Pædagogisk udviklingsplan. for. Rudolf Steiner børnehaven i Trekroner. Brorlil og Søsterlil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk udviklingsplan. for. Rudolf Steiner børnehaven i Trekroner. Brorlil og Søsterlil"

Transkript

1 Pædagogisk udviklingsplan for Rudolf Steiner børnehaven i Trekroner Brorlil og Søsterlil Juni 2016

2 Indholdsfortegnelse Indledning De pædagogiske principper Barnet er et efterlignende væsen Barnet er et rytmisk væsen Børnehavens forskellige rytmer Alsidig udvikling Den frie leg Legematerialer Forbillede og efterligning Sangleg Eventyr Eurytmi Mad og spisning 6 tematiske overskrifter Krop og bevægelse Sprog Børn med sproglige problemer Barnets alsidige personlige udvikling

3 Sociale kompetencer Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Børn med særlige behov Indledning Rudolf Steiner børnehaven i Trekroner er en privat børnehave, der bygger på Rudolf Steiners antroposofiske menneskesyn. I det følgende gennemgås børnehavens pædagogik og hverdagsliv i praksis i forhold til at belyse, hvordan de 6 temaer som en pædagogisk l ærerplan skal indeholde, er i spil i institutionen. Fokus er i første omgang lagt på institutionens nuværende praksis, men det er målet, at det pædagogiske personale fremover løbende vil fokusere på forskellige dele af udviklingsplanens temaer. De pædagogiske principper Overordnet tager det pædagogiske arbejde udgangspunkt i at det lille barn i den første 7 års periode primært er koncentreret om at udvikle kroppen og de kompetencer som er knyttet hertil. Og særligt tages udgangspunkt i at barnet i denne livsperiode er: Et efterlignende væsen Et sansende væsen Et rytmisk væsen Alt hvad der foregår i børnehaven tager hensyn til denne centrale opfattelse af det lille barns væsen. Barnet er ikke en lille voksen, men er organiseret på en anden måde. Barnet er styret af sin vilje og de impulser som udgår herfra. Forstået på den måde, at når barnet står i en situation, så handler det først, derefter føler det noget og sluttelig kobles det samlede indtryk til den tankemæssige virksomhed. For den voksne er denne proces, forhåbentlig modsat, først tænkes og overvejes, så føles efter, og så handles i forhold til en given opgave eller problematik. Barnet er et efterlignende væsen Barnet er i alderen 0 7 år i den livsperiode, hvor det at efterligne omgivelserne spiller en meget stor rolle. Dette er den grundlæggende måde barnet lærer at forstå verden og agere på i livet. Det gælder om at blive et opretstående menneske, der udvikler sine motoriske, kropslige bevægelser. Det gælder udviklingen af sproget, og det at handle socialt i forhold til andre

4 mennesker, måden at gribe og begribe verden på. Barnet efterligner både det fysiske og det sjælelige åndelige fra dets omgivelser, og disse oplevelser præger sig for resten af livet ind i dets konstitution. Det er derfor vigtigt at de Voksne er tydelige i såvel tanke, tale som handling, samt at der er overensstemmelse mellem disse tre forhold. Barnet er et sansende væsen Det lille barn er som et stort sanseorgan, alle sanseindtryk trænger helt ind i barnet, og det er derfor meget vigtigt at barnet bliver stimuleret, mødt på en måde, der understøtter barnets fysiske, sjælelige, såvel som åndelige udvikling. Gennem oplevelser af naturen, de fire elementer jord vand luft ild, gennem den biodynamiske eller økologiske basiskost stræbes efter at barnet får så mange ægte sanseoplevelser som muligt. Barnet er et rytmisk væsen Børnehavens hverdag foregår efter en fast dagsrytme, en fast ugerytme og endelig et fast årsforløb. Og indenfor alle tre områder søges rytmen fastholdt, idet dette skaber tryghed og overskuelighed for det lille barn. I det daglige tages hensyn til både indendørs og udendørs aktiviteter, til indåndende som udåndende aktiviteter, hvor indånding omfatter aktiviteter styret af den voksne, fx sangleg eller eventyr, maling eller madlavning og udånding omfatter aktiviteter, hvor barnet selv udfolder sig, fx gennem leg med andre, eller egen fordybelse. Børnehavens forskellige rytmer Den daglige rytme indebærer, at vi til nogenlunde fast tider er sammen om de samme opgaver, vi synger, vi laver mad og spiser, børnene leger, de voksne arbejder og fortæller eventyr, alle elementer som indgår i den daglige rytme, og som dermed skaber trygge rammer omkring det lille barn. Den ugentlige rytme har samme betydning og medfører bl.a. at barnet efterhånden "kender" dagene fra hinanden, konkret arbejdes med fast båldag med eurytmi, fast maledag, turdag, osv. Aktiviteter og gøremål som også arbejder med både indåndings og udåndings processerne. Herudover betyder årsløbet eller årsrytmen meget for aktiviteterne i børnehaven. Ganske meget af det praktiske og pædagogiske arbejde som udføres, tager netop udgangspunkt i de skiftende årstider, og de fester, som er karakteristiske for børnehaven. Årstidsfesterne, som skabes af de voksne og børnene i fællesskab bliver højdepunkter, hvor naturen i forandring og menneskets forholden sig hertil danner rammen om eller baggrunden for selve festen. Alsidig udvikling Barnets personlige alsidige udvikling, dets kropslige og sproglige udvikling,

5 samt allehånde sociale kompetencer tilgodeses gennem forskellige typer af aktiviteter, dagens rytme samt den rumlige udformning af børnehavens rum ude såvel som inde. Den frie leg Gennem den frie leg oplever barnet dets egne muligheder og grænser. Igennem legen bearbejdes det, som barnet oplever i sine omgivelser. Det er derfor helt grundlæggende at de voksne skaber rammer som tilgodeser barnets naturlige udfoldelse af sin fantasi og virkekraft. Vi anser barnets fantasifulde leg for grundlaget for personlighedsdannelsen og for det senere voksnes menneskes evne til at arbejde, til at opleve andre mennesker, til at tænke ukonventionelt, skabende og initiativrigt. I gennem den daglige rytme med inspiration fra de forskellige sanglege og eventyr, som de voksne fortæller, gennem rummets indretning, hvor inventar kan og må indgå i alle børnelege: huse, borge, skibe, huler, mv., og gennem legetøjets forvandlingsmuligheder er vi med til aktivt at fremme barnets alsidige udvikling. Målet er at det enkelte barn bliver så selvhjulpent som muligt alt efter evne og alder. Ligeledes er der generelt fokus pa barnets følelsesmæssige udvikling, personlige og sociale kompetencer. Gennem den frie leg "mærker barnet sig selv", at kunne give og modtage, være styrende og afventende, at kunne sætte sig igennem og at lade andre komme til. Desuden begynder barnet hen mod slutningen af børnehavetiden mere og mere at fokusere på tænkning og den mere intellektuelle, tankemæssige tilgang til verden, de forstår og reflekterer over sammenhænge i ting/situationer, de har oplevet. Målet er at barnet gennem legen kan udvikle færdigheder og kundskaber som omfatter kropsopfattelse, den grove og den fine motorik, socialt samspil, sproglig formåen, opfindsomhed og fantasifuldhed, indlevelse, iderigdom, kreativ tænkning, mv. Barnet bliver medskaber af sit eget livsindhold og legetid i børnehaven skal ikke være beskæftigelsesterapi men kvalitetstid til selvudfoldelse og selvudvikling. Legematerialer For at fremme den fantasifulde og kreative udvikling er legetøjet i børnehaven så ufærdigt som muligt. Barnet bestemmer via legens indhold og stemning, hvad legetøjet "mangler". Dukker er af bløde materialer og har kun antydninger af mund og øjne, købmandsvarerne er kogler, valnøddeskaller, sten, osv. Store og små stykker stof kan bruges som byggematerialer til huler, slotte eller lign. Og kapper i forskellige farver kan repræsenterer alt fra riddere og prinsesser til skovens dyr...

6 Alle materialer vi har og bruger i børnehaven er naturlige, ægte stoffer, træ, metal, porcelæn, bomuld, uld, silke, alt sammen materialer med ægthed og fylde. Materialerne nærer barnets sanser både i forhold til berøring samtidig med at der er overensstemmelse mellem størrelse, vægt og indhold. En stor sten er tung at flytte, den er i overensstemmelse med sit udseende, hvorimod en "sten" lavet af plastik, og derefter malet som en sten, intet vejer og er let at løfte, her er der ingen overensstemmelse mellem størrelse, vægt og udseende. Forbillede og efterligning Mens børnene leger arbejder de voksne, altid i gang og virksomme med det ene eller det andet gøremål. Vi laver mad, lægger dej, bager boller, gør rent, vasker tøj, strikker, syr, karter, filter, forbereder årstidsfester, hugger brænde, graver have, sår, luger og høster alt efter årstiden, osv. osv. Disse "arbejder" udføres på en måde, så de børn der måtte have lyst dertil, kan deltage, og de der "bare leger" kan bruge de voksne som forbilleder, der kan efterlignes. Vi forklarer ikke så meget om processerne men gennem iagttagelsen og egen erfaringen kan børnene i eget tempo komme til en naturlig forståelse af mange processer og sammenhænge. Sangleg I sanglegen plejes mange forskellige sider af barnet både personlige og sociale kompetencer udvikles. Musikalitet og sangglæde, evnen til at kunne koncentrere sig og deltage i et fællesskab, at kunne bære at være i centrum eller at andre er det. Sproglige kompetencer og ordforråd øges både gennem sangene og gennem de fingerlege, som altid er en del af sanglegen. Ligeledes er bevægelsen i sangleg med til at stimulere og udvikle barnet motorisk og kropsligt. Indholdet knyttes gerne an til året og naturens gang, og børnene lærer derigennem forhold omkring kultur og natur at kende. Samtidig har de en stor sangskat med sig, når de forlader børnehaven. Eventyr Eventyret spiller en central rolle for livet i børnehaven. Det kan være et folkeeventyr, en årstidsfortælling eller et af de mindre remseeventyr, som fortælles ordret hver dag af den samme voksne uden brug af bog en uge eller 14 dage i træk. Børnene får derigennem opfyldt deres behov for gentagelse og får lov til at fordybe sig i indholdet. De største er nu og da med til at spille de forskellige roller. I remseeventyret er det selve rytmen, der er det væsentlige, de har som regel ingen eller måske en lidt pudsig, vrøvlet pointe. De udvikles til mere og mere indholdsfyldte eventyr, hvor folkeeventyrene står som de smukkeste. Eventyrene analyseres og forklares ikke, men står som rene fortællinger. Disse gamle folkeeventyr indeholder megen visdom, og der igennem plejes børnenes indre billeddannelse, og de kan få en forståelse for livets mangfoldige sider. Når eventyrene fortælles skal børnene danne deres egne indre billeder, og disse bliver aldrig værre end barnet kan håndtere dem, selv om eventyret mange gange indeholder grumme ting, hekse, trolde og drager. Hvor imod bogens billeder kan blive så realistiske at de skræmmer barnet. Eurytmi

7 I børnehaven har børn over tre år eurytmi en gang om ugen med en fast lærer, som kommer til børnehaven udefra. Eurytmi er græsk og betyder ordet skøn bevægelse. Gennem disse skønne bevægelser, som vores eurytmist viser os knyttet til små ordlege og fortællinger, bevæger vi os sammen. Hvert bogstav repræsenteres ved en bestemt bevægelse, og hensigten er dels at udvikle et harmonisk mellem lyd/ord/sprog og bevægelser, dels at hjælpe barnet til at blive hjemme i kroppen og opøve en rumlig fornemmelse. Bevægelserne foregår både en kreds, hvor alle er vendt mod eurytmisten, og i en lang kæde, hvor vi bevæger os sammen ud og ind, eller op og ned osv. Mad og spisning Det er af stor pædagogisk betydning at der hver dag laves mad i børnehaven. Børnene oplever, deltager efter eget ønske og efterligner mange af disse processer i deres lege. Alle kan efter alder og lyst deltage med forarbejdning af grøntsager, gulerodsskrælning, opmåling af gryn og mel, dej æltning, borddækning mv. Alle får del i dufte og smagsoplevelserne. Hvert måltid indledes med en lille sang, hvor vi takker for maden, der står på vores bord. Der laves varm mad 4 ud af 5 dage, og de fleste forældre ville nok undres, hvis de vidste, hvor mange forskellige grøntsager og kornsorter deres børn sætter til livs gennem børnehavens faste uge mad rytme. I det følgende opremses en række stikord under hvert af de tematiske 6 hovedoverskrifter fra udviklingsplanen. Stikordene er tænkt som en mere kortfattet form for gennemgang af, hvordan vi i det daglige tilgodeser de enkelte områder i Rudolf Steiner Børnehaven i Trekroner. Herunder hvilke specifikke mål vi har, og hvordan vi metodisk søger at fremme disse. 6 tematiske områder Krop og bevægelse: Grovmotorik: I sangleg gennem bevægelserne hurtig/langsom, højt/lavt, rundt i kreds, lange snørklede rækker Finmotorik: Sanglegens fingerhistorier, syning/syklub, filtning, tegning og maling, Deltagelse i oprydning, borddækning, madlavning, bagning, o.a. andet husligt arbejde. Eurytmi, harmoniske bevægelser, både grov og fin motorisk Den frie leg indendørs: Møblementet kan bruges til at bygge alt, huler slotte, skibe, mm. tunge ting, der træner grovmotorik. Klodser i træ, sten, muslinger, andre naturmaterialer træner finmotoriske bevægelser. Udendørs: træstubbe, træstammer og andet træ, brædder, sten, bakket terræn og klatretræer træner grovmotorik. Ligesom at lave tunneler i sne og sand, snehuler, kæmpesnebolde mm. gør. Finmotorikken trænes ved at save og snitte i træ. De mindste træner grovmotorikken indendørs ved at kravle op på egne stole, puslebord og barnevogne... at blive selvhjulpne, og på det finmotoriske område ved at træne alt omkring at tage tøj af og på, at deltage i de voksnes arbejde omkring oprydning, madlavning og

8 borddækning. Udendørs gennem al leg, op og ned ad småbakker og træstammer, trænes balance og grovmotorik, mens sand, vand og andre materialer træner den finere motorik. Lære at beherske egen krop og bevægelse, der findes ingen fiasko. Alle arbejder ud fra deres egen niveau, ingen hjælpes højere op end de selv kan klare, og barnet lærer derved sine egne grænser at kende og ved hjælp af gentagne forsøg udvides disse langsomt, samtidig med at risikoen for ulykker er minimeret. Mål: Målet med den daglige bevægelse er at barnet, når det forlader børnehaven har oplevelsen af at kunne beherske sin egen krop og dens kunnen. Dette giver selvtillid og mental styrke, og har et barn det, er det også i stand til at modtage skolens undervisning. Metode: Vi skal i det daglige tilgodese børns naturlige behov for bevægelse og kropslig udfoldelse. Fra børnene kommer i vuggestuen som små, får de lov til selv at arbejde med, fx ved at klatre op på den høje stol, eller opad stigen til pulsebordet eller barnevognen. Af og påklædning sommer og vinter er også barnets egen opgave, den voksne holder sig i baggrunden, og lader barnet arbejde i eget tempo med tøj og sko, alt i mens der altid er en hjælpende hånd til de sværeste ting. Helt naturligt øver barnet igen og igen disse processer, i det lille barns verden findes ingen fiasko, kun det at forsøge sig igen og igen til tingene mestres. Ingen børn løftes op, hvor de ikke af egen kraft kan komme op. I haven sidder de yngste børn derfor på de nederste grene, hvorimod de ældste vil være højere oppe, og børn i begge aldre vil have oplevelsen af at være højt oppe, og for begge aldersgrupper har de en klar indre fornemmelse af, at her til kan jeg mestre "projektet", jeg skal ikke højere op nu. Denne selverkendelse vil man ødelægge, hvis man løfter et barn op på en gren højere oppe end det selv har kravlet op, hvilket tillige øger risikoen for at barnet falder ned. Haven skal rumme muligheder for at der kan klatres, løbes hurtigt op og ned i terrænet, gennem tæt buskads og over åbne sletter. Der skal findes steder til fordybelse, små kroge og hjørner, hvor man kan "snakke med en regnorm". Ligeledes skal underlaget variere fra blødt til hårdt, græs til fliser, til sand til vand og mudder. Ar kunne mestre at bygge en tipi ved hjælp af 2 2½ meter lange rafter, at få den til at stå fast ved at læne rafterne mod hinanden, alt dette kræver styrke og præcision, og som oftest også en hel del sociale kommunikative kompetencer, da et barn ikke alene vil kunne få en tipi bygget op fra grunden. At grave i sand eller i sne først bare huller og siden hen store tunnellandskaber, kræver også styrke og præcision, men af en finere karakter end et byggeprojekt med rafter. Udelivet danner således en væsentlig ramme omkring det enkelte barns kropslige selvforståelse, hvor alle mere grovmotoriske udfoldelser tilgodeses. Indendørs er det mere de

9 finere motoriske evner der trænes, målrettet gennem de simpleste opgaver helt nær det enkelte barn, omkring af og påklædning. Hertil hjælper de daglige fingerlege, som er en del af dagens sang leg. Sprog: Vrøvlevers og andre vers Sangleg Eventyr/remseeventyr Eurytmi Den frie leg Den voksne taler ordentligt og korrekt, alle ord og stavelser udtales tydeligt og Ved forkert udtale gentager den voksne ordet eller sætningen korrektsproget bruges positivt til at formulere grænser: Du må ikke..., men du må gerne..." De voksne taler venligt til og med hinanden Mål: Målet for børnehavebarnet er sprogligt set at have et så veludviklet og nuanceret sprog som muligt. Et sprog der i det daglige rummer og udtrykker alle nære processer, både mht. praktiske opgaver, så som madlavning mv. og er på et niveau i udtryksform og indhold, der betyder at barnet kan "klare sig" i alle typer af sociale relationer. F.eks. så det kan forstå og forhandle adækvat i en konfliktsituation. Desuden er det vigtigt at barnet har lært egne følelser at kende og er i stand til at give udtryk for dem. Metode: Metodisk arbejdes der meget bevidst fra de voksnes side på altid at have et velformuleret og nuanceret sprog. Vi leger og rimer og "vrøvler" og opmuntrer dermed børnenes egen leg med sproget. I vuggestuen italesættes både de voksnes handlinger: "Nu tørrer jeg dig lige om munden" og børnenes: "Er det suppe du har der i gryden?" Vi taler stille og roligt sammen, både de voksne internt, som voksen og barn imellem. Eventyrene rummer en rigdom af sproglige udtryk: "Det var som trold det. Der kommer troldkællingen med hovedet under armen og en stor sæk på ryggen." Alle børn som kommer igennem et børnehaveforløb har denne sproglige rigdom med sig. Børn med sprogproblemer Børn med udtalefejl bliver nænsomt korrigeret ved at den voksne gentager ordet eller sætningen korrekt, men uden at fortælle barnet at det har sagt noget forkert. De voksne taler tydeligt og forsøger at artikulere og at være nærværende, når de taler.

10 Der arbejdes med sproglig opmærksomhed hos de mindste børn med mange rim og remser. Også vrøvlevers har en stor plads i vores univers, da de understøtter barnets leg med sprog og ord. At smage på ord og lyde er en god øvelse og en dejlig leg. F.eks. " One done trikonlilje, misle masle bombasilje, bomba ja, bomba je. Nu skal vi alle hen og ha te" Desuden fortælles remseeventyr, hvor hver sætning rytmisk gentages. Børnene elsker disse rytmiske gentagelser og de det giver dem mulighed for at medsige og medleve sig i ordene og sproget. Sangen har en lignende funktion, og for børn der stammer er sangen en måde, der giver mulighed for sproglig udfoldelse på en ubesværet måde. Barnets alsidige personlige udvikling: De voksne viser vejen, er forbilleder, der kan efterlignes, gribe før man kan begribe Legen er vigtig, her omsættes indtryk fra omverdenen og forstås, indleves, afprøves, mange udfoldelsesmuligheder lig fantasi. Førstehåndsoplevelser frem for intellektuel indlæring. Voksen : tanke, følelse, vilje. Barn: vilje, følelse, tanke Kærlig og god stemning omkring barnet Verden er god, det gode sejrer over det onde fx i eventyret. Konfliktløsning, små: de voksne viser vej, de store løser selv ud fra hvad de har set de voksne gøre Ikke så mange: "nej, det må du ikke", mange: "ja, det må du gerne" Forståelse for sammenhænge, fx korn > brød: frø (korn) spirer, gror, modnes, høstes, tærskes, kværnes, æltes, bages. Rytmen i børnehaven gør børnene trygge, dagen er genkendelig og overskuelig, giver tid til leg o.a. Rytmen og enkle klare regler gør det nemmere for børn med særlige behov at være med (adfærdsproblemer/visse former for handicaps) Mål: Overordnet er målet for det store børnehavebørn at have styr på alle nære processer, deres egne kropslige grænser (hvor hurtigt kan jeg løbe, hvor højt kan jeg klatre), muligheder og processer/sammenhænge (hvis jeg gør sådan og sådan, så sker der det og det) og behov (sult, tørst, søvn...). Tillige en naturlig viden og indsigt i, hvad forskellige sproglige udtryk skaber af muligheder og konflikter i forhold til andre både børn og voksne. At have en fornemmelse af hvad det vil sige, at føle, tænke og handle i forhold til alle typer af situationer og relationer. Metode:

11 Ovenstående alsidige personlige kompetencer knyttes i børnehaven alt sammen til hverdagens praksis og gøremål. Gennem de relationer børnene indbyrdes knytter igennem både den strukturerede leg, styret eller igangsat af den voksne og den frie leg, hvor børnene typisk tager udgangspunkt i eller finder inspiration fra de voksnes handlinger, gennem disse relationer udvikles alle børns personlige kompetencer og potentialer. Sociale kompetence r : De strukturerede ting, fx sangleg, eventyr indeholder kimen til fri leg Rollelege De store hjælper de små De store spiller eventyr for de mindre De voksne er forbilleder, omgangstone, samværsformer Eventyr, at være stille og lytte Kærlig og omsorgsfuld, god stemning i rummet giver tryghed og ro, tid til leg og udfoldelse Oplevelser af fælles arbejde i dagligdagen omkring oprydning, madlavning, borddækning, sangleg, mm. Mål: Overordnet er målet at børn, når de går ud af børnehaven, kan indgå naturligt i større eller mindre grupper af både børn og voksne. At de langsomt er modnet fra kun at være sig selv i verden til at de nu "kender sig selv" og dermed har en vis integritet, at de evner at udtrykke sig klart, når de fx ønsker at være med til noget andre laver, at de samtidig kan være lydhøre og forstå at der er andre mennesker omkring dem, som de nødvendigt og naturligt har respekt for. Samtidig lægger vi vægt på at vi skal hjælpe hinanden. Metode: At være i en gruppe, hvor der er rammer om samværets form, arbejder vi til dagligt med, i fx vores sangleg. Her er alle sammen "med" på lige fod, samtidig med at børnene på skift oplever at være i centrum eller i periferien, hvor de så understøtter at andre er i midten. Gennem eventyrene, vores kulturs levende fortælletradition, får børnene afstemt efter alder og årstid, et nuanceret indtryk af hvordan vi lever, hvilke kulturelle normer og værdier vi tillægger størst betydning. Samtidig med at magien og fantasien har en stor rolle at spille, når det gælder om fx at finde løsninger på umulige situationer eller uløselige gåder. At vi altid hjælpes ad understøttes gennem de daglige praktiske gøremål. De voksne arbejder, har altid gang i noget med hænderne, og derigennem inspireres børnene til at være aktive medskabere af deres egne livsrum. Fra børnene starter til de går ud af børnehaven er de altid med, de mindste er med ved madlavning og borddækning, helt konkret beder vi om ting, og disse rækkes frem og tilbage os imellem, hermed lærer vi hvad tingene hedder, og at det har betydning bordet rundt at vi hjælper hinanden. Vi hjælper hinanden med det der er svært, om det er at sige noget til hinanden, at komme ned i støvlerne eller løfte tunge ting.

12 Naturen og naturfænomener: årets gang i årstidsfester, eventyr, sangleg, opstillinger i vindueskarme og på hylder udeleg året rundt, mærker årstiderne bruger årstiderne til forskellige aktiviteter, vinter: sne, is kælke, forår: såning i potter og i haven, sommer: plukke blomster, jordbær i skoven,andre bær fra buske, efterår: høste grøntsager og frugt/æbler sansevæsner, børn oplever naturen og årets gang stærkere end voksne førstehåndsoplevelser, ingen intellektuelle forelæsninger eller indlæring, barnet lærer ved at gribe før det kan begribe legetøj i alle naturmaterialer: træ, uld, silke, sten, muslinger, mm. Bondegårdstur: høste, samle kornaks i neg, tærske, kværne, bage madlavning af årets grøntsager fra bondemanden leg med vand, sand/jord mad på bål ild varme Solens lys ser vi året igennem gennem vores store vinduer, og på den måde opleves årets gang alt efter solens stilling på himlen Vinden og nu og da regnen opleves dagligt, når vi er udenfor og søger læ. Mål: Vi ønsker at børn får en generel viden om, hvor maden kommer fra, hvordan den tilberedes og at sund mad smager godt. Men de skal have denne viden som en selvoplevelse, hvilket de får fordi madlavning fra jord til bord, er en integreret del af deres hverdag i børnehaven. Ikke et intellektuelt emnearbejde, som tages op nu og da. Metode: Hvert år til høst tager vi til en biodynamisk gård, og hjælper bonden med at høste et hjørne af hans kornmark. Vi binder kornet i neg og tager det med os hjem. På gården trækker vi også gulerødder op af marken og hilser på alle hans dyr: Køer, grise, heste, høns, gæs, hunde, katte. Hjemme i børnehaven tærsker vi negene, ved at slå kornaksene ned på et lagen bredt ud på gulvet, og derefter blæses avnerne fra kornet udendørs. Kornet kværnes i kornkværnen og laves til mel, som bages til brød til vores høstfest. Korn er i det hele taget en stor del af vores hverdag. Alle kornsorter indgår i vores madlavning, og kan bruges til leg i dukkekrogen. Vi valser havre til havregryn på vores hånddrevne kornvalse. Hver dag bager vi brød af speltmel, og de børn som har lyst kan være med i processen. Desuden har vi en køkkenhave i haven, hvor vi dyrker nogle af de ting, vi bruger til vores madlavning i ugens løb. Den samme bonde, som vi besøgte i høsttiden, leverer biodynamisk grønt og frugt til børnehaven hver uge, og her hilser børnene på ham med glæde.

13 Kulturelle udtryksformer og værdier: Som udgangspunkt er de voksne i børnehaven og børnene fordomsfrie og åbne overfor anderledes udseende, hvad enten det gælder handicaps eller nationalitet, mv. Folkeeventyr med dets mange forskelligartede udtryksformer rummer mange sandheder og kulturelle værdier. Eventyrets dybere udtryk belyser forhold omkring generel moral og etik i omgang mellem mennesker og mellem mennesker og alle andre væsner i verden. Hånddukkespil/teater udtrykker samme type værdier Elever fra skolen besøger os med Lucia optog, levende lys og lucia brød. Vi fejrer årsløbets fester: Hellig trekonger, fastelavn, påske, pinse, høsten, Sankt Michael, lanternefest og jul. De fleste fester hører til en kristen tradition, som vi vedkender os, men knytter sammen med årets gang i naturen. Vi forkynder aldrig, men lader børnene beholde deres barnetro. Mål: Når børnene forlader børnehaven, er det vores mål at de har en forståelse og accept af, at andre børn kan tænke, handle og udseendemæssigt være forskellige fra dem selv og alligevel, eller måske netop derfor kan give inspiration og glæde i det sociale samvær/fællesskab. Metode: Da vi anser barnet for at være et efterlignende væsen, må vi altid gå foran med et godt eksempel. Hvis vi vil have kærlige og omsorgsfulde børn, må vi selv udvise denne adfærd. Hvis vi vil have en god omgangstone blandt børnene, så må vi selv gå foran og vise, hvordan man taler med respekt til hinanden og hvilken sprogbrug, der skal føres. Vi må også vise, hvordan man løser konflikter blandt børnene igen og igen, således at børnene får nogle redskaber til selv at kunne klare konfliktsituationer. Man kan eksempelvis undgå mobning af et barn på grund af dets manglende færdigheder, fysisk eller mentalt, ved både at acceptere dets handicap, men samtidig fokusere på alt det, som dette barn kan og gør rigtig godt. Ud fra princippet: alle er gode til et eller andet. Man kan fortælle om, hvad man som voksen er god eller mindre god til, og i sin adfærd vise, at jeg hjælper dig med det, du ikke er så god til. Enten til du selv kan eller netop, fordi du på grund af dit handicap ikke kan det. Således kan børnene i stedet udnytte hinandens færdigheder og stærke sider i legene og tilsvarende hjælpe hinanden med de svage. Dermed får børnene en følelse af accept og en oplevelse af at være med på lige fod. Som udgangspunkt er børn fordomsfrie, og når de ikke er det, er det fordi de har oplevet andre børn eller voksne i deres omgivelser, der ikke er fordomsfrie. En adfærd som børnene herefter efterligner. Derfor er vores mål hele tiden at være bevidste om vores egen måde at virke på ud i omgivelserne, med både handlinger og ord og sørge for at der er størst mulig overensstemmelse, således at det man siger, er det man gør. Dette giver barnet de klareste billeder at forstå verden med.

14 Børn med særlige behov Ved at dagen har en fast rytme som gentages dag ud og dag ind året rundt, bliver dagen hurtigt genkendelig og overskuelig. Dette er til stor gavn for alle børn men i særlig grad har dette en positiv virkning på børn med mindre handicaps eller børn med mentale forstyrrelser. Alle regler skal være klare og enkle, ligesom de gode vaner bliver indøvet ved, at man gør de samme ting i samme rækkefølge hver gang på samme tid hver dag. At komme ind fra udeleg, altid at tage overtøjet af, hænge det på plads, finde hjemmesko, tage dem på, at gå på toilettet og vaske hænder den samme procedure hver gang, hver dag. Ligeledes bliver sanglegsprogrammet og eventyret gentaget hver dag en hel uge igennem hos de store og i et l4 dages forløb hos de mindste. Gentagelser betyder at ord og begreber, tegn og fagter, stemninger og bevægelse går helt ind i kroppen, samtidig med at det enkelte barn i eget tempo kan indleve og fordybe sig i det fortalte og få det på plads. Denne form for indlæring tager i særlig grad hensyn til børn med vanskeligheder. herigennem øges deres forståelse for omverdenen, idet denne lagring og læring i højere grad foregår via kroppen. Børnemiljøvurdering: Udemiljø: Vores have er stor og giver meget varierede muligheder for kropslig udfoldelse og leg i mindre grupper, Både for de store børnehavebørn og vuggestuebørnene. Her er bakker til at kælke på og rulle ned af, balancebro, sandkasser hvor man kan grave ned til kineserne, gemmesteder og bålplads. Vi skal være opmærksomme på de store børnehavebørns behov for udfoldelse og skabe særlige muligheder for at de kan bruge deres kræfter. F.eks. ved at bygge tipier eller save hele træstammer ud. Indemiljø; Specielt i børnehaven giver det udfordringer i form af for højt støjniveau og uro at børnehaven består af ét rum. Selvom vi arbejder med at skabe huler og mindre legerum. Løsningen bliver at dele børnehavebørnene op i mindre grupper, der går på tur, f.eks. besøger de største børn børnehaveklassen på Kristofferskolen eller leger udenfor. Andre gange kan enkelte børn besøge vuggestuen. Vi er ved at få bygget en havestue i tilknytning til børnehaven, som vi tror vil være med til at løse problemet. Psykiske miljø: Vi synes generelt at både børn og voksne trives i vuggestuen og børnehaven. I til fælde af at et barn ikke trives, vil vi i første omgang lave en struktureret børneiagttagelse og

15 kontakte forældrene. Vores opfattelse er, at man skal lede i omgivelserne, dvs. i børnehaven og hjemmet for at finde årsagerne. Der er aldrig "noget i vejen" med barnet. Vi modtager også meget gerne supervision og hjælp udefra, fra kommunalt hold eller fra ressourcepersoner i det antroposofiske miljø.

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Børnehaveklassens undervisningsplan

Børnehaveklassens undervisningsplan Børnehaveklassens undervisningsplan Dagligdagen i børnehaveklassen Livet i børnehaveklassen er tilrettelagt efter Rudolf Steiners tanker om barnet i den første 7-års-periode. Her er barnets efterligning

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.:

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.: Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej 18 6660 Lintrup Tlf.: 61 60 38 59 Kirsten Mayland Gammelgaard Redigeret af Lillian Mølgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Vuggestue 2016/2017. Den LandLykke Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej Aabybro Telefon:

Vuggestue 2016/2017. Den LandLykke Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej Aabybro Telefon: Virksomhedsplan Pædagogisk 2015/2016 Læreplan Vuggestue 2016/2017 1 Den LandLykke Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Pædagogisk Læreplan for LandLykke Vuggestue

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Anne s dagpleje Annes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej 45 6600 Vejen Tlf.: 40893753 Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.:

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: Anette s dagpleje Anettes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: 6127780 Anette Igidie Fuglsang Lindgren Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Jeg

Læs mere

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi:

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi: Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Sprog og kommunikation er forudsætningerne for relationsdannelsen og interaktionen med andre. Det er igennem sproget, at vi møder

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen.

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Kære Vi vil gerne indbyde jer til en samtale om jeres barn. Formålet er - at drøfte barnets hverdag hjemme og i vuggestuen - dialog mellem os om jeres barns

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Læreplaner i Rudolf Steiner Børnehoven Turmalin

Læreplaner i Rudolf Steiner Børnehoven Turmalin Læreplaner i Rudolf Steiner Børnehoven Turmalin Al opdragelse er selvopdragelse, og som lærere og opdragere er vi egentlig kun omgivelserne for barnet, der opdrager sig selv. Vi må skabe de bedste omgivelser,

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Guldsmeden en motorikinstitution

Guldsmeden en motorikinstitution Guldsmeden en motorikinstitution Hvad er det Guldsmeden gør anderledes end andre vuggestuer og børnehaver? Guldsmedens børnehave- og vuggestue-børn bliver udfordret motorisk hver dag. Vi laver motorikbaner,

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Værdier, Handleplan, Evaluering

GENTOFTE KOMMUNE Værdier, Handleplan, Evaluering GENTOFTE KOMMUNE Værdier, Handleplan, Evaluering Børnehavens værdier Det er værdifuldt at børnene: - er trygge og tillidsfulde - udviser respekt over for deres venner og de voksne i børnehaven - udvikler

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Nordstjernens Læreplan

Nordstjernens Læreplan RUDOLF STEINER VUGGESTUE OG BØRNEHAVE NORDSTJERNEN Nordstjernens Læreplan Valby 2014 22-01-2014 Gammel jernbanevej 13, 2500 Valby tlf 36170346 Indholdsfortegnelse Introduktion..3 Rudolf Steiner / Waldorf

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Åse s dagpleje Åses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58 Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Hej forældre! Velkommen i dagplejen. Jeg glæder mig

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sprog: I de første 7 år af barnets liv, grundlægges barnets forudsætninger for at kommunikerer ved hjælp af sproget. Barnet øver sig på at sætte ord på deres

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Læreplaner i Nordstarndens Vuggestue

Læreplaner i Nordstarndens Vuggestue Læreplaner i Nordstarndens Vuggestue At lege er at lære, under den overskrift giver Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender startskuddet for loven om læreplaner i de danske daginstitutioner. Og

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Solstrålen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Solstrålen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Solstrålen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina s dagpleje Betinas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina Daugaard Hansen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

LÆREPLANER DAGPLEJEN HEDENSTED KOMMUNE

LÆREPLANER DAGPLEJEN HEDENSTED KOMMUNE LÆREPLANER DAGPLEJEN HEDENSTED KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Personlig kompetence 4 Social kompetence 6 Natur 8 Kultur 10 Sprog 12 Krop og bevægelse 14 Dokumentation 16 Børnemiljøvurdering 18

Læs mere

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Barnets alsidige personlige udvikling. Alle børn skal opleve at blive mødt med: Faste kendte voksne, som er glade for at se dem Opmærksomhed, accept, interesse og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Børnehuset Mælkebøtten Flodvej Smørum tlf

Børnehuset Mælkebøtten Flodvej Smørum tlf Vi arbejder ud fra en pædagogik, hvor kommunikation og relationer er i højsædet, og vi bestræber os på at skabe de bedste forudsætninger for at barnets trivsel, udvikling og læring bliver så optimal som

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise s dagpleje Elises dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise Brøgger Petersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil:

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil: Eva s dagpleje Evas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej 14 6622 Bække Tlf.: 75 38 91 74 Mobil: 23 44 39 88 Eva Julius Kristensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere