Kommuneplantillæg nr er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplantillæg nr. 787-1 er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport."

Transkript

1 Thisted Kommune Teknisk Forvaltning 7760 Hurup Thy Vedr.: Kommuneplan samt vindmølleplan Foreningen imod kæmpevindmøller ved Nørhå Sø (i det følgende kaldet foreningen) har følgende indsigelser og bemærkninger til kommuneplanforslag og kommuneplantillæg nr (i det følgende benævnt vindmølleplan). Det angives i vindmølleplanen side 4: Kommuneplantillæg nr er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport. Det er foreningens opfattelse, at dette udsagn er ukorrekt, idet regionplan 2005 for Viborg Amt (i det følgende benævnt regionplan) under retningslinie 21 med tilhørende kort og under henvisning til regionplan retningslinie 22 med tilhørende kort efter foreningens opfattelse ikke giver, end ikke teoretisk, mulighed for at opstille vindmøller ved Nørhå Sø, som foreslået af forvaltningen. Forvaltningen opfordres udtrykkeligt til at forholde sig til, om forslaget om vindmøller ved Nørhå Sø kan gennemføres i henhold til den gældende regionplan. Miljøministeriet har i 2009 udstedt retningslinjer for kommuneplanlægningen i medfør af Planlovens 2a og 3. katalog over de eksisterende overordnede interesser og krav for hvert planemne, som de nye kommuneplaner skal være i overensstemmelse med. Kulturhistorie Angående kulturhistoriske udpegninger fremgår følgende krav til den kommunale planlægning (side 89): riske bevaringsinteresser, herunder kulturmiljøer og beskyttelsesområder for kirkerne skal overføres til kommuneplanen. For kulturmiljøerne gælder det redegørelsen for de bærende bevaringsværdier og kulturmiljøernes afgrænsning. For kirkeomgivelsernes vedkommende 1

2 drejer det sig om dokumentationen af landkirkernes betydning i landskabsbilledet og kirkeomgivelsernes udstrækning. Regionplanernes retningslinier for beskyttelse af værdifulde kulturmiljøer og beskyttelse af kirkernes fremtræden samt sikring af øvrige kulturhistoriske interesser skal ligeledes fastholdes Regionplan 2005 angiver under retningslinie 22 nr. 2: andsbyer vist på kortbilag 2 og kort 22 skal de kulturhistoriskeværdier såvidt muligt beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de Foreningen kan konstatere, at vindmølleplanen ikke er i overensstemmelse med retningslinie 22 i regionplanen, hvilket den skal være, jfr. Miljøministeriets ovenfor nævnte retningslinier. Forvaltningen opfordres til udtrykkeligt at forholde sig til dette. Foreningen mener, at Thisted Kommune ikke overholder disse regler, hvilket Thisted Kommune har pligt til. Der er stor sandsynlighed for, at en klage vil medføre, at planerne skal ændres, således at de i regionplan 2005 angivne retningslinjer og geografiske udstrækninger opretholdes i sin helhed. Den indskrænkning af områderne omkring Nørhå Sø, som sker med den nye kommuneplan og vindmølleplanen, vil sandsynligvis blive tilsidesat. Landskab Angående landskabsbeskyttelse fremgår det af oversigten over statslige interesser (side 93): de retningslinjer der varetager de landskabelige bevaringsværdier, skal overføres til kommuneplanerne. Det anbefales, at kommuner, der vil ændre dette planlægningsgrundlag gennemfører det på baggrund af en landskabskarakteranalyse, som fremgår af den vejledning, Miljøministeriet udsender i begyndelsen af 2010 Foreningen bemærker, at Thisted Kommune ikke har efterlevet dette krav, hvilket den har pligt til, idet det ikke fremgår af kommuneplanforslaget, om Thisted kommune har foretaget en sådan landskabsanalyse i forbindelse med de indskrænkninger af regionplanens beskyttelsesområder, som kommuneplanen lægger op til. Foreningen opfordrer til at analysen gennemføres for at skaffe et solidt fagligt grundlag for de foreslåede ændringer af beskyttelsesområdet eller mere enkelt, at kommunen i stedet, således som den har pligt til, fastholder regionplanens udpegninger. 2

3 Natur Der stilles følgende statslige krav til kommuneplanlægningen (side 84): jer, som sikrer, at det samlede naturnetværk beskyttes mod indgreb i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg mv., der kan forringe den Den grønne korridor langs Årup Å og omkring Nørhå sø har i Regionplanen været omfattet af retningslinie 21 om særligt beskyttede områder. Retningslinierne 21.4 og 21.5 har sikret et forbud mod indgreb i beskyttelsesområdet. Foreningen konstaterer, at kommuneplanen indebærer, at området uden nogen nærmere begrundelse indskrænkes væsentligt i henseende til den grønne korridor. Regionplanens retningslinie og angiver: 4. Indgreb i de særlige beskyttelsesområder, der ændrer arealernes naturtilstand, må kun finde sted, hvis det samlede resultat bliver forbedrede levevilkår for det naturlige dyre- og planteliv, eller hvis forbedrede muligheder for landskabelige oplevelser for almenheden kan opveje indgrebet. 5. Anlægsarbejder og byggeri må ikke placeres i de særlige beskyttelsesområder, hvis det indebærer en forringelse af de landskabelige, naturmæssige eller kulturhistoriske værdier, der ligger til grund for udpegningen. Kommuneplanens forslag er en væsentlig indskrænkning i forhold til retningslinie 21.4 og 21.5 og er sandsynligvis i strid med miljøministerens retningslinier, som er fastsat i medfør af planlovens 2. Foreningen opfordrer til, at retningslinie og 21.5 gentages. Det er generelt foreningens vurdering, at planlægningsarbejdet, således som det nu foreligger, er i strid med lov nr. 936 af 24. september Det fremgår af loven, at der i situationer som denne er pligt til at udarbejde en miljørapport. En sådan har Thisted Kommune udarbejdet i forbindelse med kommuneplanen og vindmølleplanen. Imidlertid opfylder miljørapporterne til kommuneplanen og vindmølleplanen, herunder miljørapporten til vindmølleplanen fra juli 2010, som kommunen har fået udarbejdet, efter for- Det hedder i 7: 3

4 apport, der fastlægger, beskriver og evaluerer den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens eller programmets gennemførelse og rimelige alternativer under hensyn til planens eller programmets mål og geografiske anvendelsesområde. Stk. 2. Miljørapporten skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i bilag 1. Miljørapporten skal dog kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyntagen til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder samt til, hvor detaljeret planen eller programmet er, hvad den indeholder, og på hvilket trin i et eventuelt planhierarki planen eller programmet befinder sig. Stk. 3. Oplysninger om planens eller programmets indvirkning på miljøet, der tilvejebringes som følge af anden lovgivning, kan benyttes med henblik på at give de oplysninger, der er nævnt i stk. 2. Stk. 4. Myndigheden skal høre andre myndigheder, hvis områder berøres af forslaget til plan eller program, inden der tages stilling til, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der ska Loven henviser til de oplysninger, der skal med og som er oplistet i lovens bilag 1 og 2. Bilag 1 til loven angiver følgende: Oplysninger omhandlet i 7, stk. 2. De oplysninger, der i henhold til 7 skal gives, er følgende: a) En skitsering af planens eller programmets indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer. b) De relevante aspekter af den nuværende miljøstatus og dens sandsynlige udvikling, hvis planen ikke gennemføres. c) Miljøforholdene i områder, der kan blive væsentligt berørt. d) Ethvert eksisterende miljøproblem, som er relevant for planen eller programmet, herunder navnlig problemer på områder af særlig betydning for miljøet som f.eks. de områder, der er udpeget efter direktiv 79/409/EØF og 92/43/EØF. e) De miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på internationalt plan, fællesskabsplan eller medlemsstatsplan, og som er relevante for planen eller programmet, og hvordan der under udarbejdelsen af den/det er taget hensyn til disse mål og andre miljøhensyn. f) Den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder på spørgsmål som den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer. g) Planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens eller programmets gennemførelse. h) En kort skitsering af grunden til at vælge de alternativer, der har været behandlet, og en beskrivelse af, hvorledes vurderingen er gennemført, herunder eventuelle vanskeligheder (som f.eks. tekniske mangler eller mangel på knowhow) der er opstået under indsamlingen af de krævede oplysninger. i) En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning, jfr. 9, stk. 2 og 11. 4

5 Bilag 2 angiver følgende: j) Et ikke-teknisk resumé af de oplysninger, der blev givet under ovennævnte punkter ljøet, der er omhandlet i 4, stk Planernes karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til: - i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler, - i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki, - planens eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling, - miljøproblemer af relevans for planen eller programmet og - planens eller programmets relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning (f.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse). 2. Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages hensyn til: - indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet - indvirkningens kumulative karakter - indvirkningens grænseoverskridende karakter - faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker) - indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt) - værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af: - særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv - overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller grænseværdier og - intensiv arealudnyttelse og - indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelses- Det er foreningens opfattelse, at kommuneplanen, herunder specielt vindmølleplanen med tilhørende miljørapporter, groft negligerer disse regler og planlægningsarbejdet er således i strid med loven. 5

6 Foreningens bemærkninger til de generelle bemærkninger i kommuneplanen I forslaget til kommuneplan er der et overordnet a I dette findes et afsnit kaldet baggrund (miljøvurdering) På side 2 i dette afsnit angives en overskrift: Ændringer i Retningslinjer. Det hedder her i et for foreningen uforståeligt sprog: (Foreningens opfattelse er, at man bruger fremmedord for at skjule, at udsagnene intet reelt indhold har): For retningslinjerne er der foretaget enkelte indholdsmæssige ændringer, som det er vurderet at miljøvurdere i forhold til parametrene i det brede miljøbegreb. En række af de øvrige retningslinjer er også ændret indholdsmæssigt, men det er i scopingen vurderet, at ændringerne alene vil medføre en positiv eller neutral påvirkning af parametrene i det bre- Det er foreningens opfattelse, at kommunen har pligt til at redegøre for ændringerne. Det er endvidere foreningens opfattelse, at ændringerne ikke vil medføre positiv eller neutral påvirkning af parametrene. Hvis det uforståelige udsagn skal forstås således, at meningen er, at ændringerne ikke påvirker landskab, kultur og miljø m.v. negativt, er det foreningens opfattelse, at en sådan bedømmelse er åbenlyst forkert. I medfør af de ovenfor citerede bestemmelser fra lov nr. 936 og miljøvurdering har kommunen pligt til at redegøre for ændringer og deres indvirkning. Det er foreningens opfattelse, at ej heller planlovens 23d og 23f er opfyldt. I den nye kommuneplan er der under afsnittet miljøvurderinger af retningslinier under natur og landskab anført følgende: Vurdering: 6

7 Hensigten med at fastsætte mål og retningslinier for emnerne er at sikre, at der ikke sker utilsigtet skade på miljø og natur og at tilstanden bevares eller forbedres. I forhold til regionplan 2005 er der justeringer af afgrænsning og retningslinier, sådan at de er i overensstemmelse med de nutidige forhold. Det vurderes, at ændringerne vil have en positiv virkning på miljøet. vil have en positiv virkning på miljøet, når man indskrænker områderne. Det gælder specielt for Nørhå Sø området Det anføres videres: Afbødende foranstaltninger: Ingen, da der ikke forventes at være negative påvirkninger. Som ovenfor nævnt må det være åbenbart, at der er negative påvirkninger og at kravet til, at kommunen gør rede for negative påvirkninger og anfører forslag til afbødende foranstaltninger ikke er opfyldt. Således er kommuneplanens indhold derfor i strid med lovgivningen under henvisning til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det hedder videre under samme overskrift i afsnittet anden benyttelse (i det åbne land), i hvilket man behandler vindmøller, at mål og retningslinier tager udgangspunkt i regionplan 2005 samt nyere viden, som er kommet til siden regionplanens udarbejdelse. Vurdering: Hensigten med at fastsætte mål og retningslinier for emnerne er at sikre, at anvendelse af det åbne land sker på en måde, som belaster miljøet, naturen og landskabet så lidt som muligt. I forhold til regionplan 2005 er der justeringer af afgrænsninger og retningslinier, sådan at de er i overensstemmelse med de nutidige forhold Det anførte er vildledende, idet de nutidige forhold omkring Nørhå Sø er uændrede i forhold til Det anførte er således forkert. Det hedder videre: Det vurderes, at ændringerne i retningslinier og afgrænsninger vil have en positiv virkning på miljøet Det er svært at forstå, at kommunen mener, at det vil have en positiv virkning, at man i området omkring Nørhå Sø udtager arealer, der i Regionplan 2005 var beskyttede. Kommunens forvaltning bør udtale sig meget præcist om, hvad der menes, og hvad begrundelserne er. Det anføres videre under deloverskriften afbødende foranstaltninger: 7

8 Foreningen finder, at Thisted Kommunes planlægningsarbejde er stærkt kritisabelt. Foreningen har følgende bemærkninger til de enkelte retningslinier Retningslinje 7 Arkitekturpolitik. Det angives: Det er Thisted Kommunes mål at sikre bevaringsværdier i bygninger, bymiljøer og landskabstræk. I relation til vindmøller ved Nørhå Sø gør man det modsatte. Udsyn til og fra Nørhå og Sønderhå kirker og den eneste fredede herregård i Thy, Nørhågård samt det landskabelige element mellem disse forsvinder. Det angives i Skov- og Naturstyrelsens vejledning Store vindmøller i det åbne land fra marts 2007 side 3 ff: isterende kulturhistoriske elementer i landskabet. Der nævnes højtliggende kirker, gravhøje, herregårde, diger osv. Der angives i vejledningen eksempler på uheldigt samspil mellem vindmøller og historiske elementer i form af billeder, og hvis man ser disse, vil man forstå, hvorfor vindmøller ved Nørhå Sø er i strid med denne vejledning og i strid med Kommuneplanens mål. Om Nørhågårds særlige kvalitet henvises til Kulturarvsstyrelsens bog Herregården fra 2004 side I vejledning af 22. maj 2009, som er en vejledning til cirkulære nr.9295 af samme dato om planlægning for vindmøller, angives det som bemærkning til cirkulærets 5 at der skal tages størst muligt hensyn til anvendelsen af det åbne land, herunder natur, landskab, kulturhistoriske værdier-der blandt andet også omfatter kirker og deres omgivelser. Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange møllens højde fra særlige kulturhistoriske eller geologiske land- 8

9 skabselementer skal redegørelsen for planforslaget så vidt muligt belyse den visuelle påvirkning, herunder indsyn og udsyn for det pågældende landskabselement. Miljørapporten fra juli 2010 går meget let hen over problemerne, i strid med vejledningen. Under overskriften naturpleje og genopretning (retningslinje 9) anføres det, at det er Thisted Byråds mål at fastholde og styrke den biologiske mangfoldighed i kommunen gennem naturpleje og naturgenopretning. Dette har kommunen pligt til jf. planlovens 11a nr. 13 og samme lovs 11e samt Naturbeskyttelseslovens 29a. Det anføres videre under retningslinje bevaring: Et par sider længere henne skriver man under afsnittet bæredygtighed følgende: går til grunde og sjældne arter af dyr og planter forsvinder, ikke er bæredygtig. Det er nødvendigt, at der bliver gjort en indsats for at tidligere naturområder bliver gen- Disse afsnit bør ændres, hvilket foreningen skal opfordre kommunen til, idet det nævnte er meningsløst i forbindelse med forslaget om at rejse vindmøller ved Nørhå Sø. Under overskriften landskab retningslinje 10 angives det i punkt 10.1: Byggeri og anlæg i landskabelige interesseområder. I kommuneplanen udpeges særlige landskabelige interesseområder. Byggeri og anlægsarbejder i de særlige landskabelige interesseområder skal såvidt muligt undgås. Foreningen foreslår, at Thisted Kommune i sin planlægning ikke indskrænker de i regionplan 2005 retningslinje 21 og 22 angivne beskyttelsesområder, som har forbindelse med Nørhå Sø-området, men fastholder dem eller måske endda øger dem. Det angives til sidst i afsnittet: 9

10 landskaber, hvor de placeres. Ud fra en landskabelig synsvinkel er denne udvikling ikke bæredygtig. Formålet med denne retningslinie og med de fleste af de øvrige retningslinier for landskabet udenfor byerne er at skabe et planlægningsmæssigt grundlag, der beskytter landskabet og medvirker til, at der ved gennemførelse af projekter, der kan have store landskabelige effekter, sker en tilpasning af projekterne med hensyn til udformning og placering, der i videst muligt om- Formuleringen bør være, at der kun helt undtagelsesvist i særlige områder kan gennemføres projekter, der kan have store landskabelige effekter, idet formuleringen Den anderledes bastante formulering i Regionplan 2005 bør gentages under punkt 4 C: Det hænger sammen med, at landskabet matcher de store dimensioner, fordi det ofte er karakteriseret ved fladt eller jævnt faldende terræn med store arealenheder og landskabsrum. Landskaber i lille skala vil ofte være mindre egnede til opstilling af store vindmøller. Disse landskaber er karakteriseret ved småbakket eller letkuperet landskab med mindre land- Området omkring Nørhå Sø er ikke et storskala landskab, men et landskab i lille skala og det er derfor foreningens opfattelse, at Thisted Kommune planlægger at etablere vindmøller i området ved Nørhå Sø i strid med disse forskrifter Under afsnittet biologi, retningslinie 12 skrives der i forslaget om biologiske interesseområder: Kommuneplanen udpeger biologiske interesseområder incl. økologiske forbindelseslinier, jfr. kortet, hvor beskyttelseshensynene skal gå forud for andre interesser. Der må ikke gennemføres projekter, der tilsidesætter beskyttelseshensynene i de biologiske interesseområder. Beskyttelseshensynene kan kun tilsidesættes i det omfang særlige samfundsmæssige eller planlægningsmæssige hensyn taler herfor eller hvis det sker i forbindelse med projekter, der har til formål at forbedre naturtilstanden i et større område eller forbedre offentlighedens adgang. 10

11 Det hedder videre i punkt 12.2 om projekter i de økologiske forbindelseslinjer: Indenfor må de biologiske interesseområder der ikke gennemføres projekter, der kan forhindre, at der på længere sigt sker en udbygning af de økologiske forbindelseslinjer. Det er overordentligt betænkeligt, og i strid med Miljøministeriets retningslinjer, at Thisted Kommune i stedet for at udvide de biologiske interesseområder i steder indskrænker dem i forhold til regionplanen fra Forslaget til vindmøller ved Nørhå Sø er i strid med Thisted Kommunes eget forslag til kommuneplan, og i strid med kommuneplanens forslag til økologiske forbindelseslinjer og Thisted kommune bør, hvis man fastholder planen om vindmøller ved Nørhå, redegøre indgående for disse uoverensstemmelser Indgreb i biologiske interesseområder Hvis det af væsentlige samfundsmæssige hensyn er nødvendigt at foretage indgreb i de biologiske interesseområder eller at fjerne små naturområder uden for interesseområderne, bør det sikres, at der et andet sted etableres nye naturområder af Det er foreningens opfattelse, at ovenstående svage retningslinjer ikke lever op til Miljøministeriets retningslinjer og krav, eller for den sags skyld til kommunens egne ambitioner, der kommer til udtryk ved at kommunen har underskrevet erklæringen Countdown 2010 og derved har sat sig det mål at standse tilbagegangen i biologisk mangfoldighed. Desuden stilles der i Miljøministeriets oversigt i medfør af Planlovens 2a og 3 krav om, at kommunerne udpeger potentielle naturområder, og potentielle økologiske forbindelser (side 84): Kommuneplanen skal indeholde retningslinier for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Kommuneplanen skal desuden indeholde retningslinier for varetagelsen og etablering af økologiske forbindelser, herunder for potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Planlovens 11 a, stk. 1, I kommuneplanforslaget er der ikke konkret udpeget potentielle naturområder. Området omkring Nørhå Sø er efter foreningens mening et særdeles oplagt sted, som kan bidrage til et potentielt udvidet naturnetværk i Thisted Kommune, idet der allerede findes en mosaik af 3 områder, levesteder for særligt beskyttede arter, Natura 2000 samt linjeformede beskyttelseselementer og træk af naturlig dynamik i de hydrologiske forhold. 11

12 Under retningslinje 12.4 særlige regler for de internationale beskyttelsesområder står der i kommuneplanforslaget: Der må ikke indenfor eller udenfor beskyttelsesområderne planlægges for eller meddeles tilladelse til projekter, der kan påvirke udpegningsgrundlaget negativt eller som kan medvirke til, at de fastsatte mål for Thisted Kommune handler i strid med lovgivningen og sit eget forslag til kommuneplan ved at planlægge vindmøller, som med sikkerhed har en så tæt beliggenhed på habitatområdet omkring Nørhå Sø, at der ikke kan undgås negative virkninger. Det hedder også under afsnittet særlige regler for de internationale beskyttelsesområder under retningslinje 12: I forbindelse med alle konkrete afgørelser, som kan påvirke internationale beskyttelsesområder væsentligt, skal det fremgå af afgørelsen, at den ikke indebærer forringelser af naturtyperne og levestederne for arterne i området eller medfører forstyrrelser, der har betydelige Hvis den nye kommuneplan vedtages i den foreliggende form, vil Thisted Kommune som det første være nødt til at konstatere, at kommuneplantillæg ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens eget indhold. Det anføres i øvrigt videre under afsnittet om de internationale beskyttelsesområder: elt for habitatområderne foreskriver loven, at myndighederne er forpligtet til aktivt at arbejde for en forbedring af områdernes naturtilstand, hvis den ikke er god Naturtilstanden er på nuværende tidspunkt uden møller god, men bliver dårlig, hvis møllerne opsættes ved Nørhå Sø som foreslået i vindmølleplanen. Kommunens arbejde for at opnå en gunstig bevaringsstatus kan kun opfyldes, hvis møllerne ikke placeres klods op af habitatområdet. Specielt vedrørende oddere For omkring 20 år siden fandtes der ikke mange oddere i Danmark, bortset fra i Hvidbjerg Å området. Som følge af dette har man udpeget et habitatområde nr. 27, omfattende blandt andet Nørhå Sø og Årup Å, netop med henblik på at beskytte odderen. Se nærmere om dette under redegørelsen for habitatområdet. I 1993 fremsatte Skov- og Naturstyrelsen og Viborg Amt et forslag til fredning af odderens levesteder i Hvidbjerg Å-systemet og foreslog blandt andet en fredning af den helt overvejende del af de områder, som man nu vil rejse vindmøller på. 12

13 Der er ikke rigtig nogen, der ved om odderen kan lide vindmøller, men den almene antagelse er, at odderen forliges med vindmøller, hvis disse ikke er i umiddelbar nærhed af odderens levesteder. Imidlertid er det således, at den nu foreslåede placering af vindmøller er meget tæt på odderens levesteder omkring 100 meter fra åen og søen og en sådan placering er usædvanlig. Foreningen har spurgt en ekspert på området, forskningschef for Danmarks Miljøundersøgelser, Aksel Bo Madsen, om dette, og han har, jf. vedlagte udtalelse af 4. marts 2011 udtalt følgende: Fra: Madsen, Aksel Sendt: 4. marts :47:18 Til: Annie Andersen Cc: DMU journal, VIBI; Søgaard, Bjarne; Elmeros, Morten Emne: RE: Sagsnr: Planlagte vindmøller. Videresendt automatisk vha. en regel Kære Jon Johnsen Tak for mail vedr. planlagte vindmøller langs sydsiden af Nørhå Sø og Årup Å. Vi kan besvare de to stillede spørgsmål med følgende: ering, at arten ikke i almindelighed er generet af vedvarende/kontinuerlig støj fra vindmøller placeret i en større afstand. Ad 2) DMU bekendt er der ikke tidligere i DK placeret vindmøller i den foreslåede meget korte afstand (det tilsendte kortbilag) fra søer og vandløb med forekomst af odder, hvorfor det ikke kan udelukkes, at odderne vil blive generet af støjen fra de planlagte vindmøller. Med venlig hilsen Aksel Bo Madsen Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Aksel Bo Madsen Forskningschef, PhD T M E Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Grenåvej 14, Kalø, DK-8410 Rønde T E W Det bemærkes, at der i vestenden af Nørhå Sø er et odderfristed, som er tinglyst på den pågældende ejendom, ligesom der ca. 200 meter nord for midten af det foreslåede vindmølleområde ligeledes er et tinglyst odderfristed, hvor oddere lever og har yngel. Odderen er stadig et truet dyr til trods for, at den i det senere år har bredt sig, men odderen er omfattet af habitatdirektivets bilag 4 og udpegningsgrundlaget for habitatområder bilag 2. 13

14 De generelle regler om habitatområder er fastsat i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj Det fremgår af Artikel 12 og 13 at medlem indføre en streng beskyt Disse regler fra EU, som Thisted Kommune i sin planlægning har pligt til at rette sig efter, er udmøntet i bek. Nr 408 af 1. maj 2007, og også denne bekendtgørelse har Thisted Kommune pligt til at rette sig efter. I habitatbekendtgørelsen, BEK 408 af 01. maj 2007 ( Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter), fastlægges krav om konsekvensvurdering for Natura 2000-områder. Det fremgår af bekendtgørelsens 6: I redegørelsen til planforslag i medfør af planloven, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et Natura 2000-områdes forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der indgå en vurdering af forslagets virkninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger. Stk. 2. Såfremt vurderingen viser, at planen skader Natura 2000-området, kan planen ikke Det må konstateres, at denne vurdering mangler både i planforslaget og i miljørapporten. Det fremgår ikke, om kommunen sammenfattende vurderer, at planen risikerer at skade et Natura 2000-område eller ej. Til gengæld nævnes der en del mulige problemer i forhold til EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder, bl. a. habitatområde nr 27 Hvidbjerg Å og Ove Sø, uden dog systematisk at belyse påvirkning af arterne og levestederne på udpegningsgrundlagene under hensyn til deres bevaringsstatus, konkrete trusler, og prognose. Det er således ikke godtgjort at planen ikke strider mod habitat- eller fuglebeskyttelsesdirektivet. 7 uddyber dette, og foreskriver konsekvensvurderinger. Foreningen henviser til de mere detaljerede forskrifter der er angivet i vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning af administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, og det fremgår af denne, side 9, at habitatbekendtgørelsen forpligter myndighederne til ikke at vedtage en plan eller godkende et projekt, hvis plan eller projekt skader Natura 2000 området eller beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag 4. Da odderen er omfattet af habitatdirektivets bilag 4 kan Thisted kommune ikke vedtage en plan, som skader Natura 2000 området eller skader beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag 4, hvilket netop omfatter odderen. 14

15 Det fremgår videre af samme bekendtgørelse side 14, at habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en lang række dyr og planter overalt i landet, uanset om de forekommer inden for eller uden for et af de udpegede habitatområder. Det fremgår videre, at de pågældende dyrearter ikke må fanges, dræbes, forstyrres eller få ødelagt deres levesteder. Det fremgår af samme bekendtgørelse side 20, at der skal foretages en foreløbig vurdering af planer og projekter. Denne foreløbige vurdering foreligger i form af den Miljørapport, som Thisted kommune i juli 2010 har fået udfærdiget. Denne miljørapport opfylder imidlertid ikke reglerne, idet den et sted nævner ordet trussel ( side 30) men den beskæftiger sig slet ikke (side ) med en vurdering af mulige skadevirkninger for odderen i Nørhå området, endsige angiver disse skadevirkninger konkret. Der er intet sted i rapporten angivet noget om at det kan afvises, at der er skadevirkning på habitatområdet, herunder odderen. Det skal man, jfr. punkt 5.1 i vejledningen. På baggrund af Aksel Bo Madsens erklæring er det klart, at en skadevirkning på oddere ikke kan afvises. Den vurdering som punkt 5.1 i vejledningen foreskriver, skal fremgå af Myndighedens afgørelse, jf. habitatbekendtgørelsens 6 og 7, og den endeligt vedtagne plan eller projekt kan være ugyldig, hvis vurderingen ikke indgår som påkrævet. Vurderingen skal være begrundet, dvs. at det skal fremgå, hvad der ligger til grund for den konklusion som skal angives i miljørapporten. Det er ikke tilstrækkeligt blot at medtage en vurdering af en plan eller et projekt uden nærmere argumentation eller redegørelse. Denne vurdering kan ikke senere foretages jf. vejledningen side 40, punkt men skal foretages ved alle planer, også den foreliggende vindmølleplan. Det er foreningens opfattelse, at den miljørapport, som Thisted Kommune har udarbejdet i juli 2010 ikke er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte regler, og det er derfor foreningens opfattelse, at forslaget til vindmølleområdet ved Nørhå Sø er ugyldigt. Det er foreningens opfattelse, at planen vil have skadevirkning på habitatområdet, og det er foreningens opfattelse, at denne påvirkning er væsentlig. 15

16 Foreningens opfattelse medfører, at der burde være udarbejdet en konsekvensvurdering af forslaget, jf. vejledningen side 20. Konsekvensvurderingen skulle have været udarbejdet i forhold til det berørte områdes bevaringsmålsætninger. Det fremgår videre af side 21, at hvis Myndigheden ikke på grundlag af konsekvensvurderingen kan afvise, at en plan eller et projekt skader området, kan planen eller projektet ikke vedtages. Det fremgår videre af vejledningen, side 22, at alle aspekter af en plan eller et projekt som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter skønnes at kunne påvirke Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag (som her blandt andet er odderen) skal inddrages i en konsekvensvurdering. Disse aspekter skal identificeres under hensyn til den bedste videnskabelige viden på området. Myndigheden skal have sikret sig, at det kan afvises, at en plan eller et projekt skader området, dvs. at Myndigheden skal have vished for, at aktiviteten ikke har skadelige virkninger. Det er tilfældet, når det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at der ikke er sådanne virkninger. Der er altså tale om en meget høj prioritering af et sikkert fagligt grundlag. Dette særlige forsigtighedsprincip er fast slået af EF domstolen. I relation til odderen er det således foreningens opfattelse, at Myndighederne ikke har gjort det fornødne, og at planlægningen af vindmøller i Nørhå Sø området derfor pligtmæssigt skal standses. Bekendtgørelsens videre indhold taler for sig selv, og i pkt på side 32 fremgår det under pkt at beskyttelsen af arter og naturtyper ikke kan fraviges. 10 Habitatbekendtgørelsen indeholder imidlertid mulighed for at fravige beskyttelsen i helt særlige tilfælde, jfr. side 32 i vejledningen, der angiver, at beskyttelsen kun kan fraviges i et tilfælde, hvor der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af økonomisk eller social art, og hvor der ikke findes alternativer. Det er foreningens opfattelse, at disse kriterier ikke er opfyldt. Som det fremgår af vejledningens side 33 under afsnittet er der fastlagt procedurer i tilfælde af fravigelser, og disse procedurer har Thisted Kommune ikke fulgt. Disse regler er fastsat for at forhindre, netop som tilfældet er her, en planlægning, som indebærer negative effekter på et habitatområde, og det er foreningens opfattelse, at da sådanne foreligger, må planlægningen ophøre. I vejledningen side 40 under pkt angives det, at i de situationer, hvor den foreløbige vurdering viser, at bilag 4-arter (hvorunder odderen hører) kan påvirkes, vil det være nødvendigt at belyse sagen nærmere og vurdere, om yngle- og rasteområder bliver beskadiget eller ødelagt eller forskellige livsstadier af bilag 4-planter bliver ødelagt. 16

17 Dette har Thisted Kommune, i strid med reglerne, ikke gjort. Det ovennævnte gentages i vejledningen side 52 under kommentaren til 6 og 7, af hvilken det fremgår: sådan påvirkning ikke kan undgås, skal Myndigheden foretage nærmere konsekvensvurdering. Konsekvensvurderingen skal altid være en konkret vurdering af det aktuelle planforslag i forhold til de berørte Natura 2000 områders bevaringsmålsætning (udpegningsgrundlag). Vurderingen skal desuden inddrage planforslagets påvirkning i sammenhæng med andre planer og projekter, d.v.s. den kumulative effekt skal vurderes. Hvis Myndigheden ikke på grundlag af konsekvensvurderingen kan afvise, at planforslaget skader området, kan planen ikke vedtages. Det fremgår af vejledningen side 57 under pkt. ad 10, at den altovervejende hovedregel er, at en plan eller et projekt kun kan tillades eller godkendes, og at der kun kan dispenseres for forbud m.v., hvis det kan afvises at planen eller projektet skader et Natura 2000 område. Det er derfor foreningens opfattelse, at beskyttelsen af odderen ikke varetages lovmedholdeligt, såfremt vindmølleprojektet fortsætter sin planlægning eller gennemføres. Der mangler desuden en vurdering af, hvordan en sandsynligvis nødvendig grundvandssænkning i anlægsfasen ville påvirke våde naturtyper, der er afhængig af høj grundvandsstand. Området er derudover jf. Danmarks Miljøportal kortlagt som okkerklasse 1 med stor risiko for okkerudvaskning. Det er derfor uforståeligt, når der jf. miljørapport t- okkerproblemer ved grundvandssænkning og udledning til åen. En tilladelse hertil vil jf. Okkerloven kræve kommunens godkendelse, som igen jf. habitatbekendtgørelsen skal konsekvensvurderes i forhold til Natura 2000 området. Der indgår tre arter af lampretter (Bæklampret, Havlampret, Sølampret) i habitatområde nr. 27 udpegningsgrundlag. Arterne har i forvejen ugunstig bevaringstilstand og vil blive negativt påvirket af udledning af okkerholdig vand i åen. Kort fra dansk miljøportal. Brun= stor okkerrisiko, grøn= lille okkerrisiko 17

18 Det fremgår af Naturbeskyttelseslovens 29 a: De dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter. Stk. 2: Yngle- eller rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til loven, må ikke beskadiges eller ødelægges. Der henvises til den liste, som er bilag til Naturbeskyttelsesloven, og talrige af de arter, som er nævnt, burde have været beskrevet eller i det mindste nævnt i henseende til forstyrrelse med skadelig virkning. Der er i høj grad behov for at få belyst, hvordan planen påvirker trækkende fugle for eksempel sangsvane og sædgås der indgår i udpegningsgrundlaget for EFfuglebeskyttelsesområdet Ove Sø, hvor de bestande, der skal beskyttes, benytter sig af Tegå/Årup Å som daglig trækrute mellem raste- og furageringsområder. De efterfølgende billeder, som er optaget for ganske nylig ved Nørhå Sø, viser, at der er talrige gæs og sangsvaner i området. 18

19 19

20 20

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA

2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA AFGØRELSE i sag om Syddjurs

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) Lovens formål og bestemmelser. 26. marts 2015

Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) Lovens formål og bestemmelser. 26. marts 2015 Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) 26. marts 2015 Lovens formål og bestemmelser Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling. Loven har et meget bredt

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere