Hjørring Ny Steiner Børnehave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjørring Ny Steiner Børnehave"

Transkript

1 Læreplaner 2016

2 Hjørring Ny Steiner Børnehave Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 Barnets alsidige personlige udvikling 4 Sociale kompetencer 6 Sprog 8 Naturen og naturfænomener..10 Kulturelle udtryksformer og værdier.12 Krop og bevægelse.13 Børn med særlige behov.15 Evaluering og dokumentation.15 Godkendelse af læreplanen.16 2

3 Indledning Denne pædagogiske læreplan for Hjørring Ny Steiner - Børnehave er udarbejdet for at understøtte Dagtilbudslovens bestemmelser om pædagogiske læreplaner samt øge fokus på kvalitetsudvikling, dokumentation og læring. Læreplanen skal synliggøre og skematisere den læring, børnene opnår via den pædagogik, der netop kendetegner Børnehaven. Pædagogikken her - og i alle andre Rudolf Steiner Børnehaver verden over har baggrund i antroposofien, der er skabt af den østrigske filosof Rudolf Steiner ( ). Antroposofi betyder menneskevisdom eller læren om mennesket, og Rudolf Steiners menneskebillede går kort sagt ud på, at mennesket er en enhed af legeme, sjæl og ånd. Rudolf Steiner selv skrev 34 bøger, og knap 6000 af hans foredrag er udgivet efter stenogrammer. Herudover har mange andre skrevet bøger om hans teorier. En lille relevant litteraturliste er at finde bagest i læreplanen, og forældre er velkomne til at udvide kendskabet til pædagogikken eventuelt ved også at benytte børnehavens lille bibliotek, der pt. rummer ca. 40 bøger. Selve formen på læreplanen tager udgangspunkt i Dagtilbudslovens krav til læreplaner. Temaerne er efter lovens bestemmelser: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Krop og bevægelse For hvert tema er fastsat og beskrevet op til flere mål. Efterfølgende er redegjort for institutionens pædagogiske arbejde med barnets udvikling på det pågældende område, - først som en overordnet beskrivelse og bagefter i skemaform. I antroposofien arbejder man med barnets 7-årige livsfaser, hvor 0-7 års alderen handler om det fysiske legeme, hvor det 0-3 årige barn opfattes som et sansende væsen. Derfor har sådanne ting som farver på væggene, stemningen i rummet og øvrige fysiske omgivelser stor betydning for barnets udvikling og trivsel. Derudover skal legetøjet være lavet af nogle materialer som har en vis æstetisk kvalitet og udvikler barnets fantasi og som samtidig appellerer til sanserne hos barnet. Det 3-7 årige barn er et efterlignende væsen og lærer ikke verden at kende gennem belæring, men ved at efterligne de voksne og derigennem får børnene de voksne som deres forbilleder. I Børnehaven er den antroposofiske og dermed pædagogiske tilgang til børnene baseret på såvel det æstetiske børnemiljø som en fast rytme for dagen/ugen/årstiden uanset aldersgruppe. Det betyder, at mål og metoder og dermed læreplanen - er tilpasset både et børnehavebarn, samt børn med særlige behov. Forholdene omkring børn med særlige behov er dog eksplicit beskrevet sidst i læreplanen, og til allersidst er beskrevet de evaluerings- og dokumentationsmetoder, som institutionen finder, er relevante i forhold til at afdække den læring, der finder sted. Ligeledes er der vedlagt en kopi af vores årsplan, der giver indtryk af års rytmen i børnehaven. 3

4 Barnets alsidige personlige udvikling Læreplan for: Barnets alsidige og personlige udvikling. Det er målet: 1) at barnet udvikler kendskab til sig selv og oplever selvværd. 2) at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i et socialt fællesskab. 3) at barnet udvikler interesse for hverdagens gøremål og udvikler "selvhjulpethed". 4) at barnet udvikler fantasi. Aktiviteter, metoder, læreprocesser og læringsmiljø. Barnets alsidige og personlige udvikling støttes og styrkes ved at der tages udgangspunkt i hvert enkelt individ og dets forudsætninger. Barnet skal plejes med kærlighed, omsorg og tryghed. Det skal støttes i samværet med de øvrige børn og det skal opleve sig som forstået, set og accepteret af sin omverden og samtidig opmuntres til stadig udvikling gennem ægte interesse og engagement. Barnet skal opleve de voksne som kompetente mennesker, barnet kan efterligne, og barnet skal opleve nyttigt husligt eller håndværksmæssigt arbejde, der kan inspirere barnet til at lege. Positiv atmosfære med behagelig samtale de voksne indbyrdes og med børnene er vigtig for at skabe tryghed og et godt psykisk børnemiljø. Havens og husets inventar og indretning skal appellere til leg og fantasi og fremstå harmonisk og overskuelig for at skabe tryghed. Det enkle naturlige legetøj skal få barnet til at bruge sig selv i legen, og barnet får derved mulighed for at lære sig selv at kende - både de stærke og svage sider og i forhold til de øvrige børn. Hverdagens, ugens og årets aktiviteter skal foregå i en overskuelig gentagende rytme og derved skabe tryghed. 4

5 Mål: Børnene skal opleve kendskab til sig selv og opleve selvværd. Handleplaner: Hvert enkelt barn skal plejes med omsorg og kærlighed. Barnet skal mærke, at det bliver respekteret, og det skal i sine handlinger støttes i større eller mindre grad - verbalt af den voksne eller ved fysisk nærvær af den voksne. Barnet skal opleve grænser for sit virke og stoppes, når det generer andre individer. Barnet skal støttes i selv at kunne "sige fra" over for indvirkning fra andres handlinger. Barnet skal støttes i konfliktsituationer. Husets inventar, indretning og legetøj giver tryghed og indbyder barnet til at bruge sig selv og fremmer derved barnets selvværdsfølelse. Barnet skal opleve sig som værdifuld deltager i socialt fællesskab. Barnet skal udvikle interesse for hverdagens gøremål og selvhjulpethed Barnet skal udvikle fantasi. Alle børn skal have mulighed for - med større eller mindre støtte - at lytte til hinanden og hjælpe hinanden, f.eks. med påklædning. Alle børn skal have mulighed for at deltage i arbejdet i huset. De voksne skal i hverdagen udføre nyttigt husligt eller håndværksmæssigt arbejde. De voksne skal være efterlignelsesværdige og give børnene mulighed for at "hjælpe til" eller lege de voksnes arbejde eller gøremål. De voksne skal opmuntre og støtte barnet til selv at klare opgaver som f.eks. påklædning og toilette. Barnets fantasi skal stimuleres med harmonisk indrettede lokaler, simpelt og naturligt legetøj, sanglege, eventyrfortælling, og en have med træer, buske, jord, sand, vind, vand og bålplads. 5

6 Sociale kompetencer Læreplan for: Udvikling af barnets evne til indgå i fællesskaber, udvikling af empati, hensynsfølelse, tålmodighed og respekt for andre. Det er målet: 1) at barnet tilegner sig fællesskabets normer og evner at efterleve dem, forholde sig til dem og medvirker til at udvikle dem. 2) at barnet udvikler empati, lærer at udvise hensyn til andre, tålmodighed over for andre, lærer at respektere andre mennesker og dele værdier med andre mennesker (f.eks. legetøj, mad osv.). 3) at barnet udvikler evnen til at skabe relationer til og venskaber med andre børn. 4) at barnet kan indgå i leg med både få og flere børn i forskellige aldersklasser. At barnet kan tage initiativ til lege og legeindhold samt lytte og tage hensyn til andre børns forslag og ønsker. Aktiviteter, metoder, lærerprocesser og læringsmiljø: Hvert barn indgår i en børnegruppe med flere børn fra de tidlige morgentimer, indtil barnet bliver afhentet. Antallet af børn er forskellig fra dag til dag, afhængig af hvor mange, der er mødt frem den pågældende dag. Dagen veksler mellem fælles aktiviteter styret af den voksne og fri leg, hvor børnene i den frie leg har mulighed for selv at indgå i relationer med andre børn og skabe relationer til andre børn. Legetøj og redskaber er fælles og begrænset i antal, og børnene er nødsaget til at finde ud af at deles om det. De voksne giver støtte til hvert barn i omgangen med de øvrige børn. De voksne er rollemodeller for børnene og skal være efterlignelsesværdige i forholdet til hinanden, i forhold til børnene og under udførsel og ledelse af aktiviteter. Dette indgår som en bevidst del i arbejdet med det psykiske børnemiljø og er med til at synliggøre, hvorvidt alle børn har gode relationer til såvel voksne som andre børn. Med 23 børn i børnehaven og en god normering, har vi gode muligheder for, at skabe et miljø, hvor børnene hurtigt lærer de andre børn at kende og hvor vi som voksne har tid til, at støtte det enkelte barn, samt pleje relationerne børnene i mellem. 6

7 Mål: Tilegnelse af fællesskabets normer. Barnet er medskaber af fællesnormer. Udvikling af empati, hensyntagen til andre, tålmodighed over for andre, lære at respektere andre og dele med andre. Udvikling af barnets evner til at skabe relationer til og venskaber med andre børn. Udvikling af barnets evne til at indgå i leg med børn i flere aldersklasser, tage initiativ til leg og indhold i leg, lytte til og være med til andre børns forslag til lege. Handleplaner: Dagens og ugens gøremål gentages i en rytme og søges derved at blive genkendelige og overskuelige. Barnet har ved sin medvirken mulighed for at påvirke aktiviteterne ved f.eks. at foretage en handling på sin egen måde, foreslå at en handling bliver ændret eller foretage en helt ny handling i fællesskabets interesse. I voksenstyrede fælleslege har alle børn mulighed for at ytre sig og at vente på sin tur, mens andre taler eller har andre gøremål. Den voksne støtter børnenes ønske om at lege sammen i mindre eller større grupper, og hjælper med at finde rum for legen. Andre børn kan indgå i legen, hvis gruppen accepterer dette. "Bedste venner" kan sidde sammen under spisning eller andre gøremål. De voksnes hus- og håndværksarbejde inspirerer til at lege. Eventyrfortællingerne inspirerer børnene til at lege. Legetøjet, haven og husets indretning inspirerer børnene til at lege. De voksenstyrede fælleslege inspirerer børnene til at lege, lytte og indgå i andres lege. Børnetal og aldersgruppe skifter efter hvilke børn, der er mødt frem i børnehaven, hvilket betyder, at børnene må lege på tværs af aldersklasser. 7

8 Sprog Læreplan for: Udvikling af barnets talesprog og kommunikative færdigheder. Det er målet: 1) at barnet tilegner sig det danske sprog og kan kommunikere med voksne og andre børn. 2) at barnet udvikler evnen til at give udtryk for egne tanker, meninger, følelser, hensigter og beslutninger. 3) at barnet bliver bekendt med at der findes andre sprog end det danske især engelsk. 4) at barnet lærer at tælle. Aktiviteter, metoder, lærerprocesser og læringsmiljø. Dansk sprog tales dagen igennem i børnehaven og det tales uforstyrret af musik og støj fra musikanlæg, radio og tv-apparater, der ikke forefindes i institutionen og uforstyrret af støj fra maskiner, der er meget begrænset. De voksne forsøger at tale et nuanceret og "pænt" sprog - dvs. et sprog, hvor der benyttes mange gloser og ingen eder. Der tales om det nærværende, konkrete og hverdagsagtige - dvs. at der tales om det, der sker i øjeblikket, og som børnene kan forbinde med konkrete ting og handlinger. Sproget bruges ligeledes til at give meddelelser til hinanden og til at give udtryk for humor. Til den daglige morgensang synges sproget eller udtales som rim og remser og sproget understøttes af fagter og bevægelse ved brug af fingre, hænder, arme eller hele kroppen. Den daglige eventyr-fortælling stimulerer også børnenes sproglige udvikling. Der fortælles hovedsagelig originale gamle folkeeventyr, hvor handlingen beskriver kort og præcis. Eurytmi er en tilbagevendende aktivitet der udover at oprette indre ro og harmoni styrker den sproglige udvikling. Bevægelser udføres i rytme til ord og toner. Der tilbydes iht. dagtilbudsloven sprogvurdering til alle 3-årige. Sprogvurderingen foretages efter barnet har været i børnehaven i 3-4 måneder, hvor vi har lært barnet at kende og vi har altid mulighed for, at trække på den kommunale talepædagog, der kommer fast i huset hver fjerde uge. I børnehaven har vi valgt den model, der hedder TRAS tidlig registrering af sprogudvikling. 8

9 Mål: Barnet skal tilegne sig det danske sprog og kunne kommunikere med voksne og andre børn Handleplaner: De voksne taler pænt og nuanceret dansk, hvor børnene kan opleve, at sproget kan formes og betones. De voksne appellerer som forbillede til efterligning. Sproget udvikles ved sanglege, rim og remser ledsaget af bevægelse / fagter. Sproget udvikles ved at lade børnene lytte til eventyrfortælling og deltage i eurytmi. Barnet skal udvikle evne til at give udtryk for egne tanker, meninger, følelser, hensigter og beslutninger. Barnet skal blive bekendt med, at der findes andre sprog ud over dansk. Barnet skal lære at tælle. Barnet vil ved at lytte til eventyrfortælling lære om sindsstemninger og grundlæggende etiske forhold, hvor det gode og onde bliver symbolsk adskilt. Børnene vil leve sig ind i eventyrene og identificere sig med personer og handlinger. I legen vil barnet have mulighed for at afprøve og udtrykke forskellige tanker, meninger, følelser, hensigter og beslutninger. Sanglege foregår til tider på flere sprog. Er der børn, der har tilknytning til andre lande, forsøger vi at lære sange eller rim og remser fra de pågældende lande. Sanglege omhandler sange, hvor der tælles. Der er ofte et reelt behov for at tælle - f.eks. børn (hvor mange børn skal på skovtur?),kopper, tallerkner og bestik (ved borddækning) osv. Legetøjet appellerer til at tælle (klodser, sten, strandskaller i kurve). Legetøjets / legetingenes begrænsede mængde må ofte deles mellem børnene og derfor tælles, (f.eks. tre tæpper til den lille gruppe børn og fem tæpper til den store gruppe børn). 9

10 Natur og naturfænomener Læreplan for: Tilegnelse af viden om naturen og naturfænomener, kendskab til begreber som vægt, form og antal, samt kendskab til miljøhensyn. Det er målet: 1) at barnet med alle sanser oplever og får kendskab til naturen, naturfænomener, elementerne jord, ild, luft og vand, årstidernes særpræg og skiften, samt nærmiljøets planter og dyr. 2) at barnet bliver vant til at opholde sig i naturen og kan bruge den som kilde til og rum for leg, udforskning og viden. 3) at barnet oplever handlinger, der tager hensyn til miljøet og selv får lejlighed til at deltage i disse handlinger. 4) at barnet får oplevelser, erfaringer og viden om vægt, form og tal. Aktiviteter, metoder, læreprocesser og læringsmiljø. Barnet møder naturen i børnehavens have, der er anlagt omkring huset. Her er træer og buske, mange mindre planter og grøntsager, jord, sand, vand, ildsted, fugle og en del smådyr som insekter, frøer, firben, pindsvin, o.l. En kompostbeholder er opsat til kompostering af køkken- og have-affald. Barnet møder ligeledes naturen på den ugentlige skovtur i skoven / plantagen hundrede meter fra børnehaven. I skoven er der store træer og buske, vandhuller og en sø. Her er fuglereder, en rævegrav, musehuller og forskellige dyrespor. I søen er smådyr som hundestejlere og haletudser. Inde i børnehavens hus møder barnet naturen i omgangen med legetøjet og møblerne, der er fremstillet med enkel udformning af naturmaterialer ligesom de materialer, der bruges til tegning, maling og modellering. Hver dag tilbringes en del af tiden indendørs og en del af tiden i haven. De voksne arbejder ude og inde med enten husligt arbejde som madlavning, rengøring havearbejde, håndværksarbejde eller håndarbejde. Når de voksne arbejder, støder børnene til, idet de gerne vil deltage i de voksnes arbejde eller lege i nærheden af de voksne. De voksnes arbejde inspirerer børnenes leg, og børnene griber til det naturlige let forarbejdede legetøj, der i deres fantasi kan forvandles til alt muligt andet. En træklods kan forvandles til en skurebørste, en sten kan blive til en guldklump osv. Årstidernes skiften oplever børnene udenfor. Om foråret oplever børnene, at der kommer blade på træerne og planter spirer frem. Sommeren bringer varme og afgrøder. Efteråret bringer æbler, og bladene falder af træerne. Om vinteren begynder det at sne, og der kommer is på vandpytter. Indenfor markerer vi årstiderne med årstidsbord, der arrangeres efter den pågældende årstid. Til 10

11 morgensang synger vi årstidssange og vers, der passer til de forskellige årstider. Vi bevæger os som træer i vinden, stivner når vi leger, at vi fryser til is, og springer som frøer om foråret. Mål: Kendskab til og oplevelse af naturen, naturfænomener, elementerne jord, ild, luft og vand, skiftende årstider og planter og smådyr i haven Handleplaner: Dagligt ophold i haven, der er indrettet med jordbakke, ildsted, frisk luft, og vand i kar eller vandpytter. Der er desuden nåle- og løvtræer og buske, forskellige planter, køkkenhave og smådyr. Der arrangeres en tur i skoven ugentligt. Legetøj og materialer er lavet af naturmaterialer. Årstidsbord er pyntet med effekter fra naturen. Årstidssange synges til morgensang I sanglege. Der tilberedes og serveres grøntsager og frugt. Korn males til mel og der bages brød. Vænne barnet til at opholde sig i og bruge naturen til leg og forskning. Barnet skal opleve og deltage i handlinger, der foretages af hensyn til miljøet. Barnet skal have oplevelser og erfaring med vægt og form. Der er dagligt ophold i haven. Barnet kan opleve voksne arbejde i haven. Der er mulighed for bygning af huler. Skovle og gamle gryder, potter, pander, grene og sten i forskellige størrelser findes i haven. Barnet skal opleve / deltage i oprydning indendørs og udendørs. Barnet skal opleve / deltage i sortering af affald. Barnet skal se og forbruge varer mærket ø- mærket (Stats-kontrolleret økologisk). Barnet skal opleve / deltage i arbejde i økologisk dyrket køkkenhave. Overalt i haven og i huset forefindes materialer og legetøj med forskellige former og forskellig vægt. Der er lette pinde og tunge sten og jerngryder i haven. I huset er meget legetøj fremstillet af massivt træ og anderledes tungt i forhold til legetøj af plastik. Legetøj er også fremstillet af andre materialer med forskellig vægt som silke, uld eller porcelæn. Formen er ofte enkel og udetaljeret eller naturlig og ikke forarbejdet - begge dele for at appellere til barnets fantasi. Formen på legetøj, materialer og møbler - ja selv huset - kan også være formet med kanter og linjer, der appellerer til nysgerrighed, idet det skaber lyst til at lade 11

12 blikket følge kanter og linjer for at opdage, hvad der sker / hvordan det ser ud videre fremme på den pågældende ting. Bivoks i forskellige naturlige farver giver barnet mulighed for at modellere. Kulturelle udtryksformer og værdier Læreplan for: Barnets tilegnelse af kultur. Det er målet: at barnet tilegner sig viden og erfaring om kultur, kulturelle værdier og udtryksformer. Aktiviteter, metoder, læreprocesser og læringsmiljø. De voksnes arbejde i børnehaven repræsenterer kulturen. Det er ikke kun det faste personale, der udfører husligt arbejde, håndarbejde, håndværksarbejde eller havearbejde, men også håndværkeren, der kommer på besøg, når et eller andet skal repareres. En gang imellem kommer skorstensfejeren i sit sorte tøj med stige og kost og fejer skorsten og kigger til brændekomfuret. Det sker også at bondemanden arbejder på marken over for børnehaven. Barnet kan med alle sanser opleve hver en bevægelse, lyd og lugt ved det arbejde, der finder sted. Forberedelse og fejring af årstidsfester repræsenterer kultur. I børnehaven sker det med en sammenblanding af aktiviteter, der er kendetegnet for arrangementer i det omkringliggende samfund og aktiviteter, der med tiden er opstået og gentaget i børnehaven og blevet til en slags "egenkultur". Der forberedes og fejres: Høstfest, Sct. Michaelsfest, lanternefest, julebasar, adventshave, julefest, fastelavnsfest, påskefest, majfest, pinsefest og sommerfest. Årstidsbordet afspejler både natur og kultur, hvor kulturen symboliseres ved små dukker, der har en eller anden rolle i den situation, udsmykningen skal give udtryk for. Folkeeventyr, som barnet dagligt bliver præsenteret for, repræsenterer kultur. Sange, rim og remser er hverdagsaktiviteter og repræsenterer kultur. Mål: At barnet får viden om og erfaring med kulturelle udtryksformer og værdier. Handleplaner: Barnet skal i børnehaven opleve voksne arbejde med hus-, hånd- eller håndværksarbejde. 12

13 Der forberedes og fejres årstidsfester. Der fortælles eventyr og spilles dukkebordspil. Der siges rim og remser, synges sange og arrangeres sanglege. Krop og bevægelse. Læreplan for: Udvikling af kropsbevidsthed og fin- og grov-motoriske færdigheder. Det er målet: 1) at barnet skal have betingelser, der styrker fysisk sundhed, herunder forhold som fysiske rammer, ernæring, hygiejne, og et aktivt liv. 2) at barnet opnår kropsbevidsthed, kontrol over kroppen og grundlæggende fin- og grovmotoriske færdigheder. 3) at barnet oplever glæde ved at bruge sin krop og være i bevægelse både under fri leg og tilrettelagte og styrede aktiviteter. 4) at barnet udvikler evne til at kunne holde sin krop i ro, når det er påkrævet i leg eller tilrettelagte og styrede aktiviteter. 5) at barnet får mulighed for at bruge og udvikle alle sanser. Aktiviteter, metoder, læreprocesser og læringsmiljø. Børnehavens hus er tegnet af arkitekten Steen Værge efter Rudolf Steiners tanker om arkitektur, og Rudolf Steiner ønskede at bygge huse, der skulle være gode for mennesker at være i og på den led meget nutidigt i forhold til Dagtilbudslovens bestemmelser om et godt fysisk og æstetisk børnemiljø. Således fremstår huset som et hus, der er sundt at opholde sig i, skabt af giftfrie naturlige materialer, ligesom møbler og alle andre materialer i huset. Væggene er bygget af materiale, der regulerer luftfugtigheden. Huset er indrettet med flere rum og giver mulighed for mange aktiviteter / lege rundt omkring. Det midterste lokale, "salen", rummer borde og bænke til spisning, og til tider leg med klodser, farver og spil. I det nordlige og sydlige lokale kan aktiviteter som leg med dukker, rollelege, togbane osv. foregå. Haven omkring huset er præget af et meget varieret terræn, f.eks. bakker, trærødder, væltet træstamme, vandhuller og højt græs. Der er mulighed for at klatre op i træer eller grave med skovl "ned til kineserne". Ydermere har vi fået løbecykler der opfordrer til bevægelse. De daglige aktiviteter veksler mellem fri leg og aktiviteter styret af den voksne. Den daglige sangleg er et pædagogisk redskab, der tilskynder barnet til bevægelse, motorisk udvikling og kendskab til 13

14 sin krop og kroppens funktioner. Samtidig giver sanglegen mulighed for iagttagelse af hvert barns udvikling, evne til efterligning og kropsopfattelse. Sanglegene planlægges således, at sangene opfordrer til mange forskellige bevægelser, lige fra store bevægelser med hele kroppen til små bevægelser med f.eks. kun en finger. Ligeledes omhandler sangene kroppens funktioner som f.eks. at kunne se med øjnene, høre med ørene, klappe med hænderne, trampe med fødderne osv. Med bevægelserne opøver børnene kendskab til deres krop og dens grundlæggende funktioner. At forholde sig stille, gå stille (liste), at stå stille og sidde stille, være stille og tale stille (viske) øves også i forbindelse med sanglege. Det er vigtigt, at de voksne optræder engagerede og med glæde og humor styrer sanglegen, for at børnene skal finde glæde ved at deltage og senere i den frie leg have lyst til at efterligne bevægelser og aktiviteter. I den frie leg har børnene mulighed for i sit eget tempo at efterligne de voksnes sang og tilhørende fagter, røre sig og udvikle motoriske færdigheder, lære at beherske deres krop, finde deres egne grænser og i samvær med andre børn møde andres behov og grænser. Husets og havens indretning, legetøj og materialer giver mulighed for, at børnene i den frie leg kan udvikle alle sanser. Eurytmi er en fast tilbagevendende aktivitet, der hjælper børnene til at bevare indre ro og harmoni. Bevægelser udføres i rytme til ord og toner. Med hele kroppen dramatiseres, og børnene er det ene øjeblik små blomsterfrø j jorden, der vokser op og næste øjeblik måske flittige dværge eller små mus. For at styrke børnenes fysik yderligere serveres dagligt varieret vegetarisk mad af høj kvalitet og så vidt muligt økologisk eller biodynamisk. Det er især brød med forskelligt pålæg, men der laves også varme retter. Børnehaven kan dog på ingen måde garantere, at børnene får al den ernæring, de har brug for. En god hygiejne er vigtig for at opretholde sundheden. Børnene opfordres til at vaske hænder inden spisning og efter toiletbesøg. Mål: Barnet skal have betingelser, der styrker fysisk sundhed, herunder forhold som fysiske rammer, ernæring, hygiejne og et aktivt liv. Handleplaner: Huset er tegnet og bygget således, at det er godt at opholde sig i. Det er bygget af giftfrie materialer, der ikke har skadelige virkninger på mennesker tillige med alle materialer, møbler og legetøj. Der serveres varieret vegetarisk mad af høj kvalitet og så vidt muligt økologisk eller biodynamisk. Der tilskyndes til håndvask inden spisning og efter toiletbesøg. Husets og havens indretning, legetøj og sanglege tilskynder til aktive lege. 14

15 Barnet skal opnå kropsbevidsthed, kontrol over kroppen, og grundlæggende grov- og finmotoriske færdigheder. Sanglege, styret af den voksne, og fri leg, hvor barnet har mulighed for efterligning, øger kropsbevidsthed, kontrol over kroppen, og grundlæggende grov- og finmotoriske færdigheder. Barnet skal opleve glæde ved at bruge sin krop. Den voksne skal vise arrangement, glæde og humor ved sanglege, for at barnet kan opleve glæde ved at deltage og senere efterligne bevægelser og aktiviteter i den frie leg. Barnet skal udvikle evne til at forholde sig i ro, når det er påkrævet. Barnet skal have mulighed for at udvikle alle sanser. I forbindelse med sanglege øves at forholde sig rolig, at stå stille, gå stille (liste), sidde stille, og være stille og tale stille (viske). Husets og havens indretning, materialer og legetøj giver mulighed for udvikling af alle sanser. Børn med særlige behov Antroposofiens særlige fokus på ro og rytme gør, at børn med særlige behov ofte kan rummes inden for den fælles tilrettelagte hverdag, men med støtte/særlig opmærksomhed. Støttens karakter vurderes i samarbejde med kommunens Pædagogiske Psykologiske Rådgivning eller andre specialister, f.eks. talepædagog. Optagelse af børn med særlige behov i institutionen vil fremme den sociale forståelse blandt de normalt fungerende børn og inklusionen er således flersidig. Evaluering og dokumentation. Hvert enkelt barns trivsel og udvikling følges nøje og evalueres på kontinuerlige personalemøder af fire timers varighed hver fjerde uge, samt pædagogmøder af en times varighed hver uge. Hvor meget og hvilken form for støtte det enkelte barn har behov for, vurderes her ud fra udviklingsniveau. Usikkerhed herom medfører mere intens observation af barnet, dialog med forældrene samt samarbejde med relevante parter i kommunen. Ydermere har vi påbegyndt arbejde med relationsskemaer. Disse anvendes efter behov. På personalemøder evalueres ligeledes hverdagens gøremål, årstidsfester og samarbejdet med forældre, Hjørring Ny Steinerskole og øvrige Rudolf Steiner Børnehaver i Nordjylland. To fælles forældremøder arrangeres årligt. Når forældre eller personale skønner behov herfor, kan konsultation omkring det enkelte barn afholdes. Dagligt har forældrene via telefon mulighed for at kontakte personale og samtale om deres barns trivsel. Forældrene informeres med ugentlige offentlige breve om, hvad der foregår på hele Hjørring Ny Steiner. 15

16 Nogle årstidsfester deltager forældrene i, andre fester markeres med effekter, som børnene bringer med hjem (f.eks. efter påskefest blomsterbuket, fuglerede med påskeæg og kylling klippet i karton). Børnenes tegninger og ugentlige akvareller, der afspejler børnenes udvikling, bringes med børnene hjem. Endelig er børnenes røde kinder, latter i haven og det via ude legen snavsede tøj med til at dokumentere aktiviteten i børnehaven. Godkendelse af læreplanen Den reviderede læreplan for Hjørring Ny Steiner Børnehaven er fremsendt til Hjørring Kommune okt

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Naturbørnehaven Krabbely. Pædagogiske læreplaner

Naturbørnehaven Krabbely. Pædagogiske læreplaner Naturbørnehaven Krabbely Pædagogiske læreplaner 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side 3 Indledning Side 4 Pædagogiske mål og kvalitetsudvikling Side 5 Ønskede tilstande for læreplanens 6 temaer Side 6 Personlige

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Børnehuset ved Søerne arbejder ud fra love og regler, fastsat af stat og kommune. Overordnet er vores formål at opfylde de krav, der er formuleret i Lov Om Dagtilbud:

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Anne s dagpleje Annes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej 45 6600 Vejen Tlf.: 40893753 Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi:

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi: Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Sprog og kommunikation er forudsætningerne for relationsdannelsen og interaktionen med andre. Det er igennem sproget, at vi møder

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.:

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: Anette s dagpleje Anettes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: 6127780 Anette Igidie Fuglsang Lindgren Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Jeg

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Læreplan. Lystrup dagpleje

Læreplan. Lystrup dagpleje Læreplan Lystrup dagpleje Alsidig personlig udvikling. Dagtilbuddets mål: - at have indlevelse i andre - at tage initiativ - at være psykisk robust - at udvikle kendskab til sig selv - at handle selvstændigt

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Formålet med læreplaner i børnehaverne er at sætte fokus på læring for derigennem at bidrage til at ruste alle børn i endnu højere grad til livet i et moderne samfund.

Læs mere

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Åse s dagpleje Åses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58 Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Hej forældre! Velkommen i dagplejen. Jeg glæder mig

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

LÆREPLANER DAGPLEJEN HEDENSTED KOMMUNE

LÆREPLANER DAGPLEJEN HEDENSTED KOMMUNE LÆREPLANER DAGPLEJEN HEDENSTED KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Personlig kompetence 4 Social kompetence 6 Natur 8 Kultur 10 Sprog 12 Krop og bevægelse 14 Dokumentation 16 Børnemiljøvurdering 18

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Børnehaveklassens undervisningsplan

Børnehaveklassens undervisningsplan Børnehaveklassens undervisningsplan Dagligdagen i børnehaveklassen Livet i børnehaveklassen er tilrettelagt efter Rudolf Steiners tanker om barnet i den første 7-års-periode. Her er barnets efterligning

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

BØRNEMILJØVURDERING. i Naturbørnehaven Krabbely

BØRNEMILJØVURDERING. i Naturbørnehaven Krabbely BØRNEMILJØVURDERING i Naturbørnehaven Krabbely 2015 og 2016 Indholdsfortegnelse 1. Sundhed... 2 1.1 Kost... 2 1.2 Hygiejne... 3 1.3 Sygdom... 3 1.4 Motorik... 4 2. Fysisk indemiljø... 5 2.1 Plads... 5

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Helles dagpleje. Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade Brørup Tlf.: Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Helles dagpleje. Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade Brørup Tlf.: Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Helle s dagpleje Helles dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade 6 6650 Brørup Tlf.: 81258760 Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil:

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil: Eva s dagpleje Evas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej 14 6622 Bække Tlf.: 75 38 91 74 Mobil: 23 44 39 88 Eva Julius Kristensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere