DIPLOMTRÆNER- UDDANNELSEN. Studieordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIPLOMTRÆNER- UDDANNELSEN. Studieordning"

Transkript

1 DIPLOMTRÆNER- UDDANNELSEN Studieordning

2 Indholdsfortegnelse Diplomtræneruddannelsen...3 Kompetencer...3 Titel...4 Ansøgerforudsætninger...4 Studiekrav og forventninger...4 Studieledelse og ansvarsområder...5 Merit og dispensationer...6 Uddannelsens struktur...6 Uddannelsens studieelementer...6 Modulbeskrivelser...7 Fysiologi og Træningslære...7 Anatomi, bevægelsesanalyse og skadesforebyggelse...11 Idrætspædagogik, Supervision og Coaching Idrætspsykologi...14 Organisation og ledelse...15 Idrætshistorie og sociologi...17 Folkeoplysning og kommunal idrætspolitik...18 Doping og antidoping...20 Talentudvikling...22 Idræt og jura...22 Ernæring

3 Diplomtræneruddannelsen Formålet med Diplomtræneruddannelsen er, at de studerende opnår kompetencer, der gør dem i stand til at fungere som træner med det overordnede ansvar i en eliteorienteret forening/organisation. Kompetencer Når den studerende har gennemgået uddannelsen, skal han/hun være i stand til at: Social- og samarbejdskompetencer - Analysere egen organisation på baggrund af simple organisationsmodeller - Anvende situationsbestemt ledelse i en idrætslig kontekst Idrætsfaglige kompetencer - Diskutere målrettet træning indenfor det fysiologisk, teknisk, taktisk og psykologisk område - Kunne udarbejde en idrætsspecifik arbejdskravsanalyse - Udvikle målrettede idrætsspecifikke karriere-, sæson-, periode- og træningsplaner, uanset udøverens alder og niveau herunder talentudvikling - Analysere og vurderer tekniske aspekter i idrætten ud fra biomekaniske betragtninger - Analysere og vurderer alle fysiske aspekter i idrætten ud fra almenkendte fysiologi, med henblik på planlægning og igangsætning af specialtræning (styrke, mental, smidighed, etc.) - Forstå og anvende idrætspsykologiske redskaber - Beskrive og udvælge gængse redskaber til vurdering af udøvernes aktuelle kapacitet - Beskrive og anvende kamp/konkurrence analyse redskaber - Opstille og vejlede genoptræningsforløb i samarbejde med fysioterapeut/læge - Forstå og kunne forklare udøverne ernæringsmæssige tiltag i forhold til optimering af træningsforløb og konkurrence præstationsevnen. - Beskrive idrættens historiske udvikling og sætte udviklingen i relation til nutidige idrætsrelevante problemstillinger - Beskrive skatte og momsregler, relevant for idrætsudøvere - Beskrive folkeoplysningsloven i forhold til idrætsverdenen - Finde nyeste viden indenfor fagområderne 3

4 Organisatoriske og administrative kompetencer - Forklarer specialforbundets, DIF og Team Danmark elitestruktur herunder støttemuligheder og optagelseskrav til regionshold/landshold - Forklare Antidoping Danmarks formål og deres arbejdsprocedurer - Beskrive internationale elitestrukturer (IOC og internationalt specialforbund samt konkurrenceaktiviteter) - Designe og diskuterer foreningens elitestrategi - Beskrive forskellige ledelses og læringsstile - Gengive og bruge forskellige modeller til at analysere din forening Pædagogiske kompetencer - Bistå udøveren i forhold til konkurrence - før, under og efter. Herunder taktiske overvejelser, mentale udfordringer og evalueringer - Udarbejde detaljerede målsætninger, handlingsplaner og evalueringer for/sammen med individer og/eller hold - Forstå hvordan forskellige eliteudøvere motiveres igennem en sæson - Forklare coaching og anvende redskabet i træningsspecifikke sammenhæng - Analysere egen underviserrolle ud fra teori og udpege indsatsområder Desuden vil den studerende have udvidet sit netværk til andre trænerkollegaer og have generel indsigt i andre idrætters træningskultur og principper. Titel Diplomtræner Ansøgerforudsætninger De studerende skal besidde kompetencer svarende til DIFs Træner 2 niveau. Desuden skal de kunne forstå, tale og skrive dansk på et niveau, så de kan komme forberedt til undervisningen, deltage aktivt i diskussioner på klassen og i grupper og skrive de afsluttende essays. Studiekrav og forventninger Studieaktivitet Den studerende skal deltage aktivt i undervisningen hvilket kræver at den studerende skal: - være forberedt til undervisningen - have sin opmærksomhed rettet mod undervisningen. - aflevere arbejdsopgaver mm. til aftalte deadlines 4

5 Fremmøde Den studerende skal være til stede i hele den opsatte studietid Restriktioner Hvis den studerende ikke opfylder ovenstående, kan den studerende, af studielederen, tildeles afløsningsopgaver. I grove tilfælde eller ved gentagende forsømmelser kan den studerende bortvises af studielederen. Såfremt en afløsningsopgave eller en bortvisning fra kurset kommer på tale, orienteres den studerendes specialforbund. Tidsfrister/eksamener Forløbet evalueres dels med en internetopgave, dels med to essayopgaver (en humanistisk og en fysiologisk). Efter den første deadline vil der være mulighed for en reeksamen indenfor 4 måneder. Hvis denne ikke bestås vil tredje og sidste forsøg kunne afvikles i forbindelse med den efterfølgende årgangs eksamener. Henvendelser vedr. dispensationer skal rettes til studielederen. Det er den studerendes eget ansvar at rette henvendelse til studielederen i forbindelse med reeksamener. Hvis tredje forsøg ikke bestås, regnes faget som definitivt dumpet og den studerende må tage denne undervisningsrækken om, med hvad der dermed følger. Såfremt der er særlige forhold til stede i forbindelse med den tredje prøvegang, vil studielederen, på baggrund af en ansøgning, kunne dispensere herfor og sammen med faglæreren udstikke en ny deadline. Studielederen kan endvidere, på baggrund af en ansøgning, give mulighed for endnu et prøveforsøg og deadline for dette udstikkes sammen med studielederen og faglæreren. Hvis deadlines ikke overholdes betragtes det som et forsøg og den studerende må efterfølgende lave en ny opgave. Den nye opgave vil være indenfor samme fagområde, men en ny problemformulering. Studieledelse og ansvarsområder Studielederen er den, til en hver tid, ad DIF udpegede konsulent, som har ansvaret for diplomtræneruddannelsen. Studielederen har det overordnede ansvar for uddannelsen, mens underviserne har ansvaret for at de udstedte udbyttemål, for de enkelte moduler opnås. 5

6 Merit og dispensationer Der kan søges merit for hele eller dele (hele moduler) af DIFs generelle del. Alle ansøgninger vedr. merit skal rettes skriftligt til studielederen, minimum 1 måned før det/de aktuelle moduler påbegyndes og der skal være henvisninger til det/de aktuelle modulers udbyttebeskrivelser. I tilfælde af dispensationer, søges dette ligeledes hos studielederen. Alle ansøgninger behandles individuelt. I forbindelse med meritsøgning skal ansøgerens kompetenceniveau skriftligt dokumenteres og begrundes. Uddannelsens struktur Diplomtræneruddannelsen består af 2 dele: 1) DIF delen består af 180 lektioners undervisning a) 30 moduler af 6 lektioner (1½ år) b) 4 moduler af 45 lektioner (3 md.) c) 1. del planlægges og udbydes ad Danmarks Idræts-Forbund Undervisning, forberedelse og egen praktik er i alt nomineret til 23 ECTS point 2) Specialforbundsdelen består af lektioner, afvikles som en kombination af egne studier, undervisning og projektarbejde. 2. del planlægges og gennemføres i specialforbundet Uddannelsens studieelementer Anatomi og skadeslære Fysiologi Ledelse Psykologi Pædagogik og supervision Soc./his. Skat og jura Ernæring ATK Folkeoplysning Doping (30 lektioner) (54 lektioner) (18 lektioner) (18 lektioner) (24 lektioner) (18 lektioner) (6 lektioner) (6 lektioner) (6 lektioner) (6 lektioner) (6 lektioner) 6

7 Modulbeskrivelser Fysiologi og Træningslære Varighed: Formål: Indhold: 54 lektioner De studerende skal opnå forståelse for de relevante fysiologiske mekanismer indenfor områderne: åndedræts- og kredsløbsfysiologi, energiomsætning, muskelfysiologi, udspænding, opvarmning, børn & unge og koordinationstræning. Denne fysiologi skal danne afsæt til træningslære hvor de studerende skal forstå hvordan disse systemer kan trænes på forskellig vis alt efter det individuelle behov. Slutteligt skal de studerende med afsæt i egen idræt erhverve sig redskaber til at analysere kravene til deres udøvere, derefter teste deres standpunkt samt planlægge et længere træningsforløb ud fra en given målsætning samt kendskab til ovennævnte arbejdskrav og kapacitetsanalyse (testning). På modulet vil der blive undervist i følgende emner: Åndedræts og kredsløbsfysiologi Energiomsætning Muskelfysiologi Styrketræning Stræk og udspænding Konditionstræning - aerob og anaerob træning Opvarmning Aldersrelateret Trænings Koncept Arbejdskravanalyse Kapacitetsanalyse Testning Træningsplanlægning Udbytte: Når forløbet er gennemført kan de studerende: Åndedræts-kredsløbsfysiologi, energiomsætning, aerob og anaerob træning overordnet forklarer åndedrætssystemet, iltens vej til og kuldioxidens vej væk fra musklerne, hvordan ilten omsættes i de arbejdende muskler og iltens betydning for energiomsætningen. 7

8 kende normalværdier for åndedrætsdybde, respirationsfrekvens og lungeventilation i hvile og arbejde for utrænede og veltrænede. forstå hjertets basale opbygning og funktion, blodets sammensætning og de forskellige blodkars karakteristika. kende normalværdier for puls, slagvolumen og minutvolumen i hvile og arbejde for utrænede og veltrænede, og hvad de gennemsnitlige kondital er for forskellige idrætter. beherske pulsberegninger og kende styrker/svagheder ved brugen af puls som redskab til at styre intensiteten forstå kroppens energisystemer: ATP, CP, glykolyse og forbrænding af sukker og fedt i store træk. Desuden skal de vide hvordan og hvornår disse energisystemer supplerer hinanden (intensiteter og varighed). forklare hvad den den anaerobe tærskel er, hvad den kan bruges til og laktats rolle. Samt hvorfor træthed opstår ved forskellige intensiteter. forstå begreberne; maksimal iltoptagelse, arbejdstærskel, aerob udholdenhed, anaerob kapacitet, anaerob effekt og hurtighed. De skal kende termernes fysiologiske forklaringer, samt et grundlæggende kendskab til hvad der influerer på disse 6 parametre og trænérbarheden af disse. Hertil skal de studerende vide hvordan de 6 parametre trænes og hvordan træningen udføres i praksis ud fra viden om en idrætsgrens arbejdstid, pauser og intensitet kunne analysere sig frem til hvilke aerobe og anaerobe parametre der er mest afgørende samt kunne lægge træningsprogram der passer til denne analyse. Muskelfysiologi, styrketræning og udspænding kende og forstå musklens opbygning, de forskellige typer af muskelfibre og deres karakteristika. Desuden skal de vide hvad der sker fra hjernen sender et signal af sted til musklen trækker sig sammen. Dette er på et detaljeret niveau. forstå hvad der afgør musklens evne til kraftudvikling (muskellængde, kontraktionshastighed, nervesystem, kraftarm osv). forstå hvilke neurale, neuromuskulære og morfologiske adaptationer der finder sted ved styrketræning. kende de 4 basale styrkekvaliteter: RFD, maksimal styrke, udholdenhed og hypertrofi. De skal vide hvordan disse kvaliteter trænes og hvordan et træningsprogram opbygges (belastning, gentagelser, sæt, pauser, øvelsesvalg og periodisering) med et eller flere fokuser. kende fordele og ulemper ved forskellige former for styrketræning med fx egen kropsvægt, maskiner og frie vægte. 8

9 forklare hvilke former for udspænding der findes, hvilke formål udspænding kan have, hvilke retningslinier der skal følges for at opfylde disse formål og hvilke dilemmaer der kan være mellem udspænding og præstationsevnen. redegøre for hvordan reflekser og vævsegenskaber kan udnyttes til at øge fleksibiliteten. Koordinationstræning differentiere mellem de 2 områder; sansemotorik og teknik samt disses underegenskaber: læringsevne, omstillingsevne, styringsevne og tilpasningsevne. forklare de traditionelle faser i tekniktrænings indlæring Aldersrelateret træningskoncept forstå og beskrive de forskellige aldersinddelinger. forstå de fysiologiske rammer for vækst og udvikling. forstå hvornår de forskellige træningsområder: aerob træning, anaerob træning, styrketræning og motorisk træning er trænérbare i forhold til køn og kropslig udvikling. Opvarmning forklare fysiologiske mekanismer bag opvarmningens effekt. Arbejdskravsanalyse, kapacitetsanalyse og træningsplanlægning forstå og kunne beskrive de tre elementers rolle i den samlede planlægning udarbejde en arbejdskravsanalyse til en hvilken som helst idræt hvis alle oplysninger omkring arbejdstid, intervalform, intensitet og teknisk udførsel er tilgængelig. Dette foregår på et overordnet plan hvor vigtigheden af at prioritere præstationsparamenterne er essentiel (teknik, fysik, taktik og psyke samt det fysiske områdes underpunkter: styrke, aerob, anaerob og smidighed). forklare og begrunde en detaljeret arbejdskravsanalyse af egen idræts fysiske underområder (Herunder muskelgrupper, kontraktionsform og styrkekvalitet på styrkeområdet, muskelgrupper og led på smidighedsområdet, VO2-maks, arbejdstærskel og udholdenhed på det aerobe område og sluttelig hurtighed, anaerob effekt og anaerob kapacitet på det anaerobe område). forstå sammenhængen mellem testresultater, kapacitetsanalyse og træningsplanlægningen i forhold til arbejdskravsanalysen. Begreberne reliabilitet, validitet, formel og funktionel skal kunne forstås og analyseres i en given test. Derudover skal en række klassiske test forstås og de studerende skal kunne udarbejde et testbatteri ud fra en 9

10 arbejdskravsanalyse som samlet dækker de væsentligste aspekter i idrætten og afdækker relevante styrker og svagheder hos de aktive. udarbejde en formkurve og træningsplan ud fra en årsplan og arbejdskravsanalyse. Træningsplanen skal periodiseres og indeholde overskuelige overskrifter. Desuden skal fokuspunkter kunne beskrives og kunne forklares for hver periode (fx RFD på styrkeområdet). estimere belastningen af deres træningsprogram med henblik på forebyggelse af overtræning. Træningsplan skal kunne laves helt ned til ugeplansniveau for et helt år. Arbejdsform: Undervisningen vil primært være teoretisk både som tavleundervisning, diskussion og gruppearbejde, dog vil træningslæren afprøves kortvarigt i praksis så de studerende selv kan mærke og blive forevist de forskellige træningsmetoder. Til både fysiologi og træningslære vil der også blive brugt tid på opgaveløsning Evalueringer: Modulet vil blive evalueret med et siders essay. Desuden vil der indgå fysiologiske spørgsmål i en afsluttende internetopgave. Eksamenerne er individuelle og bedømmes efter 7 skalaen Litteratur: Det primære fokus i modulerne, samt genstand for prøven, vil være det udleverede kompendium plus de tilhørende noter lagt ud på cursum. Ved tvivlsspørgsmål har kompendiet ret med mindre andet bliver sagt. Emnehæfterne fra DIF og Aldersrelateret træningskoncept er ment som uddybende supplering. 10

11 Anatomi, bevægelsesanalyse og skadesforebyggelse Formål Formålet med modulet er at gøre den studerende i stand til at analyserer bevægelse og ud fra dette, at udarbejde idrætsspecifikke træningstiltag (præstationsfremmende og skadesforebyggende). Varighed: 30 lektioner Indhold - Anatomi - Terminologi - Biomekanik - Vævslære - Ledlære - Bevægelsesanalyse - Skadeslære - Genoptræning - Profylaktisk træning Udbytte Efter modulet kan diplomtrænerne: - Beskrive og genkende bevægelserne i kroppens store led. - Redegøre for navne og funktioner, for de væsentlige kraftgivende og stabiliserende muskler i kroppen. - Udarbejde en idrætsspecifik bevægelsesanalyse og forklare den. o Ledbevægelser (fleksion/ekstension, abduktion/adduktion, indad- og udadrotation) o Muskelarbejde (eksentrisk, koncentrisk og statisk) o Specifikke muskler (pectoralis major, latissimus dorsi osv.) - Skelne de overordnede kraftgivende og stabiliserende muskelkæder i kroppen (kinetic chains), og relaterer dette til almindelig bevægelser i idræt (kast, hop, løb, træk, skub osv.) 11

12 - Redegøre for overordnede biomekanik principper (vægtstangsarm, drejningsmoment osv.) og kan anvende den viden i relation til kroppens opbygning og progression af øvelser (open chain/close chain øvelser, bøjet/strakte ben osv.) - analyserer udøveres individuelle bevægelsesmønstre, sammenligne analysen med idrættens bevægelsesmæssige arbejdskrav og udarbejde en muskelspecifik styrketrænings- og smidighedstræningsplan, til udvikling af muskelkraft (eksplosiv og/eller udholdende) og skadesforebyggelse. - Beskrive mekanismerne bag de mest almindelig overbelastningsskader (mængde og intensitets indvirkning på restitution, skades provokerende bevægelser, inflammation) og akutte skader (vævsskader og heling, RICE osv.). - Redegøre for de periodemæssige krav i en generel genoptræning - Relaterer de forskellige vævstypers restitutions tid, til en skadesminimerende træningsplan. Arbejdsform Undervisningen vil ske via en vekslen mellem tavleundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser og opgaveløsning. Evaluering Modulet vil blive evalueret, dels via interneteksamen, dels via muligheden for at den studerende trækker et essayspørgsmål i emnet. 12

13 Idrætspædagogik, Supervision og Coaching. Formål Formålet med modulerne er at gøre den studerende i stand til at redegøre for væsentlige pædagogiske begreber, samt identificere og vurdere væsentlige pædagogiske aspekter af trænerarbejdet. Endemålet er at den studerende agerer med større pædagogisk indsigt og kompetence i trænerjobbet. Varighed: 24 lektioner Indhold, tematisk - Interview og struktureret samtale - Kompetenceudvikling - Læreprocesser i idræt - Motivation og flow - Værdi og etik - Coaching - Supervision - Didaktik, Hiim og Hippes model Udbytte Efter modulet kan diplomtrænerne: - Argumentere for og reflektere over egen rolle og rollevalgets konsekvenser i pædagogiske sammenhænge. - Redegøre for begreberne kompetence, læring, didaktik, supervision og coaching. - Anvende disse begreber til at kvalificere den pædagogisk vejledende del af trænerjobbet. - Vurdere egen rolle i relation til den præstationsfremmende samtale - Analysere grundlæggende pædagogiske problemstillinger i trænerjobbet. Arbejdsform Undervisningen er organiseret som: Læreroplæg Samtale- og interviewøvelser Gruppearbejde og diskussioner Praktiske coaching øvelser Supervisionsbesøg 13

14 Idrætspsykologi Formål Formålet med modulet er at forbedre trænernes evne til at håndtere de idrætspsykologiske udfordringer de møder i forbindelse med træning af udøvere og når de bistår dem ved konkurrencer, hver enten der er tale om individuelle udøvere eller hold. Varighed: 18 lektioner Indhold Følgende emner vil blive behandlet: Idrætspsykologiens baggrund og teoretiske fundament Hvad er idrætspsykologi Idrætspsykologi og kriser Hvilke kriser ser i sporten og hvordan kan vi håndtere dem Idrætspsykologi og mentaltræning Hvad er mentale færdigheder og hvordan kan vi forbedre dem Idrætspsykologi og teambuilding Hvad er et team og hvordan kan vi udvikle det Idrætspsykologi som trænerredskab Hvad er coaching og kommunikation og hvordan kan det bruges hensigtsmæssigt til udviklingen af mentale færdigheder Idrætspsykologi og talentudvikling Hvad er et mentalt talent og hvordan kan vi udvikle dem? Udbytte Når de studerende er færdig med modulet kan de: Identificere idrætspsykologiske problemstillinger og redegøre for idrætspsykologiens relevans generelt og specifikt i forhold til egen idrætsgren. Analysere og diskutere konkrete idrætspsykologiske problemstillinger ud fra viden om såvel relationelle/teamdynamiske som individ specifikke perspektiver. Udvælge og begrunde konkrete idrætspsykologiske interventionsmuligheder og redskaber til at løse problemstillinger og udvikle hold/individer. Arbejdsform Undervisningen vil foregå gennem en vekslen mellem tavleundervisning, gruppediskussioner, opgaver og hjemmearbejde Evalueringer Evalueringen sker via mulighed for at trække en idrætspsykologisk essayopgave og fremmøde 14

15 Organisation og ledelse Formål Formålet med modulet er at gøre den studerende i stand til at forstå og analysere organisationens interne opbygning og eksterne placering i omverdenen, og dermed være i stand til strategisk at kunne manøvrere og forandre sin organisation. Varighed: 18 lektioner Indhold - Historisk intro - Struktur, herunder organisk og mekanisk organisation - Kultur, herunder kulturbeskrivelse og identifikation - Proces, herunder kommunikation og strategisk analyse - Organisationsudvikling - Ledelse Udbytte Efter modulet kan diplomtrænerne: Beskrive og forklare sammenhængene mellem struktur, kultur og proces. - Struktur. o Forklare og anvende begreberne organisk og mekanisk organisation o Forklare begreberne arbejdsdeling og koordinering o Redegøre for klassiske og moderne organisationsstrukturer o Indplacering af strukturbegrebet i en ekstern sammenhæng (omverdensanalyse) - Kultur. o Anvendelse af kulturidentifikation, via kulturvariable o Kendskab til kulturanalyse, herunder funktionalistisk og symbolsk analyse - Proces. o Redegørelse og anvendelse af kommunikation på individ og organisationsniveau o Kendskab til strategisk udvikling, herunder forandring og modstand mod forandring Ledelse o Redegørelse for personlighedsvariable, lederstil og situationsbestemt ledelse o Kendskab til lederroller samt disses udvikling i en idrætslig kontekst 15

16 o Ledelse i et udviklingsperspektiv, herunder testning af personlig lederstil og drivkræfter Arbejdsform Undervisningen vil ske via en vekslen mellem tavleundervisning, gruppearbejde, øvelser og diskussion. Evaluering Modulet vil blive evalueret, dels via interneteksamen, dels via muligheden for at den studerende trække et essayspørgsmål i emnet. 16

17 Idrætshistorie og sociologi Formål Formålet med modulet er, at den studerende skaber sig et overblik idrættens historiske tilsynekomst og betydning i samfundet med henblik på at kunne forstå forandringer og medvirke aktivt i den fortsatte udvikling. Indhold - Dansk idrætshistorie - Sportens etablering - Befolkningens idrætsdeltagelse - Idrætsøkonomi og politik - Foreningsliv og idrætsorganisationer - Moderne udvikling af eliteidrætten - Etik og moral i eliteidræt - Fascination af eliteidræt - OL og olympiske værdier Udbytte Efter modulet kan diplomtrænerne: - Beskrive hovedtrækkene i dansk idrætshistorie - Beskrive og fortolke sportens etablering i relation til den generelle samfundsudvikling - Anvende den generelle viden om dansk idrætshistorie og sportens etablering til forståelse og fortolkning af specifikke idrætsgrenes etablering og udvikling - Analysere lovgivning om idræt og organiseringen af idrætten specielt i relation til eliteidræt - Redegøre for forskellige måder at organisere og strukturere eliteidræt - Vurdere eliteidrættens etiske og moralske dilemmaer på baggrund af teorier og modeller - Redegøre for de fem olympiske værdier og relatere dem til situationer indenfor deres idræt Arbejdsform Undervisningen vil ske via en vekslen mellem tavleundervisning, gruppearbejde, øvelser og diskussion. Evalueringer Modulet vil blive evalueret, dels via interneteksamen, dels via muligheden for at den studerende trække et essayspørgsmål i emnet. 17

18 Folkeoplysning og kommunal idrætspolitik Formål Formålet med modulet er at give den studerende et grundlæggende kendskab til de vilkår og betingelser, der gælder for det frivillige foreningsarbejde i kommunerne. Det sker ved en gennemgang af den historiske udvikling på området og den eksisterende lovgivning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde samt eksempler på den praktiske udformning og indhold i kommunale idrætspolitiske handlingsplaner. Formålet med modulet er også at give de studerende som trænere en indsigt i og kendskab til de lokale lovgivningsmæssige og politiske rammer, der gælder for arbejdet i de frivillige foreningers bestyrelser og administration. Varighed: 6 lektioner Indhold 1. Folkeoplysningsloven 2. Foreningen og kommunen 3. Kommunal idrætspolitik Udbytte Efter modulet bør den studerende havekendskab til: 1. Det frivillige foreningsarbejde. Den studerende skal have opnået et grundlæggende kendskab til baggrund og indholdet i det frivillige foreningsarbejde. Hvilke samfundsmæssige kvaliteter på det kulturelle og sundhedsmæssige område kan foreningerne bidrage til at styrke? Hvad gør foreningsarbejdet støtteværdsigt i forhold til offentlige midler? Hvad dækker Danmarks Idræts-Forbunds foreningsbegreb over? 2. Folkeoplysningsloven. Den studerende skal have opnået et grundlæggende kendskab til love og regler på folkeoplysningsområdet. Samtidigt skal de studerende have opnået et kendskab til de politiske overvejelser, der ligger bag udformningen af de lokale ordninger på aktivitets- og lokaletilskudsområdet. 3. Kommunal idrætspolitik. Den studerende skal have opnået et grundlæggende kendskab til de politiske overvejelser omkring udformningen af en lokal idrætspolitik. Hvordan kan det frivillige foreningsarbejde medvirke ved udformningen af rammerne for fordelingen af tilskud og lokaler? Hvilke særlige initiativer kan foreningerne være med til at styrke i forholdet til idrætslige aktiviteter 18

19 for børn og unge? På hvilken måde kan foreningerne styrke deres aktiviteter i forhold til skoler og daginstitutioner? Undervisnigsform Undervisningen vil ske som foredrag med gennemgang af den gældende lovgivning, samt oplæg til diskussion af konkrete emner med udgangspunkt i de studerendes praktiske hverdag. 19

20 Doping og antidoping Formål Formålet med modulet er at de studerende overvejer egen rolle i forhold til udøvernes eventuelle dopingspørgsmål, og hvordan de bør handle i forskellige situationer. Desuden skal den studerende opnå kendskab til dopinglisten, testmetoder, regler og retningslinjer, dopingkontrol samt de meste kendte dopingstoffers virkninger og bivirkninger og hvor de kan finde yderligere information om antidoping. Varighed: 6 lektioner Indhold Hvad er doping? Hvorfor er doping et problem? Hvorfor benyttes doping? Dopings omfang Dopingens historie Regler og retningslinjer Anti Doping Danmark, formål og organisation Etiske overvejelser i forbindelse med doping Dopinglisten Præparatfortegnelsen (medicinsk oversigt) Hvad er TUE (Therapeutic Use Exemptions) Dispensation fra dopinglisten Hvorledes foregår en dopingkontrol Doping præparater - effekter og bivirkninger Kosttilskud og doping Dopingkontrol i Danmark Hvor finder jeg yderligere information? Udbytte Efter modulet kan diplomtrænerne: Demonstrere viden om institutionen Anti Doping Danmark samt hvor man kan søge yderligere information Sætte brugen af doping samt antidopingarbejdet ind i en historisk kontekst Redegøre for hvorfor brugen af doping er problematisk Beskrive årsagerne bag doping samt dets omfang Referere gældende regler og retningslinjer for idrætsudøvere, herunder dopinglisten og dispensationsregler Redegøre for de enkelte procedurer i en dopingkontrol 20

21 Genkende doping etiske problemstillinger - og komme med forslag til håndtering af disse Redegøre for samt skelne imellem de mest gængse dopingstoffer samt deres virkning og bivirkning Beskrive risikoen ved diverse kosttilskud set ud fra et dopingperspektiv Arbejdsform Læreroplæg, gruppearbejde samt diskussion i plenum 21

22 Talentudvikling Formål Formålet med kurset er at give de studerende indsigt i hvorledes træning skal tilrettelægges under hensyntagen til børn og unges udviklingstrin. Samtidigt skal de gøres i stand til at kunne reflekterer over eget talentarbejde i form af identifikation, rekruttering og udvikling af talenter. Varighed: 6 lektioner Indhold - Et talents karakteristika - Børn og unges fysiske udvikling - Træningsplanlægning Udbytte Efter modulet kan diplomtrænerne: - Skelne mellem myter og fakta i forhold til fysisk træning af børn og unge - Genkende børn og unges udviklingstrin - Tilrettelægge træning under hensyntagen til ATK. - Reflektere over egen talentudviklingsstrategi. - Komme med konkrete ændringsforslag til eget træningsmiljø Arbejdsform Undervisningen vil ske via en vekslen mellem tavleundervisning, gruppearbejde, øvelser og diskussion. Evaluering Modulet vil blive evalueret via fremmøde Idræt og jura Formål Formålet med modulet er at give den studerende et grundlæggende kendskab til den lovgivning, de regler og praksis mv., der på de nedenfor nævnte områder eksisterer, og som har betydning i forhold til idrætsverdenen. Der vil altid være en vis udskiftning blandt de frivillige, valgte ledere i bl.a. foreninger og klubber. Når de gamle ledere stopper, går der tit viden tabt, idet det til tider kniber med 22

23 overdragelsesforretningen til efterfølgerne på ledersiden. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at trænerne, som måske holder længere end lederne, også har et vist kendskab til forskellige regler mv. på visse af de mere administrative områder, idet de på den måde kan være en hjælp og støtte for de nye ledere. Varighed: 6 lektioner Indhold 1. Skat 2. Ansættelsesformer/-kontrakt 3. Ansvar og forsikring 4. Moms Udbytte Efter modulet bør den studerende have: 1. Skat: Den studerende skal opnå et grundlæggende kendskab til de skattemæssige love og regler, som forbund og foreninger er underlagt. Dvs. deres egen skattemæssige status/forhold samt regler og pligter, når der udbetales løn, honorarer, vederlag mv. til ansatte, de ulønnede ledere og trænere m.fl. 2. Ansættelsesformer/-kontrakt: Med udgangspunkt i de skattemæssige regler og muligheder for henholdsvis lønnede og ulønnede trænere, regler om frynsegoder og skattefri godtgørelser skal den studerende opnå kendskab til, hvilke forhold og overvejelser træneren sammen med sin kommende (eller nuværende) arbejdsgiver (et forbund eller forening) bør gøre for i videst muligt omfang at få skruet en god trænerkontrakt sammen. 3. Ansvar og forsikring: Den studerende skal opnå et grundlæggende kendskab til, hvem der eventuelt kan drages til ansvar i forbindelse med skader/ulykker ved sport. Herudover grundlæggende kendskab til de kollektive forsikringer, som DGI og DIF har etableret. Og endelig kendskab til, hvilke forsikringer forbund og foreninger selv skal sørge for at tegne. 4. Moms: Den studerende skal opnå kendskab til momslovens regler i forhold til sport. Momsloven indeholder en række særregler i relation til sport, enkeltstående arrangementer og udlejning af idrætsanlæg (fast ejendom). 23

24 Ernæring Formål Kursisterne skal erhverve sig viden om kost- og væskeindtagelsens betydning for trænings- og præstationsevnen. De skal efter kurset være i stand til at estimere daglig energiindtag og daglige energiforbrug, samt i denne forbindelse have kendskab til energibalancen betydning for vægtregulering. Desuden skal de tilegne sig viden om anbefalingerne for indtag af kulhydrater og protein (mængde, type, timing) i forbindelse med træning, præstation og restitution. Yderligere skal der opnås kendskab til metoder til vurdering af kropssammensætning. Varighed: 6 lektioner Indhold: Udøverens behov for kulhydrat, protein og fedt Estimering af energiforbrug og indtag Træning og hormonspejl Kosttiming Praktiske kostjusteringer Væskeindtag og sammensætning Udbytte: Efter modulet kan den studerende: vurdere kulhydrat- og proteinbehov i forhold til specifikke idrætsgrene og målsætninger forstå hvad essentielle fedtsyrer er og forskellen mellem umættede, monoumættede og polyumættede fedtsyrer og kroppens behov for disse Forstå hvordan kosten påvirker adaptationer i forbindelse med et træningsforløb. Kunne vurdere behovet for indtag af næringsstoffer og væske i trænings- og under konkurrencesituationen. Planlægge sin kost optimalt i forhold til træning og præstation Vurderer (beregning) et energibehov Kunne foretage praktiske kostjusteringer i forhold til målsætning om ændring af kropssammensætning Forstå hvordan en væskesammensætning skal sammensættes i forhold til forskellige klimaforhold og type af idræt Kender til forskellige metoder til vurdering af kropssammensætning Arbejdsform: 24

25 Undervisningen vil primært være baseret på tavleundervisning, med mulighed for diskussion. Evalueringer: Evalueringen vil ske gennem fremmøde og mulighed for at der kan trækkes en siders essayopgave under faget fysiologi 25

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

STUDIEORDNING DIF DIPLOMTRÆNER

STUDIEORDNING DIF DIPLOMTRÆNER STUDIEORDNING DIF DIPLOMTRÆNER Danmarks Idrætsforbund 2 Studieordning DIF Diplomtræner Titel Studieordning DIF Diplomtræner Forfatter Jakob Ovesen Danmarks Idrætsforbund Øvrige bidragere DIF Team Uddannelse.

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

DIF/DRF træneruddannelser

DIF/DRF træneruddannelser DIF/DRF træneruddannelser Lasse Kristensen Ejer og Leder af Thommysminde Centret Fysiolog Cand. Scient. Idræt og Biomekanik ThommysmindeCentret arbejder primært med fysioterapi, træning og behandling.

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating Danmarks Rulleskøjte Union Træneruddannelser Fitness & speedskating Niveau I Niveau II Kursusstart efterår 2010 Information Idrætsudøvere - uanset alder og niveau stiller krav om et højt fagligt niveau

Læs mere

DIF og DRF Træneruddannelse

DIF og DRF Træneruddannelse DIF og DRF Træneruddannelse Studieordning Trænerniveau 1 2012-2013 Træner niveau 1 1 Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Kompetencer... 3 Social- og samarbejdskompetencer... 3 Idrætsfaglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec-Jan, 14/15 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Daniel Nørby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Daniel Nørby Hundahl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt B Lasse Teisner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Kruses Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt B Mathilde Kofoed-Hansen

Læs mere

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer.

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer. Idræt B 1. Fagets rolle Faget idræt tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet og inddrager viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Faget

Læs mere

Bliv din egen træner

Bliv din egen træner Bliv din egen træner Hvad kræver det for at skabe motivation. Det er lysten der driver værket. Hvordan vækker man så denne interesse? Hvad skal der til? Udfordring Sundhed Glæde eller pligt Lysten Resultater

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Hf Fag og niveau Idræt 0-B Lærer(e) Hold Lasse Teisner

Læs mere

DIF og DRF træneruddannelser

DIF og DRF træneruddannelser DIF og DRF træneruddannelse TRÆNER NIVEAU 1 Målgruppe Træner 1 uddannelsen henvender sig til ridesports interesserede personer, som ønsker at opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. Dette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Frederiksberg HF Kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt B Torben Christensen

Læs mere

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Formål for faget idræt Som mennesker har vi et ansvar for vort Guds-skabte legeme. Formålet med undervisningen i idræt

Læs mere

Idræt B valgfag, juni 2010

Idræt B valgfag, juni 2010 Bilag 15 Idræt B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de

Læs mere

DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: Når du vil være blandt de bedste DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 4

Modulbeskrivelse - Modul 4 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 4 - Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Klinisk undervisning III 1 Modul 4 - Fysisk aktivitet og træning som forebyggelses-, vedligeholdelses-

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2017 DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne ligger

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2010/2011

Læs mere

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

Grundtræning. Hvad er grundtræning?

Grundtræning. Hvad er grundtræning? Grundtræning Hvad er grundtræning? Træning der går ud på at forbedre en persons fysiske tilstand (præstationsevne), fx: Konditionstræning Aerob (når der er ilt nok) Anaerob (når der ikke er ilt nok) Muskeltræning

Læs mere

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med

Læs mere

Lærervejledning til DIF kursus: Træner1

Lærervejledning til DIF kursus: Træner1 Lærervejledning til DIF kursus: Træner1 Her kan du se de hvilke emner som skal behandles, samt hvilke fokus DIF anbefaler der lægges i undervisningen. Til nogle afsnit er der forslag til diskussionsoplæg.

Læs mere

RAMMEBESKRIVELSE DIF TRÆNERUDDANNELSER NIVEAU 0-4. DIF Uddannelse

RAMMEBESKRIVELSE DIF TRÆNERUDDANNELSER NIVEAU 0-4. DIF Uddannelse RAMMEBESKRIVELSE DIF TRÆNERUDDANNELSER NIVEAU 0-4 DIF Uddannelse Januar 2015 Titel Rammebeskrivelse DIF Træneruddannelser niveau 0-4 Forfatter Jakob Ovesen Danmarks Idrætsforbund Øvrige bidragere DIF Team

Læs mere

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Genoptræning i praksis Genskaber leddenes fulde Mobilitet. Forbedrer stabilitet i led og core. Styrker muskler og led til et langt højere niveau end før skaden.

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

HF s elitetræneruddannelse

HF s elitetræneruddannelse HF s elitetræneruddannelse Oversigt Dansk Håndbold Forbund s Elitetræneruddannelse blev omstruktureret i 2000. Siden er den løbende blevet opdateret og tilpasset de aktuelle krav. Denne folder beskriver

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier.

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier. Formål for faget idræt Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber,

Læs mere

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald Foto: Andreas Merrald DIF Diplomtræner NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med i eliten

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 15/16 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Idræt B niveau

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni, 14/15 Vestegnen

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif.

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif. Spørgsmål rettes til Atletik Orientering Rulleskøjte Triathlon DIF Judy Jacobsen Telefon: 4326 2312 Email: judy@dansk-atletik.dk Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com Ole Knudsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Charlotte Birkmose

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

DIF og DRF træneruddannelser

DIF og DRF træneruddannelser DIF og DRF Træneruddannelse TRÆNER NIVEAU 1 Målgruppe Træner 1 uddannelsen henvender sig til ridesports interesserede personer, som ønsker at opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. Dette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Evaluering af TKC-erne Konklusioner

Evaluering af TKC-erne Konklusioner Evaluering af TKC-erne Konklusioner Fysisk Mere standardiserede test Løberne skal have større ejerskab for satsning Teknisk Stor fokus på kvalitet i træningen Formål / Evaluering Kort / baner Moment Tid

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Lidt om AimHigh 09-01-2014. AimHigher startet Rune Larsen 2005 AimHigh laver bl.a.

Lidt om AimHigh 09-01-2014. AimHigher startet Rune Larsen 2005 AimHigh laver bl.a. Lidt om AimHigh AimHigher startet Rune Larsen 2005 AimHigh laver bl.a. Klubtræning Individuel træning Professionelle test Arbejder i virksomheder med konceptet sustainablelifestyle, herunder fysisk træning,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Varierer du din træning?

Varierer du din træning? Varierer du din træning? Af Fitnews.dk - onsdag 19. december, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/varierer-du-din-traening/ Når du ved, at du træner de muskler, du ønsker, og samtidig kan få en øget effekt

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Hvorfor styrketræning?

Hvorfor styrketræning? Hvorfor styrketræning? I dag ville man nok sige, at alle idrætsgrene, ja alle mennesker, burde lave en eller anden form for styrketræning. Kapitel 1 Jeg bliver motiveret af at vide hvorfor jeg netop træner,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Planlægge, udføre og justere forløb bestående af fysisk aktivitet og træning til forskellige modtagergrupper, individuelt og på holdbasis.

Planlægge, udføre og justere forløb bestående af fysisk aktivitet og træning til forskellige modtagergrupper, individuelt og på holdbasis. Modul 4 FN2012se svarprocent 43% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 4? Planlægge, udføre og justere forløb bestående af fysisk aktivitet og træning til forskellige modtagergrupper, individuelt og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni,2011 Thy-Mors

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Dagens instruktør. Britta Boe Andersen

Dagens instruktør. Britta Boe Andersen Pulstræning Dagens program 1. Teori om pulstræning 2. Måling af hvile- og makspuls i praksis 3. Aftensmad 4. Teori om pulszoner 5. Beregn jeres pulszoner 6. Gruppearbejde 7. Afrunding Dagens instruktør

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2016/2017 Svendborg Erhvervsskole HHX Idræt C Thea Julie Rasmussen, Mette Koch Mørkenborg HH3IDRC Oversigt over gennemførte

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

TALENTUDVIKLING JDE - ALDERSRELATERET TRÆNING

TALENTUDVIKLING JDE - ALDERSRELATERET TRÆNING TALENTUDVIKLING I ØJENHØJDE JDE - ALDERSRELATERET TRÆNING 1 Velkommen 60 minutters præsentation af grundlæggende ggende principper for træning af børn b og unge Forventninger Aldersrelateret træningskoncept

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Vejledning/Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Idræt C

Vejledning/Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Idræt C Vejledning/Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Idræt C Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Vejledning/Råd og vink hf-bekendtgørelsen 2013 Idræt C 1 Vejledning/Råd og

Læs mere

Klubbesøg Oksbøl Cykel Team

Klubbesøg Oksbøl Cykel Team Klubbesøg Oksbøl Cykel Team Tak for indbydelsen Torben Henriksen Underviser Udvikling af kurser Klubbesøg Kaptajn Træner 1 Træner 2 DIF Diplomtræner Formand Træner Klubbesøg Oksbøl Cykel Team PROGRAM Kaptajnrollen

Læs mere

GODE TRÆNERE KAN STARTE HER

GODE TRÆNERE KAN STARTE HER DIF s idrætsteoretiske del i Tilst og Brøndby GODE TRÆNERE KAN STARTE HER Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men også kunne planlægge træningen over tid, instruere, indtænke

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV, MHV) Idræt. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år:

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV, MHV) Idræt. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV, MHV) Idræt Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01-10-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse af faget: Idræt... 3 1. Indledning:...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Træningsplanlæning for formtopning og præstationsoptimering

Træningsplanlæning for formtopning og præstationsoptimering Træningsplanlæning for formtopning og præstationsoptimering Dagsorden Styrketræning for præstationsoptimering Styrketræning hvordan.? Hvordan skal træningen planlægges så man topper til de vigtigste konkurrencer

Læs mere

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby Gode trænere kan starte her Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Peter Balmer Broholm

Læs mere

Træningsprojekt på Frb. VUF

Træningsprojekt på Frb. VUF 2012 Træningsprojekt på Frb. VUF Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Idræt 0-B Formalia På Hf og stx s B-niveau er der krav om udarbejdelse og gennemførelse af eget træningsprojekt af 8-10 ugers varighed.

Læs mere

DIF og DRF Træneruddannelse

DIF og DRF Træneruddannelse DIF og DRF Træneruddannelse TRÆNER NIVEAU 1 Målgruppe Træner 1 uddannelsen henvender sig til ridesports interesserede personer, som ønsker at opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. Dette

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni, 10-11 VIA UC, Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Fit 1: Knogler, muskler og kredsløb. 3 uger

Fit 1: Knogler, muskler og kredsløb. 3 uger Undervisningsplan for hovedforløb: Fitnessinstruktør Fit 1 Fit 1: Knogler, muskler og kredsløb 3 uger På Fit 1- modulet får du grundlæggende viden om knogler, muskler og led og du får kendskab til træning

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

RAMMEBESKRIVELSE DIF TRÆNERUDDANNELSER NIVEAU 0-4. DIF Uddannelse

RAMMEBESKRIVELSE DIF TRÆNERUDDANNELSER NIVEAU 0-4. DIF Uddannelse RAMMEBESKRIVELSE DIF TRÆNERUDDANNELSER NIVEAU 0-4 DIF Uddannelse April 2015 Titel Rammebeskrivelse DIF Træneruddannelser niveau 0-4 Forfatter Jakob Ovesen Danmarks Idrætsforbund Øvrige bidragere DIF Team

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere