Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej Odder. Miljø Rådhusgade Odder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder"

Transkript

1 Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE Alrøvej Odder Miljø Rådhusgade Odder

2 Indholdsfortegnelse 1 Indhold 1.1 NATUR, OVERFLADEVAND OG GRUNDVAND GODKENDELSE AFGØRELSE REVURDERING OG RETSBESKYTTELSE HØRING OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING BESKRIVELSE AF PROJEKTET HUSDYRBRUGETS UDBRINGNINGSAREALER Harmoni- og arealkrav KG N OG P TILFØRT UDSPREDNINGSAREALET NITRAT TIL OVERFLADEVAND - VANDLØB, SØER OG KYSTVANDE Natura 2000 områder - Horsens Fjord og Kysing Fjord Afvanding til vandoplande Nitratklassekortet UDVASKNING FRA PROJEKTET I FORHOLD TIL DET GENERELLE BESKYTTELSESNIVEAU Nitrat til overfladevand Nitrat til grundvand Fosfor UDVASKNING I FORHOLD TIL NATURA 2000 OMRÅDER Nitrat Fosfor NITRAT: PÅVIRKNINGER FRA PROJEKTET I KUMULATION MED ANDRE PLANER OG PROJEKTER NITRAT: AFSKÆRINGSKRITERIET FOR SÅ VIDT ANGÅR PÅVIRKNING FRA PROJEKTET I SIG SELV SAMLET VURDERING I FORHOLD TIL UDVASKNING AF NITRAT TIL SÅRBARE NATURA 2000 VANDOMRÅDER FOSFOR TIL OVERFLADEVAND BILAG IV ARTER Vurdering af den ansøgte drifts påvirkning af bilag IV-arter Odder Markfirben Løvfrø og stor vandsalamander Flagermus Plantearter UDBRINGNINGSAREALERNES PÅVIRKNING PÅ NATURA 2000-OMRÅDER SAMLET VURDERING I FORHOLD TIL HABITATBEKENDTGØRELSEN NATURPLANER UDBRINGNINGSAREALER ANDEN PÅVIRKNING AF NATUR Bræmmer langs vandløb og søer Skrånende marker, spredningskorridorer Fredede områder Fortidsminder og diger BILAG...23 Vedlagt: Bilag 1 Kort over udbringningsarealer Side 2/34

3 Bilag 2 Udpegningsgrundlag Natura 2000 område Horsens Fjord, havet øst for og Endelave Bilag 3 Beregning af projektets påvirkning i forhold til den samlede udvaskning af kvælstof: Bilag 4 Beregning af projektets påvirkning i forhold til den samlede udvaskning af fosfor: Bilag 5 Beskyttede sten- og jorddiger Bilag 6 Vandløb i forhold til udbringningsarealerne Bilag 7 Uddrag af sædskiftenotat, grundvandssædskifte Side 3/34

4 Resume Frank Højgaard Andersen har søgt om tillæg til sin eksisterende 12 miljøgodkendelse på adressen Alrøvej 97, 8300 Odder. Baggrunden er, at der er sket en række ændringer i udbringningsarealerne, herunder en række nye forpagtninger, ændring af aftaleareal til forpagtet areal, samt nyt aftaleareal. I forbindelse hermed foretages en vurdering af samtlige arealer under samme CVR-nr. s påvirkning på det omkringliggende miljø. Det pågældende tillæg omhandler udelukkende udbringningsarealerne. Der tages ikke stilling til anlæg og de ting, der er forbundet med selve dyreholdet og staldanlægget. 1.1 Natur, overfladevand og grundvand Det er kommunens samlede vurdering, at udspredning af husdyrgødning på udbringningsarealerne, med de vilkår som er fastlagt i dette tillæg til miljøgodkendelse, er foreneligt med habitatdirektivforpligtigelsen, beskyttelsen af arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, beskyttelsen af overfladevandene samt beskyttelsen af grundvandet. 1. Godkendelse 2.1 Afgørelse Odder Kommune meddeler hermed tillæg til gældende miljøgodkendelse af 20. oktober 2010 for husdyrproduktionen beliggende Alrøvej 97, 8300 Odder. Tillægget meddeles i henhold til 12, stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr af 4/12/2009, herefter kaldet Husdyrloven. Tillægget omfatter ændring af aftaleareal til forpagtet areal, nye forpagtede arealer samt indgåelse af ny gylleaftale. I forbindelse dermed vurderes samtlige udbringningsarealers påvirkning på det omkringliggende miljø. Tillægget er lavet ud fra indsendt ansøgning med skemaid vers. 6 indsendt 22. juli 2014 via. husdyrgodkendelse.dk. Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må herefter ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, herunder stalde, gødningsopbevaringsanlæg, udspredningsareal og lignende, før ændringen er anmeldt til og godkendt af kommunen. Tillægget meddeles i tilknytning til miljøgodkendelse af 20. oktober 2010 på følgende vilkår: Vilkår nr. 89, 90, 91,93 i gældende miljøgodkendelse bortfalder og erstattes af følgende vilkår 89a, 90a, 91a. Vilkår 95 vedr. udbringning af gylle på frossen, vandmættet jord bortfalder idet, husdyrgødningsbekendtgørelsen fastsætter bestemmelser herom. Vilkår 96 vedr. bræmme langs mose beskyttet af naturbeskyttelsesloven bortfalder, idet afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet viser en praksis, hvor det ikke længere er muligt at fastlægge dyrkningsfrie bræmmer omkring naturarealer. Side 4/34

5 Nr. Vilkår vilkår 89 Der må kun udbringes husdyrgødning på de ansøgte 325,92 ha ejet og forpagtet udbringningsareal jf. bilag 4, 4a og 4b. 89a Der må kun udbringes husdyrgødning på de arealer, der er angivet i ansøgningen med skema nummer af version 6 (381,3 ha ejet/forpagtet areal), jf. bilag 1 (udbringningsarealer). Ændringer af udbringningsarealet skal forhåndsanmeldes til Odder Kommune efter reglerne i bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse. 90 På ansøgte ejede og forpagtede udbringningsarealer må der indtil en øvre grænse på 395 DE udbringes gylle med et indhold på kg N/år og kg P/år, hvorefter gyllen skal separeres i fiber- og væskefraktion og udbringes med højst kg N/år og kg P/år. På tilsynsmyndighedens forlangende skal der forelægge dokumentation for tilførte mængder og for overholdelse af vilkåret. Overstiger det maksimale antal DE træder vilkår 41 til 48 og 93 om separation af gylle i kraft. 90a På bedriftens ejede og forpagtede arealer, i alt 381,3 ha, må der udbringes husdyrgødning med højest ,2 kg N/år og kg P/år. Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation herfor f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber. Der må ikke tilføres virksomhedens arealer anden organisk gødning som f.eks. slam eller affald. 91 Der skal anvendes et grundvandssædskifte (svarende til G10) på de udbringningsarealer der er beliggende i nitratfølsomt indvindingsopland. Vilkåret omfatter følgende arealer angivet med marknr , 015-2, 015-1, 033-0, 020-0, 020-1, og Sædskiftet må ikke indeholde bælgplanter. Miljøgræs må ikke etableres som udlæg af græs om foråret i vintersæd og udlæg efter høst af hovedafgrøden. Der må ikke anvendes gødning eller græssende dyr på arealer med miljøgræs fra høst og frem til 1. februar det efterfølgende år. 91a Der skal anvendes et grundvandssædskifte svarende til G6 eller tilsvarende med samme eller lavere udvaskningsindeks, se bilag 7, på udbringningsarealerne med marknr og 111-0, der er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde i særlig drikkevandsinteresseområde. Der skal anvendes et grundvandssædskifte svarende til G6 eller tilsvarende med samme eller lavere udvaskningsindeks på udbringningsarealerne med marknr , og 015-2, der er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde. Der skal anvendes et grundvandssædskifte svarende til G5 eller tilsvarende med samme eller lavere udvaskningsindeks på udbringningsarealerne med marknr og 033-1, der er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde. Ovenstående grundvandssædskifter må ikke indeholde bælgplanter. Miljøgræs må Side 5/34

6 kun etableres som udlæg af græs i forbindelse med etablering af dækafgrøden, dvs. udlæg af græs om foråret i vintersæd accepteres ikke. Der må ikke anvendes gødning eller græssende dyr på arealer med miljøgræs fra høst og frem til 1. februar det efterfølgende år. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation for at vilkåret overholdes gennem gødningsregnskabet og markplaner. 92 På øvrige ejede og forpagtede udspredningsarealer skal der anvendes et sædskifte svarende til standardsædskifte S6 (svinesædskifte med minimum 10 % frøefterafgrøder) med et udvaskningsindeks på 86 mg/l. Såfremt der ønskes et andet sædskifte skal udvaskningsindekset være lig med eller være bedre i forhold til det valgte S6. 93 Der skal fraføres fiberfraktion med så meget fosfor, at der er fosforbalance på markdriften dvs. fosforoverskuddet skal være 0 kg P/ha/år eller i minus / fosforunderskud. Fosforbalancen kan opgøres som en gennemsnit over enhver 5- års periode efter Dokumentation for overholdelse af ovenstående vilkår i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, gødningsregnskaber, markplaner, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) og analyser af fraktionernes indhold af N og P m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende. 95 Udbringning af gødning mm. må ikke foretages på jord som er vandmættet, oversvømmet, frossen eller dækket af sne samt på stejle skrånende arealer, hvor der er risiko for afstrømning af husdyrgødning. 96 Der skal etableres en mindst 20 meter bræmme langs hele moseområdet med vandhuller på udspredningsareal nr , jf. bilag 10, delområde 1 fortsat. 97 Indenfor en mindst 20 meters bræmme fra vandløb og søer skal al jordbearbejdning foregå på langs af vandløbet. 98 Det skal ved dyrkning og gødning af vandløbsnære udbringningsarealer sikres, at der ikke sker direkte afstrømning til vandløb. Der må f.eks. ikke etableres afvandingsrender fra arealerne til afledning af vand til vandløb. Afsætning af husdyrgødning på aftalearealer må først ske når der foreligger en skriftlig overførselsaftale for afsætningen og når den fornødne miljøgodkendelse fra Odder Kommune foreligger. 2.2 Revurdering og retsbeskyttelse Godkendelsen skal, jf. 17 i Godkendelsesbekendtgørelsen, regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år. Odder Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering indenfor de 8 år hvis der sker ændringer og om nødvendigt meddele påbud eller forbud jf. Husdyrlovens 40 stk. 2 under følgende forudsætninger: - hvis der fremkommer nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, Side 6/34

7 - hvis forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, - hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, - hvis der sker væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik, således at der skabes mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller - hvis der af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. Der gøres endvidere opmærksom på, at afgørelsen ikke fritager ansøger fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. 2.3 Høring Der er ikke foretaget nabohøring i sagen i henhold til husdyrbrugslovens 56 stk. 2, idet det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboer og ikke vurderes at have væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Tillæg til miljøgodkendelsen har været i 3 ugers høring hos ansøger, ansøgers konsulent og til de lodsejere, som Alrøvej 97 forpagter jord hos. Høringsliste: Ejer: Frank Højgaard Andersen, Konsulent: LMO, att. Børge Nielsen, Forpagtet areal: John Kjær Ejendomme aps. Landevejen 39a, 8350 Hundslund Forpagtet areal: Jens Valdemark Krenchel, Landevejen 47, 8350 Hundslund Forpagtet areal: Claus Nørgaard Hansen og Karen Aagaard Sørensen, Trustrupvej 21, 8350 Hundslund Forpagtet areal: Gurli Nielsen, Glibingvej 3, 8350 Hundslund Forpagtet areal: Anna Sørensen, Trustrupvej 14, 8350 Hundslund Forpagtet areal: Jesper Themsen, Solhøjsvej 28, 8350 Hundslund Forpagtet areal: Knud Aagaard Christensen, Aalstrupvej 10, 8300 Odder Forpagtet areal: Per Højgaard Andersen, Alrøvej 124, 8300 Odder Forpagtet areal: Erling Lindhardt Nørskov Bendtzen, Aalstrupvej 59, 8300 Odder Forpagtet areal: Jørn Fogh, Amstrup Vestergade 19, 8300 Odder Forpagtet areal: Karen Marie Olesen, Alrøvej 99, 8300 Odder Forpagtet areal: Kim Lundgaard Jensen, Alrøvej 100, 8300 Odder Forpagtet areal: Jeanette Jensen, Oldrupvej 28, 8350 Hundslund Der er i høringsperioden indkommet en bemærkning vedr. et forkert stavet navn i høringslisten. Denne bemærkning er taget til efterretning. Der er i øvrigt ikke kommet bemærkninger til miljøgodkendelsen. 2.4 Offentliggørelse og klagevejledning Godkendelsen er offentliggjort ved annonce i Odder Avis og på onsdag d. 3. december 2014, og godkendelsen kan påklages inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, til Natur- og Miljøklagenævnet. Idet Odder Kommune holder lukket mellem jul og nytår, vil der kunne klages over afgørelsen frem til først kommende hverdag, dvs. mandag d. 5. januar Side 7/34

8 Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen jf. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Klagen skal være modtaget af Odder Kommune senest ved kontortids ophør den 5. januar Klage over afgørelsen skal sendes skriftligt til Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder eller Odder Kommune, Miljø sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med sagens akter og de bemærkninger, klagen giver anledning til. Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.. En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet, hvorfor godkendelsen på eget ansvar kan udnyttes i henhold til husdyrbrugslovens 81, stk. 1. Der står mere om klageadgangen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside; Søgsmål kan, inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen, anlægges for domstolene i henhold til 90 i husdyrbrugsloven. Med venlig hilsen Bent H. Mortensen Miljø Afdelingsleder Stine Wraae Bach Biolog Side 8/34

9 Kopi af denne afgørelse er sendt til: Frank Højgaard, LMO, att. Børge Nielsen, John Kjær Ejendomme aps. Landevejen 39a, 8350 Hundslund Jens Valdemark Krenchel, Landevejen 47, 8350 Hundslund Claus Nørgaard Hansen og Karen Aagaard Sørensen, Trustrupvej 21, 8350 Hundslund Gurli Nielsen, Glibingvej 3, 8350 Hundslund Anna Sørensen, Trustrupvej 14, 8350 Hundslund Jesper Themsen, Solhøjsvej 28, 8350 Hundslund Knud Aagaard Christensen, Aalstrupvej 10, 8300 Odder Per Højgaard Andersen, Alrøvej 124, 8300 Odder Erling Lindhardt Nørskov Bendtzen, Aalstrupvej 59, 8300 Odder Jørn Fogh, Amstrup Vestergade 19, 8300 Odder Karen Marie Olesen, Alrøvej 99, 8300 Odder Kim Lundgaard Jensen, Alrøvej 100, 8300 Odder Jeanette Jensen, Oldrupvej 28, 8350 Hundslund Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Det økologiske Råd, Dansk Ornitologisk Forening, Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Side 9/34

10 3 Beskrivelse af projektet LMO har på ansøgers vegne indsendt ansøgning (skemaid ) om tillæg til meddelt miljøgodkendelse af 20. oktober 2010 efter husdyrbrugslovens 12, stk. 3 for ejendommen Alrøvej 97. Bedriften Alrøvej 97 omfatter arealer under ejendommen Alrøvej 97, ejendommen Trustrupvej 34 samt et endnu ikke opført staldanlæg på Oddervej 37. Den fælles markdrift for de tre ejendomme administreres samlet under ejendommen Alrøvej 97. I ansøgningen søges der om at bringe husdyrgødning med et indhold på maksimalt ,2 kg N/år og kg P/år. Ansøger driver i dag en svineproduktion på Alrøvej 97 og Trustrupvej 34. Husdyrgødningen fra disse produktioner udbringes i den nuværende situation som rågylle. Ansøger ønsker på sigt, at etablere en ny svineproduktion på adressen Oddervej 37. Når anlægget på Oddervej 37er etableret, skal alt gyllen separeres, og en del af denne separerede gylle afsættes til gylleaftagere. Ansøgningen indsendes, da der er sket en række ændringer i de udbringningsarealer, som drives under ejendommen Alrøvej 97. Der er indgået aftale om en række nye aftalearealer og et aftaleareal har skiftet status til forpagtet areal. Miljøstyrelsen har ved vejledende notat af d. 24. juni 2010 har opstillet en række kriterier som skal anvendes ved vurdering af, om det ansøgte har en væsentlig udvaskning af nitrat til overfladevande. Den oprindelige miljøgodkendelse anvender ikke disse afskæringskriterier. Derfor vælges det at vurdere alle udbringningsarealer samlet i nærværende tillægsgodkendelse. Odder Kommune vurderer, at ansøgningen kan imødekommes med et tillæg til gældende miljøgodkendelse, samt at sagen er tilstrækkeligt belyst til at kunne behandles. Nedenstående afsnit Husdyrbrugets udbringningsarealer afløser den oprindelige miljøgodkendelsens afsnit omhandlende Husdyrbrugets udbringningsarealer. 3.1 Husdyrbrugets udbringningsarealer Harmoni- og arealkrav Husdyrbruget råder ifølge ansøgningsmaterialet over 381,33 ha og anvender i gennemsnit et husdyrtryk på 1,35 DE/ha. Idet udbringningsarealerne ligger i oplande til vandområderne Horsens Fjord og Endelave og Kystvandet fra Norsminde Fjord, som er sårbare overfor kvælstof og fosfor, er der indført skærpede krav til dyretrykket i disse to vandområders oplande. Dyretrykket skal således reduceres til 71 % af harmonikravet, hvilket svarer til en udvaskning af kvælstof på 51,9 kg N/ha. I det ansøgte projekt udbringes der husdyrgødning med en kvælstofindhold på 50,2 kg N/ha. Når ejendommen på Oddervej 37 er blevet realiseret, vil der ske et skifte fra den nuværende situation, hvor der udbringes rågylle på udbringningsarealerne, til en situation hvor gyllen separeres. Udbringningsarealerne vil herefter modtage separeret gylle med et maksimalt indhold af kvælstof på kg N. Den resterende separerede gylle afsættes til aftalearealer. Side 10/34

11 Bedriften under samme cvr-nr. driver i alt 381,3 ha udbringningsarealer, herunder er der indgået en række forpagtningsaftaler på i alt 217,1 ha. Forpagtningerne er pt. fordelt på 13 ejere, se tabel 1: Tabel 1: Oversigt over forpagtede arealer og ejere af disse. Forpagtet areal John Kjær Ejendomme aps. Landevejen 39a, 8350 Hundslund Forpagtet areal Jens Valdemark Landevejen 47, 8350 Krenchel Hundslund Forpagtet areal Claus Nørgaard Trustrupvej 21, 8350 Hansen Hundslund Karen Aagaard Sørensen 3o, 3n, 5c, Hundslund By, Hundslund 1f, Hundslund By, Hundslund 8a, 8d, Trustrup By, Hundslund Forpagtet areal Gurli Nielsen Glibingvej 3 9a, 9d, Trustrup By, Hundslund Forpagtet areal Anna Sørensen Trustrupvej 14, 8350 Hundslund Forpagtet areal Jesper Themsen Solhøjvej 28, 8350 Hundslund Forpagtet areal Knud Aagaard Aalstrupvej 10, 8300 Christensen Odder Forpagtet areal Per Højgaard Alrøvej 124, 8300 Odder Andersen Forpagtet areal Erling Lindhardt Aalstrupvej 59, 8300 Nørskov Bendtzen Odder Forpagtet areal Jørn Fogh Amstrup Vestergade 19, 8300 Odder Forpagtet areal Karen Marie Olesen Alrøvej 99, 8300 Odder Forpagtet areal Kim Lundgaard Alrøvej 100, 8300 Odder jensen Forpagtet areal Jeanette Jensen Oldrupvej 28, 8350 Oldrup 3y, Torup By, Hundslund 7a, Trustrup By, Hundslund 2b, 2h, 7d, Torup By, Hundslund 12b, 6a, 6d, Ålstrup By, Falling 22a, 25c, Amstrup By, Falling 9d, Amstrup By, Falling 18a, Amstrup By, Falling 17d, Amstrup By, Falling 23d, Amstrup By, Falling 1c, Hundslund By, Hundslund I den oprindelige 12 godkendelse blev der udarbejdet 16 godkendelser for følgende 4 aftagerejendomme; Svinballevej 25a, Trustrupvej 1, Pederstrupvej 39, Pederstrupvej 56. Disse 4 16 godkendte ejendomme indgår stadig som gylleaftagere. Udover disse 4 udarbejdes 16 godkendelse til adressen Alrøvej 60 på i alt 14,9 ha. Det potentielle aftaleareal bliver hermed i alt 294,2 ha. 3.2 Kg N og P tilført udspredningsarealet Der er i godkendelsens vilkår stillet krav om, at der maksimalt må udbringes ,2 kg N pr år og kg p pr år på de angivne udbringningsarealer. Side 11/34

12 Eventuel brug af slam eller andre affaldsstoffer skal anmeldes til kommunen, indgå i gødningsregnskabet i stedet for husdyrgødning og i øvrigt følge reglerne i den til enhver tid gældende Slambekendtgørelse (nr af ). 3.3 Nitrat til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Natura 2000 områder - Horsens Fjord og Kysing Fjord Husdyrbrugets udbringningsarealer afvander til Horsens Fjord, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde (EF-habitatområde nr. 52; Horsens Fjord, havet øst for og Endelave). Samme område er også udpeget som Ramsarområde nr. 13 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 36). Se figur 1. Natura 2000 området Horsens Fjord er udpeget for at beskytte en lang række arter og naturtyper og indeholder enestående naturværdier med mange sjældne arter og naturtyper. I og ved Horsens Fjord lever og yngler en række kyst- og havlevende fugle, samt spættet sæl, som alle er på udpegningsgrundlaget for Horsens Fjord. Se bilag 2 for samtlige habitatnaturtyper og arter, som er på Natura 2000 område Horsens Fjords udpegningsgrundlag. Ifølge udkast til vandplan for Hovedvandopland Horsens Fjord er miljømålslovens miljømål god tilstand ikke opfyldt i området. Det er ifølge vandplanen nødvendigt at reducere påvirkningen med især kvælstof, men også fosfor. Figur 1: Horsens Fjord. Habitatområde 52 markeret med grøn skravering Afvanding til vandoplande I udkast til vandplan for Horsens Fjord er oplandet til Horsens Fjord udlagt i 3 topografiske delvandoplande. Disse delvandoplande afvander alle til Natura 2000 området Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. I det ansøgte projekt ligger der udbringningsarealer i alle 3 delvandoplande. Udbringningsarealernes placering i de 3 delvandoplande fremgår af figur 2. Side 12/34

13 Figur 2: Udbringningsarealernes placering i delvandoplandene Nitratklassekortet For at beskytte kvælstoffølsomme habitatnaturtyper i den marine del af Natura 2000 områderne mod for meget kvælstof er der udlagt nitratklasser i Natura 2000 områdernes vandoplande. Der er derfor også udlagt nitratklasser i oplandet til Horsens Fjord og Norsminde Fjord, se figur 3. Side 13/34

14 Figur 3: Nitratklasser i Odder Kommune Nitratklasserne mindsker kvælstofbelastningen i forskellig grad alt efter recipientens sårbarhed og reduktionspotentialet af kvælstoffet fra udbringningsarealet og ud til recipienten. Se tabel 2. Tabel 2: Reduktionen i kvælstof i de forskellige nitratklasser Reduktionspotentiale i % fra rodzonen til vandområdet Meget kvælstof sårbare habitatområder Nitratklasse 3 50 % af generelle regler Nitratklasse 2 65 % af generelle regler Mindre kvælstof sårbare habitatområder Øvrige områder Nitratklasse 1 85 % af generelle regler Generelle regler Generelle regler Generelle regler Generelle regler Generelle regler Generelle regler Side 14/34

15 3.4 Udvaskning fra projektet i forhold til det generelle beskyttelsesniveau Nitrat til overfladevand Husdyrbrugets fordeling af arealer i nitratklasser fremgår af tabel 3. Fordelingen medfører, at husdyrtrykket maksimalt må være 0,71 DE/ha, svarende til en udvaskning på 51,9 kg N/ha. Tabel 3: Husdyrbrugets udspredningsarealer fordeling i nitratklasser: Navn Ha N-kl. 0 N-kl. 1 N-kl.2 N-kl.3 Grundvand Total 381,33 0 ha 229,5 ha 0,0ha 151,8 ha 14,2 ha Ansøger udbringer reelt 1,35 DE/ha. I ansøgningen er der beregnet på den situation, hvor ansøger udbringer forarbejdet husdyrgødning ud. Med anvendelse af forarbejdet husdyrgødning viser beregninger i Farm-N, at den gennemsnitlige udvaskning af kvælstof fra ejede og forpagtede arealer reduceres til 50,2 kg N/ha i ansøgt drift, og det krævede beskyttelsesniveau er derfor opfyldt. For at sikre, at ansøger ikke overstiger en udvaskning på 50,2 kg N/ha, stilles der vilkår til mængden af kvælstof, der må bringes ud på udbringningsarealerne Nitrat til grundvand 34,4 ha af bedriftens udbringningsarealer (ejet og forpagtet) ligger i områder, der er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). 2 af udbringningsarealerne ligger samtidig i særlig drikkevandsområde, hvor der er foretaget en kortlægning af området, men ikke udarbejdet en indsatsplan. Der er på marker med grundvandsinteresser stillet vilkår om, at der på disse marker skal anvendes et grundvandssædskifte. Mark og ligger i NFI, hvor Naturstyrelsen har foretaget en kortlægning Hovedgård kortlægning. I redegørelsen fra Naturstyrelsen er NFI-området desuden udpeget som indsatsområde med hensyn til nitrat, hvor magasinet har stor sårbarhed. Mark ligger desuden delvist inden for Alrø Vandværks indvindingsopland. Det vurderes på den baggrund, at der skal stilles vilkår om, at der på udbringningsarealerne, marknr og 111-0, skal anvendes et grundvandssædskifte, således, at nitratudvaskningen svarer til udvaskningen fra et planteavlsbrug med et standard planteavlssædskifte. Der kan dog stilles vilkår om en maksimal udvaskning svarende til nitratklasse 3, såfremt dette er på et lavere udvaskningsniveau jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og 4. Af beregning foretaget i husdyrgodkendelse.dk ansøgning nr , version 6 er der anvendt G6 sædskifte, således at nitratudvaskningen ligger under udvaskning fra planteavlsbrug i ansøgt drift. Kravet til nitratudvaskning er derfor opfyldt. Mark 004-1, 015-1, 015-2, 20-0 (sydlig mark), 031-0, 33-0 og 33-1 ligger i NFI, hvor Naturstyrelsen endnu ikke har foretaget en kortlægning. Markerne ligger delvist inden for Amstrup Ege Vandværks indvindingsopland. Det betyder, at der stilles vilkår om at der ikke må ske en merbelastning, dvs større udvaskning af nitrat fra rodzonen, såfremt udvaskningen fra rodzonen overstiger 50 mg nitrat per liter i eftersituationen. Overstiger udvaskningen fra rodzonen ikke 50 mg nitrat per liter i efter- Side 15/34

16 situationen, kan der ske merbelastning i forhold til den eksisterende godkendelse eller tilladelse, men kun op til et niveau på 50 mg nitrat per liter. Af beregning foretaget i husdyrgodkendelse.dk ansøgning nr , version 6, er der for marknr , og anvendt G6 sædskifte, således at der ikke sker en merbelastning. Kravet til nitratudvaskning er derfor opfyldt. Af beregning foretaget i husdyrgodkendelse.dk ansøgning nr , version 6, er der for marknr og anvendt G5 sædskifte, således at der ikke sker en merbelastning. Kravet til nitratudvaskning er derfor opfyldt. Der stilles ikke vilkår om et G5 sædskifte på mark 33-0 og 20-0 (sydlig mark 20-0), da det kun er en begrænset del af disse marker, som indgår i kortlægningen Fosfor Næsten alle udbringningsarealer afvander til Natura 2000 området Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Udbringningsarealer er ifølge ansøgningen beliggende på JB3, JB4, JB6 og JB11 jorde. Idet Horsens Fjord, havet øst for og Endelave er et Natura 2000 område som er overbelastet med fosfor skal alle drænede lerjordsarealer med fosfortal mellem 4-6 og over 6 skal anbringes i fosforklasse 1 eller 3 og alle drænede/grøftedelavbundsarelaer, også på sandjord, anbringes i fosforklasse 2 jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Husdyrbrugets udbringningsarealers fordeling i fosforklasser ses i tabel 4: Tabel 4: Udbringningsarealernes fordeling i fosforklasser. Navn Ha P-kl. 0 P-kl. 1 P-kl.2 P-kl.3 Total 381,33 254,1ha 108 ha 12,2ha 7 ha Ud fra denne fordeling beregner ansøgningen, at der maksimalt må være et fosforoverskud på 13,1 kg P/ha/år. Der er i godkendelsen stillet vilkår om, at der maksimalt må udbringes kg P på bedriftens udbringningsarealer. 3.5 Udvaskning i forhold til Natura 2000 områder Før der træffes afgørelse om godkendelse efter Husdyrbrugslovens 16 skal der efter Habitatbekendtgørelsens 7 stk. 1, jf. 8 stk. 6, foretages en vurdering af, om det ansøgte projekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan skade det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt. I bekræftende fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering. Kommunen kan på den baggrund i særlige tilfælde beslutte sig for at stille vilkår der rækker udover det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Side 16/34

17 Nitrat Udvaskningen af kvælstof fra landbrugsarealer varierer, da udvaskningen er påvirket af mange variable forhold, blandt andet nedbørsmængde, jordbundsforhold, dyretryk og management. Miljøstyrelsen har til vurdering af kvælstofudvaskningen udarbejdet et vejledende notat af 24. juni 2010, hvori der opstilles en række kriterier til vurdering af, hvad der kan betragtes som en væsentlig udvaskning af kvælstof til habitatoplande. Notatet er suppleret med en vejledning af 28. februar 2011 med tilhørende kortdata. Ifølge vejledningen kan husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for nitratudvaskning finde anvendelse, hvis 2 væsentlige kriterier er opfyldt, herunder: Påvirkninger fra projektet i kumulation med andre planer og projekter: a. Husdyrtrykket i oplandet må ikke være stigende i perioden fra 1. januar i. en forøgelse fra andre kilder til nitratudvaskning skal medregnes i beregningen af dyretrykket i oplandet. ii. tiltag til reduktion af nitratudvaskningen kan ikke modregnes i beregningen af dyretrykket i oplandet Påvirkning fra projektet i sig selv. b. Nitratudvaskningen fra husdyrbrugets arealer i et opland maksimalt udgør 5 % af den samlede udvaskning i oplandet, dog 1 % ved særlige eutrofierede lukkede oplande Fosfor Ligesom med kvælstof er fosformobiliteten meget afhængig af nedbørsmængde, jordbundsforhold, dyretryk og management. Tabsniveauet fra jordbunden ligger normalt på 0,2-0,5 kg P/ha med et gennemsnit på ca. 0,2 kg P/ha, jf. seneste DMU rapporter. Det maksimale tab for et sammenhængende landbrugsareal vurderes, at være 1 kg P/ha på nuværende tidspunkt (Kronvang et al 2005). Udyrkede arealer har et tab på ca. 0,08 kg P/ha. I landbrugsjorden er ophobet i gennemsnit kg P/ha i de øverste 25 cm. Et fosforoverskud formodes at medføre en øget fosformætning af overjorden (0-25 cm) og dermed en øget udvaskning. Dette antages dog, at blive opvejet af, at der fra 25 cm dybde ned til rodzonen (typisk i 1 meters dybde) også kan ophobes fosfor, og at udvaskning fra de øverste 25 cm i høj grad bliver bundet på vej ned til rodzonen. Miljøstyrelsen har i deres vejledning antaget, ligesom det er tilfældet for nitrat, at påvirkninger af fosfor under henholdsvis 1 og 5 % af den samlede fosforudvaskning til oplandet ikke kan måles med de nuværende biologiske målemetoder og dermed ikke kan betragtes som væsentige. I senere afsnit om fosfor er der foretaget en vurdering af relevante oplande i forhold til miljøstyrelsens vejledning. En anden væsentlig parameter for fosforudvaskning er overfladeafstrømning til søer og vandløb, hvor specielt arealet hældning spiller en rolle. Arealerne i denne ansøgning har ingen hældning, der kan have betydning for fosfortabet. Side 17/34

18 3.6 Nitrat: Påvirkninger fra projektet i kumulation med andre planer og projekter Miljøstyrelsen har opgjort dyretrykket i de enkelte oplande og det fremgår af vejledningen hvorledes beregningen af husdyrbrugets udvaskning i forhold til oplandet skal beregnes. I de tilfælde, hvor den samlede nitratudvaskning til det aktuelle vandområde er faldene eller ikke har været stigende, vil det ansøgte ikke i kumulation med andre projekter og planer have en væsentlig virkning eller skadevirkning på det aktuelle vandområde. I Horsens Inderfjord, Norsminde Fjord og Horsens Yderfjord er der ligeledes set på udviklingen i dyretrykket fra På hvert vandopland er der ud fra udviklingen i dyretrykket beregnet en lineær regression over de 6 årgange Udviklingen i dyretrykket og beregningerne fremgår af tabel 5. Tabel 5: Udviklingen i dyretryk samt beregnet lineær regression og % fald i dyretryk Kyst vandopland Horsens Inderfjord Endelave og Kystvandet fra Norsminde Fjord Horsens Yderfjord Lineær reg. r 2 Fald % y=-1017,7x + *2E Y=-197,49x Y = -98,229x ,88 16,5 % 0,93 9,1 % 0,79 23,6 % For alle tre vandområder er der sket et fald i udviklingen af dyretryk på henholdsvis 16,5 %, 9,1 % og 23,6 %. Der er under DE i oplandet til Endelave og Kystvandet fra Norsminde Fjord og Horsens Yderfjord, og der skal derfor ifølge miljøstyrelsens vejledning suppleres med lokal viden om udviklingen i dyrehold. Odder Kommune har ikke kendskab til, at der i oplandet til Endelave og Kystvandet fra Norsminde Fjord og Horsens Yderfjord er ændringer i dyreholdet. Samlet vurderer Odder Kommune, at det ansøgte projekt i kumulation med andre projekter og planer ikke vil have en væsentlig virkning eller skadevirkning på det aktuelle vandområde. 3.7 Nitrat: Afskæringskriteriet for så vidt angår påvirkning fra projektet i sig selv Odder Kommune har beregnet udvaskningen af kvælstof til de tre delvandoplande som udbringningsarealerne afvander til i henhold til vejledningen fra Miljøstyrelsen. Se Bilag 3.. Udvaskningen af kvælstof er i det ansøgte projekt 50,3 kg N/ha. Hvis husdyrbruget var drevet som et planteavlsbrug, ville udvaskningen ifølge husdyrgodkendelse.dk være 45,1 kg N/ha. Dermed er der tale om et merbidrag fra husdyrbruget på 5,2 kg N/ha. Arealernes fordeling i de forskellige vandoplande ses af nedenstående tabel 6: Side 18/34

19 Tabel 6: Udbringningsarealernes fordeling i vandoplandene Vandopland Areal (ha) Horsens Inderfjord 324,6 Horsens Yderfjord 50,4 Endelave og kystvandet fra Norsminde Fjord 6,3 Odder Kommune har beregnet udvaskningen af kvælstof til de 3 delvandoplande som udbringningsarealerne afvander til i henhold til vejledningen fra Miljøstyrelsen. Beregningerne fremgår af bilag 3. Det fremgår af beregningerne, at det ansøgte husdyrbrug vil bidrage med mindre end 1 % af den samlede udvaskning til alle 3 delvandoplande. I henhold til, at miljøstyrelsens afskæringskriterier er på 1 % for lukkede vandområder og 5 % for åbne vandområder, vurderer Odder Kommune, at det ansøgte ikke i sig selv har en skadevirkning på de aktuelle Natura 2000 områder. I henhold til ovenstående vurderer Odder Kommune at projektets virkemidler er tilstrækkelige til at opfylde habitatbekendtgørelsens krav om ikke at indebære forringelser eller medføre skade eller forstyrrelser for områdets udpegning. Det fremgår af beregningerne i bilag 3, at det ansøgte husdyrbrug vil bidrage med mindre end 1 % af den samlede udvaskning til vandoplandene Endelave og kystvandet fra Norsminde, Horsens Yderfjord og Horsens Inderfjord. I henhold til miljøstyrelsens afskæringskriterier på 1 og 5 %, vurderer Odder Kommune, at det ansøgte ikke i sig selv har en skadevirkning på det aktuelle Natura 2000 område. 3.8 Samlet vurdering i forhold til udvaskning af nitrat til sårbare Natura 2000 vandområder Idet udvaskningsbidraget i alle tre delvandoplande er mindre end 1 % vurderes det samlet, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår til det ansøgte vedrørende nitratudvaskning. I henhold til ovenstående vurderer Odder Kommune at projektets virkemidler er tilstrækkelige til at opfylde habitatbekendtgørelsens krav om ikke at indebære forringelser eller medføre skade eller forstyrrelser for Natura 2000 områdernes udpegningsgrundlag. 3.9 Fosfor til overfladevand I lighed med udvaskningen af kvælstof, skal der tages konkret stilling til risikoen for og effekten af tilførsel af fosfor til habitatområder, som er fosforfølsomme. Natura 2000 området Horsens Fjord, havet øst for og Endelave ligger i et fosforfølsomt vandområde. Ifølge miljøstyrelsens digitale vejledning om godkendelse af husdyrbrug, kan det antages, at hvis en påvirkning af et vandområde med fosfor, er mindre end henholdsvis 5 % i åbne vandområder og 1 % i lukkede vandområder af den samlede fosforbelastning, kan kommunen uden rimelig tvivl fastslås, at projektet ikke har skadelige virkninger på Natura 2000 området. Det kan ikke kvantificeres, hvor stor en del af fosforoverskuddet der reelt vil tilføres en recipient. Derfor skal vurderingen af, om der er grundlag for en skærpelse af beskyttelsesniveauet baseres på en vurdering af Worst case situationen. Den anvendte metode fremgår af miljøstyrelsens digitale vejledning. Side 19/34

20 Ifølge miljøstyrelsens vejledning, er det i habitatvurderingen kun den fosforbelastning som projektet bidrager med i retsbeskyttelsesområdet, som skal indgå i vurderingen. Det fremgår af beregningerne i Bilag 4, at det ansøgte husdyrbrug vil bidrage med mindre end 1 0 / 00 af den samlede udvaskning til delvandoplandene Endelave og kyststrækningen fra Norsminde Fjord, Horsens Yderfjord og Horsens Inderfjord. I henhold til miljøstyrelsens afskæringskriterie på 1 %, vurderer Odder Kommune, at det ansøgte ikke i sig selv har en skadevirkning på det aktuelle Natura 2000 område; Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Derfor vurderes det samlet, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår til det ansøgte vedrørende fosforudvaskning. I henhold til ovenstående vurderer Odder Kommune at projektets virkemidler er tilstrækkelige til at opfylde habitatbekendtgørelsens krav om ikke at indebære forringelser eller medføre skade eller forstyrrelser for områdets udpegning Bilag IV arter I henhold til Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter er der indført en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et beskyttelsesområde eller udenfor. Disse arter fremgår af direktivets bilag IV og kaldes derfor bilag IV-arter. Der er særligt fokus på disse, se nedenstående uddrag fra bekendtgørelsen: 7. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i 8, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 11. Ved administration af de i 8-9 nævnte bestemmelser kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte kan: 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. Kommunen skal vurdere, om belastningen fra projektet med ammoniak, nitrat og fosfor vil skade yngle- og rasteområder for de udpegede arter Vurdering af den ansøgte drifts påvirkning af bilag IV-arter Flere dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have yngle- og rasteområde på eller omkring den ansøgte drifts udbringningsarealer. Der er ikke foretaget en konkret eftersøgning af bilag IV-arter i området i forbindelse med Odder Kommunes vurdering af den ansøgte drift. Forekomsten af arterne er vurderet ud fra Faglig Rapport fra DCE nr 50, 2013; Overvågning af arter , Dansk Pattedyrs Atlas samt suppleret med konkrete registreringer af bilag IV-arter i kommunen Odder Der er ingen sikre registreringer af pattedyret odder i Odder Kommune. Arten er knyttet til vandløb og vådområder, men bevæger sig over relativ store afstande og også langt fra vand. Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme odder omkring bedriften eller udbringningsarealerne, da flere af disse ligger op til vandløb. Da den ansøgte drift ikke reducerer spred- Side 20/34

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Miljøgodkendelse til Dyrkningsarealerne tilhørende Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen omfatter: Ejede dyrkningsarealer Adresse: Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen er meddelt til: Flemming Wulff

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 2009-2015

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård 16 arealgodkendelse 23. juni 2015 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Erik John Sørensen Gl. Engvej 3 7490 Aulum Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Udbringningsarealer Barritskovvej 34, Barrit 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 72 36 80 66 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift. Steffenhøj 160 9700 Brønderslev

Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift. Steffenhøj 160 9700 Brønderslev Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift Steffenhøj 160 9700 Brønderslev 1 Registreringsblad Titel: Tillæg til miljøgodkendelse til Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev Dato: 20. december 2007

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

BILAG. 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed. 12. Grundvand 1 13. Grundvand 2 14. Kultur og fortidsminder

BILAG. 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed. 12. Grundvand 1 13. Grundvand 2 14. Kultur og fortidsminder BILAG 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed 3. Afløbsplan 4. Grundplan, kostald 5. Arealer, transportruter med husdyrgødning 6. Oversigt over Naturgruppens naturpunkter 7. BAT-niveau 8. Udtalelse

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 28/5 2010 / 1/6 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A01 til Grådyb.

Tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A01 til Grådyb. Esbjerg Forsyning A/S Att. Finn Egholm Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Email: fie@esbjergforsyning.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 9. december 2014 Sagsbehandler Johannes Lomborg Telefon direkte 76 16 51

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Miljøgodkendelse. udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup

Miljøgodkendelse. udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup Miljøgodkendelse af udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup DATABLAD TITEL: MILJØGODKENDELSE AF UDBRINGNINGSAREALER TILHØRENDE AMTSVEJEN 17, 8981 SPENTRUP DATO FOR GODKENDELSE: 21.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Jf. 11,3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) xx. xxxx 2015 Haderslev Kommune Indhold_Toc410905347

Læs mere

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads.

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads. Silkeborg Kajak- og Cykeludlejning v Summits APS Åhave Allé 7 8600 Silkeborg Att. Per Kristensen 12. maj 2015 Tilladelse til udlejning af fartøjer på timebasis Silkeborg Kommune meddeler hermed Silkeborg

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling Odder Kommune Planafdeling Rådhusgade 3 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fornyet landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin, matr. 24 d Torrild by, Torrild Sagens baggrund I forbindelse

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar AREALGODKENDELSE GODKENDELSE Lundbakvej 72, 9490 Pandrup Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar F 2010 / 23. Februar 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Hedemarken 28, 7200 Grindsted

Hedemarken 28, 7200 Grindsted Dato: 26. januar 2015 Tilladelse til hestehold på Hedemarken 28, 7200 Grindsted iht. 10 i Husdyrloven Teknik- & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng.

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Steen Mogensen Bakkedalvej 10 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i have og beskyttet natur

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere