Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015)"

Transkript

1 Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015)

2 Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Februar 2015 Udgiver: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej Kerteminde Redaktion, foto og layout: Arkitektfirma Mogens B. Leth, Magnoliavej 16, 7700 Thisted. Arkitekterne Jesper K. Nygaard og Mogens B. Leth samt Landskabsarkitekt Lea Jull Bagger Christensen Bidrag fra: WindPro-beregninger: Wind 1 A/S Rapportskrivning og div. undersøgelser: Marine Observers ved Biolog Jan Durinck, Elsemarie Nielsen og Thomas W. Johansen Kort: Geodatastyrelsen VINDMØLLER VED BIRKENDE 2

3 INDHOLDS FORTEGNELSE FORORD... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ INDLEDNING Projektforslag og alternativer Rapportens temaer Rapportens opbygning Lovgivning og planlægning Hovedkonklusioner Planproceduren PROJEKTBESKRIVELSE Vindressourcer Anlægget Aktiviteter i anlægsfasen Aktiviteter i driftsfasen Sikkerhedsforhold Retablering af areal PÅVIRKNING AF LANDSKABET Landskabets dannelse og form Kulturlandskabet Kulturhistoriske interesser Visuelle forhold Samlet vurdering af landskabelig påvirkning FORHOLD VED NABOER Afstand og visuelle forhold Støj Skyggekast Reflekser Samlet vurdering af naboforhold PÅVIRKNING AF MILJØET I ØVRIGT Luftforurening og klima Ressourcer og affald Geologi og grundvandsinteresser Naturbeskyttelse Friluftsliv Samlet vurdering af øvrige miljømæssige forhold ANDRE FORHOLD Arealanvendelse Lufttrafik Radiokæder Ledningsoplysninger Militære anlæg Socioøkonomiske forhold Mangler ved oplysninger og vurderinger SUNDHED OG OVERVÅGNING Indledning Reduktion af emissioner fra kraftværker Støjpåvirkning og sundhed Skyggekastgener og sundhed Overvågningsprogram REFERENCELISTE BILAG Bilag 1 - Notat om støjberegninger Bilag 2 - Støjberegning for projektforslag (udendørs opholdsareal) Bilag 3 - Støjberegning for projektforslag (lavfrekvent indendørs) Bilag 4 - Skyggekastberegning for projektforslag Bilag 5 - Udpegningsgrundlag for EF-Fuglebeskyttelsesområder Bilag 6 - Udpegningsgrundlag for EF-Habitatområder VINDMØLLER VED BIRKENDE

4 FORORD Wind1 A/S ønsker at opstille to stk. 2 MW-møller mellem Birkende og Marslev øst for Odense i Kerteminde Kommune. For at projektet kan gennemføres, skal Kerteminde Kommune udarbejde et kommuneplantillæg, og der skal fremlægges en vurdering af projektets virkninger på miljøet i form af en miljørapport. Denne miljørapport indeholder både VVM-redegørelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) og miljøvurdering af planlægningen for vindmølleprojektet ved Birkende. Kerteminde Kommune vil sideløbende udsende et forslag til lokalplan for vindmølleområdet. VINDMØLLER VED BIRKENDE 4

5 IKKE-TEKNISK RESUMÉ Dette afsnit er et resumé af den samlede miljørapport, som indeholder VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for vindmølleprojektet og Miljøvurdering af de udarbejdede forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som skal muliggøre opstillingen af vindmøller ved Birkende. Projektforslag Beskrivelser og vurderinger tager udgangspunkt i et projekt bestående af to 2,0 MW Vestas vindmøller med en totalhøjde på ca. 130 meter fra terræn til vingespids i topposition. Møllernes navhøjde er 80 meter over terræn, og rotorens diameter er på 100 meter. I forbindelse med projektet nedtages to ud af fire eksisterende vindmøller, som er placeret nordøst for Marslev. 0-alternativ Herudover redegøres der for et såkaldt 0-alternativ, som beskriver konsekvenserne af ikke at gennemføre projektet. Projektbeskrivelse Vindmøllerne opstilles med en indbyrdes afstand på ca. 305 meter. Der anlægges en ca. 5 meter bred tilkørselsvej til møllerne, og ved hver af møllerne etableres et permanent arbejdsareal på op til m 2. Herudover skal der opføres to teknik-/el-kioske på op til 30 m 2 i forbindelse med mølleområdets tilslutning til elnettet. Møllerne opstilles i et område med gode vindforhold, og de to nye møller vil årligt kunne forsyne, hvad der svarer til ca enfamilieshuse med elektricitet i mere end 20 år. I anlægsfasen vil der være øgede aktiviteter med entreprenørmateriel og kørsel med lastbiler mv., og dette kan medføre kortvarige forstyrrelse for nabobeboelserne. I driftsfasen overvåges møllerne af computerudstyr. Ud over almindelig service på møllerne, som foregår med person- og varevogne 2-4 gange årligt, vil der kun undtagelsesvist være behov for kraner og større lastbiler ved reparation af eventuelle større defekter. Møllernes type- og projektgodkendelse samt specificerede sikkerhedsforanstaltninger sikrer overensstemmelse med gældende sikkerhedskrav, og med en afstand på mere end 500 meter til beboelser og ca. 300 meter til offentlige veje, udgør møllerne ingen væsentlig sikkerhedsrisiko. Møllerne har en levetid på år, og når driften indstilles, vil møllerne og de tilhørende anlæg blive fjernet og materialerne i videst muligt omfang blive genanvendt. De anvendte arealer vil kunne retableres til landbrugsformål. Landskab Projektområdet ligger i en større smeltevandsfloddal med fladt terræn, som breder sig i retning mod Odense Fjord, mens omgivelserne består af lettere kuperede morænelandskaber, og på større afstand er der mere komplekse landskaber med åse, dødisaflejringer eller randmoræner. Projektområdet anvendes i dag til agerbrug med større markstykker, spredte læbælter og mindre beplantninger. Sammen med det flade terræn giver det forholdsvis åbne landskab gode udsigtsmuligheder mod møllerne fra de nærmeste omgivelser, herunder Marslev/Vejruplund og Birkende henholdsvis vest og øst for mølleområdet. Nord for mølleområdet er der dog flere mindre skove, herunder Letmose Skov, som i nogen grad afskærmer udsynet til møllerne. Mod syd løber jernbanen mellem Nyborg og Odense samt Fynske Motorvej, og mod vest har landskabet ligeledes et teknisk præg med højspændingsmaster og den eksisterende møllegruppe nordøst for Marslev. Det nærmeste større byområde er Langeskov ca. 3 km mod sydøst. Der vil være mere end 5 km til Ullerslev længere mod øst samt de nærmeste dele af Odense mod vest og Munkebo mod nord. Møllerne vil ikke være synlige fra størstedelen af byområderne på grund af bebyggelse og beplantning, men møllerne kan være synlige fra lokale højdepunkter eller mere åbne arealer. Landskabelige interesser Den nærmest udpegning af sårbare landskaber ligger mod nordøst og omfatter blandt andet naturområderne omkring Urup Mose og herregården Ørnfeldt. Der er en del skove og anden beplantning i området, som sammen med afstanden er med til at begrænse møllernes visuelle påvirkning, og set fra det mere åbne landbrugslandskab omkring Ørnfeldt synes møllerne at indpasse sig i landskabsbilledet. Landskabelig påvirkning Landskabet opdeles i tre afstandszoner jf. anbefalingerne i rapporten Store vindmøller i det åbne land. Nærzonen er området indtil 4 km fra møllerne og omfatter blandt andet landsbyerne Marslev/ Vejruplund og Birkende samt de nærmeste dele af Langeskov og Rynkeby. I de tilfælde, hvor der er frit udsyn til møllerne, vil de være markante og de vil kunne være dominerende, idet de er væsentlig større end andre landskabselementer i området såsom bebyggelse og beplantning mv. I mellemzonen (4 9 km) ligger blandt andet Fraugde mod sydvest og den østligste del af 5 VINDMØLLER VED BIRKENDE

6 Odense samt størstedelen af Munkebo. Herfra vil møllerne være markante fra de områder, hvor de er synlige, men synligheden vil i højere grad være begrænset af beplantning og terrænforhold, og der vil være mere skalamæssig balance med øvrige landskabselementer. I fjernzonen (mere end 9 km fra anlægget) vil møllerne fortrinsvis være synlige i klart og solrigt vejr, og hvis møllerne betragtes i medlys, kan de ses fra store afstande. Møllerne vil primært være synlige fra højdedrag eller fra åbne områder, herunder dele af Kerteminde, der ligger ud til Kerteminde Fjord, og fra højdedragene mellem Kerteminde og Munkebo nord for fjorden. Eksisterende vindmøller og andre tekniske anlæg Udover de to resterende møller nordøst for Marslev, vil der være mere end 5 km til øvrige eksisterende eller planlagte møllegrupper. De to møller nordøst for Marslev vil være placeret med relativt stor indbyrdes afstand, og de vil derfor særligt på tættere hold kunne opfattes som to enkelte møller fremfor et samlet anlæg. Det vurderes, at de to nye møller ved Birkende generelt tydeligt fremstår som et samlet anlæg, der er adskilt fra de eksisterende møller, idet der vil være et tydeligt hierarki i størrelsen, som visuelt gør det let at adskille møllegrupperne fra hinanden. Det kan dog ikke udelukkes, at der fra enkelte punkter i landskabet nordvest for de eksisterende møller ved Marslev vil kunne forekomme et sammenfald, hvor møllerne i de to anlæg visuelt fremstår ens i størrelse, så den samlede oplevelse af møllerne i landskabet kan fremstå lidt rodet og uroligt. Der er flere højspændingsledninger i det omkringliggende landskab, og det kan derfor ikke undgås, at der fra nogle punkter i landskabet vil kunne være et visuelt samspil, hvor der ikke er et VINDMØLLER VED BIRKENDE klart hierarki mellem anlæggene, så oplevelsen af landskabet kan fremstå lidt uroligt og rodet. Derimod vurderes der ikke at være noget væsentligt visuelt samspil med antennemaster og tilsvarende markante tekniske anlæg såsom industriskorstene, der udelukkende markerer sig i højden. Harmoniforhold Møllerne opstilles med en indbyrdes afstand svarende til ca. 3 gange rotordiameteren og med navhøjderne i samme vandrette plan, hvilket er i overensstemmelse med Miljøministeriets anbefalinger. Mølleanlæggets opstillingsmønster er således enkelt og let opfatteligt. Hertil kommer, at rotorens omdrejningshastighed er væsentligt langsommere end på ældre, mindre møller, og dette bidrager til at give mølleanlægget en rolig fremtræden i landskabet. Vindmøllerne har en forholdsvis stor rotor, idet harmoniforholdet mellem navhøjde og rotordiameter er på 1:1,25. På baggrund af visualiseringerne vurderes det, at forholdet mellem navhøjde og rotordiameter særligt i nærzonen i visse tilfælde kan forekomme mindre harmonisk, når større dele af tårnet er skjult af beplantning. I det flade landskab er det dog som oftest let at forestille sig møllen i sin helhed. Kulturhistorie Fortidsminder og beskyttede diger Der er ingen fredede fortidsminder i nærheden af mølleområdet, men der er registreret ikke-fredede fortidsminder i form af arkæologiske enkeltfund på de omkringliggende arealer. Det anbefales, at Østfyns Museer kontaktes inden anlægsarbejderne påbegyndes med henblik på en arkæologisk forundersøgelse med prøvegravning af berørte arealer. 6 Der er et beskyttet dige lige øst for den østligste af møllerne. Ved udgravning til møllens fundament samt etablering af arbejdsarealer og adgangsvej skal det undgås at beskadige diget. Kirker De nærmeste kirker ligger i Birkende og Marslev i en afstand af henholdsvis 1,1 km og 1,9 km fra vindmøllerne. På grund af bebyggelse og beplantning vurderes der kun i ret begrænset omfang at være udsyn til møllerne fra kirkerne, og der er ikke umiddelbart konstateret væsentlige indblik i forbindelse med kommuneplanens udpegning af kirkebeskyttelseszoner, som kan blive påvirket af møllerne. Det vurderes dog, at dele af møllevingerne vil kunne ses bag Birkende Kirke fra enkelte punkter i den østlige del af Birkende, hvor bebyggelse og beplantning ikke afskærmer udsynet til vindmøllerne. Tilsvarende vurderes det, at møllerne vil kunne ses henover bebyggelse og beplantning fra det åbne land nordvest for Marslev, men herfra er kun den øverste del af kirkens tårn synlig henover beplantningen. Der er mere end 4,5 km til de øvrige kirker i det omkringliggende landskab. På grund af afstandsforholdene samt bebyggelse og beplantning omkring kirkerne og i landskabet i øvrigt, vurderes hverken udsyn eller indblik i forhold til disse kirker at kunne blive påvirket væsentligt. Kulturmiljøer og fredede områder Beskyttelsesinteresserne i de nærmeste kulturmiljøer og fredede landskaber vurderes ikke at blive påvirket væsentligt på grund af afstanden på 2 km eller mere. Herregården Sellebjerg umiddelbart nordvest for møllerne har ligeledes kulturhistorisk interesse, men er dog ikke udpeget som kulturmiljø. Møller-

7 ne vil være synlige fra området omkring herregården, men fra de centrale, ældste dele er udsynet helt eller delvist afskærmet af avlsgården, der er af nyere dato, og af beplantning omkring haveanlægget. Nabobeboelser Afstandskrav Vindmølleplaceringerne overholder lovgivningens afstandskrav på 4 gange møllernes totalhøjde i forhold til de nærmeste nabobeboelser, hvilket svarer til 520 meter, idet der er godt 550 meter til nærmeste beboelse. Visuel påvirkning Den visuelle påvirkning fra møllerne vil være mest markant i forhold til de nærmeste naboer ved Odensevej mod syd på grund af afstandsforholdene og orienteringen af beboelserne og de udendørs opholdsarealer, hvorfra der vil være mere eller mindre frit udsyn mod de to møller. Tilsvarende vil gøre sig gældende i forhold til nabobeboelser mod nord, hvor der dog er noget større afstand. Set fra Birkende mod sydøst og fra Rudskov Huse mod nordvest vil de to møller kun fylde en mindre del af synsfeltet, men til gengæld vil det kunne give et mere uroligt indtryk, når rotorerne visuelt overlapper hinanden. Støj For projektforslagets vindmøller er der beregnet et samlet støjbidrag på 39,1 db(a) og 40,6 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 meter i sekundet ved den nabobeboelse i det åbne land, som påvirkes mest. Her er grænseværdierne henholdsvis 42 db(a) og 44 db(a) for udendørs opholdsarealer indtil 15 meter fra beboelsen. Rudskov Huse, som ligger mellem de nye møller ved Birkende og de eksisterende møller nordøst for Marslev, udgør den nærmeste bebyggelse, der er omfattet af de skærpede støjkrav, som gælder for områder, der anvendes til eller er udlagt til støjfølsom arealanvendelse. Her er grænseværdierne henholdsvis 37 db(a) og 39 db(a). Der er beregnet et samlet støjbidrag på 36,9 db(a) og 39,0 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 meter i sekundet ved den del af området, som påvirkes mest. Den lavfrekvente støj indendørs er beregnet til 11,2 db og 13,3 db ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 meter i sekundet ved den nabobeboelse, som påvirkes mest. I den del af bebyggelsen ved Rudskov Huse, som ligger tættest på de eksisterende møller nordøst for Marslev, er der dog beregnet op til 12,2 db ved en vindhastighed på 6 meter i sekundet. Den fastsatte grænseværdi på 20 db er således overholdt. Skyggekast For projektforslagets møller er der beregnet et skyggekast på 13 timer og 51 minutter pr. år ved den nabobeboelse, som udsættes for mest skyggekast. Der er yderligere én nabobeboelse, hvor der er beregnet et skyggekast på lidt over 10 timer om året, hvilket er den anbefalede grænseværdi, mens det beregnede skyggekast er væsentligt mindre ved alle øvrige nabobeboelser. Møllerne vi få installeret teknik og software til håndtering af skyggestop, så den ene eller begge møller kan stoppes i nødvendigt omfang, og herved vil det kunne sikres, at ingen nabobeboelser påføres skyggekast i mere end 10 timer om året. Reflekser Møllevingerne er overfladebehandlede så de fremstår med lavt glanstal, hvilket vurderes at reducere gener med reflekser. Øvrige miljømæssige forhold Luftforurening og klima Vindmøllerne bidrager til at øge produktionen af vedvarende energi uden udledning af blandt andet kuldioxid (CO 2 ), svovldioxid (SO 2 ) og kvælstofilter (NO x ), hvilket medvirker til at reducere luftforureningen og den globale opvarmning. Eksempelvis vil projektforslagets møller kunne medføre en nettoreduktion i udledningen af CO 2 på ca tons over en periode på 20 år i forhold til, hvis den samme mængde strøm blev produceret på traditionel vis (en blanding af fossile og vedvarende energikilder). Ressourcer Moderne vindmøller producerer mere end 35 gange mere energi, end der anvendes til deres fabrikation, opstilling, vedligeholdelse og senere bortskaffelse. Ved skrotning af møllerne vil stort set alle dele kunne indgå i genbrugssystemet. Jord og vand Vindmøllerne opstilles i et område med almindelige drikkevandsinteresser, og det nærmeste vandværk ligger ved Rynkeby godt 4 km mod nordøst. Herudover er der private vandindvindingsanlæg primært i forbindelse med gartneri og markvanding, hvoraf de nærmeste ligger ca. 150 meter fra møllerne. Ved uheld vil der hurtigt kunne træffes de nødvendige foranstaltninger for at forhindre jord- og grundvandsforurening, og møllerne er konstrueret således, at et eventuelt oliespild vil blive opsamlet i møllen. Det planlagte mølleanlæg vurderes således til ikke at udgøre nogen risiko for områdets drikkevandsinteresser, og møllerne vil ikke påvirke eksisterende offentlige eller private vandindvindingsanlæg. 7 VINDMØLLER VED BIRKENDE

8 Naturbeskyttelse International naturbeskyttelse Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er EF-habitatområde nr. 97 ca. 1,6 km øst for projektområdet, men mølleprojektet vil ikke påvirke de arter eller naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget. Alle øvrige EF-habitatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder ligger mere end 5 km fra projektområdet, og på grund af afstanden vurderes mølleprojektet ikke at kunne påvirke disse områder. Fugle De observerede fugle i området ved Birkende vurderes hovedsageligt at være almindeligt forekommende fuglearter, men enkelte sjældne og beskyttelseskrævende arter er registreret ved omkringliggende fuglelokaliteter, og de vil kunne forekomme i området. Danske og internationale erfaringer tyder ikke på, at vindmøller udgør en væsentlig kollisionsrisiko for fugle i et landbrugsområde, og mølleprojektet vurderes ikke at have væsentlige negative virkninger på fuglearter eller bestande, der indgår i udpegningsgrundlagene for de nærmeste EF-fuglebeskyttelsesområder. Andre dyr Pattedyr vil rimeligvis blive forstyrret af aktiviteterne i anlægsfasen, men flere undersøgelser tyder på, at dyrene ikke påvirkes væsentligt af vindmøller i drift, da de vænner sig til forstyrrelseskilden. VINDMØLLER VED BIRKENDE Habitatdirektivets bilag IV Omkring projektområdet er der registreret Dværgflagermus, Brunflagermus, Langøret flagermus, Sydflagermus, Troldflagermus og Vandflagermus. Dværgflagermus er altdominerende i området, men der er også registreret relativt mange Brunflagermus. Langt de fleste flagermus er registreret ved søbredderne, det gamle haveanlæg ved Sellebjerg, skovkanterne og langs levende hegn, hvor de største koncentrationer af insekter findes. Brunflagermus er den eneste art, der er registreret forholdsvis talrig over åben mark, og Sydflagermus er udelukkende registreret i yngleperioden. Ingen af de relativt få registrerede arter er sjældne. Vindmøller kan udgøre en risiko for flagermus, og det kan ikke udelukkes, at der kan ske lejlighedsvise tab af individer. Møllerne opstilles dog i god afstand fra de nærmeste skove og naturområder, hvor størsteparten af flagermusene er registreret. For at minimere kollisionsrisikoen anbefales det at fjerne læhegn inden for en radius af ca. 200 meter fra de planlagte møller for at sikre, at flagermus ikke ledes direkte mod vindmøllerne. Odder er formodentlig under genindvandring til Fyn, og det kan ikke udelukkes, at arten vil kunne forekomme i forbindelse med vandløbssystemerne omkring mølleområdet, men den vurderes ikke at blive påvirket af mølleprojektet. Projektet forårsager ikke tab af habitater for Markfirben eller padder, herunder Stor vandsalamander, Spidssnudet frø, Springfrø, Strandtudse, Grønbroget tudse og Klokkefrø, som potentielt kan forekomme i området. Beskyttede naturtyper Indenfor en afstand af 100 til 200 meter fra de planlagte vindmøller er der enkelte små vandhuller, som er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3, og disse vil ikke blive berørt af anlægsarbejderne. Herudover er der mere end 500 meter til større arealer med beskyttet natur. Det nærmeste beskyttede vandløb ligger i skovkanten ca. 300 meter mod nordvest. I anlægsfasen vil det blive undersøgt om der er grøfter eller 8 dræn, som evt. bør blokeres for at sikre, at der ikke ved et uheld kan ledes miljøfremmede stoffer til vandløbet, som har forbindelse til Odense Fjord, der er udpeget som EF-habitatområde og EF-fuglebeskyttelsesområde. Øvrige naturinteresser Der er ingen vildtreservater i nærheden, og det nærmeste område med fredet natur ligger ved Urup Mose ca. 2,7 km øst for møllerne, hvorfra der udelukkende vil være en visuel påvirkning. Der er ingen konkret udpegede økologiske forbindelser i nærheden af mølleområdet, men skovene og søerne mod nordøst kan sammen med vandløbet Råbæk betragtes som en økologisk forbindelse. Mølleprojektet vurderes ikke at påvirke spredningsmulighederne for dyr og planter væsentligt. Friluftsliv Der vurderes ikke at være væsentlige rekreative interesser i nærheden af projektområdet, og vindmøllerne vurderes i øvrigt ikke at påvirke mulighederne for friluftaktiviteter i området. Flugtskydningsbanen ved Kærby Mose udgør i henhold til kommuneplanerne et af de nærmeste rekreative friluftsanlæg, og herfra vil udsynet til møllerne blive afskærmet af støjvolden omkring skydebanen. Andre forhold Landbrugsinteresser Mølleområdet ligger indenfor et område, der er udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde. Mølleanlægget med tilhørende vejanlæg placeres under hensyntagen til den fortsatte landbrugsdrift, og de omkringliggende arealer vil fortsat kunne

9 drives landbrugsmæssigt. Ved vindmølledriftens ophør vil de anvendte arealer kunne tilbageføres til landbrugsdrift. Øvrige interesser i forhold til arealanvendelse Mølleprojektet vurderes ikke at påvirke interesser i forhold til skovrejsning, potentielle vådområder, byudvikling eller planer for udvidelse eller omlægning af offentlige vej. Området er dog udpeget som råstofinteresseområde, hvilket indebærer, at området på sigt kan blive udpeget som råstofgraveområde. Opstillingen af vindmøllerne vil indebære, at eventuel indvinding af råstoffer på arealerne umiddelbart omkring møllerne og de tilhørende anlæg først vil kunne finde sted, når møllerne er udtjente om år. Afmærkning af hensyn til lufttrafik Det forventes, at vindmøllerne skal afmærkes af hensyn til lufttrafikken efter de almindeligt gældende regler med to faste, lavintensive røde lys, som placeres på nacellen (generatorhuset). Lysene vil svare til baglygterne på en bil, og denne afmærkning vurderes ikke at give væsentlige gener for de omkringboende. Andre tekniske anlæg Der foreligger ikke oplysninger om radiokædeforbindelser i nærheden af mølleområdet, og der er ingen højspændings- eller naturgasledninger i umiddelbar nærhed, som kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko i forhold til opstilling og drift af vindmøllerne. Militære anlæg Der er ikke registreret militære anlæg i nærheden af mølleområdet. Socioøkonomiske forhold Vindmølleprojektets miljøpåvirkninger vurderes ikke at have negative socioøkonomiske effekter på f.eks. turisme, fritidsinteresser, råstofindvinding, land- og skovbrug eller jagt og fiskeri. Det kan ikke udelukkes, at opstilling af vindmøller vil kunne påvirke ejendomspriserne på grund af de påvirkninger, som møllerne medfører. Alle lovpligtige afstandskrav og grænseværdier for støj kan overholdes i forhold til nabobeboelser, og der vil desuden blive installeret skyggestop, så det sikres, at ingen nabobeboelser påføres skyggekast i mere end 10 timer om året. Opstilling af de nye vindmøller vil være omfattet af den gældende lov om fremme af vedvarende energi, der blandt andet fastsætter regler for anmeldelse af krav om værditab på beboelsesejendomme og for udbud af vindmølleandele for lokale borgere. 0-alternativ Dersom der ikke opstilles vindmøller i området vil ikke forekomme nogen visuel påvirkning af de landskabelige forhold i og omkring mølleområdet udover påvirkningen fra den eksisterende møllerække nordøst for Marslev, hvor alle fire møller vil blive stående. Der vil kun i mindre væsentlig grad ske en påvirkning med støj og skyggekast fra de eksisterende vindmøller i forhold til beboelser i området ved Birkende. Til gengæld opnås ingen reduktion i udledningen af blandt andet CO 2, SO 2 og NO x. Sundhed og overvågning Vindmøllernes bidrag til at reducere udledningen af forurenende stoffer fra kraftværkerne vil være til gavn for befolkningens sundhed. Kraftværkernes udledning af CO 2 medfører globale klimaforandringer på grund af drivhuseffekten, mens luftforureningen med SO 2, NO x og partikler mv. har lokale og regionale skadevirkninger på menneskers sundhed. Ved at reducere udledningen af forurenende stoffer bidrager vindmøllerne således til at begrænse skadevirkninger som følge af luftforureningen. Støjpåvirkningen fra projektforslagets vindmøller overholder de gældende lovkrav, og tilsvarende kan de vejledende danske regler for skyggekast fra vindmøller overholdes ved alle nabobeboelser forudsat der installeres teknik og software til håndtering af skyggestop for at sikre, at ingen nabobeboelser bliver belastet med mere end 10 timers skyggekast pr. år. Efter opstilling af vindmøllerne vil der blive ført tilsyn efter de almindelige tilsynsregler i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, og skyggekast vil indgå i overvågningsprogrammet med henblik på fastsættelse af de konkrete behov for skyggestop. Herudover forventes der ikke at være behov for overvågning af miljøpåvirkningerne. Den videre procedure Efter at offentligheden har haft mulighed for at kommentere indholdet af miljørapporten med VVM-redegørelse og miljøvurdering, vil denne blive suppleret med en sammenfattende redegørelse i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for mølleområdet. 9 VINDMØLLER VED BIRKENDE

10 1. INDLEDNING 1.1. Projektforslag og alternativer Baggrund Wind1 A/S har ansøgt om tilladelse til at opstille vindmøller ved Birkende i Kerteminde Kommune. Projektet omfatter to møller, hver på 2,0 MW, med en totalhøjde på ca. 130 meter fra terræn til vingespids i topstilling. Dermed er projektet over de generelle grænser, som automatisk udløser VVM-pligt. Området ligger i den sydlige del af Kerteminde Kommune i et område grænsende op til Odense Kommune. 5 km Figur 1.1. Mølleområdets beliggenhed. VINDMØLLER VED BIRKENDE I henhold til Kerteminde Kommuneplan 2013 vil kommunen fremme udbygningen af energiproduktionen fra vedvarende energikilder, heriblandt vindmøller. I februar 2010 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at igangsætte udarbejdelsen af en temaplan for udpegning af vindmølleområder, og i april 2012 blev der offentliggjort et idéoplæg til en temaplan for større vindmøller. Heri præsenteredes blandt andet forslag til fire nye potentielle vindmølleområder, heriblandt området ved Birkende. Idéoplægget er en del af forarbejdet til denne miljørapport for vindmøllerne ved Birkende, men området er ikke udpeget som mølleområde i kommuneplanen, idet der ikke heri indgår udpegning af nye vindmølleområder. I ideoplægget var det angivet, at det forventedes, at der kunne opstilles op til tre vindmøller på 125 meter, men det har efterfølgende vist sig, at det i praksis kun vil være muligt at opstille to møller pga. de 1 km Figur 1.2. Møllernes placering. 10 skærpede støjkrav, der gælder ved de nærmeste områder med støjfølsom arealanvendelse. Den 11. marts 2014 besluttede Miljø- og Teknikudvalget at igangsætte udarbejdelsen af en VVM-redegørelse, et kommuneplantillæg og en lokalplan for det ansøgte projekt med to vindmøller. I den forbindelse blev der afholdt en offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 23. april 2014 med offentliggørelse af et idéoplæg med en beskrivelse af det ansøgte projektforslag med to vindmøller. Der blev desuden gennemført en høring af berørte myndigheder og afholdt et indledende borgermøde i Munkebo Kulturhus den 25. marts Der vurderes ikke, at være rimelige, realistiske alternativer, udover det lovbefalede 0-alternativ, som skal belyses i miljørapporten. Projektforslag Projektforslaget omfatter to stk. Vestas 2 MWmøller med en rotordiameter på 100 meter og en navhøjde på ca. 80 meter over terræn. Dermed vil totalhøjden fra terræn til vingespids i topstilling være ca. 130 meter. Møllerne opstilles med en indbyrdes afstand på ca. 305 meter. I forbindelse med projektet nedtages to af de fire eksisterende møller nordøst for Marslev. 0-alternativ Konsekvenserne af ikke at gennemføre dette vindmølleprojekt beskrives som et 0-alternativ. De nye vindmøller bliver ikke rejst, og de to eksisterende møller nord for Marslev bliver ikke nedtaget. Der sker ingen yderligere påvirkning af området ved Birkende, og der vil ikke ske yderligere fortrængning af bl.a. CO 2.

11 1.2. Rapportens temaer Denne miljørapport identificerer og undersøger de problemstillinger, som må forventes forbundet med et projekt for opstilling af vindmøller, samt den ventede påvirkning af det omgivende miljø. Først og fremmest beskrives genevirkninger for de omkringboende. Selv om mølleprojektet overholder gældende lovgivning, påvirker møllerne naboerne i et vist omfang. Det gælder især støjog skyggekastgener. Dernæst redegøres for mølleprojektets visuelle og landskabelige konsekvenser - både i nærområdet og længere væk. Der redegøres for samspillet med andre vindmøller og øvrige tekniske anlæg samt påvirkningen af kulturhistoriske interesser, herunder forholdet til de nærmeste kirker. Desuden vurderes påvirkningen af områdets naturbeskyttelsesinteresser. Endelig beskrives mølleprojektets positive sider. Produktion af vindmøllestrøm fortrænger strøm produceret på kraftværker, hvilket medfører miljøfordele såvel lokalt som globalt Rapportens opbygning Rapporten indledes med et ikke-teknisk resumé og indeholder 7 kapitler - en VVM-redegørelse (afsnit 1-6) samt et kapitel vedrørende emner, som skal indgå i miljøvurderingen, og som ikke er inkluderet i VVM-redegørelsen (kapitel 7). Det første kapitel beskriver kort mølleprojektet, lovgivning og planlægning på området, samt rapportens hovedkonklusioner. Det andet kapitel giver en detaljeret beskrivelse af projektet. Desuden redegøres for aktiviteter i både anlægs- og driftsfasen, ligesom det beskrives, hvordan området retableres efter møllerne er udtjente og tages ned. Det tredje kapitel omhandler arkæologiske, kulturhistoriske og landskabelige forhold, herunder den visuelle påvirkning af omgivelserne, som opstilling af vindmøllerne vil medføre. Der gengives en række visualiseringer af vindmøllerne set fra nærmere udvalgte punkter i det omkringliggende landskab. Det fjerde kapitel beskriver konkrete forhold ved naboer. Der redegøres for støj- og skyggekastpåvirkninger, og påvirkningen af de nærmeste naboers boliger og udendørs opholdsarealer vurderes. Det femte kapitel beskriver mølleprojektets påvirkning af natur- og miljøforhold i øvrigt, herunder luft, vand, jord og biologi. Det sjette kapitel omhandler projektets forhold til andre emner, såsom arealanvendelse, lufttrafik og en række andre hovedsageligt tekniske aspekter samt socioøkonomiske forhold. Det syvende kapitel indeholder beskrivelse af projektets mulige påvirkning af menneskers sundhed, og redegør for hvordan man kan kvalitetssikre projektet i et overvågningsprogram, så det også i de følgende år vil overholde gældende love og regler. Sidst i rapporten findes referencer og bilag i form af støj- og skyggekastberegninger samt udpegningsgrundlag for de nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder Lovgivning og planlægning I dette afsnit redegøres for relevant planlægning for området samt relevant lovgivning for det konkrete projekt. Kommuneplanen Vindmølleområder I Kerteminde Kommuneplan 2013 er der fastsat en vision om, at mængden af energi fra vindmøller øges i kommunen, og en målsætning om at udarbejde en overordnet plan for mulige placeringer af nye områder til vindmøller i kommunen. Kommuneplan 2013 fastsætter desuden generelle retningslinjer for opstilling af vindmøller. I 'Idéoplæg til temaplan for større vindmøller' fra april 2012 indgår forslag til fire fremtidige vindmølleområder, herunder området vest for Birkende. For at virkeliggøre projektet skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, som udlægger området som vindmølleområde og fastsætter kommuneplanrammer for det konkrete vindmølleanlæg, herunder retningslinjer for møllernes antal, størrelse og placering. Rammeområdets afgrænsning fastlægges svarende til det nødvendige arealforbrug inklusiv arealer med vingeoverslag og adgangsveje. Samtidigt med offentliggørelse af kommuneplantillægget for vindmølleområdet ved Birkende offentliggøres en lokalplan for området, hvor mere detaljerede forhold vedrørende områdets udnyttelse bliver fastlagt. Planloven Vurdering af virkninger på miljøet Planlægning for vindmøller sker med udgangspunkt i Planloven (LBK nr. 587 af 27/05/2013), 11 VINDMØLLER VED BIRKENDE

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Vindmøller ved Skovsbo Gods. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (November 2013)

Vindmøller ved Skovsbo Gods. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (November 2013) Vindmøller ved Skovsbo Gods Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (November 2013) Vindmøller ved Skovsbo Gods Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering November 2013 Vesthimmerlands

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Vindmøller ved Egebjerg mellem Sønderskov og Ugilt - April 2013

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Vindmøller ved Egebjerg mellem Sønderskov og Ugilt - April 2013 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Egebjerg mellem Sønderskov og Ugilt - April 2013 Vindmøller ved Egebjerg mellem Sønderskov og Ugilt Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2013

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Till. 4 til Kommuneplan 2013, vindmøller øst for Søby. Vindmøller øst for Søby. Forslagsdato 20. oktober 2015. Høring start 3.

Till. 4 til Kommuneplan 2013, vindmøller øst for Søby. Vindmøller øst for Søby. Forslagsdato 20. oktober 2015. Høring start 3. Status Plannavn Titel Forslag Till. 4 til Kommuneplan 2013, vindmøller øst for Søby Vindmøller øst for Søby Forslagsdato 20. oktober 2015 Høring start 3. november 2015 Høring slut 5. januar 2016 Gælder

Læs mere

Tillæg 35 til Kommuneplan 2010-2022

Tillæg 35 til Kommuneplan 2010-2022 Tillæg 35 til Kommuneplan 2010-2022 Kommuneplantillæg 35 vedrører en ændring af afgrænsningen af den eksisterende kommuneplanramme 360-T4 Vindmølleområde ved Korsnakke, samt en præcisering af rammebestemmelserne

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmølleområde ved Trøllundvej Januar 2011 1

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmølleområde ved Trøllundvej Januar 2011 1 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmølleområde ved Trøllundvej Januar 2011 1 Vindmølleområde ved Trøllundvej Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Januar 2011 Udgiver:

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Vindmøller øst for Søby. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2015)

Vindmøller øst for Søby. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2015) Vindmøller øst for Søby Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2015) Vindmøller øst for Søby Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2015) Udgiver: Norddjurs

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014)

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Udgiver: Lolland Kommune,

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune December 2010 Forsøgsvindmøller ved Try - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering December 2010 Udgiver: Brønderslev

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Jernbanegade 7 Planteamet, Fruegade 7, 4970 Rødby 4930 Maribo E-mail: tmm@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Telefon nr. 54 67 67 67 Kortbilag 1 - Matrikelkort Lokalplan 360-41 - Vindmøller ved Knuthenborg Tegnforklaring

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Vindmøller ved Skodsebølle

Vindmøller ved Skodsebølle Vindmøller ved Skodsebølle Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering December 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering December 2016 Lolland Kommune Udgiver:

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 For vindmøller nord for Ørslev Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 1. Indledning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Vindmøller ved Ågård Gods

Vindmøller ved Ågård Gods Vindmøller ved Ågård Gods Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (August 2013) PLAN, BYG OG MILJØ Vindmøller ved Ågård Gods Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering August 2013 Vesthimmerlands

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. beboelsesejendommen Voldervej 37, Ramme, 7620 Lemvig som følge af opstilling af vindmøller ved Volder Mark i henhold til lokalplan nr. 165 for Lemvig

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Kærbyvej 41, Mostrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 80, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trehedevej 14, Ølstrup, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Haugevej syd for Birk. VVM-redegørelse og miljørapport December 2013

Vindmøller ved Haugevej syd for Birk. VVM-redegørelse og miljørapport December 2013 Vindmøller ved Haugevej syd for Birk VVM-redegørelse og miljørapport December 2013 Vindmøller ved Haugevej syd for Birk VVM-redegørelse og miljørapport December 2013 Rapport udarbejdet af Arkitektfirma

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Husstandsvindmølle Vildmosevej 5,

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 2.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 2. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trehedevej 2, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere