EKSTERN HØRING FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSTERN HØRING FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026"

Transkript

1 FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE EKSTERN HØRING Forsvar for naturen AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan

2 2 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan

3 KoLOFON Indholdsfortegnelse INDHOLD KOLOFON: Titel: aflandshage, Drifts- og plejeplan Udgivelse: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Udarbejdelse: Orbicon A/S, Erik Mandrup Jacobsen Kvalitetssikring: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, forstfuldmægtig Steffen Michael Thomsen Fotos: Orbicon A/S Layout og produktion: BUCHS AS ISBN: Internetversion: Planen kan findes i elektronisk format på 1. resumé INDLEDNING Forsvarets drifts- og plejeplaner Konkret om drifts- og plejeplanen for Aflandshage MÅLSÆTNING Forsvarsministeriets generelle drifts- plejemålsætninger Konkrete drifts- og plejemålsætninger for Aflandshage STATUS Ejendomsoversigt og kortgrundlag Brugernes anvendelse Naturbeskyttelse Publikumshensyn Landskab og geologi Historie ANALYSE Evaluering af eksisterende forhold Ny indsats Modeller Lysåben natur Skov Hydrologi Invasive arter Artsbeskyttelse AKTIVITETER Rydning Græsning Hydrologi Bekæmpelse af invasive plantearter Publikumshensyn Referencer BILAG...62 Kortbilag...62 Godkendelse: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, fungerende chef for driftsdivisionen oberstløjtnant Jørgen Clasen 4 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan

4 Læsevejledning Læsevejledning Læsevejledning Drifts- og plejeplanen indeholder ni kapitler med følgende emner: Kapitel 1 (Resumé): Kortfattet opsummering af drifts- og plejeplanens indhold. Kapitel 2 (Indledning): Beskrivelse af baggrunden for drifts- og plejeplaner på Forsvarets arealer generelt som specifikt. Kapitel 3 (Målsætning): Gennemgang af de kort- og langsigtede målsætninger for Aflandshage fordelt på strategiske, taktiske og operationelle mål. Kapitel 4 (Status): Status for forholdene på Aflandshage ved planperiodens start. Kapitel 5 (Analyse): Analyse af indsatsprogrammet for den kommende planperiode og tilhørende prioriteringer. Kapitel 6 (Modeller): Beskrivelse af aktivitetsmodeller for de mest fremtrædende aktivitetstyper i den kommende planperiode. Kapitel 7 (Aktiviteter): Anvisning af planperiodens konkrete realisering af indsatsprogrammet ved hjælp af specifikke aktiviteter. Kapitel 8 (Referencer): Sammenstilling af litteraturhenvisninger fra drifts- og plejeplanens enkeltkapitler. Kapitel 9 (Bilag): Udvalgte bilag til understøttelse af drifts- og plejeplanens hovedtekst. Hvert af ovennævnte kapitler indledes med en kort opsummering af kapitlets væsentligste indhold. Denne opsummering fremgår med kursiv for at adskille den fra den øvrige tekst. 6 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan

5 1. resumé 1. resumé 1. resumé Udarbejdes når endelig plan foreligger. 8 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan

6 2. INDLEDNING 2. INDLEDNING 2. INDLEDNING Afsnittet beskriver baggrunden for drifts- og plejeplaner på Forsvarsministeriets arealer generelt, herunder formålet med planlægningen, planprocessen, retsvirkning, implementering af Natura 2000-planlægningen m.v. Desuden beskriver det mere konkret baggrunden for drifts- og plejeplanen for Aflandshage. Igennem de sidste 100 år er en række områder i Danmark blevet udlagt til militære formål, herunder særligt som skyde- og øvelsesterræner. Forsvarsministeriet råder således i dag over et samlet areal på ca ha, hvoraf størstedelen udgøres af nogle få meget store terræner. En stor del af arealet udgøres af naturområder eller tidligere landsbrugsarealer, der ikke for nylig har været i omdrift. Der er også på en del arealer, der er bortforpagtet til ekstensivt landbrug eller som drives som skov. De væsentligste målsætninger for arealerne er dog anvendelsen til militære uddannelsesformål og naturbeskyttelse, hvortil kommer, at Forsvarsministeriets arealer i disse år åbnes for publikum, når dette kan forenes med de primære målsætninger. For langsigtet at tilgodese de interesser, der er tilknyttet terrænerne, er det helt afgørende at sikre en effektiv og målrettet planlægning, hvilket har været en høj prioritet hos Forsvarsministeriet igennem de seneste årtier. Formålet med denne drifts- og plejeplan er at sikre en langsigtet planlægning, der på én gang tilgodeser de nationale og internationale forpligtelser på naturbeskyttelsesområdet, de rekreative interesser og Forsvarsministeriets nuværende og fremtidige brug af arealerne Forsvarsministeriets drifts- og plejeplaner Siden 1991 er der for en række af Forsvarsministeriets skyde- og øvelsesterræner udarbejdet drifts- og plejeplaner med henblik på at sikre mulighederne for den nødvendige uddannelse og træning af enheder under realistiske vilkår og samtidig tilgodese hensynet til naturbeskyttelse og publikum. Drifts- og plejeplaner tager udgangspunkt i Forsvarsministeriets Miljøstrategi, der senest er revideret i 2011 (Forsvarsministeriet, 2011). Der foreligger i dag 44 sådanne planer, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Forsvarsministeriet. Der er ikke tidligere udarbejdet en drifts- og plejeplan for arealerne ved Aflandshage. Fra 2007 har Forsvarsministeriet besluttet selv at udarbejde nye og revidere eksisterende planer i takt med, at disse udløber. Drifts- og plejeplanerne er således fortsat det redskab, som Forsvarsministeriet anvender til at implementere miljøstrategien og gennemføre en arealforvaltning, der bedst muligt afvejer de mange hensyn, der knytter sig til militære terræner. Det sikres løbende, at eksisterende og nye lovmæssige bindinger, herunder fx kravene til beskyttelse af internationalt prioriterede naturtyper og arter, bliver integreret i planlægningen. Planerne udarbejdes i henhold til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes (FBE) generelle retningslinier for udarbejdelse af drifts- og plejeplaner (FBE, 2011a). Drifts- og plejeplaner omhandler i princippet alle forhold, der knytter sig til forvaltningen af de militære områder. Problematikken om støjgener fra militære aktiviteter er dog ikke indeholdt, men henhører under særlig regulering via Bekendtgørelse om støjregulering af Forsvarsministeriets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner (Miljøministeriet, 2007) Formål og målgruppe Formålet med drifts- og plejeplaner er at sikre et bindende dokument, der beskriver de militære, naturbeskyttelses- og publikumsmæssige målsætninger, der knytter sig til et givet terræn, fremlægger en status for terrænets værdier og anvendelse, foretager en analyse af, hvordan målsætningerne bedst tilgodeses og forenes, opstiller visioner for den langsigtede udvikling af terrænet, fastlægger generelle modeller og konkrete aktiviteter for forvaltningen i den pågældende planperiode, og sikrer ejerskab blandt såvel interne som eksterne bidragydere igennem inddragelse i tilblivelsesprocessen. Den primære modtager af drifts- og plejeplanen er den stedlige, forvaltende myndighed, der har ansvaret for den daglige drift af terrænet og implementering af planen, samt Forsvarsministeriets brugere. Hertil kommer øvrige myndigheder, frem for alt kommunen, som med drifts- og plejeplanen opnår et solidt og veldokumenteret udgangspunkt for administrationen af lovgivning på terrænerne, særligt lovgivning om planlægning, miljømål, naturbeskyttelse og vandløb. Endelig er planen rettet mod befolkningen, herunder ikke mindst lokale interessenter, der ønsker at anvende terrænerne til fritidsformål Indhold Forsvarsministeriets drifts- og plejeplaner er traditionelt opbygget således, at der på basis af et omfattende beskrivende statusafsnit og en oplistning af Forsvarsministeriets egne ønsker samt ønsker fra eksterne bidragydere foretages en afvejning. Denne leder frem mod en konkret oplistning af aktiviteter til implementering af planen. De foreliggende drifts- og plejeplaner er ganske omfattende og giver en detaljeret beskrivelse af de enkelte terræner. Det er hensigten, at reviderede og nye planer bliver så operationelle som muligt. De beskrivende afsnit er derfor søgt begrænset, således at planerne i videst mulige omfang refererer til allerede publiceret eller på anden måde tilgængelig information, fx udløbende el- 10 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan

7 2. INDLEDNING 2. INDLEDNING ler udløbne drifts- og plejeplaner, der rummer en stor interesseorganisationer. Inddragelse vil ske dels formelt mængde meget værdifuld dokumentation. Samtidig er og dels uformelt. Planprocessen, der er nærmere be- det hensigten, at planerne for at bevare størst mulig ak- skrevet i FBEs generelle retningslinjer for udarbejdelse af tualitet ikke beskriver forskrifter og målsætninger, der er drifts- og plejeplaner, påhviler FBE (FBE, 2011a). stærkt foranderlige. Drifts- og plejeplanen er således en ramme, der skal sikre samordning af målsætninger og Planperiode aktiviteter og derudover anvise den konkrete indsats på Planperioden for drifts- og plejeplaner er fastsat til 15 naturbeskyttelsesområdet. år, og konkrete plandispositioner vil blive tilrettelagt indenfor denne tidsramme. Der kan for særlige delemner De nye planer følger en kapitelstruktur, hvor målsætnin- være tale om en kortere implementeringsfrist. Første gen for de tilknyttede interesser vil vægtes højt, således periode for fx Natura 2000-planlægningen er at denne igennem et analyseafsnit nemt og overskueligt 2015 og anden periode er Denne del skal kan omsættes til egentlige aktiviteter. således i princippet evalueres to gange i løbet af perioden for drifts- og plejeplanen, hvilket kan indebære en Revision, ændringer og tillæg administrativ ændring af planen i det tilfælde, hvor der Forsvarsministeriet vil sikre, at planerne er tidssvarende. alene er tale om småjusteringer, et plantillæg eller en I den sammenhæng vil planerne gennemgå egentlig re- fuld revision, hvis der er tale om meget omfattende be- vision så betids, at den ny version træder i kraft senest, hov for ændringer. når den eksisterende planperiode udløber. Der vil dog i de fleste tilfælde blive tale om, at planerne revideres Virkning, retsbaggrund og myndighedsind- halvvejs i planperioden på 15 år. Revisionen vil bestå i dragelse en evaluering af den foregående planlægning og indsats, Drifts- og plejeplaner er ikke juridisk bindende, og en samt en opdatering af status, herunder lovmæssige række af de aktiviteter, de beskriver, kræver dispensa- krav. På grundlag heraf indstilles eller videreføres eksi- tion, tilladelse m.v. i henhold til dansk lovgivning, herun- sterende aktiviteter, ligesom der kan gennemføres nye. der lovgivning, der er en udmøntning af internationale Revisionen består desuden af opdatering af digitalt og regler. Igennem inddragelse af interessenter i tilblivel- analogt kortmateriale. sesprocessen har Forsvarsministeriet dog en berettiget forventning om, at myndighedsbehandlingen af sådanne Ændringer i planer, der ikke umiddelbart forestår revi- dispositioner vil ske med udgangspunkt i drifts- og sion, kan foretages af Forsvarsministeriet efter behørig plejeplanen, og dermed smidigt og hurtigt. Tilsvarende inddragelse af eksterne parter, herunder myndighederne forventes det, at planerne bliver en platform for sam- og andre. Ligeledes kan der for sådanne planer udarbej- arbejde mellem Forsvarsministeriet og lokalsamfundet des tillæg for specifikke, afgrænsede temaer, fx Natura og bidrager til gensidig forståelse for terrænernes drift, 2000-bindinger. pleje og flersidige anvendelse Planproces Relation til lovgivning Her skal Forsvarsministeriet gennemføre passende er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus Udarbejdelse af en drifts- og plejeplan indebærer en Forsvarsministeriets drifts- og plejeplaner beskriver tradi- foranstaltninger med henblik på at undgå forringelse af for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget række faser: Igangsættelse, indsamling af data og ma- tionelt de lovmæssige bindinger, der har betydning for det beskyttede naturtyper og levesteder for arter. Ydermere for at beskytte. teriale, formulering, høring, beslutning og publicering, enkelte terræn, herunder de konkrete forhold. Denne del skal Forsvarsministeriet træffe passende foranstaltnin- hvorefter kommer implementeringen. Interne brugere er fravalgt i de nye planer, da de foreliggende lovforskrif- ger med henblik på at undgå forstyrrelse af de arter, for Til vurdering af indsatsen anvender Forsvarsministeriet og eksterne bidragydere vil blive inddraget via høring og ter er omsat i Forsvarsministeriets interne bestemmelser. hvilke områderne er udpeget, for så vidt disse forstyr- Natura 2000-planerne, der på grundlag af basisana- konsultation med henblik på identificering af forslag og relser har betydelige konsekvenser for opnåelse af be- lyser udarbejdet af de tidligere amter og miljøcentre ønsker til planlægningen samt indsamling af relevant data En ny forskrift for mange terræner er dog Natura varingsmålsætningen for de beskyttede arter. Den gene- identificerer trusler. Trusler angives i planerne som fra forskningsinstitutioner, myndigheder, nabolodsejere og 2000-planernerne, der netop er vedtaget nationalt. relle bevaringsmålsætning for Natura 2000-områderne aktuelt forekommende og konkrete påvirkningsfaktorer, 12 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan

8 2. INDLEDNING 2. INDLEDNING der enkeltvis eller i samvirkning vil kunne forhindre, at naturtyperne og arterne opnår gunstig bevaringsstatus. Forsvarsministeriet opfatter Natura 2000-planerne som screeninger, der identificerer alle aktuelle trusler. Ud fra dette vurderer Forsvarsministeriet mulighederne for at bidrage til en indsats og gennemfører igennem sin planlægning konkrete aktiviteter, der kan imødegå de oplistede trusler. Forsvarsministeriet iværksætter ikke yderligere vurdering af betydningen af igangværende militære eller andre aktiviteter i forhold til naturtyper og levesteder, men vil, i det omfang der i planperioden eventuelt bliver opmærksomhed om nye temaer, forholde sig hertil Relation til generelle retningslinjer FBE har primo 2011 udarbejdet 7 bestemmelser, der fungerer som generelle retningslinjer for fx skovdrift, drift og pleje af landbrugsarealer og lysåbne naturarealer, forebyggelse og bekæmpelse af invasive arter (FBE, 2011a-g). Disse retningslinjer vil udgøre rammen for forvaltningen på det enkelte terræn og således være direkte retningsgivende for drifts- og plejeplanerne. Det sker fortrinsvis igennem kapitel 7, hvor der opstilles modeller for den konkrete implementering af planen, og hvor der er en mere specifik reference til bestemmelserne Konkret implementering Drifts- og plejeplaner vil i kraft af deres relativt lange gyldighedsperiode kun vanskeligt kunne omsættes til daglig konkret forvaltning. I praksis er det lokale enheder af FBE som forestår omsætningen af drifts- og plejeplanernes operationelle målsætninger og aktiviteter til konkret handling Overvågning og evaluering Forsvarsministeriet vil løbende bidrage til indsamling af naturdata igennem tæt samarbejde med universiteter, myndigheder, organisationer og ved egne undersøgelser. Drifts- og plejeplanerne evalueres senest et halvt år inden indeværende plans udløb. Evalueringen vil blive foretaget med udgangspunkt i, om de i drifts- og plejeplanens planlagte aktiviteter er gennemført. Udover aktiviteterne in- deholder evalueringen også en vurdering af landskabers, naturens og skovens strukturelle udviklingen i forhold til den ønskede udvikling jævnfør planens visionskapitel. Naturtyper og arter der udpegede i Natura 2000 områderne (se også afsnit 4.3.) evalueres senest et halvt år efter en statslig vedtaget Natura 2000 plan Konkret om drifts- og plejeplanen for Aflandshage Forsvarsministeriets arealer ved Aflandshage ligger på det sydlige Amager i Dragør Kommune. De afgrænses mod vest af Sydvestpynten ved Kongelunden, mod syd af farvandet udfor Sydamager, mod øst af den bymæssige bebyggelse i Søvang og mod nord af Fælledvej og den sydøstlige del af Kongelunden. 144 ha. af Aflandshage benyttes i dag af Forsvarets Efterretningstjeneste. De resterende 13. ha benyttes af Forsvarsministeriet. Aflandshage udgør en del af et større fredningsområde, et vildtreservat og indgår desuden i et større sammenhængende internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000 område). Hovedparten af planområdet udgøres af strandeng, lagunesøer og rørsump, men også andre naturtyper som agerland, krat og skovlignende vegetation findes i planområdet. Arealerne ved Aflandshage rummer betydelige naturværdier af både dansk og international betydning. Med sin bynære beliggenhed relativt tæt på landets hovedstad rummer området ligeledes et stort rekreativt potentiale. Som noget særligt for arealerne ved Aflandshage bør nævnes, at der ifølge Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 3-16 Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fugle/ pattedyr på flyvepladser ikke må etableres anlæg, der kan tiltrække fugle, indenfor en afstand af 13 km fra en offentlig godkendt lufthavn. Figur 2-1: Beliggenheden af Forsvarsministeriets arealer ved Aflandshage på det sydlige Amager. 14 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan

9 3. MÅLSÆTNING 3. MÅLSÆTNING 3. MÅLSÆTNING I dette afsnit beskrives og formuleres kort- og langsigtede målsætninger for anvendelsen af arealerne ved Aflandshage. De kort- og langsigtede målsætninger har fungeret som et arbejdsredskab under drifts- og plejeplanens udarbejdelse og vil i sin færdige form være bestemmende for den fremtidige drift og pleje af terrænet. Målsætningerne er opstillet og fordelt på en række strategiske, taktiske og operationelle mål indenfor emnerne naturbeskyttelse og publikumshensyn. Målene er indbyrdes forbundet fra det overordnede og langsigtede til det konkrete og kortsigtede Mål for naturbeskyttelse 3.2. Konkrete drifts- og plejemålsætninger for Aflandshage De kort- og langsigtede målsætninger for Aflandshage er sammensat af en række strategiske, taktiske og operationelle mål. De strategiske mål udtrykker de langsigtede mål for den fremtidige drift. De taktiske mål tager primært udgangspunkt i den kommende planperiode og er kontrollerbare på periodeniveau. De operationelle mål udgør de mest handlingsorienterede mål, der i lighed med de taktiske mål også er kontrollerbare. I særdeleshed taktiske og operationelle mål vil på sigt indgå i evalueringen af drifts- og plejeplanens målopfyldelse. Samlet set tjener de taktiske mål til opfyldelse af de strategiske mål, ligesom de operationelle mål skal sikre opfyldelse af de taktiske mål. Ved hjælp af denne struktur er de strategiske, taktiske og operationelle mål sammenkoblede og udgør den røde tråd gennem driftsog plejeplanens dispositioner fra det overordnede til det konkrete niveau. Strategisk Taktisk Operationel Forsvarsministeriet har lagt stor vægt på at formulere målsætningsdelen af drifts- og plejeplanen, idet man med dette afsnit har et samlet overblik over de generelle og konkrete mål fordelt på naturbeskyttelsesmål og på mål for publikumshensyn. Målene opdeles i strategiske, taktiske og operationelle mål, der opstilles skematisk for at lette overskueligheden og lette både den løbende og den afsluttende evaluering af planen. De strategiske mål er langsigtede, mens både de taktiske og operationelle mål er målbare indenfor planperioden. Strukturen lægger op til opfyldelse af Forsvarsministeriets generelle beslutning om at sikre evaluering af drifts- og plejeindsatsen, jf. Forsvarsministeriets Miljøstrategi Forsvarsministeriets generelle driftsplejemålsætninger Målsætningen for driften af Forsvarsministeriets arealer er generelt sammensat af mål for: militær anvendelse, naturbeskyttelse og publikumshensyn. Disse forskelligartede mål er formuleret og prioriteret i drifts- og plejemålsætningerne for de enkelte terræner og på grundlag af Forsvarsministeriets generelle retningslinjer udmøntet til en række arealtilknyttede og kortsigtede drifts- og plejemålsætninger for de enkelte arealer. For Aflandshage er der dog for nuværende ingen militære målsætninger Naturbeskyttelse Forsvarsministeriets arealer udgør i kraft af mange års ekstensiv drift og målrettet naturpleje nogle af de bedst bevarede naturområder i Danmark. Mange terræner er helt eller delvist udpeget som naturarealer af international betydning med krav om en aktiv indsats for at sikre gunstig bevarelsesstatus for særligt udpegede naturtyper og arter. Dette skal opnås igennem en indsats mod fx næringsstofberigelse, tilgroning, uhensigtsmæssig hydrologi og invasive arter. Hertil kommer, at der på alle terræner potentielt forekommer arter, der kræver særlig beskyttelse fx odder, danske arter af flagermus, visse krybdyr- og paddearter samt insektarter. Yngle- og rastepladser for dyr og planter omfattet af Habitatdirektivet er endvidere beskyttet ifølge Naturbeskyttelseslovens 29 a og 29 b. Ifølge Naturbeskyttelseslovens 52 er offentlige myndigheder endvidere forpligtet til at sikre en god plejetilstand på en række beskyttede naturtyper på offentlige arealer. Forsvarsministeriets arealer rummer ydermere andre væsentlige samfundsmæssige værdier i form af kulturminder, som skal beskyttes. Det er en generel målsætning, at Forsvarsministeriets aktivt bidrager til sikring af naturværdierne Publikumshensyn Hovedparten af Forsvarsministeriets arealer er tilgængelige for civilt publikum, når arealerne ikke anvendes til militær uddannelse. De skal derfor tilbyde publikum gode oplevelser i forbindelse med såvel organiseret som uorganiseret brug. Publikums adgang skal kanaliseres hensigtsmæssig i forhold til militære aktiviteter og faciliteter samt naturområder og arter, der kræver særlig beskyttelse mod forstyrrelser. Natura 2000 Aflandshage bidrager i videst muligt omfang til sikring af Natura 2000-område nr. 143 s økologiske integritet. Natura 2000 naturtyper og arter skal have gunstig bevaringsstatus. For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til naturtilstand I eller II og gunstig prognose skal udviklingen i areal og naturtilstand være stabil eller i fremgang. For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til naturtilstand III-IV og/ eller ugunstig prognose skal udviklingen i naturtilstand være stabil eller i fremgang, således at der opnås naturtilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold og truslens karakter giver mulighed for det Strandengsarealet skal øges ved at omdanne rørskov til strandeng, afgræsse nu tilgroede arealer og inddrage dyrkede naboarealer til græsning. Engryle: Arealet af levestedet skal bevares eller om muligt øges, og dets kvalitet bevares eller forbedres. Klyde: Arealet af levestedet skal bevares og om muligt øges, og dets kvalitet bevares eller forbedres Havterne: Arealet af levestedet skal bevares og om muligt øges, og dets kvalitet bevares eller forbedres Dværgterne: Arealet af levestedet skal bevares og om muligt øges, og dets kvalitet bevares eller forbedres. Mosehornugle: Arealet af raste- og fourageringsområder skal bevares og om muligt øges. Afgræsning af rørsump i planområdets vestlige ende tilstødende strandengen på Aflandshage, 11 hektar, senest Afgræsning af rørsumpen mod øst ved Søvang, 10 hektar, senest Løbende overvågning af betydningen af prædation fra ræve, mink o.a. samt indgriben om nødvendigt. Vedvarende bekæmpelse af invasive plantearter på tilstødende arealer. Fortsat adgangsbegrænsning. Eventuel etablering af stier og publikumsanlæg skal ske under udstrakt hensyntagen til naturinteresserne. 1 Prognosen for 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand, 1150 *Kystlaguner og strandsøer er ugunstig pga. enårige alger (fedtemøg) i Køge Bugt og høje forekomster af miljøfremmede stoffer, og prognosen for 2130* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) og 2190 Fugtige klitlavninger er ugunstig fordi laveste tålegrænse for kvælstofdeposition er overskredet. Sådanne problemstillinger kan ikke alene håndteres indenfor Forsvarets ansvarsområde. Tilsvarende omfatter rastende fuglearter, der hovedsageligt opholder sig på havet, dvs. i praksis udenfor planområdet. Ynglende plettet rørvagtel og især rørhøg er tilknyttet mere tilgroningsprægede naturtyper og er derfor ikke adresseret direkte i målsætningerne, idet engfuglene i målsætningerne er givet højere prioritet end sådanne arter. 16 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan

10 3. MÅLSÆTNING 3. MÅLSÆTNING Strategisk Taktisk Operationel Strategisk Taktisk Operationel Nationalt beskyttede naturarealer Bevare og pleje beskyttede naturtyper og fastholde/skabe god plejetilstand. Forsvaret har plejepligt på arealerne og de må ikke gro til i krat eller skov. Naturbeskyttelsestiltagene skal understøtte formålet med fredningen af Sydamager og styrke områdets status som vildtreservat. Strandengsarealerne ved Aflandshage skal i videst muligt omfang fremstå som lysåben natur, med den eksisterende lave vegetation, stort set uden vedplanter, samt de eksisterende naturlige vegetationszoner og åbne vandflader. De kystprocesser, der til stadighed rykker grænsen mellem land og vand og betinger den, skal kunne fortsætte uhindret. Fortsættelse af eksisterende afgræsning af strandengen, 43,6 hektar. Eksisterende vandhul på skydebanen sikres og plejes løbende. Internationalt beskyttede arter Bilag IV arternes skal sikres i gunstig bevaringsstatus. Flagermus: Sikring af et antal raste- og ynglemuligheder gennem udlægning af urørt skov. Krybdyr: Yngle- og overvintringssteder sikres gennem udvidelse af lysåbne arealer ved naturpleje. Padder: Yngle- og overvintringssteder sikres gennem udvidelse af lysåbne og fugtige arealer, pleje af eksisterende vandhuller og etablering af nye. Se ovenfor om skovdrift Se ovenfor om pleje af arealer ved skydebanen. Se ovenfor om etablering af nye vandhuller samt pleje af eksisterende. Søer og vandhuller udvikles mod en så høj grad af naturlig hydrologi, som Forsvarsministeriets aktiviteter tillader. Skov Forsvarsministeriets fredsskovarealer skal drives efter naturnære skovdriftsprincipper. Drifts- og plejebeslutninger skal understøtte omstillingsprocessen. Skovarealerne styrkes naturmæssigt gennem naturnær skovdrift. Øvrige arealer De øvrige arealer ved Aflandshage bidrager i videst muligt omfang til sikring af den biologiske mangfoldighed. FBE opstiller langsigtede mål for fredskovsarealerne ved udlægning af skovudviklingstyper. Ophør af landbrugsdrift. Dyr og planters spredningsmuligheder skal forbedres, og der skal skabes bedre landskabelig sammenhæng mellem Aflandshage og de tilstødende naturområder. Følgende skovudviklingstyper udlægges: 94 Urørt skov 5,9 ha. Omlægning af agerjord i omdrift til afgræssede arealer efter aftale med aktuelle forpagtere, 30,2 hektar senest Afgræsning af arealer ved den vestlige del af skydebanen, 5,8 hektar senest Rydning og efterfølgende græsning af kratbevoksede arealer syd for Sandagergård ( = 4 hektar) og sydvest for Pionergården ( = 1,9 hektar) senest Mål for publikumshensyn Strategisk Taktisk Operationel Naturarealerne ved Aflandshage skal i videst muligt omfang kunne anvendes som udflugtsmål og oplevelsessted for offentligheden under hensyntagen til både Forsvarsministeriets anvendelse af arealerne og til naturbeskyttelsesmæssige interesser. Der skal etableres en bedre oplevelsesmæssig og rekreativ sammenhæng mellem arealerne ved Aflandshage og egnens øvrige naturområder. Publikum skal i højere grad end i dag sikres udsigt over strandengene og den tilstødende Køge Bugt. I samarbejde med Naturstyrelsen vil der blive etableret publikumsfaciliteter herunder et fugletårn og stiforløb i delområde 4 øst for Pionergården (se fig. 4-2). Plughugst/Udsigtsrydninger i det levende hegn sydvest for Pionergården, senest Etablering af nye vandhuller på dyrkede arealer og oprensning af eksisterende vandhul på skydebanen, henholdsvis 0,2 og 0,27 hektar, senest Undersøgelse af hydrologiske forhold og muligheden for at hæve vandstanden på aktuelt dyrkede arealer, 30,2 hektar senest Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo, lupin, gyldenris og rynket rose på delarealer, jf. aktivitetsoversigt. Delvis rydning af levende hegn, der adskiller nuværende strandenge fra agerjord i omdrift, 0,6 hektar senest AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan

11 4. STATUS 4. STATUS 4. STATUS Anden anvendelse 30,7 Skov 5,2 Krat 13,0 Slette 5,7 Afsnittet giver en status for forholdene på Aflandshage ved planperiodens start. Status indeholder en beskrivelse af ejendoms- og matrikelforhold, nuværende forvaltning, militære aktiviteter, arealanvendelse, naturværdierne, publikumsforhold m.v. For så vidt angår Natura 2000-naturen lægges vægten på beskrivelse af tilstanden af naturtyper og arter inden for den del af Natura 2000-områderne, der hører til Aflandshage, dog således at der sker en afvejning af betydningen af dette i forhold til forekomsten og tilstanden i de øvrige Natura 2000-områder. Ud over Natura 2000 behandles for hele terrænet en række Bilag IV-arter, dansk beskyttede og listede naturtyper og arter samt nogle udvalgte karakterarter for terrænet. Under naturbeskyttelse behandles ligeledes invasive arter, fortidsminder m.v. Sø 5,7 Strandeng 64,1 Ager 35,9 Udarbejdelse af statusafsnittet bygger på et bredt grundlag af data og information, herunder oplysninger fra analyse. Desuden er inddraget data indsamlet i regi af område nr og den tilhørende basis- Danmarks Miljødata, miljøministeriets portal om vand- og Københavns Amt. Hertil kommer værdifuld information naturplaner, Forslag til Natura 2000-plan for Natura 2000 fra lokale enkeltpersoner og institutioner, herunder DOF- Figur 4-2: Eksisterende arealanvendelse i 5 delområder på Aflandshage (se ovenfor). Figur 4-1: Arealanvendelse for Aflandshage baseret på driftsklasseinddeling. Tallene angiver ha. Basen og hjemmesiden Fugle og Natur. Endelig indgår vante lovgivning er indarbejdet i en række bestemmelser, et betydeligt datagrundlag fra undersøgelser iværksat af som udtrykker de generelle retningslinier, hvortil der Forsvarsministeriet, herunder bl.a. udredning om Bilag IVarter. henvises for yderligere information (FBE, 2011a-g). Der henvises i øvrigt til Arealanvendelse 4.1. Ejendomsoversigt og kortgrundlag Hele planområdet udgøres af en sammenhængende matrikel, For hele området er udarbejdet et digitaliseret kortgrundlag der ejes af Forsvarsministeriet: Matrikel nr. 135Aa omfattende blandt andet et grundkort, som findes St. Magleby By, St. Magleby 135a, hvis samlede areal er bagerst i drifts- og plejeplanen. Til grundkortet er tilknyttet 157 hektar, jf. figur 4-1. en bevoksningsliste. Terrænet er opdelt i afdelinger, der udgør delområder af passende størrelse afhængig Planområdet kan i forhold til den aktuelle arealanvendelse af terræntypen. Afdelinger er underopdelt i litra svarende principielt inddeles i 5 delområder (figur 4-2.): til behandlingsenheder. Alle afdelinger og litra vises med 1. Arealerne tilknyttet Sandagergård mod nordvest; henholdsvis et afdelingsnummer samt et litrabogstav. 2. Dyrkede agerlands arealer med tilhørende levende Til litra er knyttet en trebogstavskode, der angiver arealanvendelsen. hegn øst for Sandagergård og vest for Pionergården; Arealanvendelseskoderne kan genfindes i 3. Arealerne omkring Pionergården. bevoksningslisten. Forklaringsliste over de anvendte træarts- 4. Den gamle skydebane længst mod øst. og anvendelseskoder er vedlagt som bilag Strandenge, strandvolde, loer, pander og digegrave mod syd. Forvaltningen af Forsvarsministeriets arealer er reguleret af en ydre administrativ og juridisk ramme. Den rele- 20 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan

12 4. STATUS 4. STATUS Sandagergård med strandengene ved Aflandshage i baggrunden (til venstre) og Forsvarets Efterretningstjenestes indhentningsstation på Amager (til højre). Fotos fra Forsvarets Efterretningstjenestes hjemmeside. Delområde 1 med Sandagergård udgør samlet ca. 32 hektar og rummer primært bygninger og installationer, herunder den centrale administrationsbygning og tilhørende parkeringsfaciliteter m.m. Længst mod nordvest findes et par mindre hesteafgræssede parceller, og enkelte arealer omkring antenner m.m. er underlagt høslæt. Særligt mod syd, tilstødende strandengene i delområde 5, findes en del opvækst af gyldenris, lupiner m.m. Længst mod sydøst findes en større sammenhængende kratbevoksning bestående af tjørn, mirabel m.m. Bortset fra en lille bestand af den sjældne plante brændeskærm længst mod sydøst, rummer delområde 1 som sådan ikke de store naturværdier, og bortset fra kratarealerne mod syd vurderes potentialet også at være ret begrænset. Delområde 2 udgøres af ca. 30 hektar dyrket agerland beliggende mellem Pionergården mod øst og Sandagergård mod vest. De enkelte marker er adskilt af grøfter, og længst mod syd, tilstødende strandengene i delområde 5, findes et visse steder ganske tæt levende hegn primært bestående af tjørn, poppel, pil og ask. Enkelte ældre poppel- og pilehegn har været stynede. Mod sydøst, tilstødende det sydvestlige hjørne af Forsvarsministeriets arealer ved Pionergården, findes en større sammenhængende kratbevoksning hovedsageligt bestående af tjørn. Dele af markerne fremstod under besigtigelsen i 2011, særligt mod sydvest, pletvis vandlidende. Ellers er hele delområdet relativt højtliggende, ganske tørt og rummer kun begrænsede naturværdier. Delområde 3 omfatter Forsvarsministeriets arealer ved Pionergården, et samlet ca. 13 hektar stort tilgroningspræget areal med spredte bygninger, veje, stier og militære installationer. Færdsel i området er meget vanskelig, dels pga. af den fremskredne tilgroning med tjørn, pil, hyld, slåen, brombær, græs, gyldenris, rynket rose og kæmpe bjørneklo, dels pga. af store mængder kvas, som er efterladt i forbindelse med fjernelse af pigtråd. Der har tidligere været slået græs i vejrabatter, på boldbaner samt langs perimeterhegnet, men dette er ikke sket de seneste år. Invasive arter på arealerne ved Sandagergård: gyldenris og lupin. 22 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan

13 4. STATUS 4. STATUS Arealet er stærkt præget af store forekomster af invasive arter, herunder kæmpe bjørneklo, lupin, gyldenris og rynket rose. Især de to sidstnævnte danner visse steder store sammenhængende bevoksninger, der dækker mange m 2. På Pionergårdens arealer står desuden en stor mængde af arten hunderose, som vanskeliggør færdsel på store dele af arealet. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udarbejdede i sommeren 2011 et notat vedrørende de invasive Dyrkede arealer i delområde 3. Udsigt mod syd fra Fælledvej. Kvas og opvækst langs med hegnet i den sydlige del af Forsvarets arealer ved Pionergården. I baggrunden strandengene i Natura 2000 området. Dyrkede arealer i delområde 3: Vandsamling længst mod syd nær strandengene i Natura 2000 området. Kraftig opvækst af rynket rose på Forsvarets arealer ved Pionergården. 24 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan

14 4. STATUS 4. STATUS Voldene på det gamle skydebaneareal. Udsigt mod nord. Delvist selvsået skov i delområde 4. arter ved Pionergården, herunder en kortlægning af arternes udbredelse på arealet, med henblik på efterfølgende bekæmpelse, såfremt de nødvendige midler til dette kan skaffes. Resultaterne fra dette arbejde er indarbejdet i nærværende drifts- og plejeplan. Delområde 4 omfatter 12 hektar delvist selvsået skov, skrænter og græsarealer i planområdets østlige ende nær byområdet Søvang. Arealet rummer en gammel skydebane med tilhørende bygninger, der ikke længere benyttes. Det er på dette areal, at Forsvarsministeriet, Naturstyrelsen og Dragør Kommune har opnået enighed om en stiforbindelse, der forbinder den sydlige del af Søvang med Fælledvej i nord. Områdets skrænter er af det tidligere Københavns Amt vurderet at være af en vis botanisk værdi (Orbicon 2006). I områdets nordlige og centrale dele findes en større sammenhængende, frodig og artsrig løvtræsdomineret bevoksning, der er opstået gennem de seneste årtier som følge af naturlig succession. Skovbevoksningen, der er den eneste af sin art i planområdet, fremstår artsrig, frodig og attraktiv. Nærmest Søvang er et mindre areal, hvorpå der også findes et registreret affaldsdepot. Fra områdets sydligste ende er der udsigt over strandengene i Natura 2000 området og en dyb voldgrav omkranset af en rørsump bestående af tagrør og strand-kogleaks. Tilstødende denne findes en jordvold med gammel grønsvær og en fugtig lavning med en mosaik af overdrevsog engplanter, samt et lille temporært vandhul. Delområde 5 omfatter 69 hektar strandeng, strandvold og rørsump af meget stor naturværdi. Hele området ligger indenfor grænserne af Natura 2000 området, og hele arealet hører under Forsvarsministeriet. Strandengene fremstod ved besigtigelserne i 2011 velgræssede og attraktive for såvel ynglende som rastende vandfugle. Lokaliteten er et af de yderst få steder i Københavnsområdet, hvor der er fri kystdynamik, idet der ikke er diger el.lign., der afskærmer strandengene fra de tilstødende havområder. I den vestligste del af området, umiddelbart nedenfor Sandagergård mod øst ved Søvang, er der ikke græsning, og tagrør har derfor bredt sig over disse arealer. Hovedparten af området består dog af afgræsset 26 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan

15 4. STATUS 4. STATUS De udstrakte afgræssede strandenge i delområde 5 ligger indenfor Natura 2000 området. strandeng med varierende fugtighedsforhold. Strandengen er ret artsfattig, dog med enkelte mere eller mindre sjældne arter såsom spidshale, smalbladet hareøre, slangetunge og stilket kilebæger. Desuden er fundet langstilket havgræs i den store, vestlige strandsø (Nielsen 2004). Enkelte steder findes en lidt tørrere og mere ruderatagtig vegetation, bl.a. på de gamle strandvolde i områdets nordlige del. Ved en botanisk kortlægning i 2004 fandtes ingen bemærkelsesværdige arter. Mod nord findes partier med karakter af strandoverdrev og anden grønsvær på delvis kulturpåvirket terræn med jordvolde og tomter. Stedvis findes partier af rigtigt strandoverdrev domineret af f.eks. engelskgræs og/eller alm. hvene (Nielsen 2004). Selve stranden består af en delvist afgræsset, sandet strandvold med bl.a. marehalm og strand-karse. Langs det levende hegn, der afgrænser området fra de tilstødende dyrkede arealer i delområde 2, findes en række gamle voldgravsagtige udgravninger nær ved jordvolden. Flere af disse stammer fra udgravninger til tidligere tiders forsvarsanlæg (K. Dyhring, pers. medd.) og rummer bl.a. store bestande af vand-klaseskærm, der er meget sjælden i Københavnsområdet. På grundlag af luftfotos, markgennemgang, matrikelkort og tidligere kort, er der udarbejdet digitale kort, som omfatter følgende: administrativt grundkort aktivitetskort kort over langsigtet landskabs- og naturvikling (visionskort) Administrativt grundkort Det administrative grundkort viser status for arealanvendelsen på plantidspunktet (2011). I princippet medtages alt af betydning for drifts- og plejeplanlægningen. Kortene anvendes som grundlag for aktivitetskortene, samt for eventuelle temakort, som kan udarbejdes i tilknytning til planen. Hovedparten af strandengen i Natura 2000 området er afgræsset, men længst mod øst og vest (på foto) i planområdet findes arealer med rørsump. Strandeng i Natura 2000 området ved Aflandshage. 28 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan

16 4. STATUS 4. STATUS Aktivitetskort Aktivitetskortene er fremstillet på baggrund af ovennævnte administrative kort og er en grafisk illustration af de fremtidige forskrifter og retningslinjer beskrevet som aktiviteter i drifts- og plejeplanen. Systematikken er her, at der med farver og særlige signaturer angives de områder, hvor der gennemføres særlige aktiviteter og plejeforanstaltninger. En homogen farve angiver aktiviteter, der er tilbagevendende fx slåning og afbrænding af lysåben arealer, men skravering angiver engangsindgreb (projekter). I visse tilfælde, fx ved aktiviteter med meget begrænset arealstørrelse, er tiltagene udeladt af det trykte kort, men anvist på det digitale kortmateriale Brugernes anvendelse Hovedparten (144 hektar) af planområdet benyttes af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der har til opgave at indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske militære enheder og andre, som er udsendt til løsning af internationale opgaver. Forsvarets Naturtyper: Sandbanke (1110) *Lagune (1150) Bugt (1160) Strandvold med enårige planter (1210) Enårig strandvegetation (1310) Udpegningsgrundlag for Habitatområde H127 Efterretningstjeneste skal endvidere tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for Totalforsvaret. Den efterretningsmæssige virksomhed omfatter transnationale forhold (især terror og spredning af masseødelæggelsesvåben) samt militære, politiske, økonomiske og teknisk-videnskabelige informationer af betydning for danske sikkerhedsinteresser. Informationerne indhentes ved hjælp af bl.a. elektronisk efterretningsindhentning og i samarbejde med udenlandske partnere. Forsvarets Efterretningstjenste har en af sine 3 indhentningsstationer ved Aflandshage. Hovedparten af Forsvarets Efterretningstjenestes aktiviteter er knyttet til bygningerne i Sandagergård og de umiddelbart tilstødende arealer, der ligger centralt i planområdet. En del (ca. 13 hektar) af planområdet hører som nævnt under Forsvaret, hvis aktiviteter er knyttet til arealerne omkring Pionergården (tidligere Birkelund) i den østlige del af planområdet. Pionergården huser bl.a. ammunitionsrydningskompagniet, der bl.a. tilkaldes af politiet i Strandeng (1330) Hvid klit (2120) * Grå/grøn klit (2130) Klitlavning (2190) Figur 4-4: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Habitatområde H127: Vestamager og havet syd for. (Miljøministeriet, 2010). Fugle: Lille skallesluger (Tn) Rørhøg (Y) Plettet rørvagtel (Y) Klyde (Y) Almindelig ryle (Y) Havterne (Y) Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde F111 Dværgterne (Y) Mosehornugle (Y) Skarv (T) Knopsvane (T) Troldand (T) Stor skallesluger (T) Figur 4-5: Fuglearter på udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde F111: Vestamager og havet syd for. T = trækfugl; Y = ynglefugl. (Miljøministeriet, 2010). forbindelse med bortsprængning og/eller uskadeliggørelse af sprængstoffer Naturbeskyttelse Naturområdet ved Aflandshage er blandt det østligste Danmarks vigtigste strandengs- og kystområder. Området rummer en række på landsplan sjældne og fåtallige arter og naturtyper og er foruden at være fredet også en del af et større sammenhængende internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000 område). I dette afsnit gøres status for områdets nationale og internationale naturbeskyttelsesværdier. For yderligere oplysninger henvises bl.a. til Forslag til Natura 2000 Plan for Vestamager og Havet syd for Natura 2000 naturtyper og -arter En del af Forsvarets arealer ved Aflandshage indgår i Natura 2000 område nr. 143, der omfatter Habitatområde nr. 127 og Fuglebeskyttelsesområde nr Natura 2000 området har et samlet areal på hektar og afgrænses som vist på figur 4-3. I kraft af sit EU medlemskab er den danske stat forpligtet til at opretholde en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som Natura 2000 områderne er udpeget for at beskytte. Præcis hvad en gunstig bevaringsstatus indebærer, varierer naturtyper og arter mellem, men fælles for dem alle er, at naturtypernes areal og arealet af arternes levesteder skal være stigende eller uændret i forhold til tidspunktet for udpegningen af Natura 2000 området (Søgaard et al. 2003). Med hensyn til planområdet ved Aflandshage er det kun de egentlige strandengsarealer og kysten syd for Sandagergård og Pionergården, samlet ca. 69 hektar, der indgår i Natura 2000 området Udpegningsgrundlag Natura 2000 området Vestamager og havet syd for, der som nævnt også omfatter Aflandshage, er udpeget for Natura 2000 område nr. 143 Afgrænsning 6180 ha Fuglebeskyttelsesområde nr. F ha Habitatområde nr. H ha Aflandshage Figur 4-3: Oversigtskort Natura 2000 område nr at beskytte 9 forskellig naturtyper omfattet af Habitatdirektivets Bilag I, 7 arter af ynglende fugle og 5 arter af rastende fugle. Udpegningsgrundlaget fremgår af figur 4-4 og Udbredelse og tilstand Habitatområdet Natura 2000-planen beskriver arealernes og arternes udbredelse, tilstand, bevaringsstatus samt trusler. Tilstand skal opfattes som en beskrivelse af det aktuelle naturindhold. Bevaringsstatus er derimod et udtryk for, hvordan tilstanden vil være i fremtiden, hvis ikke der sker ændringer i udnyttelsen og de eksisterende trusler, hvormed bevaringsstatus er en prognose for arternes og naturtypernes udvikling. Prognosen for de kortlagte naturtyper er bestemt ud fra deres nuværende naturtilstand sammenholdt med de aktuelle trusler og inddeles i gun- 30 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Næstved Øvelsesplads Evaluering af drifts- og plejeplan 1996-2010 KoLOFON Titel Evaluering af Drifts- og plejeplan 1996-2010 for Næstved

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 2009-2015

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Næstved Øvelsesplads Drifts- og plejeplan 2012-2026

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Næstved Øvelsesplads Drifts- og plejeplan 2012-2026 FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Næstved Øvelsesplads Drifts- og plejeplan 2012-2026 2 Næstved Øvelsesplads Drifts- og plejeplan 2012-2026 3 KoLOFON Titel: Næstved Øvelsesplads, Drifts- og

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. Regan Vest Drifts- og plejeplan 2012-2026

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. Regan Vest Drifts- og plejeplan 2012-2026 FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Regan Vest Drifts- og plejeplan 2012-2026 2 Regan Vest Drifts- og plejeplan 2012-2026 3 KoLOFON Titel: regan Vest. Driftsog plejeplan

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 108 Habitatområde H92 Fuglebeskyttelsesområde F76

Læs mere

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng.

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Steen Mogensen Bakkedalvej 10 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i have og beskyttet natur

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-235-8. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Havterner ved Halmø i Sydfynske Øhav. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen.

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-235-8. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Havterner ved Halmø i Sydfynske Øhav. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kolofon Titel: Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Sydfynske Øhav Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde nr. 111 Fuglebeskyttelsesområde nr. 71 og 72 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan for område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Udkast til Natura 2000-handleplan for område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. 1 Kolofon Titel: Udkast til Natura 2000-handleplan for område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Udgiver: Mariagerfjord Kommune Nordre Kajakgade 1 9500 Hobro www.mariagerfjord.dk Frederikshavn

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-017-0. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Strandeng ved Udbyhøj. Fotograf: John Brandbyge

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-017-0. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Strandeng ved Udbyhøj. Fotograf: John Brandbyge Kolofon Titel: Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord Natura 2000-område nr. 14 Habitatområde H14 Fuglebeskyttelsesområde F2 og F15 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturkvalitetsplan 2010-2014. Plejeplan Sylten, strandenge ved Stigsnæs Matr. nr. 3g, 3l, 3k og 3e Noret, Magleby

Teknik og Miljø. Naturkvalitetsplan 2010-2014. Plejeplan Sylten, strandenge ved Stigsnæs Matr. nr. 3g, 3l, 3k og 3e Noret, Magleby Teknik og Miljø Naturkvalitetsplan 2010-2014 Plejeplan Sylten, strandenge ved Stigsnæs Matr. nr. 3g, 3l, 3k og 3e Noret, Magleby Forsidefoto af 5. maj 2009 Strandengene ved Sylten (Foto: Knud H. Larsen)

Læs mere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Område nr. 189, Ertholmene

Område nr. 189, Ertholmene Idefase vedrørende vand- og naturplaner 2007 Område nr. 189, Ertholmene (EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 79, EF-habitatsområde nr. 210, Ramsarområde nr. 26) Den private forening Christiansøs Naturvidenskabelige

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Eivind Johansen og Lene Gerd Sørensen Nordre Strandvej 182 A 3140 Ålsgårde Den 2. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Overblik over søgemulighederne i Danmarks Naturdata På søgefanebladene kan du kombinere søgekriterier for geografisk område, tidsperiode, arter,

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Tak for den modtagne Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk. Bestyrelsen for Vedbæk grundejer og beboerforenings høringssvar fremgår

Læs mere

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads VERSION 1.0 Udbud af arealer til udlejning af jagtretten Haderslev Øvelsesplads Supplerende udbudsbeskrivelse 1. Navn på terræn Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. Arealstørrelse Haderslev

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Erfaringer fra 2 EU-LIFE projekter: LIFE Klokkefrø: http://www.life-bombina.de/

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

ISBN nr.: 978-87-7091-169-6. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Naturstyrelsen

ISBN nr.: 978-87-7091-169-6. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Naturstyrelsen Kolofon Titel: Natura 2000 basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov Natura 2000-område nr. 93 Habitatområde H82 Fuglebeskyttelsesområde F66 Emneord:

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal JSS Danmarks miljøundersøgelser Afdeling for Systemanalyse 30. marts 2004 Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal Formål Skov- og Naturstyrelsen har d. 26. marts bedt Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Oplæg til drøftelse af fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt", forud for offentligt møde på Anholt den????? 2008. J.nr. 08/6551 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Formål med driftsplaner Omsætte Naturstyrelsens overordnede politikker og retningslinjer til arealdrift. Afvejning af ofte modsatrettede rammer og målsætninger

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-500-00466 Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Udgiver: Miljøsamarbejdet Milsam, marts 2009. En fælleskommunal folder, udarbejdet

Læs mere

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser Økologiske forbindelser Vejledning til udpegning af økologiske forbindelser i Trekantsområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner) 2013 En sammenhængende natur Udpegningen

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Natura 2000-plan 2010-2015 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Att: John Mønsted / Susanne GregersenKeld Andersen 10. januar 2013 J. nr. LIFE02/ef.: LCA Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Faculty of Science & Technology Landbruget I Landskabet. Biodiversitet

Faculty of Science & Technology Landbruget I Landskabet. Biodiversitet Biodiversitet Forøgelse af naturindholdet på én landbrugsbedrift i Norddjurs kommune -> udfordringer og muligheder v. botaniker Peter Wind Aarhus Universitet Institut for Delprojektets baggrund og formål

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. I har søgt om tilladelse til vægge til afskærmning i forhold til flugtskydning samt

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 167, Skovene ved Vemmetofte. Tågerup Hildeskovgård. Campingplads. Maglemose. Hellede Skov.

Basisanalyse for Natura 2000 område 167, Skovene ved Vemmetofte. Tågerup Hildeskovgård. Campingplads. Maglemose. Hellede Skov. Basisanalyse for Natura 2000 område 167, Skovene ved Vemmetofte Storstrøms Amt 2006 Rødehøj Bonderød Enghavehuse Smerupgård Fodgård Værløse Pilevængegård Tågerup Hildeskovgård Spjellerupgård Spjellerup

Læs mere

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen,

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Behov for naturpleje Pleje naturarealer 7000 6000

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere