habitatdirektivets bilag IV. ALECTIA A/S Side 26 af 26

27 6 Realisering af projektet Neden for er angivet et økonomisk overslag på anlægsudgifterne ved gennemførelse af projektforslaget. Anlægsarbejdet og materialepriser er baseret ud fra erfaringstal. Alle priser er ekskl. Moms, se Tabel Tidsplan Det forventes at projektet kan etableres inden for 2-3 uger når alle aftaler er på plads. 6.2 Projektøkonomi Neden for set et overslag på udgifterne ved gennemførsel af det foreslåede projektforslag for genåbning af den rørlagte strækning af Mern Å fra Benthes Sø. Der er ikke indregnet kommunens udgifter i forbindelse med projektet samt udgifter til udarbejdelsen af projektforslaget. Tabel 6-1. Projektøkonomi Delstrækning Aktivitet i projektområde Størrelsesorden Pris kr. A Udgravning og bortkørsel af jord 450 m³ A Ilægning af nyt bundsubstrat (grus) 2 m³ 500 A Ilægning af skjulesten 4 m³ A Timeløn til Ilægning af grus og sten 5 timer A Sløjfning af gl. rørforløb 1 m³ A Fjernelse af gammelt rør 15 m B Indskydning af underføring 16 m (Ø100 cm), (16 m) C Udgravning og bortkørsel af jord 1000 m³ C Ilægning af nyt bundsubstrat (grus) 4 m³ C Ilægning af skjulesten 10 m³ C Timeløn til Ilægning af grus og sten 5 timer A, B, C Uforudsete udgifter 15 % I alt ALECTIA A/S Side 27 af 26

28 7 Referencer Direkte referencer: /1/ Udbudsmateriale: Regulering af Mern Å. Vordingborg Kommune. 23. marts /2/ EU habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF) /3/ Faglig rapport fra DMU nr. 635, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, DMU, Aarhus Universitet /4/ Forslag til Vandplan. Hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet. Høring, oktober /5/ Vordingborg Kommuneplan /6/ Udsætningsplan nr Af Morten Carøe, DTU Aqua, Institut for Akvatiske ressourcer. /7/ Projektbeskrivelse Hævning af vandstand i Benthes sø, Ugledige Sø og Lekkende Sø, samt at etablere en fiskepassage ved Lekkendevej. Storstrøms Amt, 16. oktober, Generelle referencer: Ophavsretten til de anvendte grundkort tilhører KMS. ALECTIA A/S Side 28 af 26

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Udarbejdet af: Niels Riis Dato: 02-02-2014, Revideret: 23-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering Marts 2010 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse

Læs mere

OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ

OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ NOVEMBER 2014 GLADSAXE KOMMUNE OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ VVM-REDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2014

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE Miljørapport udarbejdet af: EMD Grontmij AS Jysk Vindenergi Nellemann

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt Bjørnkærvej 18 7540 Haderup Peder Jepsen Telefon 97 45 41 88 E-mail pfj@sns.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

Ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå

Ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå Ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå Fase 1. Teknisk analyse September 2007 Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Rapport titel: Ringsted Kommune Rønnedevej 9 4100 Ringsted Watertech a/s Algade 52 DK-4000 Roskilde

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

LI. Torup lagerudvidelse. Miljørapport og VVM redegørelse. Januar 2010

LI. Torup lagerudvidelse. Miljørapport og VVM redegørelse. Januar 2010 LI. Torup lagerudvidelse Miljørapport og VVM redegørelse Januar 2010 Titel: Ll. Torup lagerudvidelse Miljørapport og VVM-redegørelse Emneord: naturgaslager, udvidelse, VVM, konsekvensvurdering, miljørapport

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Bilag 3 Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Vandløb Søer Kystvande Grundvand Punktkilder Belastningsopgørelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vandløb 3. Søer 4. Kystvande 5. Grundvand

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å

Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å 2.1 Indledning 2.1.1 Baggrund Vådområdeprojektet omfatter et 140 ha stort område i den nederste del af Jordbro Å dalen (figur 1). Området

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Distrikt 16, vandsystem 23-29 Distrikt 17, vandsystem 02-42 Distrikt 19, vandsystem 52-53 Plan nr. 21-2012

Læs mere

Miljø. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Miljø. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Miljø Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A02375510002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET CRJ, MOHR, LHJN, ERP, JNIR KONTROLLERET UVA, JGIM, TWA GODKENDT

Læs mere