FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE"

Transkript

1 FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE

2

3 ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken Aalborg Danmark TLF FAX WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 8 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET TBKR; INAN; KRLB; LHJN KONTROLLERET UKJ GODKENDT

4

5 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 5 INDHOLD 1 Indledning 7 2 Ikke teknisk resume 8 3 Metodebeskrivelse og afgrænsning Metode Udpegning og afgrænsning af områder Afgrænsning Høring af berørte myndigheder 13 4 Planens indhold og hovedformål 14 5 Forudsætninger for vurderingen Landskab og kulturhistorie Naturtyper og arter Vand Mennesker og sundhed Klima og luftforurening Arealanvendelse og tekniske anlæg 31 6 Vurdering af de enkelte områder Område mellem Skjørring og Sjelle Område syd for ny motorvej vest for Låsby Område syd for Høver Område vest for motorvej E45 og nord for Riis Område nord for Gl. Gjesing Område øst for Stilling-Gram Område vest for Forlev 59

6 6 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 7 Overvågning 63

7 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 7 1 Indledning Denne miljøvurderingsrapport er udarbejdet som led i Skanderborg Kommunes planlægning for udpegning af arealer til opstilling af vindmøller i overensstemmelse med kravene i Lov om Fremme af Vedvarende Energi. Rapporten gør rede for de sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet som udpegningen af arealerne vil medføre. Skanderborg Kommune iværksatte vindmølleplanlægningen for kommunen i juli 2010, hvor der blev udsendt et debatoplæg med indkaldelse af ideer og forslag til den påtænkte planlægning med høringsfrist 8. september Der blev endvidere afholdt et borgermøde 26. august På baggrund af de indkomne ideer og forslag fra høringen og med baggrund i de særlige landskabelige forhold i kommunen ønsker Skanderborg Kommune at planlægningen tager udgangspunkt i en udpegning af 7 områder til vindmøller på min. 125 meters højde og at områderne der udpeges skal kunne rumme opstilling af 3 møller pr. område. Møllerne skal opstilles på en lige linje.

8 8 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 2 Ikke teknisk resume Miljøvurdering og planforslag er udarbejdet sideløbende, så planforslagene for de enkelte områder kan tilpasses miljøvurderingens resultater for at minimere de gener, vindmølleområderne kan forårsage. Udgangspunktet er, at der planlægges for møller med en højde på minimum 125 m, og at der tilstræbes en effektiv udnyttelse af de udpegede områder. Miljøvurderingens indhold er afgrænset gennem en intern proces og en høring af berørte myndigheder. Lov om miljøvurdering opererer med et bredt miljøbegreb, der inkluderer miljøparametrene: den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, jf. lovens bilag 1. Skanderborg Kommune har i samarbejde med Vindmøllesekretariatet gennemført en indledende afsøgning af kommunes samlede areal med henblik på at kortlægge områder der kunne være egnede til opstilling af vindmøller. Søgningen resulterede i en første identifikation af en større gruppe arealer. Skanderborg Kommune har arbejdet med følgende ønsker til udpegningen af områder, som bl.a. bevirker følgende begrænsninger på arealerne: Et areal skal kunne rumme tre vindmøller Vindmøllerne skal have en højde på minimum 125 meter Den geometriske opstillingsfigur skal være en lige linje Kriterierne har dannet grundlag for det videre arbejde med udkast til kommuneplantillæg samt udkast til miljøvurdering. Miljøvurderingen har været afgrænset til en vurdering af: Landskabelige påvirkninger Påvirkninger af naturtyper og arter

9 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 9 Påvirkninger af vandmiljøet Påvirkninger af mennesker og sundhed Påvirkninger af klima og luftforurening Påvirkninger af arealanvendelse og tekniske anlæg Der ud over er der gennemført en vurdering af de endelig udpegede syv arealer for så vidt angår en række af de indvirkninger som er beskrevet ovenfor. Miljøvurderingens resultater peger på at gennemførelsen af den kommunale planlægning på baggrund af kommuneplantillægget må forventes at medføre væsentlige virkninger på miljøet for en række af områderne. Det vurderes at nogle områder ikke er egnede til vindmøller fordi der er knyttet ganske væsentlige problemstillinger til en sådan arealanvendelse. For enkelte af områderne vil disse indvirkninger være mindre fremtrædende. De tilbageværende miljømæssige påvirkninger fra planen vil være påvirkningen af landskabet og påvirkningen af naboer og andre, som bor i nærheden af de udpegede arealer. Disse påvirkninger kan ikke undgås ved udpegningen af arealer til opstilling af vindmøller i Danmark, da befolkningstætheden er relativt stor på et begrænset areal. Dette skal endvidere ses i sammenhæng med at Skanderborg Kommunes landskabelige topografi ikke er velegnet til opstilling af vindmøller på grund af de store oplevelsesmæssige værdier der er knyttet til landskabet i kommunen. Opstilling af vindmøller på de udpegede arealer kan først ske når der er udarbejdet en lokalplan for hvert enkelt areal og gennemført en VVM-procedure i forbindelse med lokalplanlægningen. Da arealerne på nuværende tidspunkt udelukkende er udlagt som områder, hvor der kan rejses vindmøller i fremtiden, er det foreslået at overvågning af miljøpåvirkningerne af kommuneplantillægget fastlægges og gennemføres i forbindelse med lokalplanlægningen.

10 10 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 3 Metodebeskrivelse og afgrænsning Miljøvurderingen er udarbejdet i henhold til miljøvurderingsloven (LBK nr. 936 af 24/09/2009), som fastsætter kravene til miljøvurderingens proces og indhold. Rapportens indhold er baseret på lovens anvisninger og opfylder de krav om miljøvurdering, som stilles til gennemførelse af kommuneplanen. Nedenfor beskrives miljøvurderingens grundlag og metode, herunder resultatet af høringen af berørte myndigheder. 3.1 Metode Miljøvurdering og planforslag er udarbejdet sideløbende, så planforslagene for de enkelte områder kan tilpasses miljøvurderingens resultater for at minimere de gener, vindmølleområderne kan forårsage. Udgangspunktet er, at der planlægges for møller med en højde på minimum 125 m, og at der tilstræbes en effektiv udnyttelse af de udpegede områder. Miljøvurderingens indhold er afgrænset gennem en intern proces og en høring af berørte myndigheder. Lov om miljøvurdering opererer med et bredt miljøbegreb, der inkluderer miljøparametrene: den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, jf. lovens bilag 1. Planen fastlægger på overordnet niveau retningslinjer for vindmølleområderne. Kommuneplanforslaget skal også miljøvurderes på dette overordnede niveau. Dette medfører, at miljøvurderingen koncentrerer sig om generelle vurderinger af forhold, der kan have indvirkning på miljøet og hvilke afbødende foranstaltninger, det bør overvejes at inddrage i forbindelse med detailplanlægningen af områderne. 3.2 Udpegning og afgrænsning af områder Skanderborg Kommune iværksatte vindmølleplanlægningen for kommunen i juli 2010, hvor der blev udsendt et debatoplæg med indkaldelse af ideer og forslag til den påtænkte planlægning med høringsfrist 8. september Der blev endvidere afholdt et borgermøde 26. august På baggrund af de indkomne ideer og forslag fra høringen og med baggrund i de særlige landskabelige forhold i kommunen

11 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 11 ønsker Skanderborg Kommune at planlægningen tager udgangspunkt i en udpegning af områder til møller på min. 125 meters højde og at områderne der udpeges skal kunne rumme opstilling af 3 møller pr. område. Møllerne skal kunne opstilles på en lige linje. Skanderborg Kommune har i samarbejde med Vindmøllesekretariatet gennemført en indledende afsøgning af kommunes samlede areal med henblik på at kortlægge områder. Denne søgning resulterede i 8 egnede områder, samt 33 områder, hvor der kun var plads til en mølle. En overordnet landskabelig vurdering af disse områder samt af 3 områder foreslået af lodsejere, resulterede i en beslutning om at 7 områder skulle undersøges nærmere. Disse 7 områder fremlægges nu som forslag til kommuneplantillæg for vindmøller i Skanderborg Kommune. Skanderborg Kommune har fastlagt en række ønsker til udpegningen af områder, som bl.a. bevirker følgende begrænsninger på arealerne: Et areal skal kunne rumme tre vindmøller, i enkeltstående tilfælde kan to vindmøller i et område accepteres Vindmøllerne skal have en højde på minimum125 meter Den geometriske opstillingsfigur skal være en lige linje De pågældende kriterier har været lagt til grund for det videre arbejde med udkast til kommuneplantillæg samt udkast til miljøvurdering. 3.3 Afgrænsning Der er i forbindelse med forberedelsen af miljøvurderingen gennemført en afgrænsning af miljøvurderingen. Afgrænsningen af miljøvurderingen tager udgangspunkt i miljøvurderingslovens brede miljøbegreb. Denne afgrænsning er gennemført for at identificere de områder, hvor der forventes en væsentlig miljøpåvirkning. Afgrænsningsrapporten indeholder følgende forslag til afgrænsning af miljøvurderingen: Biologisk mangfoldighed Biologisk mangfoldighed kan blive berørt af udpegningen af arealer til opstilling af vindmøller. Problemstillingen vedr. biologisk mangfoldighed behandles sammen med flora og fauna i miljøvurderingen. Biologisk mangfoldighed vil derfor blive inddraget i vurderingen sammen med de øvrige indvirkninger på flora og fauna Befolkning Der forventes ikke at være en væsentlig indvirkning på befolkningen, herunder væsentlig socio-økonomisk indvirkning, forbundet med udpegning af arealer til opstilling af vindmøller.

12 12 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE Befolkning vil derfor ikke særskilt blive inddraget i miljøvurderingen Landskab og kulturhistorie Skanderborg Kommune er der mange smukke landskaber og meget varieret terræn. De store sammenhængende skovområder, søer, ådale og dalstrøg har bevirket at der er mange områder i kommunen, som er udpeget som områder med særlige landskabelig interesse. Opstilling af vindmøller i et landskab der rummer så mange områder med særlige landskabelige interesser formodes at resultere i en væsentlig indvirkning på de samme landskabelige forhold. Landskab og kulturhistorie vil derfor blive inddraget som miljøfaktor i miljøvurderingen. Flora og fauna (naturtyper og arter) Opstilling af vindmøller udgør en risiko for fugle og flagermus ved kollision. Visse fuglearter kolliderer oftere med vindmøller end andre. Især rovfugle har en tendens til oftere at kollidere med vindmøller end andre fugle. Da rovfugle samtidig har en relativt lav reproduktionsevne kan dette påvirke bestanden af sjældne rovfugle. I lighed med rovfugle udgør vindmøller også en risiko for flagermus ved kollision. Alle danske flagermus er omfattet af artsbeskyttelsen i Habitatdirektivets art. 12. Naturtyper og arter vil derfor blive inddraget som miljøfaktor i miljøvurderingen Jordbund og vand Opstilling af vindmøller kan medføre behov for at gennemføre grundvandssænkning i forbindelse med etablering af fundamenter til møllerne. En grundvandssænkning vil især være relevant ved lavbundsjorder, hvor en sænkning kan få konsekvenser for både grundvand og for nærliggende vandløb. I forhold til grundvand kan der endvidere være en risiko for forurening i forbindelse med uheld ved brug af smøreolier, m.v. Jord og grundvand vil derfor blive inddraget som miljøfaktor i vurderingen. Jord og grundvand inddrages dog kun overordnet, idet der ikke gennemføres en særskilt vurdering af de enkelte områder. Mennesker og sundhed Vindmøller kan påvirke naboer og andre der bor i nærheden dels via den støj, som en vindmølle udsender ved vingernes roteren i luften og dels ved skyggekast. Mennesker og sundhed vil derfor blive inddraget i vurderingen. Klima og luftforurening Vindmøller opstilles med henblik på at fortrænge fossile brændsler i energiforsyningen. Fortrængningen af fossile brændsler med vedvarende energi fra vindmøller vil bevirke en nedsættelse af CO 2 udledningerne helt generelt. Klima vil derfor indgå i vurderingen af væsentlige indvirkninger.

13 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 13 Arealanvendelse og tekniske anlæg Opstilling af vindmøller i Skanderborg Kommune udgør også en prioritering af arealanvendelsen, idet vindmøllerne og de til møllerne hørende tekniske anlæg vil fortrænge anden relevant arealanvendelse. Samtidig stilles der særlige afstandskrav i forhold til indflyvningsruter for lufthavne. Der er derimod ikke fastsat afstandskrav til anlæg såsom højspændingsledninger. Arealanvendelse og tekniske anlæg vil derfor indgå i vurderingen. 3.4 Høring af berørte myndigheder Afventer resultat af høring.

14 14 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 4 Planens indhold og hovedformål Vindmølleplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kravene til den kommunale planlægning fastlagt i lov om fremme af vedvarende energi og fastlægger områder til opstilling af vindmøller og indeholder retningslinjer og rammer for disse områder. Planen omfatter 7 vindmølleområder: 1 Område mellem Skjørring og Sjelle 2 Område syd for ny motorvej vest for Låsby 3 Område syd for Høver 4 Område vest for motorvej E45 og nord for Riis 5 Område nord for Gl. Gjessing 6 Område øst for Stilling-Gram 7 Område vest for Forlev her skal indsættes oversigtskort over områderne. Områderne er afgrænset så der er mindst 500 m til nærmeste beboelse, og mindst 750 m til boligområder, blandet bolig og erhverv samt sommerhusområder. Planen fastsætter følgende generelle retningslinjer for vindmølleområderne: her skal indsættes retningslinjer fra kommuneplantillægget Vindmølleplanen fastlægger ikke, hvordan vindmøllerne skal opstilles inden for de enkelte områder. Opstillingen skal dog ske i overensstemmelse med de generelle retningslinjer. Områderne er udpeget og afgrænset således at hvert område skal kunne rumme 2 eller 3 møller.

15 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 15 Skanderborg Kommune har ønsket at der i områderne er sket en afgrænsning/fastlæggelse af de enkelte områder således at det ideale opstillingsmønster er en lige linje. I undtagelsestilfælde kan den lige linje fraviges til fordel for en cirkelbue med stor radius hvis dette kan give plads til en tredje mølle i et område og det landskabeligt kan indpasses på dette sted. Den endelige afgrænsning af områderne og placering af møllerne bliver fastlagt i forbindelse med konkrete projekter, hvor områderne skal planlægges nærmere, herunder bl.a. udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende VVM (vurdering af virkninger på miljøet).

16 16 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 5 Forudsætninger for vurderingen 5.1 Landskab og kulturhistorie Nuværende status og problemer I Skanderborg Kommune har isens bevægelse og afsmeltning efterladt mange smukke landskaber med et meget varieret terræn. Landskabet giver mulighed for mange oplevelser med de store sammenhængende skovområder, søer, ådale, spændende dalstrøg, kuperet terræn og fantastiske udsigter. Som følge heraf er der mange områder i kommunen, som er udpeget som områder med særlig landskabelig interesse. En stor del af Skanderborg Kommune ligger i det Midtjyske Søhøjland, der er et stort og rigt varieret istidslandskab, som er helt unikt i Danmark. Søhøjlandet er afgrænset af den sidste istids hovedopholdslinje vest for Them og den Østjyske Israndslinje, som er særlig tydelig i området mellem Hylke og Fårbjerg syd for Skanderborg Sø. Landskabet afspejler tydeligt de geologiske processer, der har formet Søhøjlandet under isens bortsmeltning i sidste istid. Som følge heraf er en stor del af kommunen udpeget til områder af særlig geologisk interesse, hvilket vil sige, at det inden for områderne skal sikres, at der ved større byggerier, råstofindvinding og skovrejsning ikke sker en sløring af de geologiske dannelser. De geologiske og landskabelige værdier betyder, at der i områderne skal tages særlige hensyn til landskabet samt, at større byggerier så vidt muligt skal undgås, og det begrænser, hvor i Skanderborg Kommune, der kan opstilles vindmøller.

17 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 17 Figur 5.1 Kortet viser de udpegede landskabsområder i Skanderborg Kommune. De rigt varierede landskaber og den generelt frodige, østjyske morænejord har betydet, at kommunen har været og er et attraktivt sted at bosætte sig. Kommunen er derfor præget af få store byer, mange landsbyer og spredtliggende ejendomme. I Skanderborgs kommuneplan er der udpeget en række kulturmiljøer hvis formål er, at sikre et udsnit af kommunens væsentlige, repræsentative og egnstypiske kulturmiljøer mod byggeri, tekniske anlæg mv. der kan ødelægge, sløre eller i væsentlig grad forstyrre oplevelsen af miljøerne. Omkring kommunens kirker, er der udlagt indsigtsområder, der markerer de væsentlige indsigtskiler til kirkerne fra det åbne land.

18 18 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE Figur 5. 2 Kortet viser Kulturhistoriske områder og interesser i Skanderborg Kommune (Skanderborg Kommune 2009) Mål og lovgivning Skanderborg Kommune har i kommuneplan 09 fastsat retningslinjer, for de landskabshensyn, der skal varetages i planlægningen. Retningslinje 3.7 Lavbundsområder og mulige vådområder Stk. 1 Lavbundsarealer / mulige vådområder rummer mulighed for at udvikle sig til områder af stor værdi for naturen og skal derfor så vidt muligt friholdes for byggeri. Stk. 2 Planlægning for anlæg mv. på lavbundsarealer bør ske under hensyntagen til risikoen for forhøjer vandstand. Byggeri og anlæg skal undgås inden for lavbundsområder, som er mulige Vandmiljøplan II / III projektområder. Vandmiljøplan II og III områder kan etableres på de lavbundsarealer, som er udpeget til det. Inden for de udpegede områder kan der gennemføres projekter til genskabelse af de naturgivne vandstands- og strømningsforhold med henblik på at fjerne kvælstof og fosfor fra det vand, som løber gennem området. For at opnå tilskud fra de statslige puljer, skal staten ansøges herom, og i forbindelse med ansøgning vil det blive vurderet, om nitratfjernelsen er stor nok i det konkrete projekt til at oppebære tilbud.

19 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 19 Retningslinje 3.8 Landskabelige interesser I udpegningen af landskabelige interesser indgår områder af særlig landskabelig interesse og uforstyrrede landskaber. Stk. 1 I de særlige landskabelige områder kan inddragelse af areal til formål, der kan skæmme landskabet, kun ske i ubetydeligt omfang. Inden for områder af særlig landskabelig interesse skal landskabshensyn tillægges særlig stor vægt. Stk. 2 I områder af særlig landskabelig interesse skal ikke-landbrugsmæssigt byggeri, større veje og større tekniske anlæg så vidt muligt undgås. Hvor anlæg og byggeri af særlige årsager tillades, skal de placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. De uforstyrrede landskaber skal friholdes for større byggeri og tekniske anlæg. Retningslinje 3.9 Geologiske interesser I udpegningen af geologiske interesser indgår områder af særlig geologisk interesse og det geologiske rammeområde»det Midtjyske Søhøjland«. Stk. 1 Landskabsformer og blottede profiler m.v., som særlig tydeligt afspejler landskabets opbygning og de geologiske processer, skal søges bevaret og beskyttet. Inden for områder af særlig geologisk interesse skal hensyn til geologien tillægges særlig stor vægt. Stk. 2 Råstofindvinding, terrænregulering og jorddeponering, som kan ødelægge de karakteristiske landskabsformer, samt byggeri og anlægsarbejder, skovrejsning, beplantning m.v., som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal så vidt muligt undgås i områder af særlig geologisk interesse. Stk. 3 Geologisk interessante profiler, der afdækkes ved råstofgravning, bør ved efterbehandlingen søges friholdt og bevaret. Stk. 4 I det geologiske rammeområde bør det sikres, at de geologiske landskabs former, deres indbyrdes overgange og landskabelige sammenhænge ikke forringes, således at området fortsat har værdi for den landskabsgeologiske forskning. Retningslinje 3.10 Kulturhistorie Stk. 1 Inden for de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal der tages særligt hensyn til beskyttelsen af de kulturhistoriske værdier. Der må der for normalt ikke opføres byggeri eller etableres anlæg, som ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier.

20 20 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE Stk. 2 Ved byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb i de udpegede bevarings værdige kulturmiljøer skal der tages særlig hensyn over for de bevarings værdige kulturhistoriske værdier og sammenhænge. Stk. 3 I kirkeindsigtsområderne skal hensynet til kirkens status og oplevelsen af kirken fra det åbne land tillægges særlig stor vægt. Byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg med videre, byggeri, skovrejsning og andre indgreb må ikke ske på arealer udpeget som kirkeindsigtsområde, medmindre det kan ske uden at sløre eller forringe oplevelsen af kirken og dens umiddel bare omgivelser. Stk. 4 Uden for de udpegede kulturmiljøer kan der findes kulturhistoriske spor eller kulturhistoriske bevaringsværdier, der skal tages særlige hensyn til. Ud over retningslinjerne i kommuneplanen indeholder lovgivningen bestemmelser, som har til formål at beskytte landskabs- og kulturinteresser. Beskyttede fortidsminder Ifølge museumslovens 29 e må der ikke foretages ændringer i tilstanden af fortidsminder. På fortidsminder og inden for en afstand af 2 m fra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Kulturministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra beskyttelsen. Arealer omkring fortidsminder er beskyttet under naturbeskyttelseslovens 18. Denne præciserer, at der ikke må foretages ændringer af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Inden for de 100 m må der ikke etableres hegn, opføres bebyggelse, placeres campingvogne eller lignende. Skovloven (fredskovpligt) Fredskovpligtige arealer er omfattet af skovloven (LBK nr. 945 af 24/09/2009) og reserverede til skovdrift. Fældning i de pågældende områder kræver tilladelse efter Skovloven, og hvis en sådan gives vil der blive stillet krav om rejsning af erstatningsskov. Typisk stilles der krav om rejsning af erstatningsskov på et areal, der er dobbelt så stort som det, der fældes. Det er Naturstyrelsen der meddeler tilladelse. Skovbyggelinje Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove, hvor der i henhold til naturbeskyttelseslovens 17 ikke må placeres bebyggelse. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. Formålet er dels at beskytte det frie udsyn til skoven og dels at sikre skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation.

21 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 21 Sten- og jorddiger I henhold til museumslovens 29a må der ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation. Afstand mellem vindmøllegrupper Ved planlægning af vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal redegørelsen for planforslaget belyse anlæggenes påvirkning af landskabet, herunder oplyse, hvorfor påvirkningen anses for ubetydelig (cirkulære nr af 22/05/2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller). De 28 gange totalhøjden er ikke en minimumsafstand, men der bør kun gives mulighed for opstilling af nye vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte møller, hvis den landskabelige påvirkning af anlæggene under ét anses for ubetænkelig. Afstanden kan således afviges, hvis kommunen i forbindelse med en konkret VVM-vurdering kan godtgøre, at samspillet mellem vindmøllegrupperne fremtræder harmonisk i landskabet. Samtidig skal vindmøllegrupperne opfattes som adskilte anlæg. I Skanderborg Kommune findes i dag fem vindmøllegrupper, der hver indeholder 3-4 vindmøller på række. Med en samlet plan for nye vindmølleområder, kan der tages hensyn til de eksisterende møllers placering samt for den samlede struktur i kommunen. Der er gennemført en overordnet vurdering af de landskabs- og kulturhistoriske interesser, der kan blive berørt af vindmølleplanen. De væsentligste beskyttelsesinteresser inden for hvert område beskrives kort, og det vurderes, om det på dette tidspunkt i planprocessen anses for at være problematisk i forhold til opstilling af vindmøller. Herunder anføres de landskabelige kvaliteter, der vurderes at være relevante i den videre proces i forhold til vindmøllers indplacering. Under hvert område er det vurderet, hvor mange vindmøller området vil være egnet til i forhold til de landskabelige interesser. 5.2 Naturtyper og arter I forbindelse med udvælgelse af områder til etablering af vindmøllerer er der foretaget en miljøvurdering af potentielle effekter på naturtyper og arter. Miljøvurderingen er baseret på eksisterende data, der er tilgængelige på følgende hjemmesider og databaser: Danmarks Miljøportal, Danmarks Miljøportal, Dansk Ornitologisk Forening, (kun observationer fra 2001 og frem er anvendt) Kulturstyrelsen,

22 22 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE Ligeledes er kortbilagene fra Kommuneplan 2009 (Skanderborg Kommune: inddraget til vurdering af vindmøllerernes placering i forhold til den eksisterende udpegning af spredningskorridorer. Derforuden er følgende referencer anvendt i teksten. Baggøe, H. J. (2007). Flagermus, Chiroptera. I H. J. Baggøe, & T. S. Jensen (Red.), Dansk Pattedyratlas (s. s392). Gyldendal. Møller, J. D., & Baagøe, H. J. (2011). En vejledning - Flagermus og større veje. Registrering af flagermus og vurdering af afværgeforanstaltninger. Vejdirektoratet. Rapport Rydell, J., Engström, H., Hedenström, A., Larsen, J. K., Petterson, J., & Green, M. (2011). Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss - En syntesrapport. Naturvårdsverket. Rapport Søgaard, B., & Asferg, T. (2007). Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU nr s Nuværende status og problemer Generelt om vindmøllers påvirkning af fugle og flagermus Det er kendt, at fugle til tider kolliderer med vindmøller og bliver dræbt. Særligt rovfugle, måger og terner kolliderer ofte i forhold til deres antal, men også småfugle, svaler, sejlere, duer, kragefugle samt andefugle og gæs er udsatte (Rydell et al., 2011). Der er dog særligt fokus på påvirkningen af rovfugle, da de tilsyneladende har en større risiko for at kollidere med vindmøller og samtidig har de en relativt lav reproduktionsevne. Dermed vil en øget dødelighed blandt voksne fugle kunne betyde en nedgang i populationen på langt sigt (Rydell et al., 2011). Blandt rovfuglene er det særligt arter af ørne, glenter og våger, der kolliderer med vindmøller (Rydell et al., 2011). Disse grupper benytter oftere glideflugt end de øvrige rovfugle. Undersøgelser viser desuden, at antallet af hønsefugle (fasan og agerhøne) og vadere i yngletiden falder i områder med vindmøller. Udenfor ynglesæsonen er det især ænder, gæs og vadere, der forstyrres af vindmøller og dermed undgår vindmøllerne (Rydell et al., 2011). Rydell og medforfattere anbefaler på baggrund af forslag fra Sveriges Ornitologiska Förening, at der arbejdes med bufferzoner, hvor der ikke opstilles vindmøller. For kongeørne og havørne bør bufferzonen omkring redepladserne være 2-3 km. For reder af øvrige store og mellemstore rovfugle (undtagen jagtfalk [3 km] og vandrefalk [2 km]) samt for måge- og ternekolonier bør bufferzonen være 1 km. Bufferzonen omkring yngle- og rastepladser for vadere samt for rastepladser for

23 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 23 andefugle bør være 0,5 km. Bufferzonernes størrelse er ikke videnskabeligt baseret men baseret på bedste skøn. Anbefalinger er derfor selvfølgelig kun retningsgivne og bør vurderes i forhold til forholdene i hver enkelt område. Alle danske arter af flagermus er anført på bilag IV listen. Ifølge "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" (Søgaard & Asferg, 2007) og "Dansk Pattedyrsatlas" (Baggøe, 2007) er det sandsynligt, at dam-, vand-, brun-, langøret, syd-, skimmel-, trold- og dværgflagermus findes i et eller flere af de udpegede områder. De forskellige flagermusarter har forskellige habitatpræferencer og flyvemønstre. Ifølge Vejdirektoratets vejledning "Flagermus og større veje" (Møller & Baagøe, 2011) flyver de aktuelle flagermusarter typiske som beskrevet nedenfor: Om sommeren raster damflagermus ofte i bygninger, men den kan også anvende hule træer. Damflagermus bruger ca. 90 % af sin jagttid lavt over vandoverflader. Arten flyver frit eller tæt langs vegetation, men ikke ind i vegetationen. Over land følger arten typisk lineære landskabselementer i lav flyvehøjde. I sommerperioden raster vandflagermus ofte i hule træer. Arten bruger ca. 95 % af sin jagttid lavt over vandoverfladen ved søer og større vandløb. Ligesom damflagermusen flyver vandflagermusen frit eller tæt langs vegetation, men ikke ind i vegetationen. Over land flyver den også typisk langs lineære landskabselementer i lav højde (ca. 1-5 m). Over åbne arealer flyver arten jordnært. Brunflagermus raster og yngler i hule løvtræer. Brunflagermus flyver oftest højt, men kan af og til træffes i mellemhøjde (5-20 m). Arten flyver normalt ikke langs strukturer. Når brunflagermus jager kan det ske højt over agerland, søer eller over skovens kronedække. Ofte foregår det dog over eller langs skovbryn, hvor der er mange insekter. Om sommeren raster langøret flagermus i hule træer og i bygninger. Langøret flagermus flyver i lav eller mellemhøjde og følger helst lineære landskabselementer. Arten krydser sjældent større, åbne arealer og hvis det sker, er det normalt i helt lav højde. Langøret flagermus jager ofte tæt ved eller inde i vegetationen eller tæt langs murer og tagflader. Sydflagermus foretrækker at raste i bygninger. Arten flyver oftest i mellemhøjde og følger gerne lineære landskabsstrukturer, men er ikke stærkt afhængigt af dem. Sydflagermus jager mest i det fri eller nær vegetation, men sjældent inde i eller helt tæt på vegetationen. Den jager også gerne nær gadebelysning. Skimmelflagermus raster ofte i bygninger og arten har tilpasset sig det menneskeskabte miljø. Arten følger normalt ikke særlige landskabsstrukturer, men flyver og jager i stedet i det frie luftrum og gerne mellemhøjt eller højt (> 20m). Skimmelflagermus jager over åbent landskab og søer samt over skovkanter og levende hegn. Ligesom sydflagermus jager skimmelflagermus gerne over gadebelysning. Troldflagermusen raster ofte i hule træer, men den kan også benytte bygninger. Arten er knyttet til ældre løvskov, hvor den jager i lysninger, over skovveje eller langs skovkanter. Den kan dog også jage nær søer og åer i et mere åbent landskab.

APRIL 2013 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE

APRIL 2013 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE APRIL 2013 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Planlægning for vindmøller ved Højstrup

Planlægning for vindmøller ved Højstrup Planlægning for vindmøller ved Højstrup Plan for i aften Projektet og planprocessen VVM redegørelsen Pause Spørgerunde Værditabsordningen Borgermøde d. 11/10 2012, Højstrupvej 42, Østervrå Planlægning

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Det udsendte oplæg har været et godt arbejdsredskab for en konkret stillingtagen til de 36 udmeldte områder.

Det udsendte oplæg har været et godt arbejdsredskab for en konkret stillingtagen til de 36 udmeldte områder. DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Guldborgsund Kommune Sven Aabolt Christensen Skovby Tværvej 32 4840 Nørre Alslev Tlf.: 5443 3352/4092 7065 Mail: sven@aabolt.dk og guldborgsund@dn.dk 24.05.12. Guldborgsund

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Revideret vejledning til vindmøllecirkulæret Udkast af 12. juni 2008 Miljøministeriets vejledning nr. Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Kommuneplantillæg nr. 20

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 04-03-2015 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 01-05-2012 Forslag til Ændring 2011.34 i kommuneplan

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODSHERRED KOMMUNE

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej Forslag til Ændring 2011.23 i Kommuneplan 2010-2022 Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej December 2011 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2011.23 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag til Ændring 2011.23

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Teknik & Miljø Lone Zeuthen Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Farum, 25.3.2014 Bemærkninger til partshøring vedr. husstandsmølle, Nejrupvej

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Natur og landskab i vurdering af vindmøller

Natur og landskab i vurdering af vindmøller Natur og landskab i vurdering af vindmøller Henrik Skovgaard Orbicon A/S Miljøvurderingsdag i Aalborg, 18. august 2016 1 VVM bekendtgørelsens krav om vurdering af virkninger på miljøet, jf. 5 stk. 2. 1)

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Forholdet til VVM reglerne Nej Ikke Bør Nej Tekst relevant undersøges Anlæggets karakteristika:

VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Forholdet til VVM reglerne Nej Ikke Bør Nej Tekst relevant undersøges Anlæggets karakteristika: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning på matr.nr. 16h Ledøje By, Ledøje. Navn og adresse på bygherre Vejdirektoratet,

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 13-01 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 13-01 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 13-01 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 24. april 2013 Titel Kommuneplan 2013, Tillæg nr. 13-01 - Vindmøller Udarbejdet af Skanderborg Kommune i

Læs mere

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune Vindmølleplanlægning Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed - 20.06.2016 Program 19.00 Velkomst - Hans Ejner Bertelsen 19.15 Proces og mål for planlægningen - Arne Kirk 19.30 Planlægning for

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt.

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM - pligt) Myndighed: Skanderborg Kommune Titel/beskrivende navn på projekt: Privat skovrejsning

Læs mere

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Professor dr. Jur. Peter Pagh Notat om Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 43421238/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Allerød Kommune har bedt

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREEIG AF LAER OG ROGRAMMER lanens tilvejebringelse i forhold til lovgivningen Er planen lovpligtig 3 stk. 3 Er planen en undtagelse Der skal ikke udarbejdes miljøvurdering 3 stk. 1 nr. 1 3 stk. 2 Miljøvurdering

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Husstandsvindmølle Vildmosevej 5,

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk 15-022379 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 modtaget

Læs mere

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri Notat VVM-screening i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Den

Læs mere