Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej."

Transkript

1 Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken Aalborg Telefon Telefax Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål 2 2 Sammenfatning 3 3 Planforhold og lovgrundlag Metode for undersøgelserne International lovgivning Bilag IV arter National lovgivning Regionplan Plante- og dyreliv Metode Eksisterende forhold Bilag IV-arter Anlæggets virkninger Afværgeforanstaltninger 32 5 Kulturmiljø Metode Eksisterende forhold 5.3 Anlæggets virkninger Afværgeforanstaltninger 41 6 Referencer 42 Dokumentnr. P C-0 Version 2 Udgivelsesdato 24. april 2009 P:\69226B\3_Pdoc\DOC\Tekniske notater\offentlighedsfase\natur-kultur Egnsplanvej NyDallvej.DOC Udarbejdet Kontrolleret Godkendt PLNI/JFRA ANE/MAV OWJ

2 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV 2 / 42 1 Indledning og formål Denne rapport indeholder en indledende kortlægning af de planmæssige, naturmæssige og kulturhistoriske forhold, der kan blive påvirket ved forslaget om anlæg af Egnsplanvej, et nyt tilslutningsanlæg til E45 og Ny Dallvej. Rapporten omfatter resultaterne af feltforundersøgelser, der er gjort i juni-juli Her er alle lokaliteter, der på forhånd er vurderet til at kunne rumme naturmæssige eller andre værdier, besøgt, og der er oprettet et lokalitetsskema for hver enkelt lokalitet. Resultaterne af feltbesøget samt en efterfølgende litteratursøgning, er beskrevet i denne rapport. Rapporten er således sammen med de vedlagte lokalitetsskemaer en dokumentation for de gennemførte feltundersøgelser. Feltundersøgelserne har især lagt vægt på eftersøgning af individer og egnede yngle- og rasteområder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV, men også på en mere generel beskrivelse af de enkelte lokaliteter. Også andre bemærkelsesværdige arter såsom sjældnere planter opført på Atlas Flora Danicas lister over A- og B-arter, rødlistede arter og fredede arter herunder alle padder. Rapporten er bygget op, således at afsnittene kan indgå i lokalitetsbeskrivelsen i en kommende VVM-rapport.

3 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV 3 / 42 2 Sammenfatning Denne rapport indeholder en kortlægning af naturmæssige interesser, der kan blive påvirket ved anlæg af Egnsplanvej fra Hadsund Landevej til E45, et nyt tilslutningsanlæg til E45 samt Ny Dallvej fra E45 til Hobrovej samt forskellige tilhørende stikveje. Der er udført feltundersøgelser i korridorer omkring de planlagte vejstrækninger. Feltundersøgelserne har især været fokuseret på plante- og dyreliv, særligt arter der er beskyttet af EU-lovgivning (flagermus, padder og markfirben). Planforhold International lovgivning Der er ingen internationale naturbeskyttelsesområder (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder) inden for undersøgelseskorridoren eller umiddelbar nærhed heraf. De nærmeste internationale beskyttelsesområder findes omkring 10 km fra linjeføringerne. Der er registreret dyrearter der er strengt beskyttet af EU lovgivning (opført på bilag IV i habitatdirektivet). Det drejer sig om sydflagermus og spidssnudet frø, desuden vides odder med sikkerhed at forekomme i området. National lovgivning Den nordlige del af Østerådalen nord for Indkildevej er fredet. Der findes kirkeomgivelsesfredninger omkring kirken i Dall Kirke og Sønder Tranders Kirke samt en fortidsmindefredning øst for Østerådalen. I undersøgelseskorridorerne findes enge, søer, åer og moser der er beskyttet mod tilstandsændringer af naturbeskyttelsesloven. Engene findes især langs Østerå. 8 sten- og jorddiger beskyttet mod tilstandsændringer findes i korridoren for Egnsplanvej og Ny Dallvej. Kongshøjskoven er omfattet af fredsskovpligt. Regionale planforhold Der er ikke udpeget særlige landskabelige værdier indenfor korridorerne. Østerådalen samt Indkildestrømmen med Landgrøft er udpeget som spredningskorridor. Herudover er de fleste søer, vandløb og naturområder målsatte. Inden for

4 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV 4 / 42 undersøgelseskorridoren findes også en række øvrige regionale udpegninger, bl.a. omkring arealanvendelse. Plante- og dyreliv Der er undersøgt 24 lokaliteter indenfor undersøgelseskorridoren for Egnsplanvej og Ny Dallvej. Mange af lokaliteterne har kun mindre naturmæssige værdier. De mest værdifulde områder er: Østerådalen er områdets vigtigste spredningskorridor og rummer værdifulde vådområder og er levested for odder og flere arter af flagermus. Et rigkær syd for kolonihaveforeningen Engdraget rummer også en særligt rig flora I Kongshøjskoven og mellem Bakkely og Møgelhøj findes fine overdrev på kalkbund med en række sjældne og eller ualmindelige plantearter Der findes flere søer og vandhuller, særligt skal nævnes Fuglesøerne (som navnet siger af vigtighed for ynglende vandfugle), et vandhul nord her for med bilag IV-arten spidssnudet frø og et vandhul ved Svenstrupholm, der er et meget fint paddevandhul, hvor der dog ikke blev fundet arter omfattet af bilag IV. Kulturarv I korridoren for hovedforslaget findes et kulturarvsareal med spor af bosættelse fra jern- eller middelalder. Konklusion Egnsplanvej går gennem landbrugsområder og berører ikke vigtige naturlokaliteter bortset fra krydsningen af spredningskorridoren Indkildestrømmen. Ny Dallvej har større indvirkning på naturværdierne end Egnsplanvej, men virkningerne er dog begrænsede. Dette skyldes, krydsning af værdifulde naturområder hovedsageligt i tilknytning eksisterende vejstrækninger. 3 Planforhold og lovgrundlag 3.1 Metode for undersøgelserne Miljøvurderingen har forholdt sig til de internationale, nationale, regionale og lokale planlægnings- og lovgivningsmæssige bindinger, der er i en ca. 500 m undersøgelseskorridor omkring linjeføringen for vejen. Der er indsamlet oplysninger om internationale beskyttelsesområder og nationale, gældende planforhold fra Skov- og Naturstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen, det tidligere Nordjyllands Amt samt den nuværende Aalborg Kommune. Endelig er der indhentet oplysninger fra Det Kulturhistoriske Centralregister. De indhentede oplysninger vedrører områder, der er omfattet af: Internationale natur- og miljøbeskyttelseskonventioner f.eks. områder, arter og naturtyper, der er beskyttede af EF-Habitatdirektivet og EF- Fuglebeskyttelsesdirektivet

5 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV 5 / 42 Naturbeskyttelsesloven, f.eks. fredninger og beskyttede naturtyper Anden national lovgivning, f.eks. reglerne vedrørende fredskovspligt i henhold til skovloven eller reglerne vedrørende beskyttelse af jord- og stendiger og fortidsminder i henhold til museumsloven Regionplaner, f.eks. udpegninger, der har til formål at beskytte naturområder, landskaber, kulturmiljø, friluftsliv, recipienter, drikkevandsområder samt rammer for kommunalplanlægningen, f.eks. byudvikling. 3.2 International lovgivning Natura 2000 Natura 2000 er et netværk af internationale naturbeskyttelsesområder. I Danmark er der udpeget 254 EF-habitatområder samt 113 EFfuglebeskyttelsesområder som følge af implementeringen af to EU-direktiver. EF-Habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF) har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU. Dette sker dels i de udpegede beskyttelsesområder, dels ved en generel og restriktiv beskyttelse af bestande af arter, der er optaget på bilag IV, hvor de end findes. EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv 79/409/EØF) forpligter blandt andet medlemslandene til at udpege og sikre levesteder for fugle, mens Ramsar-konventionen (Konvention af 2. februar 1971) alle indgår i de udpegede EF-fuglebeskyttelsesområder. Habitatområderne, fuglebeskyttelsesområderne og Ramsarområderne udgør de internationale beskyttelsesområder. Hvert enkelt område er udpeget med henblik på at beskytte bestemte naturtyper og arter af dyr og planter. Flere af disse naturtyper og arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for beskyttelsen. Hvis en plan, et program eller et projekt kan medføre skader på udpegede Natura 2000-områder, arter i fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4, stk. 2 (regelmæssigt tilbagevendende trækfugle i betydende antal) eller på arter opført på direktivets bilag 1 og disse arters levesteder, eller arter opført på habitatdirektivets bilag II og disse levesteder eller på arter opført på habitatdirektivets bilag IV og disses yngle- og rasteområder, kan der desuden være tale om en ansvarspådragende miljøskade jvf. Miljøansvarsdirektivet (Europapalamentet og Rådets direktiv 2004/35/EF) som udmøntet i Miljøskadeloven. For at blive anset for en miljøskade i direktivet og lovens forstand skal der være tale om en skade, der medfører en betydelig negativ påvirkning af muligheden for at opretholde eller opnå gunstig bevaringsstatus for de beskyttede arter og områder. Typiske vil dette kunne ske i forbindelse med anlægsarbejder, men også almindelig drift og vedligeholdelse i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter kan give skader. Skaderne kan betyde ødelæggelse af levesteder for arterne, forstyrrelse af individer (herunder drab) eller ødelæggelse af betydelige arealer med en naturtype i udpegningsgrundlaget for et beskyttet område.

6 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV 6 / 42 For aktiviteter opført på Miljøansvarsdirektivets bilag III er der tale om ubetinget ansvar for skader eller overhængende fare for skader opstået som følge af aktiviteterne. For alle andre erhvervsmæssige aktiviteter er ansvaret begrænset til skader eller overhængende fare for skader opstået som følge af, at operatøren har handlet forsætligt eller uagtsomt. Det skal bemærkes her, at har den ansvarlige for den erhvervsmæssige aktivitet udtrykkeligt fået tilladelse til at gennemføre aktiviteten af den relevante myndighed, kan man ikke gøre krav gældende efterfølgende ifht. bestemmelserne i miljøskadeloven, selvom der skulle opstå skader ved aktiviteten. Områder inden for undersøgelseskorridoren Der ligger ingen habitat- eller fuglebeskyttelsesområder inden for undersøgelseskorridoren. Der ligger heller ikke nogen i umiddelbar nærhed. Det nærmeste er Natura 2000 området i Limfjorden, der ligger cirka 10 km fra området. Dette indeholder EF-fuglebeskyttelses-område nr. 1 Ulvedybet og Nibe Bredning samt EF-habitatområde nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderud Ådal. Desuden ligger habitatområde nr. 20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø også i cirka 10 km afstand. Der er hydrologisk kontakt med dele af Natura 2000 område 15 (Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal), da Østerå løber ud i Limfjorden, men da vandkvaliteten i Østerå ikke forventes påvirket af projektet, vurderes på den baggrund, at etablering af vejen ikke vil kunne påvirke nogen internationale naturbeskyttelsesområder. 3.3 Bilag IV arter EF-habitatdirektivet forpligter Danmark til at forholde sig til, om anlæg af vejforbindelsen kan påvirke væsentlige levesteder for arter, som er omfattet af direktivets bilag IV. Direktivets artikel 12 pålægger medlemsstaterne at træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de arter. Beskyttelsen indebærer bl.a. forbud mod beskadigelse, forstyrrelse og ødelæggelse af arternes yngle- og rasteområder, så arterne kan opnå gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at den økologiske funktionalitet af den lokale bestands yngle- og rasteområder skal opretholdes ved gennemførelsen af et projekt, typisk igennem krav om kompenserende foranstaltninger. Kendte forekomster af disse arter indenfor undersøgelseskorridoren er beskrevet i kapitlet om naturforhold. Tabel 3-1 Bilag IV-arter der kan forekomme i området. Kilder: Søgaard & Asferg, 2007, Pihl et. al 2000 Natura 2000 bilag IV art Bevaringsstatus (vurderet år 2000) Flagermus (6 arter) Odder Markfirben Ukendt/Gunstig Usikker Usikker

7 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV 7 / 42 Natura 2000 bilag IV art Bevaringsstatus (vurderet år 2000) Stor vandsalamander Spidssnudet frø Usikker Usikker 3.4 National lovgivning Fredninger Inden for undersøgelseskorridoren er der i hovedforslaget én fredning vedrørende natur. Dette drejer sig om fredningen af den nordlige del af Østerådalen. Kommunen rejste fredningssag for området i 1997, og området blev fredet ved kendelse af 1. oktober Fredningen omfatter et areal af Østerådalen fra Indkildevej i syd til Over Kæret i nord og ses af Figur 3-2. Fredningens formål er at beskytte arter omfattet af Natura 2000 direktiverne og at fastlægge byens afgrænsning. De to andre fredninger, der er vist på kortet (Figur 3-2), er hhv. en fortidsmindefredning øst for Østerådalen og en kirkefredning i Sønder Tranders. Figur 3-2 Fredninger og registreringer af beskyttede naturtyper i og omkring korridorerne I alternativet for Ny Dallvej er der en kirkefredning i Dall Kirkeby (Figur 3-2) Områder omfattet af naturbeskyttelsesloven En række områder er beskyttet imod tilstandsændringer efter Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 749 af 21/06/2007). Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i 16, mens der kun må gives dispensation fra 3 og 18 i særlige tilfælde. Beskyttede naturtyper ( 3) Alle heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev med et samlet areal over 2.500m², alle vandløb, som er udpeget i regionplanen samt søer over

8 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV 8 / m² er beskyttet mod ændringer i tilstanden, f.eks. i form af bebyggelse, opdyrkning, anlæg, tilplantning, dræning og opfyldning. I hovedforslaget er der adskillige 3 beskyttede områder. 3 lokaliteterne er primært eng, sø og mose langs Østerådalen samt spredte enkelt lokaliteter af 3 overdrev og eng langs vejstykket der går mod øst. I alternativet for Ny Dallvej er der et større område med 3 eng langs Østeråen samt tilløb. Dertil er et lille område med 3 eng og mose lige nord for kirken i Dall Kirkeby. 3 lokaliteterne er alle blevet undersøgt for flora og fauna og er beskrevet i kapitlet om Natur. Beskyttelse omkring søer og åer ( 16) Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje. I hovedforslaget findes der inden for undersøgelseskorridoren flere søer der indgår i denne kategori. Dette er Fuglesøerne i den nordlige del af Østerådalen. I alternativet for Ny Dallvej findes ingen søer over 3 ha. Beskyttelse omkring fortidsminder ( 18) Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. Inden for undersøgelseskorridoren til hovedforslaget findes to fortidsminder med beskyttelseslinje. I undersøgelseskorridoren til alternativet for Ny Dallvej findes ingen beskyttede fortidsminder. Fortidsminderne i hovedforslaget er nærmere omtalt i kapitlet om kulturhistorie Områder omfattet af museumsloven Beskyttede sten- og jorddiger ( 29a) Ifølge museumsloven (LBK nr.1505 af 14/12/2006) må der ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen. Inden for undersøgelseskorridoren til hovedforslaget findes 8 sten- eller jorddiger, hvoraf nogle kun ligger delvist inden for.

9 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV 9 / 42 Inden for undersøgelseskorridoren til alternativet for Ny Dallvej findes 2 steneller jord-diger, hvoraf én kun ligger delvist inden for. Sten- og jorddiger er nærmere omtalt i kapitlet om kulturhistorie. Beskyttede fortidsminder ( 29e) Ifølge museumsloven må der ikke foretages ændring i tilstanden af fortidsminder. På fortidsminder og inden for en afstand af 2 m fra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Kulturministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra beskyttelsen. Inden for undersøgelseskorridoren til hovedforslaget findes to fortidsminder med beskyttelseslinje. Fortidsminderne i hovedforslaget er nærmere omtalt i kapitlet om kulturhistorie. I undersøgelseskorridoren til alternativet for Ny Dallvej findes ingen beskyttede fortidsminder Områder omfattet af skovloven (fredskovspligt) En række skovbevoksede arealer beliggende inden for undersøgelseskorridoren er fredskovspligtige. Dermed er de omfattet af skovloven (LBK nr. 793 af 21/06/2007) og reserverede til skovdrift. Fældning i de pågældende områder kræver en dispensation fra fredskovspligten, og der vil blive stillet krav om rejsning af erstatningsskov. Typisk stilles der krav om rejsning af erstatningsskov på et areal, der er dobbelt så stort som det, der fældes. Områder inden for undersøgelseskorridorerne Kongshøjskoven er omfattet af fredsskovpligt. Rampeanlæggene øst for motorvejen tangerer skovområdet, men der sker ikke indgreb i det eksisterende skovområde. Figur 3-3 Stiforbindelser og kolonihaver

10 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV 10 / Kolonihaver (Lov om kolonihaver) Lov om kolonihaver (LBK nr. 790 af 21/06/2007) medfører, at alle eksisterende kolonihaveområder, med visse undtagelser, efter 1. november 2001 har status af såkaldte varige kolonihaveområder. Disse områder kan kun nedlægges, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn taler for det, og på betingelse af, at der tilvejebringes nye kolonihaveområder til erstatning for dem, der nedlægges. Inden for undersøgelseskorridoren til hovedforslaget vil vejen gå lige syd om kolonihaveforeningen Engdraget. Et andet kolonihaveområde findes nord for Indkildevej på Østerådalens vestside. I undersøgelseskorridoren til alternativet for Ny Dallvej findes ingen kolonihaver. 3.5 Regionplan Regionplan 2005 Jordbrugsområder Jordbrugsområderne er områder der så vidt muligt skal forblive i jordbrugsdrift. De kan dog inddrages, hvis arealerne har begrænset betydning for jordbruget, eller hvis en samlet vurdering viser, at den givne anvendelse mest hensigtsmæssigt kan placeres i et jordbrugsområde. Figur 3-4 Nuværende arealanvendelse i korridorerne og deres omgivelser Områder inden for undersøgelseskorridorerne Som det ses af Figur 3-4 ligger næsten hele linjeføringen af projektets østlige del i jordbrugsområde eller regionalt jordbrugsområde. Alternativet for Ny Dallvej berører ikke jordbrugsområder.

11 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV 11 / 42 Skovrejsningsområder Skovrejsningsområder er de områder hvor Amtsrådet anbefalede, at der sker skovrejsning. Den statslige skovrejsning fokuseres i disse områder, ligesom det også er her, der i første omgang gives støtte til privat skovrejsning. Områder inden for undersøgelseskorridorerne Tilslutningsanlægget ved Ny Dallvej berører skovrejsningsområdet ved Kongshøjskoven (se Figur 3-5). Områder, hvor skovtilplantning er uønsket Områder hvor skovtilplantning er uønsket, er områder, hvor det er vurderet, at skovrejsning strider mod andre hensyn, og der ydes derfor ikke tilskud til skovrejsning her. Hvis særlige forhold taler for det, kan der dispenseres. Figur 3-5 Landskabsinteresser og interesser tilknyttet skov Naturområder og mulige naturområder Naturområder og mulige naturområder skal så vidt muligt ikke inddrages til formål, der kan forringe naturindholdet. I området skal levesteder for vilde dyr og planter bevares og om muligt forbedres. Områder inden for undersøgelseskorridorerne Østerådalen er udpeget som naturområde, denne udpegning berører begge forslag. Et regionalt naturområde strejfes desuden af den østlige udløber af korridoren omkring hovedforslaget. Kvælstoffølsomme naturområder For at der kan gives tilladelse til aktiviteter må de som udgangspunkt ikke medfører en øget kvælstoftilførsel til sårbare naturtyper, der er betinget af lavt næringsstofindhold. Der tænkes især på projekter vedrørende husdyrbrug og andet hvorfra der er ammoniakfordampning. Lavbundsarealer Disse arealer bør så vidt muligt friholdes for byudvikling, ferie- og fritidsbyggeri, nye veje bortset fra markveje, elledninger mv. Eventuelle anlæg mv. på

12 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV 12 / 42 lavbundsarealerne bør udformes under hensyn til mulighederne for en fremtidig anden naturmæssig anvendelse af arealerne. Spredningskorridorer og spærringer Spredningskorridorerne skal normalt søges friholdt for byudvikling og tekniske anlæg. Hvor anlæg af nye veje og jernbaner skærer spredningskorridorerne, skal anlæggene indrettes med faunapassager, så dyrelivets spredningsmuligheder opretholdes. Ved væsentlige eksisterende spærringer i spredningskorridorerne bør passage søges sikret, normalt gennem anlæg af faunapassager eller lignende. Områder inden for undersøgelseskorridorerne I hovedforslaget krydses økologiske forbindelser gennem Østerådalen og langs Indkildestrømmen. Alternativet for Ny Dallvej krydser Østerådalen på en strækning, hvor den ellers er uberørt af sådanne indgreb. Landskabelige interesser I områder af særlig landskabelig interesse skal byggeri og anlæg placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. Ikke-landbrugsmæssigt byggeri, større veje og større tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Områder inden for undersøgelseskorridorerne Ingen af korridorerne berører områder udpeget som særligt værdifuldt landskab (se Figur 3-5). Geologiske interesser Inden for områder af særlig geologisk interesse skal hensyn til geologien tillægges særlig stor vægt. Byggeri og anlægsarbejder, beplantning mv., som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal så vidt muligt undgås. Bevaringsværdige kulturmiljøer Inden for de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier i videst muligt omfang beskyttes. Der må derfor normalt ikke opføres byggeri eller etableres anlæg, som ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb i de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer, skal ske med størst mulig hensyntagen til de kulturhistoriske værdier. Kirkeindsigtsområder I kirkeindsigtsområderne skal hensynet til kirkens status og oplevelsen af kirken fra det åbne land tillægges særlig stor vægt. Byggeri, anlæg og andre indgreb skal placeres og udformes på en måde, der ikke slører eller forringer oplevelsen af kirken og dens umiddelbare omgivelser.

13 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV 13 / 42 Regionale vandreruter og cykelruter Muligheden for etablering af nye regionale vandreruter bør ikke forringes af øvrige nye aktiviteter. De regionale stisystemer bør integreres med de eksisterende lokale vandre- og cykelstisystemer Områder inden for undersøgelseskorridorerne Som det fremgår af Figur 3-3 skærer korridoren omkring Egnsplanvej to etablerede cykelruter. 4 Plante- og dyreliv 4.1 Metode Undersøgelser i felten Vegetationen, dyrelivet, landskabsøkologiske forhold, herunder spredningskorridorer og eksisterende barrierer i den undersøgte korridor, er beskrevet på grundlag af feltundersøgelser, der er gennemført i juni og juli Der er desuden anvendt viden indsamlet i forbindelse med VVM for 3. Limfjordsforbindelse 2002 og Feltarbejdet omfatter alle egentlige naturområder, halvkulturområder samt småbiotoper, f.eks. vandhuller. Hver lokalitet har fået et nummer, som er refereret i teksten, og den enkelte lokalitets beliggenhed kan ses indtegnet på Figur 4-1 og Figur 4-2. For hver lokalitet beskrives de eksisterende forhold. Feltundersøgelserne er dokumenteret med et lokalitetsskema for hver af de undersøgte lokaliteter. Skemaet indeholder bl.a. en generel tilstandsbeskrivelse, der har fokus på lokalitetens økologiske tilstand og funktion og omfatter en artsliste med de planter og dyr der blev observeret under besigtigelsen. Herudover er angivet om lokaliteten er paddeegnet. Undersøgelserne af flora og fauna er og kan ikke være fuldstændig udtømmende, idet det vil kræve et omfattende undersøgelsesprogram og en overvågning i en længere periode. Ligeledes sker der en vis udvikling i naturområder, hvilket betyder, at arter, der ikke findes det ene år, kan findes det næste. Det kan derfor ikke udelukkes, at plante- og dyrearter kan være til stede på enkeltlokaliteter, selvom de ikke er registreret ved feltarbejdet. Undersøgelserne giver dog en god indikation af, hvilke naturværdier området indeholder, og de vurderes som fyldestgørende som grundlag for at kunne vurdere konsekvenserne af vejbyggeriet. Feltundersøgelserne og beskrivelserne omfatter: Klassifikation af biotoperne Overordnet beskrivelse af økologiske forhold i større naturområder Vurdering af de økologisk vigtigste levesteder og spredningsveje i området Ikke-systematiske observationer af andre betydende forhold Registrering af alle planter, dagsommerfugle, fugle, padder, krybdyr og pattedyr (herunder spor af disse).

14 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV 14 / 42 Vurderinger af virkninger Vurderinger af de to projekters virkninger på naturen i området er foretaget på baggrund af de foreliggende skitseforslag. Der forventes en proces, hvor naturhensynene indgår som en integreret del af detailplanlægningen. 4.2 Eksisterende forhold Lokaliteternes geografiske placering fremgår af Figur 4-1 og Figur 4-2. For en mere præcis beskrivelse af den enkelte lokalitet med artslister, henvises til lokalitetsskemaerne (bilag 1). Figur 4-1 Undersøgte lokaliteter i den vestlige del af korridoren for Ny Dallvej og tilslutningsanlægget til E45 og den vestlige del af Egnsplanvej P:\69226B\3_Pdoc\DOC\Tekniske notater\offentlighedsfase\natur-kultur Egnsplanvej NyDallvej.DOC.

15 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV 15 / 42 Figur 4-2 Undersøgte lokaliteter i den østlige del af korridoren for hovedforslaget Naturområder ved Egnsplanvej og Ny Dallvej Alle de undersøgte lokaliteter er opdelt i grupper som beskrives samlet for at give et bedre overblik. I parentes er nævnt nummeret på den lokalitet der beskrives, hvis det ikke fremgår tydeligt. Følgende områder er undersøgt: Ved Egnsplanvej: Kongshøjskoven (lok. 19) Overdrevsarealer i og ved Kongshøjskoven (lok. (15, 17) Overdrevsareal mellem Bakkely og Møgelhøj (lok. 16) Mose- og engarealer øst for Visse (lok. 20, 21), et areal 3-registreret som overdrev lige nordøst herfor var kornmark ved besigtigelsen (lok. 22). Ved tilslutningsanlægget til E45: Eng- og moseområder omkring Engdraget (lok. 9, 14) Eng- og moseområder nord for Indkildevej (lok. 11) Søer og vandhuller nord for Indkildevej (lok. 12a, 12b, 12c) Eng- og moseområde øst for E45 (lok. 18) Ved Ny Dallvej: Kunstige vandhuller i industrikvarter ved Systemvej (lok. 1, 2) Østerå (lok. 3) Eng- og moseområder syd for og omkring Engdraget (lok. 4, 5, 6, 10, 13, 14) Vandhuller syd for og omkring Engdraget (lok. 7, 8) Kunstige vandhuller i industrikvarter ved Systemvej (1, 2) To kunstige vandhuller med stenkanter anlagt af æstetiske årsager i forbindelse med industribyggeriet. Den nordlige sø (lok. 1) havde algegrønt vand, mens den sydlige (lok. 2) havde ret klart vand. I begge søer har der været holdt regn-

16 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV 16 / 42 bueørred som prydfisk, i den nordlige er de vist døde, mens en blev set i den sydlige under feltarbejdet. Trepigget hundestejle fandtes i begge og skalle i den sydlige. På grund af de mange fisk er søerne uegnede for padder bortset fra skrubtudse. Der blev fundet en del almindelige arter af vandplanter og vandinsekter ved den sydlige, mens den nordlige havde karakter af rent prydanlæg. Figur 4-3 Lokalitet 1 har nærmest karakter af bassin

17 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV 17 / 42 Figur 4-4 Lokalitet 2 er også kunstigt anlagt men fremtræder mere naturlig Østerå (3) Østerå har tidligere været udrettet, men er nu tilbageført i slyngende form, ligesom der er udlagt banker med gydegrus til havørreder og lavet banketter til odderpassage ved en bro ved Skalborg. Åen har en fin vandkvalitet og har på størstedelen af strækningen hurtigt strømmende vand og meget undervandsvegetation. På en strækning ved lok. 7 og 8 var der dog stedvis så langsom strøm, at skrubtudser kunne yngle direkte i vandløbet. Lokaliteten strækker sig fra Finstrup bro i sydvest til det fredede område omkring Fuglesøerne i nordvest. Den mindre almindelige art tæppegræs (B) sås et par steder på strækningen.

18 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV 18 / 42 Figur 4-5 Østerå ved lok. 4 Eng- og moseområder syd for og omkring Engdraget (4, 5, 6, 9, 10, 13, 14) Området er en stor mosaik af forskellige eng- og mosetyper, rørsump og pilekrat. Områderne tættest på kolonihaverne er under stærk tilgroning, og der forekommer en del invasive arter (det vil sige ikke-hjemmehørende arter som breder sig på andre arters bekostning). Andre områder plejes ved græsning. Det mest værdifulde område ligger i lok. 13, hvor et næsten helt udtørret vandhul rummer en fin kærvegetation. Følgende mindre almindelige plantearter blev fundet: Rank vinterkarse (tidligere rødlistet som sjælden), vinget perikon (B dvs. vurderet som mindre almindelig i Atlas Flora Danica, typisk arter med lokal udbredelse, eller som mangler i dele af landet), kær-fnokurt (R) og tandet sødgræs (A, dvs. arter der i Atlas Flora Danica vurderes at være sjældne eller ualmindelige). Kær-fnokurt blev kun fundet i ét stort eksemplar på lok. 14s sydøstlige del. Af padder blev registreret butsnudet frø.

19 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV 19 / 42 Figur 4-6 Den udtørrede sø på lok. 13 er nu under tilgroning men rummer stadig en fin kærvegetation Figur 4-7 Kær-fnokurt fundet på lok. 14, en ualmindelig og ubestandig plante.

20 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV 20 / 42 Vandhuller syd for og omkring Engdraget (7, 8) Der ligger to vandhuller på de græssede enge langs Østerå. De er begge fladvandende og med udbredt undervandsvegetation. Begge har en ret god vandkvalitet, dog forekommer lok. 8 noget mere næringspåvirket med flere trådalger end lok. 7. De synes begge at være egnede som ynglested for padder, dog fandtes en bestand af trepigget hundestejle i det vestlige. Skrubtudse ynglede i begge, butsnudet frø i det østlige (7). Begge vandhuller har partier med rørskov, men også partier af bredzonen med lav, lysåben vegetation. Rørskov er mere fremtrædende på lok. 8 end på lok. 7. Begge søer havde et rigt smådyrsliv, ved lok. 8 fandtes et enkelt eksemplar af den sjældne måne-vandnymfe, der er rødlistet som næsten truet (NT). Figur 4-8 Månevandnymfe fundet på lokaliteten Figur 4-9 Lokalitet 7 omgives af fåregræssede enge

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD 29. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217667297 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2013

Naturkvalitetsplan 2013 Naturkvalitetsplan 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Relevant lovgivning for kommunens administration på naturområdet Registrering af naturarealer (samt beskrivelse af 3-naturtyperne) Principperne i

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande TEKNIK OG MILJØ Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Dato: 18. april 2013 Udtalelse om arealer beliggende i

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Planforhold og lovgrundlag, landskab, rekreative interesser Avedøre Havnevej-Baldersbæk Nybygningsløsningen

Planforhold og lovgrundlag, landskab, rekreative interesser Avedøre Havnevej-Baldersbæk Nybygningsløsningen Planforhold og lovgrundlag, landskab, rekreative interesser Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Planforhold og lovgrundlag, Forord Forord Dette fagnotat omhandler planforhold

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde ved Ejerslev Nord INDHOLD 27. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217638510 Version

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T:

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T: Notat Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land 10. november 2011 INDLEDNING I november 2008 indgik de partier i folketinget,

Læs mere

Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet

Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet 20. maj 2010 Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet EU s habitatdirektiv udpeger en række

Læs mere

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø.

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø. J. nr. LIFE02/ef.: LCA Lyngby-Tårbæk Kommune Att1: Gert Juhl og Att2: Lone Güldner Kolenda Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Indsats for særligt beskyttede padder Motorveje medfører generelt konflikter mellem den tætte trafik og dyrearters vandring og behov for beskyttede levesteder. I 2004

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 04-03-2015 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 Formål: Med dette naturplejeprojekt har Roskilde Kommune i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Den Europæiske Union og lokale lodsejere skabt en række

Læs mere

Beskyttelse af bækken

Beskyttelse af bækken Beskyttelse af bækken Motorvejens fineste vandløb Korskær Bæk mellem Låsby og Mollerup er det fineste og reneste vandløb langs motorvejen med planter og dyr, for eksempel slørvinger, som er tilpasset koldt

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00252 Ref. fleka Den 2. oktober 2013 Afgørelse om at rydning af

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune

Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune Habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med forsat indvinding af kalk på Kongerslev Kalk samt udvidelse af graveområdet mod nord og vest Debatfase 18. december 2014 til 16. februar 2015 Kongerslev Kalk

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Natur og landskab. Videbæk biogas A/S. 6. november 2011

Natur og landskab. Videbæk biogas A/S. 6. november 2011 Videbæk biogas A/S 6. november 2011 Natur og landskab Sammenfatning Projektområdet er beliggende på agerjord i landzone. Projektområdet er ikke beliggende på naturarealer omfattet af naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Januar 2010 Tekst: W. Vries & Lars Briggs Feltarbejde: L. Briggs, W. de Vries, W. Lenschow & P. Ravn Figurer og billeder:

Læs mere

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park - Ikke teknisk resumé Gladsaxe Kommune 24.10.2012 Ikke teknisk resume Gladsaxe Kommune har som et af de vigtigste indsatsområder i spildevandsplanlægningen,

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Dispensation til oprensning af 3 sø

Dispensation til oprensning af 3 sø Dato: 14. januar 2016 Niels Jørgen Møller Nielsen Præstevejen 157 Glerup 9631 Gedsted Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-52186 Dokumentnr.: 820-2016-12517 Sagsbehandler:

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Projektgruppen for vådområdeprojektet Natur og Miljø Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 18. juli 2017 Sagsnr. 01.05.08-P25-5-17 BY OG LANDSKAB Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet 10/10/2003 Introduktion til Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id Lars Nielsen Søbyvej 69 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: bhkv@post.tele.dk Landzonetilladelse til etablering af nyt vandhul matr. nr. 3f, søby by, Gosmer Der er søgt om tilladelse til at

Læs mere

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 Landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på matr. nr. 4b, Lundfod By, Brande, beliggende ved Ejstrupholmvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Hvilke muligheder og begrænsninger giver naturen for landbrugsproduktionen? Heidi Buur Holbeck, Landskonsulent, SEGES

Hvilke muligheder og begrænsninger giver naturen for landbrugsproduktionen? Heidi Buur Holbeck, Landskonsulent, SEGES Hvilke muligheder og begrænsninger giver naturen for landbrugsproduktionen? Heidi Buur Holbeck, Landskonsulent, SEGES PUNKTER Konsekvenser for landbruget af en naturpark? Hvilke muligheder kan en naturpark

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 77 Uldum Kær, Tørring Kær

Læs mere

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)...

BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)... Hillerød Kommune Trollesminde Allé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Foreløbigt bidrag vedrørende miljøvurdering af Helhedsplanen for ULLERØD NORD (december 2014) Tekst: Rune Sø Neergaard, John

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Buksør Odde (Areal nr. 28)

Buksør Odde (Areal nr. 28) Buksør Odde (Areal nr. 28) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt På den nordøstlige side af Mors finder man Buksør Odde. En godt to kilometer lange odde, hvor staten ejer den sydlige del på knapt 40 ha. Staten erhvervede

Læs mere

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING MARTS 2015 ROSKILDE KOMMUNE DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING KONSEKVENSVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

søens afløb laves, så vandet overrisler det nedenfor liggende areal, som i forvejen er sumpet

søens afløb laves, så vandet overrisler det nedenfor liggende areal, som i forvejen er sumpet Niels Frandsen Blomstrupgård Ottingvej 3 Otting 7860 Spøttrup 11. juni 2014 Ottingvej 3 - Tilladelse efter planlovens 35 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sø og opholdsbane,

Læs mere

Bilag 3 LUGT BEREGNING

Bilag 3 LUGT BEREGNING BILAG 93 Bilag 1 94 95 Bilag 2 Bilag 3 LUGT BEREGNING For ejendommen Kanalvej 10 er udpeget følgende områder hvortil geneafstande for lugt beregnes: Nabobeboelse (Kanalvej 8) Samlet bebyggelse/rekreativt

Læs mere

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune herunder private broer, platforme, bolværk, fortøjningspæle og lignende. 1. Formål Standarden skal angive en administrationspraksis, der sikrer

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Dispensation til etablering af udsigtstårn. Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502. Kære Ole Andersen

Dispensation til etablering af udsigtstårn. Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502. Kære Ole Andersen Naturstyrelsen Nordsjælland Att.: Jens Ole Andersen joa@nst.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/14856 Sagsbeh. Andreas Jarløv

Læs mere

Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer)

Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer) Eksempler på en præsentationer ved borgermøder Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer) Tendenser (miljø) Eksempler på en præsentationer ved borgermøder VVM-redegørelsens

Læs mere

Naturforhold og overfladevand. - Fagnotat

Naturforhold og overfladevand. - Fagnotat Naturforhold og overfladevand - Fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Naturforhold og overfladevand Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-083-0

Læs mere

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Landzonetilladelse til opførelse af et skur med solceller - Højgårdsvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station

Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station Notat udarbejdet for Egedal kommune af AGLAJA juni 2011 Indhold Sammenfatning...3 1. Overordnet områdebeskrivelse...3 1.1 Rammelokalplanområdet...3

Læs mere

at der ikke skabes forbindelse til grøft- eller vandløbssystem at søen anlægges i det skraverede område på vedlagte luftfoto, kortbilag 1

at der ikke skabes forbindelse til grøft- eller vandløbssystem at søen anlægges i det skraverede område på vedlagte luftfoto, kortbilag 1 Center Natur og Miljø Mogens Andersen Løgstørvej 141, Boldrup 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.05.00-P19-2-17 Ref.: Jens Kristian

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Professor dr. Jur. Peter Pagh Notat om Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 43421238/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Allerød Kommune har bedt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord Aalborg Kommune Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej VVM undersøgelse - forurenet jord COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.dk 13. maj 2014 Landzonetilladelse

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015 Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm 8. september 2015 Landzonetilladelse til udskiftning af en cryotank til oxygen på matr. nr. 10ba, Hallundbæk Gde., Ejstrup, beliggende

Læs mere

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb.

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb. Side 1/5 Gert Ørskov Jensen Sdr Hedegårdsvej 9 7570 Vemb Dato: 06-08-2014 Sagsnr.: 01.03.03-P19-82-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

Jens Pedersen Pårup Mark Engesvang 28. april 2014

Jens Pedersen Pårup Mark Engesvang 28. april 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Pedersen Pårup Mark 1 7442 Engesvang 28. april 2014 Landzonetilladelse til opførelse af støjvold, Pårup Mark 1, 7442 Engesvang Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Natur og overfladevand Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej

Natur og overfladevand Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Natur og overfladevand Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Natur og overfladevand Forord Forord Dette fagnotat omhandler natur og overfladevand for Nybygningsløsningen mellem

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

VURDERING OG ANBEFALINGER...

VURDERING OG ANBEFALINGER... Hillerød Kommune Trollesmindeallé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Titel: Registrering af bilag IV arter i byudviklingsområdet Ullerød Nord. Feltarbejde: John Frisenvænge. Tekst: John Frisenvænge

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vej og ejendomme vejoglandskab@greve.dk Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dispensation

Læs mere