BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN FOR UNGEINDSATSEN oktober 2009

2 1. Indledning De unge er sårbare i den aktuelle situation på arbejdsmarkedet. Det viser sig bl.a. ved, at antallet af unge ledige stiger kraftigt, at stadig flere unge mangler en praktikplads, og at mange unge med personlige eller sociale problemer har svært ved at få et fodfæste på arbejdsmarkedet eller ved gennemføre en uddannelse. Det er en udvikling, som kan få store konsekvenser for fremtidens arbejdsmarked. Der er risiko for, at flere unge får lang ledighed eller marginaliseres på arbejdsmarkedet. Dermed kan de unge få svært ved at erstatte de kvalifikationer, der repræsenteres af ældre, som i stort antal forlader arbejdsmarkedet i disse år. Det kan betyde, at virksomhederne fremover får svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Der er udbredt enighed om, at der er tale om et stort problem både personligt og samfundsmæssigt. Det afspejles af en lang række initiativer fra regeringen, ministeren, folketinget, regionerne, kommunerne mv. Der er allerede sat meget i gang på ungeområdet regeringens nye udspil, ministerens mål, de nye ungeregler, ministerens forsøg, KL s kommuneforsøg, konkrete aktiviteter og initiativer lokalt i kommunerne mv. Disse mange tiltag placerer et stort ansvar i kommunerne, som via deres indsats skal skabe resultater og forandringer på ungeområdet. De mange initiativer giver samtidig et medansvar hos en lang række aktører, som har kontakt med og et opgavefællesskab i forhold til de unge. Sigtet med nærværende handlingsplan at give en række konkrete bud på, hvordan Beskæftigelsesregionen kan understøtte kommunernes ungeindsats. Ambitionen med handlingsplanen er, at Beskæftigelsesregionen via dialog og aktiviteter kan understøtte jobcentrene i at levere optimale resultater, at udvikle ungeindsatsen, at implementere den nye lovgivning, og at gennemføre succesfulde forsøg på ungeområdet. Det er håbet, at handlingsplanens aktiviteter reelt kan understøtte indsatsen i kommunerne. Derfor ser Beskæftigelsesregionen frem til dialogen med jobcentrene om planen og samarbejdet om udviklingen af indsatsen. 1

3 2. Mål og rammer for ungeindsatsen Indsatsen i kommunerne over for de unge under 30 år tilrettelægges inden for de rammer, som bl.a. sættes af udviklingen på arbejdsmarkedet, politiske mål, de lovgivningsmæssige krav til indsatsen og en række landsdækkende forsøg. Udviklingen på arbejdsmarkedet Den aktuelle udvikling på det midtjyske arbejdsmarked har på kort tid ændret rammerne for ungeindsatsen ganske betydeligt. Dels er antallet af unge ledige vokset markant i alle kommunerne, og dels er der opstået et stort antal uddannelsessøgende, der mangler en praktikplads. Udviklingen på arbejdsmarkedet betyder, at rummeligheden og investeringslysten ude på arbejdspladserne er under pres. Det udfordrer kommunernes indsats for at skabe plads til de unge i virksomhederne, uanset om det skal ske via ordinære job, uddannelsesaftaler, løntilskudsansættelser, praktik, fleksjob eller virksomhedscentre. Med den aktuelle udvikling på arbejdsmarkedet står indsatsen i dag overfor fire hovedgrupper af unge, der har forskellige udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet: Fakta om ungegruppen: I august 2009 er der i Midtjylland ca unge under 30 år, som modtager kontanthjælp (ca ) eller dagpenge (ca ). De unge under 30 år udgør en tredjedel af arbejdskraftreserven. 2/3 af de unge i arbejdskraftreserven har ikke en kompetencegivende uddannelse. Andelen af unge, der modtager dagpenge eller kontanthjælp, er størst i Struer (8,3 pct.), Skive (8,2 pct.) og Randers (7,8 pct.) og mindst på Samsø (3,8 pct.), i Skanderborg (4,9 pct.) og i Lemvig (4,9 pct.) Andelen af arbejdsmarkedsparate blandt de unge ledige er steget fra 47 pct. i august 2008 til 59 pct. i august Stigningen ses primært blandt dagpengemodtagere. Der er flest unge mænd blandt dagpengemodtagerne (57 pct.). Blandt de unge kontanthjælpsmodtagere er der lige mange mænd og kvinder. Ledigheden blandt de unge mænd har nu overhalet kvindernes ledighed. En gruppe af ressourcestærke unge, som har gennemført en kompetencegivende uddannelse, men som i den aktuelle situation har svært ved at få et job og dermed risikerer at få en længere periode med ledighed. En gruppe af unge ufaglærte som for nylig er blevet ledige, som følge af den faldende beskæftigelse. Udfordringen i forhold til denne gruppe er bl.a., at de har risiko for at få en ustabil fremtid på arbejdsmarkedet med hyppige ledighedsperioder af kortere eller længere varighed. En gruppe af unge der gennem flere år har bevæget sig ud og ind af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Gruppen har typisk kortere eller længere perioder med offentlig forsørgelse. En gruppe af svage unge, som er langt fra arbejdsmarkedet, og som ofte har problemer ud over ledighed. Udfordringen i forhold til denne gruppe er, at de har komplekse barrierer for at deltage på arbejdsmarkedet og dermed en høj risiko for at blive holdt varigt ude af arbejdsmarkedet. 2

4 Den nye lovgivning Den nye lovgivning på ungeområdet sigter på at imødekomme disse udfordringer for ungeindsatsen: De unge skal mødes tidligt og intensivt med fokus på uddannelse og job uanset deres aktuelle afstand til arbejdsmarkedet. De nye ungeregler lægger op til, at der skaffes job til de stærkeste unge, findes ordinære uddannelser til de uddannelsesegnede unge og at uddannelsesmulighederne fremmes for de svageste unge. Med andre ord stilles der krav om en ungeindsats, der kan fremtidssikre de unge på arbejdsmarkedet. Målet er at alle unge under 30 år hurtigst muligt opnår job eller uddannelse. Den nye lovgivning betyder, at der i endnu højere grad skal tilrettelægges en differentieret indsats for de unge i kommunerne. Den nye lovgivning på ungeområdet: Alle unge under 30 år skal mødes tidligt med et kontaktforløb efter 1 måned og aktivering efter 3 måneder. Alle unge med en erhvervskompetencegivende uddannelse skal hurtigst muligt i ordinært job. Alle unge under 25 år uden uddannelse skal pålægges at tage en ordinær uddannelse, hvis de er egnede til det. Unge, der ikke er egnede til uddannelse, skal have fremmet deres muligheder for uddannelse eller have et job. Unge forsørgere og unge over 25 år kan tilbydes en ordinær uddannelse på dagpenge, hvis de ikke har en uddannelse i forvejen Ministerens ungeforsøg For at understøtte tilrettelæggelsen af en tidlig, intensiv og differentieret ungeindsats iværksætter Beskæftigelsesministeren en række forsøg i udvalgte kommuner over hele landet. Formålet er at indhente viden om hvilken indsats, der virker i forhold til at få forskellige grupper af unge i gang med en uddannelse eller et job. Forsøgene omfatter fire målgrupper: 1. De svageste unge, som hverken har forudsætninger for at gennemføre en uddannelse eller påtage sig et job 2. De uddannelsessvage unge, der ikke umiddelbart kan gennemføre en uddannelse, men kan bringes dertil 3. De uddannelsesegnede unge, der kan gennemføre en uddannelse 4. Unge, der har en uddannelse I Midtjylland gennemføres forsøg i 3 kommuner Skanderborg, Skive og Struer. Centrale elementer i Unge godt i gang Deltagerne får ugentlige samtaler med jobcenteret fra første ledighedsdag. De ugentlige samtaler suppleres med aktiviteter efter behov. Deltagere uden uddannelse får alle tilknyttet en personlig mentor tidligt i forløbet. Deltagere uden uddannelse tilbydes uddannelsesrelevant aktivering, job med uddannelsesperspektiv eller deltagelse i et virksomhedscenter afhængig af deres forudsætninger. Unge med uddannelse tilbydes job, virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse Jobcenteret skal sikre, at forsøget koordineres med indsatsen, som varetages af andre myndigheder, socialforvaltninger mv. Med forsøgene afprøves en særlig offensiv tilrettelæggelse af ungeindsatsen med tidlig og hyppig kontakt med de unge samt en tæt koordinering og tilrettelæggelse af ungeindsatsen på tværs af forvaltninger og aktører, der har opgaver og medansvar overfor de unge. 3

5 Regeringens og ministerens mål Regeringen har en målsætning om, at flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og langt flere unge end i dag opnår en videregående uddannelse. Målsætningerne skal ses i lyset af, at mange unge vil få svært ved at leve op til de stigende krav til kvalifikationer på fremtidens arbejdsmarked, hvis de ikke påbegynder og gennemfører en uddannelse. Samtidig vil de unge få svært ved at erstatte de kvalifikationer, som repræsenteres af de mange ældre der i disse år forlader arbejdsmarkedet. Det kan betyde, at virksomhederne fremover vil få svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. På den baggrund har ministerens udmeldt en målsætning om, at kommunerne begrænser ungeledigheden mest muligt. Det stiller krav til kommunernes resultater af beskæftigelsesindsatsen overfor de unge ledige, som på kort tid er vokset stærkt i antal, og som med de aktuelle konjunkturer har risiko for at blive hængende i langvarig ledighed. Regeringens og ministerens mål Regeringen har et mål om, at 95 pct. af hver ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse fra Samtidig er det regeringens mål, at 50 pct. af hver ungdomsårgang opnår en videregående uddannelse fra Udviklingen synes at gå den forkerte vej. Ifølge de nyeste opgørelser gennemfører ca. 86 pct. af en ungdomsårgang en ungdomsuddannelse i Midtjylland. Det er et fald ift. tidligere år. Aktuelt anslås det, at 30 pct. af en ungdomsårgang opnår en videregående uddannelse 10 år efter afgang fra grundskolen. Og 46 pct. 25 år efter afsluttet grundskole. Ministeren har et mål om, at antallet af unge under 30 år, der modtager dagpenge og kontanthjælp begrænses mest muligt. RBR har fastlagt et mål om, at der maksimalt må være unge på dagpenge og kontanthjælp i december I august 2009 er der unge på dagpenge og kontanthjælp. 3. Handlingsplanens mål og succeskriterier Det er Beskæftigelsesregionens ambition og mål, at nærværende handlingsplan kan understøtte jobcentrene i at tilrettelægge en velfungerende ungeindsats, der imødekommer og udnytter ovennævnte rammer optimalt. Målet er, at Beskæftigelsesregionen kan understøtte jobcentrene i at levere optimale resultater, at udvikle ungeindsatsen, at implementere den nye lovgivning og at gennemføre succesfulde ungeforsøg. Disse mål vil Beskæftigelsesregionen forfølge via dialog, vidensformidling og samarbejde med jobcentrene og ved at iværksætte en række konkrete initiativer og aktiviteter i samarbejde med jobcentrene og andre aktører på ungeområdet. Handlingsplanens mål Målet med handlingsplanen er at understøtte jobcentrene i: At levere optimale resultater i ungeindsatsen At udvikle ungeindsatsen At implementere den nye lovgivning på ungeområdet At gennemføre succesfulde ungeforsøg Hensigten med handlingsplanen er at beskrive mere præcist, hvordan regionen vil arbejde for at indfri ovennævnte mål. Beskæftigelsesregionen har derfor opstillet fire overordnede formål med handlingsplanen: 4

6 1) Handlingsplanen synliggør den understøtning, som Beskæftigelsesregionen kan tilbyde i ft. ungeindsatsen, herunder dialog, sparring, vidensformidling og netværksdannelse mv. 2) Handlingsplanen præsenterer de anbefalinger, som Det Regionale Beskæftigelsesråd har til Beskæftigelsesregionens dialog med jobcentrene om ungeindsatsen. 3) Handlingsplanen beskriver de konkrete initiativer og aktiviteter, som Beskæftigelsesregionen vil tilbyde og igangsætte for at understøtte ungeindsatsen. 4) Handlingsplanen opstiller succeskriterier for de initiativer og aktiviteter, som Beskæftigelsesregionen tilbyder og igangsætter på ungeområdet. Hvordan kan Beskæftigelsesregionen understøtte ungeindsatsen? Beskæftigelsesregionen ønsker at påtage sig en understøttende rolle i forhold til ungeindsatsen i jobcentrene. Intentionen med handlingsplanen er derfor, at regionen kan fungere som en resultatskabende dialog- og samarbejdspartner for jobcentrene. Beskæftigelsesregionen kan tilbyde følgende former for understøtning af ungeindsatsen: Vidensformidling, dvs. indsamling, systematisering og udbredelse af viden og dokumentation af relevans for ungeindsatsen i kommunerne Netværksdannelse, dvs. opbygning og facilitering af samarbejde mellem aktørerne Igangsætning og understøttelse af udviklingsaktiviteter, dvs. initiering og udvikling af nye metoder og tilbud samt forsøg i ungeindsatsen Rådgivning og dialog om ungeindsatsen, ungeregler, metoder, resultater mv. Ovennævnte sætter rammen for de konkrete aktiviteter i handlingsplanen, jf. afsnit 5. Det Regionale Beskæftigelsesråds anbefalinger Det Regionale Beskæftigelsesråd har drøftet ungeindsatsen og har formuleret en række anbefalinger til jobcentrenes indsats for de unge. Rådet har bl.a. anbefalet, at der i dialogen om ungeindsatsen sættes fokus på den voksende gruppe af nyledige unge, der mangler formelle kvalifikationer. Rådet anbefaler desuden, at dialogen med jobcentrene sætter fokus på at fremme koordineringen af ungeindsatsen på tværs af forvaltningerne i kommunen. Endvidere har Rådet anbefalet, at dialogen også fokuserer på de unge med særlige behov for en helhedsorienteret og koordineret indsats i kommunen. Regionen vil i dialogen med jobcentrene sætte ungeindsatsen på dagsordenen med henblik på at indsamle og udbrede gode metoder, resultater og løsninger. Anbefalinger fra RBR til indholdet i dialogen med jobcentrene om ungeindsatsen Fokus på nyledige unge. Særlig fokus på: Job og ordinær uddannelse Visitationen af de unge kvalificeret visitation Motivation og rådgivning af unge til uddannelse Understøtte unge med læse/staveproblemer Fokus på tæt samarbejde med UU om særlig tilrettelagt uddannelse for unge Fokus på samarbejde med socialforvaltning ungearbejdsgrupper eller ungekoordinatorer Fokus på en forebyggende indsats overfor unge under 18 år med særlige problemer Fokus på kontaktpersoner i jobcenteret og evt. støttekontaktpersoner, mentorer mv. Fokus på tidlig udredning og afklaring af unge med psykiske problemer 5

7 4. Centrale udfordringer i tilrettelæggelsen af ungeindsatsen Det har været centralt for Beskæftigelsesregionen, at handlingsplanens aktiviteter og initiativer er rettet mod de centrale udfordringer, som jobcentrene står overfor i den nuværende ungeindsats. Beskæftigelsesregionen har derfor i efteråret 2009 haft en dialog med seks jobcentre om, hvad de ser som centrale udfordringer i ungeindsatsen. På baggrund af disse drøftelser og den generelle dialog med alle jobcentrene vurderer regionen, at der er følgende udfordringer i tilrettelæggelsen af ungeindsatsen: Udvikling i ungemålgruppen: 1) Jobcentrene er pt. udfordret af et arbejdsmarked, der ikke i samme omfang som tidligere efterspørger de unge, og som måske heller ikke i de kommende år vil være så rummelige i forhold til de svagere unge. Det betyder, at det kan blive vanskeligere for jobcentrene at sikre de unge job eller uddannelsesaftale. 2) Ungemålgruppen er blevet større og mere differentieret. Gruppen omfatter ressourcestærke unge med uddannelse og/eller længerevarende joberfaring, unge med ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet samt unge med barrierer i form af psykiske problemer, fysiske problemer, misbrugsproblemer, manglende sociale kompetencer mv. Den større differentiering stiller store og nye krav til indhold og metoder i ungeindsatsen. Implementering af ny lovgivning: 3) Implementeringen af den nye lovgivning udgør en selvstændig udfordring for jobcentrene især i lyset det stigende antal unge og en stadig større differentiering i ungegruppen med hensyn til ressourcer og barrierer. 4) Den nye lovgivning stiller krav om, at unge skal visiteres i egnet og ikke egnet til uddannelse. Det vurderes umiddelbart, at det vil være forbundet med en række udfordringer for jobcentret at få afdækket, hvorvidt de unge er egnede eller ikke egnede. Det betyder, at jobcentrene kan mangle redskaber og metoder til visitationen. 5) Der er behov for at jobcentrets uddannelsespålæg følges op med målrettet afklaring og motivation af de unge i deres uddannelsesvalg. Ellers er der risiko for at mange unge fortsat vil falde fra undervejs i uddannelsen. Behovet for udvikling af nye metoder og tilbud: 6) Den lave ledighed betyder, at jobcentrene i flere år har haft ganske få ressourcestærke unge i målgruppen for indsatsen. Der kan derfor mangle viden, metoder og tilbud til gruppen. 7) Jobcentrene har gennem flere år manglet målrettede og differentierede metoder og tilbud i forhold til at få de svage grupper af unge i uddannelse og/eller job. 8) Flere jobcentre peger på, at der mangler relevante aktiveringstilbud til specifikke grupper blandt de unge. Og der mangler et bedre overblik over de tilbud der faktisk er til rådighed til de forskellige målgrupper. 9) Der er behov for videreudvikling og tilpasning af jobcentrenes eksisterende koncepter for samarbejde med virksomhederne om ungeindsatsen. Koncepterne skal målrettes de aktuelle ungemålgrupper og tilpasses i forhold til små og mellemstore virksomheder samt de offentlige arbejdspladser. 6

8 10) Der mangler viden om og dokumentation af hvad der virker i ungeindsatsen. Udfordringen er bl.a. at indtænke evaluering og dokumentation i de mange udviklings- og forsøgsaktiviteter som iværksættes for ungegruppen. Udvikling af samarbejdet om ungeindsatsen: 11) Indsatsen for de unge er karakteriseret ved, at et stort antal aktører har et ansvar og et opgavefællesskab på området eksempelvis jobcentret, UU, uddannelsesinstitutionerne, a- kasserne, socialafdelingen, folkeskolen, behandlingstilbud, virksomheder m.fl. Det er en særlig udfordring at sikre fælles mål, strategi og en klar opgave- og ansvarsplacering på tværs af disse aktører. Endvidere er det en udfordring at sikre en fortsat udvikling af samarbejdet om ungeindsatsen på tværs af aktørerne. 12) Det er en særlig udfordring at få udnyttet de mange kompetencer, som de forskellige aktører på området repræsenterer. 13) Jobcentrene er særlig afhængige af et velfungerende samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, hvis det skal lykkes at leve op til intentionerne i de nye ungeregler. Jobcentrenes succes afhænger således i høj grad af om uddannelsesinstitutionerne er i stand til at optage og fastholde de unge på uddannelserne. 14) De mange aktører på området giver en selvstændig udfordring i forhold til at opnå en fælles holdning til og fælles forståelse af begreberne egnet og ikke egnet. Udfordringen er særlig aktuel på tværs af jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne. 5. Handlingsplanens initiativer og aktiviteter Med afsæt i ovennævnte udfordringer og problemstillinger har Beskæftigelsesregionen formuleret en række initiativer og aktiviteter, som regionen ønsker at igangsætte. Nedenfor beskrives de konkrete initiativer og aktiviteter, som regionen vil igangsætte i 2009 og 2010 for at understøtte ungeindsatsen i jobcentrene. Handlingsplanens initiativer og aktiviteter retter sig mod 4 områder: 1) Implementering af den nye ungelovgivning 2) Udvikling af nye metoder og redskaber 3) Udvikling af samarbejdet om ungeindsatsen 4) Understøtning af forsøgene Unge godt i gang Beskæftigelsesregionen ønsker en fortsat dialog med jobcentrene om udvikling og tiltag i ungeindsatsen, og handlingsplanen kan i den henseende betragtes som et løbende procespapir. Beskæftigelsesregionen vil således på baggrund af dialogen med jobcentrene løbende tage stilling til yderligere initiativer og behov for understøttende aktiviteter, som kan indbygges i handlingsplanen. 7

9 5.1 Implementering af den nye lovgivning Den nye lovgivning på ungeområdet indebærer en lang række ændringer i regelsættet omkring ungeindsatsen og en række nye opgaver for jobcenteret. Beskæftigelsesregionen vil igangsætte en række initiativer og aktiviteter, der kan understøtte implementeringen af den nye lovgivning og de medfølgende opgaver. De konkrete aktiviteter vil dels sigte på: at skabe overblik over og indsigt i de nye regler for ungeindsatsen at give overblik over regler og lovgivning på tværs af aktører på ungeområdet at øge kendskabet til indholdet i de nye, landsdækkende forsøg på ungeområdet at understøtte udmøntning og implementering af den nye lovgivning Beskæftigelsesregionen vil igangsætte følgende initiativer og aktiviteter: Indholdet i den nye lovgivning på ungeområdet Der tilbydes introduktion til de nye ungeregler for ledere og medarbejdere i jobcentrene. Introduktionen afvikles i efteråret Beskæftigelsesregionen vil afholde 4 møder med de lokale beskæftigelsesråd og beskæftigelsesudvalg, hvor ungeindsatsen vil være et centralt tema. Møderne afvikles i 1. kvartal Beskæftigelsesregionen udvikler et oversigtsskema, der giver et samlet overblik over indholdet i de nye ungeregler og i de nye ungeforsøg. Den primære målgruppe er jobcentre, uddannelsesinstitutioner og UU. Oversigtsskemaet udvikles i efteråret Beskæftigelsesregionen udvikler et oversigtsskema, der giver overblik over centrale regler på ungeområdet på tværs af aktører. Den primære målgruppe er jobcentre, UU, uddannelsesinstitutioner og socialforvaltninger. Oversigtsskemaet udvikles i 2. halvår Implementering af den nye lovgivning på ungeområdet Beskæftigelsesregionen vil gennemføre 1-2 seminarer om den tværgående ungeindsats for jobcentre, UU og andre aktører. Seminarerne afvikles i 1. halvår Seminarerne vil sigte på følgende indhold: Betydningen af den nye lovgivning for samarbejdet mellem aktørerne Opgavefællesskaber som følge af lovgivningen Implementering af den nye lovgivning i samarbejdet Drøftelser af hvordan der opnås succes og resultater af den nye lovgivning Beskæftigelsesregionen vil på tværgående dialogmøder med jobcentercheferne sætte fortolkning og udmøntning af de nye ungeregler samt erfaringerne med implementeringen af de nye regler på dagsordenen. Beskæftigelsesregionen vil udvikle ledelsesinformation om de nye ungemålgrupper i lovgivningen, herunder omfanget af lovgivningens fire nye målgrupper mv. Der iværksættes et udviklingsarbejde i 4. kvartal Ledelsesinformationen forventes at foreligge i 1. kvartal

10 Udredning af den nye lovgivning på ungeområdet Beskæftigelsesregionen vil etablere en FAQ på hjemmesiden vedr. den nye lovgivning på ungeområdet. Her vil jobcentre og andre aktører kunne finde svar på de oftest stillede spørgsmål vedr. de nye ungeregler i LAB-loven og Beskæftigelsesministerens nye ungeforsøg. Der indsamles spørgsmål ifm. de planlagte kurser om indholdet i den nye lovgivning, jf. ovenfor, og FAQ en forventes implementeret i forlængelse af kurserne i 4. kvartal Beskæftigelsesregionen vil opsamle og viderebringe udredningskrævende problemstillinger om ungeindsatsen - herunder principielle eller juridiske afklaringer - til centralt hold. Succeskriterier Der er opstillet følgende succeskriterier for ovennævnte initiativer og aktiviteter: 1) Jobcentrene vurderer, at det udviklede materiale giver overblik over de nye regler 2) Jobcentrene vurderer, at regionens aktiviteter har understøttet implementeringen af de nye regler 3) Jobcentrene vurderer, at de gennemførte seminarer har styrket grundlaget for samarbejdet på tværs af aktører 5.2 Udvikling af nye metoder og redskaber Den stigende ungeledighed, differentieringen i målgruppen og de nye ungeregler stiller jobcentret overfor en række indsatsmæssige udfordringer og problemstillinger. Beskæftigelsesregionen vil derfor igangsætte en række initiativer og aktiviteter, der kan initiere og understøtte udvikling af nye metoder og redskaber, der kan medvirke til at håndtere de centrale problemstillinger. Udviklingen af nye metoder og redskaber vil altid foregå i tæt samarbejde og dialog med et eller flere jobcentre. Og de redskaber og metoder, der udvikles, skal kunne anvendes af jobcentrene i den daglige indsats overfor de unge. De konkrete aktiviteter vil sigte på: At udvikle redskaber og metoder der understøtter visitationen i egnet og ikke umiddelbart egnet til uddannelse At udvikle koncepter for aktiveringstilbud til differentierede grupper af unge At skabe overblik over leverandører og tilbud At udvikle en ledelsesinformation og dokumentation der kan synliggøre resultater og effekter af den samlede ungeindsats på tværs af de forskellige aktører på området Beskæftigelsesregionen vil igangsætte følgende initiativer og aktiviteter: 9

11 Udvikling af redskaber og metoder der understøtter visitationen i egnet og ikke umiddelbart egnet til uddannelse Beskæftigelsesregionen vil iværksætte et udviklingsprojekt i samarbejde med 1-2 jobcentre og andre relevante aktører på ungeområdet eksempelvis UU, udvalgte uddannelsesinstitutioner, m.fl. Projektet skal føre frem til udvikling af metoder og redskaber, der kan understøtte visitationen i egnet og ikke umiddelbart egnet til uddannelse. Udviklingsprojektet afsluttes i 1. halvår De metoder og redskaber, der udvikles i ovennævnte projekt beskrives og videreformidles til jobcentre, UU, uddannelsesinstitutioner m.fl. Endvidere udarbejdes der en drejebog for, hvordan jobcentre, UU og uddannelsesinstitutioner kan arbejde med at opnå et fælles billede og forståelse af begreberne egnet og ikke umiddelbart egnet til uddannelse. Drejebogen forventes at foreligge ultimo 1. kvartal Udvikling af koncepter for aktiveringstilbud til visse grupper af unge Beskæftigelsesregionen vil tage initiativ til at afvikle 2-3 seminarer med fokus på udvikling af koncepter for aktiveringstilbud til udvalgte grupper af unge. Seminarerne skal føre frem til en indholdsbeskrivelse og kravspecifikation for et antal aktiveringstilbud målrettet de grupper af unge, hvor der i dag mangler tilbud. Der kan eksempelvis være tale om særlige afklarings- og motivationsforløb, forløb for de stærke unge der ikke er motiveret eller forløb for den meget svage gruppe af unge. Seminarerne afvikles i 1. halvår Der forventes at foreligge en kravspecifikation 2. kvartal Beskæftigelsesregionen vil indsamle og videreformidle gode eksempler på aktiveringstilbud til unge. Overblik over tilbud og leverandører Beskæftigelsesregionen vil udarbejde et overblik over tilbud og leverandører målrettet de unge. Overblikket vil indeholde en beskrivelse af: De forskellige uddannelsestyper i lovgivningen. Herunder en beskrivelse af den typiske målgruppe for uddannelsen, optagelseskrav, indholdselementer og form mv. De forskellige leverandører der udbyder forløb for ungemålgruppen De forskellige tilbud der udbydes til de unge Udviklingsarbejdet igangsættes i 1. kvartal 2010 og forventes afrapporteret i 3. kvartal Udvikling af ledelsesinformation, der kan synliggøre resultater og effekter af den samlede ungeindsats på tværs af forskellige aktører på området Beskæftigelsesregionen tager initiativ til at udvikle en ledelsesinformation, der synliggør i hvilket omfang jobcentrene lever op til deres forpligtigelser i lovgivningen. Og synliggør hvor der eventuelt opstår problemer i indsatsen. Ledelsesinformationen forventes at kunne implementeres ultimo 1. kvartal Succeskriterier Der er opstillet følgende succeskriterier for ovennævnte initiativer og aktiviteter: 1) Jobcentrene vurderer, at der er udviklet brugbare metoder og redskaber til at understøtte visitationen af de unge 2) Jobcentrene vurderer, at der er udviklet et brugbart overblik over tilbud og leverandører 10

12 5.3 Udvikling af samarbejdet om ungeindsatsen Ungeindsatsen varetages af et stort antal aktører, som har kontakt med og et medansvar overfor ungegruppen bl.a. folkeskolen, UU, uddannelsesinstitutioner, kommunale forvaltninger, jobcentrene, virksomhederne mv. Beskæftigelsesregionen vil igangsætte en række initiativer og aktiviteter, der kan give overblik over aktørfeltets opgaver og samarbejdsflader, synliggøre opgavefællesskabet og understøtte nye samarbejdsmodeller mellem aktørerne. Udviklingen af nye samarbejdsmodeller vil altid foregå i tæt samarbejde og dialog med de involverede aktører. De konkrete aktiviteter vil sigte på: At skabe overblik over feltet af aktører på ungeområdet og synliggøre samarbejdsmulighederne for jobcentrene i ungeindsatsen At udvikle modeller for samarbejde mellem jobcentre, UU, uddannelsesinstitutioner, andre aktører og a-kasser At udvikle metoder for samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder med specielt fokus på etablering af virksomhedscentre At understøtte grundlaget for udvikling af samarbejdsmodeller i kommunerne Beskæftigelsesregionen vil igangsætte følgende initiativer og aktiviteter: Overblik over aktørfeltet og samarbejdsmuligheder for jobcentrene Beskæftigelsesregionen vil udarbejde et aktøroverblik et katalog over de centrale aktører i ungeindsatsen i Midtjylland. Aktøroverblikket vil synliggøre aktørfeltets opgaver, ansvar og roller. Der forventes at foreligge et katalog ved udgangen af 1. kvartal Som bilag til ovennævnte katalog vil Beskæftigelsesregionen udarbejde en vejviser, der oplister de mest relevante aktører med kontaktdata - regionalt og lokalt. Vejviseren har karakter af et opslagsværk for jobcentrene, der kan give overblik over de lokale samarbejdsmuligheder og smidiggøre det daglige samarbejde. Vejviseren forventes at foreligge ultimo 1. kvartal Herefter vil vejviseren blive opdateret årligt. Udvikling af modeller for samarbejde mellem jobcentre, andre aktører, UU ere uddannelsesinstitutioner, a-kasser og virksomheder Beskæftigelsesregionen vil tage initiativ til at afvikle 2-3 seminarer med fokus på udvikling af modeller og koncepter for samarbejde mellem jobcentre, andre aktører, UU ere uddannelsesinstitutioner og a-kasser. Seminarerne skal føre frem til beskrivelse af konkrete modeller for, hvordan samarbejdet kan organiseres og tilrettelægges. Seminarerne afvikles i 1. halvår Der forventes at foreligge en afrapportering primo 3. kvartal Beskæftigelsesregionen vil tage initiativ til at afvikle 1-2 seminarer med fokus på udvikling af metoder for samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder med specielt fokus på etablering af virksomhedscentre. Beskæftigelsesregionen vil derudover indsamle og videreformidle gode eksempler på modeller for samarbejde mellem jobcentret og virksomheder. Seminarerne afvikles i 1. halvår 2010 Succeskriterier Der er opstillet følgende succeskriterier for ovennævnte initiativer og aktiviteter: 1) Jobcentrene vurderer, at der er udviklet et brugbart overblik over aktørfeltet 2) Jobcentrene vurderer, at der er udviklet brugbare modeller for samarbejdet 11

13 5.4 Understøtning af forsøgene Unge godt i gang Beskæftigelsesministeren har lanceret et landsdækkende forsøg med ungeindsatsen, der indebærer en tidlig og intensiv kontakt med de unge i jobcentrene samt differentieret indsats overfor forskellige grupper af unge. Beskæftigelsesregionen vil igangsætte en række initiativer og aktiviteter, der understøtter og informerer om de kommende ungeforsøg. De konkrete aktiviteter vil sigte på: At understøtte de involverede forsøgskommuner i planlægningen, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og opfølgningen på forsøgene At opsamle, formidle og udbrede den opnåede viden og erfaring fra forsøgene til de øvrige jobcentre Beskæftigelsesregionen vil igangsætte følgende initiativer og aktiviteter: Understøtning af de tre involverede forsøgskommuner Beskæftigelsesregionen afholder i 4. kvartal opstartsseminarer med de tre forsøgskommuner. Opstartsseminarerne fokuserer bl.a. på: Planlægningen af forsøgene, herunder tilrettelæggelse af og udrulningsplaner for forsøget Udvikling af modeller og metoder til udmøntning af forsøget Udvikling af et evaluerings- og opfølgningskoncept Medinddragelse af de vigtigste samarbejdspartnere i forsøget, herunder øvrige forvaltninger, UU, uddannelsesinstitutioner og foregangsvirksomheder Beskæftigelsesregionen vil som led i udviklingsarbejdet tilbyde konsulentbistand. Beskæftigelsesregionen vil facilitere et udviklings- og erfaringsnetværk mellem de tre forsøgskommuner. Formidling af viden og erfaringer fra forsøgene til øvrige jobcentre Beskæftigelsesregionen vil løbende opsamle erfaringer og resultater fra ungeforsøgene med henblik på formidling og udbredelse til de øvrige jobcentre. Regionen vil i den forbindelse lancere et nyhedsbrev, der viderebringer erfaringer, cases, eksempler, praktiske udfordringer og løsninger fra de tre forsøgskommuner. Der udarbejdes et anvendelsesorienteret erfaringskatalog på baggrund af aktiviteterne i ungeforsøgene. Erfaringskataloget forventes at foreligge ultimo 3. kvartal Beskæftigelsesregionen vil tage initiativ til 1-2 seminarer, der med afsæt i ovennævnte erfaringskatalog kan udbrede best practice på området. Beskæftigelsesregionen vil udarbejde et debatoplæg til det politisk/strategiske niveau i kommunerne på baggrund af de indhøstede erfaringer fra ungeforsøgene. Debatoplægget udsendes i 4. kvartal Succeskriterier Der er opstillet følgende succeskriterier for ovennævnte initiativer og aktiviteter: 1) Forsøgsjobcentrene vurderer, at de er blevet understøttet i afviklingen af forsøgene 2) Jobcentrene vurderer, at metoder og erfaringer fra forsøgene er gjort tilgængelige og synlige 12

14 5.5 Erfaringsopsamling Gennem de senere år er der både i Midtjylland og de øvrige regioner iværksat en række projekter mv. i tilknytning til ungeindsatsen. Nogle af disse har fundet sted efter initiativ fra beskæftigelsesregionerne, men de fleste er blevet gennemført lokalt i regi af de enkelte jobcentre, evt. med finansiering fra de lokale beskæftigelsesråd. Beskæftigelsesregionen ønsker at systematisere og udbrede de erfaringer, andre allerede har gjort sig med forsøg, projekter, særlige metoder osv. på ungeområdet. Beskæftigelsesregionen vil igangsætte følgende initiativer og aktiviteter: Erfaringsopsamling i regionen Beskæftigelsesregionen vil gennem sin kontakt med jobcentrene i regionen indhente information om gennemførte og igangværende projekter mv. på ungeområdet. Informationen bearbejdes og offentliggøres via regionens hjemmeside i en form, der gør den anvendelig som inspiration for jobcentre og øvrige aktører i ungeindsatsen. Erfaringsopsamling tværregionalt Beskæftigelsesregionen vil gennem sit løbende samarbejde med de tre øvrige beskæftigelsesregioner indhente information om gennemførte og igangværende projekter mv. på ungeområdet i regionerne. Informationen bearbejdes og gøres tilgængelig via regionens hjemmeside i en form, der gør den anvendelig som inspiration for jobcentre og øvrige aktører i ungeindsatsen. Succeskriterier Der er opstillet følgende succeskriterier for ovennævnte initiativer og aktiviteter: 1) Jobcentre og øvrige aktører vurderer, at de har fået overblik over omfang og typer af metoder, erfaringer mv. 2) Jobcentre og øvrige aktører vurderer, at metoder, erfaringer mv. er gjort tilgængelige og synlige i en form, der gør dem anvendelige som inspiration for videre arbejde 13

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg.

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. Strategi 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken er i uddannelse eller i job.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Analyse af unge og ungeindsatsen Oplæg ved strategiseminar for jobcenterchefer 12. marts 2012

Analyse af unge og ungeindsatsen Oplæg ved strategiseminar for jobcenterchefer 12. marts 2012 Analyse af unge og ungeindsatsen Oplæg ved strategiseminar for jobcenterchefer 12. marts 212 Oplæg v/ analysechef Mads Kromann Fog Hvad er mploy blevet bedt om? At opgøre fordelingen af de unge i kommunen

Læs mere

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011)

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Formålet med indsatsplanen er at konkretisere strategien i Beskæftigelsesplan 2011. Jobcentret har valgt at udarbejde en indsatsplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Analyse af ungegruppen i Sønderborg Kommune

Analyse af ungegruppen i Sønderborg Kommune Analyse af ungegruppen i Sønderborg Kommune 212 Januar 212 Forord Sønderborg Kommune har bedt mploy a/s om at udarbejde en analyse af ungegruppen og ungeindsatsen i kommunen. Formålet med analysen er at

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

TVÆRPOLITISK UNGESTRATEGI 2014-15 I LEJRE KOMMUNE

TVÆRPOLITISK UNGESTRATEGI 2014-15 I LEJRE KOMMUNE TVÆRPOLITISK UNGESTRATEGI 2014-15 I LEJRE KOMMUNE 0. Indledning: Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre har i september 2013 fået udarbejdet en analyse af ungeområdet, der beskriver udfordringer for og muligheder

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Hvem har ansvar og opgaver i ungeindsatsen? en oversigt

Hvem har ansvar og opgaver i ungeindsatsen? en oversigt Hvem har ansvar og opgaver i ungeindsatsen? en oversigt Beskæftigelsesregion Midtjylland oktober 2010 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Hvem har ansvar og opgaver i forhold til de unge?...4 1.1. Den overordnede

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Unge Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde. Antallet af unge ledige under 25 år

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum P R O J EKTBESKRIVELSE Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum 1. Baggrund Mange unge udfordres på deres vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 22. april 2010 J.nr.: Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 13. april 2010 Deltagere fra Jobcenter

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed Arbejdsløsheden blandt de unge står højt på den politiske dagsorden. Ungdomsarbejdsløsheden ligger nu på det højeste niveau siden midten af 90 erne. Aktuelt var

Læs mere

Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet 7. november 2012

Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet 7. november 2012 Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet 7. november 2012 2 Program for informationsmøde 13:00 13:30: Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet v/beskæftigelsesregion Syddanmark 13:30

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere