Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift. Steffenhøj Brønderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift. Steffenhøj 160 9700 Brønderslev"

Transkript

1 Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift Steffenhøj Brønderslev 1

2 Registreringsblad Titel: Tillæg til miljøgodkendelse til Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev Dato: 20. december 2007 CVR-nr: Ejendomsnummer: Ejerlav og Matr. nr.: Adresse: Virksomheds ejer: Ansøger: Tilsynsmyndighed: Konsulent: Hollensted By, Hallund 2n Ø. Hebbelstrup Gde., Hallund 1d Ø. Hebbelstrup Gde., Hallund 1a Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev Helle og Søren Thing Andersen Helle og Søren Thing Andersen Brønderslev Kommune Landbonord, Anna Birgitte Thing Ikke-teknisk resumé Udvidelsen foregår i eksisterende bygninger. Ved at ændre fravænningsalder og holddriften i so produktionen bliver det fysisk mulig at øge produktionen til 1300 Årssøer. Ejendommen er beliggende i landbrugsområde. Nærmeste naboer (med landbrugspligt) er beliggende 169 meter væk. Der er over 300 meter til beboelser uden landbrugspligt. På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Brønderslev Kommune hermed et tillæg til miljøgodkendelsen til ejendommen på Steffenhøj

3 Indholdsfortegnelse 1. Tillæg og vilkår Nye vilkår Tillæggets forudsætninger Driften Arealer Kummulation Samlet vurdering Arealudpegninger i Regionplan Påvirkning af natur Naboforhold Påvirkning af overfladevand Påvirkning af grundvand Øvrige forhold Offentliggørelse og klagevejledning

4 1. Tillæg og vilkår Brønderslev Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse for husdyrproduktionen på Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev. Der søges i henhold til følgende lovgivning, lov nr af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, desuden er reglerne i bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug også lagt til grund. Tidligere miljøgodkendelse fra marts 2007 til eksisterende anlæg er fortsat gældende. Tillægget følger godkendelsens retsbeskyttelse. Brønderslev Kommune har i marts 2007 udarbejdet en miljøgodkendelse for Steffenhøj 160, hvor produktionen var 1077 søer og 250 slagtesvin svarende til 257,9 dyreenheder (DE). Der ønskes nu en ændring af dyreholdet, således at besætningen ændres fra søer og slagtesvin til søer og polte svarende til 328 DE. Merbelastningen som følge af udvidelsen er vist i tillægget. De generelle vilkår fra miljøgodkendelsen fra marts 2007 er fortsat gældende. 1.1 Nye vilkår. 1. På bedriften må der max drives et dyrehold på 1300 søer og 800 polte. Svarende til i alt 328 DE. 2. Driftsherren skal underrette tilsynsmyndigheden når besætningen er nået op på 328 dyreenheder, 3. Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sygdom, sæsondifferentiering og lignende accepteres, det samme gør dyreholdets størrelse som følge af tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller. Gennemsnittet må dog over en 3 årlig periode ikke overstige 328 DE. 4. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal virksomheden lade udarbejde en handlingsplan for nedbringning af generne, som godkendes af kommunen, og derefter skal denne gennemføres. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af driftsherren. 5. Udbringning af husdyrgødning på sort jord og græs inden for 1000 meter fra de i husdyrlovens 7 beskyttede naturtyper må kun ske ved nedfældning indtil Efter 2011 skal al udbringning af husdyrgødning på ejendommens udbringningsarealer ske ved nedfældning. Kortbilag 1 viser afgrænsning af arealer hvor disse krav gælder. 6. Der skal på udbringningsarealerne anvendes et sædskifte svarende til standardsædskifte S4 eller et sædskifte med bedre udvaskningsindex. 2. Tillæggets forudsætninger Brønderslev Kommune har den 7. juni 2007 modtaget ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse til Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev. 2.1 Driften Landbruget drives som et konventionelt landbrug med en produktion af årssøer med smågrise samt polte. Skematisk kan udvidelsen beskrives således: 4

5 Husdyrart Nudrift Ansøgt Slagtesvin Søer Polte Total DE 257,9 328,0 Lugt Det vurderes, at godkendelsen ikke vil medføre øgede lugtgener for naboejendomme, da nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt, ligger udenfor den beregnede geneafstand. Det vurderes derfor, at ejendommens lokaliseringsforhold er tilfredsstillende for et landbrug af denne størrelse. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal virksomheden lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilder og/eller behandling af staldlugtemissionen, således at lugten uden for ejendommen formindskes. Støj Støjkilder på ejendommen er ventilationsanlæg, foderblandeanlæg, foderanlæg, gyllepumper, kornblæser, den daglige brug af traktorer samt transporter til og fra ejendommen. Transport Der vil komme flere transporter som følge af forøgelsen af besætningen. Transport til og fra ejendommen Antal/mængde pr år Kapacitet pr transport Antal transporter pr år Nudrift Ansøgt Nudrift Ansøgt Nudrift Ansøgt Levende dyr stk stk. 520 stk. 750 stk Døde dyr, incl. Spæde grise 800 stk stk. 15/16 15/ Indkøbt foder 450 t 550 t 20 t 20 t Eget korn o.l t 1200 t 15 t 15 t Flis (intern) 500 m m 3 30 m 3 30 m Gylle Dybstrøelse Dieselolie l l l l 6 7 Gylletransport ad offentlig vej er ca. 75 læs til gylleaftale/egen ejet ejendom. Øvrige gylletransporter sker internt på ejendommen. Transporter med korn og flis er internt på ejendommen. Gylletransporter og transporter med markafgrøder er sæsonbetonet medens øvrige transporter med dyr og foder er jævnt fordelt over hele året. Råvare- og energiforbrug Forbruget har ca. følgende fordeling: Type Forbrug Opbevaring (f. eks tanktype, bygning Nudrift Ansøgt og indretning) Dieselolie til traktorer m.v l l I 4000 l tank i bygning 11 Smøreolie 400 l 450 l I Troml i Bygning 11 Flis til Stokafyr 500 m m 3 I bygning 9-1 5

6 Kunstgødning Foder, indkøbt 450 tons 550 Tons Foder, eget korn 1000 ton 1200 tons Elforbrug til lys opvarmning m.m kwt kwt Drikkevand og vaskevand (drift) Drikkevand og vaskevand, privat. Henvises til ejendommens gødningsregnskab Vand fra egen boring skøn m3 170 m3 Spildevand Spildevandstype Årlig mængde,ca. m 3 Opsamling / bortskaffelse Nudrift Ansøgt Nudrift Ansøgt Sanitært spildevand (drift) 340 m m 3 Septiktank/trikstank og herefter til nedsivning Septiktank/trikstank og herefter til nedsivning Vaskeplads - Rengøringsvand og drikkevandsspild 428 m m 3 Gyllebeholderen Gyllebeholderen Tagvand fra driftsbygn m m 3 Til terræn Til terræn 2.2 Arealer Steffenhøj 160 har et samlet udbringningsareal på 491,3 ha. Harmonikrav Harmoniarealet efter husdyrgødningsbekendtgørelsen er beregnet til 236,6 ha. Harmonikravet er hermed opfyldt. Plantedirektoratet er kontrolmyndighed på dette område og har tilsynet hermed. 2.3 Kummulation Der er ingen ejendomme med flere end 75 DE i afstande 100 og 300 meter fra Steffenhøj Samlet vurdering På baggrund af ansøgningsmaterialet samt Brønderslev Kommunes registreringer af områdets grundvands-, vandløbs- og naturforhold har kommunen vurderet, at tillægget til miljøgodkendelsen, med de pågældende vilkår for drift af husdyrbruget, ikke medfører en væsentlig merbelastning af miljøet. 3.0 Arealudpegninger i Regionplan 2005 Regionplanstatus Regionplan 2005 har nu virkning som landsplandirektiv. Ejendommen er beliggende i regionplanens naturområde samt delvist i jordbrugsområde. Udpegningerne har betydning for både placering af udspredningsarealer, udbringningsmængder, placering og udformning af landbrugsbygninger samt miljøkrav til husdyrproduktionen, indretning af stald- og lagerbygninger mv. Det fremgår af regionplanretningslinje Naturområder: I naturområderne skal hensynet til natur- og landskabsinteresser varetages i balance med de øvrige interesser i det åbne land. I disse områder må plan- 6

7 lægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden ikke forringe muligheden for at opfylde de målsætninger for naturkvalitet for områdets naturtyper, som fremgår af amtets naturplanlægningssystem. Af regionplansretningslinie nr fremgår det at: I jordbrugsområderne skal hensynet til jordbrugserhvervene varetages i balance med hensynet til de øvrige åben land interesser og byudviklingsinteresserne. 3.1 Påvirkning af natur Natur i Aalborg Kommune Bedriften har ansøgt om udbringningsarealer beliggende i Aalborg Kommune. Brønderslev Kommune har foretaget en høring af udvidelsen af Aalborg Kommune i forhold til kommunens beskyttelsesinteresser og viden. Aalborg Kommune konstaterer at der er flere steder hvor udbringningsarealerne overlapper med arealer, der er registreret som enge (kulturenge) efter naturbeskyttelseslovens 3. Udbringning på disse arealer kan kun ske i det omfang, det var tilfældet ved naturbeskyttelseslovens ikrafttræden i Endelig har Aalborg Kommune konstateret, at et areal vest for Ajstrup Kirke er omfattet af en udsigtsfredning. Denne type fredning regulerer kun aktiviteter der kan have betydning for indsigt- og udsigtsforholdene (beplantning, bygninger, oplag osv.). Almindelig landbrugsdrift er ikke reguleret af fredningen. Natur i Brønderslev Kommune Projektet medfører en beregnet fald i ammoniakudslippet fra stald og gødningslager på 104 kg N/år. Da der er tale om en udvidelse af et husdyrbrug over 75 DE stilles der et generelt krav om 15 % reduktion af ammoniakemissionen i forhold til det tidssvarende staldsystem. Dette krav overholdes. Bedriftens stald- og lagerfaciliteter ligger udenfor bufferzone I og II i forhold til 7 arealer i husdyrloven, og der stilles endvidere ikke yderligere reduktionskrav i forhold til stald- og lagerfaciliteter fordi der er beregnet et fald i udslippet efter udvidelsen. Flere af bedriftens udbringningsarealer ligger imidlertid inden for bufferzone II fra 7 arealer efter husdyrloven, og dermed nærmere end 1000 m fra nærliggende 7 arealer. For at mindske ammoniakudslippet fra udbringning stilles der ifølge husdyrloven krav om nedfældning af husdyrgødning nærmere end 1000 meter fra særligt sårbare områder. For disse arealer bliver der således i godkendelsen stillet vilkår om, at al udbringning af husdyrgødning skal ske ved nedfældning. Arealer med disse krav kan ses af kortbilag Naboforhold Der er ingen boliger inden for den skønnede geneafstand med hensyn til lugt. På baggrund af projektets størrelse og art samt antallet af boliger i nærheden og afstanden til disse vurderer kommunen, at udvidelsen ikke vil give væsentlige lugtgener. 7

8 3.3 Påvirkning af overfladevand Beskyttelsesniveauet afhænger af sårbarheden samt af reduktionspotentialet, der er et udtryk for forskellen mellem den mængde nitrat, der kommer fra rodzonen og den mængde nitrat, der ender i vandområdet. Hvis reduktionspotentialet f.eks. er 50 pct. betyder det, at 2 kg N/ha fra rodzonen resulterer i en udvaskning af 1 kg N/ha til vandområdet. Alle udbringningsarealer ligger udenfor nitratklasse 1, 2 og 3, som er de N-følsomme områder i forhold til hav & fjord. Det medfører, at der skal regnes med en reduktionsfaktor på 100 %, som betyder, at der ikke sker en udvaskning af nitrat til vandområdet. Der må dog ikke udbringes mere husdyrgødning end de generelle harmoniregler. 42 % af udbringningsarealerne afvander til Natura 2000 område, der er udpeget som overbelastet med fosfor. Heraf er 25 ha lavbunds areal som er drænet (Fosfor klasse 1 ). Øvrige arealer er sandjord (JB 2 og JB 4), dermed ikke omfattet af fosfor restriktioner. Samtlige lavbunds arealer er drænet og dermed krav om ingen stigning i fosfor belastningen fra disse arealer. Kravet til fosfor i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug er i henhold til ansøgnings materialet er overholdt 3.4 Påvirkning af grundvand Udbringningsarealer i Aalborg Kommune To mindre dele af udbringningsarealerne ligger indenfor den vedtagne indsatsplan for OSD 13, Hammer Bakker og Tylstrup. Det første areal ligger delvist i indvindingsoplandet til Tylstrup Vandværk. I henhold til Regionplan 2005 ligger arealet endvidere i et område med drikkevandsinteresser og delvist i et nitratfølsomt område med nogen sårbarhed. I indsatsplanen for Hammer Bakker er arealet udpeget som indsatsområde med hensyn til nitrat - prioritet 3. Prioritet 3 omfatter de dele af indvindingsoplandet, som har nogen sårbarhed, hvor der ikke er målt nitrat i indvindingsboringer, og hvor arealanvendelsen vurderes at virke til fordel for grundvandet. I Indsatsplanen er der ikke opstillet en indsats for nitrat i forhold til arealanvendelsen landbrug i det pågældende område. Arealet kan ses af vedlagte kortbilag 2. I overensstemmelse med indsatsplanen anbefaler Aalborg Kommune, at nitratbelastningen på arealet inden for indvindingsoplandet til TylstrupVandværk ikke øges i forhold til bestående forhold. Det andet areal ligger delvist i et område med særlige drikkevandsinteresser og delvist i et nitratfølsomt område med nogen sårbarhed. Ifølge indsatsplanen for Hammer Bakker vil indsatsen i OSD udenfor oplande udelukkende omfatte overvågning af arealanvendelsen. Arealet kan ses af det vedlagte kortbilag 3. I overensstemmelse med indsatsplanen anbefaler Aalborg Kommune, at nitratbelastningen på arealet, der ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, ikke øges i forhold til bestående forhold. Udbringningsarealer i Brønderslev Kommune Projektets udbringningsarealer i Brønderslev Kommune ligger hverken i nitratfølsomme indvindingsområder eller i indvindingsopland til vandværker. Det vurderes, at den ansøgte produktion ikke vil påvirker grundvandet, da ingen af udbringningsarealerne ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser. 8

9 3.5 Øvrige forhold 2 meter vandløbsbræmmer Ejendommen har i Brønderslev Kommune udbringningsarealer der går ned til kommunevandløbet Vad Bæk på arealerne syd for husdyrproduktionen på Hebbelstrupvej. Langs arealerne ned til kommunevandløbet er der 2 meter dyrkningsfrie bræmmer, hvor indenfor der ikke må foretages jordbehandling, dyrkes, sprøjtes, plantes, hegnes, laves terrænændringer mv., jvf. vandløbslovens 69. Udbringningsarealer i forhold til beskyttet natur, økologiske forbindelser mv. På matr. nr. 84a, Øster Brønderslev By, samt på matr. nr. 2a, Burholt Hdg., Øster Brønderslev er en markblok med i udbringningsarealet. Arealet er i Nordjyllands Amts Regionplan 2005 udpeget til økologisk forbindelse. Ifølge regionplanens retningslinie nr skal planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden forbedre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelserne skal sikre. Eftersom der med det ansøgte ikke sker nogen ændringer i form af en intensivering af markdriften er der ikke foretaget projekttilpasninger i forhold til driften inden for den økologiske forbindelse. Udbringning ved nedfældning Ifølge Husdyrloven er der endvidere krav om nedfældning af gylle på sort jord (jvf. Bekendtgørelse nr af 19/12/ , jf. 38, stk. 5 og 6) og græsmarker i bufferzone 1-2 fra husdyrlovens 7 arealer, for udbringningsarealerne på ejendommen. Flere andre steder på ejendommen er der udbringningsarealer inden for disse bufferzoner. Inden for 1000 meter fra dette skal der på alle udbringningsarealer nedfældes gylle på sort jord og græsmarker og fra 2011 også på alle de øvrige udbringningsarealer på bedriften. Dette fastsættes som et vilkår i miljøgodkendelsen. De arealer hvor dette krav gælder, er beskrevet i bilag 1. Udbringningsarealer med hældning > 6 grader: På arealerne ved ejendommen er der et areal på ca. 1,7 ha som er beliggende inden for arealer med mere end 6 graders hældning. Inden for disse arealer kan der være forøget risiko for afstrømning af næringsstoffer til nærliggende beskyttede naturtyper. Nordøst for det skrånende areal er der registreret en mose der er beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven. Det skrånende areal er beliggende på matr. nr. 1a, Øster Hebbelstrup Gdr., Hallund. Arealet er ikke krævet udtaget af projektet, idet det efter nærmere vurdering ved besigtigelse er konstateret, at der reelt ikke vil være nogen risiko for afstrømning til den beskyttede mose af arealets konkrete topografi. Bilag IV arter og en generel vurdering af naturen på og i tæt nærhed til bedriften En række dyr, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på egnen omkring svinebruget. På baggrund af Faglig rapport nr. 322 fra DMU samt kommunens øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at det kan være odder, markfirben, spidssnudet frø, Løgfrø, Vandflagermus, Skimmelflagermus og Langøret flagermus. Udvidelsen vurderes at have en neutral effekt for de nævnte arter, idet udvidelsen ikke umiddelbart berører kendte levesteder, fødesøgningsområder eller opholdssteder for arterne. Artsfredninger og rødlistearter På og umiddelbart op til husdyrbrugets arealer er kommunen ikke bekendt med forekomster af planter og dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister. 9

10 Brønderslev Kommune vurderer at udvidelsen af bedriften ikke giver anledning til fastsættelse af specielle retningslinjer for naturbeskyttelse. Udvidelsen vurderes samlet ikke at være i strid med regionplanens retningslinjer for naturbeskyttelse for de nævnte arter. Internationale naturbeskyttelsesområder i forhold til ammoniakpåvirkning Nærmeste EF - fuglebeskyttelsesområde til Steffenhøj 160 er fuglebeskyttelsesområde nr. 2, Ålborg bugt, Nordlige del. Afstand fra stald og lager til området er ca m. EF- fuglebeskyttelsesområder er områder, der har til formål at beskytte og forbedre levevilkårene for de vilde fuglearter i EU. Ingen af bedriftens arealer ligger inden for områder, der er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste EF- habitatområde til Steffenhøj 160 er mod syd Habitatområde nr. 218, Hammer Bakker, østlig del, mod sydvest Habitatområde nr. 12, Store Vildmose og mod nordøst Habitatområde nr. 217 Nymølle Bæk og Nejsum Hede. Afstand fra stald og lager til områderne er ca. henholdsvis m, m og m. EF-habitatområder er områder, der er udpeget på baggrund af naturtyper og arter, som er af betydning for EU. Tilladelser til aktiviteter i eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder må ikke kunne forringe områdets naturtyper og levestederne for arterne eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for. Alle de nævnte habitatområder vurderes at være særligt følsomme over for luftbåren kvælstofdeposition, og Store Vildmose med næringsfattige højmosepartier vurderes at være ekstra følsom. Bedriftens driftsbygninger ligger ca m fra nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde. Da svinebruget ikke omfatter arealer indenfor internationale naturbeskyttelsesområder, vurderes ammoniakfordampning umiddelbart at være eneste potentielle påvirkning af de nævnte internationale naturbeskyttelsesområder, ud over afstrømning til internationale beskyttelsesområder i fjord og hav. Ammoniakdeposition aftager eksponentielt med afstand fra punktkilden. Eftersom der med projektet vil ske en nedsat ammoniakfordampning fra bedriftens stalde og gylletanke vil der heller ikke ske nogen merbelastning med ammoniakdeposition på naturtyper i de nævnte internationale naturbeskyttelsesområder. Det er således vurderet, at udvidelsen ikke vil forringe områdets naturtyper og levestederne for arterne eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, som de internationale naturbeskyttelsesområder er udpeget på baggrund af, for så vidt angår luftbåren kvælstofdeposition. Brønderslev Kommune har derfor samlet vurderet at: - udvidelsen ikke forringer tilstanden af beskyttede næringsfattige naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 i umiddelbar nærhed af bedriften. - ammoniaktabet fra bedriften ikke vil bidrage til merbelastning men en reduktion i belastningen af internationale naturbeskyttelsesområder. Ammoniakfordampning som følge af udvidelse af svinebruget vurderes derfor ikke at forringe tilstanden af naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for internationale naturbeskyttelsesområder. - at det på baggrund af den eksisterende viden om arternes udbredelse må antages, at udvidelsen ikke vil forringe tilstand og levevilkår for fredede eller rødlistede plante- og dyrearter eller beskyttede bilag 4 arter efter EF-Habitatdirektivet. 10

11 3 Jf. Skov- og Naturstyrelsens rødliste og habitatdirektivets lister med sårbare og beskyttelseskrævende arter. 4. Offentliggørelse og klagevejledning Godkendelsen er meddelt pr. 15. april 2008 og kan påklages til Miljøklagenævnet inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. senest den 6. maj Godkendelsen bekendtgøres ved annoncering i Oplandsavisen og Østvendsyssel Avis den 15. april Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Eventuel klage stiles til Miljøklagenævnet, men indsendes til Brønderslev Kommune, Teknik og Forsyning, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev eller pr. mail: som videresender klagen med sagens akter. Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. Miljøbeskyttelseslovens 101. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. Med venlig hilsen David Mikkelsen miljøingeniør Kopi af denne godkendelse er sendt til: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 84: Ejer af Steffenhøj 160: Helle og Søren Thing, 9382 Tylstrup. Miljøministeren: Miljøcenter Aalborg, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø via Sundhedsstyrelsen: Embedslægeinstitutionen Nord, Vesterbro 81 B, Postboks 1826, 9100 Aalborg via Enhver med væsentlig individuel interesse Carl Erik Olesen, Hebbelstrupvej 105, 9700 Brønderslev Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 85: Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 Købehvan V via Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Kirkedalsvej 4, Vedslet, 9732 Hovedgård via Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V, Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postboks 2188, 1017 København K via 11

12 Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 86 lokale foreninger: DN Brønderselv, Lars Schønberg-Hemme, Åkjærvej 24, 9340 Aså - via Dansk Ornitologisk Forening, Brønderslev Afdeling ved Vagn Gjerløv, Limfjordsvej 26, 9700 Brønderslev - via Danmarks Sportsfiskerforbund Miljøkoordinator: Per Michael Sonnesen, Asgård 48, 9700 Brønderslev Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 87 landsdækkende foreninger: Andre Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N via Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø via Danmarks Sportsfiskerforbund via LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev. Att.: Anna Birgitte Thing via Per Vestergaard, Sulsted Landevej 96, 9381 Sulsted. Kenn Christensen, Ajstrup Sønderhede 20, 9381 Sulsted. 12

13 Bilag 1 13

14 Bilag 2 14

15 Bilag 3 15

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar AREALGODKENDELSE GODKENDELSE Lundbakvej 72, 9490 Pandrup Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar F 2010 / 23. Februar 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 28/5 2010 / 1/6 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Udbringningsarealer Barritskovvej 34, Barrit 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård 16 arealgodkendelse 23. juni 2015 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Søgård Andelsbrug Blåbjergvej 1 7280 Sdr. Felding Afgørelsesdato: 25.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune

Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune og Forslag til Miljøgodkendelse Bilag til Regionplantillæg nr. 11. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581

Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581 nordfyns kommune Troels Clausen Kellebyvej 20 5471 Søndersø Sendt som mail TEKNIK OG MILJØ Dato: 13. januar 2009 i. nr. 2007060227/ssc Ret. Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere