Sårjournalen. - Sikkerhedsmodeller. Dato: Version: 0.4. Udarbejdet af: Esben Andreas Dalsgaard. Statens Seruminstitut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sårjournalen. - Sikkerhedsmodeller. Dato: Version: 0.4. Udarbejdet af: Esben Andreas Dalsgaard. Statens Seruminstitut"

Transkript

1 Sårjournalen Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT - Sikkerhedsmodeller Artillerivej 5 Dato: København S Version: 0.4 Udarbejdet af: Esben Andreas Dalsgaard Side 1

2 Indledning Nærværende notat beskriver de sikkerhedsmodeller der overvejes i forbindelse med Sårjournalen. Notatet har til hensigt at skabe et overblik over de arkitektoniske og strukturelle valg der kan træffes i forhold til sikker adgang til Sårjournalens helbredsinformationer, og skal danne grundlag for diskussion og beslutning af det endelige sæt af sikkerhedsløsninger, der skal anvendes i relation til Sårjournalen. Det er samtidig notatets hensigt at synliggøre nogle af de gevinster der opnås gennem anvendelse af modellerne og hvilke risici der minimeres. Endelig gives et overslag over hvad det vil koste at realisere de beskrevne modeller og der gives et bud på overordnet tidsplan. Sikkerhedsmodellerne har været diskuteret ved to møder i en arbejdsgruppe bestående at regionale arkitekter, en kommunal arkitekt, NSI og Med- Com. Målgruppen for notatet er arkitekter og beslutningstagere i Sårjournalsprojektet. Notatet ventes i en senere version (der udbygges omkring det arkitekturmæssige) at sendes til regionernes arkitekturråd (RUSA) og kommunernes it-arkitekturråd. Side 2

3 Forventede anvendelsesscenarier Nærværende afsnit redegør for de forventede brugsscenarier i Sårjournalen. Det er vigtigt at sikkerhedsinfrastrukturen og sikkerhedsmodellerne forholder sig til disse, så det sikres at brugernes brug af løsningen bliver så smidig som mulig. 1. Sundhedsperson anvender Sårjournalen gennem fagsystem En sundhedsperson, der arbejder i sit fagsystem, får brug for at se oplysninger i Sårjournalen og aktiverer Sårjournalen ved at trykke på en knap i fagsystemet. Herefter åbner Sårjournalen i et browser vindue (enten selvstændig browser eller indlejret i fagsystemet), hvor sårjournalen viser data på den patient man arbejdede med i fagsystemer. Løsningen skal sikre at sundhedspersonen ikke skal logge sig på igen eller fremsøge den pågældende patient i forbindelse med åbning af sårjournalen. Af patientsikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt, at løsninger der benytter sig af denne type systemintegration bedst mulig sikrer, at der ikke opstår situationer, hvor patienten i fagsystemet er en anden end den vist i browservinduet. Denne risiko kan reduceres ved at sikre, at man ikke i Sårjournalen kan navigere til andre patienter end den, der blev aktiveret fra fagsystemet. Tilsvarende skal fagsystemet så vidt muligt forsøge at sikre at lukke browservinduer med patienter, der ikke længere er i fokus i fagsystemet. Ofte kan dette bedst sikres gennem indlejrede browservinduer og/eller ved anvendelse af visuelle virkemidler 1, der gør brugerne opmærksomme på denne risiko. Fagsystemet starter en browser med Sårjournalen. Brugeren bliver automatisk logget på og patienten bliver automatisk valgt Fagsystem Browser Sårjournalen 2. Link tilgår sundhedspersonen gennem korrespondancemeddelelse En sundhedsperson modtager et link i en korrespondancemeddelelse, der henviser til en person/registrering i Sårjournalen. Sundhedspersonen klik- 1 Region Sjælland har erfaringer med denne type løsninger. Side 3

4 ker på linket, og kan gå ind og se den pågældende person/registrering uden at skulle logge på igen (hvis dette er sket tidligere). 3. Anvendelse af Sårjournalen i en browser En sundhedsperson aktiverer selv en web browser og går ind i sårjournalen for at arbejde (opstart af browser uden fagsystem). Hvis brugeren allerede har været i kontakt med Sårjournalen (eller anden tjeneste, der i fremtiden er i samme føderation ), vil vedkommende ikke blive bedt om at logge ind igen. Vedkommende kan nu navigere rundt blandt de patienter som vedkommende har en behandlingsmæssig relation til. Sundhedspersonen aktiverer Sårjournalen i en Browser. Browser Sårjournalen 4. Anvendelse af Sårjournalen på farten En sårsygeplejerske tager billeder af sår i hjemmet og uploader disse til sårjournalen sammen med en beskrivelse / andre registreringer. (Se også anvendelsesscenariet med mobile devices nedenfor). 5. Borgerens egen adgang En borger ønsker selv indsigt i Sårjournalen og tager adgang til journalen f.eks. gennem Sundhed.dk. Der kan i fremtiden tænkes andre adgange til Sårjournalen, f.eks. adgang gennem særlig app eller lignende. En borger ser på sin Sårjournal f.eks. gennem Sundheds.dk Browser Sundhed.dk Sårjournalen Side 4

5 6. Sundhedspersoners adgang til Sårjournalen gennem mobile devices Der er et stigende behov for at kunne anvende mobile devices (f.eks. ipad) i de sundhedsfagliges arbejdsdag. Dette kan enten være gennem et device leveret af arbejdsstedet eller ved anvendelse af eget device ( Bring your own deveice, BYOD). Her skal det være muligt at logge på og navigere til patienten i Sårjournalen. 7. System-til-System rekvirering af Sårjournaldata En bruger aktiverer en funktion i et fagsystem, der er integreret med Sårjournalen gennem tekniske system-til-system snitflader. Under antagelse af, at brugeren tidligere har foretaget stærk autentifikation (f.eks. ift. FMK) rekvireres data fra Sårjournalen nu på brugerens vegne uden brugeren skal logge ind eller angive patient. System-til-System integration. Fagsystemet rekvirerer data fra Sårjournalen og præsenterer det i fagsystemet. Fagsystem Sårjournalen 8. System-til-System registrering i Sårjournalen En bruger aktiverer en funktion i et fagsystem, der er integreret med Sårjournalen gennem tekniske system-til-system snitflader. Under antagelse af, at brugeren tidligere har foretaget stærk autentifikation (f.eks. ift. FMK) indleveres data til Sårjournalen nu på brugerens vegne uden at brugeren skal logge ind igen og uden at skulle genindtaste data. Fagsystem System-til-System integration. Fagsystemet indleverer data til Sårjournalen Sårjournalen Side 5

6 Scenarium 7 og 8 er medtaget som en fremtidig mulighed for at integrere fagsystemerne tættere med Sårjournalen. Det er ikke målet for det nuværende projekt at etablere disse integrationer, og scenarierne vil ikke blive behandlet yderligere i dette notat. Det skal dog nævnes, at der allerede eksisterer en sikkerhedsmodel, som understøtter disse scenarier (samme sikkerhedsmodel, som FMK anvender). Side 6

7 Principper Sikkerhedsmodellerne i nærværende notat baserer sig på en række principper. Principperne skaber grundlaget for sikkerhedsmodellerne og sikrer at modellerne holder sig inden for nogle fornuftige af veldefinerede rammer. Samtidig sikrer principperne at modellerne retter sig mod nogle centrale gevinster, og at nogle typiske risici imødegås. Princip 1. Udnyt så vidt muligt eksisterende løsninger Det er generelt et sundt princip at genanvende eksisterende og velafprøvede løsninger og standarder. Der skal naturligvis være plads til fornyelse og modernisering, men det skal ske kontrolleret og efter grundige analyser og overvejelser. I sårjournalprojektet, hvor sikkerhedsløsninger kun udgør en del af projektet, er det endvidere vigtigt, at disse aktiviteter ikke kommer til at suge kræfterne ud af alle de andre aktiviteter, der skal gennemføres i regi af projektet. Gevinster: Ved at genanvende eksisterende løsninger minimeres omkostningerne ift. sikkerhedsløsningerne. Ved at holde sig inden for velkendte kompetenceområder skabes der endvidere generelt bedre adgang til ressourcer hos leverandører, kunder og eksperter, hvilket minimerer tids- og ressourcemæssige risici i projekterne. Endelig undgår man en række børnesygdomme som erfaringsmæssigt følger med nyudviklingsprojekter. Princip 2. Brugeradministration i egne systemer Parterne omkring Sårjournalen ønsker som udgangspunkt at kunne administrere brugernes adgang til og privilegier i Sårjournalen gennem egne brugerstyringssystemer. Dette kan opnås gennem etablering af føderativ adgang. Der er allerede etableret en føderativ løsning i forbindelse med PPJ løsningen, og sammenholdt med princip 1 kalder det på at genanvende denne. Tilsvarende er KOMBIT ved at opbygge en føderativ løsning for kommunerne, som skal kunne indgå i sikkerhedsmodellerne. Gevinster: Dette princip sikrer at meromkostningerne i den daglige administration af Sårjournalen minimeres. I en fødereret løsning vil oprettelse, ændring og nedlæggelse/suspendering af brugerkonti i egne brugerrettighedssystemer automatisk give, ændre eller fjerne adgang til Sårjournalen. Princip 3. Sikker autentifikation Da Sårjournalen kan indeholde følsomme helbredsinformationer er det nødvendigt at være sikker på brugerens identitet og autenticitet ved adgang til journalen. Der ønskes derfor samme autentifikationssikkerhed som Fælles Medicinkort, dvs. stærk autentifikation af brugeren, enekontrol over akkreditiver (certifikat og kodeord) mm.. For nuværende 2 er det kun den såkaldte SOSI-STS og NemID der har den fornødne egenskaber i identifikati- 2 Anvendelse af lokale akkreditiver (f.eks. login gennem AD med token eller smartcard) kan etableres senere, men vil kræve at der er oprettet et såkaldt trust rammeværk mellem parterne. Trust rammeværket skal sikrer samme sikkerhed i indrullerings- og anvendelsesprocedurer som NemID. Side 7

8 ons- og udstedelsesprocedurerne og i de tekniske akkreditiver til at kunne sikre stærk autentifikation. Gevinster: Det er vigtigt at bevare samfundets/borgernes tillid til fælles systemer. Mister vi denne tillid kan det skabe et meget vanskelligt klima, hvor nogle af de centrale gevinster ved sikker deling af data på tværs af sundhedsdomænet bliver vanskellige at etablere. Den foreslåede løsning forbedrer sikkerheden i sårjournalen på nogle kritiske punkter, bl.a. i forhold til links i korrespondancebeskeder og i forhold til adgangen via Internet. Princip 4. Skab bedre sammenhæng mellem systemer Gennem en fokuseret indsats er udfordringerne omkring sundhedspersoners mange logins og genindtastninger nu på vej til at blive reduceret. Dette projekt medvirker til denne tendens ved at sikre gode integrationsmuligheder, hvor det f.eks. bliver muligt at logge ind på Sårjournalen gennem eget fagsystem. Hvis der allerede er foretaget stærk autentifikation tidligere (f.eks. fordi at brugeren har haft adgang til FMK), bør denne autentifikation kunne genanvendes og give adgang til Sårjournalen. Princip 5. Tænk fremad så kommende løsninger får gavn af indsatsen Princip 1 sikrer at vi optimerer tidligere projekters investeringer. På samme måde bør man forsøge at sikre at eventuelle nyskabelser i dette projekt peger i en retning, som formodes at komme fremtidige initiativer til gode. Side 8

9 Sikkerhedsmodeller Nærværende kapitel giver et overblik over de sikkerhedsmodeller, der er i spil i forhold til Sårjournalen. Der er ikke tale om gensidigt udelukkende modeller, men nærmere om et katalog af mulige sikkerhedsmodeller, som kan bringes i anvendes i forskellige sammenhænge. Model 1 Sikker Browseropstart Sundhedspersonen arbejder i dette scenarie i eget fagsystem (f.eks. EPJ eller EOJ) og ønsker adgang til Sårjournalen gennem et browservindue (enten indlejret eller selvstændigt vindue). Der findes allerede en sikkerhedsløsning til dette scenarie ( Sikker Browseropstart ) som eksempelvis allerede er implementeret i Sundhedsjournalen. Den nuværende løsning gør det muligt for Sårjournalen at logge brugeren ind, idet der fremsendes kryptografisk sikrede informationer om brugeren (navn, CPR, evt. sundhedsfaglig autorisation) og et bevis på at vedkommende er stærkt autentificeret. Øvrige kontekstinformationer skal fagsystemet supplere med, herunder patientidentifikation og andre informationer, der skal anvendes til adgangskontrol, kontrol af behandlingsrelation, samtykkekontrol etc. Dette scenarie imødekommer brugsscenarie 1. Brugsscenarie 4 og 6 (mobile devices) kan også imødekommes, men det kræver at løsningen knyttes op som klient til fagsystemet. Gevinster: - Høj grad af genanvendelse Side 9

10 - Afprøvet løsning - Relativ simpel protokol - Baseret på internationalt anerkendte standarder - Er i nogen grad understøttet af standardrammeværk og løsninger - Ingen afhængighed til eksterne (fællesoffentlige) identitetsløsninger og dermed robust ift. temporære udfald af disse. Ulemper/Risici: - Kontekstinformation skal suppleres og er ikke standardiseret. - Selve opstartsfunktionaliteten (opstart af browseren, som ikke er en del af løsningen) kan være kompleks i visse sammenhænge. - Det kan være komplekst at lave en fagsystem-til-browser løsning, der i fornødent omfang sikrer mod visning af flere patienters data på samme tid. Model 2 NemLogin Modellen er ret komplekst og gennemgås ikke i detaljer i denne version af notatet. Det, der karakteriserer modellen er, at den i større grad kan betragtes som en er føderationsløsning (end i model 1), idet den fødererer delområderne i sundhedssektoren (nationale tjenester hhv. regionale tjenester og kommunale tjenester). Den genanvender de enkelte parters føderationsløsninger, herunder føderationsløsningen etableret til Præhospital Patientjournal (PPJ) i regionerne og er forberedt til at integrere med KOMBIT s støttesystem adgangsstyring. Desuden kendetegner det modellen at den anvender NemLogin til den stærke autentifikation. Modellen har en særlig styrke i at al sessions-kontrol (kontrol af at brugeren stadig er logget på i den pågældende parts it-infrastruktur) kontrolleres i egen infrastruktur. Dette scenarie imødekommer brugsscenarie 2,3 og 5. Brugsscenarie 4 og 6 (mobile devices) kan også imødekommes, men det kræver at løsningen enten kommunikerer med lokal infrastruktur (herunder lokal signaturserver) eller at brugerne udstyres med centralt opbevaret NemID med nøgleviser. Gevinster: - Modellen genanvender en stor del af den eksisterende sikkerhedsinfrastruktur - Store dele af løsningen er velafprøvet Side 10

11 - Der skal kun ske få tilretninger i PPJ for at kunne håndtere Sårjournalens rolle/rettighedsmodel. Der forventes heller ikke store ændringer i forhold til KOMBITs løsning. - Baseret på internationalt anerkendte standarder - Klassisk føderationsløsning mellem større parter på sundhedsområdet. - Er i høj grad understøttet af standardrammeværk og løsninger Ulemper/Risici: - Modellen kræver etablering af en IdP/STS løsning i national infrastruktur på sundhedsområdet. - Der skabes en afhængighed mellem sundhedsområdets sikkerhedsløsninger og den fællesoffentlige sikkerhedsløsning. - Det skal sikres, at der ikke er problemer i forhold til aftaler og politikker, der er gældende for NemLogin. Der er arbejdet med et alternativ til ovenstående model, der ikke benytter NemLogin, men i stedet den på sundhedsområdet etablerede autentifikationsmekanisme (SOSI-STS). Denne kræver langt større tilpasning af den lokale infrastruktur og den vil ikke dække borgerens adgang til sårjournalen (scenarium 5). Modellen er derfor udeladt i dette notat, men kan tages op igen, såfremt de ulemper/risici, der er beskrevet ved ovenstående scenarium ikke er acceptable. Det vil være teknisk muligt at gennemføre begge modeller og dermed give kommuner og regioner valgfrihed i forhold til, hvordan føderationsadgang etableres. Side 11

12 Økonomisk overslag Den samlede omkostning til etablering af en fødereret sårjournal, der understøtter de to sikkerhedsmodeller, der er beskrevet i dette notat beløber sig til ca. 1 mio. kr. (ex. moms) for en redundant (sikkehedsmæssigt dubleret) løsning. Knap halvdelen af dette beløb benyttes på infrastruktur, der kan benyttes af andre nationale løsninger. Overslaget er belagt med en vis usikkerhed. Der redegøres nærmere for beløbets størrelse nedenfor. Tilpasning af Sårjournal Tilpasning af Sårjournal til model 1: timer. Der er indhentet erfaringstal fra Sundhed.dk (Sundhedsjournalen), der har implementeret en tilsvarende løsning, men Sårjournalen baseres på en anden teknologi og dette gør det umiddelbart vanskeligt at overføre erfaringerne. Tilpasning af Sårjournal til model 2: 100 timer. Dette forudsætter at tilpasning til model 1 er gennemført, idet det antages, at opgaven med at tilpasse Sårjournalen til de to modeller er meget ens. Med en timepris på kr. (SKI) forventes tilpasninger i Sårjournalen at beløbe sig til: kr. Tilpasning af lokale systemer Det har ikke været tidsmæssigt muligt at indhente erfaringstal fra de systemer, som i dag integrerer til Sundhedsjournalen. Såfremt man allerede har skabt denne integration, er det få ændringer der skal til for at integrere til Sårjournalen. Software licenser (model 2) Modellen kræver følgende software licenser: National STS / føderationsserver licens til produktionsmiljø: kr. National STS / føderationsserver licens til testmiljø: kr. Der er tale om engangslicenser. Dertil kommer licenser til server og databaselicenser, hvis de ikke allerede er tilgængelige på eksisterende licensaftaler. Implementering Realisering af model 2 omfatter følgende aktiviteter: - Assistance ifb. etablering af basisinfrastruktur (DNS, certifikater, mv.) Side 12

13 - Etablering af testmiljø til føderationsløsning (dette kræves også af NemLog-In) - Etablering af produktionsmiljø til føderationsløsning - Design og udvikling af plugin til Integration med web service på SOSI-STS - Visuel tilpasning af loginsider - Tilslutning til NemLog-In vha. SAML2.0 føderation, inkl. påkrævet NemLog-In integrationstest - Tilslutning til Sårjournalen vha. SAML2.0 føderation - Installation og konfiguration af test applikation (claimapp) til test af løsningen - Test af løsningen - Dokumentation af den etablerede løsning Det er estimeret, at aktiviteterne inkl. afklaringer og projektledelse beløber sig til mellem og kr. (ex. moms) Aktiviteterne omfatter ikke opsætning og installation af servere og basisprogrammel som operativ systemer og databaser, samt etablering af føderationer til brugernes hjem-organisationer. Option Dublering (dvs. redundans) af løsning, kr (ex. moms) til softwarelicenser (engangs) og kr (ex. moms) til konsulentbistand i opsætning og konfiguration af ekstra node, load balancer, mv. Driftsomkostninger Afhænger af om løsningen kan drives inden for rammerne af eksisterende aftaler. Skal undersøges nærmere. Side 13

14 Tidsplaner Selve føderationsinfrastrukturen (national STS / føderationsserver) vil kunne etableres på 1-2 mdr. inklusiv diverse møder til afklaringer. Dette forudsætter at basisinfrastrukturen (servere, firewalls, dns og certifikater) er på plads. Det bør prioriteres at få et testmiljø op at stå først, så de tilpasninger af sårjournalen, der skal gennemføres, ikke afventer at produktionsmiljøet er etableret. Tilpasninger af Sårjournalen udgør ca. 2-3 mandemåneder. Nogle af aktiviteterne vil dog kunne forløbe parallelt med opsætning af infrastruktur. På baggrund af dette vurderes en løsning at kunne være kørende i april Side 14

Notat Føderation af den fælles sårjournal

Notat Føderation af den fælles sårjournal Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Telefax 6543 2050 dsl@medcom.dk www.medcom.dk Dato 05.10.2014 Dorthe Skou Lassen Notat Føderation af den fælles sårjournal Baggrund Løsning for single

Læs mere

Kommunernes it-arkitekturråd

Kommunernes it-arkitekturråd FØDERATIVE SIKKERHEDSMODELLER TIL SÅRJOURNALEN (OG ANDRE NATIONALE IT-LØSNINGER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET) Kommunernes it-arkitekturråd 18. december 2014 HVEM HAR DELTAGET I ARBEJDET? Arbejdsgruppe: Lars Nico

Læs mere

Føderative sikkerhedsmodeller til Sårjournalen

Føderative sikkerhedsmodeller til Sårjournalen Bilag 2, Saarjournalen, sikkerhedsmodel, arkitektur Bilag til punkt 7, Forretningsarkitektur på beskæftigelsesområdet Føderative sikkerhedsmodeller til Sårjournalen Statens Seruminstitut Sektor for National

Læs mere

LAKESIDE. Sårjournalen. Ændring af sikkerhedsarkitekturen. Version marts 2015

LAKESIDE. Sårjournalen. Ændring af sikkerhedsarkitekturen. Version marts 2015 LAKESIDE Ændring af sikkerhedsarkitekturen Version. 0. marts 0 LAKESIDE A/S Marselisborg Havnevej,. sal DK-8000 Århus C Denmark tlf. + 07 www.lakeside.dk info@lakeside.dk Indledning Formålet med sidste

Læs mere

Hurtig og sikker adgang til sundhedsfaglige data. Esben Dalsgaard, chef it-arkitekt, Digital Sundhed

Hurtig og sikker adgang til sundhedsfaglige data. Esben Dalsgaard, chef it-arkitekt, Digital Sundhed Hurtig og sikker adgang til sundhedsfaglige data Esben Dalsgaard, chef it-arkitekt, Digital Sundhed Præsentationens fokus Megen fokus på hvordan der kan skabes lettere adgang til relevante sundhedsfaglige

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

LAKESIDE. Sårjournalen. Afslutningsrapport for ændring af. sikkerhedsarkitekturen. Version juni 2016

LAKESIDE. Sårjournalen. Afslutningsrapport for ændring af. sikkerhedsarkitekturen. Version juni 2016 LAKESIDE Sårjournalen Afslutningsrapport for ændring af sikkerhedsarkitekturen Version 1.0 24. juni 2016 LAKESIDE A/S Marselisborg Havnevej 32, 1. sal DK-8000 Aarhus C Denmark tlf. +45 21607252 www.lakeside.dk

Læs mere

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Baggrund I det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk

Læs mere

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Table of contents 1 Dette dokuments formål og målgruppe... 3 2 Introduktion til LSS til NemID... 4 2.1 Forudsætninger hos organisationen... 5 2.1.1 SSL

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Administration af brugere vha. sammenhængende log-in

Administration af brugere vha. sammenhængende log-in Hvad er sammenhængende log-in? Danmarks Miljøportal Ref.: jejnb 21. august 2012 Formål Formålet med beskrivelsen er at skabe et overblik over sammenhængende log-in, som en nem og enkel måde at administrere

Læs mere

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt Indhold 1 A1 Målbillede af arkitekturen... 2 2 Målbilledet... 2 3 Kort om komponenterne... 4 3.1 Sikkerhed... 4 3.2 Opfølgning... 4 3.3 Service udstilling... 4 3.4 Logistik og bestilling... 4 3.5 Stamkort...

Læs mere

Go / No-go exit point! Nye standarder. Tid 2015-2016

Go / No-go exit point! Nye standarder. Tid 2015-2016 Initiativ 3.4 - Anbefalinger og Roadmap Dato: 25.03.2014 Version: 0.8 Udarbejdet af: EAD Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT www.nsi.dk Artillerivej 5 2300 København S Udbredelse Udvikling

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

NATIONAL SERVICEPLATFORM

NATIONAL SERVICEPLATFORM NATIONAL SERVICEPLATFORM Sammenhæng og samarbejde i sundhedsvæsenet Afd.chef Birgitte Drewes, National Sundheds-it Lokal it National it (central) SKABELSESBERETNINGEN Ingen it - Papiret hersker overalt

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Behandlingsrelationsservicen NSP Behandlingsrelationsservice REFHOST LPR Lokal Database Jævnlig opdatering Ydelser Sikrede NOTUS Sygesikringssystemet Side 1 af 9 Version Dato Ansvarlig

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

SDSD: Projektrelevante emner og problemstillinger. Workshop om sikkerhed og privacy 5. december 2007

SDSD: Projektrelevante emner og problemstillinger. Workshop om sikkerhed og privacy 5. december 2007 SDSD: Projektrelevante emner og problemstillinger Workshop om sikkerhed og privacy 5. december 2007 Agenda SDSD s fokus projektmæssigt SDSD s fokus sikkerhed og privacy Lovgivningskrav Indsatsområder Udvalgte

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet). N OTAT Bilag 7 - Opsamling på høringssvar til rapport og anbefalingsnotat (Bilag til dagsordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet). NSI har sammen med arbejdsgruppe med repræsentanter

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Nye måltal efter baseline dialog maj 2015

Nye måltal efter baseline dialog maj 2015 Nye måltal efter baseline dialog maj 2015 2015 Implementeringsgrad Implementeringsgrad anvendt indtil maj 2015 anvendt maj 2015 Januar 9% 3,40% Februar 17% 6,80% Marts 26% 10,20% April 34% 13,60% Maj 43%

Læs mere

Beslutningsstøtte i bløderbehandlingen Arkitektur: Slutprodukter i fase 3

Beslutningsstøtte i bløderbehandlingen Arkitektur: Slutprodukter i fase 3 Indholdsfortegnelse Fase 3: arkitekturforløbet... 2 Variationer fra oprindelig plan... 3 Opstartsmøde 6/4-2017... 4 Arbejdsmøde 20/4-2017... 4 Skitsering af mål-arkitektur... 6 Standarder... 6 Sikkerhedsmodel...

Læs mere

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17 SP Ydelseskatalog Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. Versionsstyring... 3 2. Introduktion...

Læs mere

Notat Konceptmodel for SSO 24-05-2016 ØSY/JESBO/TG

Notat Konceptmodel for SSO 24-05-2016 ØSY/JESBO/TG Notat Konceptmodel for SSO 24-05-2016 ØSY/JESBO/TG FORMÅL Dette notat beskriver et forslag til koncept for Single Sign On-løsning til Moderniseringsstyrelsens kunderettede systemer. Formålet er at beskrive

Læs mere

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Side 1 af 18 18. maj 2015 TG Baggrund og formål I foråret 2014 blev der udarbejdet en fælles sikkerhedsmodel for grunddataprogrammet. Modellen

Læs mere

Affødte krav til SDN fra Arkitekturen. Ved Esben P. Graven, Digital sundhed (SDSD)

Affødte krav til SDN fra Arkitekturen. Ved Esben P. Graven, Digital sundhed (SDSD) Affødte krav til SDN fra Arkitekturen Ved Esben P. Graven, Digital sundhed (SDSD) Indledende betragtninger Infrastrukturen opbygges efter Digitaliserings Strategiens principper om trinvis- og behovsdrevet

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 SPOR 2 ADGANGSSTYRING Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 Hvem er jeg? Rasmus H. Iversen Teknisk Projektleder Teamlead på sikkerhed Har været på STS projektet helt fra starten Mål for dagens

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen.

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Pkt. 7 Bilag C Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen 19. juni 2015 mhj/dsl Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Det nationale udbredelses projekt af telemedicinsk

Læs mere

MedCom7 koordineringsgruppemøde. Tema Sundhed.dk Præciseret fokus

MedCom7 koordineringsgruppemøde. Tema Sundhed.dk Præciseret fokus Tema Sundhed.dk Præciseret fokus Overblik Hvad er sundhed.dk? Overordnet It-arkitektur Hvad er det præciserede fokus og hvad betyder det? It-løsninger Brugerinvolvering Indhold Processer og specialister

Læs mere

END2END DEMONSTRATOR PROJEKTET. Inddragelse af kommunale leverandører

END2END DEMONSTRATOR PROJEKTET. Inddragelse af kommunale leverandører END2END DEMONSTRATOR PROJEKTET Inddragelse af kommunale leverandører BAGGRUND Problemet - Patienterne med kroniske sygdomme tager mange ressourcer, - Der skal findes modeller, systemer og processer til

Læs mere

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011.

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. marts 2011 92 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Valg af webservice standard

Valg af webservice standard Valg af webservice standard Agenda Valg til en serviceorienteret infrastruktur Identitetsbaserede Services, Kåre Kjelstrøm Teknologiske trends og udfordringer Debat, spørgsmål og kritik Skal du lave en

Læs mere

Sikker udstilling af data

Sikker udstilling af data Sikker udstilling af data Digitaliseringsstyrelsen 8. oktober 2012 Thomas Gundel Agenda Baggrund hvorfor udstille data? OWSA Model T Identitetsbaserede Web Services NemLog-in s fuldmagtsløsning OAuth 2.0

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed Produktbeskrivelse for CPR tjenester på National Service Platform (NSP) Produkt-ID Navn Initiativ Init2011-002 CPR tjenester på NSP NSP Version Dato

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 9 Sikkerhed og samtykke Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken DanID A/S 12. oktober

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice 1. Historik...2 2. Indledning...3 3. SSL/TLS baseret netværk...3 4. Sundhedsdatanettet (VPN)...5 5. Opsummering...6 6. Referencer...6 Side

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Informationsmøde om Fælles udbud af telemedicin FUT D. 4. december 2017

Informationsmøde om Fælles udbud af telemedicin FUT D. 4. december 2017 Informationsmøde om Fælles udbud af telemedicin FUT D. 4. december 2017 Fælles Udbud af Telemedicin Kommuner og Regioner i Danmark Agenda 1. Velkomst v/ formandskabet for FUT, Mette Harbo og Christian

Læs mere

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen Side 1 af 6 15. januar 2013 TG Dette notat beskriver en række end-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen. Formålet er at illustrere sammenhænge og forløb på

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN. Pia Jespersen Thor Schliemann

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN. Pia Jespersen Thor Schliemann REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN Pia Jespersen Thor Schliemann OVERSIGT Noget om hvad en Referencearkitektur er Den konkrete Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata

Læs mere

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Præsentation af foreløbige resultater til Arkitekturrådet 29. april 2015 v/projektleder Michal Ingvald Sørensen, Arbejdsgange & It-arkitektur, KL Baggrund

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Til høringsparterne Se vedlagte liste

Til høringsparterne Se vedlagte liste Til høringsparterne Se vedlagte liste Side 2 af 7 17. maj 2016 CSS/MAPAN Høring i forbindelse med ny National Standard for Identiteters Sikringsniveau. Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet vedlagte

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

National AK løsning NSP. AK klient

National AK løsning NSP. AK klient National understøttelse af AK behandling - Overordnet projektbeskrivelse Dato: 30.06.2014 Version: 1.0 Udarbejdet af: NSI (TSO) Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT www.nsi.dk Artillerivej

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Service til opfølgning på behandlingsrelationer NSP Opsamling Tjenesteudbyder Opfølgning Notifikation Side 1 af 7 Version Dato Ansvarlig Kommentarer 1.0 22-12-2011 JRI Final review

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Web SSO

Guide til integration med NemLog-in / Web SSO Guide til integration med NemLog-in / Web SSO Side 1 af 13 5. januar 2015 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan integrere en it-løsning til NemLog-in

Læs mere

Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor. Sikkerhed og Revision 8. September 2017

Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor. Sikkerhed og Revision 8. September 2017 Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor Sikkerhed og Revision 8. September 2017 Pia Jespersen Chefkonsulent, CISM, ESL Præsentation Sundhedsdatastyrelsen Pia Jespersen Intern driftsfunktion i Sundheds-

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

SUNDHEDSJOURNALEN E-SUNDHEDSOBSERVATORIET, 2. OKTOBER 2014 ANNE LØHNDORF, SUNDHED.DK OG JENS RAHBEK NØRGAARD, MEDCOM

SUNDHEDSJOURNALEN E-SUNDHEDSOBSERVATORIET, 2. OKTOBER 2014 ANNE LØHNDORF, SUNDHED.DK OG JENS RAHBEK NØRGAARD, MEDCOM SUNDHEDSJOURNALEN E-SUNDHEDSOBSERVATORIET, 2. OKTOBER 2014 ANNE LØHNDORF, SUNDHED.DK OG JENS RAHBEK NØRGAARD, MEDCOM PRÆSENTATION 1. Hvad er? 2. Hvem bruger sundhedsjournalen? 3. Nytter det noget? 4.

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen

Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen Dette ark samler spørgsmål, som borgerne kan have til den nye Sundhedsjournal, og giver bud på, hvad du som sundhedsfaglig kan svare. Budskaberne

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

NemLog-in. Kenneth Kruuse, projektleder og serviceansvarlig

NemLog-in. Kenneth Kruuse, projektleder og serviceansvarlig NemLog-in Kenneth Kruuse, projektleder og serviceansvarlig Hvad er NemLog-in? SSO - med mere Formålet med NemLog-in Fællesoffentlig infrastruktur bygger ét sted og stiller komponenter gratis til rådighed

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Introduktion til FUT udbuddet og projektet 6/9-2017 Fælles Udbud af Telemedicin Kommuner og Regioner i Danmark Indhold Hvorfor er FUT igangsat? Baggrund

Læs mere

1. Formål Overbliksillustration National og regional infrastruktur og services Nationale systemer og infrastruktur...

1. Formål Overbliksillustration National og regional infrastruktur og services Nationale systemer og infrastruktur... Side 1/6 OpenTele Oversigt over nationale services og infrastruktur, og standarder i relation til TeleCareNord / KIH Datamonitoreringsplatform og KIH Databasen Dokumentejer Version Dato HGR 0.1 23042013

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Interessentforum for næste generation NemID

Interessentforum for næste generation NemID Klassifikation: C - Til offentlig brug Interessentforum for næste generation NemID 20. januar 2017 Partnerskabet mellem Digitaliseringsstyrelsen og Pengeinstitutterne om tilvejebringelse og drift af næste

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

IDENTITY PROVIDER. Klar til produktion

IDENTITY PROVIDER. Klar til produktion IDENTITY PROVIDER Klar til produktion Baggrund De 98 kommuner i Danmark har nu etableret en lokal Identity Provider, og aftestet installation mod Støttesystemernes testmiljø. I forbindelse med at BBR går

Læs mere

Borgere og pårørendes online adgang til EOJ-data. Analyse af kommunernes tilslutning til Sundhedsjourn a- len/sundhed.dk

Borgere og pårørendes online adgang til EOJ-data. Analyse af kommunernes tilslutning til Sundhedsjourn a- len/sundhed.dk Borgere og pårørendes online adgang til EOJ-data Analyse af kommunernes tilslutning til Sundhedsjourn a- len/sundhed.dk København den 20. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesresumé... 3 2 Baggrund...

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.23

Nyt i SkoleIntra 5.23 Nyt i SkoleIntra 5.23 Sidst ændret den 12-12-2016 Muligheden for at forældre kan få UNI-Login er udviklet af STIL som en del af Brugerportalsinitiativet. itslearning har lavet en aftale med KOMBIT om at

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING. Brian Storm Graversen April 2016

STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING. Brian Storm Graversen April 2016 STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING Brian Storm Graversen April 2016 Emner Motivation og baggrund Introduktion til jobfunktionsrollebegrebet Hvad er en jobfunktionsrolle Typer af brugersystemroller Dataafgrænsninger

Læs mere

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat).

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Organisering af telemedicinsk sårvurdering og aktuel status for

Læs mere

D a gsorden. Dagsorden til 12. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd til publikation

D a gsorden. Dagsorden til 12. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd til publikation D a gsorden Dagsorden til 12. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd til publikation Indhold Dagsorden til 12. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd... 1 1. Velkommen og siden sidst... 2 2.

Læs mere

Det kommunale systemlandskab

Det kommunale systemlandskab Det kommunale systemlandskab Adgangsstyring for brugere i forhold til KY, KSD og Bruger Log på Kommune Bruger + Job funktions roller Veksler Context Handler Bruger + Brugersystem roller KSD KY Administreres

Læs mere