Adelaide Vuggestue. Adelaide vuggestue. Lærerplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adelaide Vuggestue. Adelaide vuggestue. Lærerplan"

Transkript

1 Adelaide vuggestue Lærerplan

2 Indholdsfortegnelse Præsentation af Adelaide Vuggestue Side 1 Rammer og lovgivning, læreplaner: Side 2-5 Dagtilbudsloven, formål for dagtilbud, pædagogiske læreplaner Børne- og ungepolitikken i Gentofte kommune Visionen for Børn og Forebyggelse Pædagogiske værdier, målsætning og menneskesyn Side 6 Arbejdet med sårbare børn Side 7 Barnets alsidige personlighedsudvikling, kvalitet, mål og læring Side 8-9 Sociale kompetencer, kvalitet, mål og læring Side Sprog, kvalitet, mål og læring Side Krop og bevægelse, kvalitet, mål og læring Side Natur og naturfænomener, kvalitet, mål og læring Side 16-17

3 Kulturelle udtryksformer, kvalitet, mål og læring Side Adelaide er en veletableret vuggestue, som har eksisteret i 40 år. Vi er en selvejende institution, har tilknytning til Frie Børnehaver og driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Vuggestuen er normeret til 45 børn i alderen 0-3 år, fordelt på 4 stuer i et 1-planshus. Udearealet består af en stor legeplads opdelt i mindre zoner, der giver forskellige udfordringer ift. Oplevelser, leg og motorisk udfoldelse. Vi har ansat 17 personaler til at varetage det pædagogiske arbejde og den daglige drift. I Adelaide vuggestue vægter vi begreber som omsorg, engagement, faglighed og traditioner. Vi stiller af samme grund høje krav til os selv som personale. Vi har i personalegruppen sammen udarbejdet vores læreplan for at give et indblik i det pædagogiske arbejde, vores værdier og vores hverdag med børnene. Det er lovpligtigt at udarbejde en læreplan, men vi ser det også som en mulighed for at have fokus på vores udvikling i dagligdagen. Herunder dagtilbudsloven, som er de rammer, vi tager udgangspunkt i:

4 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer : Pædagogisk læreplan 8 1) Alsidig personlig udvikling 2) Sociale kompetencer 3) Sproglig udvikling 4) Krop og bevægelse 5) Naturen og naturfænomener 6) Kulturelle udtryksformer og værdier Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov Stk. 5. For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje

5 9. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres årligt. Lederen er i den forbindelse ansvarlig for at dokumentere, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter opfylder de opstillede mål inden for temaerne i 8, stk. 2 og 3. Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne. Stk. 3. Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. 10. Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt drøfte evalueringerne, jf. 9, stk. 2, og skal på baggrund af evalueringerne tage stilling til, om de giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side. Vi vil senere i læreplanen beskrive målene for børnenes læring set ud fra vores kontekst. - Børnenes alsidige personlighedsudvikling - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Naturen og naturfænomener - Kulturelle udtryksformer og værdier

6 Dagtilbudsloven: Lov nr. 501 om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge Formål 1. Formålet med denne lov er at: 1) Fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud 2) Give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker 3) Forebygge negativ social arv og eksklusion ved, at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne 4) Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Formål for dagtilbud 7 Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

7 Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Børne-og ungdomspolitikken i Gentofte Kommune: I Gentofte Kommune vedtog man i 2004 en Børne- og unge politik, som derefter danner en overordnet ramme for alle de projekter og arrangementer, som igangsættes for børn og unge. De fem værdier er: Mangfoldighed Sunde børn og unge Ansvar og medbestemmelse Alsidig udvikling Synlige og tydelige voksne Visionen for Børn og Forebyggelse Børn og forebyggelse skal sikre de bedste udviklingsmuligheder for børn og unge samt medvirke til, at børn og unge med særlige behov og deres familier får de mest optimale tilbud indenfor de fastlagte servicerammer.

8 Vi vil i den efterfølgende del af læreplanen beskrive vores pædagogiske arbejde i Adelaide Vuggestue. Vores værdier: Institutionens pædagogiske arbejde er bygget op omkring nogle grundlæggende værdier, som alle ansatte i huset er en del af. Værdierne genspejler sig i den måde, vi som ansatte omgås børnene, børnenes forældre og hinanden som kolleger på. Værdierne har vi indkredset i overskrifter som: Omsorg for børn og voksne, heri ligger for os bl.a. værdier som rummelighed, tydelighed, anerkendelse, selvhjulpenhed, tryghed, åbenhed, respekt, nærende øko-kost indenfor budgettets rammer. Engagement, herunder også værdier som humor, nærvær, arbejdsglæde, ansvarlighed. Faglighed, herunder professionalisme, visioner, kommunikation, Marte Meo. Traditioner, gentagelse, kultur, m.fl. Værdierne genspejler sig i vores pædagogiske arbejde og målsætning ved: At vise omsorg og respekt for det enkelte barn, at være omsorgsfulde og nærværende voksne, der fordyber sig i det enkelte barn. At styrke barnets tro på sig selv ved at anerkende det som et selvstændigt individ og ved at udfordre det i hverdagen. At støtte barnet i dets selvstændighed. Barnet skal vide, at vi værdsætter det og holder af det. At se muligheder og ikke begrænsninger, der giver plads til nye initiativer og gode idéer. At vores måltider er af høj kvalitet, da der så vidt muligt serveres økologisk mad lavet af årstidens råvarer. Det bevirker, at barnet i institutionen får en ernæringsmæssig god kost. At vi er troværdige og tydelige voksne.

9 At barnet skal have en god start i vuggestuen. Det er vigtigt, at vi, inden barnet starter, har talt forventninger og indkøring med forældrene. At prioritere legen højt. Vi veksler mellem planlagte og spontane forløb. At al kommunikation er ligeværdig, det være sig mellem børn og voksne, som voksen til voksen. Vort arbejde med sårbare børn Når vi oplever, at et barn ikke trives optimalt, laver vi målrettede observationer til at underbygge og eksemplificere barnets trivsel og adfærd. Vores observationer drøfter vi med barnets forældre, og i samråd beslutter vi, om der skal sættes ind med en særlig pædagogisk indsats i en periode. Ofte kommer det til udtryk ved, at barnet har svært ved at indgå i sociale relationer, barnets kontaktform til de andre børn kan være meget voldsom. Barnet tager måske legetøjet fra de andre børn, skubber, bider, slår etc. Vi kan også opleve, at barnet er meget indesluttet, virker trist og ked af det, er meget passiv og holder sig til de voksne. Vi gør meget for at støtte de børn, som ikke rigtigt fungerer i børnegruppen. Tiltag uden eksterne fagpersoner: Vi deler børnene ind i mindre grupper, viser barnet, hvordan man indgår i sociale relationer, f.eks. ved at vi deltager i interaktioner med de andre børn sammen med barnet. Vi lærer barnet at give udtryk for dets følelser, sætte ord eller fagter på, hvad det er ked af, gal eller sur over. Vi vedbliver at observere og dokumentere skriftligt i en given periode. Efter nogen tid evalueres på de pædagogiske tiltag. Går barnets trivsel og adfærd den rigtige vej, eller skal andre faggrupper inddrages? Forældrene bliver løbende underrettet. Oplever vi, at vi ikke kan give barnet den optimale støtte og hjælp, kontakter vi i samråd med forældrene relevante fagpersoner. Tiltag med eksterne fagpersoner: Vi kan rette henvendelse til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, kommunens pædagogiske konsulenter, sundhedsplejersken, psykologer, tale- og hørepædagoger, tandlæger samt fysioterapeuter. I Gentofte kommune kan der bevilges støtteforanstaltninger til børn, der har brug for socialpædagogisk bistand. Oplever vi, at problemerne kan skyldes, at familien fungerer dårligt, kan vi henvise familien til kommunens Anonyme Rådgivning, Gentofte Kommune. Familierne kan henvises, hvis:

10 - Familien ikke trives - Et eller flere børn har særlige vanskeligheder i forhold til forældre, stedforældre, søskende, kammerater, institution/skole - De voksne omkring barnet er uenige eller rådvilde i opdragelsesspørgsmål - Familien er slået ud af kurs pga. skilsmisse eller andre begivenheder, som betyder store ændringer i familien

11 Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets alsidige personlighedsudvikling handler for os i Adelaide vuggestue om, hvordan vi kan være med til at være en del af den proces, som barnet gennemgår for at blive et helt menneske. Vi sætter især fokus på, hvordan barnet udvikler sig følelsesmæssigt, og hvordan det udvikler og opbygger dets identitet og forståelse for det samfund, vi lever i. Målsætning: At medvirke til, at barnet udvikler sig til et menneske, der har stor respekt og forståelse for sig selv og andre. Metode: Vi skaber rum for, at barnet udvikler sig til et selvstændigt og alsidigt menneske. Vi giver barnet plads til at udtrykke dets følelser og hjælper med at sætte ord på følelserne. Vi giver barnet mulighed for at opleve sig selv som en anerkendt deltager af og i fællesskabet Hvordan opfylder vi målsætningen? Det gør vi i dagligdagen ved at skabe rum til det enkelte barn. Blandt andet kan vi dele børnene op i mindre grupper, aldersopdele dem, kønsopdele eller blande dem på tværs af alder og køn. De får her mulighed for at udfolde sig sammen med andre og alene. De får mulighed for at være sammen med andre, hvor der er et umiddelbart interessefællesskab og opleve at finde noget fælles ud fra de af os fastsatte rammer. Vi anerkender barnets følelser, vi lytter til det og hjælper med at sætte ord på det, vi oplever, barnet føler.

12 Vi skaber situationer, hvor alle børnene er samlet, hvor de øver sig i at tale på skift, venter på tur og lærer at lytte til hinanden. Vi bruger tid på, at det enkelte barn taler færdigt og får en oplevelse af at blive anerkendt og taget alvorligt. Barnets alsidige personlige udvikling Kvalitet: Udvikle barnets identitet samt følelsesmæssige udvikling Aktivitet: a) Navneopråb b) Valg af en sang ved morgensamlingen c) Parallel-rollelege d) Voksnes engagement i igangsættelse af legen Mål: Skabe en forståelse for kulturelle og sociale fællesskaber Eksempel: a) Rækker hånden op ved navneopråb b) Sang c) Sidde i sandkassen og lege ved siden af hinanden, far, mor og børn eller lign. Læring: Barnet får et nuanceret kendskab til sig selv og andre, oplever de har værdi, vente på tur ved sangvalg,

13 koncentration, gentagelsesglæde, byggesten for de sociale spilleregler, start på venskab. Sociale kompetencer Sociale kompetencer udvikles i fællesskab med andre. De vigtige elementer i sociale kompetencer er empati, evnen til tilknytning og sociale færdigheder. Det er i fællesskabet med andre, børn oplever styrke og muligheden for at give og modtage anerkendelse samt at lære de sociale spilleregler. Det er vigtigt, at børnene støttes i at danne venskaber og lære, hvordan man kommer med i en gruppe og være en del af en gruppe. Målsætning: At danne en god atmosfære for barnet for at styrke barnets selvværd og selvtillid, så barnet bliver set, hørt og forstået, for derved at føle sig anerkendt og respekteret som den, det er. Metode: - Vi skaber en tryg atmosfære i huset - Vi skaber et miljø, hvor barnet anerkendes og respekteres en oplevelse af at høre til Hvordan opfylder vi målsætningen? Det gør vi bl.a. ved at lave mindre legegrupper, f.eks. en storbørnsgruppe, hvor børnene hjælpes i gang med en leg. Vi inspirerer og præsenterer børnene for nye lege. Vi guider dem undervejs for at lære dem legens spilleregler. Vi styrker børnenes fællesskaber ved at lave forskellige fælleslege inde og ude, og ved spontane og planlagte fællesture. For at barnet kan udvikle sine sociale kompetencer, er det vigtigt, at barnet er omgivet af nærværende, troværdige, indfølende og omsorgsfulde voksne, der tør vise og stå ved egne følelser. Vi prioriterer at tale ordentligt til hinanden og at behandle andre, som vi gerne selv vil behandles, vi respekterer hinanden. Vi viser gennem førnævnte barnet en måde at omgås andre på. Vi anerkender legen som et vigtigt element i at danne sociale kompetencer og som et vigtigt element i barnets læring. I hverdagen veksler vi og børnene mellem egne lege og de voksnes tilrettelagte lege og aktiviteter. Vi understøtter børnene i deres leg og læring og giver dem muligheden for fornyelse, fordybelse, forandringer og erfaringer. De af børnene igangsatte lege/læring giver i højere grad børnene mulighed for at præge gruppen og sætte egne spor i legen.

14 Barnet oplever en stor tilstrømning af indtryk, oplevelser og signaler i hverdagen, så evnen til at behandle kaos og skabe orden er vigtig. Legen og læringen er barnets vej til at erfare og erkende den verden, som barnet lever i. Udover at bearbejde oplevelser finder børnene deres egen identitet og rolle i forhold til andre gennem legen. Legen og læringen i vuggestuen skal bidrage til at sikre en harmonisk overgang til børnehaven. Vi vil give børnene lov til at være børn og ikke små stressede voksne. Sociale kompetencer Kvalitet: Hørt, set og forstået Mål: Styrke barnets selvværd og selvtillid Aktivitet: Ved modtagelsen respektere barnets valg af aktiviteter, sætte sig ind i barnets families aktiviteter, give barnet mulighed for at knyttevenskaber, vi som voksne skal være gode rollemodeller. Eksempel: Om morgenen tager vi pænt imod barn/forældre. Pige/drengegruppe behandler hinanden pænt ved at være opmærksomme på, hvad barnet har lyst til for at starte dagen positivt. Læring: Dialog, empati, få/give omsorg, få sociale spilleregler til at fungere i fællesskab, føle ansvar, se sig selv som

15 selvstændigt individ, interesse for andre, vente på tur, udtrykke sig kropsligt/sprogligt, gensidig respekt. Sprog: Sproget er en forudsætning for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Vi kommunikerer på forskellig vis via det verbale og non-verbale sprog. Vi mener børn skal støttes i at udvikle deres ordforråd og deres non-verbale sprog og i at forstå de begreber og regler, der er i vores kultur. Sproget er en vigtig del for at begå sig socialt, idet det skaber kontakt og evne til at nuancere kommunikation. Sprog fremmer forståelse af andre mennesker og er en medvirkende faktor til, at barnet udvikler empati. Mål At lære barnet at kommunikere. Metode Vi stimulerer det verbale og non-verbale sprog gennem dagligdags aktiviteter Vi udfordrer barnet sprogligt ved at bruge forskellige udtryks- og kommunikationsformer Hvordan opfylder vi målsætningen? Det gør vi i dagligdagen, bl.a. ved rollelege, læsning, kigge i bøger, spille billedlotteri. Vi skaber rum til at lege med sproget og opfordrer børnene til at fortælle egne historier. På samme måde er rim og remser, sang, sandlege og musik med til at udvikle og give rytme i sproget. Ved vores samlinger øver vi børnene i at tale i en

16 gruppe, det er med til at stimulere barnets sprog. De voksnes udtryksformer verbalt og non-verbalt er en altafgørende faktor, da barnet spejler sig i det og bl.a. lærer sprog, toneleje, udtryksmåde og kommunikationsformer. Sprog Kvalitet: Sprogstimulering (verbal, non-verbal) Aktivitet: a) sanglege også med fagter, leg med ord b) rollelege c) sætte ord på følelser Mål: Stimulere barnets verbale og non-verbale sprog samt barnets billedsprog Begrebsforståelse Eksempel: Fællessang: Hjulene på bussen, Gik mig over sø og land, rim og remser, billedbog, sange og billedlotteri, far, mor og børn Sætte grænser Læring:

17 Socialkompetence, stå frem i gruppen, krop/sprogstimulation, udvikle barnets begrebsverden og ordforråd, dialog, sprogforståelse, udforske verden, sætte sig i andres sted, sige til og fra. Krop og bevægelse Børn har brug for at bevæge sig, og det er vigtigt i forhold til deres almene udvikling. Krop og bevægelse er en vigtig del af det at være menneske, og derfor lægges der i Adelaide Vuggestue stor vægt på at udvikle børnenes kendskab til deres krog og deres motoriske færdigheder. Mål At opnå kropsbevidsthed og udvikle grov- og finmotoriske færdigheder. Metode Vi giver barnet mulighed for at udforske sin krop Stimulerer barnets grov- og finmotoriske færdigheder Vi ønsker at stimulere barnets balancenerve og give barnet forståelse for tyngdekraften Hvordan opfylder vi målsætningen? Vi har på vores legeplads mange forskellige motoriske redskaber. Vi laver rytmik på tværs af stuerne en gang om ugen, hvor børnene bliver udfordret i at bevæge sig gennem forskellige sanglege og brug af instrumenter. Vi danner grupper på tværs af huset, hvor børnene bl.a. får mulighed for at lege med trylledej, bage, klippe, klistre, tegne, male, sætte perler på snor, hoppe, rulle og danse. Disse aktiviteter har vi bl.a. for at

18 stimulere motorikken og kropsbevidstheden. Vi har aktiviteter og ture i nærmiljøet som et supplement til at styrke den motoriske udvikling og give barnet nye oplevelser. Samarbejde med børnefysioterapeut Vibeke Winter, for at sikre den bedste motoriske udvikling for barnet. Krop og bevægelse Kvalitet: Motorisk stimulation Aktivitet: a) rytmik b) sanglege c) lege, gåture i lokalområdet Mål: Give barnet en fornemmelse af dets grovmotoriske og finmotoriske færdigheder, udforske kroppen. Stimulere ligevægtssansen og fornemmelsen af tyngdekraften Eksempel: Rulle, hoppe, danse, instrumenter, spark til bold, cykle, kravle, klatre, gynge, slå kolbøtter, snurretop, tage tøj af og på, tegne, klippe, klistre, spise suppe med ske, knappe tøj, gå ture, vaske hænder Læring: Kropsbevidsthed, modtage og forstå en information, sanselig adgang til verden, hvor hårdt man skal trykke med en blyant,

19 hvordan man skal bruge en saks, hvordan skeen skal vende, og hvor munden sidder i forhold til resten af ansigtet. Løse konflikter under vejledning og opsyn. Natur og naturfænomener Udgangspunktet for at forstå verden er også en forståelse af naturen. Naturen er en god inspirationskilde til legen, da børnene får brugt deres fantasi og sanseapparat. Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige og fysiske udvikling. Naturen er en enestående legeplads for mennesket. Naturen er med til at inspirere fantasien og give barnet indtryk og oplevelser med dyr, planter osv. Vi mener, at det er vigtigt, at børnene lærer at sætte pris på naturen og have en ansvarlighed for natur og miljø. Mål: At give barnet en forståelse for naturens muligheder og at lære børnene at værne om den. Metode: Vi bruger naturen: Vi smager på årstidens bær, ser på blade, dyr og planter. Vi tager ofte til skov og strand. På ture i nærmiljøet og snakker om det den næste dag. På legepladsen har vi vores æbletræer, hvor børnene følger æblerne fra blomst, til de selv er med til at plukke de modne æbler. Vi planter solsikker og karse, som vi ser vokse op, vi samler blade og andet naturmateriale til collager og plancher, som vi taler om på stuerne. Hvordan opfylder vi målsætningen?

20 Vi prioriterer udelivet uanset vejret og kommer så vidt muligt ud mindst én gang dagligt. Vi tager en tur i skoven, hvor børnene får mulighed for at løbe op og ned ad bakker, se på snegle, blade, blomster og se skoven forandre sig. Vi har en dejlig legeplads, hvor børnene har mulighed for at hoppe i vandpytter, kælke, lave snemænd og nyde de andre årstiders muligheder. Én gang om året tager vi på bondegårdstur med de store børn, hvor der er mulighed for at se, røre og fodre dyrene på gården. Naturen og naturfænomener (antal, vægt og form) Kvalitet: Vægter udeliv Aktivitet: a) legeplads i sol, regn og snevejr b) ture i skoven c) bondegårdsture Mål: Selvhjulpenhed, udvikle barnets logiske tænkning og fantasi og give barnet mulighed for sanseoplevelser, give barnet førstehåndsoplevelser, give barnet større råderum Eksempel: Danse, synge, løbe op og ned ad bakker, se på snegle/smådyr, blade og blomster, plaske i vand, hoppe i vand. Kælke og bygge snemænd. Se og røre forskellige dyr. Besøge bondegårde og ture på hesteryg, fodre dyrene Læring:

21 Fungere socialt med andre, lære årstider at kende, styrke sanseapparatet, udvikle deres fantasi, udfordre dem kropsligt og mentalt. Forståelse for vådt, tørt, koldt, varmt, tamme og vilde dyr, lære hvor mælk/æg kommer fra. Kulturelle udtryksformer: Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Jo mere varieret børn får lov at udfolde sig og jo flere kulturelle oplevelser, de får, des bredere bliver også deres opfattelse af verden og deres egne muligheder og potentialer. Vi forholder os i hverdagen til den danske kultur på mange områder og på mange forskellige måder. Mål: At skabe kendskab og forståelse hos barnet for egen kultur. Metode: Vi gør meget ud af traditioner. Vi holder fastelavn, juletræsfest, julefrokost, Lucia optog, sommerfest og forskellige temauger i løber af året. Vi serverer mad med oprindelse fra danske og forskellige andre kulturer. Vi er bevidste om at introducere børnene for vores kultur ved hjælp af bøger, sange, mad, tøj, instrumenter og historiefortællinger. Hvordan opfylder vi målsætningen:

22 Vi præsenterer børnene for forskellige kulturelle udtryksformer, dette kan give inspiration til egne lege og derudover give anledning til at eksperimentere med de forskellige udtryksformer, de møder. Vi giver dem smagsindtryk, som kan pirre deres nysgerrighed og give dem kendskab til forskellige smagsoplevelser. Vi snakker om deres rejseoplevelser og oplevelser med forældre/bedsteforældre i Danmark. Vi giver børnene kendskab til den danske kulturarv ved brug af traditionerne, sanglege, bøger, bondegårdsture og historier, rim, remser mm. Kulturelle udtryksformer og værdier Kvalitet: Vi lærer barnet at tage del i de kulturelle normer Aktivitet: Teater, cirkus, rytmik, traditioner, temauger Mål: Udvikle barnets følelsesregister, udvikle barnets fornemmelse for årets gang, forudsigelighed, tryghed Eksempel: Nisseteater, dans, instrumenter, fastelavn slå katten af tønden. Påske, finde påskeæg, jul Lucia, lave julegaver, krybbespil, julefrokost. Adelaides fødselsdag. Hestevognstur, bonde- gårdstur, gå ture i nærmiljø, kirkegårde, sommerfest. Udflugt, kartoffeltryk, male billeder, bøger, mad

23 Læring: Lytte, koncentrere sig, kropsbevidsthed, sanselig adgang til verden, få indblik i de forskellige traditioner og årstider, gentagelse, glæde, styrke børns interesse ved at stifte bekendtskab med forskellige materialer og andre kulturer, fællesskab. At børnene oplever at bidrage til et fælles forløb, at det enkelte barn oplever at være vigtig og nødvendig i processen.

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for Stolpegårds Vuggestue. i Gentofte Kommune 2010 / 2011.

Den pædagogiske læreplan for Stolpegårds Vuggestue. i Gentofte Kommune 2010 / 2011. Den pædagogiske læreplan for Stolpegårds Vuggestue i Gentofte Kommune 2010 / 2011. Stolpegårdsvej 20 2820 Gentofte Tlf.: 39.68.18.38 stolpegaardsvg@gentofte.dk www.gentoftekommune.dk/stolpegaardsvg Den

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Bakkegårdens børnehave i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Bakkegårdens børnehave i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Bakkegårdens børnehave i Gentofte Kommune 2012 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Læreplan. Lystrup dagpleje

Læreplan. Lystrup dagpleje Læreplan Lystrup dagpleje Alsidig personlig udvikling. Dagtilbuddets mål: - at have indlevelse i andre - at tage initiativ - at være psykisk robust - at udvikle kendskab til sig selv - at handle selvstændigt

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Villa Berthe i Gentofte Kommune 2012/2013 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Børnehuset ved Søerne arbejder ud fra love og regler, fastsat af stat og kommune. Overordnet er vores formål at opfylde de krav, der er formuleret i Lov Om Dagtilbud:

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Læreplaner. Dagplejen

Læreplaner. Dagplejen Læreplaner Dagplejen Marts 2012 Læreplaner og børnemiljø i dagplejen I Dagplejen arbejder vi med de 6 læreplanstemaer og børnemiljø i legestuegrupperne og hos den enkelte dagplejer. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 6 3. BØRNEMILJØ 6

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 6 3. BØRNEMILJØ 6 LÆREPLANER 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 6 3. BØRNEMILJØ 6 4. FOKUSPUNKTER FOR 2014-2015: INKLUSION MED FOKUS PÅ VENSKABER 8 2 af 9 1. INTRODUKTION

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Pædagogiske læreplaner:

Pædagogiske læreplaner: Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 LÆRING I 2004 blev loven om pædagogiske læreplaner indført. Loven skal sikre og inspirere til at dagplejen skaber rummelige læringsmiljøer med lydhørhed overfor

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

lørdag d. 25/10-14 Barnet får erfaring og viden omkring egen kropslig formåen. At støtte barnets bevægelighed. Praksisbeskrivelser :

lørdag d. 25/10-14 Barnet får erfaring og viden omkring egen kropslig formåen. At støtte barnets bevægelighed. Praksisbeskrivelser : lørdag d. 25/10-14 Læreplaner i vuggestuen. Tema: Krop og bevægelse At støtte barnets motoriske kompetencer, og dets lyst og glæde ved at udfolde sig kropsligt. Barnet får erfaring og viden omkring egen

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Vi arbejder efter dagtilbudsloven, hvor der i Afsnit II, Dagtilbud til børn indtil skolestart, Kapitel 2, 7, bl.a. står følgende: børn i dagtilbud skal have

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil:

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil: Eva s dagpleje Evas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej 14 6622 Bække Tlf.: 75 38 91 74 Mobil: 23 44 39 88 Eva Julius Kristensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.:

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: Anette s dagpleje Anettes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: 6127780 Anette Igidie Fuglsang Lindgren Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Jeg

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Dagtilbud Skovby Stjær.

Pædagogiske læreplaner for. Dagtilbud Skovby Stjær. Pædagogiske læreplaner for Dagtilbud Skovby Stjær. Læreplanerne for vores dagtilbud rummer vores tanker om det daglige samvær med børnene. Det at have børnene i vores varetægt og vores pædagogiske arbejde

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere