#$%%&'()*+',))-+ %% # %&# $ 1. &..& % &&& & ; % 5. < & %%& %#&% % &% %= < %. & & % 5 5 &. %& &.%& % #& &. %%& &

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#$%%&'()*+',))-+ %% # %&# $ 1. &..& % &&& & ; % 5. < & %%& %#&% % &% %= < %. & & % 5 5 &. %& &.%& % #& &. %%& &"

Transkript

1 !" #$%%&'()*+',))-+ %%!"# ). %&/ 0 % # $ 12'$.+3 # %&# $ 1. &. % %&& & 4 # 2 56&& % 278% 33 $%%& &&& &9 & " & #.& % /# - &&& 4%&. % & :;2:.& ;& & 3 & &&& & ; % 5. < & % %& %& %4 && %%&" & % & 5 % % & %. < %. & & % 5 5 && 2. %&$ 3. % &. %& &.%& % #& &. %%& & & %%& %#&% % &% %= & & & %&

2 < %. && &. % % ;.. $%%& - %& %:; & % %& 6 "" = >>; $ && %. % # 4 # '+ %%& % % %% &!& <.!&& %% % %&& &!;& %% &. & & %. & & %& %4 %&&. >?% % & & # % &!&%& %.!" 4%%& > & & % # &. %& %%.& <. %& "#$$%&#$$##$$'(!") & %& & &.& 2 $& % %&. &. 5& %&3# % %%&. & 2 % %>!&% & &3 % %&& % %& & % 2&% %&.% 3 %& & &. % "* ; %%% %% =!!A%. % B#B &?%4!"!"!C 2

3 "$$%*!+ B D: & D #. % E1 &E, 5. %. E &. E, % E < % &. % & & %& % practice. F %. %& & & & % %& & ",* ;$ & %. && # % &% % %&. ; %? %& % %% &% &. %& %& < %&% %% & %&? ; % % % % % %.. %&# % %"? % &.%&!>!C2& % %31 % & & &% % %. %%&. & & % 4. % & & & % 5 % 52 G 5 H3 < %&% && & $. / B $.2# $ 13 8 I J & 6 5 3

4 !" ##$%$ & ' ()*+!,-.,/$ ##"' + $#++#++ +0* ' ## 1$# #$,1 $$, # "' +, $ ++ $+!,"# +,,$,$ + 20+#-!$,+ +! +#+ ++$ +#,! # + 3 $# +# $# ,++!# "# +# + 2$+ # #1!#+ # +$ + ++ $, + ++

5 #+ $# 20 +,,!+ +,+ # - $ # +, #!#+ +# "# ++,$ + #+ +# + $,+ # ++$,,,+ ++ +,! ++ ## -4 "$ 560

6 !"# # $%"# & '& ( )*%+(,"-"%. /% +!"#$%%%%#%#!0% !55*--0-/-!* /+(+789 #2#!&' ($)*! :;!/*<1$%3!+#'**%)! :!"%<:$%*<:=6 $*!* +!+#'*##,%#*! :>/1?+++3,< 1 0'$

7 !+#'*$#!'13A "6!+#'*##'$-.! ;!/,'$%!"#$%%%%$ ' /! 0=$$%B%$$% ,-+(+789#.?*$$%*!+#'**%)! :$%"-"!+#'*,%#%/$!'$%6 "-"!+#'*%.*#%!=** +!+#'**%%!' 0!+#'*%%!'=*! #!-**.*!' $%B 1##%234'',5 $##%%! '$%-*16 &/!2+#&/#!.!(('#5

8 C0/%6*<%6 $* 1AD;?3=%6* %,<< 0/%> 0C = %"=6 $%= % :%1>3 '%#< '"6E$ 6-*'*#!' 0##!A*13A* + /%1F**3<$%0/% 0:< /%"<""0:++< "%<%6 %D%6 %F"%6 <%<"" % G%""0:% 7*#!A< 0,"%-" '%*##+ $ ++#"<%H& $ ,-/+(+789 #.2 # 789.*!A*7 0"< 0"%I,6

9 8 :$ ;0-&#';F" A%" # <''*'$ *0-&#'/""6 $A%" 8 "*$*##%! 88 "*$*##%! #!=%$#'! #' '#, " '> F >< /,"< >"< " 8 6%*% 74%1#+J3!6 =" $* =%1K6K3%!.+J%: >%! A-* +)$*$/#.%,%?'*## *-%"6 $A0: <.%13 </$)+<91*#''A:6%

10 ! "#'.,!0,40$ 1%<$<*3 8 /%,1LML?MA#ML''1L''3306 &% '-7! :%! "! 0>1'3'**" >" "/! F%*1736 %$=';60$!6 % #$%" 8?8!' =6 # J1"3 # %=';-"* 8! &29.'99.-)5*%!,1"3,,0/9 N<# #,1"3B" #=,,0/9 N<.# #

11 :##"76 1,K3 9B +<2 <& 2< +<. ( &< <2 <2 < +< < < (<2 < < #<& < # :#='=7 # %**6 <C*C 8! "1<%3F" $""<$"<6 $" 8! /-%B 8! ++J- 88! ++J:= $%0%< 13 8! :-" &' (! #1"3! A$,7="<%L<%<! '=6,O0 "! A14$3 &

12 ! /$"06 7=!13<$< $" *"%$!/%$*A4$! =$ -*1"3 0"*A4 8! '$L"$ /$<"%$<<"/"$"6 1"<%"<3*1%$*<< 3 8 %"%%<%A0 % 8! I%"="-%," D! A" D!'"$, E!6%.*$ ''="<$<$< %<$ F! :*06 F!,$%*<6 $$%*<"*<I%<<0=<P<% F!,* )*+ %, 9.*%/! D! :"-*%$,7% <<$% (

13 D$! :"-*%7$%1,3 D-! :"-*%1$%3 D! 0$%*176 <3 D$A- >* <"<" ""/% D! ><>16 3*-:?+++, --$-- D! "*%%<,/% --' D $! /"6*%"%/6 $"*, $%1>3>"6 "%3 D - :"%106 $%3 D8';>//%,%*0*"*6 < D8$!)-*%%6 <;>/ D8-! 0"-*1,70$3 D! "-*%**6 " D$! 0%"-*,%* DD! A"-*% DD$!! DE! :,><<*<* DE$! :, 2

14 DE-! :*" DF! 2$ %$<$<< $$%< #%<&"<("<2 $$ 9%#'.#*$ ' /2DF5! O$$%<%$* $<"%$$%*!%6 $?2'$#B 2*$ $<"! "! %<%F$6 $0" '-*$ *## D!:"*,7$%*<% <0=< - "." % 7%/*?*#25 O6=';%A "%,"$6 % :< $" A" :?+++<" %"<%< " '*"-*%,$" 76.

15 /% &/"0:*< 1+3;/ <!D 1% +#%?F 1<(#23 0* ;/ *Q<(#2 >!D ;1<(#23 >!D '<(#2!D 1<(#23 '!D ;7*1<(#23 '"!D L**1<(#23 '!D <<(#2!D 1<(#23 F!D >*<,(. I"!D >'I%:%6 <I%6 <':"6 ''*?*"6 <' ' ##")$) 9#%' L* '!6 I%6 L<:% %%<%% ',% '%<' 9',<,6 <%,6 < 0<0"6 <,* %,<?<6 <'6 <'" '* L! >% > %=0 =?" * 0%, >" > >" >"<: I < /0 '$<'"! G &%)F D G?6 $ 6#H, * #$!6 &I'6 " +

16

17 !""#$ %&' &( ")"#"*$"#)" """#""!% #%)+)",-,./ &! %))#01%! "$$"#$")" )% "$""$ 4.2."#)""""$"" " 452.""""% " )$% )6%$ )% ")6%$$))$%$ )"$" $""%)-7/ ) )*)"" )#"##%!(*" )" )#)* %$")"# )! 0!"%))% "" /" /")2) /"))2")) &/"% (/

18 3/%,/"./ 5/"" %% 8#""2)%""# 6%$8%""2) ) 8"#" 82)%)%* 8)2)"%)8) "#%)$8") )"#"%#) 8#""" ")"%*#% %+)" " " ""# 9%%%!)*2 )%"$"" 8 9: 9; < 9=: 4 <019; 8%%)245"%?#" ?#"" $>"$"""

19 1#)%%)* 0"%%%! %# )%% 6"%% *"%# 0"%%#)%*%!) 8""$""$) $)A"2"4?#% "#$!%% 01"#)"+$"" 9"$" 9"#$)%!$" 6%))%$""9:89; 4 9=:$" #"$ )$""%" %%5-#/ $"!-/$7-22BBB+ *22*2*"C"/#+2""8" 6%$ 8#$)"#""#*" $""#)$""8"%" &'( )%"#01+#"#9 ") "# "% %% ""%$ "" 8)$!#%#$ %%

20 0")$!* ")8"%) %* "%!B%$%)"%" ""#"*#"% 9"%"$9%!8 )#*+% D)52.% %$"")" #)!0+="7#-06/,,&""""" ""-/ 0%%" =#"#"%%"# 4)A%4 7%!" 8%$)&"-!/,+'% 8$)%-#""$$)/!$) " 8$$) -' 9"#"$)%)!%) ))?#"#$)) )E) ) 0" ) 7"?F "" &

21 ".(' "*!)) 6"*-%"**/ $)%$)"!7%4,.2 8!)"%?!%** 4***%")-%01+FFF/! 6%%"!% "" "#01+)") $) $)";)"""! %4,.(2!%"!01+ #""*$) 0$-*""/+ D01+-""6,2/% * "* " "G ** "G?G :-G/ 7G "$&/' =$ " %4,.(2,.2!"""$) (

22 "# ")%) "# +) "0%!*""*!) "!%"$# %#) H!"" ")1 "**#"""*)** "$""%"#)8**$)!""* 6)$)**"%$"" 8**#%"# #"**""$)! 1! 8" : ) 8" : 0! 8" : I$$) 8" : 0;!)"*) 0;**" 3

23 Anvendelse af værktøjet til energinøgletal for dambrug reference til internationale standarder og retningslinjerne i ASC standarden Lokalenergi har udarbejdet dette værktøj til inddatering af energinøgletal med det formål at efter leve kravene i ASC standarden. Lokalenergi er en konsulentvirksomhed, som varetager rådgivning om energiledelse og energioptimering i offentlige og private virksomheder primært i Danmark. Lo kalenergi har erfaring med energioptimering af danske dambrug, men er uvildig og uafhængig af interesser i dambrugserhvervet i øvrigt. I vejledningen til indikator om energiforbrug i ASC standarden anbefales det at følge retnings linjerne for energigennemgang (assessment), som de er beskrevet i ISO ISO er den internationale standard for kvantificering og indberetning af udledning og opta gelse af drivhusgasser på organisationsniveau. I ISO under pkt. 4.2 er det beskrevet, at organisationen skal definere dens operationelle grænser og udledningen af drivhusgasser, som ligger inden for disse grænser. Her skelnes der imellem følgende 3 scopes: 1) direkte udledninger fra el, varme eller dampproduk tion i organisationen, 2) indirekte udledninger fra forbrug af el, varme eller damp som leveres til organisationen og 3) andre indirekte udledninger fra eksempelvis transport i fly og tog, indkøbte varer og lignende. I ASC standarden er det defineret, at det alene er forbrug af energi på selve dambruget, som skal tælles med. Dermed er forbruget afgrænset til primært scope 2 i ISO og sekundært scope 1 i det omfang dambruget producerer energi til eget forbrug. Eksempelvis i form af en biogasmotor som bruges til elproduktion. I ISO pkt. 4.3 er det beskrevet, at organisationen skal kvantificere og dokumentere udled ningen af drivhusgasser ved 1) at identificere GHG kilder og dræn, 2) vælge metode til kvantifice ring, 3) indsamle data, 4)vælge omregningsfaktorer og 5) foretage beregning og dermed kvantifice ring. Vedrørende 1) og 2): I ASC standarden refereres alene til energiforbrug og således ikke til øvrige faktorer som er kilde eller dræn for GHG. Derfor er opgørelsen afgrænset til energiforbrug i form af el og brændsler. Indtastningsskemaet omfatter de brændsler som typisk anvendes på dambrugene. Hvis et dambrug anvender andre brændsler eller energikilder skal disse lægges til mængderne som er opgjort i skemaet. Opgørelsesskemaerne og beregningerne i dette regneark udgør 3) og 5).

24 Vedrørende 4): Energistyrelsens standardværdier for energiindhold i brændsler (brændværdi) er anvendt til omregning mellem brændslets indkøbsenhed og energienhed. Det er standardværdierne for 2012, som er anvendt. Disse er dog uændrede i forhold til standardværdierne for I ASC standarden er det beskrevet, at biobrændsler skal opgøres for sig. I opgørelsesskemaet er dette håndteret ved at energiforbruget, energiforbrug pr. ton fisk samt CO 2 bidraget er beregnet særskilt for hvert brændsel. Energistyrelsens standardværdier for CO 2 bidrag er anvendt. For el og fjernvarme varierer CO 2 bi draget afhængigt af hvilke brændsler hhv. el og varmeproduktionen baseres på. Derfor vil denne værdi være variabel over tid og i forhold til produktionssted. For el er CO 2 bidraget baseret på Ener giet.dk s generelle eldeklaration for CO 2 bidraget for fjernvarme er baseret på data for varme leveret hos slutbrugeren i Aarhus Kommune. Det er sjældent, at dambrug anvender fjernvarme. Såfremt der indtastes data for fjernvarme, bør der tages stilling til om CO 2 bidraget for fjernvarme leveret fra det pågældende fjernvarmeværk afviger væsentligt fra den faktor, der er anvendt her. 2

25 ! "! " " #$ % & '( )" " #$ % & '* " #$ % & + " #$ % &, " #$ % & -. " #$ % & / " #$ 012 " #$ 01 " #$ 01 " #$ & 1 1 " #$ 32 " #$ ' " #$ -4 " #$ 5 " #$ % & 5 2

26 ! " #! $%& ' ( ) # ( #* + +, # #*- ( #*. + +,& # ( # + +,& ( # ( # ( # ( #! ##! #*- & )% $/ & # $/ #*01. & #! & # 2 &&3 4#*.( #*.5 4 #*.(.*. 6& 4 #*.5 &&3! & ## 4 * ( *0 6& 7)( 5 ( 4 " #*# + #!" # ( # ( $$$89 ( :$/6* $$$89 ( :$/6 $$$89 #*550 ;* $$$89 *55 ;*-

27 !"!"#$ % &$% ' (' ) &$) * +"),!##-.(/$0#$%&'( 1"*!(!(! )%(*!" #14#15)5678* 11333#14#15)5678* &!#$-55' #14#195)5678:5 +&,-' ;/&9#<#2.%&%''%%- ;&$"<;!"<;.2!&..%&%'%/' ;=#9##->55504##<!"&###?##2 #!(!( 11333#1#111

28 !".%&%'%(-0.%&%'%%%&0* /&94!(!(" 11333#14#15)5678%:.%&%''%%- (/2;.!?#!!(!(2.%&%'%%,'%* ;!"#$1$ %%&((3&4 *,,555('%&%(,#%&,+! (678!"9:;.%&%'%*%'.# ( #"1 "!"<$$ (!(! 961. ;$"A# 2 # (!( 4B6-. B<(2&B6<CBDB0(#2 (!(" %'& (!(2 (#A"5% ((! <&& BA# ">$->B%0##B$

29 !" 7 %B%# BB%.(/ B %(#!"-2 "?B.0 # % $### % #5E$### (:("F"<$"< $< 11333#11#11 G$<< ($$< $ # ## "$ %"$ %%"$# %'#6" $A= #(#-. ##<<<H##G# "

30 !" #$ %##$ &#$ '( "(!( ## # @;<9"#2 $<"$$#2 "<"##" I"#",$"<"< $$#" (###%%5! 11333#14#195)5678%:* "(2('%1>&& 2(!42(2(###.##2 B%&%(0'

31 !" 2(:(!%'%%%'(&1% '2'?I.#-(!2"0 2(;(2''%>0% 2((!41' 2((" #A -"0 %& $ :(B## -H1##0=$ -#"$0 # "###< #1131&31/25,6D## :((! B###<# %E3 #(## ### %

32 #"$#6# D=#"#$$<2 #!"1"?$##"#2 %?#3,B?.J.#=/ ) <###$#2 <,B?#/, % B,B?2LM##< #<###<##-033 ####. LM #. # ##LM#,B?## **155'0 #$" $##O '( ) ;(!(!#*''%%'%*>.$<" ;((! -6$0 '.! ;(2(!.2#4P## $ ;(:(! 9$-!$##09!2 ;(:(%& ;(:("(< '

33 !1!116Q.! 1###(#$.$<?$ &#!#!"# *&$ +, " #%%&*%'%&1& P#!#!"<"!#!<##$"!#!"&"2!>#*(#!##%A *! #!<#$ &##$ )

34 !" - ".*/-1'**( 1&%%6&%&( "<"<2><2/ *<%5" "<"<2>2 5<55" / '*)<55".%%%%& 4" " '%5<2-6##0 (###%25E "1 " -"0 '-'%5N508 '5' 4B6-. B<(2&B6<CBDB0 6##< 16< '-"0 -'%5N*08 %'' 4B6-. B<(2&B6<CBDB0 6##< 16< -"0 '*)8 )* ; B %:5 CD! ( %%6 ;2("9 ( %EC'(!"$< H %#H %55A555#< -0 *

35 BUREAU VERITAS CERTIFICATION Aquaculture Stewardship Council Farm Audit Report ASC-F-E Aquaculture Stewardship Council Audit Report for Farms Trout Christiansminde Dambrug Dato: Ved: BUREAU VERITAS Certification - Danmark- Oldenborggade 2, 7000 Fredericia, Denmark Kunde : Kontakt person (Auditeret person): RAPPORT REFERANSE : AUDIT LEDER : Danforel/DanAqua A/S Erik D. Hansen AUDIT TEAM : Sølvi Skare, ASC Lead Auditor, Lisbeth Jungdahl, LA SA 8000 ASC RAPPORTERING : April GJENNOMGANG / FORMÅL Sølvi Skare GENNEMGANG AF RAPPORT : FØRSTEGANG x VEDLIKEHOLDelse KOMPLETT /SUPPLEMENT 1. Resumé: Denne audit rapport viser resultaterne fra den første ASC Ørred Standard audit af Danforel A/S på Christiansminde Dambrug. Auditten blev foretaget De sociale aspekter af auditten blev foretaget Auditten blev udført på dambruget og var baseret på interviews af de i alt 2 ansatte, ejeren af Danforel og en konsulent fra Dansk Akvakultur. Auditten omhandlede alle principperne i ASC ferskvands standarden og socialt ansvarlighed. Auditten inkluderede gennemgang af dokumentation, processer og håndtering af udstyr. Interviews med de ansatte blev foretaget på dambruget. De ansatte blev ikke unødigt afbrudt under interviewet. Resultatet af auditten er i alt 2 større afvigelser (Major non-conformities) og 18 mindre afvigelser (Minor non-conformities). Afvigelserne er dokumenteret og beskrevet i afvigelsesrapporten. 2. Baggrundsoplysninger om dambruget: Christiansminde Dambrug er producent af portionsørreder med en størrelse på ca. 300 g som er klar til slagtning. Christiansminde Dambrug ligger i Holstebro kommune. Christiansminde Dambrug s indløb af vand er baseret på grundvand som pumpes ind i dambruget og udledes til Råsted Lilleå som løber ud i Nissum Fjord. 3.Omfang (Scope): STANDARD Aktivitet og omfang af Audit: ASC trout Standard Version Februar 2013 Christiansminde Dambrug producerer ørreder fra sættefisk til slagtestørrelse i rektangulære beton bassiner i et recirkuleret system. Indløbsvandet er grundvand som pumpes ind i anlægget. Vandbehandlingen består af biofilter, iltkegler, mikrofiltrering, slam behandling og en lagune. Fisk leveres fra et leverings bassin til lastbiler og transporteres levende til slagteri. Den daglige ledelse på dambruget foretager arbejdet vedrørende kontrol af fisk og planlægning af fodring. Kontor og lager er samlet i en bygning på dambruget. Christiansminde Dambrug har en miljøgodkendelse fra Holstebro Kommune til brug af 900 tons foder per år. Opdrætsart (dansk og latin) Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) Omgivelser : Chistiansminde Dambrug har adresse t Gl. Råstedvej 3, 7570 Vemb BUREAU VERITAS CERTIFICATION «Le Guillaumet» 60 avenue du Général De Gaulle PARIS LA DEFENSE CEDEX Téléphone : Fax :

36 BUREAU VERITAS CERTIFICATION Aquaculture Stewardship Council Farm Audit Report ASC-F-E Auditplan: Dokumentgjennomgang før revisjonen Dokumentgennemgang foretaget oktober 2013 Konsultasjon av eventuelle interessenter Anleggets navn : Christiansminde Freshwater Farm Steder for selskapet som berøres af ASC. For hvert anlegg vis: Adresse : Kontakt : Navn og stilling på personer som er auditeret eller som er indvolveret i auditen på anden måde: Gl. Råstedvej 3, 7570 Vemb, Matrikkel number 6i, 6m, 6k, Stenum Hovedgård, Råsted Erik D. Hansen Jesper Evinrud, John Christensen, Niels Wittus, Lisbeth Jess Plesner Varighed af besøg & Dato for besøg: Tidligere revisjoner (hvis gjeldende): Audit på Christiansminde Dambrug blev foretaget Ingen ASC audits har tidligere været udført på dette dambrug. 5. Audit resultat Tidligere revisjoner Denne revisjonen Antall Referanse avvik Åpen/lukket Antall Referanse avvik Åben/ lukket Observation NA NA NA - Mindre afvigelse (Minor) NA NA NA 18 Lukket Større afvigelse (Major) NA NA NA 2 Lukket Status certifisering : 6. Resultat af evalueringen: Christiansminde Dambrug har et nyt og detaljeret kvalitetsledelses system, som dækker hele organisationen fra æg til slagtet fisk. Auditten blev udført på Christiansminde Dambrug. Danforel A/S er en virksomhed som fokuserer på deres medarbejdere mht. sundhed, miljø og sikkerhed, sociale forhold og den danske lovgivning. Der blev ikke under audit fundet afvigelser der omhandler industri ulykker. Christiansminde Dambrug ledes med faktisk dokumentation og dokumenter og registreringer vedrørende kvalitetsledelses systemet var tilgængelige under audit. De ansatte har lang erfaring med dambrug. Under audit blev det observeret at de ansatte har taget positivt imod arbejdet med ASC standarden. 7. Afvigelseksrappport(er) Venligst se vedlagte avfvigelrseapporter BUREAU VERITAS CERTIFICATION «Le Guillaumet» 60 avenue du Général De Gaulle PARIS LA DEFENSE CEDEX Téléphone : Fax :

37 BUREAU VERITAS CERTIFICATION Aquaculture Stewardship Council Farm Audit Report ASC-F-E Bestemmelse av startpunkt for CoC Bestemmelse for oppstart av Chains of Custody og hvilket punkt det kan starte Det vil være nødvendigt med CoC certificering fra det punkt hvor kontrollen med fiskene skifter. Det sker når fisken flyttes fra leveringsbassin til lastbilen der transporter de levende fisk til slagteri. Fisken vil på det tidspunkt være dækket af CoC ørred standard for slagteri. På slagteri bedøves fisken, bløgges (afblødes), forarbejdes eller pakkes direkte. Slagteriet tilhøre Danforel A/S. Risiko grad Element Kommentarer og bevis Lav risiko Medium risiko Høj risik 1. Sporingssystem i bruk x Sporings system er baseret på manuel registrering 2. Muligheter for substitusjon før eller ved høsting x Der findes kun certificerede fisk på dambruget 3. Mulighet for å indføre produkt udenfor sertifisert enhet Der findes kun certificerede fisk på dambruget x 4. Robusthet av styringssystemet Kvaluitetsledelsessystemet er nyt og baseret på erfaring x 5. Eventuelle omlastingsaktiviteter som foregår 6. Antall og plassering af bassiner der hentes fisk fra x x Transport af fisk er en velkendt aktivitet på Christiansminde Dambrug Transport af fisk er en velkendt aktivitet på Christiansminde Dambrug Anbefaling fra revisor JA NEJ Kommentar Systemet er robust, og opdrætssproduktene kan indgå videre i certiuficerede kæder og være kvalifisert til å bære the ASC merket. x Beskriv punktet hvor det er endring i eierskap og der COC er nødvendig Når fisken overføres fra leverings basin til den lastbil der transportere fisken levende til slagteri vil det være nødvendigt at have CoC certificering for slagteriet der ejes af Danforel A/S. Hvis nei inkluder dette i avslutningsrapport Konfidentiel komerciel sensitiv information Denne rapport indeholder ikke konfidentiel information. Bureau Veritas er nået til enighed med klienten om indholdet af kommerciel sensitiv information Signatur kunde Underskrift - Godkendelse Signatur auditor BUREAU VERITAS CERTIFICATION «Le Guillaumet» 60 avenue du Général De Gaulle PARIS LA DEFENSE CEDEX Téléphone : Fax :

38 BUREAU VERITAS CERTIFICATION Aquaculture Stewardship Council Farm Audit Report ASC-F-E AVGJØRELSE Status sertifisering: Bureau Veritas Certification fastslår, at alle kravene i standarden er tilstrækkeligt opfyldt, og har certificeret CHRISTIANSMINDE FRESHWATER FARM, der er udstedt et certifikat for omfanget er angivet i afsnittet "rækkevidde" ovenfor i rapporten eventuelle udestående afvigelser og deres status er. angivet i afsnittet "fund" over i rapporten. Dato Certifisering: Udløbsdato: Omfanget af Certifikatet: 03/07/ /07/2017 akvakultur operationer for ferskvandsørreder Liste over åbne avvik: Der er ingen åbne afvig BUREAU VERITAS CERTIFICATION «Le Guillaumet» 60 avenue du Général De Gaulle PARIS LA DEFENSE CEDEX Téléphone : Fax :

39 Afvig nr. CLAUSE Beskrivelse af afvig Årsag Korrigerende handling Accepteret Major Minor A Brønddybde er ikke testet hvert år og ikke iht. ASC standardens krav idet der ikke forefindes audit guide dokumenter. Der findes ikke et Auditing guidance dokument. Dambruget bruger grundvand og ikke brøndvand. Dette kravelement vil blive auditeret på surveillance audit B Ingen registreringer vedrørende brønddybde. Der findes ikke et Auditing guidance dokument. Dambruget bruger grundvand og ikke brøndvand. Dette kravelement vil blive auditeret på surveillance audit C Ingen registreringer vedrørende brønddybde der kan publiceres Der findes ikke et Auditing guidance dokument. Dambruget bruger grundvand og ikke brøndvand. Dambruget har publiseret vandindvindingstilladelse. Kravelement vil blive auditeret på surveillance audit D A Det anvendte laboratoriet er ikke akkrediteret til bentiske analyser. Dambruget mangler en slam håndteringsplan for overholdelse af kravene Appendix II_D Der er ikke et akkrediteret laboratorium for bentiske analyse i Danmark Slam håndteringsplan og kort er vedlagt Prøvetagning og analyser har været udført med miljømyndighederne. Prøvetagning og analyser har været udført enten af miljømyndigheder eller special konculent. Slam håndteringsplan opfylder krav i standard C Dambruget mangler et brev der viser at fiskemester (dagligleder) og ansvarlig dyrlæge i fælleskab er blevet enige om en maksimal produktions tæthed på dambruget iht. standardens krav b Der er et brev fra ledelsen vedrørende maximum tæthed dateret Brev fra ledelse opfylder krav i standard

40 A B A B B B Dambruget mangler en politik der skal påvirke fiskefoderfabrikanterne til at skifte til at bruge fiskemel og olie der stammer fra fiskerier der er certificerede iht. standarder der er godkendt af ISEAL. Dambruget mangler et brev der viser, at intentionen er at bruge fiskefoder som indeholder fiskemel og olie som kommer fra fiskerier som er certificerede iht. til ASC standardens krav se punkt a. Dambruget mangler et brev som skal sendes til hver foderleverandør der viser, at intentionen er udelukkende at bruge fiskefoder der indeholder ingredienser fra soyabønner der er certificerede af Roundtable for Responsible Soy (RTRS) eller tilsvarende. Dambruget mangler at demonstrere at brevet vedrørende brug af ingredienser af certificerede sojabønner er sendt til hver foderleverandør (se a) The list of feed ingredients do not include kril for the feed product Aller Aqua Gold The calculation of FFDRm is not based on actual fish meal % in feed from feed producer Se vedlæg med politik Se mail dateret i vedlæg Se mail dateret i vedlæg Bekræftelse fra Aller for modtagelse af mail dateret Liste med foder ingredienser var fra 2013, og indeholdt derfor ikke krill. Foder producent har leveret et interval for indhold af fiskemel Politik fra ledelse opfylder krav i standard Dokument til foderproducenter opfylder krav i standard Politik fra ledelse opfylder krav i standard Dokument opfylder krav i standard Aller Aqua har leveret en opdateret liste som også inkluderer krill, dokument opfylder krav i standard Interval for fiskemel i fodertyper, opfylder krav til FFDRm mindre end 1,5, sporbarhed fra overstemmelseserklæring for Aller Aqua

41 C A A A A The calculation of FFDRo is not based on actual fish oil % in feed from feed producer Arbejdsgiver har ikke en klar procedure eller instruks hvad der skal gøres i tilfælde af brand Medarbejderne er ansat på forskellige tidspunkter og har meget forskellige ansættelseskontrakter. I ansættelseskontrakten står hvilken startløn der er aftalt. Det ses af lønsedler at lønnen siden er steget, dette er aftalt ved en årlig samtale mellem arbejdsgiver og medarbejder. Der kan ikke fremvises dokumentation eksempelvis ved tillægskontrakter på hvilken løn og andre vilkår (eksempel bonus eller ny funktion/titel)der er aftalt senere i ansættelsesforløbet. Virksomhedens politik for samarbejde og behandling af henvendelser fra naboer og omgivelser/myndigheder er ikke dokumenteret - skrevet ned There is not a letter informing egg and fingerling suppliers that the supplier must compile a list of IUCN Red Listed species in the relevant categories that may occur on their property following the instructions in Indicator Foder producent har leveret et interval for indhold af fiskeolie Interval for fiskemel i fodertyper, opfylder krav til FFDRo mindre end 2,95, sporbarhed fra overstemmelseserklæring for Aller Aqua En procedure er vedlagt Procedure er implemteret Alle medarbejdere har kontrakter og individuel løn. Kontrakter vil blive standardiceret i maj/juni til det årlige møde mellem medarbejder og arbejdsgiver og vil indeholde dokumentation for ændringer i løn Politik er vedlagt. Politik er implemteret Danaqua har sent en mail dateret 19. Marts 2014 til eg og sættefisk leverandører som indeholder spørgsmål om liste over rødliste arter, påvirkning på disse og eventuel afhjælpende handling. Dokument opfylder krav i standard

42 B C A Der forefindes ikke en kopi af risikovurdering foretaget på vegne af æg og yngel leverandør. Risikovurdering skal foretages iht. de identificerede IUCN rødliste arter i 7.a. Der er en liste over rødliste arter og en risikovurdering i document dateret 6. Marts Der forefindes ikke en kopi af leverandøres politikker og procedure som viser at leverandørerne er engagerede i at overholde hver af de 8 hovedpunkter i ILO konventionen. Der er et forslag til politik og ingen procedure for implementering af politik. Der forefindes ikke registreringer og dokumentation for leverandørenes konsultation med interessenter, nærsamfund, organisationer som beskrevet i 6.9.2a, 6.9.2b, 6.9.2c og 6.9.2d. Der er vedlagt dokumenter for årlige møder med miljømyndigheder and medlemskab i Dansk Akvakultur, dambruget har mindre end 6 medarbejdere Dokument opfylder krav i standard Danforel har den sendt en mail til eg og sættefisk producenter, se vedlagt, opfylder krav i standard Dokument opfylder krav i standard

43

44

Kursus i ASC Ørred Standard

Kursus i ASC Ørred Standard Kursus i ASC Ørred Standard Lars Windmar & Sølvi Skare Fredericia 14. januar 2015 ASC Ørred Standard Version 1.0 februar 2013 ASC Aquaculture Stewardship Council (www.asc-aqua.org) ASC s mål: 1) Miljømæssig

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

PROGRAM FOR HOVEDEFTERPRØVNING FOR WICOTEC-KIRKEBJERG A/S TIL ISO 9001 I PERIODEN 6. 8 MAJ 2013

PROGRAM FOR HOVEDEFTERPRØVNING FOR WICOTEC-KIRKEBJERG A/S TIL ISO 9001 I PERIODEN 6. 8 MAJ 2013 Bureau Veritas Certification Denmark A/S- job nr. 7436458 Side 1/6 Fredericia, den 29. April 2013. PROGRAM FOR HOVEDEFTERPRØVNING FOR WICOTEC-KIRKEBJERG A/S TIL ISO 9001 I PERIODEN 6. 8 MAJ 2013 SCOPE:

Læs mere

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug Case studie Fodringsforsøg på Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt af Alfred Jokumsen og Villy Juul Larsen 0 Summary

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Er din virksomhed klar til at tage skridtet og bygge videre på ISO 9001, ISO 14001, DS/OHSAS 18001 og ISO 22000. Gennem årtier er der opbygget

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen

Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen Dette certifikat er gyldigt til: Certificeringsaudit er gennemført under tilsyn af: Lead Auditor Sted og dato: DET NORSKE VERITAS,

Læs mere

http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124

http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124 Page 1 of 9 Årsrapport over virksomhedens aktiviteter i de seneste 12 måneder, ved nedenstående virksomhed. Årsrapporten er udarbejdet så den er dækkende for virksomhedens målsætning omkring håndtering

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

GLOBAL CERTIFICERING. Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-3

GLOBAL CERTIFICERING. Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-3 GLOBAL CERTIFICERING IMPLEMENTERING AF GLOBAL CERTIFICERING (AQUACULTURE STE- WARDSHIP COUNCIL - ASC) FOR REGNBUEØRRED SAMT VURDERING AF BÆREDYGTIG CERTIFICERING AF ANDRE ARTER Faglig rapport fra Dansk

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

FF Skagen. Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen. 12.152- CASE/oktober 2013. Side 1 af 7. Brochure Company Profile

FF Skagen. Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen. 12.152- CASE/oktober 2013. Side 1 af 7. Brochure Company Profile 12.152- CASE/oktober 2013 Side 1 af 7 Opgaven: Brochure Company Profile Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen Side 2 af 7 Certificeret kvalitet sælger årligt ca. 150.000

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen. Produktionsår: Strandgade 29

Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen. Produktionsår: Strandgade 29 Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen Strandgade 29 Produktionsår: Amt: 1401 København K Havbrugets navn: Tlf. 7254 4000 E-mail: mst@mst.dk www.mst.dk

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring rstyring Ekspertise baseret påp global erfaring Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder både offshore

Læs mere

GLOBALG.A.P. certificering hos AgroManagement

GLOBALG.A.P. certificering hos AgroManagement GLOBALG.A.P. certificering hos AgroManagement Kirketoften 5 Gamtofte 5610 Assens Denmark AgroManagement Blev etableret af Inge Bodil Jochumsen i 2007. Formålet med at etablere AgroManagement var at kunne

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Projekter er støttet af EU (EFF) og Fødevareministeriet, September 2010 Udarbejdet af Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur;

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Sporbarhed &>Storytelling?

Sporbarhed &>Storytelling? Sporbarhed &>Storytelling? Eller: Hvordan designes et sporbarhedssystem således at det bliver mere end blot storytelling? Mere end eller andet end værdiladet! Præsentation Walther Rahbek, Salgschef, Lyngsoe

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK Seminar om certificeret træ -skærpede anbefalinger for offentligt indkøb af træ Dansk Design Center, 8 oktober 2008

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

b. Opbevare original kontrakter, areal adkomster, tilladelser, eller relaterede offentlige dokumenter om areal udnyttelse.

b. Opbevare original kontrakter, areal adkomster, tilladelser, eller relaterede offentlige dokumenter om areal udnyttelse. AUDIT MANUAL - ASC Ferskvandsørred Standard Udviklet af Ferskvandsørreder Akvakultur dialog Version 1.0, Februar 2014 Målarter: Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss ) eller alle andre laksefisk opdrættet

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld?

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld? NYHEDSBREV Juli 2014 Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug Dette nummer indeholder bl.a.: Christiansminde Dambrug i Holstebro er verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dermed

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur Rapport fra Dansk Akvakultur Afrapportering for projekt Fiskesygdomskurser under tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende aktiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren DATABLAD Serietitel:

Læs mere

Døstrup Dambrug. Baggrund

Døstrup Dambrug. Baggrund Modeldambrug Lars M. Svendsen DMU, FORS Modeldambrug Baggrund for modeldambrug Hvad er et modeldambrug Formål og perspektiver Hvilke dambrug er med i forsøgsordningen? Overordnet indretning af modeldambrug

Læs mere

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Om certificering, varemærker og CSR (Corporative Social Responsibility) Af Frans Theilby Baggrund for indlæg Certificering i skovbruget: FSC, PEFC Certificering

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG SOCIALT ANSVAR I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

BÆREDYGTIGHED OG SOCIALT ANSVAR I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Bureau Veritas nye Netværksgruppe BÆREDYGTIGHED OG SOCIALT ANSVAR I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I Bureau Veritas nye netværksgruppe sætter vi fokus på bygge- og anlægsbranchens udfordringer inden for bæredygtighed

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Rapport over intern audit Kvalitetsstyringssystem efter Kvalitetsstyringsloven (lov nr. 506 af 7. juni 2006) med tilhørende bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006. Dato for audit:

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER INTRODUKTION Foreliggende regler vedrører akkrediteret auditerings- og certificeringsvirksomhed hos D.I.C, der er akkrediteret af bl.a. DANAK og som er autoriseret

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Hovedindhold af aftalen om energibesparelser nedskrevet til "kort format". Med baggrund i det energipolitiske forlig af 21. februar 2008 indgås der aftale

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

Maritime Labor Convention - MLC 2006. Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag

Maritime Labor Convention - MLC 2006. Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag Maritime Labor Convention - MLC 2006 Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag Jens Nielsen Master Mariner, Senior Surveyor, MMS Auditor, ILO Inspector Copenhagen Marine Management Services

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne for energispareforpligtelser

Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne for energispareforpligtelser I MP LE ME NTERING AF E NE RG I - E FFEKTIVITE TSDI RE K TIVET 27. november 2013 J..nr. 2532/1650-0001 Ref. PB/ Byggeri og energieffektivitet Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere