Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift. Steffenhøj Brønderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift. Steffenhøj 160 9700 Brønderslev"

Transkript

1 Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift Steffenhøj Brønderslev 1

2 Registreringsblad Titel: Tillæg til miljøgodkendelse til Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev Dato: 20. december 2007 CVR-nr: Ejendomsnummer: Ejerlav og Matr. nr.: Adresse: Virksomheds ejer: Ansøger: Tilsynsmyndighed: Konsulent: Hollensted By, Hallund 2n Ø. Hebbelstrup Gde., Hallund 1d Ø. Hebbelstrup Gde., Hallund 1a Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev Helle og Søren Thing Andersen Helle og Søren Thing Andersen Brønderslev Kommune Landbonord, Anna Birgitte Thing Ikke-teknisk resumé Udvidelsen foregår i eksisterende bygninger. Ved at ændre fravænningsalder og holddriften i so produktionen bliver det fysisk mulig at øge produktionen til 1300 Årssøer. Ejendommen er beliggende i landbrugsområde. Nærmeste naboer (med landbrugspligt) er beliggende 169 meter væk. Der er over 300 meter til beboelser uden landbrugspligt. På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Brønderslev Kommune hermed et tillæg til miljøgodkendelsen til ejendommen på Steffenhøj

3 Indholdsfortegnelse 1. Tillæg og vilkår Nye vilkår Tillæggets forudsætninger Driften Arealer Kummulation Samlet vurdering Arealudpegninger i Regionplan Påvirkning af natur Naboforhold Påvirkning af overfladevand Påvirkning af grundvand Øvrige forhold Offentliggørelse og klagevejledning

4 1. Tillæg og vilkår Brønderslev Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse for husdyrproduktionen på Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev. Der søges i henhold til følgende lovgivning, lov nr af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, desuden er reglerne i bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug også lagt til grund. Tidligere miljøgodkendelse fra marts 2007 til eksisterende anlæg er fortsat gældende. Tillægget følger godkendelsens retsbeskyttelse. Brønderslev Kommune har i marts 2007 udarbejdet en miljøgodkendelse for Steffenhøj 160, hvor produktionen var 1077 søer og 250 slagtesvin svarende til 257,9 dyreenheder (DE). Der ønskes nu en ændring af dyreholdet, således at besætningen ændres fra søer og slagtesvin til søer og polte svarende til 328 DE. Merbelastningen som følge af udvidelsen er vist i tillægget. De generelle vilkår fra miljøgodkendelsen fra marts 2007 er fortsat gældende. 1.1 Nye vilkår. 1. På bedriften må der max drives et dyrehold på 1300 søer og 800 polte. Svarende til i alt 328 DE. 2. Driftsherren skal underrette tilsynsmyndigheden når besætningen er nået op på 328 dyreenheder, 3. Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sygdom, sæsondifferentiering og lignende accepteres, det samme gør dyreholdets størrelse som følge af tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller. Gennemsnittet må dog over en 3 årlig periode ikke overstige 328 DE. 4. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal virksomheden lade udarbejde en handlingsplan for nedbringning af generne, som godkendes af kommunen, og derefter skal denne gennemføres. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af driftsherren. 5. Udbringning af husdyrgødning på sort jord og græs inden for 1000 meter fra de i husdyrlovens 7 beskyttede naturtyper må kun ske ved nedfældning indtil Efter 2011 skal al udbringning af husdyrgødning på ejendommens udbringningsarealer ske ved nedfældning. Kortbilag 1 viser afgrænsning af arealer hvor disse krav gælder. 6. Der skal på udbringningsarealerne anvendes et sædskifte svarende til standardsædskifte S4 eller et sædskifte med bedre udvaskningsindex. 2. Tillæggets forudsætninger Brønderslev Kommune har den 7. juni 2007 modtaget ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse til Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev. 2.1 Driften Landbruget drives som et konventionelt landbrug med en produktion af årssøer med smågrise samt polte. Skematisk kan udvidelsen beskrives således: 4

5 Husdyrart Nudrift Ansøgt Slagtesvin Søer Polte Total DE 257,9 328,0 Lugt Det vurderes, at godkendelsen ikke vil medføre øgede lugtgener for naboejendomme, da nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt, ligger udenfor den beregnede geneafstand. Det vurderes derfor, at ejendommens lokaliseringsforhold er tilfredsstillende for et landbrug af denne størrelse. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal virksomheden lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilder og/eller behandling af staldlugtemissionen, således at lugten uden for ejendommen formindskes. Støj Støjkilder på ejendommen er ventilationsanlæg, foderblandeanlæg, foderanlæg, gyllepumper, kornblæser, den daglige brug af traktorer samt transporter til og fra ejendommen. Transport Der vil komme flere transporter som følge af forøgelsen af besætningen. Transport til og fra ejendommen Antal/mængde pr år Kapacitet pr transport Antal transporter pr år Nudrift Ansøgt Nudrift Ansøgt Nudrift Ansøgt Levende dyr stk stk. 520 stk. 750 stk Døde dyr, incl. Spæde grise 800 stk stk. 15/16 15/ Indkøbt foder 450 t 550 t 20 t 20 t Eget korn o.l t 1200 t 15 t 15 t Flis (intern) 500 m m 3 30 m 3 30 m Gylle Dybstrøelse Dieselolie l l l l 6 7 Gylletransport ad offentlig vej er ca. 75 læs til gylleaftale/egen ejet ejendom. Øvrige gylletransporter sker internt på ejendommen. Transporter med korn og flis er internt på ejendommen. Gylletransporter og transporter med markafgrøder er sæsonbetonet medens øvrige transporter med dyr og foder er jævnt fordelt over hele året. Råvare- og energiforbrug Forbruget har ca. følgende fordeling: Type Forbrug Opbevaring (f. eks tanktype, bygning Nudrift Ansøgt og indretning) Dieselolie til traktorer m.v l l I 4000 l tank i bygning 11 Smøreolie 400 l 450 l I Troml i Bygning 11 Flis til Stokafyr 500 m m 3 I bygning 9-1 5

6 Kunstgødning Foder, indkøbt 450 tons 550 Tons Foder, eget korn 1000 ton 1200 tons Elforbrug til lys opvarmning m.m kwt kwt Drikkevand og vaskevand (drift) Drikkevand og vaskevand, privat. Henvises til ejendommens gødningsregnskab Vand fra egen boring skøn m3 170 m3 Spildevand Spildevandstype Årlig mængde,ca. m 3 Opsamling / bortskaffelse Nudrift Ansøgt Nudrift Ansøgt Sanitært spildevand (drift) 340 m m 3 Septiktank/trikstank og herefter til nedsivning Septiktank/trikstank og herefter til nedsivning Vaskeplads - Rengøringsvand og drikkevandsspild 428 m m 3 Gyllebeholderen Gyllebeholderen Tagvand fra driftsbygn m m 3 Til terræn Til terræn 2.2 Arealer Steffenhøj 160 har et samlet udbringningsareal på 491,3 ha. Harmonikrav Harmoniarealet efter husdyrgødningsbekendtgørelsen er beregnet til 236,6 ha. Harmonikravet er hermed opfyldt. Plantedirektoratet er kontrolmyndighed på dette område og har tilsynet hermed. 2.3 Kummulation Der er ingen ejendomme med flere end 75 DE i afstande 100 og 300 meter fra Steffenhøj Samlet vurdering På baggrund af ansøgningsmaterialet samt Brønderslev Kommunes registreringer af områdets grundvands-, vandløbs- og naturforhold har kommunen vurderet, at tillægget til miljøgodkendelsen, med de pågældende vilkår for drift af husdyrbruget, ikke medfører en væsentlig merbelastning af miljøet. 3.0 Arealudpegninger i Regionplan 2005 Regionplanstatus Regionplan 2005 har nu virkning som landsplandirektiv. Ejendommen er beliggende i regionplanens naturområde samt delvist i jordbrugsområde. Udpegningerne har betydning for både placering af udspredningsarealer, udbringningsmængder, placering og udformning af landbrugsbygninger samt miljøkrav til husdyrproduktionen, indretning af stald- og lagerbygninger mv. Det fremgår af regionplanretningslinje Naturområder: I naturområderne skal hensynet til natur- og landskabsinteresser varetages i balance med de øvrige interesser i det åbne land. I disse områder må plan- 6

7 lægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden ikke forringe muligheden for at opfylde de målsætninger for naturkvalitet for områdets naturtyper, som fremgår af amtets naturplanlægningssystem. Af regionplansretningslinie nr fremgår det at: I jordbrugsområderne skal hensynet til jordbrugserhvervene varetages i balance med hensynet til de øvrige åben land interesser og byudviklingsinteresserne. 3.1 Påvirkning af natur Natur i Aalborg Kommune Bedriften har ansøgt om udbringningsarealer beliggende i Aalborg Kommune. Brønderslev Kommune har foretaget en høring af udvidelsen af Aalborg Kommune i forhold til kommunens beskyttelsesinteresser og viden. Aalborg Kommune konstaterer at der er flere steder hvor udbringningsarealerne overlapper med arealer, der er registreret som enge (kulturenge) efter naturbeskyttelseslovens 3. Udbringning på disse arealer kan kun ske i det omfang, det var tilfældet ved naturbeskyttelseslovens ikrafttræden i Endelig har Aalborg Kommune konstateret, at et areal vest for Ajstrup Kirke er omfattet af en udsigtsfredning. Denne type fredning regulerer kun aktiviteter der kan have betydning for indsigt- og udsigtsforholdene (beplantning, bygninger, oplag osv.). Almindelig landbrugsdrift er ikke reguleret af fredningen. Natur i Brønderslev Kommune Projektet medfører en beregnet fald i ammoniakudslippet fra stald og gødningslager på 104 kg N/år. Da der er tale om en udvidelse af et husdyrbrug over 75 DE stilles der et generelt krav om 15 % reduktion af ammoniakemissionen i forhold til det tidssvarende staldsystem. Dette krav overholdes. Bedriftens stald- og lagerfaciliteter ligger udenfor bufferzone I og II i forhold til 7 arealer i husdyrloven, og der stilles endvidere ikke yderligere reduktionskrav i forhold til stald- og lagerfaciliteter fordi der er beregnet et fald i udslippet efter udvidelsen. Flere af bedriftens udbringningsarealer ligger imidlertid inden for bufferzone II fra 7 arealer efter husdyrloven, og dermed nærmere end 1000 m fra nærliggende 7 arealer. For at mindske ammoniakudslippet fra udbringning stilles der ifølge husdyrloven krav om nedfældning af husdyrgødning nærmere end 1000 meter fra særligt sårbare områder. For disse arealer bliver der således i godkendelsen stillet vilkår om, at al udbringning af husdyrgødning skal ske ved nedfældning. Arealer med disse krav kan ses af kortbilag Naboforhold Der er ingen boliger inden for den skønnede geneafstand med hensyn til lugt. På baggrund af projektets størrelse og art samt antallet af boliger i nærheden og afstanden til disse vurderer kommunen, at udvidelsen ikke vil give væsentlige lugtgener. 7

8 3.3 Påvirkning af overfladevand Beskyttelsesniveauet afhænger af sårbarheden samt af reduktionspotentialet, der er et udtryk for forskellen mellem den mængde nitrat, der kommer fra rodzonen og den mængde nitrat, der ender i vandområdet. Hvis reduktionspotentialet f.eks. er 50 pct. betyder det, at 2 kg N/ha fra rodzonen resulterer i en udvaskning af 1 kg N/ha til vandområdet. Alle udbringningsarealer ligger udenfor nitratklasse 1, 2 og 3, som er de N-følsomme områder i forhold til hav & fjord. Det medfører, at der skal regnes med en reduktionsfaktor på 100 %, som betyder, at der ikke sker en udvaskning af nitrat til vandområdet. Der må dog ikke udbringes mere husdyrgødning end de generelle harmoniregler. 42 % af udbringningsarealerne afvander til Natura 2000 område, der er udpeget som overbelastet med fosfor. Heraf er 25 ha lavbunds areal som er drænet (Fosfor klasse 1 ). Øvrige arealer er sandjord (JB 2 og JB 4), dermed ikke omfattet af fosfor restriktioner. Samtlige lavbunds arealer er drænet og dermed krav om ingen stigning i fosfor belastningen fra disse arealer. Kravet til fosfor i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug er i henhold til ansøgnings materialet er overholdt 3.4 Påvirkning af grundvand Udbringningsarealer i Aalborg Kommune To mindre dele af udbringningsarealerne ligger indenfor den vedtagne indsatsplan for OSD 13, Hammer Bakker og Tylstrup. Det første areal ligger delvist i indvindingsoplandet til Tylstrup Vandværk. I henhold til Regionplan 2005 ligger arealet endvidere i et område med drikkevandsinteresser og delvist i et nitratfølsomt område med nogen sårbarhed. I indsatsplanen for Hammer Bakker er arealet udpeget som indsatsområde med hensyn til nitrat - prioritet 3. Prioritet 3 omfatter de dele af indvindingsoplandet, som har nogen sårbarhed, hvor der ikke er målt nitrat i indvindingsboringer, og hvor arealanvendelsen vurderes at virke til fordel for grundvandet. I Indsatsplanen er der ikke opstillet en indsats for nitrat i forhold til arealanvendelsen landbrug i det pågældende område. Arealet kan ses af vedlagte kortbilag 2. I overensstemmelse med indsatsplanen anbefaler Aalborg Kommune, at nitratbelastningen på arealet inden for indvindingsoplandet til TylstrupVandværk ikke øges i forhold til bestående forhold. Det andet areal ligger delvist i et område med særlige drikkevandsinteresser og delvist i et nitratfølsomt område med nogen sårbarhed. Ifølge indsatsplanen for Hammer Bakker vil indsatsen i OSD udenfor oplande udelukkende omfatte overvågning af arealanvendelsen. Arealet kan ses af det vedlagte kortbilag 3. I overensstemmelse med indsatsplanen anbefaler Aalborg Kommune, at nitratbelastningen på arealet, der ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, ikke øges i forhold til bestående forhold. Udbringningsarealer i Brønderslev Kommune Projektets udbringningsarealer i Brønderslev Kommune ligger hverken i nitratfølsomme indvindingsområder eller i indvindingsopland til vandværker. Det vurderes, at den ansøgte produktion ikke vil påvirker grundvandet, da ingen af udbringningsarealerne ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser. 8

9 3.5 Øvrige forhold 2 meter vandløbsbræmmer Ejendommen har i Brønderslev Kommune udbringningsarealer der går ned til kommunevandløbet Vad Bæk på arealerne syd for husdyrproduktionen på Hebbelstrupvej. Langs arealerne ned til kommunevandløbet er der 2 meter dyrkningsfrie bræmmer, hvor indenfor der ikke må foretages jordbehandling, dyrkes, sprøjtes, plantes, hegnes, laves terrænændringer mv., jvf. vandløbslovens 69. Udbringningsarealer i forhold til beskyttet natur, økologiske forbindelser mv. På matr. nr. 84a, Øster Brønderslev By, samt på matr. nr. 2a, Burholt Hdg., Øster Brønderslev er en markblok med i udbringningsarealet. Arealet er i Nordjyllands Amts Regionplan 2005 udpeget til økologisk forbindelse. Ifølge regionplanens retningslinie nr skal planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden forbedre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelserne skal sikre. Eftersom der med det ansøgte ikke sker nogen ændringer i form af en intensivering af markdriften er der ikke foretaget projekttilpasninger i forhold til driften inden for den økologiske forbindelse. Udbringning ved nedfældning Ifølge Husdyrloven er der endvidere krav om nedfældning af gylle på sort jord (jvf. Bekendtgørelse nr af 19/12/ , jf. 38, stk. 5 og 6) og græsmarker i bufferzone 1-2 fra husdyrlovens 7 arealer, for udbringningsarealerne på ejendommen. Flere andre steder på ejendommen er der udbringningsarealer inden for disse bufferzoner. Inden for 1000 meter fra dette skal der på alle udbringningsarealer nedfældes gylle på sort jord og græsmarker og fra 2011 også på alle de øvrige udbringningsarealer på bedriften. Dette fastsættes som et vilkår i miljøgodkendelsen. De arealer hvor dette krav gælder, er beskrevet i bilag 1. Udbringningsarealer med hældning > 6 grader: På arealerne ved ejendommen er der et areal på ca. 1,7 ha som er beliggende inden for arealer med mere end 6 graders hældning. Inden for disse arealer kan der være forøget risiko for afstrømning af næringsstoffer til nærliggende beskyttede naturtyper. Nordøst for det skrånende areal er der registreret en mose der er beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven. Det skrånende areal er beliggende på matr. nr. 1a, Øster Hebbelstrup Gdr., Hallund. Arealet er ikke krævet udtaget af projektet, idet det efter nærmere vurdering ved besigtigelse er konstateret, at der reelt ikke vil være nogen risiko for afstrømning til den beskyttede mose af arealets konkrete topografi. Bilag IV arter og en generel vurdering af naturen på og i tæt nærhed til bedriften En række dyr, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på egnen omkring svinebruget. På baggrund af Faglig rapport nr. 322 fra DMU samt kommunens øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at det kan være odder, markfirben, spidssnudet frø, Løgfrø, Vandflagermus, Skimmelflagermus og Langøret flagermus. Udvidelsen vurderes at have en neutral effekt for de nævnte arter, idet udvidelsen ikke umiddelbart berører kendte levesteder, fødesøgningsområder eller opholdssteder for arterne. Artsfredninger og rødlistearter På og umiddelbart op til husdyrbrugets arealer er kommunen ikke bekendt med forekomster af planter og dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister. 9

10 Brønderslev Kommune vurderer at udvidelsen af bedriften ikke giver anledning til fastsættelse af specielle retningslinjer for naturbeskyttelse. Udvidelsen vurderes samlet ikke at være i strid med regionplanens retningslinjer for naturbeskyttelse for de nævnte arter. Internationale naturbeskyttelsesområder i forhold til ammoniakpåvirkning Nærmeste EF - fuglebeskyttelsesområde til Steffenhøj 160 er fuglebeskyttelsesområde nr. 2, Ålborg bugt, Nordlige del. Afstand fra stald og lager til området er ca m. EF- fuglebeskyttelsesområder er områder, der har til formål at beskytte og forbedre levevilkårene for de vilde fuglearter i EU. Ingen af bedriftens arealer ligger inden for områder, der er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste EF- habitatområde til Steffenhøj 160 er mod syd Habitatområde nr. 218, Hammer Bakker, østlig del, mod sydvest Habitatområde nr. 12, Store Vildmose og mod nordøst Habitatområde nr. 217 Nymølle Bæk og Nejsum Hede. Afstand fra stald og lager til områderne er ca. henholdsvis m, m og m. EF-habitatområder er områder, der er udpeget på baggrund af naturtyper og arter, som er af betydning for EU. Tilladelser til aktiviteter i eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder må ikke kunne forringe områdets naturtyper og levestederne for arterne eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for. Alle de nævnte habitatområder vurderes at være særligt følsomme over for luftbåren kvælstofdeposition, og Store Vildmose med næringsfattige højmosepartier vurderes at være ekstra følsom. Bedriftens driftsbygninger ligger ca m fra nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde. Da svinebruget ikke omfatter arealer indenfor internationale naturbeskyttelsesområder, vurderes ammoniakfordampning umiddelbart at være eneste potentielle påvirkning af de nævnte internationale naturbeskyttelsesområder, ud over afstrømning til internationale beskyttelsesområder i fjord og hav. Ammoniakdeposition aftager eksponentielt med afstand fra punktkilden. Eftersom der med projektet vil ske en nedsat ammoniakfordampning fra bedriftens stalde og gylletanke vil der heller ikke ske nogen merbelastning med ammoniakdeposition på naturtyper i de nævnte internationale naturbeskyttelsesområder. Det er således vurderet, at udvidelsen ikke vil forringe områdets naturtyper og levestederne for arterne eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, som de internationale naturbeskyttelsesområder er udpeget på baggrund af, for så vidt angår luftbåren kvælstofdeposition. Brønderslev Kommune har derfor samlet vurderet at: - udvidelsen ikke forringer tilstanden af beskyttede næringsfattige naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 i umiddelbar nærhed af bedriften. - ammoniaktabet fra bedriften ikke vil bidrage til merbelastning men en reduktion i belastningen af internationale naturbeskyttelsesområder. Ammoniakfordampning som følge af udvidelse af svinebruget vurderes derfor ikke at forringe tilstanden af naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for internationale naturbeskyttelsesområder. - at det på baggrund af den eksisterende viden om arternes udbredelse må antages, at udvidelsen ikke vil forringe tilstand og levevilkår for fredede eller rødlistede plante- og dyrearter eller beskyttede bilag 4 arter efter EF-Habitatdirektivet. 10

11 3 Jf. Skov- og Naturstyrelsens rødliste og habitatdirektivets lister med sårbare og beskyttelseskrævende arter. 4. Offentliggørelse og klagevejledning Godkendelsen er meddelt pr. 15. april 2008 og kan påklages til Miljøklagenævnet inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. senest den 6. maj Godkendelsen bekendtgøres ved annoncering i Oplandsavisen og Østvendsyssel Avis den 15. april Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Eventuel klage stiles til Miljøklagenævnet, men indsendes til Brønderslev Kommune, Teknik og Forsyning, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev eller pr. mail: som videresender klagen med sagens akter. Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. Miljøbeskyttelseslovens 101. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. Med venlig hilsen David Mikkelsen miljøingeniør Kopi af denne godkendelse er sendt til: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 84: Ejer af Steffenhøj 160: Helle og Søren Thing, 9382 Tylstrup. Miljøministeren: Miljøcenter Aalborg, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø via Sundhedsstyrelsen: Embedslægeinstitutionen Nord, Vesterbro 81 B, Postboks 1826, 9100 Aalborg via Enhver med væsentlig individuel interesse Carl Erik Olesen, Hebbelstrupvej 105, 9700 Brønderslev Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 85: Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 Købehvan V via Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Kirkedalsvej 4, Vedslet, 9732 Hovedgård via Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V, Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postboks 2188, 1017 København K via 11

12 Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 86 lokale foreninger: DN Brønderselv, Lars Schønberg-Hemme, Åkjærvej 24, 9340 Aså - via Dansk Ornitologisk Forening, Brønderslev Afdeling ved Vagn Gjerløv, Limfjordsvej 26, 9700 Brønderslev - via Danmarks Sportsfiskerforbund Miljøkoordinator: Per Michael Sonnesen, Asgård 48, 9700 Brønderslev Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 87 landsdækkende foreninger: Andre Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N via Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø via Danmarks Sportsfiskerforbund via LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev. Att.: Anna Birgitte Thing via Per Vestergaard, Sulsted Landevej 96, 9381 Sulsted. Kenn Christensen, Ajstrup Sønderhede 20, 9381 Sulsted. 12

13 Bilag 1 13

14 Bilag 2 14

15 Bilag 3 15

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Heden, Timring 2o Hovedejerlavet, Nr. Omme 35c Askov By, Nr. Omme 3b Hovedejerlavet, Nr. Omme 35o Askov By, Nr. Omme 2ag

Heden, Timring 2o Hovedejerlavet, Nr. Omme 35c Askov By, Nr. Omme 3b Hovedejerlavet, Nr. Omme 35o Askov By, Nr. Omme 2ag Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg nr. 1 til kap 5 miljøgodkendelse af Volsgaard Agro ApS Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: X. XX

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Hedemarken 28, 7200 Grindsted

Hedemarken 28, 7200 Grindsted Dato: 26. januar 2015 Tilladelse til hestehold på Hedemarken 28, 7200 Grindsted iht. 10 i Husdyrloven Teknik- & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

TILLADELSE. Pelsdyrfarmen på Tranumvej 50, 9440 Aabybro

TILLADELSE. Pelsdyrfarmen på Tranumvej 50, 9440 Aabybro TILLADELSE Pelsdyrfarmen på Tranumvej 50, 9440 Aabybro Tilladelsesdato / offentliggørelse 1. februar 2011 Indholdsfortegnelse: Tilladelse til udvidelse af husdyrbruget på ejendommen... 3 Generelle vilkår...

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Miljøgodkendelse. udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup

Miljøgodkendelse. udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup Miljøgodkendelse af udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup DATABLAD TITEL: MILJØGODKENDELSE AF UDBRINGNINGSAREALER TILHØRENDE AMTSVEJEN 17, 8981 SPENTRUP DATO FOR GODKENDELSE: 21.

Læs mere

Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder

Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder Seniorrådgiver Jesper Bak, Danmarks Miljøundersøgelser I mange husdyrgodkendelser bliver der stillet krav om bræmmer langs følsomme naturområder. Hvad

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget på Hedevej 71, Nørhalne

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget på Hedevej 71, Nørhalne MILJØGODKENDELSE Svinebruget på Hedevej 71, Nørhalne 29. Januar 2008 2 Indholdsfortegnelse Ikke-teknisk resumé... 3 Meddelelse af miljøgodkendelse... 4 Vilkår... 4 Generelle vilkår... 4 Indretning og drift...

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE Alrøvej 97 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1 Indhold 1.1 NATUR, OVERFLADEVAND OG GRUNDVAND... 4 1. GODKENDELSE... 4 2.1 AFGØRELSE... 4 2.2 REVURDERING

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 72 36 80 66 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Udbringningsarealer Barritskovvej 34, Barrit 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård 16 arealgodkendelse 23. juni 2015 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

BILAG. 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed. 12. Grundvand 1 13. Grundvand 2 14. Kultur og fortidsminder

BILAG. 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed. 12. Grundvand 1 13. Grundvand 2 14. Kultur og fortidsminder BILAG 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed 3. Afløbsplan 4. Grundplan, kostald 5. Arealer, transportruter med husdyrgødning 6. Oversigt over Naturgruppens naturpunkter 7. BAT-niveau 8. Udtalelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne fra Randers by i havnen, Randers Fjord

Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne fra Randers by i havnen, Randers Fjord Side 1 Randers Kommune Miljø og Teknik Vej- og Trafik Laksetorvet 8900 Randers C Att.: Britt Appelon Miljø og teknik Natur- og Miljø Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon 89 15 17 26 Christina.moeller@randers.dk

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Erik John Sørensen Gl. Engvej 3 7490 Aulum Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 19-5-2015 Sagsnr.: 15/1176 Dok.nr.: /15 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Miljøgodkendelse til Dyrkningsarealerne tilhørende Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen omfatter: Ejede dyrkningsarealer Adresse: Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen er meddelt til: Flemming Wulff

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

TILLÆG ERIKSBORG UDVIDELSE AF SVINE- PRODUKTIONEN TIL REGIONPLAN 2005 OG VVM-REDEGØRELSE. Nørreskov Bakke 86 A, 8600 Silkeborg, Silkeborg Kommune

TILLÆG ERIKSBORG UDVIDELSE AF SVINE- PRODUKTIONEN TIL REGIONPLAN 2005 OG VVM-REDEGØRELSE. Nørreskov Bakke 86 A, 8600 Silkeborg, Silkeborg Kommune ERIKSBORG UDVIDELSE AF SVINE- PRODUKTIONEN Nørreskov Bakke 86 A, 8600 Silkeborg, Silkeborg Kommune Purhus Mari Randers Langå Had Gjern Hammel Hinneru Silkeborg Galten Them Ry Hørning Skanderborg TILLÆG

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere