Ballen færgehavn. Ikke-teknisk resumé. 11. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballen færgehavn. Ikke-teknisk resumé. 11. oktober 2013"

Transkript

1 Ballen færgehavn Ikke-teknisk resumé 11. oktober 2013

2 Seacon dokumentnr.: L002 Revisionsnr.: 3 Forfatter: Stine Gro Jensen (SGJ) Signe Dons (SIG) Anke Struve (AS) Kvalitetssikring: Anke Struve, Ole Kåre Jensen og Hans Ohrt (Seacon) Ulrik Max Jørgensen (A1 Consult) Rekvirent: Rekvireret af A1 Consult for Samsø Kommune Grundkort: Indeholder data fra Geodatastyrelsen og Danske Kommuner, Matrikelkort, FOT, Landinddelinger Copyright Søfartsstyrelsen, AIS-data (Søfartsstyrelsen, 2013) DOK NR L002 2 Copyright COWI, DDO land 2012

3 BALLEN FÆRGEHAVN Ikke-teknisk resumé 11. oktober 2013 Seacon dok.nr.: L002 Revisionsnr.: 3 Forfatter(e): Kvalitetssikring: Godkendt af: Stine Gro Jensen Signe Dons Anke Struve Anke Struve, Ole Kåre Jensen og Hans Ohrt (Seacon) Ulrik Max Jørgensen (A1 Consult) Hans Ohrt L002 3

4 INDHOLD 1IKKE-TEKNISK RESUMÉ BAGGRUND FOR PROJEKTET BESKRIVELSE AF BALLEN FÆRGEHAVN BESKRIVELSE AF VEJPROJEKTET ALTERNATIVER MILJØPÅVIRKNINGER AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OVERVÅGNING L002 4

5 1 IKKE-TEKNISK RESUMÉ L002 5

6 1 IKKE-TEKNISK RESUMÉ Denne VVM-redegørelse og miljørapport omhandler etableringen af Ballen Færgehavn med tilhørende vejprojekt på Samsø samt miljøvurdering af tilhørende kommuneplantillæg (nr. 1 og 2 til Kommuneplan ) og Lokalplan nr. 78 og 79. VVM-redegørelsen beskriver, analyserer og vurderer projektets virkninger på miljøet i forbindelse med anlæg og drift af den nye færgehavn og de tilknyttede veje. 1.1 BAGGRUND FOR PROJEKTET Samsø Kommune ønsker at reducere sejltiden mellem Samsø og Sjælland med en ny og effektiv rute mod øst. Kommunen har en forventning om, at en hurtigere forbindelse bl.a. vil føre til en positiv erhvervsudvikling, flere arbejdspladser og vækst på Samsø. En ændring af ruten med afgang fra Ballen i stedet for afgang fra Kolby Kås vil reducere sejlafstanden til Kalundborg fra 22 sømil til 17 sømil, svarende til 23 %. Se Figur 1. Sejltiden kan derved bringes ned på maksimalt 1 time og 15 minutter mod 1 time og 50 minutter i dag. En forkortet rute vil ligeledes reducere brændstofforbruget og besætningsudgifterne. Etablering af en ny færgehavn ved Ballen vil kræve en udbygning af vejnettet til og fra havnen. FIGUR 1 Omlægning af sejlruten mellem Sjælland og Samsø. Transportministeriet, som udbyder færgedriften, og Samsø Kommune, som er bygherre for færgehavnen, har opsat nogle krav til den kommende færgehavn, som har været udgangspunktet for designet af færgehavnen. Derudover er der som grundlag for det endelige havnelayout lavet en række feltundersøgelser og beregninger af bl.a. geologien, bølgeforhold og havets strømforhold. Desuden er det blevet simuleret, hvordan det ville være, at sejle ind og ud af den nye havn L002 6

7 1.2 BESKRIVELSE AF BALLEN FÆRGEHAVN Ballen Færgehavn bliver etableret ved Balleshage ca. 1 km syd for Ballen på Samsøs østkyst. Havneområdet bliver sluttet til vejnettet ved Nørreskiftevej og Slagterivej, og vejnettet bliver udbygget til at kunne betjene trafikken fra havnen. Se efterfølgende afsnit 1.3 for beskrivelsen af vejprojektet. I forbindelse med planlægningen af projektet er der blevet designet to forskellige havnelayout. Havnelayout 1 (Se Figur 2) er udformet til en ca. 140 m lang færge, da Transportministeriet har stillet krav om, at havnen skal kunne godkendes til en færge af denne længde. Transportministeriet har efterfølgende underskrevet en kontrakt med Danske Færger A/S, om at de vil stå for sejladsen på den nye rute de første 10 år (dvs. i perioden ). Den første færge, der vil blive anvendt på ruten, vil være den 91 m lange Kanhave, som i dag sejler mellem Hou og Sælvig (mellem Jylland og Samsø). Havnelayout 2 (se Figur 3) er derfor designet til en færge på ca. 100 m længde, men kan i fremtiden udvides til en 140 m færge, hvis det viser sig nødvendigt. Havnelayout 2 tager hensyn til, at en mindre færge er mere følsom overfor bølgepåvirkning. I designet er der lagt vægt på at minimere den uro, der skabes af bølgerne i havnen, idet for meget uro kan begrænse muligheden for færgeafgange. Den væsentligste forskel i design er, at Havnelayout 1 har en ØNØ-vendt indsejling, mens Havnelayout 2 har en NNØvendt indsejling. I forhold til miljøet er den væsentligste forskel på de to havnelayout, at havbunden ved etablering af Havnelayout 2 skal uddybes mindre. Dette skyldes, at en mindre færge kræver mindre vanddybde og dermed en mindre sejlrende. FIGUR 2 Oversigtsplan af Havnelayout 1. Målestok 1: L002 7

8 FIGUR 3 Oversigtsplan af havnelayout 2. Målestok 1:1000. Den senere miljøvurdering af Ballen Færgehavn tager for de fleste parametre udgangspunkt i Havnelayout 1, selvom Samsø Kommune regner med at etablere en havn ud fra Havnelayout 2. Det er valgt for at være på den sikre side i forhold til miljøet. Havnelayout 1 forventes at omfatte større miljøpåvirkninger, hvorfor det anses for et worst case scenario i sammenligning med Havnelayout 2. Kun i få tilfælde, hvor der kan være tvivl om, hvilket havnelayout, der er worst case scenario, vil begge havnelayout blive vurderet (særligt ved de visuelle forhold). Færgehavnen bliver for begge havnelayout trukket fri af den eksisterende kystskrænt og etableret ud for den nuværende kystlinje. Det nuværende forløb af kystlinjen og den bagvedliggende kystskrænt ændres således mindst muligt. Færgelejet bliver etableret som et traditionelt såkaldt L-leje, hvis navn relaterer til, at formen på lejet ligner bogstavet L. Denne konstruktion øger fleksibiliteten, da flere færger fra den nuværende flåde kan benytte L-lejer. Det er muligt at forlænge konstruktionen med en pælekonstruktion, en såkaldt duc d albe, hvis der opstår et behov for en ekstra fiksering af den bagerste del af færgen. Udrustningen af færgelejet afhænger af, hvilken færge der skal sejle på ruten. Den typiske udrustning består af affendring, så færgen ikke støder ind i kajen, klaparrangement med landfast broklap i klapgrav, så bilerne kan køre af og på færgen, samt fortøjning, så færgen ligger fikseret i L-lejet. Derudover forsynes lejet med en bundsikring, som skal sikre bassinbunden mod skrueudskæringer. Færgehavnen bliver afskærmet med i alt 600 m stenmole. Molerne, der strækker sig ca. 300 m ud fra kysten, bliver afsluttet med to lodrette molehoveder. Sejlrenden bliver etableret på 7,5 m dybde for Havnelayout 1 og 5,5 m dybde for Havnelayout 2. Dybderne gælder også for havnebassinet. Vanddybden er i dag 1,5 4,5 m. Indsejlingen bliver afmærket med to fyr på molehovederne og et fyr i baglandet som navigationsbelysning (et sektorfyr). Veje og pladser bliver efter solnedgang oplyst med nedadrettet LED-belysning, der er mere strømbesparende end traditionel belysning L002 8

9 Baglandets befæstede arealer udgøres af til- og frakørselsveje, stier, p-pladser, kajgade samt opmarchareal til de biler, der venter på at køre på færgen. Der bliver anlagt opmarchbaner svarende til i alt 200 personbiler, og som en del af opmarcharealet bliver der etableret trailerparkering. Derudover omfatter de befæstede arealer parkeringsfaciliteter for langtids- og korttidsparkering, taxi-, handicap- og cykelparkering. Nord for færgelejet bliver der opført en ventesalsbygning, overdækket ly og evt. en bygning til rederiet. Derudover bliver der opført en række konstruktioner, som er nødvendige for færgedriften. Blandt disse er et overdækket billetteringsområde, der bliver placeret ved indkørslen til opmarchområdet, et landgangsanlæg for gående på lejets langside, faciliteter for forsyning af færgen med olie, ferskvand og landstrøm, samt aflevering af affald og spildevand. Placering og omfang af disse faciliteter og af landgangsanlægget afhænger af størrelsen af den indsatte færge. For at projektet ikke blokerer for en tur langs stranden, bliver der etableret en strandtrappe, der forbinder stranden henover adgangsvejen til færgehavnen. Ud over strandtrappen bliver der etableret en række udsigtsposter, der bringer turister og ventende passagerer tættere på vandet ANLÆGSAKTIVITETER Det er planen, at Ballen færgehavn bliver bygget i 2014 med igangsætning i starten af 2014 og en delaflevering og opstart af færgeruten 1. oktober Den endelige anlægsaflevering forventes den 1. marts Anlægsaktiviteterne vil omfatte uddybnings- og opfyldningsarbejder, klapning (bortskaffelse) af overskydende sediment på havet, pæle- og spunsramning, gravearbejder på land samt etablering af stenmoler, molehoveder og bundsikring i lejet. Afslutningsvis bliver bygningerne opført, diverse installationer installeret og belægningsarbejder (f.eks. fremføring af forsyninger) udført, og der bliver etableret havnebelysning, tåge- og navigationsbelysning. Materialet fra de uddybede områder bliver så vidt muligt genanvendt i det nye bagland. Forbruget af tilførte materialer til opfyldning er derfor relativt lille. Råstofforbruget vil primært bestå af stenmaterialer (moler), stål (spuns, forankring, armering, stålrør), beton (fundamenter), belægninger, tropisk træ (pæle), sand og ral. I alt bliver der uddybet ca m 3 havbund for Havnelayout 1 (og m 3 for Havnelayout 2), hvoraf ca m 3 (både Havnelayout 1 og 2) forventes, at kunne blive anvendt i det nye bagland. Er der herefter uddybningsmateriale tilovers, bliver det sejlet til en godkendt klapplads på havet. I baglandet til den nye færgehavn bliver der desuden indbygget ca m 3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til den eksisterende Ballen Havn, samt materialer fra kystskrænten, som bliver bortgravet i forbindelse med etablering af en adgangsvej til den nye færgehavn. Yderligere bliver der leveret mindre mængder sand fra et råstofområde på havet eller grus fra en lokal grusgrav på Samsø. Molerne vil bestå af ralmateriale fra et råstofområde på havet og granitsten, som bliver sejlet til Samsø fra stenbrud i Sverige eller Norge. Til kajkonstruktionen og andre stålkonstruktioner bliver der anvendt stål og beton til fundamenter, bundsikring og øvrige betonkonstruktioner. Molehovederne bliver enten udført af tropiske træpæle (ca. 200 m 3 certificeret træ) eller alternativt af en lodret stålindfatning af spuns eller pæle. Som det første bliver der etableret en kørevej til byggeområdet ved udgravning i kystskrænten, og der bliver uddybet en adgang ind til området for det fremtidige færgeleje L002 9

10 Uddybningsmaterialerne bliver anvendt i opfyldningsområdet. Kajspuns og stenskråninger bliver etableret, så opfyldningsområdet bliver inddæmmet. Derved bliver der spildt mindre sediment i havet. Der bliver uddybet ved molehovederne, inden molerne udbygges fra land. Sideløbende med molebyggeriet vil havnebassinet blive uddybet DRIFTSAKTIVITETER Havnen skal alene anvendes som færgehavn. Derfor vil alle aktiviteter på havneområdet og alle anløb af havnen relatere sig hertil. Der skal dagligt sejles mindst to dobbeltture. Der skal således være mindst to daglige afgange fra Ballen Færgehavn og to daglige afgange fra Kalundborg Færgehavn. I højsæsonen og ved andre højaktivitetsdage vil det være nødvendigt med 4 dobbeltture mellem Ballen og Kalundborg. Det tidligste acceptable afgangstidspunkt er kl. 6.00, og det seneste acceptable ankomsttidspunkt er kl Første daglige afgangstidspunkt fra Samsø må ikke være senere end kl Det er derfor forudsat, at færgen vil overnatte i Ballen Færgehavn, og at der vil være almindelige serviceog forsyningsaktiviteter i perioder op til afgang og efter ankomst. Det kan f.eks. være aktiviteter som rengøring, catering, påfyldning af ferskvand, samt bortskaffelse af spildevand og affald og udførelse af småreparationer. 1.3 BESKRIVELSE AF VEJPROJEKTET Det er blevet undersøgt, hvordan den nye færgehavn bedst bliver forbundet med det eksisterende vejnet, så adgangen til færgehavnen bliver sikret. Det er vurderet, at en tilslutning af færgehavnen direkte til det eksisterende vejnet ved Nørreskiftevej ikke er tilstrækkelig. Nørreskiftevej og Slagterivej, som i givet fald skal afvikle trafikken, er ikke brede nok. Desuden er det vurderet, at der med den øgede trafik fra færgehavnen vil opstå pladsmæssige og trafiksikkerhedsmæssige problemer omkring Trekanten i Brundby. På de øvrige veje vurderes de trafikale forhold tilstrækkelige for at kunne afvikle den øgede trafik til og fra færgen. Der er udarbejdet to forslag til, hvordan Ballen Færgehavn tilsluttes vejnettet på Samsø. Vejforløb 1 baserer sig på en udbygning af det eksisterende vejnet, og Vejforløb 2 baserer sig på anlæg af nye veje VEJFORLØB 1 Vejforløb 1 omfatter etableringen af en ny vej fra færgehavnen til Nørreskiftevej, en udvidelse af Nørreskiftevej frem til Ballenvej og en udvidelse af Trekanten i Brundby, se Figur 4. Nørreskiftevej bliver udvidet fra 4,5 m til en bredde på 6,5 m, og der bliver etableret rabatter langs begge sider af vejen. Rabatterne sikrer, at der er tilstrækkelig oversigt ved ejendommene langs vejen. Trekanten i Brundby bliver udvidet, så to sættevogne (lastbil med anhænger) kan passere hinanden uden, at de kommer uden for kørebanen. I Trekanten bliver der desuden etableret en 0,5 m bred rabat i begge vejsider. På den resterende strækning gennem Brundby kan to sættevogne i dag passere hinanden uden at komme uden for kørebanen. De eksisterende adgangsforhold til Trekanten og Nørreskiftevej bliver de fleste steder bevaret. En undtagelse er den østlige gren af Gammelløkkevej og den sydlige gren af Skolebakkevej, som hver bliver lukket i den ende, der vender mod Nørreskiftevej. Krydsene ved Gammelløkkevejs vestlige tilslutning til Nørreskiftevej og Nørreskiftevejs tilslutning til Ballenvej bliver udbygget til de nye forhold. Der bliver ikke etableret stier langs de udbyggede veje, men der bliver etableret en stiforbindelse fra havnen til Slagterivej. På denne måde bliver de svage trafikanter ledt sikker frem til en af de veje, der vil være mindre belastet af trafik fra færgen L002 10

11 Ved udvidelsen af vejen til Vejforløb 1 bliver der inddraget en del af markerne langs Nørreskiftevej og mindre områder af enkelte ejendomme på Nørreskiftevej og en enkelt ejendom på Skolebakkevej i Brundby. Desuden bliver Nørreskiftevejs passage af et vandløb nyetableret. FIGUR 4 Vejforløb 1 udvidelse af eksisterende vejnet VEJFORLØB 2 Vejforløb 2 omfatter anlæg af nye veje. Der vil være en ny strækning mellem færgehavnen og Ballenvej og en omfartsvej øst om Brundby. Se Figur 5. De to nye veje bliver etableret med en kørebanebredde på 6,5 m og to rabatter på 1,5 m. Nørreskiftevej bliver sluttet til den nye vej vest for færgehavnen. Slagterivej bliver lukket for gennemkørsel i den sydlige ende. Der er udarbejdet to alternative forslag til, hvordan den nye vej fra færgehavnen bliver sluttet til Ballenvej. Ved alternativ 1 bliver den nye vej sluttet til Ballenvej i et T-kryds. Ved alternativ 2 går den nye vej direkte over i Ballenvej og bliver den nye hovedvej. Den østlige del af Ballenvej bliver ved alternativ 2 sluttet til den nye vej i et T-kryds. Omfartsvejen øst for Brundby vil gå direkte over i vejen til Ballen (Skolebakkevej) og vejen til Tranebjerg (Brundbyvej). Den del af Skolebakkevej og Brundbyvej, der fører mod Brundby, bliver sluttet til den nye omfartsvej i et T-kryds. Der bliver ikke etableret stier langs de to veje. Til gengæld bliver der etableret en sti fra færgehavnen til Nørreskiftevej. Mellem Nørreskiftevej og Slagterivej bliver der etableret en krydsning af den nye vej. På denne måde bliver de svage trafikanter ledt sikkert frem til de veje, der ikke vil være belastet af trafik fra færgen L002 11

12 FIGUR 5 Vejforløb 2 - ny vej til færgehavnen og omfartsvej ved Brundby ANLÆGSAKTIVITETER Vejarbejdet vil foregå samtidigt med etableringen af færgehavnen. Afhængigt af årstiden vil det tage op til seks måneder at anlægge vejene. Den endelige anlægsaflevering forventes den 1. marts Anlægsaktiviteterne vil omfatte opbrydning af belægninger, afrømning af muld, jordafgravning, jordflytning, afvandingsarbejder, belægningsarbejder, muldudlægning og en række mindre afsluttende arbejder. De eksisterende materialer vil så vidt muligt blive genanvendt. Adgang til ejendommene langs eksisterende veje vil blive sikret i hele anlægsperioden DRIFTSAKTIVITETER Driftsfasen for de nye veje starter umiddelbart efter, at vejene er åbne for trafik. Om vinteren vil vejene blive ryddet for sne. I den øvrige del af året vil der foregå græsslåning, og afstribningen og asfalten vil blive vedligeholdt. Med en del års interval vil slidlaget på vejen blive udskiftet. 1.4 ALTERNATIVER Som alternativer for en færgehavn syd for Ballen ved Balleshage har det været overvejet at udvide den eksisterende Ballen Havn til færgehavn eller at placere en ny færgehavn ved Nørreskifte. Desuden har det været overvejet at placere færgehavnen som en ø på dybere vand. Hovedforslaget om en færgehavn ved Balleshage er dog vurderet som den optimale løsning ud fra overvejelser om bl.a. sejladstid for færgen, tilknytning af færgehavnen til L002 12

13 vejnettet på Samsø og miljøpåvirkninger fra projektet herunder ressourceforbrug og virkninger på lokalbefolkningen. Et alternativ, hvor der ikke bygges nogen færgehavn, et såkaldt 0-alternativ, svarer til beskrivelsen af de eksisterende forhold, som fremgår af afsnit MILJØPÅVIRKNINGER Vurderingen af miljøpåvirkningerne er inddelt i en række emner. For hvert emne bliver først de eksisterende forhold beskrevet. Herefter redegøres der for de miljøpåvirkninger, som den nye færgehavn og tilhørende vejprojekter vil have i anlægsfasen og i driftsfasen. Vurderingen viser, at de største miljøpåvirkninger vil forekomme inden for emnerne Landskabet og de visuelle forhold (afsnit 1.5.1), Kystmorfologi og hydrografi (afsnit 1.5.3), Trafikale forhold (afsnit ) og Befolkning (afsnit ) LANDSKABET OG DE VISUELLE FORHOLD Landskabet i området er forholdsvist fladt. Der er spredte gårde og marker med bevoksede diger og levende hegn. Disse afspejler stadig nogle af de historiske strukturer i landbrugslandskabet. Markerne bliver dyrket helt ud til en stejl kystskrænt, som ligger ud til en smal stenet strand ved havet. Landsbyen Brundby ligger på en lille bakke med udsigt til Samsø Bælt, og Ballen ligger ud til kysten nord for projektområdet. Landskabet i området er ifølge kommuneplanen af særlig interesse. En ny færgehavn vil være en markant ændring af det forholdsvis uforstyrrede kystlandskab. Se Figur 6. Ændringen vil være mest tydelig, når færgen ligger i havn, især set fra stranden. Fra baglandet er selve det tekniske havneanlæg delvist skjult af kystskrænten. Om natten ses belysningen fra havnen og delvist fra færgen, som vil være i havnen om natten. FIGUR 6 Færgehavnen (Havnelayout 2) set fra kystskrænten syd for havnen. En ny vej med skråningsanlæg på dele af strækningen (Vejforløb 2) gennem det ellers uforstyrrede landskab vil ligeledes være en væsentlig ændring, og den vil ikke være i tråd med kommuneplanens ønske om at friholde det åbne land for anlæg af nye større veje. En ny vej vil desuden gennemskære nogle af digerne øst for Brundby, hvilket vil sløre de L002 13

14 kulturhistoriske strukturer. Se Figur 7. En udvidelse af eksisterende veje (Vejforløb 1) vil påvirke landskabet i mindre grad. Se Figur 8. I perioder med anlægsarbejde samt i driftsfasen omkring færgeankomst/-afgang, vil trafikken til og fra færgen føre til uro i landskabet. FIGUR 7 Udsigten fra Brundby Stubmølle over Vejforløb 2. I horisonten ses den nye færgehavn med færgen, når den ligger i havn. Skråningerne langs vejen er illustreret med nogle linjer, der understøtter visualiseringen. Linjerne vil ikke være der i virkeligheden. Skråningerne vil opleves mere markante fra en placering tæt på dem. FIGUR 8 Landskabet og Nørreskiftevej efter udvidelsen af denne (Vejforløb 1) JORD OG GRUNDVAND Jordbunden i området består overvejende af aflejringer fra sidste istid, og der findes et beskyttende lerlag over grundvandet. I både anlægs- og driftsfasen vil der være almindelig L002 14

15 forurening af vejenes rabatjord fra trafikken. Grundvandet vil ikke blive påvirket af projektet. De nærmeste eksisterende kortlagte jordforureninger ligger i Ballen By og bliver ikke påvirket af projektet KYSTMORFOLOGI OG HYDROGRAFI Kysten er i dag naturpræget med en stejl kystskrænt og en stenet strand, og den har været forholdsvis uforandret de sidste mange år. Fremover vil indtrykket af kysten blive domineret af et teknisk anlæg, færgehavnen, hvilket vil udgøre en væsentlig forandring. Hele havnen bliver etableret således, at den er trukket fri af kysten. Derved bliver den fri passage langs kysten sikret. Kystskrænten bliver tilpasset (terrænreguleret) den nye adgangsvej til havnen. Havet transporterer sedimentet langs kysten og fører det overvejende i nordlig retning. En del af sandet vil indledningsvist blive fanget bag færgehavnens sydlige mole, hvorved der med tiden vil blive opbygget en strand. Indtil den nye strand har fundet en naturlig ligevægt, kan det føre til, at mindre sand bliver tilført kysten nord for færgehavnen. Denne effekt er dog af begrænset omfang og midlertidig. Det er desuden muligt at tilføre området nord for færgehavnen sand fra tilsanding af sejlrenden (jævnfør afsnit 1.6 om afværgeforanstaltninger) FLORA OG FAUNA PÅ LAND Omgivelserne til projektet er præget af landbrug, og der forekommer kun få spredte steder af naturmæssig interesse. Blandt disse er nogle vandhuller, sten- og jorddiger (se Figur 9), samt en eng, hvor lille vandsalamander, skovfirben og snog kan forekomme. Andre arter er ikke blevet observeret i området, men kan muligvis forekomme. Det er arter som stålorm og butsnudet frø samt pindsvin, hare og dådyr. Der forventes ingen sjældne landfugle, og de registrerede blomster har lav botanisk værdi (de er almindelige arter). I anlægsfasen vil etableringen af færgehavnen og udvidelsen af eksisterende vej samlet set kun have en ubetydelig virkning på planter og dyr. Vurderingen bygger blandt andet på, at der ikke bliver inddraget beskyttede naturområder eller særlige yngle- og rasteområder for dyrelivet. Desuden foregår anlægsarbejderne gradvist over en længere periode. Derved kan enkelte dyr tilpasse sig og finde alternative områder, hvis anlægsaktiviteterne er for forstyrrende. Tilsvarende vil driftsaktiviteterne have en ubetydelig virkning på planter og dyr som følge af øget trafik. Påvirkningen vil bestå af en lidt højere risiko for trafikdrab af de dyr, som lever i nærområdet. Samlet set vil den største påvirkning af planter og dyr være fra anlægsarbejdet ved etablering af Vejforløb 2. Arbejdet vil føre til gennembrud af syv sten- og jorddiger med bevoksning, som kan være levested for både planter og dyr. Den biologiske værdi af disse jord- og stendiger er dog lav. Desuden vil dyr og planter kunne sprede sig langs de nye grøfter og vejanlæg. Det vurderes, at påvirkningen er ubetydelig for de samlede bestande af dyr og planter L002 15

16 FIGUR 9 Vandhul nær kysten syd for projektområdet (til venstre) og sten- og jorddige øst for Brundby (til højre). Påvirkningen af arter, som er beskyttet ifølge lovgivning om Natura 2000 og Habitatdirektivets Bilag IV, er vurderet i afsnit NATURFORHOLD PÅ HAVET Havbunden i området er overvejende sandet med sten og grus på lavere vand. Den er ikke forurenet og er levested for havbundens planter og dyr samt fiskeyngel, uden dog at være rig på særligt mange arter. Desuden forekommer der fisk og enkelte vandfugle i området. Der er ikke konstateret opblomstringer af giftige alger eller iltsvind i området øst for Samsø. Anlægsarbejderne vil føre til en gradvis ændring af forholdene på havet, ved at områder inddrages til projektet, og ved at der graves i havbunden. Graveaktiviteterne og klapning af overskydende sediment i havet kan føre til, at noget af sedimentet bliver spild og spredt til de omgivende områder. Lyset kan derved få sværere ved at trænge gennem vandet og havbundens dyr og planter kan påvirkes af aflejret sediment. Baseret på beregninger af sedimentets spredning bliver det vurderet, at sedimentaflejring og koncentrationerne af sediment i vandfasen vil være af et midlertidigt, lokalt og begrænset omfang, der ikke vil medføre varige påvirkninger af havbunden, vandkvaliteten samt dyr og planter i området. Nogle områder af havet vil i driftsfasen være inddraget til færgehavnen, og havnen vil lokalt føre til permanente ændringer i bølge- og strømforhold. Naturforholdene på havet vil desuden blive påvirket af færgedriften og aktiviteter på havneområdet. Ændringerne er dog ubetydelige i forhold til det samlede område, hvor denne natur forekommer. Stenmolerne i konstruktionen af den nye færgehavn kan give anledning til dannelsen af nye levesteder, og nogle arter vil med tiden kunne tilpasse sig de nye forhold NATURA 2000 OG BILAG IV-ARTER Nogle naturområder og plante- og dyrearter kræver en særlig beskyttelse. Til disse hører de såkaldte Natura 2000-områder og de såkaldte Bilag IV-arter. Den nye færgehavn ligger ikke i et Natura 2000-område, og det nærmeste område (Natura 2000-område nr. 55) ligger ca. 5 km nord for den planlagte færgehavn. Det er kun færgehavnens anlægsarbejde og ikke vejprojektets, der potentielt kan påvirke det nærmeste Natura 2000-område, ved at arbejdet fører til støj under vandet og spild af sediment i havet. Rev, men også sandbanker og lavvandede bugter og vige, er særligt følsomme overfor spild af sediment. Det er dog vurderet, at Natura 2000-området ikke bliver påvirket væsentligt af anlægsarbejderne. Det samme gælder for påvirkninger fra færgehavnens drift og vedligeholdelse. Følgende Bilag IV-arter kan muligvis forekomme nær ved færgehavnen eller de 2 vejforløb: Langøret flagermus, sydflagermus, dværgflagermus, marsvin, markfirben, stor L002 16

17 vandsalamander, spidssnudet frø og grønbroget tudse. I anlægsfasen kan det ikke udelukkes, at enkelte marsvin kan blive påvirket af støj, og at enkelte krybdyr og padder kan blive påvirket af vejtrafik. Det er dog vurderet, at det kun er enkelte dyr og ikke bestande af dyr, der bliver påvirket. Desuden kan påvirkningen af de enkelte dyr afværges (jævnfør afsnit 1.6). Det vurderes samlet set, at de Bilag IV-arter, der muligvis forekommer i området, ikke bliver påvirket væsentligt i anlægs- og driftsfasen KULTURARV Der forventes ingen fund af fortidsminder i anlægsområdet på havet. Anlægsarbejdet vil dog blive standset, hvis der bliver fundet spor af fortidsminder under arbejderne. På landsiden forekommer flere fund og fortidsminder nær projektet. Hertil tæller den fredede rundhøj Selleshøj, der ligger nær kystskrænten (se Figur 10). Desuden findes der fredede og bevaringsværdige bygninger. Stubmøllen i Brundby er blandt andet fredet (se Figur 10). Sammen med dens omgivelser er møllen udpeget som et såkaldt kulturmiljø, fordi de tilsammen afspejler en kulturhistorisk tidsperiode. I projektområdet forekommer desuden sten- og jorddiger af kulturhistorisk værdi. Inden anlægsarbejdet bliver området undersøgt for fortidsminder ved arkæologiske undersøgelser. Under anlægsarbejdet vil der desuden være særlig opmærksomhed på eventuelle nye fund nær eksisterende spor fra tidligere bopladser. FIGUR 10 Rundhøjen Selleshøj (til venstre) og Brundby Stubmølle (til højre billedet er taget af Realdania). En udvidelse af det eksisterende vejnet (Vejforløb 1) vil inddrage en mindre del af et dige, hvorimod der ved etablering af en ny vej (Vejforløb 2) gennembrydes syv diger. Dette vil medføre en forringelse af kulturarven med hensyn til bevaringen af sten- og jorddiger på Samsø, og det kræver en tilladelse fra Samsø Kommune. Projektets virkninger på oplevelsesværdien af kulturarven fremgår af det efterfølgende afsnit om Rekreative interesser REKREATIVE INTERESSER Nær projektområdet er der et bredt udvalg af oplevelser både inden for kulturhistorie og natur. Flere personer vil kunne få gavn af disse oplevelser i fremtiden, hvis færgen fører flere besøgende til området. Projektet påvirker dog også en række af oplevelsesmulighederne. På havet kan blandt andet badevandet blive påvirket gennem spild af sediment fra gravearbejderne i anlægsfasen. Sedimentet kan føre til, at badevandet i en kortere periode kan blive lidt mindre klart. Desuden kan en gåtur langs stranden blokeres af anlægsarbejdet til færgehavnen, hvorimod en strandsti sikrer passage langs kysten i form af en sti hen over tilkørselsvejen til havnen L002 17

18 Lystfiskeri bliver påvirket ved, at en foretrukken lokalitet for lystfiskere bliver inddraget af projektet. Det vil dog forsat være muligt at fiske fra kyststrækningen nær færgehavnen. Lystsejlere, kajakroere og lignende vandsportsudøvere skal fremover pga. anlægsfartøjerne og færgefarten være mere opmærksomme end hidtil, når de passerer området. Denne påvirkning er dog også vurderet som begrænset. Færgehavnen kan også føre til påvirkninger på land. Bl.a. kan en lyspåvirkning af Samsø Observatorium, som ligger ca. 300 m fra færgehavnen, ikke udelukkes. Der bliver dog truffet foranstaltninger, som begrænser gener fra færgehavnens og færgens belysning om natten. Anlægsarbejdet for havnen og færgetrafikken i driftsfasen kan desuden i perioder føre til støj nær kulturhistoriske lokaliteter på land såsom rundhøjen Selleshøj. Støjen kan påvirke oplevelsen af disse steder. På samme måde som for færgehavnen kan støj fra trafikken på vejforløbene forstyrre oplevelsen af kulturhistoriske værdier som rundhøjen Selleshøj og landsbymiljøet med Stubmøllen i Brundby i tidsbegrænsede perioder under anlæg og drift. En anden påvirkning fra vejforløbene er en forstyrrelse som følge af anlægsarbejdet. Arbejdet kan forstyrre de personer, der passerer projektområdet på deres vandre-, løbe-, ride- eller cykeltur. På samme måde kan personer forstyrres, der er på deres vej til og fra et udflugtsmål. Det kunne f.eks. være besøgende til Ballen Havn og Samsø Observatorium. Samsø Marathon kan i anlægsfasen blive påvirket af anlægsarbejder på Ballenvej og Skolebakkevej, samt på strækningen gennem Brundby (Vejforløb 1). Påvirkningerne er vurderet som midlertidige og af begrænset omfang SEJLADSMÆSSIGE FORHOLD I anlægsfasen vil der være en øget skibstrafik pga. uddybningsarbejde, etablering af selve havneanlægget, levering af materialer samt transport af overskydende sediment. En begrænset stigning i risikoforholdene for et mindre antal af lystsejlere, små fragtskibe og fiskerbåde bliver dog vurderet som ubetydelig, da påvirkningen er midlertidig og lokal. Det samme gælder i driftsfasen for de trafikerede farvande mellem Samsø og Sjælland, hvor påvirkninger fra færgetrafikken med 2 4 dobbeltture (retur) på faste tidspunkter bliver anset som begrænset og forudsigelig. Simuleringer viser derudover, at det er sikkert for færgen at sejle ind og ud ad den planlagte havn TRAFIKALE FORHOLD Anlægsarbejdet øger ikke trafikken væsentligt, men blokerer i perioder nogle vejstrækninger. Beboerne langs vejene bliver sikret adgang, mens andre midlertidigt må køre en omvej. I driftsfasen vil mængden af trafik og trafikmønsteret på vejene være ændret væsentligt som følge af de biler, der kører til og fra færgen. De trafikale forhold (vejenes beskaffenhed o. lign.) vil være ændret ved, at der vil være en færgehavn med opmarch- og parkeringsarealer samt cykelsti og tilkørselsvej. Denne vil opfylde trafiksikkerheden tilfredsstillende i forhold til den nye trafik. Desuden vil de trafikale forhold være ændret gennem etablering af Vejforløb 1 eller Vejforløb 2. Vej begge vejforløb etableres der en sti for cyklister og gående frem til mindre trafikerede veje (se afsnit 1.3). Uanset valg af løsningsforslag til at forbinde biltrafikken fra færgen med det eksisterende vejnet, vil der være god plads og gode oversigtsforhold. I Vejforløb 1 vil der dog være enkelte steder med lidt trangere forhold i nærheden af bygninger. Her fjernes eksisterende bevoksning langs vejen, for at der vil være tilstrækkelig oversigt. Den østlige tilslutning af Gammelløkkevej til Nørreskiftevej og Skolebakkevejs sydlige grens tilslutning til Nørreskiftevej lukkes for gennemkørsel, hvilket vil føre til en L002 18

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN SEPTEMBER 2013 FREDERIKSHAVN HAVN A/S UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN VVM SCOPINGRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013

Læs mere

UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK VVM-REDEGØRELSE

UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK VVM-REDEGØRELSE Til Selvstyret, Departementet for Miljø og Natur (APN) Dato November 2013 UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK VVM-REDEGØRELSE UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK VVM-REDEGØRELSE Revision 06 Dato 2013-11-29 Udarbejdet af

Læs mere

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV Aalborg Lufthavn Januar 2013 UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV PROJEKT Aalborg Lufthavn Projekt nr. 208116 Version 1 Version 2, Endelig Dokument nr. 125841504 Udarbejdet af LGO, MDS

Læs mere

Odense Havn November 2012 ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé

Odense Havn November 2012 ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé Odensee Havn November 20122 ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé PROJEKT VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé Odense Havn Projekt nr. 203388 Dokument nr. 125392524 Version 1 VVM-redegørelsen

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 D Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 Bilag Lokalplan nr. 5028 D Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan 1994-2006 er en udvidelse

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009

Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009 Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009 I henhold til 23 c i lov om planlægning (LBK nr. 1027 af 20. oktober 2008) ændres rammer for lokalplanlægningen for bydelen Østerbro som følger: Ændringer af

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013 Ikke teknisk resume af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg Juni 2013 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2009 Del 2: Ikke teknisk resume

Læs mere

Miljø. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Miljø. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Miljø Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A02375510002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET CRJ, MOHR, LHJN, ERP, JNIR KONTROLLERET UVA, JGIM, TWA GODKENDT

Læs mere

OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ

OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ NOVEMBER 2014 GLADSAXE KOMMUNE OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ VVM-REDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2014

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE Miljørapport udarbejdet af: EMD Grontmij AS Jysk Vindenergi Nellemann

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Copyright Billund Kommune KMS COWI Kortdata er kun vejledende Forslag Oktober 2013 Tillæg nr.

Læs mere

Materialet må ikke kopieres uden tilladelse fra SEAS Distribution A.m.b.A.

Materialet må ikke kopieres uden tilladelse fra SEAS Distribution A.m.b.A. Havmøllepark ved Rødsand Vurdering af Virkninger på Miljøet - VVM-redegørelse Juli 2000 Udarbejdet for: Energi E2 A/S Lautruphøj 5 2750 Ballerup Tlf.: + 45 44 80 60 00 Fax.: +45 44 80 60 10 e-mail-adr.:

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2008 J.nr.: NKN-33-00820 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende

Læs mere

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere