TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Lokalplan nr. 545 For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan

2 Forsidebilledet viser forslag med to vindmøller set fra Bakkendrupvej øst for lokalplanområdet.

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 545 For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev Om lokalplaner 4 Redegørelse 6 Lokalplanens baggrund 6 Lokalplanens indhold og formål 9 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning 11 Tilladelse fra andre myndigheder 18 Miljøvurdering 19 Lokalplanens bestemmelser 20 1 Lokalplanens formål 20 2 Lokalplanens område og zonestatus 20 3 Områdets anvendelse 20 4 Udstykning 21 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 21 6 Bebyggelsens omfang og placering 21 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 22 8 Ubebyggede arealer, beplantning og hegning 23 9 Tekniske anlæg Aflysning af lokalplan og andre servitutter Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Grundejerforening Retsvirkninger 24 Vedtagelsespåtegning 25 Lokalplanens bilag Kortbilag 1 Matrikelkort Kortbilag 2 Administrationskort Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan Bilag A: Afgrænsning af rammeområde Bilag B: Møller og støjkonsekvenszone Bilag C: Ikke-teknisk resumé af miljørapport 3 Kalundborg Kommune Side 3 Lokalplan nr. 545

4 Om lokalplaner Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, en lokalt afgrænset område og i nogle tilfælde blot en enkelt ejendom. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt slet ikke må bebygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Det kan eksempelvis dreje sig om udført kloakering, tilslutning til fællesanlæg eller etablering af fælles opholds- og parkeringsarealer. Eksisterende lovlig anvendelse Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men hvis en ejer, lejer eller bruger af en ejendom ønsker at ændre de eksisterende forhold må dette ikke ske i strid med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne. Af samme grund kan man ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning gennemføres. Lokalplanpligt Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre større sammenhæng og offentlighedens kendskab til den kommunale planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone sker også ved en lokalplan. Derudover kan Kommunalbestyrelsen skønne, at der er behov for at udarbejde en lokalplan for et givent område, fx for at løse nogle konkrete problemer. Forholdet til anden planlægning En lokalplan må ikke være i strid med kommune- og anden overordnet planlægning. Hvis en lokalplan ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen. Dette kan ske ved at udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillæg er også omfattet af en lovbestemt procedure. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Dispensation En lokalplan i byzone kan kun ændres ved, at der udarbejdes en ny lokalplan. Man har dog mulighed for at søge en dispensation fra lokalplanens bestemmelser. En dispensation forudsætter, at der er tale om mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, og at det ansøgte ikke strider mod hovedprincipperne i planen. 4 Kalundborg Kommune Side 4 Lokalplan nr. 545

5 Om lokalplaner Borgernes deltagelse Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, der sikrer kommunens borgere indsigt og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen. PlansystemDK Når kommunen har vedtaget en lokalplan, bliver den indberettet på PlansystemDK. PlansystemDK er et digitalt system og register, der dels indeholder oplysninger om gældende planer, der er tilvejebragt efter reglerne i planloven, dels stiller planerne til rådighed på internettet. Lokalplanens opbygning En lokalplan består oftest af tre dele: En redegørelse, en række bestemmelser og et sæt kortbilag og eventuelt andre bilag. Redegørelsen indeholder: En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold En beskrivelse af lokalplanens forhold til anden planlægning for området, relevant lovgivning samt miljøforhold, forsyning m.v. Hensigten er at beskrive forhold, der har indflydelse på udformningen af de efterfølgende bestemmelser. Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad der er bindende for de ejendomme, planen gælder for og dermed, hvad der bliver tinglyst på de enkelte ejendomme. Det gælder lokalplanens formål, lokalplanens område, hvad ejendommene må anvendes til, bebyggelsesregulerende bestemmelser osv. samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanens kortbilag understøtter og præciserer lokalplanens bestemmelser og findes bagest i lokalplanen. Lovgrundlag Proceduren for at vedtage en Lokalplan fremgår af lov om planlægning (LBK nr. 587 af 27. maj 2013 med eventuelle senere ændringer til forskriften). 5 Kalundborg Kommune Side 5 Lokalplan nr. 545

6 Redegørelse Redegørelse Lokalplanens baggrund Lokalplanområdet og dets omgivelser. Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme vedvarende energi og ser derfor positivt på opførelsen af vindmøller, så længe mølleprojekterne kan gennemføres under tilstrækkeligt hensyn til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og de jordbrugsmæssige interesser. I kommuneplanen er der udlagt vindmølleområder til opstilling af store vindmøller, herunder et område nord for Gørlev ved Ågård Gods, hvor kommuneplanens rammer giver mulighed for opstilling af tre vindmøller med en totalhøjde på 130 meter eller seks vindmøller med en totalhøjde på 118 meter. Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af to vindmøller med en totalhøjde på 142 meter, hvorved områdets vindpotentiale udnyttes mere optimalt. Alternativt er der ansøgt om opstilling af tre vindmøller med en totalhøjde på 125 meter, hvilket principielt er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Af hensyn til overholdelse af afstandskrav til nabobeboelser forudsættes beboelsen ved Ågårdsvej 15 nedlagt. 6 Kalundborg Kommune Side 6 Lokalplan nr. 545

7 Redegørelse De to nye vindmøller, som hver især har en installeret effekt på 3,0 eller 3,3 MW, vil årligt kunne forsyne ca enfamilieshuse med elektricitet, og herved spares miljøet hvert år for udledning af blandt andet ca ton CO 2, når man sammenligner med traditionelt produceret el. Lokalplanen har til formål at muliggøre den ønskede opstilling af to vindmøller, og lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg, som tilpasser den fysiske afgrænsning af mølleområdet ved Ågård Gods nord for Gørlev til det konkrete projekt. Med kommuneplantillægget ændres kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser for området, så der gives mulighed for at opstille to vindmøller med en totalhøjde på op til 142 meter. Samtidig udvides intervallet for harmoniforhold mellem navhøjde og rotordiameter, der i kommuneplanen er angivet til at skulle være mellem 1:1 og 1:1,3, idet der vil være et forhold på mellem 1:1,3 og 1:1,35 for de ansøgte møller Hermed vil lokalplanen være i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er på ca. 9,2 ha og omfatter del af matr.nr. 1a, Ågård Hgd., Gørlev og del af matr.nr. 1, Bakkendrup By, Bakkendrup. Området, der er beliggende i et overvejende åbent og svagt bakket landskab, består af intensivt dyrkede landbrugsarealer. Lokalplanområdet ligger indenfor et område, der er klassificeret som jordbrugsområde og omfatter særligt værdifulde landbrugsområder. Ejendommene indenfor lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt, hvilket imidlertid ikke er til hinder for, at arealer kan tages i anvendelse til opstilling af vindmøller. I den østlige del af lokalplanområdet er der flere diger, som er beskyttede i henhold til museumslovens 29a. Digerne berøres ikke af den planlagte opstilling af vindmøller med tilhørende vejanlæg. Indenfor og i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet er der enkelte mindre vandhuller, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. De beskyttede vandhuller berøres ikke, og herudover er der ikke registreret beskyttet natur indenfor eller i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. I den vestlige del af lokalplanområdet passerer adgangsvejen til vindmøllerne tæt forbi en driftsbygning ved Ågård Gods, dog uden at denne berøres, og herudover er der ingen eksisterende bebyggelse eller tekniske anlæg indenfor eller i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Lokalplanområdets omgivelser Vest for lokalplanområdet ligger Gørlev Landevej (Rute 22), hvorfra der vil være adgang til lokalplanområdet via den eksisterende adgangsvej til Ågård Gods. Mod syd ligger Ågårdsvej med spredt bebyggelse, og omkring 1,3 km mod syd ligger Gørlev. Mellem Ågårdsvej og Gørlev er der udpeget et skovrejsningsområde. Mod nord ligger Halleby Å, der er omgivet af lavbundsarealer og udpeget som potentielt vådområde. Arealer langs åen er desuden udpeget som beskyttelsesområde og indgår i EF-habitatområde nr. 138 og i Naturpark Åmosen. Der er endvidere fastlagt en åbeskyttelseslinje på 7 Kalundborg Kommune Side 7 Lokalplan nr. 545

8 Redegørelse 150 m langs åen. Ingen dele af lokalplanområdet berøres af de nævnte udpegninger i forbindelse med Halleby Å. Nord for åen ligger Tystrupvej og den mindre bebyggelse Tystrup. Nordøst for lokalplanområdet er der et tracé med 50 kv højspændingsledninger, og mod øst ligger den nedlagte jernbanelinje mellem Gørlev og Værslev, der er udpeget som regional rekreativ vandresti. Der er fastlagt en skovbyggelinje på 300 meter i henhold til naturbeskyttelseslovens 17 omkring beplantningen langs vandrestien.lokalplanområdet berøres ikke af byggelinjen. Området øst for vandrestien er i kommuneplanen udpeget som besøgsområde, og vandrestien afgrænser desuden kirkeomgivelserne, der i kommuneplanen er udpeget omkring Bakkendrup Kirke, som ligger i landsbyen Bakkendrup omkring 900 meter øst for lokalplanområdet. Nord for den mindre bebyggelse Tystrup står en eksisterende husstandsmølle. Mod syd ved Slibestenen nord for Gørlev står der ligeledes en husstandsmølle, og der er givet landzonetilladelse til opstilling af endnu en husstandsmølle. Alle tre husstandsmøller er placeret knap 900 meter fra lokalplanområdet. På lidt større afstand er der yderligere to husstandsmøller i området nordøst for Gørlev. Herudover er de nærmeste større vindmøller en mølle på 225 kw ca. 2 km mod nordvest, to møller på 750 kw ca. 2,2 mod sydøst, en mølle på 99 kw ca. 4 km mod sydøst og tre møller på 750 kw ca. 3,9 km mod syd. Der er ikke registreret fredede fortidsminder i nærheden af lokalplanområdet. Ved opstilling af to vindmøller vil der være ca. 600 meter til den nærmeste gravhøj nord for området, som er omfattet af en beskyttelseslinje på 100 meter i henhold til naturbeskyttelseslovens 18. Herudover er der dog registreret en del arkæologiske fund på markerne omkring lokalplanområdet. 8 Kalundborg Kommune Side 8 Lokalplan nr. 545

9 Redegørelse Lokalplanens indhold og formål Lokalplanen indeholder bestemmelser, der fastlægger områdets anvendelse til opstilling af vindmøller. Der fastlægges bestemmelser for placering og udformning af vindmøllerne med tilhørende anlæg, herunder teknik-/kabelskabe og adgangsveje. Formålet med lokalplanens bestemmelser er at sikre, at vindmøllerne og de tilhørende anlæg placeres og udformes på en måde, som tilgodeser en effektiv udnyttelse af vindressourcerne i området såvel som hensyn til den miljømæssige påvirkning af omgivelserne, herunder støj og skyggekast i forhold til nabobeboelser, landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier og landbrugsmæssige interesser. Zoneforhold Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og forbliver i landzone efter lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanen har efter planloven bonusvirkning, hvilket betyder at den erstatter landzonetilladelser, der, efter planlovens 35, stk. 1, er nødvendige for at lokalplanen kan gennemføres. Bonusvirkningen omfatter udstykning, ændret anvendelse, byggeri og anlægsarbejder, som er beskrevet i denne lokalplan. Det er et krav, at vindmøllerne fjernes for ejerens regning ved ophør af el-produktionen, og at arealerne retableres til landbrugsdrift. Hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med efterfølgende sagsbehandling ønsker at dispensere fra lokalplanens bestemmelser, kræver det en landzonetilladelse. Områdets anvendelse Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til opstilling af vindmøller med tilhørende anlæg, som er nødvendige for driften. Øvrige arealer vil fortsat kunne anvendes til landbrugsdrift. Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Lokalplanen giver mulighed for, at hver vindmølle kan udstykkes i en selvstændig parcel. Ved udstykning skal der sikres vejadgang til de nye parceller. Det vil være et krav, at vindmølleparcellen og tilhørende adgangsvej sammenlægges med tilgrænsende bestående landbrugsejendom ved ophør af mølledriften. Vejadgang til vindmøllerne skal ske fra Gørlev Landevej via den eksisterende adgangsvej til Ågård Gods samt eksisterende markveje i lokalplanområdet, som forstærkes og udvides i nødvendigt omfang, og nyanlagte veje. Vejene kan have en bredde på op til 5 meter, og ved hver vindmølle kan der anlægges en permanent arbejds- og vendeplads med et areal på op til m 2. Adgangsveje samt arbejds- og vendepladser skal have en kørefast belægning af grus. Færdsel til fods eller på cykel ad veje og stier i lokalplanområdet kan ske i henhold til Naturbeskyttelseslovens 26. Adgang sker på eget ansvar. I kommuneplanen indgår et forslag om en lokal rekreativ sti fra Gørlev Landevej via adgangsvejen til Ågård Gods og videre mod syd ad en eksisterende vej til Ågårdsvej. Der ses ikke at være konflikt mellem mølleanlægget og den planlagte rekreative sti. 9 Kalundborg Kommune Side 9 Lokalplan nr. 545

10 Redegørelse Bebyggelsens omfang og placering Lokalplanen giver mulighed for opstilling af to vindmøller, som skal have en navhøjde på meter og en rotordiameter på 112 eller 113 meter svarende til en totalhøjde på meter. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter vil være på mellem 1:1,3 og 1:1,35. Kommuneplanens generelle retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen angiver et interval på mellem 1:1 og 1:1,3. For at give mulighed for opstilling af de to møller med en totalhøjde på op til 142 meter og for at give bygherren mulighed for at vælge mellem forskellige mølletyper med en rotordiameter på enten 112 eller 113 meter, ændres retningslinjen i kommuneplantillægget for mølleområdet. For at kunne tilnærme sig et harmoniforhold på 1:1,3, giver lokalplanen desuden mulighed for, at hæve møllernes sokkel med op til 3 meter over terræn under forudsætning af, at den samlede totalhøjde ikke overstiger 142 meter. Møllerne skal placeres med en indbyrdes afstand på ca. 497 meter, hvilket svarer til ca. 4,4 gange møllernes rotordiameter. Transformere skal indbygges i vindmøllerne, men der kan opføres op til to fælles teknik-/kabelskabe i forbindelse med nettilslutningen af møllerne. Teknik-/kabelskabene kan have et grundareal på op til 30 m 2 og en højde på op til 3,5 meter. De skal så vidt muligt placeres i umiddelbar nærhed af møllerne. Bebyggelsens ydre fremtræden Lokalplanen fastsætter, at vindmøllerne i området skal have samme størrelse og udseende. Møllerne skal have lukkede, koniske rørtårne. Rotorerne skal have tre vinger, og omdrejningsretning og hastighed skal være ensartet. For at begrænse risikoen for generende reflekser fastsættes bestemmelse om, at vingerne ikke må ikke have et glanstal på over 30, og af hensyn til lufttrafikkens sikkerhed fastsættes bestemmelse om, at møllerne skal fremstå i en lys grå farve, som ikke må være mørkere end RAL Ligeledes af hensyn til lufttrafikken skal hver mølle afmærkes med to lavintensive, faste røde lys på candela. Lysafmærkningen skal placeres øverst på nacellen (generatorhuset), og den skal være synlige 360 grader i et vandret plan. Anden permanent belysning af møllerne og tilhørende anlæg er ikke tilladt, og der må ikke opsættes reklamer eller skilte i området, herunder logo på møllerne. Teknik- og kabelskabe skal fremstå i en mørk farve, så de bedst muligt falder ind i omgivelserne. Ubebyggede arealer, Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at terrænreguleringer skal beplantning og udføres med bløde overgange, så terrænet omkring vindmøllerne hegning fremstår som en naturlig del af landskabet. Oplag må ikke finde sted i lokalplanområdet. Tekniske anlæg Lokalplanen fastsætter, at nye ledningsanlæg skal fremføres som jordkabler, og eksisterende ledninger skal respekteres eller omlægges efter aftale med ledningsejer. Nordøst for lokalplanområdet i er der et tracé af master med højspændingsledninger. De to vindmøller placeres i en afstand af mere end én gange møllernes totalhøjde fra det tinglyste deklarationsareal. Herudover er der blandt andet tinglyst et elkabel, et telefonkabel, en vandledning og en slamledning indenfor lokalplanområdet. 10 Kalundborg Kommune Side 10 Lokalplan nr. 545

11 Redegørelse Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Kommuneplanen Det fremgår af afsnittet om vindmøller i Kalundborg Kommuneplan , at det er kommunalbestyrelsens mål at: produktionen og forbruget af vedvarende energi er fremmet medvirke til en udskiftning af ældre vindmøller med nye og mere effektive vindmøller prioritere indkøb af grøn el kommunen om muligt indgår aktivt i ejerskab af møller, og at evt. overskud skal bruges til vedvarende energiinitiativer VE-lovens grønne pulje så vidt muligt kommer lokalsamfundene til gode I kommuneplanen er der udpeget i alt 7 vindmølleområder, hvor der kan opstilles store vindmøller. Vindmølleområdet ved Ågård Gods vest for Bakkendrup og nord for Gørlev betegnes område 4, hvor der gives mulighed for opstilling af tre møller med en totalhøjde på 130 meter eller seks møller med en totalhøjde på 118 meter. Forud for udarbejdelsen af lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg og VVM-redegørelse har der været afholdt en forudgående høring i perioden 28. december 2011 til 25. januar 2012, hvor der har været offentliggjort et debatoplæg med det ansøgte projektforslag med to møller med en totalhøjde på 142 meter og et alternativ med tre vindmøller med en totalhøjde på 125 meter, som placeres indenfor det udpegede vindmølleområde. Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde G4.T01. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser, idet disse ikke giver mulighed for opstilling af kun to vindmøller med en totalhøjde på op til 142 meter, og desuden fastsætter, at forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1 og 1:1,3. Herudover er lokalplanen i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for vindmølleplanlægningen og de specifikke rammebestemmelser. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen, og kommuneplantillæg nr. 19 offentliggøres samtidig med lokalplanen. I kommuneplantillægget tilpasses rammeområdets afgrænsning i overensstemmelse med den planlagte placering af vindmøllerne med tilhørende adgangsvej, og der fastlægges en konsekvenszone på 5 x totalhøjden omkring de planlagte vindmølleplaceringer. Inden for konsekvenszonen må der ikke i lokalplanlægningen udlægges arealer til støjfølsom anvendelse med mindre det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er uacceptable miljømæssige gener forbundet hermed. Formålet hermed er at sikre at støjfølsomme områder lokaliseres, så de ikke udsættes for uacceptable støjbelastninger fra eksisterende og planlagte vindmølleområder. Med kommuneplantillægget fastsættes antallet af vindmøller til to, og den maksimale højde fastsættes til 142 meter. Endvidere gives der mulighed for, at forholdet mellem navhøjde og rotordiameter kan 11 Kalundborg Kommune Side 11 Lokalplan nr. 545

12 Redegørelse være mellem 1:1 og 1:1,35. Udvidelsen af intervallet sker for at give bygherren mulighed for at vælge mellem forskellige mølletyper. Særligt værdifulde landbrugsområder Sten- og jorddiger Fortidsminder Lokalplanområdet er beliggende indenfor et område, der er klassificeret som jordbrugsområde og primært omfatter særligt værdifulde landbrugsområder. Disse områder skal fortrinsvis anvendes til jordbrugsdrift, da de har en høj dyrkningsværdi. Etablering af vindmølleanlæg i området kan forenes med den landbrugsmæssige anvendelse. I den østlige del af lokalplanområdet er der diger, som er beskyttede i henhold til museumslovens 29a. Adgangsvejen til den østlige del af lokalplanområdet føres gennem en eksisterende passage i et nordsydgående dige, og ved opstilling af de to vindmøller placeres en del af adgangsvejen til den østligste mølle langs et beskyttet dige i østvestlig retning. Opstillingen af vindmøllerne og etableringen af adgangsvejen vurderes ikke at berøre digerne, men ved eventuelt behov for midlertidige indgreb i anlægsfasen, skal Kalundborg Kommune søges om dispensation. Der er ingen fortidsminder indenfor lokalplanområdet, som er beskyttede i henhold til Museumslovens 29 e. De nærmeste fredede fortidsminder, som er omfattet af en beskyttelseslinje på 100 meter i henhold til naturbeskyttelseslovens 18, ligger 600 meter nord for lokalplanområdet, der således ikke berøres af beskyttelseslinjerne. Der er registreret en del arkæologiske fund (ikke-fredede fortidsminder) på markerne omkring lokalplanområdet. Det vurderes på denne baggrund, at der generelt vil være risiko for at støde på hidtil ukendte fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejderne. Hvis der påtræffes fortidsminder i forbindelse med jordarbejderne, skal arbejdet indstilles i det omfang det berører fortidsmindet, jf. Museumslovens 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til det nærmeste kulturhistoriske museum (Kalundborg Museum), som vurderer om yderligere undersøgelse skal finde sted. Kalundborg Museum Ved påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder i lokalplanområdet kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde udføres, i henhold til Museumslovens 25 anmode det lokalt ansvarlige museum om at tage stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå inden for en frist på 4 uger komme med en udtalelse, der eventuelt vil blive baseret på en arkæologisk forundersøgelse. Det lokalt ansvarlige museum: Kalundborg Museum, Adelgade 23, 4400 Kalundborg (www.kalmus.dk). Har bygherre eller entreprenør ikke indhentet en sådan udtalelse vil udgifter til standsning af arbejdet (i op til ét år) og til arkæologiske undersøgelser påhvile bygherren. Gældende regler og vejledninger kan findes på Kulturstyrelsens hjemmeside Natura2000 I henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 12 Kalundborg Kommune Side 12 Lokalplan nr. 545

13 Redegørelse arter (BEK nr. 408 af 1. maj 2007), kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelsen af planen kan betyde: At planen skader Natura2000-områder At yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller ødelagt, eller At de plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt. Lokalplanområdet berører ikke internationale naturbeskyttelsesområder, men den nærmeste del af EF- Habitatområde nr. 138, der omfatter Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken, ligger ved Halleby Å ca. 300 meter nord for lokalplanområdet. I anlægsfasen vil der blive taget særlige forholdsregler for at sikre, at der ikke utilsigtet sker påvirkning af åen ved udledning af miljøfremmede stoffer eller opgravet jord. Nærmeste del af EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 100, der omfatter Tissø, Åmose og Hellenslev Mose, ligger ca. 1,2 km øst for lokalplanområdet. Lokalplanområdet vurderes ikke at have væsentlig betydning for de arter, som indgår i fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag, men Sangsvane, Pibesvane, Grågås og Sædgås finder ofte deres føde på land, hvor de foretrækker lavtliggende engområder, og disse fuglearter kan potentielt forekomme i lokalplanområdet. Der har ikke været dyrket sukkerroer på markerne, som hører under Ågård Gods, de seneste 10 år, og ved at fastholde denne tilstand på markerne, hvor møllerne opstilles, vurderes det at være muligt at undgå potentielle konflikter, idet markerne ikke vil være attraktive for rastende gæs og svaner. Rørhøg og Rød glente kan ligeledes fouragere i landbrugsområder. De øvrige arter Havørn, Fiskeørn, Rørdrum, Plettet rørvagtel, Brushane, Dværgterne og Fjordterne - vurderes ikke eller kun sjældent at forekomme i lokalplanområdet, da de er knyttet til områder med vand. Herudover er der ingen internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000-områder) i nærheden af lokalplanområdet. I Miljørapporten og i den sammenfattende redegørelse er der foretaget en vurdering af konsekvenser i forhold til strengt beskyttede dyre- og plantearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Der er registreret flere forskellige arter af flagermus langs levende hegn i og omkring lokalplanområdet. Det drejer sig om Dværgflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Troldflagermus, sandsynligvis Vandflagermus og formodentlig Skimmelflagermus, samt enkelte Pipistrelflagermus og Langøret flagermus. Ingen af de nævnte arter er kategoriseret som særligt sårbare. Haven ved Ågård vest for lokalplanområdet vurderes at udgøre den vigtigste lokalitet for flagermus, og de levende hegn og remiser nærmest møllerne vurderes ikke at rumme væsentligt potentiale som yngle- og rastested for flagermus. Vindmøllerne vurderes derfor ikke at påvirke forekomsten af flagermus eller flagermusenes opholdssteder væsentligt. Vindmøller kan dog generelt udgøre en kollisionsrisiko for jagende flagermus, og for at minimere risikoen for lejlighedsvise tab anbefales det, at beplantninger (remiser og evt. levende hegn) nærmere møllerne end ca. 200 meter nedlægges. Nedlæggelse af 13 Kalundborg Kommune Side 13 Lokalplan nr. 545

14 Redegørelse disse beplantninger vurderes ikke at påvirke områdets økologiske funktionalitet for flagermus. Ved opstilling af de to møller, som i miljørapporten og den sammenfattende redegørelse er beskrevet som hovedforslaget, vil der udelukkende skulle nedlægges remiser, og dette indgår som vilkår i VVM-tilladelsen til projektet. Der stilles endvidere vilkår om tilplantning af nye levende hegn vest for lokalplanområdet, som kan indgå i en sammenhængende ledelinje mellem haven ved Ågård og Halleby Å nord for lokalplanområdet. Herved kan områdets sammenhæng for flagermus forbedres. Odder er tidligere registreret ved Halleby Å og indgår i udpegningsgrundlaget for EF-Habitatområde nr. 135, 137 og 138, men de vurderes ikke at blive forstyrret væsentligt af vindmøller. Hasselmus er ikke registreret i området og vurderes ikke at blive påvirket. Springfrø, Spidssnudet frø, Strandtudse og Stor Vandsalamander kan potentielt forekomme i lokalplanområdet, men vandhullerne og dermed paddernes levesteder berøres ikke. Ved en eventuel midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med støbning af møllefundamenter skal Kalundborg Kommune søges om dispensation såfremt vandstanden i de nærmest beliggende vandhuller kan blive påvirket. Vilkår i en dispensation forventes at omfatte krav om, at anlægsperioden ligger udenfor yngleperioden for padder, der strækker sig fra 1/3 til 1/8. Markfirben kan ligeledes forekomme i området, og da de foretrækker udyrkede arealer med blotlagt jord, kan vejanlæg i forbindelse med møllerne have en positiv indvirkning. Møller og vejanlæg berører udelukkende dyrkede arealer, og ingen beskyttede plantearter vurderes at blive berørt. Åbeskyttelseslinje Skovbyggelinje Halleby Å nord for lokalplanområdet er omfattet af en åbeskyttelseslinje på 150 meter i henhold til naturbeskyttelseslovens 16. Lokalplanområdet berøres ikke af beskyttelseslinjen. Beplantningen langs den nedlagte jernbanelinje øst for lokalplanområdet er omgivet af en skovbyggelinje på 300 meter i henhold til naturbeskyttelseslovens 17. Lokalplanområdet berøres ikke af byggelinjen. 3-områder Indenfor eller tæt på lokalplanområdet er der enkelte små vandhuller, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3, herunder et vandhul umiddelbart nord for den eksisterende markvej, som indgår i adgangsvejen til møllerne. Ved forstærkning og udvidelse af markvejen skal det derfor sikres, at vandhullet ikke påvirkes. De øvrige vandhuller ligger ikke i umiddelbar nærhed af de planlagte mølleplaceringer eller vejanlæg, dog er der registreret et vandhul syd for adgangsvejen i den vestligste del af lokalplanområdet. Herudover er der ikke arealer med øvrige beskyttede naturtyper indenfor eller nær lokalplanområdet. Drikkevandsinteresser Jordforurening Lokalplanområdet er beliggende indenfor et område, hvor der ikke er udpeget drikkevandsinteresser. Der er ingen drikkevandsboringer indenfor eller i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet, og opstillingen af vindmøller vurderes ikke at påvirke drikkevandsinteresser. Der er ikke registreret jordforurening indenfor lokalplanområdet. Jord fra vejarealer skal dog altid anvises af Kalundborg Kommune, og 14 Kalundborg Kommune Side 14 Lokalplan nr. 545

15 Redegørelse såfremt der påtræffes jordforurening, skal håndtering, herunder bortskaffelse, genanvendelse m.v. ske efter gældende lovgivning. Støj Miljøministeriet har i bekendtgørelse nr af 15. december 2011 fastsat, hvor meget vindmøller må støje, og hvordan støjen måles og beregnes. I det åbne land må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s og 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra nabobeboelse (ved nabobeboelse forstås al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse). Ved opholdsarealer i boligområder og ved anden støjfølsom arealanvendelse (dvs. områder, der anvendes eller er udlagt til institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til rekreativ anvendelse) må støjbelastningen fra vindmøller i det mest støjbelastede punkt ikke overstige 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s og 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. Den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller må indendørs i beboelse i det åbne land eller indendørs i områder til støjfølsom arealanvendelse ikke overstige 20 db ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s. Støjbelastningen bestemmes som det ækvivalente, korrigerede, A- vægtede støjniveau i 1½ m's højde, ved vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s målt i 10 m's højde ved en ruhedslængde på 0,05 m. Målings- og beregningsmetode af støj fra vindmøller er nærmere fastlagt i bilaget til Miljøministeriets bekendtgørelse. Inden der kan opstilles vindmøller i et område, skal de forhåndsanmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal indeholde dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde støjgrænserne. I områder, hvor der opstilles flere vindmøller (eksempelvis i vindmølleparker), er det møllernes samlede støjbelastning, der lægges til grund for kommunens vurdering. Beregningerne af støjpåvirkningen, som indgår i miljørapporten og i den sammenfattende redegørelse, viser at de planlagte vindmøller kan overholde grænseværdierne, dog under forudsætning af, at beboelsen ved ejendommen Ågårdsvej 15 nedlægges, og at en eksisterende husstandsmølle ved Slibestenen 11 flyttes af hensyn til det samlede støjbidrag ved den nærmeste nabobeboelse nord for husstandsmøllen. De fastsatte støjgrænser gælder ikke privat beboelse for en mølleejer, og såfremt ejeren af den pågældende nabobeboelse indgår i vindmøllelauget og bliver medejer af de nye møller, vil det dog ikke være nødvendigt at flytte husstandsmøllen. Der vil blive stillet krav om støjmåling, når vindmøllerne er sat i drift. Vindmøllecirkulæret Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (CIR nr af 22. maj 2009) fastlægger blandt andet, at kommunalbestyrelsen i kommuneplanens retningslinjer for arealanvendelsen kan udpege et eller flere områder til opstilling af 15 Kalundborg Kommune Side 15 Lokalplan nr. 545

16 Redegørelse vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter. Ved planlægningen for udbygningen med vindmøller skal der tages omfattende hensyn til muligheden for at udnytte vindressourcer såvel som til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og de jordbrugsmæssige interesser, ligesom forholdet til andre tekniske anlæg i det åbne land skal vurderes. Vindmøllerne må ikke opstilles nærmere nabobeboelse end 4 x møllernes totalhøjde, og ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal der redegøres for anlæggenes påvirkning af landskabet. Projektet vil overholde afstandskravet på 4 x møllernes totalhøjde i forhold til nabobeboelser, idet det forudsættes, at beboelsen ved ejendommen Ågårdsvej 15 nedlægges. I miljørapporten er der redegjort for de nye vindmøllers visuelle påvirkning af landskabet i forhold til de eksisterende og planlagte vindmøller indenfor en afstand af 28 x møllernes totalhøjde. Det fremgår heraf, at de nye møller i enkelte tilfælde visuelt vil blande sig med eksisterende møllegrupper, men generelt vurderes vindmøllerne tydeligt at fremstå som et selvstændigt anlæg i landskabet, der i forvejen også er præget af højspændingsledninger. I vejledningen til cirkulæret (VEJ 9296 af 22. maj 2009) anbefales blandt andet, at det ved planlægning for vindmøller sikres, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid. Dette indgår som et krav i kommuneplanen, hvor det desuden er et krav, at store vindmøller udføres med teknik og software, der gør det muligt at begrænse den reelle skyggetid, hvis det viser sig nødvendigt. Beregningerne af skyggekastet, som indgår i Miljørapporten, viser en mindre overskridelse af grænseværdien i enkelte tilfælde. Ved etablering af skyggestop i forhold til de nabobeboelser, som påvirkes mest, vil de planlagte vindmøller kunne overholde grænseværdien. For at sikre et harmonisk forhold mellem navhøjde og rotordiameter anbefales det i vejledningen til cirkulæret, at der for hvert enkelt projekt for møller på meter foretages en vurdering af forholdet mellem navhøjde og rotordiameter, som normalt vil ligge mellem 1:1,1 og maks. 1:1,35. Forholdet er vurderet i Miljørapporten, hvor det på baggrund af visualiseringerne konkluderes, at vindmøllerne generelt fremtræder harmoniske i det givne landskab. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter vil dog i visse tilfælde kunne forekomme mindre harmonisk, når større dele af tårnet er skjult af beplantning. Vejledningen angiver desuden, at ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange møllens højde fra særlige kulturhistoriske eller geologiske landskabselementer skal redegørelsen for planforslaget så vidt muligt belyse den visuelle påvirkning, herunder indsyn og udsyn for det pågældende landskabselement. Der er redegjort for disse forhold i Miljørapporten. I vejledningen til cirkulæret henvises endvidere til, at placeringen af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på de overordnede og vigtige veje, således at vindmøller ikke placeres nærmere vejen end 4 gange møllens totalhøjde og således, at 16 Kalundborg Kommune Side 16 Lokalplan nr. 545

17 Redegørelse vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb. Afstandskravet er efterfølgende ændret så udgangspunktet er 1 gange møllens totalhøjde. Hvis der foreligger særlige sikkerhedsmæssige forhold, kan afstandskravet dog øges, men det vil ikke overstige 1,7 gange møllehøjden. Den vestligste mølle i lokalplanområdet opstilles ca. 1,5 km fra Gørlev Landevej (Rute 22), og afstandskravet overholdes således med meget stor margin. Gørlev Landevej er statsvej, og Vejdirektoratet er vejmyndighed. Planlovens VVMbestemmelser I følge Planlovens 11g må visse typer af virksomheder og anlæg ikke påbegyndes, før kommunen eller Miljøministeriet har fastsat retningslinjer for virksomhedens eller anlæggets udformning og beliggenhed i en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Retningslinjerne skal være tilvejebragt i kommuneplanen og ledsages af en VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen danner grundlag for udarbejdelsen af kommuneplantillægget, der indeholder retningslinjer for anlægget. VVM-redegørelsen offentliggøres samtidigt med forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan. Der henvises til VVM-redegørelsen, som indgår i den samlede miljørapport, der også omfatter miljøvurdering af planforslagene. Et ikke-teknisk resumé af miljørapporten indgår som bilag til kommuneplantillægget, der er indsat i lokalplanen. Opførelsen af anlægget må ikke påbegyndes før Kommunalbestyrelsen har meddelt VVM-tilladelse til det konkrete projekt. VVM-tilladelsen kan først meddeles når kommuneplanretningslinjerne for anlægget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen. VVM-tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En klage skal være skriftlig og sendes til Kalundborg Kommune, som herefter videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens behandling. VE-loven Vindmøllerne er omfattet af bestemmelserne i Lov om fremme af vedvarende energi (LBK nr af 25. november 2013 med senere ændringer til forskriften). Loven fastlægger, at der inden fire uger før udløbet af høringsfasen for det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, skal afholdes et offentligt møde, hvor der redegøres for mølleopstillingens konsekvenser for de omkringliggende faste ejendomme. Ejere, som vurderer, at opstillingen påfører deres ejendom et værditab, skal anmelde kravet inden 8 uger efter mødets afholdelse. Ejere af beboelsesejendomme, som er beliggende i en afstand af mere end seks gange højden af de planlagte møller, skal indbetale et gebyr på kr. for behandling af kravet. En taksationsmyndighed træffer afgørelse om værditabets størrelse på baggrund af en individuel vurdering, med mindre opstilleren af møllerne og ejere af de pågældende ejendomme indgår aftale om værditabets størrelse. Krav bortfalder, hvis værditabet udgør mindre 17 Kalundborg Kommune Side 17 Lokalplan nr. 545

18 Redegørelse end 1 % af ejendommens værdi, og beløbet kan nedsættes eller bortfalde, hvis ejeren af den faste ejendom har medvirket til tabet. Loven fastlægger også, at inden nettilslutning af møllerne påbegyndes, skal der ved annoncering udbydes mindst 20 % af ejerandelene til personer over 18 år med fast bopæl indenfor en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet for møllerne. Øvrige personer over 18 år med fast bopæl i den kommune, hvor møllerne opstilles, er ligeledes berettigede til at afgive købstilbud men kan kun købe andele efter, at en fortrinsret til køb af op til 50 andele hver er opfyldt af den førstnævnte personkreds. Herudover omfatter loven også en Garantiordning og en Grøn ordning. Garantiordningen garanterer lån til finansiering af lokale vindmøllelavs forundersøgelser, og med Grøn ordning kan kommunerne søge tilskud til landskabelige og rekreative anlægsarbejder samt kulturelle initiativer, som skal fremme accepten af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen. Ved opstilling af 2 vindmøller med en installeret effekt på 3,0 eller 3,3 MW pr. mølle vil der kunne opnås en samlet ramme på mellem kr. og kr. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Tilladelse fra andre myndigheder NaturErhvervstyrelsen Trafikstyrelsen Vejdirektoratet Ophævelse af landbrugspligt på arealer, der planlægges inddraget til ikke-jordbrugsmæssig anvendelse, som ikke udelukker at arealerne igen senere kan anvendes jordbrugsmæssigt, kræver NaturErhvervstyrelsens godkendelse. Jævnfør vejledningen om reglerne i Lov om landbrugsejendomme gælder dette krav, hvis brugs- eller lejeaftaler om opstilling af vindmøller omfatter møller med et grundareal på over 25 m 2, eller hvis aftalen gælder for et længere tidsrum end 30 år. Ophævelse af landbrugspligten i forbindelse med en udstykning af arealer til fundamenter, arbejds- og vendepladser samt eventuelt adgangsvej kræver tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen. Projekter til anlæg med totalhøjde over 100 m skal anmeldes til Trafikstyrelsen før opførelsen påbegyndes, jf. Lov om luftfart, 67a. Vejdirektoratet er vejmyndighed for den statslige hovedlandevej Gørlev Landevej. Den strækning af Gørlev Landevej, som lokalplanområdet forudsættes at få adgang til via den private fællesvej Ågårdsvej, reguleres af vejlovens bestemmelser om adgangsbegrænsning, jf. servitut tinglyst den 23. september 1969 med Vejdirektoratet som påtaleberettiget. I medfør af adgangsbegrænsningen af landevejsstrækningen forudsætter en ændret anvendelse af den eksisterende overkørsel til landevejen, der er registreret til brug for Landbrugsejendom, en dispensation i henhold til vejlovens 80, jf. 72. Ændret anvendelse af eksisterende overkørsel til offentlig vej i forbindelse med opstilling af vindmøller kræver ligeledes tilladelse fra vejmyndigheden, såfremt der sker udstykning af vindmøllerne i en eller flere selvstændige 18 Kalundborg Kommune Side 18 Lokalplan nr. 545

19 Redegørelse parceller (ejendomme) jf. Lov om offentlige veje, 71, stk.3. Ledningsejere Ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Miljøvurdering Lovkrav Miljørapport Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3. juli 2013) er kommunen forpligtet til at gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor foretaget en miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan. Reglerne for miljøvurdering er i høj grad sammenfaldende med de krav, som stilles til en VVM-redegørelse. Der er udarbejdet en samlet Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering af kommuneplantillægget og lokalplanen, som er offentliggjort sammen med planforslagene. Miljørapporten indeholder et forslag til overvågningsprogram. Et ikke-teknisk resumé af miljørapporten indgår som bilag til kommuneplantillægget, der er indsat i lokalplanen. I forbindelse med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplan og kommuneplantillæg er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, samt for hvorfor de vedtagne planer er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet. 19 Kalundborg Kommune Side 19 Lokalplan nr. 545

20 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser I henhold til Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens bestemmelser er bindende og indberettes på PlansystemDK. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at området kan anvendes til opstilling af vindmøller 1.2 at områdets anvendelse til vindmølledrift ikke giver anledning til miljøkonflikter i forhold til nabobeboelser i det omkringliggende landskab 1.3 at vindmølleanlægget indpasses i landskabet ved en ensartet og harmonisk udformning og placering af vindmøllerne, så de fremtræder som et samlet og klart afgrænset teknisk anlæg 1.4 at områdets vindenergi udnyttes bedst muligt 1.5 at der fastsættes bestemmelser, som erstatter de ellers nødvendige landzonetilladelser 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter del af matr.nr. 1a, Ågård Hgd., Gørlev og del af matr.nr. 1, Bakkendrup By, Bakkendrup, samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Området ligger i landzone og forbliver i landzone. 2.3 I henhold til Planlovens 15, stk. 4 har denne lokalplan bonusvirkning, dvs. at den erstatter tilladelser, der efter Planlovens 35, stk.1 (landzonetilladelse) er nødvendige for lokalplanens realisering. Bonusvirkningen omfatter udstykning, ændret anvendelse, byggeri og anlægsarbejder, som angivet i nærværende lokalplan. Det er en betingelse, at vindmøllerne med tilhørende tekniske installationer, herunder fundamenter 1 meter under terræn, fjernes for ejerens regning senest 1 år efter, at el-produktionen på møllerne er ophørt. Arealerne skal retableres til landbrugsmæssig drift. 3 Områdets anvendelse 3.1 Områdets anvendelse fastlægges til opstilling af vindmøller med tilhørende anlæg, som er nødvendige for vindmølledriften. 20 Kalundborg Kommune Side 20 Lokalplan nr. 545

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 For vindmøller nord for Ørslev Forslaget er fremlagt fra den er offentliggjort fra d. 15. december 2010 til og med d. 9.

Læs mere

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV 1 : 25.000 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5019 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5019 Lokalplan for et område til en vindmølle beliggende på Gersdorffslund

Læs mere

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen.

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 8. september 2010 Sagsnummer 2009100801A

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer.

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan nr.l.z.6 - vindmøllegruppe Viborggård. REDEGØRELSE INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet med henblik på udnyttelse af det i tillæg nr.1 til Suså Kommunes Kommuneplan udlagde vindmølleområde

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst.

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Lokalplan nr. 116 er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. Lokalplan nr.

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Lokalplan nr For vindmøller ved Lerchenborg. Tillæg nr. 5 til Kalundborg Kommuneplan

PLAN, BYG OG MILJØ. Lokalplan nr For vindmøller ved Lerchenborg. Tillæg nr. 5 til Kalundborg Kommuneplan PLAN, BYG OG MILJØ Lokalplan nr. 538 For vindmøller ved Lerchenborg Tillæg nr. 5 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forsidebilledet viser to af vindmøllerne set fra Østrupvej med Asnæsværket i baggrunden.

Læs mere

Vindmølleområde ved Gilbjergvej

Vindmølleområde ved Gilbjergvej Vindmølleområde ved Gilbjergvej Kommuneplantillæg nr. 7 Forslag Maj 2011 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens område.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 7 Planloven 7 Vindmøllecirkulæret 8 VE-loven 8 Kommuneplan 9 Zonestatus

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100)

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100) Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 3. maj 2010 Sagsnummer 2009100648A Lokalplan

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Vindmølleområde mellem Roager og Høm

Vindmølleområde mellem Roager og Høm Forslag til lokalplan nr. 37-030-0001 Roager Landområde Vindmølleområde mellem Roager og Høm Forslag af 7. juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Vindmøller ved Ågård Gods

Vindmøller ved Ågård Gods Vindmøller ved Ågård Gods Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (August 2013) PLAN, BYG OG MILJØ Vindmøller ved Ågård Gods Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering August 2013 Vesthimmerlands

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

LOKALPLAN 35-004 FORSLAG FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED THORSMINDE. Linå, Hårup og Laven

LOKALPLAN 35-004 FORSLAG FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED THORSMINDE. Linå, Hårup og Laven LOKALPLAN 35-004 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED THORSMINDE Linå, Hårup og Laven FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 9. september til den 5. november Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 80, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013

Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Lokalplan 1200-36 Vindmøller ved Turebylille Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Turebylille Turebyholmvej Sydmotorvejen Vordingborgvej Vindmøller ved Turebylille Offentlig

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Ågårdsvej 17, 4281 Gørlev som følge af opstilling af vindmøller ved Aagaard i henhold til lokalplan nr. 545 for Kalundborg Kommune 8.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tystrupvej 29, 4480 Store Fuglede, som følge af opstilling af vindmøller ved Aagaard i henhold til lokalplan nr. 545 for Kalundborg Kommune

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere