FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE"

Transkript

1 FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE

2

3 ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken Aalborg Danmark TLF FAX WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 8 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET TBKR; INAN; KRLB; LHJN KONTROLLERET UKJ GODKENDT

4

5 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 5 INDHOLD 1 Indledning 7 2 Ikke teknisk resume 8 3 Metodebeskrivelse og afgrænsning Metode Udpegning og afgrænsning af områder Afgrænsning Høring af berørte myndigheder 13 4 Planens indhold og hovedformål 14 5 Forudsætninger for vurderingen Landskab og kulturhistorie Naturtyper og arter Vand Mennesker og sundhed Klima og luftforurening Arealanvendelse og tekniske anlæg 31 6 Vurdering af de enkelte områder Område mellem Skjørring og Sjelle Område syd for ny motorvej vest for Låsby Område syd for Høver Område vest for motorvej E45 og nord for Riis Område nord for Gl. Gjesing Område øst for Stilling-Gram Område vest for Forlev 59

6 6 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 7 Overvågning 63

7 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 7 1 Indledning Denne miljøvurderingsrapport er udarbejdet som led i Skanderborg Kommunes planlægning for udpegning af arealer til opstilling af vindmøller i overensstemmelse med kravene i Lov om Fremme af Vedvarende Energi. Rapporten gør rede for de sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet som udpegningen af arealerne vil medføre. Skanderborg Kommune iværksatte vindmølleplanlægningen for kommunen i juli 2010, hvor der blev udsendt et debatoplæg med indkaldelse af ideer og forslag til den påtænkte planlægning med høringsfrist 8. september Der blev endvidere afholdt et borgermøde 26. august På baggrund af de indkomne ideer og forslag fra høringen og med baggrund i de særlige landskabelige forhold i kommunen ønsker Skanderborg Kommune at planlægningen tager udgangspunkt i en udpegning af 7 områder til vindmøller på min. 125 meters højde og at områderne der udpeges skal kunne rumme opstilling af 3 møller pr. område. Møllerne skal opstilles på en lige linje.

8 8 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 2 Ikke teknisk resume Miljøvurdering og planforslag er udarbejdet sideløbende, så planforslagene for de enkelte områder kan tilpasses miljøvurderingens resultater for at minimere de gener, vindmølleområderne kan forårsage. Udgangspunktet er, at der planlægges for møller med en højde på minimum 125 m, og at der tilstræbes en effektiv udnyttelse af de udpegede områder. Miljøvurderingens indhold er afgrænset gennem en intern proces og en høring af berørte myndigheder. Lov om miljøvurdering opererer med et bredt miljøbegreb, der inkluderer miljøparametrene: den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, jf. lovens bilag 1. Skanderborg Kommune har i samarbejde med Vindmøllesekretariatet gennemført en indledende afsøgning af kommunes samlede areal med henblik på at kortlægge områder der kunne være egnede til opstilling af vindmøller. Søgningen resulterede i en første identifikation af en større gruppe arealer. Skanderborg Kommune har arbejdet med følgende ønsker til udpegningen af områder, som bl.a. bevirker følgende begrænsninger på arealerne: Et areal skal kunne rumme tre vindmøller Vindmøllerne skal have en højde på minimum 125 meter Den geometriske opstillingsfigur skal være en lige linje Kriterierne har dannet grundlag for det videre arbejde med udkast til kommuneplantillæg samt udkast til miljøvurdering. Miljøvurderingen har været afgrænset til en vurdering af: Landskabelige påvirkninger Påvirkninger af naturtyper og arter

9 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 9 Påvirkninger af vandmiljøet Påvirkninger af mennesker og sundhed Påvirkninger af klima og luftforurening Påvirkninger af arealanvendelse og tekniske anlæg Der ud over er der gennemført en vurdering af de endelig udpegede syv arealer for så vidt angår en række af de indvirkninger som er beskrevet ovenfor. Miljøvurderingens resultater peger på at gennemførelsen af den kommunale planlægning på baggrund af kommuneplantillægget må forventes at medføre væsentlige virkninger på miljøet for en række af områderne. Det vurderes at nogle områder ikke er egnede til vindmøller fordi der er knyttet ganske væsentlige problemstillinger til en sådan arealanvendelse. For enkelte af områderne vil disse indvirkninger være mindre fremtrædende. De tilbageværende miljømæssige påvirkninger fra planen vil være påvirkningen af landskabet og påvirkningen af naboer og andre, som bor i nærheden af de udpegede arealer. Disse påvirkninger kan ikke undgås ved udpegningen af arealer til opstilling af vindmøller i Danmark, da befolkningstætheden er relativt stor på et begrænset areal. Dette skal endvidere ses i sammenhæng med at Skanderborg Kommunes landskabelige topografi ikke er velegnet til opstilling af vindmøller på grund af de store oplevelsesmæssige værdier der er knyttet til landskabet i kommunen. Opstilling af vindmøller på de udpegede arealer kan først ske når der er udarbejdet en lokalplan for hvert enkelt areal og gennemført en VVM-procedure i forbindelse med lokalplanlægningen. Da arealerne på nuværende tidspunkt udelukkende er udlagt som områder, hvor der kan rejses vindmøller i fremtiden, er det foreslået at overvågning af miljøpåvirkningerne af kommuneplantillægget fastlægges og gennemføres i forbindelse med lokalplanlægningen.

10 10 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 3 Metodebeskrivelse og afgrænsning Miljøvurderingen er udarbejdet i henhold til miljøvurderingsloven (LBK nr. 936 af 24/09/2009), som fastsætter kravene til miljøvurderingens proces og indhold. Rapportens indhold er baseret på lovens anvisninger og opfylder de krav om miljøvurdering, som stilles til gennemførelse af kommuneplanen. Nedenfor beskrives miljøvurderingens grundlag og metode, herunder resultatet af høringen af berørte myndigheder. 3.1 Metode Miljøvurdering og planforslag er udarbejdet sideløbende, så planforslagene for de enkelte områder kan tilpasses miljøvurderingens resultater for at minimere de gener, vindmølleområderne kan forårsage. Udgangspunktet er, at der planlægges for møller med en højde på minimum 125 m, og at der tilstræbes en effektiv udnyttelse af de udpegede områder. Miljøvurderingens indhold er afgrænset gennem en intern proces og en høring af berørte myndigheder. Lov om miljøvurdering opererer med et bredt miljøbegreb, der inkluderer miljøparametrene: den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, jf. lovens bilag 1. Planen fastlægger på overordnet niveau retningslinjer for vindmølleområderne. Kommuneplanforslaget skal også miljøvurderes på dette overordnede niveau. Dette medfører, at miljøvurderingen koncentrerer sig om generelle vurderinger af forhold, der kan have indvirkning på miljøet og hvilke afbødende foranstaltninger, det bør overvejes at inddrage i forbindelse med detailplanlægningen af områderne. 3.2 Udpegning og afgrænsning af områder Skanderborg Kommune iværksatte vindmølleplanlægningen for kommunen i juli 2010, hvor der blev udsendt et debatoplæg med indkaldelse af ideer og forslag til den påtænkte planlægning med høringsfrist 8. september Der blev endvidere afholdt et borgermøde 26. august På baggrund af de indkomne ideer og forslag fra høringen og med baggrund i de særlige landskabelige forhold i kommunen

11 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 11 ønsker Skanderborg Kommune at planlægningen tager udgangspunkt i en udpegning af områder til møller på min. 125 meters højde og at områderne der udpeges skal kunne rumme opstilling af 3 møller pr. område. Møllerne skal kunne opstilles på en lige linje. Skanderborg Kommune har i samarbejde med Vindmøllesekretariatet gennemført en indledende afsøgning af kommunes samlede areal med henblik på at kortlægge områder. Denne søgning resulterede i 8 egnede områder, samt 33 områder, hvor der kun var plads til en mølle. En overordnet landskabelig vurdering af disse områder samt af 3 områder foreslået af lodsejere, resulterede i en beslutning om at 7 områder skulle undersøges nærmere. Disse 7 områder fremlægges nu som forslag til kommuneplantillæg for vindmøller i Skanderborg Kommune. Skanderborg Kommune har fastlagt en række ønsker til udpegningen af områder, som bl.a. bevirker følgende begrænsninger på arealerne: Et areal skal kunne rumme tre vindmøller, i enkeltstående tilfælde kan to vindmøller i et område accepteres Vindmøllerne skal have en højde på minimum125 meter Den geometriske opstillingsfigur skal være en lige linje De pågældende kriterier har været lagt til grund for det videre arbejde med udkast til kommuneplantillæg samt udkast til miljøvurdering. 3.3 Afgrænsning Der er i forbindelse med forberedelsen af miljøvurderingen gennemført en afgrænsning af miljøvurderingen. Afgrænsningen af miljøvurderingen tager udgangspunkt i miljøvurderingslovens brede miljøbegreb. Denne afgrænsning er gennemført for at identificere de områder, hvor der forventes en væsentlig miljøpåvirkning. Afgrænsningsrapporten indeholder følgende forslag til afgrænsning af miljøvurderingen: Biologisk mangfoldighed Biologisk mangfoldighed kan blive berørt af udpegningen af arealer til opstilling af vindmøller. Problemstillingen vedr. biologisk mangfoldighed behandles sammen med flora og fauna i miljøvurderingen. Biologisk mangfoldighed vil derfor blive inddraget i vurderingen sammen med de øvrige indvirkninger på flora og fauna Befolkning Der forventes ikke at være en væsentlig indvirkning på befolkningen, herunder væsentlig socio-økonomisk indvirkning, forbundet med udpegning af arealer til opstilling af vindmøller.

12 12 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE Befolkning vil derfor ikke særskilt blive inddraget i miljøvurderingen Landskab og kulturhistorie Skanderborg Kommune er der mange smukke landskaber og meget varieret terræn. De store sammenhængende skovområder, søer, ådale og dalstrøg har bevirket at der er mange områder i kommunen, som er udpeget som områder med særlige landskabelig interesse. Opstilling af vindmøller i et landskab der rummer så mange områder med særlige landskabelige interesser formodes at resultere i en væsentlig indvirkning på de samme landskabelige forhold. Landskab og kulturhistorie vil derfor blive inddraget som miljøfaktor i miljøvurderingen. Flora og fauna (naturtyper og arter) Opstilling af vindmøller udgør en risiko for fugle og flagermus ved kollision. Visse fuglearter kolliderer oftere med vindmøller end andre. Især rovfugle har en tendens til oftere at kollidere med vindmøller end andre fugle. Da rovfugle samtidig har en relativt lav reproduktionsevne kan dette påvirke bestanden af sjældne rovfugle. I lighed med rovfugle udgør vindmøller også en risiko for flagermus ved kollision. Alle danske flagermus er omfattet af artsbeskyttelsen i Habitatdirektivets art. 12. Naturtyper og arter vil derfor blive inddraget som miljøfaktor i miljøvurderingen Jordbund og vand Opstilling af vindmøller kan medføre behov for at gennemføre grundvandssænkning i forbindelse med etablering af fundamenter til møllerne. En grundvandssænkning vil især være relevant ved lavbundsjorder, hvor en sænkning kan få konsekvenser for både grundvand og for nærliggende vandløb. I forhold til grundvand kan der endvidere være en risiko for forurening i forbindelse med uheld ved brug af smøreolier, m.v. Jord og grundvand vil derfor blive inddraget som miljøfaktor i vurderingen. Jord og grundvand inddrages dog kun overordnet, idet der ikke gennemføres en særskilt vurdering af de enkelte områder. Mennesker og sundhed Vindmøller kan påvirke naboer og andre der bor i nærheden dels via den støj, som en vindmølle udsender ved vingernes roteren i luften og dels ved skyggekast. Mennesker og sundhed vil derfor blive inddraget i vurderingen. Klima og luftforurening Vindmøller opstilles med henblik på at fortrænge fossile brændsler i energiforsyningen. Fortrængningen af fossile brændsler med vedvarende energi fra vindmøller vil bevirke en nedsættelse af CO 2 udledningerne helt generelt. Klima vil derfor indgå i vurderingen af væsentlige indvirkninger.

13 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 13 Arealanvendelse og tekniske anlæg Opstilling af vindmøller i Skanderborg Kommune udgør også en prioritering af arealanvendelsen, idet vindmøllerne og de til møllerne hørende tekniske anlæg vil fortrænge anden relevant arealanvendelse. Samtidig stilles der særlige afstandskrav i forhold til indflyvningsruter for lufthavne. Der er derimod ikke fastsat afstandskrav til anlæg såsom højspændingsledninger. Arealanvendelse og tekniske anlæg vil derfor indgå i vurderingen. 3.4 Høring af berørte myndigheder Afventer resultat af høring.

14 14 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 4 Planens indhold og hovedformål Vindmølleplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kravene til den kommunale planlægning fastlagt i lov om fremme af vedvarende energi og fastlægger områder til opstilling af vindmøller og indeholder retningslinjer og rammer for disse områder. Planen omfatter 7 vindmølleområder: 1 Område mellem Skjørring og Sjelle 2 Område syd for ny motorvej vest for Låsby 3 Område syd for Høver 4 Område vest for motorvej E45 og nord for Riis 5 Område nord for Gl. Gjessing 6 Område øst for Stilling-Gram 7 Område vest for Forlev her skal indsættes oversigtskort over områderne. Områderne er afgrænset så der er mindst 500 m til nærmeste beboelse, og mindst 750 m til boligområder, blandet bolig og erhverv samt sommerhusområder. Planen fastsætter følgende generelle retningslinjer for vindmølleområderne: her skal indsættes retningslinjer fra kommuneplantillægget Vindmølleplanen fastlægger ikke, hvordan vindmøllerne skal opstilles inden for de enkelte områder. Opstillingen skal dog ske i overensstemmelse med de generelle retningslinjer. Områderne er udpeget og afgrænset således at hvert område skal kunne rumme 2 eller 3 møller.

15 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 15 Skanderborg Kommune har ønsket at der i områderne er sket en afgrænsning/fastlæggelse af de enkelte områder således at det ideale opstillingsmønster er en lige linje. I undtagelsestilfælde kan den lige linje fraviges til fordel for en cirkelbue med stor radius hvis dette kan give plads til en tredje mølle i et område og det landskabeligt kan indpasses på dette sted. Den endelige afgrænsning af områderne og placering af møllerne bliver fastlagt i forbindelse med konkrete projekter, hvor områderne skal planlægges nærmere, herunder bl.a. udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende VVM (vurdering af virkninger på miljøet).

16 16 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 5 Forudsætninger for vurderingen 5.1 Landskab og kulturhistorie Nuværende status og problemer I Skanderborg Kommune har isens bevægelse og afsmeltning efterladt mange smukke landskaber med et meget varieret terræn. Landskabet giver mulighed for mange oplevelser med de store sammenhængende skovområder, søer, ådale, spændende dalstrøg, kuperet terræn og fantastiske udsigter. Som følge heraf er der mange områder i kommunen, som er udpeget som områder med særlig landskabelig interesse. En stor del af Skanderborg Kommune ligger i det Midtjyske Søhøjland, der er et stort og rigt varieret istidslandskab, som er helt unikt i Danmark. Søhøjlandet er afgrænset af den sidste istids hovedopholdslinje vest for Them og den Østjyske Israndslinje, som er særlig tydelig i området mellem Hylke og Fårbjerg syd for Skanderborg Sø. Landskabet afspejler tydeligt de geologiske processer, der har formet Søhøjlandet under isens bortsmeltning i sidste istid. Som følge heraf er en stor del af kommunen udpeget til områder af særlig geologisk interesse, hvilket vil sige, at det inden for områderne skal sikres, at der ved større byggerier, råstofindvinding og skovrejsning ikke sker en sløring af de geologiske dannelser. De geologiske og landskabelige værdier betyder, at der i områderne skal tages særlige hensyn til landskabet samt, at større byggerier så vidt muligt skal undgås, og det begrænser, hvor i Skanderborg Kommune, der kan opstilles vindmøller.

17 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 17 Figur 5.1 Kortet viser de udpegede landskabsområder i Skanderborg Kommune. De rigt varierede landskaber og den generelt frodige, østjyske morænejord har betydet, at kommunen har været og er et attraktivt sted at bosætte sig. Kommunen er derfor præget af få store byer, mange landsbyer og spredtliggende ejendomme. I Skanderborgs kommuneplan er der udpeget en række kulturmiljøer hvis formål er, at sikre et udsnit af kommunens væsentlige, repræsentative og egnstypiske kulturmiljøer mod byggeri, tekniske anlæg mv. der kan ødelægge, sløre eller i væsentlig grad forstyrre oplevelsen af miljøerne. Omkring kommunens kirker, er der udlagt indsigtsområder, der markerer de væsentlige indsigtskiler til kirkerne fra det åbne land.

18 18 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE Figur 5. 2 Kortet viser Kulturhistoriske områder og interesser i Skanderborg Kommune (Skanderborg Kommune 2009) Mål og lovgivning Skanderborg Kommune har i kommuneplan 09 fastsat retningslinjer, for de landskabshensyn, der skal varetages i planlægningen. Retningslinje 3.7 Lavbundsområder og mulige vådområder Stk. 1 Lavbundsarealer / mulige vådområder rummer mulighed for at udvikle sig til områder af stor værdi for naturen og skal derfor så vidt muligt friholdes for byggeri. Stk. 2 Planlægning for anlæg mv. på lavbundsarealer bør ske under hensyntagen til risikoen for forhøjer vandstand. Byggeri og anlæg skal undgås inden for lavbundsområder, som er mulige Vandmiljøplan II / III projektområder. Vandmiljøplan II og III områder kan etableres på de lavbundsarealer, som er udpeget til det. Inden for de udpegede områder kan der gennemføres projekter til genskabelse af de naturgivne vandstands- og strømningsforhold med henblik på at fjerne kvælstof og fosfor fra det vand, som løber gennem området. For at opnå tilskud fra de statslige puljer, skal staten ansøges herom, og i forbindelse med ansøgning vil det blive vurderet, om nitratfjernelsen er stor nok i det konkrete projekt til at oppebære tilbud.

19 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 19 Retningslinje 3.8 Landskabelige interesser I udpegningen af landskabelige interesser indgår områder af særlig landskabelig interesse og uforstyrrede landskaber. Stk. 1 I de særlige landskabelige områder kan inddragelse af areal til formål, der kan skæmme landskabet, kun ske i ubetydeligt omfang. Inden for områder af særlig landskabelig interesse skal landskabshensyn tillægges særlig stor vægt. Stk. 2 I områder af særlig landskabelig interesse skal ikke-landbrugsmæssigt byggeri, større veje og større tekniske anlæg så vidt muligt undgås. Hvor anlæg og byggeri af særlige årsager tillades, skal de placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. De uforstyrrede landskaber skal friholdes for større byggeri og tekniske anlæg. Retningslinje 3.9 Geologiske interesser I udpegningen af geologiske interesser indgår områder af særlig geologisk interesse og det geologiske rammeområde»det Midtjyske Søhøjland«. Stk. 1 Landskabsformer og blottede profiler m.v., som særlig tydeligt afspejler landskabets opbygning og de geologiske processer, skal søges bevaret og beskyttet. Inden for områder af særlig geologisk interesse skal hensyn til geologien tillægges særlig stor vægt. Stk. 2 Råstofindvinding, terrænregulering og jorddeponering, som kan ødelægge de karakteristiske landskabsformer, samt byggeri og anlægsarbejder, skovrejsning, beplantning m.v., som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal så vidt muligt undgås i områder af særlig geologisk interesse. Stk. 3 Geologisk interessante profiler, der afdækkes ved råstofgravning, bør ved efterbehandlingen søges friholdt og bevaret. Stk. 4 I det geologiske rammeområde bør det sikres, at de geologiske landskabs former, deres indbyrdes overgange og landskabelige sammenhænge ikke forringes, således at området fortsat har værdi for den landskabsgeologiske forskning. Retningslinje 3.10 Kulturhistorie Stk. 1 Inden for de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal der tages særligt hensyn til beskyttelsen af de kulturhistoriske værdier. Der må der for normalt ikke opføres byggeri eller etableres anlæg, som ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier.

20 20 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE Stk. 2 Ved byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb i de udpegede bevarings værdige kulturmiljøer skal der tages særlig hensyn over for de bevarings værdige kulturhistoriske værdier og sammenhænge. Stk. 3 I kirkeindsigtsområderne skal hensynet til kirkens status og oplevelsen af kirken fra det åbne land tillægges særlig stor vægt. Byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg med videre, byggeri, skovrejsning og andre indgreb må ikke ske på arealer udpeget som kirkeindsigtsområde, medmindre det kan ske uden at sløre eller forringe oplevelsen af kirken og dens umiddel bare omgivelser. Stk. 4 Uden for de udpegede kulturmiljøer kan der findes kulturhistoriske spor eller kulturhistoriske bevaringsværdier, der skal tages særlige hensyn til. Ud over retningslinjerne i kommuneplanen indeholder lovgivningen bestemmelser, som har til formål at beskytte landskabs- og kulturinteresser. Beskyttede fortidsminder Ifølge museumslovens 29 e må der ikke foretages ændringer i tilstanden af fortidsminder. På fortidsminder og inden for en afstand af 2 m fra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Kulturministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra beskyttelsen. Arealer omkring fortidsminder er beskyttet under naturbeskyttelseslovens 18. Denne præciserer, at der ikke må foretages ændringer af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Inden for de 100 m må der ikke etableres hegn, opføres bebyggelse, placeres campingvogne eller lignende. Skovloven (fredskovpligt) Fredskovpligtige arealer er omfattet af skovloven (LBK nr. 945 af 24/09/2009) og reserverede til skovdrift. Fældning i de pågældende områder kræver tilladelse efter Skovloven, og hvis en sådan gives vil der blive stillet krav om rejsning af erstatningsskov. Typisk stilles der krav om rejsning af erstatningsskov på et areal, der er dobbelt så stort som det, der fældes. Det er Naturstyrelsen der meddeler tilladelse. Skovbyggelinje Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove, hvor der i henhold til naturbeskyttelseslovens 17 ikke må placeres bebyggelse. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. Formålet er dels at beskytte det frie udsyn til skoven og dels at sikre skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation.

21 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 21 Sten- og jorddiger I henhold til museumslovens 29a må der ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation. Afstand mellem vindmøllegrupper Ved planlægning af vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal redegørelsen for planforslaget belyse anlæggenes påvirkning af landskabet, herunder oplyse, hvorfor påvirkningen anses for ubetydelig (cirkulære nr af 22/05/2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller). De 28 gange totalhøjden er ikke en minimumsafstand, men der bør kun gives mulighed for opstilling af nye vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte møller, hvis den landskabelige påvirkning af anlæggene under ét anses for ubetænkelig. Afstanden kan således afviges, hvis kommunen i forbindelse med en konkret VVM-vurdering kan godtgøre, at samspillet mellem vindmøllegrupperne fremtræder harmonisk i landskabet. Samtidig skal vindmøllegrupperne opfattes som adskilte anlæg. I Skanderborg Kommune findes i dag fem vindmøllegrupper, der hver indeholder 3-4 vindmøller på række. Med en samlet plan for nye vindmølleområder, kan der tages hensyn til de eksisterende møllers placering samt for den samlede struktur i kommunen. Der er gennemført en overordnet vurdering af de landskabs- og kulturhistoriske interesser, der kan blive berørt af vindmølleplanen. De væsentligste beskyttelsesinteresser inden for hvert område beskrives kort, og det vurderes, om det på dette tidspunkt i planprocessen anses for at være problematisk i forhold til opstilling af vindmøller. Herunder anføres de landskabelige kvaliteter, der vurderes at være relevante i den videre proces i forhold til vindmøllers indplacering. Under hvert område er det vurderet, hvor mange vindmøller området vil være egnet til i forhold til de landskabelige interesser. 5.2 Naturtyper og arter I forbindelse med udvælgelse af områder til etablering af vindmøllerer er der foretaget en miljøvurdering af potentielle effekter på naturtyper og arter. Miljøvurderingen er baseret på eksisterende data, der er tilgængelige på følgende hjemmesider og databaser: Danmarks Miljøportal, Danmarks Miljøportal, Dansk Ornitologisk Forening, (kun observationer fra 2001 og frem er anvendt) Kulturstyrelsen,

22 22 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE Ligeledes er kortbilagene fra Kommuneplan 2009 (Skanderborg Kommune: inddraget til vurdering af vindmøllerernes placering i forhold til den eksisterende udpegning af spredningskorridorer. Derforuden er følgende referencer anvendt i teksten. Baggøe, H. J. (2007). Flagermus, Chiroptera. I H. J. Baggøe, & T. S. Jensen (Red.), Dansk Pattedyratlas (s. s392). Gyldendal. Møller, J. D., & Baagøe, H. J. (2011). En vejledning - Flagermus og større veje. Registrering af flagermus og vurdering af afværgeforanstaltninger. Vejdirektoratet. Rapport Rydell, J., Engström, H., Hedenström, A., Larsen, J. K., Petterson, J., & Green, M. (2011). Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss - En syntesrapport. Naturvårdsverket. Rapport Søgaard, B., & Asferg, T. (2007). Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU nr s Nuværende status og problemer Generelt om vindmøllers påvirkning af fugle og flagermus Det er kendt, at fugle til tider kolliderer med vindmøller og bliver dræbt. Særligt rovfugle, måger og terner kolliderer ofte i forhold til deres antal, men også småfugle, svaler, sejlere, duer, kragefugle samt andefugle og gæs er udsatte (Rydell et al., 2011). Der er dog særligt fokus på påvirkningen af rovfugle, da de tilsyneladende har en større risiko for at kollidere med vindmøller og samtidig har de en relativt lav reproduktionsevne. Dermed vil en øget dødelighed blandt voksne fugle kunne betyde en nedgang i populationen på langt sigt (Rydell et al., 2011). Blandt rovfuglene er det særligt arter af ørne, glenter og våger, der kolliderer med vindmøller (Rydell et al., 2011). Disse grupper benytter oftere glideflugt end de øvrige rovfugle. Undersøgelser viser desuden, at antallet af hønsefugle (fasan og agerhøne) og vadere i yngletiden falder i områder med vindmøller. Udenfor ynglesæsonen er det især ænder, gæs og vadere, der forstyrres af vindmøller og dermed undgår vindmøllerne (Rydell et al., 2011). Rydell og medforfattere anbefaler på baggrund af forslag fra Sveriges Ornitologiska Förening, at der arbejdes med bufferzoner, hvor der ikke opstilles vindmøller. For kongeørne og havørne bør bufferzonen omkring redepladserne være 2-3 km. For reder af øvrige store og mellemstore rovfugle (undtagen jagtfalk [3 km] og vandrefalk [2 km]) samt for måge- og ternekolonier bør bufferzonen være 1 km. Bufferzonen omkring yngle- og rastepladser for vadere samt for rastepladser for

23 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 23 andefugle bør være 0,5 km. Bufferzonernes størrelse er ikke videnskabeligt baseret men baseret på bedste skøn. Anbefalinger er derfor selvfølgelig kun retningsgivne og bør vurderes i forhold til forholdene i hver enkelt område. Alle danske arter af flagermus er anført på bilag IV listen. Ifølge "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" (Søgaard & Asferg, 2007) og "Dansk Pattedyrsatlas" (Baggøe, 2007) er det sandsynligt, at dam-, vand-, brun-, langøret, syd-, skimmel-, trold- og dværgflagermus findes i et eller flere af de udpegede områder. De forskellige flagermusarter har forskellige habitatpræferencer og flyvemønstre. Ifølge Vejdirektoratets vejledning "Flagermus og større veje" (Møller & Baagøe, 2011) flyver de aktuelle flagermusarter typiske som beskrevet nedenfor: Om sommeren raster damflagermus ofte i bygninger, men den kan også anvende hule træer. Damflagermus bruger ca. 90 % af sin jagttid lavt over vandoverflader. Arten flyver frit eller tæt langs vegetation, men ikke ind i vegetationen. Over land følger arten typisk lineære landskabselementer i lav flyvehøjde. I sommerperioden raster vandflagermus ofte i hule træer. Arten bruger ca. 95 % af sin jagttid lavt over vandoverfladen ved søer og større vandløb. Ligesom damflagermusen flyver vandflagermusen frit eller tæt langs vegetation, men ikke ind i vegetationen. Over land flyver den også typisk langs lineære landskabselementer i lav højde (ca. 1-5 m). Over åbne arealer flyver arten jordnært. Brunflagermus raster og yngler i hule løvtræer. Brunflagermus flyver oftest højt, men kan af og til træffes i mellemhøjde (5-20 m). Arten flyver normalt ikke langs strukturer. Når brunflagermus jager kan det ske højt over agerland, søer eller over skovens kronedække. Ofte foregår det dog over eller langs skovbryn, hvor der er mange insekter. Om sommeren raster langøret flagermus i hule træer og i bygninger. Langøret flagermus flyver i lav eller mellemhøjde og følger helst lineære landskabselementer. Arten krydser sjældent større, åbne arealer og hvis det sker, er det normalt i helt lav højde. Langøret flagermus jager ofte tæt ved eller inde i vegetationen eller tæt langs murer og tagflader. Sydflagermus foretrækker at raste i bygninger. Arten flyver oftest i mellemhøjde og følger gerne lineære landskabsstrukturer, men er ikke stærkt afhængigt af dem. Sydflagermus jager mest i det fri eller nær vegetation, men sjældent inde i eller helt tæt på vegetationen. Den jager også gerne nær gadebelysning. Skimmelflagermus raster ofte i bygninger og arten har tilpasset sig det menneskeskabte miljø. Arten følger normalt ikke særlige landskabsstrukturer, men flyver og jager i stedet i det frie luftrum og gerne mellemhøjt eller højt (> 20m). Skimmelflagermus jager over åbent landskab og søer samt over skovkanter og levende hegn. Ligesom sydflagermus jager skimmelflagermus gerne over gadebelysning. Troldflagermusen raster ofte i hule træer, men den kan også benytte bygninger. Arten er knyttet til ældre løvskov, hvor den jager i lysninger, over skovveje eller langs skovkanter. Den kan dog også jage nær søer og åer i et mere åbent landskab.

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA

2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA AFGØRELSE i sag om Syddjurs

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Miljøvurdering for Bestseller butiksområde, Brande. Høringsfrist 29. april 2013 JANUAR 2013 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET

Miljøvurdering for Bestseller butiksområde, Brande. Høringsfrist 29. april 2013 JANUAR 2013 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW COWI.DK JANUAR 2013 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET Miljøvurdering for Bestseller butiksområde, Brande Høringsfrist

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) Lovens formål og bestemmelser. 26. marts 2015

Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) Lovens formål og bestemmelser. 26. marts 2015 Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) 26. marts 2015 Lovens formål og bestemmelser Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling. Loven har et meget bredt

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014)

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Udgiver: Lolland Kommune,

Læs mere