Miljøgodkendelse. udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse. udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup

2 DATABLAD TITEL: MILJØGODKENDELSE AF UDBRINGNINGSAREALER TILHØRENDE AMTSVEJEN 17, 8981 SPENTRUP DATO FOR GODKENDELSE: 21. JULI 2010 BEDRIFTEN: AMTSVEJEN SPENTRUP CVR-NR: MATR. NR OG EJERLAV: 20A GASSUM BY, GASSUM M.FL. BEDRIFTS EJER OG ANSØGER: JENS LARSEN AMTSVEJEN SPENTRUP TILSYNSMYNDIGHED: RANDERS KOMMUNE 1

3 Indholdsfortegnelse 1 Resumé og samlet vurdering Indledning Godkendelsen Generelle forhold Retsbeskyttelse og Revurdering Meddelelsespligt udbringningsarealer Øvrige forhold Gyldighed Miljøvurdering Indledning Grundlag for sagsbehandling Vilkår Udbringningsarealerne Påvirkning af natur Ammoniakbelastning af naturområder Indenfor natura Ammoniakbelastning af naturområder beskyttet af 7 i husdyrloven beskyttet natur Kvælstof og fosfor til vandløb, søer & kystvande Kvælstof til grundvand Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter) Bedste tilgængelige teknik (Bat) Offentliggørelse Klagevejledning Bilag

4 1 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING 1.1 INDLEDNING Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for udbringningsarealerne tilhørende ejendommen Amtsvejen 17, 8981 Spentrup. Vilkårene sikrer, at udbringning af husdyrgødning på arealerne kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug. I forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen, har Randers Kommune lavet en miljøvurdering af det ansøgte projekt. Miljøvurderingen danner baggrund for miljøgodkendelsen, herunder de stillede vilkår. 1.2 GODKENDELSEN Randers Kommune meddeler godkendelse til, at de ansøgte arealer tilhørende ejendommen Amtsvejen 17, 8981 Spentrup kan modtage 87,40 DE 1 husdyrgødning i svinegylle. Godkendelsen omfatter ca. 62,88 ha udbringningsareal. Godkendelsen meddeles efter 16 i husdyrloven 2, idet Randers Kommune vurderer, at Der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. udbringningen kan finde sted uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Driften af arealerne ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet. Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i miljøvurderingen. 2 GENERELLE FORHOLD 2.1 RETSBESKYTTELSE OG REVURDERING Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Dato for retsbeskyttelsens udløb er 21. juli Bedriftens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering, jf. 17 i husdyrbekendtgørelsen 3. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i DE: En dyreenhed er den mængde dyr, der producerer 100 kg kvælstof (N) på årsbasis. 2 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, LOV nr af 20/12/2006 3

5 2.2 MEDDELELSESPLIGT UDBRINGNINGSAREALER Udskiftning af arealer for den kommende planperiode anmeldes til Randers Kommune senest 1. august, jf. 15 i husdyrbekendtgørelsen. Udskiftning af arealer inden for samme kategori (ejede/forpag-tede og tredjemands arealer) kan ske uden en ny godkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare. Kommunens tilkendegivelse gives inden 1. oktober, hvorefter anmeldelsen eventuelt kan trækkes tilbage, eller der kan fremsendes en ny. En ny anmeldelse skal i givet fald være kommunen i hænde senest 15. oktober. Hvis kommunen har indsigelser imod de nye arealer, meddeles det inden 31. december. 2.3 ØVRIGE FORHOLD Der gøres opmærksom på, at bestemmelser i øvrig lovgivning, som ikke er nævnt i denne godkendelses vilkår, fx den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse - naturligvis også skal overholdes. Vilkårene i godkendelsen er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end de generelle bestemmelser. 2.4 GYLDIGHED Afgiver (Amtsvejen 30, 8981 Spentrup, CVR ) af husdyrgødningen har 2 år til at udnytte sin godkendelse. Herefter kan der, afhængig af årstiden, gå yderligere et stykke tid, før den producerede husdyrgødning, svarende til 37,9 DE kan udbringes på tredjemandsarealer. Randers Kommune har på den baggrund vurderet, at fristen for udnyttelsen af denne godkendelse kan øges til 3 år fra godkendelsens dato (jf. vilkår 4). Såfremt aftalen om levering af husdyrgødning med husdyrproducenten på Amtsvejen 30, 8981 Spentrup ophører, kan godkendelsen udnyttes til at modtage husdyrgødning fra anden eller andre svineproducenter under samme vilkår og betingelser. Ansøger ønsker at få udbringningsarealerne godkendt til yderligere 49,50 DE svinegylle fra en endnu ukendt afgiver. Modtagelse af husdyrgødning skal være påbegyndt inden 3 år fra godkendelsens meddelelse. Dette gælder også for den del af godkendelsen, hvortil der endnu ikke er angivet en afgiver af svinegylle. 3 MILJØVURDERING 3.1 INDLEDNING Denne miljøvurdering af det ansøgte projekt danner baggrund for miljøgodkendelsen for arealerne tilhørende ejendommen Amtsvejen 17, 8981 Spentrup. Miljøvurderingen indeholder en vurdering af de miljøpåvirkninger af omgivelserne, som driften af arealerne giver anledning til. Miljø skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug. 3 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 294 af 31/03/2009 4

6 Vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i de beskyttelsesniveauer og retningslinier, der er indeholdt i husdyrloven med tilhørende bekendtgørelse og vejledning. 4 Påvirkningen af omgivelserne er vurderet dels i forhold til de omkringboende (lugt, støj mm), dels i forhold til de naturmæssige forhold (natur, vandmiljø mm.). 3.2 GRUNDLAG FOR SAGSBEHANDLING På vegne af ejer Jens Larsen, Amtsvejen 17, 8981 Spentrup har LandboMidtØst fremsendt ansøgning om 16 godkendelse af arealer tilhørende bedriften. Randers Kommune modtog ansøgning om miljøgodkendelse den 21. november 2008 og denne godkendelse gælder således for den sidste indsendte ansøgning, version 3 fra den 25. maj Der er ansøgt via det it-baserede ansøgningssystem på Amtsvejen 17, 8981 Spentrup er et plantebrug. I nuværende drift modtages der 10,00 DE svinegylle fra bedriften beliggende Amtsvejen 30, 8981 Spentrup. Denne bedrift ejes af Villy Rasmussen. Arealerne søges miljøgodkendt, da der ønskes modtaget husdyrgødning fra 37,90 DE i svinegylle fra Amtsvejen 30. Endvidere ønskes udbringningsarealerne godkendt til 49,50 DE svinegylle fra en endnu ukendt afgiver, i alt 87,40 DE. Modtagelsen er godkendelsespligtig, fordi udvidelsen på Amtsvejen 17, 8981 Spentrup er godkendelsespligtig. Der indgår ikke anlægsvurdering i denne godkendelse. Ansøgningen omfatter en godkendelse af udbringningsarealerne på ca. 62,88 ha. Udbringningsarealer er vist på bilag 1. I henhold til 16 i husdyrloven kan kommunen godkende arealer, som anvendes til afsætning af husdyrgødning fra husdyrbrug omfattet af en tilladelse eller godkendelse. Det ansøgte projekt er omfattet af 19 i husdyrloven. Det betyder, at det ved vurdering af ansøgningen skal sikres, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik og at bedriften i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensyn til omgivelserne. 3.3 VILKÅR GENERELLE VILKÅR På baggrund af ovenstående afsnit fastsættes følgende generelle vilkår: 1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på landbruget, og driftspersonalet, samt evt. maskinstation, skal være orienteret om godkendelsens indhold. 2. Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og med de vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen. 3. Evt. ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden, senest en måned efter det har fundet sted. 4. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra godkendelsens dato. 4 Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen. Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (dec. 2006) 5

7 5. Hvis godkendelsen, eller dele heraf, ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. OVERSIGT OVER ØVRIGE VILKÅR På baggrund af nedenstående afsnit fastsættes følgende vilkår: 6. På udbringningsarealerne må der udbringes svinegylle indeholdende maksimalt kg N og kg P. Denne mængde svinegylle svarer til ca. 87,40 DE pr. planår (1/8-31/7), og svarer til, at der samlet set på bedriftens udbringningsarealer ikke udbringes mere end 144,2 kg N og 24,5 kg P pr ha pr. planår i gennemsnit fra husdyrgødning. 7. Husdyrgødning fra en afgiver, kan udskiftes med husdyrgødning fra anden afgiver(e), så længe indholdet af kg N og kg P er tilsvarende eller lavere og udnyttelsesprocenten af kvælstof er tilsvarende eller højere. 8. Der skal på udbringningsarealerne anvendes sædskifte S6. 9. Rundt om den beskyttede sø, der grænser op til mark 62, skal der etableres en 20 m dyrkningsog gødningsfri zone. Se bilag 4. Kan der tilplantes i bræmmen med træer/buske eller laves en vildtager? 3.4 UDBRINGNINGSAREALERNE I husdyrbekendtgørelsen er der fastlagt beskyttelsesniveauer for ammoniak, fosfor og nitrat i forhold til overfladevand, såvel som i forhold til grundvand. Disse beskyttelsesniveauer skal anvendes ved vurdering af om der er væsentlige virkninger på miljøet ved godkendelser efter 10, 11, 12 og 16 i husdyrloven. MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Amtsvejen 17 producerer ingen husdyrgødning. Der ønskes godkendelse til at modtage 37,90 DE i svinegylle fra Villy Rasmussen, Amtsvejen 30, 8981 Spentrup. Endvidere ønskes godkendelse til at modtage yderligere 49,50 DE i svinegylle fra en endnu ukendt afgiver - i alt ca. 87,40 DE. Udbringningsarealet er på ca. 62,88 ha, hvortil der afsættes gødning svarende til 87,40 DE. Med den tilførte mængde husdyrgødning, skal arealerne beliggende Amtsvejen 17 iht. husdyrgødningsbekendtgørelsen 5 mindst være på 62,43 ha (harmoniarealet). Da udbringningsarealet er på 62,88 ha, er kravet til harmoniareal således overholdt. På udbringningsarealerne udbringes husdyrgødning svarende til 1,39 DE/ha. Arealernes placering fremgår af bilag 1. Alle udbringningsarealer ligger i nitratfølsomt vandindvindingsområde og i nitratklasse 0. En del af udbringningsarealerne, 52,32 ha ligger i fosforklasse 0, mens det resterende (ca. 10,56 ha) ligger indenfor fosforklasse 2, jf. IT-ansøgningssystemet. Svinegylle opbevares hos afgiver på Amtsvejen Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage, mv. 6

8 Da alle udbringningsarealer ligger indenfor nitratfølsomt indvindingsområde anvendes der et S6 6 sædskifte, der er et sædskifte med et lavere udvaskningsindeks end referencesædskiftet som jf. ansøgningssystemet er S4 på de pågældende udbringningsarealer. Da sædskifte S6 afviger fra referencesædskiftet og er anvendt som virkemiddel for at overholde kravet i forhold til grundvand, stilles der vilkår herom. Nærmeste byzone, Asferg ligger mere end 1,5 km fra udbringningsarealerne og der er ingen sommerhusområde i nærheden. Mark 63 ligger ca. 260 meter syd for Rammeområde 4.00.T.10 Vindmølleområde Kåtrupvej Syd. Mark 61-0 grænser delvist op til Gassum samlet bebyggelse i landzone (Rammeplan 4.05.BE.1 - område, der er udlagt til blandet bolig og erhverv). Hvorfor der må ikke ske udbringning af husdyrgødning på lørdage samt søn- og helligdage jf. 24 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. VILKÅR På baggrund af ovenstående afsnit fastsættes følgende vilkår: 6. På udbringningsarealerne må der udbringes svinegylle indeholdende maksimalt kg N og kg P. Denne mængde svinegylle svarer til ca. 87,40 DE pr. planår (1/8-31/7), og svarer til, at der samlet set på bedriftens udbringningsarealer ikke udbringes mere end 144,2 kg N og 24,5 kg P pr. ha pr. planår i gennemsnit fra husdyrgødning. 7. Husdyrgødning fra en afgiver, kan udskiftes med husdyrgødning fra anden afgiver(e), så længe indholdet af kg N og kg P er tilsvarende eller lavere og udnyttelsesprocenten af kvælstof er tilsvarende eller højere. 8. Der skal på udbringningsarealerne anvendes sædskifte S6. 4 PÅVIRKNING AF NATUR Påvirkninger af terrestriske naturarealer ved udbringning af husdyrgødning relaterer sig hovedsageligt til nedfald af ammoniak og eventuelt udvaskning/overfladisk afstrømning af næringsstoffer. Randers kommune vurderer, at en væsentlig påvirkning af naturarealer med kvælstof fra udbringning af husdyrgødning normalt betinger, at der enten er tale om meget kvælstoffølsomme naturtyper, og at udbringningsarealerne ligger direkte op af naturarealet eller at der er direkte hydraulisk forbindelse mellem udbringningsareal og naturområdet. 4.1 AMMONIAKBELASTNING AF NATUROMRÅDER INDENFOR NATURA 2000 MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Udbringningsarealerne ligger mindst m syd for et Natura 2000-område. Det udbringningsareal, der ligger tættest på et Natura 2000 område er mark 63. Marken ligger m syd for habitatområde 223; Kastbjerg Ådal. På bilag 2 ses udbringningsarealerne og det nærmeste Natura 2000-område. 6 Se Miljøministeriets notat af 27. juni 2007 om Standartsædskifter og referencesædskifter. 7

9 På grund af den store afstand til Natura 2000-området har Randers Kommune ikke redegjort for udpegningsgrundlaget for området. Bilag IV-arter i området samt evt. påvirkning på disse beskrives i afsnit 4.6. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING På baggrund af afstanden mellem markerne og Natura 2000-området vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke Natura 2000-området negativt med hensyn til ammoniakbelastning fra udbringningsarealerne. Randers Kommunes vurdering er baseret på bilag af 6. juli 2009 til Miljøstyrelsens praksisnotat, som angiver, at et naturområde skal modtage mere end 1 kg luftbårent kvælstof, for at det vurderes at kunne ændre naturtilstanden. I normale tilfælde er der påvirkninger på over 1 kg N/ha/år i op til ca meters afstand fra markkanten. På baggrund af vurderingen, har Randers Kommune ikke beskrevet eller redegjort yderligere for tålegrænsen for det nærmest beliggende næringsstoffølsomme habitatnaturområde indenfor habitatområdet. 4.2 AMMONIAKBELASTNING AF NATUROMRÅDER BESKYTTET AF 7 I HUSDYRLOVEN MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ingen af udbringningsarealerne ligger indenfor bufferzonen til et område, der er beskyttet af 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. Det nærmeste 7 beskyttede område er et beskyttet overdrev (n ov), der ligger omkring m nord for mark 63, se bilag 2. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsen er der et lovkrav om nedfældning af flydende husdyrgødning på alle arealer, som ligger indenfor m fra et 7-område, såfremt udbringningen sker på sort jord eller græsmarker. Da der er mere end meter nærmeste 7 natur, og pga. ansøgningens begrænsede størrelse vurderes det, at det ansøgte ingen indvirkning har på 7 beskyttet områder. Fra 1. januar 2011 gælder kravet om nedfældning på alle arealer med sort jord eller græsmarker uanset beliggenhed. Ingen af arealerne ligger indenfor en bufferzone BESKYTTET NATUR MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ingen af udbringningsarealerne er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, men der er enkelte udbringningsarealer, som grænser op til beskyttede naturområder. Udbringningsarealerne og de beskyttede naturområder ses på bilag 3. Omkring 20 m nord for mark 64 ligger et beskyttet eng- (m en) og moseområde (m mo). Begge områder er B-målsatte i regionplanen. Områderne er besigtiget i 1996 og 2008, men der foreligger ingen planteregistreringer fra besigtigelsen i Registreringerne af engområdet i 2008 viser, at der er tale om en artsrig fersk eng, med forekomst af mange arter, der er karakteristiske for overgangsrigkær og overgangsfattigkær. På begge områder er der bl.a. registreret smalbladet kæruld og trindstænglet star, der er næringsstoffølsomme arter. Den sydøstligste del af mark 63 ligger omkring 10 m fra et beskyttet moseområde (m mo). Området er B-målsat. Mosen er besigtiget i 2008, og der er registreret mange fugtigbundsarter, 8

10 herunder arter som kær-tidsel, toradet star, eng-nellikerod, mose-bunke, angelik og kær-padderok, der er karakteristiske for overgangsrigkær. Mark 62 ligger op til en sø (m sø). Søen er B-målsat i regionplanen. Der er foretaget en besigtigelse af søen i 2008, hvor der er registreret flere almindeligt forekommende fugtigbunds- og vådbundarter. Det er kun den nordligste del af søen, som grænser direkte op til marken. Rundt om den resterende del af søen er der mindst 8-10 m udyrket bræmme til udbringningsarealet. Ingen af markerne har en terrænhældning større end 6 grader ned mod de beskyttede naturarealer. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Randers Kommune vurderer, at eng- og moseområdet, der ligger i nærheden af mark 64, har en høj botanisk værdi. Der er forekomst af enkelte næringsfølsomme arter, og det vurderes derfor, at kvælstoftilførslen til området skal begrænses mest muligt. Det vurderes, at afstanden på omkring 20 m mellem marken og naturområdet er tilstrækkelig til at undgå ammoniakbelastning fra udbringning af husdyrgødning. Randers kommune vurderer, at afstanden på omkring 10 m mellem mark 63 og det beskyttede naturområde er tilstrækkelig til at undgå belastning med kvælstof fra udbringning af husdyrgødning. Marken og moseområdet er adskilt af et levende hegn med træer og buske, og Randers Kommune vurderer, at dette yderligere vil medvirke til at nedsætte risikoen for kvælstofbelastning fra marken. Søer er generelt fosforbegrænsede og er derfor ikke sårbare overfor en øget kvælstofbelastning. Men med baggrund i kendskabet til bilag IV-arter i søen (se afsnit 4.6.), der grænser op til mark 62, vurderes det, at skal etableres en dyrknings- og gødskningsfri bræmme på 20 m omkring den beskyttede sø, se bilag 4. Bræmmen skal måles fra søens øverste brink. Randers Kommune vurderer, at der ikke er risiko for overfladeafstrømning fra markerne til de beskyttede områder, fordi markerne ikke er stærkt skrånende mod de beskyttede naturarealer. De generelle beskyttelseskrav vurderes at være tilstrækkelige. VILKÅR 9. Rundt om den beskyttede sø, der grænser op til mark 62, skal der etableres en 20 m dyrkningsog gødningsfri zone. Se bilag KVÆLSTOF OG FOSFOR TIL VANDLØB, SØER & KYSTVANDE MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Alle udbringningsarealer afvander via Kåtbæk og Skals Å til Hjarbæk Fjord. Der er ingen beskyttede vandløb i nærheden af markerne. Det nærmeste vandløb, Kåtbæk, ligger henholdsvis 180 og 200 m nordvest for markerne 63 og 64. Langs mark nr. 64 ligger en grøft. Hjarbæk Fjord Hjarbæk Fjord er Natura-2000 område, idet fjorden indgår i habitatområde nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk. Fjorden er desuden udpeget som en del af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 24 Hjarbæk og Simested Fjord. Habitatområde nr. 30 9

11 I udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk, optræder 3 marine habitatnaturtyper: Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (1140), Kystlaguner og strandsøer (1150) og Større lavvandede bugter og vige (1160). For alle 3 habitattyper fremgår det af Danmarks Miljø Undersøgelsers faglige rapport, nr. 549 Kriterier for gunstig bevaringsstatus for EF-habitatdirektivets 8 marine naturtyper at tilførslen af næringsstoffer har haft negativ effekt på naturtypernes sammensætning af flora og fauna. Det bemærkes i rapporten, at næringsstofniveauet for disse naturtyper bør falde mod mere naturlige niveauer, så bundvegetationen og bundfaunaen kan genoprettes. Fuglebeskyttelsesområde nr. 14 Udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebeskyttelsesområde 24 Hjarbæk og Simested Fjorde er Rørdrum, Sangsvane, Engsnarre, Klyde, Hjele, Taffeland, Troldand, Hvinand og Blishøne. Af Danmarks Miljø Undersøgelsers rapport Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet, faglig rapport nr udgave fremgår det, at forudsætningen for en gunstig bevaringsstatus for visse af disse arter er, at der findes store bevoksninger af bundvegetation og anden bundlevende fauna indenfor fuglebeskyttelsesområdet. Hyppigt tilbagevendende iltsvind og enkeltstående kraftige eutrofieringsbetingede iltsvind har en negativ effekt på bundvegetation og bundfauna på kort sigt. For ålegræssets vedkommende har kraftige iltsvind en negativ effekt på lang sigt. Levestederne for mange fuglearter forringes eller er direkte truede. Fuglebeskyttelsesområderne er med til at opretholde og sikre levestederne. Det nuværende næringsstofniveau og yderligere tilførsel af næringsstoffer til Hjarbæk fjord vurderes at kunne være til skade for dele af udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet og EFhabitatområdet, idet den gunstige bevaringsstatus for en række af de nævnte arter og habitatnaturtyper ikke kan genoprettes og sikres, med den nuværende belastning af næringssalte. Projektets udvaskningsberegninger Alle udbringningsarealer (ca. 62,88) ligger i nitratklasse 0. Beregninger udført i det elektroniske ansøgningssystem viser, at kravet om nitratudvaskning til overfladevand er overholdt. Den årlige udvaskning ved ansøgt drift er beregnet til 52,70 kg N/ha. Størstedelen af udbringningsarealerne er beliggende i oplande til meget fosforfølsomme områder. Jf. ansøgningssystemet ligger ca. 52,32 ha inden for P-klasse 0 og ca. 10,56 ha i P-klasse 2. Det generelle beskyttelsesniveau for fosfor i husdyrbekendtgørelsen er overholdt. Den ansøgte produktion giver ifølge ansøgningssystemets beregninger et fosforoverskud på 0,3 kg P/ha/år. Beregninger fra Farm N viser, at kvælstofudvaskningen i ansøgt drift på 52,70 kg N/ha/år. Udbringningsarealerne ligger i oplandet til Hjarbæk Fjord i et område, hvor der mellem rodzonen og recipienten sker en reduktion af kvælstof på mellem %. Ifølge basisanalyserne til de kommende vandplaner bliver der afhængig af nedbørsmængden udledt ton kvælstof til overfladevand i hovedoplandet til Hjarbæk Fjord. I værste fald vil husdyrbrugets gennemsnitlige bidrag til den samlede kvælstofbelastning i hovedoplandet til Hjarbæk Fjord således udgøre mindre end 0,04 %. 10

12 Risikoarealer Son nævnt ovenfor er 10, 56 ha af udbringningsarealerne beliggende i P-klasse 2. Disse arealer er beliggende på drænede jorde. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Husdyrlovens generelle beskyttelsesniveau er overholdt. Det vurderes, at der ikke er arealer med særlig risiko for tab af næringsstoffer, der bør udløse krav, der rækker ud over det generelle beskyttelsesniveau, da fosforoverskuddet er på 0,3 kg P/ha/år og at husdyrbrugets gennemsnitlige bidrag til den samlede kvælstofbelastning i hovedoplandet til Hjarbæk Fjord udgør mindre end 0,04 %. Et bidrag af ovennævnt størrelse, tilført hen over året vurderes ikke i sig selv at bevirke en væsentlig påvirkning af miljøtilstanden i Hjarbæk Fjord eller skade udpegningsgrundlaget for habitatområderne. Under forudsætning af, at husdyrtætheden ikke stiger, kan der forventes en vis miljøforbedrende effekt for overfladevand ved den regulering, der samlet set sker i fjordoplandet ved miljøgodkendelser af husdyrbrug. Ved vurderingen af den kumulative effekt tillægges det derfor afgørende vægt, at en analyse i CTtools 7 for Randers Kommune viser, husdyrtætheden i perioden i oplandet til Hjarbæk Fjord har været konstant. På baggrund af denne udvikling og med de vilkår, der stilles i forbindelse med miljøgodkendelsen, vurderes det, at det ansøgte hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter vil give anledning til væsentlig miljøpåvirkning af overfladevand, herunder EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 14 og EF-habitatområde nr. 30. Det vurderes således, at en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for, fortsat kan sikres og genoprettes. 4.5 KVÆLSTOF TIL GRUNDVAND MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Alle udbringningsarealerne tilhørende ejendommen Amtsvejen 17 ligger i nitratfølsomt indvindingsområde. Udvaskningen af nitrat til grundvandet er uforandret ifølge beregninger via Farm N og ligger på 64 mg nitrat pr. liter i ansøgt drift. Der anvendes derfor ikke en højere andel efterafgrøder end Plantedirektoratets krav. Referencesædskiftet på udbringningsarealerne er S4, men der anvendes S6 sædskifte der har et lavere udvaskningsindeks. Markerne 60-0 og 61-0 ligger delvist i 300 meter beskyttelseszone for Gassum Gl. Vandværk. Vandværket indvinder fra boring DGU Vandværket har en tilladelse til at indvinde op til m 3 om året. Boring er 52 m dyb med følgende geologiske beskrivelse: 0-30 m: Sand/grus, m: kalk. Grundvandsspejlet ligger 8,41 mut 8 og boringen er filtersat: mut. Gassum Gl. Vandværk indvinder vand af tilfredsstillende kvalitet. Der er ikke stigende nitrat eller sulfatkoncentrationer i vandet. Områdets potentialeforhold viser, at vandværket ligger mellem to potentialetoppe. Grundvandsspejlet omkring vandværket ligger højt, og strøningsretningen går fra 7 CTtools er et GIS baseret værktøj, der giver brugeren mulighed for hurtigt og let at lave både simple og avancerede analyser baseret på landbrugets registerdata. 8 mut = meter under terræn 11

13 vest mod nord-øst. Den dominerende strømningsretning fra udbringningsarealerne er derfor væk fra boringen. Der stilles derfor ikke skærpede krav med hensyn til udvaskning af nitrat. Mark 62 ligger delvist i 300 meter beskyttelseszonen for Gassum Ny Vandværk. Vandværket indvinder fra boringerne DGU nr og Vandværket har en tilladelse til at indvinde op til m 3 om året. Boring er 102 m dyb med følgende geologiske beskrivelse: 0-2 m: Muld, 2-19,8 m: Grus/sand, 19,8-34 m: Ler, 34-38,5 m: Sand, 38,5-49,5 m: Ler, 49,5-51 m: Sand, m: Sand, 52-53,6 m: Grus, 53,6-55,3 m: Kridt, 55,3-57,5 m: Grus, 57,5-102 m: Kridt. Grundvandsspejlet ligger 13,85 mut og boringen er filtersat: mut. Boring er 80 m dyb med følgende geologiske beskrivelse: 0-10 m: Ler, m: Grus/sand, 12-21,5 m: Ler, 21,5-30 m: Sand/grus, 30-31,5 m: Sand, 31,5-45 m: Ler, 45-80: Kalk. Grundvandsspejlet ligger 13,85 mut og boringen er filtersat: 51,5-80 mut. Gassum Ny Vandværk indvinder vand af tilfredsstillende kvalitet. Der er ikke stigende nitratkoncentrationer, dog en svag stigning i sulfatkoncentration. Områdets potentialeforhold viser, at vandværket ligger mellem to potentialetoppe. Grundvandsspejlet omkring vandværket ligger højt, og strømningsretningen går fra øst mod nord. Den dominerende strømningsretning fra udbringningsarealerne er derfor væk fra boringen. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Ud fra vandkvaliteten ved vandværket og på trods af boringens ringe lerdække over grundvandsspejlet, vurderes indvindingsoplandet at være rimeligt beskyttet mod forurening fra overfladen, herunder over for nitrat. Det vurderes derfor, at husdyrlovens generelle krav sammen med de stillede vilkår til sædskifte er tilstrækkelig til at beskytte grundvandet i området. Udbringning af husdyrgødning på de ansøgte marker vil således ikke påvirke grundvandet i indvindingsområdet væsentligt. VILKÅR Se vilkår nr PÅVIRKNING AF ARTER MED SÆRLIGT STRENGE BESKYTTELSESKRAV (BILAG IV ARTER) MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Af habitatdirektivets bilag IV fremgår en række særlige dyre- og plantearter, der kræver streng beskyttelse. En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring udbringningsarealerne. På baggrund af faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV samt kommunens øvrige kendskab vurderes, at der i området kan være damflagermus, vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, langøret flagermus, dværgflagermus, skimmelflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. 12

14 Af disse arter er damflagermus og odder optaget på den danske rødliste 9 som en sårbar (VU) art. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Flagermus benytter ofte hulheder i træer eller huse som opholdssted om dagen og under vinterdvalen. Føden består af insekter som fanges i luften nær vådområder, marker, skove og levende hegn. De enkelte arter af flagermus har forskellige præferencer mht. fødesøgningsområde. Der er ingen registreringer af flagermus nær udbringningsarealerne, men det kan ikke udelukkes at én eller flere arter kan raste eller yngle i området. Det ansøgte vurderes ikke at have en negativ indflydelse på flagermus, da hverken opholdssteder eller fødegrundlag påvirkes. Odderen lever i tilknytning til vådområder, og den findes i såvel stillestående som rindende vand i især moser og søer med store rørskovsområder. For at odderen kan trives i levedygtige bestande, skal der være våde naturområder med et højt naturindhold. Odderens yngle- og rasteområder kan være svære at lokalisere, men de knytter sig primært til moser, krat, skov eller andre naturområder, der er relativt uforstyrret. Randers Kommune har registreret formodet forekomst af odder i de naturområder, der ligger i nærheden af mark 63 og 64. Markdriften vurderes dog ikke at have en negativ effekt på en evt. bestand af oddere, idet det vurderes, at driften ikke vil give en negativ påvirkning af de naturområder, der potentielt kan være yngle- og rasteområder. Markfirben findes spredt i landskabet på åbne, varme, solrige lokaliteter som jernbane- og vejstrækninger, sten- og jorddiger, heder, overdrev, grusgrave, strandenge, kystskrænter og sandede bakkeområder. Markfirbenet yngler på solvendte skråninger som er af altafgørende betydning for den. Ynglesuccesen er betinget af, at æglægningen kan finde sted i varm, løs, veldrænet jord af gruset eller sandet karakter. Markdriften vurderes ikke at have en negativ effekt på en eventuel bestand af markfirben, da markdriften ikke omfatter eller inddrager markfirbenets potentielle yngle- eller rastesteder. Stor vandsalamander yngler i vandhuller af meget forskellig størrelse. Det er ikke unormalt at finde den i vandhuller på under 100 m². Arten kan findes ynglende i vandhuller under tilgroning, men der skal være sol på næsten hele vandfladen for at bestanden kan klare sig på længere sigt. Som hovedregel yngler den ikke i vandhuller med hundestejler og andre fisk. Stor vandsalamanders levesteder og rasteområder på land ligger oftest nær vandhullet, hvor der er gode skjulesteder (grene, sten, o.lign.), gerne med store mængder af dødt ved under naturligt henfald. Størstedelen af bestanden opsøger levesteder inden for få hundrede meter fra ynglestederne, men enkelte individer kan vandre op til 1 km. Næringsberigelse som følge af gødningspåvirkning, forringer yngleområderne. Dårlig vandkvalitet som følge af næringsberigelse har en meget markant skadelig virkning på salamandrenes ynglesucces. Derudover kan næringsberigelsen betyde, at vandhullerne hurtigt gror til. Markdriften inddrager ikke arealer, der er egnede som yngle- og rasteområder for stor vandsalamander, og det vurderes derfor ikke at have negative konsekvenser for arten. Spidssnudet frø kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Spidssnudet frø yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. Den største ynglesucces opnår arten i vandhuller uden fisk. Spidssnudet frø er i høj grad afhængig af, at der nær ynglestederne findes gode levesteder på land. En stor del af spidssnudet frøs yngle- og rasteområder, men langt fra alle, er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Ødelæggelse og forringelse af yngle- og rasteområder omfatter bl.a. rydning, opfyldning til byggeri, belastning med spildevand, fragmentering pga. veje mm. 9 Wind, P. & Pihl. S. (red.): Den danske rødliste. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, [2004]-. (opdateret april 2010) 13

15 Randers Kommune har registreret forekomst af spidssnudet frø samt yngel af spidssnudet frø i den beskyttede sø (m sø), der ligger i nærheden af mark 62. Randers Kommune er derudover ikke bekendt med forekomster af andre planter og dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til udbringningsarealerne. På baggrund af forekomsten af spidssnudet frø i søen i nærheden af mark 62 vurderer Randers Kommune, at der skal stilles vilkår om en 20 m dyrknings- og gødningsfri bræmme omkring den sø, der grænser op til marken. Søen er opdelt i en mindre sø (den nordligste) og en større sø (den sydligste), og det er kun den nordligste sø, som grænser op til marken. Registreringen af spidssnudet frø stammer fra den større sø, som ikke grænser direkte op til marken. Der er dog stor sandsynlighed for, at der også vil være spidssnudet frø i den lille sø, og desuden er der hydrologisk forbindelse mellem de to søer, så en eventuel næringspåvirkning af den lille sø, vil med stor sandsynlighed også påvirke den store sø. Derfor vurderes det, at der skal stilles vilkår om en 20 m dyrknings- og gødningsfri bræmme omkring hele søen, som det ses i bilag 4. Bræmmen skal måles fra søens øverste brink. Med etableringen af bræmmen omkring søen (m sø) vurderer Randers Kommune, at de bilag IV arter, der lever i søen, ikke vil blive påvirket af udbringningen af husdyrgødning. For de øvrige bilag IV arter, som potentielt kan have levested i området omkring udbringningsarealerne, vurderer Randers Kommune, at de ikke trues af det forestående projekt. VILKÅR Se vilkår nr BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) Husdyrgødning håndteres jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvor en række af tiltagene fra BREFdokumentet er indarbejdet. Reglerne for udkørsel vil blive overholdt. BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF), som en række tiltag. En del af disse tiltag er dækket af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, hvorfor det er et lovkrav at følge dem. F.eks.: regler for udbringningstidspunkter (forbud mod udbringning 200 m fra byområder i weekend og helligdage), udbringningsmetoder (f.eks. ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle), krav om nedfældning på visse arealer tæt på sårbar natur, krav til udbringningstidspunkter, der sikrer optagelse i planter, krav om nedbringning af husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer indenfor 6 timer, krav om maksimale mængder husdyrgødning pr. ha, krav til efterafgrøder 14

16 Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres, at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jordbundstype, sædskifte, vanding, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. Gyllen køres ud med 22 m³ gyllevogn med slæbeslanger i vinterafgrøder. Der vil forekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt gylle. Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). Da gyllen køres ud på veletablerede afgrøder, minimeres ammoniakfordampning og lugtgenerne pga. mindre fordampning og hurtigere optagelse i planterne. Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Gylleudbringning sker normalt kun på hverdage. Nedfældning i vinterafgrøder er ikke ønskeligt, da der kommer for mange køreskader på afgrøderne, hvilket medfører et mindre udbytte og i sidste ende en mindre N-optagelse i afgrøder og dermed også en større udvaskning. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Det er Randers Kommunes vurdering, at den beskrevne praksis for udbringning af husdyrgødning lever op til kravet om anvendelsen af BAT. 6 OFFENTLIGGØRELSE Parterne i sagen er hørt. Dvs. Ansøger, ansøgers konsulent og afgiver af svinegylle. Der er ikke foretaget nabohøring, idet det ansøgte skønnes at være af underordnet betydning for naboer (jf. Husdyrbrugslovens 56, stk. 2). Godkendelsen bekendtgøres ved annoncering i Randers Onsdag, onsdag den 21. juli Afgørelsen annonceres endvidere på Følgende er underrettet om godkendelsen: Jens Larsen, Amtsvejen 17, 8981 Spentrup LandboMidtØst, att.: miljøkonsulent Anne Kirkegaard, Villy Rasmussen, Amtsvejen 30, 8981 Spentrup Sundhedsstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Danmarks Sportsfiskerforbund, Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 43, 2200 København N, 15

17 7 KLAGEVEJLEDNING Godkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet inden 4 uger fra annonceringens dato. Klageberettiget er ovennævnte samt enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, som nævnt i husdyrlovens 84, 85, 86 og 87. Eventuel klage stiles til Miljøklagenævnet, men skal indsendes til Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers, som sender den videre med sagens øvrige oplysninger. Klagen skal være Randers Kommune i hænde senest den 18. august 2010, kl. 15. Såfremt godkendelsen bliver påklaget, vil det straks blive meddelt ansøgeren. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at godkendelsen kan tages i brug fra godkendelsens dato, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter godkendelsens dato. 8 BILAG Bilag 1 Kort over udbringningsarealer Bilag 2 Kort over 7 beskyttede naturområder samt Natura 2000-områder. Bilag 3 Kort over 3 beskyttede naturområder. Bilag 4 Kort over bufferzone ved beskyttet sø 16

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Miljøgodkendelse til Dyrkningsarealerne tilhørende Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen omfatter: Ejede dyrkningsarealer Adresse: Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen er meddelt til: Flemming Wulff

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE Alrøvej 97 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1 Indhold 1.1 NATUR, OVERFLADEVAND OG GRUNDVAND... 4 1. GODKENDELSE... 4 2.1 AFGØRELSE... 4 2.2 REVURDERING

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar AREALGODKENDELSE GODKENDELSE Lundbakvej 72, 9490 Pandrup Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar F 2010 / 23. Februar 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 28/5 2010 / 1/6 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

BILAG. 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed. 12. Grundvand 1 13. Grundvand 2 14. Kultur og fortidsminder

BILAG. 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed. 12. Grundvand 1 13. Grundvand 2 14. Kultur og fortidsminder BILAG 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed 3. Afløbsplan 4. Grundplan, kostald 5. Arealer, transportruter med husdyrgødning 6. Oversigt over Naturgruppens naturpunkter 7. BAT-niveau 8. Udtalelse

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng.

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Steen Mogensen Bakkedalvej 10 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i have og beskyttet natur

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Udbringningsarealer Barritskovvej 34, Barrit 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift. Steffenhøj 160 9700 Brønderslev

Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift. Steffenhøj 160 9700 Brønderslev Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift Steffenhøj 160 9700 Brønderslev 1 Registreringsblad Titel: Tillæg til miljøgodkendelse til Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev Dato: 20. december 2007

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård 16 arealgodkendelse 23. juni 2015 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Jf. 11,3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) xx. xxxx 2015 Haderslev Kommune Indhold_Toc410905347

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 2009-2015

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Hedemarken 28, 7200 Grindsted

Hedemarken 28, 7200 Grindsted Dato: 26. januar 2015 Tilladelse til hestehold på Hedemarken 28, 7200 Grindsted iht. 10 i Husdyrloven Teknik- & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder

Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder Seniorrådgiver Jesper Bak, Danmarks Miljøundersøgelser I mange husdyrgodkendelser bliver der stillet krav om bræmmer langs følsomme naturområder. Hvad

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling Odder Kommune Planafdeling Rådhusgade 3 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fornyet landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin, matr. 24 d Torrild by, Torrild Sagens baggrund I forbindelse

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads.

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads. Silkeborg Kajak- og Cykeludlejning v Summits APS Åhave Allé 7 8600 Silkeborg Att. Per Kristensen 12. maj 2015 Tilladelse til udlejning af fartøjer på timebasis Silkeborg Kommune meddeler hermed Silkeborg

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

TILLÆG ERIKSBORG UDVIDELSE AF SVINE- PRODUKTIONEN TIL REGIONPLAN 2005 OG VVM-REDEGØRELSE. Nørreskov Bakke 86 A, 8600 Silkeborg, Silkeborg Kommune

TILLÆG ERIKSBORG UDVIDELSE AF SVINE- PRODUKTIONEN TIL REGIONPLAN 2005 OG VVM-REDEGØRELSE. Nørreskov Bakke 86 A, 8600 Silkeborg, Silkeborg Kommune ERIKSBORG UDVIDELSE AF SVINE- PRODUKTIONEN Nørreskov Bakke 86 A, 8600 Silkeborg, Silkeborg Kommune Purhus Mari Randers Langå Had Gjern Hammel Hinneru Silkeborg Galten Them Ry Hørning Skanderborg TILLÆG

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

TILLADELSE. Pelsdyrfarmen på Tranumvej 50, 9440 Aabybro

TILLADELSE. Pelsdyrfarmen på Tranumvej 50, 9440 Aabybro TILLADELSE Pelsdyrfarmen på Tranumvej 50, 9440 Aabybro Tilladelsesdato / offentliggørelse 1. februar 2011 Indholdsfortegnelse: Tilladelse til udvidelse af husdyrbruget på ejendommen... 3 Generelle vilkår...

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10.

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. september HMJ Nedenfor er gengivet med almindelig lodret skrift

Læs mere