TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Lokalplan nr. 545 For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan

2 Forsidebilledet viser forslag med to vindmøller set fra Bakkendrupvej øst for lokalplanområdet.

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 545 For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev Om lokalplaner 4 Redegørelse 6 Lokalplanens baggrund 6 Lokalplanens indhold og formål 9 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning 11 Tilladelse fra andre myndigheder 18 Miljøvurdering 19 Lokalplanens bestemmelser 20 1 Lokalplanens formål 20 2 Lokalplanens område og zonestatus 20 3 Områdets anvendelse 20 4 Udstykning 21 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 21 6 Bebyggelsens omfang og placering 21 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 22 8 Ubebyggede arealer, beplantning og hegning 23 9 Tekniske anlæg Aflysning af lokalplan og andre servitutter Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Grundejerforening Retsvirkninger 24 Vedtagelsespåtegning 25 Lokalplanens bilag Kortbilag 1 Matrikelkort Kortbilag 2 Administrationskort Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan Bilag A: Afgrænsning af rammeområde Bilag B: Møller og støjkonsekvenszone Bilag C: Ikke-teknisk resumé af miljørapport 3 Kalundborg Kommune Side 3 Lokalplan nr. 545

4 Om lokalplaner Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, en lokalt afgrænset område og i nogle tilfælde blot en enkelt ejendom. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt slet ikke må bebygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Det kan eksempelvis dreje sig om udført kloakering, tilslutning til fællesanlæg eller etablering af fælles opholds- og parkeringsarealer. Eksisterende lovlig anvendelse Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men hvis en ejer, lejer eller bruger af en ejendom ønsker at ændre de eksisterende forhold må dette ikke ske i strid med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne. Af samme grund kan man ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning gennemføres. Lokalplanpligt Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre større sammenhæng og offentlighedens kendskab til den kommunale planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone sker også ved en lokalplan. Derudover kan Kommunalbestyrelsen skønne, at der er behov for at udarbejde en lokalplan for et givent område, fx for at løse nogle konkrete problemer. Forholdet til anden planlægning En lokalplan må ikke være i strid med kommune- og anden overordnet planlægning. Hvis en lokalplan ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen. Dette kan ske ved at udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillæg er også omfattet af en lovbestemt procedure. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Dispensation En lokalplan i byzone kan kun ændres ved, at der udarbejdes en ny lokalplan. Man har dog mulighed for at søge en dispensation fra lokalplanens bestemmelser. En dispensation forudsætter, at der er tale om mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, og at det ansøgte ikke strider mod hovedprincipperne i planen. 4 Kalundborg Kommune Side 4 Lokalplan nr. 545

5 Om lokalplaner Borgernes deltagelse Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, der sikrer kommunens borgere indsigt og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen. PlansystemDK Når kommunen har vedtaget en lokalplan, bliver den indberettet på PlansystemDK. PlansystemDK er et digitalt system og register, der dels indeholder oplysninger om gældende planer, der er tilvejebragt efter reglerne i planloven, dels stiller planerne til rådighed på internettet. Lokalplanens opbygning En lokalplan består oftest af tre dele: En redegørelse, en række bestemmelser og et sæt kortbilag og eventuelt andre bilag. Redegørelsen indeholder: En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold En beskrivelse af lokalplanens forhold til anden planlægning for området, relevant lovgivning samt miljøforhold, forsyning m.v. Hensigten er at beskrive forhold, der har indflydelse på udformningen af de efterfølgende bestemmelser. Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad der er bindende for de ejendomme, planen gælder for og dermed, hvad der bliver tinglyst på de enkelte ejendomme. Det gælder lokalplanens formål, lokalplanens område, hvad ejendommene må anvendes til, bebyggelsesregulerende bestemmelser osv. samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanens kortbilag understøtter og præciserer lokalplanens bestemmelser og findes bagest i lokalplanen. Lovgrundlag Proceduren for at vedtage en Lokalplan fremgår af lov om planlægning (LBK nr. 587 af 27. maj 2013 med eventuelle senere ændringer til forskriften). 5 Kalundborg Kommune Side 5 Lokalplan nr. 545

6 Redegørelse Redegørelse Lokalplanens baggrund Lokalplanområdet og dets omgivelser. Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme vedvarende energi og ser derfor positivt på opførelsen af vindmøller, så længe mølleprojekterne kan gennemføres under tilstrækkeligt hensyn til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og de jordbrugsmæssige interesser. I kommuneplanen er der udlagt vindmølleområder til opstilling af store vindmøller, herunder et område nord for Gørlev ved Ågård Gods, hvor kommuneplanens rammer giver mulighed for opstilling af tre vindmøller med en totalhøjde på 130 meter eller seks vindmøller med en totalhøjde på 118 meter. Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af to vindmøller med en totalhøjde på 142 meter, hvorved områdets vindpotentiale udnyttes mere optimalt. Alternativt er der ansøgt om opstilling af tre vindmøller med en totalhøjde på 125 meter, hvilket principielt er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Af hensyn til overholdelse af afstandskrav til nabobeboelser forudsættes beboelsen ved Ågårdsvej 15 nedlagt. 6 Kalundborg Kommune Side 6 Lokalplan nr. 545

7 Redegørelse De to nye vindmøller, som hver især har en installeret effekt på 3,0 eller 3,3 MW, vil årligt kunne forsyne ca enfamilieshuse med elektricitet, og herved spares miljøet hvert år for udledning af blandt andet ca ton CO 2, når man sammenligner med traditionelt produceret el. Lokalplanen har til formål at muliggøre den ønskede opstilling af to vindmøller, og lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg, som tilpasser den fysiske afgrænsning af mølleområdet ved Ågård Gods nord for Gørlev til det konkrete projekt. Med kommuneplantillægget ændres kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser for området, så der gives mulighed for at opstille to vindmøller med en totalhøjde på op til 142 meter. Samtidig udvides intervallet for harmoniforhold mellem navhøjde og rotordiameter, der i kommuneplanen er angivet til at skulle være mellem 1:1 og 1:1,3, idet der vil være et forhold på mellem 1:1,3 og 1:1,35 for de ansøgte møller Hermed vil lokalplanen være i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er på ca. 9,2 ha og omfatter del af matr.nr. 1a, Ågård Hgd., Gørlev og del af matr.nr. 1, Bakkendrup By, Bakkendrup. Området, der er beliggende i et overvejende åbent og svagt bakket landskab, består af intensivt dyrkede landbrugsarealer. Lokalplanområdet ligger indenfor et område, der er klassificeret som jordbrugsområde og omfatter særligt værdifulde landbrugsområder. Ejendommene indenfor lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt, hvilket imidlertid ikke er til hinder for, at arealer kan tages i anvendelse til opstilling af vindmøller. I den østlige del af lokalplanområdet er der flere diger, som er beskyttede i henhold til museumslovens 29a. Digerne berøres ikke af den planlagte opstilling af vindmøller med tilhørende vejanlæg. Indenfor og i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet er der enkelte mindre vandhuller, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. De beskyttede vandhuller berøres ikke, og herudover er der ikke registreret beskyttet natur indenfor eller i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. I den vestlige del af lokalplanområdet passerer adgangsvejen til vindmøllerne tæt forbi en driftsbygning ved Ågård Gods, dog uden at denne berøres, og herudover er der ingen eksisterende bebyggelse eller tekniske anlæg indenfor eller i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Lokalplanområdets omgivelser Vest for lokalplanområdet ligger Gørlev Landevej (Rute 22), hvorfra der vil være adgang til lokalplanområdet via den eksisterende adgangsvej til Ågård Gods. Mod syd ligger Ågårdsvej med spredt bebyggelse, og omkring 1,3 km mod syd ligger Gørlev. Mellem Ågårdsvej og Gørlev er der udpeget et skovrejsningsområde. Mod nord ligger Halleby Å, der er omgivet af lavbundsarealer og udpeget som potentielt vådområde. Arealer langs åen er desuden udpeget som beskyttelsesområde og indgår i EF-habitatområde nr. 138 og i Naturpark Åmosen. Der er endvidere fastlagt en åbeskyttelseslinje på 7 Kalundborg Kommune Side 7 Lokalplan nr. 545

8 Redegørelse 150 m langs åen. Ingen dele af lokalplanområdet berøres af de nævnte udpegninger i forbindelse med Halleby Å. Nord for åen ligger Tystrupvej og den mindre bebyggelse Tystrup. Nordøst for lokalplanområdet er der et tracé med 50 kv højspændingsledninger, og mod øst ligger den nedlagte jernbanelinje mellem Gørlev og Værslev, der er udpeget som regional rekreativ vandresti. Der er fastlagt en skovbyggelinje på 300 meter i henhold til naturbeskyttelseslovens 17 omkring beplantningen langs vandrestien.lokalplanområdet berøres ikke af byggelinjen. Området øst for vandrestien er i kommuneplanen udpeget som besøgsområde, og vandrestien afgrænser desuden kirkeomgivelserne, der i kommuneplanen er udpeget omkring Bakkendrup Kirke, som ligger i landsbyen Bakkendrup omkring 900 meter øst for lokalplanområdet. Nord for den mindre bebyggelse Tystrup står en eksisterende husstandsmølle. Mod syd ved Slibestenen nord for Gørlev står der ligeledes en husstandsmølle, og der er givet landzonetilladelse til opstilling af endnu en husstandsmølle. Alle tre husstandsmøller er placeret knap 900 meter fra lokalplanområdet. På lidt større afstand er der yderligere to husstandsmøller i området nordøst for Gørlev. Herudover er de nærmeste større vindmøller en mølle på 225 kw ca. 2 km mod nordvest, to møller på 750 kw ca. 2,2 mod sydøst, en mølle på 99 kw ca. 4 km mod sydøst og tre møller på 750 kw ca. 3,9 km mod syd. Der er ikke registreret fredede fortidsminder i nærheden af lokalplanområdet. Ved opstilling af to vindmøller vil der være ca. 600 meter til den nærmeste gravhøj nord for området, som er omfattet af en beskyttelseslinje på 100 meter i henhold til naturbeskyttelseslovens 18. Herudover er der dog registreret en del arkæologiske fund på markerne omkring lokalplanområdet. 8 Kalundborg Kommune Side 8 Lokalplan nr. 545

9 Redegørelse Lokalplanens indhold og formål Lokalplanen indeholder bestemmelser, der fastlægger områdets anvendelse til opstilling af vindmøller. Der fastlægges bestemmelser for placering og udformning af vindmøllerne med tilhørende anlæg, herunder teknik-/kabelskabe og adgangsveje. Formålet med lokalplanens bestemmelser er at sikre, at vindmøllerne og de tilhørende anlæg placeres og udformes på en måde, som tilgodeser en effektiv udnyttelse af vindressourcerne i området såvel som hensyn til den miljømæssige påvirkning af omgivelserne, herunder støj og skyggekast i forhold til nabobeboelser, landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier og landbrugsmæssige interesser. Zoneforhold Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og forbliver i landzone efter lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanen har efter planloven bonusvirkning, hvilket betyder at den erstatter landzonetilladelser, der, efter planlovens 35, stk. 1, er nødvendige for at lokalplanen kan gennemføres. Bonusvirkningen omfatter udstykning, ændret anvendelse, byggeri og anlægsarbejder, som er beskrevet i denne lokalplan. Det er et krav, at vindmøllerne fjernes for ejerens regning ved ophør af el-produktionen, og at arealerne retableres til landbrugsdrift. Hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med efterfølgende sagsbehandling ønsker at dispensere fra lokalplanens bestemmelser, kræver det en landzonetilladelse. Områdets anvendelse Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til opstilling af vindmøller med tilhørende anlæg, som er nødvendige for driften. Øvrige arealer vil fortsat kunne anvendes til landbrugsdrift. Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Lokalplanen giver mulighed for, at hver vindmølle kan udstykkes i en selvstændig parcel. Ved udstykning skal der sikres vejadgang til de nye parceller. Det vil være et krav, at vindmølleparcellen og tilhørende adgangsvej sammenlægges med tilgrænsende bestående landbrugsejendom ved ophør af mølledriften. Vejadgang til vindmøllerne skal ske fra Gørlev Landevej via den eksisterende adgangsvej til Ågård Gods samt eksisterende markveje i lokalplanområdet, som forstærkes og udvides i nødvendigt omfang, og nyanlagte veje. Vejene kan have en bredde på op til 5 meter, og ved hver vindmølle kan der anlægges en permanent arbejds- og vendeplads med et areal på op til m 2. Adgangsveje samt arbejds- og vendepladser skal have en kørefast belægning af grus. Færdsel til fods eller på cykel ad veje og stier i lokalplanområdet kan ske i henhold til Naturbeskyttelseslovens 26. Adgang sker på eget ansvar. I kommuneplanen indgår et forslag om en lokal rekreativ sti fra Gørlev Landevej via adgangsvejen til Ågård Gods og videre mod syd ad en eksisterende vej til Ågårdsvej. Der ses ikke at være konflikt mellem mølleanlægget og den planlagte rekreative sti. 9 Kalundborg Kommune Side 9 Lokalplan nr. 545

10 Redegørelse Bebyggelsens omfang og placering Lokalplanen giver mulighed for opstilling af to vindmøller, som skal have en navhøjde på meter og en rotordiameter på 112 eller 113 meter svarende til en totalhøjde på meter. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter vil være på mellem 1:1,3 og 1:1,35. Kommuneplanens generelle retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen angiver et interval på mellem 1:1 og 1:1,3. For at give mulighed for opstilling af de to møller med en totalhøjde på op til 142 meter og for at give bygherren mulighed for at vælge mellem forskellige mølletyper med en rotordiameter på enten 112 eller 113 meter, ændres retningslinjen i kommuneplantillægget for mølleområdet. For at kunne tilnærme sig et harmoniforhold på 1:1,3, giver lokalplanen desuden mulighed for, at hæve møllernes sokkel med op til 3 meter over terræn under forudsætning af, at den samlede totalhøjde ikke overstiger 142 meter. Møllerne skal placeres med en indbyrdes afstand på ca. 497 meter, hvilket svarer til ca. 4,4 gange møllernes rotordiameter. Transformere skal indbygges i vindmøllerne, men der kan opføres op til to fælles teknik-/kabelskabe i forbindelse med nettilslutningen af møllerne. Teknik-/kabelskabene kan have et grundareal på op til 30 m 2 og en højde på op til 3,5 meter. De skal så vidt muligt placeres i umiddelbar nærhed af møllerne. Bebyggelsens ydre fremtræden Lokalplanen fastsætter, at vindmøllerne i området skal have samme størrelse og udseende. Møllerne skal have lukkede, koniske rørtårne. Rotorerne skal have tre vinger, og omdrejningsretning og hastighed skal være ensartet. For at begrænse risikoen for generende reflekser fastsættes bestemmelse om, at vingerne ikke må ikke have et glanstal på over 30, og af hensyn til lufttrafikkens sikkerhed fastsættes bestemmelse om, at møllerne skal fremstå i en lys grå farve, som ikke må være mørkere end RAL Ligeledes af hensyn til lufttrafikken skal hver mølle afmærkes med to lavintensive, faste røde lys på candela. Lysafmærkningen skal placeres øverst på nacellen (generatorhuset), og den skal være synlige 360 grader i et vandret plan. Anden permanent belysning af møllerne og tilhørende anlæg er ikke tilladt, og der må ikke opsættes reklamer eller skilte i området, herunder logo på møllerne. Teknik- og kabelskabe skal fremstå i en mørk farve, så de bedst muligt falder ind i omgivelserne. Ubebyggede arealer, Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at terrænreguleringer skal beplantning og udføres med bløde overgange, så terrænet omkring vindmøllerne hegning fremstår som en naturlig del af landskabet. Oplag må ikke finde sted i lokalplanområdet. Tekniske anlæg Lokalplanen fastsætter, at nye ledningsanlæg skal fremføres som jordkabler, og eksisterende ledninger skal respekteres eller omlægges efter aftale med ledningsejer. Nordøst for lokalplanområdet i er der et tracé af master med højspændingsledninger. De to vindmøller placeres i en afstand af mere end én gange møllernes totalhøjde fra det tinglyste deklarationsareal. Herudover er der blandt andet tinglyst et elkabel, et telefonkabel, en vandledning og en slamledning indenfor lokalplanområdet. 10 Kalundborg Kommune Side 10 Lokalplan nr. 545

11 Redegørelse Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Kommuneplanen Det fremgår af afsnittet om vindmøller i Kalundborg Kommuneplan , at det er kommunalbestyrelsens mål at: produktionen og forbruget af vedvarende energi er fremmet medvirke til en udskiftning af ældre vindmøller med nye og mere effektive vindmøller prioritere indkøb af grøn el kommunen om muligt indgår aktivt i ejerskab af møller, og at evt. overskud skal bruges til vedvarende energiinitiativer VE-lovens grønne pulje så vidt muligt kommer lokalsamfundene til gode I kommuneplanen er der udpeget i alt 7 vindmølleområder, hvor der kan opstilles store vindmøller. Vindmølleområdet ved Ågård Gods vest for Bakkendrup og nord for Gørlev betegnes område 4, hvor der gives mulighed for opstilling af tre møller med en totalhøjde på 130 meter eller seks møller med en totalhøjde på 118 meter. Forud for udarbejdelsen af lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg og VVM-redegørelse har der været afholdt en forudgående høring i perioden 28. december 2011 til 25. januar 2012, hvor der har været offentliggjort et debatoplæg med det ansøgte projektforslag med to møller med en totalhøjde på 142 meter og et alternativ med tre vindmøller med en totalhøjde på 125 meter, som placeres indenfor det udpegede vindmølleområde. Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde G4.T01. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser, idet disse ikke giver mulighed for opstilling af kun to vindmøller med en totalhøjde på op til 142 meter, og desuden fastsætter, at forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1 og 1:1,3. Herudover er lokalplanen i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for vindmølleplanlægningen og de specifikke rammebestemmelser. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen, og kommuneplantillæg nr. 19 offentliggøres samtidig med lokalplanen. I kommuneplantillægget tilpasses rammeområdets afgrænsning i overensstemmelse med den planlagte placering af vindmøllerne med tilhørende adgangsvej, og der fastlægges en konsekvenszone på 5 x totalhøjden omkring de planlagte vindmølleplaceringer. Inden for konsekvenszonen må der ikke i lokalplanlægningen udlægges arealer til støjfølsom anvendelse med mindre det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er uacceptable miljømæssige gener forbundet hermed. Formålet hermed er at sikre at støjfølsomme områder lokaliseres, så de ikke udsættes for uacceptable støjbelastninger fra eksisterende og planlagte vindmølleområder. Med kommuneplantillægget fastsættes antallet af vindmøller til to, og den maksimale højde fastsættes til 142 meter. Endvidere gives der mulighed for, at forholdet mellem navhøjde og rotordiameter kan 11 Kalundborg Kommune Side 11 Lokalplan nr. 545

12 Redegørelse være mellem 1:1 og 1:1,35. Udvidelsen af intervallet sker for at give bygherren mulighed for at vælge mellem forskellige mølletyper. Særligt værdifulde landbrugsområder Sten- og jorddiger Fortidsminder Lokalplanområdet er beliggende indenfor et område, der er klassificeret som jordbrugsområde og primært omfatter særligt værdifulde landbrugsområder. Disse områder skal fortrinsvis anvendes til jordbrugsdrift, da de har en høj dyrkningsværdi. Etablering af vindmølleanlæg i området kan forenes med den landbrugsmæssige anvendelse. I den østlige del af lokalplanområdet er der diger, som er beskyttede i henhold til museumslovens 29a. Adgangsvejen til den østlige del af lokalplanområdet føres gennem en eksisterende passage i et nordsydgående dige, og ved opstilling af de to vindmøller placeres en del af adgangsvejen til den østligste mølle langs et beskyttet dige i østvestlig retning. Opstillingen af vindmøllerne og etableringen af adgangsvejen vurderes ikke at berøre digerne, men ved eventuelt behov for midlertidige indgreb i anlægsfasen, skal Kalundborg Kommune søges om dispensation. Der er ingen fortidsminder indenfor lokalplanområdet, som er beskyttede i henhold til Museumslovens 29 e. De nærmeste fredede fortidsminder, som er omfattet af en beskyttelseslinje på 100 meter i henhold til naturbeskyttelseslovens 18, ligger 600 meter nord for lokalplanområdet, der således ikke berøres af beskyttelseslinjerne. Der er registreret en del arkæologiske fund (ikke-fredede fortidsminder) på markerne omkring lokalplanområdet. Det vurderes på denne baggrund, at der generelt vil være risiko for at støde på hidtil ukendte fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejderne. Hvis der påtræffes fortidsminder i forbindelse med jordarbejderne, skal arbejdet indstilles i det omfang det berører fortidsmindet, jf. Museumslovens 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til det nærmeste kulturhistoriske museum (Kalundborg Museum), som vurderer om yderligere undersøgelse skal finde sted. Kalundborg Museum Ved påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder i lokalplanområdet kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde udføres, i henhold til Museumslovens 25 anmode det lokalt ansvarlige museum om at tage stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå inden for en frist på 4 uger komme med en udtalelse, der eventuelt vil blive baseret på en arkæologisk forundersøgelse. Det lokalt ansvarlige museum: Kalundborg Museum, Adelgade 23, 4400 Kalundborg (www.kalmus.dk). Har bygherre eller entreprenør ikke indhentet en sådan udtalelse vil udgifter til standsning af arbejdet (i op til ét år) og til arkæologiske undersøgelser påhvile bygherren. Gældende regler og vejledninger kan findes på Kulturstyrelsens hjemmeside Natura2000 I henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 12 Kalundborg Kommune Side 12 Lokalplan nr. 545

13 Redegørelse arter (BEK nr. 408 af 1. maj 2007), kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelsen af planen kan betyde: At planen skader Natura2000-områder At yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller ødelagt, eller At de plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt. Lokalplanområdet berører ikke internationale naturbeskyttelsesområder, men den nærmeste del af EF- Habitatområde nr. 138, der omfatter Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken, ligger ved Halleby Å ca. 300 meter nord for lokalplanområdet. I anlægsfasen vil der blive taget særlige forholdsregler for at sikre, at der ikke utilsigtet sker påvirkning af åen ved udledning af miljøfremmede stoffer eller opgravet jord. Nærmeste del af EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 100, der omfatter Tissø, Åmose og Hellenslev Mose, ligger ca. 1,2 km øst for lokalplanområdet. Lokalplanområdet vurderes ikke at have væsentlig betydning for de arter, som indgår i fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag, men Sangsvane, Pibesvane, Grågås og Sædgås finder ofte deres føde på land, hvor de foretrækker lavtliggende engområder, og disse fuglearter kan potentielt forekomme i lokalplanområdet. Der har ikke været dyrket sukkerroer på markerne, som hører under Ågård Gods, de seneste 10 år, og ved at fastholde denne tilstand på markerne, hvor møllerne opstilles, vurderes det at være muligt at undgå potentielle konflikter, idet markerne ikke vil være attraktive for rastende gæs og svaner. Rørhøg og Rød glente kan ligeledes fouragere i landbrugsområder. De øvrige arter Havørn, Fiskeørn, Rørdrum, Plettet rørvagtel, Brushane, Dværgterne og Fjordterne - vurderes ikke eller kun sjældent at forekomme i lokalplanområdet, da de er knyttet til områder med vand. Herudover er der ingen internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000-områder) i nærheden af lokalplanområdet. I Miljørapporten og i den sammenfattende redegørelse er der foretaget en vurdering af konsekvenser i forhold til strengt beskyttede dyre- og plantearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Der er registreret flere forskellige arter af flagermus langs levende hegn i og omkring lokalplanområdet. Det drejer sig om Dværgflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Troldflagermus, sandsynligvis Vandflagermus og formodentlig Skimmelflagermus, samt enkelte Pipistrelflagermus og Langøret flagermus. Ingen af de nævnte arter er kategoriseret som særligt sårbare. Haven ved Ågård vest for lokalplanområdet vurderes at udgøre den vigtigste lokalitet for flagermus, og de levende hegn og remiser nærmest møllerne vurderes ikke at rumme væsentligt potentiale som yngle- og rastested for flagermus. Vindmøllerne vurderes derfor ikke at påvirke forekomsten af flagermus eller flagermusenes opholdssteder væsentligt. Vindmøller kan dog generelt udgøre en kollisionsrisiko for jagende flagermus, og for at minimere risikoen for lejlighedsvise tab anbefales det, at beplantninger (remiser og evt. levende hegn) nærmere møllerne end ca. 200 meter nedlægges. Nedlæggelse af 13 Kalundborg Kommune Side 13 Lokalplan nr. 545

14 Redegørelse disse beplantninger vurderes ikke at påvirke områdets økologiske funktionalitet for flagermus. Ved opstilling af de to møller, som i miljørapporten og den sammenfattende redegørelse er beskrevet som hovedforslaget, vil der udelukkende skulle nedlægges remiser, og dette indgår som vilkår i VVM-tilladelsen til projektet. Der stilles endvidere vilkår om tilplantning af nye levende hegn vest for lokalplanområdet, som kan indgå i en sammenhængende ledelinje mellem haven ved Ågård og Halleby Å nord for lokalplanområdet. Herved kan områdets sammenhæng for flagermus forbedres. Odder er tidligere registreret ved Halleby Å og indgår i udpegningsgrundlaget for EF-Habitatområde nr. 135, 137 og 138, men de vurderes ikke at blive forstyrret væsentligt af vindmøller. Hasselmus er ikke registreret i området og vurderes ikke at blive påvirket. Springfrø, Spidssnudet frø, Strandtudse og Stor Vandsalamander kan potentielt forekomme i lokalplanområdet, men vandhullerne og dermed paddernes levesteder berøres ikke. Ved en eventuel midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med støbning af møllefundamenter skal Kalundborg Kommune søges om dispensation såfremt vandstanden i de nærmest beliggende vandhuller kan blive påvirket. Vilkår i en dispensation forventes at omfatte krav om, at anlægsperioden ligger udenfor yngleperioden for padder, der strækker sig fra 1/3 til 1/8. Markfirben kan ligeledes forekomme i området, og da de foretrækker udyrkede arealer med blotlagt jord, kan vejanlæg i forbindelse med møllerne have en positiv indvirkning. Møller og vejanlæg berører udelukkende dyrkede arealer, og ingen beskyttede plantearter vurderes at blive berørt. Åbeskyttelseslinje Skovbyggelinje Halleby Å nord for lokalplanområdet er omfattet af en åbeskyttelseslinje på 150 meter i henhold til naturbeskyttelseslovens 16. Lokalplanområdet berøres ikke af beskyttelseslinjen. Beplantningen langs den nedlagte jernbanelinje øst for lokalplanområdet er omgivet af en skovbyggelinje på 300 meter i henhold til naturbeskyttelseslovens 17. Lokalplanområdet berøres ikke af byggelinjen. 3-områder Indenfor eller tæt på lokalplanområdet er der enkelte små vandhuller, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3, herunder et vandhul umiddelbart nord for den eksisterende markvej, som indgår i adgangsvejen til møllerne. Ved forstærkning og udvidelse af markvejen skal det derfor sikres, at vandhullet ikke påvirkes. De øvrige vandhuller ligger ikke i umiddelbar nærhed af de planlagte mølleplaceringer eller vejanlæg, dog er der registreret et vandhul syd for adgangsvejen i den vestligste del af lokalplanområdet. Herudover er der ikke arealer med øvrige beskyttede naturtyper indenfor eller nær lokalplanområdet. Drikkevandsinteresser Jordforurening Lokalplanområdet er beliggende indenfor et område, hvor der ikke er udpeget drikkevandsinteresser. Der er ingen drikkevandsboringer indenfor eller i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet, og opstillingen af vindmøller vurderes ikke at påvirke drikkevandsinteresser. Der er ikke registreret jordforurening indenfor lokalplanområdet. Jord fra vejarealer skal dog altid anvises af Kalundborg Kommune, og 14 Kalundborg Kommune Side 14 Lokalplan nr. 545

15 Redegørelse såfremt der påtræffes jordforurening, skal håndtering, herunder bortskaffelse, genanvendelse m.v. ske efter gældende lovgivning. Støj Miljøministeriet har i bekendtgørelse nr af 15. december 2011 fastsat, hvor meget vindmøller må støje, og hvordan støjen måles og beregnes. I det åbne land må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s og 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra nabobeboelse (ved nabobeboelse forstås al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse). Ved opholdsarealer i boligområder og ved anden støjfølsom arealanvendelse (dvs. områder, der anvendes eller er udlagt til institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til rekreativ anvendelse) må støjbelastningen fra vindmøller i det mest støjbelastede punkt ikke overstige 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s og 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. Den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller må indendørs i beboelse i det åbne land eller indendørs i områder til støjfølsom arealanvendelse ikke overstige 20 db ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s. Støjbelastningen bestemmes som det ækvivalente, korrigerede, A- vægtede støjniveau i 1½ m's højde, ved vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s målt i 10 m's højde ved en ruhedslængde på 0,05 m. Målings- og beregningsmetode af støj fra vindmøller er nærmere fastlagt i bilaget til Miljøministeriets bekendtgørelse. Inden der kan opstilles vindmøller i et område, skal de forhåndsanmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal indeholde dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde støjgrænserne. I områder, hvor der opstilles flere vindmøller (eksempelvis i vindmølleparker), er det møllernes samlede støjbelastning, der lægges til grund for kommunens vurdering. Beregningerne af støjpåvirkningen, som indgår i miljørapporten og i den sammenfattende redegørelse, viser at de planlagte vindmøller kan overholde grænseværdierne, dog under forudsætning af, at beboelsen ved ejendommen Ågårdsvej 15 nedlægges, og at en eksisterende husstandsmølle ved Slibestenen 11 flyttes af hensyn til det samlede støjbidrag ved den nærmeste nabobeboelse nord for husstandsmøllen. De fastsatte støjgrænser gælder ikke privat beboelse for en mølleejer, og såfremt ejeren af den pågældende nabobeboelse indgår i vindmøllelauget og bliver medejer af de nye møller, vil det dog ikke være nødvendigt at flytte husstandsmøllen. Der vil blive stillet krav om støjmåling, når vindmøllerne er sat i drift. Vindmøllecirkulæret Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (CIR nr af 22. maj 2009) fastlægger blandt andet, at kommunalbestyrelsen i kommuneplanens retningslinjer for arealanvendelsen kan udpege et eller flere områder til opstilling af 15 Kalundborg Kommune Side 15 Lokalplan nr. 545

16 Redegørelse vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter. Ved planlægningen for udbygningen med vindmøller skal der tages omfattende hensyn til muligheden for at udnytte vindressourcer såvel som til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og de jordbrugsmæssige interesser, ligesom forholdet til andre tekniske anlæg i det åbne land skal vurderes. Vindmøllerne må ikke opstilles nærmere nabobeboelse end 4 x møllernes totalhøjde, og ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal der redegøres for anlæggenes påvirkning af landskabet. Projektet vil overholde afstandskravet på 4 x møllernes totalhøjde i forhold til nabobeboelser, idet det forudsættes, at beboelsen ved ejendommen Ågårdsvej 15 nedlægges. I miljørapporten er der redegjort for de nye vindmøllers visuelle påvirkning af landskabet i forhold til de eksisterende og planlagte vindmøller indenfor en afstand af 28 x møllernes totalhøjde. Det fremgår heraf, at de nye møller i enkelte tilfælde visuelt vil blande sig med eksisterende møllegrupper, men generelt vurderes vindmøllerne tydeligt at fremstå som et selvstændigt anlæg i landskabet, der i forvejen også er præget af højspændingsledninger. I vejledningen til cirkulæret (VEJ 9296 af 22. maj 2009) anbefales blandt andet, at det ved planlægning for vindmøller sikres, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid. Dette indgår som et krav i kommuneplanen, hvor det desuden er et krav, at store vindmøller udføres med teknik og software, der gør det muligt at begrænse den reelle skyggetid, hvis det viser sig nødvendigt. Beregningerne af skyggekastet, som indgår i Miljørapporten, viser en mindre overskridelse af grænseværdien i enkelte tilfælde. Ved etablering af skyggestop i forhold til de nabobeboelser, som påvirkes mest, vil de planlagte vindmøller kunne overholde grænseværdien. For at sikre et harmonisk forhold mellem navhøjde og rotordiameter anbefales det i vejledningen til cirkulæret, at der for hvert enkelt projekt for møller på meter foretages en vurdering af forholdet mellem navhøjde og rotordiameter, som normalt vil ligge mellem 1:1,1 og maks. 1:1,35. Forholdet er vurderet i Miljørapporten, hvor det på baggrund af visualiseringerne konkluderes, at vindmøllerne generelt fremtræder harmoniske i det givne landskab. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter vil dog i visse tilfælde kunne forekomme mindre harmonisk, når større dele af tårnet er skjult af beplantning. Vejledningen angiver desuden, at ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange møllens højde fra særlige kulturhistoriske eller geologiske landskabselementer skal redegørelsen for planforslaget så vidt muligt belyse den visuelle påvirkning, herunder indsyn og udsyn for det pågældende landskabselement. Der er redegjort for disse forhold i Miljørapporten. I vejledningen til cirkulæret henvises endvidere til, at placeringen af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på de overordnede og vigtige veje, således at vindmøller ikke placeres nærmere vejen end 4 gange møllens totalhøjde og således, at 16 Kalundborg Kommune Side 16 Lokalplan nr. 545

17 Redegørelse vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb. Afstandskravet er efterfølgende ændret så udgangspunktet er 1 gange møllens totalhøjde. Hvis der foreligger særlige sikkerhedsmæssige forhold, kan afstandskravet dog øges, men det vil ikke overstige 1,7 gange møllehøjden. Den vestligste mølle i lokalplanområdet opstilles ca. 1,5 km fra Gørlev Landevej (Rute 22), og afstandskravet overholdes således med meget stor margin. Gørlev Landevej er statsvej, og Vejdirektoratet er vejmyndighed. Planlovens VVMbestemmelser I følge Planlovens 11g må visse typer af virksomheder og anlæg ikke påbegyndes, før kommunen eller Miljøministeriet har fastsat retningslinjer for virksomhedens eller anlæggets udformning og beliggenhed i en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Retningslinjerne skal være tilvejebragt i kommuneplanen og ledsages af en VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen danner grundlag for udarbejdelsen af kommuneplantillægget, der indeholder retningslinjer for anlægget. VVM-redegørelsen offentliggøres samtidigt med forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan. Der henvises til VVM-redegørelsen, som indgår i den samlede miljørapport, der også omfatter miljøvurdering af planforslagene. Et ikke-teknisk resumé af miljørapporten indgår som bilag til kommuneplantillægget, der er indsat i lokalplanen. Opførelsen af anlægget må ikke påbegyndes før Kommunalbestyrelsen har meddelt VVM-tilladelse til det konkrete projekt. VVM-tilladelsen kan først meddeles når kommuneplanretningslinjerne for anlægget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen. VVM-tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En klage skal være skriftlig og sendes til Kalundborg Kommune, som herefter videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens behandling. VE-loven Vindmøllerne er omfattet af bestemmelserne i Lov om fremme af vedvarende energi (LBK nr af 25. november 2013 med senere ændringer til forskriften). Loven fastlægger, at der inden fire uger før udløbet af høringsfasen for det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, skal afholdes et offentligt møde, hvor der redegøres for mølleopstillingens konsekvenser for de omkringliggende faste ejendomme. Ejere, som vurderer, at opstillingen påfører deres ejendom et værditab, skal anmelde kravet inden 8 uger efter mødets afholdelse. Ejere af beboelsesejendomme, som er beliggende i en afstand af mere end seks gange højden af de planlagte møller, skal indbetale et gebyr på kr. for behandling af kravet. En taksationsmyndighed træffer afgørelse om værditabets størrelse på baggrund af en individuel vurdering, med mindre opstilleren af møllerne og ejere af de pågældende ejendomme indgår aftale om værditabets størrelse. Krav bortfalder, hvis værditabet udgør mindre 17 Kalundborg Kommune Side 17 Lokalplan nr. 545

18 Redegørelse end 1 % af ejendommens værdi, og beløbet kan nedsættes eller bortfalde, hvis ejeren af den faste ejendom har medvirket til tabet. Loven fastlægger også, at inden nettilslutning af møllerne påbegyndes, skal der ved annoncering udbydes mindst 20 % af ejerandelene til personer over 18 år med fast bopæl indenfor en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet for møllerne. Øvrige personer over 18 år med fast bopæl i den kommune, hvor møllerne opstilles, er ligeledes berettigede til at afgive købstilbud men kan kun købe andele efter, at en fortrinsret til køb af op til 50 andele hver er opfyldt af den førstnævnte personkreds. Herudover omfatter loven også en Garantiordning og en Grøn ordning. Garantiordningen garanterer lån til finansiering af lokale vindmøllelavs forundersøgelser, og med Grøn ordning kan kommunerne søge tilskud til landskabelige og rekreative anlægsarbejder samt kulturelle initiativer, som skal fremme accepten af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen. Ved opstilling af 2 vindmøller med en installeret effekt på 3,0 eller 3,3 MW pr. mølle vil der kunne opnås en samlet ramme på mellem kr. og kr. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Tilladelse fra andre myndigheder NaturErhvervstyrelsen Trafikstyrelsen Vejdirektoratet Ophævelse af landbrugspligt på arealer, der planlægges inddraget til ikke-jordbrugsmæssig anvendelse, som ikke udelukker at arealerne igen senere kan anvendes jordbrugsmæssigt, kræver NaturErhvervstyrelsens godkendelse. Jævnfør vejledningen om reglerne i Lov om landbrugsejendomme gælder dette krav, hvis brugs- eller lejeaftaler om opstilling af vindmøller omfatter møller med et grundareal på over 25 m 2, eller hvis aftalen gælder for et længere tidsrum end 30 år. Ophævelse af landbrugspligten i forbindelse med en udstykning af arealer til fundamenter, arbejds- og vendepladser samt eventuelt adgangsvej kræver tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen. Projekter til anlæg med totalhøjde over 100 m skal anmeldes til Trafikstyrelsen før opførelsen påbegyndes, jf. Lov om luftfart, 67a. Vejdirektoratet er vejmyndighed for den statslige hovedlandevej Gørlev Landevej. Den strækning af Gørlev Landevej, som lokalplanområdet forudsættes at få adgang til via den private fællesvej Ågårdsvej, reguleres af vejlovens bestemmelser om adgangsbegrænsning, jf. servitut tinglyst den 23. september 1969 med Vejdirektoratet som påtaleberettiget. I medfør af adgangsbegrænsningen af landevejsstrækningen forudsætter en ændret anvendelse af den eksisterende overkørsel til landevejen, der er registreret til brug for Landbrugsejendom, en dispensation i henhold til vejlovens 80, jf. 72. Ændret anvendelse af eksisterende overkørsel til offentlig vej i forbindelse med opstilling af vindmøller kræver ligeledes tilladelse fra vejmyndigheden, såfremt der sker udstykning af vindmøllerne i en eller flere selvstændige 18 Kalundborg Kommune Side 18 Lokalplan nr. 545

19 Redegørelse parceller (ejendomme) jf. Lov om offentlige veje, 71, stk.3. Ledningsejere Ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Miljøvurdering Lovkrav Miljørapport Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3. juli 2013) er kommunen forpligtet til at gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor foretaget en miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan. Reglerne for miljøvurdering er i høj grad sammenfaldende med de krav, som stilles til en VVM-redegørelse. Der er udarbejdet en samlet Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering af kommuneplantillægget og lokalplanen, som er offentliggjort sammen med planforslagene. Miljørapporten indeholder et forslag til overvågningsprogram. Et ikke-teknisk resumé af miljørapporten indgår som bilag til kommuneplantillægget, der er indsat i lokalplanen. I forbindelse med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplan og kommuneplantillæg er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, samt for hvorfor de vedtagne planer er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet. 19 Kalundborg Kommune Side 19 Lokalplan nr. 545

20 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser I henhold til Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens bestemmelser er bindende og indberettes på PlansystemDK. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at området kan anvendes til opstilling af vindmøller 1.2 at områdets anvendelse til vindmølledrift ikke giver anledning til miljøkonflikter i forhold til nabobeboelser i det omkringliggende landskab 1.3 at vindmølleanlægget indpasses i landskabet ved en ensartet og harmonisk udformning og placering af vindmøllerne, så de fremtræder som et samlet og klart afgrænset teknisk anlæg 1.4 at områdets vindenergi udnyttes bedst muligt 1.5 at der fastsættes bestemmelser, som erstatter de ellers nødvendige landzonetilladelser 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter del af matr.nr. 1a, Ågård Hgd., Gørlev og del af matr.nr. 1, Bakkendrup By, Bakkendrup, samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Området ligger i landzone og forbliver i landzone. 2.3 I henhold til Planlovens 15, stk. 4 har denne lokalplan bonusvirkning, dvs. at den erstatter tilladelser, der efter Planlovens 35, stk.1 (landzonetilladelse) er nødvendige for lokalplanens realisering. Bonusvirkningen omfatter udstykning, ændret anvendelse, byggeri og anlægsarbejder, som angivet i nærværende lokalplan. Det er en betingelse, at vindmøllerne med tilhørende tekniske installationer, herunder fundamenter 1 meter under terræn, fjernes for ejerens regning senest 1 år efter, at el-produktionen på møllerne er ophørt. Arealerne skal retableres til landbrugsmæssig drift. 3 Områdets anvendelse 3.1 Områdets anvendelse fastlægges til opstilling af vindmøller med tilhørende anlæg, som er nødvendige for vindmølledriften. 20 Kalundborg Kommune Side 20 Lokalplan nr. 545

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje Læsevejledning En lokalplan fastlægger hvordan et område må bruges i fremtiden. Reglerne for lokalplaner er beskrevet i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014)

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Udgiver: Lolland Kommune,

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015)

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Februar 2015 Udgiver: Kerteminde Kommune

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til. Lokalplan nr. 1104 - Vindmøller ved Thorsminde vest for Låsby. Låsby

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til. Lokalplan nr. 1104 - Vindmøller ved Thorsminde vest for Låsby. Låsby SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Vindmøller ved Thorsminde vest for Låsby Låsby FORSLAG til offentlig debat i perioden 09.09.2015 til 05.11.2015. September 2015 KOLOFON FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1104

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune December 2010 Forsøgsvindmøller ved Try - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering December 2010 Udgiver: Brønderslev

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 04.033

LOKALPLAN NR. 04.033 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 04.033 M STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MEO AFsiEMPttNG AF DOMMERKONTQRETS KASSEKONTHOLAPPARAT Lokalplan nr. 04.033 for et område til jordbrugsformål med mulighed for opstilling

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel FORSLAG Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-21 - Forsøgsvindmøller ved Kappel Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 4. august 2009 FORSLAG

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere