Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011"

Transkript

1 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Mern Å Vandløbsrestaurering Projektforslag 8. september 2011 Version : 5 Sagsnr. : Projektleder : CTH Udarbejdet af : RPBA/ANCH/MIKR Godkendt af : KARA

2 Indholdsfortegnelse 1 Ikke-teknisk Resumé Indledning Baggrund for projektet Formål med projektet Beskrivelse af nuværende forhold Beskrivelse af områdets beliggenhed og nuværende forhold Plangrundlag International naturbeskyttelse Habitatdirektivets artikel 12, bilag IV-arter Forslag til Vandplan Kommuneplanlægning Jordbundsforhold Terræn og nuværende arealanvendelse Naturværdier Vandløbsbiologi Beskyttet natur Fredskov Kuturtekniske forhold Afvandingsforhold Tekniske anlæg Veje Bygninger Ledninger Hydrologiske forhold Opland og vandføring Projektforslag Modellen Beskrivelse af projektet Udformning af vandløbet Afværgeforanstaltninger Konsekvensvurdering af virkninger på miljøet Fremtidige hydrologiske forhold i søerne og vandløbet ALECTIA A/S Side 2 af 26

3 5.2 Rørføring under Ugledigevej Påvirkninger på bygninger og veje Afvandingsforhold på øvrige arealer Påvirkning af beskyttet natur Påvirkning af Mern Å Påvirkninger af nærliggende Natura-2000 område og Bilag IV arter Realisering af projektet Tidsplan Projektøkonomi Referencer...28 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Terrænkort (Digital højdemodel) Bilag 2. Vand på terræn ALECTIA A/S Side 3 af 26

4 1 Ikke-teknisk Resumé Vordingborg Kommune ønsker gennemført en teknisk forundersøgelse af et reguleringsprojekt, der omfatter genåbning af en ca. 200 m rørlagt vandløbsstrækning. Projektet omfatter en fritlægning af vandløbet på 2 strækninger og en underføring under en vej. Strækningen skal have så gode fysiske forhold som muligt og falde naturligt ind i terrænet. Det nuværende rørlagte vandløb lukkes, og der graves et nyt vandløbsforløb langs skoven mod syd. Der udlægges sten og grus i vandløbet for at skabe gode fysiske forhold. Rørføringen under Ugledigevej bliver et Ø100 rør. Ved sammenligning med den nuværende situation ses der ikke en markant påvirkning af fugtighedsforholdene omkring søerne ved gennemførelse af det beskrevne projektforslag. Normalvandstanden i søerne vil forblive omkring de koter der opleves i dag, der vil dog forekomme mindre ændringer i vandstanden ved store nedbørshændelser. Generelt vil projektet give forbedrede forhold for fisk og invertebrater i systemet, da der skabes fri passage mellem søerne og bedre fysiske forhold i vandsystemet. ALECTIA A/S Side 4 af 26

5 2 Indledning Indeværende tekniske forundersøgelse omfatter regulering af Mern Å på en 200 m lang rørlagt strækning. Vordingborg Kommune er bygherre og planlægger på projektet. 2.1 Baggrund for projektet Vordingborg Kommune ønsker gennemført en teknisk forundersøgelse af et reguleringsprojekt, der omfatter genåbning af en ca. 200 m rørlagt vandløbsstrækning. Forundersøgelsen skal belyse de biologiske og tekniske muligheder og konsekvenser ved et projekt. Forundersøgelserne skal danne grundlag for en efterfølgende beslutning om at gennemføre projektet /1/ Formål med projektet Projektet har til formål, at forbedre de fysiske forhold og derigennem livsbetingelserne for fisk og vandløbsinvertebrater i Mern Å systemet. Projektet omfatter en fritlægning af vandløbet på 2 strækninger og en underføring under en vej. Strækningen skal have så gode fysiske forhold som muligt og falde naturligt ind i terrænet. ALECTIA A/S Side 5 af 26

6 3 Beskrivelse af nuværende forhold 3.1 Beskrivelse af områdets beliggenhed og nuværende forhold Mern Å ligger i hovedvandopland Østersøen på den østlige side af Vordingborg Kommune. Mern Å er ca. 14 km lang og strækker sig fra Bundløs Sø ved skovområdet vest for Ugledige til udløbet i Østersøen nord for Balle Strand. Projektområdet dækker en strækning mellem Benthes Sø og Ugledige- Lekkende Sø på ca. 200 m, se Figur 3-1. Figur 3-1 Projektområdet ved Mern Å Vandløbet er i projektområdet delt i tre delstrækninger af Ugledigevej, se Tabel 3-1. ALECTIA A/S Side 6 af 26

7 Tabel 3-1 Nuværende rørføring af Mern Å Strækning Beskrivelse af strækning Strækning meter Åbent/rørlagt Koter meter A. Fra Benthes Sø Til rørføringen under vejen B. Rørføringen under Ugledigevej 64 m Rørlagt Vandløb: 32,92-32,62* Benthes Sø: 32,92 Vej: 35, m Rørlagt Vandløb: 32,62* Vej: 35,75 C. Fra rørføringen under vejen Til Ugledige-Lekkende Sø 126 m Rørlagt Vandløb: 32,62*-32,58 Have: 34,61 Ugledige-Lekkende Sø: 32,58 *Målte værdi er vandstanden i brønden og ikke selve røret da vandet stod over ind og udløb, hvilket betyder den målte værdi er forholdsvis høj. 3.2 Plangrundlag I dette afsnit gives en oversigt over de planlægningsmæssige forhold, som har betydning for projektet, eller som projektet vurderes at komme til at omfatte - herunder også høringsmaterialet til vandplanerne International naturbeskyttelse EU har en målsætning om at stoppe forringelser af biodiversiteten. Ét af de vigtigste midler til at opfylde denne målsætning er de såkaldte NATURA 2000 direktiver. Natura 2000-direktivet omfatter et økologisk netværk af beskyttede naturområder fordelt over hele EU. Natura 2000 områderne inddeles i hhv. Habitat-, Ramsar-, og Fuglebeskyttelsesområder. I Danmark er disse direktiver implementeret ved bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj Udpegningsgrundlaget for disse områder dækker over en lang række dyrearter og naturtyper. Et af de vigtigste punkter i beskyttelsen er, at myndighederne i deres administration ikke må gennemføre planer, projekter eller lig- ALECTIA A/S Side 7 af 26

8 nende, der kan skade de arter og naturtyper som områderne er udpeget for at beskytte. Umiddelbart syd for Ugledige-Lekkende sø ligger EF-Habitatområde nr. 151, Lekkende Dyrehave. Området er udpeget for Eremitten, Bøgeskov på muldbund og Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund Habitatdirektivets artikel 12, bilag IV-arter EU-medlemslandene skal i henhold til habitatdirektivets artikel 12 indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder eller udenfor. Disse arter fremgår af direktivets bilag IV, se /2/. De dyrearter, der er nævnt på habitatdirektivets bilag IV, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter. Yngle- eller rasteområder for de arter, der er nævnt i Bilag IV, må ikke beskadiges eller ødelægges. Der er registreret følgende Bilag IV arter i eller i umiddelbar nærhed af området (ifølge DMU s 10 x 10 km grid) /3/: Pattedyr: Vandflagermus, Brunflagermus, Langøret Flagermus, Sydflagermus, Dværgflagermus og Troldflagermus. Krybdyr: Markfirben. Padder: Stor vandsalamander, Spidssnudet frø, Springfrø og Løvfrø. Insekter: Eremit Forslag til Vandplan Den rørlagte strækning af Mern Å mellem Benthes Sø og Ugledige/Lekkende Sø er omfattet indsatskrav i udkast til vandplanen for området. Det fremgår af vandplanen, at der er et indsatskrav om genåbning af den rørlagte strækning /4/, se Figur 3-2. ALECTIA A/S Side 8 af 26

9 Figur 3-2 Indsatskrav (Kilde Miljoegis.min.dk april 2011) Kommuneplanlægning I det følgende afsnit beskrives projektets relationer til Vordingborg Kommunes kommuneplan /5/. Når der i nedenstående afsnit refereres til kommuneplan menes der Kommuneplan for Vordingborg kommune Kommuneplaner og Lokalplaner Projektområdet er ikke beliggende indenfor områder, der er omfattet af kommune eller lokalplaner jf. arealinfo.dk april Benthes Sø er beliggende i eksisterende skovområde jf. kommuneplanen. Udpegningen som eksisterende skovområde har ingen betydning for projektforslaget, da det ikke ændrer på skovarealet. Resten af projektområdet er beliggende i Jordbrugs- og beskyttelsesområde jf. kommuneplanen. Jordbrugs- og beskyttelsesområder er den del af det åbne land, der er karakteriseret ved særlige landskabs og naturværdier og som følge heraf også særlige muligheder for friluftslivet. Den største del af områderne er landbrugsarealer i almindelig drift, og er som landzonen generelt forbeholdt jord- ALECTIA A/S Side 9 af 26

10 brugserhvervet. Dog med de begrænsninger der ligger i retningslinjerne beskrevet i kommuneplanen. Det er ingen af retningslinjerne vedr. Jordbrugs- og beskyttelsesområder i kommuneplanen der konflikter med ønsket om at genåbne de rørlagte strækninger i vandløbet. Arealanvendelse Projektområdet består i dag af et ekstensivt dyrket areal vest for Ugledigevej, der afgræsses og af et andet ekstensivt dyrket areal øst for Ugledigevej, der afgræsses. Kultur og Fredninger Der ligger et fredet fortidsminde 160 m syd for projektområdet. Dele af projektområdet ligger inden for Skovbyggelinje og søbeskyttelseslinje se Figur 3-3. Der foreligger ikke andre udpegninger inden for projektområdet. Figur 3-3 Kultur og fredninger (kilde arealinfo.dk april 2011) Matrikelgrænser Matrikelkort for projektområdet viser at projektområdet primært omfatter tre matrikler og de to søer, se Figur 3-4 Matrikelkort for området ALECTIA A/S Side 10 af 26

11 Figur 3-4 Matrikelkort for området (kilde kort og matrikelstyrelsen april 2011) Vandløbsmålsætninger Fra udspring til nedstrøms Bundløs sø er Mern Å, C-målsat. Dvs. målsat til afledning af vand. C-målsætningen anvendes typisk for gravede pumpekanaler eller afvandingsgrøfter På strækket fra Bundløs sø til Benthes sø er Mern Å B3-målsat. Dvs. målsat til karpefiskevand. Målsætningen anvendes typisk for vandløbsstrækninger, hvor der er ringe fald og dermed sand eller mudderbund uden større fysisk variation. Disse vandløb kan foruden karpefisk være levested for f.eks. ål, aborre og gedde. I projektområdet er Mern Å C-målsat rørlagt, hvorefter åen igen er B3-målsat indtil nedstrøms Mern By. Figur 3-6. På strækket fra Mern By til nedstrøms Sageby er Mern Å B2-målsat. B2- målsætningen anvendes oftest i de lidt større vandløb med god fysisk variation og som kan være levested for de større laksefisk, primært ørred. Fra Sageby til udløbet er Mern Å igen B3-målsat. Figur 3-5. ALECTIA A/S Side 11 af 26

12 Figur 3-5 Vandløbsmålsætning for Mern Å Figur 3-6 Vandløbsmålsætning i projektområdet ALECTIA A/S Side 12 af 26

13 3.3 Jordbundsforhold Jordklassifikationskortlægningen viser jordbundsforholdene i de øverste 20 cm, her fremgår det, at projektområdet består af sandblandet lerjord. Jordartskortlægningen viser jordbundsforholdene ned til 1 meters dybde. Jordtypen, smeltevandsstand (DS) repræsenterer den dominerende jordtype mellem søerne. En mindre del af den sydlige del af projektområdet, der hvor det nye åforløb påtænkes etableret, er moræneler (ML). 3.4 Terræn og nuværende arealanvendelse Terrænforholdene eller topografien i området er bestemt ud fra en digital terrænmodel med en opløsning på 1,6 x 1,6 meter. Den digitale terrænmodel er benyttet ved opstillingen af den numeriske model (benyttet i de hydrologiske og hydrauliske konsekvensberegninger) samt til verifikation af brink- og bundkoter i vandløb. Det skal her bemærkes, at den digitale terrænmodel viser koten på jordoverfladen, eller koten på det frie vandspejl i de områder, hvor der er vand på terræn. I de områder, hvor der er søer eller et frit vandspejl, vil den benyttede digitale terrænmodel definere koten for vandspejlet. Bilag 1 viser den benyttede digitale terrænmodel for projektområdet og oplandet hertil. 3.5 Naturværdier Vandløbsbiologi Fra udspring til Mern by løber Mern Å igennem en række søer og moser. Fiskebestanden bærer præg af dette, idet der på strækningen kun er blevet registreret skalle og aborre. Ved Lekkende Gods er der udlagt sten og gydegrus uden at dette har medvirket til en ørredbestand. Generelt vurderes det for strækningen, at der ikke er tale om ørredvand /6/. Vandløbet imellem Benthes sø og Ugledige-Lekkende sø er i dag rørlagt. En frilægning af vandløbet kan derfor væsentligt forbedre vilkårene for både fisk og smådyr. ALECTIA A/S Side 13 af 26

14 3.5.2 Beskyttet natur Benthes sø og Ugledige-Lekkende sø er begge beskyttet af 3 i naturbeskyttelsesloven. Der findes desuden flere mindre 3 beskyttede arealer i området. Herunder et moseområde, hvorigennem det nye åløb vil løbe. Figur 3-7. Figur 3-7 Beskyttet natur i nærheden af projektområdet Fredskov Området hvor det nye åløb skal løbe igennem er udpeget som fredskov. Der kræves en dispensation for skovloven, hvis projektet skal gennemføres. 3.6 Kulturtekniske forhold Afvandingsforhold Det har ikke været muligt at skaffe detaljerede oplysninger om dræningsforholdene i området. ALECTIA A/S Side 14 af 26

15 3.7 Tekniske anlæg Veje Den rørførte del af Mern Å går under Ugledigevej. Størrelsen på underføringen kendes ikke Bygninger Det ligger en ejendom på Ugledigevej 23 midt mellem de to søer langs den rørlagte vandløbsstrækning. Spildevandsforholdene på ejendommen kendes ikke. Det antages at afledningen af regnvand fra ejendommen er koblet til det rørlagte vandløb. Ejendommen på Ugledigevej 50 ligger ca. 60 m nord for Benthes Sø Ledninger Det forventes, at der er ledninger langs Ugledigevej. Før entreprenørdelen af projektet iværksættes, bør der indhentes ledningsoplysninger. Hvis der er tvivl om hvor og hvorvidt ledningsejere skulle have kabler/ledninger i området, kan der indhentes ledningsoplysninger via LER inden projektet realiseres. 3.8 Hydrologiske forhold Opland og vandføring Oplandet til Mern Å er 50 km². Der er i 2002 lavet et projektforslag /7/ til en fiskepassage nedstrøm Lekkende og Ugledige Sø. Projektet er efterfølgende gennemført, og det antages at beskrivelserne i projektforslaget af de vandstandsændringer i søerne svarer til de forhold, der kan observeres i dag. Beskrivelserne af de hydrologiske konsekvenser af det gamle projekt passer også overens med de målte koter fra marts 2011, se Tabel 3-2. Det skal her bemærkes, at Vordingborg Kommune forventer at sænke bundkoten i indløbet til omløbskanalen fra Ugledige-Lekkende sø i forbindelse med vedligeholdelse af afløb. Vordingborg Kommune vurderer, at det vil sænke normalvandstanden med 5-7 cm i Ugledige-Lekkende sø. ALECTIA A/S Side 15 af 26

16 Tabel 3-2 Nuværende hydrologiske forhold Normal vandstand (m) Max vandstand (m) Minimum vandstand (m) Areal (m²) Kote 31. marts 2011 Benthes Sø 32,5 33,2* 32,4 3,2 32,92 Ugledige/Lekkende Sø 32,5 32,7 32,4 16,3 32,58 *Forskellen i vandstaden mellem de to søer skyldes, at rørføringen mellem søerne er underdimensioneret, og det resulterer i en opstuvning opstrøms Benthes Sø på 5-10 cm ved kraftige nedbørshændelser, der vurderes at komme hvert andet år /7/ og en opstuvning på ca. 0,5 m i selve søen. ALECTIA A/S Side 16 af 26

17 4 Projektforslag Der er udarbejdet 3 scenarieforslag i projektets opstart. Vordingborg Kommune har besluttet at arbejde videre med et projektforslag der omfatter scenarie 2. Forskellen mellem scenarierne var forløbet af det fremtidige vandløb. Det beskrevne projektforslag er valgt, da det forventes at have den største positive effekt på de biologiske forhold i Mern Å og søerne. Desuden vurderes det valgte scenarie på bedst mulig måde at passe ind i de landskabelige forhold. 4.1 Modellen Der er opsat en hydrologisk model for området. Modellen har til formål at beregne den nødvendige dimension på rørføringen under Ugledigevej samt tilvejebringe viden om, hvorledes genåbningen af et nyt og større vandløb vil påvirke hydrologien omkring søerne. Der er anvendt modelværktøjet MIKE 11. Modellen er opsat med data fra den digitale terrænmodel og de hydrologiske beregninger i det gamle projektforslag /7/ 4.2 Beskrivelse af projektet Projektforslaget omfatter en genåbning af Mern Å mellem Benthes Sø og Ugledige/Lekkende Sø i et nyt åforløb langs skovområdet syd for Ugledigevej nr. 23 samt en ny og større rørføring under Ugledigevej. Det nuværende rørlagte vandløb graves op på de første 5 m og røret lukkes. Det resterende rørlagte forløb bibeholdes således regnvandsudledning og dræningsforhold ved ejendommen på Ugledigevej ikke ændres. Der ønskes så stort et fald som muligt på vandløbsstrækningen, da dette giver optimale biologiske forhold samt reducerer behovet for vandløbsvedligeholdelse, under hensyntagen til terrænets fysiske begrænsninger. Beregninger viser, at man kan lægge overløbskanten fra Benthes Sø til Mern Å i kote +32,8 m og stadig bibeholde en maksimal vandstand på kote +33,2 m, hvilket er acceptabelt jvf. det tidligere projekt og hvilket er den kote der antages at være aktuel i dag. Dermed vil konsekvenserne af nærværende projekt ikke være anderledes end det man oplever dag. ALECTIA A/S Side 17 af 26

18 Det fremgår af det tidligere projekt, at der er en vandføring i systemet på 16 l/s som middel for hele året og 267 l/s som median max, der kan overskrides hvert andet år. Under forudsætning af tilstrækkelig god hydraulisk forbindelse mellem Benthes Sø og Lekkende Sø er minimumsvandstanden beregnet. Der er antaget en 30 dages tør periode, hvor der ikke ledes vand fra kilder til søerne. Dette forudsætter at afstrømningen fra søerne er lig med den direkte tilstrømning, som i beregningerne blot er sat til 0 l/s. Herved beregnes et bud på minimumsvandstanden på kote +32,80 m i Benthes Sø, Lekkende Sø og vandløbet mellem søerne. Det vurderes, på baggrund af middelvandføringen og ovenstående konservative bud på minimumsvandstanden i søerne at der vil være situationer, hvor der ikke er vand i vandløbet mellem søerne, når overløbet fra Benthes Sø sættes til kote +32,80 m. Perioderne med risiko for udtørring af vandløbet forventes at ligge i sommerperioden, dvs. uden for perioder med migrerende fisk. Derfor vurderes det, at fordelene ved et vandløb med en større hældning opvejer konsekvenserne ved at vandløbet evt. kan løbe tør i sommerperioden. Vandløbsbunden får en hældning på 3-4 promille fra kote +32,80 m ved indløb til kote +32 m ved udløb. Projektforslaget deles op i tre delstrækninger: A. Strækningen fra udløbet af Benthes sø til underføring under Ugledigevej. Overløbskanten fra Benthes Sø lægges i kote +32,80 m. I anlægsfasen graves dybere der opbygges med større sten til den ønskede kote. Derved kan der efterfølgende foretages finjusteringer af overløbet. Der graves et nyt vandløb med dobbeltprofil, Figur 4-1. Profilet ved overløb fra Benthes Sø skal udformes lidt anderledes end på figuren. Bunden ligger i +32,80 og så 30 cm over skal dobbeltprofilet starte i kote m. Dvs. den nederste kasse ved indløbet kun er 30 cm høj i forhold til de 50 cm på resten af strækningen som figuren viser. Der ilægges 5 cm grus på hele strækket, dvs. fra den ønskede bundkote og 5 cm ned. Den fremtidige bundkote i vandløbet fremgår af Tabel 4-1. ALECTIA A/S Side 18 af 26

19 På de sidste 10 meter af denne strækning inden underføringen flades vandløbsbunden ud således at vandløbsbunden glider over i rørunderføringen under Ugledigevej. Grusblandingen skal bestå af 80 % mm (nødder) og 20 % mm (singles). Derudover skal der ilægges ca. 2 skjulesten pr. meter vandløb. Skjulestenene skal have en størrelse af mm. Figur 4-1 Tværsnit af nyt forløb af Mern Å fra Benthes sø til Ugledige- Lekkende sø (koter på figuren passer med udløb). B. Rørunderføring under Ugledigevej Det etableres en ny og større rørføring under Ugledigevej (Ø100) med en vandløbsbund i kote +32,56 til +32,53 m. Toppen af rørføringen skal ligge minimum i kote +33,31 m se Figur 4-2. Hvis der indskydes et fuldt rør, skal bunden af røret anlægges i kote +32,31 m og heri lægges 25 cm bundsubstrat jf. pkt. A. Ilægges rørunderføringen med et halveret rør skal vandløbsbunden inkl. bundsubstrat ligge i kote +32,56 m. ALECTIA A/S Side 19 af 26

20 Figur 4-2 Principtegning af vandstand i ny rørunderføring under Ugledigevej, se tekst og tabel 4-1 for nøjagtige koter. C. Strækning fra Ugledigevej til Ugledige-Lekkende Sø Den fremtidige bundkote i vandløbet kommer på denne strækning til at ligge fra kote +32,53 m til +32,00 m (3,6 promille). Efter de første 10 m fra røret og indtil udløbet i Ugledige-Lekkende sø, glider vandløbet over i et dobbeltprofil, Figur 4-1. Der ilægges 5 cm grus på hele strækket, dvs. fra den ønskede bundkote og 5 cm ned. ALECTIA A/S Side 20 af 26

21 4.3 Udformning af vandløbet Vandløbsstrækningerne får et svagt meandreret forløb på de lavtliggende jorde i nærheden af Benthes sø og Ugledige-Lekkende sø. I nærheden af Ugledigevej vil vandløbet ligge forholdsvis dybt i terrænet, hvorfor det her vil fremstå mere udrettet. Se Tabel 4-1 for koter og afstande. Forløbet af vandløbet fremgår af oversigtskort på Figur 4-3. Tabel 4-1 Udformning af Mern Å (nyt forløb) Strækning Beskrivelse af strækning Strækning Åbent/ Koter (+meter) (meter) rørlagt A. Fra Benthes Sø Ca. 67 m Åbent Vandløbsbund kote Til rørføringen under Indløb: 32,80 vejen Rør: 32,56 Hældning 3,6 promille Vej: 35,75 B. Rørføringen under Ugledigevej Ca. 10 m Rørlagt Vandløbsbund kote: Ø100 cm Indløb: 32,56 rør Udløb: 32,53 Vej: 35,75 C. Fra rørføringen under Ca. 144 m Åbent Vandløbsbund kote vejen til Ugledige- Lekkende Rør: 32,53 Sø Udløb: 32,00 Hældning 3,6 promille Normal vandstand: 32,50 Vej: 35,75 ALECTIA A/S Side 21 af 26

22 Figur 4-3 Oversigtskort af Mern Å (nyt forløb) 4.4 Afværgeforanstaltninger Som nævnt tidligere anbefales det, at overløb fra Benthes Sø til Mern Å opbygges med større sten. Derved kan der efterfølgende foretages finjusteringer af overløbet, hvis der skulle opstå problemer med udtørring i dele af året. Der forventes ikke afværgeforanstaltninger i forhold til de ændrede hydrologiske forhold, men der bør af sikkerhedsmæssige årsager etableres afskærmning langs vejen ved det nye åforløb, da det ligger 2-3 m under terræn ved vejen. ALECTIA A/S Side 22 af 26

23 5 Konsekvensvurdering af virkninger på miljøet Nærværende kapitel beskæftiger sig med konsekvenserne såfremt ovenstående projektforslag gennemføres. 5.1 Fremtidige hydrologiske forhold i søerne og vandløbet Vandløbet anlægges med hældning på 3-4 promille. Der vil opstå perioder med risiko for udtørring af vandløbet men de forventes at ligge i sommerperioden, dvs. uden for perioder med migrerende fisk. Derfor vurderes det, at fordelene ved at etablerer et vandløb med en større hældning opvejer konsekvenserne ved at vandløbet evt. kan løbe tør i sommerperioden. Der forventes at være vådt nok i vandløbsbunden til at kunne understøtte invertebratfaunaen med mindre der opstår meget tørre perioder og her vil faunaen skulle søge mod udløbet til søen. Ved sammenligning med den nuværende situation ses der ikke en markant påvirkning af fugtighedsforholdene omkring søerne ved gennemførelse af det beskrevne projektforslag. Modelberegningerne viser, at det planlagte vandløbsforløb ikke vil medføre ændringer i den opstuvning til 33,2 m der i dag opleves i Benthes Sø /7/. Ved etablering af en åben vandløbsstrækning med større vandføringskapacitet ved store belastninger (dobbelt profil), vil den vandstandsforskel der i dag forekommer mellem Benthes sø og Ugledige-Lekkende sø ved store nedbørshændelser blive delvist udlignet. Det betyder i praksis, at perioden med opstuvning i Benthes sø reduceres mens vandstanden kan stige lidt i Ugledige- Lekkende Sø ved store nedbørshændelser. Beregninger viser, at der vil kunne opleves en vandstandsstigning i Ugledige- Lekkende Sø på 11 cm over normalen i perioder med kraftig nedbør, se tabel Tabel 5-1. De områder, der forventes at blive påvirket, er de lavtliggende områder nær søbredden se Bilag 2. Vandstandsændringen i Ugledige-Lekkende sø forventes at blive reduceret, idet Vordingborg Kommune påtænker at sænke vandstanden med 5-7 cm i Ugledige-Lekkende Sø i forbindelse med et andet projekt ved udløbet. Denne vandstandsændring vil påvirke både minimum, middel og maksimumvandstanden i forhold til de beskrevne koter. ALECTIA A/S Side 23 af 26

24 Tabel 5-1, Fremtidige hydrologiske forhold Normal vand- Max vand- Minimum Areal stand (m) stand (m) vandstand (m) (m²) Benthes Sø 32,8 33,2 32,80 3,2 Ugledige/Lekkende Sø 32,5 32,61 32,25 16,3 5.2 Rørføring under Ugledigevej Ved at fastholde vandstandskoten ved udløbet af Lekkende Sø i kote +32,5 m er vandstanden i rørføringen beregnet ved en vandføring på 267 l/s (2 års overløbshændelser /7/). Hvis bunden af vandløbet lægges som beskrevet, og der anvendes et overskåret Ø100 rør, hvor de sidste 25 cm af røret placeres over normvandstanden, så vil røret blive kun næsten fyldt ved store afstrømningshændelser. Med toppen af røret i kote +33,31 m vil vandstanden ved store afstrømningshændelser ligge lidt under toppen af røret. Beregningerne viser dermed, at toppen af rørføringen (Ø100) ved en vandløbsbund i kote +32,56 m ikke må ligge under kote +33,31 m. 5.3 Påvirkninger på bygninger og veje Der er to ejendomme inden for området, Ugledigevej 23 og Ugledigevej 50. De maksimale vandstande i Benthes Sø ændres ikke og vil dermed ikke påvirke ejendommene. De maksimale vandstande i Ugledige/Lekkende Sø stiger med op til 11 cm. Der er over 2 m fra Ugledige/Lekkende Sø til terræn ved brønden i haven ved Ugledigevej 23, som ligger nærmest søen, og dermed forventes der ikke nogen påvirkninger på ejendommene. Ugledigevej ligger 3 m over det planlagte vandløb, og dermed forventes der ikke påvirkninger af vejen. Museum Lolland-Falster er kontaktet og orienteret om projektet. Der afventes svar. ALECTIA A/S Side 24 af 26

25 5.4 Afvandingsforhold på øvrige arealer De planlagte ændringer i de hydrologiske forhold forventes generelt ikke at påvirke dræningsforholdene i området, da det kun er de helt sønære arealer ned til Ugledige-Lekkende Sø, der påvirkes, og det er kun ved store nedbørshændelser. Der vil kunne opleves mindre vandstandsstigninger i dræn og grøfter på strækninger helt nede ved søen ved store nedbørshændelser, men det vurderes ikke at være i et omfang, der har betydning for afvandingen af de højere liggende markarealer, da området generelt har store hældninger ned mod søen. 5.5 Påvirkning af beskyttet natur Da de hydrologiske ændringer i området er minimale, forventes genskabelsen af den naturlige hydrologi i området ikke at have en negativ effekt på de 3 beskyttede områder, der findes i nærheden af projektområdet. I forbindelse med projektet vil det genåbnede vandløb blive ført igennem den vestlige del det 3 beskyttede moseområde, der omkranser størstedelen af Ugledige-Lekkende sø. I forbindelse med opgravningen af det nye vandløbsforløb vil der forekomme en tilstandsændring af den del af mosen, der inddrages til vandløb. Projektets generelle naturforbedrende funktion kan dog begrunde, at Vordingborg Kommune dispenserer for 3 beskyttelsen til det ønskede projekt. 5.6 Påvirkning af Mern Å I forbindelse med projektet genskabes de naturlige hydrologiske forhold i området. Idet rørføringen under Ugledigevej i dag er underdimensioneret sker der til tider en opstuvning af vand i Benthes sø og opstrøms Benthes sø. I forbindelse med projektet genåbnes vandføringen imellem Benthes sø og Ugledige sø. Dette medfører, at den periodevise opstuvning vil forsvinde. Det rørlagte forløb erstattes af et sammenhængende vandløb uden styrt, og kun rørlagt under Ugledigevej. Strækningen får så gode faldforhold som muligt og falder naturligt ind i terrænet. Der skabes et meandreret forløb og der ilægges variationsskabende sten på hele strækket. Projektet vurderes derfor at forbedre livsvilkårene for såvel de migrerende fisk samt invertebratfaunaen i vandløbet. Det genåbnede vandløb kan desuden igen fungere som en spredningskorridor for områdets flora og fauna. ALECTIA A/S Side 25 af 26

26 5.7 Påvirkninger af nærliggende Natura-2000 område og Bilag IV arter Da normalvandstanden i Ugledige-Lekkende sø ikke ændres væsentligt forventes projektet ikke at skade eller påvirke udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 151, Lekkende Dyrehave (se Bilag 2). En genåbning af passagen imellem Benthes sø og Ugledige-Lekkende sø vil genskabe Mern å som spredningskorridor for faunaen i området. De forbedrede hydrologiske forhold vurderes at højne insektproduktionen i området til gavn for padder og flagermus. Da projektet samtidig ikke vurderes at have negativ indflydelse på områdets yngle og rastelokaliteter for padder og flagermus vurderes projektet at være til gavn for de arter, der er nævnt på habitatdirektivets bilag IV. ALECTIA A/S Side 26 af 26

27 6 Realisering af projektet Neden for er angivet et økonomisk overslag på anlægsudgifterne ved gennemførelse af projektforslaget. Anlægsarbejdet og materialepriser er baseret ud fra erfaringstal. Alle priser er ekskl. Moms, se Tabel Tidsplan Det forventes at projektet kan etableres inden for 2-3 uger når alle aftaler er på plads. 6.2 Projektøkonomi Neden for set et overslag på udgifterne ved gennemførsel af det foreslåede projektforslag for genåbning af den rørlagte strækning af Mern Å fra Benthes Sø. Der er ikke indregnet kommunens udgifter i forbindelse med projektet samt udgifter til udarbejdelsen af projektforslaget. Tabel 6-1. Projektøkonomi Delstrækning Aktivitet i projektområde Størrelsesorden Pris kr. A Udgravning og bortkørsel af jord 450 m³ A Ilægning af nyt bundsubstrat (grus) 2 m³ 500 A Ilægning af skjulesten 4 m³ A Timeløn til Ilægning af grus og sten 5 timer A Sløjfning af gl. rørforløb 1 m³ A Fjernelse af gammelt rør 15 m B Indskydning af underføring 16 m (Ø100 cm), (16 m) C Udgravning og bortkørsel af jord 1000 m³ C Ilægning af nyt bundsubstrat (grus) 4 m³ C Ilægning af skjulesten 10 m³ C Timeløn til Ilægning af grus og sten 5 timer A, B, C Uforudsete udgifter 15 % I alt ALECTIA A/S Side 27 af 26

28 7 Referencer Direkte referencer: /1/ Udbudsmateriale: Regulering af Mern Å. Vordingborg Kommune. 23. marts /2/ EU habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF) /3/ Faglig rapport fra DMU nr. 635, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, DMU, Aarhus Universitet /4/ Forslag til Vandplan. Hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet. Høring, oktober /5/ Vordingborg Kommuneplan /6/ Udsætningsplan nr Af Morten Carøe, DTU Aqua, Institut for Akvatiske ressourcer. /7/ Projektbeskrivelse Hævning af vandstand i Benthes sø, Ugledige Sø og Lekkende Sø, samt at etablere en fiskepassage ved Lekkendevej. Storstrøms Amt, 16. oktober, Generelle referencer: Ophavsretten til de anvendte grundkort tilhører KMS. ALECTIA A/S Side 28 af 26

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Aabenraa Kommune 2017 Kultur, Miljø og Erhverv Juli 2017 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 17/19610

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse Indhold Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse 1. Projektets formål... 2 2. Projektområde... 2 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 2 3. Nuværende forhold... 4 3.1 Grimstrup Bæk... 4 3.2 Opland

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Forundersøgelse af restaurering i Svingelbjerg Bæk

Forundersøgelse af restaurering i Svingelbjerg Bæk Forundersøgelse af restaurering i Svingelbjerg Bæk Teknisk- og ejendomsmæssig forundersøgelse Dato : 17-11-2014 Sagsnr. : 106233 Version : 1.0 Projektleder : EAKR Udarbejdet af : HERO, ANGA, EAKR Godkendt

Læs mere

Regulering af Sandbæk i offentlig høring efter vandløbsloven.

Regulering af Sandbæk i offentlig høring efter vandløbsloven. Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Ove Mortensen Direkte telefon 99741277 E-post ove.mortensen@rksk.dk Dato 7. oktober 2016 Sagsnummer 16-028130

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i Bekendtgørelse nr af 23. november 2016.]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i Bekendtgørelse nr af 23. november 2016.] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016.] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN. Projektbeskrivelse for Genåbning af delstrækning af Brænde- Lydingeafløbet ca. st m

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN. Projektbeskrivelse for Genåbning af delstrækning af Brænde- Lydingeafløbet ca. st m By, Land og Kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Projektbeskrivelse for Genåbning af delstrækning af Brænde-

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde SEPTEMBER 2016 REVIDERET OKTOBER 2016 Bortskyllet stemmeværk/rørforbindelse Dæmningsbrud Krat Sø november 2015 Krat Sø november 2015 Indløb

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument.

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. Natur og Miljø Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. vandløbets forløb og tilstand... 3 3. Projektbeskrivelse...

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1189 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 Herningsholm Å syd for Silkeborgvej Reguleringsprojekt F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund... 3 2.0 Eksisterende forhold... 3 2.1 Vandløbsforhold...

Læs mere

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å.

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Baggrund for projektet Slagelse Kommune er gennem Regionplanen

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres Lars Sommer Hansen Lyngvejen 6 4330 Hvalsø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Byg & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017 Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande 9. januar 2017 Reguleringsprojekt, fjernelse af styrt og ombygning af stryg. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL

TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL Formål med fosforvådområde PRÆSENTATION Fosforvådområder Indhold af teknisk forundersøgelse FORMÅL At

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning. Rådhuspladsen Skive. 20. juli Godkendelse til regulering af bundkoten i Otting Bæk

Skive Kommune Teknisk Forvaltning. Rådhuspladsen Skive. 20. juli Godkendelse til regulering af bundkoten i Otting Bæk Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive 20. juli 2017 Godkendelse til regulering af bundkoten i Otting Bæk Skive Kommune meddeler hermed godkendelse til regulering af bundkoten på

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å.

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 07. september 2015 Udkast til restaureringstilladelse

Læs mere

Forundersøgelse af fem vandplansindsatser i Bornholms Regionskommune

Forundersøgelse af fem vandplansindsatser i Bornholms Regionskommune B O R N H O L M S R E G I O N S K O M M U N E KOMMUNALE VANDPLANSPROJEKTER VEDRØRENDE VANDLØBSRESTAURERING Forundersøgelse af fem vandplansindsatser i Bornholms Regionskommune Teknisk- og ejendomsmæssig

Læs mere

Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk

Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk AAL 251. Statens kommentarer: Lille styrt, 15 cm, bør fjernes. Strækningen har en længde på ca. 15 m. Strækningen er ikke naturbeskyttet. Tilstødende

Læs mere

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk Billund Kommune Juni 2016 Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk PROJEKT Projekt nr. 222149 Dokument nr. 1219892346 Version 4 Udarbejdet af PBP Kontrolleret af HPE Godkendt af HPE

Læs mere

Vinde Grundejerforening v. Henning Precht Olgavej Skive. 12. august 2016

Vinde Grundejerforening v. Henning Precht Olgavej Skive. 12. august 2016 Vinde Grundejerforening v. Henning Precht Olgavej 78 7800 Skive 12. august 2016 Tilladelse til rørlægning af delstrækning af et privat vandløb på matrikel 2i Vinde, Skive Jorder Skive Kommune meddeler

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af 4 gydebanker i Odense Å. Vandpleje Fyn har den 15. april 2015 søgt om godkendelse til at udlægge 4 gydebanker på 4 delstrækninger

Læs mere

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 FORUNDERSØGELSE VEDRØRENDE FJERNELSE AF SPÆRRING I ELBÆK, ID. AAL-375 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften

Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften 1 Indhold Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften... 1 Indledning... 3 Udførelsen... 4 Bilag 1... 13 Detailprojekt for genåbning af rørlagt strækning

Læs mere

Fjernelse af spærring i Henrikebæk

Fjernelse af spærring i Henrikebæk TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Marts 2014 Bornholms Regionskommune E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Fjernelse af spærring i Henrikebæk

Læs mere

Forslag til restaurering af Lillebæk.

Forslag til restaurering af Lillebæk. Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Forslag til restaurering af Lillebæk. Sagsbehandler Ove Mortensen Direkte telefon 99741277 E-post ove.mortensen@rksk.dk

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV VÅDOMRÅDEPROJEKT SKJOLD ÅDALEN August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV BAGGRUND Skjold Ådalen blev i 1999 sammen med andre

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum.

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Oversigtskort Maj 2015-1 Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Thisted Kommune Sundby Å, AAL-1272 FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden

Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden Rudersdal Kommune Natur, Park og Miljø 2840 Holte Teknik og Miljø Natur, Park og Miljø tom@rudersdal.dk Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden Baggrund Vandløbsmyndigheden i Rudersdal Kommune

Læs mere

Skive Kommune, Park og Vej Gyrovej skive. 30. juni Godkendelse af regulering af rørbro i Otting Bæk

Skive Kommune, Park og Vej Gyrovej skive. 30. juni Godkendelse af regulering af rørbro i Otting Bæk Skive Kommune, Park og Vej Gyrovej 5 7800 skive 30. juni 2017 Godkendelse af regulering af rørbro i Otting Bæk Skive Kommune godkender reguleringsprojekt vedrørende udskiftning af en rørbro i Otting Bæk.

Læs mere

Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179

Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179 Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179 FORUNDERSØGELSE AF VALLENSBÆK, RØRLÆGNING AAL-1179 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1187 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

3) Hvis du støder på fortidsminder skal arbejdet stoppes og museet kontaktes med det samme.

3) Hvis du støder på fortidsminder skal arbejdet stoppes og museet kontaktes med det samme. Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 3.09.2015 Sagsnr.

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853)

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høringsbrev Vandløbsrestaureringsprojekt

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park - Ikke teknisk resumé Gladsaxe Kommune 24.10.2012 Ikke teknisk resume Gladsaxe Kommune har som et af de vigtigste indsatsområder i spildevandsplanlægningen,

Læs mere

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra

Læs mere

Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene

Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene Naturstyrelsen Sønderjylland Felstedvej 14 6300 Gråsten Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene Sønderborg Kommune, Vand og Natur, meddeler hermed tilladelse i forbindelse

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Albæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk Center Natur og Miljø Aksel Holst Andersen Vestbyen 4, Vestby 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-4-14 Ref.: Mette Emborg

Læs mere

Kongens Mose. Opdatering af hydrologisk model for Kongens Mose. Teknisk notat, 3. marts 2008

Kongens Mose. Opdatering af hydrologisk model for Kongens Mose. Teknisk notat, 3. marts 2008 S K O V O G N A T U R S T Y R E L S E N M I L J Ø M I N I S T E R I E T Opdatering af hydrologisk model for Teknisk notat, 3. marts 2008 S K O V O G N A T U R S T Y R E L S E N M I L J Ø M I N I S T E

Læs mere

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Sallinge Å Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. november 2015 søgt om godkendelse til at

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

S I L K E B O R G K O M M U N E. Fjernelse af 8 spærringer i oplandet til Hinge Sø. Teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse VANDPLANSPROJEKTER

S I L K E B O R G K O M M U N E. Fjernelse af 8 spærringer i oplandet til Hinge Sø. Teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse VANDPLANSPROJEKTER S I L K E B O R G K O M M U N E VANDPLANSPROJEKTER Teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse Dato : 19/12-2013 Sagsnr. : 105269-003 Version : 2 Projektleder : KARA Udarbejdet af : KDMO, RPBA Godkendt af

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til regulering af Vardegårdsløbet Udbygning af Køge Bugt motorvejen (M10), etape 1052

Læs mere

Vurdering af natur og recipienter.

Vurdering af natur og recipienter. 1 of 10 Vurdering af natur og recipienter. Novopan har søgt om etablering af et nyt grundvandskølingsanlæg på 800.000 m3/år. Hertil kommer, at virksomhedens nuværende indvindingstilladelse til proces-

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/6225 Land og Miljø Sagsbehandler: Jimmi Spur Olsen Dir. 55 36 24 96 jso@vordingborg.dk Reguleringsprojekt

Læs mere

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1 Til Høringsberettigede 28-06-2016 Sagsnummer.: 16/18937 Sagstype: KLE: 06.02.10 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring

Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring Fjernelse af tre spærringer i det offentlige vandløb H35 for at forbedre dyrelivets vandring i vandløbet. 1. Offentliggørelse Kommunen agter at

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Vandløbsindsatser i tilløb til Linå

Vandløbsindsatser i tilløb til Linå S ILKEBORG KOMMUNE VANDPLANSPROJEKTER VEDRØRENDE VANDLØBSRESTAURERING Teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse inkl. detailprojektering Dato : 11.april 2014 Sagsnr. : 105269-003 Version : 1 Projektleder

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Landzonetilladelse til toiletbygning - Herningvej

Læs mere

Sagsnr K Dato: Tilladelse til nedsivning/udledning af regnvand

Sagsnr K Dato: Tilladelse til nedsivning/udledning af regnvand Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Horsens Kommune, Natur og Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att.: Bo Karlshøj Riis E-mail: bri@horsens.dk Spildevand Sagsbehandler: Jakob Humaidan Direkte:

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Grårup Bæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den

Læs mere

GOUL 2011 ApS. v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej 11 7860 Spøttrup e-mail: eg@ggris.dk 22. september 2015

GOUL 2011 ApS. v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej 11 7860 Spøttrup e-mail: eg@ggris.dk 22. september 2015 GOUL 2011 ApS v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej 11 7860 Spøttrup e-mail: eg@ggris.dk 22. september 2015 Høring om forslag til omlægning af eksisterende dræn ved det private vandløb Rettrup Bæk Projektet

Læs mere

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. oktober 2015 søgt om godkendelse til at skabe fri faunapassage

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere