Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema til brug for screening (VVM-pligt)"

Transkript

1 Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt Cpr. nr Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: H. J. Biler blev i 2011 miljøgodkendt til at foretage miljøbehandling af biler. Der er et autoværksted på adressen i forvejen. I 2011 blev der givet godkendelse til at miljøbehandle biler/år og et udendørs oplag af miljøbehandlede biler på max. 10 biler. Der må oplagres 10 ikke-miljøbehandlede biler indendørs i værkstedet. Den 12. februar 2014 og 14. april 2014 har H. J Biler søgt om tilladelse til behandling af biler om året og opbevaring af op til 300 miljøbehandlede biler udendørs. Den 24. april 2014 har H.J. Biler søgt om tilladelse til oplag af dæk i stedet for 100 dæk, som det fremgår af vilkår 18 i tillægsgodkendelse fra 22. december Den 14. februar 2014 meddelte Fredericia Kommune landzonetilladelse til etablering af i alt 0,8 ha udendørs oplag af biler. Tilladelsen indeholder en række vilkår, der skal overholdes, bl.a. krav om etablering af et 5 rækket grønt hegn, der skal sikre, at oplagspladsen fortsat afskærmes fra omgivelserne. Navn og adresse på bygherre H. J. Biler v. Henrik Jensen Vestre Kobbelvej Fredericia Bygherres kontaktperson og telefonnr. Henrik Jensen, Tlf: Projektets placering Vestre Kobbelvej 11

2 Projektet berører følgende kommuner Fredericia Oversigtskort Side 2

3 Kortbilag Oplag af biler til salg Oplag af miljøbehandlede biler (ingen bygning) Værksted til miljøbehandling af biler (1 og 2) Privat bolig Side 3

4 Side 4 Felt skraveret med rødt viser udvidelse af oplagsplads.

5 Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr af 27. december 2013 Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr af 27. december 2013: Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes Bilag 2, pkt 12b og 12e Side 5

6 Anlæggets karakteristika: Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst 1. Arealbehovet i ha: x Der sker ingen ændringer af bygninger. 0,8 ha jord inddrages til udendørs oplagsplads 2. Er der andre ejere end Bygherre?: x En mindre del af en kommunalt ejet matrikel indgår i oplagspladsen. Det er et vilkår i landzonetilladelsen at anvendelse af kommunal ejet matrikel nr. 18f Egum, Fredericia Jorder til oplagsplads forudsætter skriftlig aftale med kommunen. Ved evt. ophør af aftale skal matriklen reetableres til tilstand forud oplagsplads. 3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 Der sker ingen ændringer af eksisterende bygninger 4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: Ingen ændring 5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Der behandles biler/år Råstoffer type og mængde: Mellemprodukter type og mængde: Færdigvarer type og mængde: 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: 8. Anlægget behov for råstoffer type og mængde: Ingen I anlægsfasen: I driftsfasen: Side 6

7 9. Behov for vand kvalitet og mængde: Meget begrænset, da der ikke indgår vand i processerne. I anlægsfasen: I driftsfasen: 10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet: Side 7

8 11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Der produceres farligt affald, da meget af det der tappes/afmonteres af bilerne er farligt affald, det drejer sig om følgende fraktioner med angivelse af de maksimalt tilladte oplag: Blyakkumulatorer 60stk Bremsevæske og koblingsvæske 50 liter Elektronisk udstyr 40 stk Frostsikringsvæske (kølervæske) 400 liter Kviksølvkontakter 30 stk Kølemidler (CFC, HCFC og HFC) 10 liter Kølemidler (andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger) 10 liter Ni-Cd akkumulatorer 10 stk Olie (hydraulikolie) 50 liter Olie (motor- gear- og smøreolie) 400 liter Oliefiltre 60 stk Trykbeholdere 20 stk Andet affald: Spildevand: Det farlige affald håndteres i egnede beholdere og på en indendørs oplagsplads, hvorfra der ikke kan ske afledning til jord, grundvand eller vandløb. Af andet affald er der jern- og metalskrot. 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger: Oplaget af dæk øges fra 100 til 1000 stk. Brandmyndighederne har ingen bemærkninger til oplaget af dæk. Dækkene opbevares beskyttet mod vejrlig under tag på delvis befæstet område. Dæk er ikke farligt affald. Der er intet processpildevand, men overfladevand. Affald bortskaffes iht. gældende kommunale affaldsregulativ og bilskrotbekendtgørelsen. Der er ikke afløb i værkstedet, og således intet processpildevand. Der er lidt sanitært spildevand fra en håndvask i værkstedet. Dette ledes via spildevandsledningen til det centrale renseanlæg. Side 8

9 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: Der er ikke foretaget en beregning, men Fredericia Kommune vurderer, at grænseværdierne kan overholdes, da al behandling foregår indendørs, og der er forholdsvis lang afstand til naboer. 14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: Der vil forekomme mere trafik til og fra ejendomme, da der vil blive afleveret skrotbiler, afhentet affald og miljøbehandlede biler. Der er ikke vejledende støjgrænser for trafikken. Kravene til afkasthøjder, som stillet i autoværkstedsbekendtgørelsen og bilskrotbekendtgørelsen er overholdt. 15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: Fredericia Kommune vurderer ikke, at der vil opstå vibrationer. 16. Vil anlægget give anledning til støvgener: Der foretages ingen støvfrembringende aktiviteter, hvorfor der ikke opstår støvgener. 17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: Der håndteres ikke lugtende stoffer. Al behandling vil foregå indendørs. 18. Vil anlægget give anledning til lysgener: Der er ingen store lyskilder, der kan forårsage lysgener. 19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld: Anlæggets placering Når de vilkår der stilles i miljøgodkendelsen overholdes vil der ikke være en særlig risiko for uheld. 20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse: x Landbrugsjord inddrages til oplagsplads. 21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området: 22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: 23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: Der er ikke udarbejdet lokalplan for området. Den ansøgte anvendelse er i overensstemmelse med kommuneplanrammen. Fredericia Kommune meddelte den 14. Februar 2014 landzonetilladelse til etablering af i alt 0,8 ha til udendørs oplag af biler. Side 9

10 24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand: 25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: Der er ingen råstoffer og grundvand af værdi i området. 27. Forudsætter anlægget rydning af skov: 28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker: 29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet: 30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter: 31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: I Fredericia Kommune er hele kommunens areal udpeget som muligt levested for bilag IV-arter. Det betyder, at der er blevet foretaget en vurdering af, om det givne område er levested for en eller flere af disse arter. De relevante arter i Fredericia Kommune er: Vandflagermus, brun flagermus, langøret flagermus, sydflagermus, dværgflagermus, troldflagermus, odder, marsvin, markfirben, løvfrø, stor vandsalamander, spidssnudet frø og grøn kølleguldsmed. Der er ikke kendskab til nogle af disse arter i umiddelbar nærhed af arealet. Det kan dog ikke udelukkes, at de findes der. Da der udelukkende foretages ændringer inden i bygningerne og der ikke sker nedrivninger eller udskiftning af tag, vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil indskrænke eller forringe egnede levesteder for vilde arter af planter eller dyr, herunder bilag IV-arter i området. Der er ingen internationale beskyttelser i området. Der er ingen områder i umiddelbar nærhed af virksomheden, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer er overskredet. Side 10

11 Overfladevandt: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft): 32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: Side 11

12 33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk: Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning: Der er ikke værdifuldt landskab, landskabspark, kulturmiljø eller særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområde i de nærmeste omgivelser. Natur & Landbrug vurderer, at det ansøgte ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt negativt ved stillede vilkår om afskærmende grønt hegn, hvorfor kommunen ikke anser noget til hinder for at meddele landzonetilladelse til udvidelse af oplagsplads. Natur & Landbrug finder det afgørende at der i forbindelse med etableringen af oplagspladsen bliver etableret et 5 rækket grønt hegn der vil sikre at oplagspladsen fortsat afskærmes fra omgivelserne. Natur & Landbrug vurderer, at en udvidelse af oplagsarealet på ovenstående baggrund ikke vil udgøre en væsentlig negativ påvirkning af omgivelserne. 35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): Der drives autoværksted og hundepension på samme adresse, og det drives af den samme person. Begge værkstedsaktiviteter har en daglig åbningstid på 8-16 mandag fredag. Dette svarer til drift af 1 værksted, hvorfor de kummulative effekter må anses for minimale. 36. Er der andre kumulative forhold? 38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: Ved siden af vil der i fremtiden blive drevet en hundepension. Der vurderes ikke, at være kummulative effekter med denne. Ingen Kun egen privatbolig ved værkstedet ventes påvirket. I forbindelse med behandlingen af landzonetilladelsen i 2014 havde Natur & Landbrug det ansøgte i naboorientering og der indkom ingen Side 12

13 bemærkninger. 40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen: 41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige Enkeltvis: Eller samlet: 43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: Når vilkår i miljøgodkendelsen overholdes, vil der ikke være en væsentlig miljøpåvirkning. Der vil blive en øget trafikbelastning, da der sker transport af biler samt af farligt affald. Trafikken vil passere en bolig på stikvejen til Vestre Kobbelvej, og køre ad enten Bredstrupvej ud til Vejlevej eller fortsætte ad Vestre Kobbelvej ud til Parallelvej og Vestre Ringvej. Der passeres ikke mange boliger på de to ruter ud til de store veje. Således vurderes støjbelastningen fra trafikken ikke at være væsentlig. 44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: Der vil være en lille støjpåvirkning i drifttiden. Der ventes ingen påvirkning af jord og grundvand. 45. Er påvirkningen af miljøet Ingen egentlig påvirkninger, da alt behandling og opbevaring af farligt affald og stoffer sker indendørs. Kun lille støjpåvirkning, som stopper Varig: når aktiviteten lukkes ned. Hyppig: Reversibel: Side 13

14 Konklusion Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt: Vilkårene i miljøgodkendelsen er stillet, således at en overholdelse af disse sikrer, at der ikke sker en miljøbelastning af omgivelserne fra driften af værkstedet til miljøbehandling af biler. Der vil være en mindre støjbelastning som følge af driften af værkstedet, men det forventes ikke, at nogen omkringboende vil blive belastet. Det konkluderes, at etablering og drift af værkstedet ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning, og derfor ikke er VVM pligtigt. Dato: Sagsbehandler: Mette Schjødt Side 14

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12,

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Navitas Rådgivende Ingeniører Skæringvej 100 8520 Lystrup Att. Martin Elkjær Mail: mel@navitasraadgivning.dk 23. maj 2014 Side 1 af 5 Afgørelse: Ikke

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

Dako Denmark A/S. Maj 2014

Dako Denmark A/S. Maj 2014 Miljøgodkendelse Etablering af pakkeri og køle/fryselager Tillæg til miljøgodkendelse af 6. oktober 2004 Maj 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01199 Ref. anskr/zaakh Den 22. maj 2014 MILJØGODKENDELSE til

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune og Lokalplan nr. 373 for et område

Læs mere

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i 200 1 fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013 Ikke teknisk resume af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg Juni 2013 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2009 Del 2: Ikke teknisk resume

Læs mere