#$%%&'()*+',))-+ %% # %&# $ 1. &..& % &&& & ; % 5. < & %%& %#&% % &% %= < %. & & % 5 5 &. %& &.%& % #& &. %%& &

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#$%%&'()*+',))-+ %% # %&# $ 1. &..& % &&& & ; % 5. < & %%& %#&% % &% %= < %. & & % 5 5 &. %& &.%& % #& &. %%& &"

Transkript

1 !" #$%%&'()*+',))-+ %%!"# ). %&/ 0 % # $ 12'$.+3 # %&# $ 1. &. % %&& & 4 # 2 56&& % 278% 33 $%%& &&& &9 & " & #.& % /# - &&& 4%&. % & :;2:.& ;& & 3 & &&& & ; % 5. < & % %& %& %4 && %%&" & % & 5 % % & %. < %. & & % 5 5 && 2. %&$ 3. % &. %& &.%& % #& &. %%& & & %%& %#&% % &% %= & & & %&

2 < %. && &. % % ;.. $%%& - %& %:; & % %& 6 "" = >>; $ && %. % # 4 # '+ %%& % % %% &!& <.!&& %% % %&& &!;& %% &. & & %. & & %& %4 %&&. >?% % & & # % &!&%& %.!" 4%%& > & & % # &. %& %%.& <. %& "#$$%&#$$##$$'(!") & %& & &.& 2 $& % %&. &. 5& %&3# % %%&. & 2 % %>!&% & &3 % %&& % %& & % 2&% %&.% 3 %& & &. % "* ; %%% %% =!!A%. % B#B &?%4!"!"!C 2

3 "$$%*!+ B D: & D #. % E1 &E, 5. %. E &. E, % E < % &. % & & %& % practice. F %. %& & & & % %& & ",* ;$ & %. && # % &% % %&. ; %? %& % %% &% &. %& %& < %&% %% & %&? ; % % % % % %.. %&# % %"? % &.%&!>!C2& % %31 % & & &% % %. %%&. & & % 4. % & & & % 5 % 52 G 5 H3 < %&% && & $. / B $.2# $ 13 8 I J & 6 5 3

4 !" ##$%$ & ' ()*+!,-.,/$ ##"' + $#++#++ +0* ' ## 1$# #$,1 $$, # "' +, $ ++ $+!,"# +,,$,$ + 20+#-!$,+ +! +#+ ++$ +#,! # + 3 $# +# $# ,++!# "# +# + 2$+ # #1!#+ # +$ + ++ $, + ++

5 #+ $# 20 +,,!+ +,+ # - $ # +, #!#+ +# "# ++,$ + #+ +# + $,+ # ++$,,,+ ++ +,! ++ ## -4 "$ 560

6 !"# # $%"# & '& ( )*%+(,"-"%. /% +!"#$%%%%#%#!0% !55*--0-/-!* /+(+789 #2#!&' ($)*! :;!/*<1$%3!+#'**%)! :!"%<:$%*<:=6 $*!* +!+#'*##,%#*! :>/1?+++3,< 1 0'$

7 !+#'*$#!'13A "6!+#'*##'$-.! ;!/,'$%!"#$%%%%$ ' /! 0=$$%B%$$% ,-+(+789#.?*$$%*!+#'**%)! :$%"-"!+#'*,%#%/$!'$%6 "-"!+#'*%.*#%!=** +!+#'**%%!' 0!+#'*%%!'=*! #!-**.*!' $%B 1##%234'',5 $##%%! '$%-*16 &/!2+#&/#!.!(('#5

8 C0/%6*<%6 $* 1AD;?3=%6* %,<< 0/%> 0C = %"=6 $%= % :%1>3 '%#< '"6E$ 6-*'*#!' 0##!A*13A* + /%1F**3<$%0/% 0:< /%"<""0:++< "%<%6 %D%6 %F"%6 <%<"" % G%""0:% 7*#!A< 0,"%-" '%*##+ $ ++#"<%H& $ ,-/+(+789 #.2 # 789.*!A*7 0"< 0"%I,6

9 8 :$ ;0-&#';F" A%" # <''*'$ *0-&#'/""6 $A%" 8 "*$*##%! 88 "*$*##%! #!=%$#'! #' '#, " '> F >< /,"< >"< " 8 6%*% 74%1#+J3!6 =" $* =%1K6K3%!.+J%: >%! A-* +)$*$/#.%,%?'*## *-%"6 $A0: <.%13 </$)+<91*#''A:6%

10 ! "#'.,!0,40$ 1%<$<*3 8 /%,1LML?MA#ML''1L''3306 &% '-7! :%! "! 0>1'3'**" >" "/! F%*1736 %$=';60$!6 % #$%" 8?8!' =6 # J1"3 # %=';-"* 8! &29.'99.-)5*%!,1"3,,0/9 N<# #,1"3B" #=,,0/9 N<.# #

11 :##"76 1,K3 9B +<2 <& 2< +<. ( &< <2 <2 < +< < < (<2 < < #<& < # :#='=7 # %**6 <C*C 8! "1<%3F" $""<$"<6 $" 8! /-%B 8! ++J- 88! ++J:= $%0%< 13 8! :-" &' (! #1"3! A$,7="<%L<%<! '=6,O0 "! A14$3 &

12 ! /$"06 7=!13<$< $" *"%$!/%$*A4$! =$ -*1"3 0"*A4 8! '$L"$ /$<"%$<<"/"$"6 1"<%"<3*1%$*<< 3 8 %"%%<%A0 % 8! I%"="-%," D! A" D!'"$, E!6%.*$ ''="<$<$< %<$ F! :*06 F!,$%*<6 $$%*<"*<I%<<0=<P<% F!,* )*+ %, 9.*%/! D! :"-*%$,7% <<$% (

13 D$! :"-*%7$%1,3 D-! :"-*%1$%3 D! 0$%*176 <3 D$A- >* <"<" ""/% D! ><>16 3*-:?+++, --$-- D! "*%%<,/% --' D $! /"6*%"%/6 $"*, $%1>3>"6 "%3 D - :"%106 $%3 D8';>//%,%*0*"*6 < D8$!)-*%%6 <;>/ D8-! 0"-*1,70$3 D! "-*%**6 " D$! 0%"-*,%* DD! A"-*% DD$!! DE! :,><<*<* DE$! :, 2

14 DE-! :*" DF! 2$ %$<$<< $$%< #%<&"<("<2 $$ 9%#'.#*$ ' /2DF5! O$$%<%$* $<"%$$%*!%6 $?2'$#B 2*$ $<"! "! %<%F$6 $0" '-*$ *## D!:"*,7$%*<% <0=< - "." % 7%/*?*#25 O6=';%A "%,"$6 % :< $" A" :?+++<" %"<%< " '*"-*%,$" 76.

15 /% &/"0:*< 1+3;/ <!D 1% +#%?F 1<(#23 0* ;/ *Q<(#2 >!D ;1<(#23 >!D '<(#2!D 1<(#23 '!D ;7*1<(#23 '"!D L**1<(#23 '!D <<(#2!D 1<(#23 F!D >*<,(. I"!D >'I%:%6 <I%6 <':"6 ''*?*"6 <' ' ##")$) 9#%' L* '!6 I%6 L<:% %%<%% ',% '%<' 9',<,6 <%,6 < 0<0"6 <,* %,<?<6 <'6 <'" '* L! >% > %=0 =?" * 0%, >" > >" >"<: I < /0 '$<'"! G &%)F D G?6 $ 6#H, * #$!6 &I'6 " +

16

17 !""#$ %&' &( ")"#"*$"#)" """#""!% #%)+)",-,./ &! %))#01%! "$$"#$")" )% "$""$ 4.2."#)""""$"" " 452.""""% " )$% )6%$ )% ")6%$$))$%$ )"$" $""%)-7/ ) )*)"" )#"##%!(*" )" )#)* %$")"# )! 0!"%))% "" /" /")2) /"))2")) &/"% (/

18 3/%,/"./ 5/"" %% 8#""2)%""# 6%$8%""2) ) 8"#" 82)%)%* 8)2)"%)8) "#%)$8") )"#"%#) 8#""" ")"%*#% %+)" " " ""# 9%%%!)*2 )%"$"" 8 9: 9; < 9=: 4 <019; 8%%)245"%?#" ?#"" $>"$"""

19 1#)%%)* 0"%%%! %# )%% 6"%% *"%# 0"%%#)%*%!) 8""$""$) $)A"2"4?#% "#$!%% 01"#)"+$"" 9"$" 9"#$)%!$" 6%))%$""9:89; 4 9=:$" #"$ )$""%" %%5-#/ $"!-/$7-22BBB+ *22*2*"C"/#+2""8" 6%$ 8#$)"#""#*" $""#)$""8"%" &'( )%"#01+#"#9 ") "# "% %% ""%$ "" 8)$!#%#$ %%

20 0")$!* ")8"%) %* "%!B%$%)"%" ""#"*#"% 9"%"$9%!8 )#*+% D)52.% %$"")" #)!0+="7#-06/,,&""""" ""-/ 0%%" =#"#"%%"# 4)A%4 7%!" 8%$)&"-!/,+'% 8$)%-#""$$)/!$) " 8$$) -' 9"#"$)%)!%) ))?#"#$)) )E) ) 0" ) 7"?F "" &

21 ".(' "*!)) 6"*-%"**/ $)%$)"!7%4,.2 8!)"%?!%** 4***%")-%01+FFF/! 6%%"!% "" "#01+)") $) $)";)"""! %4,.(2!%"!01+ #""*$) 0$-*""/+ D01+-""6,2/% * "* " "G ** "G?G :-G/ 7G "$&/' =$ " %4,.(2,.2!"""$) (

22 "# ")%) "# +) "0%!*""*!) "!%"$# %#) H!"" ")1 "**#"""*)** "$""%"#)8**$)!""* 6)$)**"%$"" 8**#%"# #"**""$)! 1! 8" : ) 8" : 0! 8" : I$$) 8" : 0;!)"*) 0;**" 3

23 Anvendelse af værktøjet til energinøgletal for dambrug reference til internationale standarder og retningslinjerne i ASC standarden Lokalenergi har udarbejdet dette værktøj til inddatering af energinøgletal med det formål at efter leve kravene i ASC standarden. Lokalenergi er en konsulentvirksomhed, som varetager rådgivning om energiledelse og energioptimering i offentlige og private virksomheder primært i Danmark. Lo kalenergi har erfaring med energioptimering af danske dambrug, men er uvildig og uafhængig af interesser i dambrugserhvervet i øvrigt. I vejledningen til indikator om energiforbrug i ASC standarden anbefales det at følge retnings linjerne for energigennemgang (assessment), som de er beskrevet i ISO ISO er den internationale standard for kvantificering og indberetning af udledning og opta gelse af drivhusgasser på organisationsniveau. I ISO under pkt. 4.2 er det beskrevet, at organisationen skal definere dens operationelle grænser og udledningen af drivhusgasser, som ligger inden for disse grænser. Her skelnes der imellem følgende 3 scopes: 1) direkte udledninger fra el, varme eller dampproduk tion i organisationen, 2) indirekte udledninger fra forbrug af el, varme eller damp som leveres til organisationen og 3) andre indirekte udledninger fra eksempelvis transport i fly og tog, indkøbte varer og lignende. I ASC standarden er det defineret, at det alene er forbrug af energi på selve dambruget, som skal tælles med. Dermed er forbruget afgrænset til primært scope 2 i ISO og sekundært scope 1 i det omfang dambruget producerer energi til eget forbrug. Eksempelvis i form af en biogasmotor som bruges til elproduktion. I ISO pkt. 4.3 er det beskrevet, at organisationen skal kvantificere og dokumentere udled ningen af drivhusgasser ved 1) at identificere GHG kilder og dræn, 2) vælge metode til kvantifice ring, 3) indsamle data, 4)vælge omregningsfaktorer og 5) foretage beregning og dermed kvantifice ring. Vedrørende 1) og 2): I ASC standarden refereres alene til energiforbrug og således ikke til øvrige faktorer som er kilde eller dræn for GHG. Derfor er opgørelsen afgrænset til energiforbrug i form af el og brændsler. Indtastningsskemaet omfatter de brændsler som typisk anvendes på dambrugene. Hvis et dambrug anvender andre brændsler eller energikilder skal disse lægges til mængderne som er opgjort i skemaet. Opgørelsesskemaerne og beregningerne i dette regneark udgør 3) og 5).

24 Vedrørende 4): Energistyrelsens standardværdier for energiindhold i brændsler (brændværdi) er anvendt til omregning mellem brændslets indkøbsenhed og energienhed. Det er standardværdierne for 2012, som er anvendt. Disse er dog uændrede i forhold til standardværdierne for I ASC standarden er det beskrevet, at biobrændsler skal opgøres for sig. I opgørelsesskemaet er dette håndteret ved at energiforbruget, energiforbrug pr. ton fisk samt CO 2 bidraget er beregnet særskilt for hvert brændsel. Energistyrelsens standardværdier for CO 2 bidrag er anvendt. For el og fjernvarme varierer CO 2 bi draget afhængigt af hvilke brændsler hhv. el og varmeproduktionen baseres på. Derfor vil denne værdi være variabel over tid og i forhold til produktionssted. For el er CO 2 bidraget baseret på Ener giet.dk s generelle eldeklaration for CO 2 bidraget for fjernvarme er baseret på data for varme leveret hos slutbrugeren i Aarhus Kommune. Det er sjældent, at dambrug anvender fjernvarme. Såfremt der indtastes data for fjernvarme, bør der tages stilling til om CO 2 bidraget for fjernvarme leveret fra det pågældende fjernvarmeværk afviger væsentligt fra den faktor, der er anvendt her. 2

25 ! "! " " #$ % & '( )" " #$ % & '* " #$ % & + " #$ % &, " #$ % & -. " #$ % & / " #$ 012 " #$ 01 " #$ 01 " #$ & 1 1 " #$ 32 " #$ ' " #$ -4 " #$ 5 " #$ % & 5 2

26 ! " #! $%& ' ( ) # ( #* + +, # #*- ( #*. + +,& # ( # + +,& ( # ( # ( # ( #! ##! #*- & )% $/ & # $/ #*01. & #! & # 2 &&3 4#*.( #*.5 4 #*.(.*. 6& 4 #*.5 &&3! & ## 4 * ( *0 6& 7)( 5 ( 4 " #*# + #!" # ( # ( $$$89 ( :$/6* $$$89 ( :$/6 $$$89 #*550 ;* $$$89 *55 ;*-

27 !"!"#$ % &$% ' (' ) &$) * +"),!##-.(/$0#$%&'( 1"*!(!(! )%(*!" #14#15)5678* 11333#14#15)5678* &!#$-55' #14#195)5678:5 +&,-' ;/&9#<#2.%&%''%%- ;&$"<;!"<;.2!&..%&%'%/' ;=#9##->55504##<!"&###?##2 #!(!( 11333#1#111

28 !".%&%'%(-0.%&%'%%%&0* /&94!(!(" 11333#14#15)5678%:.%&%''%%- (/2;.!?#!!(!(2.%&%'%%,'%* ;!"#$1$ %%&((3&4 *,,555('%&%(,#%&,+! (678!"9:;.%&%'%*%'.# ( #"1 "!"<$$ (!(! 961. ;$"A# 2 # (!( 4B6-. B<(2&B6<CBDB0(#2 (!(" %'& (!(2 (#A"5% ((! <&& BA# ">$->B%0##B$

29 !" 7 %B%# BB%.(/ B %(#!"-2 "?B.0 # % $### % #5E$### (:("F"<$"< $< 11333#11#11 G$<< ($$< $ # ## "$ %"$ %%"$# %'#6" $A= #(#-. ##<<<H##G# "

30 !" #$ %##$ &#$ '( "(!( ## # @;<9"#2 $<"$$#2 "<"##" I"#",$"<"< $$#" (###%%5! 11333#14#195)5678%:* "(2('%1>&& 2(!42(2(###.##2 B%&%(0'

31 !" 2(:(!%'%%%'(&1% '2'?I.#-(!2"0 2(;(2''%>0% 2((!41' 2((" #A -"0 %& $ :(B## -H1##0=$ -#"$0 # "###< #1131&31/25,6D## :((! B###<# %E3 #(## ### %

32 #"$#6# D=#"#$$<2 #!"1"?$##"#2 %?#3,B?.J.#=/ ) <###$#2 <,B?#/, % B,B?2LM##< #<###<##-033 ####. LM #. # ##LM#,B?## **155'0 #$" $##O '( ) ;(!(!#*''%%'%*>.$<" ;((! -6$0 '.! ;(2(!.2#4P## $ ;(:(! 9$-!$##09!2 ;(:(%& ;(:("(< '

33 !1!116Q.! 1###(#$.$<?$ &#!#!"# *&$ +, " #%%&*%'%&1& P#!#!"<"!#!<##$"!#!"&"2!>#*(#!##%A *! #!<#$ &##$ )

34 !" - ".*/-1'**( 1&%%6&%&( "<"<2><2/ *<%5" "<"<2>2 5<55" / '*)<55".%%%%& 4" " '%5<2-6##0 (###%25E "1 " -"0 '-'%5N508 '5' 4B6-. B<(2&B6<CBDB0 6##< 16< '-"0 -'%5N*08 %'' 4B6-. B<(2&B6<CBDB0 6##< 16< -"0 '*)8 )* ; B %:5 CD! ( %%6 ;2("9 ( %EC'(!"$< H %#H %55A555#< -0 *

35 BUREAU VERITAS CERTIFICATION Aquaculture Stewardship Council Farm Audit Report ASC-F-E Aquaculture Stewardship Council Audit Report for Farms Trout Christiansminde Dambrug Dato: Ved: BUREAU VERITAS Certification - Danmark- Oldenborggade 2, 7000 Fredericia, Denmark Kunde : Kontakt person (Auditeret person): RAPPORT REFERANSE : AUDIT LEDER : Danforel/DanAqua A/S Erik D. Hansen AUDIT TEAM : Sølvi Skare, ASC Lead Auditor, Lisbeth Jungdahl, LA SA 8000 ASC RAPPORTERING : April GJENNOMGANG / FORMÅL Sølvi Skare GENNEMGANG AF RAPPORT : FØRSTEGANG x VEDLIKEHOLDelse KOMPLETT /SUPPLEMENT 1. Resumé: Denne audit rapport viser resultaterne fra den første ASC Ørred Standard audit af Danforel A/S på Christiansminde Dambrug. Auditten blev foretaget De sociale aspekter af auditten blev foretaget Auditten blev udført på dambruget og var baseret på interviews af de i alt 2 ansatte, ejeren af Danforel og en konsulent fra Dansk Akvakultur. Auditten omhandlede alle principperne i ASC ferskvands standarden og socialt ansvarlighed. Auditten inkluderede gennemgang af dokumentation, processer og håndtering af udstyr. Interviews med de ansatte blev foretaget på dambruget. De ansatte blev ikke unødigt afbrudt under interviewet. Resultatet af auditten er i alt 2 større afvigelser (Major non-conformities) og 18 mindre afvigelser (Minor non-conformities). Afvigelserne er dokumenteret og beskrevet i afvigelsesrapporten. 2. Baggrundsoplysninger om dambruget: Christiansminde Dambrug er producent af portionsørreder med en størrelse på ca. 300 g som er klar til slagtning. Christiansminde Dambrug ligger i Holstebro kommune. Christiansminde Dambrug s indløb af vand er baseret på grundvand som pumpes ind i dambruget og udledes til Råsted Lilleå som løber ud i Nissum Fjord. 3.Omfang (Scope): STANDARD Aktivitet og omfang af Audit: ASC trout Standard Version Februar 2013 Christiansminde Dambrug producerer ørreder fra sættefisk til slagtestørrelse i rektangulære beton bassiner i et recirkuleret system. Indløbsvandet er grundvand som pumpes ind i anlægget. Vandbehandlingen består af biofilter, iltkegler, mikrofiltrering, slam behandling og en lagune. Fisk leveres fra et leverings bassin til lastbiler og transporteres levende til slagteri. Den daglige ledelse på dambruget foretager arbejdet vedrørende kontrol af fisk og planlægning af fodring. Kontor og lager er samlet i en bygning på dambruget. Christiansminde Dambrug har en miljøgodkendelse fra Holstebro Kommune til brug af 900 tons foder per år. Opdrætsart (dansk og latin) Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) Omgivelser : Chistiansminde Dambrug har adresse t Gl. Råstedvej 3, 7570 Vemb BUREAU VERITAS CERTIFICATION «Le Guillaumet» 60 avenue du Général De Gaulle PARIS LA DEFENSE CEDEX Téléphone : Fax :

36 BUREAU VERITAS CERTIFICATION Aquaculture Stewardship Council Farm Audit Report ASC-F-E Auditplan: Dokumentgjennomgang før revisjonen Dokumentgennemgang foretaget oktober 2013 Konsultasjon av eventuelle interessenter Anleggets navn : Christiansminde Freshwater Farm Steder for selskapet som berøres af ASC. For hvert anlegg vis: Adresse : Kontakt : Navn og stilling på personer som er auditeret eller som er indvolveret i auditen på anden måde: Gl. Råstedvej 3, 7570 Vemb, Matrikkel number 6i, 6m, 6k, Stenum Hovedgård, Råsted Erik D. Hansen Jesper Evinrud, John Christensen, Niels Wittus, Lisbeth Jess Plesner Varighed af besøg & Dato for besøg: Tidligere revisjoner (hvis gjeldende): Audit på Christiansminde Dambrug blev foretaget Ingen ASC audits har tidligere været udført på dette dambrug. 5. Audit resultat Tidligere revisjoner Denne revisjonen Antall Referanse avvik Åpen/lukket Antall Referanse avvik Åben/ lukket Observation NA NA NA - Mindre afvigelse (Minor) NA NA NA 18 Lukket Større afvigelse (Major) NA NA NA 2 Lukket Status certifisering : 6. Resultat af evalueringen: Christiansminde Dambrug har et nyt og detaljeret kvalitetsledelses system, som dækker hele organisationen fra æg til slagtet fisk. Auditten blev udført på Christiansminde Dambrug. Danforel A/S er en virksomhed som fokuserer på deres medarbejdere mht. sundhed, miljø og sikkerhed, sociale forhold og den danske lovgivning. Der blev ikke under audit fundet afvigelser der omhandler industri ulykker. Christiansminde Dambrug ledes med faktisk dokumentation og dokumenter og registreringer vedrørende kvalitetsledelses systemet var tilgængelige under audit. De ansatte har lang erfaring med dambrug. Under audit blev det observeret at de ansatte har taget positivt imod arbejdet med ASC standarden. 7. Afvigelseksrappport(er) Venligst se vedlagte avfvigelrseapporter BUREAU VERITAS CERTIFICATION «Le Guillaumet» 60 avenue du Général De Gaulle PARIS LA DEFENSE CEDEX Téléphone : Fax :

37 BUREAU VERITAS CERTIFICATION Aquaculture Stewardship Council Farm Audit Report ASC-F-E Bestemmelse av startpunkt for CoC Bestemmelse for oppstart av Chains of Custody og hvilket punkt det kan starte Det vil være nødvendigt med CoC certificering fra det punkt hvor kontrollen med fiskene skifter. Det sker når fisken flyttes fra leveringsbassin til lastbilen der transporter de levende fisk til slagteri. Fisken vil på det tidspunkt være dækket af CoC ørred standard for slagteri. På slagteri bedøves fisken, bløgges (afblødes), forarbejdes eller pakkes direkte. Slagteriet tilhøre Danforel A/S. Risiko grad Element Kommentarer og bevis Lav risiko Medium risiko Høj risik 1. Sporingssystem i bruk x Sporings system er baseret på manuel registrering 2. Muligheter for substitusjon før eller ved høsting x Der findes kun certificerede fisk på dambruget 3. Mulighet for å indføre produkt udenfor sertifisert enhet Der findes kun certificerede fisk på dambruget x 4. Robusthet av styringssystemet Kvaluitetsledelsessystemet er nyt og baseret på erfaring x 5. Eventuelle omlastingsaktiviteter som foregår 6. Antall og plassering af bassiner der hentes fisk fra x x Transport af fisk er en velkendt aktivitet på Christiansminde Dambrug Transport af fisk er en velkendt aktivitet på Christiansminde Dambrug Anbefaling fra revisor JA NEJ Kommentar Systemet er robust, og opdrætssproduktene kan indgå videre i certiuficerede kæder og være kvalifisert til å bære the ASC merket. x Beskriv punktet hvor det er endring i eierskap og der COC er nødvendig Når fisken overføres fra leverings basin til den lastbil der transportere fisken levende til slagteri vil det være nødvendigt at have CoC certificering for slagteriet der ejes af Danforel A/S. Hvis nei inkluder dette i avslutningsrapport Konfidentiel komerciel sensitiv information Denne rapport indeholder ikke konfidentiel information. Bureau Veritas er nået til enighed med klienten om indholdet af kommerciel sensitiv information Signatur kunde Underskrift - Godkendelse Signatur auditor BUREAU VERITAS CERTIFICATION «Le Guillaumet» 60 avenue du Général De Gaulle PARIS LA DEFENSE CEDEX Téléphone : Fax :

38 BUREAU VERITAS CERTIFICATION Aquaculture Stewardship Council Farm Audit Report ASC-F-E AVGJØRELSE Status sertifisering: Bureau Veritas Certification fastslår, at alle kravene i standarden er tilstrækkeligt opfyldt, og har certificeret CHRISTIANSMINDE FRESHWATER FARM, der er udstedt et certifikat for omfanget er angivet i afsnittet "rækkevidde" ovenfor i rapporten eventuelle udestående afvigelser og deres status er. angivet i afsnittet "fund" over i rapporten. Dato Certifisering: Udløbsdato: Omfanget af Certifikatet: 03/07/ /07/2017 akvakultur operationer for ferskvandsørreder Liste over åbne avvik: Der er ingen åbne afvig BUREAU VERITAS CERTIFICATION «Le Guillaumet» 60 avenue du Général De Gaulle PARIS LA DEFENSE CEDEX Téléphone : Fax :

39 Afvig nr. CLAUSE Beskrivelse af afvig Årsag Korrigerende handling Accepteret Major Minor A Brønddybde er ikke testet hvert år og ikke iht. ASC standardens krav idet der ikke forefindes audit guide dokumenter. Der findes ikke et Auditing guidance dokument. Dambruget bruger grundvand og ikke brøndvand. Dette kravelement vil blive auditeret på surveillance audit B Ingen registreringer vedrørende brønddybde. Der findes ikke et Auditing guidance dokument. Dambruget bruger grundvand og ikke brøndvand. Dette kravelement vil blive auditeret på surveillance audit C Ingen registreringer vedrørende brønddybde der kan publiceres Der findes ikke et Auditing guidance dokument. Dambruget bruger grundvand og ikke brøndvand. Dambruget har publiseret vandindvindingstilladelse. Kravelement vil blive auditeret på surveillance audit D A Det anvendte laboratoriet er ikke akkrediteret til bentiske analyser. Dambruget mangler en slam håndteringsplan for overholdelse af kravene Appendix II_D Der er ikke et akkrediteret laboratorium for bentiske analyse i Danmark Slam håndteringsplan og kort er vedlagt Prøvetagning og analyser har været udført med miljømyndighederne. Prøvetagning og analyser har været udført enten af miljømyndigheder eller special konculent. Slam håndteringsplan opfylder krav i standard C Dambruget mangler et brev der viser at fiskemester (dagligleder) og ansvarlig dyrlæge i fælleskab er blevet enige om en maksimal produktions tæthed på dambruget iht. standardens krav b Der er et brev fra ledelsen vedrørende maximum tæthed dateret Brev fra ledelse opfylder krav i standard

40 A B A B B B Dambruget mangler en politik der skal påvirke fiskefoderfabrikanterne til at skifte til at bruge fiskemel og olie der stammer fra fiskerier der er certificerede iht. standarder der er godkendt af ISEAL. Dambruget mangler et brev der viser, at intentionen er at bruge fiskefoder som indeholder fiskemel og olie som kommer fra fiskerier som er certificerede iht. til ASC standardens krav se punkt a. Dambruget mangler et brev som skal sendes til hver foderleverandør der viser, at intentionen er udelukkende at bruge fiskefoder der indeholder ingredienser fra soyabønner der er certificerede af Roundtable for Responsible Soy (RTRS) eller tilsvarende. Dambruget mangler at demonstrere at brevet vedrørende brug af ingredienser af certificerede sojabønner er sendt til hver foderleverandør (se a) The list of feed ingredients do not include kril for the feed product Aller Aqua Gold The calculation of FFDRm is not based on actual fish meal % in feed from feed producer Se vedlæg med politik Se mail dateret i vedlæg Se mail dateret i vedlæg Bekræftelse fra Aller for modtagelse af mail dateret Liste med foder ingredienser var fra 2013, og indeholdt derfor ikke krill. Foder producent har leveret et interval for indhold af fiskemel Politik fra ledelse opfylder krav i standard Dokument til foderproducenter opfylder krav i standard Politik fra ledelse opfylder krav i standard Dokument opfylder krav i standard Aller Aqua har leveret en opdateret liste som også inkluderer krill, dokument opfylder krav i standard Interval for fiskemel i fodertyper, opfylder krav til FFDRm mindre end 1,5, sporbarhed fra overstemmelseserklæring for Aller Aqua

41 C A A A A The calculation of FFDRo is not based on actual fish oil % in feed from feed producer Arbejdsgiver har ikke en klar procedure eller instruks hvad der skal gøres i tilfælde af brand Medarbejderne er ansat på forskellige tidspunkter og har meget forskellige ansættelseskontrakter. I ansættelseskontrakten står hvilken startløn der er aftalt. Det ses af lønsedler at lønnen siden er steget, dette er aftalt ved en årlig samtale mellem arbejdsgiver og medarbejder. Der kan ikke fremvises dokumentation eksempelvis ved tillægskontrakter på hvilken løn og andre vilkår (eksempel bonus eller ny funktion/titel)der er aftalt senere i ansættelsesforløbet. Virksomhedens politik for samarbejde og behandling af henvendelser fra naboer og omgivelser/myndigheder er ikke dokumenteret - skrevet ned There is not a letter informing egg and fingerling suppliers that the supplier must compile a list of IUCN Red Listed species in the relevant categories that may occur on their property following the instructions in Indicator Foder producent har leveret et interval for indhold af fiskeolie Interval for fiskemel i fodertyper, opfylder krav til FFDRo mindre end 2,95, sporbarhed fra overstemmelseserklæring for Aller Aqua En procedure er vedlagt Procedure er implemteret Alle medarbejdere har kontrakter og individuel løn. Kontrakter vil blive standardiceret i maj/juni til det årlige møde mellem medarbejder og arbejdsgiver og vil indeholde dokumentation for ændringer i løn Politik er vedlagt. Politik er implemteret Danaqua har sent en mail dateret 19. Marts 2014 til eg og sættefisk leverandører som indeholder spørgsmål om liste over rødliste arter, påvirkning på disse og eventuel afhjælpende handling. Dokument opfylder krav i standard

42 B C A Der forefindes ikke en kopi af risikovurdering foretaget på vegne af æg og yngel leverandør. Risikovurdering skal foretages iht. de identificerede IUCN rødliste arter i 7.a. Der er en liste over rødliste arter og en risikovurdering i document dateret 6. Marts Der forefindes ikke en kopi af leverandøres politikker og procedure som viser at leverandørerne er engagerede i at overholde hver af de 8 hovedpunkter i ILO konventionen. Der er et forslag til politik og ingen procedure for implementering af politik. Der forefindes ikke registreringer og dokumentation for leverandørenes konsultation med interessenter, nærsamfund, organisationer som beskrevet i 6.9.2a, 6.9.2b, 6.9.2c og 6.9.2d. Der er vedlagt dokumenter for årlige møder med miljømyndigheder and medlemskab i Dansk Akvakultur, dambruget har mindre end 6 medarbejdere Dokument opfylder krav i standard Danforel har den sendt en mail til eg og sættefisk producenter, se vedlagt, opfylder krav i standard Dokument opfylder krav i standard

43

44

PILOT CERTIFICERING PILOT CERTIFICERING AF DAMBRUG OG HAVBRUG (AQUACULTURE STE- WARDSHIP COUNCIL - ASC)

PILOT CERTIFICERING PILOT CERTIFICERING AF DAMBRUG OG HAVBRUG (AQUACULTURE STE- WARDSHIP COUNCIL - ASC) PILOT CERTIFICERING PILOT CERTIFICERING AF DAMBRUG OG HAVBRUG (AQUACULTURE STE- WARDSHIP COUNCIL - ASC) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014 4 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Hvad er 3. parts certificering?

Hvad er 3. parts certificering? Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 238 Offentligt Hvad er 3. parts certificering? v. dyrlæge Bente Østergaard Nielsen, lead auditor, Bureau Veritas Hvad er 3. parts certificering? Side

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Kursus i ASC Ørred Standard

Kursus i ASC Ørred Standard Kursus i ASC Ørred Standard Lars Windmar & Sølvi Skare Fredericia 14. januar 2015 ASC Ørred Standard Version 1.0 februar 2013 ASC Aquaculture Stewardship Council (www.asc-aqua.org) ASC s mål: 1) Miljømæssig

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

Særlige krav. Outsourcing / Multisite

Særlige krav. Outsourcing / Multisite Særlige krav Outsourcing / Multisite - Outsourcing - Certificering af flere sites (multisite) 2 of 14 Outsourcingkrav Den certificerede virksomhed skal opretholde juridisk ejerskab til varerne Der skal

Læs mere

Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen

Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen Dette certifikat er gyldigt til: Certificeringsaudit er gennemført under tilsyn af: Lead Auditor Sted og dato: DET NORSKE VERITAS,

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Er din virksomhed klar til at tage skridtet og bygge videre på ISO 9001, ISO 14001, DS/OHSAS 18001 og ISO 22000. Gennem årtier er der opbygget

Læs mere

Årsrapport over virksomhedens aktiviteter i de seneste 12 måneder, ved nedenstående virksomhed.

Årsrapport over virksomhedens aktiviteter i de seneste 12 måneder, ved nedenstående virksomhed. Årsrapport over virksomhedens aktiviteter i de seneste 12 måneder, ved nedenstående virksomhed. Årsrapporten er udarbejdet så den er dækkende for virksomhedens målsætning omkring håndtering af farligt

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

PROGRAM FOR HOVEDEFTERPRØVNING FOR WICOTEC-KIRKEBJERG A/S TIL ISO 9001 I PERIODEN 6. 8 MAJ 2013

PROGRAM FOR HOVEDEFTERPRØVNING FOR WICOTEC-KIRKEBJERG A/S TIL ISO 9001 I PERIODEN 6. 8 MAJ 2013 Bureau Veritas Certification Denmark A/S- job nr. 7436458 Side 1/6 Fredericia, den 29. April 2013. PROGRAM FOR HOVEDEFTERPRØVNING FOR WICOTEC-KIRKEBJERG A/S TIL ISO 9001 I PERIODEN 6. 8 MAJ 2013 SCOPE:

Læs mere

Generelle betingelser for Sælgers faktura og øvrige bilag ifm. levering af biomasse

Generelle betingelser for Sælgers faktura og øvrige bilag ifm. levering af biomasse Generelle betingelser for Sælgers faktura og øvrige bilag ifm. levering af biomasse Indhold 1 GENERELT... 2 2 KRAV TIL SÆLGERS FAKTURA... 2 2.1 LEVERANDØR... 2 2.2 FAKTURAPERIODE... 2 2.3 NETTOVÆGT, FAKTURAPERIODE...

Læs mere

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Verifikationsrapport Verifikation af miljøredegørelse udført i henhold til PRTR-bekendtgørelsen Bek. 1172 af 13.10.2015. Grundlag: Miljøredegørelse 2015, udgivet af A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet,

Læs mere

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET Dato: 19-08-2009 Afv Nr: MAIN/KAB/1 Kravelement: 12 Procedurer for opfølgning på Ledende auditor: Behrndt, Klaus interne målinger Proces Ledelse Auditor Behrndt, Klaus Det kan ses, at administrationen

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Leverandør Skanska Asfalt A/S Nordhavnsvej 9 4600 Køge Tlf: +4556303666 Fax: +4556303660 Produktionssted Skanska Asfalt, Horsens Kometvej 13 8700 Horsens Tlf: 76261666 Fax: 76261660 Følgende Asfaltprodukter

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

INDBERETNING FOR Vejledning til indberetningen

INDBERETNING FOR Vejledning til indberetningen INDBERETNING FOR 2017 Vejledning til indberetningen 1 1. FORSIDE Du kan altid vende tilbage til forsiden i portalen, ved at trykke på Energinet.dk logoet øverst til venstre. Vælg produktionsanlægsoversigt

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 20. juni 2017 Erstatter version af 3. februar 2017 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Fair arbejdsforhold for alle

Fair arbejdsforhold for alle Fair arbejdsforhold for alle Stop unfair konkurrence Vi vil ikke acceptere, at håndværkere går for 40 kr. i timen på kommunens byggepladser. Og vi vil ikke acceptere, at vores gode leverandører med orden

Læs mere

Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug

Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug Dato: Torsdag den 15. august 2013 kl. 15 Sted: Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, Vejle. Tilstede: Karl Iver Dahl-Madsen, Peter Holm, Jørgen Jøker Trachel,

Læs mere

Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen. Produktionsår: Strandgade 29

Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen. Produktionsår: Strandgade 29 Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen Strandgade 29 Produktionsår: Amt: 1401 København K Havbrugets navn: Tlf. 7254 4000 E-mail: mst@mst.dk www.mst.dk

Læs mere

Udfordringer i foderforsyningen

Udfordringer i foderforsyningen Udfordringer i foderforsyningen Ole Christensen BioMar A/S 2013 1 Akvakultur værdikæden Råvarer - fangst og høst Råvare - fremstilling Fiskefoderproduktion Fiske-opdræt Produktion af fiskeprodukter Salg

Læs mere

Kontraktperiode defineres i Aftalen fra datoen, hvor begge parter har underskrevet Aftalen til og med datoen for leveringsperiodens udløb.

Kontraktperiode defineres i Aftalen fra datoen, hvor begge parter har underskrevet Aftalen til og med datoen for leveringsperiodens udløb. Bilag 1 Aftale om køb og indløsning af RECS certifikater, Frederikshavn Mellem parterne DONG Energy El & Gas A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Tlf 99 55 11 11 Fax 99 55 55 98 www.dongenergy.dk Cvr-nr. 25 47

Læs mere

KEMI & SUSTAINABILITY I TEKSTILBRANCHEN

KEMI & SUSTAINABILITY I TEKSTILBRANCHEN Bureau Veritas nye Netværksgruppe KEMI & SUSTAINABILITY I TEKSTILBRANCHEN Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas netværksgrupper. I Bureau Veritas nye netværksgruppe

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold FSC-certificering af skove i Danmark Indhold Certificering af skove... 1 Hvad er fordelene ved certificering?... 2 FSC's principper og kriterier for ansvarlige skovforvaltning... 3 FSC's 10 grundprincipper...

Læs mere

Information om auditering. Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse

Information om auditering. Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse Side 1 af 5 1) Planlægning af audit (Kvalitetskoordinator). Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse 2) Forberedelse af den enkelte audit (Her starter auditors rolle) Valg af auditorer.

Læs mere

http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124

http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124 Page 1 of 9 Årsrapport over virksomhedens aktiviteter i de seneste 12 måneder, ved nedenstående virksomhed. Årsrapporten er udarbejdet så den er dækkende for virksomhedens målsætning omkring håndtering

Læs mere

Erfaringer fra innføring av ISO i danske kommuner (styringssystem for informasjonssikkerhet)

Erfaringer fra innføring av ISO i danske kommuner (styringssystem for informasjonssikkerhet) Erfaringer fra innføring av ISO 27001 i danske kommuner (styringssystem for informasjonssikkerhet) Lars Neupart S,-er, Direktør i Neupart A/S LN@neupart.com twi

Læs mere

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

ISO/IEC Certificering i praksis Vibeke Bertelsen, tidligere Post Danmark Informationsteknologi Kirsten Skjerbek, DS Certificering Oktober 2008

ISO/IEC Certificering i praksis Vibeke Bertelsen, tidligere Post Danmark Informationsteknologi Kirsten Skjerbek, DS Certificering Oktober 2008 ISO/IEC 20000 Certificering i praksis Vibeke Bertelsen, tidligere Post Danmark Informationsteknologi Kirsten Skjerbek, DS Certificering Oktober 2008 Agenda Før, under og efter certificering Vibeke: Implementering

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Sign: Side 1 af 7 Udg. 1 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG

Sign: Side 1 af 7 Udg. 1 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG Supplerende bestemmelser for certificering af faldunderlag Dato 2012-07-31 Sign: Side 1 af 7 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG 0. Generelt Nærværende supplerende bestemmelser for

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Version 8 100214. Kravspecifikation. Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning. Side 1 af 8

Version 8 100214. Kravspecifikation. Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning. Side 1 af 8 Version 8 100214 Kravspecifikation Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning Side 1 af 8 Indledning Rådgivning er et vigtigt element i enhver sikringsopgave. Denne Kravspecifikation

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug Case studie Fodringsforsøg på Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt af Alfred Jokumsen og Villy Juul Larsen 0 Summary

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Onsdag den 4. juni 2014, hos Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg

Onsdag den 4. juni 2014, hos Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Modul til opgørelse af emissioner fra varetransport scope 3 i Klimakompasset

Modul til opgørelse af emissioner fra varetransport scope 3 i Klimakompasset Modul til opgørelse af emissioner fra varetransport scope 3 i Klimakompasset Baggrund Partnerskab ml. DI og EogS Lanceret september 2008 Formålet med web værktøjet Klimakompasset er at gøre det nemmere

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen

Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen Dette certifikat er gyldigt til: Certificeringsaudit er gennemført under tilsyn af: Lead Auditor Sted og dato: DET NORSKE VERITAS,

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./business developer Lars Vestergaard

Læs mere

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring rstyring Ekspertise baseret påp global erfaring Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder både offshore

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i forsyningskæden, og netværksgruppen IFS/BRC er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og tværs deler erfaringer, gode

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Vejledning A: Gruppeledere

Vejledning A: Gruppeledere Vejledning A: Gruppeledere I Introduktion II Opstart af en gruppeordning III Optagelse af nye medlemmer IV Gruppeledelse I Introduktion Denne vejledning støtter kommende gruppeledere i at etablere og lede

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

UDVIKLING GENNEM NETVÆRK I BUREAU VERITAS

UDVIKLING GENNEM NETVÆRK I BUREAU VERITAS Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØLEDELSE & PSYKISK ARBEJDSMILJØ Vil du være med til at udvikle, afprøve og evaluere nye metoder og værktøjer, der kan bruges til at auditere arbejdsmiljøledelsessystemer,

Læs mere

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom SA Reference: MA DENNE AFTALE er indgået den XX. Måned 2015 MELLEM (1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom ( Kontraktindehaver")

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Januar 2016 Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Energisyn? Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer på energidagsordenen Sektioner,

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Ændringer til Annex 16. Mette Bjørn, Lægemiddelinspektør

Ændringer til Annex 16. Mette Bjørn, Lægemiddelinspektør Ændringer til Annex 16 Mette Bjørn, Lægemiddelinspektør Inddeling i afsnit Gamle Scope Principle Introduction General Batch testing and release EU/EEA Batch testing and release 3. land Batch testing and

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

Auditering af psykisk arbejdsmiljø

Auditering af psykisk arbejdsmiljø Auditering af psykisk arbejdsmiljø Fokuspunkter, muligheder og begrænsninger Operation Manager Ruth Kjeldsmark Oktober 2008 Agenda 1. Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø i fokus for virksomheder med arbejdsmiljøledelse?

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Torsdag den 8. september 2011 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./sektorchef Lars Vestergaard

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Bilag 2 til Aftale om Klimapartnerskab Aftale om køb og indløsning af RECS certifikater, Horns Rev II

Bilag 2 til Aftale om Klimapartnerskab Aftale om køb og indløsning af RECS certifikater, Horns Rev II Bilag 2 til Aftale om Klimapartnerskab Aftale om køb og indløsning af RECS certifikater, Horns Rev II Mellem parterne Hørsholm kommune, Ådalsparkvej, 2, 2970, Hørsholm, cvr-nr. DK70960516, herefter kaldet

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

TA_RC RAPPORT. Emborg-Form ApS. Ledelsessystemcertificering

TA_RC RAPPORT. Emborg-Form ApS. Ledelsessystemcertificering TA_RC RAPPORT Emborg-Form ApS Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slut: Projektnr: DNV GL teamleader: Auditteam: 27-mar.-2017 PRJC-498414-2014-MSC-DNK Jesper Halmind Jesper Halmind

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere