#$%%&'()*+',))-+ %% # %&# $ 1. &..& % &&& & ; % 5. < & %%& %#&% % &% %= < %. & & % 5 5 &. %& &.%& % #& &. %%& &

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#$%%&'()*+',))-+ %% # %&# $ 1. &..& % &&& & ; % 5. < & %%& %#&% % &% %= < %. & & % 5 5 &. %& &.%& % #& &. %%& &"

Transkript

1 !" #$%%&'()*+',))-+ %%!"# ). %&/ 0 % # $ 12'$.+3 # %&# $ 1. &. % %&& & 4 # 2 56&& % 278% 33 $%%& &&& &9 & " & #.& % /# - &&& 4%&. % & :;2:.& ;& & 3 & &&& & ; % 5. < & % %& %& %4 && %%&" & % & 5 % % & %. < %. & & % 5 5 && 2. %&$ 3. % &. %& &.%& % #& &. %%& & & %%& %#&% % &% %= & & & %&

2 < %. && &. % % ;.. $%%& - %& %:; & % %& 6 "" = >>; $ && %. % # 4 # '+ %%& % % %% &!& <.!&& %% % %&& &!;& %% &. & & %. & & %& %4 %&&. >?% % & & # % &!&%& %.!" 4%%& > & & % # &. %& %%.& <. %& "#$$%&#$$##$$'(!") & %& & &.& 2 $& % %&. &. 5& %&3# % %%&. & 2 % %>!&% & &3 % %&& % %& & % 2&% %&.% 3 %& & &. % "* ; %%% %% =!!A%. % B#B &?%4!"!"!C 2

3 "$$%*!+ B D: & D #. % E1 &E, 5. %. E &. E, % E < % &. % & & %& % practice. F %. %& & & & % %& & ",* ;$ & %. && # % &% % %&. ; %? %& % %% &% &. %& %& < %&% %% & %&? ; % % % % % %.. %&# % %"? % &.%&!>!C2& % %31 % & & &% % %. %%&. & & % 4. % & & & % 5 % 52 G 5 H3 < %&% && & $. / B $.2# $ 13 8 I J & 6 5 3

4 !" ##$%$ & ' ()*+!,-.,/$ ##"' + $#++#++ +0* ' ## 1$# #$,1 $$, # "' +, $ ++ $+!,"# +,,$,$ + 20+#-!$,+ +! +#+ ++$ +#,! # + 3 $# +# $# ,++!# "# +# + 2$+ # #1!#+ # +$ + ++ $, + ++

5 #+ $# 20 +,,!+ +,+ # - $ # +, #!#+ +# "# ++,$ + #+ +# + $,+ # ++$,,,+ ++ +,! ++ ## -4 "$ 560

6 !"# # $%"# & '& ( )*%+(,"-"%. /% +!"#$%%%%#%#!0% !55*--0-/-!* /+(+789 #2#!&' ($)*! :;!/*<1$%3!+#'**%)! :!"%<:$%*<:=6 $*!* +!+#'*##,%#*! :>/1?+++3,< 1 0'$

7 !+#'*$#!'13A "6!+#'*##'$-.! ;!/,'$%!"#$%%%%$ ' /! 0=$$%B%$$% ,-+(+789#.?*$$%*!+#'**%)! :$%"-"!+#'*,%#%/$!'$%6 "-"!+#'*%.*#%!=** +!+#'**%%!' 0!+#'*%%!'=*! #!-**.*!' $%B 1##%234'',5 $##%%! '$%-*16 &/!2+#&/#!.!(('#5

8 C0/%6*<%6 $* 1AD;?3=%6* %,<< 0/%> 0C = %"=6 $%= % :%1>3 '%#< '"6E$ 6-*'*#!' 0##!A*13A* + /%1F**3<$%0/% 0:< /%"<""0:++< "%<%6 %D%6 %F"%6 <%<"" % G%""0:% 7*#!A< 0,"%-" '%*##+ $ ++#"<%H& $ ,-/+(+789 #.2 # 789.*!A*7 0"< 0"%I,6

9 8 :$ ;0-&#';F" A%" # <''*'$ *0-&#'/""6 $A%" 8 "*$*##%! 88 "*$*##%! #!=%$#'! #' '#, " '> F >< /,"< >"< " 8 6%*% 74%1#+J3!6 =" $* =%1K6K3%!.+J%: >%! A-* +)$*$/#.%,%?'*## *-%"6 $A0: <.%13 </$)+<91*#''A:6%

10 ! "#'.,!0,40$ 1%<$<*3 8 /%,1LML?MA#ML''1L''3306 &% '-7! :%! "! 0>1'3'**" >" "/! F%*1736 %$=';60$!6 % #$%" 8?8!' =6 # J1"3 # %=';-"* 8! &29.'99.-)5*%!,1"3,,0/9 N<# #,1"3B" #=,,0/9 N<.# #

11 :##"76 1,K3 9B +<2 <& 2< +<. ( &< <2 <2 < +< < < (<2 < < #<& < # :#='=7 # %**6 <C*C 8! "1<%3F" $""<$"<6 $" 8! /-%B 8! ++J- 88! ++J:= $%0%< 13 8! :-" &' (! #1"3! A$,7="<%L<%<! '=6,O0 "! A14$3 &

12 ! /$"06 7=!13<$< $" *"%$!/%$*A4$! =$ -*1"3 0"*A4 8! '$L"$ /$<"%$<<"/"$"6 1"<%"<3*1%$*<< 3 8 %"%%<%A0 % 8! I%"="-%," D! A" D!'"$, E!6%.*$ ''="<$<$< %<$ F! :*06 F!,$%*<6 $$%*<"*<I%<<0=<P<% F!,* )*+ %, 9.*%/! D! :"-*%$,7% <<$% (

13 D$! :"-*%7$%1,3 D-! :"-*%1$%3 D! 0$%*176 <3 D$A- >* <"<" ""/% D! ><>16 3*-:?+++, --$-- D! "*%%<,/% --' D $! /"6*%"%/6 $"*, $%1>3>"6 "%3 D - :"%106 $%3 D8';>//%,%*0*"*6 < D8$!)-*%%6 <;>/ D8-! 0"-*1,70$3 D! "-*%**6 " D$! 0%"-*,%* DD! A"-*% DD$!! DE! :,><<*<* DE$! :, 2

14 DE-! :*" DF! 2$ %$<$<< $$%< #%<&"<("<2 $$ 9%#'.#*$ ' /2DF5! O$$%<%$* $<"%$$%*!%6 $?2'$#B 2*$ $<"! "! %<%F$6 $0" '-*$ *## D!:"*,7$%*<% <0=< - "." % 7%/*?*#25 O6=';%A "%,"$6 % :< $" A" :?+++<" %"<%< " '*"-*%,$" 76.

15 /% &/"0:*< 1+3;/ <!D 1% +#%?F 1<(#23 0* ;/ *Q<(#2 >!D ;1<(#23 >!D '<(#2!D 1<(#23 '!D ;7*1<(#23 '"!D L**1<(#23 '!D <<(#2!D 1<(#23 F!D >*<,(. I"!D >'I%:%6 <I%6 <':"6 ''*?*"6 <' ' ##")$) 9#%' L* '!6 I%6 L<:% %%<%% ',% '%<' 9',<,6 <%,6 < 0<0"6 <,* %,<?<6 <'6 <'" '* L! >% > %=0 =?" * 0%, >" > >" >"<: I < /0 '$<'"! G &%)F D G?6 $ 6#H, * #$!6 &I'6 " +

16

17 !""#$ %&' &( ")"#"*$"#)" """#""!% #%)+)",-,./ &! %))#01%! "$$"#$")" )% "$""$ 4.2."#)""""$"" " 452.""""% " )$% )6%$ )% ")6%$$))$%$ )"$" $""%)-7/ ) )*)"" )#"##%!(*" )" )#)* %$")"# )! 0!"%))% "" /" /")2) /"))2")) &/"% (/

18 3/%,/"./ 5/"" %% 8#""2)%""# 6%$8%""2) ) 8"#" 82)%)%* 8)2)"%)8) "#%)$8") )"#"%#) 8#""" ")"%*#% %+)" " " ""# 9%%%!)*2 )%"$"" 8 9: 9; < 9=: 4 <019; 8%%)245"%?#" ?#"" $>"$"""

19 1#)%%)* 0"%%%! %# )%% 6"%% *"%# 0"%%#)%*%!) 8""$""$) $)A"2"4?#% "#$!%% 01"#)"+$"" 9"$" 9"#$)%!$" 6%))%$""9:89; 4 9=:$" #"$ )$""%" %%5-#/ $"!-/$7-22BBB+ *22*2*"C"/#+2""8" 6%$ 8#$)"#""#*" $""#)$""8"%" &'( )%"#01+#"#9 ") "# "% %% ""%$ "" 8)$!#%#$ %%

20 0")$!* ")8"%) %* "%!B%$%)"%" ""#"*#"% 9"%"$9%!8 )#*+% D)52.% %$"")" #)!0+="7#-06/,,&""""" ""-/ 0%%" =#"#"%%"# 4)A%4 7%!" 8%$)&"-!/,+'% 8$)%-#""$$)/!$) " 8$$) -' 9"#"$)%)!%) ))?#"#$)) )E) ) 0" ) 7"?F "" &

21 ".(' "*!)) 6"*-%"**/ $)%$)"!7%4,.2 8!)"%?!%** 4***%")-%01+FFF/! 6%%"!% "" "#01+)") $) $)";)"""! %4,.(2!%"!01+ #""*$) 0$-*""/+ D01+-""6,2/% * "* " "G ** "G?G :-G/ 7G "$&/' =$ " %4,.(2,.2!"""$) (

22 "# ")%) "# +) "0%!*""*!) "!%"$# %#) H!"" ")1 "**#"""*)** "$""%"#)8**$)!""* 6)$)**"%$"" 8**#%"# #"**""$)! 1! 8" : ) 8" : 0! 8" : I$$) 8" : 0;!)"*) 0;**" 3

23 Anvendelse af værktøjet til energinøgletal for dambrug reference til internationale standarder og retningslinjerne i ASC standarden Lokalenergi har udarbejdet dette værktøj til inddatering af energinøgletal med det formål at efter leve kravene i ASC standarden. Lokalenergi er en konsulentvirksomhed, som varetager rådgivning om energiledelse og energioptimering i offentlige og private virksomheder primært i Danmark. Lo kalenergi har erfaring med energioptimering af danske dambrug, men er uvildig og uafhængig af interesser i dambrugserhvervet i øvrigt. I vejledningen til indikator om energiforbrug i ASC standarden anbefales det at følge retnings linjerne for energigennemgang (assessment), som de er beskrevet i ISO ISO er den internationale standard for kvantificering og indberetning af udledning og opta gelse af drivhusgasser på organisationsniveau. I ISO under pkt. 4.2 er det beskrevet, at organisationen skal definere dens operationelle grænser og udledningen af drivhusgasser, som ligger inden for disse grænser. Her skelnes der imellem følgende 3 scopes: 1) direkte udledninger fra el, varme eller dampproduk tion i organisationen, 2) indirekte udledninger fra forbrug af el, varme eller damp som leveres til organisationen og 3) andre indirekte udledninger fra eksempelvis transport i fly og tog, indkøbte varer og lignende. I ASC standarden er det defineret, at det alene er forbrug af energi på selve dambruget, som skal tælles med. Dermed er forbruget afgrænset til primært scope 2 i ISO og sekundært scope 1 i det omfang dambruget producerer energi til eget forbrug. Eksempelvis i form af en biogasmotor som bruges til elproduktion. I ISO pkt. 4.3 er det beskrevet, at organisationen skal kvantificere og dokumentere udled ningen af drivhusgasser ved 1) at identificere GHG kilder og dræn, 2) vælge metode til kvantifice ring, 3) indsamle data, 4)vælge omregningsfaktorer og 5) foretage beregning og dermed kvantifice ring. Vedrørende 1) og 2): I ASC standarden refereres alene til energiforbrug og således ikke til øvrige faktorer som er kilde eller dræn for GHG. Derfor er opgørelsen afgrænset til energiforbrug i form af el og brændsler. Indtastningsskemaet omfatter de brændsler som typisk anvendes på dambrugene. Hvis et dambrug anvender andre brændsler eller energikilder skal disse lægges til mængderne som er opgjort i skemaet. Opgørelsesskemaerne og beregningerne i dette regneark udgør 3) og 5).

24 Vedrørende 4): Energistyrelsens standardværdier for energiindhold i brændsler (brændværdi) er anvendt til omregning mellem brændslets indkøbsenhed og energienhed. Det er standardværdierne for 2012, som er anvendt. Disse er dog uændrede i forhold til standardværdierne for I ASC standarden er det beskrevet, at biobrændsler skal opgøres for sig. I opgørelsesskemaet er dette håndteret ved at energiforbruget, energiforbrug pr. ton fisk samt CO 2 bidraget er beregnet særskilt for hvert brændsel. Energistyrelsens standardværdier for CO 2 bidrag er anvendt. For el og fjernvarme varierer CO 2 bi draget afhængigt af hvilke brændsler hhv. el og varmeproduktionen baseres på. Derfor vil denne værdi være variabel over tid og i forhold til produktionssted. For el er CO 2 bidraget baseret på Ener giet.dk s generelle eldeklaration for CO 2 bidraget for fjernvarme er baseret på data for varme leveret hos slutbrugeren i Aarhus Kommune. Det er sjældent, at dambrug anvender fjernvarme. Såfremt der indtastes data for fjernvarme, bør der tages stilling til om CO 2 bidraget for fjernvarme leveret fra det pågældende fjernvarmeværk afviger væsentligt fra den faktor, der er anvendt her. 2

25 ! "! " " #$ % & '( )" " #$ % & '* " #$ % & + " #$ % &, " #$ % & -. " #$ % & / " #$ 012 " #$ 01 " #$ 01 " #$ & 1 1 " #$ 32 " #$ ' " #$ -4 " #$ 5 " #$ % & 5 2

26 ! " #! $%& ' ( ) # ( #* + +, # #*- ( #*. + +,& # ( # + +,& ( # ( # ( # ( #! ##! #*- & )% $/ & # $/ #*01. & #! & # 2 &&3 4#*.( #*.5 4 #*.(.*. 6& 4 #*.5 &&3! & ## 4 * ( *0 6& 7)( 5 ( 4 " #*# + #!" # ( # ( $$$89 ( :$/6* $$$89 ( :$/6 $$$89 #*550 ;* $$$89 *55 ;*-

27 !"!"#$ % &$% ' (' ) &$) * +"),!##-.(/$0#$%&'( 1"*!(!(! )%(*!" #14#15)5678* 11333#14#15)5678* &!#$-55' #14#195)5678:5 +&,-' ;/&9#<#2.%&%''%%- ;&$"<;!"<;.2!&..%&%'%/' ;=#9##->55504##<!"&###?##2 #!(!( 11333#1#111

28 !".%&%'%(-0.%&%'%%%&0* /&94!(!(" 11333#14#15)5678%:.%&%''%%- (/2;.!?#!!(!(2.%&%'%%,'%* ;!"#$1$ %%&((3&4 *,,555('%&%(,#%&,+! (678!"9:;.%&%'%*%'.# ( #"1 "!"<$$ (!(! 961. ;$"A# 2 # (!( 4B6-. B<(2&B6<CBDB0(#2 (!(" %'& (!(2 (#A"5% ((! <&& BA# ">$->B%0##B$

29 !" 7 %B%# BB%.(/ B %(#!"-2 "?B.0 # % $### % #5E$### (:("F"<$"< $< 11333#11#11 G$<< ($$< $ # ## "$ %"$ %%"$# %'#6" $A= #(#-. ##<<<H##G# "

30 !" #$ %##$ &#$ '( "(!( ## # @;<9"#2 $<"$$#2 "<"##" I"#",$"<"< $$#" (###%%5! 11333#14#195)5678%:* "(2('%1>&& 2(!42(2(###.##2 B%&%(0'

31 !" 2(:(!%'%%%'(&1% '2'?I.#-(!2"0 2(;(2''%>0% 2((!41' 2((" #A -"0 %& $ :(B## -H1##0=$ -#"$0 # "###< #1131&31/25,6D## :((! B###<# %E3 #(## ### %

32 #"$#6# D=#"#$$<2 #!"1"?$##"#2 %?#3,B?.J.#=/ ) <###$#2 <,B?#/, % B,B?2LM##< #<###<##-033 ####. LM #. # ##LM#,B?## **155'0 #$" $##O '( ) ;(!(!#*''%%'%*>.$<" ;((! -6$0 '.! ;(2(!.2#4P## $ ;(:(! 9$-!$##09!2 ;(:(%& ;(:("(< '

33 !1!116Q.! 1###(#$.$<?$ &#!#!"# *&$ +, " #%%&*%'%&1& P#!#!"<"!#!<##$"!#!"&"2!>#*(#!##%A *! #!<#$ &##$ )

34 !" - ".*/-1'**( 1&%%6&%&( "<"<2><2/ *<%5" "<"<2>2 5<55" / '*)<55".%%%%& 4" " '%5<2-6##0 (###%25E "1 " -"0 '-'%5N508 '5' 4B6-. B<(2&B6<CBDB0 6##< 16< '-"0 -'%5N*08 %'' 4B6-. B<(2&B6<CBDB0 6##< 16< -"0 '*)8 )* ; B %:5 CD! ( %%6 ;2("9 ( %EC'(!"$< H %#H %55A555#< -0 *

35 BUREAU VERITAS CERTIFICATION Aquaculture Stewardship Council Farm Audit Report ASC-F-E Aquaculture Stewardship Council Audit Report for Farms Trout Christiansminde Dambrug Dato: Ved: BUREAU VERITAS Certification - Danmark- Oldenborggade 2, 7000 Fredericia, Denmark Kunde : Kontakt person (Auditeret person): RAPPORT REFERANSE : AUDIT LEDER : Danforel/DanAqua A/S Erik D. Hansen AUDIT TEAM : Sølvi Skare, ASC Lead Auditor, Lisbeth Jungdahl, LA SA 8000 ASC RAPPORTERING : April GJENNOMGANG / FORMÅL Sølvi Skare GENNEMGANG AF RAPPORT : FØRSTEGANG x VEDLIKEHOLDelse KOMPLETT /SUPPLEMENT 1. Resumé: Denne audit rapport viser resultaterne fra den første ASC Ørred Standard audit af Danforel A/S på Christiansminde Dambrug. Auditten blev foretaget De sociale aspekter af auditten blev foretaget Auditten blev udført på dambruget og var baseret på interviews af de i alt 2 ansatte, ejeren af Danforel og en konsulent fra Dansk Akvakultur. Auditten omhandlede alle principperne i ASC ferskvands standarden og socialt ansvarlighed. Auditten inkluderede gennemgang af dokumentation, processer og håndtering af udstyr. Interviews med de ansatte blev foretaget på dambruget. De ansatte blev ikke unødigt afbrudt under interviewet. Resultatet af auditten er i alt 2 større afvigelser (Major non-conformities) og 18 mindre afvigelser (Minor non-conformities). Afvigelserne er dokumenteret og beskrevet i afvigelsesrapporten. 2. Baggrundsoplysninger om dambruget: Christiansminde Dambrug er producent af portionsørreder med en størrelse på ca. 300 g som er klar til slagtning. Christiansminde Dambrug ligger i Holstebro kommune. Christiansminde Dambrug s indløb af vand er baseret på grundvand som pumpes ind i dambruget og udledes til Råsted Lilleå som løber ud i Nissum Fjord. 3.Omfang (Scope): STANDARD Aktivitet og omfang af Audit: ASC trout Standard Version Februar 2013 Christiansminde Dambrug producerer ørreder fra sættefisk til slagtestørrelse i rektangulære beton bassiner i et recirkuleret system. Indløbsvandet er grundvand som pumpes ind i anlægget. Vandbehandlingen består af biofilter, iltkegler, mikrofiltrering, slam behandling og en lagune. Fisk leveres fra et leverings bassin til lastbiler og transporteres levende til slagteri. Den daglige ledelse på dambruget foretager arbejdet vedrørende kontrol af fisk og planlægning af fodring. Kontor og lager er samlet i en bygning på dambruget. Christiansminde Dambrug har en miljøgodkendelse fra Holstebro Kommune til brug af 900 tons foder per år. Opdrætsart (dansk og latin) Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) Omgivelser : Chistiansminde Dambrug har adresse t Gl. Råstedvej 3, 7570 Vemb BUREAU VERITAS CERTIFICATION «Le Guillaumet» 60 avenue du Général De Gaulle PARIS LA DEFENSE CEDEX Téléphone : Fax :

36 BUREAU VERITAS CERTIFICATION Aquaculture Stewardship Council Farm Audit Report ASC-F-E Auditplan: Dokumentgjennomgang før revisjonen Dokumentgennemgang foretaget oktober 2013 Konsultasjon av eventuelle interessenter Anleggets navn : Christiansminde Freshwater Farm Steder for selskapet som berøres af ASC. For hvert anlegg vis: Adresse : Kontakt : Navn og stilling på personer som er auditeret eller som er indvolveret i auditen på anden måde: Gl. Råstedvej 3, 7570 Vemb, Matrikkel number 6i, 6m, 6k, Stenum Hovedgård, Råsted Erik D. Hansen Jesper Evinrud, John Christensen, Niels Wittus, Lisbeth Jess Plesner Varighed af besøg & Dato for besøg: Tidligere revisjoner (hvis gjeldende): Audit på Christiansminde Dambrug blev foretaget Ingen ASC audits har tidligere været udført på dette dambrug. 5. Audit resultat Tidligere revisjoner Denne revisjonen Antall Referanse avvik Åpen/lukket Antall Referanse avvik Åben/ lukket Observation NA NA NA - Mindre afvigelse (Minor) NA NA NA 18 Lukket Større afvigelse (Major) NA NA NA 2 Lukket Status certifisering : 6. Resultat af evalueringen: Christiansminde Dambrug har et nyt og detaljeret kvalitetsledelses system, som dækker hele organisationen fra æg til slagtet fisk. Auditten blev udført på Christiansminde Dambrug. Danforel A/S er en virksomhed som fokuserer på deres medarbejdere mht. sundhed, miljø og sikkerhed, sociale forhold og den danske lovgivning. Der blev ikke under audit fundet afvigelser der omhandler industri ulykker. Christiansminde Dambrug ledes med faktisk dokumentation og dokumenter og registreringer vedrørende kvalitetsledelses systemet var tilgængelige under audit. De ansatte har lang erfaring med dambrug. Under audit blev det observeret at de ansatte har taget positivt imod arbejdet med ASC standarden. 7. Afvigelseksrappport(er) Venligst se vedlagte avfvigelrseapporter BUREAU VERITAS CERTIFICATION «Le Guillaumet» 60 avenue du Général De Gaulle PARIS LA DEFENSE CEDEX Téléphone : Fax :

37 BUREAU VERITAS CERTIFICATION Aquaculture Stewardship Council Farm Audit Report ASC-F-E Bestemmelse av startpunkt for CoC Bestemmelse for oppstart av Chains of Custody og hvilket punkt det kan starte Det vil være nødvendigt med CoC certificering fra det punkt hvor kontrollen med fiskene skifter. Det sker når fisken flyttes fra leveringsbassin til lastbilen der transporter de levende fisk til slagteri. Fisken vil på det tidspunkt være dækket af CoC ørred standard for slagteri. På slagteri bedøves fisken, bløgges (afblødes), forarbejdes eller pakkes direkte. Slagteriet tilhøre Danforel A/S. Risiko grad Element Kommentarer og bevis Lav risiko Medium risiko Høj risik 1. Sporingssystem i bruk x Sporings system er baseret på manuel registrering 2. Muligheter for substitusjon før eller ved høsting x Der findes kun certificerede fisk på dambruget 3. Mulighet for å indføre produkt udenfor sertifisert enhet Der findes kun certificerede fisk på dambruget x 4. Robusthet av styringssystemet Kvaluitetsledelsessystemet er nyt og baseret på erfaring x 5. Eventuelle omlastingsaktiviteter som foregår 6. Antall og plassering af bassiner der hentes fisk fra x x Transport af fisk er en velkendt aktivitet på Christiansminde Dambrug Transport af fisk er en velkendt aktivitet på Christiansminde Dambrug Anbefaling fra revisor JA NEJ Kommentar Systemet er robust, og opdrætssproduktene kan indgå videre i certiuficerede kæder og være kvalifisert til å bære the ASC merket. x Beskriv punktet hvor det er endring i eierskap og der COC er nødvendig Når fisken overføres fra leverings basin til den lastbil der transportere fisken levende til slagteri vil det være nødvendigt at have CoC certificering for slagteriet der ejes af Danforel A/S. Hvis nei inkluder dette i avslutningsrapport Konfidentiel komerciel sensitiv information Denne rapport indeholder ikke konfidentiel information. Bureau Veritas er nået til enighed med klienten om indholdet af kommerciel sensitiv information Signatur kunde Underskrift - Godkendelse Signatur auditor BUREAU VERITAS CERTIFICATION «Le Guillaumet» 60 avenue du Général De Gaulle PARIS LA DEFENSE CEDEX Téléphone : Fax :

38 BUREAU VERITAS CERTIFICATION Aquaculture Stewardship Council Farm Audit Report ASC-F-E AVGJØRELSE Status sertifisering: Bureau Veritas Certification fastslår, at alle kravene i standarden er tilstrækkeligt opfyldt, og har certificeret CHRISTIANSMINDE FRESHWATER FARM, der er udstedt et certifikat for omfanget er angivet i afsnittet "rækkevidde" ovenfor i rapporten eventuelle udestående afvigelser og deres status er. angivet i afsnittet "fund" over i rapporten. Dato Certifisering: Udløbsdato: Omfanget af Certifikatet: 03/07/ /07/2017 akvakultur operationer for ferskvandsørreder Liste over åbne avvik: Der er ingen åbne afvig BUREAU VERITAS CERTIFICATION «Le Guillaumet» 60 avenue du Général De Gaulle PARIS LA DEFENSE CEDEX Téléphone : Fax :

39 Afvig nr. CLAUSE Beskrivelse af afvig Årsag Korrigerende handling Accepteret Major Minor A Brønddybde er ikke testet hvert år og ikke iht. ASC standardens krav idet der ikke forefindes audit guide dokumenter. Der findes ikke et Auditing guidance dokument. Dambruget bruger grundvand og ikke brøndvand. Dette kravelement vil blive auditeret på surveillance audit B Ingen registreringer vedrørende brønddybde. Der findes ikke et Auditing guidance dokument. Dambruget bruger grundvand og ikke brøndvand. Dette kravelement vil blive auditeret på surveillance audit C Ingen registreringer vedrørende brønddybde der kan publiceres Der findes ikke et Auditing guidance dokument. Dambruget bruger grundvand og ikke brøndvand. Dambruget har publiseret vandindvindingstilladelse. Kravelement vil blive auditeret på surveillance audit D A Det anvendte laboratoriet er ikke akkrediteret til bentiske analyser. Dambruget mangler en slam håndteringsplan for overholdelse af kravene Appendix II_D Der er ikke et akkrediteret laboratorium for bentiske analyse i Danmark Slam håndteringsplan og kort er vedlagt Prøvetagning og analyser har været udført med miljømyndighederne. Prøvetagning og analyser har været udført enten af miljømyndigheder eller special konculent. Slam håndteringsplan opfylder krav i standard C Dambruget mangler et brev der viser at fiskemester (dagligleder) og ansvarlig dyrlæge i fælleskab er blevet enige om en maksimal produktions tæthed på dambruget iht. standardens krav b Der er et brev fra ledelsen vedrørende maximum tæthed dateret Brev fra ledelse opfylder krav i standard

40 A B A B B B Dambruget mangler en politik der skal påvirke fiskefoderfabrikanterne til at skifte til at bruge fiskemel og olie der stammer fra fiskerier der er certificerede iht. standarder der er godkendt af ISEAL. Dambruget mangler et brev der viser, at intentionen er at bruge fiskefoder som indeholder fiskemel og olie som kommer fra fiskerier som er certificerede iht. til ASC standardens krav se punkt a. Dambruget mangler et brev som skal sendes til hver foderleverandør der viser, at intentionen er udelukkende at bruge fiskefoder der indeholder ingredienser fra soyabønner der er certificerede af Roundtable for Responsible Soy (RTRS) eller tilsvarende. Dambruget mangler at demonstrere at brevet vedrørende brug af ingredienser af certificerede sojabønner er sendt til hver foderleverandør (se a) The list of feed ingredients do not include kril for the feed product Aller Aqua Gold The calculation of FFDRm is not based on actual fish meal % in feed from feed producer Se vedlæg med politik Se mail dateret i vedlæg Se mail dateret i vedlæg Bekræftelse fra Aller for modtagelse af mail dateret Liste med foder ingredienser var fra 2013, og indeholdt derfor ikke krill. Foder producent har leveret et interval for indhold af fiskemel Politik fra ledelse opfylder krav i standard Dokument til foderproducenter opfylder krav i standard Politik fra ledelse opfylder krav i standard Dokument opfylder krav i standard Aller Aqua har leveret en opdateret liste som også inkluderer krill, dokument opfylder krav i standard Interval for fiskemel i fodertyper, opfylder krav til FFDRm mindre end 1,5, sporbarhed fra overstemmelseserklæring for Aller Aqua

41 C A A A A The calculation of FFDRo is not based on actual fish oil % in feed from feed producer Arbejdsgiver har ikke en klar procedure eller instruks hvad der skal gøres i tilfælde af brand Medarbejderne er ansat på forskellige tidspunkter og har meget forskellige ansættelseskontrakter. I ansættelseskontrakten står hvilken startløn der er aftalt. Det ses af lønsedler at lønnen siden er steget, dette er aftalt ved en årlig samtale mellem arbejdsgiver og medarbejder. Der kan ikke fremvises dokumentation eksempelvis ved tillægskontrakter på hvilken løn og andre vilkår (eksempel bonus eller ny funktion/titel)der er aftalt senere i ansættelsesforløbet. Virksomhedens politik for samarbejde og behandling af henvendelser fra naboer og omgivelser/myndigheder er ikke dokumenteret - skrevet ned There is not a letter informing egg and fingerling suppliers that the supplier must compile a list of IUCN Red Listed species in the relevant categories that may occur on their property following the instructions in Indicator Foder producent har leveret et interval for indhold af fiskeolie Interval for fiskemel i fodertyper, opfylder krav til FFDRo mindre end 2,95, sporbarhed fra overstemmelseserklæring for Aller Aqua En procedure er vedlagt Procedure er implemteret Alle medarbejdere har kontrakter og individuel løn. Kontrakter vil blive standardiceret i maj/juni til det årlige møde mellem medarbejder og arbejdsgiver og vil indeholde dokumentation for ændringer i løn Politik er vedlagt. Politik er implemteret Danaqua har sent en mail dateret 19. Marts 2014 til eg og sættefisk leverandører som indeholder spørgsmål om liste over rødliste arter, påvirkning på disse og eventuel afhjælpende handling. Dokument opfylder krav i standard

42 B C A Der forefindes ikke en kopi af risikovurdering foretaget på vegne af æg og yngel leverandør. Risikovurdering skal foretages iht. de identificerede IUCN rødliste arter i 7.a. Der er en liste over rødliste arter og en risikovurdering i document dateret 6. Marts Der forefindes ikke en kopi af leverandøres politikker og procedure som viser at leverandørerne er engagerede i at overholde hver af de 8 hovedpunkter i ILO konventionen. Der er et forslag til politik og ingen procedure for implementering af politik. Der forefindes ikke registreringer og dokumentation for leverandørenes konsultation med interessenter, nærsamfund, organisationer som beskrevet i 6.9.2a, 6.9.2b, 6.9.2c og 6.9.2d. Der er vedlagt dokumenter for årlige møder med miljømyndigheder and medlemskab i Dansk Akvakultur, dambruget har mindre end 6 medarbejdere Dokument opfylder krav i standard Danforel har den sendt en mail til eg og sættefisk producenter, se vedlagt, opfylder krav i standard Dokument opfylder krav i standard

43

44

Kursus i ASC Ørred Standard

Kursus i ASC Ørred Standard Kursus i ASC Ørred Standard Lars Windmar & Sølvi Skare Fredericia 14. januar 2015 ASC Ørred Standard Version 1.0 februar 2013 ASC Aquaculture Stewardship Council (www.asc-aqua.org) ASC s mål: 1) Miljømæssig

Læs mere

b. Opbevare original kontrakter, areal adkomster, tilladelser, eller relaterede offentlige dokumenter om areal udnyttelse.

b. Opbevare original kontrakter, areal adkomster, tilladelser, eller relaterede offentlige dokumenter om areal udnyttelse. AUDIT MANUAL - ASC Ferskvandsørred Standard Udviklet af Ferskvandsørreder Akvakultur dialog Version 1.0, Februar 2014 Målarter: Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss ) eller alle andre laksefisk opdrættet

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 30. april 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 7. oktober 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Projekter er støttet af EU (EFF) og Fødevareministeriet, September 2010 Udarbejdet af Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur;

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 1. juli 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v. i

Læs mere

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER KONTROLPUNKTER OG KRAVSPECIFIKATIONER DANSK VERSION 4.0 () UDGAVE 4.0-2_MAR2013 GYLDIG FRA: MARTS

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

G E N E R E L L E P R O G R A M I N S T R U K T I O N E R

G E N E R E L L E P R O G R A M I N S T R U K T I O N E R G E N E R E L L E P R O G R A M I N S T R U K T I O N E R V E R S I O N 1. 7 J u n i 2 0 1 4 I N D H O L D 1 INTRODUKTION... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1.3 NORMATIVT GRUNDLAG... 2 2 ORGANISATION...

Læs mere

FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION.

FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS-HÆFTE 12:2009 4. UDGAVE ISO 9001 og ISO 9004 i nye udgaver Fortolkninger og ændringer DS-hæfte 12 ISO 9001 og ISO 9004 i nye udgaver Fortolkninger og ændringer ISO 9001 og ISO 9004 i nye udgaver Fortolkninger

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Implementeringsvejledning V 1.1 Gyldig fra: 1. januar 2011 Obligatorisk fra: 1. juli 2011 Dansk udgave, Oversat af den danske Nationale komité

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 30 Huskonsulenten ApS Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 09012009 Dette

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering NEPCon InfoGuide nr.1 September 2012 Version Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør

Læs mere

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011 1 Sammenfatning...3 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen...5 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen...6 3.1

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Mulighederne

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Fra DS 484 til ISO 27001

Fra DS 484 til ISO 27001 Fra DS 484 til ISO 27001 Hvordan kan din virksomhed efterleve den internationale standard for informationssikkerhed - ISO 27001? En praktisk vejledning i at skifte fra den udgående danske standard, DS

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S

KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse 1. Formål...4 Målsætning....4 Kvalitetssystemets opbygning....4 3. Definitioner...6 Multitime system:... 6

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere