Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift. Steffenhøj Brønderslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift. Steffenhøj 160 9700 Brønderslev"

Transkript

1 Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift Steffenhøj Brønderslev 1

2 Registreringsblad Titel: Tillæg til miljøgodkendelse til Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev Dato: 20. december 2007 CVR-nr: Ejendomsnummer: Ejerlav og Matr. nr.: Adresse: Virksomheds ejer: Ansøger: Tilsynsmyndighed: Konsulent: Hollensted By, Hallund 2n Ø. Hebbelstrup Gde., Hallund 1d Ø. Hebbelstrup Gde., Hallund 1a Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev Helle og Søren Thing Andersen Helle og Søren Thing Andersen Brønderslev Kommune Landbonord, Anna Birgitte Thing Ikke-teknisk resumé Udvidelsen foregår i eksisterende bygninger. Ved at ændre fravænningsalder og holddriften i so produktionen bliver det fysisk mulig at øge produktionen til 1300 Årssøer. Ejendommen er beliggende i landbrugsområde. Nærmeste naboer (med landbrugspligt) er beliggende 169 meter væk. Der er over 300 meter til beboelser uden landbrugspligt. På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Brønderslev Kommune hermed et tillæg til miljøgodkendelsen til ejendommen på Steffenhøj

3 Indholdsfortegnelse 1. Tillæg og vilkår Nye vilkår Tillæggets forudsætninger Driften Arealer Kummulation Samlet vurdering Arealudpegninger i Regionplan Påvirkning af natur Naboforhold Påvirkning af overfladevand Påvirkning af grundvand Øvrige forhold Offentliggørelse og klagevejledning

4 1. Tillæg og vilkår Brønderslev Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse for husdyrproduktionen på Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev. Der søges i henhold til følgende lovgivning, lov nr af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, desuden er reglerne i bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug også lagt til grund. Tidligere miljøgodkendelse fra marts 2007 til eksisterende anlæg er fortsat gældende. Tillægget følger godkendelsens retsbeskyttelse. Brønderslev Kommune har i marts 2007 udarbejdet en miljøgodkendelse for Steffenhøj 160, hvor produktionen var 1077 søer og 250 slagtesvin svarende til 257,9 dyreenheder (DE). Der ønskes nu en ændring af dyreholdet, således at besætningen ændres fra søer og slagtesvin til søer og polte svarende til 328 DE. Merbelastningen som følge af udvidelsen er vist i tillægget. De generelle vilkår fra miljøgodkendelsen fra marts 2007 er fortsat gældende. 1.1 Nye vilkår. 1. På bedriften må der max drives et dyrehold på 1300 søer og 800 polte. Svarende til i alt 328 DE. 2. Driftsherren skal underrette tilsynsmyndigheden når besætningen er nået op på 328 dyreenheder, 3. Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sygdom, sæsondifferentiering og lignende accepteres, det samme gør dyreholdets størrelse som følge af tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller. Gennemsnittet må dog over en 3 årlig periode ikke overstige 328 DE. 4. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal virksomheden lade udarbejde en handlingsplan for nedbringning af generne, som godkendes af kommunen, og derefter skal denne gennemføres. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af driftsherren. 5. Udbringning af husdyrgødning på sort jord og græs inden for 1000 meter fra de i husdyrlovens 7 beskyttede naturtyper må kun ske ved nedfældning indtil Efter 2011 skal al udbringning af husdyrgødning på ejendommens udbringningsarealer ske ved nedfældning. Kortbilag 1 viser afgrænsning af arealer hvor disse krav gælder. 6. Der skal på udbringningsarealerne anvendes et sædskifte svarende til standardsædskifte S4 eller et sædskifte med bedre udvaskningsindex. 2. Tillæggets forudsætninger Brønderslev Kommune har den 7. juni 2007 modtaget ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse til Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev. 2.1 Driften Landbruget drives som et konventionelt landbrug med en produktion af årssøer med smågrise samt polte. Skematisk kan udvidelsen beskrives således: 4

5 Husdyrart Nudrift Ansøgt Slagtesvin Søer Polte Total DE 257,9 328,0 Lugt Det vurderes, at godkendelsen ikke vil medføre øgede lugtgener for naboejendomme, da nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt, ligger udenfor den beregnede geneafstand. Det vurderes derfor, at ejendommens lokaliseringsforhold er tilfredsstillende for et landbrug af denne størrelse. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal virksomheden lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilder og/eller behandling af staldlugtemissionen, således at lugten uden for ejendommen formindskes. Støj Støjkilder på ejendommen er ventilationsanlæg, foderblandeanlæg, foderanlæg, gyllepumper, kornblæser, den daglige brug af traktorer samt transporter til og fra ejendommen. Transport Der vil komme flere transporter som følge af forøgelsen af besætningen. Transport til og fra ejendommen Antal/mængde pr år Kapacitet pr transport Antal transporter pr år Nudrift Ansøgt Nudrift Ansøgt Nudrift Ansøgt Levende dyr stk stk. 520 stk. 750 stk Døde dyr, incl. Spæde grise 800 stk stk. 15/16 15/ Indkøbt foder 450 t 550 t 20 t 20 t Eget korn o.l t 1200 t 15 t 15 t Flis (intern) 500 m m 3 30 m 3 30 m Gylle Dybstrøelse Dieselolie l l l l 6 7 Gylletransport ad offentlig vej er ca. 75 læs til gylleaftale/egen ejet ejendom. Øvrige gylletransporter sker internt på ejendommen. Transporter med korn og flis er internt på ejendommen. Gylletransporter og transporter med markafgrøder er sæsonbetonet medens øvrige transporter med dyr og foder er jævnt fordelt over hele året. Råvare- og energiforbrug Forbruget har ca. følgende fordeling: Type Forbrug Opbevaring (f. eks tanktype, bygning Nudrift Ansøgt og indretning) Dieselolie til traktorer m.v l l I 4000 l tank i bygning 11 Smøreolie 400 l 450 l I Troml i Bygning 11 Flis til Stokafyr 500 m m 3 I bygning 9-1 5

6 Kunstgødning Foder, indkøbt 450 tons 550 Tons Foder, eget korn 1000 ton 1200 tons Elforbrug til lys opvarmning m.m kwt kwt Drikkevand og vaskevand (drift) Drikkevand og vaskevand, privat. Henvises til ejendommens gødningsregnskab Vand fra egen boring skøn m3 170 m3 Spildevand Spildevandstype Årlig mængde,ca. m 3 Opsamling / bortskaffelse Nudrift Ansøgt Nudrift Ansøgt Sanitært spildevand (drift) 340 m m 3 Septiktank/trikstank og herefter til nedsivning Septiktank/trikstank og herefter til nedsivning Vaskeplads - Rengøringsvand og drikkevandsspild 428 m m 3 Gyllebeholderen Gyllebeholderen Tagvand fra driftsbygn m m 3 Til terræn Til terræn 2.2 Arealer Steffenhøj 160 har et samlet udbringningsareal på 491,3 ha. Harmonikrav Harmoniarealet efter husdyrgødningsbekendtgørelsen er beregnet til 236,6 ha. Harmonikravet er hermed opfyldt. Plantedirektoratet er kontrolmyndighed på dette område og har tilsynet hermed. 2.3 Kummulation Der er ingen ejendomme med flere end 75 DE i afstande 100 og 300 meter fra Steffenhøj Samlet vurdering På baggrund af ansøgningsmaterialet samt Brønderslev Kommunes registreringer af områdets grundvands-, vandløbs- og naturforhold har kommunen vurderet, at tillægget til miljøgodkendelsen, med de pågældende vilkår for drift af husdyrbruget, ikke medfører en væsentlig merbelastning af miljøet. 3.0 Arealudpegninger i Regionplan 2005 Regionplanstatus Regionplan 2005 har nu virkning som landsplandirektiv. Ejendommen er beliggende i regionplanens naturområde samt delvist i jordbrugsområde. Udpegningerne har betydning for både placering af udspredningsarealer, udbringningsmængder, placering og udformning af landbrugsbygninger samt miljøkrav til husdyrproduktionen, indretning af stald- og lagerbygninger mv. Det fremgår af regionplanretningslinje Naturområder: I naturområderne skal hensynet til natur- og landskabsinteresser varetages i balance med de øvrige interesser i det åbne land. I disse områder må plan- 6

7 lægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden ikke forringe muligheden for at opfylde de målsætninger for naturkvalitet for områdets naturtyper, som fremgår af amtets naturplanlægningssystem. Af regionplansretningslinie nr fremgår det at: I jordbrugsområderne skal hensynet til jordbrugserhvervene varetages i balance med hensynet til de øvrige åben land interesser og byudviklingsinteresserne. 3.1 Påvirkning af natur Natur i Aalborg Kommune Bedriften har ansøgt om udbringningsarealer beliggende i Aalborg Kommune. Brønderslev Kommune har foretaget en høring af udvidelsen af Aalborg Kommune i forhold til kommunens beskyttelsesinteresser og viden. Aalborg Kommune konstaterer at der er flere steder hvor udbringningsarealerne overlapper med arealer, der er registreret som enge (kulturenge) efter naturbeskyttelseslovens 3. Udbringning på disse arealer kan kun ske i det omfang, det var tilfældet ved naturbeskyttelseslovens ikrafttræden i Endelig har Aalborg Kommune konstateret, at et areal vest for Ajstrup Kirke er omfattet af en udsigtsfredning. Denne type fredning regulerer kun aktiviteter der kan have betydning for indsigt- og udsigtsforholdene (beplantning, bygninger, oplag osv.). Almindelig landbrugsdrift er ikke reguleret af fredningen. Natur i Brønderslev Kommune Projektet medfører en beregnet fald i ammoniakudslippet fra stald og gødningslager på 104 kg N/år. Da der er tale om en udvidelse af et husdyrbrug over 75 DE stilles der et generelt krav om 15 % reduktion af ammoniakemissionen i forhold til det tidssvarende staldsystem. Dette krav overholdes. Bedriftens stald- og lagerfaciliteter ligger udenfor bufferzone I og II i forhold til 7 arealer i husdyrloven, og der stilles endvidere ikke yderligere reduktionskrav i forhold til stald- og lagerfaciliteter fordi der er beregnet et fald i udslippet efter udvidelsen. Flere af bedriftens udbringningsarealer ligger imidlertid inden for bufferzone II fra 7 arealer efter husdyrloven, og dermed nærmere end 1000 m fra nærliggende 7 arealer. For at mindske ammoniakudslippet fra udbringning stilles der ifølge husdyrloven krav om nedfældning af husdyrgødning nærmere end 1000 meter fra særligt sårbare områder. For disse arealer bliver der således i godkendelsen stillet vilkår om, at al udbringning af husdyrgødning skal ske ved nedfældning. Arealer med disse krav kan ses af kortbilag Naboforhold Der er ingen boliger inden for den skønnede geneafstand med hensyn til lugt. På baggrund af projektets størrelse og art samt antallet af boliger i nærheden og afstanden til disse vurderer kommunen, at udvidelsen ikke vil give væsentlige lugtgener. 7

8 3.3 Påvirkning af overfladevand Beskyttelsesniveauet afhænger af sårbarheden samt af reduktionspotentialet, der er et udtryk for forskellen mellem den mængde nitrat, der kommer fra rodzonen og den mængde nitrat, der ender i vandområdet. Hvis reduktionspotentialet f.eks. er 50 pct. betyder det, at 2 kg N/ha fra rodzonen resulterer i en udvaskning af 1 kg N/ha til vandområdet. Alle udbringningsarealer ligger udenfor nitratklasse 1, 2 og 3, som er de N-følsomme områder i forhold til hav & fjord. Det medfører, at der skal regnes med en reduktionsfaktor på 100 %, som betyder, at der ikke sker en udvaskning af nitrat til vandområdet. Der må dog ikke udbringes mere husdyrgødning end de generelle harmoniregler. 42 % af udbringningsarealerne afvander til Natura 2000 område, der er udpeget som overbelastet med fosfor. Heraf er 25 ha lavbunds areal som er drænet (Fosfor klasse 1 ). Øvrige arealer er sandjord (JB 2 og JB 4), dermed ikke omfattet af fosfor restriktioner. Samtlige lavbunds arealer er drænet og dermed krav om ingen stigning i fosfor belastningen fra disse arealer. Kravet til fosfor i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug er i henhold til ansøgnings materialet er overholdt 3.4 Påvirkning af grundvand Udbringningsarealer i Aalborg Kommune To mindre dele af udbringningsarealerne ligger indenfor den vedtagne indsatsplan for OSD 13, Hammer Bakker og Tylstrup. Det første areal ligger delvist i indvindingsoplandet til Tylstrup Vandværk. I henhold til Regionplan 2005 ligger arealet endvidere i et område med drikkevandsinteresser og delvist i et nitratfølsomt område med nogen sårbarhed. I indsatsplanen for Hammer Bakker er arealet udpeget som indsatsområde med hensyn til nitrat - prioritet 3. Prioritet 3 omfatter de dele af indvindingsoplandet, som har nogen sårbarhed, hvor der ikke er målt nitrat i indvindingsboringer, og hvor arealanvendelsen vurderes at virke til fordel for grundvandet. I Indsatsplanen er der ikke opstillet en indsats for nitrat i forhold til arealanvendelsen landbrug i det pågældende område. Arealet kan ses af vedlagte kortbilag 2. I overensstemmelse med indsatsplanen anbefaler Aalborg Kommune, at nitratbelastningen på arealet inden for indvindingsoplandet til TylstrupVandværk ikke øges i forhold til bestående forhold. Det andet areal ligger delvist i et område med særlige drikkevandsinteresser og delvist i et nitratfølsomt område med nogen sårbarhed. Ifølge indsatsplanen for Hammer Bakker vil indsatsen i OSD udenfor oplande udelukkende omfatte overvågning af arealanvendelsen. Arealet kan ses af det vedlagte kortbilag 3. I overensstemmelse med indsatsplanen anbefaler Aalborg Kommune, at nitratbelastningen på arealet, der ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, ikke øges i forhold til bestående forhold. Udbringningsarealer i Brønderslev Kommune Projektets udbringningsarealer i Brønderslev Kommune ligger hverken i nitratfølsomme indvindingsområder eller i indvindingsopland til vandværker. Det vurderes, at den ansøgte produktion ikke vil påvirker grundvandet, da ingen af udbringningsarealerne ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser. 8

9 3.5 Øvrige forhold 2 meter vandløbsbræmmer Ejendommen har i Brønderslev Kommune udbringningsarealer der går ned til kommunevandløbet Vad Bæk på arealerne syd for husdyrproduktionen på Hebbelstrupvej. Langs arealerne ned til kommunevandløbet er der 2 meter dyrkningsfrie bræmmer, hvor indenfor der ikke må foretages jordbehandling, dyrkes, sprøjtes, plantes, hegnes, laves terrænændringer mv., jvf. vandløbslovens 69. Udbringningsarealer i forhold til beskyttet natur, økologiske forbindelser mv. På matr. nr. 84a, Øster Brønderslev By, samt på matr. nr. 2a, Burholt Hdg., Øster Brønderslev er en markblok med i udbringningsarealet. Arealet er i Nordjyllands Amts Regionplan 2005 udpeget til økologisk forbindelse. Ifølge regionplanens retningslinie nr skal planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden forbedre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelserne skal sikre. Eftersom der med det ansøgte ikke sker nogen ændringer i form af en intensivering af markdriften er der ikke foretaget projekttilpasninger i forhold til driften inden for den økologiske forbindelse. Udbringning ved nedfældning Ifølge Husdyrloven er der endvidere krav om nedfældning af gylle på sort jord (jvf. Bekendtgørelse nr af 19/12/ , jf. 38, stk. 5 og 6) og græsmarker i bufferzone 1-2 fra husdyrlovens 7 arealer, for udbringningsarealerne på ejendommen. Flere andre steder på ejendommen er der udbringningsarealer inden for disse bufferzoner. Inden for 1000 meter fra dette skal der på alle udbringningsarealer nedfældes gylle på sort jord og græsmarker og fra 2011 også på alle de øvrige udbringningsarealer på bedriften. Dette fastsættes som et vilkår i miljøgodkendelsen. De arealer hvor dette krav gælder, er beskrevet i bilag 1. Udbringningsarealer med hældning > 6 grader: På arealerne ved ejendommen er der et areal på ca. 1,7 ha som er beliggende inden for arealer med mere end 6 graders hældning. Inden for disse arealer kan der være forøget risiko for afstrømning af næringsstoffer til nærliggende beskyttede naturtyper. Nordøst for det skrånende areal er der registreret en mose der er beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven. Det skrånende areal er beliggende på matr. nr. 1a, Øster Hebbelstrup Gdr., Hallund. Arealet er ikke krævet udtaget af projektet, idet det efter nærmere vurdering ved besigtigelse er konstateret, at der reelt ikke vil være nogen risiko for afstrømning til den beskyttede mose af arealets konkrete topografi. Bilag IV arter og en generel vurdering af naturen på og i tæt nærhed til bedriften En række dyr, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på egnen omkring svinebruget. På baggrund af Faglig rapport nr. 322 fra DMU samt kommunens øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at det kan være odder, markfirben, spidssnudet frø, Løgfrø, Vandflagermus, Skimmelflagermus og Langøret flagermus. Udvidelsen vurderes at have en neutral effekt for de nævnte arter, idet udvidelsen ikke umiddelbart berører kendte levesteder, fødesøgningsområder eller opholdssteder for arterne. Artsfredninger og rødlistearter På og umiddelbart op til husdyrbrugets arealer er kommunen ikke bekendt med forekomster af planter og dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister. 9

10 Brønderslev Kommune vurderer at udvidelsen af bedriften ikke giver anledning til fastsættelse af specielle retningslinjer for naturbeskyttelse. Udvidelsen vurderes samlet ikke at være i strid med regionplanens retningslinjer for naturbeskyttelse for de nævnte arter. Internationale naturbeskyttelsesområder i forhold til ammoniakpåvirkning Nærmeste EF - fuglebeskyttelsesområde til Steffenhøj 160 er fuglebeskyttelsesområde nr. 2, Ålborg bugt, Nordlige del. Afstand fra stald og lager til området er ca m. EF- fuglebeskyttelsesområder er områder, der har til formål at beskytte og forbedre levevilkårene for de vilde fuglearter i EU. Ingen af bedriftens arealer ligger inden for områder, der er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste EF- habitatområde til Steffenhøj 160 er mod syd Habitatområde nr. 218, Hammer Bakker, østlig del, mod sydvest Habitatområde nr. 12, Store Vildmose og mod nordøst Habitatområde nr. 217 Nymølle Bæk og Nejsum Hede. Afstand fra stald og lager til områderne er ca. henholdsvis m, m og m. EF-habitatområder er områder, der er udpeget på baggrund af naturtyper og arter, som er af betydning for EU. Tilladelser til aktiviteter i eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder må ikke kunne forringe områdets naturtyper og levestederne for arterne eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for. Alle de nævnte habitatområder vurderes at være særligt følsomme over for luftbåren kvælstofdeposition, og Store Vildmose med næringsfattige højmosepartier vurderes at være ekstra følsom. Bedriftens driftsbygninger ligger ca m fra nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde. Da svinebruget ikke omfatter arealer indenfor internationale naturbeskyttelsesområder, vurderes ammoniakfordampning umiddelbart at være eneste potentielle påvirkning af de nævnte internationale naturbeskyttelsesområder, ud over afstrømning til internationale beskyttelsesområder i fjord og hav. Ammoniakdeposition aftager eksponentielt med afstand fra punktkilden. Eftersom der med projektet vil ske en nedsat ammoniakfordampning fra bedriftens stalde og gylletanke vil der heller ikke ske nogen merbelastning med ammoniakdeposition på naturtyper i de nævnte internationale naturbeskyttelsesområder. Det er således vurderet, at udvidelsen ikke vil forringe områdets naturtyper og levestederne for arterne eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, som de internationale naturbeskyttelsesområder er udpeget på baggrund af, for så vidt angår luftbåren kvælstofdeposition. Brønderslev Kommune har derfor samlet vurderet at: - udvidelsen ikke forringer tilstanden af beskyttede næringsfattige naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 i umiddelbar nærhed af bedriften. - ammoniaktabet fra bedriften ikke vil bidrage til merbelastning men en reduktion i belastningen af internationale naturbeskyttelsesområder. Ammoniakfordampning som følge af udvidelse af svinebruget vurderes derfor ikke at forringe tilstanden af naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for internationale naturbeskyttelsesområder. - at det på baggrund af den eksisterende viden om arternes udbredelse må antages, at udvidelsen ikke vil forringe tilstand og levevilkår for fredede eller rødlistede plante- og dyrearter eller beskyttede bilag 4 arter efter EF-Habitatdirektivet. 10

11 3 Jf. Skov- og Naturstyrelsens rødliste og habitatdirektivets lister med sårbare og beskyttelseskrævende arter. 4. Offentliggørelse og klagevejledning Godkendelsen er meddelt pr. 15. april 2008 og kan påklages til Miljøklagenævnet inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. senest den 6. maj Godkendelsen bekendtgøres ved annoncering i Oplandsavisen og Østvendsyssel Avis den 15. april Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Eventuel klage stiles til Miljøklagenævnet, men indsendes til Brønderslev Kommune, Teknik og Forsyning, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev eller pr. mail: som videresender klagen med sagens akter. Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. Miljøbeskyttelseslovens 101. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. Med venlig hilsen David Mikkelsen miljøingeniør Kopi af denne godkendelse er sendt til: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 84: Ejer af Steffenhøj 160: Helle og Søren Thing, 9382 Tylstrup. Miljøministeren: Miljøcenter Aalborg, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø via Sundhedsstyrelsen: Embedslægeinstitutionen Nord, Vesterbro 81 B, Postboks 1826, 9100 Aalborg via Enhver med væsentlig individuel interesse Carl Erik Olesen, Hebbelstrupvej 105, 9700 Brønderslev Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 85: Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 Købehvan V via Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Kirkedalsvej 4, Vedslet, 9732 Hovedgård via Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V, Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postboks 2188, 1017 København K via 11

12 Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 86 lokale foreninger: DN Brønderselv, Lars Schønberg-Hemme, Åkjærvej 24, 9340 Aså - via Dansk Ornitologisk Forening, Brønderslev Afdeling ved Vagn Gjerløv, Limfjordsvej 26, 9700 Brønderslev - via Danmarks Sportsfiskerforbund Miljøkoordinator: Per Michael Sonnesen, Asgård 48, 9700 Brønderslev Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 87 landsdækkende foreninger: Andre Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N via Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø via Danmarks Sportsfiskerforbund via LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev. Att.: Anna Birgitte Thing via Per Vestergaard, Sulsted Landevej 96, 9381 Sulsted. Kenn Christensen, Ajstrup Sønderhede 20, 9381 Sulsted. 12

13 Bilag 1 13

14 Bilag 2 14

15 Bilag 3 15

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15/7 2010 og 20/7 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 TILLADELSE Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 Indholdsfortegnelse: Tilladelse til etablering af husdyrbruget på ejendommen... 3 Vilkår... 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus Kommune har den 3. maj 2013 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse svineproduktion på Poldervej 80, 9700 Brønderslev

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse svineproduktion på Poldervej 80, 9700 Brønderslev BRØNDERSLEV KOMMUNE Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse svineproduktion på Poldervej 80, 9700 Brønderslev REGISTRERINGSBLAD Titel: Tillæg nr. 1 til 12-godkendelse til svineproduktion på Poldervej 80,

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge Per Sten Andersen Dato: 18-07-2012 Bjergbyvej 5 4520 Svinninge Sagsnr.: 12/34335 Sagsb.: Anne Duus Hausmann Dir.tlf.: 76 36 41 20 E-mail: landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse vedr. anmeldelse

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Rikke Sennels Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 46-udtalelse Mølgårdvej 18,

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Tillæg nr. 29 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December 2006 J. nr. 8-52-6-2-24-05 Forslag til regionplantillæg nr. 29 til Regionplan

Læs mere

Kalundborg Kommune meddeler godkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealer, der drives under ejendommen på Saltoftevej 7, 4470 Svebølle.

Kalundborg Kommune meddeler godkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealer, der drives under ejendommen på Saltoftevej 7, 4470 Svebølle. Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Niels Boserup Saltoftevej 7 4470 Svebølle DATO 4. november 2008 JOURNAL NR. 326-2008-34384 SAGSANSVARLIG Frederik Lund Weinreich/chso PLAN, BYG OG MILJØ Godkendelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 25. maj 2016 Indhold Indhold... 2 Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven...

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Mette Hammershøj Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Ny revideret 46-udtalelse

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013 Trolddal Aps Trolddalsvej 7 8355 Solbjerg Den 15. marts 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus

Læs mere

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Munkbro I/S Munkbrovej 8 7500 Holstebro Dato: 28-08-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-13-15 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 77 92 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde 1 of 9 Solvang I/S 17-12-2014 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 14/38064 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 31. oktober

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Henrik Skovgaard Larsen Nymarksvej 12 5471 Søndersø TEKNIK OG MILJØ Dato: 16.08.2007 J.nr. 2007050234/jpa Ref. Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Resumé Henrik Skovgaard Larsen

Læs mere

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30 Andy Jensen Borrebyvej 30 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512525

Læs mere

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Trafik og Miljø Dato: 16.12.2011 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 09/14 Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Tillæg nr. 19 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2005 J. nr. 8-52-6-2-6-04 Regionplantillæg nr. 19 til Regionplan 2005 er udarbejdet

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse Tolstrupvej 82, 9320 Hjallerup

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse Tolstrupvej 82, 9320 Hjallerup BRØNDERSLEV KOMMUNE Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse Tolstrupvej 82, 9320 Hjallerup REGISTRERINGSBLAD Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse til Tolstrupvej 82, 9320 Hjallerup Dato: Den 20. oktober 2014

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE.

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE. DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 9 DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 9 Udvidelse af svineproduktion ved Boeslunde, Skælskør K ommune Kommune Ejendommen Præstevangen set fra oven (før ombygning).

Læs mere

26. Maj 2011

26. Maj 2011 Mødets udgangspunkt Odder kommune har besluttet at udarbejde principper/ politik for landbrugsområdet. Planstrategi og kommuneplan undervejs. Byrådet ønsker borgerinddragelse. Berøringsflader landbrug:

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse vedr. svineproduktionen på Kildevangsvej 24, 4000 Roskilde -

Afgørelse vedr. svineproduktionen på Kildevangsvej 24, 4000 Roskilde - Gefion Fulbyvej 15 4180 Sorø Att.: Mikael Kirkhoff Samsøe; mks@gefion.dk CBM Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Helen Bovbjerg Sørensen Natur og

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer.

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer. Notat Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer Udarbejdet af: Jacob Sterup Dato: 27-02-2008 Sagsid.: 09.02.15-P19-39-07

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Miljøtilladelse. af husdyrbruget. Trekanten 2, 7441 Bording

Miljøtilladelse. af husdyrbruget. Trekanten 2, 7441 Bording Miljøtilladelse af husdyrbruget Trekanten 2, 7441 Bording - efter 10 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Tilladelse meddelt den 11. november 2015 1 Jakob Gammelgaard Munklindevej

Læs mere

Godkendelse af arealer Februar Elholtvej 15, 8581 Nimtofte

Godkendelse af arealer Februar Elholtvej 15, 8581 Nimtofte Godkendelse af arealer Februar 2009 Elholtvej 15, 8581 Nimtofte 1 Resumé... 2 2 Godkendelse... 3 3 Vilkår... 4 3.1 Generelt... 4 3.2 Udbringningsarealer... 4 3.2.1 Arealanvendelse... 4 3.3 Tilsyn, kontrol

Læs mere

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M 30. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse...

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af en svineproduktion fra 120 DE til 180 DE i Hobro

Afgørelse i sagen om udvidelse af en svineproduktion fra 120 DE til 180 DE i Hobro NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. oktober 2001 J.nr.: 97-33/800-0393 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4... Page 1 of 1 From: Karen Damgaard Hansen Sent: 04-08-2015 13:41:19 To: 'senord@sst.dk'; 'dn@dn.dk'; 'dnaarhus-sager@dn.dk'; 'post@sportsfiskerforbundet.dk'; 'lbt@sportsfiskerforbundet.dk'; 'ta@sportsfiskerforbundet.dk';

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Solvang I/S 14-03-2016 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 16/3050 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 11. januar 2016 modtaget

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Bjerring Hede 18, Bjerring i Bjerringbro Kommune

Udvidelse af svineproduktion på Bjerring Hede 18, Bjerring i Bjerringbro Kommune Udvidelse af svineproduktion på Bjerring Hede 18, Bjerring i Bjerringbro Kommune Tillæg nr. 4 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Oktober 2006 J. nr. 8-52-6-2-2-05 Rregionplantillæg nr. 4 til Regionplan

Læs mere

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Lars Andersen Gårdvej 4 4871 Horbelev CVR.nr. 75380356 05-08-2015 UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Guldborgsund Kommune har den 28. juni 2015 modtaget anmeldelse om udbringning

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Lars-Hågen Lange Ørbæklunde Gods Ørbæklundevej 1 5853 Ørbæk Dato: 30-11-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/7286. Miljøgodkendelse

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

10 tilladelse. til udvidelse af Svinebrug, St. Hedegaard Lemvigvej 6, Resen, 7600 Struer

10 tilladelse. til udvidelse af Svinebrug, St. Hedegaard Lemvigvej 6, Resen, 7600 Struer Ove Hedegård Stokkendal Lemvigvej 6 Resen, 7600 Struer Dato: 9. december 2009 J.nr.: 09.17.00-P19-4-07 Sagsbehandler: Kristian Iversen 10 tilladelse til udvidelse af Svinebrug, St. Hedegaard Lemvigvej

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry Tillæg 4 til miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard Skovsrodvej 20, 8680 Ry - efter 12 lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato: 30. januar 2017 Registreringsblad Tillæg 4 til

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere