Kommuneplantillæg nr er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplantillæg nr. 787-1 er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport."

Transkript

1 Thisted Kommune Teknisk Forvaltning 7760 Hurup Thy Vedr.: Kommuneplan samt vindmølleplan Foreningen imod kæmpevindmøller ved Nørhå Sø (i det følgende kaldet foreningen) har følgende indsigelser og bemærkninger til kommuneplanforslag og kommuneplantillæg nr (i det følgende benævnt vindmølleplan). Det angives i vindmølleplanen side 4: Kommuneplantillæg nr er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport. Det er foreningens opfattelse, at dette udsagn er ukorrekt, idet regionplan 2005 for Viborg Amt (i det følgende benævnt regionplan) under retningslinie 21 med tilhørende kort og under henvisning til regionplan retningslinie 22 med tilhørende kort efter foreningens opfattelse ikke giver, end ikke teoretisk, mulighed for at opstille vindmøller ved Nørhå Sø, som foreslået af forvaltningen. Forvaltningen opfordres udtrykkeligt til at forholde sig til, om forslaget om vindmøller ved Nørhå Sø kan gennemføres i henhold til den gældende regionplan. Miljøministeriet har i 2009 udstedt retningslinjer for kommuneplanlægningen i medfør af Planlovens 2a og 3. katalog over de eksisterende overordnede interesser og krav for hvert planemne, som de nye kommuneplaner skal være i overensstemmelse med. Kulturhistorie Angående kulturhistoriske udpegninger fremgår følgende krav til den kommunale planlægning (side 89): riske bevaringsinteresser, herunder kulturmiljøer og beskyttelsesområder for kirkerne skal overføres til kommuneplanen. For kulturmiljøerne gælder det redegørelsen for de bærende bevaringsværdier og kulturmiljøernes afgrænsning. For kirkeomgivelsernes vedkommende 1

2 drejer det sig om dokumentationen af landkirkernes betydning i landskabsbilledet og kirkeomgivelsernes udstrækning. Regionplanernes retningslinier for beskyttelse af værdifulde kulturmiljøer og beskyttelse af kirkernes fremtræden samt sikring af øvrige kulturhistoriske interesser skal ligeledes fastholdes Regionplan 2005 angiver under retningslinie 22 nr. 2: andsbyer vist på kortbilag 2 og kort 22 skal de kulturhistoriskeværdier såvidt muligt beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de Foreningen kan konstatere, at vindmølleplanen ikke er i overensstemmelse med retningslinie 22 i regionplanen, hvilket den skal være, jfr. Miljøministeriets ovenfor nævnte retningslinier. Forvaltningen opfordres til udtrykkeligt at forholde sig til dette. Foreningen mener, at Thisted Kommune ikke overholder disse regler, hvilket Thisted Kommune har pligt til. Der er stor sandsynlighed for, at en klage vil medføre, at planerne skal ændres, således at de i regionplan 2005 angivne retningslinjer og geografiske udstrækninger opretholdes i sin helhed. Den indskrænkning af områderne omkring Nørhå Sø, som sker med den nye kommuneplan og vindmølleplanen, vil sandsynligvis blive tilsidesat. Landskab Angående landskabsbeskyttelse fremgår det af oversigten over statslige interesser (side 93): de retningslinjer der varetager de landskabelige bevaringsværdier, skal overføres til kommuneplanerne. Det anbefales, at kommuner, der vil ændre dette planlægningsgrundlag gennemfører det på baggrund af en landskabskarakteranalyse, som fremgår af den vejledning, Miljøministeriet udsender i begyndelsen af 2010 Foreningen bemærker, at Thisted Kommune ikke har efterlevet dette krav, hvilket den har pligt til, idet det ikke fremgår af kommuneplanforslaget, om Thisted kommune har foretaget en sådan landskabsanalyse i forbindelse med de indskrænkninger af regionplanens beskyttelsesområder, som kommuneplanen lægger op til. Foreningen opfordrer til at analysen gennemføres for at skaffe et solidt fagligt grundlag for de foreslåede ændringer af beskyttelsesområdet eller mere enkelt, at kommunen i stedet, således som den har pligt til, fastholder regionplanens udpegninger. 2

3 Natur Der stilles følgende statslige krav til kommuneplanlægningen (side 84): jer, som sikrer, at det samlede naturnetværk beskyttes mod indgreb i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg mv., der kan forringe den Den grønne korridor langs Årup Å og omkring Nørhå sø har i Regionplanen været omfattet af retningslinie 21 om særligt beskyttede områder. Retningslinierne 21.4 og 21.5 har sikret et forbud mod indgreb i beskyttelsesområdet. Foreningen konstaterer, at kommuneplanen indebærer, at området uden nogen nærmere begrundelse indskrænkes væsentligt i henseende til den grønne korridor. Regionplanens retningslinie og angiver: 4. Indgreb i de særlige beskyttelsesområder, der ændrer arealernes naturtilstand, må kun finde sted, hvis det samlede resultat bliver forbedrede levevilkår for det naturlige dyre- og planteliv, eller hvis forbedrede muligheder for landskabelige oplevelser for almenheden kan opveje indgrebet. 5. Anlægsarbejder og byggeri må ikke placeres i de særlige beskyttelsesområder, hvis det indebærer en forringelse af de landskabelige, naturmæssige eller kulturhistoriske værdier, der ligger til grund for udpegningen. Kommuneplanens forslag er en væsentlig indskrænkning i forhold til retningslinie 21.4 og 21.5 og er sandsynligvis i strid med miljøministerens retningslinier, som er fastsat i medfør af planlovens 2. Foreningen opfordrer til, at retningslinie og 21.5 gentages. Det er generelt foreningens vurdering, at planlægningsarbejdet, således som det nu foreligger, er i strid med lov nr. 936 af 24. september Det fremgår af loven, at der i situationer som denne er pligt til at udarbejde en miljørapport. En sådan har Thisted Kommune udarbejdet i forbindelse med kommuneplanen og vindmølleplanen. Imidlertid opfylder miljørapporterne til kommuneplanen og vindmølleplanen, herunder miljørapporten til vindmølleplanen fra juli 2010, som kommunen har fået udarbejdet, efter for- Det hedder i 7: 3

4 apport, der fastlægger, beskriver og evaluerer den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens eller programmets gennemførelse og rimelige alternativer under hensyn til planens eller programmets mål og geografiske anvendelsesområde. Stk. 2. Miljørapporten skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i bilag 1. Miljørapporten skal dog kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyntagen til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder samt til, hvor detaljeret planen eller programmet er, hvad den indeholder, og på hvilket trin i et eventuelt planhierarki planen eller programmet befinder sig. Stk. 3. Oplysninger om planens eller programmets indvirkning på miljøet, der tilvejebringes som følge af anden lovgivning, kan benyttes med henblik på at give de oplysninger, der er nævnt i stk. 2. Stk. 4. Myndigheden skal høre andre myndigheder, hvis områder berøres af forslaget til plan eller program, inden der tages stilling til, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der ska Loven henviser til de oplysninger, der skal med og som er oplistet i lovens bilag 1 og 2. Bilag 1 til loven angiver følgende: Oplysninger omhandlet i 7, stk. 2. De oplysninger, der i henhold til 7 skal gives, er følgende: a) En skitsering af planens eller programmets indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer. b) De relevante aspekter af den nuværende miljøstatus og dens sandsynlige udvikling, hvis planen ikke gennemføres. c) Miljøforholdene i områder, der kan blive væsentligt berørt. d) Ethvert eksisterende miljøproblem, som er relevant for planen eller programmet, herunder navnlig problemer på områder af særlig betydning for miljøet som f.eks. de områder, der er udpeget efter direktiv 79/409/EØF og 92/43/EØF. e) De miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på internationalt plan, fællesskabsplan eller medlemsstatsplan, og som er relevante for planen eller programmet, og hvordan der under udarbejdelsen af den/det er taget hensyn til disse mål og andre miljøhensyn. f) Den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder på spørgsmål som den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer. g) Planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens eller programmets gennemførelse. h) En kort skitsering af grunden til at vælge de alternativer, der har været behandlet, og en beskrivelse af, hvorledes vurderingen er gennemført, herunder eventuelle vanskeligheder (som f.eks. tekniske mangler eller mangel på knowhow) der er opstået under indsamlingen af de krævede oplysninger. i) En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning, jfr. 9, stk. 2 og 11. 4

5 Bilag 2 angiver følgende: j) Et ikke-teknisk resumé af de oplysninger, der blev givet under ovennævnte punkter ljøet, der er omhandlet i 4, stk Planernes karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til: - i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler, - i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki, - planens eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling, - miljøproblemer af relevans for planen eller programmet og - planens eller programmets relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning (f.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse). 2. Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages hensyn til: - indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet - indvirkningens kumulative karakter - indvirkningens grænseoverskridende karakter - faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker) - indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt) - værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af: - særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv - overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller grænseværdier og - intensiv arealudnyttelse og - indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelses- Det er foreningens opfattelse, at kommuneplanen, herunder specielt vindmølleplanen med tilhørende miljørapporter, groft negligerer disse regler og planlægningsarbejdet er således i strid med loven. 5

6 Foreningens bemærkninger til de generelle bemærkninger i kommuneplanen I forslaget til kommuneplan er der et overordnet a I dette findes et afsnit kaldet baggrund (miljøvurdering) På side 2 i dette afsnit angives en overskrift: Ændringer i Retningslinjer. Det hedder her i et for foreningen uforståeligt sprog: (Foreningens opfattelse er, at man bruger fremmedord for at skjule, at udsagnene intet reelt indhold har): For retningslinjerne er der foretaget enkelte indholdsmæssige ændringer, som det er vurderet at miljøvurdere i forhold til parametrene i det brede miljøbegreb. En række af de øvrige retningslinjer er også ændret indholdsmæssigt, men det er i scopingen vurderet, at ændringerne alene vil medføre en positiv eller neutral påvirkning af parametrene i det bre- Det er foreningens opfattelse, at kommunen har pligt til at redegøre for ændringerne. Det er endvidere foreningens opfattelse, at ændringerne ikke vil medføre positiv eller neutral påvirkning af parametrene. Hvis det uforståelige udsagn skal forstås således, at meningen er, at ændringerne ikke påvirker landskab, kultur og miljø m.v. negativt, er det foreningens opfattelse, at en sådan bedømmelse er åbenlyst forkert. I medfør af de ovenfor citerede bestemmelser fra lov nr. 936 og miljøvurdering har kommunen pligt til at redegøre for ændringer og deres indvirkning. Det er foreningens opfattelse, at ej heller planlovens 23d og 23f er opfyldt. I den nye kommuneplan er der under afsnittet miljøvurderinger af retningslinier under natur og landskab anført følgende: Vurdering: 6

7 Hensigten med at fastsætte mål og retningslinier for emnerne er at sikre, at der ikke sker utilsigtet skade på miljø og natur og at tilstanden bevares eller forbedres. I forhold til regionplan 2005 er der justeringer af afgrænsning og retningslinier, sådan at de er i overensstemmelse med de nutidige forhold. Det vurderes, at ændringerne vil have en positiv virkning på miljøet. vil have en positiv virkning på miljøet, når man indskrænker områderne. Det gælder specielt for Nørhå Sø området Det anføres videres: Afbødende foranstaltninger: Ingen, da der ikke forventes at være negative påvirkninger. Som ovenfor nævnt må det være åbenbart, at der er negative påvirkninger og at kravet til, at kommunen gør rede for negative påvirkninger og anfører forslag til afbødende foranstaltninger ikke er opfyldt. Således er kommuneplanens indhold derfor i strid med lovgivningen under henvisning til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det hedder videre under samme overskrift i afsnittet anden benyttelse (i det åbne land), i hvilket man behandler vindmøller, at mål og retningslinier tager udgangspunkt i regionplan 2005 samt nyere viden, som er kommet til siden regionplanens udarbejdelse. Vurdering: Hensigten med at fastsætte mål og retningslinier for emnerne er at sikre, at anvendelse af det åbne land sker på en måde, som belaster miljøet, naturen og landskabet så lidt som muligt. I forhold til regionplan 2005 er der justeringer af afgrænsninger og retningslinier, sådan at de er i overensstemmelse med de nutidige forhold Det anførte er vildledende, idet de nutidige forhold omkring Nørhå Sø er uændrede i forhold til Det anførte er således forkert. Det hedder videre: Det vurderes, at ændringerne i retningslinier og afgrænsninger vil have en positiv virkning på miljøet Det er svært at forstå, at kommunen mener, at det vil have en positiv virkning, at man i området omkring Nørhå Sø udtager arealer, der i Regionplan 2005 var beskyttede. Kommunens forvaltning bør udtale sig meget præcist om, hvad der menes, og hvad begrundelserne er. Det anføres videre under deloverskriften afbødende foranstaltninger: 7

8 Foreningen finder, at Thisted Kommunes planlægningsarbejde er stærkt kritisabelt. Foreningen har følgende bemærkninger til de enkelte retningslinier Retningslinje 7 Arkitekturpolitik. Det angives: Det er Thisted Kommunes mål at sikre bevaringsværdier i bygninger, bymiljøer og landskabstræk. I relation til vindmøller ved Nørhå Sø gør man det modsatte. Udsyn til og fra Nørhå og Sønderhå kirker og den eneste fredede herregård i Thy, Nørhågård samt det landskabelige element mellem disse forsvinder. Det angives i Skov- og Naturstyrelsens vejledning Store vindmøller i det åbne land fra marts 2007 side 3 ff: isterende kulturhistoriske elementer i landskabet. Der nævnes højtliggende kirker, gravhøje, herregårde, diger osv. Der angives i vejledningen eksempler på uheldigt samspil mellem vindmøller og historiske elementer i form af billeder, og hvis man ser disse, vil man forstå, hvorfor vindmøller ved Nørhå Sø er i strid med denne vejledning og i strid med Kommuneplanens mål. Om Nørhågårds særlige kvalitet henvises til Kulturarvsstyrelsens bog Herregården fra 2004 side I vejledning af 22. maj 2009, som er en vejledning til cirkulære nr.9295 af samme dato om planlægning for vindmøller, angives det som bemærkning til cirkulærets 5 at der skal tages størst muligt hensyn til anvendelsen af det åbne land, herunder natur, landskab, kulturhistoriske værdier-der blandt andet også omfatter kirker og deres omgivelser. Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange møllens højde fra særlige kulturhistoriske eller geologiske land- 8

9 skabselementer skal redegørelsen for planforslaget så vidt muligt belyse den visuelle påvirkning, herunder indsyn og udsyn for det pågældende landskabselement. Miljørapporten fra juli 2010 går meget let hen over problemerne, i strid med vejledningen. Under overskriften naturpleje og genopretning (retningslinje 9) anføres det, at det er Thisted Byråds mål at fastholde og styrke den biologiske mangfoldighed i kommunen gennem naturpleje og naturgenopretning. Dette har kommunen pligt til jf. planlovens 11a nr. 13 og samme lovs 11e samt Naturbeskyttelseslovens 29a. Det anføres videre under retningslinje bevaring: Et par sider længere henne skriver man under afsnittet bæredygtighed følgende: går til grunde og sjældne arter af dyr og planter forsvinder, ikke er bæredygtig. Det er nødvendigt, at der bliver gjort en indsats for at tidligere naturområder bliver gen- Disse afsnit bør ændres, hvilket foreningen skal opfordre kommunen til, idet det nævnte er meningsløst i forbindelse med forslaget om at rejse vindmøller ved Nørhå Sø. Under overskriften landskab retningslinje 10 angives det i punkt 10.1: Byggeri og anlæg i landskabelige interesseområder. I kommuneplanen udpeges særlige landskabelige interesseområder. Byggeri og anlægsarbejder i de særlige landskabelige interesseområder skal såvidt muligt undgås. Foreningen foreslår, at Thisted Kommune i sin planlægning ikke indskrænker de i regionplan 2005 retningslinje 21 og 22 angivne beskyttelsesområder, som har forbindelse med Nørhå Sø-området, men fastholder dem eller måske endda øger dem. Det angives til sidst i afsnittet: 9

10 landskaber, hvor de placeres. Ud fra en landskabelig synsvinkel er denne udvikling ikke bæredygtig. Formålet med denne retningslinie og med de fleste af de øvrige retningslinier for landskabet udenfor byerne er at skabe et planlægningsmæssigt grundlag, der beskytter landskabet og medvirker til, at der ved gennemførelse af projekter, der kan have store landskabelige effekter, sker en tilpasning af projekterne med hensyn til udformning og placering, der i videst muligt om- Formuleringen bør være, at der kun helt undtagelsesvist i særlige områder kan gennemføres projekter, der kan have store landskabelige effekter, idet formuleringen Den anderledes bastante formulering i Regionplan 2005 bør gentages under punkt 4 C: Det hænger sammen med, at landskabet matcher de store dimensioner, fordi det ofte er karakteriseret ved fladt eller jævnt faldende terræn med store arealenheder og landskabsrum. Landskaber i lille skala vil ofte være mindre egnede til opstilling af store vindmøller. Disse landskaber er karakteriseret ved småbakket eller letkuperet landskab med mindre land- Området omkring Nørhå Sø er ikke et storskala landskab, men et landskab i lille skala og det er derfor foreningens opfattelse, at Thisted Kommune planlægger at etablere vindmøller i området ved Nørhå Sø i strid med disse forskrifter Under afsnittet biologi, retningslinie 12 skrives der i forslaget om biologiske interesseområder: Kommuneplanen udpeger biologiske interesseområder incl. økologiske forbindelseslinier, jfr. kortet, hvor beskyttelseshensynene skal gå forud for andre interesser. Der må ikke gennemføres projekter, der tilsidesætter beskyttelseshensynene i de biologiske interesseområder. Beskyttelseshensynene kan kun tilsidesættes i det omfang særlige samfundsmæssige eller planlægningsmæssige hensyn taler herfor eller hvis det sker i forbindelse med projekter, der har til formål at forbedre naturtilstanden i et større område eller forbedre offentlighedens adgang. 10

11 Det hedder videre i punkt 12.2 om projekter i de økologiske forbindelseslinjer: Indenfor må de biologiske interesseområder der ikke gennemføres projekter, der kan forhindre, at der på længere sigt sker en udbygning af de økologiske forbindelseslinjer. Det er overordentligt betænkeligt, og i strid med Miljøministeriets retningslinjer, at Thisted Kommune i stedet for at udvide de biologiske interesseområder i steder indskrænker dem i forhold til regionplanen fra Forslaget til vindmøller ved Nørhå Sø er i strid med Thisted Kommunes eget forslag til kommuneplan, og i strid med kommuneplanens forslag til økologiske forbindelseslinjer og Thisted kommune bør, hvis man fastholder planen om vindmøller ved Nørhå, redegøre indgående for disse uoverensstemmelser Indgreb i biologiske interesseområder Hvis det af væsentlige samfundsmæssige hensyn er nødvendigt at foretage indgreb i de biologiske interesseområder eller at fjerne små naturområder uden for interesseområderne, bør det sikres, at der et andet sted etableres nye naturområder af Det er foreningens opfattelse, at ovenstående svage retningslinjer ikke lever op til Miljøministeriets retningslinjer og krav, eller for den sags skyld til kommunens egne ambitioner, der kommer til udtryk ved at kommunen har underskrevet erklæringen Countdown 2010 og derved har sat sig det mål at standse tilbagegangen i biologisk mangfoldighed. Desuden stilles der i Miljøministeriets oversigt i medfør af Planlovens 2a og 3 krav om, at kommunerne udpeger potentielle naturområder, og potentielle økologiske forbindelser (side 84): Kommuneplanen skal indeholde retningslinier for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Kommuneplanen skal desuden indeholde retningslinier for varetagelsen og etablering af økologiske forbindelser, herunder for potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Planlovens 11 a, stk. 1, I kommuneplanforslaget er der ikke konkret udpeget potentielle naturområder. Området omkring Nørhå Sø er efter foreningens mening et særdeles oplagt sted, som kan bidrage til et potentielt udvidet naturnetværk i Thisted Kommune, idet der allerede findes en mosaik af 3 områder, levesteder for særligt beskyttede arter, Natura 2000 samt linjeformede beskyttelseselementer og træk af naturlig dynamik i de hydrologiske forhold. 11

12 Under retningslinje 12.4 særlige regler for de internationale beskyttelsesområder står der i kommuneplanforslaget: Der må ikke indenfor eller udenfor beskyttelsesområderne planlægges for eller meddeles tilladelse til projekter, der kan påvirke udpegningsgrundlaget negativt eller som kan medvirke til, at de fastsatte mål for Thisted Kommune handler i strid med lovgivningen og sit eget forslag til kommuneplan ved at planlægge vindmøller, som med sikkerhed har en så tæt beliggenhed på habitatområdet omkring Nørhå Sø, at der ikke kan undgås negative virkninger. Det hedder også under afsnittet særlige regler for de internationale beskyttelsesområder under retningslinje 12: I forbindelse med alle konkrete afgørelser, som kan påvirke internationale beskyttelsesområder væsentligt, skal det fremgå af afgørelsen, at den ikke indebærer forringelser af naturtyperne og levestederne for arterne i området eller medfører forstyrrelser, der har betydelige Hvis den nye kommuneplan vedtages i den foreliggende form, vil Thisted Kommune som det første være nødt til at konstatere, at kommuneplantillæg ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens eget indhold. Det anføres i øvrigt videre under afsnittet om de internationale beskyttelsesområder: elt for habitatområderne foreskriver loven, at myndighederne er forpligtet til aktivt at arbejde for en forbedring af områdernes naturtilstand, hvis den ikke er god Naturtilstanden er på nuværende tidspunkt uden møller god, men bliver dårlig, hvis møllerne opsættes ved Nørhå Sø som foreslået i vindmølleplanen. Kommunens arbejde for at opnå en gunstig bevaringsstatus kan kun opfyldes, hvis møllerne ikke placeres klods op af habitatområdet. Specielt vedrørende oddere For omkring 20 år siden fandtes der ikke mange oddere i Danmark, bortset fra i Hvidbjerg Å området. Som følge af dette har man udpeget et habitatområde nr. 27, omfattende blandt andet Nørhå Sø og Årup Å, netop med henblik på at beskytte odderen. Se nærmere om dette under redegørelsen for habitatområdet. I 1993 fremsatte Skov- og Naturstyrelsen og Viborg Amt et forslag til fredning af odderens levesteder i Hvidbjerg Å-systemet og foreslog blandt andet en fredning af den helt overvejende del af de områder, som man nu vil rejse vindmøller på. 12

13 Der er ikke rigtig nogen, der ved om odderen kan lide vindmøller, men den almene antagelse er, at odderen forliges med vindmøller, hvis disse ikke er i umiddelbar nærhed af odderens levesteder. Imidlertid er det således, at den nu foreslåede placering af vindmøller er meget tæt på odderens levesteder omkring 100 meter fra åen og søen og en sådan placering er usædvanlig. Foreningen har spurgt en ekspert på området, forskningschef for Danmarks Miljøundersøgelser, Aksel Bo Madsen, om dette, og han har, jf. vedlagte udtalelse af 4. marts 2011 udtalt følgende: Fra: Madsen, Aksel Sendt: 4. marts :47:18 Til: Annie Andersen Cc: DMU journal, VIBI; Søgaard, Bjarne; Elmeros, Morten Emne: RE: Sagsnr: Planlagte vindmøller. Videresendt automatisk vha. en regel Kære Jon Johnsen Tak for mail vedr. planlagte vindmøller langs sydsiden af Nørhå Sø og Årup Å. Vi kan besvare de to stillede spørgsmål med følgende: ering, at arten ikke i almindelighed er generet af vedvarende/kontinuerlig støj fra vindmøller placeret i en større afstand. Ad 2) DMU bekendt er der ikke tidligere i DK placeret vindmøller i den foreslåede meget korte afstand (det tilsendte kortbilag) fra søer og vandløb med forekomst af odder, hvorfor det ikke kan udelukkes, at odderne vil blive generet af støjen fra de planlagte vindmøller. Med venlig hilsen Aksel Bo Madsen Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Aksel Bo Madsen Forskningschef, PhD T M E Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Grenåvej 14, Kalø, DK-8410 Rønde T E W Det bemærkes, at der i vestenden af Nørhå Sø er et odderfristed, som er tinglyst på den pågældende ejendom, ligesom der ca. 200 meter nord for midten af det foreslåede vindmølleområde ligeledes er et tinglyst odderfristed, hvor oddere lever og har yngel. Odderen er stadig et truet dyr til trods for, at den i det senere år har bredt sig, men odderen er omfattet af habitatdirektivets bilag 4 og udpegningsgrundlaget for habitatområder bilag 2. 13

14 De generelle regler om habitatområder er fastsat i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj Det fremgår af Artikel 12 og 13 at medlem indføre en streng beskyt Disse regler fra EU, som Thisted Kommune i sin planlægning har pligt til at rette sig efter, er udmøntet i bek. Nr 408 af 1. maj 2007, og også denne bekendtgørelse har Thisted Kommune pligt til at rette sig efter. I habitatbekendtgørelsen, BEK 408 af 01. maj 2007 ( Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter), fastlægges krav om konsekvensvurdering for Natura 2000-områder. Det fremgår af bekendtgørelsens 6: I redegørelsen til planforslag i medfør af planloven, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et Natura 2000-områdes forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der indgå en vurdering af forslagets virkninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger. Stk. 2. Såfremt vurderingen viser, at planen skader Natura 2000-området, kan planen ikke Det må konstateres, at denne vurdering mangler både i planforslaget og i miljørapporten. Det fremgår ikke, om kommunen sammenfattende vurderer, at planen risikerer at skade et Natura 2000-område eller ej. Til gengæld nævnes der en del mulige problemer i forhold til EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder, bl. a. habitatområde nr 27 Hvidbjerg Å og Ove Sø, uden dog systematisk at belyse påvirkning af arterne og levestederne på udpegningsgrundlagene under hensyn til deres bevaringsstatus, konkrete trusler, og prognose. Det er således ikke godtgjort at planen ikke strider mod habitat- eller fuglebeskyttelsesdirektivet. 7 uddyber dette, og foreskriver konsekvensvurderinger. Foreningen henviser til de mere detaljerede forskrifter der er angivet i vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning af administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, og det fremgår af denne, side 9, at habitatbekendtgørelsen forpligter myndighederne til ikke at vedtage en plan eller godkende et projekt, hvis plan eller projekt skader Natura 2000 området eller beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag 4. Da odderen er omfattet af habitatdirektivets bilag 4 kan Thisted kommune ikke vedtage en plan, som skader Natura 2000 området eller skader beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag 4, hvilket netop omfatter odderen. 14

15 Det fremgår videre af samme bekendtgørelse side 14, at habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en lang række dyr og planter overalt i landet, uanset om de forekommer inden for eller uden for et af de udpegede habitatområder. Det fremgår videre, at de pågældende dyrearter ikke må fanges, dræbes, forstyrres eller få ødelagt deres levesteder. Det fremgår af samme bekendtgørelse side 20, at der skal foretages en foreløbig vurdering af planer og projekter. Denne foreløbige vurdering foreligger i form af den Miljørapport, som Thisted kommune i juli 2010 har fået udfærdiget. Denne miljørapport opfylder imidlertid ikke reglerne, idet den et sted nævner ordet trussel ( side 30) men den beskæftiger sig slet ikke (side ) med en vurdering af mulige skadevirkninger for odderen i Nørhå området, endsige angiver disse skadevirkninger konkret. Der er intet sted i rapporten angivet noget om at det kan afvises, at der er skadevirkning på habitatområdet, herunder odderen. Det skal man, jfr. punkt 5.1 i vejledningen. På baggrund af Aksel Bo Madsens erklæring er det klart, at en skadevirkning på oddere ikke kan afvises. Den vurdering som punkt 5.1 i vejledningen foreskriver, skal fremgå af Myndighedens afgørelse, jf. habitatbekendtgørelsens 6 og 7, og den endeligt vedtagne plan eller projekt kan være ugyldig, hvis vurderingen ikke indgår som påkrævet. Vurderingen skal være begrundet, dvs. at det skal fremgå, hvad der ligger til grund for den konklusion som skal angives i miljørapporten. Det er ikke tilstrækkeligt blot at medtage en vurdering af en plan eller et projekt uden nærmere argumentation eller redegørelse. Denne vurdering kan ikke senere foretages jf. vejledningen side 40, punkt men skal foretages ved alle planer, også den foreliggende vindmølleplan. Det er foreningens opfattelse, at den miljørapport, som Thisted Kommune har udarbejdet i juli 2010 ikke er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte regler, og det er derfor foreningens opfattelse, at forslaget til vindmølleområdet ved Nørhå Sø er ugyldigt. Det er foreningens opfattelse, at planen vil have skadevirkning på habitatområdet, og det er foreningens opfattelse, at denne påvirkning er væsentlig. 15

16 Foreningens opfattelse medfører, at der burde være udarbejdet en konsekvensvurdering af forslaget, jf. vejledningen side 20. Konsekvensvurderingen skulle have været udarbejdet i forhold til det berørte områdes bevaringsmålsætninger. Det fremgår videre af side 21, at hvis Myndigheden ikke på grundlag af konsekvensvurderingen kan afvise, at en plan eller et projekt skader området, kan planen eller projektet ikke vedtages. Det fremgår videre af vejledningen, side 22, at alle aspekter af en plan eller et projekt som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter skønnes at kunne påvirke Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag (som her blandt andet er odderen) skal inddrages i en konsekvensvurdering. Disse aspekter skal identificeres under hensyn til den bedste videnskabelige viden på området. Myndigheden skal have sikret sig, at det kan afvises, at en plan eller et projekt skader området, dvs. at Myndigheden skal have vished for, at aktiviteten ikke har skadelige virkninger. Det er tilfældet, når det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at der ikke er sådanne virkninger. Der er altså tale om en meget høj prioritering af et sikkert fagligt grundlag. Dette særlige forsigtighedsprincip er fast slået af EF domstolen. I relation til odderen er det således foreningens opfattelse, at Myndighederne ikke har gjort det fornødne, og at planlægningen af vindmøller i Nørhå Sø området derfor pligtmæssigt skal standses. Bekendtgørelsens videre indhold taler for sig selv, og i pkt på side 32 fremgår det under pkt at beskyttelsen af arter og naturtyper ikke kan fraviges. 10 Habitatbekendtgørelsen indeholder imidlertid mulighed for at fravige beskyttelsen i helt særlige tilfælde, jfr. side 32 i vejledningen, der angiver, at beskyttelsen kun kan fraviges i et tilfælde, hvor der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af økonomisk eller social art, og hvor der ikke findes alternativer. Det er foreningens opfattelse, at disse kriterier ikke er opfyldt. Som det fremgår af vejledningens side 33 under afsnittet er der fastlagt procedurer i tilfælde af fravigelser, og disse procedurer har Thisted Kommune ikke fulgt. Disse regler er fastsat for at forhindre, netop som tilfældet er her, en planlægning, som indebærer negative effekter på et habitatområde, og det er foreningens opfattelse, at da sådanne foreligger, må planlægningen ophøre. I vejledningen side 40 under pkt angives det, at i de situationer, hvor den foreløbige vurdering viser, at bilag 4-arter (hvorunder odderen hører) kan påvirkes, vil det være nødvendigt at belyse sagen nærmere og vurdere, om yngle- og rasteområder bliver beskadiget eller ødelagt eller forskellige livsstadier af bilag 4-planter bliver ødelagt. 16

17 Dette har Thisted Kommune, i strid med reglerne, ikke gjort. Det ovennævnte gentages i vejledningen side 52 under kommentaren til 6 og 7, af hvilken det fremgår: sådan påvirkning ikke kan undgås, skal Myndigheden foretage nærmere konsekvensvurdering. Konsekvensvurderingen skal altid være en konkret vurdering af det aktuelle planforslag i forhold til de berørte Natura 2000 områders bevaringsmålsætning (udpegningsgrundlag). Vurderingen skal desuden inddrage planforslagets påvirkning i sammenhæng med andre planer og projekter, d.v.s. den kumulative effekt skal vurderes. Hvis Myndigheden ikke på grundlag af konsekvensvurderingen kan afvise, at planforslaget skader området, kan planen ikke vedtages. Det fremgår af vejledningen side 57 under pkt. ad 10, at den altovervejende hovedregel er, at en plan eller et projekt kun kan tillades eller godkendes, og at der kun kan dispenseres for forbud m.v., hvis det kan afvises at planen eller projektet skader et Natura 2000 område. Det er derfor foreningens opfattelse, at beskyttelsen af odderen ikke varetages lovmedholdeligt, såfremt vindmølleprojektet fortsætter sin planlægning eller gennemføres. Der mangler desuden en vurdering af, hvordan en sandsynligvis nødvendig grundvandssænkning i anlægsfasen ville påvirke våde naturtyper, der er afhængig af høj grundvandsstand. Området er derudover jf. Danmarks Miljøportal kortlagt som okkerklasse 1 med stor risiko for okkerudvaskning. Det er derfor uforståeligt, når der jf. miljørapport t- okkerproblemer ved grundvandssænkning og udledning til åen. En tilladelse hertil vil jf. Okkerloven kræve kommunens godkendelse, som igen jf. habitatbekendtgørelsen skal konsekvensvurderes i forhold til Natura 2000 området. Der indgår tre arter af lampretter (Bæklampret, Havlampret, Sølampret) i habitatområde nr. 27 udpegningsgrundlag. Arterne har i forvejen ugunstig bevaringstilstand og vil blive negativt påvirket af udledning af okkerholdig vand i åen. Kort fra dansk miljøportal. Brun= stor okkerrisiko, grøn= lille okkerrisiko 17

18 Det fremgår af Naturbeskyttelseslovens 29 a: De dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter. Stk. 2: Yngle- eller rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til loven, må ikke beskadiges eller ødelægges. Der henvises til den liste, som er bilag til Naturbeskyttelsesloven, og talrige af de arter, som er nævnt, burde have været beskrevet eller i det mindste nævnt i henseende til forstyrrelse med skadelig virkning. Der er i høj grad behov for at få belyst, hvordan planen påvirker trækkende fugle for eksempel sangsvane og sædgås der indgår i udpegningsgrundlaget for EFfuglebeskyttelsesområdet Ove Sø, hvor de bestande, der skal beskyttes, benytter sig af Tegå/Årup Å som daglig trækrute mellem raste- og furageringsområder. De efterfølgende billeder, som er optaget for ganske nylig ved Nørhå Sø, viser, at der er talrige gæs og sangsvaner i området. 18

19 19

20 20

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel Miljøvurdering af planer og programmer Den lovgivningsmæssige vinkel af Specialkonsulent Gert Johansen Introduktion Intentionerne med loven og direktivet bæredygtighed sammenhæng mellem projekter bedre

Læs mere

Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus Af Hans J. Baagøe. Statens Naturhistoriske Museum. Zoologisk Museum

Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus Af Hans J. Baagøe. Statens Naturhistoriske Museum. Zoologisk Museum Notat 06.05.2010 Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus Af Hans J. Baagøe. Statens Naturhistoriske Museum. Zoologisk Museum Generelt om flagermusdrab ved vindmøller Det har vist

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 1398 af 22. oktober 2007 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 172, Lekkende Dyrehave Habitatområde H151 Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Professor dr. Jur. Peter Pagh Notat om Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 43421238/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Allerød Kommune har bedt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Navn på plan: Kommuneplantematillæg for Byudvikling og Fritidsformål Sagsbehandler: Randi Vuust Skall og Casper

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt Udkast til Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller

Læs mere

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Disposition 1. Kort intro til naturdirektiverne 2. Natura 2000 3. Bilag IV-arter og andre beskyttede arter 4. Andre beskyttede arter

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Natur og landskab i vurdering af vindmøller

Natur og landskab i vurdering af vindmøller Natur og landskab i vurdering af vindmøller Henrik Skovgaard Orbicon A/S Miljøvurderingsdag i Aalborg, 18. august 2016 1 VVM bekendtgørelsens krav om vurdering af virkninger på miljøet, jf. 5 stk. 2. 1)

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby Dato: 06. oktober 2017

Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby Dato: 06. oktober 2017 NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning. UDKAST Miljøscreening af regnvandsbassin ved Teglværksvej Nørre Snede Nord - Tillæg nr. 8 til Ikast Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Planen er omfattet af 3 i lovbekendtgørelse nr. 936 af 03-07-2013

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Vordingborg Kommune har udarbejdet kommuneplantillæg for Klima tilpasning og CO 2 reduktion.

Vordingborg Kommune har udarbejdet kommuneplantillæg for Klima tilpasning og CO 2 reduktion. NOTAT Sags nr.: 13/22224 Dokument nr.: 121716/13 Sagsbehandler: Erik Rasmussen Dato: 06-11-2013 Miljørapport for Kommuneplantillæg nr. 5 Klima Tilpasning og CO 2 Miljøvurdering Indledning Vordingborg Kommune

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for Miljøstyrelsen den 14. december 2015 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for 2008-2015 Baggrund Nitratdirektivet 1 EU s medlemsstater

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet 10/10/2003 Introduktion til Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen 13-09-2016 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-16 Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen Nr. Fra Resumé Forvaltningens kommentarer. 1 Styrelsen

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Teknik & Miljø Lone Zeuthen Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Farum, 25.3.2014 Bemærkninger til partshøring vedr. husstandsmølle, Nejrupvej

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 188 Dueodde Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 167, Skovene ved Vemmetofte. Habitatområde H 144. Fuglebeskyttelsesområde F 92. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Natur & miljø 2017, Kolding. Martin Holm Jensen Miljøstyrelsen En kort introduktion til nyt lovgrundlag Ny lov om miljøvurdering af planer

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

År: ISBN nr.: Dato: 18.december Må citeres med kildeangivelse

År: ISBN nr.: Dato: 18.december Må citeres med kildeangivelse Titel: Strategisk MiljøVurdering Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021. Ebbeløkke Rev Natura 2000-område nr. 243 Habitatområde nr. 243 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). VVM-screening af sø efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. 1. Projektbeskrivelse Den 30. september 2016 Sagsnummer 16/14340 Ansøger Anlæg Placering Ejer Peter Bang Vind, Nordre

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 + 1 Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Svanelundsvej ny boligbebyggelse Kontor/team: Team Plan Sagsbehandler: Tonni Hansen og Erhvervsudvikling Sags.nr.:

Læs mere

Afgørelse i sagen om genoptagelse af sagen om udsætning af bæver i Ringkjøbing Amt

Afgørelse i sagen om genoptagelse af sagen om udsætning af bæver i Ringkjøbing Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk www.nkn.dk 10. februar 2004 J.nr.: 03-131/650-0004 JAV Afgørelse i sagen om genoptagelse af sagen

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1) BEK nr 382 af 25/04/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1253-00010 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej 3 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 31-05-2016 / 01.03.03-P16-13-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.05-P16-14-15

Læs mere

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet Bilag 3 - AFGØRELSE OM VVM PLIGT Der er søgt om fornyelse og forøgelse af tilladelse til indvinding af 4.500 m 3 grundvand pr. år fra boringen med DGU nr. 88.672 på Vestergårdsvej 77, 8472 Sporup. Der

Læs mere

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng.

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng. Anders Holm Lilliensborgvej 40 Gylling 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Henrik Søgaard Larsen Mail: hsl@niras.dk Landzonetilladelse til etablering af jordvold matr. nr. 36, Gylling By, Gylling

Læs mere

Landbrug og Forskning J.nr Ref. irnma Den 24. november 2017

Landbrug og Forskning J.nr Ref. irnma Den 24. november 2017 Landbrug og Forskning J.nr. 2017-11639 Ref. irnma Den 24. november 2017 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om meddelelse af dispensation fra lukkeperioden i husdyrgødningsbekendtgørelsen for fast

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Thisted Kommune. Projektbeskrivelse er vedlagt. I/S Gammelbygård, Villerslevvej 75, 7755 Bedsted Thy. 1:25000 Oversigtskort, se vedhæftede bilag

Thisted Kommune. Projektbeskrivelse er vedlagt. I/S Gammelbygård, Villerslevvej 75, 7755 Bedsted Thy. 1:25000 Oversigtskort, se vedhæftede bilag Bilag A Screeningsskema VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Thisted Kommune Tekst Projektbeskrivelse er

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Bilag - Bemærkninger og lovgivning

Bilag - Bemærkninger og lovgivning Bilag - Bemærkninger og lovgivning (Jf. Kulturstyrelsens vejledning om beskyttede sten og jorddiger og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser) Sten- og jorddiger er kulturarv og fortæller historie. Sten-

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVMpligt Titel: VVMscreeningsskema for kystbeskyttelse ved Sj. Odde på Gnibenvej 55 Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og Trafik

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere