Kommuneplantillæg nr er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplantillæg nr. 787-1 er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport."

Transkript

1 Thisted Kommune Teknisk Forvaltning 7760 Hurup Thy Vedr.: Kommuneplan samt vindmølleplan Foreningen imod kæmpevindmøller ved Nørhå Sø (i det følgende kaldet foreningen) har følgende indsigelser og bemærkninger til kommuneplanforslag og kommuneplantillæg nr (i det følgende benævnt vindmølleplan). Det angives i vindmølleplanen side 4: Kommuneplantillæg nr er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport. Det er foreningens opfattelse, at dette udsagn er ukorrekt, idet regionplan 2005 for Viborg Amt (i det følgende benævnt regionplan) under retningslinie 21 med tilhørende kort og under henvisning til regionplan retningslinie 22 med tilhørende kort efter foreningens opfattelse ikke giver, end ikke teoretisk, mulighed for at opstille vindmøller ved Nørhå Sø, som foreslået af forvaltningen. Forvaltningen opfordres udtrykkeligt til at forholde sig til, om forslaget om vindmøller ved Nørhå Sø kan gennemføres i henhold til den gældende regionplan. Miljøministeriet har i 2009 udstedt retningslinjer for kommuneplanlægningen i medfør af Planlovens 2a og 3. katalog over de eksisterende overordnede interesser og krav for hvert planemne, som de nye kommuneplaner skal være i overensstemmelse med. Kulturhistorie Angående kulturhistoriske udpegninger fremgår følgende krav til den kommunale planlægning (side 89): riske bevaringsinteresser, herunder kulturmiljøer og beskyttelsesområder for kirkerne skal overføres til kommuneplanen. For kulturmiljøerne gælder det redegørelsen for de bærende bevaringsværdier og kulturmiljøernes afgrænsning. For kirkeomgivelsernes vedkommende 1

2 drejer det sig om dokumentationen af landkirkernes betydning i landskabsbilledet og kirkeomgivelsernes udstrækning. Regionplanernes retningslinier for beskyttelse af værdifulde kulturmiljøer og beskyttelse af kirkernes fremtræden samt sikring af øvrige kulturhistoriske interesser skal ligeledes fastholdes Regionplan 2005 angiver under retningslinie 22 nr. 2: andsbyer vist på kortbilag 2 og kort 22 skal de kulturhistoriskeværdier såvidt muligt beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de Foreningen kan konstatere, at vindmølleplanen ikke er i overensstemmelse med retningslinie 22 i regionplanen, hvilket den skal være, jfr. Miljøministeriets ovenfor nævnte retningslinier. Forvaltningen opfordres til udtrykkeligt at forholde sig til dette. Foreningen mener, at Thisted Kommune ikke overholder disse regler, hvilket Thisted Kommune har pligt til. Der er stor sandsynlighed for, at en klage vil medføre, at planerne skal ændres, således at de i regionplan 2005 angivne retningslinjer og geografiske udstrækninger opretholdes i sin helhed. Den indskrænkning af områderne omkring Nørhå Sø, som sker med den nye kommuneplan og vindmølleplanen, vil sandsynligvis blive tilsidesat. Landskab Angående landskabsbeskyttelse fremgår det af oversigten over statslige interesser (side 93): de retningslinjer der varetager de landskabelige bevaringsværdier, skal overføres til kommuneplanerne. Det anbefales, at kommuner, der vil ændre dette planlægningsgrundlag gennemfører det på baggrund af en landskabskarakteranalyse, som fremgår af den vejledning, Miljøministeriet udsender i begyndelsen af 2010 Foreningen bemærker, at Thisted Kommune ikke har efterlevet dette krav, hvilket den har pligt til, idet det ikke fremgår af kommuneplanforslaget, om Thisted kommune har foretaget en sådan landskabsanalyse i forbindelse med de indskrænkninger af regionplanens beskyttelsesområder, som kommuneplanen lægger op til. Foreningen opfordrer til at analysen gennemføres for at skaffe et solidt fagligt grundlag for de foreslåede ændringer af beskyttelsesområdet eller mere enkelt, at kommunen i stedet, således som den har pligt til, fastholder regionplanens udpegninger. 2

3 Natur Der stilles følgende statslige krav til kommuneplanlægningen (side 84): jer, som sikrer, at det samlede naturnetværk beskyttes mod indgreb i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg mv., der kan forringe den Den grønne korridor langs Årup Å og omkring Nørhå sø har i Regionplanen været omfattet af retningslinie 21 om særligt beskyttede områder. Retningslinierne 21.4 og 21.5 har sikret et forbud mod indgreb i beskyttelsesområdet. Foreningen konstaterer, at kommuneplanen indebærer, at området uden nogen nærmere begrundelse indskrænkes væsentligt i henseende til den grønne korridor. Regionplanens retningslinie og angiver: 4. Indgreb i de særlige beskyttelsesområder, der ændrer arealernes naturtilstand, må kun finde sted, hvis det samlede resultat bliver forbedrede levevilkår for det naturlige dyre- og planteliv, eller hvis forbedrede muligheder for landskabelige oplevelser for almenheden kan opveje indgrebet. 5. Anlægsarbejder og byggeri må ikke placeres i de særlige beskyttelsesområder, hvis det indebærer en forringelse af de landskabelige, naturmæssige eller kulturhistoriske værdier, der ligger til grund for udpegningen. Kommuneplanens forslag er en væsentlig indskrænkning i forhold til retningslinie 21.4 og 21.5 og er sandsynligvis i strid med miljøministerens retningslinier, som er fastsat i medfør af planlovens 2. Foreningen opfordrer til, at retningslinie og 21.5 gentages. Det er generelt foreningens vurdering, at planlægningsarbejdet, således som det nu foreligger, er i strid med lov nr. 936 af 24. september Det fremgår af loven, at der i situationer som denne er pligt til at udarbejde en miljørapport. En sådan har Thisted Kommune udarbejdet i forbindelse med kommuneplanen og vindmølleplanen. Imidlertid opfylder miljørapporterne til kommuneplanen og vindmølleplanen, herunder miljørapporten til vindmølleplanen fra juli 2010, som kommunen har fået udarbejdet, efter for- Det hedder i 7: 3

4 apport, der fastlægger, beskriver og evaluerer den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens eller programmets gennemførelse og rimelige alternativer under hensyn til planens eller programmets mål og geografiske anvendelsesområde. Stk. 2. Miljørapporten skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i bilag 1. Miljørapporten skal dog kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyntagen til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder samt til, hvor detaljeret planen eller programmet er, hvad den indeholder, og på hvilket trin i et eventuelt planhierarki planen eller programmet befinder sig. Stk. 3. Oplysninger om planens eller programmets indvirkning på miljøet, der tilvejebringes som følge af anden lovgivning, kan benyttes med henblik på at give de oplysninger, der er nævnt i stk. 2. Stk. 4. Myndigheden skal høre andre myndigheder, hvis områder berøres af forslaget til plan eller program, inden der tages stilling til, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der ska Loven henviser til de oplysninger, der skal med og som er oplistet i lovens bilag 1 og 2. Bilag 1 til loven angiver følgende: Oplysninger omhandlet i 7, stk. 2. De oplysninger, der i henhold til 7 skal gives, er følgende: a) En skitsering af planens eller programmets indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer. b) De relevante aspekter af den nuværende miljøstatus og dens sandsynlige udvikling, hvis planen ikke gennemføres. c) Miljøforholdene i områder, der kan blive væsentligt berørt. d) Ethvert eksisterende miljøproblem, som er relevant for planen eller programmet, herunder navnlig problemer på områder af særlig betydning for miljøet som f.eks. de områder, der er udpeget efter direktiv 79/409/EØF og 92/43/EØF. e) De miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på internationalt plan, fællesskabsplan eller medlemsstatsplan, og som er relevante for planen eller programmet, og hvordan der under udarbejdelsen af den/det er taget hensyn til disse mål og andre miljøhensyn. f) Den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder på spørgsmål som den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer. g) Planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens eller programmets gennemførelse. h) En kort skitsering af grunden til at vælge de alternativer, der har været behandlet, og en beskrivelse af, hvorledes vurderingen er gennemført, herunder eventuelle vanskeligheder (som f.eks. tekniske mangler eller mangel på knowhow) der er opstået under indsamlingen af de krævede oplysninger. i) En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning, jfr. 9, stk. 2 og 11. 4

5 Bilag 2 angiver følgende: j) Et ikke-teknisk resumé af de oplysninger, der blev givet under ovennævnte punkter ljøet, der er omhandlet i 4, stk Planernes karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til: - i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler, - i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki, - planens eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling, - miljøproblemer af relevans for planen eller programmet og - planens eller programmets relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning (f.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse). 2. Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages hensyn til: - indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet - indvirkningens kumulative karakter - indvirkningens grænseoverskridende karakter - faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker) - indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt) - værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af: - særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv - overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller grænseværdier og - intensiv arealudnyttelse og - indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelses- Det er foreningens opfattelse, at kommuneplanen, herunder specielt vindmølleplanen med tilhørende miljørapporter, groft negligerer disse regler og planlægningsarbejdet er således i strid med loven. 5

6 Foreningens bemærkninger til de generelle bemærkninger i kommuneplanen I forslaget til kommuneplan er der et overordnet a I dette findes et afsnit kaldet baggrund (miljøvurdering) På side 2 i dette afsnit angives en overskrift: Ændringer i Retningslinjer. Det hedder her i et for foreningen uforståeligt sprog: (Foreningens opfattelse er, at man bruger fremmedord for at skjule, at udsagnene intet reelt indhold har): For retningslinjerne er der foretaget enkelte indholdsmæssige ændringer, som det er vurderet at miljøvurdere i forhold til parametrene i det brede miljøbegreb. En række af de øvrige retningslinjer er også ændret indholdsmæssigt, men det er i scopingen vurderet, at ændringerne alene vil medføre en positiv eller neutral påvirkning af parametrene i det bre- Det er foreningens opfattelse, at kommunen har pligt til at redegøre for ændringerne. Det er endvidere foreningens opfattelse, at ændringerne ikke vil medføre positiv eller neutral påvirkning af parametrene. Hvis det uforståelige udsagn skal forstås således, at meningen er, at ændringerne ikke påvirker landskab, kultur og miljø m.v. negativt, er det foreningens opfattelse, at en sådan bedømmelse er åbenlyst forkert. I medfør af de ovenfor citerede bestemmelser fra lov nr. 936 og miljøvurdering har kommunen pligt til at redegøre for ændringer og deres indvirkning. Det er foreningens opfattelse, at ej heller planlovens 23d og 23f er opfyldt. I den nye kommuneplan er der under afsnittet miljøvurderinger af retningslinier under natur og landskab anført følgende: Vurdering: 6

7 Hensigten med at fastsætte mål og retningslinier for emnerne er at sikre, at der ikke sker utilsigtet skade på miljø og natur og at tilstanden bevares eller forbedres. I forhold til regionplan 2005 er der justeringer af afgrænsning og retningslinier, sådan at de er i overensstemmelse med de nutidige forhold. Det vurderes, at ændringerne vil have en positiv virkning på miljøet. vil have en positiv virkning på miljøet, når man indskrænker områderne. Det gælder specielt for Nørhå Sø området Det anføres videres: Afbødende foranstaltninger: Ingen, da der ikke forventes at være negative påvirkninger. Som ovenfor nævnt må det være åbenbart, at der er negative påvirkninger og at kravet til, at kommunen gør rede for negative påvirkninger og anfører forslag til afbødende foranstaltninger ikke er opfyldt. Således er kommuneplanens indhold derfor i strid med lovgivningen under henvisning til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det hedder videre under samme overskrift i afsnittet anden benyttelse (i det åbne land), i hvilket man behandler vindmøller, at mål og retningslinier tager udgangspunkt i regionplan 2005 samt nyere viden, som er kommet til siden regionplanens udarbejdelse. Vurdering: Hensigten med at fastsætte mål og retningslinier for emnerne er at sikre, at anvendelse af det åbne land sker på en måde, som belaster miljøet, naturen og landskabet så lidt som muligt. I forhold til regionplan 2005 er der justeringer af afgrænsninger og retningslinier, sådan at de er i overensstemmelse med de nutidige forhold Det anførte er vildledende, idet de nutidige forhold omkring Nørhå Sø er uændrede i forhold til Det anførte er således forkert. Det hedder videre: Det vurderes, at ændringerne i retningslinier og afgrænsninger vil have en positiv virkning på miljøet Det er svært at forstå, at kommunen mener, at det vil have en positiv virkning, at man i området omkring Nørhå Sø udtager arealer, der i Regionplan 2005 var beskyttede. Kommunens forvaltning bør udtale sig meget præcist om, hvad der menes, og hvad begrundelserne er. Det anføres videre under deloverskriften afbødende foranstaltninger: 7

8 Foreningen finder, at Thisted Kommunes planlægningsarbejde er stærkt kritisabelt. Foreningen har følgende bemærkninger til de enkelte retningslinier Retningslinje 7 Arkitekturpolitik. Det angives: Det er Thisted Kommunes mål at sikre bevaringsværdier i bygninger, bymiljøer og landskabstræk. I relation til vindmøller ved Nørhå Sø gør man det modsatte. Udsyn til og fra Nørhå og Sønderhå kirker og den eneste fredede herregård i Thy, Nørhågård samt det landskabelige element mellem disse forsvinder. Det angives i Skov- og Naturstyrelsens vejledning Store vindmøller i det åbne land fra marts 2007 side 3 ff: isterende kulturhistoriske elementer i landskabet. Der nævnes højtliggende kirker, gravhøje, herregårde, diger osv. Der angives i vejledningen eksempler på uheldigt samspil mellem vindmøller og historiske elementer i form af billeder, og hvis man ser disse, vil man forstå, hvorfor vindmøller ved Nørhå Sø er i strid med denne vejledning og i strid med Kommuneplanens mål. Om Nørhågårds særlige kvalitet henvises til Kulturarvsstyrelsens bog Herregården fra 2004 side I vejledning af 22. maj 2009, som er en vejledning til cirkulære nr.9295 af samme dato om planlægning for vindmøller, angives det som bemærkning til cirkulærets 5 at der skal tages størst muligt hensyn til anvendelsen af det åbne land, herunder natur, landskab, kulturhistoriske værdier-der blandt andet også omfatter kirker og deres omgivelser. Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange møllens højde fra særlige kulturhistoriske eller geologiske land- 8

9 skabselementer skal redegørelsen for planforslaget så vidt muligt belyse den visuelle påvirkning, herunder indsyn og udsyn for det pågældende landskabselement. Miljørapporten fra juli 2010 går meget let hen over problemerne, i strid med vejledningen. Under overskriften naturpleje og genopretning (retningslinje 9) anføres det, at det er Thisted Byråds mål at fastholde og styrke den biologiske mangfoldighed i kommunen gennem naturpleje og naturgenopretning. Dette har kommunen pligt til jf. planlovens 11a nr. 13 og samme lovs 11e samt Naturbeskyttelseslovens 29a. Det anføres videre under retningslinje bevaring: Et par sider længere henne skriver man under afsnittet bæredygtighed følgende: går til grunde og sjældne arter af dyr og planter forsvinder, ikke er bæredygtig. Det er nødvendigt, at der bliver gjort en indsats for at tidligere naturområder bliver gen- Disse afsnit bør ændres, hvilket foreningen skal opfordre kommunen til, idet det nævnte er meningsløst i forbindelse med forslaget om at rejse vindmøller ved Nørhå Sø. Under overskriften landskab retningslinje 10 angives det i punkt 10.1: Byggeri og anlæg i landskabelige interesseområder. I kommuneplanen udpeges særlige landskabelige interesseområder. Byggeri og anlægsarbejder i de særlige landskabelige interesseområder skal såvidt muligt undgås. Foreningen foreslår, at Thisted Kommune i sin planlægning ikke indskrænker de i regionplan 2005 retningslinje 21 og 22 angivne beskyttelsesområder, som har forbindelse med Nørhå Sø-området, men fastholder dem eller måske endda øger dem. Det angives til sidst i afsnittet: 9

10 landskaber, hvor de placeres. Ud fra en landskabelig synsvinkel er denne udvikling ikke bæredygtig. Formålet med denne retningslinie og med de fleste af de øvrige retningslinier for landskabet udenfor byerne er at skabe et planlægningsmæssigt grundlag, der beskytter landskabet og medvirker til, at der ved gennemførelse af projekter, der kan have store landskabelige effekter, sker en tilpasning af projekterne med hensyn til udformning og placering, der i videst muligt om- Formuleringen bør være, at der kun helt undtagelsesvist i særlige områder kan gennemføres projekter, der kan have store landskabelige effekter, idet formuleringen Den anderledes bastante formulering i Regionplan 2005 bør gentages under punkt 4 C: Det hænger sammen med, at landskabet matcher de store dimensioner, fordi det ofte er karakteriseret ved fladt eller jævnt faldende terræn med store arealenheder og landskabsrum. Landskaber i lille skala vil ofte være mindre egnede til opstilling af store vindmøller. Disse landskaber er karakteriseret ved småbakket eller letkuperet landskab med mindre land- Området omkring Nørhå Sø er ikke et storskala landskab, men et landskab i lille skala og det er derfor foreningens opfattelse, at Thisted Kommune planlægger at etablere vindmøller i området ved Nørhå Sø i strid med disse forskrifter Under afsnittet biologi, retningslinie 12 skrives der i forslaget om biologiske interesseområder: Kommuneplanen udpeger biologiske interesseområder incl. økologiske forbindelseslinier, jfr. kortet, hvor beskyttelseshensynene skal gå forud for andre interesser. Der må ikke gennemføres projekter, der tilsidesætter beskyttelseshensynene i de biologiske interesseområder. Beskyttelseshensynene kan kun tilsidesættes i det omfang særlige samfundsmæssige eller planlægningsmæssige hensyn taler herfor eller hvis det sker i forbindelse med projekter, der har til formål at forbedre naturtilstanden i et større område eller forbedre offentlighedens adgang. 10

11 Det hedder videre i punkt 12.2 om projekter i de økologiske forbindelseslinjer: Indenfor må de biologiske interesseområder der ikke gennemføres projekter, der kan forhindre, at der på længere sigt sker en udbygning af de økologiske forbindelseslinjer. Det er overordentligt betænkeligt, og i strid med Miljøministeriets retningslinjer, at Thisted Kommune i stedet for at udvide de biologiske interesseområder i steder indskrænker dem i forhold til regionplanen fra Forslaget til vindmøller ved Nørhå Sø er i strid med Thisted Kommunes eget forslag til kommuneplan, og i strid med kommuneplanens forslag til økologiske forbindelseslinjer og Thisted kommune bør, hvis man fastholder planen om vindmøller ved Nørhå, redegøre indgående for disse uoverensstemmelser Indgreb i biologiske interesseområder Hvis det af væsentlige samfundsmæssige hensyn er nødvendigt at foretage indgreb i de biologiske interesseområder eller at fjerne små naturområder uden for interesseområderne, bør det sikres, at der et andet sted etableres nye naturområder af Det er foreningens opfattelse, at ovenstående svage retningslinjer ikke lever op til Miljøministeriets retningslinjer og krav, eller for den sags skyld til kommunens egne ambitioner, der kommer til udtryk ved at kommunen har underskrevet erklæringen Countdown 2010 og derved har sat sig det mål at standse tilbagegangen i biologisk mangfoldighed. Desuden stilles der i Miljøministeriets oversigt i medfør af Planlovens 2a og 3 krav om, at kommunerne udpeger potentielle naturområder, og potentielle økologiske forbindelser (side 84): Kommuneplanen skal indeholde retningslinier for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Kommuneplanen skal desuden indeholde retningslinier for varetagelsen og etablering af økologiske forbindelser, herunder for potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Planlovens 11 a, stk. 1, I kommuneplanforslaget er der ikke konkret udpeget potentielle naturområder. Området omkring Nørhå Sø er efter foreningens mening et særdeles oplagt sted, som kan bidrage til et potentielt udvidet naturnetværk i Thisted Kommune, idet der allerede findes en mosaik af 3 områder, levesteder for særligt beskyttede arter, Natura 2000 samt linjeformede beskyttelseselementer og træk af naturlig dynamik i de hydrologiske forhold. 11

12 Under retningslinje 12.4 særlige regler for de internationale beskyttelsesområder står der i kommuneplanforslaget: Der må ikke indenfor eller udenfor beskyttelsesområderne planlægges for eller meddeles tilladelse til projekter, der kan påvirke udpegningsgrundlaget negativt eller som kan medvirke til, at de fastsatte mål for Thisted Kommune handler i strid med lovgivningen og sit eget forslag til kommuneplan ved at planlægge vindmøller, som med sikkerhed har en så tæt beliggenhed på habitatområdet omkring Nørhå Sø, at der ikke kan undgås negative virkninger. Det hedder også under afsnittet særlige regler for de internationale beskyttelsesområder under retningslinje 12: I forbindelse med alle konkrete afgørelser, som kan påvirke internationale beskyttelsesområder væsentligt, skal det fremgå af afgørelsen, at den ikke indebærer forringelser af naturtyperne og levestederne for arterne i området eller medfører forstyrrelser, der har betydelige Hvis den nye kommuneplan vedtages i den foreliggende form, vil Thisted Kommune som det første være nødt til at konstatere, at kommuneplantillæg ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens eget indhold. Det anføres i øvrigt videre under afsnittet om de internationale beskyttelsesområder: elt for habitatområderne foreskriver loven, at myndighederne er forpligtet til aktivt at arbejde for en forbedring af områdernes naturtilstand, hvis den ikke er god Naturtilstanden er på nuværende tidspunkt uden møller god, men bliver dårlig, hvis møllerne opsættes ved Nørhå Sø som foreslået i vindmølleplanen. Kommunens arbejde for at opnå en gunstig bevaringsstatus kan kun opfyldes, hvis møllerne ikke placeres klods op af habitatområdet. Specielt vedrørende oddere For omkring 20 år siden fandtes der ikke mange oddere i Danmark, bortset fra i Hvidbjerg Å området. Som følge af dette har man udpeget et habitatområde nr. 27, omfattende blandt andet Nørhå Sø og Årup Å, netop med henblik på at beskytte odderen. Se nærmere om dette under redegørelsen for habitatområdet. I 1993 fremsatte Skov- og Naturstyrelsen og Viborg Amt et forslag til fredning af odderens levesteder i Hvidbjerg Å-systemet og foreslog blandt andet en fredning af den helt overvejende del af de områder, som man nu vil rejse vindmøller på. 12

13 Der er ikke rigtig nogen, der ved om odderen kan lide vindmøller, men den almene antagelse er, at odderen forliges med vindmøller, hvis disse ikke er i umiddelbar nærhed af odderens levesteder. Imidlertid er det således, at den nu foreslåede placering af vindmøller er meget tæt på odderens levesteder omkring 100 meter fra åen og søen og en sådan placering er usædvanlig. Foreningen har spurgt en ekspert på området, forskningschef for Danmarks Miljøundersøgelser, Aksel Bo Madsen, om dette, og han har, jf. vedlagte udtalelse af 4. marts 2011 udtalt følgende: Fra: Madsen, Aksel Sendt: 4. marts :47:18 Til: Annie Andersen Cc: DMU journal, VIBI; Søgaard, Bjarne; Elmeros, Morten Emne: RE: Sagsnr: Planlagte vindmøller. Videresendt automatisk vha. en regel Kære Jon Johnsen Tak for mail vedr. planlagte vindmøller langs sydsiden af Nørhå Sø og Årup Å. Vi kan besvare de to stillede spørgsmål med følgende: ering, at arten ikke i almindelighed er generet af vedvarende/kontinuerlig støj fra vindmøller placeret i en større afstand. Ad 2) DMU bekendt er der ikke tidligere i DK placeret vindmøller i den foreslåede meget korte afstand (det tilsendte kortbilag) fra søer og vandløb med forekomst af odder, hvorfor det ikke kan udelukkes, at odderne vil blive generet af støjen fra de planlagte vindmøller. Med venlig hilsen Aksel Bo Madsen Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Aksel Bo Madsen Forskningschef, PhD T M E Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Grenåvej 14, Kalø, DK-8410 Rønde T E W Det bemærkes, at der i vestenden af Nørhå Sø er et odderfristed, som er tinglyst på den pågældende ejendom, ligesom der ca. 200 meter nord for midten af det foreslåede vindmølleområde ligeledes er et tinglyst odderfristed, hvor oddere lever og har yngel. Odderen er stadig et truet dyr til trods for, at den i det senere år har bredt sig, men odderen er omfattet af habitatdirektivets bilag 4 og udpegningsgrundlaget for habitatområder bilag 2. 13

14 De generelle regler om habitatområder er fastsat i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj Det fremgår af Artikel 12 og 13 at medlem indføre en streng beskyt Disse regler fra EU, som Thisted Kommune i sin planlægning har pligt til at rette sig efter, er udmøntet i bek. Nr 408 af 1. maj 2007, og også denne bekendtgørelse har Thisted Kommune pligt til at rette sig efter. I habitatbekendtgørelsen, BEK 408 af 01. maj 2007 ( Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter), fastlægges krav om konsekvensvurdering for Natura 2000-områder. Det fremgår af bekendtgørelsens 6: I redegørelsen til planforslag i medfør af planloven, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et Natura 2000-områdes forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der indgå en vurdering af forslagets virkninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger. Stk. 2. Såfremt vurderingen viser, at planen skader Natura 2000-området, kan planen ikke Det må konstateres, at denne vurdering mangler både i planforslaget og i miljørapporten. Det fremgår ikke, om kommunen sammenfattende vurderer, at planen risikerer at skade et Natura 2000-område eller ej. Til gengæld nævnes der en del mulige problemer i forhold til EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder, bl. a. habitatområde nr 27 Hvidbjerg Å og Ove Sø, uden dog systematisk at belyse påvirkning af arterne og levestederne på udpegningsgrundlagene under hensyn til deres bevaringsstatus, konkrete trusler, og prognose. Det er således ikke godtgjort at planen ikke strider mod habitat- eller fuglebeskyttelsesdirektivet. 7 uddyber dette, og foreskriver konsekvensvurderinger. Foreningen henviser til de mere detaljerede forskrifter der er angivet i vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning af administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, og det fremgår af denne, side 9, at habitatbekendtgørelsen forpligter myndighederne til ikke at vedtage en plan eller godkende et projekt, hvis plan eller projekt skader Natura 2000 området eller beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag 4. Da odderen er omfattet af habitatdirektivets bilag 4 kan Thisted kommune ikke vedtage en plan, som skader Natura 2000 området eller skader beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag 4, hvilket netop omfatter odderen. 14

15 Det fremgår videre af samme bekendtgørelse side 14, at habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en lang række dyr og planter overalt i landet, uanset om de forekommer inden for eller uden for et af de udpegede habitatområder. Det fremgår videre, at de pågældende dyrearter ikke må fanges, dræbes, forstyrres eller få ødelagt deres levesteder. Det fremgår af samme bekendtgørelse side 20, at der skal foretages en foreløbig vurdering af planer og projekter. Denne foreløbige vurdering foreligger i form af den Miljørapport, som Thisted kommune i juli 2010 har fået udfærdiget. Denne miljørapport opfylder imidlertid ikke reglerne, idet den et sted nævner ordet trussel ( side 30) men den beskæftiger sig slet ikke (side ) med en vurdering af mulige skadevirkninger for odderen i Nørhå området, endsige angiver disse skadevirkninger konkret. Der er intet sted i rapporten angivet noget om at det kan afvises, at der er skadevirkning på habitatområdet, herunder odderen. Det skal man, jfr. punkt 5.1 i vejledningen. På baggrund af Aksel Bo Madsens erklæring er det klart, at en skadevirkning på oddere ikke kan afvises. Den vurdering som punkt 5.1 i vejledningen foreskriver, skal fremgå af Myndighedens afgørelse, jf. habitatbekendtgørelsens 6 og 7, og den endeligt vedtagne plan eller projekt kan være ugyldig, hvis vurderingen ikke indgår som påkrævet. Vurderingen skal være begrundet, dvs. at det skal fremgå, hvad der ligger til grund for den konklusion som skal angives i miljørapporten. Det er ikke tilstrækkeligt blot at medtage en vurdering af en plan eller et projekt uden nærmere argumentation eller redegørelse. Denne vurdering kan ikke senere foretages jf. vejledningen side 40, punkt men skal foretages ved alle planer, også den foreliggende vindmølleplan. Det er foreningens opfattelse, at den miljørapport, som Thisted Kommune har udarbejdet i juli 2010 ikke er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte regler, og det er derfor foreningens opfattelse, at forslaget til vindmølleområdet ved Nørhå Sø er ugyldigt. Det er foreningens opfattelse, at planen vil have skadevirkning på habitatområdet, og det er foreningens opfattelse, at denne påvirkning er væsentlig. 15

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering Marts 2010 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE Miljørapport udarbejdet af: EMD Grontmij AS Jysk Vindenergi Nellemann

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-500-00466 Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune FORSLAG LOKALPLAN NR. 176 Thyborøn Havn Thyborøn Lemvig Kommune LEMVIG KOMMUNE Plan & Byg August 2014 Hvad er en lokalplan Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010

VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010 VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010 Faglig rapport fra DMU nr. 742 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] VILDTBESTANDE

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere